Page 20

Téma

Jaroslav Tulka je to, čemu se říká kantor zažraný do své práce. Učí dějepis a filozofii na gymnáziu Na Pražačce, vede semináře o didaktice literatury na Univerzitě Karlově a dovede o své profesi mluvit bez příkras. Mimo jiné říká, že nejhorší chvíle učitele nastane v momentě, kdy mu žák řekne: „Nechtěl bych dopadnout jako ty.“ Jaroslav Žák ve Študácích a kantorech napsal, že Komenskéh kého Sch ké hola l lud dus by se neměla ěll překládat jako „škola hrou“, ale jak ako „ško „ško šk kola kola a je je z zá záp ápas áp ápas“ as . J Jak ak vyp ak vypadá padá adá škola dnes? Dnešní škola tápe. Hledá, čím by chtěla být, a v reformním běsnění se vytrácí to, čím ve funkčních společ spo lečens leč e tví ens tv ch byl yla. a Ted Tedyy mrav mrav ravní ní kultivací a studiem – od latinského studere čili „snažit se, usilovat“. Snažit by se určitě měli žáci. Ale co učitel,, snaží se taky y o něco? Buď se sn s aží žáky někam směrovat, anebo protáčí formalizované nic. St jně Ste j ě i  i žák se bu buď ď ssnaž naž ží, í ane anebo b jen bo jen vyplňuje prostor svou přítomností. Ty dru druhé hé pří případ př p y bohu pad hužel žel za zabír bírají ají j zhruba 90 % českého školství. 90  90  90 0 % nezn nezn ezníí moc opt op ptimisti im imi misti mi sttiicky ck ky. Já jsem skeptický optimista. Myslím si, že kvalitní vzdělání je

20

věc velmi exkluzivní a exkluzivní znamená, že ho nemá víc než deset procent.

po skončení práce nevytře podlahu a esrovná ručníky do poliček, ale a n to těs ě nění ě í, co vyměň ěňoval, l netečče.

Pracují s tímto rozvržením uči č telé? é Nebo se snaž ží poctivě i vzdělat každé dítě? Žádná Žád ná spo společ lečnos leč nostt si nos si nepř nepř epřipu ipustí ipu stí, stí že vychovává žvanily, vždycky se bude tvrdit, že má za cíll vych vy ovávat všestranně rozvinuté osobnosti. Bohužel i mezi učiteli existuje sku sku kupin pina pin a rezi rezi ezigno gnovan gno va ých je van jedin dinců, din ců co co ve škole jenom přežívají, a jejich učení se omezujje na opak p ování nic neříkajících frází.

Tak kže ž na tom nejsme špat atně, když jsou dvě třetiny učitelů lů v těch dobrých kategoriích. Z vvlas Z vlas lastní tn zk tní zkuše ušenos uše nosti nos ti byc bych h si si trou trou roufl fl říct, že to s našimi učiteli opravdu není nija j k trag gické – naopak, je j to lepší, než by člověk mohl čekat. Je to asi tím, že učitelství je velmi návyko náv yko ové zam a ěst ěstnán nán á í. í

Kol tak Kolik takový ový ých uči učitel elů ů je? Já bych celkově učitele rozdělil asi tak na třetiny. Oproti té nerado ner ado d stn t é třet třřettiině ě sttojí jí tř třeti eti tin ti na na zapálených kantorů, pro které je uče ení váš v eň a p potř otřeba třeba eba.. Ta zbýv zbýv bývají ající ají cí třetina odvádí profesionálně svou práci – asi jako instalatér, který

A jak to vidíte do budoucna? Kdy Když dyž otev tevřu evřu řu nov noviny iny in ny, tak k vid vi ím m katastrofické scénáře. Děti zlobí, rodiče iče ne nespo spo p lup up prac acují j , reformy rmy y se nedaří, peněz je málo.... Učitele a školu nemůžeme oddělit od od  d zby b tku tk sp spole ole l čno č sti ti. To, jjak ti k se bude učitelům dařit, záleží na tom, jestli jes tli si sp pole lečno čnost čno st sta stanov no í vzdě nov zdělán zd lán ní jako svou prioritu. Zatím to ale vypadá, že dojde na slova rakouského sociiolo kéh l ga Lie Li ssmanna. Ten T tvrdí, že éra vzdělanosti končí a nast a n astává ast ává vá vě ěk adap da tab abili ility. ili ty Čiili že ty. e cílem školských systémů – a to

2011 | 09 | Čilichili: Sťatý Amos  

Dříve měl kantor autoritu. Podíváme se na to, co má dnes.