Page 18

Zoom Bájeþná Nakonec pro vás ocitujeme jednu báseŁ z webu fanklubu Lucky Vondráþkové. Je prostĚ krásná.

Bart spokojenĚ pŐede v pelíšku / když Lucka vytváŐí novou písniþku / Mlíþko k svaþince mu Tomáš pŐipraví / než k tréninku na zápas se vypraví / Canadiens bude tabulkou NHL stoupat, když Lucka v hledišti bude ve vítĚzství doufat / Montreal nejvíce trofejí ve StanleyovĚ poháru má / letos k nĚmu povede cesta strastiplná / Jako þarodĚj bude Tomáš na ledĚ s pukem kouzlit / do branky soupeŐŢm nejedna stŐela mŢže se vloudit / Králem þeských stŐelcŢ v NHL mohl by se stát / všem našim fanouškŢm tím radost udĚlat / Na konci sezony opĚvovaný pohár nad hlavu zvednout / prsten pro vítĚze si pak navléknout / V budoucnu si s Luckou cennĚjší prsteny jeden druhému nasadí / slibem lásky na srdci i duši toho druhého tím jak nejjemnĚjší / vánek pohladí / Nebeští andĚlé jim požehnají, protože pravou lásku od falešné snadno rozeznají /a na cestu životem jim doprovod bílých holoubkŢ dají / U jezírka plného leknínŢ krásu pŐírody budou obdivovat / zpĚv ptáþkŢ jim pŐíchod dne bude oznamovat /Z vroucího citu na svĚt miminko se zrodí, po matce jistĚ charakter zdĚdí /že je skvĚlá, to všichni vĚdí / Na maliþké dĚŘátko jistĚ budete hrdý moc / když vychovávat jej bude Lucky milá osobnost / PŐi ranním probuzení aŘ se úsmĚv na tváŐích u vás nachází / slziþky jen obþas tŐeba s pŐíchodem zoubkŢ aŘ vás životem doprovází / PŐi jeho výchovĚ se s dŢvĚrou na Tomáše budeš moci obrátit od zbyteþných problémŢ se oprostit / Za tebou vždy bude stát / zpŢsobem jakým ty si budeš pŐát /VeršŢ již bylo dost / aŘ vás þeká jen ta nejjasnĚjší budoucnost / která jen lásku, zdraví, radost a vše dobré vytvoŐí / protože Lucka si v životĚ už jen štĚstí zaslouží.

18

ČiliChili | 08 | 2011 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

2011 | 08 | Čilichili: Chlapům chybí vojna  

Některým chlapům vojna chybí. Tak si na ní alespoň hrají.

2011 | 08 | Čilichili: Chlapům chybí vojna  

Některým chlapům vojna chybí. Tak si na ní alespoň hrají.