Page 3

Rozjezd

aneb Co slavní posílají do světa

Foto: Proŏmedia, archiv

Bono Vox

Jméno Bono Vox Místo Irsko a další zemĚ

Zodpovědnost za svět

Přidejte se

T

Rozhodně proti chudobě

„Africké tragédii nelze jen tak přihlížet,“ nekompromisně prohlásil humanista Bono Vox a vyzval všechny zodpovědné státníky světa, aby si stejně jako on nasadili růžové brýle. =

<

Bono: Volám svĚdomí svĚta! PrávĚ jsem pŐijel z Etiopie a dĚkuji všem za pomoc. Dnes jsem v ýeské republice.

tŐetího svĚta Web www.posleteprachymugabemu.com Bio Filantrop, Ӿlozof, Ӿlatelista, zpĚvák a systematický

pŐed 45 minutami z Prahy-RuzynĚ

zakladatel kapel. V roce

Bono: Tato krásná, exotická zemĚ na kraji Asie strádá.

1976 založil skupiny A1, A2,

pŐed 36 minutami z Prahy-RuzynĚ

A3 a B1. ÚspĚch zaznamenal s formací U2, které se vĚnuje

Bono: Dívám se do oþí místních dĚtí. Žádné z nich není

dodnes.

oþkováno proti žluté zimnici. Lékárny nemají léky proti malárii. pŐed pŢl hodinou z Prahy-RuzynĚ

Bono: Správa zemĚ, tak typická pro tento region, nemá žádné

T

Zachraňte USA

Řada organizací pro rozvojovou pomoc dnes požádala rozvinuté země, aby odpustily dluhy Spojeným státům americkým. „Je nespravedlivé, aby státy jako USA, Řecko či Portugalsko trpěly ubity závazky ke svým vyspělejším sousedům, jako jsou Čína nebo Saúdská Arábie,“ píše se ve společném prohlášení organizací.

ČiliChili | 08 | 2010 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

8 miliard fanouškŢ

333 seznamy

programy pŢjþek a stipendií pro školné na základních školách. pŐed 19 minutami z Prahy-RuzynĚ

PostŢ

Bono: V místních kostelích se nerozdávají kondomy. Venkované odmítají antikoncepci kvŢli povĚrám, že zabraŁuje poþetí.

Oblíbené

pŐed 15 minutami z Prahy-RuzynĚ

Zprávy

sebe sleduje

157 843 258

Lists

Bono: Jsem v hlavním mĚstĚ Pruda. Chybí tu zeleŁ. StavbaŐi už

@rozvojovapomoc

po staletí niþí lesy a luka, jimiž bylo toto magické místo typické.

@odpustenidluhu

pŐed 12 minutami z Prahy-RuzynĚ

@jinevyhozenepenize

Bono: Ve zneþištĚné zemi dnes ve volné pŐírodĚ nepŐežívá

Following

jediný slon, jediná žirafa, jediná tlupa lvŢ. pŐed 8 minutami z Prahy-RuzynĚ

Bono: Místní primitivní zemĚdĚlství je ohrožené. Drobní pozemkoví vlastníci jsou závislí na dotacích. Farem, kde by si mohli dovolit zapŐáhnout do pluhu buvola, je minimum.

RSS feed Bono Vox

pŐed 6 minutami z Prahy-RuzynĚ

Bono: Dívám se do oþí žebrákŢ v ulicích. Dívám se do oþí prodavaþek v obchodech se západním zbožím – urþitĚ je dopují drogami, protože na zákazníky nereagují. pŐed 2 minutami z Prahy-RuzynĚ

Bono: Apeluji na vás: pomozte ýeské republice! Je Mezinárodní rok biodiverzity. ýeši jsou skoro stejnĚ krásní a dŢležití jako makakové. Nenechme je zahynout! pŐed minutou z Prahy-RuzynĚ

©2010 Tvytr

About Us

Contact

Blog

Status

Goodies

API

Business

Help

Jobs

Terms

Privacy

3

2010 | 08 | Čilichili: Afrika  

Zblízka vypadá Afrika trochu jinak než z dálky.

2010 | 08 | Čilichili: Afrika  

Zblízka vypadá Afrika trochu jinak než z dálky.