__MAIN_TEXT__

Page 1


2 horoskopy mě osvítí a konečně se rozhodnu

Vodafone live! S Vodafone live! mobilem stačí kliknout a dostanete všechny informace, které vás zajímají. Třeba horoskopy, sportovní výsledky, dopravní informace a další. Navíc vždy předem víte, kolik a za co platíte. Nová služba Vodafone live! Buďte osvíceni.

Více na www.vodafone.cz nebo 800 777 777

Je to ve vašich rukou.


+BLBTJWZQBEBKÄNPOJUPSZTMBWOÔDI

Jára Cimrman


zápražíD7H6=

zápraží .POJUPS

ª·«µ·³ž

*fRAÊ#IMRMANÊSAMOZÿEJ MâÊVYMYSLELÊPOØqTAØÊ 4AKÊJSMEÊSEÊPODqVALI ÊJAKÊ VYPADfÊSKUTEØNġÊORIGINfL

7ÔLPQ *AKÊSEÊZPqVfÊVÊ+NOFLqKOVmÊ VfLCE ÊNIKDOÊNETUĝqqqq Ê ğEÊAUTORÊTmTOÊSTRfNKY Ê MfÊVÊKALHOTfCHÊDqRUÊJAKÊ TRfMÊAÊTAKmÊCOÊTENTOKRfTÊ NAPqĝEÊĝmFREDAKTORÊDOÊ SVmHOÊSLOUPKUÊ*AKÊBYÊ TAKY ÊKDYğÊJEÊJEĝTâÊPÿEDÊ UZfVâRKOU

%PQJTZBDJU¸UZ #OÊPRONfĝEJqÊMOUDÿq Ê KDYğÊKLfBOSqÊOÊDOVOLENm Ê AÊPfRÊDOPISĈÊODÊVfS

) MBWOÄLVTZ %VFM 3TRAĝLIVfÊBITVAÊMEZIÊBAZmNYÊAÊRYBNqKY

/BWÔ[WÃE¸DI 0ROØÊSEÊVâTĝINAÊHASIØĈÊJMENUJEÊ6AĝEK Ê JSMEÊNEZJISTILI ÊALEÊSPOUSTUÊJINġCHÊVâCqÊNfMÊ PROZRADILI

30 Dobrodruzi

1BWMB¿

+DEÊSEÊTOÊVÊØLOVâKUÊBERE ÊTAÊTOUHA ÊCOÊHOÊ TAHfÊZÊMqSTAÊNAÊMqSTO–Ê:KUSILIÊJSMEÊ 7ALDEMAROVIÊNAÊTUHLEÊOTfZKUÊODPOVâDâT

0ROÊ%MILAÊ(AKLAÊJEÊKAğDġÊ DENÊDOBRODRUğSTVqM

-FUFNTWÃUFN

5PQ5FO

ĝPANâLSKfÊVESNICEÊ

Cesty: 4ADYÊSEÊDOØTETEÊIÊTO ÊJAKÊVYPADfÊ

#HRfM ÊNEBOÊHÿIĝTâÊNAÊ HLAVâÊ!NO ÊIÊTOÊNAJDETEÊ VÊDESqTCEÊNEJĝqLENâJĝqCHÊ KLOBOUKĈ

(fDEJTEÊØqM

4WÃUNPCJMÐ

4AKÊTOHLEÊJEÊPODLEÊVĝEHOÊAUTOÊSNĈ Ĉ

*AMESÊ"LUNTÊVfMÊPOVq Ê ZDAÊJEÊLEPĝqÊSKfKATÊDOÊ VODYÊVÊKALHOTfCHÊNEBOÊ BEZÊNICH ÊAÊMYÊZASE ÊJAKÊ MOHOUÊPOMOCIÊMOBILYÊ NEVIDOMġM

1PWÄE¸OÄ

ŸVNFOEB 3TEJNfÊLOUKA ÊALEÊKAğDġÊJIÊ MĈğEÊVIDâTÊJINAKÊ:KUSTEÊ TÿEBAÊPOHLEDÊ*ANAÊ 0OHRIBNmHO

;PPN .AÊSOUĝIÊSEÊNâJAKÊDORO ZUMqTE ÊALEÊCHCETEÊSEÊ DOMLUVITÊIÊNAÊVODâÊ 0OMĈğEMEÊVfM

}>A>8=>A>¥›

Víkend: 3LOVfCKO ÊTOÊSLOVOÊCHUTNf–Ê TNf–Ê 4FBU"MUFB'3

Aleš Najbrt

4ENHLEÊRENESANØNqÊØLOVâKÊVfMÊTÿEBAÊPOVq Ê ÿEBAÊPOVq

JAKÊBOLq ÊKDYğÊVYSTÿIHNOUÊKRfLqKA

.ÊEB ×EKALIÊJSTEÊNâJAKmÊLETNqÊHRfTKYÊ4AKÊJSOUÊ 4AKÊJSOUÊ KONEØNâÊTADY

4QPS¸L !ÊDOÊTÿETICEÊDALĝqÊPqSE÷Ê3LADKmÊMfMENqÊ MfMENq MARMELfDOVm

,BMFOE¸ÏÊÊ 3ÊTOUHLEÊDVOUSTRfNKOUÊSIÊ MĈğETEÊNAPLfNOVATÊCELmÊLmTO )VECB &ESTIVALYÊAÊLmTOÊKÊSOBâÊ PATÿqÊJAKOÊVEPÿOÊAÊKNEDLOÊ ZELqÊNEBOÊĝPENfTÊ NECHfMEÊNAÊVfS 

)VECB -ĈğEÊHRfTÊDOBÿE ÊKDYğÊ 0ROHRfLAÊVÊKARTfCH

'JMN 4ENHLEÊFILMÊDOÊKINÊ NEPÿICHfZqÊAÊPÿIJqğDqÊ!UTAÊ ODÊ0IXARUÊKÊNfMÊVTRHNOUÊ SÊCELOUÊPARfDOU

,OJIZ ĞIVOTÊPOÊFRANCOUZSKUÊ AÊDALĝqÊCHUąOVKY

70-˜ 70%"'0/& q4OBEO¹ DFTUBL7PEBGPOV 7PEBGPOFMJWF 1¹SJOGPSNBDÅ OBWÅD 7PEBGPOFLBSUB 1ÐJQPKFOÅ jBSHPO jBSH 5FMFGPOZWQMOÁ 5FMFGP QBS¹EÄ 5FMFGPOZWF 5FMFG [LSBUDF [LSBUDF 7PEBGPOF8PSME 7PEB 3PBNJOH 3PBNJO .PCJMOBTQM¹ULZ .PC %BMtÅJOGPSNBDF %BMt POBCÅEDFQSPEVLUÑ POBCÅE Å BTMVxFC BTMVxFC /BtFQSPEFKOZ /Bt


©2006 Samsung Electronics Co. Ltd. Screen images are simulated.

Představte si 3G telefon pro šampiony Výjimečný talent mezinárodní úrovně přichází v podobě Samsung Z400, vybaven technologií 3G pro video hovory, stylovým výsuvným konceptem, fotoaparátem s 2 Megapixely a MP3 přehrávačem, díky kterému si můžete vychutnat neopakovatelný zvuk vítězství.

Z400

Tenký, atraktivní design Fotoaparát s 2 Megapixely TFT

UMTS/ video hovory Barevný displej 262K QVGA


P Před ťesti llety jsem se v PaříŞi

FOTOĂŠ)SIFA

s setkal s opravdovĂ˝m dobrodruhem. Jmenoval d sse Robert Swan a byl prvnĂ­ na svÄ›tÄ›, kdo doĹĄel p pěťky na oba pĂłly. PĹ™i p dalĹĄĂ­ expedici pĹ™eĹĄel d bez doprovodu celou b Antarktidu a jeĹĄtÄ› jindy A zzase se svĂ˝m tĂ˝mem odklidil z pĂłlu 1000 o ttun odpadu, co tam zzanechaly jinĂŠ expedice. ProstÄ› frajer, jak mĂĄ bĂ˝t. P Zeptal jsem se tehdy Roberta, co bylo na jeho dobrodruĹžstvĂ­ch nejt쪝í. A co na to ten slavnĂ˝ chlapĂ­k a Ä?estnĂ˝ velvyslanec OSN? To nejhroznÄ›jĹĄĂ­ na jeho cestĂĄch prĂ˝ bylo — dojĂ­t si ven na zĂĄchod! V polĂĄrnĂ­m mrazu prĂ˝ jakĂĄkoli obnaĹženĂĄ tkĂĄĹˆ zmodrĂĄ po 30 sekundĂĄch a po minutÄ› hrozĂ­ akutnĂ­ odpadnutĂ­. No a Robert a jeho přåtelĂŠ mÄ›li spoÄ?Ă­tĂĄno, Ĺže jako muĹži potĹ™ebujĂ­ na dokonÄ?enĂ­ celĂŠ operace 40-50 sekund, coĹž je prĂ˝ neobyÄ?ejnÄ› stresujĂ­cĂ­. Robert to naĹĄtÄ›stĂ­ vĹĄechno pĹ™eĹžil a na funkci (ani na tu u OSN) to prĂ˝ nemÄ›lo ŞådnĂ˝ vliv. Ale jĂĄ si od tĂŠ doby pamatuju, Ĺže dobrodruĹžstvĂ­ nejsou jen takovĂŠ ty nĂĄdhernĂŠ romantickĂŠ zĂĄbÄ›ry, co znĂĄme z filmĹŻ. DobrodruĹžstvĂ­ jsou i vĹĄechny ty drobnĂŠ trampoty, o kterĂ˝ch se nemluvĂ­. Ale i tak prĂ˝ dobrodruĹžstvĂ­ stojĂ­ za to, říkal Robert. My si to myslĂ­me taky, a proto jsme dobrodruhĹŻm zasvÄ›tili tohle letnĂ­ dvojÄ?Ă­slo. UĹžijte si to a dejte si pozor na tu minutu!

CILICHILI

VODAFONECOM

}>A>8=>A>ÂĽ

-JEĂ€WÂ&#x;*-*$)*-* JakĂŠ nejvÄ›tĹĄĂ­ dobrodruĹžstvĂ­ jste kdy zaĹžili? (/,+!Ă‹02/Ă‹6Ä‚%#(./Ă‹ -ARTINĂŠ*AROÄ?ĂŠ 3VATBAĂŠSĂŠ-AĂ?ARKOUĂŠAĂŠNfSLEDNfĂŠSALAMIZACE

}>A>8=>A> ĂŠROĂ˜NqKĂŠ))ĂŠ WWWCILICHILICZĂŠ TOHLEĂŠJEĂŠPOVINNfĂŠTIRfÄ&#x;ĂŠ PROĂŠPRfVNqKY Ä‚mFREDAKTORĂ‹Ă‹ -ARTINĂŠ*AROÄ? /BfLKAĂ‹Ă‹ 3IMONĂŠ"ROWN 6YDAVATELĂŠĂŠ "OOMERANGĂŠĂŠ 0UBLISHING ĂŠSĂŠRĂŠO ĂŠ 0ODâBRADSKfĂŠ ĂŠ 0RAHAĂŠĂŠĂŠ TELĂŠĂŠĂŠĂŠĂŠ WWWBPUBLISHINGCZ PROĂŠ6ODAFONEĂŠ#ZECHĂŠ 2EPUBLICĂŠAS 4ISKĂŠ(ELMAĂŠ2OTO ĂŠSĂŠRĂŠO 5ZfVçRKAĂ‹VYDfNqĂŠĂŠ ĂŠĂŠ $ATUMĂ‹VYDfNqĂŠĂŠ ĂŠĂŠ $ISTRIBUCEĂŠĂŠ Ă—ESKfĂŠREPUBLIKA 0ERIODICITAĂ‹ĂŠ -âSqĂ˜NqK 0RODEJĂ‹INZERCEĂŠ -ICHALĂŠ+OUBEK ĂŠ "OOMERANGĂŠ0UBLISHINGĂŠ TELĂŠĂŠĂŠĂŠ E MAILĂŠ KOUBEK BPUBLISHINGCZ 5ZfVçRKAĂ‹PODKLADÄ?Ă‹ INZERCEĂ‹ĂŠ ĂŠĂŠ -+Ă—2ĂŠ ÂźDAJEĂŠJSOUĂŠPLATNmĂŠKEĂŠDNIĂŠ UZfVâRKYĂŠ:MâNYĂŠUVEDENÄĄCHĂŠ {DAJÄˆĂŠNEBOĂŠTISKOVmĂŠCHYBYĂŠJSOUĂŠ VYHRAZENYĂŠ+OMPLETNqĂŠCENqKĂŠ SĂŠAKTUfLNqMIĂŠCENAMIĂŠSTEJNâÊ JAKOĂŠKOMPLETNqĂŠPOPISĂŠPODMqNEKĂŠ JEDNOTLIVÄĄCHĂŠPRODUKTÄˆĂŠAĂŠSLUÄ&#x;EBĂŠ NAJDETEĂŠNAĂŠWWWVODAFONECZ

+2%!4)6.œËĥ%$)4%,Ă‹ 3IMONĂŠ"ROWN ĂŠĂŠ,TDĂŠ .EJVâTÄ?qĂŠDOBRODRUÄ&#x;STVqĂŠPĂżIJDEĂŠSĂŠMÄĄMĂŠPĂżqÄ?TqMĂŠ PROJEKTEM -!.!Ĉ%2Ă‹6Ä’2/"9Ă‹ 'ABRIELAĂŠ"UBENqKOVfĂŠ :ATqMĂŠMATURITA 03!6#)ĂŠ -ICHALĂŠ3CHINDLERĂŠĂŠ +DYÄ&#x;ĂŠJSEMĂŠSEĂŠVEĂŠĂ˜TYĂżECHĂŠLETECHĂŠZTRATILĂŠVĂŠKĂżOVqĂŠ UĂŠNfSĂŠPĂżEDĂŠPANELfKEMĂŠ ÄœTEFANĂŠÄœVECĂŠĂŠ 0ARKOVfNqĂŠDOĂŠĂżADYĂŠVĂŠAUTOÄ?KOLEĂŠ -ARTINĂŠ'ROMANĂŠĂŠ 4OĂŠTEPRVEĂŠZAĂ˜NEĂŠ*ENĂŠCOĂŠSEÄ&#x;ENUĂŠPRSTÄĄNKYĂŠ *AKUBĂŠ+yNIGĂŠĂŠ -ĈJĂŠPRVNqĂŠPARAGLIDINGOVÄĄĂŠLETĂŠ ĂŠVĂ˜ERAĂŠVEĂ˜ERĂŠ VĂŠ2OUDNICIĂŠNADĂŠ,ABEMĂŠ 3ILVIEĂŠ$UMALASOVfĂŠĂŠ -âÿENOĂŠMqROUĂŠADRENALINUĂŠNEPOCHYBNâÊSVATBAĂŠ -AIEĂŠ#RUMPTON 4ESCOĂŠNAĂŠ.fRODNqĂŠTĂżqDâ %$)4/ÄĄ)ĂŠ *INDĂżICHĂŠ.OVfKĂŠ "OHUÄ&#x;ELĂŠTOĂŠJEÄ?TâÊNENqĂŠPROMLĂ˜ENmĂŠ &ILIPĂŠ(ORfĂ˜EKĂŠ !SIĂŠSTOPĂŠVĂŠJIÄ&#x;NqĂŠ&RANCIĂŠSĂŠCHLfPKEM ĂŠCOĂŠTVRDIL ĂŠÄ&#x;EĂŠJEĂŠ AGENTĂŠ&")ĂŠAĂŠZfROVEáÊDEALERĂŠĂ˜OKOLfDYĂŠ!LEĂŠTOĂŠJEĂŠ DLOUHÄĄĂŠPĂżqBâH $%3)'.bÄĄ)ĂŠ #HRISSYĂŠ-OUNCEYĂŠĂŠ 0OPqJETĂŠSĂŠĂ—ECHYĂŠ 0ETRĂŠÄœMqDĂŠ )ĂŠVSTfVfNqĂŠZĂŠPOSTELEĂŠMĈÄ&#x;EĂŠBÄĄTĂŠNEBEZPEĂ˜NmĂŠĂŠ Â&#x;*-*$)*-*Ă‹-!.!Ĉ%2Ă‹ -AREKĂŠ3LEZfKĂŠĂŠ *qTĂŠNAĂŠJEDNOHOĂŠPANfKAĂŠSĂŠ(ORfĂ˜KEM -!.!Ĉ%2Ă‹).:%2#%Ă‹ -ICHALĂŠ+OUBEKĂŠĂŠ (ONILĂŠMNEĂŠBÄĄKĂŠPOĂŠVESNICI ĂŠKDYÄ&#x;ĂŠJSEMĂŠJELĂŠNAĂŠ ÂŽFICHTLOVIÂ&#x; 02/$5+Ăš.œÊ 0AVELĂŠ-ATUÄ?KAĂŠĂŠ !UTOSTOPĂŠZĂŠ-ORAVYĂŠDOĂŠ,ONDÄĄNAĂŠZAĂŠĂŠHODIN $40Ă‹/0%2Âł4/2ĂŠ !LEÄ?ĂŠ$UROáĂŠĂŠ +DYÄ&#x;ĂŠJSEMĂŠVĂŠĂŠLETECHĂŠPĂżECHfZELĂŠ$OLINYĂŠÂ?ĂŠĂŠ BAÄ&#x;INYĂŠSVâTA


www.nokia.cz

Hudba je můj život

Nokia N91 má paměť až na tisíce písniček. A přepínání z hovoru na hudbu v Hi-Fi kvalitě a zpátky je až provokativně snadné. Tohle je totiž telefon s hudbou v srdci. Nokia N91. Váš telefon, Vaše hudba.

Nokia Nseries See new. Hear new. Feel new. Copyright © 2006 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Nokia Corporation. Ostatní uvedená jména a produkty mohou být ochrannými známkami jejich právoplatných majitelů. * Údaj o kapacitě vychází z předpokladu 3:45 min. na 1 song a kódování 48 kbps eAAC+. Kapacita s rychlostí 128 kbps AAC kódováním je až 1000 songů.


ILUSTRACEÊ#HRISSYÊ-OUNCEY

zápraží9DE>HN68>IÐIN

        

dárek   

 

     

!RCHIVÊVĝECHÊØqSELÊ ELÊ NAJDETEÊNAÊ NAÊÊ WWWCILICHILICZ CZ 

  

Stará N ová

Na

ER_06 _06.in

%PQJT NÃTÄDF

dd 1

  dobrá

výzvěd ách   ! ! Šmrnc  Pov  ídání     # $   !    ! "   

-ILēË6ODAFONE

CHCIÊVfMÊJENÊNAPSAT ÊğEÊJSTEÊ {PLNâÊNEJLEPĝqÊSTEJNâÊJAKOÊ VAĝEÊSLUğBY ÊBEZÊKTERġCHÊ BYCHÊSEÊNEOBEĝLAÊ.EODEĝLAÊ BYCHÊODÊVfS ÊANIÊKDYBYSTEÊMâÊ VYÊSAMIÊVYHAZOVALI 3LfDKOVf

Ú),)#(),)

PROTOğEÊCHVfLYÊNENqÊ NIKDYÊDOST ÊIÊJfÊTROCHUÊ PÿISPâJIÊ-YSLqM ÊğEÊ POÊGRAFICKmÊSTRfNCEÊ JEÊVfĝÊØASOPISÊMEZIÊ NEJLEPĝqMIÊUÊNfSÊ3KOROÊ SEÊMIÊCHCEÊNAPSAT ÊğEÊ JSTEÊSVâTOVqÊ!ÊTOÊPRACUJIÊ VÊOBORUÊ*ENÊTAKÊDfL Ê DRğqMÊVfMÊPALCE +UBA :DAREC

PSALIÊJSTEÊOÊ0RAZE Ê OÊ!NGLII ÊALEÊOÊ"RNâÊNICÊ NEBUDEÊ-âLIÊBYSTEÊTOÊ NAPRAVIT ÊJEÊTOÊPÿECIÊJENÊ ZLATfÊLOÝÊ"UDUÊSEÊTâĝIT ,UCINKA

¯FLMJP dovolené ÊÊ

a/JLEPOFQPUÏFCVKF EPWPMFOPVUPMJLKBLPUFO LEP TF[SPWOBWS¸UJM[EPWPMFOÀn %LBERTÊ(UBBARD

a+FUOBEPWPMFOPVCÔW¸WBMP MVYVTFN WEOFtOÄNTWÃUÃTF[UPIP TUBMBOVUOPTUn .EZNfMġÊAUTOR

a7ÿOÀQS¸[EOJOZKF DFMLFNEPCS¸QSBDPWOÄ EFGJOJDFQFLMBn 'EORGEÊ"ERNARDÊ3HAW

a$IWÄMJKTNFW¸IBMJ KFTUMJTFN¸NF SP[WÀTU OFCPKFUOBEPWPMFOPV 1BLO¸NEPtMP xFEPWPMFO¸OB #FSNVE¸DIKF[BEWBUÔEOZQSZ¿ BMF SP[WPE UPVxKFOBQPϸEbn 7OODYÊ!LLEN

a#¸KF¿O¸EPWPMFO¸LPO¿ÄWFDIWÄMJ LEZTF[B¿OFUFUÃtJUEPQS¸DFn -ORRISÊ&ISHBEIN

a4NÄDIKTPV JOTUBOUOÄQS¸[EOJOZn -ILTONÊ"ERLE }>A>8=>A>¥


1 české slovo mě teď dělí od domova

Víme, jak hřejivé je slyšet známý hlas, když jste ztraceni na druhém konci světa, a že to poslední, co v tu chvíli chcete řešit, je, kolik bude tento dotek domova stát. Vodafone proto jednoduše rozděluje celý svět jen do tří cenových pásem, takže vždy víte sazbu, za kterou voláte. A pokud voláte v rámci partnerských sítí Vodafonu, dostanete na všechna odchozí volání slevu 15 %. Užijte si jednoduchost našeho světového roamingu. Více informací na www.vodafone.cz a 800 777 777.

Je to ve vašich rukou.


zápražíE6KA6}

ILUSTRACEÊ2E$

4¸NTPCÃ EPCSPESVIFN

Emil Hakl

Ï

EKLÊBYCH ÊğEÊNAPLNâNqÊ SKUTKOVmÊPODSTATYÊDOBRO DRUğSTVqÊSEÊNEZAKLfDfÊANIÊ TAKÊNAÊNEØEKANmMÊ{TOKUÊ ØTYÿTUNOVmHOÊHLAVONOğCE Ê JAKOÊSPqĝÊNAÊPÿqTOMNOSTIÊ NâKOHO ÊKDOÊØLOVâKAÊVÊTAKOVOUÊCHVqLIÊ NEPODRAZqÊ*AKÊOSTATNâÊVYPLġVfÊZÊVġ ZNAMUÊSLOVAÊSAMmHOÊ!LEÊPROTOğEÊDOBÿqÊ DRUHOVmÊNEBġVAJqÊMOCÊØASTOÊPOÊRUCEÊKDEÊ BYÊSEÊTAKYÊVZALI ÊKDYğÊSEÊODÊRfNAÊDOÊVEØE RAÊHfKUJE ÊJELIKOğÊSEÊSPLfCqÊHYPOTmKA ÊAÊVEÊ ZBYTKUÊØASUÊSEÊZqRfÊNAÊDVD ÊJEÊZfğITEKÊ TOHOÊTYPUÊØqMÊDfLÊVZfCNâJĝqÊ2ESPEKTIVEÊ BYLÊBY ÊKDYBYÊSIÊPÿqRODAÊOBØASÊNEPOMOHLAÊ SAMAÊ*EÊTOÊJEDNODUCHmʝÊSTAØq ÊKDYğÊSEÊ MYSLÊADEPTAÊTAKÊTROCHUÊROZDVOJqÊNEBOLIÊ ROZĝTâPq ÊAÊONÊSEÊRfZEMÊSTfVfÊDOBRġMÊDRU HEMÊSfMÊSOBâÊ

/NEHDYÊJSEMÊMIZELÊNAÊPfRÊDNqÊZAÊHRANICEÊ AÊVEØERÊPÿEDÊODJEZDEMÊDUMAL ÊKAMÊBYCHÊ UKRYLÊNfPRSNqÊTAĝKUÊPOÊDâDOVI ÊVÊNqğÊJSEMÊ MâLÊDOKLADY ÊHOTOVOST ÊKARTUÊDOÊBANKO MATU ÊLqTAØKU ÊVEĝKERmÊPROSTÿEDKYÊKÊDALĝqÊ EXISTENCIÊ0ROÊJISTOTU ÊKDYBYÊNâKDOÊVYKOPLÊ DVEÿEÊ0ÿEMġĝLELÊJSEM ÊAğÊJSEMÊVYMYSLELÊ SKVâLOUÊSKRġĝÊ0AKÊJSEMÊĝELÊSPfTÊ0AKÊ JSEMÊODFRØELÊ0AKÊJSEMÊSEÊVRfTILÊ0OTOMÊ JSEMÊNUTNâÊPOTÿEBOVALÊOBØANKU ÊABYCHÊ SIÊVYZVEDLÊNâCOÊNAÊPOĝTâÊ0RVNqÊDENÊJSEMÊ HLEDALÊJENOMÊTAKÊLEHCEÊDRUHġÊJSEMÊPÿEORALÊ ĝUPLqKY ÊKNIHOVNU ÊVĝECHNYÊSKÿqNâÊ4ÿETqHOÊ DNEÊJSEMÊTOÊBRALÊSYSTEMATICKYÊPÿEROVNALÊ JSEMÊKVARTġR ÊNAĝELÊSPOUSTUÊZBYTEØNOSTq Ê NARVALÊJEÊDOÊSPOUSTYÊIGELITEKÊAÊNESLÊVYHODITÊ 0ÿEDÊKONTEJNEREMÊJSEMÊSIÊTOÊROZMYSLEL Ê NANOSILÊJEÊZPfTKYÊAÊVÊPÿEDSqNIÊJEÊJEĝTâÊJED NOUÊPÿEBRALÊ+EĝE÷ÊZMIZELAÊ.EBYLAÊNIKDEÊ

SIÊVYZVEDNOUTÊPOĝTU ÊPENqZE ÊNEMOHLÊJSEMÊ DOÊ-($ ÊNEMOHLÊJSEMÊNICÊ0OÊTġDNUÊJSEMÊ SIÊVÊZOUFALSTVqÊCHTâLÊVAÿITÊĝPAGETYÊJENÊTAKÊ BEZÊNIØEHOÊAÊROZTRğITâÊHMfTLÊDOÊSPODNqHOÊ FOCHUÊKREDENCEÊPOÊHRNCI ÊKTERġÊSEÊVĈBECÊ NEPOUğqVfÊ0ORTMONKAÊLEğELAÊPODÊPOKLIØ KOUÊAÊSMfLAÊSEÊNAÊMâÊ 6ĈBECÊğfDNfÊMOğNOSTÊZKRfTKAÊNENqÊDOSTÊ DEMENTNqÊNAÊTO ÊABYÊSEÊNEMOHLAÊZMâNITÊ VEÊSKUTEØNOSTÊ.O ÊMOğNfÊTOÊNENqÊ{PLNâÊTOÊ PRAVmÊDOBRODRUğSTVqÊ*SOUÊJISTâÊLIDm ÊPROÊ KTERmÊJEÊZTRACENġÊDEN ÊKDYÊNESESKOØqÊZÊVR TULNqKUÊNAÊLEDOVECÊAÊNESJEDOUÊHOÊNAÊLYğqCH Ê DEN ÊKDYÊSEÊNEVRHNOUÊNAÊHORSKmMÊKOLEÊZEÊ SKfLYÊDOÊÿEKYÊ0ROÊMâÊJEÊNAPROSTOÊSTEJNġÊ VġDEJÊENERGIE ÊKDYğÊHLEDfMÊINTENZIVNâÊPâTÊ HODINÊMOBILÊAÊNAKONECÊHOÊNAJDUÊVÊMRAZfKUÊ -IMOCHODEMÊPOÊROZMRAZENqÊFUNGOVALÊ .EBYLÊTOÊTOTIğÊ ÊBYLAÊTOÊ ÊNOÊNICÊÊ

a7ÐCFDx¸EO¸NPxOPTU[LS¸ULB OFOÄEPTUEFNFOUOÄOBUP BCZTF OFNPIMB[NÃOJUWFTLVUF¿OPTUn ×TVRTġÊDENÊUğÊJSEMÊNESPALÊAÊDOÊRfNAÊPRO BqRAL ÊKAMÊJSEMÊJIÊJENOMÊMOHLÊZALOğITÊ0fTġÊ DENÊJSEMÊSEÊPOTfCELÊPOÊ ÊJAKOÊZOMBIEÊ AÊVEØERÊJSEMÊPADALÊ{NAVOUÊ.EMOHLÊJSEMÊ }>A>8=>A>¥


OBISÈWÈNTMFEVKVTOÓNÈN WTFDIOPEÓLZKFEOÏLBSUF ¥

%ÓLZ QPV[JUÓ QBNFUPWÏ LBSUZ 4BO%JTL WF WBTFN NPCJMV TF WÈT QSÓTUSPK TUÈWÈWÓDFOF[KFOPCZDFKOâNUFMFGPOFN'PUÓ QSFISÈWÈQÓTOJDLZ EPLPODF [PCSB[VKF mMNZ " UP OFKMFQTÓ 4BO%JTL NÈ LBSUV QSP QSBLUJDLZ KBLâLPMJW NPCJM /FOÓ EJWV [F TF OB UVUP nFTLV TQPMÏIBKÓ MJEÏ WÓD OF[ OB KJOPV 8 8 8 4 " / % * 4 , $ 0 . 8 8 8 4 " / % * 4 , , " 3 5 : $ ; 5.

5.

5.

NJOJ4%

..$NPCJMF

NJDSP4%

.FNPSZ4UJDL 130%VP 5.

4BO%JTL MPHP 4BO%JTL B 4UPSF :PVS 8PSME JO 0VST KTPV PDISBOOÏ [OÈNLZ 4BO%JTL $PSQPSBUJPO SFHJTUSPWBOÏ W 64" B EBMÝÓDI [FNÓDI ..$NPCJMF KF PDISBOOPV [OÈNLPV .VMUJ.FEJB$BSE "TTPDJBUJPO 4BO%JTL KF BVUPSJ[PWBOâN WMBTUOÓLFN MJDFODF OB PDISBOOPV [OÈNLV 4% .FNPSZ 4UJDL 130 KF PDISBOOPV [OÈNLPV 4POZ $PSQPSBUJPO %BMÝÓ OÈ[WZ [OBŘFL [EF [NÓOŞOÏ TMPVäÓ QPV[F L JEFOUJmLBŘOÓN ÞŘFMƉN B NPIPV CâU PDISBOOâNJ [OÈNLBNJ KFKJDI QżÓTMVÝOâDI WMBTUOÓLƉ ª 4BO%JTL $PSQPSBUJPO 7ÝFDIOB QSÈWB WZISB[FOB NFHBCZUF .#  NJMJPO CBKUƉ HJHBCZUF (#  NJMJBSEB CBKUƉ ėÈTU [ VWFEFOÏ LBQBDJUZ TF QPVäÓWÈ OB GPSNÈUPWÈOÓ B EBMÝÓ GVOLDF UVEÓä OFOÓ EPTUVQOÈ QSP VLMÈEÈOÓ EBU


Top/&+f¤-&/£+f¤$) ,-0#06,° /BO¸WtUÃWV #BSCJFT,FOFN

/BNtJ

/B8JNCMFEPO /BSBOEFFOTOÊ0ROFIMEDIACZ Ê)SIFA

 %PQSBMFTB P QSB BMFTB MF %PWÃUSV

,EZxCVEF PC¿FSTUWFOÄOBTUPK¸LB

%PNMÀL¸SOZ

/BGPUCBM

/BQÏJTU¸OÄ6'0


zápražíG:8:CO:

ŸFSOÔelegán

Různých mp3 přehrávačů je na trhu opravdu hromada. Lehounká a skladná krabička, ze které vedou sluchátka, jeden by řekl, že to není žádná věda. Ale jak se říká, jeden nikdy neví. 6âDAÊTOÊSAMOSEBOUÊJEÊ6YTVOÿITÊPÿqSTROJ ÊKTERġÊ JEÊELEGANTNq ÊFUNKØNq ÊLEHOUØKġÊAÊSNADNOÊ OVLADATELNġÊ0ÿEHRfVAØ ÊKTERġÊMfÊVĝECHNYÊ SKVâLmÊVLASTNOSTIÊTâCHÊOSTATNqCH ÊALEÊJEĝTâÊ NâCOÊNAVqCÊ4OÊVfğNâÊNENqÊLEGRACE +OUMfKĈMÊVÊ3AN$ISKUÊSEÊTOÊALEÊPODAÿILOÊ 0ÿEHRfVAØÊ3ANSAÊEÊJEÊSKUTEØNâÊNESKU TEØNâÊELEGANTNqÊ×ERNfÊVâCIØKAÊSÊMODÿEÊ SVqTqCqMÊKRUHOVġMÊOVLADAØEMÊAÊFORTELNġMÊ KOVOVġMÊZADNqMÊKRYTEMÊJEÊOPRAVDUÊKRfS NfÊ)ÊKDYğÊJENÊTAKÊLEğqÊNAÊSTOLE ÊNEBOÊVISqÊNAÊ ĝ÷ĈRCEÊKOLEMÊKRKU ÊVYPADfÊMOCÊPâKNâÊ!ÊCOÊ TEPRVE ÊKDYğÊPÿqSTROJÊZAPNETE

"AREVNġÊDISPLEJÊSÊJEDNODUCHġMIÊAÊPÿEHLED NġMIÊIKONAMI ÊSNADNm ÊINTUITIVNqÊOVLfDfNqÊ -fTEÊCHUąÊNAÊFILMÊĞfDNġÊPROBLmMÊ/TOØTEÊ KOLEØKEMÊAÊJEÊTOÊ3TEJNâÊJAKO ÊKDYğÊSIÊCHCETEÊ PROHLmDNOUTÊFOTKYÊZÊDOVOLENm ÊNEBOÊPUSTITÊ NâJAKġÊPOÿfDNġÊNfÿEZÊ3ANSAÊEÊFUNGUJEÊ IÊJAKOÊKVALITNqÊDIKTAFONÊ0ROÊLOVCEÊZVUKĈÊ NAPROSTOÊIDEfLNqÊ/CENqTEÊIÊSLOTÊNAÊMICRO3$Ê KARTUÊIÊZABUDOVANġÊAKUMULfTOR ÊKTERġÊVYDRğqÊ AğÊÊHODINÊPÿEHRfVfNq #OÊVfMÊTEDAÊRADqMEÊ6YBRATÊMEZIÊVERZEMIÊ SÊPAMâTqÊ'" Ê'"ÊØIÊ'" ÊPÿESÊPÿILOğENġÊ 53"ÊKABELÊNAPRATÊPÿEHRfVAØÊSVOUÊOBLqBE NOUÊMUZIKOU ÊFOTOGRAFIEMIÊAÊNâJAKġMÊTqMÊ PRIMAÊVIDEEMÊ!ÊPAKÊUğÊSIÊJENÊUğqVATÊVĝECHÊ SKVâLġCHÊVYCHYTfVEK ÊKTERmÊTENHLEÊØERNġÊ ĝVIHfKÊNABqZqÊ +DOÊHOÊVYZKOUĝq ÊUğÊNIKDYÊNEBUDEÊCHTqTÊJINAK

XXXTBOEJTLLBSUZD[

2OZMçRYÊXXÊMM .APfJENqÊÊZABUDOVANfÊ,I IONÊ VġMâNNfÊBATERIEÊM!HÊ 0ODPORAÊÊ6IDEO ÊOBRfZKY Ê -0 Ê7-! Ê0ODCASTÊ 0ĢqDAVNfËPAMçćÊMICRO3$Ê

Ë6ēHRADNqËDISTRIBUTORËPROËÚ2ËAË3+Ê(AMAÊSPOLÊSÊRO Ê+ĝqROVAÊ ÊÊÊ"RNO ÊE MAILÊINFO HAMACZ Ê¥}>A>8=>A>


zápražíBD7>AB‘HÓ8:

Krasavice JOUFMJHFOUOÄ

O Nokii tvrdí její fanoušci, že je to nejkrásnější véčko na světě. Že je opravdu svůdná se přesvědčí každý, kdo ji uvidí na vlastní oči. Můžete ji mít v bílé i v černé barvě a hned na začátku vás ohromí vnitřní i vnější displej s tak zářivými barvami, že by se před nimi styděly i drahokamy. !BYCHOMÊALEÊNEMLUVILIÊJENOMÊOÊVZHLEDUÊ .OKIAÊÊSAMOZÿEJMâÊUMqÊ6ODAFONEÊLIVEÊ AÊJEÊPROÊNâJÊJAKOÊSTVOÿENfÊ-fÊMEGAPIXELOVġÊ FOąfK Ê-0ÊPÿEHRfVAØÊAÊ&-ÊRfDIOÊAÊNAJDETEÊ VÊNqÊSPOUSTUÊCHYTRġCHÊAPLIKACqÊ-fÊ%$'%Ê AÊ{ğASNâÊSNADNmÊOVLfDfNqÊZVENKUÊIÊZEVNITÿÊ

Vyhrajte novou

.AĝEÊVmØKOVfÊKRfLOVNAÊJEÊVYROBENfÊTAK ÊABYÊ JIÊĝLOÊOTVqRATÊIÊOVLfDATÊJEDNOUÊRUKOUÊ!PLIKACEÊ JSOUÊUSPOÿfDfNYÊSÊUğIVATELSKOUÊPÿqVâTIVOSTqÊ AÊMĈğETEÊSIÊJEÊSAMIÊPÿIZPĈSOBITÊ5DâLfÊVfMÊ PROSTâ ÊCOÊVfMÊUVIDqÊNAÊDUHOVKfCH

/PLJJ 3TAØqÊDOÊKONCEÊSRPNAÊ ODPOVâDâTÊNAÊNfSLEDUJqCqÊ OTfZKYÊAÊMĈğETEÊVYHRfTÊJEDENÊ KOUSEKÊTOHOTOÊ{ğASNmHOÊ TELEFONU Ê5ÊVAĝEHOÊTELEFONUÊ UPÿEDNOST÷UJETE A ÊFOTOAPARfTÊSÊVYSOKġMÊ ROZLIĝENqMÊ B ÊMOğNOSTÊNAHRfVATÊVIDEO Ê+OLIKÊPLATNġCHÊKREATIVNqCHÊ NfVRHĈÊÊBYLOÊZASLfNOÊDOÊ SOUTâğEÊ#RAZYÊ$* ÊPOÿfDANmÊ VÊRfMCIÊ6ODAFONEÊFESTIVALĈÊ 6IBRATIONSÊ 3VOJIÊ3-3ÊSÊODPOVâÝMIÊ ZASqLEJTEÊNAÊØqSLOÊÊVEÊ FORMfTUÊ./+)!ËMEZERA Ë 0¶3-%./Ë/$0/6æ$)Ë MEZERA Ë6³ĂË/$(!$Ë 0/Ú45Ë:!3,!.Ē#(Ë .³62(ČË 0ÿqKLADÊ./+)!Ê"Ê 4ENËZËVfS ËKDOËVËSOUTçĉNqË 3-3ËODPOVqËNAËOBçËOTfZKYË AËZfROVEýËSPRfVNçËURÛqË POÛETËËZASLANēCHËKREATIVNqCHË NfVRHčËNEBOËJEHOĉËODPOVçáË BUDEËNEJPĢESNçJăq ËZqSKfË TELEFONË.OKIAËË6ēHERCEË UVEĢEJNqMEËVËĢqJNOVmMË VYDfNqË}>A>8=>A> Ê 3OUTâğÊPOÿfDfÊ6ODAFONEÊVEÊ SPOLUPRfCIÊSÊM-ARKETINGCZ Ê TECHNICKYÊZAJIĝąUJEÊ!43Ê0RAHAÊÊ #ENAÊÊ3-3ÊJEÊÊ+ØÊ VØETNâÊ$0(Ê0LNmÊZNâNqÊ PRAVIDELÊNAJDETEÊNAÊ WWWCILICHILICZSOUTEZ

KBL }>A>8=>A>¥

Radomil:Ë.fDHERA ËNfDHERA Ë NfDHERAË2fDËMOBILYËMçNqM Ë ALEËTOHLEËVmÛKOËSIËNECHfMËASIË DLOUHOË5ĉËDLOUHOËJSEMËNEBYLË SËTELEFONEMËAËJEHOËVNITĢNqMË VYBAVENqMËTAKËSPOKOJENēË 3TYLOVēËDESIGNËTOËJENOMË POTVRZUJE

Eržika:Ë0ROË.OKIEËJSEMËMç MçLLAË AË VĉDYCKYËSLABOSTËAËNEN NqËD Nq qËDIV DIVU IVU UËË *SEMËNADăENfË4LAÛqTK KOËP OËPRROË OË ZAPqNfNqËFOćfKUËJEËSICEËTROCHUË CITLIVm ËTAKĉEËSIËHOËOBÛASËNECHTçË çË SPUSTqMËSAMAËODËSEBE ËALEËJINAK KËË MçËNOKIJKAËUCHVfTILAË"ERUËJIË SËSEBOUËAËVăUDEËJIËUKAZZUJU UJU Ë PROTOĉEËJEËOPRAVDUËăIKË

KBL


zzápraží p KD96;DC:

Nahradí mobily mobilyy TMFQFDLÀQTZ 

Vrátí se [FQFMMJOZ ƀFTLÊOFCFBOBOLJNǁFTLÃW[EVDIPMPDŽ5POFOÎOPWÝ $JNSNBO BMFEBMØÎTUVEFOUTLÝQSPKFLU KFOßW[OJLM[BQPEQPSZ 7PEBGPOFTUJQFOEJB 6ZDUCHOLOÝÊ"IGGIE ÊKTEROUÊPOSTAVILIÊ STUDENTIÊVÊRfMCIÊ6ġZKUMNmHOÊ AÊVġVOJOVmHOÊCENTRAÊ2$# ÊJEÊMRĝTNġÊ VZDUĝNġÊKORfBEKÊZVqCqÊÊMETRĈÊAÊÿqZENġÊ NAÊBfZIÊ'3-ÊTECHNOLOGIE ÊTAKğEÊLmTfÊ VĝUDE ÊKDEÊJEÊPOKRYTqÊ'3-ÊSIGNfLEMÊ "IGGIEÊMĈğEÊSLOUğITÊJAKOÊREKLAMNqÊNOSIØÊ STEJNâÊJAKOÊLmTAJqCqÊVâDECKfÊLABORATOÿÊAÊJEJqÊ ELEKTROMOTORYÊTOÊVYTfHNOUÊAğÊNAÊÊKMHÊ

!ÊNfKLADYÊ®"IGGIEÊJEÊTAKÊTROCHUÊPERPETUMÊ MOBILE ŸÊÿqKfÊJEJqÊTVĈRCEÊ&ILIPÊ+OBRZEKÊ AÊDODfVfÊ®(mLIUM ÊNAÊKTERmÊ®LqTfMEŸ ÊJEÊ RECYKLOVATELNm ÊTAKğEÊNfKLADYÊZAÊLETÊJSOUÊ NEPATRNmŸÊ3ÊDOPRAVOUÊOSOBÊSEÊUÊ"IGGIEÊ ZATqMÊNEPOØqTf ÊALEÊVġVOJÊJDEÊSTfLEÊKUPÿEDUÊ AÊVÊ2$#ÊUğÊZAØALIÊSEÊSTAVBOUÊ"IGGIEÊ))Ê ÊVâTĝqÊAÊSILNâJĝq ÊTAKğEÊKDOVq

:KUSTEÊZAVÿqTÊOØIÊAÊPOSLEPUÊABSOLVOVATÊ ØI A POSLEPUÊABSOLVOVATÊ CESTUÊDOÊPRfCE ÊOBLqBENmHOÊPOHOSTINSTVqÊ POHOSTINSTVqÊ NEBOÊKÊTETâÊDOÊ(ODKOVIØEKÊ"EZÊPOMOCIÊ KOLEMJDOUCqCHÊSEÊDALEKOÊNEDOSTANETEÊ 0ROÊSLEPCEÊJEÊZTRfTAÊORIENTACEÊKAğDODEN NqÊREALITOUÊ0RVNqÊ'03'3-ÊNAVIGAØNqÊ SYSTmMÊPROÊNEVIDOMmÊNAÊSVâTâ ÊNAÊJEHOğÊ VġVOJIÊSEÊ6ODAFONEÊPODqLEL ÊTOÊVĝAKÊ MĈğEÊZMâNIT .ENfPADNfÊØERNfÊKRABIØKAÊUMqSTâNfÊNAÊ RAMENIÊNEVIDOMmHOÊDOKfğEÊBâHEMÊPfRÊ VTEÿINÊLOKALIZOVATÊJEHOÊPOLOHUÊSÊPÿESNOS TqÊAğÊNAÊÊMETRYÊAÊODESLATÊTYTOÊPARAMETRYÊ OPERfTOROVIÊNAVIGAØNqHOÊCENTRA ÊKTERġÊ NEVIDOMmHOÊDfLEÊNAVIGUJEÊPOMOCqÊ MOBILNqHOÊTELEFONUÊ.EVIDOMqÊMOHOUÊ SYSTmMÊVYUğqVATÊVĝUDE ÊKDEÊJEÊPOKRYTqÊ SIGNfLEMÊ'3-ÊAÊ'03ÊAÊKDEÊJSOUÊKÊDISPO ZICIÊMAPOVmÊPODKLADYÊ3YSTmMÊPOMfHfÊ NEJENOMÊPÿIÊZTRfTâÊORIENTACE ÊALEÊOTEVqRfÊ NEVIDOMġMÊSVâTÊ-OHOUÊBEZPEØNâÊ CESTOVAT ÊAÊTOÊROZHODNâÊDfLÊNEğÊJENÊ CESTOVAT ÊAÊTOÊROZHODNâÊDfLÊNEğÊJEN DOÊ(ODKOVIØEK .AVIGAÛNqËSYSTmMËBYLËVYVINUTË VËRfMCIË6ODAFONEËSTIPENDIAË STUDENTYË6ēZKUMNmHOË AËVēVOJOVmHOËCENTRAË NAËÚESKmMËVYSOKmMË NAËÚESKmMËVYSOKmM UÛENqËTECHNICKmMËžË VēZKUMNmMËPRACOVIăTI Ë KTERmË6ODAFONEË SPOLUZAKLfDALËAËJEHOĉË PROVOZË FINANCUJEËË FINANCUJE WWWRDCCZ

3HfNqTEËPODPORUËPROËSVmËVçDECKmËPROJEKTYË#HCETEË ZqSKATË6ODAFONEËSTIPENDIUMË:KUSTEË6ēZKUMNmË AËVēVOJOVmËCENTRUM˞ËWWWRDCCZ

     

1PUÏFCVKFUFQPEQPSVQSPTWÐKOF[JTLPWÔQSPKFLU [ ;LVTUF/BEBDJ7PEBGPOFXXXOBEBDFWPEBGPOFD[


ij˜ÏÙêæÝê˜ÅíëáÛ

zápraží?6B:H7AJCI

"TJCZDITJTVOEBMJLBMIPUZ Začalo to jako ve filmu. Rok 1999, na vojenské základně v Kosovu. Šedivo, mlhavo a mladý James Blunt, synek z dobré britské rodiny plné důstojníků, brnká na kytaru. V noci sedí na palandě a sní, že to všechno kolem přece jednou musí skončit. A najednou měl svoji první baladu No Bravery... -făËTEáËËËSENZAÛNqËÛASYË$OCELAËSEËTIËZAË POSLEDNqCHËPfRËMçSqCčËZMçNILËĉIVOT ËNEË *O ÊMfMÊSLUĝNġÊÊZfTAHÊ.âKDYÊJSEMÊ KAğDġÊDENÊVÊJINmÊZEMIÊ4EÝÊTÿEBAÊSIÊANIÊ NEVZPOMENU ÊVÊKOLIKAÊZEMqCHÊJSEMÊBYLÊ VÊMINULġCHÊPâTIÊDNECHÊAÊKTERmÊMâÊVÊDALĝqMÊ TġDNUÊØEKAJq

.EDfVNOËJSIËKĢIĉOVALË53! ËJAKËTçËTAMË PĢIJALIËAËJAKËSEËTIËVčBECËLqBILAË!MERIKAËË (LAVNâÊSEÊMIÊLqBILO ÊğEÊJSMEÊMOHLIÊHRfTÊPÿEDÊ KOMORNâJĝqMÊPUBLIKEMʝÊUBYLOÊSTADIONĈʝ Ê NâKTEÿqÊDOKONCEÊMOJEÊPqSNIØKYÊNIKDYÊDÿqVÊ NESLYĝELIÊ4OÊBYLOÊSKVâLm ÊMâLIÊØERSTVmÊUĝI Ê NfZORY ÊAÊNAVqCÊ{CHVATNâÊREAGOVALI 6qCEËZAJqM AVOSTqËOË* AMESIË "LUNTOVIËS EËDOZVqTEËN AË 6ODAFONEË LIVEËNEBO ËSIËTAMË MčĉETEËSTf HNOUTËJEH OËMELODIE Ë

*AKËVZNIKLËKLIPËKËHITUË9OUŠREË"EAUTIFUL ËVEË KTERmMËPOSTUPNçËODKLfDfăËSVmËSVRăKYË AËNAKONECËSKfÛEăËZË{TESUËDOËËMOĢEË "YLÊTOÊNfPADÊPRODUCENTAÊ3AMAÊ"ROWNAÊ 6q ÊğEÊBEZÊOBLEØENqÊVYPADfMÊOÊDOSTÊVâTĝqÊ $mĝą ÊKTERġÊNAÊMâÊCELOUÊDOBUÊPADAL Ê BYLÊUMâLġ ÊALEÊTENÊZfVâREØNġÊSKOKÊJSEMÊ SIÊSTÿIHNULÊOPRAVDUÊ-USELÊJSEMÊSKOØITÊ DOKONCEÊDVAKRfTÊ+DYBYCHÊPÿEDEMÊVâDâL Ê JAKfÊPECKAÊBUDEÊDOPADÊDOÊVODYÊZÊTAKOVmÊ VġĝKY ÊASIÊBYCHÊSIÊSUNDALÊIÊKALHOTY *EËPOZNAT ËĉEËPRVNqËDESCEËSESËVçNOVALË OPRAVDUËPEÛLIVçË.ECqTqăËTROCHUË OÛEKfVfNq ËKDYËUĉËTADYËTENË*AMESËBUDEË SËDALăqËDESKOUË

.E ÊNE ÊğfDNġÊTLAKÊNECqTqMÊ6ğDYąÊJEÊTOÊ JENOMÊMUZIKAÊ4EDAÊMâLAÊBYÊTOÊBġTÊMUZIKA Ê ASPO÷ÊSEÊOÊTOÊSNAğqMÊ!ÊHLAVNâÊJEÊTOÊ LEGRACEÊ3KUTEØNâÊPODÊTLAKEMÊMUSqÊBġTÊ TÿEBAÊDOKTOÿI ÊTIÊJSOUÊVEÊSTRESUÊDENÊCOÊDENÊ *fÊTEÝÊZKOUĝqMÊSÊKAPELOU ÊJEÊTOÊNESKUTEØNâÊ INSPIRATIVNqÊAÊHLAVNâÊSEÊNIKDYÊUğÊNEMĈğUÊ DOØKAT ÊKDYÊSEÊZASEÊVRfTqMEÊDOÊSTUDIA ġqKfËSE ËĉEËJSIËKË{SPçCHUËPĢIăELËMOĉNfËAĉË MOCËRYCHLEË*AKËTOËCqTqăËTYË $ESKUÊ"ACKÊTOÊ"EDLAMÊJSEMÊNATOØILÊVÊÿqJNUÊ ÊAÊROZHODNâÊNEÊTAKÊRYCHLEÊAÊSNADNO Ê JAKÊSIÊASIÊLECKDOÊMYSLqÊ-âLÊJSEMÊTEHDYÊNAÊ VĝECHNOÊOPRAVDUÊJENOMÊPfRÊDNĈÊ.AVqCÊ HUDBOUÊJSEMÊSEÊZAØALÊğIVITÊUğÊTÿIÊROKYÊ PÿEDTqM ÊPRVNqÊPqSNIØKUÊJSEMÊNAPSALÊVEÊ ØTRNfCTIÊAÊPOPRVmÊJSEMÊSIÊNAÊNâJAKġÊHUDEBNqÊ NfSTROJÊZAHRfLÊVÊPâTIÊ4AKğEÊPROÊMâÊTOÊNENqÊ NIJAKÊSTRMġÊSTART ÊSPqĝÊDLOUHfÊCESTAÊ

"xFKTUFUPWZ NÐxFUFTJPMÄTULZOBKFIPLPODFSU TO¸NJUBLZ[BTPVUÃxJU7ÄDFOBKEFUFOB7PEBGPOFMJWF }>A>8=>A>¥›

*AMESÊ"LUNTÊUğÊDfVNOÊNENqÊPâĝfK Ê HRAJEÊPRVNqÊLIGUÊAÊZĈSTfVfÊTAKÊTROCHUÊ SNqLEKÊ-OğNfÊIÊPROTOÊSIÊPROÊSVĈJÊPRAğSKġÊ KONCERTÊNEVYBRALÊANIÊMODERNqÊARmNY ÊANIÊ MEGALOMANSKmÊPLfNâÊ3EÊSVOJqÊKYTAROUÊSIÊ ÊØERVENCEÊÊSEDNEÊDOÊROMANTICKmÊ ,UMBEHOÊZAHRADYÊPODÊ0RAğSKġMÊHRADEMÊ


zápražíKD96;DC:A>K:

Roztočte to s70%"'0/&-*7&

7PEBGPOFMJWFKFEBMØÎEDzWPEUPIP QSPǁNPCJMZEPCÝWBKÎTWLJU+FIPOBEVQBOÊNFOVWÃN OBCÎEOF[ÃCBWVJJOGPSNBDFWNOPßTUWÎWLJUØÎNOFßWFMLÊN EPLPODFWLJUØÎNOFßPCSPWTLÊN /FǁFLFKUFOBOJDBSZDIMFTJ7PEBGPOFMJWFUFMFGPOPCTUBSFKUF OFßWÃTWØJDIOJQǥFECLJIOPV 6ODAFONEÊLIVEÊVfMÊPOMĈğE ÊKDYğÊSEÊNUDq TE ÊKDYğÊPOTÿEBUJETEÊRYCHLEÊZJISTIT ÊCOÊVfMÊ ODKUDÊJEDE ÊKDYğÊSEÊBUDETEÊCHTqTÊSEZNfMITÊ 0OMĈğEÊVfMÊPROSTâÊVÊTOLIKAÊVâCECH ÊğEÊKDY BYCHOMÊJEÊCHTâLIÊVĝECHNYÊVYPSAT ÊPADNEÊNAÊ TOÊLESÊ*ESTLIÊNfMÊNEVâÿqTE ÊZEPTEJTEÊSEÊVÊNA ĝICHÊOBCHODECHÊ"UDETEÊVALITÊKUKADLA

;BLPMJL 0ROHLqğETÊMENUÊ6ODAFONEÊLIVEÊAÊNfHLEDYÊ OBSAHUÊMĈğETEÊ{PLNâÊZADARMOÊ:APLATqTEÊ JENOMÊZAÊOBSAHÊKEÊSTAğENqÊAÊOBSAHÊKÊPRO HLqğENq ÊKTERġÊSIÊVYBERETEÊ#ENUÊBUDETEÊ NAVqCÊZNfTÊVğDYCKYÊPÿEDEM ÊBUDETEÊTAKÊ MqTÊNAPROSTOUÊKONTROLUÊNADÊSVġMIÊVġDAJIÊ .AÊ6ODAFONEÊLIVEÊNAJDETEÊHNEDÊNâKOLIKÊ TYPĈÊCEN ÊALEÊNEMâJTEÊSTRACH ÊğEÊSEÊVÊNICHÊ NEVYZNfTE ÊJEÊJICHÊOPRAVDUÊTAKÊMfLO ÊğEÊSIÊ JEÊSNADNOÊZAPAMATUJETEÊ.âKTERmÊKOUSKYÊ KEÊSTAğENqÊPÿIJDOUÊNAÊPOUHġCHÊÊ+ØÊ AÊVYBRANġÊOBSAHÊKÊPROHLqğENqÊSIÊMĈğETEÊ PÿEDPLATITÊTÿEBAÊJIğÊZAÊSKVâLġCHÊÊ+ØÊ NAÊDENÊ.AVqCÊPROÊVfSÊMfMEÊVġHOD NmÊBALqØKYÊSÊOBSAHEMÊKEÊSTAğENqÊÊ 0OKAğDmÊVfSÊPÿEDÊPÿIJETqMÊPLACENmÊ SLUğBYÊUPOZORNqME ÊCOÊAÊJAKÊPLATqTE Ê TAKğEÊBUDETEÊPÿESNâÊVâDâT ÊKOLIKÊJSTEÊÊ UTRATILIÊ6ĝECHNYÊCENYÊUVfDqMEÊVØETNâÊ Ê$0(ÊAÊJSOUÊKONEØNm ÊNEPLATqTEÊUğÊ NICÊNAVqC ÊDOKONCEÊANIÊÊZAÊSTAğENq

/B7PEBGPOFMJWFPCKFWÅUF MJWFPCKFWÅUF Å ;QS¹WZBQPÀBTÅ ÀBTÅ )VECV )SZBBQMJLBDF DF 0CS¹[LZ 4QPSU FOTOÊ)SIFA Ê0ROFIMEDIACZ

;¹CBWV *OGPSNBDFBTMVxCZ BTMVxCZ &SPUJLV 1SBWJEFMOÁ4.4B..4 4.4B..4 QSPTUÄWtFDIOP OBDPTJW[QPNFOFUF

)VS¹OBUP"MFKBL 4OÊHLAVNq ÊCOÊPOTÿEBUJETE ÊJEÊ6ODAFONEÊLIVEÊ TELEFONÊ$OSTANETEÊHOÊNEUVâÿITELNâÊVġHOD NâÊVÊNAĝICHÊOBCHODECH ÊVÊ3AMOOBSLUZEÊ -ĈJÊ6ODAFONEÊNEBOÊKONTAKTUJTEÊ6ODAFONEÊ PRODEJÊNAÊTELEFONNqMÊØqSLEÊÊÊÊ 0AKÊUğÊJENÊSTISKNETEÊSPECIfLNqÊÊ6ODAFONEÊ LIVEÊTLAØqTKOÊAÊVĝECHNOÊPĈJDEÊJAKOÊPOÊ MfSLEÊ4AKÊDOÊTOHOÊ0ODROBNâJĝqÊINFORMACEÊ SIÊNENECHTEÊUJqTÊNAÊWWWVODAFONECZ


zápraží}JB:C96

Jan Pohribný

ïàóáäáè˜ËÝêêÙæáì礘ÂÙæ˜ÈçàêáÚ擘 èçèáëãñ¡˜áêïê›ÂÙæ˜ÈçàêáÚæ“

%OFTLBTFCVEFNFWÄOPWBU LSBKJOL¹N$PxF /VEB 5BLTF LPVLOÄUFOBUZIMFGPULZ'PUPHSBG +BO1PISJCOÕUPUJxWJEÅLSBKJOV USPDIVKJOÕNPLFN5BIMFOFOÅ TLVUFÀO¹ UÄxLPKJOÄLEFOBKEFUF 5FEZWMBTUOÄBOP WBVUPSPWÄ GBOUB[JJ+FKÅNQSPTUÐFEOJDUWÅN TQPNPDÅTWÄUMBQÐÅSPEVUBLUSPDIV VQSBWVKF"IOFEKFUBKFNOÄKtÅ 5BEZVxCZNPIMZxÅUUBKFNOÁÀJ QPI¹ELPWÁCZUPTUJ"BTJJxJKÅ

*ANÊ0OHRIBNġÊSEÊNARODILÊÊÊÊVÊ0RAZEÊ *EÊDRğITELEMÊDVOUÊDRUHġCHÊCENÊZÊ#ZECHÊ 0RESSÊ&OTOÊ5MâNqÊAÊKULTURAʝÊÊ AÊ0ÿqRODAÊAÊOCHRANAÊğIVOTNqHOÊPROSTÿEDqÊÊ ÊAÊJEDNmÊTÿETqÊ5MâNqÊAÊKULTURAʝÊ Ê %VROPSKfÊASOCIACEÊPROFESIONfLNqCHÊ FOTOGRAFĈÊ&%0ÊMUÊVÊROCEÊÊUDâLILAÊTITULÊ 1UALIFIEDÊ%UROPEANÊ0HOTOGRAPHERÊ É ,LYNË"RENIG Ë ËZËCYKLUË.OVfËDOBAËKAMENNfË 3EVERNqË7ALES Ë6ELKfË"RITfNIE -ĈJÊZfJEMÊOÊMEGALITICKOUÊKULTURUÊAÊPRASTARfÊKULTOVNqÊMqSTAÊ MIÊUMOğNILÊROZĝqÿITÊ0ROJEKTÊ$ISPLACEMENTÊANDÊ#HANGEÊ VÊSEVERNqMÊ7ALESUÊ+AMENNġÊKRUHÊBYLÊNEJENÊVYMEZENqMÊ PROÊRITUfLYÊAÊOBÿADYÊNAĝICHÊPRAPÿEDKĈ ÊALEÊTAKmÊSYMBOLEMÊ VâØNmHOÊPÿqRODNqHOÊKOLOBâHUʝÊODÊZROZENqÊKEÊSMRTIÊAÊZNOVUÊ KÊOSLAVâÊğIVOTAÊIÊZfNIKU

Å.AËODVRfCENmËSTRANç ËROKËVZNIKUË ËZËCYKLUË .OVfËDOBAËKAMENNfË+ARKONOSZE Ë0OLSKO /DÊDâTSTVqÊJEZDqMÊNAÊNAĝIÊRODINNOUÊCHALUPUÊDOÊ+RKONOĝ ÊALEÊ TEPRVEÊVLONIÊJSEMÊPOPRVmÊFOTOGRAFOVALÊTAKmÊNAÊJEJICHÊPOLSKmÊ STRANâÊ0LANETUʝÊÊ-âSqC ÊKTEROUÊJSEMÊUVfLELÊZEÊSNâHU ÊÊTAKmÊ ZNfMEÊJENÊZÊJEDNmÊSTRANY–Ê ¥}>A>8=>A>


zápraží}JB:C96

3ILENCIO ËROKËVZNIKUË ËZËCYKLUË .OVfËDOBAËKAMENNfË#OSTAËDELË 3ILENCIO Ë4ENERIFE 6ULKANICKfÊKRAJINAÊ+ANfRSKġCHÊOSTROVĈÊ JAKOÊBYÊOBNAğOVALAÊPRVOPOØfTKYÊNAĝqÊ PLANETYÊAÊOHROMNOUÊSqLUÊPÿqRODNqCHÊğIVLĈÊ 3OPKYÊUTICHLY ÊLfVAÊZTUHLA ÊVYVRğENmÊ KAMENYÊZĈSTfVAJqÊNAÊPOVRCHUÊ!LEÊTICHOÊ 3ILENCIO ÊMĈğEÊBġTÊJENÊZDfNLIVm–

Ñ&JORDOKO Ë Ë ZËCYKLUË.OVfË DOBAËKAMENNfË !GA Ë.ORSKO

Å6ăEËMfËÛASË2EăOVSKmË VODOPfDY Ë ËZËCYKLUË.OVfËDOBAË KAMENNfËSEVERNqË-ORAVA ËÚ2 Ë +DYğÊJSEMÊHLEDALÊMOTIVYÊPROÊKALENDfÿ Ê DOPORUØILÊMIÊPÿqTELÊKRfSNmÊZfKOUTqÊKRAJEÊ PODÊ*ESENqKYÊ3YMBOLÊØASU ÊZRfNqÊIÊJEHOÊ ZDfNLIVmHOÊNEDOSTATKUÊMNEÊNAPADL ÊKDYğÊ JSEMÊPUTOVALÊKÊTâMTOÊMqSTĈMÊAÊVğDYÊMâLÊ POCIT ÊğEÊJSEMÊPÿIĝELÊPOZDâ }>A>8=>A>¥›

3qLAÊSEVERSKmÊ KRAJINY ÊZVLfĝTâÊ JAKOÊJEÊTAÊVÊ.ORSKU Ê SPOØqVfÊTAKmÊ VÊATMOSFmÿE Ê DRAMATICKġCHÊ SCENmRIqCH ÊKDEÊ SEÊSTÿETfVAJqÊTÿIÊ ğIVLYʝÊVODA ÊHORYÊ AÊNEBESAÊ+DYğÊ VÊTAKOVmMÊMqSTâÊ OBJEVqTEÊTAKÿKAÊ NfHODNâ ÊIÊPRASTARġÊ KULTOVNqÊKfMENÊ SÊKRESBAMIÊZÊDOBYÊ BRONZOVm ÊSNADNOÊ VfSÊINSPIRUJEÊJEHOÊ ®POHLEDŸÊDOÊKRAJINY


1 fotbalový výsledek mě osvítí a jsem z toho venku Vodafone live! S Vodafone live! mobilem stačí kliknout a dostanete všechny informace, které vás zajímají. Třeba sportovní výsledky, horoskopy, dopravní informace a další. Navíc vždy předem víte, kolik a za co platíte. Nová služba Vodafone live! Buďte osvíceni. Více na www.vodafone.cz nebo 800 777 777

Je to ve vašich rukou.


ODDB

$LOUHOÊTOÊVYPADALOÊJAKOÊOLEJ


ODDB

,0.6 f1-06$)˜ /"."+˜, $IDFUFTFWZIOPVUPMFKJ QFLMVBTNSUJ 6EÄMBU[NMFKOB NMFKOFLBQÐJUPNTFOFVEÄMBU 1ÐF[ÅSBWÄ[ESBWJUCFEVÅOZ WQSÑCÄIVTPVMPEÄOÅQÐFEUÅN OFxWTUPVQÅUFEPS¹KF "DIDFUFSP[VNÄUQÐFEDIP[ÅNWÄU¹N 1BLÀUÄUFE¹M ïàóï›ÂíÛàå٘ÂíÛàåçîáe˜ÅÙÛàÙ☘áêïê›ÈêçÞáåÝÜáÙ¦Ûò¤˜ÁëáÞÙ

6ODfCTVqÊJEÊVÊNAĝqÊØESKO MORAVSKO SLEZSKmÊKOTLINâÊZfBAVOUÊTRADIØNqÊ AÊTAKÿKAÊKAğDġÊNAÊVODâÊALESPO÷ÊJED NOUÊBYL ÊNEBOÊNAÊNIÊPOJEDEÊ6ELKmÊ MNOğSTVqÊPÿIMâÿENġCHÊVELETOKĈ Ê TOKĈÊAÊPOTOKĈÊPÿITAHUJEÊVYZNAVAØEÊ KANOISTIKYÊJAKOÊMAGNET ÊAÊTOÊPÿE DEVĝqMÊVÊDOBâÊØASNmHOÊLmTA ÊKDYÊ POÊDOBROVOLNmMÊØIÊNEDOBROVOLNmMÊ NAMOØENqÊMfTEÊMOğNOSTÊUSCHNOUTÊ BEZÊPODCHLAZENqÊ6ÊTmTOÊDOBâÊ POKLIDNmÊVODNqÊZURØENq ÊKOLOTfNqÊ AÊKLOKOTfNqÊVODNqCHÊTOKĈÊPÿEHLUĝUJEÊ HALASNmÊHALEKfNq ÊSMqCHÊØIÊVOLfNqÊ OÊPOMOCÊLIDq ÊKTERġMÊSEÊPLOUTVEÊ PÿEMâNILYÊVÊKONØETINYÊVÊPRĈBâHUÊ EVOLUCEÊASIÊJAKOÊPOSLEDNqMÊ0ROÊ

PROFESORYÊLINGVISTIKYÊAÊBADATELEÊ VÊJAZYCEÊØESKmMÊSEÊTOÊROVNfÊPOğIT KĈMÊ*EANA -ICHAELAÊ#OUSTEAUAÊ PLAVAJqCqHOÊVÊ!MAZONCEÊSÊPIRA÷A MIÊ6ODfCKġÊSLANGÊJEÊNfDHERNâÊ DYNAMICKġÊVÊPARALELEÊSÊDRAVOSTqÊ ÿEKY ÊAÊVâCNġ ÊPOUğqVAJqCqÊMNOHDYÊ JEDNOSLOVNġCHÊPÿIROVNfNq ÊJAKOÊ NAPÿqKLADÊOLEJʝÊSTOJATfÊVODA ÊKDEÊ SEÊMUSqÊHODNâÊPfDLOVATÊ ÊPEKLOÊ NEBOÊTAKYÊSMRTʝÊHODNâÊDLOUHfÊ STOJATfÊVODA ÊJAKOÊTÿEBAÊVODNqÊ NfDRğÊ,IPNO ÊMLEJNʝÊJEZ ÊJEJğÊSIÊ VODfCIÊPROHLqğEJqÊPÿEDÊPROPLUTqM Ê MLEJNEKʝÊTENÊSAMġÊJEZ ÊAVĝAKÊJIğÊ POÊPROPLUTq ÊKLACEKʝÊPfDLOÊ ÊBEDUqNÊ ÊØLOVâK ÊKTERġÊNAÊVODfKYÊKOUKfÊ ZÊBÿEHUÊURØITâÊMfÊSUCHmÊPONOğKY Ê PORCELfNʝÊPÿqPADNġÊTÿETqÊØLOVâKÊ VÊKfNOI ÊUDâLATÊSEʝÊPÿEVRfTITÊLOÝ Ê RfJʝÊOBØERSTVOVACqÊSTANICEÊHOSPO DA Ê6ġRAZ ÊKTERġÊMfMÊNEJRADĝI ÊJEÊ

Ê¥}>A>8=>A>


0fDLOÊALIASÊKLACEKÊVâTĝINOUÊ DOSTANETEÊSPOLUÊSÊLODq ÊKDYğÊ NE ÊTAKÊZAÊÊAğÊÊ+ØÊ+DYğÊ SEÊCVAKNETE ÊJEÊVAĝqÊPRVNqÊ POVINNOSTqÊPEVNâÊHOÊDRğET

ODDB

"ARELË ÊVÊÿADâÊPĈJØOVENÊ VfMÊHOÊPÿIDAJqÊKÊLODIÊ 3AMOSTATNâÊHOÊMĈğETEÊMqTÊ TAKÊZAÊÊAğÊÊKØÊNAÊDEN

+ANOEʝÊCENAÊZAÊPĈJØENqÊ TAKOVmÊLODâÊNAÊDENÊBYÊNEMâ LAÊPÿESfHNOUTÊTÿIÊSTOVKY

SOULODâNq ÊTEDYÊSPOJENqÊSEÊVqCEÊLODqÊBOKEM Ê NECHAJqCqCHÊSEÊUNfĝETÊPROUDEM ÊAÊPODfVf NqÊSIÊFLAĝKYÊRUMU +AMËZAËVODOU *AKÊJSEMÊSEÊJIğÊZMqNIL ÊJEÊUÊNfSÊVELKmÊ MNOğSTVqÊSJqZDNġCHÊTOKĈ ÊJEJICHÊPÿEHLEDÊ SÊAKTUfLNqMÊSTAVEMÊVODYÊJEÊNAPÿqKLADÊNAÊ WEBUÊWWWRAFTCZÊ-fÊMALIØKOSTÊSEÊOSOBNâÊ NAMOØILAÊPOUZEÊNAÊDVOUÊØESKġCHÊÿEKfCH Ê AÊTOÊNAÊ/TAVâÊAÊ6LTAVâÊ0ROJqğÝKAÊVLTAVSKġMIÊ MEANDRYÊNAÊJEJqMÊHORNqMÊTOKUÊJEÊROMANTIC KġMÊZfğITKEMÊIÊPROÊTAKOVġHOÊ®STOUNAŸ ÊJAKOÊ JSEMÊJfÊ*ETÊHODINYÊ"OUBqNSKġMÊPRALESEMÊ AÊNEVIDâTÊğfDNġÊVġTVORÊØLOVâKAÊJEÊOKOUZLUJqCqÊ /TAVAÊJEÊTAKYÊSUPER ÊIÊKDYğÊVÊØASE ÊKDYÊJSEMÊJIÊ JEL ÊBYLÊMALġÊSTAVÊVODYÊAÊMUSELIÊJSMEÊHODNâÊ PÿETAHOVATÊ3UĝICIÊJSMEÊSIÊVLASTNâÊPROĝLIÊ ÿEKOUÊ$ALĝqMIÊVODNqMIÊIKONAMIÊVÊ×2ÊJSOUÊ *IZERA Ê,ABE Ê-ORAVAÊØIÊ3VITAVA #OËVăECHNOËBRfZDqËNAăEËĢEKY 0RYØÊJSOUÊÊDOBY ÊKDYÊNAĝEÊÿEKYÊPATÿILYÊPOUZEÊ KfNOqMÊ6ÊDNEĝNqÊDOBâÊVELICEÊPOPULfRNqÊ RAFTINGÊNAÊNAFUKOVACqCHÊØLUNECHÊSEÊUJALÊ IÊNAÊNAĝICHÊTOCqCH ÊZEJMmNAÊPÿIÊKULMINACqCHÊ JEJICHÊVODNqCHÊSTAVĈÊ*E LIÊPOVAğOVfNÊZAÊ NfSTUPCEÊSJqğDâNqÊNAÊTRAKTOROVġCHÊDUĝqCH Ê PAKÊSVmHOÊPÿEDKAÊ{PLNâÊ®NEVYHLADILŸÊ )DEfLNqÊPROÊRAFTINGÊVÊ×2ÊJEÊDOBA ÊKDYÊSEÊ ODPOUĝTâJqÊVODNqÊNfDRğE ÊPROÊOPRAVDOVġÊ ADRENALINÊZPâNâNġCHÊPEÿEJqÊVĝAKÊMUSqTEÊZAÊ }>A>8=>A>¥

$OPRAVAÊLODqÊPOÊSOUĝIÊ VfSÊSTOJqÊODÊCCAÊÊDOÊ Ê+ØKMÊPODLEÊPOØTUÊLODqÊ AÊVZDfLENOSTIÊ

HRANICEÊ$OPORUØUJIÊ!LPY Ê$OLOMITYÊAÊ*ULSKmÊ AÊĝESTIMqSTNġÊOKOLOÊJEDNOHOÊTISqCEÊKORUNÊ ØESKġCHÊ0OØqTEJTEÊSÊDALĝqMIÊNfKLADYÊZAÊ !LPYÊ/PRAVDOVġÊRfJÊPROÊRAFąfKYÊJEÊVÊDUBNUÊ PfDLAÊAÊLODNqÊVAKYÊPfDLOÊZAÊDVACKU ÊVAKÊ NAÊKORSICKmÊÿECEÊ'OLO KOLEMÊSTOKORUNY Ê0ODROBNâJĝqÊINFORMACEÊ )GELITOVēCHËSfÛKčËNENqËNIKDYËDOST SIÊNAJDâTEÊNAÊINTERNETU 3ÊTqM ÊğEÊSEÊNAMOØqTE ÊPOØqTEJTE ÊPROTOÊJSOUÊ :fVçREM DOÊLODâÊASIÊNEJLEPĝqÊPLAVKYÊAÊNAÊNOHYÊSTARmÊ :AÊVĝECHNYÊNEZDARYÊMĈğEÊHfØEKÊTEN Ê TENISKYÊ.EZBYTNfÊJEÊIÊZfCHRANNfÊVESTAÊ*EÊ COÊJEÊVÊKfNOIÊVEPÿEDU Ê0fDLUJEÊSEÊKÿqğEMÊ HLOUPmÊHRfTÊSIÊNAÊ®(ASELLHOFAŸÊAÊPAKÊBLINKATÊ AÊSTÿqDfNqÊSTRANÊSEÊHLfSqÊZVOLfNqMÊ®ZMâNAŸÊ NâKTEROUÊZÊNAĝICHÊÿEKÊ4O ÊğEÊJSTEÊNAÊLODIÊ AÊZVEDNUTqMÊPfDLAÊNADÊHLAVUÊ0ÿEKfğKYÊ MOKÿq ÊJEÊNAPROSTOÊVÊPOÿfDKU ÊALEÊJAKMILEÊ HLfSqÊHfØEKÊMfÊHLfSITÊIÊTY ÊCOÊJSOUÊTâSNâÊPODÊ VYSTOUPqTEÊNAÊBÿEH ÊRADqMÊVfM ÊPÿEVLEØTEÊSEÊ HLADINOUÊAÊNEJSOUÊVIDâT Ê0ÿIÊPÿEVRHNUTqÊLODIÊ DOÊSUCHmHOÊ6ODfKÊSÊNUDLqÊUÊNOSUÊSIÊTOÊMOCÊ SEÊPRVNqÊCHYTAJqÊPfDLAÊ,OÝÊNAÊBÿEHÊVYTAHUJEÊ NEUğqVfÊ0ÿIPLAąTEÊSIÊZAÊBAREL ÊDOÊKTERmHOÊ VĝECHNYÊSVmÊVâCIÊTAKÿKAÊVODOTâSNâÊUZAVÿETEÊ HfØEKÊ0RVNqÊDOSTfVfÊPIVOÊKAPITfN ÊZADfK Ê KORMIDELNqK ÊNOÊPROSTâÊTENÊVÊLODIÊVZADU 0ROÊNAPROSTOUÊVODOTâSNOSTÊSLOUğqÊIGELITOVmÊ SfØKYÊ4EN ÊKDOÊSEÊNEOBEJDEÊBEZÊSVmHOÊ -âJTEÊSEÊMOKÿEÊAÊMEZINfRODNâÊ!(¹¹¹*Ê MOBILU ÊTEDYÊSKOROÊKAğDġ Ê NECHąÊPOUğIJEÊUZAVqRATELNmÊ PLASTOVmÊPYTLqKYÊ0OSLEDNqÊ NEZBYTNOSTqÊJEÊLfHEVÊĝPIRITU SU ÊKTERfÊZAHÿEJEÊAÊZAJIĝąUJEÊ STABILITUÊNAÊVRATKmÊLODIÊ3ÊTqMÊ POSLEDNqMÊTOÊNEPÿEHfNâJTEÊ !ÊLmKfRNIØKUÊSÊSEBOUÊ +DEËAËZAËKOLIK $VOUMqSTNfÊKfNOEÊNAÊ VqCEÊNEğÊJEDENÊDENÊSTOJqÊ ODÊDVOUÊDOÊTÿqÊSETÊKORUNÊ ØESKġCH ÊØTYÿMqSTNġÊRAFTÊ (ODNâÊDLOUHfÊSTOJATfÊVODAÊ ODÊĝESTIÊDOÊOSMIÊSETÊKORUNÊ JEÊPEKLOÊNEBOÊSMRTÊ


HDJ7D?ย›HDJ7D?

#B[ร€O .Aร‹KVALITUร‹VODYร‹TUร‹MAJqร‹ODBORNqKYร‹ 4AHLEร‹LEGRACEร‹NรงCOร‹STOJqร‹ "AZmNร‹NENqร‹SJEZDOVKA ร‹Sร‹NOร›NqMร‹KOUPfNqMร‹MfTEร‹SMฤLUร‹ .OHUร‹VfMร‹BUDEร‹Oฤ‰Uฤ‰LfVATร‹MAXIMfLNรงร‹PLAVร›qKร‹ +ACHLqKYร‹Aร‹CHLOR ร‹TOร‹PฤขECEร‹NENqร‹ROMANTIKAร‹

3ZCOร„L ร‹ร‹ ร‹ร‹ ร‹ร‹ ร‹ร‹ ร‹ร‹

+DYฤ‰ร‹JEร‹TEPLO VODNqKOVIร‹VODAร‹JENOMร‹KVETE รšLOVรงKร‹Mฤฤ‰Eร‹UฤƒETฤขITร‹Iร‹ZAร‹PLAVKY :Aร‹MรงSqร›KUร‹Vร‹RYBNqร›KU ร‹TOร‹JEร‹VqCร‹NEฤ‰ร‹KOUPANqร‹2%-ร‹VรงDq 0ROร‹NรงKOHOร‹JEร‹KAPRร‹SLIZOUNร‹SLIZfCKf +VfKfNqร‹ฤ‰AB ร‹ฤƒUMรงNqร‹RfKOSq ร‹JEฤƒTรงร‹NรงCOร‹CHCETEร‹SLYฤƒET

 }>A>8=>A>ยฅ


C6KOK‘9Ð8=

)"4*Ÿ&. /"+&%&/%&/ ïàóï›Âá…p˜ÀçäíÚÝۛáêïêÊÅáÛàÙÝä˜ÃêÙìçÛàîpä

/FWÅN DPTFW¹NWZCBWÅ LEZxTFÐFLOFQSPGFTJPO¹MOÅIBTJÀ+¹KTFNWxEZDLZNÄMQPDJU xFKFUPÀMPWÄL DPEPQS¹DFQÐJKFEFOBOBEVQBOÁNBtJOÄ QÐFTEFOWZO¹tÅ[IPÐÅDÅDIPLFO WOBEOÁCMPOEÕOZBWFWPMOÕDIDIWÅMÅDIQPTMPVDI¹ESTOÁCBMBEZWQPE¹OÅ%BOJFMB-BOEZ

3TAØqÊJENÊNASKOØIT ÊNATfHNOUTÊAÊJEDEÊSE

XXX 6EÊTÿIÊHODINYÊODPOLEDNEÊSEÊTOÊPOHNULOÊ }>A>8=>A>¥

2fNO *SOUÊTÿIÊØTVRTâÊNAÊSEDMÊRfNOÊ0ÿEĝLAPUJIÊNAÊ DVOÿEÊCENTRfLYÊHASIØSKmHOÊSBORUÊAÊSNAğqMÊ SEÊPROBRAT ÊABYCHÊBYLÊSCHOPENÊDâLATÊSIÊ POZNfMKYÊ/PODfLÊØEKfÊNAÊNfSTUPÊPARTAÊ KLUKĈÊVÊUNIFORMfCHÊAÊKÊMmÊRADOSTIÊSIÊSÊVELITE LEMÊSMâNYÊUKAZUJqÊJIZVYÊUTRğENmÊMINULE ÊCOğÊ JSEMÊZATqMÊVIDâLÊJENÊVÊPARODIqCHÊNAÊAKØNqÊ FILMYʼDEREMÊSEDMmÊVĝECHNOÊZAØNEÊHOU KAT ÊBLIKAT ÊNAÊNfDVOÿqÊVYJqğDâJqÊAUTA ÊAÊNEğÊ SEÊSTAØqMÊROZKOUKAT ÊTAKÊNAÊMâÊKOLEGAÊFOTO GRAFÊMfVfÊZÊTÿICETIMETROVmÊVġĝKYÊVYSUNUTmÊ ZfCHRANNmÊPLOĝINYÊ0OSLOUCHfMÊINSTRUKCEÊ ODÊVELITELEÊSMâNYÊ"UDEMEÊVYJqğDâTÊKEÊ KAğDmMUÊZfSAHU ÊPROØEğÊDOSTfVfMEÊERfRNqÊ KABfT ÊPÿqLBUÊAÊPÿIPOMENUTq ÊğEÊNAÊNfSÊNEBU DOUÊØEKATÊ6YPADfÊTOÊNAÊZAJqMAVġÊDENÊ $fVfMÊÿEØÊSÊØLENYÊDRUğSTVAÊ+ÊMmMUÊPÿE KVAPENqÊTOÊJSOUÊDOCELAÊNORMfLNqÊMLADqÊKLUCI Ê KTEÿqÊMIÊDOÊMmÊPÿIPRAVENmÊDEFINICEÊDRS÷fKĈÊ MOCÊNEZAPADAJq ÊCOğÊMâÊDOCELAÊTâĝqÊ4AKYÊ SEÊMIÊLqBq ÊğEÊSEÊVâTĝINAÊZÊNICHÊJMENUJEÊ 6ENCAÊ.AÊJMmNAÊMfMÊĝPATNOUÊPAMâąÊ AÊTOHLEÊMIÊDOSTÊUSNADNqÊKOMUNIKACIÊ6ĝICHNIÊ SEÊPÿESUNUJqÊDOÊJqDELNYÊNAÊSNqDANIÊAÊUÊPÿI PRAVENġCHÊAUTÊZĈSTfVAJqÊJENÊVYSOKmÊBOTYÊ SÊNAVLEØENġMIÊSHRNUTġMIÊKALHOTAMIÊ3TAØqÊ JENÊNASKOØIT ÊNATfHNOUTÊAÊJEDEÊSE


C6KOK‘9Ð8=

NEğÊSEÊSTAØqMÊROZKOUKAT ÊTAKÊNAÊMâÊKOLE GAÊFOTOGRAFÊMfVfÊZÊTÿICETIMETROVmÊVġĝKY :ATqMCOÊSEÊMUğSTVOÊLfDUJEÊBfBOVKOU Ê OBLOğENġMIÊCHLEBYÊAÊVLAĝSKġMÊSALfTEMÊNEÊ DOHROMADY ÊVYZVqDfMÊNAÊJEDNOMÊZÊ6ENCĈ Ê JAKÊSEÊØLOVâKÊSTANEÊPROFESIONfLNqMÊHASI ØEMÊ®4OÊMfĝÊRĈZNġ ŸÊODTUĝq Ê®BUÝÊØLOVâKÊ ABSOLVUJEÊSTÿEDNqÊĝKOLUÊVEÊ&RġDKU -qSTKU Ê NEBOÊSIÊPOÊMATURITâÊUDâLfÊĝESTIMâSqØNqÊKURSÊ AÊNfSTAVBYÊPODLEÊSPECIALIZACEÊ+VĈLIÊTOMUÊ JSMEÊTADYÊHLAVNâÊMYÊMLADġÊ0ROÊØLOVâKAÊ SÊRODINOUÊJEÊVâTĝINOUÊTâğKġÊBEJTÊPĈLÊROKUÊPRYØÊ AÊDOMĈÊSEÊDOSTATÊJENÊNAÊVqKENDŸÊ 0RVNqËAKCE 6Ê ÊZROVNAÊKDYğÊSIÊZKOUĝqMÊSJEZDÊDOÊPÿq ZEMqÊPOÊTYØIÊANO ÊPOÊTmÊTYØI ÊCOÊNAÊNqÊ"RIDGETÊ *ONESOVfÊUKAZOVALAÊĝPEKY ÊZABZUØqÊPOPR VmÊSIRmNAÊ:APADfMEÊSÊFOTOGRAFEMÊDOÊAUTAÊ AÊTâĝqMEÊSEÊNAÊPRVNqÊAKCIÊ!ğÊPOÊCESTâÊSEÊODÊ UCULUJqCqHOÊSEÊVELITELEÊDOZVqDfME ÊğEÊJEDE MEÊKÊVYTOPENmÊTÿqDâÊZfKLADNqÊĝKOLY ÊPODÊ KTEROUÊSEÊNACHfZqÊVOLEBNqÊMqSTNOSTÊ+DYğÊ DORAZqMEÊNAÊMqSTO ÊVIDqMEÊJENÊTÿIÊHASIØE ÊJAKÊ VÊPÿqLBfCHÊAÊBOJOVġCHÊMUNDĈRECHÊğDqMAJqÊ KÊOBVESELENqÊDâTqÊHADRYÊDOÊKBELqKUÊ 0ONâKUDÊZKLAMANqÊSEÊVRACqMEÊNAÊZfKLADNUÊ AÊZASTIHUJEMEÊMUğSTVOÊPRfVâÊUPROSTÿEDÊ CVIØENq ÊKTERmÊSPOØqVfÊHLAVNâÊVÊLEZENqÊPOÊ STÿECHfCHÊOKOLNqCHÊDOMĈ ÊROZBALOVfNqÊ

AÊSMOTfVfNqÊHADICÊAÊKOMUNIKACIÊVYSqLAØKA MIÊ6ĝICHNIÊSICEÊVYPADAJqÊDOSTÊRELAXOVANâ Ê ALEÊJEÊVIDâT ÊğEÊTO ÊCOÊDâLAJq ÊBEROUÊVfğNâÊ /NOÊRUØKOVATÊVEÊDVACETIÊMETRECHÊPOÊğEB ÿqKUÊAÊTfHNOUTÊZAÊSEBOUÊHADICIÊASIÊANIÊJINAKÊ NEJDEÊ+DYğÊJEÊDORUØKOVfNO ÊCHfPOUÊSEÊ VĝICHNIÊSMETfKĈ ÊHADICÊAÊREJğfKĈÊAÊZAØNEÊ ĝĈROVfNqÊGARfğqÊ(ASIØEÊSÊKBELqKEMÊUğÊJSMEÊ VIDâLI ÊTAKğEÊSEÊJDEMEÊPODqVATÊDOÊVELqNA 0ROÛËMAJqËHASIÛIËRfDIËNOVINfĢE .AÊROZDqLÊODÊCVRKOTUÊVENKUÊTADYÊVLfDNEÊKLIDÊ 5ÊØTYÿÊSTANOVIĝąÊSEDqÊOBSLUHAÊAÊMfÊZAÊ{KOLÊ PÿELOğITÊ{DAJEÊTYPUÊ®(OÿqÊTADYÊ0ÿIJEÝTEŸÊDOÊ PODOBY ÊKTEROUÊLZEÊZADATÊDOÊAUTOMATICKmHOÊ SYSTmMU ÊJENğÊVYSqLfÊJEDNOTLIVfÊDRUğSTVAÊDOÊ AKCEÊ+DYğÊPROZRADqME ÊğEÊJSMEÊPÿIĝLIÊKVĈLIÊ ØLfNKUÊDOÊØASOPISU ÊVĝICHNIÊNfSÊNAJEDNOUÊ ZAØNOUÊMqTÊRfDIÊ0ODLEÊJEJICHÊZKUĝENOSTIÊJEÊ TOTIğÊVÊTAKOVmMÊPÿqPADâÊØEKfÊKLIDNfÊSLUğBA Ê KDYÊSEÊVĈBECÊNICÊNESTANE ®0ROØÊSESÊROZHODLÊBġTÊHASIØEMŸÊPTfMÊSEÊ DALĝqHOÊ6fCLAVA ÊKDYğÊMIÊSÊNfZORNġMÊVġKLA DEMÊUKAZUJE ÊJAKÊSEÊZACHYTfVfÊSEBEVRAHÊDOÊ SPECIfLNqHOÊSEDfKUÊ®5ÊMâÊTOÊBYLOÊJEDNO DUCHġÊ+DYğÊMIÊBYLOÊĝESTÊLET ÊDALÊMIÊDâDAÊNAÊ HLAVUÊPÿqLBU ÊAÊODÊTġÊDOBYÊMfMÊJASNO ŸÊĝKLE BqÊSEÊ®.EDOKfğUÊSIÊPÿEDSTAVIT ÊğEÊBYCHÊMâLÊ

SEDâTÊOSMÊHODINÊDENNâÊVÊKANCLU ŸÊDODfVfÊ ZAÊSOUHLASNmHOÊPOKYVOVfNqÊOSTATNqCHÊ ®!ÊJAKÊTOÊJEÊSÊPENâZIŸÊNEDfVfMÊSEÊAÊ{TOØqMÊ NAÊCITLIVmÊMqSTOÊVĝECHÊSTfTNqCHÊZAMâSTNAN CĈÊ®+DYğÊTOÊVEZMUÊPODLEÊKAMARfDĈ ÊTAKÊJEÊ NAÊTOMÊTAKÊPĈLKAÊLqPÊAÊPĈLKAÊZASEÊHĈÿÊ4AKğEÊ COÊBYCHÊSIÊSTâğOVAL ŸÊODRfğqÊHLADCEÊMĈJÊ ZfKEÿNġÊVġPADÊ/PRAVDUÊVĝICHNIÊVYPADAJqÊ SPOKOJENâ ÊZVLfĝąÊKDYğÊDOCHfZqÊNAÊSLOVAÊ CHLAPqKAÊZÊVELqNAÊAÊSIRmNAÊNEÊAÊNEÊZABZUØETÊ ×ASÊPLYNEÊAÊKROMâÊKONZUMACEÊĝPANâL SKġCHÊPTfØKĈÊSÊKNEDLqKEMÊSEÊNICÊZfVAğNmHOÊ NEDâJEÊ+LUCIÊSEÊNfSÊSNAğqÊROZVESELITÊVZPO MqNKAMIÊNAÊRĈZNmÊPÿqPADY ÊKTERmÊZAğILIÊ 4ÿEBAÊJAKÊVYJqğDâLOÊAUTOÊSÊHYDRAULICKġMIÊ NĈğKAMIÊDOÊZAHRADNqÊKOLONIEÊVYSVOBODITÊ PRAVmÊVARLEÊJEDNOHOÊPfNAÊZACHYCENmÊDOÊ ĝKVqRYÊVÊPLASTOVmÊğIDLIØCEÊ 4ROCHAËTEORIE 0OÊOBâDâÊSEÊPÿESOUVfMEÊNAÊSTRfğNICI ÊCOğÊ JEÊPONâKUDÊZATUCHLfÊMqSTNOSTÊSÊKULEØNqKO VġMÊSTOLEMÊAÊRĈZNORODOUÊSESTAVOUÊKÿESELÊ AÊğIDLqÊ0ROBqHfÊZDEÊTEORETICKmÊĝKOLENq Ê ZAMâÿENmÊNAÊNADCHfZEJqCqÊLmTOÊ6ĝICHNIÊ VYPADAJq ÊğEÊSIÊBEROUÊSLOVAÊVELITELEÊKÊSRDCIÊ 6âTĝINAÊĝKOLENq ÊKTERmÊJSEMÊJfÊVÊğIVOTâÊABSOL VOVAL ÊPROBqHALAÊZHRUBAÊTAK ÊğEÊØLOVâK ÊKTERġÊ Ê¥}>A>8=>A>


C6KOK‘9Ð8=

/TEVÿENqÊZfMKUÊBYTUÊVEÊØTVRTmMÊ PATÿEÊJEÊOTfZKAÊNâKOLIKAÊVTEÿIN

NIKDYÊVÊğIVOTâÊNEOPUSTILÊKANCELfÿ ÊPÿEDØqTALÊ NESMYSLYÊZÊBROğURYÊAÊPOSLUCHAØIÊZEJMmNAÊ Jf ÊSIÊMEZITqMÊKRESLILIÊJEHOÊKARIKATURYÊ4ADYÊ NAOPAKÊSTARġÊPARDfLÊMLUVqÊSTRIKTNâÊKÊVâCIÊ AÊKLIDNâÊSEÊVSADqM ÊğEÊVĝECHNYÊTYÊZKAZKYÊODÊ BENZqNUÊNAÊROZPfLENmMÊASFALTUÊAğÊPOÊVØELUÊ VÊKALHOTfCHÊDVACETÊMETRĈÊNADÊZEMqÊZAğILÊ NAÊVLASTNqÊKĈğIÊ:AØqNfMÊSIÊUVâDOMOVAT ÊğEÊ PROFESIONfLNqÊHASIØIÊNEJSOUÊADRENALINOVqÊ ĝqLENCI ÊCOÊSEÊPOÊHLAVâÊVRHAJqÊDOÊHOÿqCqCHÊ BUDOV ÊALEÊLIDmÊVYKONfVAJqCqÊNfROØNOUÊPRfCI Ê PÿIÊKTERmÊJEÊDOBRmÊVâDâT ÊJAKÊSEÊCOÊNEJLmPEÊ VYHNOUTÊNEBEZPEØqÊ 0OÊSKONØENqÊĝKOLENqÊSEÊVĝICHNIÊODDfVAJqÊ ØEKfNqÊ.âKDOÊØTEÊNOVINY ÊNâKDOÊPODÿI MUJE ÊJINqÊSIÊJDOUÊZAHRfTÊPINGÊPONGÊ*fÊSEÊ TROCHUÊNUDqMÊ6ÊMġCHÊPÿEDSTAVfCHÊBYÊTEÝÊ MâLIÊVĝICHNIÊBROUSITÊSEKERY ÊOLEJOVATÊZfVITYÊ PROUDNIC ÊSOUTâğITÊVÊPfCEÊNEBOÊKOUKATÊNAÊ FILMYÊSÊ!RNOLDEMÊ3CHWARZENEGGEREMÊ!NIÊ TENÊ,ANDAÊNEÊAÊNEÊZAZNqTÊ $ALăqËAKCE 6EÊTÿIÊHODINYÊODPOLEDNEÊSEÊTOÊPOHNULOÊ 0ROBqJqMEÊSEÊPRAğSKġMÊDOPRAVNqMÊKOLAP SEMÊOPRAVDUÊJSEMÊTOÊJENOMÊJf ÊKDOÊSEÊ SNAğqÊHOUKAJqCqMUÊAUTUÊUHNOUTÊZÊCESTY Ê AÊDORfğqMEÊNAÊMqSTO ÊKDEÊZEÊSTARmHOÊFAVORI TAÊØĈRKEMÊVYTmKfÊBENZqNÊ"âHEMÊNâKOLIKAÊ }>A>8=>A>¥

VTEÿINÊJEÊPODÊAUTEMÊPLASTOVġÊPEKfØÊAÊLOUğEÊ JEÊZASYPANfÊNEUTRALIZAØNqMÊPRfĝKEMÊ #ELKEMÊZfSAHÊTRVfÊASIÊPâTÊMINUTÊAÊNEJZAJq MAVâJĝqÊNAÊNâMÊJEÊTO ÊJAKÊJSOUÊKLUCIÊSEHRANqÊ *ENÊZABZUØELÊPOPLACH ÊUğÊNAÊZEMÊDOPADALYÊ PRVNqÊNOHY ÊZAÊPfRÊVTEÿINÊNASKfKALYÊNEJDÿqVÊ DOÊPÿIPRAVENġCHÊBOT ÊPOTOMÊDOÊAUTÊAÊZAÊ OKAMğIKÊUğÊÿEZALIÊZATfØKUÊNAÊUCPANOUÊ MAGISTRfLUÊ6ĝICHNIÊJEDOUÊNAPLNO 3OTVAÊSIÊSTIHNUÊDfTÊZPfTKYÊNAÊZfKLADNâÊCIGf RO ÊAÊJEDEMEÊZNOVUÊ4ENTOKRfTÊDOÊ6RĝOVIC Ê KDEÊJEÊSOUSEDĈMÊDIVNm ÊğEÊZEÊSVmHOÊBYTUÊUğÊ DELĝqÊDOBUÊNEVYCHfZqÊSTARġÊPfNÊ/TEVÿENqÊ ZfMKUÊBYTUÊVEÊØTVRTmMÊPATÿEÊJEÊOTfZKAÊ NâKOLIKAÊVTEÿINÊ"OHUğELÊSEÊPOTVRDILYÊPÿED POKLADYÊAÊMqSTOÊPÿEDfVfMEÊPÿqTOMNġMÊ POLICISTĈMÊ3TARġÊPfNÊUğÊKLUKĈMÊZAÊJEJICHÊ RYCHLOUÊAKCIÊNEPODâKUJE 4qMTOÊSMUTNġMÊPÿqPADEMÊNAĝEÊAKCEÊSKON ØILYÊ.AÊZfKLADNUÊPADfÊVEØERÊAÊPOÊNâMÊ PÿICHfZqÊNOCÊ-UğSTVOÊSEÊLfDUJEÊBRAMBO ROVOUÊKAĝqÊSEÊSEKANOUÊAÊNIKDOÊNEVq ÊKDYÊSEÊ ROZSVqTqÊSEMAFORÊNAÊDVOÿEÊAÊVYĝLEÊPOSfDKUÊ KÊDALĝqMUÊPÿqPADUÊ+ÊJAKmMU ÊTOÊJEÊTâğKOÊ ÿqCTÊ!LEÊODÊTmÊDOBY ÊCOÊJSEMÊHASIØEÊPOZNAL Ê JSEMÊOÊTROCHUÊKLIDNâJĝqÊ&AKTÊSIÊDOKfğOUÊ PORADITÊSÊLECØqM ÊIÊKDYğÊNAÊPLASTOVmÊğIDLIØKYÊ SIÊBUDUÊPROÊJISTOTUÊDfVATÊPOZORÊÊ

'",5°0)"4*Ÿ¤$) Ê0RSATmÊBLONDġNYÊSEÊNESNfĝEJqÊ VÊNfRUØqÊPOÊğEBÿqKU ÊALEÊSVfğqÊSEÊNAÊ ZfCHRANNmÊPLOĝINâ Ë$OBROVOLNqËHASIÛIËNEJSOUËTçMIË PROFESIONfLNqMIËPOVAĉOVfNIËZAË NEUĉITEÛNOUËHAVçć ËALEËZAËKOLEGY Ë COËUDçLAJqËSPOUSTU˯ÛERNm ËPRfCE Ê(ASIØÊNEMUSqÊMqTÊPOSTAVUÊJAKOÊ 3YLVESTERÊ3TALLONEÊPOKUDÊSIÊNECHCEÊ PÿIVYDâLfVATÊJAKOÊMODEL Ê$OVEDETEÊ SIÊPÿEDSTAVITÊ3TALLONEHOÊPROLmZATÊ {ZKOUÊTECHNICKOUÊĝACHTUÊ/+Ê DOVEDETE ÊALEÊVqTE ÊCOÊMYSLqM Ë4ENËSUPERLESKLēËZRCADLOVēË POVRCHËPĢqLBYËNEMfËĉfDNēË{ÛELË*EË TAMËPROSTçËJENËPROTO ËĉEËJEËTOËHEZKē Ê(ASIØIÊSEÊNEZABġVAJqÊVġHRADNâÊ HAĝENqMÊ$OKfğOUÊSIÊPORADITÊSKOROÊ VĝUDE ÊKDEÊNASTANEÊNâJAKġÊPRĈĝVIH Ë4AJEMNmËZASVçCOVACqËRITUfLYËDOË HASIÛSKmHOËBRATRSTVAËSPOÛqVAJqË VËTOM ËĉEËNOVfÛEKËDOSTANEËKēBLË 6ODYË:AËKRKË Ê(ASIØIÊOPRAVDUÊOBØASÊSUNDfVAJqÊ BABIØKfMÊKOØKYÊZEÊSTROMĈÊ!LEÊFAKTÊ JIMÊKVĈLIÊTOMUÊNEVOLEJTE


1 spolehlivá síť mě teď spojuje se světem

Vodafone je největší mobilní rodina na světě s více než 170 miliony uživatelů. Nejdůležitější pro nás je, aby každý z nich měl ještě lepší signál vždy a všude. Za posledních šest měsíců jsme opět výrazně zlepšili náš signál i v ČR, kde síť Vodafonu pokrývá přes 99 % populace. Užijte si světovou kvalitu mobilního pokrytí. Více informací na www.vodafone.cz a 800 777 777.

Je to ve vašich rukou.


IwB6

}>A>8=>A>짜


IwB6dobrodruhů,

,5&°¥1°&.0)-*453"$) ïàóï˜ÂçàÙæ٘ÃêÙìçÛàîpäçî\¤˜ÆÙì\äáݘÎÝëÝä\˜áêïê›ÈêçÞáåÝÜáÙ¦Ûò¤˜ÁëáÞÙ¤˜ÙêÛàáäÙáæ٘ ÊçÚÝêìëݤ˜¼Ùææñàç˜ÏÙñݘ٘Ìçå\ˆÝ˜Ë’îñ¤˜Ê¿Ë¤˜'ÌÃ

0ROÊNâKTERmÊLIDIÊJEÊğIVOTNqÊDROGOUÊLfTKA Ê KTERfÊZAÊPENqZEÊNENqÊKÊMfNqÊ.OSqMEÊ SIÊJIÊVÊSOBâ ÊJEJqÊMNOğSTVqÊMĈğEMEÊ OVLIV÷OVATÊTqM ÊCOÊDâLfME ÊAÊMfÊ NESKUTEØNmÊ{ØINKYÊADRENALINʝÊHORMONÊ DÿENâÊNADLEDVINEKÊ$OBRODRUZIÊSEÊJqMÊ NENASYTNâÊOPfJEJqÊAÊHNACqMÊMOTOREMÊ JEÊPROÊNâÊNOVf ÊJINfÊZKUĝENOSTÊ6ÊğIVOTâÊ ELIMINUJqÊTO ÊØEMUÊSEÊVĝEOBECNâÊÿqKfÊ NUDA ÊTEDYÊDUĝEVNqÊSTAVÊPODMqNâNġÊ MONOTvNNOSTq ÊLIKVIDUJqÊPOCITYÊ ZBYTEØNOSTIÊAÊNEZAJqMAVOSTI ÊNEZNAJqÊ SLOVAÊPASIVITAÊAÊZTRACENġÊØAS 2fDIÊBYSTEÊSPOLEØNOSTÊUHRANULIÊ VLASTNqMIÊPÿqBâHYÊAÊSLEDOVALI ÊJAKÊ POSLUCHAØĈMÊPADfÊDOLNqÊØELISTÊ

SMâREMÊKÊZEMI ÊOØIÊSEÊNEZVYKLEÊ VYVALUJqÊAÊLIDmÊNEKONTROLOVANâÊ VYDfVAJqÊOBDIVNmÊZVUKYÊ"OHUğEL Ê ØASTâJIÊJSMEÊVÊROLIÊTOHO ÊKDOÊSIÊNAKONECÊ ZASEÊSROVNfÊ{STAÊAÊOØIÊDOÊNORMfLUÊ AÊHISTORKUÊPOUZEÊREPRODUKUJEÊDfLÊ AÊPÿIÊTOMÊJIÊDĈKLADNâÊPÿIBARVq Ê 0OKUDÊCHCEMEÊDOBRODRUğSTVqÊSAMIÊ PROğqT ÊNESMqÊTOÊPÿqĝTâÊSKONØITÊJENÊ VEÊFfZIÊ®BYCHŸÊ+OLIKRfTÊUğÊJSTEÊSIÊ ÿqKALI ÊğEÊPÿqĝTqÊDOVOLENOUÊKONEØNâÊ PROLOMqTEÊCHALUPfÿSKġÊSTEREOTYPÊ AÊVYMâNqTEÊSLADKOUÊVODUÊZAÊSLANOUÊ 0ROÊINSPIRACIÊVfMÊPÿINfĝqMEÊPORTRmTYÊ DVACqTKYÊSKUTEØNâÊZAJqMAVġCHÊ DOBRODRUHĈÊAÊDOBRODRUğEK

a*DFTUBNÐxFCÔUDÄMn

Ê¥}>A>8=>A>


IwB6

Profil

%PCSPESVIBÊ:ÊHLEDISKAÊPSYCHOPATOLOGIE ÊTEDYÊ STANOVENqÊDIAGNvZY ÊSEÊØLOVâK DOBRODRUHÊJEVqÊJAKO

Charles Lindbergh !MERIÛAN Ëletec

1. člověk, který touží po sebeuplatnění, jeho ideálem může být sláva, obdiv, popularita 2. často člověk nestálý, toulavý 3. tendence k riskantnímu chování – mimořádné zážitky, extrémní stavy (hazard, riziko, drogy…) 4. někdy mívá problém s agresí a sebedestrukcí (nevědomé jednání) 2ECEPTÊNAÊDOBRODRUğSTVqÊPODLEÊ ODBORNqKĈÊNENqÊTAKÊPROSTġÊ.EJDEÊØISTâÊ OÊTO ÊÿqDITÊSEÊHESLYÊJAKOÊ®RISKÊJEÊKOÿENqÊ ğIVOTAŸ Ê®KDOÊNERISKUJE ÊNEVYHRAJEŸÊ +DYBYÊTOMUÊTAKÊBYLO ÊMOHLIÊBYCHOMÊ UĝETÿITÊPENqZEÊZAÊVĝECHNYÊTYÊØINNOSTIÊ SÊPÿqVLASTKEMÊEXTRmMNq ÊEXOTICKmÊØIÊ ADRENALINOVmÊAÊPÿEBqHATÊPÿESÊDfLNICIÊTAMÊ AÊZPâTÊ,!Ê4IMESÊPÿEDÊØASEMÊNAPSALY Ê ğEÊ®LIDmÊSEÊPqDqÊPOÊAUTENTICKġCHÊZfğITCqCH Ê

a;WÄUÃ[ÄUFO LEPWZUSW¸n PÿIÊNICHğÊJEÊMOğNmÊRIZIKOÊJEDNqM ÊALEÊ NIKOLIÊJEDINġMÊFAKTOREMÊ4OUÊDALĝqÊ SLOğKOUÊJEÊOBVYKLEÊNEPORUĝENfÊDIVOKfÊ PÿqRODAÊØIÊODLIĝNfÊKULTURAÊ$OBRODRUğSTVqÊ JEÊZKOUĝKOUÊNfSÊSAMġCHʝÊSNAHAÊ POKOUĝETÊĝTâSTqÊZPĈSOBEM ÊKTERġÊVIRTUfLNqÊ REALITAÊANIÊZfBAVNqÊPARKÊNENAHRADqŸÊ :DAÊØLOVâKÊPROPADNEÊDOBRODRUğSTVq ÊJEÊ VELMIÊINDIVIDUfLNqÊ.âKDOÊSIÊJEDNOUÊSKOØqÊ BUNGEEÊAÊJDEÊODÊTOHO ÊJINmHOÊNEODRADqÊ ANIÊZKUĝENOSTÊTÿEBAÊSÊOZBROJENġMIÊ {NOSCIÊNEBOÊNEDOBROVOLNġÊPOBYTÊNAÊ JqDELNqØKUÊKROKODġLAÊ4ITOÊLIDmÊEXTRmMNqÊ SITUACEÊVYHLEDfVAJqÊKVĈLIÊMOMENTU Ê JENğÊSEÊPODOBfÊSTAVUÊTRANSUÊ4ATOÊ SKUPINAÊLIDqÊJEÊZNAØNâÊOHROğENf ÊPROTOğEÊ PUDÊSEBEZfCHOVYÊKLESLÊNAÊMINIMUMÊ 0SYCHOLOGOVmÊÿqKAJq ÊğEÊPOKUDÊSEÊNAÊ TAKOVmÊAKTIVITYÊNECqTqTE ÊTAKÊJEÊNEDâLEJTE Ê TOUTOÊCESTOUÊSIÊDOKAZOVATÊNICÊNEMUSqTEÊ }>A>8=>A>¥

0OUZEÊNAÊSEBEÊAÊNAÊVLASTNOSTIÊ ®ğELEZNmHOÊPTfKAŸÊSEÊMUSELÊ SPOLEHNOUT ÊPOKUDÊCHTâLÊZKRfTITÊ ØASÊCESTOVfNqÊMEZIÊ!MERIKOUÊ AÊ%VROPOUÊ6ZDfLENOSTÊ PÿEKONALÊPOÊÊHODINfCHÊAÊÊ MINUTfCHÊ$OÊNEZNfMAÊSEÊ VZNESLÊÊKVâTNAÊÊVÊ.EWÊ 9ORKUÊAÊPROÊNESMRTELNOSTÊSIÊ DOLETâLÊAğÊDOÊ0AÿqğEÊ.AVIGACEÊ PROÊNâJÊBYLAÊTEHDYÊĝPANâLSKfÊ VESNICE ÊAÊTAKÊSEÊORIENTOVALÊ JENÊPODLEÊKOMPASUÊ*EHOÊPLfNÊ BYLÊLETâTÊSTfLEÊNAÊVġCHOD ÊAÊAğÊ NARAZqÊNAÊPEVNINU ÊBUDEÊTEPRVEÊ HLEDATÊ0AÿqğÊ4UÊNAĝELÊPODLEÊ 3EINYÊAÊSVġMÊHEROICKġMÊØINEMÊ NAPLNILÊSTRfNKYÊVĝECHÊNOVIN ÊNAÊ TITULKYÊSEÊALEÊBOHUğELÊDOSTALÊ JEĝTâÊOÊÊLETÊPOZDâJI ÊTOÊKDYğÊ BYLÊUNESENÊAÊZAVRAğDâNÊJEHOÊ PRVOROZENġÊSYN

 David Blaine iluzionista !MERIÛAN Ë

Ê

4ENHLEÊAMERICKġÊILUZIONISTAÊAÊKOUZELNqKÊØARUJEÊIÊSÊVLASTNqMÊ TâLEMÊ-EZIÊJEHOÊKOUSKYÊPATÿqÊTÿEBAÊLEDOVfÊK{RA ÊKTEROUÊ SIÊDOPÿfLÊVÊROCEÊÊ.AÊMANHATTANSKmMÊ 4IMESÊ3QUAREÊSTRfVILÊVEÊVELKmMÊBLOKUÊ LEDUÊPOLONAHġÊÊHODINÊ+DYğÊHOÊ VYPROSTILI ÊNEBYLÊSCHOPENÊPRONmSTÊ SOUVISLOUÊVâTUÊ.AÊPODZIMÊOÊTÿIÊ ROKYÊPOZDâJIÊPÿEDVEDLÊJINġÊVġKONÊ 0ÿESÊÊDNqÊSEÊVZNfĝELÊNADÊ4EMğqÊ VÊZAVâĝENmÊPRĈHLEDNmÊKRYCHLIÊ .âKDEÊTAMÊNADÊÿEKOUÊNECHALÊ ÊKILOÊ,mKAÿ ÊKTERġÊHOÊ POÊHLADOVâNqÊUVfDâLÊDOÊ POÿfDKU ÊPROHLfSILÊ®+DYğÊ SEÊNAÊNâJÊPODqVfTE ÊVYPADfÊ SKVâLE ÊALEÊJfÊMYSLqM ÊğEÊğILÊ ZÊØISTmHOÊADRENALINUŸÊ+DYSIÊ SEÊTAKmÊNECHALÊ®POHÿBqTŸÊ ZAğIVAÊVÊPRĈHLEDNmÊRAKVIÊ 4EÝÊSEÊPRġÊCHYSTfÊBYDLETÊ ÊDNqÊPODÊVODOUÊ VÊNEWYORSKmÊNfDRğI


IwB6

 Fakta

Marie Curie Skłodowskå 0OLKA objevitelka

*EĂŠJISTâÊOBJEVITELKAĂŠRADIAĂŠAĂŠPOLONIA ĂŠSTEJNâÊJAKOĂŠNOSITELKAĂŠDVOUĂŠ.OBELOVÄĄCHĂŠCENĂŠAĂŠJEĂŠ IĂŠLEGENDOUĂŠ!LEĂŠBYLAĂŠTAHLEĂŠPODLEĂŠOĂ˜ITÄĄCHĂŠSVâDKÄˆĂŠDROBNfĂŠAĂŠKĂżEHKfĂŠÄ&#x;ENAĂŠIĂŠDOBRODRUHEMĂŠ :BOÄ&#x;áOVALAĂŠRIZIKOĂŠ/BJEVOVfNqĂŠNEZNfMmHOĂŠ.OĂŠTAKĂŠSEĂŠNAĂŠNIĂŠTROCHUĂŠPODqVfMEĂŠ

radium bylo objeveno ve raťných podmínkåch: kůlna, kterå mu poskytla přířeťí, je dnes opředena legendou.

„Ë.ARODILAĂ‹SEĂ‹Ă‹Ă‹Ă‹Ă‹ VEĂ‹6ARăAVçĂ‹*EJqĂ‹OTECĂ‹BYLĂ‹ PROFESOREMĂ‹MATEMATIKYĂ‹ AĂ‹FYZIKYĂ‹NAĂ‹GYMNfZIU

Podmínky, za kterých bylo objeveno radium: „Je pravda, ŞeÊ

„Ë6Ă‹ROCEĂ‹Ă‹ODEăLAĂ‹STUDOVATĂ‹ NAĂ‹PAĢqĉSKOUĂ‹3ORBONU

Ale jejĂ­ romantickĂ˝ pĹŻvab nĂĄm nepĹ™inesl Şådnou vĂ˝hodu: zbyteÄ?nÄ› nĂĄs vysĂ­lil a odsunul realizaci naĹĄich pokusĹŻ.“

„Ë3EZNAMUJEĂ‹SEĂ‹SĂ‹PROFESOREMĂ‹ FYZIKYĂ‹0IERREMĂ‹#URIEMĂ‹AĂ‹POĂ‹ ROĂ›NqĂ‹ZNfMOSTIĂ‹SEĂ‹ZAĂ‹NçJĂ‹ VĂ‹ROCEĂ‹Ă‹PROVDfĂ‹-AJqĂ‹ SPOLUĂ‹DVçËDCERY „Ë3Ă‹MANĉELEMĂ‹IZOLOVALAĂ‹ POLONIUMĂ‹AĂ‹RADIUMĂ‹ Ă‹ 6Ă‹ROCEĂ‹Ă‹TEORETICKYĂ‹ PROKfZALAĂ‹EXISTENCIĂ‹RADIAĂ‹ AĂ‹VĂ‹ROCEĂ‹Ă‹IZOLOVALAĂ‹ RADIUMĂ‹VĂ‹KOVOVmMĂ‹STAVU „Ë6Ă‹ROCEĂ‹Ă‹ZqSKALAĂ‹ .OBELOVUĂ‹CENUĂ‹ZAĂ‹FYZIKUĂ‹ZAĂ‹ ZKOUMfNqĂ‹RADIAĂ›NqCHĂ‹JEVÄ? „Ë6Ă‹ROCEĂ‹Ă‹0IERREĂ‹UMqRfĂ‹ PODĂ‹KOLYĂ‹KOĂ˝SKmHOĂ‹POVOZU „Ë6Ă‹TmMĉEĂ‹ROCEĂ‹BYLAĂ‹ JMENOVfNAĂ‹NAĂ‹MqSTOĂ‹SVmHOĂ‹ MANĉELA Ă‹AĂ‹STALAĂ‹SEĂ‹TAKĂ‹PRVNqĂ‹ PROFESORKOUĂ‹NAĂ‹3ORBONç „Ë6Ă‹ROCEĂ‹Ă‹ZqSKALAĂ‹ .OBELOVUĂ‹CENUĂ‹ZAĂ‹CHEMIIĂ‹ZAĂ‹ OBJEVĂ‹RADIAĂ‹AĂ‹POLONIA „Ë"çHEMĂ‹Ă‹SVçTOVmĂ‹VfLKYĂ‹ SEĂ‹#URIE 3KĂ’ODOWSKfĂ‹ STALAĂ‹ÄƒmFKOUĂ‹VOJENSKmĂ‹ LmKAĢSKmĂ‹BUĂ˝KY Ă‹KTERfĂ‹SEĂ‹ ZABÄ“VALAĂ‹ORGANIZACqĂ‹POLNqCHĂ‹ RENTGENOVÄ“CHĂ‹STANIC Ă‹JEĉË VYăETĢILYĂ‹CELKEMĂ‹VqCEĂ‹NEĉË Ă‹MILIONYĂ‹ZRANçNÄ“CHĂ‹VOJfKÄ?Ă‹Ă‹ „Ë:EMĢELAĂ‹Ă‹Ă›ERVENCEĂ‹Ă‹ NAĂ‹LEUKEMII

Şe uŞ nemåm råda slunce ani květiny, bolí mne, jakmile je spatřím, a je mi lÊpe za pochmurných dnů,Êjako byl ten den, kdy jsi zemřel. K pěkným dnům

Smrt manŞela Pierra Curie:Ê„Chci ti takÊ říci,Ê

necĂ­tĂ­m nenĂĄvist jen proto, Ĺže je mĂŠ dÄ›ti potĹ™ebujĂ­â€Śâ€œ pĂ­ĹĄe v denĂ­ku necelĂ˝ mÄ›sĂ­c po jeho smrti. VĂĄlka: „KdyĹž se Marie vĂĄĹžnÄ› odhodlalaÊŞít v

obleĹženĂŠ, bombardovanĂŠ nebo

dobytĂŠ PaříŞi,ĂŠchce ale uchrĂĄnit pĹ™ed ĂştoÄ?nĂ­kem poklad,

gram radia,

kterĂ˝ patří laboratoĹ™i. Nikomu by se neodvĂĄĹžila svěřit drahocennou Ä?ĂĄsteÄ?ku a rozhoduje se, Ĺže ji sama dopravĂ­ do Bordeaux.“ DobrodruĹžstvĂ­:Ê„‌A takĂŠĂŠsi nemyslĂ­m, Ĺže v naĹĄem svÄ›tÄ› mizĂ­ smysl pro

dobrodruŞvĂ­. VidĂ­m-li kolem sebe nÄ›co ĹživotnĂŠho, je to prĂĄvÄ› tenhle smysl pro dobrodruĹžstvĂ­, kterĂ˝ se spojuje se zvĂ­davostĂ­, a ten nelze vymĂ˝titâ€Śâ€œ

ObjevovĂĄnĂ­: „Kde se bere ta energie, pravda minimĂĄlnĂ­,ĂŠĂŠ kterĂĄ se ve formÄ› vyzaĹ™ovĂĄnĂ­ soustavnÄ› uvolĹˆuje z uranovĂ˝ch slouÄ?enin? JakĂŠ jsou vlastnosti tÄ›chto paprskĹŻ? Tento pĹ™edmÄ›t vĂĄbĂ­ Marii tĂ­m vĂ­c, Ĺže je toĂŠ

panenskĂĄ, neprozkoumanĂĄ pĹŻda.“ RiskovĂĄnĂ­ :ĂŠÂŽVĹždycky pohrdala opatrnoí,ĂŠkterou přísnÄ› naĹ™izovala

Şåkům; asistenti smějí bråt tuby s radioaktivními låtkami jen pinzetami, nesmějí se dotýkat tub holými prsty, musí nosit olověnÊ ťtíty, aby se uchrånili před zhoubnými nåsledky vyzařovåní.Ê Podrobuje se jen pravidelným krevním zkouťkåm v RadiologickÊm ústavu. Krevní obraz

je normĂĄlnĂ­. PchĂĄâ€Śâ€œ

Smrt: „PanĂ­ CurieovĂĄ zemĹ™ela v Sancellemozu 4. Ä?ervence 1934. Choroba: aplastickĂĄ zhoubnĂĄ anemie rychlĂŠho prĹŻbÄ›hu s horeÄ?kami.ĂŠKostnĂ­ dĹ™eĹˆ nereagovala. PatrnÄ› byla poruĹĄena dlouhodobĂ˝m pĹŻsobenĂ­m radiovĂ˝ch paprskĹŻ,“ zapsal si toho dne doktor TobĂŠ do lĂŠkaĹ™skĂŠho denĂ­ku.

6YBRfNOĂ‹ZĂ‹KNIHYĂ‹0ANqĂŠ#URIEOVf ĂŠĂŠ !UTORĂ‹%VAĂŠ#URIEOVfĂŠDCERAĂŠ-ARIEĂŠ#URIE ĂŠ6YDfNOĂ‹


IwB6Alain Roberts

&RANCOUZ ËpavoukË

/DMALIØKAÊZBOğ÷OVALÊ HOROLEZCE ÊAÊKDYğÊSIÊVEÊ DVANfCTIÊZAPOMNâLÊKLqØE Ê AÊNfSLEDNâÊVYLEZLÊDOÊ OSMmHOÊPATRAÊAÊDOSTALÊSEÊ DOMĈÊOKNEM ÊMâLÊOÊSVmÊ BUDOUCNOSTIÊJASNOÊ:ALqBILOÊSEÊ MUÊHESLOÊ3PADNEĝʝÊZEMÿEĝ Ê AÊTAKÊZAØALÊLmZTÊBEZÊPOMĈCEKÊ AÊJIĝTâNqÊ!BYÊTOHOÊNEBYLOÊ MfLO Ê{TESYÊMUÊPÿESTALYÊ BRZYÊSTAØITÊAÊKEÊSLOVUÊPÿIĝLOÊ ®INDUSTRIfLNqÊLEZENqŸÊ$NESÊ

MfÊZAÊSEBOUÊFREEÊSvLAÊNAÊVqCEÊ NEğÊÊNEJVYĝĝqCHÊSVâTOVġCHÊ STAVBfCH ÊVØETNâÊ%IFFELOVKY Ê %MPIREÊ3TATEÊ"UILDINGUÊØIÊ DVOJØATÊ0ETRONASÊ4OWERSÊ VÊ+UALAÊ,UMPURUÊ:ATqMÊ JEDNOUÊSPADLÊZÊÊMETRĈÊNAÊ HLAVU ÊPâTÊDNqÊLEğELÊVÊKOMATUÊÊ AÊOÊROKÊPOZDâJIÊUğÊLEZLÊDfLÊ ×ASTâJIÊNEğÊVÊNEMOCNICIÊHOÊALEÊ NAJDETEÊNAÊPOLICEJNqÊSTANICIÊ 6âğfKYÊTOTIğÊZDOLfVfÊBEZÊ POVOLENqÊ

 A lbert Einstein vědec .çMEC Ë

*EDENÊZÊNEJVġZNAMNâJĝqCHÊ VâDCĈÊVĝECHÊDOBÊ-EZIÊ JEHOÊPÿqSPâVKYÊFYZICEÊPATÿqÊ SPECIfLNqÊTEORIEÊRELATIVITYÊ ÊMYĝLENKAÊKVANTOVfNqÊ ELEKTROMAGNETICKmHOÊPOLEÊ AÊVYSVâTLENqÊFOTOEFEKTUÊ Ê VYSVâTLENqÊ"ROWNOVAÊPOHYBUÊ ÊAÊSNADÊNEJVqCEÊOBECNfÊ TEORIEÊRELATIVITYÊ ÊKTERfÊ DOPOSUDÊNEJLmPEÊPOPISUJEÊ VESMqRÊVEÊVELKġCHÊMâÿqTCqCHÊ 6ÊROCEÊÊZqSKALÊ.OBELOVUÊ CENUÊZAÊFYZIKUÊZAÊVYSVâTLENqÊ FOTOELEKTRICKmHOÊJEVUÊAÊZfSLUHYÊ OÊTEORETICKOUÊFYZIKU ÊNICMmNâÊ VâTĝINAÊFYZIKĈÊSEÊDOMNqVf ÊğEÊ TUTOÊCENUÊBYÊSIÊZASLOUğILAÊKAğDfÊ ZEÊØTYÿÊ%INSTEINOVġCHÊPRACqÊ ZÊROKUÊÊAÊPÿEDEVĝqMÊPAKÊ OBECNfÊTEORIEÊRELATIVITYÊ "YLÊPOVAğOVfNÊZAÊPOMALmHOÊ ğfKA ÊPRAVDâPODOBNâÊKVĈLIÊ DYSLEXII ÊOSTġCHAVOSTIÊNEBOÊ VELMIÊVZfCNmÊAÊNEOBVYKLmÊ STRUKTUÿEÊSVmHOÊMOZKUÊ }>A>8=>A>¥

M Martin Štěpánek ÚECH Ë ÚECH

Ëp potápěč (freediving)

.AKONECÊSEÊJEHOÊJMmNOÊALEÊ STALOÊSYNONYMEMÊPROÊGENIALITUÊ .ARODILÊSEÊVÊ.âMECKU ÊDLOUHOÊ ğILÊVEÊĜVġCARSKU ÊKDEÊPRACOVALÊ NAÊPATENTNqMÊ{ÿADâÊ0OZDâJIÊ SEÊUSADILÊVÊ"ERLqNâÊ0OTmÊCOÊ BYLÊNAÿØENÊNACISTYÊZÊVYTVfÿENqÊ ğIDOVSKmÊFYZIKY ÊOPUSTILÊ .âMECKOÊAÊSTALÊSEÊAMERICKġMÊ OBØANEMÊ(ITLERÊVYPSALÊ ODMâNUÊNAÊJEHOÊDOPADENqÊ "YLÊDVAKRfTÊğENATġ ÊPODRUHmÊ SEÊSVOUÊSESTÿENICqÊ%LSOUÊ3TfTÊ )ZRAELÊMUÊNABqDL ÊABYÊSEÊSTALÊ JEHOÊPREZIDENTEM ÊCOğÊODMqTLÊ :EMÿELÊÊDUBNAÊÊ

$OBRO $OBRODRUğSTVqMÊJEÊPROÊRODfKAÊ ZÊ.fCHODAÊMAGICKfÊHLUBINAÊ ZÊ.fC 6ZDfLENOSTÊPÿESÊÊMETRĈÊ 6ZDfL VERTIKfLNâÊSMâREMÊKEÊDNUÊ VERTIKf ZDOLfVfÊJAKOBYÊNICÊ6ġBâRÊ ZDOLf NâKTERġCHÊFYZICKġCHÊ{DAJĈÊ NâKT FUNKØNqÊVITfLNqÊKAPACITAÊPLICÊ FUN ÊLITRU ÊCOğÊODPOVqDfÊ  ÊÊPRĈMâRU ÊMNOğSTVqÊ TâLESNmHOÊTUKUÊMmNâÊ TâLE NEğÊÊ ÊVYROVNfVfNqÊ NEğ STÿEDOUĝNqHOÊTLAKUÊPÿIÊPONORUÊ STÿED BEZÊPOUğITqÊRUKOU ÊZKLIDNâNqÊ BEZÊP TâLAÊPÿIÊVġKONUÊVEÊVODâÊNAÊDESETÊ TâLAÊPÿ TEPĈÊZAÊMINUTUÊ*EÊDRğITELEMÊ TEPĈÊZ SVâTOVmHOÊREKORDUÊVÊKONSTANTNqÊ SVâTOV ZfTâğIÊPOTfPâNqÊNAÊNfDECHÊBEZÊ ZfTâğI LANA Ê6ÊROCEÊÊDOSfHLÊÊ LANA METRĈÊ3ÊLANEMÊMfÊTAKmÊSVâTOVġÊ METRĈ REKORDÊÊMETRĈÊ/DMqTf ÊğEÊ REKORD BYÊFREEDIVINGÊBYLÊADRENALINOVġMÊ BYÊFREE SPORTEMÊ0RġÊJEÊTOÊRELAXACE SPORTE


IwB6

 Dian Fosseyová

ÊAÊVEÊFILMOVmÊPÿEDSTAVâ

!MERIÛANKA Ëbioložka

ÚEăKA Ëautomobilová závodnice

6ELKOUÊØfSTÊğIVOTAÊJqÊDâLALYÊ SPOLEØNOSTÊGORILYÊ*EJICHÊ ğIVOTÊSTUDOVALAÊPÿqMOÊ VÊ!FRICE ÊVÊPOHOÿqÊ6IRUNGASÊ +ROMâÊNEBEZPEØqÊ HROZqCqHOÊODÊGORILÊ SAMOTNġCHÊØELILAÊIÊHROZBâÊ NEUSTfLġCHÊTAMNqCHÊ OBØANSKġCHÊNEPOKOJĈÊ*EJqÊ VRAğDAÊVÊROCEÊÊZĈSTfVfÊ NEOBJASNâNfÊ/ÊJEJqMÊ ğIVOTâÊPOJEDNfVfÊFILMÊ 'ORILYÊVÊMLZEÊ6YPADfÊTAMÊ JAKOÊ3IGOURNEYÊ7EAVER

!LğBâTAÊ0OSPqĝILOVfÊPRACOVALAÊJAKOÊ{ÿEDNICEÊ !ÊKDYğÊSEÊVYDALAÊNAÊSTfğÊDOÊ&RANCIE ÊNEDALAÊOÊSOBâÊ TÿIÊMâSqCEÊVâDâTÊ*EJqÊSNOUBENECÊ×ENâKÊ*UNEKÊ BYLÊROZHODNUTÊNAJqTÊJIÊ®IÊNAÊKONCIÊSVâTAŸÊ!ÊMfLEMÊ TAMÊMUSELÊ%LIĝKAÊCHTâLAÊNAVĝTqVITÊ#EJLON ÊAÊTAKÊ VYRAZILAÊ!LEÊĝPANâLĝTqÊCELNqCIÊJIÊNEPUSTILIÊ4AKÊSEÊ SNAğILAÊDOSTATÊDOÊKUCHYNâÊBRITSKmÊZAOCEfNSKmÊ LODIÊ!LEÊANIÊTOÊNEVYĝLOÊ×ENâKÊJIÊNAĝELÊVÊ0AÿqğIÊ 3ETKALIÊSEÊNAÊ!UTOSALONUÊ!ÊON ÊVfĝNIVġÊMOTORISTA Ê JIÊPÿIVEDLÊKÊZfVODâNqÊ®VÊJEJqMÊ{TLmMÊTâLEÊBIJEÊSRDCEÊ STATEØNmHOÊMUğEÊAÊJEJqÊDâTSKmÊRUCEÊSÊNEOMYLNOUÊ JISTOTOUÊVEDOUÊVÊZfVRATNmMÊTEMPUÊVĈZÊZATfØKAMI ŸÊ PSALYÊNOVINYÊVÊROCEÊ ÊKDYÊJAKOÊPRVNqÊğENAÊSVâTAÊ VYHRfLAÊMEZINfRODNqÊZfVODÊ:BRASLAV *qLOVIĝTâ Ê 6EÊSLAVNmMÊAÊVEÊSVmÊDOBâÊNEJTâğĝqMÊZfVODâÊ4ARGAÊ &LORIOÊNAÊ3ICqLIIÊVÊROCEÊÊZqSKALAÊTÿIÊPOHfRYÊ #ELKOVâÊSKONØILAÊNAÊÊMqSTâÊ0ÿESÊTECHNICKmÊ POTqğEÊJEZDILAÊDLOUHOÊJAKOÊDRUHf ÊPAKÊALEÊPRORAZILAÊ PNEUMATIKUÊ*AKOÊJEDINfÊğENAÊVÊHISTORIIÊSEÊ VYROVNALAÊMUğSKġMÊZfVODNqKĈMÊ0OÊSMRTIÊSVmHOÊ MANğELAÊNAÊOKRUHUÊ.~RBURGRINGU ÊKDEÊONAÊSAMAÊ DÿqVEÊZVqTâZILAÊJAKOÊDOSUDÊJEDINfÊğENA ÊZANECHALAÊ AKTIVNqHOÊZfVODâNqÊAÊVYDALAÊSEÊNAÊVYSNâNOUÊCESTUÊ NAÊ#EJLONÊ%TTOREÊ"UGATTIÊJqÊNAÊTOÊPOSKYTLÊVĈZÊ!ğÊ DOÊKONCEÊğIVOTAÊSEÊVâNOVALAÊMOTORISMUÊ:EMÿELAÊ ÊLEDNAÊ

$IANÊ&OSSEYÊVÊREfLU

 Fernão

De Magalhães

0ORTUGALEC Ëmořeplavec

4VARÊMODRmÊPLANETYÊPOTVRDILAÊ VġPRAVAÊVÊROCEÊ ÊKTEROUÊ VEDLÊPORTUGALSKġÊMOÿEPLAVECÊ -AGALHjESÊ*AKOÊPRVNqÊSIÊTOÊ TATOÊPOSfDKAÊ®DALAÊDOKOLAŸÊ NEBOLIÊOBEPLULAÊ:EMI Ê ALEÊVĈDCEÊAÊORGANIZfTORÊ PLAVBYÊSEÊTOHOÊNEDOğILÊ $OBRODRUğSTVqÊNAÊTmTOÊ VġPRAVâÊSHRNULIÊZUBOğENqÊÊ NfMOÿNqCIÊPOÊNfVRATUÊTAKTOÊ ®*EDLIÊJSMEÊSUCHARY ÊVLASTNâÊ UğÊPRACHÊSÊØERVYÊSMqCHANġÊ

AÊVODUÊğLUTOU ÊAğÊ UÊJSMEÊ SHNILOUÊJSMEÊ OHO PILIÊMNOHOÊ TAKm DNĈ ÊAÊTAKmÊ qÊKĈğIÊ HOVâZqÊKĈğIÊ EDLI

JSMEÊJEDLI Ê BYLAÊ KTERfÊBYLAÊ ğENAÊ PODLOğENAÊ HNY–Ÿ PODÊRfHNY–Ÿ

Eliška Junková

 Kryštof Kolumbus

)TAL Ëmořeplavec

.AÊTOHLEÊJMmNOÊASIÊğfDNġÊ DâJEPISfÿÊğfKAÊNENACHYTfÊ 6âTĝINAÊSIÊPAMATUJEÊIÊTENÊ LETOPOØETÊʝÊOBJEVENqÊ !MERIKYÊ!DMIRfLÊOCEfNUÊ TUĝIL ÊğEÊZEMâÊJEÊKULATfÊ RESPÊPÿEDSTAVOVALÊSIÊJIÊ SPqĝEÊVEÊTVARUÊHRUĝKY Ê HLEDALÊVODNqÊCESTUÊDOÊ)NDIEÊ AÊOBJEVILÊPÿIÊTOMÊ.OVġÊSVâTÊ 6ÊZEMqCHÊ*IğNqÊAÊ3TÿEDNqÊ !MERIKYÊASIÊNEPATÿqÊ +RYĝTOFÊ+OLUMBUSÊMEZIÊ NEJVâTĝqÊOBLqBENCE ÊALEÊMYÊ % %VR OPANmÊMUÊVDâØq %VROPANmÊMUÊVDâØqMEÊ ZAÊIMPORTÊTAKOVġ ZAÊIMPORTÊTAKOVġCHÊ ZfSADNqCHÊPLO ZfSADNqCHÊPLODIN Ê J ġMIÊBYLYÊBR JAK JAKġMIÊBYLYÊBRAMBORYÊ ØIÊKUKUÿICEÊAN ØIÊKUKUÿICEÊANO Ê HRANOLKYÊAÊPOP HRANOLKYÊAÊPOP CORN Ê KUÿfCIÊHOÊVELEB KUÿfCIÊHOÊVELEBqÊZAÊ DOVOZÊTABfKU

 Jurij Gagarin 2US Ëkosmonaut

*AKOÊPRVNqÊZJISTIL ÊCOÊZNAMENfÊ STAVÊBEZTqğE ÊNAÊVġLETâÊPOÊ OBâğNmÊDRfZEÊMâLÊEVIDENTNâÊ DOBROUÊNfLADUÊ®6ĝECHNOÊ PROBqHfÊNORMfLNâÊ#qTqMÊSEÊ VġBORNâÊ.fLADAÊDOBRf ÊVĝECHNOÊ VÊPOÿfDKUŸÊÊMINUTÊPOBYLÊ VEÊVESMqRUÊ"âHEMÊCESTYÊ OBâHLÊ'AGARINÊNAÊPALUBâÊ 6OSTOKUÊJEDENKRfTÊ:EMIÊ/KOLOÊ :EMâÊSEÊPROHfNâLÊRYCHLOSTqÊ ÊÊKILOMETRĈÊZAÊHODINUÊ 6ÊNEJVZDfLENâJĝqMÊBODâÊSEÊ ETRĈÊOD DOSTALÊNAÊÊKILOMETRĈÊODÊ MâLÊMOğNOSTÊ :EMâÊ'AGARINÊNEMâLÊMOğNOSTÊ B ÿqZENAÊ BYLAÊ LETÊNIJAKÊÿqDIT ÊRAKETAÊBYLAÊÿqZENAÊ S fVALÊRfDIOVmÊÊ ST POØqTAØEM ÊKTERġÊDOSTfVALÊRfDIOVmÊ H ÿqDqCqHOÊ HOÊ SIGNfLYÊZÊPOZEMSKmHOÊÿqDqCqHOÊ LO OÊZAMØENO Ê

Ê STÿEDISKAÊþqZENqÊBYLOÊZAMØENO Ê MOHL ALEÊVÊPÿqPADâÊNOUZEÊMOHLÊ PEØNOSTNqÊ E 'AGARINÊPOUğqTÊBEZPEØNOSTNqÊ fLN L qÊÿqZENq KLqØÊAÊPÿEVZqTÊMANUfLNqÊÿqZENq Ê¥}>A>8=>A>


IwB6

 Fakta

„Ë.ARODILĂ‹SEĂ‹Ă‹Ă‹Ă‹VEĂ‹ FRANCOUZSKmMĂ‹.ANTESĂ‹ JAKOĂ‹SYNĂ‹ADVOKfTA „Ë.EDOKONĂ›qĂ‹STUDIUMĂ‹ PRfVĂ‹AĂ‹POTmĂ‹PRACUJEĂ‹NAĂ‹ BURZE „Ë:KOUăqĂ‹SEĂ‹NE{SPĂ§ÄƒNçË PROSADITĂ‹JAKOĂ‹DRAMATIK „Ë6Ă‹ROCEĂ‹Ă‹VYDfVfĂ‹ {SPĂ§ÄƒNÄ“Ă‹CESTOPISNÄ“Ă‹ ROMfNĂ‹0çTĂ‹NEDçLĂ‹ VĂ‹BALvNç „Ë*EHOĂ‹DOBRODRUĉNmĂ‹ ROMfNYĂ‹SEĂ‹STALYĂ‹ ZfKLADEMĂ‹NOVmHOĂ‹ ĉfNRU˞ËSCI FI „Ë3TALĂ‹SEĂ‹ZĂ‹NçJĂ‹VELMIĂ‹ BOHATÄ“Ă‹MUĉ „Ë6Ă‹ROCEĂ‹Ă‹KOUPILĂ‹ JACHTU Ă‹SĂ‹NqĉËSEĂ‹PLAVILĂ‹ KOLEMĂ‹%VROPY K KOL EMĂ‹%VROPY „„Ë:EMĢELĂ‹ :EMĢEL Ă‹BĢEZNAĂ‹Ă‹ NAĂ‹CUKROVKU

Jules Verne

&RANCOUZ spisovatel

ĂžqKfĂŠSEĂŠTOĂŠPĂżETâÄ&#x;KO ĂŠALEĂŠNfÄ?ĂŠMILOVANÄĄĂŠPRĈKOPNqKĂŠSCI FIĂŠ*ULESĂŠ6ERNEĂŠKDOVqJAKĂŠ DOBRODRUÄ&#x;NÄĄĂŠAĂŠBOUĂżLIVÄĄĂŠÄ&#x;IVOTĂŠNEPROÄ&#x;ILĂŠ:ĂŠBIOGRAFIEĂŠ(ERBERTAĂŠ,OTTMANAĂŠSEĂŠNAOPAKĂŠ DOVqDfMEĂŠTĂżEBAĂŠTO ĂŠÄ&#x;EĂŠBYLĂŠPâKNÄĄĂŠHYPOCHONDRĂŠ0TfTEĂŠSEĂŠTEDY ĂŠCOĂŠVĂŠNAÄ?EMĂŠVÄĄĂ˜TUĂŠ POHLEDfVfĂŠ3VÄĄMIĂŠROMfNYĂŠTOTIÄ&#x;ĂŠNEJEDNOHOĂŠZĂŠUVEDENÄĄCHĂŠDOBRODRUHÄˆĂŠINSPIROVAL ĂŠ AĂŠPĂżITOMĂŠBYLĂŠSTEJNÄĄĂŠZfPECNqKĂŠJAKOĂŠVâTÄ?INAĂŠZĂŠNfSĂŠ4AKĂŠPROTO– StudentskĂĄ lĂŠta: DĂ­ky peÄ?livĂ˝m badatelĹŻm vĂ­me, Ĺže maturitu sloĹžil na chvalitebnou. AvĹĄak jestliĹže znĂĄmky z Ĺ™eÄ?tiny, latiny a filozofie byly uspokojivĂŠ, pak

z fyziky, chemie, francouzĹĄtiny a pĂ­semnĂ˝ch pracĂ­ byl budoucĂ­ spisovatel a autor vÄ›deckĂ˝ch romĂĄnĹŻ odmÄ›nÄ›n dostateÄ?nou. Za revoluce 1848 nepatĹ™il Jules ke vzbouĹ™encĹŻm. Schvaloval spĂ­ĹĄe umĂ­rnÄ›nĂ˝ klid‌

NĂĄmluvy: „Ruku svĂŠ dcery mi nenabĂ­dl, nevdÄ›Ä?nĂ­k, hadrnĂ­k jeden‌! Jako bych nebyl stejnÄ› zpĹŻsobilĂ˝ obĹĄĹĽastnit jeho mladiÄ?kou dÄ›diÄ?ku jako jinĂ˝.ĂŠĂŠ

AĹž příťtÄ› pĹ™ijedu do Nantes, jsem pevnÄ› odhodlĂĄn ji unĂŠst.“

O Pěti nedělích v balóně: „Cestu vzduchem jsem zvolil proto, Şe ji dodnes

povaĹžuji za sprĂĄvnĂ˝ zpĹŻsob, jak projĂ­t Afrikou. A nadto pĹ™iznĂĄvĂĄm, mi tento druh dopravy umoĹžnil novĂŠ efekty, novĂĄ dobrodruĹžstvĂ­.â€œĂŠPrvnĂ­ a jedinĂ˝ let balĂłnem, trvajĂ­cĂ­ osmdesĂĄt minut, absolvoval Verne deset let po vydĂĄnĂ­.

Na sever se Verne nejdåle dostal do norskÊho Osla, na jih do Středomoří. Hlavním CestovatelskÊ zkuťenosti:

geografickým zdrojem mu bylo cestovåní ve fotelu.

SĂĄm o sobÄ› napsal: „OhnivĂ˝ vypravÄ›Ä?, kterĂ˝ se vyrovnĂĄĂĄ nejnadanÄ›jĹĄĂ­m nejnadanÄ›j Ä› ĹĄĂ­m romanopiscĹŻm, je zĂĄroveĹˆĂŠobdaĹ™en nejvÄ›deÄ?tÄ›jĹĄĂ­ tÄ›j Ä› ĹĄĂ­

soudobou inteligencĂ­.ĂŠNikdo nedodal utopiĂ­m iĂ­m ĂşchvatnÄ›jĹĄĂ­ realityâ€Śâ€œ

ĂšÄ?ast v prusko-francouzskĂŠ vĂĄlce: Od dvaaÄ?tyĹ™icetiletĂŠho ĂŠho spisovatele se neoÄ?ekĂĄvalo, Ĺže by bojoval na frontÄ›.

J Jako majitel lodÄ› byl urÄ?en ke sluĹžbÄ› v pobĹ™eĹžnĂ­ hlĂ­dce s tuctem veterĂĄnĹŻ z krymskĂŠ vĂĄlky yly l ĂŠ z padesĂĄtĂ˝ch let; veĹĄkerou jejich vĂ˝zbrojĂ­ byly

tři křesadlovky a malý kanón. 6YBRfNOËZËKNIHYË*ULESÊ6ERNE ÊÊ !UTORË(ERBERTÊ2Ê,OTTMAN Ê6YDfNOËÊ
Danny Way

!MERIÛAN Ëskateboardista

3KATEBOARDISTĈÊSEÊVÊULICqCHÊMâSTÊ PROHfNâJqÊJISTâÊTISqCEÊ!LEÊJENÊJEDENÊ NAÊPRKNâÊSÊKOLEØKYÊPÿESKOØILÊ ×qNSKOUÊZEÝÊ.ARODILÊVÊROCEÊÊ AÊNAÊSKATUÊJEZDILÊODÊĝESTIÊLETÊ6ÊÊSEÊ Z{ØASTNILÊPRVNqCHÊZfVODĈÊAÊZVqTâZIL Ê VÊØEMğÊPOKRAØUJEÊVÊDALĝqCHÊLETECHÊ .ICMmNâÊSTfLEÊJEÊSICEÊ{SPâĝNġM Ê ALEÊOBYØEJNġMÊSKATEBOARDISTOUÊ "LfZNIVmÊNfPADYÊHOÊASIÊATAKUJqÊNAÊ NEMOCNIØNqMÊLĈğKUÊ6ÊOSMNfCTIÊ SIÊZLOMILÊKRØNqÊPfTEÿÊAÊPOÊMâSqCqCHÊ OPERACqÊAÊREHABILITACEÊPÿIĝELÊ SÊNfPADEMÊNAÊSKOKÊNAÊRAMPUÊ ZÊVRTULNqKUÊ5SKUTEØNILÊHOÊROKUÊ Ê6ÊLETECHÊÊAğÊÊUTRPâLÊ

DALĝqCHÊSEDMÊZRANâNq ÊPAKÊSESTROJILÊ MEGARAMPUÊAÊPÿEKONALÊVLASTNqÊ REKORDÊVÊNEJDELĝqMÊSKOKUÊ,ETâLÊ TmMâÿÊÊMETRĈÊ!ÊPÿEKONALÊIÊVġĝKOVġÊ REKORDÊVEÊSKOKUÊZÊRAMPYÊ$OSfHLÊASIÊ ÊMETRUÊ6ÊROCEÊÊDOSKOØILÊDOÊ DfLKYÊDOKONCEÊÊMETRĈ6ÊØERVNUÊ ÊPAKÊJAKOÊPRVNqÊØLOVâKÊSVâTAÊ {SPâĝNâÊPÿESKOØILÊ×qNSKOUÊZEÝÊBEZÊ POUğITqÊMOTORUÊ.AÊSKATEBOARDU Ê POCHOPITELNâÊPOKUSÊOÊPÿESKOKÊNAÊ KOLEÊ"-8ÊZÊROKUÊÊSKONØILÊSMRTqÊ JEZDCE Ê0RVNqÊPOKUSÊ$ANNYMUÊ NEVYĝELÊAÊMUSELIÊSEÊOÊNâJÊSTARATÊ LmKAÿIÊ4OÊMUÊNEVADILOÊAÊDRUHġÊDENÊ ZEÝÊPÿELETâLÊRYCHLOSTqÊÊKMHOD

Ê¥}>A>8=>A>


a.ZTMFMJKTNFOBUP xFKTNF [WM¸EMJUP DPTFNOPIB PTUBUOÄNOFQPEBÏJMPn

®.EZfLEğqÊNAÊTOM ÊKDOÊTAMÊ BYLÊDÿqVÊ*EDENÊBEZÊDRUHmHOÊ BYCHOMÊTOÊNEDOKfZALI ŸÊÿEKLÊ (ILLARY ÊKDYğÊTEPRVEÊNEDfVNOÊ ODTAJNIL ÊğEÊBYLÊNAÊ-OUNTÊ %VERESTUÊJAKOÊPRVNq

6ÊPĈLÊDVANfCTm ÊÊKVâTNAÊ ÊSTfLIÊ PROKAZATELNâÊPRVNqÊLIDmÊNAÊNEJVYĝĝqÊHOÿEÊSVâTA Ê VEÊVġĝCEÊÊMETRĈÊ(ILLARY ÊKTERġÊDORAZILÊ PRVNq ÊÊPODALÊ4ENZINGOVIÊRUKUÊKEÊGRATULACI Ê .EPfLECÊHOÊVĝAKÊSPONTfNNâÊOBJALÊ

×LENOVmÊVġPRAVYÊNAÊNâÊØEKALIÊVEÊVġĝCEÊÊMETRĈÊ 0RVNqÊJEÊUVIDâLÊ(ILLARYHOÊKAMARfDÊ'EORGEÊ,OWEÊ+DYğÊ SEÊPÿIBLqğIL Ê(ILLARYÊÿEKLÊ®4AK Ê'EORGI ÊTOHOÊBASTARDAÊJSMEÊ VYÿqDILIŸÊ4UHLEÊVâTUÊSIÊ(ILLARYÊDODNESÊVYØqTfÊ®-ATCEÊBYÊ SEÊTAÊSLOVAÊASIÊNELqBILAŸ


IwB6

 Edmund Hillary & Tenzing Norgay .OVOZmLANáANËAË.EPfLEC Ë

horolezci *AKOÊPRVNqÊZDOLALIÊVRCHOLÊ SVâTAʝÊ-OUNTÊ%VERESTÊ 6ÊROCEÊÊSEÊVYDALIÊ JIğNqÊCESTOUÊAÊSTANULIÊNAÊ NEJVYĝĝqMÊBODâÊPLANETY ÊKDEÊ POBYLIÊASIÊÊMINUTÊ(ILLARYÊSEÊ Z{ØASTNILÊIÊDALĝqCHÊEXPEDIC Ê NAPÿÊDOSfHLÊPOÊSOUĝIÊJIğNqHOÊ PvLUÊNEBOÊVEDLÊVġPRAVUÊPOÊ ÿECEÊ'ANZEÊ0OÊ{SPâĝNġCHÊ POKUSECHÊDALĝqCHÊ ODVfğLIVCĈÊZDOLATÊ%VERESTÊ ĝERPAÊ4ENZINGÊ.ORGAYÊ ÿEKLÊ®,ANOVKAÊNAÊVRCHOLÊ $OUFfM ÊğEÊSEÊTOÊNESTANEÊ 4OÊBYÊBYLOÊPÿqĝERNm ÊIÊKDYğÊ YğÊ NIKOLIÊNEMOğNmŸÊ

Robert Pearyry !MERIÛAN Ëcestovatel

*EÊPOVAğOVfNÊZAÊDOBYVATELEÊ ATELE SEVERNqHOÊPvLUÊ*AKOÊ PâTADVACETILETġÊVSTOUPILÊDOÊ LÊDOÊ AMERICKmHOÊNfMOÿNICTVAÊ3TRfVILÊ AÊ3TRfVILÊ NâKOLIKÊLETÊVÊ.IKARAGUI ÊALEÊLfKALYÊ ALEÊLfKALYÊ HOÊSTUDENâJĝqÊKRAJINYÊ.AÊSVĈJÊ AÊSVĈJÊ PRVNqÊPOLfRNqÊVġLETÊSEÊVYDALÊ DALÊ VÊROCEÊÊDOÊVNITROZEMqÊ MqÊ 'RvNSKAÊ.AÊDALĝqÊCESTâÊ âÊ HOÊPROVfZELÊ&REDERICKÊ #OOKÊ/DÊROKUÊÊSEÊ POKOUĝELÊDOĝKRfBATÊNAÊSEVERNqÊPvLÊ SEVERNqÊPvLÊ 6ġPRAVUÊNAÊLODIÊZASTAVILÊLED ÊSANâÊ ZASEÊOTEVÿENmÊMOÿEÊ5MRZLOÊMUÊ NâKOLIKÊPRSTĈÊNAÊNOHOUÊ ÊBÿEZNAÊROKUÊÊVYRAZILÊ SÊNâKOLIKAÊ%SKYMfKY ÊPâTIÊBâLOCHYÊ AÊSVġMÊNEROZLUØNġMÊÊØERNOĝSKġMÊ POMOCNqKEMÊ-ATTHEWEMÊ (ENSONEMÊNAÊDALĝqÊCESTUÊÊSANqÊ TfHLOÊSTOÊTÿICETÊTÿIÊPSĈÊ0OÊMâSqCIÊSEÊ VRfTILAÊPOSLEDNqÊPODPĈRNfÊSKUPINAÊ AÊ0EARYÊSÊ(ENSONEMÊAÊØTYÿMIÊ %SKYMfKYÊZAMqÿILÊDfLEÊKÊSEVERU ÊZfÿqÊÊVYPUKLOÊVÊREDAKCIÊ.EWÊ 9ORKÊ(ERALDUÊPOZDVIğENqÊ$ORAZILÊ TELEGRAM ÊVÊNâMğÊ0EARYÊSDâLOVAL ÊğEÊ

 mořeplavec, Thor Heyerdahl .OR Ê

experimentální archeolog 2EKONSTRUOVALÊPLAVBYÊ DfVNġCHÊCIVILIZACqÊ6ÊMAPfCHÊ BYLOÊVÊPOLOVINâÊÊSTOLETqÊUğÊ PRAKTICKYÊVĝEÊZAKRESLENm Ê AÊPÿESTOÊSEÊ.ORÊSTALÊ PRĈKOPNqKEMÊVÊÊOBJEVOVfNqÊ $OKfZAL ÊğEÊDfVNOÊPÿEDÊ VELKġMIÊEVROPSKġMIÊ OBJEVNġMIÊPLAVBAMIÊBYLIÊ LIDmÊSCHOPNIÊURAZITÊVELKmÊ VZDfLENOSTIÊPOÊOCEfNECHÊ NAÊPRIMITIVNqCHÊPLAVIDLECHÊ 6NUKÊMOÿEPLAVCEÊ/LAVÊ (EYERDAHLÊNYNqÊVYRfğqÊPOÊ STOPfCHÊDâDEØKOVYÊ+ON 4IKI Ê VORU ÊKTERġÊPÿEDÊÊLETYÊURAZILÊ VZDfLENOSTÊÊKILOMETRĈÊ ZÊ0ERUÊDOÊ0OLYNmSIE

 cestovatel, Emil Holub lékař ÚECHË Ë

$OBRODRUH ÊKTERġÊCHTâLÊ POZNATÊ{PLNâÊVĝECHNOÊ .EOBJEVENfÊMqSTA Ê ROSTLINY ÊLIDI–Ê.AĝTâSTqÊMâLÊ IÊSBâRATELSKOUÊVfĝE÷ ÊTAKğEÊ HODNâÊZÊTOHO ÊCOÊSIÊZÊCESTÊ PÿIVEZL ÊMĈğEMEÊVIDâTÊJEĝTâÊ DNES ÊAØKOLIÊPĈVODNâÊNEBYLÊ OÊJEHOÊSBqRKYÊPÿqLIĝÊVELKġÊ ZfJEMÊ4YPICKOUÊVâCq ÊKTEROUÊ MUÊUØITELmÊZABAVOVALIÊNAÊ ZfKLADNqÊĝKOLE ÊBYLYÊKNIHYÊÊ CESTOPISY ÊZEMâPISNmÊ ØRTYÊ!LEÊSTIHLÊPÿIÊTOMÊHLTfNqÊ PÿqRODOPISNġCHÊAÊODBORNġCHÊ ØLfNKĈÊIÊSEMÊTAMÊDfVATÊ POZOR ÊTAKğEÊSÊPROSPâCHEMÊ BYLÊNAÊTOMÊDOBÿEÊ4AKÊDOBÿE Ê ğEÊVYSTUDOVALÊMEDICqNUÊ

3VOUÊLmKAÿSKOUÊKARImRUÊ NEZAØALÊBUDOVATÊVÊRODNmÊ ZEMI ÊALEÊHNEDÊPOÊPROMOCIÊ ODJELÊDOÊJIğNqÊ!FRIKYÊ.AÊ JEDNOMÊMqSTâÊALEÊNEMOHLÊ VYDRğET ÊPRVNqÊVġPRAVYÊ VEDLYÊKÊÿECEÊ:AMBEZIÊ.AÊ DRUHOUÊVġPRAVUÊØERNġMÊ KONTINENTEMÊUğÊVEZLÊIÊSVOJIÊ NOVOMANğELKUÊ6ZDORNġMÊ MqSTNqMÊNOSIØĈMÊVâÿqCqMÊ MAGIIÊSVOUÊAUTORITUÊPÿEDVEDLÊ TROCHUÊNEFmRÊKOUSKEMÊÊ VÊMISCEÊDOKfZALÊZAPfLITÊ ®VODUŸ ÊVEÊSKUTEØNOSTIÊ MUÊTENKRfTÊPOSLOUğILÊLqHÊ 6Ê:AMBIIÊBYLAÊ(OLUBOVIÊVEÊ MâSTâÊ,IVINGSTONEÊODHALENAÊ LONIÊSOCHA

a$PP a$PPLOJLEZOFCZMOBQÊMV"OJ E EVCOB BOJLEZLPMJWKJOEZ 1SPTUÃWFÏFKOPTUPLMBNBMn 1SPT 2OBERTÊ0EARY ÊDUBNAÊTmHOğÊROKUÊ ÊDUBN DOSfHLÊSEVERNqHOÊ DOSfHLÊ PvLUÊ/ÊPOUHmÊØTYÿIÊ PvLUÊ/ÊPO DNYÊDÿqVEÊDOĝELÊJINġÊ DNYÊDÿqVEÊ TELEGRAMÊPODOBNmHOÊ TELEGRAMÊP ZNâNqÊ0ODLEÊNâJÊ ZNâNqÊ0OD &REDERICKÊ &R #OOKÊDOSfHLÊ # SEVERNqHOÊ SE PvLUÊUğÊÊDUBNAÊ PvLUÊ Ê#OOKÊALEÊ Ê#O UğÊVÊMINULOSTIÊVYDALÊ UğÊVÊMINULOS FALEĝNmÊPROHLfĝENq ÊğEÊZDOLALÊ VRCHOLÊNEJVYĝĝqÊHORYÊ53!Ê-OUNTÊ -C+INLEY ÊAÊTAKÊBYLOÊJEHOÊPRVENSTVqÊ ZPOCHYBNâNOÊ.fRODNqÊGEOGRAFICKOUÊ SPOLEØNOSTqÊAÊSAMOTNġMÊ0EARYMÊ +ONGRESÊNAKONECÊPÿIÿKLÊPRVENSTVqÊ 0EARYMUÊ!LEÊIÊOÊTOMÊPANUJqÊ POCHYBNOSTIÊ0EARYÊSEÊVRfTILÊ KÊPOSLEDNqÊSKUPINâÊZAÊPOUHmÊØTYÿIÊ DNYÊAÊPODLEÊMNOHġCHÊNEMOHLÊTRASUÊ KÊPvLUÊASIÊÊKM ÊURAZITÊTAKÊRYCHLEÊ 0ODLEÊDOCHOVANġCHÊZfZNAMĈÊOBAÊ RIVALOVmÊVÊCENTRfLNqÊ!RKTIDâÊBYLI ÊALEÊ ANIÊJEDENÊNEPÿEDLOğILÊğfDNġÊDĈKAZÊ OÊSVmÊPÿqTOMNOSTIÊNAÊPvLUÊÊ

Steve Fossett Steve  podnikatel, p odnikatel, "RIT Ë "RIT

rekordman

×LOVâK ÊKTERġÊDOKfZAL ÊğEÊ ®ĝTâSTqÊSIÊZAÊPRACHYÊKOUPITÊ LZEŸÊ.EÊTOÊDLOUHODOBm Ê LZEŸÊ.EÊTOÊDLOUHODOBm

ALEÊKRfTKODOBmÊANO Ê TOÊSÊVĈNqÊADRENALINU Ê TOÊS VĈNq ADRENALINU Ê CHVILKOVmÊĝTâSTq Ê CHVILKOVmÊĝTâSTq

KTERmÊSIÊPAMATUJETEÊ CELġÊğIVOTÊ&OSSETTÊ DRğqÊÊSVâTOVmÊREKORDYÊ VÊÊKATEGORIqCHÊMOTOROVmÊ V ÊKATEGORIqCHÊMOTOROVmÊ LmTfNq ÊBALONOVmÊLmTfNq Ê VZDUCHOLODâ ÊBEZMOTOROVmÊ LmTfNq ÊJACHTING


IwB6

Alberto VojtÄ›ch FriÄ? Ă‹ĂšECH

cestovatel

OdbornĂ­k na indiĂĄnskĂŠ kmeny a „kaktusolog“. Nohy a duĹĄe zaÄ?aly bĂ˝t neklidnĂŠ hned po maturitÄ› –

v necelých 20 letech vyrazil tam, odkud

pochĂĄzely jeho milovanĂŠ sukulenty a kaktusy. PrvnĂ­ cestu do JiĹžnĂ­ Ameriky v roce 1901 Ä?ĂĄsteÄ?nÄ› financoval FriÄ?ovi jeho otec, kterĂ˝ zĹ™ejmÄ› doufal, Ĺže jedna cesta syna z podobnĂ˝ch nĂĄpadĹŻ vylĂŠÄ?Ă­. DosĂĄhl ale pravĂŠho opaku. MladĂ˝ VojtÄ›ch se vydal za dobrodruĹžstvĂ­m. KromÄ› suchomilnĂ˝ch rostlin ho lĂĄkalo takĂŠ poznat mĂ­sta,

kde zmizelo mnoho cestovatelĹŻ, mĂ­sta, kam se Ä?asto neodvaĹžovali ani domorodci. Asi nejdobrodruĹžnÄ›jĹĄĂ­ cesta byla po

stopĂĄch cestovatele Ibarrety, kterĂ˝ zmizel v moÄ?ĂĄlech Ĺ™eky Pilcomoya. KromÄ› odvahy prokĂĄzal i detektivnĂ­ talent. Tak poznal indiĂĄny kmene PilagĂĄ. Z

tĂŠto cesty si

pĹ™ivezl kromÄ› novĂ˝ch rostlinnĂ˝ch kouskĹŻ a sbÄ›ratelskĂ˝ch suvenĂ˝rĹŻ takĂŠ malĂĄrii. Ale touha vrĂĄtit se byla velikĂĄ. DalĹĄĂ­m FriÄ?ovĂ˝m oblĂ­benĂ˝m kmenem byli ÄŒamakokovĂŠ. Do Evropy s sebou vzal nĂĄÄ?elnĂ­kova syna, kterĂ˝ se stal v Praze neuvěřitelnou atrakcĂ­. SpoleÄ?nÄ› se pak vydali pĹ™es Atlantik k „ČervĂ­Ä?kovĂ˝m“ koĹ™enĹŻm. FriÄ? pokouĹĄel i „dobrodruĹžstvĂ­ mysli“. VÄ›noval totiĹž pozornost

kaktusĹŻm

s narkotickĂ˝mi ĂşÄ?inky: „PĹ™i prvĂŠm pokusu uĹžil jsem dvou nejodpornÄ›jĹĄĂ­ chuĹĽ, jakou si dovedu pĹ™edstavit. LepkavĂĄ ĹĄĹĽĂĄva lepila se

poměrně velkých rostlin. Prvå, jiŞ jsem rozŞvýkal, měla

na zuby, jazyk a patro s pocitem slizu. Jako by Ä?lovÄ›k ĹžvĂ˝kal ĹživĂŠho slintavĂŠho plĹže‌ DruhĂĄ rostlina zdĂĄla se mi bĂ˝ti ĂşplnÄ› bez chuti‌ VĂ˝sledek u mne byl, mimo

barevnĂŠ pĹ™eludy jevĂ­cĂ­ se na obrysech stromĹŻ, kamenĹŻ a vĹŻbec celĂŠho okolĂ­, o nÄ›co markantnÄ›jĹĄĂ­, neĹž kdyĹž se dĂ­vĂĄme neachromatickĂ˝m kukĂĄtkem.“ FriÄ? mÄ›l porozumÄ›nĂ­ pro mentalitu IndiĂĄnĹŻ, dovedl s nimi Şít a hlavnÄ› je respektoval. Ve svĂ˝ch zĂĄpiscĂ­ch takĂŠ napsal: „VolnĂ˝ IndiĂĄn dovede zapomenout i rĂĄnu pÄ›stĂ­, ale nesnese, aby se na nÄ›j kĹ™iÄ?elo.“

 TomĂĄĹĄ SĹŻva SouÄ?asnĂ˝ Ä?eskĂ˝ dobrodruh.

.AĂŠMALmĂŠJACHTâÊPĂżEPLULĂŠ!TLANTIKĂŠBEZĂŠ AUTONAVIGACE ĂŠJEZDqĂŠOFFROADYĂŠAĂŠENDUROĂŠ MOTOKROSY ĂŠVĂŠĂ—ESKmĂŠREPUBLICEĂŠZLEZLĂŠ VÄ?ECHNO ĂŠCOĂŠSEĂŠDfĂŠSĂŠJIÄ?TâNqMĂŠIĂŠBEZ ĂŠ ABSOLVOVALĂŠTâÄ&#x;KmĂŠVÄĄSTUPYĂŠNAPÿÊ VĂŠ!USTRfLIIĂŠĂ˜IĂŠ4HAJSKU ĂŠSURFUJE ĂŠUVfDâLĂŠ POĂżADĂŠĂ—4ĂŠ%XTRAVÄĄZVA +AMĂ‹BYĂ‹SESĂ‹CHTçLĂ‹VĂ‹NEJBLIĉăqĂ‹DOBçË PODqVATĂ‹AĂ‹COĂ‹TAMĂ‹DçLATĂ‹ #HTâLĂŠBYCHĂŠSĂŠKAMARfDAMAĂŠPROJETĂŠ !FRIKUĂŠODĂŠJIHUĂŠNAĂŠSEVERĂŠNAĂŠENDURECHĂŠ *EĂŠTOĂŠPOĂżfDĂŠTAJEMNÄĄĂŠAĂŠNEBEZPEĂ˜NÄĄĂŠ KONTINENTĂŠ3TRANOUĂŠSIĂŠNECHfVfMĂŠSVmĂŠ DVAĂŠSNYĂŠZLEZENqĂŠSTâNĂŠ%LĂŠ#APITANĂŠ AĂŠ#ERROĂŠ4ORRE !Ă‹KAMĂ‹BYSĂ‹NAOPAKĂ‹VÄ?BECĂ‹NECHTçLĂ‹JET Ă‹ KTERmĂ‹AKTIVITYĂ‹TçËNELfKAJqĂ‹ .ELfKAJqĂŠMâÊVÄ?ECHNYĂŠTYĂŠ PSEUDOADRENALINOVmĂŠSPORTYĂŠBUNGEE ĂŠ TANDEMĂŠSESKOKYĂŠAPOD ĂŠ!ĂŠNEÄ?ELĂŠBYCHĂŠ SIĂŠSEDNOUTĂŠDOĂŠPARLAMENTUĂŠ*INAKĂŠSEĂŠ NIĂ˜EMUĂŠNEBRfNqM ĂŠJENOMĂŠBYCHĂŠNEJELĂŠ SĂŠCESTOVKOU ĂŠTOĂŠJEĂŠVÄ&#x;DYCKYĂŠNâJAKmĂŠ NEMILmĂŠPĂżEKVAPENq *EZDqÄƒĂ‹IĂ‹DOĂ‹TURISTICKYĂ‹PROFLfKNUTÄ“CHĂ‹ ZEMqĂ‹ *ASNâĂŠ,ETOSĂŠJSEMĂŠSEĂŠVfLELĂŠNAĂŠPLfÄ&#x;qCHĂŠ VĂŠ$AHABUĂŠNEBOĂŠNAĂŠ+ANfRSKÄĄCHĂŠ OSTROVECHĂŠÂ?ĂŠTEDAĂŠKDYÄ&#x;ĂŠNEFOUKALOĂŠ 4AHLEĂŠPAKfRNAĂŠÂ?ĂŠĂ˜EKfNqĂŠNAĂŠVqTRĂŠ Â?ĂŠKĂŠWINDSURFINGUĂŠPROSTâÊPATĂżq ĂšqMĂ‹SEËĉIVqÄƒĂ‹AĂ‹SPOJUJEÄƒĂ‹ADRENALINOVÄ“Ă‹ KONqĂ›EKĂ‹SĂ‹PRACqĂ‹ 4fffKĂŠRĈZNâĂŠ0ROĂŠSVOJIĂŠNAPROSTOUĂŠ SVOBODUĂŠMfMĂŠRfDĂŠVÄĄÄ?KOVmĂŠPRfCEĂŠ4OĂŠ ZAHRNUJEĂŠVÄ?ECHNO ĂŠKAMĂŠSEĂŠUÄ&#x;ĂŠNORMfLNqĂŠ MONTmRĂŠNEDOSTANEĂŠ!LEĂŠMOCĂŠADRENALINUĂŠ PĂżIĂŠTOMĂŠNECqTqMĂŠ6Ä?ECHNO ĂŠCOĂŠDâLfÄ?ĂŠ DLOUHOĂŠAĂŠDOSfHNEÄ?ĂŠVĂŠTOMĂŠURĂ˜ITmĂŠ{ROVNâ ĂŠ UÄ&#x;ĂŠVĂŠTOBâÊNEVYVOLfVfĂŠTYĂŠVZRUÄ?UJqCqĂŠ POCITY ĂŠÄ&#x;EĂŠPĂżEKRAĂ˜UJEÄ?ĂŠSVOJEĂŠLIMITY

}>A>8=>A>ÂĽ


IwB6

Dotazník

#OËăLOËDçLATËZA˯TOTfÛE ËKDYĉËCHTçLËÛLOVçKË PROĉqTËNEVăEDNqËZfĉITKYË 4ÿEBAÊSPRCHOVfNqÊNAÊ6fCLAVfKUÊNEBOÊMLfTIØKAÊ NAÊ.fRODNqÊTÿqDâ ÊTOÊBYLYÊOPRAVDUÊNEVĝEDNqÊ ZfğITKYÊ!LEÊVfğNâÊ5ÊNfSÊJEÊVġBORNġÊLEZENq Ê TâğKmÊAÊNEBEZPEØNmÊCESTY ÊAÊTENKRfTÊTOÊSTAØILOÊ ĂLOËTIËNçKDYËOËĉIVOTË .âKOLIKRfTÊ6ğDYąÊTOÊJEÊTO ÊCOÊVYHLEDfVfMÊ 4âLOÊKONEØNâÊPRODfÊDALĝqÊDfVKUÊfØKAÊ 3TRACHÊSEÊPÿEMâNqÊVÊHYSTERICKOUÊ RADOSTʝÊTEDAÊKDYğÊTOÊVYJDE ÊJINAKÊTAKYÊ NâKDYÊVÊBOLEST ÊALEÊTOÊKÊTOMUÊPATÿq 0LfNUJEăËCESTYË .EPLfNUJUÊANIÊZqTÿEJĝqÊVEØER *SIËINTROVERT ËNEBOËNEDOKfĉEăËBēTËSfMË 4AKÊIÊTAKÊ.âKTERmÊVâCIÊØLOVâKÊDâLfÊSfM ÊALEÊ SDqLqÊTENÊPROSTORÊAÊZfğITKYÊSÊKAMARfDYÊ 6EËSVçTçËJEËTEáËMvDNqËTAKOVfËATRAKCE ËNECHfăË SEËPUSTITËVËKLECIËSËKUSEMËMASAËMEZIËĉRALOKYË (MM ÊDOBRfÊBLBOSTÊPROÊCHLfPKY ÊCOÊODLOğEJÊ KRAVATUÊAÊNOTEBOOKÊAÊHRAJOUÊSIÊVÊNAPROSTOÊ BEZPEØNġMÊPROSTÿEDqÊNAÊDRSNġÊAÊZBYTEØNâÊ PROVOKUJOUÊğRALOKYÊ4VfÿqÊVÊTVfÿÊJSEMÊVIDâLÊ ğRALOKAÊNâKOLIKRfTÊIÊBEZÊKLECEÊAÊJEÊTOÊPâKNfÊRYBA #HODqăËDOËFITNESSË $EVâTKRfTÊTġDNâÊTAKÊNAʝÊHODIN– ġqKAJqËTIËNçCOËSLOVAËJAKOËHELMA ËCHRfNIÛE—ËË ×qMÊVqCÊSEÊNâKDOÊSNAğqÊVYMYSLETÊNâCOÊPROÊ TVOJIÊBEZPEØNOST ÊTqMÊVqCÊTâÊOKRfDfÊOÊZfğITEKÊ

ZÊNEBEZPEØqÊ!LEÊVÊNâKTERġCHÊSITUACqCHÊJEÊTOÊASIÊ NUTNġÊ*DEÊOÊTOÊPÿEKROØITÊTUÊPOMYSLNOUÊØfRUÊ JENÊOÊKOUSEK ÊNEÊSPfCHATÊSEBEVRAğDUÊ4OÊMUSqÊ ØLOVâKÊODHADNOUTÊPODLEÊVLASTNqCHÊSCHOPNOSTq 6EËFILMUË,OSTË(IGHWAYËĢqKfËHLAVNqËHRDINA ËĉEË NENATfÛq ËPROTOĉEËSI˯RfDËVçCIËPAMATUJE ËJAKË CHCEËON ËNEËTAK ËJAKËSEËSKUTEÛNçËSTALY Ë*AKËJSIË NAËTOMËTYË *ELIÊJSMEÊPÿESÊ!TLANTIKÊTÿIÊLIDIÊSKOROÊMâSqCÊ+DYğÊ SIÊPÿEØTEĝÊNfĝÊDENqK ÊJAKÊKAğDġÊVIDâLÊTUÊSAMOUÊ CESTUÊJINġMAÊOØIMA ÊPOCHOPqĝ ÊğEÊTVOJEÊVLASTNqÊ VZPOMqNKYÊJSOUÊSTEJNâÊNEJVqCÊPRAVDAÊ&OTKfMÊ SEÊALEÊNEBRfNqM ÊKDYğÊSEÊPAKÊNAÊNâÊDqVfĝ ÊVIDqĝÊ JENÊTAK ÊJAKÊCHCEĝÊVIDâT #OËTYËAËUMçNqË (RAJUÊNAÊKYTARU ÊFOTqM ÊDâLfMÊPOØqTAØOVmÊ OBRAZYÊAÊUMqMÊSIÊVYCHUTNATÊOKAMğIK /CHUTNfăËCOKOLIË(ADY ËPSYËAËSPOL +LIDNâÊIÊ-ARąANAÊVÊROZKLADU #HTçLËBYSËJqTËNAËVēPRAVUËSË2EINHOLDEMË -ESSNEREMË.EBOËTĢEBAËZKUSITËNçCOË ZËMINULOSTI˞ËË+OLUMBOVAËVēPRAVA ËLETËNAË -çSqC Ë'AGARINË *O ÊTOÊBYCHÊRfDÊ!ğÊASTRONOMOVmÊOBJEVqÊNOVOUÊ OBYDLENOUÊPLANETU ÊCHCIÊBġTÊNAÊPRVNqÊVġPRAVâÊ :ÊHISTORIEÊBYÊMâÊLfKALYÊVĝECHNYÊOBJEVITELSKmÊ AÊDOBYVATELSKmÊVġPRAVY ÊALEÊNECHTâLÊBYCHÊBġTÊ ÿADOVġÊNfMOÿNqKÊNEBOÊPâĝfK ÊTAKOVġÊTENÊTYPÊ ®ANO ÊPANEŸÊ

Věk: věk čarodějů se neprozrazuje Mimo rodnou hroudu: Někde po Evropě jsem pořád, a co se vzdálenějších míst týče, tak třeba Austrálie, Nikaragua, Kostarika, Thajsko, Malajsie, Maroko, Egypt, ostrovy Karibiku… Na čem se pohybuji:ÊÊ loď, surf, enduro motorky, letadlo, místní autobusy, lana, nohy, ruce Co proti nudě:ÊÊ Třeba Austrálie je supr na offroad, Karibik je nemyslitelný bez lodě, endura kdekoli, na jachtě přes Atlantik, lezu na všechno možný i nemožný, rád jdu i pěšky. Před kamerou:ÊÊ Moderoval jsem v ČT pořad Extravýzva, v Thajsku jsem točil film o lezení. Velká láska:ÊÊ Lezení – to je životní filozofie. Cestou překonáváš překážky, které tě můžou i zabít, přičemž stále míříš k vrcholu. To překonávání obtíží a pokoření hranic vyvolává v člověku euforické stavy. Motto:ÊÊ Život se stal tak bezpečným, že v „normálním“ životě už těžko najdeš ten euforický pocit vítězství nad tím, co jsi překonal.

Ê¥}>A>8=>A>


$PTUB#SBWB $PTUB#MBODB 

Costa, kam se podíváš

ïàóæÜêÝ٘ÄÙÛãçî\›› áêïêÊÈêçÞáåÝÜáÙ¦Ûò¤˜ÁëáÞÙ

+DYğÊSIÊVEÊ ĜPANâLSKUÊNAÊ MOBILUÊNALADqTEÊNAĝIÊ PARTNERSKOUÊSqąÊ6ODAFONEÊ %SPANAÊ3Ê! ÊJSTEÊZAÊVODOUÊ 0OKRġVfÊTOTIğÊSAKUMPRDUMÊ NEJENÊCELmÊĜPANâLY ÊALEÊ DOKONCEÊIÊPÿILEHLmÊ+ANfRSKmÊ OSTROVYÊAÊ-ALLORCUÊ*ESTLIÊ NAÊNâÊHODLfTEÊPÿEPLAVAT Ê DOPORUØUJEMEÊDfTÊMOBILÊDOÊ VODâVZDORNmHOÊSAKUÊ

&ATAÊ-ORGANAÊNAÊĝPANâLSKġÊZPĈSOBÊ ÊSLADKOVODNqÊNfDRğÊUÊ'UADALESTUÊ


!DRESUÊPOZNfTEÊPODLEÊBAREV

8:HINA:I:BHK‘I:B

,PSJEB $BSNFO ČBNFODP GPUCBM TMVOÅÀLPBNPÐF"x OBtQBOÄMTLÁIPQU¹ÀLBWtFDIOPOBKEFUFWFfQBOÄMTLV $FTUBQÐFTQÑM&WSPQZOBLPOFDWFEFQPSP[FLMBOÁN QPCÐFxÅ1S¹WÄUBUPOFQÐÅTUVQOPTUDIS¹OÅÐBEVNÅTUOB $PTUB#SBWB QSWOÅNQPCÐFxÅKJxOÄPE'SBODJF QÐFE OFLPOUSPMPWBOÕNDFTUPWOÅNSVDIFN

+DOÊSEÊVfMÊÊVYBAVq ÊÊ KDYğÊSEÊÿEKNEÊ&IGUERES

-âSTSKfÊPLOVfRNAÊNAÊ#OSTAÊ"RAVA

0ÿIÊCESTâÊKÊMOÿIÊPÿESÊ"ARCELONUÊBYÊBYLÊ HÿqCHÊTUTOÊMETROPOLIÊ+ATALfNSKAÊNEBOÊ +ATALfNIEÊTROCHUÊNEPROZKOUMATÊ3TARmMUÊ CENTRUÊVmVODqÊGOTICKfÊØTVRąÊUÊNfMâSTqÊ 3ANTÊ*AUMEÊ.EDALEKOÊODSUDÊNARA ZqTEÊNAÊSPOUSTUÊSTAVEB ÊNAÊKTERġCHÊSEÊ ØfSTEØNâÊPODEPSALÊJEDENÊZÊNEJSLAVNâJĝqCHÊ ARCHITEKTĈÊ!NTONIOÊ'AUDqÊ*EHOÊHLAVNqÊ DqLO ÊCHRfMÊ3AGRADAÊ&AMILIAÊOZNAØOVANġÊ ZAÊOSMġÊDIVÊSVâTA ÊNAJDETEÊVÊNOVâJĝqÊØfSTIÊ MâSTAÊ0ASEOÊDEÊ'RACqAÊ+OLUMBUS ÊRES PEKTIVEÊJEHOÊSOCHA ÊDOHLqğqÊNADÊPÿqSTAVEMÊ AÊJEHOÊULIØKAMI ÊPÿIØEMğÊTOULKYÊMĈğETEÊ ZAKONØITÊVÊJEDNmÊZÊKAVfRENÊNAÊSLAVNmMÊ KORZEÊ,EÊ2AMBLES ÊKDEÊJENÊSTâğqÊODOLfTEÊ NfTLAKUÊPOULIØNqCHÊUMâLCĈÊNABqZEJqCqCHÊ SVmÊVġTVORYÊ0AKÊUğÊMĈğETEÊVYRAZITÊDOÊ OPRAVDOVmÊDIVOØINYÊNAÊSEVER ÊPROTOğEÊ #OSTAÊ"RAVAÊZNAMENfÊDIVOKmÊPOBÿEğq #OSTAÊ"RAVAÊBYLOÊJEDNqMÊZÊPRVNqCHÊ POBÿEğq ÊUÊKTERmHOÊSIÊĜPANâLmÊZAØALIÊVÊÊ LETECHÊUVâDOMOVATÊEKONOMICKġÊPOTEN CIfLÊSMARAGDOVmÊVODY ÊPqSØITġCHÊPLfğq Ê ĝPIØATġCHÊ{TESĈÊAÊTAJEMNġCHÊJESKYNqÊ 6ODOVODYÊZAVfDâNmÊDOÊRYBfÿSKġCHÊVESNICÊ POSTUPNâÊNAHRADILYÊPĈVODNqÊDISTRIBUTORYÊ PITNmÊVODYʝÊMULYÊAÊOSLY ÊRYBfÿIÊPÿESTALIÊ HfZETÊODPADKYÊDOÊMOÿEÊAÊUPROSTÿEDÊHfJĈÊ ZAØALYÊRĈSTÊHOTELYÊJAKOÊHOUBYÊPOÊDEĝTIÊ /TESTUJTEË%SKYMfKY 3NAHAÊPÿILfKATÊTURISTYÊSEÊMqSTYÊTmMâÿÊVY MKLAÊZÊRUKOU ÊCOğÊSEÊPROJEVUJEÊPÿEDEVĝqMÊ VÊDOBâÊLETNqCHÊPRfZDNINÊ$OÊSTÿEDISKAÊ ,LORETÊDEÊ-ARÊSEÊVEJDEÊTOLIKÊLIDq ÊğEÊPOKUDÊ SEÊRfNOÊNEUHNqZDqTEÊNAÊPLfğI ÊJINġMIÊ SLOVYÊKDYğÊSIÊNAÊZLATmMÊPqSKUÊNEROZLOğqTEÊ SVĈJÊRUØNqK ÊODPOLEDNEÊUğÊASIÊNENAJDETEÊ VOLNmÊMqSTOÊ0LfğÊNAJEDNOUÊZMâNqÊBARVU Ê PROTOğEÊJEÊZCELAÊPOKRYTfÊROHOğEMI ÊLEHfTKYÊ AÊRUØNqKY ÊTAKğEÊOÊPqSKUÊSVâDØqÊJENÊ{ZKmÊ PRĈCHODYÊMEZIÊNIMIÊ)ÊTADYÊSEÊALEÊNAJDOUÊ

TICHfÊZfKOUTqÊSEÊSKfLAMIÊAÊPOZĈSTATKYÊ STÿEDOVâKmHOÊOPEVNâNq ÊROMANTICKmÊ ULIØKYÊSÊHISTORICKġMIÊBUDOVAMIÊNEBOÊ TmMâÿÊLIDUPRfZDNmÊPLfğEÊUKRYTmÊUÊMNOHAÊ ZfTOKÊ0OKUDÊSEÊCHCETEÊHLAVNâÊBAVIT ÊPAKÊ JEÊ,LORETÊDEÊ-ARÊIDEfLNqMÊMqSTEMÊPROÊ NEPÿETRğITOUÊZfBAVUÊPÿESÊDENÊUÊMOÿEÊNEBOÊ VÊOBÿqMÊVODNqMÊPARKUÊ7ATERÊ7ORLDÊPLNmMÊ TOBOGfNĈÊAÊSKLUZAVEK ÊALEÊHLAVNâÊVÊNOCIÊ VÊBEZPOØTUÊKLUBĈÊAÊDISKOTmKÊ :Ê,LORETÊDEÊ-ARÊJEÊSNADNġÊPÿESUNÊDOÊ DALĝqCHÊPOPULfRNqCHÊLETOVISEK ÊAąÊUğÊJIğNâÊ DOÊ4OSSAÊDEÊ-ARÊLEğqCqHOÊPODÊOPEVNâNġMÊ STARġMÊMâSTEM ÊNEBOÊDOÊ3ANTÊ&ELIUÊDEÊ 'UqXOLSÊ#ESTAÊVEDEÊPODmLÊPLfğq ÊKTERmÊ SEÊÿADqÊKÊNEJKRfSNâJĝqMÊNAÊ#OSTAÊ"RAVAÊ 3TÿEDNqÊØfSTÊPOBÿEğqÊJEÊPONâKUDÊSTYLOVâJĝqÊ UğÊPROTO ÊğEÊJEDNOTLIVmÊVESNICEÊDqKYÊSVmÊ POLOZEÊNEMOHLYÊPÿERĈSTÊDOÊMOHUTNġCHÊ ROZMâRĈÊ*EDNqMÊZÊPÿqKLADĈÊJEÊ#ALLELAÊDEÊ 0ALAFRUGELLÊSEÊSNâHOBqLġMIÊDOMYÊTYPIC KġMIÊSPqĝÊPROÊ!NDALUSIIÊ!SIÊØTVRTÊHODINYÊ PâĝKYÊPOÊPROMENfDâÊLEğqÊ,LAFRANCÊSÊDALĝqÊ VYHLEDfVANOUÊPLfğq ÊODKUDÊSEÊDfÊPâĝKYÊPO DmLÊSLANmÊVODYÊPOKRAØOVATÊAğÊDOÊRYBfÿSKmÊ VESNIØKYÊ4AMARIUÊ$qKYÊPOLOZEÊVÊZfTOCEÊ MEZIÊSKALAMIÊJEÊJEJqÊPOBÿEğqÊVELMIÊKLIDNmÊ -OÿEÊTAKÊPÿqMOÊLfKfÊKÊPĈJØENqÊKAJAKĈÊ AÊPROZKOUMfVfNqÊSKALISTġCHÊBÿEHĈÊZÊDRUHmÊ STRANYÊ%SKYMfKYÊNAÊKAJACqCHÊNEUVIDqTE Ê ZATOÊSIÊJEÊMĈğETEÊNACVIØITÊ+DOÊPREFERUJEÊ POHLEDÊPODÊHLADINU ÊJENÊSTâğqÊSEÊNABAğqÊ POTfPâNqÊVÊPODMOÿSKmÊREZERVACIÊ,Š%STARTIT Ê KTERfÊLEğqÊASIÊKILOMETRÊODÊPOBÿEğq 4AKËTROCHUËSVmRfZNēËDčM 3UVENġRYÊJEÊLEPĝqÊSBqRATÊNAÊPLfğIÊNEBOÊJEÊ KOUPITÊNAÊJEDNOMÊZÊMNOHAÊTRğIĝąÊ4ÿEBAÊ TUÊNARAZqTEÊNAÊ®ORIGINfLŸÊSURREALISTICKmHOÊ MISTRAÊ3ALVADORAÊ$ALqHO ÊKTERġÊSEÊVÊTmTOÊ OBLASTIÊVEÊVESNICIÊ&IGUERES ÊKDEÊDNESÊ STOJqÊJEHOÊMUZEUM ÊÊNARODILÊ6ZHLEDEMÊ Ê¥›}>A>8=>A>


8:HINA:I:BHK‘I:B

OFUSBQUFTFUÄN xFW¸tEÐNKFQÏÄMJt PCZ¿FKOÔ/FLBxEÔQPDI¸[Ä[KJOÀQMBOFUZb KÊTOMU ÊğEÊBâHEMÊSVmHOÊğIVOTAÊ{DAJNâÊ PODEPSALÊTISqCEÊPRfZDNġCHÊPLfTEN ÊNAÊ KTERġCHÊSEÊPAKÊMOHLÊVYÿfDITÊNâKDOÊJINġ ÊBYÊ SEÊTAKOVġÊ®ORIGINfLŸÊMOHLÊNâKDEÊOBJEVITÊ 4ÿEBAÊVÊDALĝqMÊ$ALqHOÊPĈSOBIĝTIÊ#ADA QUmS ÊVÊMALmÊRYBfÿSKmÊVESNICIÊUÊSTRMmHOÊ POBÿEğq ÊKDEÊSTRfVILÊNEJDELĝqÊØfSTÊSVmHOÊ ğIVOTAÊ0ÿIÊPOHLEDUÊNAÊTVARYÊZDEJĝqCHÊZf TOK Ê{TESĈÊAÊSKALÊUÊMYSUÊ#APÊDEÊ#REUSÊJEÊ ZÿEJMm ÊCOÊ$ALqHOÊINSPIROVALOÊ.EDALEKOÊ MYSUÊVÊ0ORTÊ,LIGATÊJEÊVEÿEJNOSTIÊPÿqSTUPNfÊ $ALqHOÊVILA ÊKTERfÊVZNIKLAÊSVmRfZNġMÊ PÿETVfÿENqMÊMALmHOÊRYBfÿSKmHOÊDOMKUÊ 0OÊNfVĝTâVâÊLABYRINTUÊPOKOJĈÊDOPLNâNġCHÊ NAÊDVOÿEÊBAZmNEMÊAÊVODOTRYSKYÊSEÊ ZBYTEØNâÊNETRAPTEÊTqM ÊğEÊVfĝÊBYTÊNEBOÊ DĈMÊJEÊPÿqLIĝÊOBYØEJNġÊ.EÊKAğDġÊPOCHfZqÊ ZÊJINmÊPLANETY– :AËBqLēMËPqSKEM #OSTAÊ"RAVAÊMfÊCOÊNABqDNOUT ÊOVĝEMÊ SAMOTNqÊĜPANâLmÊDfVAJqÊPÿEDNOSTÊPOBÿEğqÊ VqCEÊNAÊJIHUÊVEÊ6ALENCIJSKmMÊREGIONUÊ VÊPROVINCIIÊ!LICANTE Ê#OSTAÊ"LANCAÊ0ÿIÊ POHLEDUÊNAÊSVâTLġÊPqSEKÊZDEJĝqCHÊPLfğqÊ JEÊZJEVNm ÊPROØÊSEÊPOBÿEğqÊJMENUJEÊ"qLmÊ 4URISTICKOUÊJEDNIØKOUÊJEÊBEZESPORUÊ"ENI DORM ÊKTERġÊSEÊODÊPADESfTġCHÊLET ÊKDYÊ SEMÊJEZDILOÊJENÊPfRÊBOHfØĈÊZÊ-ADRIDUÊ

}>A>8=>A>¥

AÊ6ALENCIE ÊZMâNILÊKÊNEPOZNfNqÊ(LAVNqÊ ZfSLUHAÊNAÊROZVOJIÊTURISTIKYÊJEÊPÿIPISOVfNAÊ TEHDEJĝqMUÊSTAROSTOVI ÊJENğÊBYÊMOğNfÊ NEBYLÊTAKÊ{SPâĝNġ ÊKDYBYÊHOÊNEPODPORO VALÊGENERfLÊ&RANCOÊ4AKOVmÊPÿESILEÊNA KONECÊUSTOUPILAÊIÊRIGIDNqÊKATOLICKfÊCqRKEV Ê KTERfÊSEÊDOÊTmÊDOBYÊOBfVALAÊBIKINÊTURISTEKÊ PÿEDEVĝqMÊZEÊSEVERNqÊ%VROPYÊJAKOÊØERTÊ KÿqğEÊ$NESÊVÊ"ENIDORMUÊNAJDETEÊKOLEMÊ STOÊPADESfTIÊHOTELĈÊVÊØELEÊSÊDVAAPADESfTI POSCHOÝOVġMÊ"ALI ÊJENğÊPATÿqÊVĈBECÊ KÊNEJVYĝĝqMÊBUDOVfMÊVÊ%VROPâ $VâÊHLAVNqÊPLfğEÊVÊ"ENIDORMU ÊZfPADNqÊ 0ONIENTEÊAÊVġCHODNqÊ,EVANTE ÊPÿIPOMqNAJqÊ SPqĝÊPLfğEÊNAÊ-IAMIʝÊMOCÊSOUKROMqÊSIÊ NAÊNICHÊNEUğIJETEÊ/VĝEMÊIÊSEMÊSEÊJEZDqÊ PÿEDEVĝqMÊZAÊZfBAVOUÊNEJENÊKÊMOÿI ÊALEÊ TÿEBAÊDOÊJEDNOHOÊZÊNEJVâTĝqCHÊĝPANâLSKġCHÊ VODNqCHÊPARKĈÊ!QUALANDUÊNEBOÊDOÊ ZfBAVNqHOÊPARKUÊSÊMOÿSKġMÊSVâTEMÊ -UNDOMARÊ6DâØNġMIÊDIVfKYÊVYSTOUPENqÊ CVIØENġCHÊDELFqNĈÊJSOUÊTUÊHLAVNâÊDâTIÊ /STATNqÊPROÊZMâNUÊOCENqÊNEKONEØNOUÊ FIESTUÊNAÊVYHLfĝENġCHÊDISKOTmKfCH Ê VÊBARECH ÊKLUBECHÊNEBOÊRESTAURACqCHÊ +AMËNAËPAELLU "OUÿLIVġÊNOØNqÊğIVOTÊBEZÊNfSLEDKĈÊ ZVLfDNOUÊJENÊSILNqÊJEDINCI ÊKTERġMÊURØITâÊ

NEBUDEÊDâLATÊPROBLmMÊZAJqTÊDALĝqÊDENÊDOÊ DALĝqHOÊZfBAVNqHOÊ4ERRAÊ-ITICAʝÊ4HEMEÊ PARKÊ0OKUDÊBYÊOVĝEMÊPOUHfÊPÿEDSTAVAÊ JqZDYÊNAÊJEDNmÊZÊMNOHAÊHORSKġCHÊDRAHÊ VYVOLfVALAÊNEVOLNOST ÊNABqZqÊSEÊVġLETÊDOÊ ASIÊTÿICETÊKILOMETRĈÊVZDfLENmÊHORSKmÊUğÊ NEÊDRfHY ÊALEÊPEVNOSTIÊSÊNfZVEMÊ'UADA LESTÊ0OÊPRĈCHODUÊTUNELEMÊVEÊSKfLEÊVÊNqÊ NAJDETEÊROZVALINYÊPĈVODNqHOÊARABSKmHOÊ HRADUÊ6ZHLEDEMÊKÊTOMU ÊğEÊKOUPfNqÊVEÊ ZDEJĝqÊVODNqÊNfDRğIÊSLOUğqCqÊJAKOÊZfSOBfR NAÊPITNmÊVODYÊJEÊZAKfZfNO ÊNfVRATÊKÊMOÿIÊ VqCEÊNEğÊPOTâĝqÊ .AÊCESTâÊMEZIÊ"ENIDORMEMÊAÊHISTORICKġMÊ MâSTEMÊ!LICANTEÊNARAZqTEÊPÿqMOÊNAÊPLfğIÊ NAÊCIKfNSKmÊMâSTEØKOÊ6ILLAYOYOSA ÊJEHOğÊ DOMYÊSÊPESTROBAREVNġMIÊFASfDAMIÊVEÊ STARmÊØTVRTIÊPOVAğUJqÊARCHITEKTIÊZAÊPOKLADÊ .ICMmNâÊAąÊSEÊVYPRAVqTEÊKAMKOLI ÊVĝUDEÊ NAÊVfSÊKROMâÊPÿqJEMNmHOÊKLIMATU ÊSLUNCE Ê ZfBAVYÊAÊHISTORIEÊØEKfÊSPOUSTAÊGASTRO NOMICKġCHÊSPECIALIT ÊJEJICHğÊZfKLADEMÊ JSOUÊUÊMOÿEÊSAMOZÿEJMâÊJEHOÊPLODYÊ AÊVġRAZNmÊKOÿENqÊ6ALENCIJSKOUÊPAELLU Ê TEDYÊSMâSÊRġğEÊSÊKUÿECqMÊAÊKRfLIØqMÊ MASEMÊSPOLUÊSÊRĈZNġMIÊMUĝLEMIÊAÊKRE VETAMI ÊMĈğETEÊOCHUTNATÊKDEKOLI ÊPROTOğEÊ SEÊSTALAÊSOUØfSTqÊMEZINfRODNqÊKUCHYNâÊ /VĝEMÊPÿqMOÊVÊREGIONUÊSVmHOÊPĈVODU Ê TÿEBAÊVEÊMâSTâÊ!LICANTEÊSÊDOCHOVANġMIÊ ZfKLADYÊZEÊÊSTOLETqÊPÿEDÊ+RISTEM ÊCHUTNfÊ ZCELAÊVġJIMEØNâ

ÊÊÊÊÊÊ(OTELĈÊJEÊNAÊ#OSTAÊ"LANCAÊDOSTÊ/Ê STÿECHUÊNADÊHLAVOUÊNEMUSqTEÊÊMqTÊSTRACH

6LEVOÊDOLEÊÊ MfTEÊVOLNġÊFLEK


8:HINKÓ@:C9DK@6

Slovácko,,to není jen víno BMFNF[JO¸NJb

ïàóæÜêÝ٘ÄÙÛãçî\›áêïêÊÅáÛàÙÝä˜ÃêÙìçÛàîp䤘¾çìçÚÙæãÙ¦Ûò

;EFKtÅNPSBWTLPTMPWFOtUJOB OBQPWÅE¹ LEF4MPW¹DLP IMFEBUqOBQPNF[Å.PSBWZ B4MPWFOTLB0CMBTU WZIM¹tFO¹VESxPW¹OÅN [WZLÑBGPMLMPSV/BQÐÅLMBE WF4US¹xOJDJTFUPtJLPWOÕNJ tPIBKJBHBM¹OFÀLBNJ LBxEPSPÀOÄWÀFSWOVCÄIFN NF[JO¹SPEOÅIPGPMLMPSOÅIP GFTUJWBMVKFOIFNxÅ 3LEDOVATÊCIMBfLOVOUÊKAPELUÊSÊKÿEPØqCqMIÊ TANEØNqKYÊOBLEØENġMIÊVÊDğqNfCHÊBYÊASIÊ NEBYLOÊONOÊ+ÊTAKOVmÊPODqVANmÊNUTNâÊ PATÿqÊKROJÊ0ODLEÊRUØNâÊVYĝqVANġCHÊ KROJĈÊZNALCIÊDODNESÊPOZNAJq ÊODKUDÊKDOÊ POCHfZqÊ3VĈJÊKROJÊNEPOVAğUJqÊNOSITELmÊZAÊ DIVADELNqÊKOSTġM ÊVEÊKTERmMÊPÿEDVfDâJqÊ VYSTOUPENqÊ0ROÊNâÊJEÊSOUØfSTqÊRODINNmHOÊ DâDICTVqÊ$OSTÊMOğNf ÊğEÊPRfVâÊDqKYÊ KROJĈMÊDNESÊKYPqÊZDRAVqMÊ5ğÊPROÊJEJICHÊ PRAPRABABIØKYÊTOTIğÊBġVALÊSPOLEHLIVġMÊ ROZLIĝOVACqMÊZNAMENqM ÊPODLEÊNâHOğÊSIÊ VYBqRALYÊğENICHAÊ+ROJEÊSEÊLIĝILYÊVESNICIÊ ODÊVESNICE ÊTAKğEÊBYLOÊSNADNmÊROZPOZNATÊ PÿESPOLNqÊMLfDENCEÊODÊDOMfCqCH ÊKTEÿqÊ BYLIÊVâTĝINOUÊPÿqBUZNġMIÊNEVâSTYÊ3÷ATEKÊ SÊ®CIZINCEMŸÊPAKÊDOÊJISTmÊMqRYÊZARUØOVALÊ POKRAØOVfNqÊZDRAVmHOÊRODUÊ -EZIÊCENTRAÊ3LOVfCKAÊPATÿqÊ5HERSKmÊ (RADIĝTâÊAÊOKOLqÊ0RAVIDELNâÊSEÊTUÊ KONfÊDRUHġÊNEJVâTĝqÊFILMOVġÊFESTIVALÊ VÊ×ESKUʝÊ,ETNqÊFILMOVfÊĝKOLAÊ&ESTIVALYÊ JSOUÊOVĝEMÊPOUZEÊJEDNOUÊZAÊROK ÊPÿIØEMğÊ MâSTOÊAÊOKOLqÊMAJqÊCOÊNABqDNOUTÊCELġCHÊ DVANfCTÊMâSqCĈÊ3TAØqÊSEÊVYĝPLHATÊNEBOÊ DOJETÊNAÊKOLEÊPOÊJEDNmÊZÊCYKLOSTEZEKÊ ZÊUHERSKOHRADIĝąSKmHOÊPÿEDMâSTqÊ -AÿATICEÊNAÊVYHLqDKOVOUÊVâğÊNADÊMâSTEM Ê ODKUDÊJSOUÊVIDâTÊVRCHYÊ#HÿIBĈÊAÊ"qLmÊ +ARPATY ÊPÿqMOÊVOLAJqCqÊPOÊPâĝqÊTURISTICE 0ÿIÊZKOUMfNqÊLIDOVmÊARCHITEKTURYÊJEÊ NEJLEPĝq ÊJAKÊSEÊÿqKf ÊZABqTÊDVâÊMOUCHYÊ

4OÊJEÊALEÊPARfDNqÊARCHITEKTURA

(RADÊ"UCHLOVÊZÊLETADLA

6ELEHRADSKfÊBAZILIKAÊSÊ"UCHLOVEMÊVÊPOZADq

JEDNOUÊRANOU ÊPÿIØEMğÊNAÊ3LOVfCKUÊJICHÊ ZABIJETEÊJEĝTâÊVqCÊ3CHVfLNâÊPOØqTEJTEÊ CHARAKTERISTICKġMIÊUKfZKAMIÊLIDOVmÊ ARCHITEKTURYÊJSOUÊVINNmÊSKLqPKYÊ0ODÊ PLfĝTqKEMÊØIRmHOÊZfJMUÊOÊDOVEDNOSTÊ PĈVODNqCHÊSTAVAÿĈÊDECENTNâÊUTAJqTEÊ HLAVNqÊDĈVODÊNfVĝTâVYʝÊOCHUTNfVKUÊ NEBOLIÊKOĝTOVfNqÊVYHLfĝENġCHÊSLOVfCKġCHÊ

VqNÊ.IKDEÊJINDEÊVÊREPUBLICEÊNEPâSTUJEÊ VqNOÊTOLIKÊLIDqÊJAKOÊPRfVâÊNAÊ3LOVfCKUÊ .APÿqKLADÊ6LØNOV ÊZNfMġÊMEZIÊFOLKLORISTYÊ SPqĝEÊSVOUÊKAğDOROØNqÊKVâTNOVOUÊ*qZDOUÊ KRfLĈ ÊNABqZqÊNEJVâTĝqÊPAMfTKOVOUÊ REZERVACIÊVINOHRADNICKġCHÊSTAVEBÊVÊZEMIÊ !ÊBYLÊBYÊSKUTEØNâÊHÿqCHÊNEOCHUTNATÊ VġSLEDEKÊKVAĝENqÊHROZNĈ ÊKTERġMÊSEÊTUÊ OPRAVDUÊDAÿqʝÊSTAØqÊVYSLOVITÊZVUØNmÊ NfZVYÊ-~LLERÊ4HURGAU Ê-UĝKfTÊMORAVSKġ Ê 2ULANDSKmÊBqLmÊØIÊ2ULANDSKmÊMODRmÊ /BHLqDKUÊSKLqPKĈÊLZEÊABSOLVOVATÊIÊZCELAÊ NETRADIØNâÊLODqÊPOÊ"AąOVâÊKANfLU Ê HISTORICKmÊVODNqÊCESTâ ÊKTERfÊODÊÊLETÊ MINULmHOÊSTOLETqÊPĈVODNâÊSPOJOVALAÊ /TROKOVICEÊSÊ2OHATCEMÊ$NESÊSIÊNAÊ ROZĝqÿENmMÊKANfLUÊSTAØqÊNAPÿqKLADÊVEÊ 6ESELqÊNADÊ-ORAVOUÊNASKOØITÊNAÊLOÝ ÊJEğÊ VfSÊZAVEZEÊKEÊSTRfğNICKmMUÊSKANZENUÊ NEBOÊKÊVINNġMÊSKLqPKĈMÊVÊ0LğqCHÊ0AKÊ OVĝEMÊZfLEğqÊNAÊSOUDNOSTIÊKAğDmHO ÊZDAÊ BUDEÊSCHOPENÊPOKRAØOVATÊVÊPLAVBâÊBEZÊ ®MOÿSKmŸÊNEMOCIÊ0OHOSTINNqÊOBYVATELmÊ 3LOVfCKAÊRfDIÊPORADq ÊKUDYÊKAM ÊAąÊUğÊ NAÊKOLE ÊPâĝKY ÊNAÊKONI ÊNEBOÊPOÊVODâÊ 3LOVfCKOÊTOTIğÊUğÊDfVNOÊNENABqZqÊJENÊ SKVâLmÊVqNO ÊPfLENKUÊZÊTRNEKÊAÊNOVâJIÊ ZÊOSKORUĝE ÊĝKVARKY ÊSfDLO ÊKLOBfSYÊ AÊVYDATNmÊDOMfCqÊPEØIVO ÊOÊKTERmMÊ DIETOLOGOVmÊNECHTâJqÊNICÊVâDâTÊ.AÊDRUHOUÊ STRANUÊNENqÊVEDLEÊAKTIVNqHOÊPOHYBUÊANIÊ TOHLEÊKÊZAHOZENq– Ê¥›}>A>8=>A>


K:CI>A

-OTORÊÊ4$) -AXËVēKONÊÊKWÊÊÊKÊPÿIÊÊRPM -AXËRYCHLOSTÊÊKMH -AXËTOÛIVēËMOMENTÊÊ.MÊPÿIÊÊRPM :ËËNAËËKMHË ÊS +OMBINOVANfËSPOTĢEBAÊÊ ÊLÊKM

4&"5 '3 '3POU¸MOÄÑUPL ïàóï˜ÅáÛàÙä˜ÃçìêÚ٘áêïê›ÊçÚÝêì˜ÎñãêÝæì

,EZCZFYJTUPWBMCÑIBVU KBLCZTFLOÄNVBTJÀFtUÅDIMBQJ NPEMJMJ 1PEMFNÄCZDIUÄMJNPUPS LUFSÕTLPSPOFxFSF BQÐJUPNKFEFKBLPESBL$IUÄMJCZBVUP WOÄNxTJVxJKÅ TUÐÅLBKÅDÅBESFOBMJOB[¹SPWFÊTFWOÄNOFCVEPVDÅUJUKBLP TBSEJOLZ$IUÄMJCZQSPTUÄBTJUBLPWPVL¹SV KBLPKF4&"5 "MUFB'3TMBIÑELPWÕNEJFTFMFN5%*L8 !LTEAÊUğÊSEÊUÊNfSÊPRODfVfÊPÿESÊROK ÊALEÊ OSTRfÊVERZEÊ&2ÊPÿICHfZqÊNAÊØESKġÊTRHÊJAKOÊ HORKfÊNOVINKAÊ:KRATKAÊ&2Ê&vRMULAÊ 2ACING ÊZNAMENfÊPROÊĜPANâLYÊTmMâÿÊTOTmğ Ê COÊUÊĝKODOVKYÊ23ʞÊAØKOLIÊSEÊNEJEDNfÊ OÊVRCHOLÊÿADY ÊJqMğÊJEÊPROVEDENqÊ#UPRAÊ .OÊAÊPROTOğEÊJSMEÊVÊ×ECHfCHÊAÊDOBÿEÊSIÊ ROZMġĝLqME ÊZAÊCOÊSVmÊKORUNKYÊUTRATqME Ê ROZHODLIÊJSMEÊSEÊOTESTOVATÊJEJqÊ{SPORNOUÊ NAFTOVOUÊVARIANTUÊSÊVYPIPLANġMÊDVOULITREMÊ OÊSqLEÊÊK7ÊþEKNâTEÊSAMIʞÊNECHTâLIÊ BYSTEÊPROHfNâTÊÊĝPANâLSKġCHÊKOBYLÊAÊLqTÊ JIMÊÊJENÊÊLITRĈÊNAFTYÊNAÊSTOÊKILOMETRĈ }>A>8=>A>¥

:VENÛq 5ğÊKDYğÊ!LTEUÊ&2ÊPOPRVmÊSPATÿqTE ÊSRDCEÊ VfMÊPOSKOØqÊ/NAÊIÊOBYØEJNfÊ!LTEAÊVYPADfÊ JAKOÊPâKNġÊPOÿEZ ÊSEBEVâDOMġ ÊVYSOKġÊ AÊUDâLANġÊ!LEÊSÊATLETEMÊJMmNEMÊ&2ÊSIÊ DESIGNmÿIÊVYHRfLIÊJEĝTâÊVqC ÊTAKğEÊJEÊHNEDÊ JASNm ÊğEÊJEHOÊMACATOSTÊNEJSOUÊĝPEKY Ê ALEÊVYRġSOVANmÊSVALYÊ*EÝTEÊOØIMAÊPOÊ FOTKfCHÊ&AJNOVfÊSEDMNfCTIPALCOVfÊKOLAÊ AÊNAFUKOVACqÊLODâÊÊ"RZDOVmÊKOTOUØEÊ JAKÊTfCYÊNAÊPIZZUÊ"RUTfLNqÊNASfVACqÊOTVORYÊ VÊPÿEDNqMÊNfRAZNqKUÊ$VOJITfÊKONCOVKAÊ VġFUKUÊSÊPâKNâÊDRZġMÊPRĈMâREMÊ+RfSNâÊ

ÿVAVfÊØERVE÷ ÊTRADIØNqÊSTÿqBRNfÊZRCfTKAÊ AÊHRDmÊLOGOÊ&2ÊVĝUDE ÊKAMÊSEÊPODqVfTEÊ žÊTAKHLEÊVYPADfÊSPORTOVNqÊMUSKULATURA Ê KTERfÊJEÊRAZANTNq ÊALEÊPOÿfDÊJEĝTâÊVKUSNf #ELfÊ!LTEAÊJEÊOBSYPANfÊCHYTRġMIÊDETAILY Ê NAÊNICHğÊBYÊSEÊOSTATNqÊMOHLIÊUØITÊ*EDENÊ PÿqKLADÊZAÊVĝECHNYÊPÿEDNqÊSTâRAØE ÊKTERmÊ VÊKLIDOVmMÊSTAVUÊVĈBECÊNEJSOUÊVIDâT ÊALEÊ JSOUÊVTIPNâÊUKRYTmÊVÊ!ÊSLOUPCqCHÊ(LAVIØKYÊ VYSTRKUJqÊJEDINâÊZAÊDEĝTâ ÊSTqRAJqÊSHORAÊ DOLĈÊAÊPOHYBUJqÊSEÊDOÊMOTġLKUÊ$ROBNOST Ê ÿEKNETEÊSIÊ.OÊJO ÊALEÊTAHLEÊDROBNOSTÊMfÊFĈRUÊ VġHODÊ:AÊPRVmÊJEÊTOÊELEGANTNqÊAÊPÿEDNqÊSKLOÊ VYPADfÊVZDUĝNâJIÊ:AÊDRUHmÊVfSÊSTâRAØEÊ AERODYNAMICKYÊNEBRZDq ÊKDYğÊSEÊÿqTqTEÊPOÊ DfLNICIÊ:AÊTÿETqÊSEÊOKNOÊSTqRfÊAğÊKÊSAMġMÊ OKRAJĈMÊAÊVÊROZqCHÊVfMÊNEZĈSTfVAJqÊKLASIC KmÊĝMOUHYÊ.OÊAÊZAÊØTVRTmÊSIÊMĈğETEÊBġTÊ JISTI ÊğEÊVAĝEÊSKVâLfÊSTqRfTKAÊJENÊTAKÊNâJAKġÊ POBERTAÊNEUKRADNE 5VNITĢ +DYğÊOTEVÿETEÊDVEÿE ÊVġBORNġÊDOJEMÊ ZVENKUÊSEÊJEĝTâÊUMOCNqÊ3KVâLmÊSEDAØKYÊ SÊMâKØENġM ÊALEÊPÿqKLADNâÊHOUğEVNATġMÊ BOØNqMÊVEDENqMÊ-ALINKfÊÿADICqÊPfKA Ê KTERfÊVYPADfÊJAKOÊJOYSTICKÊPROÊTYÊNEJDRSNâJĝqÊ STÿqLEØKYÊ.OÊAÊPAKÊVOLANTÊ+AğDġÊCHLAPÊVq Ê ğEÊSÊVOLANTYÊSEÊTOÊMfÊPÿESNâÊNAOPAKÊNEğÊ SÊMODELKAMIÊNEJLEPĝqÊJSOUÊMALmÊAÊTLUSTmÊ


6ĝECHNAÊTÿIÊØERVENfʝÊZNALCIÊUğÊVâDq

3Ê!LTEOUÊ&2ÊSIÊNAÊOKRESKfCHÊÊOPRAVDUÊZAÿfDqTEÊ

!LTEAÊ&2ÊÊJEÊÊKRASAVICEÊSEÊSPORTOVNq ÊALEÊÊZfROVE÷ÊVKUSNOUÊMUSKULATUROU

0ÿESNâÊTAKOVġÊJEÊVOLANTÊ!LTEYÊSPORTOVNq Ê DqKYÊKOğENmMUÊOBĝITqÊMAXIMfLNâÊPÿqJEMNġÊ NAÊDOTEKÊAÊPERFEKTNqÊDOÊRUKYÊ"UDqKYÊ JSOUÊRYZEÊSPORTOVNq ÊHLUBOCEÊZAPUĝTâNm Ê PÿqSTROJOVKUÊDEKORUJEÊKARBON ÊDISPLEJEÊRfDIAÊ AÊNAVIGACEÊJSOUÊVELKmÊAÊSKVâLEÊPÿEHLEDNmÊ 0ÿIØTâTEÊKÊTOMUÊKVALITNqÊMATERIfLYÊAÊAğÊ PÿEKVAPIVâÊMNOHOÊPROSTORUÊPROÊNOHYÊVZADUÊ AÊJEÊVfMÊJASNm ÊğEÊVÊINTERImRUÊTOHOTOÊ3%!4UÊ SEÊÿIDIØÊIÊPOSfDKAÊBUDOUÊCqTITÊJAKOÊDOMAÊ .AËSTARTU #OÊDfLÊ.ASTARTUJETE ÊPÿqSTROJOVOUÊDESKUÊ PROKRESLqÊRUDġÊNfDECHÊAÊVYÊUSLYĝqTEÊMOTORÊ

.AÊFLEKUÊJEÊVfMÊJASNm ÊğEÊTOHLEÊNENqÊJENÊ TAKÊNâJAKġÊPOHODOVġÊBUBLAÊ4AKHLEÊDRSNġÊ PROJEVÊTURBODIESELUÊTUÊSNADÊJEĝTâÊNEBYLÊžÊ TENHLEÊSTROJÊPÿqMOÊKÿIØqÊ®TAHÊTAHÊTAHÊTAHŸÊ .AÊVOLNOBâHÊJEÊTOHLEÊ4$)ÊOPRAVDUÊTROCHUÊ HLUØNâJĝq ÊALEÊTOÊJEÊTAKYÊASIÊJEDINfÊVâC ÊKTE ROUÊMUÊMĈğETEÊVYTKNOUTÊ*AKMILEÊPOCqTqTEÊ JEHOÊSqLU ÊRfDIÊMUÊBRUMLfNqÊODPUSTqTEÊ!LEÊ ZPfTKYÊZAÊPEDfLYÊ3EĝLfPNETEÊSPOJKU ÊKTERfÊ JEÊJENOMÊOÊMfLOÊTVRDĝqÊNEğÊUÊBâğNġCHÊAUT Ê AÊZAÿADqTEÊJEDNIØKUÊ0LYNÊMUSqTEÊHLqDAT Ê JINAKÊBUDEÊKONTROLKAÊ%30ÊBLIKATÊJAKOÊNAÊ KOLOTOØIÊ*AKMILEÊMĈğETEÊDfTÊDVOJKU ÊJSTEÊ

ZÊNEJHORĝqHOÊVENKUÊ)ÊPRĈMâRNġÊÿIDIØÊUğÊ MĈğEÊPÿIĝLfPNOUTÊPLYNÊ-OTORÊSEÊMUÊZAÊTOÊ ODVDâØqÊZVUKEM ÊKTERġÊUğÊNELZEÊCHfPATÊ JINAKÊNEğÊJAKOÊVAROVfNqÊ3KVâLmÊPNEUMATIKYÊ "RIDGESTONEÊPfRKRfTÊMqRNâÊPROKLOUZNOU Ê ALEÊPAKÊSEÊAUTOÊPÿISAJEÊNAÊSILNICIÊAÊTEÝÊUğÊ JEÊVfMÊ{PLNâÊJASNm ÊğEÊSPORTOVNqÊLADâNqÊ 3%!4UÊNEJSOUÊJENÊMARKETINGOVmÊÿEØIØKYÊ 4$)ÊSEÊRVEÊDOPÿEDUÊNEØEKANâÊBRUTfLNqÊSILOU Ê ÿEVÊMOTORUÊSEÊNEVYBqRAVâÊSTUP÷UJEÊAÊTâSNâÊ ZAÊÊOTfØKAMIÊDOSAHUJEÊVRCHOLUÊ!NIÊNAÊ VTEÿINUÊSIÊPÿITOMÊNEODPUSTqÊSUROVmÊDUNâNqÊ AÊPÿEDÊØERVENġMÊPOLEMÊUğÊSEÊPOÊVfSÊOTOØqÊ IÊTETÿEVÊHLUĝECÊ3KVâLOUÊÿADICqÊPfKOUÊTAMÊ HODqTEÊTROJKU ÊPOSfDKAÊSEÊNADECHNEÊAÊZASEÊ RVETEÊASFALTÊ4OÊUğÊJSTEÊDOSTÊZAÊSTOVKOUÊ AÊVÊKREVNqMÊOBâHUÊADRENALINÊPÿEØqSLUJEÊBqLmÊ KRVINKYÊ4AKğEÊTROCHUÊPOVOLUJETEÊ*EDNAÊ ZATfØKA ÊDRUHf ÊKLESfNq ÊOSTRġÊKOPECÊ"EZÊ ÿAZENqÊĝLAPETEÊNAÊPLYN ÊMOTORÊSEÊÝfBELSKYÊ ZACHECHTfÊAÊZATfHNEÊJAKOÊOÊğIVOTÊ 6ËLETU !LTEAÊ&2ÊJEÊOPRAVDUÊSKVâLEÊDISPONOVANfÊ PROÊÿfDâNqÊNAÊOKRESKfCHÊ.AÊJEJqÊVġĝKUÊ NEHLEÝTEʞÊDqKYÊSKVâLmMUÊPODVOZKUÊ AÊPNEUMATIKfMÊDRğqÊVÊĝIKANfCHÊJAKÊPÿIBITfÊ 0OØqTEJTEÊOVĝEMÊSÊTqM ÊğEÊPODVOZEKÊJEÊTVRDġÊ JAKÊTÿIÊDNYÊSTARmÊHOUSKYÊAÊğEÊSIÊKAğDOUÊ NEROVNOSTÊPâKNâÊVYCHUTNfTEÊ4OÊJEÊOVĝEMÊ DA÷ÊZAÊVYNIKAJqCqÊCHOVfNqÊVÊZATfØKfCHÊAÊKEÊ SPORTOVNqMUÊCHOVfNqÊTOÊPROSTâÊPATÿqÊ5TâĝITÊ VfSÊMĈğEÊTO ÊğEÊIÊKDYğÊTOÊSÊ!LTEOUÊNATÿETEÊ KDEKOMU ÊSVOUÊVLASTNqÊPENâğENKUÊPÿITOMÊ NEVYBqLqTEÊ+OMBINOVANfÊSPOTÿEBAÊJEÊPODLEÊ VġROBCEÊJENÊ ÊLITRUÊAÊPÿIÊUSTfLENmÊJqZDâÊ MIMOÊMâSTOÊDOKONCEÊPOUHġCHÊÊLITRĈÊ-YÊ JSMEÊSICEÊVÊREfLNmMÊPROVOZUÊNAMâÿILIÊCCAÊ OÊLITÿqKÊAÊPĈLÊVqCE ÊALEÊMOTORÊTESTOVANmHOÊ VOZUÊBYLÊJEĝTâÊZCELAÊSYROVġÊAÊMĈğEMEÊSEÊ VSADIT ÊğEÊSPOTÿEBAÊØASEMÊJEĝTâÊKLESNE :fVçREM :fKLADNqÊCENAÊ!LTEYÊ&2ÊBYLAÊSTANOVENAÊ NAÊÊÊ+Ø ÊPÿIØEMğÊVÊSmRIOVmÊVġBAVâÊ NAJDETEÊNAPÿqKLADÊDVOUZvNOVOUÊKLIMATIZACIÊ #LIMATRONIC ÊVYSPâLmÊSTABILIZAØNqÊSYSTmMY Ê ®KOMPLETNqÊELEKTRIKUŸ ÊRfDIOÊSÊ-0ÊNEBOÊ ÊAIRBAGĈÊ+DYğÊUVfğqTE ÊğEÊZAÊTUHLEÊØfSTKUÊ ZqSKfTEÊSVIğNġÊAÊ{SPORNġÊRODINNġÊVĈZ Ê SÊNqMğÊVÊSOBOTUÊPROğENETEÊVĝECHNYÊPfPRDYÊ NAÊOKRESKfCHÊAÊVÊNEDâLIÊVÊPOHODâÊODVEZETEÊ VELKġÊNfKUPÊZÊ)+%! ÊTAKÊSEÊCENAÊNIJAKÊ VYSOKfÊNEZDfÊ2OZHODNâÊJEÊTOÊAUTO ÊKTERmÊVEÊ VfSÊVZBUDqÊEMOCEʞÊPÿEKVAPIVâÊPOZITIVNq Ê¥}>A>8=>A>


POVÍDÁNÍ

Aleš Najbrt Mě to tady baví...

Renesanční člověk. Tak za prvé: jedna z nejvýraznějších osobností českého grafického designu. Pracoval jako art direktor časopisu Reflex, spoluvytváří výtvarnou podobu filmového festivalu Karlovy Vary, je autorem desítek log; například loga Prahy. Čtyřiačtyřicetiletý Aleš Najbrt. To on vymyslel řadu skvělých filmových plakátů, například k filmům Pelíšky, Želary nebo Příběhy obyčejného šílenství. On vytvořil obal k Nohavicově desce Babylon. text Goča Komárek foto archiv

Kdyby mi bylo osmnáct a chtěl bych se stát úspěšným grafickým designérem, potřebuju nějaký extra talent? Nevím, ale můžu říct svou vlastní zkušenost – do patnácti let jsem jenom sportoval a nic jiného mě nezajímalo. Opravdu nebylo znát, že ve vás dřímá nadějný výtvarník? Samozřejmě jsem se učil dělat linoryty, kreslit, nebo jsem pomáhal tátovi, který se zabýval typografií a nenápadně mě k tomu vedl, ale nebral jsem to nijak vážně. Což se zlomilo až v době, kdy mě vzali na střední grafickou školu – najednou jsem se dostal do úplně jiného prostředí a během jednoho roku poznal, co chci v životě dělat. Do té doby vůbec. A tak si myslím, že mají děti čas – někomu se udělá jasno v šestnácti, někomu až ve dvaadvaceti. Že jste neměl žádné zvláštní předpoklady, to myslíte vážně? U sebe si jich nejsem vědomý. Jak říkám – až na střední škole mě to opravdu pohltilo.

A tehdy jste zavrhl i sport? Ano, úplně jsem s ním přestal. A teď mě zase hodně zajímá: jako diváka, to fandím Spartě, ale fotbal mě baví i hrát. Zpátky na střední školu, kde jste se jako výtvarník probudil. Najednou vám to šlo samo od ruky? Nešlo mi to vůbec. Tehdy jsem hodně dělal klasickou kaligrafii, kreslil, pokoušel se o plakáty, ale neměl jsem žádné nápady. Ty přišly až později, na vysoké. Takže jste si to vydřel? Myslím, že jo. A taky to souviselo s tím, že jsem se dostal do divadelního prostředí. Najednou jsem navrhoval plakáty na věci, které jsem znal, které mě bavily a v nichž byl humor, jaký jsem do té doby ve své práci nepoužíval. Výtvarníci se berou hodně vážně a v divadle to najednou tak nebylo. Ta sranda se potom dostávala i do mé práce. Máte už několik cen za skvělé filmové plakáty. Připravil jste teď nějaký i k Hřebejkově Krásce v nesnázích? Pomáhám s ním, ale hlavním autorem je Mikuláš Macháček. Já jsem vlastně takový art director – na začátku jsem navrhl, co by tam asi mělo být, diskutoval jsem o tom s režisérem a producentem, ale jak plakát nakonec vypadá, to je práce toho grafika. Já ji koriguju.


Aleš Najbrt

je mimo jiné:

Členem Tros Sketos

Skupina vznikla ze spontánní potřeby jejích členů (Róna, Skála, Najbrt) zasketovat si a zastepovat. Stejně spontánní jsou její vystoupení. Existuje již dvacet let.

Zpěvákem M.T.O. Universal

Sám tvrdí, že je záhadou, jak je možné, že ho v M.T.O. stále nechávají, protože objektivně je a vždy bude ten nejhorší zpěvák z celého souboru. „Prostě jsem se tam nacpal a už jsem tam zůstal. A hrozně mě to baví,“ říká. V souboru září také Tomáš Hanák, František Skála, Zdeněk Lhotský či Lenka Vychodilová.

Aleš Najbrt

*3/5/1962, Praha Je ženatý a má dvě dospívající dcery Julii a Natálii. 1977–1981 Střední průmyslová škola grafická v Praze 1982–1988 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 1990–1993 art director časopisu Reflex Od roku 1992 šéfredaktor a art director časopisu Raut Od roku 1996 člen Typo Design Clubu Od roku 1997 člen redakční rady časopisu Deleatur Od roku 1999 předseda Organizačního výboru Bienále grafického designu Brno

Členem dvojice Thomas & Ruhller

Aleš Najbrt a Jan Slovák. Podle jejich oficiálního vyjádření jde o „holandské umělecké duo, slavné především v cizině, které v Česku doposud nebylo plně objeveno. Zahraniční publikum oceňuje na performanci Thomase a Ruhllera schopnost postihnout hlubší podtexty, jako je neradostný obraz komunismu nebo boj proti rasismu...“ Zvláštní znamení: všechno dělají mlčky a pomalu!


Když na nějakém plakátu pracujete, musíte film předem vidět? Chci to tak. U filmařů, se kterými máme dlouhodobější spolupráci, čtu scénář ještě dřív, než se začne točit. Dopředu vymýšlíme, jak by plakát mohl vypadat a co by se během natáčení mohlo nafotit. Což ale neznamená, že to tak ve finále dopadne...

Nesplácíte to už dávno tím, že pro staré kamarády pracujete za kamarádské ceny? Něco určitě můžete vytvořit zadarmo, ale potom je spousta věcí, které děláte za normální peníze, přestože jsou pro přátele. Je to práce a oni to respektujou. Nebo jste myslel, že dělám všechno zadarmo?

Jaké zádrhele vznikají? Třeba se zjistí, že to, co jsme podle scénáře považovali za důležité, nakonec důležité není. A ještě ve střižně spousta věcí zmizí. Příklad: dělali jsme plakát pro Příběhy obyčejného šílenství, kde byla postava králíka, který ve filmu jezdil na ještěrce po skladě. S Petrem Zelenkou nás napadlo, že by to mohl být dobrý motiv, a tak jsme fotili králíka, vymýšleli plakáty... A nakonec nám Petr suše oznámil, že je králík vystřiženej.

Myslel jsem, že když třeba přišel váš kolega ze Sklepa Robert Nebřenský, ať uděláte obal desky pro jeho Vltavu, tak ano – klidně zadarmo. Desku vydávala firma a já se o ceně za obal bavil s ní. Samozřejmě že Vltavy se neprodávalo tolik jako třeba Nohavici, a proto byly honoráře nižší, ale s tím už do toho jdu. Když mě osloví nějaká neznámá skupina, která mě ale baví a zajímá, tak respektuju komerční stránku věci – moc na tom nevydělá firma ani kapela, tak na tom tolik nevydělám ani já.

Myslíte, že byste byl jako grafický designér stejně úspěšný, nestat se roku 1987 členem kultovního Divadla Sklep? Určitě mi to pomohlo, ale kdybych byl jenom ten ze Sklepa, tak už bych dávno ztratil dech – na tom se nedá stavět. I když na mě ta spolupráce měla samozřejmě velký vliv. Spolupracoval jsem na filmech s Tomášem Vorlem nebo s Tvrdohlavými při výstavách... Mohl jsem dělat věci, ke kterým jsem měl vztah, a to je ideální.

Jaký obal hudebního alba máte nejraději? Skvělých jich je spousta. Miluju bílé dvojalbum od Beatles, skvělý je Warholův banán pro Velvety... A v Česku? Napadá mě výborný obal od Michala Cihláře k Nohavicovým Třem prasátkům. Anebo Roman Holý – ten na to hodně dbá. Často obaly vymýšlí sám, takže to se zájmem sleduju. Nelíbí se mi všechno, ale je dobré, jak o to pečuje; že se to vždycky snaží udělat jinak a s nápadem. Vy ve svém grafickém studiu pracujete od rána do večera, ale zároveň nepřestáváte hrát divadlo a zpívat. To stíháte chodit i na zkoušky?

âILICHILI * 50

Tak třeba takovéhle plakáty dělá Aleš Najbrt.

Ano, zkoušíme. Viděl jste někdy celovečerní představení Tros Sketos? Vy, Jaroslav Róna a František Skála – jeden z nejzábavnějších večerů mého života! Nedalo by se to hrát bez zkoušek, i když moc časté pravda nejsou. A další projekt, Thomas & Ruhller, to je spíš improvizace. Obojí to děláme dvacet let, takže už pracujeme intuitivně a spoléháme na to, že jeden o druhém víme. Kdy vás prvně napadlo, že byste mohl na veřejnosti tančit nebo zpívat? Mě to vlastně samotného nenapadlo nikdy. Ale jednou mě oslovil Šimon


POVÍDÁNÍ Caban, když jsme šli na Umprum do menzy na oběd. Říká: „Děláme takový taneční výstupy a chceme to předvést na nějakém středoškolském plese. Nebavilo by tě to?“ A já říkám: „Proč ne?“ Byl jsem v té době otevřený všemu. Nikdy dřív jsem sice netancoval, ale takových nás tam byla většina... A najednou jsme začali dělat s bratry Cabany představení – ani nevím jak. Takhle vznikla Baletní jednotka Křeč, ale tam jste přece ještě nezpíval! Tam jsem jen tancoval. Nějakou písničku jsem poprvé zpíval až ve Sklepě, ale zkusilo se to dvakrát, a pak už to tam nikdo nechtěl. Celkem logicky, protože moc zpívat neumím. Ale pak jsem se stal členem M.T.O. Universal. Vlastně nevím, jak jsem se tam dostal, zpívání mě vždycky strašně bavilo, a mít kapelu, to byl sen. A přestože v tomhle souboru zpívám nejhůř, tak tam pořád jsem. Vaši Tros Sketos, to je podle mě trochu elitářská záležitost... ...Tros Sketos? Jak to?

Hrajete málokdy a na koncert přijdou většinou vaši známí. Zatímco my, neznámí, se o představení mnohdy ani nedozvíme. Vůbec to není elitářská záležitost! Tros Sketos, to začalo jako naše zábava na soukromých večírcích. Všichni tři jsme výtvarníci, takže jsme občas udělali výstup na vernisáži, no a jednoho dne jsme začali vystupovat na Besídkách Sklepa. A nakonec přišel David Ondříček s tím, že by nás rád použil do znělky karlovarského festivalu. Ano, v té jste se proslavili. Tehdy jsme zvažovali, jestli to není blbost, protože jsme se nechtěli nikam cpát. Ale nakonec jsme souhlasili, díky čemuž jsme se trošku populárníma stali, ale brzdili jsme to. Nechtěli jsme, aby se z nás staly hvězdičky bulváru. Opravdu ne? Ne. Každý máme svoji práci a málo času. Poslední dobou vystupujeme jen občas, ale to je z toho důvodu, že se nedokážeme sladit termínově. Jednoho bolí čtvrt roku

záda, druhý pak má operaci kolena... Všichni jsme už dost staří. Ale když už se rozhodneme, že budeme hrát, tak je to veřejná věc – v programu divadla Dobeška je to normálně napsáno a každý si může koupit lístek. My jsme, upřímně řečeno, vždycky rádi, když se představení vyprodá. Řekněte – nikdy vás nelákalo odjet do ciziny a pracovat tam za lepší peníze? Abych pravdu řekl, uvažoval jsem o tom. Mockrát. Ale nakonec ta touha nikdy nebyla dost velká. Jasně, člověka to láká, pracovat třeba v Londýně, ale vždycky jsem si řekl, že i u nás je dost zajímavých příležitostí. A mě to tady baví.

síť prodejen po celé ČR

Barevný 190-ti stránkový katalog ZDARMA - vyjde v létě 2006, (původní katalog k dispozici již pouze na CD)

Dovedete si představit život bez koupelny?

V případě zájmu zašlete SMS na: tel.: 775 715 517 ve tvaru: CILI, JMENO, PRIJMENI, ULICE, MESTO, PSC SAPHO, Líbeznice u Prahy, 250 65, koupelny@sapho.cz

www.sapho.cz 51 * âILICHILI


/.Ë+OăILE Ë3TEFANELÊÊ Ê-OTēLEK Ë4IEÊ2ACKÊ Ê3AKO Ê(-Ê Ê+ALHOTY Ë3TEFANELÊÊ Ê"OTYË3ERGIOË2OSSI Ë0AÿqğSKfÊ ÊÊ /.!ËĂATY Ë(-ÊÊ Ê3UKNç Ê-ANGOÊÊ Ê"OTY Ë'IANNAÊ-ELIANIÊÊ Ê+ABELKA Ë-ANGOÊÊ Ê.fRAMKY Ë#OCCINELLEÊÊ

áêïê˜ÅáÛàÙÝä˜ÃêÙìçÛàîpä äçðîïíÜÞà›¿Ýçêßá٘ÀÙêêáëçæ îïôçäéâ˜ÌÝêÝò٘Ãñìãçî\¤˜»àêáëëñ˜ÅçíæÛÝñ ëíêßðæÞà˜ÆÙì\äáݘÎÝëÝä\

}>A>8=>A>¥


/.Ë+ăILTOVKA Ë!DIDASÊ Ê"RēLE Ë0ILGRIMÊÊ Ê4qLKOË' 3TAR Ê$ENIMÊ Ê+OăILEË' SUS Ë$ENIMÊÊ Ê.fRAMEK Ê(-Ê Ê0LAVKYË%ZEKIEL Ê. ÊÊ ÊĈABKY Ê(-Ê /.!Ë"RēLE Ë(-Ê Ê.fHRDELNqK Ê-ANGOÊ Ê0LAVKYË!DIDAS ÊKALHOTKYÊ PODPRSENKAÊ Ê ĈUPfNEKË6IXEN ÊSERVEPROTECT ğUPANYÊNAÊMqRUÊÊ Ê+ABELKA Ë#OCCINELLEÊÊ ÊÊ .fRAMEK Ê(-Ê ÊĈABKYË'UESS Ë0AÿqğSKfÊ ÊÊ

02/Ë/,)6%Ë0RUHOVANēËăfTEK Ë4IEÊ2ACKÊ Ê0UNTqKATfËSUKNç Ë3TEFANELÊÊ Ê"qLmËăATY Ê-ANGOÊÊ Ê0fSEK Ë(ÊÊ-Ê Ê"IKINY Ë6EROÊ-ODAÊ Ê0RUHOVANmËăORTKY Ë-OSHINOÊ Ê0ODKOLENKY Ë+ENVELOÊ Ê4qLKO Ë-OSHINOÊÊ Ê$ĉqNOVfËSUKNç Ë3TEFANELÊÊ Ê$ĉqNOVmËKRAćASY Ê6EROÊ-ODAÊÊ Ê"qLmËSfÛKOË/NLY Ê6EROÊ-ODAÊÊ 02/Ë0%0+!Ë-IKINAË0AULË&RANK Ë-ALOÊÊ ÊÚERVENmËTRIKO Ê3TEFANELÊÊ Ë$ĉqNYË3ISLEY Ë"ENETTONÊÊ ÊĂLEË"AGPIPE Ë"ELTISSIMOÊ Ê"qLmËKRAćASYË4OMMYË(ILªGER Ê$ENIMÊ Ê4RIKOË0Ë* Ê $ENIMÊÊ Ê+OăILEË!SPRENAS Ë"ENETTONÊÊÊ ÊÚERVENmËPLAVKY Ë"ENETTONÊ Ê

áêïê˜ÅáÛàÙÝä˜ÃêÙìçÛàîpä îïôçäéâ˜ÌÝêÝò٘Ãñìãçî\¤˜»àêáëëñ˜ÅçíæÛÝñ ëíêßðæÞà˜ÆÙì\äáݘÎÝëÝä\


BGC8

}>A>8=>A>¥

0ANTO«E Ê6AGABONDÊÊ Ê4AăKAË'Ë!RMANI Ë"ELTISSIMOÊÊ Ë0fSEK Ê$ENIMÊÊ Ê(ODINKY Ë*ACKPOTÊÊ Ê3ANDfLKYË$OLCEËË'ABBANA Ê0AÿqğSKfÊ ÊÊ Ê"RēLEË' SUS Ë$ENIMÊÊ Ê 3TĢqBRNēËNfHRDELNqKËSEËSRDCEM Ë6EROÊ-ODAÊ ÊÚERVENēËNfHRDELNqKËSEËSRDCEM Ë(ÊÊ-Ê Ê0RUHOVANmËBALERqNKY Ê6EROÊ-ODAÊ Ê"qLmËKORfLE Ê$IVAÊ Ê-ODRmËAËÛERVENmËKORfLE Ê6EROÊ -ODAÊ Ê4ENISKYË0AULË&RANK Ë-ALOÊÊ Ê,ODIÛKYË-ARCË*ACOBS Ë-ALOÊÊ Ê+ABELKAË$OLCEËË'ABANNA Ë0AÿqğSKfÊ ÊÊ

!$2%3³ġ

/.ËÚEPICE Ë:ARAÊ Ê4RIKO Ë(-Ê Ê+APITfNSKfËPfSKA Ë0UMAÊ Ê0fSEK Ë"ENETTONÊ Ê ĂORTKYË3ISLEY Ë"ENETTONÊÊ Ê"OTY Ë0UMAÊÊ /.!Ë+ăILT Ë(-Ê Ë-IKINA Ë0UMAÊÊ Ë4qLKO Ë(-Ê ÊĂLE Ë(-Ê ÊĂORTKY Ë3TEFANELÊÊ ÊÊ 4ENISKY Ë!DIDASÊÊ Ê0ODKOLENKY Ë(-Ê Ê

!DRESfĢËË !DIDAS Ë*UNGMANNOVAÊ Ê0 Ê "ENETTON Ë.AÊ0ÿqKOPâÊ Ê 0RAHAÊ Ê0LZE÷SKfÊ Ê0RAHAÊ ÊÊ #OCCINELLE ËĞELEZNfÊ Ê0 ÊÊ $ENIM Ë3LOVANSKġÊ$ĈM Ê0 Ê 'ALERIEÊ6A÷KOVKA Ê"RNO ÊÊÊ 'IANNAË-ELIANI Ë0AÿqğSKfÊ Ê 0 ÊÊ(ËË- Ë*INDÿIĝSKfÊ Ê0 Ê/#Ê .OVġÊ3MqCHOV Ê0 Ê/#Ê/LYMPIAÊ 0LZE÷ ÊÊ-ANGO Ë.AÊ0ÿqKOPâÊ Ê 0 Ê×ESKfÊ Ê"RNO Ê/#Ê/LYMPIAÊ 0LZE÷ ÊÊ.Ë3NOWËË3KATEË "ENEDIKTSKfÊ Ê0 ÊÊ0ILGRIM Ë 0ASfğÊ-YSLBEK Ê0 ÊÊ0UMA Ë .AÊ0ÿqKOPâÊ Ê0 Ê/#Ê4ESCO Ê #HEBSKfÊ Ê+ARLOVYÊ6ARY ÊÊ /#Ê/LYMPIA Ê0qSECKfÊ Ê 0LZE÷ ÊÊ3ERGIOË2OSSI Ë0AÿqğSKfÊ Ê0RAHAÊ ÊÊ3TEFANEL ËĞELEZNfÊ Ê0 ÊÊ3WATCH Ë0ALfCÊ+ORUNA Ê 0 ÊÊ4IEË2ACK Ë0ALfCÊ-YSLBEK ÊÊ .AÊ0ÿqKOPâÊ Ê0 ÊÊ6IXENËSERVEË ËPROTECT Ë0OPCORN Ê-ILADYÊ (ORfKOVmÊ Ê0 ÊNEBOÊNAÊ E MAILUÊ MAILCZ ÊÊ:ARA Ë .AÊ0ÿqKOPâÊ Ê0 Ê/#Ê.OVġÊ 3MqCHOV Ê0 Ê/#Ê#HODOV Ê0 


HEDGÐ@

4MBELÀN¸NFOÄ ïàóï›ÂçàÙæ٘ÃêÙìçÛàîpäçî\˜áêïê›Ìçå\ˆ˜¼çëì\äÝã

1PLVEN¹UFS¹EJMFUOÅNPEFMTUSBWPW¹OÅa[SVLZEPQVTZn OBTUBMW¹t ÀBT#PSÑWLZ NBMJOZÀJSZCÅ[DIVUOBKÅOFKMÁQFQÐÅNP[LFÐÅLV "MFQÐFLPOFKUFTWÁDIVUÄ QSPUPxF[LZCMÅLV LUFSÕTJ QÐJOFTFUF QÐJQSBWÅUFMBIPEOPVNBSNFM¹EV OB LUFSÁTJQPDIVUO¹UFKFtUÄEMPVIPQP TF[ËOÄ

}>A>8=>A>¥


HEDGÐ@

$*"SBEÄ /LDAË3AHAJDfK ËămFKUCHAĢË SqTqËRESTAURACqË!MBIENTEË AËPASTACAFFmË4ONINOË ,AMBORGHINIËAËABSOLVENTË KURZUË#)!Ë#ULINARYË )NSTITUTEËOFË!MERICA Ë NEJPRESTIĉNçJăqËKUCHAĢSKfË ăKOLAËNAËSVçTç ËJEËTUËPROË VfSË$OTAZYËPROËMISTRAË ămFKUCHAĢEËPOSqLEJTEËNAË CILICHILI VODAFONECOM

.AÊSBâRÊPLODĈÊVYRAZTEÊBRZYÊRfNO ÊJEDNAKÊMfTEÊĝANCIÊJEĝTâÊNâCOÊUKOÿISTITÊ NEPÿEDBâHNEÊVfSÊPĈLKAÊVESNICEÊAÊ)ÊJAKOSTÊNEBUDEÊVYSBqRANf ÊAÊTAKmÊVâTĝINAÊ LEGENDfRNqCHÊKUCHAÿEKÊRADqÊSBqRATÊOVOCEÊZAÊCHLADNâJĝqHOÊRANNqHOÊPOØASqÊ!ØKOLIÊ BUDOUÊPLODYÊNEMILOSRDNâÊROZDRCENYÊNAÊHMOTU ÊNEZAPOME÷TE ÊğEÊJEÊTOÊSUROVINA Ê NAÊKTERmÊZfLEğqÊVġSLEDNġÊEFEKTÊ4AKÊTOÊNEODBUÝTEÊPROHNILġMIÊNEBOÊØERVIVġMIÊPLODYÊÊ #OËNAKOUPITNASBqRAT OVOCEʝÊZRALm ÊALEÊNEÊPÿEZRfLm Ê POUğqTÊSEÊDfÊPRAKTICKYÊCOKOLI CUKRÊKRYSTAL VODA $ĉEMING 4EÝÊUğÊVfSÊØEKfÊJENÊTANEØEKÊ KOLEMÊHRNCEÊ0LATq ÊğEÊNAÊÊKILOÊ OVOCEÊPÿIPADfÊPÿIBLIğNâÊÊ GRAMĈÊCUKRUÊ0OKUDÊJEÊOVOCEÊ KYSELEJĝq ÊDfTEÊOÊNâCOÊVqCEÊ -ARMELfDUÊSIÊMĈğETEÊVYROBITÊ DVâMAÊZPĈSOBY ÊBUÝÊPÿqMOÊ ZÊØERSTVmHOÊOVOCE ÊNEBOÊZEÊ ZMRAğENmHOÊ4OÊJEÊVARIANTAÊ

VHODNfÊPROÊZIMU ÊPOKUDÊ NECHCETEÊKUPOVATÊMARMELfDYÊ SÊRĈZNġMIÊPRAPODIVNġMIÊ PÿqSADAMIÊAÊSCHOVALIÊJSTEÊSIÊØfSTÊ OVOCEÊZÊLmTAÊ.EJPRVEÊDfMEÊ VAÿITÊÊDCLÊVODYÊSÊCUKREMÊ+DYğÊ SMâSÊZAØNEÊVÿqT ÊSTfHNEMEÊ TEPLOTUÊ0OSTUPNâÊBUDEMEÊMqTÊ VÊHRNCIÊROSOLOVITOUÊAğÊSIRUPOVOUÊ HMOTUÊASIÊJAKOÊÿqDKġÊMED Ê DOÊNqÊPÿIDfMEÊØERSTVmÊOVOCEÊ AÊPLAMENÊJEĝTâÊSTfHNEMEÊ 6ĝECHNOÊNECHfMEÊVÊKLIDUÊ POVAÿIT ÊDOKUDÊOVOCEÊNEBUDEÊ MâKKm ÊRESPÊROZPADLmÊ4OÊ MĈğEÊTRVATÊIÊDmLE ÊALEÊPOZOR Ê

TEKUTINAÊSEÊNESMqÊ{PLNâÊVYVAÿITÊ -ARMELfDUÊJEÊNEJLEPĝqÊUSKLADNITÊ DOÊMENĝqCHÊSKLENIC 4IPYËămFKUCHAĢE Ê+DYğÊSEÊOVOCEÊROZVAÿq Ê MĈğETEÊPÿEPASqROVATÊDĈKLADNâÊ PÿECEDIT ÊPOLOVINUÊHMOTYÊAÊDOÊ TmÊPÿIMqCHATÊØERSTVmÊOVOCE Ê PAKÊDOLIJTEÊZBYTEKÊTEPLmÊHMOTY Ê PROMqCHEJTEÊAÊBUDETEÊMqTÊ MARMELfDUÊSÊKOUSKYÊOVOCE Ê0OKUDÊSIÊBUDETEÊMARMELfDUÊ VYRfBâTÊZÊMRAğENmÊ{SCHOVY Ê JIğÊNEDfVEJTEÊVODU ÊOVOCEÊ SMqCHEJTEÊPOUZEÊSÊCUKREM

*AKmËJSOUËDRUHYËBRAMBOR Ë AËJAKËPĢIPRAVITËDOBROUËKAăI 6ÊZfSADâÊSEÊPOUğqVAJqÊTÿIÊ DRUHYÊ.EJCHUTNâJĝqÊAÊNEJLEPĝqÊ JSOUÊNOVmÊÊRANmÊNEBOÊTAKTmğÊ JARNqÊ*EJICHÊOBDOBqÊJEÊPÿIBLIğNâÊ ODÊKVâTNAÊDOÊØERVENCEÊ-AJqÊ TENOUØKOU ÊNEJEDNOTNOUÊ SLUPKUÊAÊJEÊTOÊTOÊNEJØERSTVâJĝq Ê COÊMĈğETEÊSNqSTÊ"RAMBORYÊ MOUØNmÊMAJqÊDRSNâJĝqÊSLUPKU Ê POÊUVAÿENqÊSEÊVqCEÊROZPADAJq Ê MĈğETEÊJEÊPOUğqTÊTÿEBAÊDOÊ BRAMBOROVmHOÊTâSTAÊ.EJSOUÊ BġVALġMIÊJARNqMI ÊJINAKÊSEÊ PâSTUJqÊ0AKÊJEĝTâÊEXISTUJqÊ BRAMBORYÊØERVENm ÊTYÊMAJqÊ UNIVERZfLNâJĝqÊPOUğITqÊ.EJHORĝqÊ BRAMBORY ÊJAKmÊMĈğETEÊKOUPIT Ê JSOUÊSÊKLqØKYÊ+AĝIÊDâLEJTEÊ POKUDÊMOğNOÊPOUZEÊZÊNOVġCHÊ BRAMBOR ÊALEÊSLUPKUÊOLOUPEJTEÊ 6ODUÊOSOLTEÊPÿIÊVAÿENq ÊPAKÊ SCEÝTE ÊVRAąTEÊNAÊCHVILKUÊ HRNECÊNAÊMALġÊPLAMENÊAÊPOÿfDÊ MqCHEJTE ÊPÿIDEJTEÊMfSLOÊ AÊTROĝKUÊMLmKA ÊROZMIXUJTEÊ NEBOÊROZĝąOUCHEJTEÊ Ê¥›}>A>8=>A>


}>A>8=>A>¥

©¬¸µ¶´¯¹Ÿ®]Ĩ«Ÿ¬¤®£$OĨ¶¨¤Ÿ¶¶Ÿ©²´¤µµĐ¢¯­

«/µ®ÊİĺĺĦÊ

Ø 6HCwEDOKÎC@N!H@K‘AwI>ENC6E6GÎ9CÑOÎ76KJ!D7}6HC‘?6@w EDKÑ9ÎCÑ6EÎG@DJH@×9D@C>=DKCNC6KG8=

ª·«µ·³žĨ


Ê¥}>A>8=>A>

.EZAPOME÷TEÊ:qTRAÊ ZAØqNfÊHUDEBNqÊ FESTIVALÊ2OCKÊFORÊ 0EOPLEÊVÊ×ESKmMÊ "RODâÊÊ ÊAÊ HNEDÊPRVNqÊDENÊ VYSTOUPqÊPOPULfRNqÊÊ -ANUÊ#HAOÊÊÊÊ WWWÊ ROCKFORPEOPLECZ

ĄĀĨkÜĠĴÜÿÜÎÑĨµĪ‹ÜÔ¾ .EZAPOMENUTELNfÊ 3UZANNEÊ6EGAÊOPâTÊ VÊ×2ÊAÊTOÊVEÊ3TfTNqÊ /PEÿEÊVÊ0RAZEÊÊÊ WWWCZ

Ê6ØERAÊZAØALÊ ÊROØNqKÊ -EZINfRODNqHOÊ FILMOVmHOÊFESTIVALUÊ VÊ+ARLOVġCHÊ6ARECHÊ 0OTRVfÊAğÊDOÊÊÊ ,ETOSÊSICEÊNEPÿIJEDEÊ 3HARONÊ3TONE Ê ALEÊZATOÊNAPÿqKLADÊ $ANNYÊ4REJO ÊBUBfKÊ ZÊ4ARANTINOVġCHÊ FILMĈÊÊÊWWWIFFKVCZ

ĄçĨkÜĠĴÜÿÜÎÑĨµĂÅĂĪ¾ ĄĥĨkÜĠĴÜÿÜÎÑĨ²ĂÿÔnøv

6ÊHISTORICKmMÊCENTRUÊ "OTANICUSÊLEğqCqMÊ VÊ/STRmÊUÊ,YSmÊNADÊ ,ABEMÊSEÊDNESÊKONfÊ $ENÊSTÿEDOVâKmÊ KUCHYNâÊ$OÊJEDNmÊ RUKYÊKANØqÊSTEHNOÊAÊÊ DOÊDRUHmÊØqĝIÊÊÊÊÊ WWWBOTANICUSCZ

ĄÝĨĢĠċÜÿÑĨ²bĪÜ÷

0ROÊVĝECHNYÊ SÊØEPICEMIÊNAÊSTRANUÊ AÊKALHOTAMIÊPROKLATâÊ NqZKOÊSEÊNABqZqÊ UBYTOVfNqÊVÊ(RADCIÊ +RfLOVmÊ(IPÊ(OPÊ +EMP–ÊÊÊÊ WWWÊ HIPHOPKEMPCZ

,EGENDfRNqÊHUDEBNqÊ FESTIVALÊ4RUTNOVÊ /PENÊ!IRÊPROBqHfÊ ODÊÊSRPNAÊAÊ KONØqÊPRfVâÊDNESÊ (LAVNqÊHVâZDOUÊJSOUÊ POPULfRNqÊ,IVINGÊ #OLOURÊÊÊ WWWÊ FESTIVALTRUTNOVCZ

İĺĨĢĠċÜÿÑĨ®ÜÔnøÜ

6ÊNAĝICHÊKINECHÊ OPâTÊVYVfDqÊKAPITfNÊ *ACKÊ3PAROWÊ $RUHmÊPOKRAØOVfNqÊ 0IRfTĈÊZÊ+ARIBIKUÊ SÊPODTITULEMÊ4RUHLAÊ MRTVmHOÊMUğEÊSEÊ PROMqTfÊODÊÊSRPNAÊÊÊ WWWFALCONCZ

$NESÊZAØqNfÊSEDMġÊ ROØNqKÊKULTURNâÊ SPOLEØENSKmÊAKCEÊ +OZqÊMEJDANÊNAÊ KUPODIVU ÊKOZqÊ FARMâÊVÊ-ILKOVICqCHÊ UÊ"RNAÊ3LAVNOSTÊ NAÊPODPORUÊKOZÊAÊ SVOBODOMYSLNmHOÊ ZPĈSOBUÊğIVOTAÊÊ WWWKOZYCZ

.AÊ0RAğSKmMÊ HRADâÊBUDEÊÿfDITÊ /THELLOÊAÊTRPâTÊ $ESDEMONAÊ,ETNqÊ 3HAKESPEAROVSKmÊ SLAVNOSTIÊPROBqHAJqÊ ODÊÊØERVNAÊDOÊÊ ÊZfÿqÊÊÊÊ WWWÊ SHAKESPEARECZ

êĨĢĠċÜÿÑĨ²bĪÜ÷

İĨĢĠċÜÿÑĨµĪ‹ÜÔ¾

ĄĦĨĢĠċÜÿÑĨµĪ‹ÜÔ¾

´³±£­

6ÊRfMCIÊAKCEÊ'ALERIEÊ VEÊVLAKUÊSEÊODÊZqTÿKAÊ PÿESOUVfÊVġSTAVAÊ 0ERSONAÊFOTOGRAFAÊ !NTONqNAÊ+RATOCHVqLAÊ DOÊ/STRAVYÊÊÊÊÊ WWWLGPCZ

ĬĨkÜĠĴÜÿÜÎÑĨ²ĂÿÔnøv

ĄĨkÜĠĴÜÿÜÎÑĨµĂÅĂĪ¾

,£³¸£­£¡

.AÊPRAğSKmÊ,ETNmÊ VYKVETOUÊCIRKUSOVmÊ STANYÊ4ÿETqÊROØNqKÊ MEZINfRODNqHOÊ SETKfNqÊNOVmHOÊ CIRKUSU ÊDIVADLA Ê HUDBYÊAÊVIZUfLNqHOÊ UMâNqÊVĈBECÊPODÊ NfZVEMÊ,ETNqÊ,ETNfÊ PROBqHfÊODÊÊÊ DOÊÊÊ WWWLETNILETNACZ

İİĨĢĠċÜÿÑĨVĪÜĠ™

0OSLEDNqÊMOğNOSTÊ NAVĝTqVITÊJEDENÊ ZÊNEJOBLqBENâJĝqCHÊ LETNqCHÊHUDEBNqCHÊ FESTIVALĈÊ3fZAVAÊ &ESTÊ:AØALOÊSEÊ ÊSRPNAÊAÊKONØqÊSEÊ PRfVâÊDNESÊÊÊÊ WWWSAZAVAFESTCZ

ĦĨĢĠċÜÿÑĨ®ÜÔnøÜ

0RfVâÊZAØqNfÊJIğÊ ÊROØNqKÊ,ETNqÊ FILMOVmÊĝKOLYÊ VÊ5HERSKmMÊ (RADIĝTIÊ,ETOSÊ NAÊTmMAÊ×LOVâKÊ AÊPÿqRODAÊ SÊRETROSPEKTIVAMIÊ !FRICKġÊFILMÊAÊ +ANADSKġÊFILMÊÊÊ WWWLFSCZ

İĄĨĨkÜĠĴÜÿÜÎÑĨ²bĪÜ÷

$ENÊOTEVÿENġCHÊ VINNġCHÊSKLEPĈÊ VÊ-ORAVSKmÊ .OVmÊ6SIÊNAÊ "ÿECLAVSKUÊ3VfTEKÊ OCHUTNAVAØĈÊÊÊÊ WWWMNVESCZ

çĨkÜĠĴÜÿÜÎÑĨµĪ‹ÜÔ¾

6EÊ3TRAKONICqCHÊSEÊ JIğÊPOSEDMNfCTmÊ SEJDOUÊDUDfCIÊZEÊ VĝECHÊKONØINÊSVâTAÊ NAÊ-EZINfRODNqMÊ DUDfCKmMÊFESTIVALUÊÊÊ WWW DUDACKYFESTIVALCZ

İêĨĢĠċÜÿÑĨ-ĪĴĠĪÜ÷

6ÊSAMOTNmMÊCENTRUÊ 0RAHYÊSEÊKONfÊDALĝqÊ ROØNqKÊVġSTAVYÊ UMâLECKġCHÊDâLÊAÊ DALĝqCHÊPODIVNOSTqÊ PÿqMOÊNAÊULICIÊ 3CULPTUREÊ'RANDEÊÊÊ WWW GALLERYARTFACTORYCZ

ÝĨĢĠċÜÿÑĨVĪÜĠ™

$NESÊKONØqÊHUDEBNqÊ FESTIVALÊ#OLOURSÊ OFÊ/STRAVA ÊKTERġÊ PROBqHfÊODÊÊ ØERVENCEÊ:AHRAJqÊ AÊZAZPqVAJqÊ2OBERTÊ 0LANT Ê6iRTTINi Ê3ALIFÊ +EITAÊAÊMNOZqÊDALĝqÊÊÊ WWWCOLOURSCZ

İĬĨkÜĠĴÜÿÜÎÑĨ®ÜÔnøÜ

*INDÿICHOHRADECKfÊ ØINOHRAÊ$IVADELNqÊ FESTIVALÊNAÊNfDVOÿqÊ ZDEJĝqHOÊZfMKUÊÊÊ INFO JHCZ

ĥĨkÜĠĴÜÿÜÎÑĨ²bĪÜ÷ )VANAÊ#HġLKOVfÊ COBYÊ-RS2OBINSONÊ $IVADELNqÊHRAÊ !BSOLVENTÊ VEÊĜVANDOVâÊ DIVADLEÊVÊRfMCIÊ ,mTAÊHERECKġCHÊ OSOBNOSTqÊÊÊÊ WWW SVANDOVODIVADLOCZ

ĄĄĨkÜĠĴÜÿÜÎÑĨVĪÜĠ™

.AÊPOMEZqÊ×2 Ê 3LOVENSKAÊAÊ 2AKOUSKAÊZAØALÊ VØERAÊFESTIVALÊ %UROTRIALOGÊ-IKULOVÊ 6YSTOUPqÊPESTRfÊ ĝKfLAÊUMâLCĈÊZEÊ VĝECHÊTÿqÊZEMqÊAÊ BALKfNSKfÊDECHOVKAÊ "OBANÊIÊ-ARKOÊ -ARKOVICÊ/RKESTARÊÊÊ WWWEUROTRIALOGCZ

İĦĨĢĠċÜÿÑĨµĂÅĂĪ¾

.EJVqCEÊTVRÝfCKġÊ HUDEBNqÊFESTIVALÊ LETOĝNqHOÊLmTAÊ"RUTALÊ !SSAULTÊZAØqNfÊ VEÊ3VOJĝICqCHÊUÊ 0ÿELOUØEÊ3TRAĝITÊ BUDOUÊ&EARÊ&ACTORY Ê $IMMUÊ"ORGIRÊIÊ SAMOTNqÊ.APALMÊ $EATHÊ/PRAĝTEÊ PYRAMIDY–ÊÊÊÊ WWWSHINDYCZ

ĄĺĨĢĠċÜÿÑĨ-ĪĴĠĪÜ÷

(UDEBNqÊFESTIVALÊPROÊ KAMARfDYÊ&OLKOVmÊ PRfZDNINYÊVÊ.fMâĝTIÊ NADÊ/SLAVOUÊZAØALÊ ÊAÊKONØqÊÊSRPNAÊÊ WWW FOLKOVEPRAZDNINYCZ

ÊROØNqKÊ MEZINfRODNqHOÊ AGROSALvNUÊ VÊ×ESKġCHÊ "UDâJOVICqCH Ê POVâSTNfÊÊ:EMâÊ ğIVITELKAÊ/DÊÊDOÊ ÊSRPNAÊÊÊÊ WWWVCBCB

İÝĨĢĠċÜÿÑĨ²ĂÿÔnøv

"âHEMÊVØEREJĝqHOÊ AÊDNEĝNqHOÊDNEÊ VYSTOUPqÊNAÊ "RUSELSKmÊCESTâÊ TAKOVmÊHVâZDYÊ JAKOÊ0ETÊ3HOPÊ "OYS Ê&RANZÊ &ERDINANDÊNEBOÊ -INISTRYÊ6ÊPRAğSKmÊ 3TROMOVCEÊSEÊKONfÊ ,OVEÊ0LANETÊÊÊÊ WWWLOVEPLANETCZ

ĄİĨĢĠċÜÿÑĨµĂÅĂĪ¾

6ÊOBCIÊ(RACHOVECÊUÊ 6ALAĝSKmHOÊ-EZIÿqØqÊ DNESÊZAØqNfÊHUDEBNqÊ FESTIVALÊ(RACHOVKAÊ 2OZHODNâÊALEÊNENqÊ INSTANTNq ÊVYSTOUPqÊ NAPÿqKLADÊ3KYEÊ %DWARDS Ê3OULFLYÊ NEBOÊ4HEÊ%XPLOITEDÊÊÊ WWWHRACHOVKACZ

İçĨĨkÜĠĴÜÿÜÎÑĨVĪÜĠ™ İĥĨkÜĠĴÜÿÜÎÑĨ-ĪĴĠĪÜ÷

6EÊZDRAVmMÊTâLEÊ ZDRAVġÊDUCHÊ0OPRVmÊ VÊ×ESKmÊREPUBLICEÊ SEÊKONfÊMISTROVSTVqÊ %VROPYÊVÊBâHUÊDOÊ VRCHUÊAÊTOÊVʼPICIÊUÊ -ALġCHÊ3VATO÷OVICÊÊÊ WWWÊ MARATONSTAVCZ

ĀĨkÜĠĴÜÿÜÎÑĨ®ÜÔnøÜ

$RAØqÊLODâÊPOPRVmÊ VÊ×2Ê-ISTROVSTVqÊ %VROPYÊDRAØqCHÊLODqÊ SEÊKONfÊODEÊDNEĝKAÊ DOÊÊZfÿqÊAÊZfJEMCIÊ SEÊSTfLEÊMOHOUÊ HLfSITÊÊÊÊ WWWDRAGONBOATCZ

ĬĺĨĢĠċÜÿÑĨµĪ‹ÜÔ¾

.ESOUTâğNqÊ PÿEHLqDKAÊ AMATmRSKmHOÊ DIVADLAÊ*IRfSKĈVÊ (RONOVÊPROBqHfÊJIğÊ POÊÊ,ETOSÊODÊ ÊDOÊÊSRPNAÊÊÊÊ WWWHRONOVCZ HRONOV

ĄêĨĢĠċÜÿÑĨ²ĂÿÔnøv

6ĝECHNYÊ"ARVYÊ LmTAÊBUDOUÊKÊVIDâNqÊ VÊ0ODâBRADECHÊUÊ JEZERAÊSPOLUÊSÊ#LOUÊ NEBOÊ4HEÊ#HANCERSÊÊÊ WWWBARVYLETACZ

İĀĨkÜĠĴÜÿÜÎÑĨµĂÅĂĪ¾

#ORNELLÊSÊ#OBAINEMÊ JIMÊVÊPOØfTCqCHÊ GRUNGEÊNOSILIÊ APARfTENECTVqÊ0RVNqÊ TURNmÊSEATTLESKġCHÊ -UDHONEYÊPOÊ%VROPâÊ ODÊROKUÊÊNEMINEÊ ANIÊPRAğSKmÊ2OXY

ĄêĨkÜĠĴÜÿÜÎÑĨ²bĪÜ÷


ª·«µ·³žBJO>@6 @>CD I>EN @C>=N

¬·¼¨ªž ¼8µ³žĨ´£Ĩ ·¢£Ĩµž­,¨µĨ¸Q·¢£Ĩ kngV iZcV[ZhÒ{`hKdYV[dcZa^kZ

$âTIÊPOØATmÊNAÊHUDEBNqCHÊFESTIVALECHÊPRġÊODMALIØKAÊTANØqÊJAKOÊPROFqCIÊ.AÊSVfTKYÊHUDBYÊ PODÊĝIRġMÊNEBEMÊSEÊHOLTÊNEZAPOMqNfÊ3Ê6ODAFONEÊLIVEÊTEÝÊMĈğETEÊBġTÊPÿIÊTOM ÊNAPLfNUJTEÊ SIÊSÊNfMIÊKLIDNâÊCELmÊFESTIVALOVmÊLmTOÊ0ODqVEJTEÊSE ÊKOLIKÊPROÊVfSÊMfMEÊSKVâLġCHÊMOğNOSTq

ALECHË ACqËOËFESTIV 6qCEËINFORM DAFONEË 6O AË AJDETEËN AËSOUTçĉIËN ALY IfLUË&ESTIV LIVEËVEËSPEC

4AKHLEÊTOÊĝLAPALOÊMINULġÊROKÊNAÊ(IP(OPÊÊKEMPU

³®¡ªĨ¥®³Ĩ±£®±«£Ĩ +DEË-ÜĢ÷™Ĩ¡ĠĂÔĨĨ +DYËêĐàĦĐĨĥĐ

ĨĨ +DOˬ½ÿIJĨ¡ó½ĂÐĨ¥IJÿĨ«ĂĴõÿĜĨ ¡Ġõûõÿ½øĢÐĨ¬½ĪĪ½åõĶ ´¸®©Q¨¡£ĨĨ +DE˵ĴĂöŽõÎÜĨĨ +DYËĄçĐĨĥĐĨĨ +DOË

ÊAÊTAKHLEÊNAÊ3UMMERÊOFÊ,OVE

´#¼ž¸žĨ¥£´µĨ Ĩ

¡®´¬¨¡Ĩµ³¨±ĨĨĨ

½ÿÍĂĨ¢ÜĨ¦½õ½ÐĨ¬½ÿ½IJÐĨ ¡½½û½ÿ §³ž¢§®·´£ĨĨ

+DOË

+DE˵bĹ¾Ĵ¾ +DYËĬĐàĦĐĨÝĐĨ +DOË

+DEË¡ĂĢ÷ĂĴõÎÜĨ¸Ĩ¡Ġÿ¾ĨĨ +DY çĐĨÝĐ

Ĩ Ĩ ¦øÜÿÿĨ¹õøøĢĂÿÐĨ¡ĂøõÿĨ¢aøÜ +DOË©IJĢĪõÿĨ³ĂÄÜĠĪĢĂÿÐĨ¥ÜĠìõÜÐĨ ±ÜÿÓIJøIJûĨēĨ¬ÍĨ¸ÜĠĢÜ ¬¨¦§µ»Ĩ´®·­¢´ĨĨ +DE˯øŽvĨ¸Ĩ¶bÅĂĠ¾ĨĨ «®¸£Ĩ±«ž­£µĨĨ +DYËĄêĐàĄĦĐĨĥĐĨĨ +DE˲Ġ¾ó¾ĨË +DO˱½ÿĪÜĂÿĨ³ĂÍĂ͂ÐĨµóÜĨ +DYËĄĄĐàĄİĐĨÝĐĨ µĂ½ĢĪÜĠĢÐĨµóÜĨ§ĂĪ÷ÿõĴÜĢ +DO˱ÜĪĨ´óĂċĨ ĂķĢÐĨ¥Ġ½ÿĹĨ ¥ÜĠÓõÿ½ÿÓÐĨ¬õÿõĢĪĠķ ¡®«®·³´Ĩ®¥Ĩ®´µ³ž¸žĨĨĨ +DE˯ĢĪĠ¾Ĵ¾Ĩ µ³·µ­®¸Ĩ®±£­Ĩž¨³ĨĨĨ +DYËİĺĐàİĬĐĨĥĐĨĨ +DE˶ĠIJĪÿĂĴĤĨĨ +DO˳ĂÄÜĠĪĨ±ø½ÿĪÐĨ´½øõåĨªÜõĪ½ÐĨ +DYËĄÝĐàİĺĐĨÝĐĨĨ ¸dĠĪĪõÿd +DOË«õĴõÿìĨ¡ĂøĂIJĠÐĨ¬Ăÿ÷ÜķĨ  IJĢõÿÜĢĢÐĨ´IJċċĂĠĪĨ«ÜĢÄõÜÿĢ Ĩ }>A>8=>A>¥

+DE˶ÜċøõÎÜĨĨ +DYËİĄĐàİİĐĨĥĐĨ

¡½ĠøĨ¡Ġ½õìÐĨªÜĴõÿĨ ´½IJÿÓÜĠĢĂÿÐĨžÿÓķĨ¡ĐĨ¥Ü½ĪĐĨ ¢ķÿ½ûõĪÜĨ¬Í ´·¬¬£³Ĩ®¥Ĩ«®¸£ĨĨ +DE˲¾ĠÔIJÅõÎÜĨ +DYËĄĀĐĨÝĐĨĨ

ªĠ½åĪĵÜĠ÷ÐĨžÓ½ûĨ ¥ĠÜÜø½ÿÓÐĨ©ÜååĨ¬õøøĢ §¨±§®±Ĩª£¬±ĨĨ +DOË

+DE˨Ġ¾ÔÜÎĨ«ĠbøĂĴmĨĨ +DYËĄÝĐàİĺĐĨÝĐĨĨ

¦IJĠIJÐĨ­ĂÿĨ±óõĶõĂÿÐĨ«õĪĪøÜĨ ĠĂĪóÜĠ ´£¬µ£ºĨ¡·«µ·³£Ĩ +DOË

+DEËË¡ĠÿĂĨ +DYËÝĐàĀĐĨĀĐĨ +DOË

ªĂĢóÜÜÿÐĨ¬Ăÿ÷ÜķĨ IJĢõÿÜĢĢÐĨ´IJċċĂĠĪĨ«ÜĢÄõÜÿĢ


ÊÊÊ BJO>@6 @>CD I>EN @C>=NĨ ª·«µ·³ž

­ž_¨¸®Ĩ´Ĩ¸®¢ž¥®­£Ĩ«¨¸£ã 5ğIJTEÊSIÊFESTIVALOVOUÊATMOSFmRUÊ NAğIVOÊSÊ6ODAFONEÊLIVEÊ6YRAğTEÊ NAÊFESTÊNEBOÊKONCERT ÊNADOPUJ TEÊSEÊPOÿfDNOUÊPORCqÊSKVâLmÊ MUZIKYÊAÊVYZKOUĝEJTEÊZADARMOÊ 6ODAFONEÊLIVEÊVÊPÿqTOMNmMÊSTfN KUÊ(NEDÊNAÊMqSTâÊMĈğETEÊVYHRfTÊ NâKTEROUÊZEÊSTYLOVġCHÊCENÊ 6ĝECHNOÊDĈLEğITmÊNAJDETEÊPÿqMOÊ NAÊ6ODAFONEÊLIVEÊNEBOÊNAÊ STRfNKfCHÊWWWNAZIVOSVODA FONELIVECZÊSTAØqÊSIÊTUÊADRESUÊ TÿIKRfTÊPÿEMUMLATÊAÊBUDETEÊSIÊJIÊÊ PAMATOVAT Ê4AMÊMĈğETEÊVYHRfTÊ VSTUPENKYÊNAÊVĝECHNYÊAKCEÊVÊSE ZNAMUÊAÊSPOUSTUÊDALĝqCHÊVâCqÊ

¡ªêsl{êz|ttlyêvmêsv}l ryhm{~lyrꏌ™ˆêÍêz|ttlyêvmêsv}lꢪª¦ ¡©­ª¨­¢ªª¦êêê}vkp{ êwhyk|ipjl ˆ‰‰êtŒ–ê÷ê{pnhê÷êhkhtêmyllshukê÷êjoypzêsplipunê lslr{yvjoltplêsp}lê÷êuvy{olyuêsp{lêsp}lê÷êqvvz{ê }huêilssluê÷êzptvuêihzzspulêztp{oê÷êzwhjlêkq tpjohlsêi|yphuê÷ꏒ˜—Ž„ꄇ„ê÷ꖋˆ•Œ‡„‘ê÷êhmyprhêpzshtê÷êthy{puêl€lylyê÷ê qvouênpiivuzê÷ꑄŒ—’ê÷ꐄ•—Œ‘ꊕˆ‡‘ˆ•ê÷ꗙœŽ–ê÷êmlspwlê÷êwvpvt¾ê÷ê{y}hê÷ê kpvtlê÷ꏄ‡Œ‡„ê÷ꑌ““êsp}lê÷êlslr{yhilsêsp}lê÷ênshtv|yê{vêrpssê÷êz|rpê÷êt|ywo€ê Æêjoypz{phuêmpzolyê÷êqhjlrêzplurpl~pjêsp}lê÷êthnul{pjêsp}lê÷ꇌ’ˆê÷êihuêihuê÷ê ‡ê’”š„Œê÷êyhpê÷êvyip{oê÷ꅕˆˆ—‹ê÷ꗋˆê…„‘‡„ꏌ™ˆê÷ꌐꆜ…ˆ• ™ B † ˆ ê ‘„ ê š š š­ – ˜   ˆ •’ ‰  ’™ ˆ ­ † 

~ ~ ~­ z | t t l y v m s v } l ­ j  wlkwyvklqê}z{|wlulrêzlêzsl}v|êqluêhꥩ©êrêÐêwvwsh{r€êkv꣪­¦­¢ªª¦·êêêêêêêê {pjrl{wyvê¾ê~~~­{pjrl{wyv­jê½ê~~~­z|ttlyvmsv}l­jê½ê–‹’“­—ˆ†‹‘’­†

Ê¥}>A>8=>A>


ª·«µ·³žBJO>@6 @>CD I>EN @C>=N

³®¼§®¸®³ÏĨĨ

±³®´µ0Ĩ­£¬·´8¬ @VeZaVEgd]g{aVk`Vgi{X]j [jc\j_Zc’_V`iZcikgiZ`!VaZedhaZYc†YdWdj_Zdc†hanZi†bY{ak†X# CZc†Y^kj#8]aVeX^`dcXZgij_†_V`Y^k†VcZY{kcd_^bknaVh`k’a{YZh`V?V`idWjYZoVkdYdj#ÄZ`a_hZb h^! ZhZiZYnÌEgd]g{aZ¼edY†k{bigdX]jcVodjWZ`!V_Z_^X][gdcibVcV;^a^eV=dg{`V_hZbhZoZeiVa/

(RAJEăËKARTYË (RAJUÊPÿqMOÊVfĝNIVâÊRfDÊ.EJRADâJIÊ0RĝqÊ AÊ+ANASTU 3PqăËPROHRfVfă ËNEBOËVYHRfVfăË -USqMÊTOÊZAKLEPAT ÊZATqMÊSEÊMIÊDAÿqÊ*ENÊUğÊ SEÊMNOUÊNIKDOÊNECHCEÊMOCÊHRfT 0OKUDËJDEËOËKAPELU ËCqTqăËSEËJAKOËVqTçZ Ë MfăËVËRUKfVUËNçJAKfËESA ËNEBOËBLAFUJEăË -YSLqM ÊğEÊJSMEÊZROVNAÊUPROSTÿEDÊROZEHRANmÊ PARTIEÊ6YDALIÊJSMEÊDESKUÊAÊJEDEMEÊROZSfHLmÊ TURNmÊSÊ$IVOKYMÊ"ILLEMÊ+ARTYÊJSOUÊNAÊSTOLE Ê ALEÊSKLqZETÊSEÊBUDE ÊAğÊTENHLEÊKOLOTOØÊSKONØq Ê NAÊPODZIMÊ0AKÊSEÊUVIDq *AKËSEËVfMËHRAJEËPĢEDËPUBLIKEMË $IVOKēHOË"ILLAËË .OÊMâLIÊJSMEÊZÊTOHOÊSTRACHÊĞEÊNfSÊTYÊHOLKYÊ POğENOUÊSVINSKġMÊKROKEM ÊJAKÊSEÊÿqKfÊ !LEÊZATqMÊNfMÊNEUBLIğUJqÊ:ELENINUÊPOÊ NfSÊNEHfZEJq ÊZATLESKAJq ÊNâKDYÊZAZPqVAJq Ê POCHVfLq ÊNAÊRAMENOÊPOKLEPOU ÊAJÊOÊTENÊ AUTOGRAMÊSIÊÿEKNOU Ë

.OVOUËDESKOUË*AKēËTOËBUDEËZAËVODOUË JSTEËVYLOĉILIËKARTYËNAËSTčLË*EDNAËSKVçLfË PECKAËZAËDRUHOU ËNAVqCËVfMËTOËOPRAVDUË ăLAPEË)ËKRITIKAËJEËZATqMËSVORNfË*AKËJSTEË SPOKOJENqËVYË $qKYÊMOCÊ-USqMÊTâÊALEÊOPRAVIT ÊKRITIKAÊZASEÊ TAKÊSVORNfÊNENqÊ.AÊROZDqLÊODÊPRVNqÊDESKYÊ MfMEÊIÊPARÊNEGATIVNqCHÊOHLASĈÊ(LAVNâÊODÊ LIDq ÊKTEÿqÊPOÿfDÊJEĝTâÊVâÿq ÊğEÊMfMEÊNâCOÊ SPOLEØNmHOÊSÊPUNKEMÊ#OğÊNENqÊPRAVDAÊ .OVINKAÊSEÊNICMmNâÊPRODfVfÊJEDNOZNAØNâÊ LmPEÊNEğÊDEBUT ÊTAKğEÊMâÊTOÊZASEÊTAKÊ MOCÊNEMRZqÊ-YÊJSMEÊSÊDESKOUÊVÊRfMCIÊ MOğNOSTqÊSPOKOJENqÊ*EÊTOÊZAÊNfMIÊAÊTEÝÊUğÊ PÿEMġĝLqMEÊOÊDALĝq *AKËDLOUHOËJSTEËNOVOUËDESKUË PĢIPRAVOVALIË ×ISTmHOÊØASUÊJSMEÊNAÊNqÊSTRfVILIÊASIÊDVAÊROKYÊ #HTâLIÊJSMEÊJIÊUDâLATÊVÊKLIDUÊ0ROTOğEÊVĝICHNIÊ PRACUJEME ÊNIKDOÊZÊNfSÊNEMfÊØASÊZAVÿqTÊ SEÊNAÊDVAÊMâSqCEÊDOÊSTUDIAÊ!LEÊTECHNIKAÊ JEÊNAĝTâSTqÊDNESÊUğÊTAKÊDALEKO ÊğEÊSIÊ

MĈğEMEÊVZqTÊSTUDIOÊNAÊCHALUPUÊ!NIÊTOÊNENqÊ DRAHmÊ.AKONECÊJSMEÊSPOLEØNâÊSÊNAĝqMÊ PRODUCENTEMÊ(ONZOUÊĜMEJKALEMÊJEZDILIÊPOÊ VqKENDECHÊNAÊCHALOUPKYÊAÊNATfØELIÊUÊKRBUÊ 0ARfDAÊ-qSTYÊJEÊNAÊNAHRfVCEÊSLYĝETÊIÊTOÊ PRASKfNqÊHOÿqCqHOÊDÿEVA *AKËSEËTIËDAĢqËSKLOUBITËPRfCIËSËHUDBOUË .EMfăËPOCIT ËĉEËJEDNOËÛIËDRUHmËSTRfDfË #HCEÊTOÊTOLERANCIÊNAÊOBOUÊFRONTfCHÊ4OUTOÊ CESTOUÊDâKUJIÊ *AKOËVăECHNOËMfËIËTOHLEËSVfËPROËAËPROTIË +DYĉËTçËMUZIKAËNEĉIVq ËJEËTOËNçKDYËHODNçË ÛASOVçËNfROÛNmËË 4EÝÊCOÊJSMEÊNAÊTURNm ÊJSEMÊVÊPODSTATâÊ NEMâLÊØASÊVZqTÊDOMAÊDOÊRUKYÊKYTARUÊ AÊZKUSITÊNAPSATÊPqSNIØKUÊ+DYBYCHÊ DâLALÊJENOMÊMUZIKU ÊMfMÊNAÊTOÊVâTĝINUÊ PRACOVNqHOÊTġDNEÊ.AÊDRUHOUÊSTRANUÊ NEMUSqMÊVÊHUDBâÊDâLATÊNâCOÊJENOMÊPROTO Ê ABYCHÊMâLÊNAÊSLOğENKYÊ4EDYÊNEÊğEÊBYCHÊTOÊ ÿEĝITÊNECHTâL ÊALEÊNEMUSqMÊ 0ROSTâÊNEMUSqMÊJ


Službu VPN si můžete pořídit k tarifům Naplno (bez Rozjezdu naplno) do 31. 7. 2006. Volání zdarma platí mezi čísly zařazenými v síti VPN do 31. 8. 2006. Pro zákazníky bez písemné smlouvy platí v rámci max. 4 čísel. Aktivace je zdarma u nově pořízených tarifů. Cena telefonů platí do vyprodání zásob a je podmíněna uzavřením písemné smlouvy na 2 roky.

0

Kč za volání ve firmě vám umožní plnit i nečekaná přání zákazníků

Se službou VPN firma neomezeně si teď můžete volat ve firmě všichni zdarma a jak dlouho jen budete chtít. Navíc můžete získat i telefon již od 1 Kč. A to vše bez aktivačního poplatku, už od 2 SIM karet. Užívejte si s Vodafonem neomezeného volání s kolegy. Více na www.vodafone.cz/firma Objednávejte na 800 77 77 00 Nokia 6230i

1 Kč

Je to ve vašich rukou.


ª·«µ·³žBJO>@6 @>CD I>EN @C>=N

¥¨«¬ ´ª¸0«\Ĩ¸®¼®¸\Ĩ±ž³ª 6jiV!kdon!`{gncZWd[{gV!dž`Z_iZh^_^b!_V`X]XZiZ#HiVanhZj ]gY^cnbcd]V[^abÛ#6aZc^`YnidcZWnad iV`dk‚_V`dcnc†#KZhc†b`j6jiV!cZ_cdk’_†b]^ijhijY^VE>M6G!`iZg‚b{cVhk’Ydb†ig]{`ninej Ú Vhµ{`dk^cZWd=aZY{hZCZbd!]gV_†gda^cZ_Zc]aVkc†!VaZ^_ZY^cdj#IkÛgX^hikdÇ^a^^bV\^c{gc†hk’i!kZ `iZg‚b ^_†Vcd_ZcdbVjiV#Hk’ijk’Ç^iZacVedY^kj]dYc!VaZ]aVkc’kZab^o{WVkc# áêï꛾ÙäÛçæ Ê!MBICIvZNqÊZfVOÝfKÊ"LESKÊ-C1UEENÊSEÊ PÿIÊCESTâÊNAÊROZHODUJqCqÊZfVODÊSOUTâğEÊ :LATġÊPqSTÊSHODOUÊNfHODÊDOSTANEÊDOÊ ZAPOMENUTmHOÊMâSTEØKAÊ+ARDANOVfÊ,HOTAÊ 2ADIATORÊ3PRINGS ÊLEğqCqHOÊODÊSLAVNmÊ 2OUTEÊÊKOUSEKÊSICEÊMALġ ÊALEÊDOSTATEØNġÊ NAÊTO ÊABYÊOÊNâMÊNIKDOÊNICÊNEVâDâLÊ -qSTNqÊOBYVATELmÊJSOUÊNAÊPRVNqÊPOHLEDÊ HROZNâÊJEDNODUĝq ÊUSEDLqÊAÊHLAVNâÊNUDNq Ê ALEÊNAKONECÊAROGANTNqHOÊAÊNAFOUKANmHOÊ ZfVOÝfKAÊPÿIVEDOUÊNAÊSPRfVNOUÊCESTUÊ *AKÊPLYTKm ÊCOğÊ!LEÊVğDYąÊJDEÊPÿECEÊ JENOMÊOÊAUTAÊ!UTAÊTADYÊDOKfğqÊCOKOLIÊ

.EJENÊ"LESKÊ-C1UEEN ÊALEÊIÊVĝECHNYÊ DALĝqÊPOSTAVYÊTOHOTOÊBfJEØNmHOÊSNqMKUÊ "OURfCIÊSTROHġCHÊTVARĈÊSÊVYZġVAVġMIÊ NfRAZNqKY ÊLIMUZqNKYÊOBLġCHÊTVARĈÊ ØIÊPOSTARĝqÊSELADONIÊCADILLACIÊJEZDqCqÊ SÊPODVOZKEMÊPROKLATâÊNqZKO–Ê-qSTOÊBARUÊ MAJqÊBENZINKY ÊNAÊSTADIvNECHÊSIÊMqSTOÊ HOT DOGĈÊKUPUJqÊSAMOLEPKYÊAÊKÊDOKTOROVIÊ CHODqÊVqTEÊKAM–Ê$OKONCEÊIÊHMYZÊJEÊ ZDEÊVÊPODOBâÊAUTOMOBILĈÊROZTOMILOSTÊ AUTO SVâTLUĝEKÊPOLETUJqCqCHÊVEÊFILMUÊ NUTNâÊVYVOLfVfÊJASNOUÊPÿEDSTAVU ÊğEÊ MERCHANDISEÊKÊTOMUTOÊFILMUÊBUDEÊVEÊ

ZNAMENqÊLmTAJqCqCHÊANGLIØfKĈ Ê*EÊTmMâÿÊ NEUVâÿITELNm ÊJAKmÊGRIMASYÊSEÊDAJqÊVYKOUZLITÊ JENOMÊPOMOCqÊPÿEDNqHOÊSKLAÊAÊKAPOTY 3KVâLfÊATMOSFmRA ÊVġTEØNmÊPROVEDENq Ê ZfBAVNmÊCITACEÊSLAVNġCHÊDâLÊAÊNâKOLIKÊ SKUTEØNâÊFANTASTICKġCHÊSCmNÊSTRAĝENqÊ TRAKTORĈÊBUDEÊPÿEVRATEMÊVÊKINEMATOGRAFII Ê TENTOÊFILMÊPOSOUVAJqÊNEÊDOÊKATEGORIEÊHORNqCHÊ DESETIÊTISqC ÊALEÊPÿqMOÊDOÊ'OLDÊ#LASSÊÊ 4ENHLEÊFILMÊSKUTEØNâÊVONqÊBENZINEMÊ þEØENOÊPOÊJEJICH ÊVEÊSVmÊKATEGORIIÊJEÊ OPRAVDOVġMÊ&ERRARIÊ!ÊKDOÊBYÊSEÊVÊNâMÊ NECHTâLÊALESPO÷ÊJEDNOUÊPROJET–

ˆÊ$ISNEY0IXAR

¥¨«¬Ĩž·µžĨč¡ž³´ĎĨ¬#Ĩ¸Ĩ,£´ª\¡§Ĩª¨­£¡§Ĩ±³£¬¨/³·ĨĄĬĐĨ,£³¸£­¡£Đ

}>A>8=>A>¥


ÊÊÊ BJO>@6 @>CD I>EN @C>=NĨ ª·«µ·³ž BJO>@6

µ¨±»

áêïê•ÁëáÞÙ¤˜¾ÙäÛçæ

±³®Ĩ¥ž©­Q¬£ª³»ĐĐĐ

®«£ªĨ±®«8¸ªžÏĨĨ

©ĢÜûĨÜĠõåĨ½Ĩ÷ÓĂĨöÜĨĴuÍĨ ÍĨ 7daZ`Eda†k`VYdhiVaoV`daegdeÛ_^ihkÛ_]aVh ^ihkÛ_]aVh Vjij#IZYn`dc`g‚ic’Zg^[dk^bZo^Vjin# Vjin# 5ĉËNçKDYËPROMLOUVALAËVAăqMËHLASEMË NçJAKfËKRESLENfËFIGURKAË 0RfVâÊNEDfVNOÊJSEMÊVEÊZLqNSKmMÊSTUDIUÊ NAMLUVILÊFILMÊ+RYSfCIʝÊTAMÊDABUJUÊTÿIÊ KRYSY ÊKTERmÊğIJqÊNAÊSMETIĝTIÊUÊ6IZOVICÊ!ÊTOÊJEÊ VLASTNâÊMOJEÊJEDINfÊDABINGOVfÊZKUĝENOST +DYĉËTEDYËPOROVNfTEËTYTOËDVçËZKUăENOSTI Ë COËJEËTçĉăq˞ËNAMLOUVATËKRYSU ËNEBOË ăERIFSKmËAUTOË .EZNfMÊTOHOÊHERCE ÊKTERġÊĝERIFAÊVÊORIGINfLEÊ MLUVIL ÊALEÊJqTÊVÊJEHOÊSTOPfCHÊBYLOÊPÿqJEMNġÊ *INAKÊJSEMÊZJISTIL ÊğEÊKOLIKRfTÊJSOUÊ POSTSYNCHRONYÊVLASTNqÊPOSTAVYÊTâğĝqʝÊTEDYÊ TREFITÊSEÊSfMÊSOBâÊDOÊPUSYʝÊNEğÊTREFITÊSEÊDOÊ AUTAÊ4qM ÊğEÊJEÊTOÊSTYLIZOVANm ÊJEÊTOÊVOLNâJĝq 6AăEMUËPROSTĢEDNqMUËSYNOVIË*ENqÛKOVIË JSOUËDVAËROKY˞ËTEDYËVçKËNAËANIMOVANmË FILMY—Ë-fËJEËRfDË .OÊAÊJAKÊ*EHOÊMILfØKEMÊJEÊ.EMOÊAÊTAKYÊ +RTEØEKÊ5ğÊSEÊTâĝqM ÊJAKÊBUDEÊKOUKAT ÊAğÊÊ AUąfKÊPROMLUVqÊTATOVġMÊHLASEMÊ4OÊBUDEÊ PROÊNâJÊPÿqJEMNmÊPÿEKVAPENqÊ.AVqCÊJSEMÊ ĝERIF ÊAÊKDOÊJEÊVqC

!ËJAKēËJSTEËDIVfKË ANIMOVANēCHËFILMčËVYË *fÊMfMÊRfDÊDISNEYOVKYÊ4ÿEBAÊTAKOVm Ê JAKOÊ+NIHAÊDğUNGLqÊ!ÊSAMOZÿEJMâÊTAÊ NAĝEÊØESKfÊKLASIKA ÊTOÊJSOUÊNfDHERNmÊ VâCIÊ0OÊPfTġMÊDqTâTIÊTOÊTEPRVEÊØLOVâKÊUMqÊ OCENITÊ5ğÊJSEMʝÊMOHUÊPROHLfSITʝÊSKOROÊ ZNALECÊRĈZNġCHÊANIMOVANġCHÊPOHfDEKÊ AÊVEØERNqØKĈÊ4OÊBYCHÊSNADÊMOHLÊNAPSATÊ IÊNâJAKOUÊDIPLOMKUÊNAÊTOTOÊTmMAÊÊ 0ROÛËSIËMYSLqTE ËĉEËJSTEËDOSTALËPRfVçËROLIË ăERIFSKmHOËVOZUË .OÊTOÊJfÊNEVqM ÊPĈVODNâÊJSEMÊTOTIğÊMâLÊBġTÊ TENÊHIPPIESOVSKġÊVOLKSWAGENÊZEÊÊLET ÊCOÊ PAKÊDOSTALÊ*IRKAÊ-ACHfØEKÊ 0ROËJAKfËAUTAËMfTEËSLABOSTËVEË SKUTEÛNOSTIËËËË -âLÊJSEMÊĝTâSTq ÊğEÊJSEMÊSIÊVğDYCKYÊVYBRALÊ DOBRmÊAUTOÊ0OTÿEBUJUÊHLAVNâÊPOHODLNġÊ AÊPÿIMâÿENâÊRYCHLġÊAUąfKÊ!ÊNAÊFARMâÊ MfMEÊIÊTRAKTORÊ×ASÊODÊØASUÊSIÊNAÊNâMÊ ZAJEZDqMÊ-USqM ÊKVĈLIÊKLUKOVIÊ*ETÊSÊTATOUÊ NAÊTRAKTOÿE ÊTOÊJEÊNâCO

¼Ĩµ®§®§«£Ĩ ´ª¸0«/§®Ĩ ž­¨¬®¸ž­/§®Ĩ ¥¨«¬·Ĩ±ž­žĨ¢¨´­£»£Ĩ ´£Ĩ¬®_­#Ĩ´µž­£Ĩ ª·«µĐĨ­žĨ¸®¢ž¥®­£Ĩ «¨¸£ãĨªĨ­0¬·Ĩ ­ž©¢£µ£Ĩµ£¬žµ¨¡ª/Ĩ ©ž¸žĨ§³»ÐĨµž±£µ»Ĩ žĨµžª»Ĩ´®·µ0_Ĩ ®Ĩ #©£,­/Ĩ¡£­»Đ

/BÿqÊBROSKEVÊNEZNfÊKAğDġ ÊALEÊKDOÊUğÊJIÊ ZNf ÊTENÊNâCOÊZNAMENfÊ4UHLEÊKAPELUÊ VYROBILÊPfMBĈÊPROÊLIDI ÊCOÊMAJqÊRfDIÊCHYTRmÊ TEXTYÊAÊMUZIKU ÊKTERfÊNEZAØNEÊOTRAVOVATÊPOÊ TÿETqMÊOMLETqÊNAÊ&REKVENCIÊÊ$OKAZUJEÊTOÊ IÊDRUHfÊBROSKVqÊDESKA ÊBEZEJMENNmÊ%0ØKOÊ BĈHVqÊCOÊTOÊPÿESNâÊZNAMENf ÊALEÊZNqÊTOÊ COOL ÊSEÊTÿEMIÊPqSNIØKAMIÊAÊBONUSEMÊVEÊ FORMâÊDATOVmÊSTOPYÊ 0ROTIÊPRVNqÊDESCE Ê6YBRANġMÊSCmNfMÊ ZÊDâTSKmHOÊSNU ÊJEÊTAÊNOVfÊSTÿqZLIVâJĝq Ê POMALEJĝq ÊNEMfÊBOOKLET ÊNEHOSTUJEÊNAÊ NqÊ,ENKAÊ$USILOVfÊAÊVĈBECÊPĈSOBqÊTROCHUÊ RARITNâ ÊPqSNIØKYÊJSOUÊALEÊPOÊPfRÊPOSLEĝqCHÊ POÿfDÊDOBRmÊ"ROSKEVÊPÿIBRALAÊKEÊKYTARfM Ê SAXOFONUÊAÊBICqMÊJEĝTâÊKLfVESYÊ/LGYÊ -ATOUĝKOVm ÊAÊPROSPâLOÊJqÊTOÊ+LfVESISTKAÊ DOKONCEÊJEDENÊZEÊTÿqÊSONGĈÊIÊNAPSALAÊ AÊZPqVf ÊØqMğÊDOKAZUJE ÊğEÊTROCHAÊNâHYÊ KAğDmÊPfNSKmÊSESTAVâÊJENOMÊPROSPâJEÊ /BÿqÊBROSKEVÊJEÊASFALTOVf ÊMâSTSKf Ê DLOUHOTvNOVfÊKAPELAÊSEÊZVLfĝTNqÊPOETIKOUÊ AÊPÿqJEMNâÊUJETġMÊFRONTMANEM ÊPOMALUÊ SEÊZJEM÷UJEÊAÊOBRUĝUJEÊDOÊDIAMANTUÊ*EJqÊ NOVmÊ#$ØKOÊSEÊDfÊPOSLOUCHATÊOÊSAMOTâÊ AÊNEMUSqTEÊSEÊHOÊSTYDâTÊPUSTITÊPÿfTELĈMÊ $ATOVfÊSTOPAÊPOTâĝqÊFANYNKYÊZPâVfKAÊ #ANNYHOÊIÊOSTATNqCHÊØLENĈÊKAPELYÊFOTKAMIÊ AÊTÿEMIÊVIDEOKLIPY ÊNAJDETEÊNAÊNqÊIÊTEXTYÊ PqSNIØEK ÊDqKYÊØEMUğÊZJISTqTE ÊğEÊSEÊDAJqÊØqSTÊ JAKOÊPOEZIEÊ5ğÊTYÊNfZVYÊþEZNqKOVAÊğENA Ê (LAVNâÊğEÊJqÊCHUTNf Ê(LqDfMÊTâKAVOU


ª·«µ·³žBJO>@6 @>CD I>EN @C>=N

´«®·±£ªĨĨ «¨µ£³#³­8

ª­¨§»Ĩ

­£©«£±Q8Ĩ¸0µžÐĨž »´µ£Ĩµ®Ĩ­£¬·´£«¨Ĩ¡£«/Ĩ,8´µ

ę·›ĨÿÜûaûĨ›aÓÿĂIJĨĴuĠIJÐĨ±½IJøÜÐĨ Ą ­½ĪajÜÿu Ĵ—ÄÜÍĨ›aÓÿĂIJĐĨ­aÄÛÜÿĢĪĴuĨûõĨÿõ÷ÓķĨ ÿõÍĨÿÜÓ½øĂĐĨ­½Ăċ½÷ÐĨĂĢø½ÄĂĴ½øĂĨûmĐĨ ­½IJjõøĂĨûmĨċ½Ó½ĪĨÿ½Ĩ÷ĂøÜÿ½ÐĨÿõÍĨĴuÍĐĚĨ STRÊÊĞIVOTÊPOÊFRANCOUZSKU

ę,uûĨĢĴĂÄĂÓÿmöuĨ½ĨċŠuĠĂÓÿmöuĨûaĨĹ½Ĩ ĢÜÄĂIJĨ÷IJŠÜĨ›õĴĂĪÐĨĪuûĨöÜĨøÜċuĨõĨĴĨċÜ÷ajõĐĨ UċøÿmĨÿÜö½ĢĪÿmöuĨöĢĂIJĨĢĴmĪĂĴmĨċĠĂĢøIJøaĨ ċmĪõóĴmĹÓõj÷ĂĴaĨ÷IJŠ½Ī½ĨĹĨ ĠÜĢĢÜĐĚĨĨ STRÊÊ#HUąOPIS

ĨĄĨĨÊ_õĴĂĪĨċĂĨåĠ½ÿÍĂIJĹĢ÷IJ ªÜ¾ÿô²¾IJøĨ£IJÅĂõĢ

ĨİĨĨ¡óIJĂċõĢ

ªõĪ÷¾Ĩ´b÷ĂĢÿv÷ĂĴbÑĨĨ £ÜÿõĢ¾Ĩ²ĠÎ÷ĂĴb

ZËFRANCOUZăTINYËPĢELOĉILAË !LEXANDRAË0FLIMPFLOVf ËDOSLOVË0ETRË $YTRT Ë%UROMEDIAË'ROUP˞Ë/DEONË ËËSTRAN

EDITORKAË)VETAË#OUFALOVf Ë .AKLADATELSTVqË,IDOVmËNOVINYË Ë ËSTRAN

4ENHLEÊFRANCOUZSKġÊPfNÊVÊNEJLEPĝqCHÊ LETECHÊPqĝEÊJAKOÊBĈHÊ-fÊZAÊSEBOUÊ ÊROMfNĈÊAÊFĈRUÊDALĝqHOÊSPISOVfNqÊ AÊJEHOÊNEJNOVâJĝqÊKNIHAÊJEÊLITERfRNqÊ ĝPERKÊ-OCKRfTÊJSEMÊTADYÊCHVfLILÊ SKVâLġÊSTYL ÊPRONIKAVOSTÊNEBOÊRYZOSTÊ NAĝLfPNUTġCHÊMLADqØKĈ ÊKTEÿqÊ ZÊCHAOSUÊSVâTAÊVYSEKLIÊBRILIANTÊ$UBOISÊ JEÊMISTRÊZLATNqKÊAÊTAKOVmÊKAMENYÊJSOUÊ PROÊNâJÊZfKLADNqÊSUROVINAÊ"RILANTNqÊ VYPRAVâØSTVqÊBYÊMOHLÊPÿEDNfĝETÊ NAÊUNIVERZITâ ÊJEHOÊPOSTAVYÊJSOUÊ MALmÊPSYCHOLOGICKmÊSTUDIEÊAÊJEJICHÊ PÿqBâHYÊPLYNOUÊTAKÊSAMOZÿEJMâ Ê AÊPÿITOMÊNEVYPOØITATELNâ ÊJAKOÊSTUHAÊ SMUTEØNqHOÊVâNCEÊVÊPROUDUÊ+DOÊMfÊ CHUą ÊMĈğEÊNAVqCÊKNqğKUÊØqSTÊIÊJAKOÊ REKAPITULACIÊPOSLEDNqCHÊDESETILETqÊ FRANCOUZSKmÊHISTORIEÊ!UTORĈVÊHRDINAÊ 0AULÊ"LICKÊJEÊDqTâÊĝTâSTâNYÊ!SPO÷Ê TOÊTAKÊVYPADfÊ.EğÊSIÊSPOLUÊSÊNqMÊ UVâDOMqTE ÊğEÊĝTâSTq ÊKTERmÊJAKOÊ BYÊPADALOÊZÊNEBE ÊUDâLfÊZÊØLOVâKAÊ TRAGICKOUÊPOSTAVUÊRAZÊDVAÊ

+UCHAÿKYÊJSOUÊMORÊ*ASNâÊğEÊNEÊTYÊğIVmÊ SÊVAÿEØKOUÊVÊRUCE ÊNAÊTâCHÊSTOJqÊLIDSTVO Ê ALEÊKNIHYÊRECEPTĈÊ.OÊÿEKNâTEÊSAMIÊ 0OÿqDqTEÊSIÊJEDNU ÊDRUHOUÊAÊZAÊCHVqLIÊSEÊ TOÊDOMAÊMNOğqÊJAKOÊKRfLqCIÊ!LEÊTAKOVfÊ KNqğKAÊOÊPUTOVfNqÊZAÊUNIKfTNqMIÊJqDLY Ê VEÊKTERmÊJEÊSEMÊTAMÊPRIMAÊRECEPT ÊTOÊ JEÊPANEÊJINfÊ,mTOÊJEÊPÿECEÊOFICIfLNqÊ DOBAÊCESTOVfNqÊAÊPLNġCHÊPUPKĈÊ ®-qSTOPÿqSEğNâÊPROHLAĝUJI ÊğEÊZEMâ Ê MqSTA ÊDOPRAVNqÊSPOJENqÊIÊHISTORKYÊJSOUÊ ABSOLUTNâÊPRAVDIVmÊAÊUVfDâNmÊRECEPTYÊ SPOUSTAÊLIDqÊSKUTEØNâÊOTESTOVALA ŸÊ SLIBUJEÊSEÊNAÊ{VODÊ!ÊPAKÊUğÊTOÊSVIĝTq ÊAğÊ SEÊHRNCEÊNATÿfSAJqÊ&INSKO Ê,APONSKO Ê ĜVmDSKO Ê"AVORSKO Ê-ONTEÊ#ARLO–Ê 0OØqTEJTEÊSÊTqM ÊğEÊJAKÊDOJDEÊNAÊBAREVNmÊ FOTKY ÊSPUSTqÊVAĝEÊCHUąOVmÊPOHfRKYÊ TAKOVġÊVIRVfL ÊAğÊRADĝIÊZAPNETEÊTROUBUÊ AÊNâCOÊVYZKOUĝqTEÊ4ÿEBAÊĝVġCARSKġÊ KOLfØÊCHOLERA ÊTOÊNEZNqÊĝPATNâÊ -IMOCHODEM ÊKDYBYÊVfMÊVAÿENqÊ ZAØALOÊPqTÊKREV ÊVÊSEKCIÊOÊRUMUNSKmÊ KUCHYNIÊSEÊTâĝqÊHRABâÊ$RfKULAÊ

}>A>8=>A>¥

İ

®*ELÊBYSÊSÊNfMIÊNAÊREPORTfğŸÊ POVqDfÊKAMARfDÊZÊROZHLASUÊ ®.OÊJmJE ŸÊÿqKfM ÊPROTOğEÊJSEMÊ MUÊUÊOHNâÊVğDYCKYÊZfVIDâLÊ DOBRODRUğNmÊHISTORKYÊ4ÿEBAÊ JAKÊHOÊNAÊSOUTâğIÊVÊPOJqDfNqÊ KNEDLqKĈÊMqSTNqÊğROUTIÊHECOVALI Ê AąÊTOÊTAKYÊZKUSq ÊAÊPAKÊMUÊCHTâLIÊ PÿEVRfTITÊAUTO ÊPROTOğEÊVYHRfL Ê®.AÊĜUMAVâÊNAĝLIÊPOHANSKġÊ POHÿEBIĝTâÊAÊTEÝÊVÊSOBOTUÊPÿEDÊ SLUNOVRATEMÊHOÊVÊĝESTÊRfNOÊ OTEVÿOU ŸÊLfKALÊMâÊ0ÿEDSTAVILÊ JSEMÊSIÊVġCHODÊSLUNCEÊ VÊMLğNmMÊOPARUÊLESNATġCHÊ KOPCĈÊAÊDqVKYÊVÊLEDABYLEÊ ZAVfZANġCHÊÿqZfCHÊ®*EDUŸ ®4AKÊZEJTRAÊVEØERÊVÊOSMÊØEKEJÊ UÊ4HOMAYEROVKYŸÊ.AÊNICÊJSEMÊ SEÊNEPTAL ÊNEDIVILÊSE ÊğEÊBUDEÊ TEPRVEÊØTVRTEK ÊSBALILÊVâCIÊNAÊ DVAÊDNYÊAÊVÊDOMLUVENġÊØASÊBYLÊ NAÊMqSTâÊ)HNEDÊJSMEÊVYRAZILIÊ /VĝEMÊJENOMÊPÿESÊSILNICIÊDOÊ +RØSKmHOÊLESAÊ®-USqMEÊTOHOÊ COÊNEJVqCÊPÿEDTOØIT ÊABYÊSEÊTOÊ STIHLO ŸÊVYSVâTLUJEÊKAMARfDÊ ®!ÊTADYÊNEJSOUÊSLYĝETÊTRAMVAJEŸÊ 4UPâÊJSEMÊPÿIKġVNUL ®$OBRmÊRfNO ÊJEÊPÿESNâÊĝESTÊ HODINÊAÊMYÊSTOJqMEÊUPROSTÿEDÊ ĝUMAVSKġCHÊHVOZDĈ ŸÊHLfSfÊ REPORTmRÊDOÊMIKROFONUÊ"YLOÊ NâCOÊPOÊOSMmÊVEØER ÊSTfLIÊJSMEÊ VÊPRAğSKmÊ+RØIÊAÊMqSTOÊDqVKYÊ VÊPRĈHLEDNmÊÿqZEÊVYKOUKLAÊ ZÊKÿOVqÊDĈCHODKYNâÊSÊPUDLEMÊ 6YTÿEĝTILAÊOØIÊ+AMARfDÊNEHNULÊ BRVOUÊAÊZVUØNâÊPRONESLÊ®.ADÊ 0LEĝNġMÊJEZEREMÊPRfVâÊVYCHfZqÊ SLUNCEŸÊ:AØALAÊJEØETÊ 6YTRATILÊJSEMÊSEÊNAÊAUTOBUSÊ *ISTâÊSEÊØASEMÊUÊOHNâÊ DOZVqM ÊJAKÊTOÊDOPADLOÊ!LEÊ UPÿqMNâÊÿEØENO ÊDALEKOÊRADĝIÊ BYCHÊSIÊPOSLECHLÊVYPRfVâNqÊ TmÊPANqÊSÊPUDLEMÊ4OÊBUDEÊ DOBRODRUğNfÊHISTORKA -ICHALÊ3CHINDLER


7PM¸7PEBGPOF ʝÊ3NADNfÊCESTAÊKÊ6ODAFONUÊ 6ODAFONEÊLIVEÊ 0fRÊINFORMACqÊNAVqCÊ 6ODAFONEÊKARTAÊ 0ÿIPOJENqÊ ĞARGONÊ 4ELEFONYÊVÊPLNmÊPARfDâÊ 4ELEFONYÊVEÊZKRATCEÊÊ 6ODAFONEÊ7ORLDÊ2OAMINGÊ -OBILÊNAÊSPLfTKYÊ $ALĝqÊINFORMACEÊOÊNABqDCEÊPRODUKTĈÊAÊSLUğEBÊ .AĝEÊPRODEJNYÊ

4ATOÊØfSTÊOBSAHUJEÊINFORMACEÊOÊVYBRANġCHÊSLUğBfCHÊAÊPRODUKTECH ÊKTERmÊNABqZqÊ6ODAFONEÊSVġMÊZfKAZNqKĈM


4OBEO¸DFTUB L7PEBGPOV ,30, 7ZCFSUFTJUBSJG

,30, 7ZCFSUFTJE¸SFL

6YBERTEÊSIÊZÊNAĝICHÊTARIFĈÊTEN ÊKTERġÊNEJVqCÊSEDNEÊPRfVâÊVfMÊ .AVqCÊSIÊMĈğETEÊKÊ6ODAFONUÊPÿENmSTÊIÊSVmÊSTfVAJqCqÊØqSLOÊ

2OZHODNâTEÊSE ÊJESTLIÊCHCETEÊZVġHODNâNġÊTELEFON ÊÊ NEBOÊRADâJIÊZDARMAÊBALqØEKÊZÊ$fRKOVmHOÊKOĝE

6qCEÊINFORMACqÊOÊPÿENOSITELNOSTIÊØqSELÊNAJDETEÊNAÊSTRÊ ÊBODÊÊÊÊ

#VÆ

5BSJGZ/BQMOP 6OLNmËMINUTY

-çSqÛNqËPAUăfL

$ALăqËMINUTY

Ê+Ø Ê+ØÊ

 Ê+Ø Ê+ØMIN

2/:*%:$Ë.!0,./

ËËMINUTÊÊÊ

Ë

Ë.!0,./ ËËMINUTÊ

Ê+Ø Ê+Ø

 Ê+Ø Ê+ØMIN

Ê+Ø Ê+Ø

 Ê+Ø Ê+ØMIN

TJNÐxFUFQPÏÄEJUKFEFO[WÔIPEOÃOÔ UFMFGPO7PEBGPOFMJWF TFLUFSÔNCVEFUF NÄUNPxOPTUVxÄWBUTJTMVxCV7PEBGPOF MJWF OFCPKJOÔ[WÔIPEOÃOÔUFMFGPO CF[7PEBGPOFMJWF

Ê+AğDġÊ6ODAFONEÊTELEFONÊMfÊJEDNUÊSTANDARDNqÊAÊØTYÿIÊPOSTUPNâÊ STfLEÊVġHODNâJĝqÊCENYÊ×qMÊVYĝĝqÊTARIF ÊTqMÊLEVNâJĝqÊTELEFON

Ë

Ë.!0,./ ËËMINUT

Ë.!0,./ ËËMINUT

Ê+Ø Ê+Ø

 Ê+Ø Ê+ØMIN

6qCEÊINFORMACqÊOÊ6ODAFONEÊLIVEÊAÊNABqDCEÊVYZKOUĝENqÊSLUğBYÊNAÊMâSqCÊZDARMAÊNAJDETEÊ NAÊSTRÊ ÊÊÊAÊÊNEBOÊNAÊWWWVODAFONECZ

Ë.!0,./ Ë ËMINUT

Ê+Ø Ê+Ø

 Ê+Ø Ê+ØMIN

3-3ËZAËË+ÛËË Ê+Ø

Ê+ÊTOMUTOÊTARIFUÊSEÊNEVZTAHUJEÊNABqDKAÊ$fRKOVmHOÊKOĝE

/VLfDEJTEËSVčJË{ÛETËSAMIËAËZqSKEJTEËSLEVUËËË NAËVOLfNqËSEËSLUĉBOUË0OËSVmM ÊÊ0OËSVmM

Ë.!0,./

0OKUDÊSEÊROZHODNETEÊPROÊ6ODAFONEÊLIVEÊTELEFON ÊZqSKfTEÊNAVqCÊMOğNOSTÊVYZKOUĝETÊSIÊ 6ODAFONEÊLIVEÊCELġÊMâSqCÊZADARMOÊ6EÊVYBRANġCHÊSEKCqCHÊ6ODAFONEÊLIVEÊSIÊTAKÊBUDETEÊ MOCIÊØqST ÊCOÊHRDLOÊRfØq ÊAÊKÊTOMUÊBUDETEÊMqTÊMOğNOSTÊSTfHNOUTÊSIÊDOÊSVmHOÊMOBILUÊ ZADARMOÊAğÊÊSKVâLġCHÊOBRfZKĈ ÊÊHERÊAÊÊMELODIq

#ENAËVOLfNqËSEËSLUĉBOUË0OËSVmM

 Ê+Ø Ê+ØMIN

Ë.!0,./

 Ê+Ø Ê+ØMIN

Ë.!0,./

 Ê+Ø Ê+ØMIN

Ë.!0,./

 Ê+Ø Ê+ØMIN

!KTUfLNqÊNABqDKAÊNAĝICHÊTELEFONĈÊJEÊNAÊSTRfNKfCHÊÊAğÊÊ 6qCEÊINFORMACqÊOÊZVġHODNâNġCHÊTELEFONECHÊNAJDETEÊNAÊSTRÊ ÊBODÊÊÊ

/FCP

TJNÐxFUFQPÏÄEJUKFEFO [UÃDIUPCBMÄ¿LÐ

Ë"ALqÛEKËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËË6OLNēCHËJEDNOTEKËZAËMçSqC ËË"ALqÛEKËVOLNmËMINUTY

ËMINUT

ËË"ALqÛEKËVqKENDOVmËHOVORY

NEOMEZENç

ËË"ALqÛEKËVqKENDOVmË3-3

NEOMEZENç

ËË"ALqÛEKË3-3

Ë3-3 Ë--3

ËË"ALqÛEKË--3 "ALqÛEKËVYDRĉqËZDARMA ËMçSqCE

ËMçSqCč

ËMçSqCč

)NFORMACEÊOÊBALqØCqCHÊNAÊSTRÊÊAÊÊÊ

0ODROBNmÊPODMqNKYÊSLUğBYÊ0OÊSVmMÊNAJDETEÊNAÊWWWVODAFONECZ

6ODAFO NEËLIVE NAËM çSqC

:$!2!

}>A>8=>A>¥›

ËMçSqCč


5ÏJKFEOPEVDIÀLSPLZ LFTQS¸WOÀNVUBSJGV UFMFGPOV BTMVxC¸N ,30, ;WBxUF LPNVWPM¸UF !ÊTEÝÊNâCOÊNAVqC ÊCOÊSEÊMĈğEÊHODITÊ*ESTLIÊMfTEÊPÿf TELEÊNEBOÊØLENYÊRODINYÊSÊ6ODAFONEM ÊMĈğETEÊJIMÊVOLATÊ VġHODNâJIÊ-ĈğETEÊSIÊVYBRATÊJEDNUÊZÊTâCHTOÊTÿqÊSLUğEB

0ROGRAMËJEDNIÛKA ËËË+ØÊ Ê+ØÊ AKTIVAØNqÊPOPLATEKÊZAÊSLUğBUÊ

.BMÀTISOVUÄ ,SPL

4ARIFÊ

ËË3LUĉBAË0OËSVmM

,SPL Ë+ØMINÊ Ê+ØMINÊ PÿIÊVOLfNqÊVAĝqÊJEDNIØCE

,SPL

/FCP 0ROGRAMËRODINA ËËË+ØÊ Ê+ØÊ

 Ë+ØMINÊ Ê+ØMIN

1P¿¸UF¿OÄ¿¸TULB

AKTIVAØNqÊPOPLATEKÊZAÊKAğDOUÊ3)-Ê PÿIÊVOLfNqÊAğÊMEZIÊÊØqSLYÊVÊRfMCIÊRODINY

$FMLPW¸NÃTÄ¿OÄ¿¸TULB

/FCP 0ROGRAMËNEJ ËËË+ØÊ Ê+ØÊ MâSqØNâÊ

3,%6!Ê Ë+ØMINÊ Ê+ØMINÊ PÿIÊVOLfNqÊNAÊÊVYBRANġCHÊØqSEL

7PMBDÄKJTUJOB VqCEÊINFORMACqÊNAÊSTRÊÊAÊ

#ENYÊUVEDENmÊVÊTABULKfCHÊVÊKROCqCHÊ ÊJSOUÊBEZVØETNâÊÊÊ$0(

'MFYJ4USPQ VqCEÊINFORMACqÊNAÊSTRÊÊAÊ

'MFYJ-JNJU VqCEÊINFORMACqÊNAÊSTRÊÊAÊ

$ALăqËINFORMACEËOËTARIFECH ËPRODUKTECH ËSLUĉBfCHËAËPODMqNKfCHËPROË ZVēHODNçNmËNABqDKYËTELEFONčËNAJDETEËNAËWWWVODAFONECZËË NEBOËVOLEJTEË6ODAFONEËPRODEJËËË

Ê¥}>A>8=>A>


4WÃUOBEMBOJ ,NPÐJ[¹CBWZJQFWOÁQÑEÄVxJUFÀOÕDIJOGPSNBDÅTFUFÇ EPTUBOFUFTOBEOPQÐFTEJTQMFKNPCJMV1SVCOÄUFUPIOFE Zprávy a počasí Hudba Hry a aplikace Obrázky Sport

7PEBGPOFMJWF

Zábava

JEÊBRfNAÊDOÊSVâTAÊAKTUfLNqCHÊ INFORMACqÊIÊBfJEØNmÊZfBAVY 3NADNOÊAÊHNEDÊSIÊDqKYÊNâMUÊ PÿEØTETEÊNEJNOVâJĝqÊZPRfVY Ê ZKONTROLUJETEÊPÿEDPOVâÝÊ POØASq ÊNAJDETEÊNEJBLIğĝqÊSPOJÊ AÊSTfHNETEÊSIÊTYÊNEJNOVâJĝqÊ HRY ÊOBRfZKYÊAÊHUDBUÊ!ÊTOÊ ZDALEKAÊNENqÊVĝECHNO

Informace a služby Erotika Pravidelné SMS a MMS

4UB¿ÄKFEJOÀ UMB¿ÄULP

"OJLB¿LV OB[NBS 3URFOVfNqÊVÊMENUÊ6ODAFONEÊ LIVEÊVØETNâÊNfHLEDĈÊJEHOÊ OBSAHUÊJEÊ{PLNâÊZADARMOÊ :APLATqTEÊJENOMÊZAÊOBSAHÊKEÊ STAğENqÊAÊOBSAHÊKÊPROHLqğENq Ê KTERġÊSIÊVYBERETEÊ!ÊOÊCENâÊ SEÊVğDYCKYÊDOZVqTEÊPÿEDEMÊ 4AKğEÊğfDNmÊSTRACHY ÊğEÊVfSÊ 6ODAFONEÊLIVEÊPÿIJDEÊDRAHOÊ 6ĝECHNOÊMfTEÊPODÊKONTROLOUÊ

}>A>8=>A>¥›

!BYSTEÊSIÊMOHLIÊ6ODAFONEÊLIVEÊUğq VAT ÊPOTÿEBUJETEÊJEDINmʝÊ6ODAFONEÊ LIVEÊTELEFONÊ4YHLEÊĝIKOVNmÊMAĝINKYÊ MfMEÊVÊNABqDCEÊNEUVâÿITELNâÊVġ HODNâ ÊTAKğEÊSTAØqÊSKOØITÊDOÊNâKTERmÊ ZÊNAĝICHÊPRODEJEN ÊZAVOLATÊNAÊ ÊÊÊÊNEBOÊSEÊMRKNOUTÊNAÊ NfĝÊWEBÊAÊJEDNUÊSIÊPOÿqDITÊ.AÊ6ODA FONEÊLIVEÊTELEFONUÊÊUğÊNEMUSqTEÊNICÊ NASTAVOVAT ÊABYSTEÊSEÊNAÊ6ODAFONEÊ LIVEÊDOSTALIÊ4ELEFONÊUğÊTOTIğÊVĝECH NOÊPOTÿEBNmÊUMqÊ3TAØqÊJEDNODUĝEÊ ZMfØKNOUTÊTLAØqTKOÊLIVEÊAÊMĈğETEÊ PROHLqğETÊAÊSTAHOVAT ÊCOÊHRDLOÊRfØq 6qCEÊINFORMACqÊNAJDETEÊVÊBROğUÿEÊ6ODAFONEÊLIVEÊNEBOÊNAÊWWWVODAFONECZ -RKNâTEÊNAÊ6ODAFONEÊLIVEÊTELEFONYÊNAÊSTRfNKfCHʝÊÊ

,BNEÏÄW TLP¿JU *AKÊVIDqTE ÊVġBâRÊJEÊBOHATġÊ 4AKğEÊPOKUDÊSEÊVfMÊTÿEBAÊ LqBqÊNâJAKfÊPqSNIØKA ÊHRAÊ NEBOÊOBRfZEKÊNEBOÊCHCETEÊ MqTÊPÿEHLEDÊOÊDâNqÊPOÊCELmMÊ SVâTâ ÊNEVfHEJTEÊSEÊVRHNOUTÊ DOÊVLNÊ6ODAFONEÊLIVEÊ 3POUSTUÊVYCHYTfVEKÊNAVqCÊ ZqSKfTEÊEXKLUZIVNâÊPOUZEÊ NAÊ6ODAFONEÊLIVEÊAÊNIKDOÊ JINġÊVfMÊNICÊPODOBNmHOÊ NENABqDNE


OBNรƒTร„D[EBSNB 3P[TWร…Uร…NFWยนNOBUWยนรJร’TNร„W1PรJร‡UFTJ7PEBGPOFMJWFUFMFGPO BNร‘xFUFTJWZ[LPVtFUTMVxCV7PEBGPOFMJWFDFMร•Nร„Tร…D[EBSNB 47PEBGPOFNOJLEZOFLVQVKFUFIMPEBWDFWTยนร€LV

)VSยธEPUPIP *Eร‹TOร‹HRAร›KAร‹0OฤขIรกTEร‹SIร‹6ODAFONEร‹LIVEร‹ MOBILร‹Zร‹NAฤƒqร‹NABqDKYร‹Aร‹CELฤ“ร‹MรงSqCร‹Mฤฤ‰ETEร‹ Vร‹SEKCqCHร‹6ODAFONEร‹LIVEร‹:PRfVYร‹Aร‹POร›ASq ร‹ 3PORT ร‹:fBAVAร‹Aร‹)NFORMACEร‹Aร‹SLUฤ‰BYร‹ร›qST ร‹ COร‹HRDLOร‹Rfร›qร‹0ฤขqMOร‹Vร‹MOBILUร‹BUDETEร‹MqTร‹ AKTUfLNqร‹ZPRfVYร‹Iร‹SKVรงLOUร‹ZfBAVUร‹ยžร‹NAร‹COร‹ SIร‹VZPOMENETEร‹3AMOZฤขEJMรงร‹ZADARMO

6ODA FON NAร‹Mรง Eร‹ LIVE

:$!2SqC -!

.AVqCร‹Vร‹KAฤ‰Dmร‹ZEร‹SEKCqร‹(UDBA ร‹/BRfZKY ร‹(RYร‹ Aร‹APLIKACEร‹MfTEร‹MOฤ‰NOSTร‹STfHNOUTร‹SIร‹DOร‹MOBILUร‹ Aฤ‰ร‹PรงTร‹VYCHYTfVEK ร‹KTERmร‹SEร‹VfMร‹BUDOUร‹LqBITร‹0รงTร‹ SKVรงLฤ“CHร‹HER ร‹PรงTร‹SVฤ“CHร‹NEJOBLqBENรงJฤƒqCHร‹PqS NIร›EKร‹Aร‹PรงTร‹OBRfZKฤ ร‹KTERฤ“MIร‹Mฤฤ‰ETEร‹VYPARfDITร‹ SVฤJร‹NOVฤ“ร‹MOBILร‹!ร‹NEBUDOUร‹VfSร‹STfTร‹ANIร‹KORUNU 6qCEรŠINFORMACqรŠOรŠNABqDCEรŠNAJDETEรŠNAรŠWWWVODAFONECZรŠAรŠNAรŠSTRANรขรŠ รŠBODรŠรŠ

+FEJOร€ DPQPUรFCVKFUF KF 7PEBGPOFMJWFUFMFGPO1PรJร†UF TJIPWOBtJDIPCDIPEFDI OB ยฟร„TMFOFCPOB XXXWPEBGPOFD[5BLtVQ รŠรŠยฅ}>A>8=>A>


7PEBGPOFMJWF MBIÐELZOB¿FSWFOFD /BÀFSWFOFDKTNFQSPW¹TOB7PEBGPOFMJWFQÐJQSBWJMJ LSPNÄCÄxOÁIPUPSO¹EB[¹CBWZ BJOGPSNBDÅ EWBTLWÄMÁTQFDJ¹MZ.SLOÄUFTFOBOÄIOFEUFÇ BwW¹NOFVUFÀPV"KFTUMJ KFtUÄOFN¹UF7PEBGPOFMJWFUFMFGPO KFOFKWZttÅÀBTTUÅNOÄDPEÄMBU ˆÊ$ISNEY0IXAR

+BNFT#MVOU

5ğÊÊØERVENCEÊNfSÊØEKfÊVÊ,UMBEHOÊ ZAHRADâÊ0RAğSKmHOÊHRADUÊSKVâLġÊKON CERTÊ6YSTOUPqÊVYCHfZEJqCqÊHVâZDAÊBRITSKmÊ HUDEBNqÊSCmNYÊ*AMESÊ"LUNTÊAÊ6ODAFONEÊ JEÊJEDNqMÊZÊPARTNERĈÊ/ZDOBTEÊSIÊMOBILÊ ZPâVfKOVġMÊPORTRmTEM ÊSTfHNâTEÊSIÊJEHOÊ HUDBUÊJAKOÊVYZVfNâNqÊNEBOÊJUKNâTEÊNAÊ SPECIfLNqÊROZHOVORÊNAÊ6ODAFONEÊLIVE

&ILMÊ!UTAÊODÊSPOLEØNOSTIÊ0IXARÊ0ÿqBâHÊHRAØEK Ê(LEDfÊSEÊ.EMO Ê 0ÿqĝERKYÊAS ÊVfSÊZVEÊNAÊ{ğASNOUÊPROJqğÝKUÊSVâTEMÊPLNġMÊDOB RODRUğSTVqÊ.AÊ6ODAFONEÊLIVEÊKÊNâMUÊNAJDETEÊTmMATICKmÊ*AVAÊHRY Ê TAPETYÊAÊTAKYÊSOUTâğÊOÊBfJEØNmÊCENY

+DYĉËNUDAËUVIDqË6ODAFONEËLIVE ËPRCHfËJAKOË PfRAËZËKASTROLUË.AË6ODAFONEËLIVEËNAJDETEË TYËNEJÛERSTVçJăqËNOVINKYËOËFILMU ËHUDBçËIËPO LITICE ËVēTEÛNmËHRYËIËSPOUSTUËOBRfZKč ËTAPETË AËVYZVfNçNCqCHËMELODIqË-čĉETEËSEËPĢESËNçJË SEZNfMIT ËSTEJNçËJAKOËSIËNAJqTËZqTĢEJăqËPOÛASqË AËJqZDNqËĢfDËAUTOBUSUËDOË(ROTOVICË0OĢIáTEËSIË 6ODAFONEËLIVEËTELEFONËAËUĉqVEJTEËSIËSËMOBI LEM ËCOËJSTEËSIËDĢqVËNEDOVEDLIËANIËPĢEDSTAVIT

+FTUMJTJDIDFUFPCKFEOBU[WPOÄOÅTNFMPEJFNJ+#MVOUB OFCPKFIPUBQFUZ QPtMFUFQÐÅTMVtOÕLËEOB 2EfLNmËTvNY

0OLYFONNqËVYZVfNçNq

(IGH

2%!,

0/,9

9OU¢REÊBEAUTIFUL

2%!,

0/,9

7ISEMEN

2%!,

0/,9

4EARSÊANDÊRAIN

2%!,

0/,9

3OÊLONGÊ*IMMY

2%!,

0/,9

/UTÊOFÊMYÊMIND

2%!,

0/,9

.OÊBRAVERY

2%!,

0/,9

'OODBYEÊMYÊLOVER

2%!,

0/,9

#RY

2%!,

0/,9

"ILLY

2%!,

0/,9 ˆÊ7ARNERÊ-USIC

"VUB

#$ÊAÊ$6$ÊVÊPRODEJI#ENAÊ3-3ÊSTANDARDNqÊDLEÊTARIFĈÊ#ENAÊZVONâNqÊNEBOÊTAPETYÊODÊÊ+ØÊSÊ$0(Ê AÊVØETNâÊCENYÊZAÊDATOVġÊPÿENOSÊÊ

$P[BUP 0ROHLqğETÊMENUÊ6ODAFONEÊLIVEÊAÊNfHLEDYÊOBSAHUÊMĈğETEÊ{PLNâÊZADARMOÊTEDYÊPOKUDÊ6ODAFONEÊLIVEÊVYUğqVfTEÊVÊ×2 Ê:APLATqTEÊJENOMÊ ZAÊOBSAHÊKEÊSTAğENqÊAÊOBSAHÊKÊPROHLqğENq ÊKTERġÊSIÊVYBERETEÊ#ENUÊBUDETEÊNAVqCÊZNfTÊVğDYCKYÊPÿEDEM ÊBUDETEÊTAKÊMqTÊNAPROSTOUÊKON TROLUÊNADÊSVġMIÊVġDAJIÊ.AÊ6ODAFONEÊLIVEÊNAJDETEÊHNEDÊNâKOLIKÊTYPĈÊCEN ÊALEÊNEMâJTEÊSTRACH ÊğEÊSEÊVÊNICHÊNEVYZNfTEÊ*EÊJICHÊOPRAVDUÊ TAKÊMfLO ÊğEÊSIÊJEÊSNADNOÊZAPAMATUJETEÊ.âKTERmÊKOUSKYÊKEÊSTAğENqÊPÿIJDOUÊNAÊPOUHġCHÊÊ+ØÊAÊVYBRANġÊOBSAHÊKÊPROHLqğENqÊSIÊMĈğETEÊ PÿEDPLATITÊJIğÊZAÊSKVâLġCHÊÊ+ØÊNAÊDENÊ.AVqCÊPROÊVfSÊMfMEÊVġHODNmÊBALqØKYÊSÊOBSAHEMÊKEÊSTAğENqÊ0OKAğDmÊVfSÊPÿEDÊPÿIJETqMÊPLACE NmÊSLUğBYÊUPOZORNqME ÊCOÊAÊJAKÊPLATqTE ÊTAKğEÊBUDETEÊPÿESNâÊVâDâT ÊKOLIKÊJSTEÊUTRATILIÊ6ĝECHNYÊCENYÊUVfDqMEÊVØETNâÊÊÊ$0(ÊAÊJSOUÊ KONEØNm ÊNEPLATqTEÊUğÊNICÊNAVqC ÊDOKONCEÊANIÊZAÊDATOVġÊPÿENOS }>A>8=>A>¥›


0EQ¸SFKUFTJ 7ÔEBKFQPE [Ñ¿UV LPOUSPMPV 'MFYJ4USPQ [BWPM¸OÄ ;ÄTLFKUFTMFWVTF TMVxCPV1PTWÀN *AKMILEËDOJDOUËVOLNmËMINU TY ËVOLfTEËOËËËLEVNçJI :ADARMOËZqSKfTEËSLUĉBAMIË NABITOUË3)-ËPLUSËKARTU :ADARMOËVfMËZAĢqDqMEË IËPĢEHLEDNmËPODROBNmËELEK TRONICKmËVY{ÛTOVfNq .EMUSqTEËSEËOTRAVOVATË SËTIăTçNOUËFAKTUROU *ENOMËPOZOR ËJEDENËHOVORË NAËLINKUË6ODAFONEËPmÛEË OËZfKAZNqKYËPĢIJDEËNAËË+Û *AKËSIËSLUĉBUËAKTIVOVAT *EÊTOÊHRAØKAÊ"UÝÊSIÊOÊNIÊJEDNODUĝEÊ ÿEKNETEÊUğÊPÿIÊPOÿIZOVfNqÊNOVmHOÊ TARIFU ÊANEBOÊSIÊJIÊZASKOØqTEÊAKTIVOVATÊ DOÊ3AMOOBSLUHYÊ-ĈJÊ6ODAFONEÊÑÊ ZAÿqDqTEÊTOÊRAZÊDVAÊJAKÊPÿESÊINTERNETÊ NAÊWWWVODAFONECZSAMOOBSLUHA Ê TAKÊVÊ(LASOVmÊSAMOOBSLUZEÊNAÊØqSLEÊ

Ê3LUğBAÊSEÊROZBâHNEÊOKAMğITâÊ +DYBYSTEÊJIÊSNADÊNâKDYÊCHTâLIÊZASEÊ ZRUĝIT ÊKÊDEAKTIVACIÊDOJDEÊAğÊNAÊKONCIÊ Z{ØTOVACqHOÊOBDOBq #OËBYSTEËJEăTçËMçLIËVçDçT 0RIMAÊSLUğBUÊ0OÊSVmMÊSIÊMĈğETEÊ POÿqDITÊKEÊVĝEMÊNAĝIMÊTARIFĈMÊ /ÊÊÊVġHODNâJĝqÊVOLfNqÊZqSKfTEÊ POUZEÊSÊTARIFYÊ.APLNOÊMIMOÊTARIFÊ 2OZJEZDÊNAPLNO Ê0OKUDÊMfTEÊNAÊ ZfKAZNICKmMÊ{ØTUÊVqCÊTELEFONNqCHÊ ØqSEL ÊBUDETEÊSIÊVġHODYÊTmTOÊSLUğBYÊ UğqVATÊNAÊKAğDmMÊZÊNICHÊ0ROÊJISTOTUÊ DODfVfME ÊğEÊNEBUDETEÊDOSTfVATÊ PAPqROVOUÊSLOğENKUÊAÊğEÊELEKTRO NICKmÊPODROBNmÊVY{ØTOVfNqÊSEÊNEDfÊ POUğqTÊJAKOÊDA÷OVġÊDOKLADÊ/STATNâÊ SLUğBAÊJEÊURØENAÊJENÊPROÊNEFIREMNqÊ ZfKAZNqKYÊ+OMPLETNqÊINFORMACEÊ AÊPODMqNKYÊSLUğBYÊ0OÊSVmMÊNAJDETEÊ NAÊWWWVODAFONECZ

(LqDAØÊVAĝICHÊUPOVqDANġCHÊPUSÊ AÊRYCHLġCHÊPALCĈÊJÊ-ĈğETEÊSIÊ TOTIğÊSAMIÊNASTAVIT ÊKOLIKÊCHCETEÊ MâSqØNâÊSÊTELEFONEMÊPROBENDIT Ê AÊPOTm ÊCOÊHRANICEÊDOSfHNETE Ê NEBUDETEÊMOCIÊUTRfCETÊZAÊPLACE NmÊSLUğBY ÊTZNÊNAPÿqKLADÊVOLATÊ AÊ3-3KOVATÊ+DYğÊSIÊTOÊROZMYS LqTE ÊSTROPÊSIÊMĈğETEÊIHNEDÊZRUĝITÊ 3TROPÊPROÊ{ØETÊMĈğETEÊNASTAVITÊ NAPÿÊIÊSVġMÊDâTEMÊVÊRfMCIÊ 0ROGRAMUÊRODINA ÊAÊNAÊKONCIÊ MâSqCEÊSEÊTAKÊNEDOØKfTEÊNEPÿq JEMNmHOÊPÿEKVAPENqÊ!KTIVACEÊ &LEXI3TROPUÊJEÊZDARMAÊVÊCELmÊ 3AMOOBSLUZEÊ-ĈJÊ6ODAFONEÊ AÊHODNOTUÊSTROPUÊSIÊMĈğETEÊ MâNITÊ6qCEÊINFORMACqÊNAÊWWW VODAFONECZÊAÊNAÊSTRANâÊ

$IZUSÔQÏFIMFE $qKYÊTmHLEÊPRIMAÊSLUğBâÊSIÊKDY KOLIÊAÊKDEKOLIÊSNADNOÊZJISTqTE Ê KOLIKÊUğÊJSTEÊPROVOLALIÊAÊJAKÊMOCÊ SEÊJEĝTâÊMĈğETEÊROZĝOUPNOUTÊ 3ÊTARIFYÊ.APLNOÊBUDETEÊMqTÊNAVqCÊ PÿEHLEDÊIÊOÊVAĝICHÊTEXTOVKfCHÊ AÊVOLNġCHÊMINUTfCH

7PMBDÄKJTUJOB 0ROTOğEÊPOÊVfSÊNECHCEMEÊ ğfDNOUÊPqSEMNOUÊSMLOUVU ÊJEÊ PÿIÊPOÿqZENqÊTARIFUÊPOTÿEBAÊNAÊ ØASÊSLOğITÊVRATNOUÊ6OLACqÊJIS TINUÊ*EÊTOÊMINIMfLNâÊÊ+ØÊ PROÊ2OZJEZDÊNAPLNOÊÊ+Ø Ê !LEÊZAÊPfRÊMâSqCĈÊJIÊMĈğETEÊ MqTÊZASEÊDOMAÊ6ġĝEÊ6OLACqÊ JISTINYÊURØUJEÊTAKmÊVfĝÊ6OLACqÊ LIMITÊNADÊRfMECÊVOLNġCHÊ MINUTʝÊPOÊPÿEKROØENqÊTmTOÊ HRANICEÊMĈğEÊ6ODAFONEÊVAĝIÊ 3)-ÊKARTUÊZABLOKOVAT

5BSJGZ/BQMOP W¸TEPTUBOPV 3P[KF[EOBQMOP 0OĝLETEÊPÿEDPLACENOUÊKARTUÊKÊVODâÊ4EÝÊMqSTOÊNqÊ MĈğETEÊMqTÊTENHLEÊPRIMAÊSTARTOVACqÊPROGRAMÊSEÊVĝEMIÊ SUPERÊVġHODAMIÊTARIFUÊ#ENAÊZAÊMâSqØNqÊPAUĝfLÊJEÊTAKÊ MR÷AVf ÊğEÊBYSTEÊJIÊTADYÊANIÊNEPÿEØETLI ÊAÊCENYÊZAÊVOLfNqÊ AÊ3-3KYÊJSOUÊBOğSKm

/BQMOP $OKONALġÊTARIFÊPROÊVĝECHNY ÊKTEÿqÊUğÊMAJqÊROZJEZDÊZAÊSEBOUÊ AÊCHTâJqÊSEÊOBØASÊPOÊTELEFONUÊIÊKAPKUÊROZĝOUPNOUTÊ0AUĝfLÊ ZAÊLIDSKġCHÊÊ+ØÊVfMÊNASERVqRUJEÊPARfDNqCHÊÊVOLNġCHÊ MINUT ÊAÊNAVqCÊTEXTOVKYÊPOÊKORUNâÊ0ROSTâÊHOTOVġÊBESTSELLERÊ

/BQMOP +DYğÊMfTEÊMâSqØNâÊÊVOLNġCHÊMINUT ÊTAKÊTOÊUğÊSEÊDOÊ MOBILUÊMĈğETEÊOPRAVDUÊOPÿqTÊ!ÊPROTOğEÊSIÊJEÊNAVqCÊBUDETEÊ UğqVATÊZAÊPOUHġCHÊĝESTÊSTOVEKÊPAUĝfLU ÊPOJEDEÊVfMÊPUSAÊ JEDNAÊBfSE÷Ê.EBOJTEÊSEÊTOÊVYZKOUĝETÊÊ

/BQMOP 'MFYJ-JNJU 0ARfDNqÊNfSTROJÊNAÊHLqDfNqÊ VAĝICHÊNfKLADĈÊ3TAØqÊSIÊ NASTAVIT ÊKOLIKÊCHCETEÊMâSqØ NâÊZAÊ6ODAFONEÊORIENTAØNâÊ UTRATIT ÊAÊMYÊVfMÊDfMEÊVâDâTÊ 3-3KOU ÊAğÊTmHLEÊHRANICEÊ DOSfHNETEÊ!LEÊKDYğÊSEÊROZ HODNETEÊJIÊPÿEKROØIT ÊOMEZOVATÊ VfSÊNEBUDEME

*ISTâ ÊTISqCOVKAÊMâSqØNâÊZAÊPAUĝfL ÊTOÊUğÊNENqÊ{PLNâÊPOHO DIØKAÊ6ĝAKÊTAKmÊTENHLEÊTARIFÊNENqÊPROÊKAğDmHOÊ*ESTLIÊSIÊ KAğDġÊMâSqCÊPORADqTEÊSÊROVNġMIÊÊHODINAMIÊVOLfNq ÊMĈğETEÊ SIÊNAÊNâJÊTROUFNOUTÊ

/BQMOP !RISTOKRATÊMEZIÊTARIFY ÊVYĝLECHTâNġÊPROÊNEJNfROØNâJĝqÊ ZfKAZNqKYÊ:AÊÊ+ØÊMâSqØNâÊDOSTANETEÊÊHODINÊVOLfNqÊ DOÊVĝECHÊSqTqÊAÊKAğDOUÊDALĝqÊMINUTUÊJENÊZAÊ Ê+ØÊ*EÊTOÊ PROSTâÊEXTRAÊTÿqDAÊSÊEXTRAÊNABqDKOU

#ENYÊUVEDENmÊNAÊTmTOÊSTRANâÊJSOUÊBEZÊÊÊ$0(ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ6qCEÊINFORMACqÊNAÊSTRÊ ÊBODÊÊ

Ê¥}>A>8=>A>


6xJKFTJ JWBtF SPEJOB BQϸUFMÀ 1SPHSBN KFEOJ¿LB .fRAMNfÊSLUğBAÊPROÊZVġHODNâ NmÊPOVqDfNqÊSÊTqM ÊKDOÊJEÊVfMÊ VÊNAĝqÊSqTIÊNEJBLIğĝqÊ!ÊJESTLIÊTOÊ BUDEÊVfĝÊğIVOTNqÊPARTNER ÊOSOBNqÊ BANKmÿÊNEBOÊTENÊCHLfPEK ÊCOÊ UÊVfSÊVÊULICIÊROZVfğqÊPIZZU ÊDOÊ TOHOÊVfMÊNIKDOÊMLUVITÊNEBUDEÊ :AÊMINUTUÊHOVORUÊSÊVAĝqÊJEDNIØ KOUÊDfTEÊKAğDOPfDNâÊJENOMÊ Ê+ØÊ6OLNmÊMINUTYÊPÿITOMÊ ĝETÿqTEÊPROÊJINmÊHOVORYÊ

1SPHSBN SPEJOB 3KVâLfÊSLUğBAÊPROÊMODERNqÊ DOMfCNOSTIÊODÊDVOUÊDOÊØTYÿÊ ØLENĈÊPSAÊANIÊKOØKUÊTENTOKRfTÊ NEPOØqTEJTEÊJ Ê"UDETEÊSIÊMEZIÊ SEBOUÊVOLATÊZAÊSKVâLOUÊ Ê+ØÊ ZAÊMINUTUÊAÊHLAVAÊRODINYÊBUDEÊ MqTÊNAVqCÊDOKONALġÊPÿEHLEDÊ OÊVġDAJqCHÊZAÊTELEFONÊÑÊVĝECH NAÊØqSLAÊJSOUÊTOTIğÊNAÊJEDNOMÊ ZfKAZNICKmMÊ{ØTUÊ6OLNmÊMINUTYÊ SIÊĝETÿqTEÊPROÊJINmÊHOVORYÊ

1SPHSBN OFK 4AKYÊSIÊVğDYCKYÊSÊPÿfTELIÊDOMLU VqTEÊSRAZ ÊALEÊPOKAğDmÊDOÊTOHOÊ NâKOMUÊNâCOÊVLEZE ÊTAKğEÊSEÊ TAÊSCHĈZKAÊMUSqÊPOÿfDÊPOSOU VATÊAÊMâNITÊ.OÊABYÊNEÊ)ÊPROÊ TAKOVmÊPÿqPADYÊJSMEÊVYMYSLELIÊ SLUğBUÊ0ROGRAMÊNEJÊ4AKğEÊ JESTLIÊJSOUÊTIÊPÿfTELmÊOPRAVDOVqÊ AÊMAJqÊ6ODAFONE ÊMĈğETEÊAğÊPâTIÊ ZÊNICHÊVOLATÊOÊKORUNUÊZAÊMINUTUÊ VġHODNâJIÊ&UNGUJEÊTOÊODÊCHVqLE Ê KDYÊVÊDANmMÊMâSqCIÊPROVOLfTEÊ SVmÊVOLNmÊMINUTYÊ

Ê¥}>A>8=>A>

7PEBGPOFCBMÄ¿LZ 7ZCFSUFTJ[OBCÅELZOBtJDICBMÅÀLÑUÄDIOFKPCMÅCFOÄKtÅDITMVxFC [BKFtUÄWÕIPEOÄKtÅDFOZ .fZEVËBALqÛKU (LASOVmËBALqÛKY "ALqØEKÊVOLNmÊMINUTY

-çSqÛNqËPAUăfL BEZË$0( SËËË$0( Ê+Ø Ê+Ø

"ALqØEKÊVqKENDOVmÊHOVORY

 Ê+Ø

3-3ËBALqÛKY "ALqØEKÊ3-3 "ALqØEKÊVqKENDOVmÊ3-3 --3ËBALqÛKY "ALqØEKÊ--3 "ALqØEKÊ6ODAFONEÊ--3 /STATNqËBALqÛKY "ALqØEKÊ7!0

0OÛETËVOLNēCHËJEDNOTEKËMçSqÛNç ÊMINUTÊDOÊVĝECHÊSqTqÊ

 Ê+Ø

.EOMEZENġÊPOØETÊHOVORĈÊVÊSqTIÊ 6ODAFONEÊBâHEMÊVqKENDU

 Ê+Ø

 Ê+Ø

Ê3-3ÊDOÊVĝECHÊMOBILNqCHÊSqTq

 Ê+Ø

 Ê+Ø

.EOMEZENġÊPOØETÊ3-3ÊVÊSqTIÊ 6ODAFONEÊBâHEMÊVqKENDU

 Ê+Ø Ê+Ø

 Ê+Ø Ê+Ø

Ê--3ÊDOÊVĝECHÊSqTq Ê--3ÊVÊSqTIÊ6ODAFONE

 Ê+Ø

 Ê+Ø

ÊMINUTÊPÿIPOJENqÊNAÊ7!0

6qCEÊPODROBNOSTqÊOÊBALqØCqCHÊNALEZNETEÊNAÊSTRÊ ÊBODÊÊ


7PEBGPOFLBSUB 1PLVEW¹N[QBVt¹MÑKFtUÄQPйEOBTLBLVKFLPQÐJWLB NÑxFUFTJNPCJMQPÐÅEJUTOBtÅ xFUF TJ NPCJM QPÐÅEJU T OBtÅ QSJNBQÐFEQMBDFOPVTMVxCPV7PEBGPOFLBSUB7ÕEBKF[BNPCJMN¹UFEPLPOBMFQPE LPOUSPMPV TUBÀÅTJQSPTUÄWÀBTEPCÅKFULSFEJU

1ÏFEQMBDFO¸TMVxCB7PEBGPOFLBSUB B7PEBGPOFTVQFSLBSUB +FOPSN¹MOÅ xFTFKFtUÄOFDIDFUFW¹[BU pOKAMĉITfËAKTIVACE pĉfDNēËMçSqÛNqËPAUăfLËAË{ÛTY pSË6ODAFONEËSUPERËKARTOUËVOLfNqËJIĉËODËË+ÛËZAËMINUTUËBEZËËË$0( pSËBALqÛKEMË.ONSTOPËVqKENDËNEOMEZENmËVOLfNqËVËSqTIË6ODAFONEË OËVqKENDECH pË PRVNqËMIGRACEËMEZIËTARIFYË6ODAFONEËKARTAËAË6ODAFONEËSUPERËKARTAËJEË ZDARMA ËKAĉDfËDALăqËMIGRACEËSTOJqËË+ÛËBEZËËË$0(

:AÊHRANICEMIÊJEÊ6ODAFONEÊKARTAÊ {PLNâÊZLATfÊ5Ê6ODAFONUÊNEPLA TqTEÊğfDNmÊSESTAVOVACqÊPOPLATKYÊ ZAÊSPOJENqÊPÿESÊVqCEÊOPERfTORĈÊÊ AÊSÊ6ODAFONEÊKARTOUÊSEÊNAVqCÊ NEMUSqTEÊSTARATÊANIÊOÊROAMINGOVOUÊ JISTINUÊ:APLATqTEÊZKRfTKAÊTO ÊCOÊ PROVOLfTEÊ2OAMINGÊSIÊAKTIVUJETEÊ {PLNâÊSNADNOÊSTAØqÊZADARMOÊ POSLATÊTEXTOVKOUÊKvDÊ2/!-Ê !ÊÊNAÊØqSLOÊÊMqSTOÊÊ ZADEJTEÊSAMOZÿEJMâÊSVmÊHESLOÊ PROÊVSTUPÊDOÊ3AMOOBSLUHYÊ-ĈJÊ 6ODAFONE ÊAÊBUDE

+BL 7PEBGPOF LBSUVOBLSNJU

0ĢEDPLACENfËSLUĉBAË6ODAFONEËKARTA 6OLfNqÊDOÊSqTâÊ6ODAFONEMIN 6OLfNqÊDOÊOSTATNqCHÊSqTqÊVÊ×2MIN 3-3ÊDOÊVĝECHÊMOBILNqCHÊSqTqZAÊZPRfVUÊ

 Ê+Ø Ê+Ø Ê+Ø

 Ê+Ø Ê+Ø Ê+Ø

0ĢEDPLACENfËSLUĉBAË6ODAFONEËSUPERËKARTA 6OLfNqÊDOÊVĝECHÊSqTqÊVÊ×2MIN 0ROGRAMÊDVOJKA VOLfNqÊZAÊMINÊ 3-3ÊDOÊVĝECHÊMOBILNqCHÊSqTqZAÊZPRfVU 3-3ÊBALqØEK

ÊÊ3-3ÊNAÊÊTġDEN "ALqØEKÊ.ONSTOPÊVqKEND

 Ê+Ø Ê+Ø Ê+Ø Ê+Ø Ê+Ø

 Ê+Ø Ê+Ø Ê+Ø Ê+Ø Ê+Ø

Ê0ROGRAMÊDVOJKAÊVOLfNqÊNAÊÊØqSLAÊVÊSqTIÊ6ODAFONE ʝÊPRVNqÊNASTAVENqÊZDARMA ÊKAğDfÊDALĝqÊZMâNAÊZPOPLATNâNAÊØfSTKOUÊÊ Ê+Ø Ê+ØÊBEZVØETNâÊÊÊ$0( 

Ê3-3ÊVÊRfMCIÊ3-3ÊBALqØKUÊJEÊMOğNOÊVYUğqTÊÊDNqÊODÊAKTIVACEÊBALqØKU

$ALăqËSLUĉBYËKËPĢEDPLACENmËSLUĉBçË6ODAFONEËKARTAËAË6ODAFONEËSUPERËKARTA 0OSLfNqÊ&OTO0OĝTAÊ--3ZAÊZPRfVU

 Ê+Ø Ê+Ø 0OSLfNqÊ&OTO0OĝTAÊ--3ÊDOÊ--3ÊSTUDIAZAÊZPRfVU Ê+Ø Ê+Ø

Ê0OSLfNqÊ&OTO0OĝTAÊ--3ÊNEBOÊPOSLfNqÊ--3ÊZÊ--3ÊSTUDIAÊDOÊVĝECHÊMOBILNqCHÊSqTqÊVÊ×2 ÊNAÊ3LOVENSKOÊAÊNAÊE MAILÊ 6ĝECHNYÊCENYÊUVfDqMEÊBEZVØETNâÊÊÊ$0(

7PEBGPOF LBSUBWDJ[JOÃ

-OğNOSTq ÊJAKÊSIÊDOBqTÊKREDIT Ê MfTEÊSPOUSTUÊ+DYğÊJSTEÊNâKDEÊ NAÊVZDUCHU ÊJEÊIDEfLNqÊPOUğqTÊ NâKTERġÊZÊÊBANKOMATĈÊSÊLO GEMÊ6ODAFONE ÊPÿqPADNâÊTERMINfLYÊ 3AZKY ÊVEÊKTERġCHÊMĈğETEÊDOBqJETÊ POÊKORUNfCHÊUğÊODÊÊ+ØÊ0OKUDÊ MfTEÊ3)-ÊPLUSÊKARTU ÊZAÿqDqTEÊ TOÊHRAVâÊTÿEBAÊIÊZÊVANYÊPÿESÊ - 0LATBYÊ0OMOCqÊINTERNETOVmHOÊ BANKOVNICTVqÊ0OĝTOVNqÊSPOÿITELNYÊ NEBOÊ×3/"ÊZASEÊMĈğETEÊDOBqJETÊ HODNOTAMIÊODÊÊDOÊÊ+ØÊ.OÊ AÊJESTLIÊMfTEÊSLABOSTÊPROÊKLASICKmÊ DOBqJECqÊKUPONY ÊVYBRATÊSIÊMĈğETEÊ MEZIÊHODNOTAMIÊÊAÊÊ+Ø

0OZNfMKAËPROËZAPOMNçTLIVmÊ+DYğÊVfMÊ VYPRĝqÊPLATNOSTÊKREDITU ÊTAKğEÊPROPADNE Ê MĈğETEÊHOÊZqSKATÊZPfTKYÊ3TAØqÊSIÊ6ODAFONEÊ KARTUÊVØASÊDOBqTÊASPO÷ÊØfSTKOUÊÊKORUNÊ -YÊVfĝÊKREDITÊZASEÊOğIVqMEÊAÊZAÊPfRÊDNqÊJEÊ UÊVfSÊJ

Ê¥}>A>8=>A>


#F[JOUFSOFUVVxBOJS¸OV +FLPOFDIMFE¹OÅ[BÀPV[FOÕDIJOUFSOFUPWÕDILBW¹SFO [BQPNFÊUFOBQPÀÅUBÀQÐJQPVUBOÕ LF[EJLBCFMFN47PEBGPOFNKTUFOF[¹WJTMÅBWPMOÅKBLPQU¹DJ/BCÅ[ÅNFW¹NUPUJxIOFEUÐJ EBUPWÁUBSJGZ TFLUFSÕNJNÑxFUFJOUFSOFUQPVxÅWBULEFLPMJ/BWÅDOFNVTÅUFTVSGPWBUKFOPN QPJOUFSOFUV BMFJQP8"1V5BLxFUÐFCBNBJMZN¹UFEPTMPWBWLBQTF

5BSJGZ1ÏJQPKFOÄ 1ÏJQPKFOÄOBEMPVIP )DEfLNqÊPROÊØASTmÊSURFOVfNqÊ!ÊKEÊ VĝEMUÊNEMUSqTEÊBġTÊZROVNAÊ 2OTHSCHILD ÊABYSTEÊMOHLIÊVISETÊNAÊ NETUÊVÊJEDNOMÊKUSEʝÊSTAØqÊVfMÊ Ê+ØÊMâSqØNâÊPLUSÊÊÊ$0( Ê AÊMĈğETEÊINTERNETÊVYUğqVATÊ NEOMEZENâÊ!ÊKDYğÊBUDETEÊ NâKTERġÊMâSqCÊPOUğqVATÊDATOVmÊ PÿENOSYÊMmNâ ÊTARIFÊ0ÿIPOJENqÊ NAÊDLOUHOÊTOÊPOZNf ÊTAKğEÊJEĝTâÊ UĝETÿqTE

+BLTLBNBS¸EJUQP¿ÄUB¿BUFMFGPO !BYSTEÊMOHLIÊVYUğqVATÊVĝECHNYÊTYHLEÊSKVâLmÊSLUğBY ÊMUSqÊVfĝÊPOØqTAØÊAÊTELEFONÊ SPOLUÊBEZVADNâÊKOMUNIKOVATÊ:EÊVĝEHOÊNEJDÿqVÊSEÊMRKNâTE ÊJESTLIÊSIÊVfĝÊMOBILÊ PORADqÊSÊTECHNOLOGIqÊ%$'%ÊNEBOÊ'023Ê!ÊTAKYÊMf LIÊ"LUETOOTHÊNEBOÊINFRAØERVENġÊ PORTÊ)R$! Ê4OTmğÊPLATqÊPROÊSTOLNqÊPOØqTAØE ÊNOTEBOOKYÊNEBOÊ0$!Ê-OBILÊAÊPOØqTAØÊ SICEÊMĈğETEÊPROPOJITÊIÊKABELEM ÊALEÊTENÊMUSqTEÊOBYØEJNâÊDOKOUPIT

+BLOFKMÀQFQSPQPKJUQP¿ÄUB¿BUFMFGPO "LUETOOTHʝÊHVâZDAÊMOBILNqHOÊPÿIPOJENqÊ4ELEFONÊSTAØqÊMqTÊKDEKOLIÊVÊOKRUHUÊASIÊÊ METRĈÊODÊPOØqTAØEÊ!ÊJESTLIÊVfĝÊPOØqTAØÊ"LUETOOTHÊNEMf ÊSNADNOÊSIÊHOÊUÊ6ODAFONUÊDOKOUPqTE )R$!ʝÊTAKYÊPARfDNq ÊALEÊTELEFONÊMUSqTEÊMqTÊPOÊDOBUÊPÿENOSUÊUÊPOØqTAØEÊ0OKUDÊMfÊ)R$!ÊPORTÊ VfĝÊTELEFONÊIÊNOTEBOOK0$! ÊNEMUSqTEÊNICÊSHfNâT +ABELʝÊKLASICKm ÊIÊKDYğÊTROĝKUÊSTAROMvDNqÊÿEĝENq

5JQ 0OKUDÊPOUğqVfTEÊNOTEBOOKÊAÊSAMOSTATNOUÊ3)-ÊKARTU ÊBUDEÊSEÊVfMÊPROÊSURFOVfNqÊHODITÊÊ $ATOVfÊKARTAÊ0#-#)! Ê0AKÊSEÊNEMUSqTEÊPROPOJOVfNqMÊTELEFONUÊSÊPOØqTAØEMÊVĈBECÊZABġVAT

1ÏJQPKFOÄOBTLPL 0ARfDNq ÊKDYğÊNAÊWEBÊZABROUSqTEÊ JENOMÊOBØASÊ.EPLATqTEÊğfDNġÊ MâSqØNqÊPAUĝfL ÊALEÊJENÊZAÊ USKUTEØNâNmÊDATOVmÊPÿENOSYÊ

7PEBGPOF LBSUBQÏJQPKFOÄ 4ARIFÊPROÊMAJITELEÊPÿEDPLACENġCHÊ KARETÊ0LATqTEÊJENÊZAÊPÿENESENfÊ DATAÊAÊDmLKAÊPÿIPOJENqÊNEHRAJEÊROLI

4OBEOÀQÏJQPKFOÄ "OJqTEÊSE ÊğEÊNASTAVENqÊPOØqTAØEÊPROÊMOBILNqÊPÿIPOJENqÊKÊINTERNETUÊJEÊHORORÊĞfDNmÊ OBAVYÊ0ÿIPRAVILIÊJSMEÊPROÊVfSÊPROGRfMEKÊ6ODAFONEÊSNADNmÊPÿIPOJENq ÊKTERġÊTOÊZVLfD NEÊZAÊVfSÊ$OSTANETEÊHOÊODÊNfSÊNAÊ#$ÊPÿIÊAKTIVACIÊTARIFUÊ0ÿIPOJENqÊNEBOÊSIÊHOÊKDY KOLIÊSNADNOÊSTfHNETEÊZÊWWWVODAFONECZÊ-OBILNqÊ0ÿIPOJENqÊKÊINTERNETUÊNENqÊ PROSTâÊUÊ6ODAFONUÊğfDNfÊVâDA Ê

$P[BUP BOFC.BMÔDFOÄL 4ARIFË0ĢIPOJENqËNAËDLOUHO -âSqØNqÊPAUĝfLʝÊ-" Ê 0fSMOʝÊ-"Ê 0fSMOʝÊ-"Ê 0fSMOÊVqCEÊNEğÊÊ-"Ê

$ALăqËTARIFY 7!0K"Ê )NTERNETK"Ê

BEZË$0( Ê+ØÊ Ê Ê+ØÊ Ê Ê+ØÊ Ê Ê+ØÊ

0ĢIPOJENqËNAËSKOK Ê+ØÊÊ Ê+ØÊ Ê+ØÊÊ Ê+Ø

SËËË$0( Ê+Ø Ê Ê+Ø Ê Ê+Ø Ê Ê+Ø

6ODAFONEËKARTAËPĢIPOJENqË Ê+ØÊÊ Ê+Ø Ê+ØÊÊ Ê+Ø

#ENYÊJSOUÊBEZVØETNâÊÊÊ$0(Ê+OMPLETNqÊCENqKÊNAJDETEÊNAÊWWWVODAFONECZÊ4AKÊTAMÊKOUKNâTE ÊØEKfÊTAMÊNAÊVfSÊIÊMOÿEÊ DALĝqCHÊUğITEØNġCHÊINFORMACqÊ 6qCEÊPODROBNOSTqÊOÊ0ÿIPOJENqÊNAJDETEÊNAÊSTRÊ ÊBODÊÊÊÊ Ê

3ZDIMFKJBWtVEFLPMFN 2YCHLOSTÊDNESKAÊFRØqÊ2YCHLfÊAUTA Ê2YCHLmÊĝqPYÊNEBOÊTÿEBAÊRYCHLġÊINTERNETÊ0ROÊVĝECHNYÊRYCHLqKYÊ MfÊ6ODAFONEÊSVOJEÊ%$'%ÊPOKRYTqÊ-ĈğETEÊSÊNqMÊPOHODOVâÊBROUZDATÊPOÊINTERNETU ÊSTAHOVATÊ VELKmÊAÊJEĝTâÊVâTĝqÊSOUBORY ÊRYCHLEJIÊPROHLqğETÊ7!0ÊIÊ--3KYÊ0OÿfDÊMfLOÊ4AKÊCOÊTÿEBAÊINTER NETOVmÊRfDIOÊ/DÊÊÊÊROZĝqÿqMEÊTECHNOLOGIIÊ%$'%ÊDOÊDALĝqCHÊØTYÿÊMâSTÊ+EÊÊVELKġMÊ MâSTĈMÊJAKOÊJSOUÊ0RAHA Ê"RNO Ê(RADECÊ+RfLOVm Ê/STRAVA Ê/LOMOUC Ê×ESKmÊ"UDâJOVICE Ê ,IBEREC ʼSTqÊNADÊ,ABEM Ê+ARLOVYÊ6ARY Ê0LZE÷ Ê0ARDUBICEÊAÊ:LqN ÊAÊÊMENĝqMÊMqSTĈMÊTÿEBAÊ NAÊ+LqNOVCI ÊTAKÊNOVâÊPOKRYJEMEÊ+ARVINOU Ë*IHLAVU Ë4ĢINECËAË0ĢqBRAMÊ!ÊTqMÊROZHODNâÊLETOSÊ NEKONØqME ÊRYCHLEJĝqÊDATAÊTAKÊBUDEÊMOCIÊVYUğqTÊSTfLEÊVqCEÊZfKAZNqKĈÊ6ĝECHNAÊMqSTAÊSÊPOKRYTqMÊ %$'%ÊNAJDETEÊNAÊWWWVODAFONECZ Ê¥}>A>8=>A>


7PEBGPOFMJWF

UFMFGPOKFLS¸MNF[JNPCJMZ

1P[O¸UFIPTOBEOP -fÊNAÊKRYTUÊLOGOÊ6ODAFONE ÊTAKğEÊVĝICHNIÊPOZNAJq ÊJAKÊJEÊVġJIMEØNġ

7FTQFDJ¸MOÄN7PEBGPOFMJWFNFOV NAJDETEÊVĝECHNOÊPOTÿEBNmÊSNADNOÊAÊINTUITIVNâ

7tFDIOZEÐMFxJUÀTMVxCZN¸UFQÏFEOBTUBWFOÀ TAKğEÊSÊNASTAVOVACqMIÊ3-3KAMI ÊNEFUNKØNqMIÊHRAMIÊAÊDALĝqMIÊPROBLmMYÊ JEÊKONEC

+FOBCJUÔGVOLDFNJ VğDYCKYÊMfÊFOąfK ÊUMqÊPOSqLATÊIÊPÿIJqMATÊ--3KYÊAÊZAHRAJETEÊSIÊNAÊNâMÊ *AVAÊHRY

jBSHPO QPSBEÄW¸N DPLBxEÔUFMFGPOVNÄ

0OLYFONNqËVYZVfNçNq *ESTLIÊUğÊVfSÊOMRZELOÊ OBYØEJNmÊPqPfNq Ê OCENqTEÊURØITâÊVqCE HLASmÊMELODIEÊ 4ELEFONÊSÊNIMIÊVYHRfVfÊ SKOROÊJAKOÊORCHESTRÊ AÊVYZVfNâNqÊJEÊHNEDÊ MNOHEMÊPÿqJEMNâJĝq

*AVA $OÊMOBILUÊSÊ*AVOUÊ SIÊMĈğETEÊSTfHNOUTÊ SPOUSTUÊDALĝqCHÊHERÊ AÊPROGRfMKĈÊ!PLIKACqÊ VÊ*AVâÊRYCHLEÊPÿIBġVf Ê TAKğEÊVfĝÊTELEFONÊSEÊ MĈğEÊPOÿfDÊUØITÊNOVmÊ AÊNOVmÊKOUSKY

--3 4ELEFONYÊSÊ--3ÊUMâJqÊ POSqLATÊTZVÊMULTIME DIfLNqÊZPRfVYÊ:NqÊTOÊ STRAĝNâÊSLOğITâ ÊALEÊ VLASTNâÊJEÊTOÊJEDNODU CHmÊKÊTEXTUÊMĈğETEÊ PÿIBALITÊIÊOBRfZKYÊ AÊZVUKY ÊCOğÊJEÊOÊSTOÊ PROCENTÊVqCÊLEGRACE

"LUETOOTH ®-ODRġÊZUBŸÊJEÊSKVâLġÊ VYNfLEZ ÊKTERġÊVfĝÊ MOBILÊPROPOJqÊSÊHANDS FREEÊSADOUÊNEBOÊ TÿEBAÊDALĝqMÊTELE FONEMÊ$RfTYÊKÊTOMUÊ NEPOTÿEBUJETE ÊSTAØq Ê ABYÊIÊDRUHġÊPÿqSTROJÊ UMâLÊ"LUETOOTHÊ

&OTOAPARfT +DYğÊMfÊMOBILÊZABU DOVANġÊFOTOAPARfT Ê UğIJETEÊSIÊSÊNqMÊMNO HEMÊVqCEÊĝVANDYÊÊ #OÊSIÊVYFOTqTE ÊMĈğETEÊ DqKYÊSLUğBâÊ--3ÊHNEDÊ POSLATÊPÿfTELĈM

0ĢIPOJENq $qKYÊSLUğBâÊ0ÿIPOJENqÊ UğÊNEMUSqTEÊSEDâTÊ DOMA ÊKDYğÊCHCETEÊNAÊ INTERNETÊ3VfÊDATA AÊE MAILYÊSIÊSNADNOÊ STfHNETEÊRYCHLE AÊPOHODLNâÊZAÊVġHOD NOUÊCENU Ê

6ODAFONEËNEZARUÛUJEËNABqDKUËUVEDENmHOËBAREVNmHOËPROVEDENqËTELEFONčË4ECHNICKmËPARAMETRYËJEËTĢEBAËVĉDYËOVçĢITËPĢIËKOUPIËTELEFONU

ÊÊ¥}>A>8=>A>


3TANDARDNqÊCENAÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ë.APLNOËË

Ê+Ø Ê+ØÊ Ê+Ø Ê+ØÊ Ë+Û

7PEBGPOFMJWF

 0ODPORAË*AVA‰ËPROËSTAHOVfNqËHERËAËAPLIKACq 6ESTAVçNēËFOTOAPARfT )NFRAPORT

3ONYË%RICSSONË+I

:fBAVA ,OGA-ELODIE/BRfZKYÊ

ANOANOANO

0OLYFONNqÊMELODIETvNYÊ

ANO

(RYÊ --3Ê

ANO ANO

5ĉITEÛNmËFUNKCEË 0AMâąÊNAÊJMmNAÊTEL3)- Ê +ALENDfÿÊ

AğÊ ANO

"UDqKÊ

ANO

:JEDNODUĝENmÊPSANqÊ3-3ÊZPRfVÊ4 Ê

ANO

7!00ÿIPOJENqÊKÊ7!0UÊ

ANOANO

'023Ê0ÿIPOJENqÊKÊ)NTERNETU ÊÊTIMESLOTYÊ

ANO 

%$'%Ê0ÿIPOJENqÊKÊ)NTERNETU ÊÊTIMESLOTYÊ

NE

ÊKÊDISPOZICIÊVÊPRĈBâHUÊMâSqCEÊØERVENCE }>A>8=>A>¥›5FOUPUFMFGPOQPEQPSVKF

6qCEÊINFORMACqÊOÊ6ODAFONEÊLIVEÊNAJDETEÊNAÊSTRÊÊAÊÊAÊNAÊWWWVODAFONECZ $ALĝqÊTECHNICKmÊ{DAJEÊNAJDETEÊNAÊSTRÊ


3TANDARDNqÊCENAÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ë.APLNOËË

Ê+Ø Ê+ØÊ Ê+Ø Ê+ØÊ Ë+Û

7PEBGPOFMJWF

 

Ë

+ËDOSTfNqËPOUZEËUË6ODAFONE !TRAKTIVNqËPROVEDENq "LUETOOTH

3HARPË'8

:fBAVA ,OGA-ELODIE/BRfZKYÊ

NEANOANO

0OLYFONNqÊMELODIETvNYÊ

ANO

(RYÊ --3Ê

ANO ANO

5ĉITEÛNmËFUNKCEË 0AMâąÊNAÊJMmNAÊTEL3)- Ê

AğÊ

+ALENDfÿÊ

ANO

"UDqKÊ

ANO

:JEDNODUĝENmÊPSANqÊ3-3ÊZPRfVÊ4 Ê5FOUPUFMFGPOQPEQPSVKF

ANO

7!00ÿIPOJENqÊKÊ7!0UÊ

ANOANO

'023Ê0ÿIPOJENqÊKÊ)NTERNETU ÊÊTIMESLOTYÊ

ANO 

%$'%Ê0ÿIPOJENqÊKÊ)NTERNETU ÊÊTIMESLOTYÊ

NE

ÊKÊDISPOZICIÊVÊPRĈBâHUÊMâSqCEÊØERVENCE 6qCEÊINFORMACqÊOÊ6ODAFONEÊLIVEÊNAJDETEÊNAÊSTRÊÊAÊÊAÊNAÊWWWVODAFONECZ $ALĝqÊTECHNICKmÊ{DAJEÊNAJDETEÊNAÊSTRÊ

Ê¥}>A>8=>A>


3TANDARDNqÊCENAÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ë.APLNOËË

Ê+Ø 5FOUPUFMFGPOQPEQPSVKF 7PEBGPOFMJWF Ê+ØÊ Ê+Ø Ê+ØÊ Ë+Û

3TANDARDNqÊCENAÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ë.APLNOËË

 

 

6ESTAVçNēËFOTOAPARfT $VAËDISPLEJE 0ODPORAË*AVA‰ËPROËSTAHOVfNqËHERËAËAPLIKACq

Ê+Ø 5FOUPUFMFGPOQPEQPSVKF 7PEBGPOFMJWF Ê+ØÊ Ê+Ø Ê+ØÊ Ë+Û

3TEREOËSLUCHfTKAËVËBALENq 6ESTAVçNēËFOTOAPARfTËAË&-ËRfDIO !TRAKTIVNqËDESIGN ËDVAËBAREVNmËDISPLEJE

3AMSUNGË86

.OKIAË

:fBAVA

:fBAVA

,OGA-ELODIE/BRfZKYÊ

NEANOANO

,OGA-ELODIE/BRfZKYÊ

ANOANOANO

0OLYFONNqÊMELODIETvNYÊ

ANO

0OLYFONNqÊMELODIETvNYÊ

ANO

(RYÊ --3Ê

ANO ANO

5ĉITEÛNmËFUNKCEË 0AMâąÊNAÊJMmNAÊTEL3)- Ê

(RYÊ --3Ê

ANO ANO

5ĉITEÛNmËFUNKCEË AğÊ

0AMâąÊNAÊJMmNAÊTEL3)- Ê

AğÊ

+ALENDfÿÊ

ANO

+ALENDfÿÊ

ANO

"UDqKÊ

ANO

"UDqKÊ

ANO

:JEDNODUĝENmÊPSANqÊ3-3ÊZPRfVÊ4 Ê

ANO

:JEDNODUĝENmÊPSANqÊ3-3ÊZPRfVÊ4 Ê

ANO

7!00ÿIPOJENqÊKÊ7!0UÊ

ANOANO

7!00ÿIPOJENqÊKÊ7!0UÊ

ANOANO

'023Ê0ÿIPOJENqÊKÊ)NTERNETU ÊÊTIMESLOTYÊ

ANO 

'023Ê0ÿIPOJENqÊKÊ)NTERNETU ÊÊTIMESLOTYÊ

ANO 

%$'%Ê0ÿIPOJENqÊKÊ)NTERNETU ÊÊTIMESLOTYÊ

NE

%$'%Ê0ÿIPOJENqÊKÊ)NTERNETU ÊÊTIMESLOTYÊ

ANO 

}>A>8=>A>¥›

6qCEÊINFORMACqÊOÊ6ODAFONEÊLIVEÊNAJDETEÊNAÊSTRÊÊAÊÊAÊNAÊWWWVODAFONECZ $ALĝqÊTECHNICKmÊ{DAJEÊNAJDETEÊNAÊSTRÊ


3TANDARDNqÊCENAÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ë.APLNOËË

Ê+Ø 5FOUPUFMFGPOQPEQPSVKF 7PEBGPOFMJWF Ê+ØÊ Ê+Ø Ê+ØÊ Ë+Û

3TANDARDNqÊCENAÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ë.APLNOËË

 

 

"LUETOOTH ËBAREVNēËDISPLEJ 6ELMIËTENKēËDESIGN 6ESTAVçNēËFOTOAPARfT

Ê+Ø 5FOUPUFMFGPOQPEQPSVKF 7PEBGPOFMJWF Ê+ØÊ Ê+Ø Ê+ØÊ Ë+Û

"LUETOOTH 6ESTAVçNēËFOTOAPARfTËAË&-ËRfDIO 0AMçćOVfËKARTAË--#ËË-"ËAËSLUCHfTKAËVËBALENq

-OTOROLAË3,62Ë,Ë

.OKIAËI

:fBAVA

:fBAVA

,OGA-ELODIE/BRfZKYÊ

NEANOANO

,OGA-ELODIE/BRfZKYÊ

ANOANOANO

0OLYFONNqÊMELODIETvNYÊ

ANO

0OLYFONNqÊMELODIETvNYÊ

ANO

(RYÊ --3Ê

ANO ANO

5ĉITEÛNmËFUNKCEË 0AMâąÊNAÊJMmNAÊTEL3)- Ê

(RYÊ --3Ê

ANO ANO

5ĉITEÛNmËFUNKCEË AğÊ

0AMâąÊNAÊJMmNAÊTEL3)- Ê+ALENDfÿÊ

ANO

+ALENDfÿÊ

"UDqKÊ

ANO

"UDqKÊ

ANO ANO

:JEDNODUĝENmÊPSANqÊ3-3ÊZPRfVÊ4 Ê

ANO

:JEDNODUĝENmÊPSANqÊ3-3ÊZPRfVÊ4 Ê

ANO

7!00ÿIPOJENqÊKÊ7!0UÊ

ANOANO

7!00ÿIPOJENqÊKÊ7!0UÊ

ANOANO

'023Ê0ÿIPOJENqÊKÊ)NTERNETU ÊÊTIMESLOTYÊ

ANO 

'023Ê0ÿIPOJENqÊKÊ)NTERNETU ÊÊTIMESLOTYÊ

ANO 

%$'%Ê0ÿIPOJENqÊKÊ)NTERNETU ÊÊTIMESLOTYÊ

NE

%$'%Ê0ÿIPOJENqÊKÊ)NTERNETU ÊÊTIMESLOTYÊ

ANO 

6qCEÊINFORMACqÊOÊ6ODAFONEÊLIVEÊNAJDETEÊNAÊSTRÊÊAÊÊAÊNAÊWWWVODAFONECZ $ALĝqÊTECHNICKmÊ{DAJEÊNAJDETEÊNAÊSTRÊ

Ê¥}>A>8=>A>


3TANDARDNqÊCENAÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ë.APLNOËË

Ê+Ø Ê+ØÊ Ê+Ø Ê+ØÊ Ë+Û

7PEBGPOFMJWF

 

Ë

+ËDOSTfNqËPOUZEËUË6ODAFONE /TOÛNēËFOTOAPARfTË Ë-0)8 "LUETOOTH

3AMSUNGË:6

:fBAVA ,OGA-ELODIE/BRfZKYÊ

NEANOANO

0OLYFONNqÊMELODIETvNYÊ

ANO

(RYÊ --3Ê

ANO ANO

5ĉITEÛNmËFUNKCEË 0AMâąÊNAÊJMmNAÊTEL3)- Ê+ALENDfÿÊ

ANO

"UDqKÊ

ANO

:JEDNODUĝENmÊPSANqÊ3-3ÊZPRfVÊ4 Ê

ANO

7!00ÿIPOJENqÊKÊ7!0UÊ

ANOANO

'023Ê0ÿIPOJENqÊKÊ)NTERNETU ÊÊTIMESLOTYÊ

ANO 

%$'%Ê0ÿIPOJENqÊKÊ)NTERNETU ÊÊTIMESLOTYÊ

NE

ÊKÊDISPOZICIÊVÊPRĈBâHUÊMâSqCEÊØERVENCE

}>A>8=>A>¥›5FOUPUFMFGPOQPEQPSVKF

6qCEÊINFORMACqÊOÊ6ODAFONEÊLIVEÊNAJDETEÊNAÊSTRÊÊAÊÊAÊNAÊWWWVODAFONECZ $ALĝqÊTECHNICKmÊ{DAJEÊNAJDETEÊNAÊSTRÊ


3TANDARDNqÊCENAÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ë.APLNOËË

Ê+Ø 5FOUPUFMFGPOQPEQPSVKF 7PEBGPOFMJWF Ê+ØÊ Ê+Ø Ê+ØÊ Ë+Û

3TANDARDNqÊCENAÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ë.APLNOËË

 

 

&-ËRfDIOËAËSTEREOËSLUCHfTKAËVËBALENq 6ESTAVçNēËFOTOAPARfTË Ë-0)8 !TRAKTIVNqËPROVEDENq

Ê+Ø 5FOUPUFMFGPOQPEQPSVKF 7PEBGPOFMJWF Ê+ØÊ Ê+Ø Ê+ØÊ Ë+Û

"LUETOOTH ËDVAËBAREVNmËDISPLEJE !TRAKTIVNqËDESIGN ËËMMËTENKē 6ESTAVçNēËFOTOAPARfTËË-0)8

.OKIAË

-OTOROLAË6I

:fBAVA

:fBAVA

,OGA-ELODIE/BRfZKYÊ

ANOANOANO

,OGA-ELODIE/BRfZKYÊ

NEANOANO

0OLYFONNqÊMELODIETvNYÊ

ANO

0OLYFONNqÊMELODIETvNYÊ

ANO

(RYÊ --3Ê

ANO ANO

5ĉITEÛNmËFUNKCEË 0AMâąÊNAÊJMmNAÊTEL3)- Ê

(RYÊ --3Ê

ANO ANO

5ĉITEÛNmËFUNKCEË AğÊ

0AMâąÊNAÊJMmNAÊTEL3)- Ê

AğÊ

+ALENDfÿÊ

ANO

+ALENDfÿÊ

"UDqKÊ

ANO

"UDqKÊ

ANO ANO

:JEDNODUĝENmÊPSANqÊ3-3ÊZPRfVÊ4 Ê

ANO

:JEDNODUĝENmÊPSANqÊ3-3ÊZPRfVÊ4 Ê

ANO

7!00ÿIPOJENqÊKÊ7!0UÊ

ANOANO

7!00ÿIPOJENqÊKÊ7!0UÊ

ANOANO

'023Ê0ÿIPOJENqÊKÊ)NTERNETU ÊÊTIMESLOTYÊ

ANO 

'023Ê0ÿIPOJENqÊKÊ)NTERNETU ÊÊTIMESLOTYÊ

ANO 

%$'%Ê0ÿIPOJENqÊKÊ)NTERNETU ÊÊTIMESLOTYÊ

ANO 

%$'%Ê0ÿIPOJENqÊKÊ)NTERNETU ÊÊTIMESLOTYÊ

NE

ÊKÊDISPOZICIÊVÊPRĈBâHUÊMâSqCEÊØERVENCE 6qCEÊINFORMACqÊOÊ6ODAFONEÊLIVEÊNAJDETEÊNAÊSTRÊÊAÊÊAÊNAÊWWWVODAFONECZ $ALĝqÊTECHNICKmÊ{DAJEÊNAJDETEÊNAÊSTRÊ

Ê¥}>A>8=>A>


3TANDARDNqÊCENAÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ë.APLNOËË

Ê+Ø Ê+ØÊ Ê+Ø Ê+ØÊ Ë+Û

7PEBGPOFMJWF

 

Ë

+ËDOSTfNqËPOUZEËUË6ODAFONE 6ESTAVçNēËFOTOAPARfTËË-0)8 &-ËRfDIO ËHEADSETËVËBALENq

.OKIAË :fBAVA ,OGA-ELODIE/BRfZKYÊ

ANOANOANO

0OLYFONNqÊMELODIETvNYÊ

ANO

(RYÊ --3Ê

ANO ANO

5ĉITEÛNmËFUNKCEË 0AMâąÊNAÊJMmNAÊTEL3)- Ê+ALENDfÿÊ

ANO

"UDqKÊ

ANO

:JEDNODUĝENmÊPSANqÊ3-3ÊZPRfVÊ4 Ê

ANO

7!00ÿIPOJENqÊKÊ7!0UÊ

ANOANO

'023Ê0ÿIPOJENqÊKÊ)NTERNETU ÊÊTIMESLOTYÊ

ANO 

%$'%Ê0ÿIPOJENqÊKÊ)NTERNETU ÊÊTIMESLOTYÊ

ANO 

}>A>8=>A>¥›5FOUPUFMFGPOQPEQPSVKF

6qCEÊINFORMACqÊOÊ6ODAFONEÊLIVEÊNAJDETEÊNAÊSTRÊÊAÊÊAÊNAÊWWWVODAFONECZ $ALĝqÊTECHNICKmÊ{DAJEÊNAJDETEÊNAÊSTRÊ


3TANDARDNqÊCENAÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ë.APLNOËË

Ê+Ø 5FOUPUFMFGPOQPEQPSVKF 7PEBGPOFMJWF Ê+ØÊ Ê+Ø Ê+ØÊ Ë+Û

3TANDARDNqÊCENAÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ë.APLNOËË

 

 

4ELEFON ËWALKMAN &OTOAPARfTËË-0)8ËSËAUTOFOCUSEM "LUETOOTH ËË-"ËPAMçćOVfËKARTAËVËBALENq

Ë

Ê+Ø 5FOUPUFMFGPOQPEQPSVKF 7PEBGPOFMJWF Ê+ØÊ Ê+Ø Ê+ØÊ Ë+Û

/PERAÛNqËSYSTmMË3YMBIAN -0ËPĢEHRfVAÛ Ë"LUETOOTH ËMEGAPIXELOVēËFOTOAPARfTËSËBLESKEM

3ONYË%RICSSONË7I

.OKIAË.

:fBAVA

:fBAVA

,OGA-ELODIE/BRfZKYÊ

ANOANOANO

,OGA-ELODIE/BRfZKYÊ

ANOANOANO

0OLYFONNqÊMELODIETvNYÊ

ANO

0OLYFONNqÊMELODIETvNYÊ

ANO

(RYÊ --3Ê

ANO ANO

5ĉITEÛNmËFUNKCEË 0AMâąÊNAÊJMmNAÊTEL3)- Ê

(RYÊ --3Ê

ANO ANO

5ĉITEÛNmËFUNKCEË 

0AMâąÊNAÊJMmNAÊTEL3)- Ê

AğÊ-"

+ALENDfÿÊ

ANO

+ALENDfÿÊ

"UDqKÊ

ANO

"UDqKÊ

ANO ANO

:JEDNODUĝENmÊPSANqÊ3-3ÊZPRfVÊ4 Ê

ANO

:JEDNODUĝENmÊPSANqÊ3-3ÊZPRfVÊ4 Ê

ANO

7!00ÿIPOJENqÊKÊ7!0UÊ

ANOANO

7!00ÿIPOJENqÊKÊ7!0UÊ

ANOANO

'023Ê0ÿIPOJENqÊKÊ)NTERNETU ÊÊTIMESLOTYÊ

ANO 

'023Ê0ÿIPOJENqÊKÊ)NTERNETU ÊÊTIMESLOTYÊ

ANO 

%$'%Ê0ÿIPOJENqÊKÊ)NTERNETU ÊÊTIMESLOTYÊ

ANO 

%$'%Ê0ÿIPOJENqÊKÊ)NTERNETU ÊÊTIMESLOTYÊ

ANO 

6qCEÊINFORMACqÊOÊ6ODAFONEÊLIVEÊNAJDETEÊNAÊSTRÊÊAÊÊAÊNAÊWWWVODAFONECZ $ALĝqÊTECHNICKmÊ{DAJEÊNAJDETEÊNAÊSTRÊ

Ê¥}>A>8=>A>


3TANDARDNqÊCENAÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ë.APLNOËË

Ê+Ø Ê+ØÊ Ê+Ø Ê+ØÊ Ë+Û

7PEBGPOFMJWF

 

!TRAKTIVNqËDESIGN 6YSOUVACqËPROVEDENq 6ESTAVçNēËFOTOAPARfTËË-0)8

3AMSUNGË:6

:fBAVA ,OGA-ELODIE/BRfZKYÊ

NEANOANO

0OLYFONNqÊMELODIETvNYÊ

ANO

(RYÊ --3Ê

ANO ANO

5ĉITEÛNmËFUNKCEË 0AMâąÊNAÊJMmNAÊTEL3)- Ê+ALENDfÿÊ

ANO

"UDqKÊ

ANO

:JEDNODUĝENmÊPSANqÊ3-3ÊZPRfVÊ4 Ê

ANO

7!00ÿIPOJENqÊKÊ7!0UÊ

ANOANO

'023Ê0ÿIPOJENqÊKÊ)NTERNETU ÊÊTIMESLOTYÊ

ANO 

%$'%Ê0ÿIPOJENqÊKÊ)NTERNETU ÊÊTIMESLOTYÊ

ANO 

ÊKÊDISPOZICIÊVÊPRĈBâHUÊMâSqCEÊØERVENCE

}>A>8=>A>¥›5FOUPUFMFGPOQPEQPSVKF

6qCEÊINFORMACqÊOÊ6ODAFONEÊLIVEÊNAJDETEÊNAÊSTRÊÊAÊÊAÊNAÊWWWVODAFONECZ $ALĝqÊTECHNICKmÊ{DAJEÊNAJDETEÊNAÊSTRÊ


3TANDARDNqÊCENAÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ë.APLNOËË

Ê+Ø Ê+ØÊ Ê+Ø Ê+ØÊ Ë+Û

3TANDARDNqÊCENAÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ë.APLNOËË

Ê+Ø Ê+ØÊ Ê+Ø Ê+ØÊ Ë+Û

  0OLYFONNqËVYZVfNçNq -LUVqCqËHODINY "AREVNēËDISPLEJ

3NADNmËOVLfDfNq "AREVNēËDISPLEJ $UALBANDËË-(Z

.OKIAË

3IEMENSË!

:fBAVA

:fBAVA

,OGA-ELODIE/BRfZKYÊ

ANOANOANO

,OGA-ELODIE/BRfZKYÊ

ANOANOANO

0OLYFONNqÊMELODIETvNYÊ

ANO

0OLYFONNqÊMELODIETvNYÊ

ANO

(RYÊ --3Ê

ANO NE

(RYÊ --3Ê

ANO ANO

Ê

5ĉITEÛNmËFUNKCEË 0AMâąÊNAÊJMmNAÊTEL3)- Ê +ALENDfÿÊ

5ĉITEÛNmËFUNKCE AğÊ NE

0AMâąÊNAÊJMmNAÊTEL3)- Ê +ALENDfÿÊ

 ANO

"UDqKÊ

ANO

"UDqKÊ

ANO

:JEDNODUĝENmÊPSANqÊ3-3ÊZPRfVÊ4 Ê

ANO

:JEDNODUĝENmÊPSANqÊ3-3ÊZPRfVÊ4 Ê

ANO

7!00ÿIPOJENqÊKÊ7!0UÊ

7!00ÿIPOJENqÊKÊ7!0UÊ

ANOANO

'023Ê0ÿIPOJENqÊKÊ)NTERNETU ÊÊTIMESLOTYÊ

NE

'023Ê0ÿIPOJENqÊKÊ)NTERNETU ÊÊTIMESLOTYÊ

ANO 

%$'%Ê0ÿIPOJENqÊKÊ)NTERNETU ÊÊTIMESLOTYÊ

NE

%$'%Ê0ÿIPOJENqÊKÊ)NTERNETU ÊÊTIMESLOTYÊ

NE

$ALĝqÊTECHNICKmÊ{DAJEÊNAJDETEÊNAÊSTRÊ

NENE

Ê¥}>A>8=>A>


3TANDARDNqÊCENAÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ë.APLNOËË

Ê+Ø Ê+ØÊ Ê+Ø Ê+ØÊ Ë+Û

3TANDARDNqÊCENAÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ë.APLNOËË

 

 

3NADNmËOVLfDfNq --3ËAË7!0 -ALmËROZMçRY

Ê+Ø Ê+ØÊ Ê+Ø Ê+ØÊ Ë+Û

0OLYFONNqËVYZVfNçNq 6ēMçNNmËKRYTY "AREVNēËDISPLEJ

3ONYË%RICSSONË*I

.OKIAË

:fBAVA

:fBAVA

,OGA-ELODIE/BRfZKYÊ

ANOANOANO

,OGA-ELODIE/BRfZKYÊ

ANOANOANO

0OLYFONNqÊMELODIETvNYÊ

ANO

0OLYFONNqÊMELODIETvNYÊ

ANO

(RYÊ

ANO

(RYÊ --3Ê

ANO ANO

--3Ê

ANO

Ê

5ĉITEÛNmËFUNKCEË 0AMâąÊNAÊJMmNAÊTEL3)- Ê

5ĉITEÛNmËFUNKCE 

0AMâąÊNAÊJMmNAÊTEL3)- Ê+ALENDfÿÊ

ANO

+ALENDfÿÊ

"UDqKÊ

ANO

"UDqKÊ

ANO ANO

:JEDNODUĝENmÊPSANqÊ3-3ÊZPRfVÊ4 Ê

ANO

:JEDNODUĝENmÊPSANqÊ3-3ÊZPRfVÊ4 Ê

ANO

7!00ÿIPOJENqÊKÊ7!0UÊ

ANOANO

7!00ÿIPOJENqÊKÊ7!0UÊ

'023Ê0ÿIPOJENqÊKÊ)NTERNETU ÊÊTIMESLOTYÊ

ANO 

'023Ê0ÿIPOJENqÊKÊ)NTERNETU ÊÊTIMESLOTYÊ

NE 

%$'%Ê0ÿIPOJENqÊKÊ)NTERNETU ÊÊTIMESLOTYÊ

NE

%$'%Ê0ÿIPOJENqÊKÊ)NTERNETU ÊÊTIMESLOTYÊ

NE

}>A>8=>A>¥›

ANOANO

$ALĝqÊTECHNICKmÊ{DAJEÊNAJDETEÊNAÊSTRÊ


3TANDARDNqÊCENAÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ë.APLNOËË

Ê+Ø Ê+ØÊ Ê+Ø Ê+ØÊ Ë+Û

3TANDARDNqÊCENAÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ë.APLNOËË

Ê+Ø Ê+ØÊ Ê+Ø Ê+ØÊ Ë+Û

 

 0ODPORAË*AVA‰ËPROËSTAHOVfNqËHERËAËAPLIKACq !TRAKTIVNqËDESIGN 0OLYFONNqËVYZVfNçNq

6ESTAVçNēËFOTOAPARfT :VēăENfËODOLNOSTËPROTIËVODç ËOTĢESčMËAËPRACHU 4RIBANDËË-(Z

3AMSUNGË8

3IEMENSË-%

:fBAVA

:fBAVA

,OGA-ELODIE/BRfZKYÊ

NEANOANO

,OGA-ELODIE/BRfZKYÊ

ANOANOANO

0OLYFONNqÊMELODIETvNYÊ

ANO

0OLYFONNqÊMELODIETvNYÊ

ANO

(RYÊ --3Ê

ANO ANO

(RYÊ --3Ê

ANO ANO

Ê

5ĉITEÛNmËFUNKCEË 0AMâąÊNAÊJMmNAÊTEL3)- Ê

5ĉITEÛNmËFUNKCE AğÊ

0AMâąÊNAÊJMmNAÊTEL3)- Ê

AğÊ

+ALENDfÿÊ

ANO

+ALENDfÿÊ

"UDqKÊ

ANO

"UDqKÊ

ANO ANO

:JEDNODUĝENmÊPSANqÊ3-3ÊZPRfVÊ4 Ê

ANO

:JEDNODUĝENmÊPSANqÊ3-3ÊZPRfVÊ4 Ê

ANO

7!00ÿIPOJENqÊKÊ7!0UÊ

ANOANO

7!00ÿIPOJENqÊKÊ7!0UÊ

ANOANO

'023Ê0ÿIPOJENqÊKÊ)NTERNETU ÊÊTIMESLOTYÊ

ANO 

'023Ê0ÿIPOJENqÊKÊ)NTERNETU ÊÊTIMESLOTYÊ

ANO 

%$'%Ê0ÿIPOJENqÊKÊ)NTERNETU ÊÊTIMESLOTYÊ

NE

%$'%Ê0ÿIPOJENqÊKÊ)NTERNETU ÊÊTIMESLOTYÊ

NE

$ALĝqÊTECHNICKmÊ{DAJEÊNAJDETEÊNAÊSTRÊ

Ê¥}>A>8=>A>


3TANDARDNqÊCENAÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ë.APLNOËË

Ê+Ø Ê+ØÊ Ê+Ø Ê+ØÊ Ë+Û

3TANDARDNqÊCENAÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ë.APLNOËË

 

 

6ESTAVçNēËFOTOAPARfT 0ODPORAË*AVA‰ËPROËSTAHOVfNqËHERËAËAPLIKACq 4RIBANDËË-(Z

Ê+Ø Ê+ØÊ Ê+Ø Ê+ØÊ Ë+Û

&-ËRfDIOËAËSTEREOËSLUCHfTKAËVËBALENq 6ESTAVçNēËFOTOAPARfT !TRAKTIVNqËPROVEDENq

.OKIAË

.OKIAË

:fBAVA

:fBAVA

,OGA-ELODIE/BRfZKYÊ

ANOANOANO

,OGA-ELODIE/BRfZKYÊ

ANOANOANO

0OLYFONNqÊMELODIETvNYÊ

ANO

0OLYFONNqÊMELODIETvNYÊ

ANO

(RYÊ --3Ê

ANO ANO

(RYÊ

ANO

--3Ê

ANO

Ê

5ĉITEÛNmËFUNKCEË 0AMâąÊNAÊJMmNAÊTEL3)- Ê

5ĉITEÛNmËFUNKCE AğÊ

0AMâąÊNAÊJMmNAÊTEL3)- Ê

AğÊ

+ALENDfÿÊ

ANO

+ALENDfÿÊ

"UDqKÊ

ANO

"UDqKÊ

ANO ANO

:JEDNODUĝENmÊPSANqÊ3-3ÊZPRfVÊ4 Ê

ANO

:JEDNODUĝENmÊPSANqÊ3-3ÊZPRfVÊ4 Ê

ANO

7!00ÿIPOJENqÊKÊ7!0UÊ

ANOANO

7!00ÿIPOJENqÊKÊ7!0UÊ

ANOANO

'023Ê0ÿIPOJENqÊKÊ)NTERNETU ÊÊTIMESLOTYÊ

ANO 

'023Ê0ÿIPOJENqÊKÊ)NTERNETU ÊÊTIMESLOTYÊ

ANO 

%$'%Ê0ÿIPOJENqÊKÊ)NTERNETU ÊÊTIMESLOTYÊ

ANO 

%$'%Ê0ÿIPOJENqÊKÊ)NTERNETU ÊÊTIMESLOTYÊ

ANO 

}>A>8=>A>¥›

$ALĝqÊTECHNICKmÊ{DAJEÊNAJDETEÊNAÊSTRÊ


3TANDARDNqÊCENAÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ë.APLNOËË

Ê+Ø Ê+ØÊ Ê+Ø Ê+ØÊ Ë+Û

3TANDARDNqÊCENAÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ë.APLNOËË

Ê+Ø Ê+ØÊ Ê+Ø Ê+ØÊ Ë+Û

 

 

+LASICKmËPROVEDENq "LUETOOTH Ë-0)8ËFOTOAPARfT

&-ËRfDIOËAË-0)8ËFOTOAPARfTËSËAUTOFOCUSEM 0AMçćOVfËKARTAË-EMORYË3TICKË$UOËË-" 3LUCHfTKAËAËDATOVēËKABELËVËBALENq Ë"LUETOOTH

3AMSUNGË8

3ONYË%RICSSONË+I

:fBAVA

:fBAVA

,OGA-ELODIE/BRfZKYÊ

NEANOANO

,OGA-ELODIE/BRfZKYÊ

ANOANOANO

0OLYFONNqÊMELODIETvNYÊ

ANO

0OLYFONNqÊMELODIETvNYÊ

ANO

(RYÊ --3Ê

ANO ANO

(RYÊ --3Ê

ANO ANO

Ê

5ĉITEÛNmËFUNKCEË 0AMâąÊNAÊJMmNAÊTEL3)- Ê

5ĉITEÛNmËFUNKCE AğÊ

0AMâąÊNAÊJMmNAÊTEL3)- Ê+ALENDfÿÊ

ANO

+ALENDfÿÊ

"UDqKÊ

ANO

"UDqKÊ

ANO ANO

:JEDNODUĝENmÊPSANqÊ3-3ÊZPRfVÊ4 Ê

ANO

:JEDNODUĝENmÊPSANqÊ3-3ÊZPRfVÊ4 Ê

ANO

7!00ÿIPOJENqÊKÊ7!0UÊ

ANOANO

7!00ÿIPOJENqÊKÊ7!0UÊ

ANOANO

'023Ê0ÿIPOJENqÊKÊ)NTERNETU ÊÊTIMESLOTYÊ

ANO 

'023Ê0ÿIPOJENqÊKÊ)NTERNETU ÊÊTIMESLOTYÊ

ANO 

%$'%Ê0ÿIPOJENqÊKÊ)NTERNETU ÊÊTIMESLOTYÊ

ANO 

%$'%Ê0ÿIPOJENqÊKÊ)NTERNETU ÊÊTIMESLOTYÊ

NE

$ALĝqÊTECHNICKmÊ{DAJEÊNAJDETEÊNAÊSTRÊ

Ê¥}>A>8=>A>


3TANDARDNqÊCENAÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ë.APLNOËË

Ê+Ø Ê+ØÊ Ê+Ø Ê+ØÊ Ë+Û

3TANDARDNqÊCENAÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ë.APLNOËË

Ê+Ø Ê+ØÊ Ê+Ø Ê+ØÊ Ë+Û

  

&-ËRfDIOËAËSTEREOËSLUCHfTKAËVËBALENq 6ESTAVçNēËFOTOAPARfTË Ë-0)8 !TRAKTIVNqËVYSOUVACqËPROVEDENq

0AMçćOVfËKARTAË--#ËË-"ËAËDATOVēËKABELËVËBALENq 0ODPORAËDčLEĉITēCHËKANCELfĢSKēCHËAPLIKACq "LUETOOTH ËOPERAÛNqËSYSTmMË3YMBIAN

.OKIAË

.OKIAË

:fBAVA

:fBAVA

,OGA-ELODIE/BRfZKYÊ

ANOANOANO

,OGA-ELODIE/BRfZKYÊ

ANOANOANO

0OLYFONNqÊMELODIETvNYÊ

ANO

0OLYFONNqÊMELODIETvNYÊ

ANO

(RYÊ --3Ê

ANO ANO

(RYÊ

ANO

--3Ê

ANO

Ê

5ĉITEÛNmËFUNKCEË 0AMâąÊNAÊJMmNAÊTEL3)- Ê

5ĉITEÛNmËFUNKCE AğÊ

0AMâąÊNAÊJMmNAÊTEL3)- Ê

AğÊÊ-"

+ALENDfÿÊ

ANO

+ALENDfÿÊ

ANO

"UDqKÊ

ANO

"UDqKÊ

ANO

:JEDNODUĝENmÊPSANqÊ3-3ÊZPRfVÊ4 Ê

ANO

:JEDNODUĝENmÊPSANqÊ3-3ÊZPRfVÊ4 Ê

NE

7!00ÿIPOJENqÊKÊ7!0UÊ

ANOANO

7!00ÿIPOJENqÊKÊ7!0UÊ

ANOANO

'023Ê0ÿIPOJENqÊKÊ)NTERNETU ÊÊTIMESLOTYÊ

ANO 

'023Ê0ÿIPOJENqÊKÊ)NTERNETU ÊÊTIMESLOTYÊ

ANO 

%$'%Ê0ÿIPOJENqÊKÊ)NTERNETU ÊÊTIMESLOTYÊ

ANO 

%$'%Ê0ÿIPOJENqÊKÊ)NTERNETU ÊÊTIMESLOTYÊ

ANO 

}>A>8=>A>¥›

$ALĝqÊTECHNICKmÊ{DAJEÊNAJDETEÊNAÊSTRÊ


3TANDARDNqÊCENAÊÊ

n Ê.APLNOÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ë.APLNOËË

Ê+Ø Ê+ØÊ Ê+Ø Ê+ØÊ Ë+Û

3TANDARDNqÊCENAÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ê.APLNOÊÊ n Ë.APLNOËË

Ê+Ø Ê+ØÊ Ê+Ø Ê+ØÊ Ë+Û

$ATOVfËKARTAË0#-#)!ËTYPUË))ËPROËNOTEBOOKY 4RIBANDËË-(Z 0ODPORUJEË'023ËAË%$'%ËDATOVmËPĢENOSY

0ODPORUJEË'023ËAË%$'%ËDATOVmËPĢENOSY %XTERNqËMODEMËPROËOSOBNqËPOÛqTAÛËNEBOËNOTEBOOK 1UADBANDËË-(Z

3ONYË%RICSSONË'#

3IEMENSË%3

5ĉITEÛNmËFUNKCE

5ĉITEÛNmËFUNKCE

0AMâąÊNAÊJMmNAÊTEL3)- Ê 0ODPORAÊHLASOVġCHÊHOVORĈÊ 2OZMâRYÊMM Ê 6fHAÊG Ê /VLfDACqÊ37ÊVÊBALENqÊ

VÊPOØqTAØI NE XX 

0AMâąÊNAÊJMmNAÊTEL3)- Ê 0ODPORAÊHLASOVġCHÊHOVORĈÊ 2OZMâRYÊMM Ê 6fHAÊG Ê

VÊPOØqTAØI NE XX 

ANO

/VLfDACqÊ37ÊAÊEXTERNqÊANTmNAÊVÊBALENqÊ

/VLfDfNqÊPÿESÊ37ÊINSTALOVANġÊVÊNOTEBOOKUÊ

ANO

/VLfDfNqÊPÿESÊ37ÊINSTALOVANġÊVÊNOTEBOOKUÊ

0ROÊ0#-#)!ÊSLOTÊTYPUÊ))ÊVÊNOTEBOOKUÊ

ANO

0ÿIPOJENqÊPÿESÊ53"SmRIOVġÊ#/- ÊKABELÊ

ANOANO

.APfJENqÊZÊNOTEBOOKUÊ

ANO

%XTERNqÊNAPfJECqÊZDROJPROVOZÊNAÊBATERIIÊ

ANONE

4YPÊ3)-ÊKARTYÊ0LUG INÊ

ANO

4YPÊ3)-ÊKARTYÊ0LUG INÊ

ANO

/DESqLfNqPÿqJEMÊ3-3Ê

ANOANO

/DESqLfNqPÿqJEMÊ3-3Ê

ANOANO

$ATAFAXÊ

ANONE

ANO ANO

$ATAFAXÊ

ANOANO

'023Ê0ÿIPOJENqÊKÊ)NTERNETU ÊÊTIMESLOTYÊ

ANO 

'023Ê0ÿIPOJENqÊKÊ)NTERNETU ÊÊTIMESLOTYÊ

ANO 

%$'%Ê0ÿIPOJENqÊKÊ)NTERNETU ÊÊTIMESLOTYÊ

ANO 

%$'%Ê0ÿIPOJENqÊKÊ)NTERNETU ÊÊTIMESLOTYÊ

ANO 

Ê¥}>A>8=>A>


;¹CBWOÁGVOLDF

3ONYË%RICSSONË+I

.OKIAË

-OTOROLAË3,62Ë,

Ë.OKIAËI

lËËlËËl

žËËlËËl

žËËlËËl

lËËlËËl

žËËlËËl

lËËlËËl

--3Ê/BRfZKYÊÊ4EXTÊÊ:VUKY

lËËlËËl

lËËlËËl

lËËlËËl

lËËlËËl

lËËlËËl

lËËlËËl

0OLYFONNqÊMELODIEÊÊ4vNY

lËË

lËË

lËË

lËË

lËË

lËË

(RY

lËË

lËË

lËË

lËË

lËË

lËË

0ODPORAÊ*AVAÊPROÊSTAHOVfNqÊHERÊAÊAPLIKACq

l

l

l

l

l

l

6ġMâNNmÊKRYTY

l

ž

ž

ž

ž

l

lËËX

lËËX

lËËX

lËËX

lËËX

lËËX

0ÿqDAVNġÊFOTOAPARfT

ž

ž

ž

ž

ž

ž

&-ÊRfDIO

ž

ž

ž

l

ž

l

6ESTAVâNġÊFOTOAPARfTÊÊ-AXÊROZLIĝENq

-0ÊPÿEHRfVAØ 3NqMfNqÊÊ0ÿEHRfVfNqÊVIDEA

ž

ž

ž

l

l

l

lËËl

lËËl

lËËl

lËËl

lËËl

lËËl

lËËlËËl

lËËlËËl

lËËlËËl

lËËlËËl

lËËlËËl

lËËlËËl

6IBRAØNqÊVYZVfNâNqÊÊ0ÿEVODNqKÊMâN

lË˞

lË˞

lËËl

lËËl

lËËl

lËËl

:JEDNODUĝENmÊPSANqÊ3-3ÊZPRfVÊ4

l

l

l

l

l

l

lËËl

lËËl

lËËl

lËËl

lËËl

lËËl

'023Ê0ÿIPOJENqÊKÊINTERNETU ÊÊ4IMESLOTY

lËË 

lËË 

lËË 

lËË 

lËË 

lËË 

%$'%Ê0ÿIPOJENqÊKÊINTERNETU ÊÊ4IMESLOTY

ž

ž

ž

lËË 

ž

lËË 

žËËl

lË˞

žËËl

žËËl

lË˞

lËËl

0ODPORAÊPÿIPOJENqÊDATOVġMÊKABELEM

l

l

l

l

l

l

0#-#)!ÊKARTAÊPROÊNOTEBOOKʝÊSLOTÊTYPUÊ))

ž

ž

ž

ž

ž

ž

3YNCHRONIZACEÊSÊ0#

l

l

l

l

l

l

lË˞

lË˞

žË˞

lË˞

lË˞

lËËl

l

ž

l

l

l

l

Ë-"

 Ë-"

Ë-"

 Ë-"

Ë-"

Ë-"Ë ËË-"Ë--#

7!0ÊÊ0ÿIPOJENqÊKÊ7!0U

"LUETOOTHÊÊ)NFRAPORT

6xJUFÀOÁGVOLDF

3AMSUNGË86

,OGAÊÊ-ELODIEÊÊ/BRfZKY

+ALENDfÿÊÊ"UDqKÊÊ+ALKULAØKA

% MAILOVġÊKLIENTÊÊ)NTERNETOVġÊPROHLqğEØ (LASITmÊHANDSFREE 5ğIVATELSKfÊPAMâąÊTELEFONU

ž

ž

ž

ž

lËË-ICROË3$

lËË--#

AĉËËË

AĉËËË

AĉËËË

AĉËËË

AĉËËË

AĉËËË

ËËËË

ËËËË

ËËËË

ËËËË

ËËËËËË

ËËËË

XX

XX

XX

XX

XX

XX

"ATERIEÊKAPACITATYP

ËM!HËË,I 0OL

ËM!HËË,I ION

ËM!HËË,I ION

ËM!HËË,I )ON

ËM!HËË,I )ON

ËM!HËË,I )ON

$mLKAÊHOVORUÊMINUT Ê

AĉË

AĉË

AĉË

AĉË

AĉË

AĉË

0OHOTOVOSTNqÊDOBAÊHODIN Ê

AĉË

AĉË

AĉË

AĉË

AĉË

AĉË

BAREVNē

BAREVNē

BAREVNē

BAREVNē

BAREVNē

BAREVNē

0AMâąOVmÊKARTYÊÊ4YPÊKARTY 0AMâąÊNAÊJMmNAÊVÊTELEFONU3)- &REKVENCEÊ-(Z 2OZMâRYÊMM (MOTNOSTÊG

$ISPLEJ 0OØETÊZOBRAZENġCHÊBAREV 2OZLIĝENqÊDISPLEJE 0AMâąÊODCHOZqCHÊHOVORĈ 0AMâąÊPÿqCHOZqCHÊÊZTRACENġCHÊHOVORĈ

5FDIOJDLÁQBSBNFUSZ

3HARPË'8

X

X

X

X

X

X

ËË

ËË

ËË

ËË

ËË

ËË

$ATAÊÊ&AX

lË˞

lË˞

lË˞

lË˞

lË˞

lË˞

/DESqLfNqÊÊ0ÿqJEMÊ3-3

lËËl

lËËl

lËËl

lËËl

lËËl

lËËl

0LUG IN

0LUG IN

0LUG IN

0LUG IN

0LUG IN

0LUG IN

l

l

l

l

l

l

-ODRf

ÚERNO 3TĢqBRNf

ÚERNO 3TĢqBRNf

ÚERNO 3TĢqBRNf

ÚERNf

ÚERNO 3TĢqBRNf

3ONYË%RICSSON

3HARP

3AMSUNG

.OKIAË3ERIESË

-OTOROLA

.OKIAË3ERIESË

4YPÊ3)-ÊKARTY 0ODPORAÊ3)-Ê4OOLKITU "AREVNmÊPROVEDENq /PERAØNqÊSYSTmM

}>A>8=>A>¥›

lËANOËËËË˟ËNE


;¹CBWOÁGVOLDF

3AMSUNGË:6

.OKIAË

Ë-OTOROLAË6I

.OKIAË

3ONYË%RICSSONË7I

.OKIAË.

,OGAÊÊ-ELODIEÊÊ/BRfZKY

žËËlËËl

--3Ê/BRfZKYÊÊ4EXTÊÊ:VUKY

lËËlËËl

lËËlËËl

žËËlËËl

lËËlËËl

lËËlËËl

lËËlËËl

lËËlËËl

lËËlËËl

lËËlËËl

lËËlËËl

0OLYFONNqÊMELODIEÊÊ4vNY

lËËlËËl

lËË

lËË

lËË

lËË

lËË

(RY

lËË

lËË

lËË

lËË

lËË

lËË

lËË

0ODPORAÊ*AVAÊPROÊSTAHOVfNqÊHERÊAÊAPLIKACq

l

l

l

l

l

l

6ġMâNNmÊKRYTY

ž

ž

ž

ž

ž

ž

lËËX

lËËX

lËËX

lËËX

lËËX

lËËX

6ESTAVâNġÊFOTOAPARfTÊÊ-AXÊROZLIĝENq 0ÿqDAVNġÊFOTOAPARfT

ž

ž

ž

ž

ž

ž

&-ÊRfDIO

ž

l

ž

l

l

l

-0ÊPÿEHRfVAØ 3NqMfNqÊÊ0ÿEHRfVfNqÊVIDEA

l

l

l

l

lËËl

lËËl

lËËl

lËËl

lËËlËËl

lËËlËËl

lËËlËËl

lËËlËËl

lËËlËËl

lËËlËËl

lËËl

lËËl

lËËl

lËËl

lËËl

lËËl

:JEDNODUĝENmÊPSANqÊ3-3ÊZPRfVÊ4

l

l

l

l

l

l

lËËl

lËËl

lËËl

lËËl

lËËl

lËËl

'023Ê0ÿIPOJENqÊKÊINTERNETU ÊÊ4IMESLOTY

lËË 

lËË 

lËË 

lËË 

lËË 

lËË 

%$'%Ê0ÿIPOJENqÊKÊINTERNETU ÊÊ4IMESLOTY

ž

lËË 

ž

lËË 

lËË 

lËË 

lË˞

lËËl

lË˞

lËËl

lËËl

lË˞

0ODPORAÊPÿIPOJENqÊDATOVġMÊKABELEM

l

l

l

l

l

l

0#-#)!ÊKARTAÊPROÊNOTEBOOKʝÊSLOTÊTYPUÊ))

ž

ž

ž

ž

ž

ž

3YNCHRONIZACEÊSÊ0#

l

l

l

l

l

l

lËËl

lËËl

lË˞

lËËl

lË˞

lËËl

l

l

l

l

l

l

Ë-"Ë Ë-ICROË3$Ë-"

Ë-"

Ë-"Ë ËË-"Ë-ICROË3$

Ë-"Ë ËË-"Ë-ICROË3$

Ë-"Ë ËË-"Ë-3Ë$UO

Ë-"Ë ËË-"Ë23 --#

7!0ÊÊ0ÿIPOJENqÊKÊ7!0U

"LUETOOTHÊÊ)NFRAPORT

6xJUFÀOÁGVOLDF

l lËËl

6IBRAØNqÊVYZVfNâNqÊÊ0ÿEVODNqKÊMâN

+ALENDfÿÊÊ"UDqKÊÊ+ALKULAØKA

% MAILOVġÊKLIENTÊÊ)NTERNETOVġÊPROHLqğEØ (LASITmÊHANDSFREE 5ğIVATELSKfÊPAMâąÊTELEFONU 0AMâąOVmÊKARTYÊÊ4YPÊKARTY

lËË-ICROË3$

lËË-ICROË3$

lËË-ICROË3$

lËË-ICROË3$

lËË-EMORYË3TICKË$UO

lËË23 --#

0AMâąÊNAÊJMmNAÊVÊTELEFONU3)-

AĉËËË

AĉËËË

AĉËËË

AĉËËË

AĉËËË

AĉËË-"ËË

ËËËËËË

ËËËËËË

ËËËËËË

ËËËË

ËËËË

ËËËË

X X

XX

XX

XX

XX

XX

"ATERIEÊKAPACITATYP

ËM!HËË,I ION

ËM!HËË,I )ON

ËM!HËË,I )ON

ËM!HËË,I )ON

ËM!HËË,I 0OL

ËM!HËË,I )ON

$mLKAÊHOVORUÊMINUT Ê

AĉË

AĉË

AĉË

AĉË

AĉË

AĉË

0OHOTOVOSTNqÊDOBAÊHODIN Ê

AĉË

AĉË

AĉË

AĉË

AĉË

AĉË BAREVNē

&REKVENCEÊ-(Z 2OZMâRYÊMM (MOTNOSTÊG

$ISPLEJ

BAREVNē

BAREVNē

BAREVNē

BAREVNē

BAREVNē

0OØETÊZOBRAZENġCHÊBAREV

2OZLIĝENqÊDISPLEJE

X

X

X

X

X

X

0AMâąÊODCHOZqCHÊHOVORĈ 0AMâąÊPÿqCHOZqCHÊÊZTRACENġCHÊHOVORĈ

5FDIOJDLÁQBSBNFUSZ

l lËËl

ËË

ËË

ËË

ËË

ËË

ËË

$ATAÊÊ&AX

lË˞

lË˞

lË˞

lË˞

lË˞

lË˞

/DESqLfNqÊÊ0ÿqJEMÊ3-3

lËËl

lËËl

lËËl

lËËl

lËËl

lËËl

0LUG IN

0LUG IN

0LUG IN

0LUG IN

0LUG IN

0LUG IN

l

l

l

l

l

l

ĂEDf

ÚERNf

6qNOVf

3TĢqBRNf

ÚERNf

3TĢqBRNf

3AMSUNG

.OKIAË3ERIESË

-OTOROLA

.OKIAË3ERIESË

3ONYË%RICSSON

3YMBIANË3ERIESË

4YPÊ3)-ÊKARTY 0ODPORAÊ3)-Ê4OOLKITU "AREVNmÊPROVEDENq /PERAØNqÊSYSTmM

lËANOËËËË˟ËNE

Ê¥}>A>8=>A>


;¹CBWOÁGVOLDF

Ë3AMSUNGË:6

.OKIAË

3IEMENSË!

3ONYË%RICSSONË*I

.OKIAË

,OGAÊÊ-ELODIEÊÊ/BRfZKY

žËËlËËl

lËËlËËl

lËËlËËl

lËËlËËl

lËËlËËl

žËËlËËl

--3Ê/BRfZKYÊÊ4EXTÊÊ:VUKY

lËËlËËl

žË˞Ë˞

lËËlËËl

lËËlËËl

lËËlËËl

lËËlËËl

0OLYFONNqÊMELODIEÊÊ4vNY

lËË

lËË

lËË

lËË

lËË

lËË

(RY

lËË

lËË

lËË

lËË

lËË

lËË

0ODPORAÊ*AVAÊPROÊSTAHOVfNqÊHERÊAÊAPLIKACq

l

ž

l

ž

l

l

6ġMâNNmÊKRYTY

ž

l

ž

l

l

ž

lËËX

ž

ž

ž

ž

ž

0ÿqDAVNġÊFOTOAPARfT

ž

ž

l

l

l

ž

&-ÊRfDIO

ž

ž

ž

ž

ž

ž

-0ÊPÿEHRfVAØ

l

ž

ž

ž

ž

ž

lËËl

ž

ž

ž

ž

ž

lËËlËËl

žËËlËËl

lËËlËËl

lËËlËËl

lËËlËËl

žËËlËËl

6IBRAØNqÊVYZVfNâNqÊÊ0ÿEVODNqKÊMâN

lËËl

lËËl

lË˞

lËËl

lËËl

lËËl

:JEDNODUĝENmÊPSANqÊ3-3ÊZPRfVÊ4

l

l

l

l

l

l

lËËl

žË˞

lËËl

lËËl

lËËl

lËËl

'023Ê0ÿIPOJENqÊKÊINTERNETU ÊÊ4IMESLOTY

lËË 

ž

lËË 

žËË 

žËË 

lËË 

%$'%Ê0ÿIPOJENqÊKÊINTERNETU ÊÊ4IMESLOTY

lËË 

ž

ž

ž

ž

ž

lË˞

žË˞

žË˞

žËËNE

žË˞

žËËl

0ODPORAÊPÿIPOJENqÊDATOVġMÊKABELEM

l

ž

l

l

ž

l

0#-#)!ÊKARTAÊPROÊNOTEBOOKʝÊSLOTÊTYPUÊ))

ž

ž

ž

ž

ž

ž

3YNCHRONIZACEÊSÊ0#

l

ž

ž

ž

ž

ž

lËËl

žË˞

žË˞

žË˞

žË˞

žË˞

6ESTAVâNġÊFOTOAPARfTÊÊ-AXÊROZLIĝENq

3NqMfNqÊÊ0ÿEHRfVfNqÊVIDEA +ALENDfÿÊÊ"UDqKÊÊ+ALKULAØKA

7!0ÊÊ0ÿIPOJENqÊKÊ7!0U

6xJUFÀOÁGVOLDF

"LUETOOTHÊÊ)NFRAPORT

% MAILOVġÊKLIENTÊÊ)NTERNETOVġÊPROHLqğEØ (LASITmÊHANDSFREE 5ğIVATELSKfÊPAMâąÊTELEFONU

l

l

l

l

l

ž

Ë-"

Ë-"

 Ë-"

 Ë-"

ËK"

 Ë-"

0AMâąOVmÊKARTYÊÊ4YPÊKARTY

lËË-ICROË3$

ž

ž

ž

ž

ž

0AMâąÊNAÊJMmNAÊVÊTELEFONU3)-

AĉËËË

AĉËËË

AĉËËË

AĉËËË

AĉËËË

AĉËËË

&REKVENCEÊ-(Z

ËËËËËË

ËË

ËË

ËËËË

ËËËË

ËËËË

 XX

XX

XX

XX

XX

XX

"ATERIEÊKAPACITATYP

ËM!HËË,I ION

ËM!HËË,I )ON

ËM!HËË,I )ON

ËM!HËË,I 0OLËË,I )ON

ËM!HËË,I )ON

ËM!HËË,I ION

$mLKAÊHOVORUÊMINUT Ê

AĉË

AĉË

AĉË

AĉËAĉË

0OHOTOVOSTNqÊDOBAÊHODIN Ê

AĉË

AĉË

AĉË

AĉËAĉË

BAREVNē

BAREVNē

BAREVNē

BAREVNē

BAREVNē

BAREVNē

2OZMâRYÊMM (MOTNOSTÊG

$ISPLEJ 0OØETÊZOBRAZENġCHÊBAREV 2OZLIĝENqÊDISPLEJE 0AMâąÊODCHOZqCHÊHOVORĈ 0AMâąÊPÿqCHOZqCHÊÊZTRACENġCHÊHOVORĈ

5FDIOJDLÁQBSBNFUSZ

3AMSUNGË8

X

X

X

X

X

X

AĉËËË

ËË

ËË

ËË

ËË

ËË

$ATAÊÊ&AX

lË˞

žË˞

lËËl

žËËNE

žË˞

lË˞

/DESqLfNqÊÊ0ÿqJEMÊ3-3

lËËl

lËËl

lËËl

lËËl

lËËl

lËËl

0LUG IN

0LUG IN

0LUG IN

0LUG IN

0LUG IN

0LUG IN

l

l

l

l

l

l

3TĢqBRNf

ÚERNf

3TĢqBRNO ĂEDf

-ODRf

3TĢqBRNO -ODRf

ÚERNO 3TĢqBRNf

3AMSUNG

.OKIAË3ERIESË

3IEMENS

3ONYË%RICSSON

.OKIAË3ERIESË

3AMSUNG

4YPÊ3)-ÊKARTY 0ODPORAÊ3)-Ê4OOLKITU "AREVNmÊPROVEDENq /PERAØNqÊSYSTmM

}>A>8=>A>¥›

lËANOËËËË˟ËNE


;¹CBWOÁGVOLDF 6xJUFÀOÁGVOLDF 5FDIOJDLÁQBSBNFUSZ

Ë3IEMENSË-%

.OKIAË

Ë.OKIAË

ËË3AMSUNGË8

3ONYË%RICSSONË+I

.OKIAË

.OKIAË

lËËlËËl

lËËlËËl

lËËlËËl

lËËlËËl

lËËlËËl

žËËlËËl

lËËlËËl

lËËlËËl

lËËlËËl

lËËlËËl

lËËlËËl

lËËlËËl

lËËlËËl

lËË

lËËlËËl

lËË

lËË

lËË

lËË

lËË

lËË

lËË

lËË

lËË

lËË

lËË

lËË

l

l

l

l

l

l

l

l

ž

l

ž

ž

ž

ž

l

lËËX

lËËX

lËËX

lËËX

lËËX

lËËX

ž

ž

ž

ž

ž

ž

ž

ž

ž

ž

l

l

l

l

ž

ž

ž

l

l

l

l

l

lËËl

lËËl

lËËl

lËËl

lËËl

lËËl

žËËl

lËËlËËl

lËËlËËl

lËËlËËl

lËËlËËl

lËËlËËl

lËËlËËl

lËËlËËl

lËËl

lËËl

lËËl

lËËl

lËËl

lËËl

žË˞

l

l

l

l

l

l

ž

lËËl

lËËl

lËËl

lËËl

lËËl

lËËl

lËËl

lËË 

lËË 

lËË 

lËË 

lËË 

lËË 

lËË 

ž

lËË 

lËË 

lËË 

ž

lËË 

lËË 

žËËl

žËËl

žËËl

lË˞

lËËl

lËËl

lËËl

l

l

l

l

l

l

l

ž

ž

ž

ž

ž

ž

ž

ž

l

l

l

l

l

l

lË˞

lË˞

lË˞

lË˞

lË˞

lË˞

lËËl

l

l

l

l

l

l

l

-"

 Ë-"

 Ë-"

Ë-"

Ë-"Ë ËË-"Ë-3Ë$UO

Ë-"

Ë-"Ë ËË-"Ë--#

ž

ž

ž

lËË-ICROË3$

lËË-EMORYË3TICKË$UO

ž

lËË--#

AĉËËË

AĉËËË

AĉËËË

AĉËËË

AĉËËË

AĉËËË

AĉËË-"ËË

ËËËË

ËËËË

ËËËË

ËËËË

ËËËË

ËËËË

ËËËË

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XXËM!HËË,I )ON

ËËM!HËË,I )ON

ËM!HËË,I )ON

ËM!HËË,I )ON

ËM!HËË,I 0OL

ËM!HËË,I )ON

ËM!HËË,I 0OL

AĉË

AĉË

AĉË

AĉË

AĉË

AĉË

AĉË

AĉË

AĉË

AĉË

AĉË

AĉË

AĉË

AĉË

BAREVNē

BAREVNē

BAREVNē

BAREVNē

BAREVNē

BAREVNē

BAREVNēX

X

X

X

X

X

X

AĉË

AĉËËËAĉË

ËË

ËË

ËË

ËË

ËË

ËË lËËl

lËËl

lË˞

lË˞

lË˞

lË˞

lË˞

lËËl

lËËl

lËËl

lËËl

lËËl

lËËl

lËËl

0LUG IN

0LUG IN

0LUG IN

0LUG IN

0LUG IN

0LUG IN

0LUG IN

l

l

l

l

l

l

l

ĂEDO ÚERNf

3TĢqBRNO ĂEDf

"mĉOVf :LATf

ÚERNf

ÚERNf

ÚERNO 3TĢqBRNf

3TĢqBRNf

3IEMENS

.OKIAË3ERIESË

.OKIAË3ERIESË

3AMSUNG

3ONYË%RICSSON

.OKIAË3ERIESË

3YMBIANË3ERIESË

lËANOËËËË˟ËNE

Ê¥}>A>8=>A>


7PEBGPOF 8PSME3PBNJOH %ÅLZOBtJNSPBNJOHPWÕNTMVxC¹NNÑxFUFTWÑKUFMFGPOW[BISBOJÀÅQPVxÅWBU TLPSPKBLPCZTUFCZMJEPNB.¹NFQSPW¹TVxQÐFTSPBNJOHPWÕDI QBSUOFSÑWFWÅDFOFx[FNÅDI UBLxFNÑxFUF pVOLATËIËPĢIJqMATËHOVORY pPOSqLATËIËPĢIJqMATË3-3KY pVYUĉqVATËSLUĉBYËJAKOË- "ANKA Ë- 0LATBY Ë3-3ËCHAT Ë3-3ËE MAIL Ë3-3ËINFOËAËDALăq pVËMNOHAËZEMqCHËVYUĉqVATËIË0ĢIPOJENqËAË--3ËROAMING Y A POJE A 3 OA G

1SP [¸LB[OÄLZ T7PEBGPOF LBSUPV "LUJWBDF

1SP[¸LB[OÄLZ OÄLZ TUBSJGFN "LUJWBDF

.EğÊZVEDNETEÊKOTVY ÊJEÊ TÿEBAÊAKTIVOVATÊSIÊROAMINGÊ -ĈğETEÊSIÊVYBRAT ÊJAKÊTOÊUDâLfTE „Ë)NTERNETOVfËSAMOOBSLUHAËÊ NAÊWWWVODAFONECZ „Ë3-3ËSAMOOBSLUHAÊÊ POĝLETEÊZDARMAÊTEXTOVKUÊVEÊ TVARUÊ2/!-Ê!ÊÊNAÊØqSLOÊ Ê+OMBINACIÊÊBERTEÊ JAKOÊPÿqKLAD ÊSPRfVNâÊTAMÊPATÿqÊ VAĝEÊØTYÿ ÊAğÊĝESTIMqSTNmÊØqSEL NmÊHESLO „Ê+APESNqËSAMOOBSLUHAÊÊ NAÊ „Ë(LASOVfËSAMOOBSLUHAÊÊ NAÊØqSLEÊ ÊVÊMENUÊ-mÊSLUğ BYʝÊ!KTIVACEÊNOVġCHÊSLUğEB 2OAMINGÊVfMÊHNEDÊAUTOMA TICKYÊAKTIVUJEMEÊAÊAKTIVACIÊ POTVRDqMEÊTEXTOVOUÊZPRfVOU

}>A>8=>A>¥›

0OKUDÊJSTEÊALEÊTÿEBAÊ UÊ6ODAFONUÊNOVqÊNEBOÊSEÊ VfMÊNEPODAÿILOÊÊPOSLEDNqCHÊ 6Y{ØTOVfNqÊUHRADITÊÿfDNâÊ AÊVØAS ÊMĈğEÊSEÊSTfT ÊğEÊ BUDETEÊMUSETÊPÿEDÊODJEZDEMÊ JEĝTâÊSLOğITÊJISTINUÊÊKORUNÊ "EZÊNqÊVfMÊROAMINGÊNEPOFRØqÊ !LEÊNEBOJTEÊSE ÊJISTINAÊJEÊVRATNfÊ AÊVAĝEÊPENqZKYÊBUDOUÊUÊNfSÊ VÊBEZPEØq

+BL WPMBU 3TAØqÊZADfVATÊØqSLOÊVÊMEZINf RODNqMÊFORMfTUÊNAPÿÊ ÊPROÊ VOLfNqÊDOÊ×2 Ê3-3ÊODESqLEJTEÊ TAKmÊVÊMEZINfRODNqMÊFORMfTUÊ

!ËJAKËSEËJISTINAËSKLfDf „ÊMĈğETEÊVYUğqTÊBANKOMATÊ OZNAØENġÊLOGEMÊ6ODAFONEÊ KROMâÊBANKOMATĈÊ×3 „ÊBANKOVNqMÊPÿEVODEMÊNEBOÊ POĝTOVNqÊPOUKfZKOUÊNAÊØqSLOÊ {ØTUÊÊ+ONSTATNqÊ SYMBOLÊJEÊ ÊJAKOÊSPECI©CKġ SYMBOLÊUVEÝTEÊSVmÊZfKAZNICKmÊ ØqSLOÊAÊJAKOÊVARIABILNqÊSYMBOLÊ ÊAÊPOSLEDNqCHÊÊCIFERÊVAĝEHOÊ TELEFONNqHOÊØqSLA „ÊNEBOÊMĈğETEÊZAJqTÊDOÊNAĝEHOÊ OBCHODU *AKMILEÊNfMÊPLATBAÊDORAZqÊ PÿESÊBANKOMATÊDOÊÊHODIN Ê PÿESÊBANKUÊTOÊMĈğEÊTRVATÊAğÊ ÊDNYÊAÊPÿESÊPRODEJNUÊDOÊ ÊHODIN ÊTAKÊVfMÊROAMINGÊ AUTOMATICKYÊAKTIVUJEME

2OAMINGÊSIÊMĈğETEÊAKTIVO VATÊJEDNODUĝE ÊSTAØqÊZDARMAÊ ODESLATÊ3-3KUÊVAÊTVARUÊ2/!-Ê !ÊÊNAÊØqSLOÊÊKvDÊ ÊJEÊHESLOÊPROÊKOMUNIKACIÊ SÊOPERfTOREM ÊAÊROAMINGÊVfMÊ HNEDÊAUTOMATICKYÊAKTIVUJEMEÊ AÊAKTIVACIÊPOTVRDqMEÊTEXTOVOUÊ ZPRfVOU

+BL WPMBU 3Ê6ODAFONEÊKARTOUÊMĈğETEÊ ZÊCIZINYÊTELEFONOVATÊDqKYÊĝIKOVNmÊ SLUğBâ ÊKTERmÊSEÊÿqKfÊ:PâTNmÊ VOLfNqÊ*AKÊTOÊFUNGUJE +DYğÊCHCETEÊVOLATÊZEÊZAHRA NIØqÊNAPÿÊØqSLOÊÊÊ Ê ZADEJTEÊHOÊVEÊTVARUÊ Ê ÊÊÊ.EJPOZDâJIÊDOÊÊ SEKUNDÊVfMÊ6ODAFONEÊZAVOLfÊ ZPfTKYÊAÊOZNfMq ÊğEÊVfĝÊHOVORÊ BUDEÊSPOJEN .AÊSTRfNKfCHÊWWWVODAFONECZÊ SIÊPROSqMÊOVâÿTE ÊZDAÊOPERfTORÊ VÊZEMI ÊDOÊKTERmÊJEDETE ÊUMOğ ÷UJEÊVOLfNqÊPROSTÿEDNICTVqMÊ SLUğBYÊ:PâTNmHOÊVOLfNq


.¹NFQSPW¹TEPCSPV[QS¹WV%ÅLZWFMLÁNVTUÄIPW¹OÅO¹SPEÑWOBtFNSPBNJOHPWÁN DFOÅLVUFÇNÑxFUFWPMBUWÕIPEOÄKJ "LPMJLW¸TUPCVEFTU¸U /DCHOZqËHOVORËË VËPARTNERSKmËSqTI

/DCHOZqËHOVORËË ZËOSTATNqCHËSqTq

0ĢqCHOZqËHOVOR

/DESLfNqË3-3

:vNAË

 Ê+ØÊÊÊ Ê+Ø

 Ê+ØÊÊÊ Ê+Ø

 Ê+ØÊÊÊ Ê+Ø

 Ê+ØÊÊÊÊ Ê+Ø

:vNAË

 Ê+ØÊÊÊ Ê+Ø

 Ê+ØÊÊÊ Ê+Ø

 Ê+ØÊÊÊ Ê+Ø

 Ê+ØÊÊÊÊ Ê+Ø

:vNAË

 Ê+ØÊÊÊ Ê+Ø

 Ê+ØÊÊÊ Ê+Ø

 Ê+ØÊÊÊ Ê+Ø

 Ê+ØÊÊÊ Ê+Ø

0ROÊTARIFYÊIÊ6ODAFONEÊKARTUÊTEÝÊPLATqÊSTEJNmÊCENYÊ#ENYÊJSOUÊUVEDENYÊBEZVØETNâÊÊ$0(Ê$OBAÊHOVORUÊJEÊ{ØTOVfNAÊPOÊMINUTfCHÊÊ .EZAPOME÷TE ÊğEÊPOKUDÊVÊZAHRANIØqÊVYUğqVfTEÊSLUğBUÊ6ODAFONEÊLIVE ÊZAPLATqTEÊNEJENÊZAÊOBJEDNANmÊPARfDIØKY ÊALEÊIÊZAÊSAMOTNmÊ0ÿIPOJENqÊ6ODAFONEÊÊ PODLEÊCENÊPROÊ0ÿIPOJENqÊAÊ--3ÊROAMINGÊ

!KTUfLNqËSEZNAMËPARTNERSKēCHËSqTqËNAJDETEËNAËWWWVODAFONECZ ËORIENTAÛNqËPĢEHLEDËJEËZDE :vNAËÊ"ELGIEʝÊ0ROXIMUS Ê$fNSKOʝÊ4$#Ê-OBILÊ!3 Ê%STONSKOʝÊ%LISA Ê&INSKOʝÊ%LISA Ê&RANCIEʝÊ3&2 Ê#HORVATSKOʝÊ6)0NET Ê)TfLIEʝÊ6ODAFONE Ê)RSKOʝÊ6ODAFONE Ê+YPRÊ Ê#YTAMOBILEʝÊ6ODAFONE Ê,ITVAʝÊ"ITmÊ'3- Ê,UCEMBURSKOʝÊ04Ê,UXEMBOURG Ê-AáARSKOʝÊ6ODAFONE Ê-ALTAʝÊ6ODAFONE Ê.çMECKOʝÊ6ODAFONE Ê.IZOZEMqʝÊ6ODAFONE Ê0OLSKOÊ Ê0OLKOMTELÊ3!Ê0LUSÊ'3- Ê0ORTUGALSKOʝÊ6ODAFONE Ê2AKOUSKOʝÊ-OBILKOMÊ! ÊġECKOʝÊ6ODAFONE Ê3ANË-ARINOʝÊ6ODAFONE Ê3LOVENSKOʝÊ/RANGE Ê3LOVINSKOʝÊ3)MOBILÊ Ê6ODAFONE ÊĂPANçLSKOʝÊ6ODAFONEÊ%SPANAÊ3! ÊĂVmDSKOʝÊ6ODAFONEÊ3VERIGEÊ!" Ê6ATIKfNʝÊ6ODAFONE Ê6ELKfË"RITfNIEʝÊ6ODAFONEÊ :vNAËÊ!LBfNIEʝÊ6ODAFONEÊ!LBANIA Ê%GYPTʝÊ6ODAFONEÊ%GYPT Ê)SLANDʝÊ/GÊ6ODAFONE Ê-ONAKOʝÊ3&2 Ê2UMUNSKOʝÊ6ODAFONEÊ2OMANIAÊ3! ÊĂVēCARSKOʝÊ3WISSCOM Ê4URECKOÊ Ê4URKCELLÊ)LETISIMÊ(IZMETLERIÊ!3 Ê53!ʝÊ4 -OBILEÊ53! Ê)NCÊ :vNAËÊ!USTRfLIEʝÊ6ODAFONE Ê"AHRAJNʝÊ-4#Ê6ODAFONEÊ"AHRAIN Ê(ONGKONGʝÊ3MAR4ONE 6ODAFONE Ê*APONSKOʝÊ6ODAFONEÊ++ Ê*IHOAFRICKfËREPUBLIKAʝÊ6ODACOM Ê+UVAJTÊ Ê-4#ʝÊ6ODAFONE Ê.OVēË:mLANDʝÊ6ODAFONE Ê3INGAPURʝÊ-OBILE/NEÊ,TD

Ê)NFORMACEÊOÊZEMqCH ÊVÊNICHğÊJSOUÊDOSTUPNmÊROAMINGOVmÊSLUğBYÊNAJDETEÊNAÊWWWVODAFONECZ

1ÏJQPKFOÄ WDJ[JOÃ 3LUğBAÊ0ÿIPOJENqÊFUNGUJEÊPROÊ ZfKAZNqKYÊSÊTARIFEMÊIÊVÊZAHRA NIØqÊ+ÊDNEĝNqMUÊDNIÊMĈğETEÊ VYUğqTÊSLUğBUÊ0ÿIPOJENqÊAÊ--3Ê ROAMINGÊUÊÊROAMINGOVġCHÊ PARTNERĈÊVÊÊZEMqCHÊ

+OLIKËZAËTO 6ÊTABULCEÊNAJDETEÊPÿqKLADYÊNEJ BâğNâJĝqCHÊZEMq ÊKDEÊVfMÊNAĝEÊ 0ÿIPOJENqÊPOBâğqÊ+OMPLETNqÊ INFORMACEÊOÊ0ÿIPOJENqÊVÊZAHRANI ØqÊNAJDETEÊNAÊWWWVODAFONECZ 0ÿIPOJENqÊMOHOUÊVÊZAHRANIØqÊ VYUğqVATÊVĝICHNIÊZfKAZNqCIÊSÊTA RIFEMÊAÊ--3KYÊMOHOUÊPOSqLATÊ VĝICHNIÊZfKAZNqCI

Ë

)NTERNETË+ÛK"

7!0Ë+ÛK"

4 -OBILEÊ3LOVENSKO

 +ØÊ +Ø

 +ØÊ +Ø

/.%Ê2AKOUSKO

 +ØÊ +Ø

 +ØÊ +Ø

6ODAFONEÊ.âMECKO

 +ØÊ +Ø

 +ØÊ +Ø

6)0NETÊ#HORVATSKO

 +ØÊ +Ø

 +ØÊ +Ø

0OZNfMKYÊCENYÊZAÊÊK"ÊBEZVØETNâÊÊ$0( Ê7!0ÊSEÊ{ØTUJEÊVÊINKREMENTECHÊÊK"Ê INTERNETÊPOÊÊK"Ê.EPLATqÊPROÊ6ODAFONEÊKARTUÊ!KTUfLNqÊSEZNAMÊPARTNERĈ ÊKTEÿqÊPODPORU JqÊ0ÿIPOJENqÊROAMING ÊNAJDETEÊNAÊWWWVODAFONECZÊÊÊ

!BYÊVfMÊ0ÿIPOJENqÊVÊZAHRANIØqÊFRØELO ÊJEÊTÿEBAÊMqTÊAKTIVOVANOUÊSLUğ BUÊ0ÿIPOJENq ÊAÊTAKYÊVLASTNITÊTELEFON ÊKTERġÊSIÊPORADqÊSÊTECHNOLOGIqÊ '023ÊAÊJEÊPROÊNIÊNASTAVENġ

..4SPBNJOH .4SPBNJOH --3KYËZEËZAHRANIÛq 0OCHLUBTEÊSEÊSVġMIÊOBRfZKYÊ ZÊCESTOVfNqÊSVġMÊPÿfTELĈMÊ OKAMğITâÊ3TAØqÊMRKNOUTÊNAÊ WWWVODAFONECZ ÊZEÊKTERġCHÊ ZEMqÊVfMÊPĈJDEÊ--3ÊODESqLATÊ /BRfZKYÊMĈğETEÊPOSqLATÊDOMĈÊ NEJENÊNAÊMOBIL ÊALEÊIÊNAÊE MAIL *EÊ{PLNâÊJEDNO ÊJESTLIÊMfTEÊ TARIF ÊNEBOÊ6ODAFONEÊKARTUÊ 5Ê--3EKÊZEÊZAHRANIØqÊJSMEÊPROÊ VfSÊPÿIPRAVILIÊPÿqJEMNOUÊLETNqÊ CENUÊ Ê+ØÊ ÊÊ$0( ÊZAÊ JEDNUÊZPRfVU Ê

.EğÊZAØNETEÊPOSqLATÊOBRfZKYÊ ZÊRĈZNġCHÊKOUTĈÊSVâTA ÊMâLIÊ BYSTEÊVâDâT ÊJESTLIÊVfĝÊTELEFONÊ --3KYÊVĈBECÊUMqÊAÊJESTLIÊHOÊ MfTEÊNAÊMULTIMEDIfLNqÊSLUğBYÊ NASTAVENġÊ*EÊTAKYÊDĈLEğITmÊMqTÊ AKTIVOVANOUÊSLUğBUÊ--3ÊODÊ 6ODAFONUÊ

Ê:AVfDâCqÊCENAÊJEÊPLATNfÊDOÊÊÊÊ

Ê¥}>A>8=>A>


.PCJMOBTQM¸ULZ "CZTUFWÄEÄMJ xFW¹TN¹NFS¹EJ NÑxFUFTJV7PEBGPOVEPQйUUFMFGPO LUFSÕTFW¹N PQSBWEVMÅCÅ"WÑCFDOFWBEÅ xFUÐFCB[SPWOBOFN¹UFQFOÅ[FQPISPNBEÄ $IDFUF "KFTUMJN¹UFWZIMÁEOVUÕKJOÕLPVTFL NSLOÄUF LPMJL[BOÄKNÄTÅÀOÄ[BQMBUÅUF W,À  4POZ&SJDTTPO 3TANDARDNqË Ë Ë Ë ,J 4UB¿Ä 4ELEFONËË4ARIF CENA .APLNO .APLNO .APLNO NÄUWLBQTF 3AMSUNGÊ86 Ê+Ø    KFO,¿ 3IEMENSÊ-% Ê+Ø   

Ë .APLNO  

.OKIAÊ

Ê+Ø









3HARPÊ'8

Ê+Ø









.OKIAÊ

Ê+Ø









.OKIAÊ

Ê+Ø

Ê+Ø







-OTOROLAÊ3,62Ê,

Ê+Ø

Ê+Ø







3AMSUNGÊ8

Ê+Ø

Ê+Ø

Ê+Ø





3ONY%RICSSONÊ+I

Ê+Ø

Ê+Ø

Ê+Ø





.OKIAÊI

Ê+Ø

Ê+Ø

Ê+Ø





3AMSUNGÊ:6

Ê+Ø

Ê+Ø

Ê+Ø





.OKIAÊ

Ê+Ø

Ê+Ø

Ê+Ø





.OKIAÊ

Ê+Ø

Ê+Ø

Ê+Ø





.OKIAÊ

Ê+Ø

Ê+Ø

Ê+Ø





-OTOROLAÊ6I

Ê+Ø

Ê+Ø

Ê+Ø

Ê+Ø



3ONY%RICSSONÊ7I

Ê+Ø

Ê+Ø

Ê+Ø

Ê+Ø

Ê+Ø

3AMSUNGÊ:6

Ê+Ø

Ê+Ø

Ê+Ø

Ê+Ø

Ê+Ø

.OKIAÊ.

Ê+Ø

Ê+Ø

Ê+Ø

Ê+Ø

Ê+Ø

.OKIAÊ





Ê+Ø

Ê+Ø

Ê+Ø

3IEMENSÊ%3

Ê+Ø

Ê+Ø

Ê+Ø

Ê+Ø

Ê+Ø

3ONY%RICSSONÊ'#

Ê+Ø

Ê+Ø

Ê+Ø

Ê+Ø

Ê+Ø

+ËTOMUËMçSqÛNqËPAUăfL

 

 

Ë

#ELKEMËVfSËTOËBUDEËSTfT ÊÊÊ0OÊDOBUÊÊMâSqCĈÊPOÊSLOğENqÊÊÊCENYÊTELEFONUÊPÿIÊJEHOÊKOUPI ÊÊÊ3TEJNfÊVġĝEÊSPLfTEKÊPLATqÊIÊPROÊTARIFÊ-EZIÊNfMIÊ ÊÊÊ4ATOÊSUMAÊNEZAHRNUJEÊCENUÊOSTATNqCHÊVYUğITġCHÊSLUğEBÊNADÊRfMECÊTARIFNqHOÊPAUĝfLUÊ 6ĝECHNYÊCENYÊJSOUÊUVEDENYÊSÊ$0( Ê203.Ê Ê 6qCEÊINFORMACqÊNALEZNETEÊNAÊSTRÊ ÊBODÊÊ

*AKÊVIDqTE ÊPOÿqDITÊSIÊUÊNfSÊPARfDNqÊMOBILÊDNESKAÊNENqÊğfDNġÊPROBLmMÊ-EZIÊPÿfTELIÊPÿECEÊNEJSOUÊPENqZEÊTOÊ HLAVNqÊJÊ!ÊNEØEKfÊVfSÊANIÊğfDNmÊSLOğITmÊVYÿIZOVfNqÊ 1PÐÅEJUTJUFMFGPOOBTQM¹ULZKFV7PEBGPOVKFEOPEVDIÁKBLPGBDLB4UBÀÅVEÄMBUWÄDJ

Ê6ZqTÊSÊSEBOUÊVAĝIÊOBØANKUÊ ÊDALĝqÊDOKLADÊTOTOğNOSTIÊÿIDIØfK ÊPASÊAPOD Ê/PSATÊSIÊVÊPRfCIÊ)×/ ÊTELEFONÊAÊADRESUÊVAĝEHOÊZAMâSTNAVATELE Ê!ÊSAMOZÿEJMâÊVYRAZITÊDOÊNâKTERmHOÊZÊNAĝICHÊOBCHODĈÊNEBOÊZAVOLATÊNAÊ6ODAFONEÊPRODEJÊÊÊ 0OZNfMKAÊPROÊFIREMNqÊZfKAZNqKYÊ6YÊMĈğETEÊOBJEDNfVATÊIÊPÿESÊ6ODAFONEÊFIREMNqÊPRODEJÊÊÊÊ

}>A>8=>A>¥›


%BMtÄJOGPSNBDF

LOBCÄEDFQSPEVLUÐBTMVxFCQSPPQSBWEVW¸tOJWÀ¿UFO¸ÏF Ë:VēHODNçNmËCENYËTELEFONčËSTRË Ë.ABqDKAËZVēHODNçNmËCENYËTELEFONUËJEËPLATNfËPOUZEËPĢIËSOUÛASNmËAKTIVACIËNOVmË3)-ËKARTYËSPOLUËSËJEDNqMËZËTARIFč ËKEËKTERēMËSEË ZVēHODNçNfËCENAËNABqZqË6ēăEËJISTINY ËKTEROUËBUDEËZfKAZNqKËPĢIËKOUPIËTELEFONUËSKLfDATËAËKTERfËURÛUJEËVēăIËVOLACqHOËLIMITU ËSEËODVOZUJEËODËZVOLENmHOËTARIFU ËSEËKTERēMË SIËZfKAZNqKËTELEFONËZAËZVēHODNçNOUËCENUËPOĢIZUJE˞ËSËTARIFEMËË.APLNOËJEËTOËË+Û ËSËTARIFEMËË.APLNOËJEËTOËË+Û ËSËTARIFEMËË.APLNOËJEËTOËË+ÛËAËSËTARIFEMË Ë.APLNOËJEËTOËË+ÛËPĢITOMËPLATq ËĉEËPODMqNKYËMARKETINGOVēCHËAKCqËMOHOUËURÛITËSKLfDfNqËVOLACqËJISTINYËAËNASTAVENqËVOLACqHOËLIMITUËJINAKË6ËOSTATNqCHËPODMqNKfCHË PLATqËSTANDARDNqËPRAVIDLAËVOLACqHOËLIMITUËAËVOLACqËJISTINYËVIZËBODËËDfLE Ë:VēHODNçNfËCENAËJEËPOSKYTOVfNAËPOUZEËZAËPODMqNKY ËĉEËZfKAZNqKËSETRVfËNAËAKTIVOVANmMËTARIFUË POËDOBUÊNEJMmNâÊÊMçSqCčËODËDATAËAKTIVACEË3)-ËKARTYËSËPĢqSLUăNēMËTARIFEMË0OKUDËBUDEËTATOËPODMqNKAËPORUăENA ËJEË6ODAFONEËOPRfVNçNËZfKAZNqKOVIËDO{ÛTOVATËROZDqLË MEZIÊZVġHODNâNOUÊAÊSTANDARDNqÊCENOUËTELEFONUË$ALăqËPODMqNKYËNABqDKYËZVēHODNçNmËCENYËTELEFONčËZEJMmNAËSPECIªKA NABqDKY PRO STfVAJqCq ZfKAZNqKY A ªREMNq ZfKAZNqKY Ë JSOUÊNAÊWWWVODAFONECZË Ë6AĝEÊVġDAJEËPODËKONTROLOUËSTRË Ë#HYTRēËPĢEHLEDËNABqZqËMOĉNOSTËKDYKOLIËSNADNOËAËZDARMAËZJISTIT ËKOLIKËZfKAZNqKËUTRATILËZAËNAăEËSLUĉBYËNAË TELEFONNqMÊØqSLEÊANEBOÊCELmMÊZfKAZNICKmMÊ{ØTUË+EËVăEMË4ARIFčMË.APLNOËJEËNAVqCËKËDISPOZICIËPĢEHLEDËPROVOLANēCHËMINUTËAËPĢEHLEDËPOSLANēCHË3-3Ë6ËRfMCIËSLUĉBYË#HYTRēË PĢEHLEDÊJSOUÊUVfDâNYÊØfSTKYÊVØETNâÊÊ$0(ÊNAÊROZDqLËODË6OLACqHOËLIMITUËAË&LEXI,IMITU ËÚfSTKYËJSOUËPLATNmËVĉDYËKËUVEDENmMUËDATUËAËHODINçËAËJSOUËPOUZEËORIENTAÛNqË 5ËNçKTERġCHÊSLUğEBÊTOTIğÊMĈğEÊDOJqTÊKEÊZPOğDâNqÊ{ØTOVfNqÊNAPÿÊVËPĢqPADçËROAMINGUËMčĉEËDOJqTËKEËZPOĉDçNqË{ÛTOVfNqËAĉËOËNçKOLIKËDNq Ë#HYTRēËPĢEHLEDËZOHLEDýUJEËNAăEËSLUĉBYË PODLmHAJqCqÊ$0(ÊNEZOHLED÷UJEÊTEDYÊNAPÿÊJISTINYÊAÊPOKUTY Ê#HYTRġËPÿEHLEDËDfLEËNEZOHLEDýUJEËJEDNORfZOVmËPLATBYËNAPĢËAKTIVAÛNqËPOPLATKY Ë#HYTRēËPĢEHLEDËJEËPĢqSTUPNēËPĢESË VăECHNYÊKANfLYÊ3AMOOBSLUHYÊ-ĈJÊ6ODAFONEÊTENÊNEJCHYTÿEJĝqÊPÿEHLEDÊNAJDOUËZfKAZNqCIËSË4ARIFYË.APLNOËNAËWEBOVmËSAMOOBSLUZE Ë&LEXI,IMITËJEËKONTROLNqMËNfSTROJEMËJDEË OËÛfSTKU ÊKTEROUÊZfKAZNqKÊPLfNUJEÊ®PROVOLATŸÊNADÊRfMECÊVOLNġCHÊMINUTÊAÊKTEROUÊSIËVËRfMCIË&LEXI,IMITUËPĢEDEMËSTANOVqËSfMË&LEXI,IMITËZfKAZNqKAËAUTOMATICKYËZDARMAË3-3KOUË INFORMUJEÊPOTm ÊCOÊPROVOLfÊØfSTKU ÊKTEROUÊSIÊNASTAVILÊ4ATOÊFUNKCEÊJEÊØISTâÊINFORMATIVNq ËKËBLOKACIË3)-ËKARTYËPROËVYUĉqVfNqËSLUĉEBËNEDOCHfZqË&LEXI,IMITËSEËPOÛqTfËBEZËË$0(Ë AË JEË POUZEÊ ORIENTAØNqMÊ NfSTROJEMÊ &LEXI,IMITÊ LZEÊ NASTAVITÊ VÊ 3AMOOBSLUZEÊ -ĈJÊ 6ODAFONEË 6OLACqË JISTINAË JEË ªNANÛNq ÛfSTKA KTEROU ZfKAZNqK SKLfDf PĢI POĢqZENq 3)- KARTY SËTARIFEMËNEBOÊPÿIÊPÿECHODUÊZÊ6ODAFONEÊKARTYÊNAÊTARIFÊ6OLACqÊJISTINAÊSLOUğqÊKÊZAJIĝTâNqÊPLNçNqËPOVINNOSTqËZfKAZNqKAËVYPLēVAJqCqCHËZEËSMLOUVYËSË6ODAFONEMË0ROSTĢEDNICTVqMË 6OLACqËJISTINYÊSIÊZfKAZNqKÊURØUJEÊVġĝIÊTZVÊ6OLACqHOËLIMITUËPROÊSVĈJÊZfKAZNICKġÊ{ØETÊ6OLACqÊLIMITËJEËLIMITËVYJfDĢENēËVËKORUNfCHËODPOVqDAJqCqË6OLACqËJISTINç ËDOËKTERmHOËMčĉEË ZfKAZNqKËVYUğqVATÊNAĝEÊSLUğBYÊNADÊRfMECÊVOLNēCHËMINUTËPODLEÊTARIFUÊVÊDANmMÊZ{ØTOVACqMÊOBDOBqËPOÛqTfËSEËVĉDYËBEZËË$0( Ë0ROSTĢEDNICTVqMË6OLACqHOËLIMITUËKONTROLUJEË 6ODAFONEËVYUğqVfNqÊSLUğEBÊAÊPÿIÊJEHOÊPÿEKROÛENqËJEËOPRfVNçNËZABLOKOVATÊ3)-ÊKARTUÊ6ğDY ÊKDYğËZfKAZNqKËPĢEKROÛqË ËËAËËSVmHOË6OLACqHOËLIMITU ËPOăLEËMUË6ODAFONEË ZADARMOËUPOZOR÷OVACqÊ3-3KUÊ-INIMfLNqËÛfSTKAË6OLACqËJISTINYËJEÊÊ+Ø ÊNAÊTUTOÊHODNOTUÊJEÊTAKmÊNASTAVENË6OLACqËLIMITËPROËTARIFË2OZJEZDËNAPLNOËPOĢqZENēËODËËËËPLATqË 6OLACqË JISTINAË AË 6OLACqÊ LIMITÊ VÊ MINIMfLNqË VēăIË Ë +ÛË &LEXI3TROPË UMOğ÷UJEÊ ZfKAZNqKOVIÊ NASTAVITÊ INDIVIDUfLNqÊ 6OLACqË STROPË SË BLOKOVACqË FUNKCqË PROË JEDNOTLIVfË TELEFONNqË ÛqSLAË &LEXI3TROPËJEËMOĉNmÊNASTAVITÊVÊCELġCHËSTOKORUNfCHËVËROZMEZqËODËÊ+ØÊPROÊJEDNOÊTELEFONNqÊØqSLOÊ&LEXI3TROPÊNEPOØqTfÊSÊÊ$0( ËAĉËDOËCELKOVmËVēăEË6OLACqHOËLIMITUËPROË ZfKAZNICKēË{ÛETË*AKMILEÊPÿqSLUĝNfÊ3)-ËKARTAËDOSfHNEËVēăEË&LEXI3TROPU ÊDOJDEÊKÊZABLOKOVfNqÊDANmHOÊTELEFONNqHOÊØqSLAÊPROÊPLACENmÊSLUğBYËÚqSLAËZABLOKOVANfËDqKYË&LEXI3TROPUË MčĉEËTEN ËKDOËZNfËHESLOÊKÊDANmMUÊZfKAZNICKmMUË{ÛTUËU˪REMNqCHÊZfKAZNqKĈÊADMINISTRfTORSKmÊHESLO ÊSNADNOÊODBLOKOVATÊBEZÊNAVYĝOVfNqË6OLACqËJISTINYË/DBLOKOVfNqMËSEËPROË DANmËTELEFONNqËÛqSLOË&LEXI3TROPÊZRUĝqʝÊJEËTĢEBAËJEËPĢqPADNçËZNOVUÊAKTIVOVATÊ$OÊ&LEXI3TROPUÊSEÊNEZAPOØqTfVAJqÊPAUĝfLY ÊJEDNORfZOVmÊPLATBY ËSLUĉBY ËKTERmËJSOUËZDARMAËNAPĢË (ODINAË:DARMAËNEBOËBALqØKYÊ$fRKOVmHOÊKOĝE Ë&LEXI3TROPËJEËPOUZEÊORIENTAØNqʝÊMĈğEÊTOTIğÊDOJqTÊKEÊZPOğDâNqÊVÊ{ØTOVfNqÊNâKTERġCHÊSLUğEBË&LEXI3TROPËNEBLOKUJEËPĢIËDOSAĉENqË NASTAVENmHOËLIMITUËVËPRčBâHUÊVYUğqVfNqÊSLUğBY ËTJËNAPĢËVÊPRĈBâHUÊHOVORUÊ.ASTAVITÊAÊOVLfDATÊ&LEXI3TROPÊLZEÊPÿESÊVĝECHNYÊKANfLYÊ3AMOOBSLUHYË-čJË6ODAFONEË Ë-OJEËBALqÛKYË STRË Ë(LASOVmËBALqÛKYËAË3-3ÊBALqØKYÊSIÊMOHOUÊAKTIVOVATÊZfKAZNqCIÊSÊ4ARIFYÊNOVmÊGENERACEÊNEBOÊSÊ4ARIFYÊ.APLNO Ê--3ÊBALqØKYÊSIÊMOHOUÊAKTIVOVATËZfKAZNqCIËSËJAKēMKOLIËNAăqMË TARIFEMË"ALqÛEKËVOLNmËMINUTY Ë3-3ÊAÊ--3ÊMĈğEÊZfKAZNqKÊVYUğqVATÊDOÊVĝECHÊSqTqÊ/STATNqÊBALqØKYÊPLATqÊJENÊDOÊSqTâÊ6ODAFONEÊ:EÊSKUPINYÊHLASOVēCH Ë3-3ËAË--3ËBALqÛKčËSIËLZEË VĉDYËAKTIVOVATËPOUZEËJEDENËBALqØEKÊZEÊSKUPINYÊ"ALqØEKÊJEÊAKTIVNqÊNEJPOZDâJIÊODÊPĈLNOCIÊTOHOÊDNE ÊKDYÊJSTEÊSIÊJEJÊAKTIVOVALIÊMâSqØNqÊPAUĝfLÊSEÊPLATqËCELēËIËZAËTOËZ{ÛTOVACqËOBDOBq Ë VEËKTERmMËSIËZfKAZNqKËBALqÛEKËAKTIVOVALʝÊZfKAZNqKÊDOSTANEÊVÊTOMTOÊOBDOBqÊCELġÊBALqØEK ÊIÊKDYğÊSIÊHOÊAKTIVUJEÊVÊJIğÊPROBqHAJqCqMÊZ{ØTOVACqMÊOBDOBqË$EAKTIVACEËBALqÛKUËPROBqHfË VĉDYËKEËKONCIËZ{ÛTOVACqHOËOBDOBqÊ.EVYØERPANmÊJEDNOTKYÊSEÊNEPÿEVfDâJqÊDOÊDALĝqHOÊZ{ØTOVACqHOÊOBDOBqÊ6qKENDOVġÊBALqØEKÊMĈğEÊZfKAZNqKÊVYUğqVATËODËSOBOTYËËDOËNEDçLEË ËAËVEËSVfTCqCHËODËËDOËÊ.OVġÊZfKAZNqKÊSIÊPÿIÊPOÿqZENqÊ3)-ÊKARTYÊSÊJEDNqMÊZÊ4ARIFĈÊ.APLNOÊKROMâÊ2OZJEZDU ÊMĈğEÊOBJEDNATÊNABqDKUÊBALqÛKčËZËTZVË$fRKOVmHOËKOăEË OBJEDNfVKAËZVēHODNçNmHOËTELEFONUËAÊ$fRKOVmHOÊKOĝEÊSEÊSTANDARDNâÊVYLUØUJE Ê"ALqØEKÊJEÊPAKÊPOSKYTOVfNÊZDARMAÊNAÊRĈZNâÊDLOUHfÊOBDOBqÊVÊZfVISLOSTIËNAËZVOLENmMË4ARIFUË .APLNOË žË VIZË STRË Ë "LIĉăqË INFORMACEË OË JEDNOTLIVġCHÊ BALqØCqCHÊ AÊ PODMqNKfCHÊ NABqDKYÊ $fRKOVmHOÊ KOĝEÊ JSOUÊ NAÊ WWWVODAFONECZË Ë 0ÿIPOJENqÊ 6ODAFONEË STRË Ë Ë 3Ë TARIFEMË 0ĢIPOJENqËNAËDLOUHOËZAPLATqËZfKAZNqKËVĉDYËPAUĝfLÊDLEÊCENqKU ÊZAÊCOğÊMĈğEÊPÿENmSTÊDATAÊAğÊDOÊÊ-"ÊVØETNâÊ0AKÊSIÊKÊTmTOÊØfSTCEÊPÿIPLATqÊPODLEËOBJEMUËPĢENESENēCHËDATËDLEË JEDNOTLIVēCHËPfSEMËVËCENqKUË-AXIMfLNçËZAPLATqÊÊ+ØÊBEZÊÊÊ$0(ÊPÿIÊPÿEKROØENqÊÊ-"ÊNADÊTUTOÊHRANICIÊUğÊDATUJEÊVÊDANmMÊZ{ÛTOVACqMËOBDOBqËNEOMEZENçË.EVYUĉITmË-"Ë VËDANmMËPfSMUËSEËNEPĢEVfDçJqËDOËDALăqHOËZ{ÛTOVACqHOÊOBDOBqÊ3ÊTARIFYÊ0ÿIPOJENqÊNAÊSKOKÊAÊ6ODAFONEÊKARTAÊPÿIPOJENqÊNEPLATqÊZfKAZNqKËĉfDNēËMçSqÛNqËPAUăfL ËPLATqËSEËJENËZAË PĢENESENfËDATAËÚASËPĢIPOJENqËNEHRAJEËROLIË6YUĉITmÊK"ÊSEÊPROÊ{ØELYÊ6Y{ØTOVfNqÊZAOKROUHLUJqÊNAÊCELmÊJEDNOTKYÊSMâREMÊNAHORUË Ë-OBILÊNAËSPLfTKYËSTRË ËË/Ë{VçRËNAËKOUPIË TELEFONUËMčĉEËZAĉfDATËKAĉDfËFYZICKfËOSOBAËSTARăqËÊLETÊSÊOBØANSTVqMÊVÊ×2ÊAÊSTfLġMÊZDROJEMÊPÿqJMĈ ÊKTERfÊSIÊUÊ6ODAFONUÊKOUPqÊMOBILNqËTELEFONÊANEBOËPĢqSLUăENSTVqËAËKËTOMUË JEDNUËZË3)-ËKARETË6ODAFONEËSË4ARIFEMË.APLNOËNEBOËTARIFEMÊPROÊ©REMNq ZfKAZNqKY .A JISTOTU NEBO .A ZISK .OVq ZfKAZNqCI MOHOU POSKYTNUTq {VâRUÊVYÿqDITËPĢqMOËVËNAăqËPRODEJNç Ë AËTOËPOËPĢEDLOĉENqËOBÛANSKmHOËPRčKAZUËAËDALăqHOËDOKLADUÊTOTOğNOSTI ÊANEBOÊMOHOUÊPOğfDATÊTELEFONICKYÊPROSTÿEDNICTVqMÊLINKYÊ6ODAFONEÊPRODEJËÊË ËNEBOË6ODAFONEË ªREMNq PRODEJ  POKUD O {VçR ĉfDf ªREMNqÊZfKAZNqKÊBEZÊPqSEMNmÊ{ØASTNICKmÊSMLOUVYÊ3TfVAJqCqÊZfKAZNqCIÊ6ODAFONUÊMOHOUÊOÊ{VâRÊPOğfDATÊPROSTĢEDNICTVqMËLINKYË 6ODAFONEË PmÛEË OË ZfKAZNqKYË  Ë ANEBOË 6ODAFONEË ©REMNqÊ PRODEJÊ Ê Ê Ê POKUDÊ OÊ {VâRÊ ğfDfÊ ©REMNq ZfKAZNqK BEZ PqSEMNm {ØASTNICKm SMLOUVY Ë ANIĉË BYË SIË MUSELIË POĢIZOVATË NOVOUË 3)-Ë KARTUË SË NAăqMË TARIFEMË CENYË MOBILNqCHÊ TELEFONĈÊ AÊ PÿqSLUĝENSTVqÊ SEÊ VÊ TAKOVmMÊ PÿqPADâÊ ÿqDqÊ .ABqDKOUÊ TELEFONĈÊ 6ODAFONEÊ PROÊ STfVAJqCqÊ ZfKAZNqKY Ë ½VçRË POSKYTUJEËSPOLEÛNOSTË(OMEË#REDIT ËAËSË+ËĉfDOSTIËOË{VâRÊNENqÊTÿEBAÊRUØITELEÊANIÊPOTVRZENqÊOÊPÿqJMECH ÊJEÊTÿEBAÊZNfTÊADRESU ÊTELEFONNqÊØqSLOÊAÊPÿqPADNâÊIÊ)×/ÊZAMçSTNAVATELEË 6ËPĢqPADçËTELEFONICKmËĉfDOSTIËOË{VçRËBUDOUËODËZfKAZNqKAÊZqSKfNYÊ{DAJEÊNEZBYTNmÊPROÊUZAVÿENqÊSMLOUVYÊ-OBILNqÊTELEFONÊANEBOÊPÿqSLUĝENSTVqÊBUDEÊNfSLEDNâËZASLfNO ËPOăTOUË 0OKUDËZfKAZNqKËĉfDfËOË{VçRËTELEFONICKY ËSOUHLASqËSËTqM ÊğEÊJEHOÊHOVORÊSÊOPERfTOREMÊPÿqSLUĝNmÊZfKAZNICKmÊLINKYÊ6ODAFONEÊMĈğEÊBġTÊNAHRfVfN ÊAËTOËZAË{ØELEMÊZAJIăTçNqËSOUHLASUË SEËZPRACOVfNqMËJEHOËOSOBNqCHË{DAJčËSPOLEÛNOSTqË(OMEÊ#REDIT ÊAÊSÊ-INIMfLNqÊØfSTKAÊ{VâRUËJEÊÊ+Ø ÊMAXIMfLNqÊÊÊ+ØÊ×fSTKA ÊKTEROUÊMUSqËZfKAZNqKËUHRADITËPĢIËKOUPIË TELEFONU ËJEËËËCENYË:BēVAJqCqËÛfSTËZfKAZNqKËDOPLATqÊVÊDESETIÊ{VâROVġCHÊSPLfTKfCHʼVâRËNENqÊMOğNOÊPOSKYTNOUTÊPRfVNICKġMÊOSOBfMÊAÊ©REMNqM ZfKAZNqKčMËSËPqSEMNOUË {ÛASTNICKOUËSMLOUVOU˽VçRËSEËPOSKYTUJEËVēHRADNçËNAÊMOBILNqÊTELEFONÊANEBOÊPÿqSLUĝENSTVqË203.ÊJEÊ ÊÊ Ë 0ÿENOSITELNOSTÊMOBILNqHOÊØqSLAÊSTRÊ Ë0OKUDËMfËZfKAZNqKË ZfJEMËPĢENmSTËKË6ODAFONUËSVmËTELEFONNqËÛqSLO ËKTERmËDNESËVYUğqVfÊUÊJINmHOÊMOBILNqHOÊOPERfTORA ÊMâLÊBYÊNAVĝTqVITÊPRODEJNUÊ6ODAFONEÊNEBOÊKONTAKTOVATË6ODAFONEËPRODEJËNAËTELË ËËË4AMËSEËZfKAZNqKEMËVYTVOĢqËOBJEDNfVKUËNAËPĢENESENqÊØqSLAÊ0OTmÊBYÊZfKAZNqKÊMçLËDOÊÊPRACOVNqCHÊDNĈÊDORUØITÊSVmMUÊSOUØASNmMUÊOPERfTOROVIÊVēPOVçáËSMLOUVYË AËĉfDOSTËOËOVçĢENqËOBJEDNfVKYË0OKUDËJIËTENTOËOPERfTORË{SPçăNçËOVâÿqÊAÊUVOLNqÊØqSLO ÊPROSTĢEDNICTVqMÊWWWVODAFONECZÊNEBOÊNAÊØqSLEÊÊÊÊSIÊZfKAZNqKÊSTANOVqËNAËDATUË PĢENOSUËÛqSLAË6qCEËINFORMACqËNAËWWWVODAFONECZË Ë 6ODAFONEËLIVEËSTRÊ Ë3LUğBUÊMOHOUÊVYUğqVATÊZfKAZNqCIÊSÊTARIFEMÊNEBOÊPÿEDPLACENOUÊKARTOU ÊKTEÿqËMAJqËSPECIfLNqË 6ODAFONEËLIVEËTELEFON ËTJËTELEFONËOZNAÛENēËLOGEMË6ODAFONEËUMOĉýUJqCqËPĢqSTUPÊNAÊPORTfLÊ6ODAFONEÊLIVEÊ4ELEFONYÊJSOUÊDOSTUPNmÊVÊNAĝqÊNABqDCEÊ0OKUDÊZfKAZNqKËPĢISTOUPqËNAË PORTfLËPROSTĢEDNICTVqMËJINmHOËNEĉË6ODAFONEËLIVEËTELEFONU ËVZTAHUJqËSEËNAËNçHOËPODMqNKYËSLUĉBYÊSTEJNâÊJAKOÊNAÊ6ODAFONEÊLIVEÊZfKAZNqKAË6ODAFONEÊALEÊVÊTAKOVmMËPĢqPADçË NEZARUÛUJEËPLNOHODNOTNēËPROVOZËSLUĉBYË0ROSTĢEDNICTVqMËPORTfLUËZqSKAJqËZfKAZNqCIËPĢqSTUPËKËMULTIMEDIfLNqMUÊOBSAHU ÊKTERġÊZAHRNUJEÊI ÊOBSAHËKEËSTAĉENqË(RYËAËAPLIKACE Ë /BRfZKY Ë(UDBAËAËVYBRANēËOBSAHËVËSEKCIË%ROTIKA ËAËII ËOBSAHËKËPROHLqĉENqË:PRfVYËAËPOÛASq Ë3PORT Ê:fBAVAÊAÊ)NFORMACEÊAÊSLUğBYÊAÊVYBRANġÊOBSAHËVËSEKCIË%ROTIKA ËAËMOĉNOSTË JEHOË PROHLqĉENq Ë STAĉENqË DOË MOBILNqHOË TELEFONUË APODË :AË 6ODAFONEË LIVEË NEPLATqË ZfKAZNqKË ĉfDNēË PAUĝfLNqÊ POPLATEKÊ 0ÿqSTUPÊ NAÊ PORTfLÊ AÊ PROHLqĉENqË MENUË VÛETNçË NfHLEDčË OBSAHUËJEËZDARMAËSËVēJIMKOUËVYUĉqVfNqËSLUĉBYËVËZAHRANIÛqËNEBOËPROSTĢEDNICTVqMË6YTfÛENmHOËSPOJENq Ê0ÿEDÊPĢqSTUPEMÊKEÊZPOPLATNâNmMUËOBSAHUËBUDEËZfKAZNqKËVĉDYË PĢEDEMËUPOZORNçNËAËINFORMOVfNËOËCENçËVYBRANmHOËOBSAHUË#ENYËOBSAHUËVÛETNçËZVēHODNçNēCHËBALqÛKĈ ÊPODMqNKYËVYUğqVfNqÊSLUğBYÊVÊROAMINGUËAËDALăqËPODMqNKYËSLUĉBYË 6ODAFONEËLIVEËJSOUËNAËWWWVODAFONECZË Ë.ABqDKAË6ODAFONEËLIVEËNAËMçSqCËZDARMAËSTRË Ë.ABqDKAËPLATqÊPROÊNOVmËIËSTfVAJqCqÊZfKAZNqKY ÊKTEÿqËSIËKËNçKTERmMUËZËTARIFčËNEBOË KËPĢEDPLACENmËKARTçËUË6ODAFONUËPOĢqDqË6ODAFONEËLIVEËTELEFONË+ËJEDNmË3)-ËKARTçËTELEFONNqMUËÛqSLU ËMčĉEËZfKAZNqKËNABqDKUËVYUĉqTÊPOUZEÊJEDNOUË.ABqDKUËLZEËVYUĉqTËPOUZEË SEË3)-ËKARTOUËVEË6ODAFONEËLIVEËTELEFONUË.ABqDKUËLZEËVYUĉqVATËËMçSqCËODEËDNEËDNE ËKDYËBYLAËAKTIVOVfNAËSKONÛqËVĉDYËVËDEN ËJEHOĉËÛqSELNmÊOZNAÛENqËJEËSTEJNmËJAKOËÛqSELNmË OZNAÛENqËDNE ËKDYËBYLAËAKTIVOVfNAËNENq LIËVËPĢqSLUăNmMËMçSqCIËDENËSËTAKOVēMËÛqSELNēMËOZNAÛENqM ËSKONÛqËNABqDKAËPOSLEDNqMËDNEMËVËTOMTOËMçSqCIË6YUĉITqMËNABqDKYË ZqSKfËZfKAZNqKËPOËDOBUËJEJqHOËTRVfNqËZDARMAËPĢqSTUPËKËOBSAHUËKËPROHLqĉENqËVËSEKCqCHË6ODAFONEËLIVEË:PRfVYËAËPOÛASq Ë3PORT Ë:fBAVAËAË)NFORMACEËAËSLUĉBYËAËMOĉNOSTË STfHNOUTËSIËVËAĉËËKUSčËOBSAHUËKEËSTAĉENqËVËCENOVmËKATEGORIIË3TANDARDËZEËSEKCqË6ODAFONEËLIVEË(RYËAËAPLIKACE Ë(UDBAËAË/BRfZKY˞ËVĉDYËMAXIMfLNçËËKUSčËZËKAĉDmËTmTOË SEKCEËË6qCEËOËNABqDCEËNAËWWWVODAFONECZ 0OKUDËSEËVËJAKēCHKOLIËMATERIfLECHËUVfDq˯6ODAFONE ËMqNqËSEËTqMËSAMOZĢEJMçËÛESKfËSPOLEÛNOSTË6ODAFONEË#ZECHË2EPUBLICËAËSËAËJEJqËSqć ËPRODUKTYËAËSLUĉBY ËPOKUDË ZËKONTEXTUËNEVYPLēVfËNçCOËJINmHO

Ê¥}>A>8=>A>


/BtFQSPEFKOZ 1SBIB

)SBEFD,S¸MPWÀ

6fCLAVSKmËNfMË ËËË0RAHAË 0O0fʝ Ê3Oʝ ÊÊ .Eʝ

.AË0ĢqKOPçË ËËË0RAHAË 0O0fʝ Ê3Oʝ ÊÊ .Eʝ

.fRODNqË ËËË0RAHAË 0O0fʝ Ê3Oʝ ÊÊ .Eʝ

(LAVNqËNfDRAĉq Ë7ILSONOVAË Ë ËË0RAHAË 0O0fʝ Ê3Oʝ ÊÊ .Eʝ

*UGOSLfVSKfË ËËË0RAHAË

(YPERNOVAËÚESTLICEË ËË ËË0RAHAË0RčHONICE

3Ë+Ë.EUMANNAË ËË

0O.Eʝ

(YPERNOVAË+UKLENY Ë+UTNOHORSKfË Ë ËËËË

#ENTRUMË#HODOV Ë2OZTYLSKfË Ë ËË0RAHAËË

0O0fʝ Ê3Oʝ Ê.EÊZAVÿENO

0O.Eʝ

0O.Eʝ

&UTURUM Ë"RNçNSKfËA ËË

'ALERIEË"UTOVICE Ë2ADLICKfË ËË ËË0RAHAË

0O.Eʝ

0O.Eʝ

$IFC

#SOP

3VOBODYË ËË 0O0fʝ Ê3Oʝ Ê.EÊZAVÿENO

.#Ë+RfLOVOË0OLE Ë#IMBURKOVAË ËË

+JIMBWB

0O0fʝ Ê3Oʝ Ê.EÊZAVÿENO

0O.Eʝ

.#Ë0ALfCË&LvRA Ë6INOHRADSKfË ËË PATRO ËËË0RAHAËË

/LYMPIA Ë5Ë$fLNICEË Ë-ODĢICEËË 0O0fʝ Ê3O.Eʝ

0O3Oʝ Ê.Eʝ

"ENEăOVAË ËË

4ESCO Ë3KANDINfVSKfË ËË

0O0fʝ Ê3Oʝ Ê.EÊZAVÿENO

/#Ë.OVēË3MqCHOV Ë0LZEýSKfË ËË ËË0RAHAËË 30%&+/:

0O.Eʝ

4ESCOË:LIÛqN Ë3KANDINfVSKfË Ë ËË0RAHAË

'ALERIEË6AýKOVKA Ë6EË6AýKOVCEË Ë Ë

0O.Eʝ

0O3Oʝ Ê.Eʝ

-ETROPOLEË:LIÛqN ËġEVNICKfË ËË ËË0RAHAË ,*04&,

ŸFTLÀ#VEÃKPWJDF

0O.Eʝ

%7¤1

0O.Eʝ

-ASARYKOVAË ËË 0O0fʝ Ê3Oʝ Ê.EÊ:AVÿENO

#ENTRUMËÚERNēË-OST Ë#HLUMECKfË Ë ËË0RAHAË

NfMË0ĢEMYSLAË/TAKARAË))Ë ËË

0O.Eʝ

)'9ËCENTRUM Ë0RAĉSKfË ËË

4ESCOË,ETýANY Ë6ESELSKfË ËË ËË0RAHAË

0O.Eʝ

0O.Eʝ

'SÔEFL.ÄTUFL

.#Ë%$%. Ë5Ë3LAVIEË ËË ËË0RAHAË 0O.Eʝ

,BSMPWZ7BSZ 4Ë'Ë-ASARYKAË ËË 0O0fʝ Ê3Oʝ Ê.EÊZAVÿENO

,MBEOP 4Ë'Ë-ASARYKAË ËË 0O0fʝ Ê3Oʝ Ê.EÊZAVÿENO

0O0fʝ Ê3Oʝ Ê.EÊZAVÿENO

NfMË3VOBODYË ËË 0O0fʝ Ê3Oʝ Ê.EÊZAVÿENO

-JCFSFD 0RAĉSKfË ËË 0O0fʝ Ê3Oʝ Ê.EÊZAVÿENO

.)3!Ë#ENTER ËÚESKmËMLfDEĉEË Ë Ë 0O.Eʝ

6INOHRADSKfË ËËË0RAHAË 0O0fʝ Ê3Oʝ Ê.EÊZAVÿENO

)BWÄÏPW

.MBE¸#PMFTMBW

&IBICHOVAË ËË

/LYMPIA Ë*IÛqNSKfË))) ËËË

0O0fʝ Ê3Oʝ Ê.EÊZAVÿENO

}>A>8=>A>¥›

0O.Eʝ

,*04&,


âÊ ÊNOVmÊPRODEJN 6ÊNAĝqÊKRfSNm NIÊ OUCEÊSEÊVĝICH VÊCENTRUÊ/LOM VEMÊ AZNqKYÊSÊ{SMâ TâĝqMEÊNAÊZfK ÝA ÊAÊ ,f Ê qRA OÊAK KÊJ NAÊTVfÿI ÊTA VNâÊ ÊPOZORNOSTÊ HLA KTEÿqÊVZBUZUJq HLAVq ÊNâğNâJĝqHOÊPO UÊNfVĝTâVNqKĈ

0MPNPVD /STRUĉNICKfË ËË 0O0fʝ Ê3Oʝ Ê.EÊZAVÿENO

'LOBUS Ë0RAĉSKfËUL ËVËKËUËġEPÛqN Ë Ë 0O.Eʝ

0QBWB 'LOBUS Ë4çăqNSKfË ËËËË 0O.Eʝ

0TUSBWB

5¸CPS

!VIONË3HOPPINGË0ARKË/STRAVA ËË 2UDNfË ËË

%RBENOVAË ËË 0O0fʝ Ê3Oʝ Ê.EÊZAVÿENO

0O.Eʝ 0O0fʝ Ê3Oʝ Ê.EÊZAVÿENO

&UTURUM Ë.OVINfĢSKfËA ËË 0O.Eʝ

ʝÊÊ

,ITOMçĢICE ÊÊ-qROVmÊNfMâSTq

5Ë+RUPSKmËBRfNYË ËËË

ʝÊÊ Ê

4RUTNOVË ËULICEÊ(ORSKfÊØPÊÊÊ UÊ×3/" ÊPâĝqÊZvNA

0O0fʝ Ê3Oʝ Ê.EÊZAVÿENO

ʝÊÊ

3OKOLOV ÊÊNfMâSTqÊ"UDOVATELĈ

ʝÊÊ Ê

-OSTË ÊMqSTOÊMEZIÊ0RIOREMÊÊ AÊ-âSTSKġMÊ{ÿADEM

1BSEVCJDF

6IFSTLÀ)SBEJtUÃ

'LOBUS Ë0ODçBRADSKfË ËË

-ASARYKOVOËNfMË ËË

0O.Eʝ

0O0fʝ Ê3Oʝ Ê.EÊZAVÿENO

NfMË2EPUBLIKYË ËË 0O0fʝ Ê3Oʝ Ê.EÊZAVÿENO

1M[FÉ

±TUÄOBE-BCFN -qROVmËNfMË ËË

.#Ë"ORSKfËPOLE Ë5Ë,ETIăTçË Ë Ë

0qSEK Ê0ARKOVIĝTâÊÊ UÊ+ULTURNqHOÊDOMU

ʝÊÊ

$çÛqN Ê(USOVOÊNfMâSTq

ʝÊÊ

,ITOMçĢICE ÊÊ-qROVmÊNfMâSTq

-ORAVA 0ĢEROV ÊÊ NfMÊ0ÿEROVSKmHOÊPOVSTfNq

;MÄO

ʝÊÊÊ

(ODONqNË Ê6ELKOMORAVSKfÊULICE

ʝÊÊ

6ALAăSKmË-EZIĢqÛqË ÊNfMâSTq

ʝÊÊ Ê

0ĢEROV ÊÊ ÊNfMÊ0ÿEROVSKmHOÊPOVSTfNq

ʝÊÊ Ê

ĈáfRËNADË3fZAVOU ÊÊ NfMâSTqÊ2EPUBLIKY

ʝÊÊ Ê

ĂUMPERK ÊÊ (LAVNqÊTÿqDAÊUÊ3POÿITELNY

ʝÊÊ

4ĢEBqÛ Ê+ARLOVOÊNfMâSTq

ʝÊÊ

(ODONqNË Ê6ELKOMORAVSKfÊULICE

#ENTROË:LqN ËULËËKVçTNAË Ë -ALENOVICEËË

4ESCO Ë2OKYCANSKfË ËË

0O.Eʝ

1SPTUÃKPW

0ĢqBRAM ÊNfMâSTqÊ4Ê'Ê-

ʝÊÊ Ê

ʝÊÊÊ Ê

0O.EÊÊ 0O×Tʝ Ê0f.Eʝ

ʝÊÊ

0O0fʝ Ê3Oʝ Ê.EÊZAVÿENO

NfMË2EPUBLIKYË ËË 0O0fʝ Ê3Oʝ Ê.EÊZAVÿENO

0O0fʝ Ê3Tʝ ÊÊ 3Oʝ Ê.EÊZAVÿENO

ÚECHY

5FQMJDF

:EYEROVAË ËË

7PEBGPOFUVSOÀ .PCJMOÄPCDIPEZ

Ê

4ESCO Ë+ONEÛNfË ËË 0O×Tʝ Ê0A.Eʝ

ÊÊ¥}>A>8=>A>


Nabídka telefonu za zvýhodněnou cenu platí do vyprodání zásob a je podmíněna aktivací tarifu 500 Naplno a jeho řádným užíváním po dobu min. 6 měsíců. Nabídka vyzkoušení služby na měsíc zdarma je podmíněna pořízením Vodafone live! telefonu u Vodafonu k některému z tarifů Vodafonu nebo k předplacené kartě; zahrnuje bezplatný přístup k Obsahu k prohlížení a v omezeném rozsahu k Obsahu ke stažení ve vybraných sekcích Vodafone live! Více na www.vodafone.cz

77

Sharp GX 29 77 Kč

Nokia 6234 1577 Kč

Je to ve vašich rukou.

za Vodafone live! mobil a jste osvíceni

Vyzkoušejte si nyní k tomu novou službu Vodafone live! na celý měsíc zdarma. Stačí kliknout a máte v mobilu všechny informace, které potřebujete: horoskopy, dopravní informace, sportovní výsledky a další. Osvícení ještě nikdy nebylo tak snadné.

Objednávejte na 800 777 777; www.vodafone.cz

Profile for Čilichili

2006 | 07 | Čilichili: Dobrodruzi  

20 dobrodruhů, kteří přemohli strach a žijí pro hormon dřeně nadledvinek.

2006 | 07 | Čilichili: Dobrodruzi  

20 dobrodruhů, kteří přemohli strach a žijí pro hormon dřeně nadledvinek.

Profile for cilichili
Advertisement