Page 25

TA MALIČKÁ, TA JE MÁ TYPOLOGIE HOLEK ZE SPEED DATINGU

TA, KTERÁ LEPÍ DÍRU

TA, KTERÁ VÍ, CO CHCE

TA, KTERÁ JE SAMA

Ještç pĜed mçsícem byla zadaná aËuž pár let vËpodstatç spokojená. Ani veËsnu by ji nenapadlo, že ještç nçkdy bude sedçt proti cizímu chlápkovi aËdçlat si poznámky, jestli je aspoĎ pĜijatelný. Ale co jí zbývá. PĜeci nebude sama.

VËtomhle pĜípadç je rande ryzí pĜijímací pohovor. ZË95Ë% je rozhodující vçk, práce aËkvalita života. NaËzbyteÝné pindání není Ýas, emoce stranou, pokud nevyhovujete, jde se dál.

Už to trvá dlouho. Vlastnç si ani nepamatuje, kdy naposledy prala slipy nçkomu jinému než omylem mladšímu sourozenci. AËdĶvod, proÝ je sama, je patrný naËprvní pohled. PĜípadnç naËdruhý.

TA, KTERÁ SE PěIŠLA POBAVIT

TA, KTERÁ VæěÍ

TA, KTERÁ JE MIMO

TA, KTERÁ JE KAMARÁDKA

Je hezká, nebo si to oËsobç alespoĎ myslí, aËpĜišla si to užít, protože se nudí aËtrápit uhrovité ajĨáky mĶže být zábava. Není zlá, aËkdyž naËto pĜijde, tak dokáže být svým zpĶsobem iËcitlivá: „Bylo mi ho líto, tak jsem mu Ĝekla, že je milej.“

Životní lásku mĶžete potkat omylem vËÝekárnç uËzubaĜe, nebo mĶžete jít, jak Ĝíkají fotbalisti, štçstíÝku naproti. Jednou to pĜeci vyjít musí. StaÝí být optimistická aËvçĜit.

NaËcizí pány se nemluví. Je to oËstrach. Ale tĜeba zaÝnu plavat, když sama sebe hodím doËvody. Když ne hned, tak naËpátý nebo desátý pokus. UrÝitç.

Nejmilejší aËnejpĜirozençjší bytost, která tu je, nicménç svou pĜítomností zcela zbyteÝná. Pravdçpodobnç je „rozebraná“. Jenže ona by Miládka sama nešla, tak ji pĜišla podpoĜit.

Když není kde brát, přijde i na rychloseznamování. Je to trend a na první poslech to zní skvěle. Každého tam vidíte jen na pár minut a bez rizika. Jenže koho na takové akci potkáte?

ČiliChili | 5 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

<

25

2013 | 05 | Čilichili: Chemie lásky  

Recept na lásku zatím neznáme. Změní to internet?

2013 | 05 | Čilichili: Chemie lásky  

Recept na lásku zatím neznáme. Změní to internet?