Page 15

KRÁSNÍ LIDÉ beautifulpeople.com NaËtéhle stránce se smçjí seznamovat pouze krásní lidé. NaËnápad pĜišel Dán Greg Hodge poté, co zhlédl vËtelevizi Zoolandera (fakt!). Oŏciálnç má služba kolem pçti milionĶ uživatelĶ, ale pouze 20Ë% zËpĜihlášených se dostane doË„komunity“, která spolu randí. Eliminace se dçje prostĜednictvím hlasování (možnosti jsou „krása“, „hmm ujde“, „ne“ aË„hnus“), které probíhá neustále, takže udržet se vËelitním klubu dá dost práce. MimochodemË– když se stránka otevĜela uživatelĶm iËmimo Dánsko, probçhl médii Ýlánek, který porovnával úspçšnost uživatelĶ jednotlivých zemí. Üešky se se 78% úspçšností usadily naËšpiÝce, zatímco naši pánové skórují pouhými 17Ë% aËplahoÝí se uËdna poËboku IndĶ aËKorejcĶ. NejhĶĜ jsou naËtom Britové, kterým pĜijali 15Ë% mužĶ aË13Ë% žen (proto si asi založili Ugly Bugball, viz následující stránka). Nejnovçjší vychytávka je sekce otevĜená iËpro obyÝejné ošklivce, kteĜí si veËvirtuálním genovém poolu mohou vybrat dárce krásné spermie nebo vajíÝka.

HOLKY ZAËMěÍŽEMI womenbehindbars.com Seznamka pro pány, jejichž snem je mít pĜítelkyni zaËkatrem. Seznamka frÝí naËponçkud primitivnç vyhlížejících stránkách sËpĜíkazy jako „vložit doËkošíku“. Což je zavádçjící, protože jediná forma kontaktu sËvaším „zbožím“ je dopisování aËmožná nçkdy návštçva uËsklençné pĜepážky sËpokecem pĜes telefon.

NAPSAL JSEM VËPOSLEDNÍ DOBæ TěEM ŽENÁM VE VæZENÍ AËVŠECHNY ODPOVæDæLY. CHCI VÁM PODæKOVAT... NAŠEL JSEM SI PAK DALŠÍ TěI... AËMUSÍM PODæKOVAT JEŠTæ JEDNOU! MARTIN

ČiliChili | 5 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

STEJNÁ KREVNÍ SKUPINA mybloodtypedating.com Tahle stránka je velmi populární hlavnç vËJaponsku. DĶvodem je zde oblíbená teorie, že krevní skupina ovlivĎuje chování Ýlovçka, aËje tedy dĶležité ji brát vËpotaz pĜi seznamování. MĶže se to zdát jako pitomost, ale vËJaponsku aËleckde jinde vËAsii se krevní skupiny berou hodnç vážnç. VËJižní Koreji se mĶžete podívat naËromantickou komedii MĶj pĜítel má skupinu B aËnaËjaponských pískovištích se vyskytuje dokonce iË„krevní harašení“ (bura-hara). Když se dçti naËpískovišti posmívají nešĨastnému kamarádovi, že je obyÝejná nula, tak to mohou myslet doslova...

NAJDI DVOJNÍKA ŏndyourfacemate.com Stránka založená naËponçkud zvláštním nápadu, že ideálním protçjškem je nçkdo, kdo vypadá co nejvíc jako vy. Zdejší software zmapuje vaši fotku, vËdatabázi vyhledá ciferník vám nejvíce podobný aËje to. VËsekci „oËnás“ se doÝtete, že „vçdci tvrdí“, že podobnost pĜináší harmonické souznçní duší, ale kolik šĨastných párĶ se tímto zpĶsobem dalo dohromady, se tu nedoÝtete. Celá stránka je už naËprvní pohled dost divná. Jestli si chcete vyhledat dvojníka, vyzkoušejte radši novozélandský projekt Doggelganger, který podobnou technologií hledá nové páníÝky opuštçným psíkĶm.

OTESTUJ SE okcupid.com Seznamka, která je založená naËmatematice, testování aËkvízech. Sami mĶžete odpovídat naËotázky, sami si urÝit, které otázky jsou pro vás dĶležité, mĶžete hodnotit odpovçdi ostatních aËostatní hodnotí vaše odpovçdi. AËtaky mçĜí vaši atraktivitu. NaËzákladç všech tçchhle výpoÝtĶ aËsrovnání pak dostanete výbçr vhodných partnerĶ.

Kdo zËaktuálních cizích celebrit kËsobç ladí podle tváĜe

Ellie Gouldingová &

Drake

Britney Spearsová & Matt Czuchry

Jennifer Lawrencová & Bradley Cooper HLEDACÍ FACEBOOK zoosk.com Zoosk je jedna ze seznamek, kterým se celkem daĜí být zároveĎ sociální sítí. Uživatelé vËní mají proŏly, mĶžou si dokonce kupovat virtuální mçnu aËdrobné digitální dárky. Zoosk má iËsvoji sekci pro úspçšnç zadané, kde mají proŏly celé páry. Tam se mĶžete jít nasosat štçstí, pokud sami ještç spárovaní nejste.

Katie Holmesová & Joshua Jackson

Jennie Garthová & John Stamos

OKCUPID MÁ VÍC NEŽ 5.6 MILIONU UŽIVATELĵ. ZËNICH JSOU TěI MILIONY AKTIVNÍ JSI TAM? blendr.com Blendr se snaží najít vám protçjšek co nejblíž místu, kde právç jste. Právç proto používá vaše GPS souĜadnice. Zadáte se doËaplikace aËuž to jede. Objevíte zajímavé lidi vËokolí, mĶžete jim navrhnout sraz, pokec aËcokoliv dalšího.

15

2013 | 05 | Čilichili: Chemie lásky  

Recept na lásku zatím neznáme. Změní to internet?

2013 | 05 | Čilichili: Chemie lásky  

Recept na lásku zatím neznáme. Změní to internet?