Page 14

TÉMA

NEJDIVNĚJŠÍ SEZNAMKY SVĚTA Nevěřili byste, kolik zajímavých druhů seznamek na internetu je. A s jakým zájmem se setkávají.

NAËMOBILU PRO KLUKY grindr.com Zástupce nové generace online seznamek, které jedou naËplatformç smartphonĶ. Zaregistrovaní uživatelé mohou kdykoliv zveĜejnit své GPS souĜadnice, chatovat sËlidmi, kteĜí jsou poblíž, aËpopĜípadç vyjádĜit zájem... se seznámit. Podobných aplikací existuje celá Ĝada, Grindr se specializuje naË„gay, bi aËzvçdavé muže“. Dostal se doËhlavních zpráv bçhem londýnské olympiády, kdy se jeho servery pod náporem zhroutily vËokamžiku, když doËolympijské vesnice dorazili sportovci.

VËroce 2012 Grindr oznámil, že ho používají

4 miliony lidí VEË192 ZEMÍCH RUÜNÍ PRÁCE threedayrule.com Seznamka Three Day Rule se chlubí tím, že výbçr vËní je tak exkluzivní, jako by ho specializovaní výbçrÝí provádçli ruÝnç. DoËportfolia seznamky se dostanete jen naËpozvání jiného Ýlena nebo poËnároÝné pĜijímací proceduĜe. To má být zárukou pro to, abyste se vyhnuli obvyklým bolestem ostatních seznamek – spoustç magorĶ, kteĜí vás budou obtçžovat, falešným proŏlĶm aËvýzvám kËokamžitému sexu.

1,1 MILIONU UŽIVATELĵ HO POUŽÍVÁ DENNæ TuĎárna: GrindrXtra – Ještç víc klukĶ bez reklam

14

JAKOU MÁŠ KYSELINU? genepartner.com Služba, která jde naËproblém nalezení správného protçjšku pĜísnç vçdecky. Ze zaslaného vzorku slin udçlá rozbor DNA aËpartnera vybírá podle Ĝetçzení vašich aminokyselin (úÝtuje si zaËto 99Ë$). Ještç podrobnçji vás prozkoumají uËScientiŏc Match, kde zájemcĶm dohazují biologicky, geneticky aËimunologicky (!) kompatibilní partnery. Ülenství pĜijde bratru naË2000 dolarĶ, ale zato je (bĶhvíproÝ) doživotní.

CHCETE MOJE DÍTæ? datemysinglekid.com Autorkou téhle trochu podezĜelé seznamky je jistá Geri Brinová, která se (jako každá správná maminka) bála, že si její syn Colby nikdy nenajde tu pravou. Odstartovala tedy seznamovací sekci, kde nabízí podobnç starostlivým matkám možnost nçkoho svým potomkĶm dohodit. NaËprvní pohled to mĶže vypadat jako spolehlivý zpĶsob, jak totálnç znemožnit své dospçlé dçti naËmezinárodní úrovni. Brin ale vçĜí, že randçní se má provozovat jedinç pod dohledem zkušeného rodiÝe. AËkdyž to nevyjde, tak je aspoĎ možné to svést naËmámu.

2013 | 05 | Čilichili: Chemie lásky  

Recept na lásku zatím neznáme. Změní to internet?

2013 | 05 | Čilichili: Chemie lásky  

Recept na lásku zatím neznáme. Změní to internet?