Page 13

DROGY ZAMILOVANOSTI Kašlete na chemický rauš. Láska s vámi udělá to samé.

Adrenalin

Testosteron

Vasopresin

Oxytocin

Dopamin

PRVNÍ FÁZE: PERVITIN

Fenyletylamin

Noradrenalin

Kortizon

DRUHÁ FÁZE: HEROIN

Projevy: Chemický koktejl má podobné úÝinky jako amfetaminy (pervitin aËspol.), jeho úÝinky jsou návykové aËvËnepĜítomnosti milované osoby pociĨujeme absĨák. Nejsilnçjší šlehu nám dává fenyletylamin, který je zodpovçdný zaËeuforické stavy (jeho pĜirozeným zdrojem je Ýokoláda). Ostatní hormony se shodují sËtçmi, které se vyplavují pĜi stresových situacích, aËmají iËpodobné pĜíznaky – zrychlený tep, zpocené ruce aËfunçní. Stresové situace totiž pomáhají bourat ostych. Produkce testosteronu poËnçjaké dobç uËmužĶ klesá (chovají se pak citlivçji), kdežto uËžen naopak roste (aËzvyšuje chuĨ naËsex).

Trvání: Vçtšinou kolem tĜí mçsícĶ. UËodolných

jedincĶ pouze pár týdnĶ, uËobzvláštç citlivých individuí až pár let.

Endorŏny

TěETÍ FÁZE: EXTÁZE

Projevy: Endorŏny jsou známé jako hormony dobré nálady, ale veËskuteÝnosti nejsou nic jiného než analogy morŏnĶ, což jsou silné opiáty (heroin aËspol.). Mají zklidĎující úÝinky, navozují pocit intimity, jistoty aËdĶvçry aËtlumí bolest. NepĜinášejí rauš jako amfetaminový koktejl prvotní zamilovanosti, ale oËto jsou stálejší aËvíce návykové. Mark Goulston, profesor psychologie zËKalifornské univerzity, prohlásil, že „adrenalinová láska je oËnás samotných, líbí se nám, že jsme milováni. SËendorŏny skuteÝnç milujeme.“ Vasopresin považují vçdci zaËhormon monogamie. UËlidí (jak vidno) není jeho produkce zĜejmç dostaÝující.

Trvání: Asi ÝtyĜi roky, poËjejichž uplynutí hrozí

Projevy: Oxytocin je tradiÝnç spojován sËprocesy vËtçle rodící aËkojící matky. Jeho úÝinky ale pĶsobí naËoba partnery. Oxytocin má antistresové úÝinky aËvyvolává podobné pocity jako fajn trip naËextázi: uvolnçní, uspokojení aËnáklonnost. PĜezdívá se mu také hormon vçrnosti (hodnç vysvçtluje fakt, že ho tçlo nejvíce vyplavuje poËorgasmu). Jeho nadmçrná produkce mĶže údajnç navozovat závist aËsoutçživost, pravdçpodobnç vËdĶsledku pocitu zodpovçdnosti zaËpotomky. Trvání: ÚÝinky oxytocinu jsou dlouhodobé, ale snadno je pĜebíjí touha poËadrenalinovém rauši.

<

vztahu nejvçtší riziko rozvodovosti. Klasický ŏlm sËMarilyn Monroe Seven Year Itch (Slamçný vdovec) by se veËskuteÝnosti mçl jmenovat Four Year Itch

Rychlorecept Profesor Arthur Arun zËNewyorské univerzity provádçl bçhem svého výzkumu dynamiky navazování vztahĶ následující pokus: Posadil keËstolu muže aËženu, kteĜí se nikdy pĜedtím nevidçli. Každý mçl pĶl hodiny naËto, aby odhalil svému protçjšku nejtajnçjší tajnosti svého života. Pak si beze slov navzájem zírali 4 minuty doËoÝí. PoË34. minutç experimentu kËsobç testované páry cítily silnou náklonnost aËdva páry skonÝily uËoltáĜe. Zkoušejte pouze naËvlastní nebezpeÝí. ČiliChili | 5 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

13

2013 | 05 | Čilichili: Chemie lásky  

Recept na lásku zatím neznáme. Změní to internet?

2013 | 05 | Čilichili: Chemie lásky  

Recept na lásku zatím neznáme. Změní to internet?