Page 67

Zadáno pro Vodafone

67

Více informací najdete na www.vodafone.cz/discover

Manažery si trénujeme od školy Vodafone má také v Ìesku svįj globální talentový program pro absolventy vysokých škol. Jmenuje se Discover. Hledáme skrze nÛj šikovné mladé lidi, kteęí mají pęedpoklady pro práci na vedoucích pozicích. Nejde jenom o líheĈ nebo farmu. Jdeme na to spíš klasickou metodou „hodíme tÛ do vody a plav“. SamozęejmÛ nikoho nenecháme plácat se na mÛlÍinÛ, pomáháme našim nadÛjím, jak jen to jde. Poskytneme jim inspirativní zázemí, ve kterém si rozšíęí odborné znalosti a které jim umožní rychlý rįst. Díky školení a každodenní praxi se nauÍí, jak obstát v konkurenÍním prostęedí. Zkrátka program Discover je a v budoucnu i bude odrazový mįstek pro budoucí kariéru mnoha nadÛjných vysokoškolákį na pozici vrcholového manažera. V programu Discover už máme první partu absolventį, kteęí vesele fungují u nás ve Vodafonu. Naši lidé je potkávají v kuchyĈce, na poradách, pęi práci. Pracují tu na svých vÛcech, rotují mezi oddÛleními a zamÛęují se na projekty s pęímým dopadem na zákazníky. Vnášejí nám sem prima Íerstvý vítr. Získáváme tak nejen talentované lidi se spoustou nápadį, ale taky lepší pęedstavu o tom, jak naše služby vnímají zákazníci. My se jim zase postaráme o to, aby rychle nabrali zkušenosti z byznysu a byli dobęe pęipravení na práci v naší firmÛ. Navíc díky odbornému vedení se stážistįm rychleji dostanou do krve zásady Vodafone Way, takže je u nás už nic nezaskoÍí.

Daniel Hrdina, Jan Běezík, Mariana Hájková, Martina Koláěová, Michal Holík, Monika Redlichová, Munír Hassairi, Tomáš Kubík, Vendula Naglová, Veronika ŽigoviÏová

2013 | 04 | Čilichili: Sdílení, nebo život  

Nežijeme pro sebe, ale pro svůj profil na Facebooku.

2013 | 04 | Čilichili: Sdílení, nebo život  

Nežijeme pro sebe, ale pro svůj profil na Facebooku.