__MAIN_TEXT__

Page 1

Vybrané telefony a tarify Vodafonu plus porce pěkně ostrého čtení | www.cilichili.cz | 3 | 2013


ROZJEZD Fakebook

ZTOHOVEN Toto provokuje (2 lidi) · Mluví o tom (324 novináĥĭ) Veĥejnĕ známá bojĭvka ąlenové: Bojims Eĥíctjméno, Schovaných Udák, Pĥiz DisráĆ, Prac Ujuvreklamĕ, Anon Ymnĕsitroufnu O nás

Akce

Umĕlecká intervence |

Fotka umĕlecké intervence

Reakce

Naše úderné akce

Mediální výstupy

Ukázat vše

Pĥidej výkĥik obdivu...

Skupina ZTOHOVEN pĥidala Programové prohlášení Umĕní mĕní svĕt! Skupina ZTOHOVEN pĥidala Umĕleckou intervenci Pronikneme do vysílání obecního úĥadu v Mrskolesích a vyhlásíme falešný sbĕr králiĆích kožek.

Vpád do programu telky ve 3 ráno

Úprava pasových fotek v Photoshopu

Zveĥejnĕní telefonĭ na politiky

Pĥelepení panáĆkĭ na semaforu

Skupina ZTOHOVEN pĥidala Umĕleckou intervenci Do lesní školky v ďáblicích tajnĕ vysadíme dva smrĆky navíc.

Aleš Up: Výbornĕ kluci. Demaskujte tenhle prohnilej systém!

Skupina ZTOHOVEN pĥidala Teoretický pĥíspĕvek Jsme Anonymous Ćeské kultury. Provokace je dĭležitou souĆástí umĕní. Fáze šoku probouzí spoleĆnost z letargie a pĥináší pocit doĆasného ohrožení statu quo. Baf!

Toto se líbí uživatelĭm Max Pĕtosob, Alena Co a Dora Žtese Guma Guar: Jste nuly. My pĥidáme k tĕm smrĆkĭm cedulku „Knížák je vedle jak ta jedle!“ Pode Bal: Chudáci. My oznaĆíme Ćervenou stužkou všechny smrĆky, pod kterejma se pĥed tĥiceti lety schovávali STBáci. Rafani: My se pod ty smrĆky vykálíme!

Foto: Monika Tomášková/MF DNES, Milan MalíÝek/Právo, Proŏmedia

Skupina ZTOHOVEN pĥidala Umĕleckou intervenci Ve Ćtyĥi hodiny ráno si otevĥeme stránky Tĕlovýchovné organizace Sokol a udĕláme tam dvacet klikĭ. Máša Škazamuže: Výbornĕ kluci. Demaskujte tenhle prohnilej systém!

DVĔSTĔHOVEN: A nás ještĕ neznáte, ale jsme dvakrát lepší než vy! Pode Bal: Na všechny nové smrĆky povĕsíme vánoĆní koule se jmény StBákĭ, kterým je to jedno! Rafani: Pod ty koule se vykálíme!

Uživatel Jiĥí Znul napsal na zeĐ skupiny ZTOHOVEN Gratuluju. Pĥelepený reklamy v metru zasáhly tenhle prohnilej systém! Tomu se smĕje uživatel Tenhle prohnilej systém

ČiliChili | 3 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Guma Guar: Pozveme tam Knížáka na brigádu a použijeme vaše exkrementy jako hnojivo! ZTOHOVEN: A my tam pak ve dvĕ ráno pĥijdeme tak, aby si toho nikdo nevšim!

3


ROZJEZD

Dočtete se u nás 6 8 10 14 30 36 42 46 50 56 58 62

Slovník všeho Švédové se bouĜí Chlapík v gumákách Centi cento cent Balónek Jsme zrádci? Krávo! KraviÝko! Praní bílé paní ÜmoudivláÝek Tekuté zelí Kultura jen pro nás Když architekty chytne punk

123: Vodafone 66 68 70 72 73 74 76 80 82 83 84 94 95 96

Sto je víc než milión

Zprávy zËVodafonu Vodafone experti Férové tarify Když mi byly čtyři a máma se mě zeptala, kolik chci Studentská nabídka k rajské knedlíků, zakřičel jsem „Stóóó“! Bylo to nejvyšVodafone menu ší číslo, které jsem znal. Sice jsem tak úplně nevěděl, Mobilní web, aplikace aËe-knihy kolik to vlastně je, ale bylo to strašně moc. Mnohem PĜipojení sËVodafonem víc, než jsem měl sádrových indiánů v tanku, a že se PĜedplacené karty jich tam vlezlo. Představoval jsem si sto jako mystické číslo, počet zrSËVodafonem vËzahraniÝí nek písku na pískovišti nebo dnů, co je na světě babička. Když jsem se Volací jistina později dozvěděl, že existuje nějaké tisíc Všechno oËtelefonech a nějaký milion, už nikdy to nemělo tu síPĜíslušenství Čtěte na straně 19 lu. Proto mě trošku zamrazilo, když jsem T Vymyšleno pro ŏrmy se dozvěděl, že tohle číslo ČILICHILI už Nabídky mçsíce je sté v řadě. Pro deník by to asi nebylo „U nás doma se poslouchal hlavně folk. žádné zvláštní jubileum, ale u měsíčníku A od Hrdinů nové fronty jsem najed- to znamená víc než 8 let práce a života. nou zjistil, že pokud chceš říct, že svět se Za tu dobu se v našem časáku a kolem posral, nemusíš zpívat něco o suchejch něj protočila spousta lidí a  všichni starejch stromech, křivácích se škraboš- v něm nechali něco zvláštního, pár histokou a tak podobně, ale prostě, že svět se rek s knedlíky v rajské a tak. Chtěl bych jim všem poděkovat a s nimi i vám, čteposral.“= nářům. Protože bez vás by to celé nemělo cenu. Díky! = michal.schindler@vodafone.com

Citát čísla

<

4

ÜILICHILI VËJEDNOTKÁCH ěeditel redakce – Markéta Watt Moreno Šéfredaktor – Michal Km/h Schindler Zástupce šéfredaktora – Štefan Pascal Švec Kreativní Ĝeditel – Simon Palec Brown &&& Creative – www.andandandcreative.com Editor sekce Vodafone – Martin Cm Pistulka EditoĜi aËpsavci – Jindra Galon Novák, Filip Akr HoráÝek, Martin Hektar Groman, Jakub Megahertz König DesignéĜi – Petr Pixel Toman, Tomáš Kilojoul Trnobranský, Jakub Newton MaĜík Manažer – Marek Gram Slezák ProdukÝní – Pavel Decibel Matuška DTP – Aleš KoĎská síla DuroĎ Asistenka – Lenka Promile Ciznerová Manažer inzerce – Marek Litr Hammerschmied ProdukÝní sekce Vodafone – Magda Bar Rückschlossová Foto na titulce: Gareth Yard Hacker

<

TIRÁŽ Vydavatel Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37/708, 171Ë00 Praha 7 – Troja, tel.: 244 023 201, www.bpublishing.cz, pro Vodafone Czech Republic, a. s. Tisk Helma Roto,Ës.Ër. o. Uzávçrka vydání 15. 2. 2013. Datum vydání 1. 3. 2013. Distribuce Üeská republika. Periodicita mçsíÝník. Prodej inzerce Marek Hammerschmied, e-mail: marek.hammer@bpublishing.cz. Uzávçrka podkladĶ inzerce 4/2013 13. 3. 2013 MKÜR 15371. Stokrát pic umĜelo osla. Údaje jsou platné keËdni uzávçrky. Zmçny uvedených údajĶ nebo tiskové chyby jsou vyhrazeny. Tohle Ýíslo je ve skuteÝnosti nçkde mezi 99. a 105., ale nechceme to Ĝíkat nahlas. E-mail doËredakce: redakce@cilichili.cz. Kompletní ceník sËaktuálními cenami stejnç jako kompletní popis podmínek jednotlivých produktĶ aËslužeb najdete naËwww.vodafone.cz. Ë

ČiliChili | 3 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


ROZJEZD

Napravujeme křivdu

T

Doma není nikdo rozkrokem Petr Cibulka byl zvolen Nejurputnějším světovým politikem, který se nikdy nedostal do parlamentu. Ocenění mu udělila Mezinárodní společnost pro veselejší demokracii (ISFD). Cibulka ocenění přijal s tím, že jakmile se do parlamentu dostane, tak jej vrátí. Vzápětí přidal nový titul do názvu své strany a zveřejnil seznam dosavadních oceněných, kandidátů na ocenění a tajných spolupracovníků ISFD. =

<

OBJEVÍ SEVERNÍ TEÜNU?

ZA VESELÝMI INTEGRÁLY

Britská matematická spoleÝnost pĜichystala pro pĜedškolní dçti novou pohádkovou knihu Medvídek π. Co na to Klub českých australopiteků?

Zkrátka

T

Neandertálci mají nový orgán Po sdruženích Keltů a bílých Indiánů vznikl oficiálně také Český svaz neandertálců. Neandertálci žádají o uznání zvolené kulturní odlišnosti, kterou zatím praktikují jen v uzavřených komunitách. Trvají na tom, aby společnost respektovala jejich právo chodit bez šatů, dorozumívat se jednoslabičnými hrdelními zvuky a praktikovat svatební obřad ranou kyjem. „Hrrr-umm gg-h uá uáá,“ uvedl mluvčí neandertálců v prohlášení pro média. =

<

Zpráva „ChĜipková epidemie vrcholí“ byla vyĜazena z vysílání veĜejnoprávní televize pro podezĜení z šíĜení pornograŏe.

Jak na to

Ústav pro jazyk Ýeský zveĜejnil užiteÝný update internetových prohlížeÝĶ, který bude automaticky opravovat pravopisné chyby vËodkazech na Youtube. T

Pěstitelský úspěch

EXKLUZIVNÍ PRĵZKUM

98% BAKTERIÍ POVAŽUJE PENICILÍN ZA GENOCIDU Foto: Proŏmedia

T

POHLREICH MĚL V MLÁDÍ PŘEZDÍVKU LUNCHMEAT

První lékaĜská fakulta zahajuje dálkové studium stomatologie pomocí e-learningových kurzĶ.

Bonsaj, která má stabilOdbory prosazují právo ní výšku a nikdy ji nezamçstnancĶ nepĜerušovat přesáhne, nám poslal prohlížení Facebooku prací. pan Jaromír z  Hodonína. Rostlinu je podle pana Jaromíra třeba od mládí pečlivě zastřihávat a věnovat jí každodenní péči. Teprve potom se může stát okrasou našeho domova a předmětem pýchy u znalců i laiků. Své pěstitelské metody se pan Jaroslav chystá v letošním roce představit v Japonsku a dalších zemích. =

<

ČiliChili | 3 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

5


ROZJEZD

Pavlač Emila Hakla

T

Stokrát osmnáct set krát…

Měl jsem dojem, že Čili vychází odjakživa, a ono vyšlo teprve stokrát. Vypovídá to cosi o deformaci času, nebo spíš o mojí deformaci časem. V 80. letech, kdy nebyl přístup k informacím, koloval po  Praze velký zabydlel v povědomí a fungoval jako odpověď na coobjev – „Čas neexistuje,“ koliv. Poté začal čas zase existovat, vznikl tržní prostor říkali jsme si s úžasem, a v jeho rámci teprve sté číslo tohoto bez debaty stáobjevil to kdosi v něja- le ještě poměrně upřímně vychechtaného magazínu. Kamarád má ženu, ta má sestru a sestra měla paké četbě a pak to převzal kdekdo. Jednoduchouč- pouška, mluvící model. Neklapal jí vztah, přišla o práký citát se mnoha lidem ci, tak se na  toho ubohého tvora malinko upnula a denně do něj hustila, co by si od něj přála slyšet. Pták jenom pohyboval chocholkou, mlčel, kroutil hlavou a udiveně zíral. Zkrátím to – po mnoha urputných měsících z něj začaly padat tři fráze: „Stokrát“, „Já kráva!“ a „Doprava!“ Ty opakoval s obrovskou radostí stokrát do hodiny, takže se ta sestra radši vdala do Belgie a je věrnou čtenářkou Čili, což v rámci zmenšující se Evropy není v rozporu. Takže ji vlastně můžu pozdravit:

55 – Láska

6

Zdar, Olino, drž se! Co znamenalo to „Doprava“? Papoušek zůstal v kamarádově rodině, kde z něj mají švandu a nic dalšího ho už neučí. Vzdor tomu se ještě pár vět naučil, ale to je příběh do jiného čísla. Možná do dvoustého, neb zmíněný papoušek dnes mimo jiné vřeští: „Dvě stě?! Hráblo ti?!“ Takže tak… Doufám, že nám to vydrží. Jsem sice pouhý sloupkař, který dostane téma, zarachotí to v  něm Užitečná pomůcka a vyplivne 1800 znaT ků, ale je tady pořád SLOVNÍK ještě švanda, a švanda CIZÍCH SLOV je dneska doopravdy déjeuner málokde.= Heute bread результат cizí slova oŏar presupuesto ൪൫൥൝൐൯

<

Píše Ž.I.V.O.T, kreslí Nikkarin

ČiliChili | 3 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


ROZJEZD

TOP 10

Deset nejhezčích rzí

1

Na jaře všechno rozkvétá. Byla by škoda prošvihnout nenápadnou krásu zkorodovaného kovu. Na vašem autě, třeba.

Rez

3

Foto: Proŏmedia

Rez

4

7 Rez

ČiliChili | 3 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

8 Rez

Rez

5 Rez

Rez

2

6 Rez

9 Rez

10 Rezek

7


ROZJEZD

Šok v protipirátském táboře

84 %

T

OSA pod palbou právníků Ochranný svaz autorský neoprávněně užívá pojem „autorská práva“. Pojem vymyslel v roce 1946 právník Alfonz Kurzgrift, který zemřel v roce 1964. Až do roku 2034 tedy musí všechny organizace na ochranu autorských práv platit jeho dědicům za používání pojmu přiměřené tantiémy. Ochranný svaz autorský oznámil, že tantiémy vyplatí okamžitě poté, co ukončí vlastní šetření toho, kdo vymyslel název „Ochranný svaz autorský“.=

<

Víme poslední

Víme první T

Lék na všechno Farmaceutické sdružení Big Pharma oznámilo objev nového, univerzálního léku. „Přípravek nese název Placebo a podle našich propočtů dokáže nahradit účinné látky ve všech ostatních léčivech. Bude se vyrábět jako tableta, sirup a náplast. Testování Placeba je ale velmi nákladné, a proto bude nový lék výrazně dražší než všechny ostatní, dosud používané substance,“ uvádí prohlášení Big Pharma.=

Lidé, kteĜí si myslí, že jsou chytĜí

16 %

Lidé, kteĜí skuteÝnç jsou chytĜí T

Podle nového volebního zákona budou pĜíští prezidentské volby roku 2018 tajné. Tajné budou také jejich výsledky. Vítçz voleb bude vykonávat funkci prezidenta inkognito. Na veĜejnosti jej bude zastupovat ŏgurant, vylosovaný z pĜedních hercĶ v reklamách na životní pojištçní.

STATISTIKA NUDA JE

EXKLUZIVNÍ PRŮZKUM

<

BOJ ZAËROVNÁ PRÁVA

NEVIDITELNÍ LIDÉ DEMONSTRUJÍ ZA SVÉ ZVIDITELNĚNÍ Foto: Proŏmedia

NaËsnímku zaplnçné námçstí veËšvédském Malmö.

8

ČiliChili | 3 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


K D O S I Z A S L O U Ž Í Z L AT É H O DAV IDA Z A NEJ V Ě T Š I H U DEBNÍ PA S K V I L RO KU 2 01 2 ? ujte na

Hl

as

d

o

L

.CZ

.

W. Z

VID

13

WW

DA AT Y

6.3.2

0

S L AV N OS T N Í V Y H L Á Š E N Í A A F T E R PA RT Y

13 . 3 . 2 013 O D 19. 0 0 V ROX Y VSTUP ZDARMA PE T E R PA N CO M PL E X  I M O D I U M  V E E S  DJ PAV E L KU Č E R A


Chatař prototyp FOTKY Z LETNÍHO BYTU MÁ DOMA KDEKDO. ALE ASI MÁLOKDO V NICH DOKÁZAL ZACHYTIT CHATAŘSTVÍ JAKO FENOMÉN. Fotil: Oldřich Malachta, www.malachta.com

Oldřich Malachta nikdy chatařem nebyl. Svatba to ale změnila. „Čerstvě po narození syna mi nezbývalo nic jiného než vyrážet na Štěchovicko sám a o vyženěnou chatu se starat. Ve chvílích volna jsem se začal odreagovávat fotografováním. A přemýšlet nad tímhle typicky českým chováním, kterému jsem propadl,“ vysvětluje, jak se zrodil jeho dokumentární cyklus. Protože byl na chatě

10

převážně sám, jen se psem, má dokument převážně formu autoportrétu. „Občas vznikaly i humorné situace. Všechno jsem si připravil, zmáčknul samospoušť a měl několik sekund na to, abych doběhnul na místo, zaujal postoj a ještě zvednul hromádku dřeva nebo vylezl na strom,“ vzpomíná Oldřich. Podle nás se každý, v kom je kus chataře, musí v těchhle fotkách najít. =

<


ROZJEZD Ä&#x152;umenda

Ä&#x152;iliChili | 3 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

11


ROZJEZD Ä&#x152;umenda

12

Ä&#x152;iliChili | 3 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


LIDÉ SE Mæ PTAJÍ, PROÜ JSEM NA VŠECH FOTOGRAFIÍCH POUZE JÁ, MAXIMÁLNæ JEŠTæ MĵJ PES. JE TO DÁNO NUTNOU SAMOTOU, KTERÁ SE MI SVÝM ZPĵSOBEM DOSTALA POD KĵŽI. 13


TÉMA

Nevíme, jestli někdy někdo udělal časopis jenom o čísle. Tohle je každopádně 100. číslo ČILICHILI, a tak jsme se rozhodli, že ho věnujeme číslu 100. Desítkové soustavě děkujeme za spoustu věcí. Následující stránky vám ukážou, za čím vším decimální systém stojí a co všechno je na něm postavené. Věřili byste, že když pojedete ke Slunci stokilometrovou rychlostí, dojedete k němu za 100 let? Text: Jiří Holubec, Jan Veselý, redakce Obrázky: Gareth Hacker, Jan Thompson, Profimedia, archiv

14


Ä&#x152;iliChili | 3 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

15


TÉMA ČILICHILI NA CO JSME PYŠNÍ

OdËroku 2004, kdy jsme zaÝali vycházet, jsme vydali 100 Ýísel vËcelkovém nákladu 11Ë632Ë000 kusĶ. ěíjen 2006: Velká žranice TÍMHLE ÜÍSLEM JSME PěEDPOVæDæLI BOOM VAěENÍ VËÜESKU Podobné pĜedpovçdi nám odËté doby vyšly ještç nçkolikrát. Velký ohlas vzbudilo tĜeba vydání oËtom, že jsme popelnice Evropy, oËsvçtç dĶchodcĶ nebo oËAfrice jako probouzejícím se kontinentu, veËkterém je toho mnohem víc než katastrofy, války aËhladomor.

2849Ɠkm

BY MæěILA TRASA ZE VŠECH VÝTISKĵ ÜILICHILI, KTERÉ JSME PUSTILI DOËOBæHU, KDYBYCHOM JE POSKLÁDALI ZAËSEBOU.

Üerven 2011: Buáte tolerantní VËLÉTæ ROKU 2011 JSME NAHLAS PODPOěILI PRAGUE PRIDE Dostali jsme spoustu skvçlých ohlasĶ zdaleka nejen odËhomosexuálĶ. Üilichili prozatím proteklo

9 11 5 1 5 32Ë000 16 nových dçtí EDITORĵ

DESIGNÉRĵ

ASISTENTEK

PRODUKÜNÍ PSĵ

ŠÁLKĵ KÁVY

PěIZNALA REDAKCE BæHEM VYCHÁZENÍ ÜASOPISU

Leden 2012: Záchodové Ýíslo USPOěÁDALI JSME HAPPENING PěI VZTYÜOVÁNÍ KADIBUDKY aËspustili aplikaci, která každému umožnila najít si útoÝištç vËtçžké chvíli. Dostala spoustu cen.

16


100

nejlepších vçcí, které nás vËživotç potkaly Oslovili jsme lidi z ČILICHILI, aby vám napsali, jaké knížky, filmy, hudba, místa a osobnosti jim změnily život. Aby ho mohly změnit třeba i vám.

MICHAL SCHINDLER Šéfredaktor aËotcovská ruka. Potetovaná otcovská ruka

MAREK SLEZÁK Ten, který to celé drží naËplecích

1

6

2

7

Knížka: Tajný deník Adriana Molea odËSue Townsendové. Asi jediná knížky zËpovinné literatury, která byla vtipná, aËještç se tam psalo oËbradavkách! Hudba: LP Arise odËbrazilské Sepultury. První krok odËkapku ujeÝeného aËholÝiÝího heavy metalu kËmrtvolákĶm.

3

Film: Memento odËChristophera Nolana. Jen machr natoÝí napínavý biják iËpozpátku.

Knížka: Velký Gatsby – F. S. Fitzgerald. Poslední odstavec mç odĜachl už vËšestnácti. Pak jsem pochopil iËzbytek. Hudba: Unknown Pleasures – Joy Division. Když jsem tohle album poprvé uslyšel, tak jsem vçdçl, že už nikdy nebudu hudbu vnímat stejnç jako doËté doby. AËbasa Petera Hooka je navçky nepĜekonatelná!

8

Film: Frajer Luke, (1967). Nikdy nic nevzdávat. IËkdyž Ýlovçk tuší, že prohraje, mçl by umĜít vestoje, aËne naËkolenou.

9 4 5 ČiliChili | 3 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Osobnost: Goro, bílý pes. Protože držel slovo aËpomáhal slepcĶm.

Osobnost: Aleš HavlíÝek, spoluzakladatel vydavatelství OIKOYMENH, uÝitel ŏlosoŏe, dçkan FF UJEP. Potkal jsem ho už uËpĜíjmaÝek naËVŠ – culík, Ýerné sako, underground mu koukal zËoÝí. AËpak mi dal Ýíst Platóna aËvysvçtlil, že pĜesvçdÝovat blbce nemá cenu. VdçÝím mu zaËvzdçlání iËnáhled naËsvçt. (IËkdyž se sËním až doËsmrti budu pĜít.)

Místo: Kniha míst odËVáclava Cílka. Dá se vzít doËpostele aËneprší tam.

10

Místo: Plakias – jižní Kréta. Místo, kde se obloha potkává sËmoĜem aËhorami. Doufám, že až zaklepu, tak nçkoho napadne mĶj popel vysypat doËmoĜe zËmola naproti mé oblíbené hospodç. Tam je mi nejlíp.

17


MAGDALÉNA RÜCKSCHLOSSOVÁ Organizátorka zadních stránek, Maáarka zpod Tater

ALEŠ DUROč Muž, který celé Ýíslo posílá doËtiskárny (aËpĜedtím ho musí složit zËmnoha kouskĶ)

11

20

Knížka: Pravidla slovenského pravopisu. Vážnç mç baví si vËnich listovat aËzjišĨovat, co všechno poĜád nevím.

12 13

Hudba: Soundtrack kËŏlmu Once. Asi jsem fakt romantiÝka.

Kniha: Jak jsem vyhrál válku odËPatricka Ryana. Tahle knížka mç nauÝila Ýíst. Dneska ji mám veËdvou exempláĜích (doma aËnaËchalupç), aËaĨ ji otevĜu kdekoliv, vždycky pobaví.

Film: Neberte nám princeznú. Starý slovenský televizní muzikál. Jestli ho neznáte, nçkde si ho najdçte.

Místo: Itále, mçsto Positano. Mají tam nejlepší zmrzlinu naËsvçtç.

33

26

34

Kniha: SlabikáĜ. Kniha knih. Žádná jiná vás nenauÝí Ýíst další knihy. Song: Carl Orff aËjeho Carmina Burana. Nikdy bych nevçĜil, že mi bude bçhat mráz poËzádech zËvážné hudby. AËpĜece bçhá. Vidçt živé provedení byl jeden zËnejsilnçjších hudebních zážitkĶ vËživotç.

27 ŽIVOT JE PLNÝ VÝHYBEK AËěADA ZËNICH OVLIVNÍ NAŠI

14

BUDOUCNOST TAK, ŽE SE NESTAÜÍME DIVIT.

21

Hudba: Beatles – Abbey Road. Lepší album dodnes nevzniklo, staÝí otoÝit zvukový knoŐík doprava,Ëpustit IËWant You aËje poËstarostech.

LUCAS KRÜLL Nçmecký designér aËmilovník absurdního humoru

25

FILM: Mr. Nobody.

Osobnost: Brad Pitt vËreklamç naËLeviƍs 501. OdËté reklamy jsou 501 moje nejoblíbençjší aËten chlap je tam prostç sexy.

15

MAREK HAMMERSCHMIED Obchodník sËdeštçm aËsËinzercí

28

Místo: Laguna Balos (Kréta – poloostrov Gramvousa). Už jste nçkdy chodili poËvodç? Já jo!

Hudba: Forces of Victory – Linton Kwesi Johnson. Nikdy vás neznudí.

Film: Mimo zákon (Down By Law) odËJima Jarmusche. Je to vtipné aËunikátní naËpohled iËnaËpĜemýšlení.

35

Osobnost: Dave The Chimp. Najdçte si ho naËinternetu. Je to umçlec, který dovede vyprávçt dlouhé pĜíbçhy jednoduchými obrázky.

36 JSOU VËNæM VYSOKÉ STROMY MÍSTO: Les uËmého rodného mçsta Düsseldorfu.

AËKRÁSNæ TO TAM VONÍ. MOJE PěEDSTAVA KOSTELA.

22

Film: Pane, vy jste vdova. Znám ten snímek skoro nazpamçĨ, aËpĜesto pokaždé, když se naËnçj dívám, najdu nové vtipy. ZavĜi oÝi brouku...

LENKA CIZNEROVÁ Holka pro všechno

16

Knížka: Andçl západního okna. Je to odËGustava Meyrinka. Díky téhle knížce vím, že vçci nejsou Ýernobílé.

17

Hudba: Roni Size – Lucky Pressure. Když jsem to prvnç slyšela, pochopila jsem, že drum and bass je muzika, kterou budu milovat.

18

Film: Osobní strážce. Bylo mi 19 aËdošlo mi, že existujou dva druhy chlapĶ. Ti opravdoví aËti, co si naËto jenom hrajou. OdËtý chvíle vím, že žádnýho herce nechci.

23

Osobnost: Vlastimil Bubník. Intelektuály, státníky aËumçlce nechám ostatním ÝlenĶm redakce. KvĶli Vlastovi Bubníkovi jsem se zaÝal zajímat oËhokej vËBrnç. Dneska už ho nikdo nezná, ale je to Ýlovçk, který vË50.ËaË60. letech reprezentoval tuhle zemi vËhokeji iËveËfotbalu. Má medaile zËolympiád, zËmistrovství svçta vËhokeji iËmistrovství Evropy veËfotbale. Mçl jet iËnaËsvçtové fotbalové mistrovství doËChile, kde jsme skonÝili druzí, ale odmítl aËšel místo toho radçji studovat. Znáte dneska nçjaké takovéËsportovce?

24 POZNAL JSEM TAM SVOJI ŽENU, PRAŠTILA Mæ TAM Místo: Vranov nad Dyjí.

BEJSBOLKOU PěES HOLENæ AËTO NÁM ZĵSTALO AŽ DODNES.

JAKUB KAŠPÁREK Online guru, Ýuru muru

37

Kniha: Philip Roth – Portnoy's Complaint. Hysterický výlet doËsexuálního života jednoho židovského otloukánka musí oslovit každého mladého jinocha.

MARTIN PISTULKA StĜelec. Šéf vodafonní Ýásti aËÜILI online

29 30

Knížka: Mistr aËMarkétka. První knížka, kterou jsem Ýetl iËpodruhé.

Album: Mezzanine odËMassive Attack. ZËhrdiny Dr.ËAlbana aËEast 17 byli rázem úplní ubožáci.

31 19

Místo: Klub CZBeat. Bylo to pĜed 14 lety. Tam mi mĶj budoucí muž doËucha zašeptal, tebe chci aËtebe dostanu. Já mu málem vrazila facku. ZaËdva roky jsme se dali dohromady aËjsme spolu už 12 let.

18

Film: Trainspotting. Byl to první jakože kultovní ŏlm, oËkterém všichni mluvili aËjá naËnçj koukal, abych nebyl mimo. AËúplnç mç dostal. AËtaky jsem tam poprvé slyšel Lou Reeda aËIggyho Popa.ËË

32

Místo: Sparta. Protože Sparta, vole.

38

Místo: Salisbury v Nové Anglii. Je tam škola, ale nejenom to. Byl jsem tam rok aËdoporuÝil bych to každému.

39

Hudba: Rolling Stones – Flashpoint. Tyhle srdcovky aËkytarové riffy jdou podle mého poslouchat donekoneÝna.

40

Film: Big Lebowski. Není to žádná inĨárna, prostç si užívám idiomy aËangliÝtinu. Navíc je výteÝnç obsazenej.


TÉMA

FILIP HORÁÜEK Editor, který vymyslel obálku roku aËvËredakci slouží zaËzdravý rozum

JAKUB KÖNIG Maskot, textaĜ aËautor nejlepších redakÝních vtipĶ

41

47

Kniha: Cokoliv sËPhilem Marlowem, protože se podle nçj jmenuju. AËjmenuju se podle nçj proto, abych vçdçl, že Ýlovçk mĶže mít pravdu, iËkdyž dostane do držky.

42

Hudba: Samizdatové nahrávky pankáÝĶ Hrdinové nové fronty. UËnás doma se poslouchal hlavnç folk aËuËnich jsem zjistil, že pokud chceš Ĝíct, že svçt se posral, nemusíš zpívat nçco oËsuchejch starejch stromech, kĜivácích se škraboškou aËtak podobnç, ale prostç, že svçt se posral.

43

Film: Pat Garrett aËBilly Kid. Film, kde nebojuje dobro proti zlu, už proto, že není tak docela jasný, co je dobro aËco zlo.

44 JÁ SEM BEJVAL NAËSTěEDNÍ PANKÁÜ AËMY Osobnost:

NAËOSOBNOSTI NIKDY MOC NEBYLI…

Knížka: Nikdo to tu nepĜežije odËJerryho Hopkinse. Tuhle vçc jsem si vËpatnácti koupil zaËpeníze kËsvátku. Jednak jsem se poprvý doÝetl oËJimu Morrisonovi. AËdruhak jsem si ji musel obhájit vËprvním vážným mezigeneraÝním sporu sËdçdou.

48

Hudba: Agaetys Byrjun odËSigur Rós. Tady je to jednoduchý. Když jsem tuhle desku poprvý slyšel, úplnç mi to pĜeházelo mý dosavadní pĜedstavy oËhudbç.

49

Film: Klub rváÝĶ Davida Finchera. Film, díky kterýmu jsem se dozvçdçl, že svçt mĶže bejt ještç daleko zábavnçjší místo, než jsem si pĶvodnç myslel.

MÁŠA DUDZIAKOVÁ Psavkynç. Nejodvážnçjší Ýlenka redakce

PETR TOMAN Designér aËfotograf, co vyhrává ceny

55

60

Knížka: SlabikáĜ. Srdcervoucí pĜíbçhy oËEmç, mámç, mase aËmimi pro mç dodnes pĜedstavují univerzální životní pravdy.

56

Hudba: Üeská hymna. Spolehlivý zpĶsob, jak se doË10 vteĜin rozbreÝet úplnç kdekoliv.

57

Seriál: JednoznaÝnç Želvy Ninja. Ani tak nešlo oËty želvy, ale oËsexy reportérku April OƍNeilovou veËžluté kombinéze sËnazrzlými vlasy pĜes oko. Abych byla jako ona, vystudovala jsem žurnalistiku. Jen tu kombinézu poĜád ještç nemám.

50

Místo: Kalvárie Ostré. VËseverních Üechách nad Úštçkem stojí naËkopci dvç kapliÝky aËkËnim se táhne kĜížová cesta. VËzáĜí tu probíhá hudebnç divadelní festival sËnejkrásnçjším výhledem, co znám.

45

Místo: Karibské pobĜeží Kostariky. Ten pohled naËEvropu zËopaÝnýho bĜehu byl pro mç hodnç pouÝnej.

51 JEDINÝ SPIS, KTERÝ JSEM PěEÜETL CELÝ, AËDOKONCE Kniha: Malý princ.

VÍCKRÁT. JE VËNæM VŠECHNO.

52 MARTIN GROMAN NejstruÝnçjší editor aËautor Sporáku

46

Místo: Evropa. AĨ si dçláme, co chceme, poĜád jsme vyrostlí zËkĜesĨanské evropské kultury. Toho se jen tak nezbavíme.

ČiliChili | 3 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Hudba: Jethro Tull – Aqualung. Vyrostl jsem naËtom. Navíc abych si desku mohl pustit, vloupal jsem se bráchovi doËskĜíĎky, když byl naËvojnç. Poctivej rokec!

53

Film: Obrazy starého svçta odËDušana Hanáka. Když je mi nejhĶĜ, tenhle ŏlm mç zËtoho vyseká.

54

Místo: Žákova hora. Jsem lokální patriot, takže evropské rozvodí u Žááru nad Sázavou. Nádherné místo sËpralesem, aËkdyž se správnç vyÝuráte, tak pĶlka doputuje doËÜerného moĜe aËpĶlka doËSeverního.

61

Hudba: The Cinematic Orchestra. Hlavnç jejich soundtrack kËvizuální pohádce Man with aËMovie Camera odËDzigy Vertova. Je to ruský ŏlm zËroku 1929, který tahle hudba vynesla doËnebe.

62

Film: Kavkazský zajatec odËSergeje Bodrova. Vidçl jsem ho snad stokrát aËpoĜád mç nenechá vËklidu. Film oËrusko-ÝeÝenské válce, ale žádný krvák. Je oËtradici, životç, lidech, odpuštçní a... no mrknçte se sami. AËta kamera!

63 58

PAVEL MATUŠKA ProdukÝní, který ví všechno oËpapíru, barvách aËtiskárnç

Kniha: NaËvýchod odËslunce: OdËBajkalu poËAljašku odËKlause Bednarze. Nejlepší cestopis oËSibiĜi. UËBajkalu jsem byl aËzažil tam spoustu divných vçcí. Ta kniha mi prostç mluví zËduše. AËcestuje ještç dál, doËmíst, která – doufámË– naËmç ještç Ýekají.

Osobnost: Dáda, hrdinka mých dçtských iËdospçlých let. Hlavnç díky žížale aËtaky té scénç zËVrchní, prchni!, kdy se sprchuje vËbílém triÝku. Celé BravíÝko se mĶže jít vycpat, jen Dáda vás nauÝí triky, co spolehlivç fungují!

59

Místo: Tetovací studio Hell. VĶnç dezinfekce aËlidi, co nosí svĶj život napsaný naËkĶži. Je to místo, kde umçjí strach promçnit vËradost.

Místo: Severní Ukrajina aËÜernobyl. Vracím se tam aËmísto odpovçdí nacházím další otázky. To místo je tak zvrácené, až se pro mç stalo drogou.

TOMÁŠ TRNOBRANSKÝ Pan graŏk aËnejhodnçjší Ýlovçk vËmístnosti

64

Kniha: Norské dĜevo – Haruki Murakami. Asi že mám velkou slabost pro skandinávskou literaturu.

65 66 ZKUSTE HO. 67

Hudba: Idioteque odËRadiohead. Obrátí vám hlavu naruby. Film: 21 gramĶ.

Místo: KomáĜí vížka nad Krupkou uËTeplic. „NaËtomto místç chtçli bychom upozornit, že rozhled zËKomáĜí vížky patĜí nejen kËnejkrásnçjším vËKrušných horách, ale iËkËnejkrásnçjším vËcelé Evropç,“ Ĝíká populární WoerlĶv cestovní prĶvodce 1890. AËplatí to dodnes.

19


NATÁLKA VESELÁ Psací matka, neustále vËkalupu

JINDěICH NOVÁK Matador aËneustálý ponoukaÝ kËvyšším výkonĶm

MICHAEL KRATOCHVÍL Fotograf módy, rozhovorĶ aËvšeho ostatního. ěíká si Muŏnán

84

JÁ HO NEVIDÍM.

Knížka: Mýtus oËvçÝném návratu. ZËtéhle knížky odËMircey Eliadeho vám dojde, že taková prĶmyslová revoluce byla vËdçjinách Ýlovçka bezvýznamná epizodka.

69

Místo: Londýn. NauÝil mç adorovat pražskou MHD iËostatní vçci vËnašich „zaprdçných“ Üechách.

77

85

70

78

95

79

96

68 PROTOŽE MI JAKO PRVNÍ VËŽIVOTæ DOKÁZALA VYSVæTLIT, 76 ŽE VŠECHNO MÁ SMYSL, IËKDYŽ Kniha: Aldous Huxley – VçÝná ŏlozoŏe.

Hudba: Earthling Davida Bowieho. Ukázal mi, že vËhudbç fakt není nic nemožné.

Hudba: IËHad AËDream, Joe odËNicka Cavea. Dokonce jsem své tehdejší holce zaÝal Ĝíkat Joe.

80

Místo: Vlastnç kterákoli hora nad 2000Ɠm, naËkterou nevede lanovka.

71

Kniha: Já, písniÝka. Rád zpívám a obsah tçchhle knížek je pro mç dĶležitý, byĨ ho znám už vlastnç nazpamçĨ.

72

Album: The Offspring – Americana. Symbolizuje pro mç pĜechod odË„toho, co poslouchal táta“ kË„tomu, co poslouchali spolužáci“.

73

Film: Tanec sËvlky. Není vËtom žádná fascinace pĜírodními národy obecnç, ale jednoduše mç baví jezdit naËkoni, spát vËtee-pee, stĜílet zËluku aËbçhat poËlese.

74 75

Osobnost: Václav Havel. Prostç symbol.

Místo: Üeský les. Oblast, která byla uzavĜená kvĶli železné oponç. Je tam vidçt pomíjivost stop, které zaËsebou civilizace zanechává.

20

Hudba: Plastic Beach odËGorillas. PoĜád nevím, kam to zaĜadit.

Movie: Krátký ŏlm oËzabíjení odËKieĠlowského. Poprvé jsem vËklubovém kinç zažil, že poËprojekci vycházeli krasoduši vËbatikovaných triÝkách zamlklí, bez hihĎání aËnezaÝali ŏlm hned rozebírat.

Osobnost: Clint Eastwood. Kovboj, který vËskoro vËdevadesáti není kËsmíchu, prostç není kËsmíchu.

JAKUB MAěÍK Nejmladší aËnejlíp obleÝený designér aËmilovník plyšových písmen

Kniha: Svçtová válka se zombie odËMaxe Brookse. Koupil jsem si ji omylem domnívaje se, že je to kniha oËprvní svçtové válce. Není. Ale je to pecka.

JIRKA HOLUBEC NovináĜ, který to prakticky celé píše

82

Hudba: Thelonious Monk – Well, You Needn’t. OËpotrhlém apoštolovi moderního jazzu vedou teoretici dohady, jestli byl diletant, nebo génius. VeËskuteÝnosti byl bezpochyby génius. Jeho hudba je prostç jedna zËtçch vçcí, kterým buá nerozumíte, nebo ano. AËje fajn patĜit mezi ty druhé.

83

Místo: Jezero Puškar. Ütvercové jezero vËpoušti indického Radžastánu. Jedno zËnejsvatçjších míst Indie, které nemají šanci znesvçtit ani hordy zkouĜených turistĶ aËvypasení falešní mniši.

93

Kniha: Nic vám netajím odËWolfa Lowenthala. NejdĶležitçjší vçc pro ÝtenáĜe je, aby ho u Ýtení nebolela záda. Tahle skvçlá knížka mç pĜimçla zaÝít blbnout s tai-Ýi a moje obratle vrní blahem.

94

Film: Saló aneb 120 dní Sodomy. DoËpropasti se nemáme dívat moc Ýasto, aby se ona nezaÝala dívat doËnás. Ale aspoĎ jednou zaËživot je pohled pĜes kraj pekla potĜeba.

Osobnost: Medvídek Pú. Každá zËosobností, které za nçco stojí, ho vËsobç kousek má.

86

Film: Stalker odËTarkovského. Hlavnç kvĶli té místnosti, která splní každé pĜání (jak se tam leze plný nadšení, jak zmçníte svçt, ale pak se vám chce strašnç ÝĶrat...)

87 88

Místo: Angola. V Africe si pĜipadáte jako uprostĜed otevĜené rány. Barvy jsou tam barevnçjší, smrady smradlavçjší a život živçjší. UÝitelé by tam mçli vozit dçti na školu v realitç.

Osobnost: Ježíšek. Prostç tak.

Místo: Mars. Tuhle jsem tam odlít zËjednoho baru. Je to super místo, jen tam musíte strašnç rychle chodit aËzhluboka dýchat. Strašná prÝa je nakopnout toho robota zËNASA.

JAN THOMPSON Stydlivý, ale šikovný anglický graŏk aËkreslíĜ

97

Kniha: World Stormrider Guide. Knížka oËnejlepších svçtových místech pro surfování. Nejlepší knížka pro snçní.

81

Kniha: Dance, Dance, Dance. Ütete knihu, kterou napsal podivínský Japonec Haruki Murakami jako svou poloviÝní autobiograŏi. AËmáte pocit, že ji píše oËvás aËoËtom, co zrovna prožíváte. Pak se Japonec vyskytne vËPraze aËvy vystojíte dvouhodinovou frontu naËpodpis. Když naËvás dojde Ĝada, on se naËvás podívá aËzazubí se, jako by Ĝíkal: „Jo, já vím.“

ŠTEFAN ŠVEC Somnambulní šéfeditor

SIMON BROWN Hlavní graŏk, co tomu všemu dává švih

89 NIKDY JSEM TO NEDOÜETL DOËKONCE, ALE VË15 TO BYLO Kniha: Hobit.

FAKT CHLAPÁCKÝ ÜTENÍ.

90

Film: Tootsie. Chlapík pĜevleÝený zaËženskou mç pokaždé rozchechtá.

91

Osobnost: Dick Cheney. Génius absurdních citátĶ. Dejme tomu: „Až naËobÝasné infarkty jsem se nikdy necítil líp.“

92

Místo: Angel Falls veËWalesu. Strašnç rád se tam koupu nahatý.

98

Hudba: Love In VainËodËRoberta Johnsona. Díky téhle písniÝce jsem se nauÝil naËkytaru (špatnç).

99

Film: The Endless Summer. NejlegraÝnçjší ŏlm oËsurfaĜích zeËvšech. AËmá super plakát.

100

Místo: ěeka Fal vËCornwallu. NaËtuhle Ĝeku jsem se dívával zËokna vËdçtství aËmohl bych ji objevovat poĜád dokola.


15 . 16 . 17 . 18 .

st o sto jan sto jka sto nat 19. p sto it pa 20. ř sto pá 21. stop ž ka stop 22. ky storn 23. o stojmo 24. stonek 25. století 26. stolice stojatý 27. stodola 28. ý stočen t a 29. p u sto ka č i . l 0 o 3 st a ožk ston ačka 31. c up sto pene g 32. o u o o t l st ma o o 33. t k s ns it . to 34 Es oup eč t . z us tou 35 s . o 36 . 37 . 38

SLOV

39 . 40 . 41 ge . gu sto 4 2 . m sto ěs 43 . mí to st 44. čas o to 45. pas to pos r 46. toj čisto 47 . ta disto rze 48. historie 49. h ustota 50. jistota 51. historka nastolení 52. dostoupit 53. ost důstojn 54. logie histo í ován 55. host ní tov 56. kas tod kus vý 57. o list oš 58. ton ad lis p ní to lis vá t to on lis od t as m

14 .

. 63

STO

. 59 . 60 . 61 . 62

. 88

64 . 65 . m 66 o . na stov 67 st k . n as olen a 68 to . n u í es tor pit 69. n e s t 70. pos oudn ý to pos j 71. tou pit pust 7 o 2 . pusto šit 73. růstov ý 74. sestoupen í 75. systola šustot

76.

těsto 77. čistopis 78. at testov 79. viny těsto ron oste 80. test pení tou 81. vys is sta top o mís star 82. sto mí ole 83. d t pis kla rty p y sto pr tolo lat s Po stom Ko

. 84 . 85 . 86 . 87 89 . 90 . 91 za . pr sto 92 o u . pr sto pe ní j os 93 t př . es or 94. dia to st tou ola 95. sto vý sou 96. sto břes 97. tove tlusto c prd 98. přistou pit 99. nap rosto 100. kompostovač 1. sto stoh 2. stoj 3. stop 4. stoik 5. stojí a stop 6. ka o t s 7. lec sto ek l 8. sto lní . 9 sto žár a . sto up 0 1 to s . 11 . 12 . 13

TÉMA

PĜed 100 lety

VËUSA otevĜela federální vláda první silnici napĜíÝ celým státem – Lincoln Highway. Pan Ford uvedl doËprovozu první výrobní linku aËpan Camel dodal naËtrh první cigarety vËkrabiÝce. VËkalifornském Mrtvém údolí byla

ČiliChili | 3 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

namçĜena zatím nejvyššší teplota naËpovrchu Zemç - 56,7 stupĎĶ Celsia. Francouzský aviatik Roland Garros poprvé pĜelétl StĜedozemní moĜe. Narodili se Gustáv Husák, Irwin Shaw, Sergej Michalkov, Albert Camus, Richard Nixon aËGerald Ford, který Nixona poËaféĜe Watergate nahradil vËúĜadu.

STÍ NAËSVæTæ

Stým nejbohatším Ýlovçkem naËsvçtç je Laurene Powell Jobsová, vdova poËStevu Jobsovi. Má 9 miliard dolarĶ. Stým nejlidnatçjším mçstem je Chittagong vËBangladéši sË2Ë580Ë000 obyvateli. Stý

nejlepší fotbalista roku 2012 byl Paulinho. Stý nejsledovançjší twitterový úÝet má Tom Hanks sË5Ë618Ë568 sledovaÝi. Stý nejlepší bar naËsvçtç je podle Lonely Planet XEX vËNihonobaši vËJaponsku. Sté nejlepší album dle Ýasopisu Rolling Stone vydali The Zombies, jmenuje se Odessey and Oracle.

21


TÉMA

100

KORUNA

Hodiny potĜebné kËvydçlání (prĶmçrnç)

Bochníky chleba

Lidový název „kilo“ pro stokorunu pochází nejspíš z mariáše. Každopádně je stokoruna jedinou bankovkou, se kterou platíme od vzniku republiky dodnes. Od měnové reformy roku 1953 do vydání pětistovky v roce 1973 byla stovka bankovkou

22

VajíÝka

Piva

s nejvyšší hodnotou. Od roku 2011 je naopak bankovkou nejnižší. Samozřejmě nevypadá pořád stejně. Stokoruny vašich rodičů a prarodičů pro vás máme pěkně popořadě i s informacemi, jak dlouho trvalo je vydělat a co jste si za ně mohli pořídit.


TÉMA

111

29

27

83 19 14

44

34

62

69

66

142

1919

1920

1926

Autorem první republikové stovky byl Alfons Mucha. NaËjejím rubu byly dvç typicky muchovské šohajky aËnaËlíci ornamenty. Kromç vajec aËchleba jste si zaËní poĜídili tĜeba 30 litrĶ mléka, jednu botu, 10 lístkĶ doËdivadla nebo 25 návštçv uËholiÝe.

IËdruhou prvorepublikovou stokorunu má naËsvçdomí Alfons Mucha. Kromç dvou obligátních dam vËÝepcích tu byla ještç tĜetí, tajemná sedící žena naËlíci aËpoprvé HradÝany. Tahle stovka znamenala pĶlku mçsíÝního nájmu doËslušného bytu 2+1.

Bankocetli pro léta krize navrhl Max Švabinský. Aby si její majitelé odpoÝinuli odËvšudypĜítomného boje sËchudobou, mohli se pokochat pohledem naËcelkovç tĜi nahaté mládežníky aËsamozĜejmç naËT.ËG. Masaryka. ZaËtuhle stovku jste poĜídili už jenom Ýtvrtinu nájmu vËbytç 2+1, ale tĜeba taky pár dobrých bot.

ČiliChili | 3 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

23


TÉMA

111 28 24

20 38 71

12 31 33

?

?

?

1940

1945

1953

Stokorunu zËprotektorátu vytvoĜil BedĜich Vojtíšek, je naËní Bruncvík aËHradÝany. Bçhem války se potraviny pĜidçlovaly naËlístky, pĜiÝemž pĜídçly se bçhem Ýasu snižovaly aËceny zvyšovaly. Platilo se samozĜejmç iËpençzi, ale ceny uvádçné pro zboží byly nesmyslné. Zatímco kilo mouky (oËnçco víc než týdenní pĜídçl) stálo oŏciálnç 4 koruny, naËÝerném trhu bylo zaË40–150Ëkorun.

První pováleÝná emise stokorun pochází zËrukou BedĜicha Feigla. Vrací se naËni T. G. Masaryk aËopakují se obligátní HradÝany. ZaËtuhle stovku jste se tĜeba šestkrát podívali doËdivadla, koupili 40 známek naËdopis aËnecelou pĶlku jedné boty.

Bankovka tištçná vËSovçtském svazu kËnám pĜišla poËmçnové reformç roku 1953. Jejím autorem byl Ivan IvanoviÝ Dubasov, který naËni umístil dçlníka sËozubeným kolem aËrolníka se snopem obilí. Jo aËHradÝana. Üeská koruna mçla poËreformç sílu, aËtak jste zaËtuhle stovku koupili 166 známek naËdopisy, 25 litrĶ benzínu nebo 55 litrĶ mléka.

24


TÉMA

22

100 38

83

59

40

10

38 6 5 22 min.

5

1962

1989

1993

Klasické HradÝany naËstovku sËnejdelší dobou platnosti ze všech umístil iËFrantišek HeĜman. PĜevzal taky dçlníka, pĜidçlal mu sváĜeÝskou Ýepici aËmísto kamaráda rolníka pĜidal fešnou rolnici aËpozadí Ýadících elektráren. VËroce 1969 jste zaËtuhle stovku dostali 48 litrĶ benzínu, vËroce 1979 už jich bylo jenom 16. Taky jste si zaËni zašli pçtadvacetkrát doËkina nebo dvacetkrát kËholiÝi.

Smutný Klement Gottwald odËAlbína Brunovského veËskuteÝnosti platil jen odË1. Ĝíjna 1989 doË31. prosince téhož roku. Tedy tĜi mçsíce. Pak národní banka radši vrátila doËhry dçlníka sËrolnicí, kteĜí vydrželi až doËvymyšlení nové bankovky vËsamostatném státç. ZaËGottwalda jste dostali 12,5 litrĶ benzínu, 10 lístkĶ doËkina nebo 100 známek naËdopisy. IËnaËnçm byly HradÝany, ale zËnezvyklého úhlu.

ZËbankovky samostatné Üeské republiky zmizel Pražský hrad úplnç, zaËto se naËní objevili Otec vlasti aËpeÝeĨ Univerzity Karlovy. Stovku navrhl OldĜich Kulhánek aËplatí se sËní dodnes. Koupíte si zaËni sedminu až desetinu boty, 3 litry benzínu aËjednu návštçvu uËholiÝe (mimo Prahu).

ČiliChili | 3 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

25


Proč počítáme na desítky, stovky, tisíce? Odpověď si na první pohled nežádá hluboké přemýšlení. Je jasné, že je to kvůli počtu prstů na rukou. Stovku za božské číslo při tom považoval pratáta matematiky Pythagoras. Je to přece desetinásobek božské desítky...

26

Naše desítková soustava není ale tak skvělá jen díky svému sladění s prsty. Je geniální kvůli používání nuly, právě té, která dělá z desítky stovku. Je třeba zdůraznit, že jde o nulu na určité pozici v zápisu čísla, nikoli o nulu ve smyslu „nic“. Na prstech se totiž moc daleko přes desítku nedostaneme. Ale stovku z desítky uděláme tím, že prostě připíšeme nulu. Musíme si jen pamatovat, že těch sto je deset desítek a že deset stovek je tisíc, deset tisíců je deset tisíc a tak pořád výš a výš. Kdybychom měli prstů jen osm a k tomu přidávali nulu, zvykli bychom si stejně snadno na jiný systém. Mayové měli například prstů dvacet (včetně těch na nohou), k tomu přidali nulu a používali dvacítkovou soustavu. Byla stejně přehledná jako naše desítková. Jen místo desítek měli dvacítky, dvacet dvacítek bylo čtyři sta a dvacet čtyřstovek dalo osm tisíc. Určit konkrétního vynálezce té geniální nuly je obtížné. Nula jako znak v  pozičním zápisu čísla, tedy nikoli ve významu „nic“, se v historii lidstva vynořuje v Mezopotámii, chcete-li v Babylónii, už někdy v 7. století před naším letopočtem. Kořeny naší poziční desítkové soustavy s užitím nuly zřejmě pocházejí z Indie či arabského světa. S desítkovou soustavou si užijeme hodně zábavy. Třeba Slunce je stokrát větší než Země. Kdybychom se k němu vypravili autem a jeli stále stokilometrovou rychlostí, dojedeme tam za sto let – to jsou všechno čiré náhody. Deset prstů na rukou je příčinou toho, že (nejen) křesťané mají deset přikázání. Hranice kosmického prostoru se nachází


TÉMA VæTŠINA JAZYKOVÝCH MUTACÍ SCRABBLU (VÜETNæ ÜESKÉ) MÁ 100 CIHLIÜEK SËPÍSMENKY. VæTŠINA SVæTOVÝCH MæN SE DæLÍ NAË100 MENŠÍCH FUFNÍKĵ (HALÉěĵ, CENTĵ, GROŠĵ ATD...) 100 je atomové Ýíslo fermia. Fermium je prvek, který vznikne, když bombardujeme plutonium neutrony (nezkoušejte doma!).

100 KALORIÍ

ZAKLEKNOUT AËPAL!

Stovka je královská disciplína královského sportu – atletiky. Vítçz první olympijské stovky Thomas Burke zabçhl stovku zaË12 vteĜin. ZaËsouÝasným vítçzem Usainem Boltem by zaostal oË2,37 vetĜiny, což odpovídá 19,7Ëmetru.

MATEMATICKÉ OKÉNKO 100 = (1 + 2 + 3 + 4)2 100 = 13+ 23 + 33 + 43 = 1 + 8 + 27 + 64 100 = SOUÜET PRVNÍCH DEVÍTI PRVOÜÍSEL (2+3+5+7+11+13+17+19+23) 100 = SOUÜET ÜTYě PÁRĵ PRVOÜÍSEL (47+53, 17+83, 3+97, 41+59) 100 = SOUÜET PRVNÍCH DESETI LICHÝCH ÜÍSEL (1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19)

JedniÝka aËsto nul (1x10100) se jmenuje googol. Poprvé to slovo použil vËroce 1938 Milton Sirotta, devítiletý synovec amerického matematika Edwarda Kasnera. Název Ýísla inspiroval jméno jednoho internetového vyhledávaÝe. Schválnç, jestli ho uhodnete.

nářadí. Tak třeba 25. Vendémiaire slavil svátek boeuf, 14. Ventôse vélar a 17. Fructidoru cardère (česky: vůl, hulevník lékařský a štětka – představte si pod tím, cokoli je vám libo). Počátek revolučního letopočtu byl stanoven zpětně na 22. září 1792 a kalendář perfektně kopíroval přírodní cyklus ročních dob. Byl ale natolik revoluční, že vydržel jen do roku 14, tedy po našem do roku 1805. Pak jej Napoleon Bonaparte ke všeobecné úlevě zrušil. Mimochodem, právě v posledním roce platnosti revolučního kalendáře došlo ke slavné bitvě u Slavkova poblíž Brna. Zatímco rakouská VËROCE 100 armáda měla v kalendáři 2. prosince 1805, ruské carské ÜíĎané vynalezli koleÝko aËzaÝali hromadnç vojsko, které ještě používalo juliánský kalendář, mělo 20. používat papír naËpsaní. VËEvropç vyhynuli lvi. listopadu a Francouzi měli 12. Frimaire roku 14. Je s podiZemĜel apoštol Jan. vem, že se armády vůbec sešly. Metrická soustava, založená na desítkách, ve výšce sto kilometrů nad zemským povrchem a voda vře se jako jednoznačně výhodnější prosazuje při sto stupních Celsia – to jsme si stanovili uměle, aby se v přírodních vědách a technických oborech. to dobře počítalo a pamatovalo. Také délkovou jednotku V běžném životě její vítězství ještě pořád není metr zavedli Francouzi tak, že změřili čtvrtinu obvodu jednoznačné. Hlavně v anglosaském světě. Země a výsledek vydělili deseti miliony. Souvisí s tím i litry V samotné Anglii ještě krátce po roce 1990, a kilogramy a dohromady tomu říkáme metrická soustava. tedy 200 let po vzniku metrické soustavy, používali prakticky výhradně yardy, pinty a libry. NADÁVKY MÍSTO MĚSÍCŮ Už tehdy ale byli rozhodnuti přijmout metÚplně všechno ale v desítkové soustavě přece jen nepo- rickou soustavu a ve velkých obchodech čítáme. Dodnes se u nás zachovalo povědomí o počítání byly na cedulkách u zboží připsány metrické na tucty a kopy. Právě kopa (60) a velekopa neboli kopa údaje – drobným písmem, aby moc nerukop (3600) připomínají, že v měření úhlů a času se desít- šily, ale aby si zákazníci zvykali. Američané ková soustava vůbec neujala. Pokus tu byl – v revoluční se yardů, mílí a galonů spíš ze setrvačnosti Francii se od listopadu 1793 používal takzvaný revoluční nevzdali dodnes. Občas to má i drobné nepříkalendář, ve kterém se všechno počítalo na desítky. Tedy jemné následky. Například v roce 1999, když skoro všechno. Rok si zachoval 12 měsíců, jež dostaly nové k Marsu letěla sonda Climate Orbiter, počínázvy, jako například Brumaire, Frimaire, Floréal či Ther- tal navigační tým polohu sondy vůči planetě midor. Měsíce se ovšem nedělily na týdny, ale na dekády, v kilometrech, ale operátoři, kteří řídili přibliúseky po deseti dnech. Dál se pokračovalo revolučními žovací manévr pomocí raketových motorů, hodinami. Den se dělil na 10 hodin, hodina na 100 minut se domnívali, že údaje jsou v mílích. Sonda a minuta na 100 sekund. Primidi, Duodi, Tridi, Quartidi, shořela v atmosféře Marsu, což samozřejmě Quintidi, Sextidi, Septidi, Octidi, Nonidi, Décadi není původně nebylo v plánu. Americké daňové seznam hustých nadávek, ale výčet názvů – vlastně jen poplatníky přišla tahle chybička v soustavě čísel – dní v dekádě. Místo tradičních jmen byly v revoluč- na několik stovek milionů dolarů. ním kalendáři uvedeny svátky rostlin, zvířat, hornin nebo

obsahuje napĜíklad: 18 slaných minipreclíkĶ, 8Ëkrevet sËostrou omáÝkou, 1/3 koblihy, 1/6Ëporce hranolkĶ uËMekáÝe, 10 jahod aËlžíce šlehaÝky, 1Ëbanán, 10 ÝipsĶ, 1/10 bigmeka. Spálíte je pĜi: 10 minutách skákání pĜes švihadlo, 13 minutách bçhu, 20 minutách venÝení psa, 34 minutách úklidu, 1 hodinç aË48Ëminutách spánku.

FALEŠNÉ STOVKY Stonožka – žádný zástupce tĜídy stonožek nemá 100 noh. Mají totiž vždy lichý poÝet párĶ konÝetin aËmĶžeme tedy maximálnç najít devadesátiosminožku nebo stodvanožku. Vçtšina stonožek má ale kolem 70 nožiÝek. Stoletá válka – válka mezi Anglií aËFrancií trvala 116 let (1337–1453). Stolistá rĶže – Rosa Centifolia je umçle vyšlechtçný druh rĶže. Namísto pçti okvçtních lístkĶ jich má celý trs, ale pĜesnç sto jich vËkvçtu nenajdete (aÝkoliv to mĶžete zkusit). Sto jezer – náhorní plošina vËBritské Kolumbii (USA). Stovky jezer se naËní sice nedopoÝítáte, ale vËmístních turistických prĶvodcích se tvrdí, že tudy je hezká procházka. Stovçžatá Praha – pĜezdívku dal hlavnímu mçstu matematik Bernard Bolzano nçkdy pĜed dvçma sty lety (prý jich napoÝítal 103). Dnes jich je neznámo kolik – tçch velkých je zhruba 120, všech zhruba 1000. Pražská informaÝní služba píše oËasi 500. Sto zvíĜat – veËstálém obsazení kapely hraje veËskuteÝnosti zvíĜat jen deset. Sto rokĶ samoty (Cien años de soledad) – Román Gabriela Garcíi Márqueze popisuje osudy šesti generací rodu BuendíĶ. Dçj není pĜesnç datován, ale podle vývoje událostí se zdá, že Márquez stovku oËnçkolik let pĜetáhl.

<

ČiliChili | 3 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

27


TÉMA

Ba rba gia

Jak se dožít 100Ëlet

Ika ria

Jestli se chcete dožít stovky, vsaďte na zaručené recepty z takzvaných „modrých zón“. Poprvé o nich napsal novinář Dan Büttner, který strávil deset let cestováním a hledáním nejstarších a nejzdravějších lidí na světě. Našel pět míst, na kterých se lidé dožívají podezřele vysokého věku a v každém na to jdou trochu jinak.

28

OKINAWA

Na tomhle japonském ostrově najdete největší koncentraci staletých lidí vůbec. Lidé tu žijí až zázračně dlouho navzdory tomu, že ostrov každou chvíli někdo okupoval a za druhé světové války zde řádil hladomor. Tajemství zdejší dlouhověkosti vězí možná právě v nedostatku potravin a faktu, že se zdejší obyvatelé museli pořádně ohánět, aby přežili. To ohánění je BARBAGIA myšleno doslova. Jelikož japonJe to hornatá oblast Sardinie, kde žije desetkrát víc sto- ští okupanti zakázali Okinawaletých než jinde v Evropě. Lidé se tu živí hlavně chovem nům nosit zbraně, museli kvůli ovcí a koz, což je činnost, kterou jde provozovat, dokud sebeobraně vymyslet systém vás nohy unesou. Kromě pasáctví místní staříci nic zvlášt- boje se zemědělským náčiním ního nedělají. Vstávají časně, celý den se pomalu pro- (slavného Bruce Leeho nuncházejí s ovcemi po horách a večer jdou brzy spát. Už čaky jsou ve skutečnosti okinato by k dožití metuzalémského věku asi stačilo, ale šťou- wský cep na mlácení rýže) anebo raví vědci přišli ještě na něco. Na rozdíl od obyvatel ostat- holýma rukama ( japonsky karaních modrých zón se totiž Sardinci nevyhýbají alkoholu. -te). Dodnes je na  ostrově Po pravdě řečeno je málokdy zastihnete daleko od lahve ve zvyku věnovat se každý den místní speciality – červeného vína Cannonau. Víno z Bar- tělesnému cvičení, například dřebagie oproti obyčejným červeným vínům obsahuje troj- pům, přerážení dřevěných fošen násobek látky zvané resveratrol. O té se ví, že dokáže holou rukou nebo boji s jedovabránit zhoubnému bujení buněk a působí jako protiná- tými hady. Kromě toho se zde dorová prevence. Některé studie dále tvrdí, že dlouhově- od dob hladomoru dochoval zvyk kost je v Barbagii způsobena omezeným výběrem ženichů hara hači bu – neboli jez do poloa nevěst v nepřístupné horské oblasti. Většina dnešních syta. S tímto moudrem na mysli obyvatel pochází z malé skupiny původních osadníků, Okinawci konzumují dietu z mořcož v mnoha případech může vést k degeneraci a výskytu ských ryb, řas, tofu a speciálních genetických poruch. Na Sardinii měli, zdá se, štěstí a místo sladkých brambor imu obsahušestiprstých dětí se tu rodí děti se sklony k dlouhověkosti. jících o 150 % více antioxidantů než borůvky. Na ostrov je přivezl pan Noguni Sokan, který si díky tomu vysloužil čestnou přezdívku Umu Ufušu (pan sladká brambora) a postavili mu zde za to sochu.


a d n i L a m o L CO MY?

Nejstarší Üeška (vlastnç Moravanka) Vlastimila Üešková letos slaví 107. narozeniny. Nejí tofu ani ryby, není vegetariánka ani abstinentka. Má ráda knedlíky, koláÝe aËsladké likéry, sleduje televizi, vykládá si pasiáns aËstejnç jako staletí pastevci koz si každý den vyjde naËprocházku.

STOSLOVÍ

Sto let je mystická hranice lidského vçku, která pronikla doËpĜísloví aËrÝení. VËIndii se žehná slovy: „AĨ žiješ sto let!“ aËpĜání funguje iËjako modlitební mantra (opakujte stokrát poËsobç: sambhritaasi saajiva saradassatham). VeËŠvédsku se oËnarozeninách zpívá: Må du leva uti hundrade år (AĨ žiješ sto let). Sto lat, sto lat je tradiÝní pĜání zdraví aËštçstí vËPolsku aËstejnojmenná píseĎ je údajnç nejpopulárnçjší polský song všech dob. Podobné pĜání najdete iËvËItálii: cento di questi giorni, nebo zkrácenç Cent'anni! – aĨ žiješ sto let (tvrdí se, že zkomolením vznikl afektovaný pĜípitek Ýin Ýin).

LOMA LINDA

Jestli se dají skoro všechny modré zóny vysvětlit jako šťastně zapomenuté kouty světa s hrstkou vyzívaných obyvatel, čistou vodou a panenskými potravinami, tak IKARIA to v případě Lomy Lindy neplatí. Město najdete poblíž To je zase řecký ostrov s nejvyšší koncentrací devadesázaneřáděného Los Angeles, zdejší voda je kontaminovaná tiletých lidí na Zemi – devadesáti se tu dožívá jeden ze tří odpady z výroby raketového paliva a hustota obyvatel obyvatel. Oproti zbytku Řecka je zde o 20 % nižší výskyt je tu přibližně stejná jako v Brně. Od ostatních kalifornnádorových onemocnění, o 50 % nižší výskyt srdečních ských měst Loma Lindu odlišuje hlavně to, že zde žije chorob a lidé tu takřka nikdy netrpí stařeckou demencí. devět tisíc členů náboženské komunity adventistů sedJe dokonce známo několik případů, kdy lidem pomohlo se mého dne. Jakmile se k nim připojíte, zavážete se ke zvláštna ostrov přestěhovat. Válečnému veteránovi Stamatisu nímu životnímu stylu. Denně pilně a převážně manuálně Moraitisovi v roce 1976 diagnostikovali lékaři v USA rakopracujete (kromě soboty, která je dnem odpočinku). Jíte vinu plic a předpověděli mu nanejvýš půl roku života. Stapouze vegetariánskou stravu, nepijete alkohol, nekouříte matis se rozhodl dožít na svém rodném ostrově. Dnes je a pětkrát týdně chroustáte oříšky. A samozřejmě chodíte mu 97 let, je zdravý jako řípa a za největší zábavu považuje do kostela a tvoříte součást komunity, která je kterémukošlapání vína. Není výjimkou. Na Ikarii stále fyzicky pracuje liv členovi neustále připravena pomoct. Pro60 % devadesátiletých, a to tak, že tvrdě – zkuste si ručně NICOYA stě se vzdáte požitků a odevzdáte se do rukou vyrobit 1500 litrů vína a otrhat ze žebříku 200 olivovníků. Tenhle poloostrov na pobřeží Božích. Zdá se, že to funguje, jelikož advenO zdejší dlouhověkosti se vedou spory, ale nejčastěji se Kostariky byl až do roku 2003 tisté žijí v průměru o pět až deset let déle než zmiňují kozí mléko, olivový olej, přirozeně připravované dostupný pouze přívozem přes jejich sousedi a jsou v současnosti nejdéle žijící červené víno a každodenní šlofík během siesty. aligátory zamořenou řeku Tem- skupinou lidí v USA. pisque. Žijí zde doslova stovky stoletých lidí, statisticky je tu nejnižší úmrtnost lidí ve středním věku na zeměkouli a zdejší „modrá zóna“ je považována za vůbec největší. Stejně jako u Řeků na Ikarii se na Nicoye neodchází do důchodu. Čiperní staříci věří, že jejich osudy řídí plan de vida, tedy něco jako bohem KOLIK JE určený „důvod k žití“, a zastávají názor, že velkému šéfovi se METUZALÉMŮ? do plánů nemáme právo montovat. Vědci na boží vůli moc Podle odhadu úĜadu Spojených národĶ nespoléhají a dlouhověkost připisují takřka vegetariánské dietě založené na rýži, luštěninách a ovoci (zdejší specinaËsvçtç žije 316Ë600 lidí starších sta let. ality jsou vitamínové bomby maraňon a anona). Uškodit Nejvíc jich je vËUSA (70Ë490), následuje také nemůže fakt, že zdejší lidé celý život chodí pěšky nebo Japonsko (51Ë376). Japonsko se ale jezdí na kole a pohybují se tempem ve stylu maňana. To je naËprvní pĜíÝku dotáhne pravdçpodobnç dané tím, že na poloostrově dodnes pořádně nefunguje velmi brzy. VËodhadech doËroku 2050 elektrika a životní rytmus se řídí podle sluníčka. Kromě se hovoĜí oËnejménç Ýtvrt milionu, ale toho je zdejší supermineralizovaná voda zázračným lékem možná iËoËcelém milionu staletých staĜíkĶ na osteoporózu. aËbabiÝek. VËÜesku žije asi 625 stoletých.

<

ČiliChili | 3 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

a w a n i k O

29


ŠMRNC

50 +

Asymetrická suknç ze smçsi vlny a hedvábí, Jana MinaĜíková, 2200 KÝ Viskózový Ĝasený top, Jana MinaĜíková, 1400 KÝ Oranžový širák s asymetrickou korunou, KateĜina Üadová Boty, Melissa, 1290 KÝ

50

Top a suknç, Pu55ycat Liška límec, Jana Liška, 1950 KÝ Boty, Melissa, 1375 KÝ

Stokilová e 30


= 100

Turecké kalhoty, KateĜina „Galeb“ Havelková, 1600ƓKÝ Podprsenka, KateĜina „Galeb“ Havelková, 1400ƓKÝ Krajkové bolerko, poËbabiÝce RukaviÝky, Orsay Šátek kolem pasu sËtĜásnçmi, second hand Kuchi náramky, Shaila Kvçtiny doËvlasĶ, bçžná galanterie

Holky, které nemají úplně modelkovskou postavu, jsou u nás odkázané na zahraniční značky. A nebo na tvořivé návrháře. Přitom jsou to často krásné ženy, které umějí svá kila nosit, a každá návrhářka se jimi nadchne. Jako ty naše. Fotil: Michael Kratochvíl Oblékala: Dana Hapalová, Iška Fišárková, Katka Havelková, Jana Minaříková, Zuzka Ryantová Líčila: Kačenka Lorencová Modelem stály: Anička Němcová, Vendula Tarabíková, Czechoslovak Models Zařídila: Lenka Ciznerová. Informace o cenách neuvedených v popiscích jde získat přímo od návrhářek.

elegance ČiliChili | 3 | 2013

cilichili.cz | facebook.com/cilichili

31


ŠMRNC

32


vlevo Plstçný trilby (klobouk), KateĜina Üadová, 2750 KÝ Úpletové Ýlençné šaty, Jana MinaĜíková Kožený prošívaný pásek, Jana MinaĜíková Boty, Melissa, 1290 KÝ vpravo Mikinošaty, Pu55ycat Brože, Catapult, 250 KÝ Boty, Melissa, 1290 KÝ

ČiliChili | 3 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

33


ŠMRNC

adresáĜ: Iška Fišárková, www.iskaŏsarkova.cz Jana MinaĜíková, www.janaminarikova.cz KateĜina Üadová, zakázková výroba kloboukĶ, www.katerinacadova.cz KateĜina Havelková Costumes, GALEB, www.galebcostumes.eu sweet666design, Dana Hapalová, www.sweet666design.cz Pu55ycat, facebook.com/pu55ycat.cz Fashion Shop Parazit, Karlova 25, Praha 1 Bella Bruta, Železná 12, Praha 1 La Femme MiMi, Štçpánská 51, Praha 1 www.shaila.de www.etsy.com

34

vlevo Šaty s optickým klamem, Iška Fišárková Náhrdelník, po babiÝce Boty, Melissa, 1290 KÝ

sto vpravo Šaty Maŏánky z kolekce Alenka v Ĝíši divĶ, jemný úplet, hedvábí, sweet666design, 2460 KÝ Návleky na ruce, úplet – krajka, sweet666design, 496 KÝ Plstçný minibaret, KateĜina Üadová, 2200 KÝ


TĂ&#x2030;MA

Ä&#x152;iliChili | 3 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

35


POKEC

36

Ä&#x152;iliChili | 3 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


S plnícím perem na Hitlera Nejdřív ho nakladatelé odmítali, pak napsal pět bestsellerů. Pět románů, které fungují i jako skvělé učebnice dějepisu. Všechny se totiž odehrávají ve třicátých a čtyřicátých letech minulého století a podávají historické události v podobě chytlavě čtivých příběhů. Jiří Šulc (43) je psal po nocích a perem. Bez klávesnice. Text: Goča Komárek Foto: Michael Kratochvíl

Kdo může za to, že jste se začal Z jakého důvodu? zajímat o druhou světovou válku? Těžko říct. Do archivů smělo jen pár lidí Kdo? Spíš co. Pravoslavný chrám a Amort byl jedním z nich. Možná chtěl v Resslově ulici. ovlivnit veřejné mínění, protože atentát Chápu. Místo, kde roku na Heydricha nebyl nikdy chápaný jedno1942 zemřeli parašutisté. značně. Vždycky byli lidi, kteří ho uznávali, Není náhoda, že moje první knížka i ti zásadně proti. byla o atentátu na Heydricha. Chodil Mimochodem, jaký názor máte vy? jsem do Resslovy ulice na ekonomku, Já s atentátem bezvýhradně souhlasím – takže jsem kostel míjel denně  – vždyť kromě takovýchhle výjimek jsme jako a u toho rozstříleného okýnka mi národ moc aktivně nebojovali, my tu válku došlo, že válka neznamenala jenom většinou nějak přečkali... Zkreslení dějin přesouvání tanků a divizí. Začal jsem v komunistických knížkách je prostě běžné si představovat sedm chlapů, kteří a já se to snažil trochu napravit i ve svém tam zůstali. posledním románu, ve Zrádcích. A tohle stačilo? Nebo jste měl Ten je hlavně o tajných agentech dobrého učitele dějepisu? na obou stranách konfliktu – na tohle V osmdesátých letech toho v učeb- narážíte? nicích dějepisu kdovíkolik zajíma- Ano, konkrétně na takzvaného superšpivého nebylo. Spíš jsem si sám hledal ona A-54, který byl ještě dlouho po válce knížky, které se válkou zabývaly. líčený jako hrdina. Přežívá to dodnes, jenže Byly nějaké kvalitní? ve skutečnosti to byl bezskrupulózní hajzAni moc ne – ale člověk to nevěděl. lík, kterému šlo jen o peníze. Možná znáte knížku Heydrichiáda od historika Čestmíra Amorta, o které jsme se teprve po převratu dozvěděli, že je složená z účelově vybraných, nebo dokonce vymyšlených dokumentů.

>

37


POKEC

PěÍBæH ATENTÁTU NAËHEYDRICHA JIM PěIPADAL NEUVæěITELNÝ. ěEKLI, ŽE TAKOVOUHLE BLBOST NEVYTISKNOU.

Jsme my národ zrádců? Kolaborantů? Našlo se takových lidí u nás třeba ve čtyřicátých letech víc než jinde? Rozhodně si to nemyslím. V naší historii je určitě dost temných míst, ale během druhé světové války jsme na tom v oblasti kolaborantsví nebyli ani líp, ani hůř než většina jiných okupovaných zemí. Kde na tom o něco hůř jsme, to je podle mě ochota tahle temná místa pojmenovávat. Moc jsme si zvykli na dál a dál opakovaná zjednodušení našich dějin, a pokud nám moderní historici takový zažitý obrázek začínají měnit, bráníme se tomu bez ohledu na fakta. Budeme se muset naučit přijmout i nepříjemné stránky – Češi prostě v historii nebyli vždycky jen ti spravedliví, utiskovaní... Jak se na náš odboj, na heydrichiádu, na Tři krále atd. dívají historici v cizině? Tohle je spíš otázka pro odborníka, což já nejsem. Ale pokud můžu soudit z cizí literatury, vidím tam jeden zásadní rozdíl: zahraničním historikům se víc daří udržet si odstup, nezabřednout do těch zaběhaných schémat. Tím neříkám, že naši historici jsou špatní, to vůbec – ale odstup a nezatíženost jsou při zpracovávání dějin důležité.  Historické romány jste chtěl psát už jako malý kluk? Ani ne. Na základní škole jsem psal hlavně detektivky, které pak kolovaly mezi spolužáky. To víte – někdy ve dvanácti jsem měl přečteno snad všechno z veřejné knihovny, tak jsem cítil přetlak... Přiznávám, že jsem jednu svou sci-fi povídku poslal do Sedmičky pionýrů, ale neuspěl jsem. V sedmnácti jsem pak zkusil nabídnout detektivku Našemu vojsku, ale taky nic. Takže jsem na dlouhá léta přestal, vystudoval práva, nastoupil do zaměstnání... Dneska už byste si na detektivku, sci-fi, prostě na nějakou fikci netroufl? Rád bych to zkusil, protože psaní mých knížek je náročné. Což není vytahování – spíš si rvu vlasy. Vždycky začnu tím, že koupím tři metry knih, ze kterých si následující rok dělám výpisky. Proto by se mi fikce líbila, jenže nějak nemám nápad – zato mám spoustu nápadů z období kolem války. Ale co prostředí tajných služeb, kde jste pracoval patnáct let? To není zdrojem inspirace pro knihu? Dostal bych se na tenký led – už proto, že jsem doživotně vázaný mlčenlivostí, takže konkrétní případy popisovat

38

nemůžu. A taky proto, že vím, jak ta práce vypadá, že není moc romantická. Sedíte v kanceláři, analyzujete informace, občas máte schůzku s agentem, ale výsledkem je spousta papírů nebo dat, která někdo musí vyhodnotit. Žádný James Bond? Vůbec. Mám ty filmy rád, ale je to pohádka. Tak tajné služby nefungují. Po patnácti letech jste odešel, abyste mohl psát knížky? To ani ne. Měl jsem pocit určitého vyhoření a žena dostala práci v Bruselu, tak jsem si říkal, že to je výzva. Tři roky jsem se tam pak zabýval otázkami bezpečnosti u Evropské komise. S knihami to bylo dlouho tak, že o ně nikdo neměl zájem. Opravdu? Udělal jsem hloupost, napsal jsem je anglicky. A věřil jste, že se chytnete na anglosaském trhu... Vlastně ano – přiznávám. Říkal jsem si, že do šuplíku nebo pro kamarády píšu léta, ale když se teď chci vážně vrhnout na historii, což bude pracné, tak ať to stojí za to. V Česku mě to neuživí, uvažoval jsem, což se později i potvrdilo. Vždyť románu Dva proti Říši se prodalo přes třicet tisíc kusů! To bylo dobré, ale dalších knížek už jen kolem deseti – což sice znamená bestseller, ale nezbohatnete. Rodinu by to neuživilo. A právě proto jsem chtěl prorazit na pořádném trhu. Myslel jsem, že anglicky umím, tak jsem to napsal, sehnal si anglického editora, který text prošel a poupravoval, ale evidentně to nestačilo. Nakladatelství mi knihy vracela, přičemž jedno z nich mělo zajímavý argument: příběh atentátu na Heydricha jim připadal neuvěřitelný. Řekli, že takovouhle blbost nevytisknou. Chtěl jste psaní zabalit? Žena mě naštěstí přemluvila, abych knihy přeložil do češtiny, že by tu někdo mohl na Heydricha slyšet. Dneska tedy píšete, a zároveň chodíte do práce? Dělám koncipienta v advokátní kanceláři a návrat k právu po dvaceti letech trochu bolí. Vždyť já dělal státnice hlavně z práva socialistického! Své knihy prý nepíšete na počítači, ale perem. Proč? S perem mi to líp myslí. Když sedím u klávesnice a píšu rychle, z textu mi vycházejí úřední záznamy, které se nedají číst – možná i proto, že píšu v noci a rád si k tomu dám

>

ČiliChili | 3 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


39


POKEC

NEVÍME TěEBA, ŽE VæTŠINA KLUKĵ, KTEěÍ SLOUŽILI NA HRANICI, MæLA NæMECKÉ HOLKY AËMANŽELKY – PROTOŽE ÜEŠKY TAM NEŽILY.

dvě tři skleničky vína... Ale četl jsem studii, podle níž psaní rukou povzbuzuje jakési centrum v mozku, které zvýší kreativitu – a celkem jí věřím.  Při četbě vašich knih mám pocit, že nějak takhle by se měl učit dějepis na středních školách... Já si to ješitně taky myslím. Tedy – ne že bych chtěl být klasikem a povinnou četbou, ale snažím se psát tak, abych třeba i studenty zaujal. Určitě nepíšu nejlepší literaturu na světě, ale myslím, že popularizace českých dějin je zapotřebí. A tohle je snad cesta, protože u nás je bohužel spousta literatury, kterou píší starší akademici, a to jsou knihy nabité fakty, které se nedají moc číst. Anebo je tu druhý extrém, a to povrchní, lehké zpracování; kolikrát bez studia faktů. Co ještě by se mělo zlepšit, aby další generace o moderních dějinách aspoň něco věděly? Mělo by se o nich mnohem víc mluvit. Nevím, jak se dneska 20. století učí na základních nebo středních školách – za mých časů to bylo dost opomíjené období. Ale není to jenom otázka škol – měli bychom se třeba znovu naučit připomínat významná výročí. Minulý režim bohužel takové věci tragicky zprofanoval. Ale snad se situace zlepšuje. Třeba loňské oslavy 70. výročí atentátu na Heydricha dokázaly připomenout většině národa, jak velké akce byli naši vojáci schopni. A i když pořád mnozí s atentátem nesouhlasí, byla to dobrá možnost pro debaty „pro a proti“. Když si dokážeme podobným způsobem vzpomenout na bitvu obrněné brigády u Dunkerque, na obranu Sokolova, legionářskou rotu Nazdar a další, získáme mnohem větší národní sebevědomí než připomínáním starých křivd. Ozývají se čtenáři, kteří jsou vaším popisem dějin pobouření? Kupodivu dostávám jen hezké dopisy. Přitom jsem kritiku čekal, protože třeba ze Zrádců nevycházejí někteří Němci vůbec špatně – snažil jsem se ukázat, že ne všichni Sudeťáci byli henleinovci. Že i český národ má na hlavě spoustu másla, protože jsme podcenili obrovskou, třímilionovou menšinu Němců. Součástí románu je milostný příběh sudetské Němky a českého příslušníka Finanční stráže, který u Varnsdorfu chrání hranici. Takové zápletky si vymýšlíte? Ano, je to jedna z mála fabulací. Nevymýšlím si proto, abych vyhověl romanticky založeným čtenářům; ostatně, můj editor doporučuje, abych se milostným scénám

JIŘÍ ŠULC

Spisovatel, roÝník 1969, vystudoval práva vËPraze.

vyhýbal, že mi nejdou. Jde mi o to, že u takové knížky všichni víme, jak skončí. Čtenáři asi nejsou napnutí, bude-li nakonec Mnichovská dohoda podepsána, nebo ne. A proto potřebuju, ať je čtenář napjatý alespoň ohledně nějakého vztahu. A navíc i takový příběh ukáže, že se na dějiny díváme zjednodušeně. Nevíme třeba, že většina kluků, kteří sloužili na hranici, měla německé holky a manželky – protože Češky tam nežily. Na jakém příběhu pracujete teď? Zrádci skončili Mnichovskou dohodou, tak chystám pokračování. Všímat si budu hlavně odbojové skupiny Tři králové – Mašína, Balabána, Morávka. Kniha skončí rokem 1942, kdy už jsou všichni mrtví. Jiné historické období vás neláká? Třeba léta 1945 až 1948, o kterých toho moc nevíme. V povědomí zůstává, že tady vládla jakási demokracie, kterou ukončil až únor 1948, ale to je hloupost. Byly to tři roky nejistoty, kdy se systém demokraticky jen tvářil, ale například silové složky už měli komunisti pod kontrolou. K tomu bych se někdy dostal rád, tam cítím dluh, ale uvidíme, jak to dopadne. Posledního čtvrt roku nepíšu vůbec. Vůbec? Co se přihodilo? Narodila se nám dcera. A všechno ostatní šlo stranou.

Patnáct let pĶsobil vËbezpeÝnostních složkách Üeské republiky, poté pracoval vËEvropské komisi vËBruselu, dnes je koncipientem pražské advokátní kanceláĜe. Roku 2007 vydal debut Dva proti ěíši, historický román oËatentátu naËReinharda Heydricha, zaËkterý obdržel Literární cenu Knižního klubu. Koncem loĎského roku mu vyšel pátý román Zrádci, odehrávající se vËpĜedváleÝném Üeskoslovensku let 1936–1938. KNIHY JIěÍHO ŠULCE Dva proti Ĝíši (2007) Operace Bruneval (2008) Mosty doËTel Avivu (2010) Operace Stonewall (2011) Zrádci (2012)

<

40

ČiliChili | 3 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


Čím si připít na sv. Patrika? 17. březen je pro Iry velký den. Ono se to vlastně tak trochu zvrtlo. Původní, ryze křesťanský svátek k uctění památky mnicha a misionáře sv. Patrika totiž nabral postupně mnohem velkolepější rozměry. Dnešní Irové svého národního patrona oslavují bujaře a vesele. Hudbou, tancem, ale hlavně dobrým jídlem a pitím. Vlastenečtí Irové navíc svou tradici šíří do celého světa… a protože každá příležitost k  oslavě je dobrá, svět se nebrání a s  radostí v tento den vychutnává vše, co je Irské. Jednou z věcí, kterou Irové opravdu umí a kterou celý svět nadšeně přijímá, je pravá Irská Whiskey. Třikrát destilovaný Jameson tedy v tento den teče proudem všude tam, kde se sv. Patrik slaví. Jeho delikátní jemná květinová vůně s jemnými tóny dřeva a decentní medovou sladkostí se i letos ponese po barech, ale i domácnostech každého, kdo v  sobě na sv. Patrika najde kousek Ira. Nalévat ji bude možné ze speciální limitované lahve, vytvořené světoznámým umělcem Davidem A. Smithem, přímo k letošnímu dni sv. Patrika. Jameson je tedy připraven stát se například i originálním dárkem pro Vaše blízké. A jak vlastně nejprodávanější Irská Whiskey chutná? Její chuť je vyvinutá tak, aby oslovila každého. Dřív než polknete, můžete vychutnávat dokonalou rovnováhu koření, v níž se vám vybaví vanilka, která je dána zráním v sudech po bourbonu, šťavnaté tóny ovocnosti pocházející ze sudů po sherry, doplněné náznakem ořechové příchuti. Právě trojitá destilace, se kterou na začátku 19. století jako první přišel John Jameson, jí navíc dodává jedinečnou jemnost. Oslavte s  Jamesonem sv. Patrika již od prvních minut po půlnoci, začínáme totiž již 16. března! Co: Jameson St. Patricks Live Celebrations Kdy: 16. března, 2013 Kde: v Roxy v Dlouhé ulici Ať už se vydáte slavit do baru, nebo zůstanete doma, na sv. Patrika si můžete připít originálními, osvěžujícími, stylovými chutnými a voňavými koktejly Jameson…vybrat si můžete hned z několika druhů anebo postupně vyzkoušet všechny. S přehledem je zvládnete připravit i ve Vaší kuchyni. Jameson Ginger

Jameson Lemonade

Jameson Apple

Naprosto skvělá hřejivá kombinacee jemného Jamesona s aromatickým zázvorem... koktejl zlatavé barvy, intenzivní neodolatelné vůně a plné lahodné chuti…

Tomu se říká osvěžení…lehký drink už od pohledu. Kombinace třtinového nového cukru a svěží limetky s lahodným m  kořeněným Jamesonem se jen rozplývá na jazyku..

Potřebujete: 5 cl Jameson Irish whiskey 10 cl zázvorová limonáda citron/limetka (případně pár ru) tenkých plátků oloupaného zázvoru) led

Potřebujete: 5 cl Jameson Irish whiskey šťáva z 1/2 limetky třtinový cukr soda led

Úchvatná kombinace sladkého o jablečného džusu a lahodně kořeněného Jamesona… nazlátlá barva a dokonalá harmonie chutí… To prostě musíte zkusit…

Do sklenice na led dávkujte Jameson Irish whiskey, přidejte zázvorovou limonádu, promíchejte a na okraj sklenky zavěste dílek citronu nebo limety na případné dochucení. Na hladinu můžete (ale nemusíte) položit pár tenkých řezů zázvoru pro zvýšení aromatu. Sláinte!

Potřebujete: 5 cl Jameson Irish whiskey 10 cl jablečného juice tenké plátky voňavého jablka

jte Sklenici naplňte ledem. Dávkujte 5 cl Jameson Irish whiskey, doplňte 10 cl jablečného V tumbleru ( nebo sklenici bez nožky o obsahu asi 25 cl) promíchejte tři čajové lžičky třtinového cukru s citronovou džusu, zamíchejte a doplňte sklenici kousky jablek. Mňam! šťávou, přidejte 5 cl Jameson Irish whiskey, promíchejte a na závěr doplňte ledem. Podle chuti prodlužte kombinaci sodovkou a vložte řez citronu. Na zdraví!

Jak už jsme psali, všechny výše uvedené recepty hravě zvládnete sami doma, stejně tak o ně ale můžete požádat i v baru. A pokud zajdete 16. března do pražského Roxy klubu, ocitnete se bezpochyby na té nejlepší párty oslavující Irského patrona. Jako hlavní host večera to tu po loňském veleúspěchu opět rozjede skupina Tata bojs a poslechnout si můžete i desítky špičkových dýdžejů v čele s legendárním DJ Bidlem. Oslavte sv. Patrika všemi smysly!


TRENDBOX

ňoukáte tkli za to, že m za s vá by že , si vte hostech, Představ cete po svých ch že ,  to za o č u. Neb e pitomcem. na cizí kočk někoho nazvet že o eb N i. al stát. aby se zouv ně se to může lid K a? av st ed u dní př Absur Vašků eza Patel Ilustrace: Ter elá Foto: Rakshita Text: Natálie Ves

42

ČiliChili | 3 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


43


TRENDBOX

ZPÍVAT NEUMÍ KDEKDO PĜípad Dajdou

VÁŠ KONÍK TROCHU HŘEJE

O sexualní oriantaci vašich koní víme vše

P

růmysl urážení se v Evropě a Americe rozmohl jako mor. Muslimy urážejí pomluvy ve filmech a karikatury proroka Mohameda, křesťany Madonnin koncert a Harry Potter, Židy výstava v klubu NoD. Němce pohoršují vtipy o nacistech, ženy polonahé modelky na billboardech. Všechno to urážení by bylo v pořádku, kdyby se uražení nedomáhali zákazů. Rušení koncertů, zastavení novin s karikaturami, odškodnění za duševní újmu.

SVOBODA NADÁVEK Ve Velké Británii už vznikla iniciativa, která se snaží průmysl urážení zabrzdit. Tváří kampaně, která chce změnit zákony zneužívané profesionálními citlivkami, se se nestal nikdo jiný než Rowan Atkinson, tedy Mr. Bean. Už proto, že se urážkami tak trochu živí. „Kritika, zesměšňování, sarkasmus a cokoliv, co přináší alternativní pohled, se dá interpretovat jako urážlivé,“ řekl v říjnu loňského roku. Ke kampani se pak přidal i Stephen Fry z pořadu Top Gear a další celebrity. Britové jsou celosvětově proslulí svou zdvořilostí a slušností. Má na ni dohlížet zákon zvaný Section 5, který zakazuje urážení spoluobčanů. Jenže právě ten britští urážlivci začali masově zneužívat.

44

Paragraf na urážení už vyprodukoval několik bizarních kauz. Například v roce 2005 zatkli studenta, který řekl jízdnímu policistovi, že jeho kůň je gay. V roce 2011 pak majitele kavárny, který ve svém podniku promítal na obrazovku citáty z Nového zákona, a šestnáctiletého kluka, který zaštěkal na venčeného labradora. Odnesl to i mladík, který se v roce 2008 před londýnským sídlem Scientologické církve procházel s transparentem „Scientologie je nebezpečný kult“. Křesťanští majitelé hotelu byli zatčeni kvůli údajnému označení muslimského hosta za teroristu. Starý pán, který si do okna svého bytu pověsil ceduli s nápisem „Náboženství je pohádka pro dospělé“, byl naštěstí varován sousedy dříve, než stačil kohokoliv urazit. Zákon z roku 1986 zakazuje „užívání slov, chování nebo gest, která jsou výhružná, hrubá nebo urážlivá v blízkosti osob, které by se jimi mohly cítit pohoršeny“. Problémem je ono slovo „urážlivá“. Jak říká poslanec

VËprosinci 2005 zažalovala osmnáctiletá studentka Anna Gleisnerová, známá zËprvní série soutçže Üesko hledá SuperStar jako Dajdou, soukromou ekonomickou školu vËMladé Boleslavi, kde studovala, zaËjejí reklamní slogan „NauÝíme vás všechno, jen zpívat ne“. Soud žalobu pro urážku naËcti zamítl sËodĶvodnçním, že vËtéto zemi je možné svobodnç tvrdit oËkaždém, že neumí zpívat.

UČITEL MLUVÍ VAŠÍ ŘEČÍ PĜípad Primitiv

UÝitelka angliÝtiny Vlasta Bobálová zËOtrokovic vytkla vËroce 2011 žákovi, že se „kamarádí sËtakovými primitivy“. Matka jednoho zË„primitivĶ“ se obrátila naËsoud, který žalobu zamítl sËtím, že uÝitelé mohou vËrámci výchovy používat jazyk svých žákĶ.


AËTAK SE ZDÁ, ŽE POŽADAVEK NAËSVOBODNÉ URÁŽENÍ SPOJIL OBÜANY NAPěÍÜ BRITSKOU SPOLEÜNOSTÍ ODËKěESħANĵ PěES HOMOSEXUÁLY AŽ POËKONZERVATIVNÍ SEKULARISTY.

BÍLÝ CIKÁN PĜípad Olomouc

VËĜíjnu 2012 rozhodl Nejvyšší soud vËBrnç, že urážka „bílý cikán“, kterou poÝastoval jeden olomoucký obÝan druhého, nepĜedstavuje takový zásah doËosobnostním práv, že by bylo nutné ho kompenzovat ŏnanÝním odškodnçním.

britského parlamentu David Davis: „Pravda je taková, že ve svobodné společnosti nemáte právo na  to, nebýt uražen. Ovocem, které tento důmyslný zákon přináší, je vesměs zatýkání pouličních kazatelů při čtení z Bible, gayů, kterým se nelíbí, jaký přístup má k jejich menšině islám, a občanů vyjadřujících své názory na poklidných demonstracích.“ Proč? Slovíčko „urážlivý“ představuje v jazyce práva potíž. Neznamená vlastně vůbec nic. Jak poznamenal už v roce 1971 britský zoolog a etnolog Desmond Morris v knížce Nahá opice, téměř cokoliv může být interpretováno jako urážka – záleží pouze na smýšlení osoby či jiného stvoření, která se sama chápe jako oběť.

ZAPLAŤTE MÉ POHORŠENÍ Ve Velké Británii, stejně jako v jiných zemích, zatím zůstává plně v kompetenci policie a soudů, aby posoudili, jestli jsou to či ono slovo, chování či gesto urážlivé. Kolik let vězení nebezpeční urážeči v Británii zatím dostali? Nebojte, zas tak šílené to není. Ve všech uvedených případech soud nakonec obviněné osvobodil, jen museli trávit hodiny v celách předběžného zadržení, vyzkoušeli si, jaké je mít na rukou pouta, a zaměstnali několik úředních osob

ČiliChili | 3 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

na celé dny, aby nakonec všechny tyto absurdní taškařice zaplatili daňoví poplatníci. Kromě veřejných peněz, pošlapané pověsti, psychické újmy i nečekaných výdajů obětí zákona o urážení tu ale jde taky o svobodu slova. A na tu jsou zaplaťpámbůh aspoň v Británii hákliví. A tak se zdá, že požadavek na svobodné urážení spojil občany napříč britskou společností od křesťanů přes homosexuály až po konzervativní sekularisty. Všichni dohromady se snaží přesvědčit britský parlament, aby se staré dobré urážení spoluobčana spoluobčanem vrátilo tam, kam patří. Mezi neslušné, ale nikoliv nezákonné věci.

<

DAVID ZA HITLERA PĜípad Rath

VËkvçtnu 2012 prohrál poslanec David Rath deŏnitivnç soudní spor oËomluvu zaËobálku Ýasopisu ReŐex, která ho zobrazovala jako Hitlera. Rath podal proti vydavateli ReŐexu neúspçšnou žalobu kËMçstskému soudu vËPraze. Jeho dovolání nedávno bez veĜejného jednání odmítl Nejvyšší soud.

45


ZOOM

46


Všimněte si zarovnaných očí

Vyšisuj, miláčku Zatímco naše polovina světa se opaluje, druhá se ve velkém vyběluje. Michael Jackson zdaleka nebyl jediný, komu se v jeho tmavé kůži nelíbilo. Text: Natálie Veselá Foto: Shutterstock, Profimedia, Youtube

Opálený člověk je v očích euroatlantické civilizace krásný. Barva jeho kůže o něm říká, že je dost bohatý na to, aby mohl trávit život vyvalováním na pláži. Pro ty, kdo čas nemají, jsou tu solárka. Kožaři na ně nadávají, ale být krásně BÍLÁ, BÍLÁ, BÍLÁ, BÍLÁ... tmavý znamená víc než být zdravý. Roku 2010 spustil Unilever aplikaci, která umožňuje indicJenže stačí trochu otočit glo- kým uživatelům Facebooku vybělit si profilovou fotku. bem a všechno je naopak. „Doko- Jak se nechal slyšet Pankaj Parihar z komunikační agennale bělostná pleť pro každého,“ tury, která tuhle libůstku vymyslela, „ohlasy byly fenomehlásají asijské magazíny pro ženy nální.“ Zdaleka nejen v Indii vykukují světlolící modelové i muže. Podle odhadu Global a modelky zpoza každého rohu. Jsou na plakátech, na fotIndustry Analysts dosáhne svě- kách v časopisech, hrají ve filmech. V obchodních domech tový bělicí průmysl v roce 2015 vás svádějí pohledem, abyste si je vzali domů. Nejvíc ze hodnoty deseti miliard dolarů. všech jsou vidět na krabičkách s výrobky jako Bílý expert, Bílé plus, Bílé světlo, Příští bílý den, Čistě bílá, Báječná bledost, Aktivní bílá či Perfektní bílá. Zní to jako playlist nácTak který odstín? kovské kapely.

>

ČiliChili | 3 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

47


ZOOM

ČERNOŠKY

Ideál: Halle Berryová Bývalá bondgirl má vËžilách jen pĶl Ýerné krve, aËasi proto je ideálem Ýerných žen. Její

ASIATKY Ideál: Üang C’-i

Üínská hvçzda první velikosti, kterou asi znáte zËvelkoŏlmu Tygr aËdrak. Pekingská rodaÝka se pyšní vším, co pleĨ je krásnç hnçdá, vlasy také aËpostava modelkovská. Tři čtvrtiny malajských mužů se podle výzkumu Asia Market Intelligence domnívají, že jejich ženy by byly ve světlejší verzi mnohem atraktivnější. V Hongkongu dávají dvě třetiny mužů přednost bledé pleti a polovina místních žen by chtěla světlejšího muže. Skoro polovina Asiatů mezi 25. a 34. rokem používá bělicí prostředky. A samozřejmě také jejich laciné kopie, které si nedělají hlavu s vysokým obsahem rtuti a dalších jedovatých látek.

PROSTěEDKY Snad všechny americké Ýerné celebrity mají rovné vlasy. IËpaní prezidentová. Jak je to možné? Existují tĜi možnosti: paruka, žehliÝka naËvlasy (dĜív kulma) a pro ménç majetné chemická cesta. ChemovýrobkĶm se Ĝíká vlasové relaxéry aËiËty nejneposlušnçjší Ýerné kudrny se poËnich narovnají naËcca 6Ëaž 8 týdnĶ. Nçkteré relaxátory jsou sice jedovaté, ale vem to Ýert, hlavnç že fungují. Celkovç Ýiní 83Ë% tržeb naËamerickém trhu sËetnickou osobní hygienou. PĶlka produkce chemorovnaÝĶ jde zaËhranice Spojených státĶ, doËKaribiku aËdoËAfriky. NejÝastçjšími chirurgickými zákroky uËafroamerických žen jsou zúžení nosu aËzmenšení poprsí.

TEN, KDO NEMAKÁ Důvod bělení je v Asii vlastně stejný jako u nás. Světlá pleť je od Arabských emirátů až po Japonsko známkou bohatství. Je urozená, protože znamená, že většinu života trávíte ve stínu paláců či zahrad. Zkrátka kdo nedře na poli, ten se neopálí. Svého času podobná móda ovládla i Evropu, ale naštěstí to rychle přešlo a zapudrované bílé paruky a mušky na běloskvoucích tvářích odnesl čas. Ve velké části světa ale toto jednoduché pravidlo platí stále. A pak je tu ještě jeden důvod. A ten už zasáhl i Afriku. Říká se mu kavkazský ideál krásy. Bílá, štíhlá a dlouhonohá dívka s úzkým nosem, nadýchanými rty a záplavou dlouhých rovných vlasů. Tuhle kolektivní představu implantovala naše část lidstva do myslí ostatních etnik. Jak to vypadá v praxi, můžete snadno zjistit pohledem do některého z asijských beauty magazínů.

48

asijská kráska potĜebuje. Svçtlá pleĨ, úzký obliÝej, perfektní výška, ultraštíhlá postava aËne moc šikmé oÝi. PROSTěEDKY Odšikmená oÝní víÝka jsou naprostý základ. PĜední asijské kliniky provádçjí iËsto takových operací dennç. Skoro stejnç populární je redukce typické kulaté asijské tváĜe aËmodelace nosu naËužší aËvyšší. Následuje samozĜejmç zvçtšení poprsí. No aËpak je tu velmi kontroverzní prodlužování nohou. Je nákladné, rizikové aËnároÝné naËrehabilitaci. PĜesto kliniky nemají oËpacienty nouzi. ZvlášĨ vËbohatých Ýínských rodinách také roste množství pacientek sËporuchami pĜíjmu potravy. Asijská dívka, která naËzápadç obléká velikost S, je vËÜínç považována zaËtlustou aËstçží se vejde doËvelikosti L.

Takhle vypadají reklamy na bělost


HISPÁNKY

Ideál: Jennifer Lopezová Dcera rodiÝĶ zËPortorika je postupem Ýasu Ýím dál dokonalejší. Bledne, hubne, mládne. Svçtlá pleĨ, zesvçtlené rovné vlasy, úzký nos a iËpĜes svĶj ikonický zadek žádná celulitida Ýi nedejbože špeky.

Plné rty, zúžený nos, nastavované vlasy...

PROSTěEDKY Továrnou naËrĶzné Miss je jihoamerický Olymp plastické chirurgie – Venezuela. Malá plastická úprava Ýehokoliv je tu bçžnou souÝástí pĜípravy naËsoutçž krásy. Nejpopulárnçjší zákroky pĜicházejí vËcelé Latinské Americe veËstejném poĜadí, zvçtšení prsou, zmenšení zadku aËredukce stehen, modelace nosu. VËtéto Ýásti svçta je pro ženu naprosto nezbytné mít dlouhé, leské aËrovné Ýi maximálnç vlnité vlasy. VËBrazílii se prodá nejvíc vlasové kosmetiky naËhlavu naËsvçtç, místní ženy si myjí vlasy nejménç jednou dennç aËpĜi této proceduĜe používají až pçt rĶzných pĜípravkĶ.

VËPěÍPADæ AFROAMERIÜANĵ JE IDEÁLEM KĵŽE HNæDÁ, TEDY SKORO STEJNÁ JAKO NAŠE SOLÁRKOVÁ

Velmi populární je bělení na Jamajce a ve Spojených státech. Ano, zvlášť někteří chudí černoši a míšenci věří, že čím světlejší, tím lepší. Sociologové hovoří o přirozené reakci na degradaci černochů během otrokářství. Mluví o tom, že už bílí plantážníci si raději pořizovali hnědé, a nikoliv zcela černé milenky. Jejich smíšené, ještě o něco světlejší děti se pak těšily jistým privilegiím. Představa, že všechno by bylo lepší, kdyby byli bílí, žije v některých afroamerických rodinách dál napříč generacemi. Příští bílý den a další zázračné krémy mají být CHCI BÝT JAKO BARBIE onou pověstnou zkratkou k lepším zítřkům. Že Kavkazský ideál krásy platí pro ženy všech barev pleti. je to zároveň také cesta do nemocnic, nevadí. Vybírají si vzory, které se mu co nejvíc blíží, a samy dělají V případě Afroameričanů je ovšem ideálem všechno pro to, aby vypadaly jako někdo, kdo vznikl někde kůže „krásně hnědá“, tedy skoro stejná, jakou úplně jinde v úplně jiných podmínkách. Můžeme na to potkáváme denně na solárkových lidech. Kruh nadávat, můžeme se tomu smát, ale v nejbližších někose uzavírá. lik desetiletích s tím nepohneme. Bělení při tom není ani zdaleka největší šílenost, která se v zájmu přiblížení evropské modelce děje. Dodejme nakonec, že je to pořád lepší, než kdyby se ženy a dívky chtěly podobat třeba Neytiri z filmu Avatar.

<

ČiliChili | 3 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

49


LETEM SVĚTEM

Podvaz proti mouchám v hubě

50


Tumtudum na modré pryčně Tak schválně. Za co byste si tipli, že Indové nejvíc utrácejí na internetu? Porno? Vonné tyčinky? Ani náhodou. Víc než čtvrtina všech online nákupů jsou jízdenky na dráhu. V Indii vláčky prostě frčí. Text: Máša Dudziaková, Jiří Krejčík Foto: Máša Dudziaková, Profimedia

Indie), nebo se vypravíte do nesmyslně dlouhé fronty někam na nádraží, kde vyplníte ještě nesmyslnější dotazník, třikrát vám ho dají přepsat, pak vás pošlou „píče“ (to je hindsky dozadu) a frontu si dáte znova. Před nástupem do vláčku musíte ještě někde objevit přišpendlený dlouhatánský pruh papíru se jmény všech cestujících a najít tam svoje jméno a číslo lůžka, případně informaci, že na vás prostě nezbylo místo. Jsou-li tam přepisy v angličtině, nezprzní vaše jméno obvykle víc než někde v Česku, nicméně pokud se rozhodnou uveřejnit seznam lidí pouze v dévanágarí (tak se jmenuje ta krucánková abeceda), jste v loji. Mezitím překračujete schoulené Indy, kteří mají zvláštní schopnost zakempit a usnout úplně všude, takže čekárna, nádraží i perón vypadají jako něco mezi noclehárnou a skladem pytlů. Mezi tím se prohání vyhublí toulaví psi a sem tam projde i nějaká ta posvátná kravka, kterým se mimochodem na nádražích daří, protože vyžírají koše u stánků, ekvivalentů našich nádražek. Cestování vlakem se v Indii nevyhne nikdo. Je to čtvrtá největší železniční síť na světě a vzhledem k rozloze téhle

Indické dráhy převezou denně 25 milionů lidí. Dvě a půl České republiky se tam každý den nacpou do vagónků a někam jedou. Mimochodem vlak je jediný dopravní prostředek, co tady jezdí podle jízdního řádu. Malá jiskřička jistoty v zemi, kde všechno funguje podle nelogických zákonitostí, které navíc zůstávají obyčejnému Středoevropanovi skryté, takže většinu času jen čumí a nechápe. Stejně jako u nás má i indická železnice několik tříd. „Jezděte tou první, proboha,“ nabádali nás kamarádi, co už měli to potěšení a druhou nejlidnatější zemi na světě navštívili. Jenže můj chlapec je indolog, tudíž neustále na honu za autentickou Indií. Proto přicházela v úvahu jedině druhá vozová třída. Ale ještě jsem dopadla dobře, existuje totiž i kategorie Garíb Rath, což doslova znamená „vlaky pro chudé“. Koupit si jízdenku je kumšt sám o sobě. Buď si to dáte přes internet (na cestovatelských fórech se s loginem různě čachruje, protože k němu potřebujete i adresu na území ČiliChili | 3 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

>

51


LETEM SVĚTEM

země je vlak nejdostupnější, nejrychlejší, nejpohodlnější, nejspolehlivější a (teď vás to šokuje) i nejbezpečnější... Zatímco z autobusu, který jezdí stylem „ve stanici nezastavujeme, jen vám možná trošinku při- Protože my jsme jezdili trasy přesahující často deset brzdíme“, jsem hned první den vypadla za jízdy i patnáct hodin, cestovali jsme ve vlacích lůžkových. Ten do škarpy, vlaky jsem přežila bez úhony... No, se pozná tak, že vypadá jako modrý dobytčák s malými skoro. Každopádně po autobusové zkuše- zamřížovanými okýnky a nápisem SLEEPER. Vevnitř nosti jsem měla z vlaků náramný respekt. Je jsou pryčny potažené modrou koženkou. V jednom docela záhul jen se dostat kupé bez dveří je jich šest plus dovnitř. Když vlak přiv chodbičce další dvě. U stropu jíždí na nástupiště, rozse velmi velmi pomalu otáčejí větběhnou se Inďáci s ním, ráky, které nevětrají, obvykle jen drží se dveří, madel i sebe hučí. A nechybí žárovka, u které navzájem a  v  obrovse shlukují komáři. Protože jsme ském chumlu pleskají nafasovali horní pryčny v komáří žabkama o perón podél džungli, pamětliva rizika malárie brzdících vagónů, aby jsem vymyslela kreativní způsob se, až zastaví, mohli spaní. Místo spacáku jsem vozila všichni najednou začít povlaky na peřinu, protože v Indii tlačit dovnitř přes vystuse nezakrýváte, aby vám nebylo pující lidi. Chce to mrštzima, ale aby po vás něco nelezlo. nost, rychlost, bojovnou Do jednoho jsem nasoukala nohy náturu a dobré hlasivky. a přitáhla po bradu a druhý jsem Okamžitě jsem pochonavlíkla přes hlavu a stáhla přes pila, proč je všude tolik ten první co nejvíc. Něco jako fotek Indů, jak jedou takové to žluté plastové vajíčko na střeše vlaku, přestože je to samozřejmě proti s hračkou v kindervejci. Pro Indy samozřejmě veliká předpisům. A taky chápejte, že když tohle vidí atrakce, a tak se na mě chodily k ránu koukat celé rodiny bílá holka z Evropy, co má ráda, když ji někdo a čekaly, až se vyklubám s batohem otlačeným na ksichtě. pouští do dveří, strachy začne natahovat. A pak se obřadně pozdravíme „rám, rám“ s rukama sepjatýma na prsou. DĚVČE Z KINDERVAJÍČKA Obecně se v indickém vlaku člověk moc nevyspí. NeuTrochu se mi ulevilo, když jsem zjistila, že stále, a to i v noci, tam prochází borec s velkou várnicí kořetoto je běžná praxe jen u „sedacích“ vlaků. něného čaje s mlékem a vyřvává „chai, chai, chaiiiiii, chai,

MÍSTO SPACÁKU JSEM VOZILA POVLAKY NAËPEěINU, PROTOŽE VËINDII SE NEZAKRÝVÁTE, ABY VÁM NEBYLO ZIMA, ALE ABY POËVÁS NæCO NELEZLO.

CESTOU NECESTOU KOUPæ LÍSTKĵ

VLAKY CHUDÝCH DoËvagónu tĜetí tĜídy se nacpe oËtĜetinu víc lĶžek, zËÝehož plyne iËoËtĜetinu menší prostor kËnatažení konÝetin. Pro drobného Inda pĜijatelný kompromis mezi komfortem aËcenou, pro prĶmçrného StĜedoevropana bezesná noc.

52

Oŏciální rezervaÝní systém indických drah najdete naËadrese www.irctc.co.in. Je ale trochu komplikovançjší aËvyžaduje indickou adresu aËtelefon, takže se naËÝtrnáctidenní dovolenou nevyplatí. Proto je lépe využít služeb soukromníkĶ. Oblíbený je zejména web www.cleartrip.com. Má iËtu výhodu, že se pĜes nçj dají rezervovat také hotely.

4286ƓKM

MæěÍ NEJDELŠÍ INDICKÁ TRAħ VIVEK EXPRESS. JE NAË83 HODIN. PRĵJEM PĜi plánování cest poËIndii poÝítejte sËtím, že bez ohledu naËživotosprávu aËhygienu zĜejmç strávíte tĜetí den výletu naËzáchodç. Vaše tçlo si potĜebuje zvyknout naËneznámé bakterie.

JÍDLO VEËVLAKU NaËmichelinskou hvçzdiÝku to není, ale vËindickém kupé se dá iËrelativnç chutnç najíst. StaÝí odchytit pána vËkostkované košili, který veÝer prochází celým vlakem aËpĜijímá objednávky naËveÝeĜe. ZaËnçjakých 70 rupií (30Ëkorun) vám pak pĜinese dvç chlebové placky, rýži, ÝoÝkovou polévku aËzeleninovou omáÝku, to vše úhlednç zabalené vËmistiÝkách pĜikrytých alobalem. Skoro jako vËletadle. ČiliChili | 3 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


Zadek jede

chai, chaiiiiii“. Tenhle vlakový čaj byl důvodem, proč jsme za tři dny švihali do nemocnice s akutní otravou žaludku. Přesto jsme ale na občerstvení na dráze nezanevřeli. V každé stanici se za okny vyrojí prodavači všemožných smaženek, ovoce, oříšků i sušenek a cpou to přes mříže okýnkem do vlaku, takže hlady rozhodně neumřete. Horší jsou následky. Dalším folklórním zpestřením byli kršňáci, typicky zašlého vzhledu v oranžových hadrech, kteří se k nám přidávali do kupé. Pokaždé pekelně rozjeli svoje

528ƓKM

UŽITEÜNÁ FRÁZE

UJEDE VLAK NAËNEJDELŠÍ MÍSTNÍ TRASE BEZ ZASTAVENÍ

>

7500

STANIC INDICKÁ ŽELEZNICE OBHOSPODAěUJE. KROMæ 25ËMILIONĵ LIDÍ ZVLÁDNE DENNæ PěEVÉZT 2, 29 MIL. TUN ZBOŽÍ

OÜKOVÁNÍ Chcete-li podpoĜit povçst ÜechĶ jako nejnapíchançjšího národa pod indickým sluncem, zainvestujte doËžloutenky aËbĜišního tyfu. Naopak se vykašlete naËpreventivní antimalarika.

„haré, haré“, vzývali Rámu, Kršnu i Lakšmí. Ó, to bude pěkná cesta, radovala jsem se poprvé. Jenže kdykoliv už jsem se ukolíbávala na kraj osvícení nebo spánku, kršňáci změnili melodii a rozjeli nový vypalovák, opěvující zase jiné bytosti s osmi rukama. Nevyspalé oči se mi začaly podlévat krví. A pak vytáhli zvonečky. „Železnice má pro indickou společnost velký význam,“ snažil se promovaný indolog odvést moji pozornost jinam, když jsem po třech hodinách sakrálních zpěvů začala bít hlavou o mříže na oknech.

Kde je tady záchod?

Indické dráhy mají pĜes 1,4 milionu zamçstnancĶ. Pracovat pro státní dráhy je velmi prestižní povolání.

CENY Pokud se chystáte vyrazit tak jako my sleeperem, tedy nejhorší spací tĜídou (indické vlaky mají tĜíd osm), poÝítejte sËtím, že jeden kilometr vás pĜijde zhruba naËpĶl rupie. Modelový noÝní pĜejezd zËDillí doËBanárasu (758Ɠkm) tedy stojí 355 rupií (asi 130 korun). První tĜídou by to bylo zaË2220 rupií (necelých 800 korun), druhou 1305 rupií (470 korun) aËtĜetí 915 rupií (330 korun).

53


LETEM SVĚTEM

DJ Větrák

„Měla Indii ‚zcivilizovat‘ a udělat z ní moderní industriální zemi. Taky proměnila veřejný prostor a dlouhé cesty ve společném kupé pomohly spojit různé národy, kasty a komunity.“ Já jsem se z toho cítila teda víc rozložená než sjednocená.

VEËVAGÓNU MÁTE ÜAS ZËHORNÍ PALANDY KOUKAT, JAK VěÍSKAJÍ UMOUNæNÁ DæCKA, JAK PROBÍHAJÍ RANNÍ MODLITBY, JAK SI STARÝ IND TAHÁ HLENY ZËKRKU KOVOVOU STRUNOU

STYLOVÁ ÚLEVA Pro věci, o kterých se nemluví, vám indická železnice dává možnost volby. Záchody se tu nedělí na holky a kluky, což je s podivem, když jsou v metru ženské vagóny, v autobusech ženská sedadla a existují i ženské fronty, aby vás chlapi neošahávali. Ve vlaku jsou kabinky označeny nápisy INDIAN STYLE a WESTERN STYLE. Na západní straně trůní porcelánová mísa, která působí jako zjevení, a navíc v mnoha Indech vzbuzuje dojem, že se na prkýnku má stát. A protože indický vláček s vámi dovede pořádně zacukat, fakt doporučuju dát si tohle pěkně po indicku. Prostě do díry.

Nakonec zjistíte, že je to vlastně strašně dobře, když vás ten indický vláček spolkne klidně na půl dne. V té hromadě lidí na ulici, kde o půl hlavy všechny převyšujete, a už jen to, jak vypadáte, na všechny z daleka křičí „jsem cizí, cizí, cizí“, si toho paradoxně tolik neprohlédnete. Ale ve vagónu máte čas z horní palandy koukat, jak vřískají umouněná děcka, jak probíhají ranní modlitby, jak si starý Ind tahá hleny z krku kovovou strunou, jak se mladá dívka češe, strojí a upravuje si bindí na čele. Okukujete, jak se rodinka dělí o jídlo nebo jak se vojáci smějou a z okna plivou sliny rudé od rozžvýkaného betelu, a to vám dá trochu času si tu hemživou Indii fakt užít. A jestli někdo zuřivě loví „tu pravou Indii“ v chrámech u Gangy nebo v leprových táborech, fajn, ale stejně si myslím, že jí je daleko víc v obyčejném modrém vláčku. Nebo na jeho střeše, i když je to zakázané.

<

54

ČiliChili | 3 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


Zelná bašta Pupek Evropy je plný zelí. Všechny kuchyně kolem nás totiž znají hustou zelnou polévku. Akorát se různě jmenuje – kyselica, bigos, eintopf. A taky se různě liší jejich příprava. Takže kdybychom se se sousedy chtěli domluvit na jediné verzi, asi bychom si dali pěkně po papuli. Tohle je naše česká zelňačka. Text: Martin Groman Foto: Michael Kratochvíl

56

ČiliChili | 3 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


SPORÁK ZAKLÁDÁME Zelí vyklopíme do hrnce aËzalijeme ho vývarem tak, aby bylo docela potopené. PĜihodíme celé klobásy, osolíme, pĜidáme 10 kuliÝek pepĜe, 5 kuliÝek nového koĜení a 2 bobkové listy. VaĜíme tak 20 minut i s nálevem ze zelí. Místo klobásek mĶžete dát také odpovídající kus uzeného masa i s kĶží.

FINIŠUJEME PRO ČILICHILI VAŘÍ MÁMA IVA Z PENZIONU V POLÍCH www.penzionvpolich.cz CO POTěEBUJETE

LADÍME

sterilované zelí bílé (2 sklenice nebo 2 sáÝky)

Oloupané brambory si dáme vaĜit extra. Pak je nakrájíme na kostiÝky. Jakmile jsou klobásky uvaĜené, vytáhneme je a nakrájíme na koleÝka. MĶžete je také opéct na másle, polévka bude o nçco mastnçjší.

hovçzí nebo zeleninový vývar 4 klobásky (šunkové, pikantní, paprikové, jaké chcete) sĶl, pepĜ, nové koĜení, bobkový list 4 brambory kelímek smetany jíšku z másla, hladké mouky a cibulky

Cibulku nakrájíme na drobno, na pánvi rozpustíme tĜi lžíce másla, cibuli na ní necháme zesklovatçt a pĜidáme tĜi lžíce hladké mouky a udçláme svçtlou jíšku. Do polévky pak dáme nakrájené brambory iËklobásky a pĜidáme smetanu. Zahustíme jíškou a necháme ještç povaĜit, aby polévka zhoustla.

*JestliTip hledáte nçjaké fakt super kysané zelí, zkuste kĜimické. Dçlají ho v Plzni klasicky, šlapáním do modĜínových kádí. Už složení nadchne všechny milovníky Pekla na talíĜi. Místo éÝek a stabilizátorĶ a kdovíÝeho obsahuje pytlík kĜimického zelí – zelí.

57


Doporučujeme, co jsme sami prubli a dostalo nás do kolen. Anebo čemu věříme, že se povede, a dostane do kolen vás. Kašleme na novinky z posledního týdne, tohle prostě bude stát za to pořád. Text: Michal Pařízek, Magdalena Schlindenbuchová, Jakub Mařík Foto: Archiv, www.fdb.cz

58

Pagination replace cilichili.cz | facebook.com/cilichili


REMIX

KDYŽ SE HUDBA SPOUŠTÍ S KAŽDÝM Firewater vznikli podobně jako Gogol Bordello, Balkan Beat Box nebo Botanica během nekonečných newyorských jamů, kde se mísilo rockˇnˇrollové nadšení s hudebními vlivy od přistěhovalců z celého světa. Firewater s nakažlivou radostí míchají kabaretní lascivnost s ozvěnami židovského klezmeru nebo jamajského ska či dubu. A aby ten guláš byl úplný, v posledKOČKA NA ROZPÁLENÉ NEPLECHOVÉ DESCE ních letech přidávají ještě vlivy indické hudby a dalších orientálních stylů. To ale neznamená, že jde o nějaVýsledky druhého ročníku naší mimořádně nechutné ankety Zlatý David za rok 2012 vyhlásíme 13. března v pražském klubu kou akademickou world music fúzi. Pořád je to punk, Roxy. Do té doby můžete na adrese www.zlatydavid.cz hlasojen se tak trochu po „clashovsku“ spouští s každým vat pro nejhorší zpěváky, zpěvačky, kapely, klipy a průšvihy loňstylem, který projde okolo. Minulé album The Golského léta. Samotné vyhlášení začne v 19 hodin a během slavden Hour napsal Tod A po dvouletém cestování svěnostního večera vystoupí Peter Pan Complex, Imodium a Vees. tem, loňská novinka International Orange je o jeho Otřesné výkony vítězů ankety budou vyváženy mimořádně vyvepobytu v Istanbulu. Firewater jsou každopádně nejdenou afterparty. A protože je to lepší živě, tahle divoká banda na pódiu celé zdarma, nemůžete na tomhle působí jako atomovka. Ostatně i proto MÁTE CHUŤ NA ZRNÍ? parádně úchylném večírku chybět. se jejich koncert posunul z října na břeZrní je kapela z Kladna, má čerstvého ducha a zářwww.zlatydavid.cz zen, zlomená noha frontmana byla nou budoucnost. Je plná mlaďochů, kteří jsou šáhlí, proti. Takže 5. března v pražském nehrají hudbu, na kterou by se rajtovalo hlava nehlava Rock Café. a strkalo do všech lidí okolo sebe, ale musíte si je www.kyeo.net vychutnat. A tak se i na koncertech vychutnává s otevřenýma očima a ušima. Zpěvák se na pódiu svíjí jako opičák, vedle něj hraje houslista rychle a zběsile a do toho se hrne tak mocný beat, že už nechcete slyšet jiný. Zpívají o stromech, o lese, o lidech a nelidech, o městech a tak. Jo a taky o ptácích. Od založení kapely jim stihla vyklíčit už tři alba, to poslední se jmenuje Soundtrack ke konci světa. To abyste byli rádi, že si ho pořád můžete pouštět. www.zrni.cz

ČiliChili | 3 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

59


REMIX

KOLIK SVĚTLA STAČÍ? Poslední dobrý český televizní seriál byl nejspíš ještě od Dietla. Musela přijít Agnieszka, aby Dietlovu národu ukázala, zač je toho Hollandová. Hořící keř je jedno z nejlepších domácích televizních děl za posledních třicet let. Konečně můžete českým hercům věřit, co říkají, a není vám za ně trapně. Obětování Jana Palacha třídílnou sérii načne, tvůrci se ale věnují hlavně následným událostem a soudnímu sporu mezi Palachovou rodinou a poslancem Vilémem Novým (geniální Martin Huba). Celý snímek neuvěřitelně dobře pracuje s atmosférou, zřejmé záchvěvy doznívající euforie pražského jara v prvním díle postupně zřetelně vadnou, finále série je jasně otevřenými dveřmi do šedi a průměru normalizace. Vynikající režie Agnieszky Hollandové a skvělý scénář Štěpána Hulíka (pozor na něj!) podporuje výtečně trefený casting s několika velkými hvězdami a výraznými novými tvářemi. Báječní jsou hlavně Táňa Pauhoufová v hlavní roli advokátky Dagmar Burešové, Ivan Trojan a z nových jmen si určitě poznamenejte Emmu Smetanu nebo Petra Stacha. Hořící keř se opravdu povedl, patosu akorát a vše ostatní v dokonalé rovnováze. Pokud jste neviděli, určitě to dožeňte. www.hbo.cz/series/horici-ker

60

HIPSTEŘINA, TO JE DŘINA Na filmových žebříčcích zaznamenal nebývalý úspěch americký snímek The Perks of Being a Wallflower. Sice trochu zavání hipstery a jinými chorobami, nicméně je zvláštní. A co je zvláštní, nad tím se dá přemýšlet. Film byl natočen podle stejnojmenné knihy od Stephena Chboskyho a vypráví příběh ze začátku 90. let o neoblíbeném středoškolákovi, který píše neznámým lidem dopisy o svých zážitcích. Najde si kamarády mezi staršími studenty, kteří také moc nezapadají do společnosti. Díky nim se postupně osmělí a začne experimentovat s alkoholem, drogami, zakouká se do Emmy Watsonové a vůbec čelí dalším symptomům nemoci dospívání. Až se na to budete dívat, tak si nezapomeňte vzít k ruce zápisník, do kterého si napíšete všechny písničky, které v tom filmu uslyšíte. www.csfd.cz


SKŘEHOTAVÉ KRVINKY

ŠEST MUŽŮ NA VORU Některé příběhy nestárnou. Thor Heyerdahl se kdysi rozhodl dokázat, že polynéské ostrovy osídlili Jihoameričané ještě před Kolumbem. A to na vorech, prosím. Takže se v roce 1947 s dalšími pěti blázny sebral a vyrazil na balzovém voru na širý oceán. Balzové dřevo je ideální pro víc než tříměsíční máchání v mořské vodě, takže se jim plulo jako v bavlnce. Svůj vor pojmenovali Kon-Tiki po bohu slunce starých Inků. Jak přesně probíhala a jak dopadla 8000 km dlouhá plavba, si můžete přečíst v Heyerdahlově knížce Ve znamení Kon-Tiki. Na začátku padesátých let vznikl vydařený dokument poskládaný ze záběrů, které posádka voru natočila během plavby. Aby toho nebylo málo, tak loni filmaři vytvořili remake původního filmu. Tentokrát to je však hraný dokument i s patřičnou dramatickou hudbou. Doporučujeme knihu i oba filmy.

Britští Mumford and Sons jsou ve folku čerstvá krev. Měli hrát 6. března v Lucerna Music Baru. Nebudou. Jejich koncert se totiž okamžitě vyprodal, a tak ho pořadatelé přesunuli v Lucerně do velkého sálu. Mumfordové sice existují teprve od roku 2007, ale už se svým prvním albem Sign No More z roku 2010 sklidili úspěch jak doma v Británii, tak v Americe a Austrálii. Najděte si na Youtube jejich písničky Winter Winds nebo The Cave a uslyšíte, že folkové skřehotání v jejich podání je v dobrém slova smyslu jednoduché, je to kombinace folku a country s lehkým irským vocasem. Uchvátí vás díky skvělému zpěvu, který JEJDA ONEIDA doprovází bendžo, akusBrooklynská kapela Oneida si půjčila jméno tická kytara, klávesy, basa od jednoho z šesti irokéských kmenů a svou kanebo třeba taky mandoriéru postavila na nadšeném experimentátorství, lína. Jejich poslední deska míchání různých hlučných žánrů a později i elekBabel, která vyšla v září, se troniky a navzdory tomu všemu i nečekané zábavpro mnohé stala hudebnosti. První klubové vystoupení Oneidy v Praze ním doprovodem letošní proběhne v úterý 19. března v klubu Chapeau zimy. Jo a dostali Grammy. Rouge, skupina si přiveze úplně čerstvou novinku A List of The Burning Mountain a slibuje velikou jjízdu. Jde o jeden z pouhých devíti letošních koncertů skud piny v Evropě. p www.scrapesound.org w

KDYŽ TO UMÍTE STRUČNĚ Maus, fascinující obraz holocaustu a jeden z nejslavnějších komiksů na světě, slaví pětadvacet let od prvního vydání. Art Spiegelman za toto dílo dostal jako vůbec první tvůrce komiksů Pulitzerovu cenu, pro něj bylo ale možná daleko důležitější, že se díky jeho napsání vyrovnal s příběhem své rodiny a vzdal jí hold. Skrz komiksová okna promlouvá jeden z nejtragičtějších příběhů lidské historie, Maus popisuje životní osudy autorova otce, které začínají opatrnými náznaky nástupu nacismu a vrcholí v koncentračních táborech. Obraz propracovaného zla díky záměně národů za zvířata dostává možná ještě zlovolnější charakter. Židé jsou vyobrazeni jako myši, Němce prezentují kočky a Poláky prasata. Komiksu nechybí ani humor, někdy až hrubě ironický. Maus je chytrá a fascinující kniha, která teď vychází poprvé česky souborně v jednom svazku. www.torst.cz

ČiliChili | 3 | 2013 cilichili.cz | fac facebook.com/cilichili

61


PANKÁČI S RÝSOVACÍM

PRKNEM

Krize ve stavebnictví způsobila mimo jiné to, že pro architekty je mnohem těžší získávat nové zakázky. A když uspějí, pod tlakem investorů a developerů stavějí jen průměrné skleněné hangáry a montované obchoďáky. Ti nejtvořivější se snaží ze začarovaného kolečka utéct. Propagují takzvanou nezávislou architekturu. Text: Natálie Veselá Foto: Mixed Grill Productions (Praha), Ossip van Duivenbode(Rotterdam) Vizualizace: www.pluspool.org (NY)

62


FENOMÉN

DĚJE SE

J

eště v devadesátých letech si architekt James Stirling mohl dovolit na  investora houkat odpovědi jako: „Udělal jsem pár změn a vy je nemusíte vidět.“ Dnes by to i hvězdám jeho pověsti prošlo jen těžko. Jak píše britský The Independent: „Architekti slouží komerčním silám, které z principu nezajímají komplexní kulturní vlastnosti míst, jejich estetika a dějiny.“

BARÁKY JAKO DESKY Někteří architekti si zoufají a dělají, co se po nich chce. Jiní založili multifunkční firmy a slovo architektura se snaží používat co nejméně. Podle Královského institutu britských architektů firmy z oboru pod tlakem krize stále častěji přecházejí do oborů, které dosáhnou i na jiné než stavební trhy. Všimněte si, kolik společností kolem nás se živí věcmi, jako jsou světelný design, průmyslový design, produktový design, interiérový design, branding a konzultace. No a poslední, nejzajímavější, i když zatím nejmenší skupinou jsou architekti, kteří pro své

NĚCO U NÁS? projekty nepotřebují developery ani místní zastupitelstva, ale prostě je realizují na své vlastní triko. Tak jako nový způsob produkce desek před desítkami let dal vzniknout nezávislé hudební scéně, dnes jsou to architekti, kteří ve stejné nezávislé roli hledají svobodu pro umělecká rozhodnutí. Jsou z nich indie architekti. A to i na veřejných místech a v opravdu obřích měřítkách.

Ano, iËtady už se zaÝínají objevovat sdružení aËspolky, kterým není architektura putna aËchtçjí souÝasný stav zmçnit. Jedním zËnich je pražská platforma reSITE, která hledá cesty keËzkvalitnçní veĜejného prostoru. reSITE uspoĜádala vËkvçtnu loĎského roku naËtoto téma festival aËkonferenci. Další projekt, který hodlá aktivnç mçnit veĜejný prostor, nese název urbanACT. Ten vËĜíjnu 2012 uskuteÝnil sérii workshopĶ aËpĜednášek pro všechny, které veĜejný prostor zajímá. Vyvrcholením akce byla pak doÝasná, velmi inspirativní promçna pražské náplavky naËodpoÝinkovou zónu. AËsvçtç, div se, kËjejí realizaci staÝila nadšeným úÝastníkĶm hromada darovaných europalet.

SPAŘÍME SE Příkladem budiž Tuomas Toivonen, finská architektonická hvězda, jehož studio NOW pracuje na projektu veřejné sauny v Helsinkách, aniž by si ji někdo oficiálně objednal. Není tu žádný projektový developer, úřad nebo podnikatel. Toivonenovo NOW staví naprosto nezávisle za své vlastní prostředky a se všemi finančními riziky. Architekt chce znovuoživit tradici veřejných saun a věří, že se mu to povede. Smlouvu na provoz sauny má s radnicí na třicet let a v praxi to znamená, že až ji otevře, bude zajišťovat její chod od A do Z včetně prodeje lístků a praní ručníků.

>

ČiliChili | 3 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

63


FENOMÉN

Schieblock v Nizozemsku

Přímo na řece Hudson v Central Parku má vzniknout bazén pro lidi, kteří se touží v létě smočit.

Odvahu riskovat má i nizozemská firma ZUS. Ta si nenechala ujít příležitost koupit ve svém domovském Rotterdamu obrovskou prázdnou kancelářskou budovu zvanou Schieblock a předělala ji na kolektivní pracovní prostory pro kreativní průmysl i své vlastní ředitelství. Tímto krokem se architekti stali přímými účastníky procesu obnovy města a díky tomu mohou pokračovat ve formování svého nejbližšího okolí. Na střeše Schieblocku už vyrostla zeleninová zahrada a následuje lávka pro pěší z nedalekého Centrálního nádraží na ulici Shiekade, která zbavuje cestující nutnosti kličkovat cestou z nádraží mezi auty a překonávat několikery semafory. Nutno dodat, že tento projekt vznikl díky crowd fundingu (složilo se na to hodně lidí), a to je taky trend jako hrom. KUPTE SI DLAŽDIČKU Crowd funding se ukazuje jako dobrá možnost pro architekty, kteří chtějí zlepšit život ve veřejném prostoru pro všechny. Třeba postavit lávku nebo bazén jako v New Yorku. Přímo na řece Hudson v newyorském Central Parku má vzniknout ojedinělý venkovní bazén pro všechny Newyorčany, kteří se v horkých dnech touží smočit. Projekt, který se skrze web kickstarter.com pokusil získat od dárců prvních 25 000 dolarů, měl ještě před uzavřením prvního kola na kontě přes 41 000 dolarů a jede dál. Fanoušků i dárců má pořád dostatek. Slavnostní

64

otevření opravdu krásné atrakce se plánuje na květen 2015. Obyvatelé čtvrti s příznačným názvem Resident Hill v americkém Baltimoru si díky Kickstarteru zase postavili městskou farmu.

KONEČNĚ ZASE VIZIONÁŘI „Proměna profese architekta v časech, kdy celé odvětví skomírá kvůli finanční krizi, vypadá jako správné východisko. Nečekejme, až přijde klient s objednávkou, ale navrhujme, co město potřebuje, a pak to postavme,“ shrnuje svou představu „nového architekta“ web popupcity.net. A David Chipperfield, jeden z nejvlivnějších britských profíků, podle listu The Independent připustil, že něco se stát musí. Dnešní neuspokojivá pozice architektů v procesu stavby podle něj naznačuje, že „současná verze Homo architectural vymře kolem roku 2025. Ztratí se pod horou orazítkovaných lejster jako vedlejší účinek škod způsobených politickými a ekonomickými zájmy“. Případy firem jako ZUS nebo NOW představují další možnou verzi scénáře, způsob, jak pracovat i ve větším měřítku a na veřejných projektech svobodně. Tak, aby se architekt mohl místo slouhy firem znovu stát budovatelem vesmíru.

<

ČiliChili | 3 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili


66

Zadáno pro Vodafone

Tady je Vodafonovo Zprávy z Vodafonu

67

Vodafone experti Férové tarify

68

70 72

Studentská nabídka 73

Tarify na míru

Mobilní web, aplikace a e-knihy Pęipojení s Vodafonem 80

Pęedplacené karty Mobito

76

82

Volací jistina

83

Všechno o telefonech Pęíslušenství Nabídky mÛsíce

94 96

84

74


Zadáno pro Vodafone

67

Jestli máte android, víc najdete na tam.je/android. S operaÏním systémem iOS zvolte tam.je/iphone.

Vylepšený Mįj Vodafone Aplikaci Mįj Vodafone už asi dobęe znáte. Jestli ale ne, tak teÏ máte super dįvod to napravit. Jenom s ní totiž budete vždy mít aktuální pęehled o svém mÛsíÍním paušálu a útratÛ nad jeho rámec. Budete hned vÛdÛt, kolik jste už utratili za volání, SMS i data. Nebo si mįžete koupit další objemy dat, když svįj balíÍek pęipojení vyÍerpáte. Navíc pro vás teÏ má Mįj Vodafone nové vychytávky.

PLAĥTE PęES MOBIL S aplikací Mıj Vodafone totiž mıžete rychle a pohodlnÝ zaplatit VyúÏtování nebo dobít kredit pomocí platební karty.

MOŽNOST SPRÁVY VÍCE SIM KARET

WIDGET U TELEFONį S ANDROIDEM Pěímo na svém displeji uvidíte aktuální Ïerpání svých SMS, minut a dat. U pěedplacených karet pak uvidíte výši a platnost svého kreditu. Vše máte zcela zdarma jak v Îeské republice, tak i v zahraniÏí. Dokonce ani neÏerpáte data ze svého internetového balíÏku.

Jestli máte ke svému úÏtu u Vodafonu více SIM karet, urÏitÝ oceníte aplikaci, ve které mıžete pěepínat mezi svými telefonními Ïísly a hravÝ ovládat celý svıj úÏet. StaÏí se pěihlásit s administrátorským heslem.


68

Vodafone experti

Více informací naleznete na www.vodafone.cz/experti

Jsme experti na to, co vás pálí Naši borci ze super obchodu VaĈkovka v BrnÛ vám pęedstaví to nejlepší z nabídky Vodafonu.

Íerpání minut z tarifu i pro volání do zahraniÎí.

ÚÎtování po vteĚinách. S námi už nemusíte platit za Îas, který doopravdy neprovoláte.

Za volání do ciziny vám nepĚidáváme další minuty. ProstÜ Îerpáte ty své z tarifu.

Neomezené SMS. Není super SMSkovat úplnÜ bez hranic?


Vodafone experti

PĚenos kontaktİ do nového telefonu. Super zvýhodnÜné telefony k Férovým tarifİm. Vodafone Smart II Samsung GALAXY Ace Huawei Ascend G300

Pomİžeme vám spolehlivÜ pĚevést kontakty, fotky nebo SMSky ze starého telefonu do nového.

Online rezervace Vodafone experta. Pokud nenaleznete odpovÜÐ v Centru péÎe nebo potĚebujete pomoci s nastavením svého zaĚízení, zarezervujte si na www.vodafone.cz/experti Vodafone experta v nejbližší prodejnÜ.

Nastavení nového zaĚízení.

Telefon, tablet nebo notebook pĚipravíme tak, abyste s nimi mohli ihned pracovat. VytvoĚíme vám úÎet pro Android nebo Apple, nastavíme e-mail a pomİžeme s aplikacemi.

69


70

Férové tarify

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

ÚÍtování po vteęinách Víte, že 97 % hovorı v Îeské republice se úÏtuje dráž, protože se jejich Ïas poÏítá na minuty, a ne na vteěiny? S Vodafonem to neplatí. NepoÏítáme po minutách, ale po vteěinách. A to od zaÏátku. Takže když váš hovor trvá 45 vteěin, odeÏteme vám 45 vteěin, a ne celou minutu.

Férové tarify Máme pro vás nejférovÛjší tarify na trhu. Chcete vÛdÛt, jak to mįžeme tvrdit? MrknÛte na hlavní výhody.

Ìerpání minut z tarifu i pro volání do zahraniÍí

ÚÍtování po vteęinách

Fér tarif 399

50

Fér tarif 599

100

Fér tarif 799

200

Neomezené SMS do mobilních sítí

Fér tarif 999

300

Fér tarif 1499

600

Sleva 25 % pro studenty

Neomezený tarif 3299

další 5,03 KÎ/min.

další 5,03 KÎ/min.

další 5,03 KÎ/min.

další 5,03 KÎ/min.

další 5,03 KÎ/min.

neomezené volání

neomezené SMS

neomezené SMS

neomezené SMS

neomezené SMS

neomezené SMS

neomezené SMS

do mobilních sítí

do mobilních sítí

do mobilních sítí

do mobilních sítí

do mobilních sítí

150 MB

300 MB

300 MB PĚipojení pro mobil super

600 MB

PĚipojení pro mobil premium

PĚipojení pro mobil premium+

PĚipojení pro mobil premium+

683 KÏ

1260 KÏ

1512 KÏ

1730 KÏ

2369 KÏ

4184 KÏ

399 KÏ

599 KÏ

799 KÏ

999 KÏ

1499 KÏ

3299 KÏ

minut volání

v síti Vodafone ostatní 1,51 KÎ/SMS

PĚipojení pro mobil standard

minut volání

PĚipojení pro mobil super

minut volání

minut volání

minut volání

1,2 GB

1,2 GB


Férové tarify

Neomezené SMS Íerpání minut z tarifu i pro volání do zahraniÎí Za volání do ciziny vám nepęiÍítáme žádné další minuty. ProstÛ používáte ty, které máte v paušálu.

SMSky do všech sítí mįžete s Férovými tarify (kromÛ toho nejnižšího) posílat bez omezení. ProstÛ kolik chcete. Tęeba tisíc dennÛ. Nebo víc.

Sleva 25 % pro studenty Studenti od nás dostanou Férové tarify ještÛ o Ítvrtinu výhodnÛjší. Mládí se musí podporovat.

Máte IÍO? Tak od nás dostanete VPN zdarma a ještÜ lepší podmínky pro volání. MrknÜte na Business Férové tarify na strany 94, 96–97.

PoěiÑte si jeden ze 7 telefonı za férových 7 KÏ. Více informací najdete na str. 98–99.

71


72

Studentská nabídka

Více informací najdete na www.vodafone.cz/student

Férové tarify pro studenty

Studenti u nás mají pré. ProÎ? Sleva platí pro všechny Férové tarify.

Pro studenty jsou Férové tarify ještÛ výhodnÛjší. Na všechny varianty jsme pęipravili slevu 25 %. StaÍí být student ve vÛku 15–26 let a mít potvrzení o studiu. Ìerpání minut z tarifu i pro volání do zahraniÍí

ÚÍtování po vteęinách

Fér tarif 399

50

minut volání

další 5,03 KÎ/min.

neomezené SMS v síti Vodafone ostatní 1,51 KÎ/SMS

Neomezené SMS do mobilních sítí

Fér tarif 599 Po slevÝ

299 KÏ

100

minut volání

další 5,03 KÎ/min.

neomezené SMS do mobilních sítí

150 MB

300 MB

683 KÏ

1260 KÏ

399 KÏ

599 KÏ

PĚipojení pro mobil standard

MrknÜte na strany 70–71. Volání i SMSky do všech sítí za stejnou skvÜlou cenu.

PĚipojení pro mobil super

Po slevÝ

449 KÏ


Tarify na míru

73

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

Tarify na míru Pokud se vám nehodí žádný Férový tarif, sestavte si prostÛ svįj podle vlastních pęedstav.

Kamarádi

Neomezené volání a SMS na vybraná Îísla v síti Vodafone

Volání

1 Ïíslo

Internet v mobilu

Internet v notebooku

3 Ïísla

226,88 KÎ

4 Ïísla

262,17 KÎ

287,38 KÎ

50 minut 100 minut 200 minut 300 minut 600 minut 302,50 KÎ

504,17 KÎ

726,25 KÎ

další 5,03 KÎ/min.

další 5,03 KÎ/min.

907,50 KÎ

1411,67 KÎ

další 5,03 KÎ/min.

další 5,03 KÎ/min.

50 SMS

100 SMS

200 SMS

300 SMS

další 1,51 KÎ/SMS

další 1,51 KÎ/SMS

další 1,51 KÎ/SMS

další 1,51 KÎ/SMS

25 MB

150 MB

300 MB

600 MB

PĚipojení pro mobil na den

PĚipojení pro mobil standard

PĚipojení pro mobil super

PĚipojení pro mobil premium

100,83 KÎ

60,50 KÎ

25,21 KÎ

178,48 KÎ

176,46 KÎ

251,08 KÎ

252,08 KÎ

317,63 KÎ

500 MB

Internet v tabletu

2 Ïísla

176,46 KÎ

další 5,03 KÎ/min.

SMS

Tarify na míru úÍtujeme také po vteęinách.

neomezené volání 3226,67 KÎ neomezené SMS do mobilních sítí

504,17 KÎ

1,2 GB

452,74 KÎ

PĚipojení pro mobil premium+

1 GB

267,21 KÎ

401,32 KÎ

PĚipojení pro tablet super

PĚipojení pro tablet premium

500 MB 75,63 KÎ

PĚipojení na dva dny

1 GB

401,32 KÎ

PĚipojení pro notebook standard

4 GB

536,43 KÎ

PĚipojení pro notebook super

10 GB

1008,33 KÎ

PĚipojení pro notebook premium


74

Mobilní web, aplikace a e-knihy

Hromadu dalších skvÝlých aplikací do svého chytrého telefonu najdete ve Vodafone galerii. StáhnÝte si ji na tam.je/glr

Kdo se kouká, nezlobí Nudíte se ve vlaku? Ęvoucí dÛti potęebují zabavit na nákupech nebo v autÛ? Dali byste si veÍer romantický doják Íi neromantický krvák, ale nevíte, kde zrovna vzít nÛjakou tu ūlmovou lahįdku? My pro vás na bęezen máme super videopįjÍovnu, která se od vás nehne ani na krok. A nudu zažene vždy a všude. VsaÏte boty. Topfun Online videopİjÎovna SchválnÛ, jestli víte, kde máte nejbližší videopįjÍovnu? Blíž, než si myslíte. Rovnou ve svém mobilu nebo tabletu. StaÍí si vybrat v Topfun Online videopįjÍovnÛ z nabídky filmových novinek nebo staré dobré klasiky. Nebo což takhle jeden z balíÍkį filmových trhákį, které pro vás Topfun peÍlivÛ vybírá každý mÛsíc? Koukat na nÛ mįžete online ve svém chytrém telefonu i tabletu. Pęi poęízení balíÍku jako zákazník Vodafonu automaticky získáte Topfun Start s pęístupem až ke 4 TV kanálįm. Mįžete sledovat prémiové kanály ze sekce Topfun Televize: Sport5, Fashion TV, BabyTV, Travel Channel. Topfun, to jsou stovky filmį rovnou ve vaší kapse.

K Îemu je Vodafone galerie? MrknÜte na tam.je/glr a dozvíte se víc. S Vodafone galerií nemusíte hledat mezi záplavou aplikací pro chytrý telefon. Ty „nej“ jsme vyzobali za vás.

DoporuÎíme vám ty nejlepší aplikace a hry pro iPhone, telefon s Androidem nebo Windows telefon.


Mobilní web, aplikace a e-knihy

Vodafone na běezen doporuÏuje iOS DAMEJIDLO Máte chuħ na poěádný dlabanec? Vyberte si kuchyni, na kterou máte chuħ a nechte si žvanec dovézt až pod nos. MASTERCARD MOBILE Digitální penÝženka pro jednoduché a bezpeÏné nakupování pěes chytrý telefon. HLÍDAÍ KOULÍ Jde o ryze pánskou záležitost a krapet na vážno. Stahujte a hlídejte. Každá koule se poÏítá.

75

Bęezen – za knížkou lezem UdÛlejte radost svým blízkým kvalitní e-knihou a oslavte tak bęezen – mÛsíc knihy. Vybírejte z nÛkolika zdaęilých šablon dárkového poukazu. OzvláštnÛte je osobním vÛnováním nebo vyberte z citátį, které jsme vám sem pęipravili. Oslovte svého blízkého jménem nebo oblíbenou pęezdívkou. Možnost vÛnovat e-knihu najdete v detailu vámi vybrané knihy ve Vodafone galerii.

Chcete e-knížku? Pošlete SMSkou její kód na 90299 a ÎtÜte!

Android ZÁHADY STRÁŽCE DUŠÍ Arnošt VašíÍek

APOKALYPSA Unikátní interaktivní Digiromán Apokalypsa pro váš chytrý telefon a tablet! Víc na tam.je/digiroman.

Arnošt VašíÍek patęí k nejakÍnÛjším Íeským záhadologįm. Píše o záhadách nejen knihy ale i scénáęe. Co znamená prastarý magický znak namalovaný na kętinských lebkách? Pįsobilo na MoravÛ pęísnÛ utajené Bratrstvo ohnÛ? Byl VojtÛch z Pernštejna zavraždÛn? Stęeží jeho hrobku smrtící kletba? Podaęí se rozluštit poselství, zakódované do stÛn tamní kaple? Ale dost už otázek. OdpovÛdi jsou v e-knize Záhady Strážce duší. Wooky cena: 120 KÍ SMS kód: VODAFONE MX25G

SNAPSEED Jaro je tu! Oprašte ÏoÏku fotoaparátu v chytrém telefonu, stáhnÝte si Snapseed a mıžete uspoěádat vernisáž. SHARK DASH Pro ty, které už omrzeli Angry Birds a Bad Piggies, je tu další fajnová a rychle návyková hra.

Windows Phone PHOTOGRID Máte v telefonu kupu fotek a nevíte co s nima? Vytvoěte si koláž v telefonu. NezapomeĊte pak své výtvory sdílet! MYRESULTS Šikovný pomocník, který se hodí, aħ už hrajete stolní fotbálek nebo Scrabble. Dohlídne, aby nikdo neŮxloval! MYMOVIES Sestavte si vlastní televizní program. Filmy i seriály si najdete na ÎSFD nebo IMDB, pěidáte vlastní poznámku, datum upozornÝní a uložíte.

NETOPÝR Jo Nesbø Jo Nesbø, nejÍtenÛjší severský spisovatel souÍasnosti, tu je s další novinkou. Nesbøho první román o Harrym Holeovi získal Rivertonprisen, cenu za nejlepší literární Íi dramatický poÍin s kriminální tématikou. O co pįjde tentokrát? V Austrálii je nalezena mrtvá norská dívka. Byla znásilnÛna a zavraždÛna. OddÛlení vražd osloského policejního ęeditelství vysílá do Sydney kriminalistu Harryho, jehož úkolem je sekundovat místní policii pęi vyšetęování. Ti budou koukat na depresivního seveęana. Wooky cena: 199 KÍ SMS kód: VODAFONE 7X2GN


76

Pęipojení s Vodafonem

Internet v mobilu

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/internet

Internet v mobilu Je jedno, jestli surfujete Ïasto, nebo chcete platit jen za dny, kdy se pěipojíte. Máme datové tarify, ze kterých si vybere každý. Už nemusíte ěešit, kde je nejbližší Wi-Fi. E-maily, sociální sítÝ, chat i oblíbené weby budete mít poěád u sebe. S aplikací Mıj Vodafone máte poěád pěehled, kolik jste prosurfovali.

Ceník Služba

Objem dat (FUP)

Cena

DodateÍný objem dat

Cena

25 MB/24 hodin

25,21 KÍ

60 MB/7 dní

49,41 KÍ

60 MB

39,33 KÍ

Tarify pro pęíležitostné a týdenní užívání Pęipojení na den Pęipojení na týden MÛsíÍní datové tarify Pęipojení pro mobil standard

150 MB

178,48 KÍ

150 MB

100,83 KÍ

Pęipojení pro mobil super

300 MB

251,08 KÍ

300 MB

100,83 KÍ

Pęipojení pro mobil premium

600 MB

317,63 KÍ

600 MB

201,67 KÍ

Pęipojení pro mobil premium+

1,2 GB

452,74 KÍ

1,2 GB

201,67 KÍ

Jak získat nejvýhodnÜjší cenu za Internet v mobilu? PoĚiÐte si Férový tarif.

MrknÜte na strany 70–71.

Jak si poĚídit další data po vyÎerpání FUP? Budete-li nÝkdy potěebovat víc dat, než je FUP vašeho tarifu, snadno si je pěikoupíte. BuÑ si je mıžete poěídit rovnou v aplikaci Mıj Vodafone, nebo si staÏí v Internetové samoobsluze zapnout automatické navýšení objemu dat, takže se o navyšování nebudete muset starat. O každém navýšení vám samozěejmÝ dáme vÝdÝt SMSkou.


Pęipojení s Vodafonem

Internet v tabletu

77

Internet v tabletu Aħ chcete surfovat na iPadu, Samsung GALAXY Tab, nebo jiném tabletu, s naším pěipojením ho využijete na plné pecky. Díky nové technologii mıžete surfovat rychlostí až 43,2 Mbps. Pro každého, kdo se s tabletem potěebuje pěipojit i mimo domov, aħ už v kavárnÝ, nebo těeba na nádraží. Snadno si dokoupíte objem dat podle toho, jak zrovna surfujete.

Ceník Služba

Objem dat (FUP)

Cena

ZvýhodnÛná cena

DodateÍný objem dat

Cena

500 MB

267,21 KÍ

200,41 KÍ

500 MB

201,67 KÍ

1 GB

401,32 KÍ

300,99 KÍ

1 GB

201,67 KÍ

MÛsíÍní datové tarify Pęipojení pro tablet super Pęipojení pro tablet premium

PĚipojení pro tablet mİžete mít Pokud si ho poĚídíte za lepší cenu.

s jakýmkoliv balíÎkem Férových tarifİ.

MrknÜte na strany 70–71.

Novinka

Vodafone Smart Tab II 10 OperaÏní systém Android 4.0 Displej v cm/" 25,65 cm/10,1" Uživatelská pamÝħ až 16 GB Fotoaparát 5Mpix Pohotovostní doba (hodiny) až 600

Už od

7997 KÏ

Jak si poĚídit další data po vyÎerpání FUP? Budete-li nÝkdy potěebovat více dat, než je objem vašeho tarifu, snadno si je pěikoupíte. BuÑ si je mıžete poěídit rovnou v aplikaci Mıj Vodafone, nebo si staÏí v Internetové samoobsluze zapnout automatické navýšení objemu dat, takže se o navyšování nebudete muset starat. O každém navýšení vám samozěejmÝ dáme vÝdÝt SMSkou.


78

Pęipojení s Vodafonem

Internet v notebooku

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/internet

Internet v notebooku Chcete ještÜ lepší cenu?

Surfujte bez starostí ve vlaku, autÝ i jen tak na Ïerstvém vzduchu. StaÏí vám jen notebook a USB modem. Užijte si rychlé pěipojení až 43,2 Mbps a 73 % pokrytí populace sítí 3G. Aħ už potěebujete být online každý den, nebo jen obÏas, pěipojení máme pro každého. S tarifem i pěedplacenou kartou. Snadno si dokoupíte objem dat podle toho, jak zrovna surfujete.

PoĚiÐte si Internet v notebooku s jakýmkoliv Férovým tarifem! Víc najdete na stranách 70–71.

Ceník Služba

Objem dat (FUP)

Cena

ZvýhodnÛná cena

DodateÍný objem dat

Cena

500 MB

75,63 KÍ/48 hodin

Pęipojení pro notebook standard

1 GB

401,32 KÍ/mÛsíc

300,99 KÍ/mÛsíc

1 GB

201,67 KÍ

Pęipojení pro notebook super

4 GB

536,43 KÍ/mÛsíc

402,32 KÍ/mÛsíc

1 GB

201,67 KÍ

Pęipojení pro notebook premium

10 GB

1008,33 KÍ/mÛsíc

756,25 KÍ/mÛsíc

1 GB

201,67 KÍ

Datové tarify Pęipojení na 2 dny

Internet pro pĚedplacenou kartu Potęebujete-li mobilní pęipojení jenom na Ías (tęeba na dovolené nebo v nemocnici), máme pro vás pęedplacené sady mobilního internetu a USB modemu. A až využijete všechna data v sadÛ, mįžete se tęeba rozhodnout pro datový tarif.

Sada s datovým objemem 1GB

699 KÏ

Vodafone Mobile Connect K4605

Už od

Podporuje pęipojení až 43,2 Mbps

Už od

NEBO Sada se 3 mÝsíci internetu

997 KÏ

977 KÏ

Vodafone Mobile Connect K4305 Podporuje pęipojení p j až 21,6 Mbpss

77 KÏ


Pęipojení s Vodafonem

Internet na doma

79

Internet na doma Kvalitní a rychlé pěipojení na doma až 25 Mbps dostupné pro vÝtšinu domácností v Îeské republice. Žádné datové limity, žádná FUP. Surfovat mıžete zcela bez omezení. VýjimeÏnÝ výhodné ADSL bez pevné linky v kombinaci s dalšími službami.

Ceník ADSL 8 Mbps ADSL

VDSL 20 Mbps

VDSL 40 Mbps

Plná cena

ZvýhodnÛná cena

Plná cena

ZvýhodnÛná cena

Plná cena

ZvýhodnÛná cena

ADSL bez pevné linky

665,50 KÍ/mÛsíc

399,30 KÍ/mÛsíc

665,50 KÍ/mÛsíc

399,30 KÍ/mÛsíc

887,33 KÍ/mÛsíc

532,40 KÍ/mÛsíc

ADSL s pevnou linkou

504,17 KÍ/mÛsíc

756,25 KÍ/mÛsíc

756,25 KÍ/mÛsíc

Chcete zvýhodnÜnou cenu za Internet na doma? Spojte Internet na doma s kterýmkoliv Férovým tarifem.

MrknÜte na strany 70–71.

ADSL/VDSL modem Podpora ADSL/VDSL Pěipojení LAN, Wi-Fi Podporované standardy 802.11 b/g/n ZabezpeÏení WPA2-PSK/WPS PSK/WPS Napájení ení externí

577 KÏ

standardní cena 1677 KÏ

Tip Pevné pęipojení si mįžete objednat bez modemu, s modemem za plnou cenu 1677 KÍ nebo s modemem za zvýhodnÛnou cenu 577 KÍ s úvazkem na 24 mÛsícį.


80

Vodafone karta

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

Pęedplacené karty Výhody našich karet. Víkendové volání a SMS v síti Vodafone

Platnost kreditu 10 mÜsícİ.

zdarma

Dobití možné více než 10 zpİsoby.

KARTA NA MÍRU Když voláte do všech sítí

Zákaznická linka zcela zdarma.

K tomu víkendové volání a SMSky v síti Vodafone zadarmo. Napoěád!

Volání na dvÝ Ïísla za DIVOKÁ KARTA Když voláte nejvíc do Vodafonu

2,38 KÏ

StaÏí provolat bÝhem týdne aspoĊ 5 minut nebo poslat 5 zpráv. A pak už mıžete volat nebo SMSkovat o víkendu do aleluja. Anebo mıžete využívat obojí.

Volání v síti Vodafone za 3 KÏ za minutu. Napoěád! Vodafone divoká karta

Zadarmo a napoěád!

Volání v síti Vodafone

3,00 KÍ/min.

Volání do ostatních sítí v ÌR

7,50 KÍ/min.

SMS do všech mobilních sítí v ÌR

Super nabídka pro víkendové kecky

2,40 KÍ

Vodafone karta na míru Volání do všech sítí

DoplĈkové balíÍky k Vodafone divoké kartÛ Program dvojka LevnÛjší volání na 2 vybraná Íísla v síti Vodafone, první nastavení Íísel zdarma. Víkendové nonstop volání do Vodafonu Celý aktuální nebo následující víkend budete volat na všechna vodafonní Íísla v ÌR neomezenÛ.

6,50 KÍ/min.

SMS do všech mobilních sítí v ÌR

1,50 KÍ

MMS do všech mobilních sítí v ÌR

4,50 KÍ

Cena volání: 2,38 KÍ/min.

59,50 KÍ

SkoÍte si pro karty do Vodafonu nebo k našim partnerįm: TELCOMpartner cz TELCOM partner s.r.o.


Vodafone karta

KARTA SE VŠÍM VŠUDY Když si chcete užívat všechny služby naplno Volání, SMSky a Internet v mobilu zdarma máme pro všechny jako dárek. Záleží jen na tom, za kolik si dobijete. Všechny dáreÏky získáte automaticky a zdarma. Aktivovány budou najednou, a to do 24 hodin po dobití.

Dárek

Dobíjená Íástka 300 – 599 KÍ

600 KÍ a více

Neomezené volání v síti Vodafone

7 dní

14 dní

Neomezené SMS do sítÛ Vodafone

7 dní

14 dní

Pęipojení na týden (60 MB)

7 dní

14 dní

Vodafone Karta se vším všudy Volání do všech sítí

4,90 KÍ/min.

SMS do všech mobilních sítí v ÌR

1,50 KÍ

MMS do všech mobilních sítí v ÌR

4,50 KÍ

81


82

MOBITO

Více informací naleznete na www.mobitoplatito/akce StáhnÝte si MOBITO aplikaci z Google Play Ïi App Storu

Plaĥte MOBITEM na internetu a získejte výhody MOBITO vám pęináší exkluzivní slevy a speciální nabídky u vybraných obchodníkį.

Rychlé a bezpeÎné platby na internetu i u obchodníka MOBITO umí nejjednodušší a nejbezpeÍnÛjší platbu na internetu a platby u vybraných obchodníkį.

PlaĦte MOBITEM a užijete si Dopravu zdarma pęi nákupu na Datart.cz. Slevový kód ve výši 100 KÍ na další nákup pęi platbÛ na Kasa.cz. 30% slevu z bÛžné ceny taxi v Praze pęi platbÛ u SEDOP TAXI PRAHA. Slevy na vybrané akce pęi nákupu na Ticketstream.cz.

Nabídky u vybraných obchodníkı platí do konce běezna 2013

Okamžité dobíjení kreditu telefonu MOBITEM mįžete dobít kredit na volání svého i jiného telefonu kdykoliv a odkudkoliv. OkamžitÛ a bezpeÍnÛ.

Okamžité pĚevody penÜz mezi kamarády MOBITEM mįžete zdarma posílat peníze své rodinÛ a známým kdykoliv a odkudkoliv. OkamžitÛ a bezpeÍnÛ.


Volací jistina

83

Více na www.vodafone.cz

Volací jistina Volací jistinu si od vás vezmeme jako zálohu pęi poęizování tarifu nebo pęi pęechodu z Vodafone karty na tarif. Ale nebojte, brzy vám ji vrátíme. Když tęi po sobÛ jdoucí VyúÍtování v poęádku uhradíte, automaticky vám ji vrátíme – snížíme vám o ni VyúÍtování. K Volací jistinÛ, kterou nám složíte, Vodafone pęidá virtuálnÛ 3000 KÍ. SouÍet obou Íástek tvoęí váš Volací limit, což je hranice pro Íerpání všech vašich služeb v daném úÍtovacím období.

Výše Volací jistiny Minimální mÛsíÍní plnÛní

Minimální výše Volací jistiny bez zvýhodnÛného telefonu

Minimální výše Volací jistiny se zvýhodnÛným telefonem

Minimální výše Volací jistiny pro stávající zákazníky pęi poęízení další SIM

0–276,99 KÍ

500 KÍ

Nenabízíme zvýhodnÛný telefon

0 KÍ

277–476,99 KÍ

500 KÍ

500 KÍ

0 KÍ

477–776,99 KÍ

500 KÍ

1000 KÍ

0 KÍ

777–1176,99 KÍ

500 KÍ

1500 KÍ

0 KÍ

1177–2176,99 KÍ

500 KÍ

2000 KÍ

0 KÍ

2177 KÍ a více

500 KÍ

3000 KÍ

0 KÍ

Aby bylo jasno CO JE MINIMÁLNÍ MÛSÍÍNÍ PLNÛNÍ? Peníze, které se zavážete mÛsíÍnÛ platit za naše služby pro poęízení zvýhodnÛného telefonu nebo zaęízení. Do tohoto plnÛní se zapoÍítávají platby za pravidelný paušál i za služby využité nad rámec tarifu. Možná to zní složitÛ, ale v zásadÛ jde o to, dohodnout se na minimální Íástce, na kterou vám v následujícím období budou chodit faktury. A JAK TO SOUVISÍ S DOTACÍ NA ZAęÍZENÍ, TęEBA NA TELEFON? Ta závisí právÛ na tom, kolik vaše Minimální mÛsíÍní plnÛní dÛlá. Když si dotované zaęízení poęídíte, zavazujete se tím, že budete 24 mÛsícį používat naše služby aspoĈ ve výši Minimálního mÛsíÍního plnÛní. Když se tęeba zavážete, že budete volat v rozmezí 277–476,99 KÍ, musíte dva roky každý mÛsíc utratit aspoĈ 277 KÍ, abyste si mohli telefon nechat za dotovanou cenu. Je jenom na vás, jak ze souÍtu plateb za VF služby (snížené o slevy a promoakce) dosáhnete té minimální spodní hranice. Jestli to prostÛ provoláte, nebo využijete víc SMS, MMS, datových služeb apod. Když porušíte dané pásmo smÛrem k nižšímu Minimálnímu mÛsíÍnímu plnÛní do 24 mÛsícį od poęízení dotovaného zaęízení, Vodafone vám doúÍtuje rozdíl mezi útratou za VF služby a nastaveným Minimálním mÛsíÍním plnÛním.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


84

Nejlepší mobily, co známe

Ty nejlepší stroje, co pro vás máme

Už dnes se tÜšíme na zítĚek! Jen tak dokážeme jednou vÛtou shrnout pocit z nového HTC One®. Tak zaprvé design. Hliníkové sexy tÛlo ve stęíbrném provedení je skuteÍnÛ k nepęehlédnutí a netušíme, zda jde o optický klam, ale telefon pįsobí menší, než ve skuteÍnosti je. Asi proto, že je tÛlo jemnÛ zaoblené a po stranách pouze 4 mm tenké. A displej? 4,7 palce v kombinaci Full HD a rozlišení 468 PPI – to je opravdu ostré pokoukání. A teÏ k inovacím HTC Sense®: jako první tu máme HTC BlinkFeed™ – revoluci, která na trojici dlaždic pęináší podle vašeho výbÛru nejnovÛjší zprávy z jednotlivých webį, sociálních sítí a pod. Dlaždice se automaticky aktualizují, takže mįžete být neustále online bez otravného otvírání a zavírání aplikací. Dál tu máme vychytaný fotoaparát HTC Zoe™, boęící hranici mezi kamerou a fotoaparátem. Máte fotku pózujících kamarádį, která je dokonalá, jen ji kazí projíždÛjící auto v pozadí? Díky tęívteęinovým spotįm auto jednoduše necháte zmizet. Nebo si mįžete zpomalit video a vytvoęit úplný hollywoodský spot. A pak si fotky a videa hodit do jedné pohyblivé, nikoli pouze statické prezentace, a bude opravdu na co koukat. A zvuk? HTC BoomSound™, dva pęední stereo reproduktory se speciálním zesilovaÍem a k tomu technologie Beats Audio™ umožní užít si bohatý, autentický zvuk. Takže pozor na budík!

HTC One® OperaÎní systém: Android VnitĚní pamÜĦ: až 32 GB Fotoaparát: Ultrapixel technologie


Nejlepší mobily, co známe

85

CENTRUM CHYTRÝCH TELEFONį: Nejširší nabídka smartphonİ ze všech! Vodafone se stává centrem chytrých telefonı a pěedstavuje nabídku tÝch nejvzácnÝjších a nejnadupanÝjších smartphonı, které jsou u nás k mání. Koupit se dají v tÝchto vybraných prodejnách: • Praha, LetĊany • Praha, Jugoslávská • Praha, Nový Smíchov • Brno, OC Olympia • Brno, VaĊkovka • PlzeĊ, nám. Republiky • Olomouc, Ostružnická • Ostrava, Nová Karolina • Ostrava, Avion • Ústí nad Labem, Mírové námÝstí • Pardubice, nám. Republiky Tyhle vlajkové lodÝ mezi vodafonními obchody nabízejí naprostou špiÏku mobilı dneška. A k ní samozěejmÝ taky pěíslušenství, které jinde nenajdete, těeba speciální handsfree, kryty na smartphony, fólie atd. Všechny tyhle vychytávky a telefony si samozěejmÝ mıžete objednat i ve zvláštní sekci na eshop.vodafone.cz.

Odoláte prachu, dešti Jestli hledáte telefon, který je na vrcholu doby, a ješeštÛ to není nÛjaká vyfintÛná sleÍinka, co nic nevydrží, rží, tak Sony Xperia™ Z je to pravé. Pyšní se certifikákátem odolnosti IPX5/7, takže odolá prachu i vodÛ dÛ jako málokterý telefon. Ale vy s tímhle chytrým m mobilem budete urÍitÛ chtít dÛlat i jiné vylomeniny, ny, než se s ním jen válet v písku na Sahaęe nebo koupat pat na MácháÍi. Tęeba takové focení s mobilem, to zase se Xperia™ Z posunula o kus dál. Každý, kdo už si ani nepamatuje, že nÛkdy byly foĥáky bez telefonu, urÍitÛ ocení foĥák s rozlišením 13 Mpix, 16x digitálním ím zoomem, snímaÍem Exmor RS, a technologií HDR DR (High Dynamic Range), která se postará o to, že vaše še fotky budou super a ostré, i když budete fotit tęeba ba proti svÛtlu. Takže Xperia™ Z z vás pohodlnÛ udÛlá Ûlá profíky a vaše fotky a videa budou kamarádi i rodidina milovat. Zvlášĥ, když na nÛ budou koukat rovnou u vás v mobilu na velkém pÛtipalcovém Full HD displeji s výbornou Íitelností i na slunci. A co tu máme dál? Ìistý design v luxusní Íerné barvÛ, tenké tÛlo a v nÛm Ítyęjádrový procesor Snapdragon S4 pro parádní výkon. SkvÛlou vychytávkou je taky režim STAMINA, díky kterému mįžete nÛkolikrát znásobit výdrž telefonu v pohotovostním režimu. Jak ęíkáme, tenhle šikovný fešák nÛco vydrží.

Sony XperiaTM Z OperaÎní systém: Android VnitĚní pamÜĦ: až 11 GB Fotoaparát: 13 Mpix


86

Telefony

Chytré telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Vodafone Smart II

Samsung GALAXY Y

Samsung GALAXY mini 2

Huawei Ascend G300

Sony Xperia miro

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

2577 KÍ

2777 KÍ

3577 KÍ

3977 KÍ

3977 KÍ

MMP od 277 KÎ

1777 KÍ / 1277 KÍ

2577 KÍ / 2077 KÍ

2977 KÍ / 2477 KÍ

3577 KÍ / 3077 KÍ

3577 KÍ / 3077 KÍ

MMP od 477 KÎ

507 KÍ / 7 KÍ

1777 KÍ / 1277 KÍ

1977 KÍ / 1477 KÍ

2577 KÍ / 2077 KÍ

2977 KÍ / 2477 KÍ

MMP od 777 KÎ

77 KÍ / 7 KÍ

777 KÍ / 277 KÍ

507 KÍ / 7 KÍ

1777 KÍ / 1277 KÍ

1977 KÍ / 1477 KÍ

MMP od 1177 KÎ

77 KÍ / 7 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 7 KÍ

507 KÍ / 7 KÍ

977 KÍ / 477 KÍ

MMP od 2177 KÎ

77 KÍ / 7 KÍ

77 KÍ / 77 KÍ

77 KÍ / 7 KÍ

77 KÍ / 7 KÍ

Tęi barevné kryty v balení

Poslední šance

Poslední šance u oranžové varianty

Poznámka

77 KÍ / 77 KÍ Poslední šance

Technická specifikace OperaÎní systém

Android

Android

Android

Android

Android

8,1 cm/3,2“

7,62 cm/3"

8,31 cm/3,27''

10,2 cm/4"

8,89 cm/3,5"

320x480

240x320

320x480

480x800

320x480

až 150MB/2GB

až 180MB/2GB

až 4GB/–

až 2GB/–

až 2,2GB/–

832 MHz

832 MHz

800 MHz

1 GHz

800 MHz

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

3Mpix

2Mpix

3Mpix

5Mpix

5Mpix

Displej v cm/" Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení Procesor Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

•/•

–/–

–/–

•/•

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1200

1200

1300

1500

1460

Délka hovoru (minut)

až 360

až 360

až 480

až 400

až 360

Pohotovostní doba (hodiny)

až 400

až 120

až 300

až 420

až 545

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/3.0

•/3.0

•/2.1

•/2.1

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz)

•/•

•/•

–/•

•/•

•/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

109x58x12,35

104x58x11,5

109,4x58,6x11,81

122,5x63x10,5

113x59,4x9,9

120

99,7

106

140

110

Íerná + modrá, rįžová, citrónová

šedá

oranžová, Íerná

šedá

Íerná, bílá

RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení Eko-tĚída www.vodafone.cz/eko-trida

ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ. Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává, a to nejménÝ po dobu 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dále dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


Telefony

87

Chytré telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu

HTC Desire C

Samsung GALAXY Ace

Samsung GALAXY Ace La Fleur

BlackBerry Curve 9320

LG Optimus L7

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

3977 KÍ

4577 KÍ

4577 KÍ

4577 KÍ

4577 KÍ

MMP od 277 KÎ

3577 KÍ / 3077 KÍ

4177 KÍ / 3677 KÍ

4177 KÍ / 3677 KÍ

3977 KÍ / 3477 KÍ

4177 KÍ / 3677 KÍ

MMP od 477 KÎ

2777 KÍ / 2277 KÍ

3077 KÍ / 2577 KÍ

3077 KÍ / 2577 KÍ

3177 KÍ / 2677 KÍ

3377 KÍ / 2877 KÍ

MMP od 777 KÎ

507 KÍ / 7 KÍ

1977 KÍ / 1477 KÍ

1977 KÍ / 1477 KÍ

2377 KÍ / 1877 KÍ

2577 KÍ / 2077 KÍ

MMP od 1177 KÎ

77 KÍ / 7 KÍ

507 KÍ / 7 KÍ

507 KÍ / 7 KÍ

1377 KÍ / 877 KÍ

1577 KÍ / 1077 KÍ

MMP od 2177 KÎ

77 KÍ / 7 KÍ

77 KÍ / 7 KÍ

77 KÍ / 7 KÍ

377 KÍ / 77 KÍ

577 KÍ / 77 KÍ

Akce 7x7 platí i u varianty La Fleur. Poslední šance

Poznámka

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/" Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení Procesor Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát

Android

Android

Android

BlackBerry

Android

8,9 cm/3,5"

8,9 cm/3,5"

8,9 cm/3,5"

6,2 cm/2,44''

10,9 cm/4,3"

320x480

320x480

320x480

320x240

480x800

až 90MB/4GB

až 150MB/2GB

až 150MB/2GB

až 512MB/2GB

až 2,7GB/–

600 MHz

832 MHz

832 MHz

806 MHz

1 GHz

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

5Mpix

5Mpix

5Mpix

3Mpix

5Mpix

Blesk/Autofocus

•/–

•/•

•/•

•/–

•/–

Kapacita baterie (mAh)

1230

1350

1350

1450

1700

Délka hovoru (minut)

až 430

až 660

až 660

až 420

až 360

Pohotovostní doba (hodiny)

až 570

až 640

až 640

až 432

až 550

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/4.0

•/3.0

•/3.0

•/2.1

•/3.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm)

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

102x56,6x11,95

113,4x60,5x11,5

113,4x60,5x11,5

109x60x12,7

125,5x67x8,8

100

112

112

103

122

Íerná

Íerná, bílá

kvÛtinový vzor

Íerná

Íerná

Hmotnost (g) Barevné provedení Eko-tĚída www.vodafone.cz/eko-trida

ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ. Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává, a to nejménÝ po dobu 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dále dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


88

Telefony

Chytré telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Samsung GALAXY Ace plus

Sony Xperia J

HTC Desire X

Windows Phone 8S by HTC

Samsung GALAXY S III mini

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

4777 KÍ

5777 KÍ

5977 KÍ

6577 KÍ

7577 KÍ

MMP od 277 KÎ

4377 KÍ / 3877 KÍ

5177 KÍ / 4677 KÍ

5577 KÍ / 5077 KÍ

5977 KÍ / 5477 KÍ

6777 KÍ / 6277 KÍ

MMP od 477 KÎ

3377 KÍ / 2877 KÍ

4177 KÍ / 3677 KÍ

4577 KÍ / 4077 KÍ

4977 KÍ / 4477 KÍ

5977 KÍ / 5477 KÍ

MMP od 777 KÎ

2577 KÍ / 2077 KÍ

3377 KÍ / 2877 KÍ

3777 KÍ / 3277 KÍ

3977 KÍ / 3477 KÍ

4977 KÍ / 4477 KÍ

MMP od 1177 KÎ

507 KÍ / 7 KÍ

2377 KÍ /1877 KÍ

507 KÍ / 7 KÍ

2977 KÍ / 2477 KÍ

3977 KÍ / 3477 KÍ

MMP od 2177 KÎ

77 KÍ / 7 KÍ

1377 KÍ / 877 KÍ

77 KÍ / 7 KÍ

1977 KÍ / 1477 KÍ

2977 KÍ / 2477 KÍ

Poslední šance

Bílý výmÛnný kryt v balení

Poznámka

Novinka k dostání v prįbÛhu mÛsíce. Funguje pouze na MicroSIM

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/" Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení Procesor Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

Android

Android

Android

Windows Phone 8

Android

9,27 cm/3,65"

10,16 cm/4"

10,16 cm/4"

10,16 cm/4"

10,16 cm/4"

320x480

480x854

480x800

480x800

480x800

až 1,8GB/–

až 2,8GB/–

až 4GB/–

až 350MB/–

až 8GB/–

1 GHz

1 GHz

2x1 GHz

2x1 GHz

2x1 GHz

•/–

•/–

•/–

•/–

•/–

5Mpix

5Mpix

5Mpix

5Mpix

5Mpix

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1300

1700

1650

1700

1500

Délka hovoru (minut)

až 690

až 438

až 600

až 1300

až 800

Pohotovostní doba (hodiny)

až 630

až 607

až 833

až 559

až 500

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/3.0

•/2.1

•/4.0

•/2.1

•/2.1

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz)

•/•

•/•

•/•

–/•

•/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

116x63,1x11,4

124,3x61,2x9,2

118,5x62,3x9,3

120x63x10

121,6x63x9,9

115

124

114

113

110

Íerná

Íerná, bílá

Íerná, bílá

modrá

modrá, bílá – La Fleur

RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení Eko-tĚída www.vodafone.cz/eko-trida

ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ. Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává, a to nejménÝ po dobu 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dále dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


Telefony

89

Chytré telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Apple iPhone 4 8GB

Samsung GALAXY S III

HTC One

Apple iPhone 5 16GB

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

9977 KÍ

12 977 KÍ

15 377 KÍ

17 577 KÍ

MMP od 277 KÎ

8977 KÍ / 8477 KÍ

11 777 KÍ / 11 277 KÍ

13 977 KÍ / 13 477 KÍ

15 577 KÍ / 15 077 KÍ

MMP od 477 KÎ

7977 KÍ / 7477 KÍ

10 777 KÍ / 10 277 KÍ

12 977 KÍ / 12 477 KÍ

14 577 KÍ / 14 077 KÍ

MMP od 777 KÎ

6977 KÍ / 6477 KÍ

9977 KÍ / 9477 KÍ

12 177 KÍ / 11 677 KÍ

13 577 KÍ / 13 077 KÍ

MMP od 1177 KÎ

5977 KÍ / 5477 KÍ

8977 KÍ / 8477 KÍ

11 177 KÍ / 10 677 KÍ

12 577 KÍ / 12 077 KÍ

MMP od 2177 KÎ

4977 KÍ / 4477 KÍ

7977 KÍ / 7477 KÍ

9977 KÍ / 9477 KÍ

8277 KÍ / 7777 KÍ

Funguje pouze na MicroSIM

Novinka

Funguje pouze na nanoSIM

Poznámka

Technická specifikace OperaÎní systém

iOS

Android

Android

iOS

8,9 cm/3,5"

12,2 cm/4,8"

11,94 cm/4,7"

10,16 cm/4"

Rozlišení displeje

640x960

720x1280

1080x1920

640x1136

Uživatelská pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení

až 8GB/–

až 16GB/–

až 32GB/–

až 16GB/–

1 GHz

4x1,4 GHz

4x1,7 GHz

2x1,02 GHz

Displej v cm/"

Procesor Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

•/–

•/•

•/•

•/•

5Mpix

8Mpix

Ultrapixel technologie

8Mpix

•/•

•/•

•/•

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1420

2100

2300

N/A

Délka hovoru (minut)

až 840

až 700

až 1572

až 840

Pohotovostní doba (hodiny)

až 300

až 790

až 464

až 225

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/4.0

•/4.0

•/4.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm) Hmotnost (g) Barevné provedení

–/•

•/•

•/•

–/•

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

800/850/900 /1800/1900/2100/2600

850/900 /1800/1900/2100

115,2x58,6x9,3

136,6x70,6x8,6

137,4x68,2x9,3

123,8x58,6x7,6

137

133

143

112

Íerná

modrá

stęíbrná

Íerná, bílá

Eko-tĚída www.vodafone.cz/eko-trida

ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ. Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává, a to nejménÝ po dobu 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dále dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


90

Tablety a telefony

Rozšíěená nabídka mobilı a tabletı, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Vodafone Smart Tab II7

Nexus 7

Vodafone Smart Tab II10

Samsung GALAXY Tab 2 10.1

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

4977 KÍ

7977 KÍ

8377 KÍ

10 977 KÍ

MMP od 277 KÎ

4577 KÍ / 4077 KÍ

7577 KÍ / 7077 KÍ

7977 KÍ / 7477 KÍ

9777 KÍ / 9277 KÍ

MMP od 477 KÎ

3777 KÍ / 3277 KÍ

6977 KÍ / 6477 KÍ

7377 KÍ / 6877 KÍ

8977 KÍ / 8477 KÍ

MMP od 777 KÎ

2777 KÍ / 2277 KÍ

5977 KÍ / 5477 KÍ

6577 KÍ / 6077 KÍ

7977 KÍ / 7477 KÍ

MMP od 1177 KÎ

1977 KÍ / 1477 KÍ

4977 KÍ / 4477 KÍ

5577 KÍ / 5077 KÍ

6977 KÍ / 6477 KÍ

MMP od 2177 KÎ

777 KÍ / 277 KÍ

3977 KÍ / 3477 KÍ

4577 KÍ / 4077 KÍ

5977 KÍ / 5477 KÍ

Poznámka

Funguje pouze na MicroSIM

Technická specifikace OperaÎní systém

Android

Android

Android

Android

17,78 cm/7“

17,7 cm/7"

25,65 cm/10,1“

25,7 cm/10,1''

Rozlišení displeje

600x1024

800x1280

1280x800

1280x800

Uživatelská pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení

až 1,8GB/–

až 27GB/–

až 16GB/–

až 16GB/–

1 GHz

4x1,3 GHz

2x1,5 GHz

2x1 GHz

•/–

•/•

•/•

•/–

2Mpix

1,2Mpix

5Mpix

3Mpix

Displej v cm/"

Procesor Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus

–/–

–/–

•/•

–/–

Kapacita baterie (mAh)

3550

4325

6340

7000

Délka hovoru (minut) Pohotovostní doba (hodiny)

až 507

až 200

až 600

až 2000

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/3.0

•/3.0

•/3.0

•/3.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz)

–/•

•/•

–/•

•/•

900/1800/1900/2100

850/900/1800/1900/2100

850/900/1800/1900/2100

850/900/1800/1900/2100 175,3x256,6x9,7

RozmÜry (mm)

192x122x11,5

198,5x120x10,65

178x259,8x8,69

Hmotnost (g)

400

350

580

587

Barevné provedení

šedá

tmavÛ hnÛdá

šedá

stęíbrná

Eko-tĚída www.vodafone.cz/eko-trida

ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ. Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává, a to nejménÝ po dobu 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dále dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


Tablety a telefony

91

Rozšíěená nabídka mobilı a tabletı, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Samsung GALAXY Note 10.1

Samsung GALAXY Camera

BlackBerry Curve 9320

LG Optimus L9

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

14 377 KÍ

12 977 KÍ

4577 KÍ

6977 KÍ

MMP od 277 KÎ

13 177 KÍ / 12 677 KÍ

10 977 KÍ / 10 477 KÍ

3977 KÍ / 3477 KÍ

6177 KÍ / 5677 KÍ

MMP od 477 KÎ

12 377 KÍ / 11 877 KÍ

9977 KÍ / 9477 KÍ

3177 KÍ / 2677 KÍ

5377 KÍ / 4877 KÍ

MMP od 777 KÎ

11 577 KÍ / 11 077 KÍ

9177 KÍ / 8677 KÍ

2377 KÍ / 1877 KÍ

4377 KÍ / 3877 KÍ

MMP od 1177 KÎ

10 577 KÍ / 10 077 KÍ

8177 KÍ / 7677 KÍ

1377 KÍ / 877 KÍ

3377 KÍ / 2877 KÍ

MMP od 2177 KÎ

9377 KÍ / 8877 KÍ

6977 KÍ / 6477 KÍ

377 KÍ / 77 KÍ

2377 KÍ / 1877 KÍ

Poznámka

Poslední šance

Technická specifikace OperaÎní systém

Android

Android

BlackBerry

Android

25,7 cm/10,1“

12,12 cm/4,77''

6,2 cm/2,44''

11,9 cm/4,7''

Rozlišení displeje

1280x800

1280x720

320x240

540x960

Uživatelská pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení

až 16GB/–

až 8GB/–

až 512MB/2GB

až 2,33GB/–

Procesor

4x1,4 GHz

4x1,4 GHz

806 MHz

2x1 GHz

•/•

•/–

•/–

•/•

8Mpix

16Mpix

3Mpix

5Mpix

Displej v cm/"

Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát Blesk/Autofocus Kapacita baterie (mAh) Délka hovoru (minut) Pohotovostní doba (hodiny)

•/•

•/•

•/–

•/•

7000

1650

1450

2150

až 420

až 450

až 2230

až 280

až 432

až 450

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/4.0

•/4.0

•/2.1

•/3.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz)

•/•

–/•

•/•

•/•

850/900/1800/1900/2100

850/900/1900/2100

850/900/1800/1900/2100

850/900/1800/1900/2100 131,9x68,2x9,1

RozmÜry (mm)

180x262x8,9

128,7x70,8x19,1

109x60x12,7

Hmotnost (g)

600

300

103

125

Barevné provedení

šedá

bílá

bílá

Íerná

Eko-tĚída www.vodafone.cz/eko-trida

ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ. Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává, a to nejménÝ po dobu 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dále dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


92

Telefony

Rozšíěená nabídka mobilı a tabletı, které si mıžete koupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafonu

BlackBerry Bold 9900

Nokia Lumia 820

Windows Phone 8X by HTC

Samsung GALAXY Note II

Sony Xperia Z

Apple iPhone 5 64GB

Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ Standardní cena

11 377 KÍ

11 977 KÍ

11 977 KÍ

14 777 KÍ

16 977 KÍ

22 977 KÍ

MMP od 277 KÎ

9777 KÍ / 9277 KÍ

10 577 KÍ / 10 077 KÍ

10 977 KÍ / 10 477 KÍ

13 177 KÍ / 12 677 KÍ

13 577 KÍ / 13 077 KÍ

20 577 KÍ / 20 077 KÍ

MMP od 477 KÎ

8777 KÍ / 8277 KÍ

9777 KÍ / 9277 KÍ

9977 KÍ / 9477 KÍ

12 377 KÍ / 11 877 KÍ

12 577 KÍ / 12 077 KÍ

19 577 KÍ / 19 077 KÍ

MMP od 777 KÎ

7977 KÍ / 7477 KÍ

8977 KÍ / 8477 KÍ

9177 KÍ / 8677 KÍ

11 377 KÍ / 10 877 KÍ

11 777 KÍ / 11 277 KÍ

18 577 KÍ / 18 077 KÍ

MMP od 1177 KÎ

6977 KÍ / 6477 KÍ

7977 KÍ / 7477 KÍ

8177 KÍ / 7677 KÍ

10 377 KÍ / 9877 KÍ

10 777 KÍ / 10 277 KÍ

17 577 KÍ / 17 077 KÍ

MMP od 2177 KÎ

5977 KÍ / 5477 KÍ

6777 KÍ / 6277 KÍ

6977 KÍ / 6477 KÍ

9377 KÍ / 8877 KÍ

9577 KÍ / 9077 KÍ

16 577 KÍ / 16 077 KÍ

Funguje pouze na MicroSIM

Funguje pouze na MicroSIM

Novinka dostupná v prįbÛhu mÛsíce

Funguje pouze na nanoSIM

Poznámka

Technická specifikace OperaÎní systém

BlackBerry

Windows Phone 8

Windows Phone 8

Android

Android

iOS

Displej v cm/"

7,1 cm/2,8"

10,9 cm/4,3''

10,9 cm/4,3"

14 cm/5,5"

12,7 cm/5“

10,16cm/4"

Rozlišení displeje

640x480

480x800

720x1280

720x1280

1080x1920

640x1136

Uživatelská pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení

až 8GB/–

až 8GB/–

až 11,5GB/–

až 16GB/–

až 11GB/–

až 64GB/–

1,2 GHz

2x1,5 GHz

2x1,5 GHz

4x1,6 GHz

4x1,5 GHz

2x1,02 GHz

Procesor Internet/Podpora HSPA+ Fotoaparát

•/–

•/•

•/–

•/•

•/•

•/•

5Mpix

8Mpix

8Mpix

8Mpix

13Mpix

8Mpix

Blesk/Autofocus

•/–

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Kapacita baterie (mAh)

1230

1650

1800

3100

2330

N/A

Délka hovoru (minut)

až 390

až 840

až 710

až 1140

až 840

až 840

Pohotovostní doba (hodiny)

až 307

až 360

až 360

až 600

až 550

až 225

Wi-Fi/GPS

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Bluetooth

•/2.1

•/3.0

•/3.0

•/4.0

•/4.0

•/4.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm)

•/•

•/•

–/•

•/•

•/•

–/•

850/900 /1800/1900

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

850/900 /1800/1900/2100

115x66x10,5

123,8x68,5x9,9

132x66x10

151x81x9,4

139x71x7,9

123,8x58,6x7,6

130

160

130

180

146

112

Íerná

Íerná

Íerná

šedá

Íerná

Íerná, bílá

Hmotnost (g) Barevné provedení Eko-tĚída www.vodafone.cz/eko-trida

ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ. Naši právníci by to Ěekli takhle: Sleva 500 KÏ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÝnu telefonu po 24 mÝsících. Podmínkou slevy je využívání nebo nová aktivace mÝsíÏního datového tarifu na telefonním Ïísle, k nÝmuž se telefon za zvýhodnÝnou cenu prodává, a to nejménÝ po dobu 24 mÝsícı od koupÝ telefonu. Slevu 500 KÏ lze získat i aktivací tÝchto internetových tarifı v rámci Férových tarifı (viz strany 70–71). Podmínkou zvýhodnÝné ceny telefonu je dále dodržení stanoveného minimálního mÝsíÏního plnÝní nejménÝ 24 mÝsícı od koupÝ telefonu.

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


Telefony

93

ObyÏejné telefony dostupné v prodejnách a v e-shopu Vodafonu

Vodafone 353

Nokia 100

Vodafone 155

Nokia 113

Nokia C2-01

Samsung Xcover 2

Základní cena Standardní cena

677 KÍ

677 KÍ

877 KÍ

1177 KÍ

1777 KÍ

1977 KÍ

MMP od 277 KÎ

7 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

377 KÍ

977 KÍ

1177 KÍ

MMP od 477 KÎ

7 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

577 KÍ

777 KÍ

MMP od 777 KÎ

7 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

MMP od 1177 KÎ

7 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

MMP od 2177 KÎ

7 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

7 KÍ

Poznámka

Technická specifikace OperaÎní systém Displej v cm/"

Vodafone

Nokia S30

Vodafone

Nokia S40

Nokia S40

Samsung

4,57 cm/1,8''

4,57 cm/1,8''

4,57 cm/1,8''

4,57 cm/1,8"

5,1 cm/2"

5,6 cm/2,2"

128x160

128x160

128x160

128x160

240x320

240x320

Rozlišení displeje Uživatelská pamÜĦ/ PamÜĦová karta v balení

až 2,8MB/–

–/–

–/–

až 16MB/–

až 43MB/–

až 40MB/–

Procesor

N/A

N/A

52 MHz

N/A

N/A

N/A

Internet/Podpora HSPA+

•/–

–/–

–/–

•/–

•/–

•/–

Fotoaparát

VGA

VGA

3Mpix

2Mpix

Blesk/Autofocus

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

Kapacita baterie (mAh)

770

800

1000

800

1020

1300

Délka hovoru (minut)

až 360

až 432

až 540

až 468

až 525

až 1140

Pohotovostní doba (hodiny)

až 300

až 35 dní

až 700

až 790

až 430

až 1000

Wi-Fi/GPS

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

Bluetooth

•/2.1

•/2.1

•/2.1

•/3.0

FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ Frekvence (MHz) RozmÜry (mm)

•/•

•/•

•/–

•/•

•/•

•/•

900/1800

900/1800

900/1800

850/900 /1800/1900

900/1800 /1900/2100

850/900 /1800/1900

109,2x46x12,2

110x45,5x14,9

110x56,5x13,5

110x46x14,8

109,8x46,9x15,3

122,5x52,9x17,9

68

70

88

77

89

110

stęíbrno-Íerná

Íerná

šedá

Íerná

stęíbrná

šedá

Hmotnost (g) Barevné provedení Eko-tĚída www.vodafone.cz/eko-trida

Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH


94

Pęíslušenství

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz

Pęíslušenství nám sluší Chodíte do našich prodejen jen jednou za Ías pro tarif nebo telefon? DÛláte chybu. Máme pro vás totiž i obrovský výbÛr znaÍkového pęíslušenství od WG, který by vám nemÛl uniknout. Ve vÛtšinÛ prodejen Vodafonu seženete znaÍkové pęíslušenství k mobilním telefonįm jako napęíklad: – NabíjeÍky – Baterie – Bluetooth zaęízení – Datové kabely – Držáky do auta – Handsfree sady – Flash disky To všechno ve velkém výbÛru a za moc hezké ceny. MomentálnÛ tęeba frÍí špiÍková offline navigace Sygic pro Android i iOS, která podporuje gesta dotykových displejį. Tak se k nám pęijÏte mrknout.

Navigace Sygic Pracuje bez pěipojení k internetu. Bezplatné aktualizace. Navigace je vázaná na telefonní Ïíslo a SIM s licencí na 3 roky. Kamarády z Facebooku nebo Twitteru najdete na mapÝ.

S navigací za

699 KÏ

se neztratíte


Pro ūrmy

95

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/ŭrma

BuÏte stále online, a máte podnikání pod kontrolou Pęehlednost, rychlost a intuitivní ovládání tabletį jsou to pravé pro váš byznys. Využijte nejmodernÛjší technologie pro svįj úspÛch a také relaxaci, hry a nejnovÛjší zprávy ze svého oboru. Za kolik vám tablet pĚipojíme? PĚipojení pro tablet mİžete mít za zvýhodnÜnou cenu s kterýmkoliv balíÎkem Férových tarifİ.

Pěipojení pro tablet super

500 MB Objem dat (FUP)

268 KÏ Vodafone Smart Tab II7 už od

4077 KÏ

201 KÏ

standardní cena 977 KÏ 4 977KÏ

Pěipojení pro tablet premium

1 GB

Objem dat (FUP)

402 KÏ 301 KÏ Uvedené ceny jsme zaokrouhlili na celé koruny

Samsung GALAXY Note 10.1

12 677 KÏ

standardní cena 14 377 KÏ 377KÏ


96

Snadná cesta k Vodafonu

Business Férové tarify

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz/ŭrma Máte Ůrmu a potěebujete individuální nastavení pro každého zamÝstnance? Volejte zdarma 800 777 700

Nabídka mÛsíce pro firmy Máte IÌO? Vyberte si nÛkterý ze skvÛlých Business Férových tarifį navrch s neomezeným voláním a SMS ve ūrmÛ a ještÛ výhodnÛjšími podmínkami pro volání.

Business Férové tarify Máme pro vás ty nejférovÛjší tarify na trhu. PoęiÏte si je i s nÛkterým ze zvýhodnÛných chytrých telefonį.

VPN

Neomezené volání a SMS ve firmÛ

ÚÍtování po vteęinách

Business Fér 399

Business Fér 599

Business Fér 799

Business Fér 999

Business neomezený

neomezené volání a SMS ve ŭrmÜ

neomezené volání a SMS ve ŭrmÜ

neomezené volání a SMS ve ŭrmÜ

neomezené volání a SMS ve ŭrmÜ

neomezené volání a SMS ve ŭrmÜ

50

100

200

300

3299

další 5,03 KÎ/min.

další 5,03 KÎ/min.

další 5,03 KÎ/min.

další 3,01 KÎ/min.

neomezené volání

neomezené SMS

neomezené SMS

neomezené SMS

neomezené SMS

neomezené SMS

150 MB

300 MB

300 MB PĚipojení pro mobil super

600 MB

PĚipojení pro mobil premium

PĚipojení pro mobil premium+

925 KÏ

1502 KÏ

1754 KÏ

1972 KÏ

4426 KÏ

399 KÏ

599 KÏ

799 KÏ

999 KÏ

3299 KÏ

minut volání

v síti Vodafone ostatní 1,51 KÎ/SMS

PĚipojení pro mobil standard

minut volání

do mobilních sítí

PĚipojení pro mobil super

minut volání

do mobilních sítí

minut volání

do mobilních sítí

do mobilních sítí

1,2 GB


Business Férové tarify

Snadná cesta k Vodafonu

97

Výhody Business Férových tarifİ.

Ìerpání minut z tarifu i pro volání do zahraniÍí

Samsung GALAXY Note II

Neomezené SMS do mobilních sítí

600

minut volání

další 3,01 KÎ/min.

neomezené SMS do mobilních sítí

1,2 GB

PĚipojení pro mobil premium+

2611 KÏ 1499 KÏ 9877 KÏ

Nový chytrý telefon mıžete mít za ještÝ lepší cenu.

Business Fér 1499 neomezené volání a SMS ve ŭrmÜ

standardní cena 14 777 KÏ

Volání a SMS ve ŮrmÝ v rámci Business Férových tarifı je díky VPN zdarma.

S vybranými Business Férovými tarify máte výhodnÝjší sazbu volání za 3,01 KÏ.


98

Snadná cesta k Vodafonu

Férové tarify

Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777

7 chytrých telefonį za férových 7 korun SedmiÍka je šĥastné Ííslo. Vodafone pro vás teÏ má sedm super mobilį po sedmi korunách za kus. MrknÛte na našich sedm stateÍných a vybírejte, který se vám líbí nejvíc!

Vodafone Smart II

Fér tarif 599

HTC Desire C

100

300

minut volání

minut volání

další 5,03 KÎ/min.

další 5,03 KÎ/min.

neomezené SMS

neomezené SMS

300 MB

600 MB

do mobilních sítí

7 KÏ

standardní cena 2577 KÏ

PĚipojení pro mobil super

1260 KÏ

do mobilních sítí

PĚipojení pro mobil premium

7 KÏ

standardní cena 3977 KÏ

599 KÏ

Za 7 KÍ s Fér tarifem 599.

Fér tarif 999

1730 KÏ 999 KÏ

Za 7 KÍ s Fér tarifem 999.


Férové tarify

Snadná cesta k Vodafonu

Samsung GALAXY mini 2

Samsung GALAXY Ace plus

99

Huawei Ascend G300

Fér tarif 1499

600

minut volání

další 5,03 KÎ/min.

neomezené SMS do mobilních sítí

1,2 GB

PĚipojení pro mobil premium+

7 KÏ

7 KÏ

standardní cena 3577 KÏ Za 7 KÍ s minimální mÛsíÍní útratou 777 KÍ na dva roky.

Samsung GALAXY Ace

standardní cena 3977 KÏ Za 7 KÍ s minimální mÛsíÍní útratou 1177 KÍ na dva roky.

HTC Desire X

2369 KÏ

7 KÏ

1499 KÏ

standardní cena 4777 KÏ Za 7 KÍ s Fér tarifem 1499.

7 KÏ

standardní cena 4577 KÏ

7 KÏ

standardní cena 5977 KÏ

Za 7 KÍ s minimální mÛsíÍní útratou 1177 KÍ na dva roky.


Copyright © 2013 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Tvoje živá galerie

Umíš si vychutnat život?

THE OFFICIAL SMARTPHONE

Profile for Čilichili

2013 | 03 | Čilichili: Sto  

100. číslo o čísle 100

2013 | 03 | Čilichili: Sto  

100. číslo o čísle 100

Profile for cilichili
Advertisement