Page 3

ROZJEZD Fakebook

ZTOHOVEN Toto provokuje (2 lidi) · Mluví o tom (324 novináĥĭ) Veĥejnĕ známá bojĭvka ąlenové: Bojims Eĥíctjméno, Schovaných Udák, Pĥiz DisráĆ, Prac Ujuvreklamĕ, Anon Ymnĕsitroufnu O nás

Akce

Umĕlecká intervence |

Fotka umĕlecké intervence

Reakce

Naše úderné akce

Mediální výstupy

Ukázat vše

Pĥidej výkĥik obdivu...

Skupina ZTOHOVEN pĥidala Programové prohlášení Umĕní mĕní svĕt! Skupina ZTOHOVEN pĥidala Umĕleckou intervenci Pronikneme do vysílání obecního úĥadu v Mrskolesích a vyhlásíme falešný sbĕr králiĆích kožek.

Vpád do programu telky ve 3 ráno

Úprava pasových fotek v Photoshopu

Zveĥejnĕní telefonĭ na politiky

Pĥelepení panáĆkĭ na semaforu

Skupina ZTOHOVEN pĥidala Umĕleckou intervenci Do lesní školky v ďáblicích tajnĕ vysadíme dva smrĆky navíc.

Aleš Up: Výbornĕ kluci. Demaskujte tenhle prohnilej systém!

Skupina ZTOHOVEN pĥidala Teoretický pĥíspĕvek Jsme Anonymous Ćeské kultury. Provokace je dĭležitou souĆástí umĕní. Fáze šoku probouzí spoleĆnost z letargie a pĥináší pocit doĆasného ohrožení statu quo. Baf!

Toto se líbí uživatelĭm Max Pĕtosob, Alena Co a Dora Žtese Guma Guar: Jste nuly. My pĥidáme k tĕm smrĆkĭm cedulku „Knížák je vedle jak ta jedle!“ Pode Bal: Chudáci. My oznaĆíme Ćervenou stužkou všechny smrĆky, pod kterejma se pĥed tĥiceti lety schovávali STBáci. Rafani: My se pod ty smrĆky vykálíme!

Foto: Monika Tomášková/MF DNES, Milan MalíÝek/Právo, Proŏmedia

Skupina ZTOHOVEN pĥidala Umĕleckou intervenci Ve Ćtyĥi hodiny ráno si otevĥeme stránky Tĕlovýchovné organizace Sokol a udĕláme tam dvacet klikĭ. Máša Škazamuže: Výbornĕ kluci. Demaskujte tenhle prohnilej systém!

DVĔSTĔHOVEN: A nás ještĕ neznáte, ale jsme dvakrát lepší než vy! Pode Bal: Na všechny nové smrĆky povĕsíme vánoĆní koule se jmény StBákĭ, kterým je to jedno! Rafani: Pod ty koule se vykálíme!

Uživatel Jiĥí Znul napsal na zeĐ skupiny ZTOHOVEN Gratuluju. Pĥelepený reklamy v metru zasáhly tenhle prohnilej systém! Tomu se smĕje uživatel Tenhle prohnilej systém

ČiliChili | 3 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

Guma Guar: Pozveme tam Knížáka na brigádu a použijeme vaše exkrementy jako hnojivo! ZTOHOVEN: A my tam pak ve dvĕ ráno pĥijdeme tak, aby si toho nikdo nevšim!

3

2013 | 03 | Čilichili: Sto  

100. číslo o čísle 100

2013 | 03 | Čilichili: Sto  

100. číslo o čísle 100