Page 27

TÉMA VæTŠINA JAZYKOVÝCH MUTACÍ SCRABBLU (VÜETNæ ÜESKÉ) MÁ 100 CIHLIÜEK SËPÍSMENKY. VæTŠINA SVæTOVÝCH MæN SE DæLÍ NAË100 MENŠÍCH FUFNÍKĵ (HALÉěĵ, CENTĵ, GROŠĵ ATD...) 100 je atomové Ýíslo fermia. Fermium je prvek, který vznikne, když bombardujeme plutonium neutrony (nezkoušejte doma!).

100 KALORIÍ

ZAKLEKNOUT AËPAL!

Stovka je královská disciplína královského sportu – atletiky. Vítçz první olympijské stovky Thomas Burke zabçhl stovku zaË12 vteĜin. ZaËsouÝasným vítçzem Usainem Boltem by zaostal oË2,37 vetĜiny, což odpovídá 19,7Ëmetru.

MATEMATICKÉ OKÉNKO 100 = (1 + 2 + 3 + 4)2 100 = 13+ 23 + 33 + 43 = 1 + 8 + 27 + 64 100 = SOUÜET PRVNÍCH DEVÍTI PRVOÜÍSEL (2+3+5+7+11+13+17+19+23) 100 = SOUÜET ÜTYě PÁRĵ PRVOÜÍSEL (47+53, 17+83, 3+97, 41+59) 100 = SOUÜET PRVNÍCH DESETI LICHÝCH ÜÍSEL (1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19)

JedniÝka aËsto nul (1x10100) se jmenuje googol. Poprvé to slovo použil vËroce 1938 Milton Sirotta, devítiletý synovec amerického matematika Edwarda Kasnera. Název Ýísla inspiroval jméno jednoho internetového vyhledávaÝe. Schválnç, jestli ho uhodnete.

nářadí. Tak třeba 25. Vendémiaire slavil svátek boeuf, 14. Ventôse vélar a 17. Fructidoru cardère (česky: vůl, hulevník lékařský a štětka – představte si pod tím, cokoli je vám libo). Počátek revolučního letopočtu byl stanoven zpětně na 22. září 1792 a kalendář perfektně kopíroval přírodní cyklus ročních dob. Byl ale natolik revoluční, že vydržel jen do roku 14, tedy po našem do roku 1805. Pak jej Napoleon Bonaparte ke všeobecné úlevě zrušil. Mimochodem, právě v posledním roce platnosti revolučního kalendáře došlo ke slavné bitvě u Slavkova poblíž Brna. Zatímco rakouská VËROCE 100 armáda měla v kalendáři 2. prosince 1805, ruské carské ÜíĎané vynalezli koleÝko aËzaÝali hromadnç vojsko, které ještě používalo juliánský kalendář, mělo 20. používat papír naËpsaní. VËEvropç vyhynuli lvi. listopadu a Francouzi měli 12. Frimaire roku 14. Je s podiZemĜel apoštol Jan. vem, že se armády vůbec sešly. Metrická soustava, založená na desítkách, ve výšce sto kilometrů nad zemským povrchem a voda vře se jako jednoznačně výhodnější prosazuje při sto stupních Celsia – to jsme si stanovili uměle, aby se v přírodních vědách a technických oborech. to dobře počítalo a pamatovalo. Také délkovou jednotku V běžném životě její vítězství ještě pořád není metr zavedli Francouzi tak, že změřili čtvrtinu obvodu jednoznačné. Hlavně v anglosaském světě. Země a výsledek vydělili deseti miliony. Souvisí s tím i litry V samotné Anglii ještě krátce po roce 1990, a kilogramy a dohromady tomu říkáme metrická soustava. tedy 200 let po vzniku metrické soustavy, používali prakticky výhradně yardy, pinty a libry. NADÁVKY MÍSTO MĚSÍCŮ Už tehdy ale byli rozhodnuti přijmout metÚplně všechno ale v desítkové soustavě přece jen nepo- rickou soustavu a ve velkých obchodech čítáme. Dodnes se u nás zachovalo povědomí o počítání byly na cedulkách u zboží připsány metrické na tucty a kopy. Právě kopa (60) a velekopa neboli kopa údaje – drobným písmem, aby moc nerukop (3600) připomínají, že v měření úhlů a času se desít- šily, ale aby si zákazníci zvykali. Američané ková soustava vůbec neujala. Pokus tu byl – v revoluční se yardů, mílí a galonů spíš ze setrvačnosti Francii se od listopadu 1793 používal takzvaný revoluční nevzdali dodnes. Občas to má i drobné nepříkalendář, ve kterém se všechno počítalo na desítky. Tedy jemné následky. Například v roce 1999, když skoro všechno. Rok si zachoval 12 měsíců, jež dostaly nové k Marsu letěla sonda Climate Orbiter, počínázvy, jako například Brumaire, Frimaire, Floréal či Ther- tal navigační tým polohu sondy vůči planetě midor. Měsíce se ovšem nedělily na týdny, ale na dekády, v kilometrech, ale operátoři, kteří řídili přibliúseky po deseti dnech. Dál se pokračovalo revolučními žovací manévr pomocí raketových motorů, hodinami. Den se dělil na 10 hodin, hodina na 100 minut se domnívali, že údaje jsou v mílích. Sonda a minuta na 100 sekund. Primidi, Duodi, Tridi, Quartidi, shořela v atmosféře Marsu, což samozřejmě Quintidi, Sextidi, Septidi, Octidi, Nonidi, Décadi není původně nebylo v plánu. Americké daňové seznam hustých nadávek, ale výčet názvů – vlastně jen poplatníky přišla tahle chybička v soustavě čísel – dní v dekádě. Místo tradičních jmen byly v revoluč- na několik stovek milionů dolarů. ním kalendáři uvedeny svátky rostlin, zvířat, hornin nebo

obsahuje napĜíklad: 18 slaných minipreclíkĶ, 8Ëkrevet sËostrou omáÝkou, 1/3 koblihy, 1/6Ëporce hranolkĶ uËMekáÝe, 10 jahod aËlžíce šlehaÝky, 1Ëbanán, 10 ÝipsĶ, 1/10 bigmeka. Spálíte je pĜi: 10 minutách skákání pĜes švihadlo, 13 minutách bçhu, 20 minutách venÝení psa, 34 minutách úklidu, 1 hodinç aË48Ëminutách spánku.

FALEŠNÉ STOVKY Stonožka – žádný zástupce tĜídy stonožek nemá 100 noh. Mají totiž vždy lichý poÝet párĶ konÝetin aËmĶžeme tedy maximálnç najít devadesátiosminožku nebo stodvanožku. Vçtšina stonožek má ale kolem 70 nožiÝek. Stoletá válka – válka mezi Anglií aËFrancií trvala 116 let (1337–1453). Stolistá rĶže – Rosa Centifolia je umçle vyšlechtçný druh rĶže. Namísto pçti okvçtních lístkĶ jich má celý trs, ale pĜesnç sto jich vËkvçtu nenajdete (aÝkoliv to mĶžete zkusit). Sto jezer – náhorní plošina vËBritské Kolumbii (USA). Stovky jezer se naËní sice nedopoÝítáte, ale vËmístních turistických prĶvodcích se tvrdí, že tudy je hezká procházka. Stovçžatá Praha – pĜezdívku dal hlavnímu mçstu matematik Bernard Bolzano nçkdy pĜed dvçma sty lety (prý jich napoÝítal 103). Dnes jich je neznámo kolik – tçch velkých je zhruba 120, všech zhruba 1000. Pražská informaÝní služba píše oËasi 500. Sto zvíĜat – veËstálém obsazení kapely hraje veËskuteÝnosti zvíĜat jen deset. Sto rokĶ samoty (Cien años de soledad) – Román Gabriela Garcíi Márqueze popisuje osudy šesti generací rodu BuendíĶ. Dçj není pĜesnç datován, ale podle vývoje událostí se zdá, že Márquez stovku oËnçkolik let pĜetáhl.

<

ČiliChili | 3 | 2013 cilichili.cz | facebook.com/cilichili

27

2013 | 03 | Čilichili: Sto  

100. číslo o čísle 100

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you