Page 20

NATÁLKA VESELÁ Psací matka, neustále vËkalupu

JINDěICH NOVÁK Matador aËneustálý ponoukaÝ kËvyšším výkonĶm

MICHAEL KRATOCHVÍL Fotograf módy, rozhovorĶ aËvšeho ostatního. ěíká si Muŏnán

84

JÁ HO NEVIDÍM.

Knížka: Mýtus oËvçÝném návratu. ZËtéhle knížky odËMircey Eliadeho vám dojde, že taková prĶmyslová revoluce byla vËdçjinách Ýlovçka bezvýznamná epizodka.

69

Místo: Londýn. NauÝil mç adorovat pražskou MHD iËostatní vçci vËnašich „zaprdçných“ Üechách.

77

85

70

78

95

79

96

68 PROTOŽE MI JAKO PRVNÍ VËŽIVOTæ DOKÁZALA VYSVæTLIT, 76 ŽE VŠECHNO MÁ SMYSL, IËKDYŽ Kniha: Aldous Huxley – VçÝná ŏlozoŏe.

Hudba: Earthling Davida Bowieho. Ukázal mi, že vËhudbç fakt není nic nemožné.

Hudba: IËHad AËDream, Joe odËNicka Cavea. Dokonce jsem své tehdejší holce zaÝal Ĝíkat Joe.

80

Místo: Vlastnç kterákoli hora nad 2000Ɠm, naËkterou nevede lanovka.

71

Kniha: Já, písniÝka. Rád zpívám a obsah tçchhle knížek je pro mç dĶležitý, byĨ ho znám už vlastnç nazpamçĨ.

72

Album: The Offspring – Americana. Symbolizuje pro mç pĜechod odË„toho, co poslouchal táta“ kË„tomu, co poslouchali spolužáci“.

73

Film: Tanec sËvlky. Není vËtom žádná fascinace pĜírodními národy obecnç, ale jednoduše mç baví jezdit naËkoni, spát vËtee-pee, stĜílet zËluku aËbçhat poËlese.

74 75

Osobnost: Václav Havel. Prostç symbol.

Místo: Üeský les. Oblast, která byla uzavĜená kvĶli železné oponç. Je tam vidçt pomíjivost stop, které zaËsebou civilizace zanechává.

20

Hudba: Plastic Beach odËGorillas. PoĜád nevím, kam to zaĜadit.

Movie: Krátký ŏlm oËzabíjení odËKieĠlowského. Poprvé jsem vËklubovém kinç zažil, že poËprojekci vycházeli krasoduši vËbatikovaných triÝkách zamlklí, bez hihĎání aËnezaÝali ŏlm hned rozebírat.

Osobnost: Clint Eastwood. Kovboj, který vËskoro vËdevadesáti není kËsmíchu, prostç není kËsmíchu.

JAKUB MAěÍK Nejmladší aËnejlíp obleÝený designér aËmilovník plyšových písmen

Kniha: Svçtová válka se zombie odËMaxe Brookse. Koupil jsem si ji omylem domnívaje se, že je to kniha oËprvní svçtové válce. Není. Ale je to pecka.

JIRKA HOLUBEC NovináĜ, který to prakticky celé píše

82

Hudba: Thelonious Monk – Well, You Needn’t. OËpotrhlém apoštolovi moderního jazzu vedou teoretici dohady, jestli byl diletant, nebo génius. VeËskuteÝnosti byl bezpochyby génius. Jeho hudba je prostç jedna zËtçch vçcí, kterým buá nerozumíte, nebo ano. AËje fajn patĜit mezi ty druhé.

83

Místo: Jezero Puškar. Ütvercové jezero vËpoušti indického Radžastánu. Jedno zËnejsvatçjších míst Indie, které nemají šanci znesvçtit ani hordy zkouĜených turistĶ aËvypasení falešní mniši.

93

Kniha: Nic vám netajím odËWolfa Lowenthala. NejdĶležitçjší vçc pro ÝtenáĜe je, aby ho u Ýtení nebolela záda. Tahle skvçlá knížka mç pĜimçla zaÝít blbnout s tai-Ýi a moje obratle vrní blahem.

94

Film: Saló aneb 120 dní Sodomy. DoËpropasti se nemáme dívat moc Ýasto, aby se ona nezaÝala dívat doËnás. Ale aspoĎ jednou zaËživot je pohled pĜes kraj pekla potĜeba.

Osobnost: Medvídek Pú. Každá zËosobností, které za nçco stojí, ho vËsobç kousek má.

86

Film: Stalker odËTarkovského. Hlavnç kvĶli té místnosti, která splní každé pĜání (jak se tam leze plný nadšení, jak zmçníte svçt, ale pak se vám chce strašnç ÝĶrat...)

87 88

Místo: Angola. V Africe si pĜipadáte jako uprostĜed otevĜené rány. Barvy jsou tam barevnçjší, smrady smradlavçjší a život živçjší. UÝitelé by tam mçli vozit dçti na školu v realitç.

Osobnost: Ježíšek. Prostç tak.

Místo: Mars. Tuhle jsem tam odlít zËjednoho baru. Je to super místo, jen tam musíte strašnç rychle chodit aËzhluboka dýchat. Strašná prÝa je nakopnout toho robota zËNASA.

JAN THOMPSON Stydlivý, ale šikovný anglický graŏk aËkreslíĜ

97

Kniha: World Stormrider Guide. Knížka oËnejlepších svçtových místech pro surfování. Nejlepší knížka pro snçní.

81

Kniha: Dance, Dance, Dance. Ütete knihu, kterou napsal podivínský Japonec Haruki Murakami jako svou poloviÝní autobiograŏi. AËmáte pocit, že ji píše oËvás aËoËtom, co zrovna prožíváte. Pak se Japonec vyskytne vËPraze aËvy vystojíte dvouhodinovou frontu naËpodpis. Když naËvás dojde Ĝada, on se naËvás podívá aËzazubí se, jako by Ĝíkal: „Jo, já vím.“

ŠTEFAN ŠVEC Somnambulní šéfeditor

SIMON BROWN Hlavní graŏk, co tomu všemu dává švih

89 NIKDY JSEM TO NEDOÜETL DOËKONCE, ALE VË15 TO BYLO Kniha: Hobit.

FAKT CHLAPÁCKÝ ÜTENÍ.

90

Film: Tootsie. Chlapík pĜevleÝený zaËženskou mç pokaždé rozchechtá.

91

Osobnost: Dick Cheney. Génius absurdních citátĶ. Dejme tomu: „Až naËobÝasné infarkty jsem se nikdy necítil líp.“

92

Místo: Angel Falls veËWalesu. Strašnç rád se tam koupu nahatý.

98

Hudba: Love In VainËodËRoberta Johnsona. Díky téhle písniÝce jsem se nauÝil naËkytaru (špatnç).

99

Film: The Endless Summer. NejlegraÝnçjší ŏlm oËsurfaĜích zeËvšech. AËmá super plakát.

100

Místo: ěeka Fal vËCornwallu. NaËtuhle Ĝeku jsem se dívával zËokna vËdçtství aËmohl bych ji objevovat poĜád dokola.

2013 | 03 | Čilichili: Sto  

100. číslo o čísle 100

2013 | 03 | Čilichili: Sto  

100. číslo o čísle 100