Page 16

TÉMA ČILICHILI NA CO JSME PYŠNÍ

OdËroku 2004, kdy jsme zaÝali vycházet, jsme vydali 100 Ýísel vËcelkovém nákladu 11Ë632Ë000 kusĶ. ěíjen 2006: Velká žranice TÍMHLE ÜÍSLEM JSME PěEDPOVæDæLI BOOM VAěENÍ VËÜESKU Podobné pĜedpovçdi nám odËté doby vyšly ještç nçkolikrát. Velký ohlas vzbudilo tĜeba vydání oËtom, že jsme popelnice Evropy, oËsvçtç dĶchodcĶ nebo oËAfrice jako probouzejícím se kontinentu, veËkterém je toho mnohem víc než katastrofy, války aËhladomor.

2849Ɠkm

BY MæěILA TRASA ZE VŠECH VÝTISKĵ ÜILICHILI, KTERÉ JSME PUSTILI DOËOBæHU, KDYBYCHOM JE POSKLÁDALI ZAËSEBOU.

Üerven 2011: Buáte tolerantní VËLÉTæ ROKU 2011 JSME NAHLAS PODPOěILI PRAGUE PRIDE Dostali jsme spoustu skvçlých ohlasĶ zdaleka nejen odËhomosexuálĶ. Üilichili prozatím proteklo

9 11 5 1 5 32Ë000 16 nových dçtí EDITORĵ

DESIGNÉRĵ

ASISTENTEK

PRODUKÜNÍ PSĵ

ŠÁLKĵ KÁVY

PěIZNALA REDAKCE BæHEM VYCHÁZENÍ ÜASOPISU

Leden 2012: Záchodové Ýíslo USPOěÁDALI JSME HAPPENING PěI VZTYÜOVÁNÍ KADIBUDKY aËspustili aplikaci, která každému umožnila najít si útoÝištç vËtçžké chvíli. Dostala spoustu cen.

16

2013 | 03 | Čilichili: Sto  

100. číslo o čísle 100

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you