Page 1

BUKU PANDUAN PEMBINAAN ITEM

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN PERAK

1


KATA ALU-ALUAN PENGARAH PELAJARAN PERAK

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera,

Syabas dan tahniah saya ucapkan khususnya kepada Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pelajaran Perak kerana berjaya menerbitkan Buku Panduan Pembinaan Item bagi tahun 2013. Tahniah kepada para pegawai yang telah merealisasikan impian ini. Pentaksiran merupakan suatu alat yang bersistem yang bertujuan untuk melihat tahap pencapaian pembelajaran murid serta tahap keefektifan pengajaran guru.Maka, ianya harus dibina mengikut peraturan-peraturan tertentu, manakala prosedur di dalam mentadbirkannya harus ditentukan.Buku Panduan Pembinaan Item yang dihasilkan dapat memberi panduan kepada guru-guru terhadap langkah-langkah yang perlu diambil perhatian dalam penyediaan item ujian objektif dan ujian esei.

Secara keseluruhannya, prosedur yang di pertunjukkan oleh manual ini amat baik dan dicadangkan agar ianya menjadi satu peraturan yang khusus dalam pembinaan ujian.Ini menunjukkan bahawa produk yang dibangunkan adalah bersesuaian untuk digunakan sebagai panduan para pendidik atau pembina ujian (test constructor). Dengan penghasilan panduan dalam merekabentuk struktur ujian atau penilaian ini, adalah dijangkakan ianya akan dapat membantu para pendidik di dalam menyediakan instrumen ujian dengan masa yang lebih singkat serta mempunyai tahap kualiti yang baik serta ujian yang dilakukan mencapai matlamat atau objektif seperti yang telah ditetapkan serta mempunyai kesahan serta kebolehpercayaan yang tinggi. Akhir kata, saya mengucapkan tahniah sekali lagi kepada seluruh warga kerja Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pelajaran Perak yang berganding bahu menerbitkan Buku Panduan Pembinaan Item bagi tahun 2013 ini.

Sekian.

(HAJI MUHAMAT ROLI BIN HAJI HASSAN, PMP.,AMN.,AMP.) 2


Pengarah Pelajaran Perak KATA ALU-ALUAN KETUA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK Setinggi –tinggi syukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan izin-Nya, Buku Panduan Pembinaan Item Tahun 2013 , Jabatan Pelajaran Perak telah berjaya diterbitkan.

Syabas dan tahniah kepada semua warga Sektor Pengurusan Akademik atas kesungguhan dan kegigihan mereka menghasilkan Buku Panduan Pembinaan Item ini. Tidak lupa juga kepada semua pihak yang telah memberi sokongan dan motivasi serta kerjasama sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam

menjayakan

penerbitan bahan ini.

Buku Panduan Pembinaan Item ini diterbitkan sebagai satu usaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru-guru membina item yang merupakan harta intelek yang tidak ternilai untuk panduan dan rujukan kepada semua guru. Bahan terbitan ini juga, sebagai suatu inisiatif Sektor Pengurusan Akademik untuk membantu guru-guru di seluruh negeri Perak agar dapat

membina item yang berkualiti selaras dengan

keperluan sistem pendidikan di negara ini. Diharapkan, item yang berkualiti yang mampu dihasilkan oleh guru-guru dapat membantu perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu dari aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Semoga Buku Panduan Pembinaan Item ini dapat dimanfaatkan dengan sebaikbaiknya oleh generasi guru kini dan akan datang

Sekian, terima kasih

(ABDUL GHANI BIN MOHAMAD NIZA, PMP.,AMP.) Ketua Sektor Sektor Pengurusan Akademik 3


Jabatan Pelajaran Perak.

4


PENGENALAN

Pentaksiran ialah satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan. Pentaksiran merangkumi aktiviti menghurai, merekod, memberi skor dan menginterpretasi maklumat tentang hasil pembelajaran seseorang pelajar

Pentaksiran juga merupakan satu episod dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor, dan mengintepretasikan maklumat tentang pembelajaran seseorang murid bagi sesuatu tujuan.

Pentaksiran juga merupakan satu proses untuk mendapatkan gambaran tentang prestasi pembelajaran seseorang dalam sesuatu subjek atau aktiviti pembelajaran. Aktiviti pentaksiran dijalankan secara berterusan.

Dalam konteks sekarang istilah pentaksiran mula digunakan dalam membuat penilaian.Popham (2000) berpendapat istilah pengukuran, pengujian dan penaksiran digunakan silih berganti dan dianggap sebagai sinonim. Pentaksiran melibatkan proses membuat keputusan berdasarkan kepada suatu peraturan atau piawaian. Pentaksiran merupakan sebahagian daripada proses pembelajaran.

Dalam konteks pendidikan juga pentaksiran dianggap sebagai suatu proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menterjemahkan maklumat tentang pembelajaran seseorang murid bagi sesuatu tujuan tertentu (Lembaga Peperiksaan Malaysia, 2000). Hasil pentaksiran dinyatakan dalam bentuk skor.Skor mestilah sah dan boleh dipercayai untuk memastikan

keadilan

kepada

murid

serta

pentaksiran.

5

mengekalkan

kewibawaan

institusi


Proses pentaksiran sememangnya perlu dititik beratkan oleh para pendidik. Pentaksiran mempunyai banyak tujuan dan kepentingannya. Pertama, pentaksiran adalah proses bagi

mendapatkan

gambaran

tentang

prestasi

seseorang

murid

di

dalam

pembelajarannya. Kedua, pentaksiran adalah untuk menilai segala macam aktiviti yang dijalankan semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Pentaksiran juga penting bagi mendapatkan maklumat secara berterusan berkaitan sesi pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan.Pentaksiran ini penting bagi guru untuk memperbaiki segala kelemahan yang ada dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, pentaksiran penting bagi seseorang guru dalam merancang segala aktiviti bagi tujuan proses pengajaran dan pembelajaran yang tersusun dan sistematik bersesuaian dengan tahap keupayaan seseorang murid itu. Pentaksiran juga adalah penting bagi guru melibatkan semua atau sebahagian besar murid di dalam kelas secara efektif. Guru juga boleh merancang dan melaksanakan aktiviti tindak susul dengan berkesan dengan proses pentaksiran ini.

6


PEMBINAAN ITEM Penulisan item yang bermutu memerlukan penguasaan isi kandungan mata pelajaran dan kefahaman yang tinggi terhadap konsep pengujian agar item yang dihasilkan sesuai dengan pengetahuan dan kemahiran yang hendak diukur. Justeru Bab ini akan menerangkan tentang proses penulisan item. Definisi Item Item bermaksud perkara atau alat yang digunakan untuk mendapatkan eviden yang boleh dipertimbangkan dalam pentaksiran

sesuatu konstruk

serta cara pemberian

skornya. Definisi Konstruk Konstruk adalah perkara yang hendak ditafsir yang melibatkan dimensi manusia dalam bentuk konkrit seperti tinggi dan berat atau yang berbentuk

abstrak seperti

pengetahuan, kemahiran dan sikap. Ia dibangunkan melalui hasil pembelajaran sesuatu mata pelajaran dan mesti berpandukan kurikulum. Konstruk diklasifikasi kepada 3 iaitu: Pengetahuan – fakta, teori, terminologi, peraturan, kaedah. Kemahiran- kemahiran intelektual, menyelesaikan masalah, menyiasat, amali. Nilai dan sikap – bertanggungjawab, menghargai.

Komponen Item Komponen item terdiri daripada empat iaitu rangsangan, tugasan, arahan dan skema penskoran.Berikut adalah huraian komponen tersebut. Rangsangan – merupakan maklumat khusus di mana sesuatu soalan itu didasarkan. Rangsangan mungkin berupa petikan, pernyataan, gambar, rajah, carta aliran, perbualan atau lain-lain.

7


Tugasan – Pernyataan tentang apa yang perlu dipersembahkan atau diberikan oleh calon sebagai respons kepada item. Arahan – Pernyataan yang menunjukkan bagaimana harus respons itu disampaikan. Skema Penskoran – Panduan tentang bagaimana harus skor diberikan kepada pelbagai respons yang diberikan.

Ciri-Ciri Item Yang Baik

Item yang baik harus mempunyai ciri-ciri yang berikut :

i.

Keakuran Akur Kurikulum - perkara yang ditaksir (konstruk) mestilah merupakan sebahagian daripada kurikulum.Aspek ini sangat penting agar kesahan kurikulum item itu tidak dipertikaikan. Akur Peluang-peluang boleh dirujukkan kepada kelengkapan

(fasiliti) ,

kehadiran pengajar dan kepakaran pengajar dalam menyampaikan ilmu yang ditaksir kepada calon / pelajar. Item perlu mencakupi kandungan kurikulum yang telah dipelajari. Akur Spesifikasi–item yang dihasilkan mesti mematuhi spesifikasi yang disediakan untuk mengawal ujian dari segi idea dan kandungan.

ii.

Ketepatan dan Kejelasan Ketepatan dan kejelasan item penting agar respon atau eviden yang diberi oleh calon menepati apa yang hendak ditaksir. Tepat dengan konstruk-item yang dibina perlu mengikut konstruk yang ditetapkan. Tepat dengan tajuk / konteks-item yang dibina mesti mengambil kira pengetahuan, pengalaman dan persekitaran yang biasa bagi calon.

8

Jika


tidak mereka mungkin tidak dapat memberikan respon yang memuaskan bukan kerana konstruk tetapi kerana konteks yang asing bagi mereka .

Jelas- penyusunan perkataan dan ayat atau gambar / rajah memberi isyarat yang jelas tentang apa yang harus dilakukan oleh calon serta bagaimana harus perlakuan itu dipersembahkan. Item yang ditulis itu mempunyai darjah kebolehan berkomunikasiyang tinggi dari segi : a)

Keboleh bacaannya -kandungan item mestilah mempunyai idea asal atau asli bukan dipalagiat dan mudah untuk difahami oleh semua .

b)

Kejelasan

ekspresi-sesuatu

item

itu

mestilah

jelas

dari

segi

persembahan dan mudah difahami oleh semua . c)

Ketekalan bentuk – sesuatu item itu hendaklah mempunyai bentuk persembahan yang sama diantara satu item dengan item yang lain .

iii.

Kesesuaian Sesuai kesukaran – berdasarkan kepada tahap pencapaian

pelajar.

Sesuai penting – pastikan bahawa idea, isi, kandungan atau hal –hal yang diketengahkan dalam item merupakan perkarapenting dalam pembelajaran calon / pelajar. Sesuai adil – Sesuatu item

yang ditulis itu memberi faedah

secara

sistematik kepada golongan/ kelompok / kaum tertentu dalam masyarakat mengikut ras, jantina, tempat tinggal . Panduan penulisan item Kenalpasti konstruk yang perlu ditaksir. Kenalpasti tajuk / konteks dimana pengukuran konstruk itu akan dilakukan. Tentukan perkara berkenaan terdapat dalam kurikulum. Pastikan pelajar berpeluang /sudah mempelajari. Pastikan akur dengan spesifikasi. Kenal pasti aras kesukaran item yang dihasratkan. 9


Tugasan itu mestilah boleh menghadirkan respons yang berkemampuan membezakan pelbagai tahap pencapaian pelajar. Perkara yang disoal mestilah yang penting dalam pembelajaran pelajar bukan sesuatu yang remeh temeh. Prihatin dengan keadilan –tiada golongan tertentu dalam masyarakat mendapat faedah secara sistematik . Elakkan penggunaan rangkai kata atau ayat dari buku teks secara langsung . Pastikan perkara yang diuji adalah terkini . Setiap item perlu pendek dan padat di samping mengutamakan kejelasan item. Elakkan penggunaan istilah yang kabur.

Penulisan stimulus/rangsangan Stimulus hendaklah mengandungi semua maklumat yang perlu untuk menjawab soalan. Stimulus harus mengandungi maklumat yang berkaitan dengan tugasan item dan seberapa ringkas yang mungkin. Elakkan penggunaan bunga-bunga bahasa yang tidak berkaitan.

Penulisan stem/tugasan Elakkan soalan negatif. Stem boleh dalam bentuk soalan, pernyataan yang tidak lengkap, tugasan atau arahan. Jenis-Jenis Item Item terdiri daripada dua jenis iaitu: Item objektif Item subjektif 10


Item Objektif

Item objektif ialah item yang mempunyai keobjektifan yang tinggiterhadap respon yang diharapkan dan hanya satu jawapan yang boleh diterima untuk sesuatu item. Item objektif terbahagi kepada dua iaitu : Jenis Bekal (SupplyType) – item yang terdiri daripada ayat atau penyataan yang

i.

perlu dilengkapkan dengan satu atau beberapa perkataan ditempat yang dikosongkan. Item ini memerlukan calon mengemukakan respon sendiri. ii.

Item jenis pilih– memerlukan calon memilih berdasarkan jawapan yang disediakan

Jenis Item Bekal ialah : a. Isi tempat kosong b. Melengkapkan ayat c. Melengkapkan rajah a.

Contoh item isi tempat kosong

Arahan : Isikan tempat kosong dengan memilih jawapan yang betul yang telah disenaraikan di bawah.

Pernyataan berikut adalah definisi tentang Zaman Jahiliyah sebelum

kedatangan

agama Islam. Tanah Arab

ilmu pengetahuan

menyembah

Animisme

jahil

kebenaran

ajaran

kegelapan

berhala

Sebelum kedatangan Islam, masyarakat di ............................ melalui satu zaman yang dikenali sebagai zaman Jahiliah. Maksud perkataan Jahiliah dalam bahasa Arab ialah ............................... dan tidak mempunyai .................................. Mereka digelar sebagai 11


Arab Jahiliah kerana tidak mengikut .................................. nabi sebelumnya. Zaman Jahiliah

juga

dianggap

sebagai

zaman

.............................

kerana

tidak

............................. Allah Yang Maha Esa dan menyembah ............................ serta mempercayai amalan ..................................

b.

Contoh item melengkapkan ayat

Lengkapkan pernyataan berikut. Faktor-faktor yang diperlukan oleh tumbuhan hijau semasa menjalankan fotosintesis ialah karbon dioksida, air, cahaya matahari, dan …………………………………..

c.

Contoh item melengkapkan rajah

Lengkapkan tempat kosong dengan perkataan yang diberi. Beban

Roda dan gandar

3.9.2

Item Jenis Pilih : 12

Takal


a. Item BENAR atauPALSU

Panduan membina item BENAR atau PALSU

Pastikan pernyataan atau butiran sebenarnya benar atau palsu. Elakkan pernyataan yang terlalu umum sehingga calon yang pandai pun merasai kabur. Terdapat beberapa cara untuk mengelakkan kekaburan: 

Gunakan

ayat-ayat

dankompleks

pendek

menyebabkan

apabila sukar

perlu. untuk

Ayat-ayat

yang

mengenalpasti

panjang

unsur-unsur

pentingdalam item itu. 

Gunakan bahasa yang tepat semasa menulis pernyataan.

Gunakan hanya satu idea untuk satu item. Penggunaan lebih daripada satu ideamungkin menyebabkan pernyataan tersebut separuh benar atau palsu. Jika

menyediakan

butiran

dalam

bentuk

pendapat

adalah

baik

jika

dinyatakansumbernya seperti “berdasarkan kepada teks.....”, “pada pendapat penulis........”,kerana adalah tidak adil mengarahkan calon menentukan sesuatu pendapat itubetul atau salah. Gunakan pernyataan positif dan elakkan pernyataan negatif kerana ini akanmengelirukan calon. Hindarkan

daripada menggunakan

penentu

spesifik atau petunjuk

yang

dapatmemberi jawapan secara langsung. Contohnya seperti selalu, tiap-tiap, sahaja,kerap kali dan sebagainya. Nilai perkara yang mustahak dan penting bukannya yang remeh. Elakkan daripada menyalin idea secara terus dari buku. Pernyataan

BENAR

atau

PALSU

mestilah

ditulis

sama

panjang

untuk

menghindarkanpanjang pernyataan menjadi petunjuk kepada calon yang arif-ujian (test- wise).

13


Contoh item BENAR atau PALSU State whether the following statements are T for „True‟ or F for „False‟. 1. Buffaloes are herbivours. 2. Centipedes have more than four legs. A kangaroo has two legs. 3. A parrot can be grouped together with a bee.

b.

Item PADANAN

Panduan membina item PADANAN

Pastikan kandungan stimulus dan kandungan respons adalah samajenis. Tidak menggunakan bilangan stimulus yang sama dengan respons dan beri arahan sama ada respons boleh digunakan sekali atau lebih atau tidak digunakan langsung. Tulislah ayat stimulus dan respons dengan ringkas tetapi jelas dan tepat. Arahan tentang apa yang perlu dilakukan oleh calon perlulah jelas. Asas perhubungan antara stimulus dan respons perlu diberitahu dengan jelas. Pastikan semua komponen bagi stimulus dan respons ditulis dalam muka surat yang sama.

14


c.

Contoh item PADANAN

Match the animals to their food.

c.

Item ANEKA PILIHAN

Panduan membina item ANEKA PILIHAN Item yang dibina mudah difahami dan bersifat tidak memerangkap (non-tricky) calon. Stimulus (rangsangan) perlu 

Relevan dan jelas.

Dinyatakan dalam bentuk yang paling berkesan.

Maklumat yang autentik/ asli.

15


Tugasan 

Tugasan

dinyatakan

dengan

jelas,

tepat

dan

ringkas,

tiada

pembaziranperkataan sebagai hiasan (window dressing). 

Tidak mengambil terus frasa daripada buku.

Tidak memberikan bayangan kepada jawapan seperti penggunaan pertalian perkataan (words association).

Elakkan

menyatakan

tugasan

dalam

bentuk

negatif,

sekiranya

perlu,penggunaannya perlu ditegaskan (bold). 

Idea utama item perlulah dinyatakan pada tugasan bukan pada stimulus atau pilihan jawapan.

Elakkan item berasaskan pendapat.

Pilihan Jawapan 

Semua pilihan jawapan harus bebas antara satu sama lain. Elakkan

pilihan

jawapan yang saling bercanggah atau mempunyai makna yangsama. 

Semua pilihan jawapan mestilah homogen dan selari dengan pilihan jawapan yang lain.

Elakkan pengulangan perkatan yang serupa dalam semua pilihan jawapan.

Elakkan pilihan jawapan negatif.

Susun pilihan jawapan dalam susunan yang logik berdasarkan:

Urutan nombor.

Kronologi peristiwa;

Pilihan jawapan yang serupa dalam pasangan dansusunan huruf ikut putaran jam, atas ke bawah atau kiri ke kanan.

Semua pilihan jawapan dinyatakan dengan tatabahasa yang selaras dengan tugasan terutamanya jenis pelengkap.

Gunakan bilangan pilihan jawapan yang sesuai bagi mengurangkan calon mendapatkan “skor nasib” dengan meneka secara rambang.

Elakkan menggunakan perkataan penentu seperti selalu, sangat, lebih kurang, hanya dan lain-lain.

16


Jawapan 

Tepat atau paling sesuai dan tidak boleh dipertikaikan.

Homogen

dengan

pilihan

jawapan

yang

lain

dan

tidak

menonjol

sebagaijawapan seperti sentiasa panjang atau diiringi dengan penjelasan.

Distraktor/pengganggu 

Gunakan hanya distraktor yang berfungsi berdasarkan ciri:  Munasabah.  Tidak terpencil.  Salah konsep yang biasa.  Maklumat yang biasa (familiar) tetapi bukan jawapan.  Elakkan distraktor yang tidak logik.  Gunakan pernyataan yang betul tetapi bukan sebagai jawapan (salah konsep).  Elakkan menggunakan pernyataan yang melucukan.  Elakkan menggunakan perkataan pelbagai maksud.

c.

Contoh item aneka pilihan

1.

Diagram 3 shows the time in the 24-hour system. Rajah 3 menunjukkan waktu dalam sistem 24 jam.

PERNYATAAN/ PREAMBLE

RANGSANGAN/ STIMULUS

Diagram 3 Rajah 3 Convert the time to the 12-hour system. Tukarkan waktu itu dalam sistem 12 jam.

17

TUGASAN/ STEM


JAWAPAN /KEY

A 2.05 a.m B 2.05 p.m C 10.05 a.m

PILIHAN JAWAPAN /OPTION

PENGGANGGU/ DISTRACTOR

D 10.05 p.m

2.

Antara berikut yang manakah direka oleh Alexander Graham Bell? A Kapal B Kereta C Telefon D Jambatan

3.

Apakah tujuan utama Negeri-Negeri Melayu Bersekutu ditubuhkan padatahun 1896? A

Menghapuskan kuasa residen

B

Mengembalikan kuasa-kuasa sultan

C

Memperkenalkan sistem kerajaan demokrasi

D

Menyelaraskan pentadbiran dan ekonomi negeri- negeri itu

Soalan objektif berbentuk negatif

4.Antara berikut yang manakah tidak benar tentang Tun Perak? A Ia seorang raja yang teragung di Melaka. B Ia mengalahkan Siam di Muar dan Batu Pahat. C Ia mengadakan hubungan diplomatik dengan Siam D Ia berasal daripada keluarga Bendahara yang terkenal.

18


Soalan Objektif berbentuk Melengkapkan

5.

Sultan Kedah bersetuju menyerahkan Pulau Pinang kepada Inggeris kerana baginda memerlukan A nasihat untuk mentadbir Kedah B perlindungan daripada seranga Belanda C bantuan kewangan untuk memajukan negeri D bantuan ketenteraan bagi menghadapi serangan Siam

Item ANEKA GABUNGAN Item ini memerlukan calon memilih jawapan yang betul.Jawapan itu terdiri daripada gabungan pernyataan. Bagi item aneka gabungan elakkan penggunaan:  hanya satu cadangan jawapan dan pastikan suatu cadangan jawapan tidak terdapat pada setiap pilihan jawapan.  pilihan jawapan “semua di atas betul”, “Tiada satu pun betul” atau “Saya tidak pasti”.

19


d.

Contoh item ANEKA GABUNGAN

1.

Rajah 3 menunjukkan bentuk muka bumi pinggir laut.

Rajah 3 Apakah bentuk muka bumi hasil pemendapan ombak ? A

I dan II

C

II dan III

B

I dan IV

D

III dan IV

2.

Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. I

Badan datuk mulai susutsetelah mengidap sejenis penyakit.

II Orang islam dilarang memakai susut. III Razi terpaksa menjual kereta mewahnya kerana susut nilai. IV Air dalam tasik itu mulai susut sejak musim kemarau. A

I , II dan III

B

I , II dan IV

C

I , III dan IV

D

II , III dan IV

PILIHAN JAWAPAN /OPSYEN

20


ITEM SUBJEKTIF Definisi Item subjektif bermaksud item yang mempunyai respon terbuka, iaitu yang tidak spesifik seperti jawapan kepada item objektif. Item subjektif ini membenarkan subjektifdalam jawapan yang diberikan. Item ini digunakan untuk calon mempamerkan kedalaman pengetahuan yang dimiliki.Justeru, item ini sesuai untuk mengukur tahap kognitif yang lebih tinggi, seperti mengukur penguasaan menganalisis, mensintesis, membuat pertimbangan,menilai dan membuat keputusan, yang memerlukan kemahiran

berfikir.

Item subjektif juga memberi kebebasan kepada pelajar dari segi gaya persembahan jawapan dan juga panjang atau pendekjawapan tersebut.Item subjektif membolehkan calon mempamerkan keupayaan mengemukakan pandangan, hujah dan lain-lain kemahiran berfikir.

Jenis-jenis Item Subjektif

Item RESPONS TERBUKA 

Tidak ada jawapan yang khusus.

Memberi kebebasan kepada calon untuk menjawab soalan iaitu calon bebas memilih, merancang dan menyusun isi jawapan mengikut pendapat dan idea sendiri.

Menguji kefahaman dan kemahiran menyusun idea dan pendapat calon mengenai sesuatu topik dalam mata pelajaran yang dipelajari.

Sesuai untuk menguji pemikiran tahap tinggi seperti analisis, sintesis dan penilaian.

Contoh-contoh item:

1.

Baru-baru ini, anda bersama-sama ahli Persatuan Bahasa Melayu telah mendaki Gunung Kinabalu. Tulis pengalaman anda semasa mendaki gunung tersebut. 21


2.

Remaja lelaki dan perempuan masa ini sering terjebak dengan pergaulan bebas. Huraikan dua kesan pergaulan bebas terhadap kehidupan masyarakat.

3.

Komputer mendatangkan banyak kebaikan kepada kita. Bincangkanpernyataan tersebut.

Item RESPONS TERHAD 

Menghadkan respons pelajar terhadap item yang disoal.

Jawapan dalam bentuk satu frasa atau satu perenggan pendek bergantung kepada ruang jawapan yang disediakan.

Contoh-contoh item:

1.

2.

Senaraikan lima prinsip Rukunegara. i)

________________________________

ii)

________________________________

iii)

________________________________

iv)

________________________________

v)

________________________________

Nyatakan tiga perkara yang membatalkan puasa. i)

_______________________________

ii)

________________________________

iii)

________________________________

Item BERSTRUKTUR 

Soalan yang dikemukakan secara berperingkat dan terdapat perkaitan antara satu sama lain.

Jenis item ini mengandungi stimulus (bahan rangsangan), stem (pokok soalan) dan set soalan. 22

soalan


Contoh- contoh soalan berstruktur:

Kamu tinggal di rumah bersama-sama seorang adik yang berumur empattahun. Sedang kamu menonton televisyen, tiba-tiba adik kamu menangis.Tangannya luka dan berdarah kerana dia bermain dengan pisau.

a.

Apakah yang patut kamu lakukan sebaik sahaja kamu melihat kejadian tersebut? ________________________________________________________

b.

Di manakah pisau patut disimpan? ________________________________________________________

c.

Tuliskan empatperalatan berbahaya yang terdapat di dapur? i)

________________________________________

ii)

________________________________________

iii)

________________________________________

iv)

________________________________________

Prosedur Pembinaan Item Subjektif

Penulis perlu menyemak Sukatan Pelajaran dan objektif pengajaran supaya soalan yang dihasilkan menepati Sukatan Pelajaran dan objektif pengajaran tersebut. Arahan hendaklah jelas tentang panjang jawapan dan sama ada pelajar perlu menjawab dalam kertas soalan atau dalam kertas jawapan. Soalan hendaklah ditulis secara padat , jelas dan tidak „berbunga-bungaâ€&#x; supaya pelajar tidak membuang masa untuk memahaminya. Aras kesukaran setiap soalan perlu setara supaya setiap soalan yang diberi markah yang sama, mempunyai aras kesukaran yang sama juga. 23


Soalan perlu ditulis supaya pelajar dapat membayangkan satu kerangka struktur yang akan memandu pelajar untuk menjawab soalan tersebut. Tentukan terlebih dahulu perkara yang ingin diberi markah dan markahnya untuk memudahkan penyediaan skema jawapan. Gunakan lebih banyak soalan berjawapan pendek daripada soalan berjawapan panjang supaya lebih banyak soalan boleh diberikan.

Panduan Pembinaan Item Subjektif

Guru membina Jadual Spesifikasi Ujian (JSU)

untuk mengetahui aras dan

konstruk yang diuji. Guru membina item berbentuk esei dengan arahan yang jelas dan jawapan item sama ada pendek atau panjang. Kata tugas soalan hendaklah jelas dan lengkap. Pemilihan perkataan hendaklah sesuai dengan tahap calon. Item yang dibina mestilah berlandaskan sukatan pelajaran. Item mestilah mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan. Setiap item mestilah mempunyai markah yang khusus. Sediakan skema jawapan dan pemarkahan.

Kata Tugas Item Subjektif

Kata tugas ini berfungsi untuk membantu calon memberikan jawapan yang dikehendaki oleh item.

Pemilihan kata tugas yang sesuai untuk sesuatu item

adalah sangat penting. Kata tugas yang tidak tepat akan menyebabkan calon gagal memberikan jawapan yang dikehendaki.

24


Berikut adalah beberapa contoh kata tugas

a.

Apakah

memberi jawapan /maklumat yang khusus atau spesifik.

b.

Berapakah

memberi jawapan dalam bentuk kuantiti/nilai/bilangan

c.

Bagaimanakah

memberi penerangan tentang keadaan,langkah atau kejadian.

d.

Bandingkan

menyatakan persamaan atau perbezaan antara dua atau lebih perkara.

e.

Bezakan

menyatakan kelainan atau ketidaksamaan antara dua atau lebih perkara.

f.

Bilakah

menyatakan masa atau waktu.

g.

Binakan

membuat sesuatu dengan menggunakan kaedah atau alat tertentu.

h.

Bincangkan

memberi penerangan daripada pelbagai aspek.

i.

Analisiskan

membuat pernyataan terperinci tentang sesuatu aspek atau perkara.

j.

Anggarkan

memberikan nilai kuantitatif yang dianggap sesuai dengan kehendak item.

Aras Kemahiran Pembinaan Item Subjektif Item subjektif boleh dibina dalam semua aras kemahiran di bawah bidang kognitif mengikut Taksonomi Bloom : a. Pengetahuan b. Kefahaman c. Aplikasi d. Analisis e. Sintesis f. Penilaian

25


Bina Item Subjektif Tahap

Pengetahuan Aras Rendah

Ciri

1.Soalan memerlukan pelajar menggunakan proses mental untuk mengingat pengetahuan yang diminta. 2. Pengetahuan yang diminta hendaklah sama dengan pengajaran guru. 3. Soalan tidak memerlukan pelajar mengubah pengetahuan dalam bentuk baru. 4. Jawapan dapat ditentukan dengan mudah sama ada betul atau salah.

Bentuk ( Kata Tugas ) Siapa Apa Di mana Bila Terangkan Beri definisi Senaraikan

Contoh Soalan

1. Apakah nama ibu negeri Perak ? __________________________ 2. Senaraikan tiga faktor kejatuhan Kerajaan Melaka ke tangan Portugis ? i. __________________________ ii. __________________________ iii. __________________________ 3. Siapakah nama Perdana Menteru Malaysia yang pertama ? _____________________________ 4. Bilakah terbentuknya Malaysia ? _____________________________

Kefahaman Aras Sederhana

Aplikasi Aras

1.Soalan memerlukan penggunaan proses mental berkait dengan kefahaman misalnya terjemahan, tafsiran dan estrapolasi ( andaian) 2. Pengetahuan atau malumat asas telah diajar/diberi kepada pelajar. 3. Memerlukan bahan untuk diterjemah, ditaksir atau diektrapolasikan. 4. Pelajar menyatakan kefahaman mereka dalam ayat atau perkataan mereka sendiri.

Huraikan Bandingkan Bezakan Nyatakan Mengapakah Terangkan

1. Soalan menggunakan proses mental aplikasi 2. Soalan melibatkan penggunaan prinsip, menyelesaikan masalah yang baru.

Gunakan Selesaikan Kelaskan

1. Huraikan kepentingan membaca dalam kalangan pelajar 2. Mengapakah kita perlu menghormati orang yang lebih tua daripada kita ? 3. Terangkan cara-cara bertayamum ?

26

1. Anda ialah setiausaha Persatuan Bahasa Melayu di sekolah anda. Anda dikehendaki


Sederhana

Analisis Aras Tinggi

Sintesis Aras Tinggi

3. Soalan hendaklah berkaitan dengan masalah dalam situasi baru yang tidak sama dengan masalah yang dibincang dalam bilik darjah.

Pilih Buat Kira Tulis

menulis sepucuk surat kepada guru besar sekolah kamu untuk memohon kebenaran melawat ke tempat-tempat menarik. Tulis surat itu selengkapnya. 2. Bina ayat dengan menggunakan simpulan bahasa khabar angin 3. Selesaikan 40kg + 200g 4. Kirakan luas segi tiga bersudut tegak yang mempunyaipanjang sisi 4cm , 5 cm dan 6 cm .

1.Soalan menggunakan proses mental analisis sama ada analisis unsur, hubungan atau prinsip organisasi. 2. Situasi masalah mestilah baru, tidak biasa atau berbeza dengan situasi semasa pengajaran. 3. Situasi, dokumen atau bahan yang hendak dianalisis perlu ada pada pelajar. 4.Soalan memerlukan fikiran kritis, bukan mengulang pengetahuan yang dipelajari

Kenapa Kenalpasti sebab Rumuskan Tentukan Buktikan Apakah faktor Kenapa Mengapa Bezakan Bandingkan

1. Bezakan maksud taksir dengan tafsir 2. Bandingkan kelebihan tinggal di kampung dengan tinggal di Bandar 3. Apakah perbezaan antara haiwan karnivor dengan herbivor ?

1. Soalan sesuai dengan proses mental sintesis. 2. Masalah, tugas atau situasi hendaklah baru kepada pelajar atau berbeza semasa pengajaran. 3.Memberikan kebebasan kepada calon menjawab sama ada dari segi isi atau masa

Selesaikan (Jawapan betul lebih dari pada satu ) Ramalkan Hasilkan Tuliskan Cadangkan apa akan berlaku

1. Bincangkan warna-warna yang digunakan untuk menghasilkan warna hijau? 2. Ramalkan impak pertambahan penduduk dunia terhadap keluasan kawasan hutan. 3. Ramalkan apakah yang akan terjadi sekiranya haiwan pemangsa pupus dalam sesebuah populasi.

27


Penilaian Aras Tinggi

1. Soalan menguji proses mental peringkat penilaian. 2. Situasi perkara yang hendak dinilai mestilah baru dan tidak pernah disentuh semasa pengajaran. 3.Soalan penilaian dibentuk berdasarkan apa yang hendak dinilai, arahan tindak balas dan kriteria yang digunakan.

Nilaikan Pilih Membicarakan Menaksirkan Pertahankan Tentukan

28

“Kedatangan Islam ke Melaka telah disambut dengan baik oleh pemimpin dan rakyat Melaka�. 1. Berdasarkan pernyataan di atas, apakah kesannya kepada kerajaan Melaka pada kurun ke-15 ?


Kelebihan Item Subjektif Soalan mudah dibina dan ditadbir secara tepat. Boleh digunakan dalam kebanyakan mata pelajaran ataupun semua mata pelajaran. Soalan diuji merupakan cara mudah untuk mengetahui sejauh mana seseorang calon dapat menerangkan ideanya, Calon dapat diuji kebolehan menyusun, menganalisis dan membuat sinteksis idea-idea atau dalam erti kata yang lain ialah mengintegrasi data. Peluang untuk meneka jawapan adalah kurang. Soalan subjektif menggalak calon menyediakan diri menghadapi sesi menjawab. Peluang untuk menipu dan meniru jawapan dikurangkan calon, calon juga sukar untuk meneka jawapan. Soalan bentuk ini juga dapat mengukur hasil pembelajaran yang kompleks. Berguna untuk mengesan punca kelemahan salah tafsiran, konsep-konsep yang samar-samar.

Kelemahan Item Subjektif Unsur

subjektiviti

semasa

pemarkahan

akan

mempengaruh

kesahan

dan

kebolehpercayaan ujian. Soalan hanya dapat meliputi bidang yang terhad kerana bilangan soalan esei terbatas. Pemarkahan mengambil tenaga dan masa yang panjang. Pemarkahan ujian esei mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor yang kurang relevan seperti tulisan, kekemasan, penyusunan dan jawapan yang panjang atau pendek. Pemarkahan mungkin juga dipengaruhi oleh faktor emosi pemeriksa, keadaan fizikalnya dan masa yang telah digunakan untuk memeriksa kertas jawapan. Calon dapat membuat ramalan terhadap soalan-soalan yang akan keluar dalam peperiksaan dan ini menyebabkan sesetengah topik pelajaran dibiarkan. Tahap penguasaan bahasa akan mempengaruhi pencapaian calon walaupun yang diuji itu bukan dalam bidang bahasa. Tidak boleh diskor dengan mesin kerana penyemakan jawapan memerlukan orangorang yang terlatih. Tidak dapat menyumbang kepada sample isi yang luas.

27


PENILAIAN ITEM Penilaian Item ialah satu proses membuat pengadilan terhadap item-item berdasarkan sistem 9 poin seperti berikut : i) Konstruk

vi) Keadilan

ii) Tajuk / konteks

vii) Kurikulum

iii) Komponen item

viii) Spesifikasi

iv) Kesukaran

ix) Peluang

v) Kepentingan Sebelum diterima sebagai ujian, aliran proses penilaian item adalah seperti rajah di bawah.

ITEM (MENTAH) dibaiki

TOLAK

KIV NILAI

TERIMA Rajah 1: Proses penilaian item sebelum diterima sebagai soalan ujian

28


Sesuai Aras Kesukaran Item yang ditulis harus membawa bersama aras kesukaran yang dihasratkan.Ia digunakan untuk menunjukkan sama ada soalan yang dibina terlalu sukar, sederhana atau terlalu mudah. Item yang baik adalah mempunyai aras kesukaran yang sederhana. Indeks Diskriminasi menunjukkan sama ada tiap-tiap satu soalan atau butiran itu membezakan pencapaian antara murid-murid yang baik dengan yang lemah. R

Aras rendah

S

Aras sederhana

T

Aras tinggi

Contoh :Guru telah melakukan satu ujian ke atas 20 orang murid. Setelah

menyemak kertas

tersebut, guru telah membahagikan murid kepada dua kategori iaitu 10 orang pada tahap tinggi dan 10 orang lagi adalah tahap rendah.Berikut adalah item ujian 1 yang disemak. Item Ujian 1 pilihan A,B,Cdan D. Jawapan yang betul ialah B. Berikut ialah jadual yang menunjukkan jawapan yang diberi oleh murid mengikut tahap.

TAHAP TINGGI PILIHAN

BILANGAN

JAWAPAN

TAHAP RENDAH PILIHAN

BILANGAN

JAWAPAN

A

0

A

3

B

5

B

2

C

4

C

2

D

1

D

3

Di sini kita dapat melihat perbezaan jawapan yang diberi oleh dua kumpulan murid yang telah dikategorikan. 29


Menilai Item Menilai item ialah proses membuat pengadilan terhadap mutu item dengan mengambil kira setiap ciri item yang baik. Proses ini harus berakhir dengan ketetapan sama ada item itu :i)

Diterima

ii)

Ditolak

iii)

Dalam perhatian (KIV)

Akur

Akur

Akur

Tepat

Kurikulum

Peluang

Spesifikasi

Konstruk

Jelas

Sesuai

Sesuai

Kesukaran

Penting

Sesuai Adil

Item Dalam Perhatian (KIV) Item dalam perhatian (KIV) bila satu atau lebih tajuk wajib tidak dipenuhi 

Jelas

Sesuai aras kesukaran

Sesuai penting

Sesuai adil

Item Yang Ditolak Item yang ditolak – jika terdapat satu atau lebih tajuk rukun tidak dipenuhi 

Akur Kurikulum

Akur Spesifikasi

Akur Peluang 30

Tepat Tajuk


Tepat Konstruk

Tepat Tajuk

Contoh Jadual Penilaian Item Spesifikasi Item Konstruk

Tajuk/

Aras

Konteks

R/S/T

Klasifikasi Item

Jenis Item

Kunci/

Kod

Jawapan

Pembina

Recall (R)/ Thinking (T)

Senarai Semak Semula Item Ketepatan & Kejelasan Konstruk ⁄

Tajuk/

Komponen

Konteks

item

Kesesuaian

Keakuran

Kesukaran

Penting

Adil

Kurikulum

Spesifikasi

Peluang

31


JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) juga dikenali sebagai Jadual Penentuan Ujian (JPU) / Jadual Spesifikasi Item (JSI). Jadual Spesikasi Ujian merupakan satu senarai/blueprint/kerangkayangmenghuraikan aspek pencapaian yang hendak diukur. JSU digubal sebagai panduan untuk mendapatkan satu sampel item-item soalan. Menurut Kubiszyn dan Borich (2003), JPU (Test Specification Table) adalah carta dua hala yang mengaitkan kandungan pengajarandengan objektif pengajaran. Lajur carta ini menyenaraikan objektif-objektif pengajaran yang perlu dicapai oleh murid, sementara baris carta ini pula menyenaraikan konsep-konsep utama yang diajar dan ingin diukur. Ujian yang hendak ditadbir sebaiknya mewakili keseluruhan Sukatan Pelajaran yang mungkin merangkumi komponen pengetahuan, kemahiran dan sikap yang telah ditetapkan.

Kepentingan pembinaan JSU adalah untuk; i.

menjadi panduan kepada guru tentang Sukatan Pelajaran yang perlu diajar dan objektif pelajaran yang perlu dicapai murid.

ii.

memastikan ujian yang dibina adalah setara dari segi aras kesukaran dari setahun ke setahun walaupun item dibina oleh pembina lain.

iii.

mengenalpasti dan menetapkan jenis dan ciri item yang perlu dibina

iv.

kertas ujian dapat digubal secara sistematik

v.

kesahan dari segi persampelan Sukatan Pelajaran adalah terjamin

vii.

memastikan taburan soalan mengikut tajuk dan seimbang

viii. mengkaji semula kertas soalan

32


Langkah Pembinaan JSU Anda perlu mengambil lima langkah apabila hendak membina JSU, iaitu mengkaji sukatan pelajaran menganalisis objektif pengajaran, menentukan jenis soalan menentukan bilangan soalan menentukan wajaran aras kesukaran soalan

a.

Mengkaji Sukatan Pelajaran Guru perlu meneliti dan memahami kandungan setiap tajuk dalam Sukatan Pelajaran untuk menentukan kepentingannya dari beberapa aspek seperti; skop dan kedalaman pengajaran bagi sesuatu tajuk pendekatan yang telah diambil dalam pengajaran sesuatu tajuk kepentingan bandingan di antara tajuk-tajuk kompleksiti sesuatu tajuk masa pengajaran yang diperuntukan bagi sesuatu subjek Kelas yang terlibat dengan peperiksaan awam pula menuntut guru agar mengkaji soalan-soalan beberapa tahun kebelakangan untuk mengenalpasti taburan soalan mengikut tajuk.

b.

Menganalisis Objektif Pengajaran Objektif pengajaran dianalisis untuk menentukan pengetahuan dan kemahiran serta tahap kesukaran yang perlu diuji. Bagi sesuatu tajuk dan peringkat taksonomi, objektif pengajaran/hasil pembelajaran murid yang dicatat di dalam sel-sel yang disediakan dalam JSU bergantung kepada :

33


Mata pelajaran Tajuk-tajuk yang dinilai Peringkat kebolehan murid yang dinilai Wajaran aras kesukaran -sukar, sederhana, mudah

Aras pengetahuan dan kemahiran diasaskan kepada pembahagian yang dibuat oleh Bloom dan rakan-rakannya. Lazimnya JSU mengandungi dua paksi utama seperti berikut :

(i)

Paksi Kandungan

(ii)

( Baris mendatar)

Paksi Objektif Pengajaran ( Lajur menegak)

Kandungan Pengetahuan ď Ź

Tajuk

Objektif Kognitif

ď Ź

Tajuk kecil

( konstruk )

Kognitif dan Peningkatannya Komponen kognitif yang melibatkan proses mental yang amat berkait rapat dengan kepintaran akal, menaakul, kemahiran verbal, kebolehan numerik am, dan kemahiran menyelesaikan masalah. Proses mental ini terbahagi kepada dua yang asas iaitu pengetahuan dan kemahiran. Bloom dan rakan-rakannya membahagikan kebolehan kognitif kepada enam peringkat seperti yang ditunjukkan dalam rajah ‌‌iaitu pengetahuan, kefahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan penilaian.

34


Penilaian Sintesis Analisis Aplikasi Kefahaman Pengetahuan

Rajah ‌Domain Kognitif Taksonomi Bloom

Pengetahuan Pengetahuan merupakan hasil pembelajaran yang rendah dalam aras kognitif kerana hanya mengingati semula perkara yang telah dipelajari dan mengingati faktafakta spesifik hingga teori-teori yang sukar.

Komponen Pengetahuan Pengetahuan boleh dibahagikan kepada beberapa komponen kecil iaitu: Pengetahuan tentang fakta Pengetahuan tentang terminologi Pengetahuan tentang kelaziman/konvensyen Pengetahuan tentang urutan Pengetahuan tentang pengkelasan Pengetahun tentang kriteria Pengetahuan yenteng metodologi /kaedah Pengetahuan tentang teori dan struktur Pengetahuan tentang prinsip dan generalisasi

35


Kefahaman Kefahaman

bermaksud

kebolehan

kognitif

yang

melibatkan

penggunaan

pengetahuan tanpa situasi baru. Tiga kemahiran kognitif yang boleh dikaitkan dengan kefahaman ialah penterjemahan, interpretasi dan ekstrapolasi. (i)

Penterjemahan Penterjemahan ialah kebolehan menyatakan sesuatu konsep yang diketahui dengan menggunakan simbol atau

perkataan yang lain. Antara aktiviti

penterjemahan yang melibatkan kefahaman adalah : Menterjemah secara literasi dari satu bahasa ke bahasa lain. Menukar dari bentuk simbol kepada bentuk verbal atau sebaliknya Membaca skor muzik Membaca Al-Quran

(ii)

Interpretasi Interpretasi

boleh

dilaksanakan

dengan

membuat

hubungkait

dan

menyatakannya dalam bentuk lain seperti verbal atau grafik. Antara aktiviti yang terlibat adalah; a.

Menyatakan

suatu

penyataan,peristiwa

lalu

atau

konsep

dengan

menggunakan ayat atau olahan bahasa yang tersendiri, mengubah susun atur konteks sebenar atau meringkaskannya tanpa mengubah maksud asalnya. b.

Menginterpretasi graf, carta, peta, jadual, kartun ke bentuk verbal atau sebaliknya.

c.

Menjelaskan maksud perkataan dengan konteks penggunaannya dalam suatu puisi.

(iii) Ekstrapolasi Ekstrapolasi ialah kemahiran meramal, membuat inferens atau membuat anggaran berdasarkan pemerhatian, pengalaman, pola, corak atau suatu urutan berkala.

36


APLIKASI Aplikasi ialah kebolehan menggunakan prinsip dan generalisasi pada satu masalah dan situasi baru.Idea, konsep, prinsip, teori, hukum, prosedur dan sebagainya yang telah dipelajariperlu digunakan dalam masalah dan situasi baru itu. a.

Tingkah laku pelajar semasa menjawab soalan berbentuk aplikasi biasanya melakukan perkara berikut : Mengenal pasti tugasan soalan dengan; Menentukan apakah yang diberi dan apakah yang diperlukan. Mengenepikan perkara yang tidak berkaitan. Menyusun semula dalam bentuk atau corak yang mudah diselesaikan.

b.

Mengingat semula prinsip atau generalisasi yang berkaitan untuk digunakan.

c.

Melakukan penyelesaian masalah. Antara aktiviti yang melibatkan aplikasi prinsip dan generalisasi dalam penyelesaian masalah ialah : Kebolehan mengenalpasti prinsip atau generalisasi yang berkaitan untuk menyelesaikan masalah dalam situasi baru. Menentukan had lingkungan suatu prinsip atau generalisasi itu sesuai digunakan. Mengenalpasti pengecualian tentang suatu generalisasi untuk menyelesaikan masalah. Menerangkan suatu fenomena yang baru menggunakan suatu prinsip atau generalisasi. Meramal apa yang berlaku dengan menggunakan prinsip atau generalisasi yang berkenaan. Memberi justifikasi terhadap suatu tindakan atau keputusan dalam masalah yang baru dengan menggunakan prinsip atau generalisasi yang berkenaan.

37


ANALISIS Analisis ialah kebolehan memisahkan suatu set komunikasi kepada elemen atau bahagianbahagiannya sehingga suatu bentuk pertalian antara elemen-elemen atau bahagianbahagian yang membina set komunikasi itu dapat dilihat dengan jelas. Bloom bersama rakan-rakannya membahagikan kemahiran menganalisis kepada tiga peringkat, iaitu analisis elemen, analisis perkaitan dan analisis organisasi . a.

Analisis Elemen Analisis elemen ialah kemahiran mengenalpasti perkara pokok yang terdapat dalam suatu set komunikasi, seperti anggapan, pandangan sifat, fungsi, nilai dan sebagainya. Antara aktiviti yang melibatkan kemahiran menganalisis elemen ialah : Mengecam dan mengenalpasti fakta daripada pernyaaan set komunikasi itu. Mengecam kesimpulan daripada pernyataan yang menyokongnya. Mengenalpasti anggapan yang tidak dinyatakan eksplisit dalam set komunikasi itu. Mengenalpasti motif dalam sesuatu lukisan.

b.

Analisis Perkaitan Analisis perkaitan ialah kemahiran memperlihatkan saling kaitan antara elemen atau bahagian-bahagian dalam suatu set komunikasi seperti perkaitan hipotesis dengan pemerhatian, anggapan dengan hujah, sebab dengan akibat dan sebagainya. Antara aktiviti yang melibatkan kemahiran menganalisis perkaitan ialah : Mengenalpasti perkaitan hujah dengan kesimpulan. Menentukan keserasian hipotesis dengan maklumat yang diberi dan anggapan yang dibuat. Mengenalpasti suatu perkara yang releven dengan suatu penilaian. Menganalisis perkaitan sebab dan akibat dalam suatu peristiwa bersejarah. Mengenalpasti perkaitan sebab dan kesan fenomena ekonomi.

38


c.

Analisis Organisasi Analisa organisasi ialah kemahiran mengenalpasti susunan yang sistematik, perkaitan mengikut urutan, struktur dan sebagainya yang mengorganisasikan suatu set komunikasi. Antara aktiviti yang melibatkan kemahiran menganalisis organisasi ialah : Mengenalpasti tujuan,pendapat, prinsip, perasaan dan sebagainya dalam suatu set komunikasi. Mengnalpasti ton, mood atau motif dalam lukisan. Mengenalpasti bentuk dan corak. Mengenalpasti sikap bias dalam suatu penulisan pertimbangan. Mengenalpasti pendekatan yang dilakukan dalam suatu penyiasatan sains.

SINTESIS Sintesisialah kemahiran yang menggabungkan elemen-elemen dan bahagian-bahagian untuk membentuk suatu set komunikasi. Ianya melibatkan proses menyusun dan menggabungkan sesuatu untuk membentuk suatu struktur persembahan atau corak yang tidak jelas sebelumnya. Bloom bersama rakan-rakannya membahagikan kemahiran mensintesis kepada tiga peringkat iaitu; a. penghasilan set komunikasi yang unik b. penghasilan cadangan suatu set operasi c. penghasilan suatu set pertalian perkara-perkara abstrak.

a.

Penghasilan Set Komunikasi Yang Unik Peringkat ini berkaitan dengan kemahiran untuk menghasilkan suatu produk bebas seperti lukisan, tulisan, idea, eksperimen atau sebagainya. Antara aktiviti yang melibatkan kemahiran penghasilan set komunikasi yang unik ialah: 39


Mengemukakan idea melalui penulisan atau ucapan dengan organisasi yang baik. Menulis cerita, karangan, cerpen atau puisi. Melukis dan membina bahan grafik. Mencipta lagu.

b.

Penghasilan Cadangan Suatu Set Operasi

Peringkat ini berkaitan dengan kemahiran yang melibatkan penghasilan suatu pelan kerja atau cadangan untuk melakukan suatu aktiviti terancang. Antara aktiviti yang melibatkan kemahiran penghasilan cadangan suatu set operasi ialah : Membuat cadangan tentang prosedur untuk menguji hipotesis. Merekabentuk bangunan berdasarkan spesifikasi yang ditetapkan.

c.

Penghasilan Suatu Set Pertalian Perkara-perkara Abstrak

Peringkat ini berkaitan dengan kemahiran yang melibatkan pembinaan suatu rumusan bagi suatu set perkara yang abstrak untuk menerangkan suatu set data atau fenomena. Antara aktiviti yang melibatkan kemahiran penghasilan suatu set pertalian perkaraperkara abstrak ialah : Membina hipotesis berdasarkan data atau pemerhatian yang ada. Menghasilkan penemuan matematik daripada pengolahan dan perumusan maklumat matematik. Membina suatu kaedah penyelesaian dengan mengorganisasikan pengalaman.

40


PENILAIAN Penilaian merupakan kemahiran intelek yang paling tinggi dalam takosonomi bloom. Penilaian ialah kebolehan membuat pertimbangan dengan menggunakan kaedah yang piawai untuk menentukan kesesuaian, ketetapan, kecekapan, keberkesanan tentang sesuatu nilai, makna, pendapat, penyelesaian, prosedur, produk dan sebagainya. Bloom dan rakan-rakannya membahagikan kebolehan untuk membuat penilaian kepada dua peringkat iaitu penilaian berdasarkan eviden dalaman dan penilaian berdasarkan eviden luaran.

a.

Penilaian Berdasarkan Eviden Dalaman Peringkat ini ialah kemahiran membuat pertimbangan dengan menggunakan maklumat di dalam suatu set komunikasi. Antara aktiviti yang melibatkan kemahiran menilai berdasarkan eviden dalaman ialah : Mengenalpasti ketetapan, kecukup cakupan, dan kerelevanan data. Mengenalpasti sama ada data, metodologi dan perbincangan menyokong suatu dapatan atau kesimpulan yang dibuat. Mengenalpasti sifat bias dan kebolehpercayaan pelaporan suatu pemerhatian tentang fenomena alam.

b.

Penilaian Berdasarkan Eviden Luaran Peringkat ini ialah kemahiran membuat pertimbangan ke atas suatu hasil kerja kriteria yang piawai yang dirumus oleh individu yang mahir dalam bidang berkenaan. Antara aktiviti yang melibatkan kemahiran menilai berdasarkan eviden luaran ialah : Menilai kualiti hasil persembahan seni berdasarkan suatu bench mark. Menilai suatu hasil kerja ketukangan berdasarkan satu bench mark.

41


3.

Menentukan Jenis Soalan ( Domain Kognitif) Penentuan jenis soalan dibuat berdasarkan kepada mata pelajaran, tajuk, aras Taksonomi Objektif Domain Kognitif Bloom yang akan digubal sama ada dalam bentuk item objektif , subjektif atau esei. Misalnya jika mengukur domain kognitif untuk mata pelajaran Bahasa Melayu bagi tajuk “Struktur Ayat” pada peringkat “Aplikasi”, maka jenis soalan yang sesuai ialah; soalan jenis “Objektif” yang berbentuk “melengkapkan ayat” atau “memilih struktur ayat yang betul”. Soalan jenis “Subjektif”pula berbentuk “menggubal ayat-ayat”. Jenis-jenis soalan/item dan cara membinanya adalah seperti yang telah dijelaskan sebelum ini.

4.

Menentukan Bilangan Soalan Bilangan soalan bergantung kepada; kandungan pengajaran aras kemahiran berdasarkan tempoh masa mengajar kepentingan sesuatu kemahiran itu diajar Contoh pengiraan dalam penentuan bilangan soalan. Rumus yang digunakan : Jumlah masa

x Jumlah soalan

Jumlah masa keseluruhan

42


Pengiraan jumlah soalan mengikut topik : Bil.

Bidang/ Topik/ Topik kecil

1.

Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu (BM) Asal usul BM, BM sebelum merdeka dan selepas ,merdeka Linguistik BM Pengenalan Linguistik Definisi, Sejarah, Linguistik Diskriptif Fonologi Definisi alat artikulasi, cara penghasilan Fonem Segmental Fonem suprasegmental Jumlah

2.

3.

5.

Masa Belajar

Anggaran Jumlah Item

Jumlah Item

5

5 40

x 3232

4

15

15 40

x 32

12

20

20 40

x 32

16

40

32

Menentukan Wajaran Aras Kesukaran Soalan Aras kesukaran soalan dibahagikan kepada 3 iaitu mudah, sederhana dan sukar dengan pemberatan 20% hingga 80% mengikut keperluan dan matlamat sesuatu ujian atau peperiksaan yang hendak dilaksanakan.

43


Contoh Borang Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) Contoh 1 : TARIKH UJIAN/PEPERIKSAAN

SUBJEK

TAHUN UJIAN KELAS

Bil

TOPIK

PENGETAHUAN R S T

KONSTRUK APLIKASI ANALISIS R S T R S T

KEFAHAMAN R S T

SINTESIS R S T

JUMLAH

PENILAIAN R S T

JUMLAH

Contoh 2 : Mata pelajaran Sains dan lain-lain mata pelajaran yang sesuai TOTAL NUMBER OF QUESTIONS ACCORDING TO THE CONSTRUCTS AND LEVEL OF DIFFICULTIES YEAR/THEME/ LEARNING AREA/ LOB/LO

KNOWLEDGE FACTS E

M

TERMINOLOGY CLASSIFYING D

E

M

D

E

M

D

SEQUENCE E

M

D

METHOD E

M

D

UNDERSTANDING

APPLICATION APPLICATION

PRINCIPLES

TRANSLATING

INTERPRETING

E

E

E

M

D

TOTAL

44

M

D

M

D

EXTRAPOLATION E

M

D

E

M

D

TOTAL E

M

D


BANK SOALAN Definisi Himpunan item-item soalan yang diklasifikasikan mengikut kategori yang ditetapkan. Contohnya mengikut : -

telah

Tahun/ Tingkatan Mata pelajaran Tajuk/ Konteks Konstruk Aras kesukaran Ciri-ciri bank soalan Antara ciri-ciri bank soalan adalah: Item yang dihimpunbukan dalam bentuk set kertas soalan yang lengkap iaitu itemnya belum dipasang menjadi kertas ujian. Ianya BUKAN koleksi soalan yang merupakan set kertas ujian yang dikumpulkan di dalam fail. Item yang dibina mesti diuji melalui ujian bulanan / topikal / diagnostik / peperiksaan. Setelah diuji, item tersebut perlu dianalisis mengikut sistem penilaian 9 poin. Item yang sesuai dan memenuhi kriteria akan disimpan dalam Bank Soalan. Sistem Penyimpanan Bank Soalan Penyimpanan bank soalan sekolah akan diurus, diselia dan dikemaskini oleh panitia sekolah. Bank soalan boleh disimpan dalam bentuk sistem perisian atau sistem fail berbentuk softcopy. Bahan disusun dalam folder mengikut kategori i. Tahun ii. Subjek iii. Tajuk iv. Konstruk v. Aras

Tahun 4

Tahun 5

Tahun 6

Tingkatan 3

Subjek

Subjek

Subjek

Subjek

Tajuk

Tajuk

Tajuk

Tajuk

Konstruk

Konstruk

Konstruk

Konstruk

Aras

Aras

Aras

Aras

Contoh penyimpanan bank soalan dalam bentuk folder 45


Contoh: Tahun Subjek Tajuk Konstruk Aras Soalan:

:4 : Sains : Menyiasat Alam Kehidupan : Pengetahuan : Tinggi

Mengapakah makanan diperlukan oleh benda hidup? I. II. III. IV.

Untuk mendapat tenaga Untuk membesar Untuk menjaga kesihatan Untuk mengawal suhu badan

A

I, II dan III sahaja

B

I, II dan IV sahaja

C

II, III dan IV sahaja

D

I, II, III dan IV . Mudah diakses, jika melalui portal sekolah ianya perlulah mudah di muat turun & muat naik.

Sumber Bank Soalan Item soalan boleh dikumpulkan melalui perkongsian dalam kalangan guru / panitia / sekolah / daerah / negeri.

46


POST-MORTEM Definisi: Post-mortem secara umumnya bermaksud pemeriksaan sesuatu rancangan yang gagal untuk mengetahui sebab kegagalannya. Ianya juga bermaksud perbincangan terhadap punca kegagalan sesuatu perkara. Dalam konteks pendidikan, postmortem digunakan untuk menganalisis keputusan peperiksaan. Aspek kelemahan dan kekuatan dikenalpasti bagi menentukan strategi penambahbaikan.

Post-mortem digunakan untuk: Menilai keupayaan guru dalam PdP, sama ada mencapai objektif atau tidak. Menilai keupayaan murid belajar, sama ada murid menguasai atau tidak kemahiran yang telah diajar. Memastikan kualiti soalan menepati Jadual Spesifikasi Ujian. Mengukur keberkesanan program pemulihan, pengukuhan dan pengayaan yang telah dilakskanakan oleh panitia. Merancang program susulan untuk penambahbaikan.

Post-Mortem ( Analisis Item ) Guru-guru memperoleh maklumat tentang kualiti soalan yang telah digunakan dalam ujian. Maklumat ini menyumbangkan kepada usaha membentuk ujian yang boleh dipercayai menerusi langkah menyediakan bank item.

Tujuan analisis item adalah untuk:

Membantu menunjukkan peratusan pelajar yang menjawab soalan tersebut dengan betul. membolehkan

guru-guru

menilai

kesesuaian

item

tersebut

dari

segi

kesukarannya iaitu sama ada item tersebut terlalu mudah atau terlalu sukar bagi sesuatu kumpulan pelajar. menunjukkan keupayaan sesuatu item itu mengasingkan pelajar pandai daripada pelajar lemah.

47


Item boleh dianalisis secara empirikal berdasarkan jawapan yang diberi untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan item. Hasil analisis item boleh digunakan untuk memperbaiki kualiti item berkenaan. Sesuatu item objektif aneka pilihan dan ujian subjektif boleh dianalisis untuk mendapatkan maklumat Indeks Kesukaran.

Indeks Kesukaran

Indeks kesukaran berfungsi untuk:

mengenal pasti konsep yang perlu diajar semula iaitu apabila guru mendapati soalan-soalan berkenaan tidak dapat dijawab oleh sebahagian besar pelajar (soalan sukar). mengenal pasti dan melaporkan kekuatan dan kelemahan bahagian-bahagian kurikulum iaitu yang boleh dikuasai pelajar dan yang tidak boleh dikuasai pelajar. memberi maklum balas kepada pelajar tentang kekuatan dan kelemahan mereka bagi setiap tajuk pengajaran yang diuji. mengenal pasti soalan yang bias kepada sesuatu kandungan seperti kandungan yang ditekankan semasa pengajaran.

Indeks Kesukaran Item. Indeks Kesukaran terbahagi kepada dua ujian, iaitu Ujian Objektif dan Ujian Subjektif.

Indeks KesukaranItem Objektif Indeks kesukaran item bagi ujian objektif, dapat menunjukkan aras kesukaran sesuatu item, iaitu sama ada item itu mudah atau susah dijawab. Bagi ujian berbentuk objektif, indeks ini dikira dengan menggunakan nisbah bilangan calon yang memberi jawapan betul bagi item tertentu kepada jumlah calon yang menjawab item tersebut.

48


Contoh pengiraan:

p =

Bilangan calon yang memberi jawapan betul Jumlah calon yang menjawab

Satu soalan dapat dijawab dengan betul oleh 30 orang pelajar daripada sejumlah 40 orang pelajar yang menjawab soalan tersebut.

p = 30= 0.75 40 Nilai p ialah antara 0.00 hingga 1.00. Sekiranya tiada seorang pelajar pun dapat menjawab dengan betul maka nilai p menjadi 0 (soalan amat sukar) tetapi jika semua pelajar dapat menjawab dengan betul, nilai p menjadi 1(soalan terlalu mudah)

Jadual : Aras Kesukaran dan Pengkelasan Item

Nilai (p)

Pengkelasan Item

0.00 – 0.20

Terlalu sukar

0.21 – 0.40

Sukar

0.41 – 0.60

Sederhana sukar

0.61 – 0.80

Mudah

0.81 – 1.00

Terlalu mudah

Indeks Kesukaran Item – Ujian Subjektif

Bagi item subjektif ( esei ) yang markah mengambil nilai 0 , 1, 2, 3...., indeks kesukarannya boleh dikira sebagai nisbah markah purata ( markah min ) kepada julat markah penuh seperti berikut : 49


Indeks Kesukaran Item (p) = Markah Purata Julat Markah Penuh

Sebagai contoh: Suatu item ujian esei berjawapan pendek diberi markah minimum 0 dan maksimum 10. Sepuluh orang pelajar (p) telah menjawab soalan ini dan mendapat markah seperti dalam jadual di bawah. Jumlah markah bagi sepuluh orang pelajar ialah 63.0. Pengiraan indeks kesukaran item seperti di bawah.

Pelajar

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

Jumlah

Markah

6.5

3.5

7.0

2.5

4.5

8.5

9.0

6.5

9.5

5.5

63.0

Markah Purata

= Jumlah Markah

63.0= 6.3

Jumlah Pelajar

10

Julat Markah Penuh

= Markah Maksimum – Markah Minimum = 10 – 0

Indeks Kesukaran

= Markah Purata

6.3 = 0.63 = 63%

Julat Markah Penuh

10

Jadual : Aras Kesukaran dan Pengkelasan Item

Nilai (p)

Pengkelasan Item

00 – 20

Terlalu sukar

21 – 40

Sukar

41 – 60

Sederhana sukar

61 – 80

Mudah

81 – 100

Terlalu mudah

50


Post Mortem – Pencapaian Murid Hubungan Post-Mortem Dengan Proses Headcount TOV

OTI 1

OTI 2

ETR

Post mortem

TOV

Take off value (markah peperiksaan akhir tahun sebelumnya)

OTI 1

Operational Targeted Increment 1 – jangkaan markah Ujian 1

OTI 2

Operational Targeted Increment 2 – jangkaan markah PPT

ETR

Expected Targeted Result (Jangkaan markah yang akan diperoleh)

Langkah-Langkah Melaksanakan Post-Mortem. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk melaksanakan PostMortem: Post-mortem dijalankan selepas keputusan peperiksaan diperoleh. Post-mortem dilaksanakan dalam tiga peringkat melibatkan guru mata pelajaran, panitia mata pelajaran dan Jawatankuasa Kurikulum sekolah Menyediakan data-data Headcount. Menyediakan analisis item menggunakansebarang program yang ada ,contohnya seperti PEDIA dan SP-Chart. Guru mata pelajaran membuat refleksi terhadap pencapaian murid dan mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid terhadap topik atau tajuk yang telah dipelajari. Dalam mesyuarat panitia, guru mata pelajaran melaporkan prestasi pencapaian murid.

Tindakan susulan panitia ialah mencadangkanprogram pemulihan,

pengukuhan dan pengayaan.

Post mortem fokus kepada kelemahan setiap

mata pelajaran. Pengetua atau guru besar mempengerusikan mesyuarat post mortem dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum.

51


Senarai semak dan tindakan: Bil

Analisis

Tindakan

1.

Menyediakan data Headcount

2.

Analisis pencapaian keseluruhan mengikut darjah/tingkatan (SAPHC)

3.

Analisis pencapaian keseluruhan mata pelajaran (SAPHC)

Guru mata pelajaran, SU Headcount, SU Peperiksaan PK Pentadbiran, Setiausaha Peperiksaan PK Pentadbiran, Setiausaha Peperiksaan

Analisis mata pelajaran (SAPHC) 4.

a. Keseluruhan darjah (tahun) /

KP mata pelajaran

tingkatan Guru mata pelajaran

b. Kelas 5.

Analisis „near miss‟ cemerlang

6.

Analisis „near miss‟menguasai

52

KP mata pelajaran, Guru Bimbingan Kaunseling, guru mata pelajaran KP mata pelajaran, Guru Bimbingan Kaunseling, guru mata pelajaran


CARTA ALIRAN PELAKSANAAN HEADCOUNT POST-MORTEM Kenal pasti pencapaian murid

MULA

Proses TOV

TOV

TARGET

Melengkapkan ETR dan OT

P&P

Melaksanakan p & p

Ujian/Peperiksaan

PENILAIAN

Program pengukuhan dan pemulihan GPD

ANALISIS

Capai Sasaran

Tidak capai sasaran

Pelajar membina graf prestasi diri

Guru mata pelajaran menyediakan analisis prestasi dan post mortem keputusan

Panitia menganalisis pencapaian mata pelajaran

POST –MORTEM 1 Mesyuarat Kurikulum Sekolah untuk menganalisis perbandingan dan strategi seterusnya

POST-MORTEM 2

Tidak capai target

TAMAT

53

Keputusan peperiksaan sebenar/pertengahan tahun/percubaan/akhir tahun/UPSR/PMR/SPM


LAMPIRAN MAKLUMAT TAMBAHAN

ELEMEN HOTS (HIGHER ORDER THINKING SKILLS)DALAM ITEMPENTAKSIRAN PENGENALAN

Kemahiran berfikir boleh dibahagikan kepada dua bahagian iaitu kemahiran berfikir aras rendah (Lower order thinking skills – LOTs) dan kemahiran berfikir aras tinggi (HOTS) berdasarkan taksonomi Bloom. Aras pemikiran Bloom yang rendah terdiri daripada pengetahuan dan kefahaman, manakala aras pemikiran tinggi ialah aplikasi, analisis, sintesis dan penilaian..

Taksonomi Bloom telah ditambah baik oleh Anderson dengan menggunakan kata kerja dan meletakkan „menilai‟ dan „mencipta‟ sebagai pemikiran aras tinggi.

MENILAI

MENCIPTA

SINTESIS

MENILAI

MENGANALISIS

MENGANALISIS

MENGAPLIKASI

MENGAPLIKASI

MEMAHAMI

MEMAHAMI

PENGETAHUAN

MENGINGAT

BLOOM

ANDERSON

HOTS (Kemahiran berfikir arastinggi) merupakan salah satu komponen utama dalam kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Ianya merupakan aras yang paling tinggi dalam hieraki proses kognitif dan berlaku apabila seseorang mendapat maklumat baru,

menyimpan

dan

memeri,

menyusun, 54

serta

mengaitkannya

dengan


pengetahuan sedia ada, seterusnya memanjangkan maklumat tersebut untuk mencapai sesuatu tujuan atau penyelesaian situasi rumit. Bereiter & Scardamalia (1987) menyatakan bahawa dalam Kemahiran Berfikir Aras Tinggi, pelajar perlu dilatih mengambil bahagian dalam menentukan objektif, mewujudkan wacana, menentukan tindakan motivasi, analitik dan inferens yang dinamakan „literasi tinggi‟ (highliteracy). Bertepatan dengan pendapat Postman (1979:140) “Segala pengetahuan yang diperoleh adalah melalui penyoalan, dalam erti kata lain teknik penyoalan adalah alat intelektual yang sangat penting”. Corak penyoalan menggunakan soalan aras rendah (LOTS) adalah kurang sesuai kepada penjanaan pemikiran aras tinggi kerana LOTS hanya boleh digembelingkan melalui soalan aras tinggi (Bloom, 1956, 1994., Kissock dan Iyortsuun, 1982). Taksonomi Bloom telah mengkategorikan kemahiran berfikir mengikut aras tertentu yang dikenali sebagai „level of thought processes‟. Oleh itu, pembinaan item soalan juga perlu berdasarkan kepada aras tinggi dalam taksonomi Bloom.

Sehubungan

dengan

itu,

Kementerian

Pelajaran

melaksanakan taklimat ProgramHOTSke seluruh negara

Malaysia

(KPM)

telah

pada bulan November

2012 untuk memastikan guru-guru berupaya membudayakan HOTS dalam pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran (PdP) dan menerapkan unsur HOTS ini dalam membina item pentaksiran. Bagaimanapun sebagai langkah permulaan, program HOTS ini hanya melibatkan mata pelajaran Sains dan Matematik bagi Tingkatan 1 bermula dari tahun 2013 dan ianya dinamakan sebagai Program HOTsSM (Higher Order Thinking SkillsIn Science & Mathematics). Program ini juga akan diperluaskan kepada semua mata pelajaran lain pada masa akan datang.

MEMBINA ITEM BERUNSURKAN HOTS

Dalam membina item, guru perlu mengenalpasti tujuan soalan yang ingin dikemukakan berdasarkan aras kemahiran Taksonomi Bloom dan Anderson.

55


Bagaimanapun guru hendaklah memberi penekanan kepada soalan berunsur HOTS selaras dengan hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia yang mensasarkan pada tahun 2016, soalan Pentaksiran Awam mengandungi 80% soalan HOTS. Ini penting kerana soalan aras tinggi ini menggalakkan pembelajaran

di mana ianya

memerlukan murid untuk membuat aplikasi, menganalisa, membuat sintesis dan menilai maklumat dan bukan hanya mengingat kembali maklumat yang dihafal. Selain daripada itu, ianya bertujuan untuk melahirkan modal insan yang cerdas, kreatif dan inovatif bagi memenuhi cabaran abad ke-21 agar negara mampu bersaing di persada dunia selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 – 2025.

Di antara tujuan penyoalan bagi menerapkan elemen HOTS dalam soalan ialah untuk: menilai pengetahuan sedia ada menimbulkan minat membina pemahaman membina sikap dan penghayatan mengukuhkan pembelajaran merangsang pemikiran kritikal menilai pembelajaran dan kemajuan murid menjelaskan pemikiran mencari sebab atau penjelasan meneroka pandangan alternatif menguji implikasi dan akibat

Ciri-ciri soalan HOTS yang berkesan adalah seperti berikut: •

Bermatlamat Diminta untuk mencapai tujuan tertentu.

•

Dinyatakan dengan jelas Murid memahami apa yang dimaksudkan.

56


Ringkas Dinyatakan dengan beberapa perkataan yang mungkin.

Memprovokasipemikiran Merangsang pemikiran dan tindak balas.

Menyoal siasat Melibatkan urutan atau soalan yang membimbing dan terperinci.

Skop terhad Soalan yang bercapah akan mengelirukan.

Disesuaikan dengan tahap kelas Wajar dan berbeza.

KATA KERJA DALAM MEMBINA ITEM BERDASARKAN ARAS KEMAHIRAN ANDERSON Dalam membina item, pemilihan kata kerja adalah sangat penting bagi menerapkan elemen HOTS dalam soalan tersebut. Berikut adalah contoh kata kerja dan kata soal yang sesuai untuk digunakan:

57


1. MENGINGAT

KATA KERJA YANG BOLEH DIGUNAKAN

CONTOH KATA SOAL

CONTOH AKTIVITI DAN HASIL

memberitahu

Apakah yang berlaku selepas...?

Buat satu senarai tentang peristiwa-

menyenarai

Berapa banyak...?

peristiwa utama ...

menggambar

Siapakah itu yang...?

Buat satu garis masa peristiwa.

menghubung kait

Namakan...?

Buat satu carta fakta.

mengesan

Terangkan apa yang berlaku di...?

Senaraikan fakta yang anda boleh ingat.

menulis

Siapa yang memberitahu...?

Senaraikan kesemua.... dalam cerita ini.

mencari

Beritahu kenapa...?

Buat satu carta untuk menunjukkan...

menyata

Cari maksud bagi...?

Buat satu akrostik ‌

menama

Apakah yang...?

Deklamasikan satu puisi.

Yang manakah benar dan salah...?

58


2. MEMAHAMI

KATA KERJA YANG BOLEH

CONTOH KATA SOAL

DIGUNAKAN

CONTOH AKTIVITI DAN HASIL

menerang

Nyatakan dalam perkataan sendiri ...

Cari atau lukis gambar yang menerangkan

mengintepretasi

Beri gambaran ringkas ....

peristiwa ...

menggariskan

Apakah yang akan berlaku selepas ini

Terangkan pendapat anda tentang idea utama.

membincang

...?

Sediakan satu jalur kartun yang menerangkan

mengesan

Pada pendapat anda siapa..?

urutan peristiwa …

meramal

Apakah perkara utama ...?

Tulis dan lakonkan pementasan berdasarkan

menyatakan semula

Siapakah watak utama...?

jalan cerita…

menterjemah

Apakah perbezaan antara…?

membanding

Beri contoh untuk menyokong jawapan

menggambarkan

anda.

Ceritakan semula dalam perkataan sendiri … Lukiskan satu aspek yang anda suka … Tuliskan ringkasan …

Apakah definisi...?

Sediakan satu carta alir untuk menggambarkan 59


urutan peristiwa ‌ Sediakan satu buku mewarna ‌

60


3. MENGAPLIKASI

KATA KERJA YANG BOLEH

CONTOH KATA SOAL

DIGUNAKAN

CONTOH AKTIVITI DAN HASIL

menyelesaikan

Tahukah anda peristiwa lain di mana ...?

Bina sebuah model yang akan menunjukkan

menunjukkan

Bolehkah perkara ini berlaku ...?

bagaimana ia berfungsi.

menggunakan

Himpunkan mengikut perwatakan ‌

Bina sebuah diorama untuk menceritakan

membuat ilustrasi membina

Apakah faktor yang anda ubah jika ...?

sesuatu peristiwa. Ambil beberapa keping gambar untuk

meramal

Dapatkah anda mengaplikasikan kaedah

menunjukkan sesuatu perkara.

melengkapkan

ini dengan pengalaman sendiri?

Bina sebuah model tanah liat.

menilai

Apakah soalan yang akan ditanya...?

mengklasifikasi menggambarkan

Rangka satu strategi pemasaran produk anda

Daripada maklumat yang diterima, bina

menggunakan strategi yang diketahui sebagai

satu set arahan untuk ...

panduan.

Adakah maklumat ini berguna jika anda ada...?

Pakaikan anak patung dengan pakaian kebangsaan / tradisional.

61


Lukis mural berdasarkan perkara yang sama. Tulis buku teks tentang ‌

62


4. MENGANALISIS

KATA KERJA YANG BOLEH DIGUNAKAN

CONTOH KATA SOAL

CONTOH AKTIVITI DAN HASIL

menganalisis

Peristiwa manakah akan berlaku ...?

Bina sebuah soal selidik untuk mengumpul

membezakan

Sekiranya ... berlaku, apakah peleraian yang

maklumat.

menilai

akan berlaku?

membanding

Apakah persamaan ..dengan ...?

menyiasat

Apakah hasil lain yang mungkin...?

mengkategori mengenalpasti menerangkan memisahkan mempromosi

Reka sebuah iklan untuk menjual satu produk.

Himpunkan mengikut perwatakan ‌ Apakah faktor yang anda ubah jika ...?

Bina sebuah carta alir yang mempunyai peringkat kritikal. Bina sebuah jigsaw. Bina sebuah salasilah keluarga untuk

Kenapa perubahan ini berlaku?

menunjukkan perhubungan.

Banding perubahan yang anda kemukakan

Tuliskan sebuah biografi seseorang ...

dengan yang disampaikan.

Sediakan laporan ...

Terangkan apa yang sepatutnya berlaku

63

Anjurkan sebuah majlis lengkap dengan


apabila ...?

susun atur, langkah, rekod yang diperlukan ...

Apakah persamaan ...?

Nilaikan hasil seni – persamaan dan

Apakah masalah yang mungkin timbul? Apakah motif ...? Apakah titik perubahan ...?

64

permasalahan.


5. MENILAI

KATA KERJA YANG BOLEH DIGUNAKAN

mengadili memilih memutuskan membenarkan membahas

CONTOH KATA SOAL

Adakah terdapat satu penyelesaian yang

Sediakan satu senarai kriteria untuk

lebih baik untuk ...

menilai ... menunjukkan.

Nilaikan ...

Jalankan perbahasan tentang isu

Bolehkah anda mempertahankan kedudukan

berhujah mengesyorkan menilai membincang

kepentingan khas.

anda tentang ...?

Buat buku catatan 5 peraturan anda

Adakah anda berfikir ... adalah baik atau

anggap penting.

sesuatu yang buruk? mengesahkan

CONTOH AKTIVITI DAN HASIL

Bagaimana anda akan mengendalikan ...? Apakah yang mengubah ...

Meyakinkan orang lain. Membentuk panel untuk membincangkan pandangan, misalnya "Pembelajaran di

Adakah anda akan mengesyorkan?

Sekolah."

Adakah anda percaya?

Tulis sepucuk surat kepada ...

Adakah anda seorang ... orang?

memberi nasihat mengenai perubahan

Apakah perasaan anda jika ...?

yang diperlukandi ...

65


mengutamakan memberi kadar

Adakah berkesan ...?

Sediakan kes untuk membentangkan

Apakah pendapat anda tentang ...?

pandangan anda tentang ...

menentukan

66


6. MENCIPTA

KATA KERJA YANG BOLEH DIGUNAKAN

CONTOH KATA SOAL

CONTOH AKTIVITI DAN HASIL

Mencipta

Adakah anda boleh mencipta…?

Cipta sebuah mesin untuk tugasan tertentu.

Mereka

Mengapa tidak mengarang sebuah lagu…?

Reka bentuk sebuah bangunan untuk

Mengarang

Dapatkah anda melihat penyelesaian jika…?

Meramal

Jika anda mempunyai akses kepada semua

Merancang Membina Mereka bentuk Mengembangkanimaginasi Mengusul

sumber, bagaimana anda akan berurusan dengan ...?

menempatkan kajian anda. Cipta sebuah produk baru. Berikan nama dan merancang kempen pemasaran. Menulis tentang perasaan anda berhubung

Mengapa tidak anda merangka …? Adakah anda mempunyai cara tersendiri… ?

dengan .... Tulis rancangan TV, rancangan permainan, pertunjukan boneka, main peranan, lagu

Apakah yang berlaku jika ...?

atau pantomim tentang ...

Berapa banyak carakah anda boleh cipta

Rekabentuk rekod, buku, atau penutup majalah untuk ...

67


Menjana

..yang baru dan luarbiasa untuk ...?

Jual idea. Merangka satu cara

Mencipta formula

Bolehkan anda tulis resepi baru untuk

untuk ...

hidangan yang sedap?

Reka satu rentak atau meletakkan

Bolehkan anda bina kertas kerja untuk‌?

perkataan baru kepada melodi yang dikenali....

68


Menukar Soalan Rutin (LOTS) kepada Bukan Rutin(HOTS)

Soalan Rutin (LOTS) •Tidak memerlukan murid untuk menggunakan kemahiran berfikir pada aras tinggi. •Operasi yang perlu digunakan adalah jelas.

Soalan Bukan Rutin (HOTS) •Memerlukan tahap pemikiran pada aras tinggi. •Meningkatkan kemahiran menaakul. •Jawapan dan prosedur yang perlu digunakan tidak serta merta jelas. •Menggalakkan lebih daripada satu cara penyelesaian dan strategi. •Terdapat lebih daripada satu jawapan. •Lebih mencabar. •Berupaya membentuk murid yang kreatif dan inovatif •Penyelesaian memerlukan lebih daripada membuat keputusan dan memilih operasi matematik. •Memerlukan masa yang sesuai untuk diselesaikan. •Menggalakkan perbincangan dalam kumpulan dalan mendapatkan penyelesaian.

69


Contoh 1:

Soalan Rutin (LOTS)

Maria membeli sekotak susu dengan harga RM1.55 dan sebungkus biskut dengan harga RM1.70. Berapakah jumlah wang yang dibayar oleh Maria?

Soalan Bukan Rutin (HOTS)

Maria membeli sekotak susu dengan harga RM1.55 dan sebungkus biskut dengan harga RM1.70. Dia memberikan RM4.00 kepada jurujual.Berapakah bilangan syiling yang diterima oleh Maria sekiranya jurujual itu memberikannya beberapa syiling 5 sen, 10 sen dan 20 sen?Terangkan jawapan anda?

Contoh 2:

Soalan Rutin (LOTS)

1. Cari perimeter segi empat tepat yang mempunyai panjang 8 meter dan lebar 17 meter. 2. Cari panjang sebuah segi empat tepat yang mempunyai luas 48 meter persegi dan lebar 6 meter.

Soalan Bukan Rutin (HOTS)

70


Mamat ingin membina pagar bagi reban ayam yang berbentuk segi empat. Dia mempunyai 20 meter wayar pagar. 1.Apakah saiz segiempat yang boleh beliau hasilkan? 2.Bentuk manakah yang terbaik?

Contoh 3:

Soalan Rutin (LOTS)

Bundarkan 726 kepada ratus yang terdekat.

Soalan Bukan Rutin (HOTS)

Apakah nombor yang boleh dibundarkan kepada 700?

Contoh 4:

Soalan Rutin Satu sisiempat mempunyai sudut-sudut 100 , 60 , and 130 .Apakah nilai sudut yang keempat?

Untuk menjadikannya bukan rutin, ianya boleh dikembangkan kepada: Bolehkah sisiempat mengandungi empat sudut cakah? Bagaimana anda tahu? Bolehkah segitiga mengandungi lebih daripada satu sudut cakah? Terangkan. Bolehkah sisiempat mengandungi dua sudut cakah? Sekiranya boleh, 71


lukiskan rajah. Sekiranya tidak,

terangkan.

Bolehkah sisiempat mengandungi tiga sudut cakah? Sekiranya boleh, lukiskan rajah. Sekiranya tidak,terangkan. Contoh 5:

Rajah di bawah menunjukkan 2 blok di dalam 1000 mlair dan jadual di bawah menunjukkan ketumpatan bahan X dan Y

Bahan

Isipadu (ml)

Jisim (g)

Ketumpatan (g/ml)

Bongkah X

8

2

0.25

Bongkah Y

8

16

2

Air

1000

1000

1

72


1.Apakah ketumpatan bongkah X?

(LOTS)

2.Apakah ketumpatan bongkah Y?

(LOTS)

3.Perihalkan keadaan bongkah X dan Y di dalam air. (LOTS)

4.Berikan satu inferens mengenai kedudukan bongkah X di dalam air.

(HOTS)

5.Ramalkan keadaan bongkah Z di dalam air jika ketumpatan Z ialah 0.8g/ml. (HOTS)

CONTOH SOALAN BERUNSUR HOTS

1. Soalan Objektif Matematik a) Seorang penjual kereta meletakkan iklan berikut dalam surat khabar: “Kereta baru dan terpakai untuk dijual, harga berbeza, purata harga RM 50,000.” Berdasarkan iklan, yang manakah di antara berikut paling tepat? A car salesman placed this advertisement in the newspaper: “Old and new cars for sale, different prices, average price RM 50,000.” From the advertisement, which of the following must be true? A.

Sebilangan besar kereta berharga di antara RM 40,000 dan RM 60,000. Most of the cars would cost between RM40,000 and RM60,000.

B.

Separuh daripada jumlah kereta berharga kurang daripada RM 50,000 dan separuh lagi lebih daripada RM 50,000. 73


Half of the cars would cost less than RM50,000, and half would cost more than RM50,000. C.

Sekurang-kurangnya sebuah kereta berharga RM 50,000. At least one of the cars would cost RM50,000.

D.

Beberapa buah kereta berharga kurang daripada RM 50,000. Some of the cars would cost less than RM 50,000.

b) John dan Cathy diminta untuk membahagikan suatu nombor dengan 100. John membuat kesilapan dengan mendarabkan nombor tersebut dengan 100 dan memperolehi jawapan 450.Cathy membahagi dengan betul nombor tersebut dengan 100.Apakah jawapan Cathy? John and Cathy were told to divide a number by 100. By mistake John multiplied the number by 100 and obtained an answer of 450. Cathy correctly divided the number by 100. What was her answer?

A.

0.0045

B.

0.045

C.

0.45

D.

4.5

2. Soalan Subjektif Matematik a) Antara nombor-nombor berikut, nombor yang mana berbeza?Mengapa? 23, 20, 15, 25 Which of the following numbers is different? Why? 23, 20, 15, 25 74


b) Berapakah perimeter suatu segiempat tepat yang mempunyai keluasan 100 meter persegi? What is the perimeter of a rectangle whose area is 100 square meters?

3. Soalan Objektif Sains

a) Dalam benda hidup, molekul yang besar dan kompleks diuraikan kepada molekul yang lebih kecil dan ringkas. Apakah nama proses tersebut? In living things, large and complex molecules are broken down into small and simple molecules. What is this process called?

A.

Perkumuhan Excretion

B.

Serapan Absorption

C.

Pencernaan Digestion

D.

Kitaran Circulation

b) Warna sesuatu objek, contohnya sebiji epal adalah sama dengan warna gelombang cahaya The colour of an object such as an apple is thesame as the colour of the light waves

A. yang bergerak melalui objek itu that travel through the object B. yang diserap oleh objek itu that are absorbed by the object C. yang dipantulkan oleh objek itu 75


that are reflected by the object D. yang bergerak mengelilingi objek itu that travel around the object

4. Soalan Subjektif Sains

Keith menghidap influenza.Dia bermain dengan dua orang kawannya.Salah seorang daripada kawannya dijangkiti influenza tetapi seorang lagi tidak.Apakah sebab yang mungkin rakannya itu TIDAK dijangkiti influenza?

Keith had influenza. He played a game with two friends. One of his friends caught influenza but the other did not. What could have been the reason why one of his friends did NOT catch influenza?

76


SOP PENGURUSAN PENILAIAN PEPERIKSAAN/UJIAN

A.

Penggubalan dan penyediaan kertas soalan Semua penggubal kertas soalan adalah ditetapkan oleh panitia mata pelajaran melalui mesyuarat panitia kali pertama Sebarang perubahan yang mungkin disebabkan oleh pertukaran guru perlu dimaklumkan kepada Unit Peperiksaan oleh Ketua Panitia Bilangan kertas dan format kertas peperiksaan adalah diselaras oleh Ketua Bidang/Penolong Kanan Pentadbiran Tarikh

ujian/peperiksaan

seperti

yang

tercatat

di

dalam

takwim

peperiksaan sekolah ( tertakluk kepada pindaan ) Soalan ujian/peperiksaan mestilah berdasarkan sukatan yang diajar Kertas

soalan

hendaklah

disiapkan

dengan

pengesahan

PanitiaGuru Kanan mata pelajaran/setiausaha peperiksaan

Ketua 2

minggu sebelum peperiksaan Penggubal kertas soalan akan mengambil kertas soalan yang dicetak untuk diklip dan disusun mengikut kelas ( pelajar dilarang terlibat semasa proses ini ) Bilangan soalan yang disediakan hendaklah lebih 1 set daripada bilangan pelajar sebenar dengan set utama mengandungi ERATA ( jika ada ) dengan menggunakan pen dakwat merah

B.

Keselamatan

Setiausaha peperiksaan dalaman bertanggungjawab memastikan soalansoalan yang disediakan, dicetak dan disimpan di dalam bilik khas/almari yang keselamatannya terjamin Semua urusan berkaitan dengan kertas soalan peperiksaan hendaklah diuruskan di bilik cetak, bilik peperiksaan/tempat lain keselamatannya

77

yang terjamin


C.

Kelengkapan peperiksaan

Kertas OMR, graf, lajer, buku tunai, kertas lukisan, kertas kajang akan disediakan oleh Unit Penilaian dan Peperiksaan.

D.

Persediaan Tempat Ujian Unit Penilaian dan Peperiksaan akan menentukan tempat ujian /peperiksaan yang sesuai dengan persetujuan pentadbir sekolah Setiausaha peperiksaaan dan guru kelas bertanggungjawab untuk memastikan keadaan bilik darjah/dewan sesuai untuk pelajar menduduki ujian/peperiksaan dari segi peralatan, kebersihan, kekemasan dan susun atur

calon

mengikut

kesesuaian

sekolah

berpandukan

peraturan

Lembaga Peperiksaan Semua carta dan maklumat yang boleh membantu murid menjawab soalan diturunkan/ditutup Maklumat peperiksaan seperti jadual waktu dan jadual pengawasan perlu ditampalkan dalam bilik /dewan peperiksaan

E.

Pengawasan

Pengawas peperiksaan perlu berada di dalam bilik/dewan sebelum peperiksaan bermula Memastikan buku teks, nota, kotak pensil dan beg murid ditinggalkan di luar kelas Mencatatkan maklumat seperti mata pelajaran dan kod, tarikh , masa dan tempoh di papan putih semasa peperiksaan berlangsung Setelah tamat peperiksaan, Pengawas peperiksaan perlu mengumpul dan mengira skrip jawapan supaya akur dengan bilangan muird Pengawas peperiksaan bertanggungjawab terhadap kelas yang diawasi sepanjang pengawasan Kes-kes

penyelewengan

seperti

meniru,

menyeludup

nota

dan

sebagainya perlu dimaklumkan kepada Unit peperiksaan/ Pentadbir Sekolah sebaik sahaja peperiksaan tamat 78


F.

Ketidakhadiran Muird Semasa Ujian/Peperiksaan

Ujian setara boleh diberi hanya kepada muird yang tidak hadir dengan sebabsebab seperti berikut:

G.

a.

Sakit dengan bukti surat doktor

b.

Mengikuti aktiviti rasmi di luar sekolah

c.

Mewakili sekolah dalam sebarang acara

Pemarkahan

JK Penilaian dan peperiksaan perlu memastikan pemeriksaan kertas jawapan hendaklah diselesaikan dalam tempoh seminggu selepas tamat peperiksaan ( murid dilarang terlibat semasa proses ini ) Markah perlu disimpan dalam sistem SAPS seperti tarikh yang ditetapkan oleh Unit Peperiksaan

H.

Penyerahan skrip jawapan

Skrip jawapan yang telah disemak perlu diserahkan kepada murid dan dibincangkan bagi mengenalpasti kesilapan yang telah dibuat.

79


Rumusan SOP Pengurusan Penilaian Peperiksaan

Bil 1

Perkara

Tindakan

Penggubalan dan penyediaan kertas soalan

Guru mata pelajaran & Ketua Panitia/Guru Kanan Mata pelajaran/Setiausaha peperiksaan

2

Keselamatan

Setiausaha Peperiksaan

3

Kelengkapan peperiksaan

Setiausaha Peperiksaan

4

Persediaan tempat ujian/peperiksaan

Setiausaha Peperiksaan & Guru Kelas

5

Pengawasan

Guru Pengawas Peperiksaan

6

Ketidakhadiran pelajar semasa ujian/peperiksaan

Guru mata pelajaran

7

Pemarkahan

Guru mata pelajaran

8

Penyerahan skrip jawapan

Guru mata pelajaran

80


LAMPIRAN B PENYEDIAAN ITEM UJIAN

Mula

Menentukan tujuan ujian

Menentukan isi kandungan ujian

Membentuk JSU

Menulis Item/soalan berdasarkan item ujian

Menyemak Item/soalan

setuju Tidak

Ya

Menilai Item/soalan ujian

Membuat kajian rintis terhadap keseluruhan item

Tamat 81


SEMASA PELAKSANAAN UJIAN LAMPIRAN C Mula

Memastikan tempat pelaksanaan ujian berada dalam keadaan yang baik Memastikan pengawas mengambil tempat / posisi yang betul bagi mengawas perjalanan peperiksaan

Mengedarkan soalan peperiksaan dengan angka giliran yang betul Membuat taklimat ringkas tentang kertas soalan yang akan dijawab oleh murid Mengawas tingkahlaku murid semasa ujian dilaksanakan

Peka dengan keperluan murid

Mengumumkan perjalanan masa menjawab soalan

Mengumumkan masa tamat menjawab peperiksaan dan memastikan murid mematuhi arahan tersebut Mengutip kertas soalan mengikut tertib kelas/angka giliran

Membuat kompilasi berdasarkan pembahagian kelas dan menyimpan kertas-kertas tersebut untuk disemak

Mengumumkan masa bersurai dari kelas/dewan

Tamat 82


LAMPIRAN D

SELEPAS PELAKSANAAN UJIAN/PEPERIKSAAN

Mula

Mengumpul kertas soalan dan memeriksa jawapan berdasarkan skema jawapan

Memberikan markah yang sewajarnya kepada murid

Membincangkan hasil keputusan dan membuat penilaian keseluruhan terhadap prestasi

Tamat

83


RUJUKAN 1.

Penilaian Kendalian Sekolah, (2001).Pusat Perkembangan Kurikulum, KPM,.

2.

Memperkasa Kepimpinan Instruksional, (2011). Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, KPM,.

3.

Pengukuran dan Penilaian Dalam Pendidikan, (2007). Open Universiti Malaysia,.

4.

Menilai dan Mentaksir, (2010). BPG, KPM,.

5.

Panduan Pembinaan Item Latiahan Kemahiran, (2011). Pembangunan Kemahiran, Kementerian Sumber Manusia.

6.

N.S. Rajendran, (2008). Teaching & Acquiring Higher Order Thinking Skills Teory & Practise. Tanjong Malim. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

7.

Bahan Program HOTsSM, (2012). Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia.

84

Jabatan

Panduan Pembinaan Item  

Sektor Pengurusan Akademik JPN Perak

Panduan Pembinaan Item  

Sektor Pengurusan Akademik JPN Perak

Advertisement