Page 1

   

DASAR   Pentaksiran   Berasaskan  Sekolah   SMKA  Sultan  Azlan  Shah  Seri  Iskandar  

[Document Subtitle]   USER    


P e n t a k s i r a n B e r a s a s k a n   S e k o l a h  

2013

DASAR PENTAKSIRAN  BERASASKAN  SEKOLAH  [PBS]  SMKA  SULTAN  AZLAN  SHAH       Pernyataan   Dasar   Pentaksiran   Berasaskan   Sekolah   (PBS)   SMKA   Sultan   Azlan   Shah   Seri   Iskandar     1. Pentaksiran  Berasaskan  Sekolah  (PBS)  dilaksanakan  berdasarkan:   i) Surat   Pekeliling   Lembaga   Peperiksaan   Bil.2/2011:     Penambahbaikan   Sistem   Pentaksiran   Kebangsaan   bagi     Penilaian   Menengah   Rendah   (PMR)   mulai   Tahun  2012  (Bertarikh:  14  Februari  2011)   ii) Surat   Siaran   Lembaga   Peperiksaan   Bil.3/2011:     Pemakluman   Pentaksiran   Berasaskan  Sekolah  (PBS)  Di  Sekolah  Rendah  dan  Menengah  Rendah     (Bertarikh  :  19  Julai  2011)   2. Jawatankuasa  induk  pengurusan  PBS  ditubuhkan  di  peringkat  sekolah  seperti     LAMPIRAN   I.   Tugas-­‐tugas   Jawatankuasa   induk   pengurusan   PBS   ditubuhkan   di   peringkat  sekolah  adalah  seperti  berikut:   i) Memastikan   pengoperasian   PBS   di   sekolah   mengikut   garis   panduan   yang   ditetapkan.   ii) Mengadakan  4  kali  mesyuarat  setahun:   a) Mesyuarat   Kali   Pertama   –   menetapkan   hala   tuju,   matlamat,   menyediakan  jadual  aktiviti  dan  sebagainya   b) Mesyuarat    Kali  Kedua  –  Kajian  Suku  Tahun  Pertama   c) Mesyuarat  Kali  Ketiga  –  Kajian  Suku  Tahun  Kedua   d) Mesyuarat  Kali  Keempat  –  Post-­‐mortem  Pelaksanaan     iii) 3.

4. 5.

6.

Semua keputusan   mesyuarat   diminitkan   &   menjadi   dasar/punca   kuasa   kepada  pengoperasian/pelaksanaan  semua  komponen  PBS  di  sekolah.  

PBS terdiri  daripada  empat  kompenan  berikut:   i)

Pentaksiran Sekolah  (PS)  -­‐  Akademik  

ii)

Pentaksiran Pusat  (PP)  -­‐  Akademik  

iii)

Pentaksiran Aktiviti  Jasmani  Sukan  dan  Kokurikulum  –  Bukan  Akademik  

iv)

Pentaksiran Psikometrik  (Psi)  –  Bukan  Akademik  

Pentaksir mata   pelajaran   PBS   adalah   terdiri   daripada   guru-­‐guru   yang   mengajar   mata   pelajaran  berkenaan.   Semua   Guru   Petaksir   WAJIB   melaksanakan   Pentaksiran   Berasaskan   Sekolah   (Pentaksiran   Sekolah   dan   Pentaksiran   Pusat)   bagi   semua   mata   pelajaran   kecuali   mata  pelajaran  Literasi  Komputer.   Pentaksiran  Sekolah     i) Dilaksanakan   oleh   guru   dan   pihak   sekolah   sepenuhnya   bermula   dari   aspek   perancangan,   pembinaan   item   dan   instrumen   pentaksiran,   pentadbiran,   pemeriksaan  atau  penskoran,  perekodan  dan  pelaporannya       ii) Dilaksanakan   dalam   bentuk   pentaksiran   formatif   yang   seiring   dengan   proses   pengajaran   dan   pembelajaran   dan   dalam   bentuk   pentaksiran   sumatif   di   akhir  unit  pembelajaran,  bulan,  penggal  atau  tahun.   U n i t   P e n i l a i a n   P e n t a k s i r a n   d a n   P e p e r i k s a a n  

2


P e n t a k s i r a n B e r a s a s k a n   S e k o l a h  

iii)

2013

Komponen utama   dalam   proses   PdP   kerana   pentaksiran   ini   berperanan   mengukuhkan  pembelajaran  murid,  meningkatkan  keberkesanan  pengajaran   guru   serta   mampu   memberi   maklumat   yang   sah   tentang   apa   yang   telah   dilaksanakan  atau  dicapai  dalam  satu-­‐satu  proses  PdP.   Pentaksiran   Sekolah   mesti   dilaksanakan   mengikut   Dokumen   Standard   Prestasi  yang  telah  dikeluarkan  oleh  Kementerian  Pelajaran  Malaysia.     Rujuk  LAMPIRAN  II.  

iv)

7.

Pelaksanaan Pentaksiran  (PP)  merupakan  suatu    pentaksiran  yang  dilaksanakan  oleh   sekolah   di   mana   peraturan   pentaksiran,     instrumen   pentaksiran,   tugasan,     garis   panduan,     peraturan   penskoran,   penggredan   dan     pelaporan   dikeluarkan   oleh   Lembaga   Peperiksaan   (LP).   Rujuk   carta   alir   pelaksanaan   Pentaksiran   Pusat   pada   LAMPIRAN  III.  

8.

Pengurusan dokumen  dan  evidens  PBS  adalah  seperti  berikut:     FAIL  

LOKASI

TINDAKAN

Fail Induk  PBS  

Bilik Penialaian,   Pentaksiran   &   Peperiksaan  SMKASAS  

Setiausaha PBS  

Fail Induk  PBS  (PENDUA)  

Setiausaha PBS  

Setiausaha PBS  

Fail Perkembangan  Murid  

Almari PBS   di   kelas   masing-­‐ masing  

Guru Pentaksir,  Guru  Kelas  

Fail Showcase  

Almari PBS   di   kelas   masing-­‐ masing  

Guru Pentaksir,  Guru  Kelas  

Portfolio Guru  Pentaksir  

Guru Pentaksir  

3

Guru Pentaksir  

9.

Kandungan Fail  adalah  seperti  LAMPIRAN  IV.  

10.

Prestasi murid   bagi   Pentaksiran   Sekolah   perlu   direkodkan   oleh   guru   pentaksir   dalam   Sistem   Pengurusan   Pentaksiran   Berasaskan   Sekolah   (SPPBS)   sekurang-­‐kurangnya   sekali  dalam  tempoh  sebulan  (sepanjang  tahun).    

11.

Pelaporan PAJSK   perlu   direkodkan   dalam   SPPBS   oleh   guru   kelas   masing-­‐masing   sepanjang  tahun.  

12.

Guru merekod   penyertaan,   penglibatan   dan   pencapaian   murid   dalam   aktiviti   jasmani,  kesihatan,  sukan,  kokurikulum  dan  ekstra  kurikulum  menggunakan  borang   dan  aplikasi  PAJSK.  

13.

Semua evidens   hendaklah   disimpan   sekurang-­‐kurangnya   1   bulan   selepas   tarikh   pelaksanaan  bagi  membolehkan  proses  pemantauan  dilakukan.  

14.

Kos pelaksanaan  Pentaksiran  Sekolah  (PS)  adalah  dibiayai  sepunuhnya  menggunakan   peruntukan   perkapita   mata   pelajaran   berkenaan   sebagaimana   yang   telah   dipersetujui  di  dalam  mesyuarat  panitia  masing-­‐masing.   U n i t   P e n i l a i a n   P e n t a k s i r a n   d a n   P e p e r i k s a a n  


P e n t a k s i r a n B e r a s a s k a n   S e k o l a h  

15.

16.

Pengurusan Murid  Kes  Khas  adalah  seperti  berikut:   i)

Kes Khas   adalah   merujuk   kepada   murid   yang   tidak   hadir   ke   sekolah   dalam   tempoh   masa   melebihi   1   minggu   berturut-­‐turut   dan   murid   pindah   masuk   serta  murid  pindah  keluar.  

ii)

Guru pentaksir   mesti   melengkapkan   pentaksiran   yang   belum   dilaksanakan   oleh  murid-­‐murid  kes  khas  sebagaimana  murid-­‐murid  lain.  

iii)

Bagi kes   pindah   keluar   Guru   Pentaksir   mesti   merekodkan   prestasi   bagi   semua   evidens   yang   telah   dikuasai   oleh   murid   berkenaan   dalam   SPPBS   sebelum  namanya  dikeluarkan  dari  sistem.  

Guru Pentaksir   yang   akan   berpindah/bercuti   dalam   tempoh   masa   yang   panjang   mesti:   i) ii)

17.

2013

Semua prestasi  murid  perlu  dikemaskini  dalam  SPPBS   Sekiranya  terdapat  masalah  untuk  mengakses  sistem,  guru  berkenaan  mesti   menyerahkan  borang  transit  kepada  Setiausaha  PBS/KP/GK.  

Pelaporan prestasi  murid:   i)

Pentaksiran Sekolah:   Pelaporan   Sumatif   dicetak   oleh   Guru   Kelas   setelah   semua  prestasi  pelajar  telah  direkodkan  dalam  SPPBS*.    

ii)

Pentaksiran Pusat:  Dibuat  setelah  selesai  tugasan*.  

iii)

PAJSK: Dicetak  setelah  semua  maklumat  telah  direkodkan  dalam  SPPBS  oleh   Guru  Kelas*   *    Tertakluk  kepada  keperluan  semasa  sekolah  dan  murid.  

18.

Pementoran: Mentor  terbahagi  kepada  2  iaitu  mentor  dalaman  dan  mentor  luaran  

i)

Mentor dalaman   terdiri   daripada   Ketua   Panitia,   JUP   dan   Guru   Cemerlang   mata  pelajaran  berkenaan  manakala  mentor  luaran  terdiri  daripada   Pegawai   yang  dilantik  oleh  LP/JPN/PPD.  

ii)

Mentee merupakan  Guru  Pentaksir  bagi  Mata  Pelajaran  berkenaan.  

iii)

Proses Pementoran   boleh   dijalankan   pada   bila-­‐bila   masa   mengikut   keperluan.    

U n i t P e n i l a i a n   P e n t a k s i r a n   d a n   P e p e r i k s a a n  

4


P e n t a k s i r a n B e r a s a s k a n   S e k o l a h  

iv)

2013

Proses Pementoran  adalah  seperti  berikut:  

Sebelum  Pementoran  

Semasa Pementoran  

Mengadakan sesi   perbincangan  dengan   Mentee  

Selepas Pementoran  

Melaksanakan   khidmat   Melaksanakan  tindakan   bantu,   khidmat   nasihat,   susulan   mudah  cara  dan  coaching       Memberi  nasihat,  teguran   dan   cadangan   kepada   Mentee    

19.

Penyelarasan: Penyelaras  terbahagi  kepada  2  iaitu  Penyelaras  Dalaman  dan  Penyelaras  luaran.   i)

Penyelaras dalaman  terdiri  daripada  Ketua  Panitia,  JUP  dan  Guru  Cemerlang   mata   pelajaran   berkenaan   manakala   Penyelaras   luaran   terdiri   daripada   Pegawai  yang  dilantik  oleh  LP.  

ii)

Proses Penyelarasan  diadakan  pada  bulan  Mac,  Jun  dan  September.  

iii)

Proses Penyelarasan  adalah  seperti  berikut:    

Sebelum Penyelarasan   • Kefahaman  tugasan   • Kesesuaian  sampel   • Kefahaman   penskoran  

Semasa Penyelarasan   •

Selepas Penyelarasan  

Merawak sampel   mengikut   Melaksanakan  tindakan   pencapaian   penambahbaikan   pengajaran  dan   pembelajaran      

20.

Pemantauan: Pemantau  terbahagi  kepada  2  iaitu  Pemantau  Dalaman  dan  Pemantau  luaran.  

i)

Pemantau dalaman  terdiri  daripada  Pentadbir,  Ketua  Panitia,  JUP  dan  Guru   Cemerlang   mata   pelajaran   berkenaan   manakala   Pemantau   luaran   terdiri   daripada   Pegawai   yang   dilantik     oleh   LP/JPN/PPD   dan   Pegawai   Bahagian   KPM.  

ii)

Pemantauan boleh   dilakukan   sepanjang   tempoh   Pengajaran   dan   Pembelajaran.    

U n i t P e n i l a i a n   P e n t a k s i r a n   d a n   P e p e r i k s a a n  

5


P e n t a k s i r a n B e r a s a s k a n   S e k o l a h  

iii)

2013

Proses Pemantauan  adalah  seperti  berikut:    

Sebelum Pemantauan   • Perancangan  aktiviti   pemantauan   • Penyediaan   instrumen   pemantauan   • Pemakluman  kepada   guru  mata  pelajaran  

Semasa Pemantauan  

Selepas Pemantauan  

Semak pelaksanaan   mengikut     • garis   panduan   dan   jadual   yang   ditetapkan  

Penyediaan pelaporan   pemantauan  

Contoh • • Minit  mesyuarat  JK            PBS   sekolah     •  Evidence   • Pelaporan  pencapaian  

Cadangan penambahbaikan  

21.

Pengesanan: i)

Proses Pengesanan  dilakukan  oleh  pegawai  yang  dilantik  oleh  LP.  

ii)

Kekerapan dan  masa  Pengesanan  ditentukan  oleh  LP.  

22.

Jadual aktiviti  PBS  adalah  seperti  LAMPIRAN  V.  

23.

Peperiksaan Dalaman:   i)

ii)

Peperiksaan Pertengahan   Tahun   dan   Peperiksaan   Akhir   Tahun   akan   dilaksanakan  untuk  murid  Tingkatan  1  dan  2  bagi  mengukur  penguasaan  dan   prestasi  murid.   Item   yang   disediakan   perlu   mengikut   Dokumen   Standard   Prestasi   dan   dinyatakan  kod  evidensnya.    

U n i t P e n i l a i a n   P e n t a k s i r a n   d a n   P e p e r i k s a a n  

6

SMKASAS  
SMKASAS  

Dasar PBS 2013

Advertisement