Page 1

ElCI ESCf a40a ny s .Ésunmome ntde

c e l e br a c i ói ,s obr e t ot ,der e c one i x e me ntde l sv a l or s f or j a t sdur a ntdè c a de siquee nsc ons ol i de nc om una v e ue c onòmi c aa c t i v a , r e s pons a bl e , quet r e ba l l ape ra l s s e usa s s oc i a t s ,a mbi ns t i t uc i onsia dmi ni s t r a c i onspe r i nc i di re nl ami l l or as oc i a l i e c onòmi c ade l nos t r et e r r i t or iide lnos t r epa í s . ElCI ESCt él ac a r a c t e r í s t i c ad’ a gr upa re nt i t a t sia s s oc i a c i onse mpr e s a r i a l sdedi f e r e nt ss e c t or s .Aque s té s e lnos t r ev a l ordi f e r e nc i a l :e ld’ a gl ut i na rl e sne c e s s i t a t s ,i nt e r e s s osi pr opos t e s ,c omunsi c oi nc i de nt s ,que t e ne nt ot si c a da s c unde l sà mbi t squer e pr e s e nt e m:i ndús t r i a ,c ome r ç ,s e r v e i s is e c t ora gr a r i .Ai x òe ns pe r me tt e ni runc one i x e me ntpr of undde lmóne mpr e s a r i a l i dot a r nosd’ unapot è nc i ae x t r a or di nà r i aal ’ hor a det r e ba l l a rpe rf e rquel ’ e c onomi apr oduc t i v af unc i oni i ,nonomé ss upe r idi fic ul t a t s ,s i nóquej unt spugue m a v a nç a ria na runpa se nda v a nt . Amba que s t av i s i óuni t à r i a ,pode mc ont r i bui raa por t a r e lc one i x e me ntopor t úpe rf a c i l i t a rs ol uc i onsal e si nqui e t udsdec a damome ntic i r c ums t à nc i a .Som una e i naút i l . El CI ESCt éunaa nt e napos a dae nt ot se l ss e c t or s ,unav i s i ógl oba lidec onj untquee nspe r me ts upe r a r nosi a pl i c a re i ne si r e c ur s osquee nse nf or t e i x e n ie nsa j ude nav è nc e re l se nt r e ba nc s .

Som uni nt e r l oc ut orv à l i da mbt ot se l sni v e l l sdel ’ a dmi ni s t r a c i ó.Da v a ntl e sdi fic ul t a t s ,c omunsopa r t i c ul a r s ,s om unav e u,úni c aipot e nt ,quer a ona ,c ompa r t e i xipr opos aundi à l e g,det uat u,a mbl ’ a dmi ni s t r a c i ó.Lanos t r ac l a ué sl ’ e nt e s a ,e lpr ogr é sie lc r e i x e me ntde l t e r r i t or i .Éspe ra i x òquel ’ e c onomi apr oduc t i v as e gue i xgi r a nti c r e a ntr i que s as oc i a l a mbuni mpa c t edi r e c t ee nl ami l l or adel av i dadel e spe r s one s . Pe r quès om f a c i l i t a dor s ,nonomé spe ral e se mpr e s e s ie nt i t a t s que f or me n pa r tde l ’ or ga ni t z a c i ó,s i nó pe r quèi mpul s e me lde s e nv ol upa me nts oc i a ldel e s c i ut a t sdel ade ma r c a c i óir e e qui l i br e me lt e r r i t or ia f a v ordel as os t e ni bi l i t a t . Ési ndubt a bl equel as oc i e t a thac a nv i a tr a di c a l me nte n a que s t s40a ny spe r ò,ma l gr a tquel e sa c c i onss óndi f e r e nt s ,e l snos t r e sv a l or se nsma nt e ne nf e r mse ne l c ompr omí sdes e gui re s c ol t a nt ,c oor di na ntit r oba nt c a mi nspe ra v a nç a r .Comme mor a r40a ny sd’ hi s t òr i a de mos t r ae lv e r i t a bl es e nt i tde lCI ESC.Qua nunai ns t i t uc i ónot és e nt i tde s a pa r e i xpe ri na ni c i ói ,e nc a nv i ,s i e na que s t2017pode mc e l e br a r40a ny sé spe rquè he m dona tr e s pos t e sc l a r e sane c e s s i t a t sr e a l s .Aque s t ae x pe r i è nc i ae nsa v a l aide mos t r a ,a v ui ,l anos t r a e x i s t è nc i a . Bl a iCos t aiCr e us Pr e s i de ntde lCI ESC


Somunaa s s oc i a c i óquea pl e gae l st a l l e r sder e pa r a c i óic onc e s s i ona r i sde di f e r e nt sma r que sdev e hi c l e s . Lanos t r aa c t i v i t a ts ’ e nma r c ae ne l s e c t orde l me t a l l i e s t ài nt e gr a dae ne l

De sde l Gr e mi d’ I ns t a l · l a dor sv ol e mf e l i c i t a ra l CI ESCpe l s s e us40a ny sdet r a j e c t òr i a . Lanos t r aa s s oc i a c i óa pl e gaa mé sde450pr of e s s i ona l sde l móndel ’ e l e c t r i c i t a t , l af ont a ne r i ai l ac l i ma t i t z a c i ó. T ot i ques ov i nt s e ’ nse nma r c ae n e ls e c t ordel ac ons t r uc c i ó,pe rc onv e nic ol · l e c t i u,de pe ne mde l me t a l l .Pe ra que s tmot i ui pe rbus c a runama j or s i ne r gi ae nl e snos t r e sa c t ua c i ons ,e l nos t r eGr e mi ,t oti


De sde lnos t r eGr e mi ,f e l i c i t e ma lCI ESCe ne ls e u40è . a ni v e r s a r i . Coma s s oc i a t sde sdef aga i r e bé20a ny s , e l r e c or r e gutd’ a que s tt r a j e c t enohae s t a tc ur t ,nimol t e sv e ga de sf à c i l .Com aqua l s e v ol v i a t ge ,i e l móne mpr e s a r i a l c e r t a me nt c ompor t aunapa r t d’ a v e nt ur a , r e s ul t amol t i mpor t a ntdi s pos a rdel ac ompa ny i ai s upor t sa di e nt s .


c i e s c @c i e s c . c a t www. c i e s c . c a t CI ESCCons e l l I nt e r s e c t or i a l d’ Empr e s a r i s @CI ESC_


Revista 40 aniversari del CIESC  

El CIESC fa 40 anys. És un moment de celebració i, sobretot, de reconeixement dels valors forjats durant dècades i que ens consoliden com un...

Revista 40 aniversari del CIESC  

El CIESC fa 40 anys. És un moment de celebració i, sobretot, de reconeixement dels valors forjats durant dècades i que ens consoliden com un...

Advertisement