Page 1

PRESENTACIÓ DE L’ÀMBIT CIENTÍFICOTECNOLOGIC PER AL SEGON NIVELL DEL PROGRAMA DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL EN EL CURS 2012-2013. En aquest curs us serà important saber que s’espera de vosaltres, que estudiareu i de quina manera se us avaluarà. En aquesta presentació se us detalla tot allò referent a continguts, competències que haureu de demostrar, forma d’avaluació i recuperacions perquè comenceu el curs tenint-ho en compte. El professor/professora comença des de ja el procés d’avaluació, així que llegiu bé aquests fulls. HORARI I PLANIFICACIÓ. A l’actual curs, es contemplen per l’àmbit cientificotecnològic un total de 8 hores setmanals. Aquestes hores es repartiran entre la formació de les matemàtiques i les ciències naturals (Biologia, Geologia i Física i Química). Està previst dedicar sessions als corresponents repassos dels continguts i si es necessari al repàs per la recuperació de l’àmbit del curs anterior si és el cas. MATERIAL PER L’ASSIGNATURA. · Per aquest àmbit el professor/a facilitarà a l’alumne tot el material necessari, així que no caldrà portar llibre de text. · L’alumne haurà de portar un quadern d’anelles amb fundes de plàstic per arxivar el material que el professor/a li faciliti. A més, per aquest àmbit serà necessari portar calculadora científica i bolígrafs de diversos colors. Recursos disponibles on trobar material per l’estudi i informació de l’àmbit: - Blog personal del professor: http://cienciaesfera.blogspot.com.es/ - Curs PQPI2 ACT en el Moodle de l’IES sa Blanca Dona. - Plana web de l’IES sa Blanca Dona: http://c07006299.eduwebs.caib.es/ OBJECTIUS DEL CURS. Els objectius de l’àmbit cientificotecnològic en el 2on curs de PQPI, serà conèixer aquells aspectes de les ciències que ajuden a entendre fenòmens naturals propers i


globals, que sobretot tenen alguna repercussió en les ciències actuals i que són claus per la formació de les persones. Les matemàtiques representen una eina fonamental per entendre processos de les ciències naturals, però també per analitzar qüestions de la vida quotidiana que són d’actualitat. Per això, un altre dels objectius és aconseguir habilitat en la deducció i el càlcul matemàtic, així com la utilització de les eines matemàtiques que ajuden a analitzar factors socials i econòmics d’actualitat. UNITATS DIDÀCTIQUES I TEMPORALITZACIÓ PER A L’ACTUAL CURS EN L’ÀMBIT CIENTIFICTÈCNIC. UNITATS DIDÀCTIQUES DE CIÈNCIES: 1r trimestre UD.1: INTRODUCCIÓ: ORGANITZACIÓ GENERAL DEL COS HUMÀ. UD.2 LA NUTRICIÓ HUMANA I EL CONSUM D’ALIMENTS RESPONSABLE UD.3 LA REPRODUCCIÓ I SEXUALITAT HUMANES 2n trimestre UD.4 ESTILS ENDOCRINES.

DE

VIDA

SALUDABLES.

MALALTIES

UD.5 LA MATÈRIA A L’UNIVERS UD.6 ENERGIA A L’UNIVERS 3r trimestre UD.7 ELECTRICITAT: GENERACIÓ I GESTIÓ UD.8 LA TERRA, UN PLANETA EN CANVI CONSTANT UNITATS DIDÀCTIQUES DE MATEMÀTIQUES 1r trimestre UD. 1INTRODUCCIÓ: NOMBRES UD. 2 FRACCIONS. UD. 3 POTÈNCIES I ARRELS.

MENTALS

I


2n trimestre UD. 4 PROPORCIONALITAT I PERCENTATGES UD. 5 ALGEBRA UD. 6 ALGEBRA (II) 3r trimestre UD. 7 FUNCIONS. UD.8 ESTADÍSTICA I PROBABILITAT. UD.9 INVESTIGACIÓ: GRÀFICS I MODELS MATÈMÀTICS ALS MITJANS D’INFORMACIÓ COMPETÈNCIES BÀSIQUES: Hi ha 8 competències bàsiques que haureu d’haver demostrat la seua adquisició a final de curs, així que centreu-vos en manifestar aquestes virtuts si les teniu, i si no, esforceu-vos en adquirir-les. Si no les adquiriu no podreu aprovar: CIMF: Competència en interacció amb el món físic. Es tracta de demostrar que enteneu els fenòmens que ocorren en el medi, tant a nivell local, com regional, com planetari, i que a més, sabeu interactuar amb ell aplicant els coneixements de la matèria al vostre entorn. CM: Competència matemàtica. Es tracta què demostreu i que apliqueu els coneixements provinents d’aquesta disciplina en la resolució de problemes que es plantegen en les matèries de l’ESO i que surten en la vida quotidiana. També heu de saber treure conclusions a partir de eines matemàtiques com la interpretació de gràfics, que són essencials per l’anàlisi de dades. CL: Competència lingüística. Cal que s’afermeu en el domini del vocabulari científic propi d’aquest àmbit i l’useu per explicar-vos de forma oral i escrita. Recordau que l’ús


d’un vocabulari adequat per dirigir-se en classe i al professor serà un aspecte que es valorarà. CTIC: Competència en tecnologia d’Informació i Comunicació. Heu de demostrar que agafeu habilitats en el domini de les noves tecnologies i que les utilitzeu per recollir dades i millorar la presentació dels vostres treballs. CCA: Competència cultural i artística. Aquesta competència està relacionada en l’art plàstic i visual que haureu d’expressar en la generació de models i projectes d’unitat. També en el coneixement del patrimoni cultural i natural al que pertanyeu. CSC: Competència social i ciutadana. Haureu de demostrar que accepteu els principis democràtics, que sereu capaços de tindre una consciència cívica i integrada en la nostra societat i que aprofiteu els vostres coneixements per utilitzar-los per a bé dins la societat a la que pertanyeu. CAIP: Competència en autonomia i iniciativa personal. Haureu de fer veure que teniu una certa autonomia per treballar, tant de forma individual com en equip, que sabeu prendre decisions i assumir les conseqüències que d’elles se’n deriven. A més, se us demana un esperit crític i coherent, es a dir, que abans de formular conclusions que es documenteu i les contrasteu. Si a més aplicau a la rutina diària allò que se us ensenya, augmentareu aquesta capacitat. CAaA: Competència per aprendre a aprendre. En qualsevol procés d’aprenentatge, la utilització de tècniques d’estudi, i la millora d’aquestes serveix de molt, si les utilitzeu segur que tot allò abans nomenat us serà més fàcil i obtindreu ,millors resultats.


AVALUACIÓ El professor/a us avaluarà de la següent manera: Cada unitat didàctica que es treballi a classe té uns criteris de puntuació, que responen als següents percentatges de forma general. 60% Proves escrites, projectes d’unitat, memòries de camp, laboratoris i altres activitats que duguin una memòria per entregar. 25% el treball fet a classe i a casa mitjançant les activitats que es treballen perquè desenvolupeu i consolideu els continguts de la matèria. Es valorarà fonamentalment mitjançant el quadern de classe. 15% la vostra actitud. Heu de pensar que per superar aquest curs se us demana interès pels temes tractats, autonomia personal, capacitat per treure conclusions i argumentacions madures i raonades en els debats plantejats. A més, la capacitat de treball en equip, el manteniment d’un ambient apropiat per a l’estudi, la col·laboració i cooperació amb el professor/a i la resta de companys, la puntualitat, l’acomodació en classe sense que el professor/a haja d’intervindre per posar ordre i poder començar la classe i l’ajuda que podeu oferir als companys per fer una aprenentatge col·lectiu, són les coses que principalment se us demanaran per puntuar bé aquest apartat. Avaluació trimestral. Aquests mateixos percentatges s’aplicaran per treure una mitjana aritmètica que donarà una nota única al final del trimestre per a matemàtiques i ciències naturals, ja que aquestes dues matèries les tractarem per separat. Entre la nota obtinguda en ciències naturals i l’obtinguda en matemàtiques es farà la mitjana que donarà la nota trimestral


de l’àmbit. Per poder fer mitjana cal haver tret un 3,5 en les dues parts. Es considerarà aprovat el trimestre si supereu els 5 punts. Avaluació final. L’avaluació final es farà de la següent manera: 1. Si tots els trimestres estan aprovats es farà la mitjana entre els tres. 2. Els trimestres amb 4 punts també faran mitjana, i si es superen els 5 punts haureu aprovat. 3. Si teniu trimestres suspesos amb 3 o més punts, però teniu la tercera avaluació aprovada amb més de 6 punts, aprovareu l’assignatura. Per tant, MOLTA ATENCIÓ AL TERCER TRIMESTRE!!!. 4. Se vos donarà la possibilitat de recuperar cada trimestre al final del mateix o principi del següent. Si no aconseguiu aprovar o treure el quatre necessari en cada trimestre per fer mitjana, haureu de recuperar la corresponent part al final de curs. 5. Si no aconseguiu l’aprovat, haureu d’anar a setembre i s’examinareu d’una única prova que per poder realitzar-la haureu de presentar un dossier d’activitats que se us encomanarà. La prova valdrà un 70% de la nota i el dossier d’activitats un 30%. L’aprovat s’aconseguirà amb 5 o més punts. * Com a cas excepcional, si un alumne/a no hagués pogut recuperar una avaluació o tret més d’un 3 en la corresponent recuperació, havent-se el/la mateixa presentat a totes les proves de recuperació que li pertocaven, aquest podria aprovar si té les altres avaluacions aprovades i es considera que l’alumne/a ha assolit el grau competencial que li pertoca, a més de tenir una assistència regular, entregar les feines amb regularitat i no mostrar abandó sense causa justificada.


CALENDARI D’EXÀMENS IMPORTANTS I AVALUACIONS AVALUACIONS: Avaluació Inicial 9 i 10 d’Octubre. 1a Avaluació 17,19 i 19 de Desembre. 2a Avaluació 21, 22 i 25 de Març. 3a Avaluació 14, 17 i 18 de Juny.


ASPECTES QUE ES VALORARAN EN L’ÀMBIT CIENTIFICTÈCNIC. PROVES (Fins 60%)

PROJECTES I MEMÒRIES (Fins 60%)

Les proves, els projectes i les memòries constitueixen en total el 60% · Qüestions ben resoltes (fins 8p) · Estan clars els objectius (1p) · Presentació adequada (1p)

· És correcta la presentació (2p)

· Ordre claredat i ortografia (1p)

· Conté informació ampliada (1p)

*Per considerar-se bé les respostes han de ser clares, concretes i molt coherents.

· S’han utilitzat diferents recursos materials o digitals (1p) · Presenta conclusions (1p) · Els procediments estan dominats (1p) · Qualitat dels continguts (2p) · Els continguts es basen en diferents fonts (1p)

ACTITUD [15%]

DEURES I QUADERN [25%]

· Participar en el procés d'aprenentatge

· Presentació adequada (1p)

(2p)

· Totes les activitats (3p)

· Revisar tots els recursos a l'abast (1p)

· Esquemes gràfics correctes (1p)

· Demostrar autonomia (1p)

· Activitats completament referenciades (1p)

· Interès pels temes tractats (1p)

· Activitats corregides (2p)

· Portar sempre el material (1p)

· Informació ampliada (1p)

· Treballar en equip (1p)

· Correctament organitzat (1p)

· Respectar el dret a estudi (2p) · Entregar la feina en el temps indicat (1p)

Presentació PQPI2 2012_13  

Presentació de l'Àmbit cientificoteconlògic per al segon nivell de PQPI en el curs 2012-2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you