Page 1

PRESENTACIÓ DE  L’ÀMBIT  CIENTIFICTÈCNIC  PER  4t  ESO  EN  EL  CURS  2011-­‐2012.   En aquest curs us serà important saber que s’espera de vosaltres, que estudiareu i de quina manera se us avaluarà. En aquesta presentació se us detalla tot allò referent a continguts, competències que haureu de demostrar, forma d’avaluació i recuperacions perquè comenceu el curs tenint-ho en compte. El professor/professora comença des de ja el procés d’avaluació, així que llegiu bé aquests fulls. HORARI I PLANIFICACIÓ.   A l’actual curs, es contemplen per a l’àmbit cientificotècnic un total de 9 hores setmanals. Aquestes hores es repartiran entre la formació de les matemàtiques i les ciències naturals (Biologia, Geologia i Física i Química). Està previst dedicar sessions als corresponents repassos dels continguts i si es necessari al repàs per la recuperació de l’àmbit del curs anterior si és el cas. MATERIAL PER L’ASSIGNATURA.

Per aquest àmbit el professor/a facilitarà a l’alumne tot el material necessari, així que no caldrà portar llibre de text. L’alumne haurà de portar un quadern d’anelles amb fundes de plàstic per arxivar el material que el professor/a li faciliti. A més, per aquest àmbit serà necessari portar calculadora científica i bolígrafs de diversos colors.

OBJECTIUS DEL CURS. Els objectius de l’àmbit cientificotècnic en el 4t curs d’ESO, serà conèixer aquells aspectes de les ciències que ajuden a entendre fenòmens naturals propers i globals, que sobretot tenen alguna repercussió en les ciències actuals i que són claus per la formació de les persones. Les matemàtiques representen una eina fonamental per entendre processos de les ciències naturals, però també per analitzar qüestions de la vida quotidiana que són d’actualitat. Per això, un altre dels objectius és aconseguir habilitat en la deducció i el càlcul matemàtic, així com la interpretació de les eines matemàtiques que ajuden a analitzar factors socials i econòmics d’actualitat.


UNITATS DIDÀCTIQUES  I  TEMPORALITZACIÓ  PER  A  L’ACTUAL  CURS  EN  L’ÀMBIT  CIENTIFICTÈCNIC.     CIÈNCIES  NATURALS   1er  TRIMESTRE.  GEOLOGIA   UD.1  EL  MÈTODE  CIENTÍFIC,  EL  LABORATORI  I  LES  FONTS  D’INFORMACIÓ.   UD.2  HISTÒRIA  DE  LA  TERRA.  ELS  PRINCIPIS  I  MÈTODES  DE  DATACIÓ.   UD.3  LES  ROQUES  I  ELS  RELLEUS.   UD.4  TECTÒNICA  GLOBAL.  DINÀMICA  DE  LA  SUPERFÍCIE  TERRESTRE.   2on  TRIMESTRE.  FÍSICA  I  QUÍMICA.   UD.5  MOVIMENTS  I  FORCES  .   UD.6  ENERGIA  TREBALL  I  CALOR.   UD.7  ESTRUCTURA  I  PROPIETATS  DE  LES  SUBSTÀNCIES.   3er  TRIMESTRE.  BIOLOGIA.   UD.8  LA  INFORMACIÓ  GENÈTICA.   UD.9  HERÈNCIA  I  BIOENGINYERIA.   UD.10  EVOLUCIÓ.   UD.11  ESTRUCTURA  DELS  ECOSISTEMES.     MATEMÀTIQUES     1er  TRIMESTRE   UD.1  ALGEBRA  I:EXPRESSIONS  ALGEBRÀIQUES  I  EQUACIONS  LINIALS.   UD.2  PROPORCIONALITAT  I  INTERÉS.   UD.3  ALGEBRA  II:  SISTEMES  D’EQUACIONS,  FUNCIONS  LINIALS  I  EQUACIONS  DE  2on  GRAU.   2on  TRIMESTRE   UD.4  SISTEMA  MÈTRIC  DECIMAL  I  OPERACIONS  AMB  VARIABLES  FÍSIQUES.   UD.5  GEOMETRIA.  ÀREES  I  VOLUMS.   3er  TRIMESTRE   UD.6  FUNCIONS  I  GRÀFICS.   UD.7  ESTADÍSTICA  I  PROBABILITAT.     COMPETÈNCIES BÀSIQUES:

Hi ha 8 competències bàsiques que haureu d’haver demostrat la seua adquisició a final de curs, així que centreu-vos en manifestar aquestes virtuts si les teniu, i si no, esforceu-vos en adquirirles. Si no les adquiriu no podreu aprovar:


CIMF: Competència en interacció amb el món físic. Es tracta de demostrar que enteneu els fenòmens que ocorren en el medi, tant a nivell local, com regional, com planetari, i que a més, sabeu interactuar amb ell aplicant els coneixements de la matèria al vostre entorn. CM: Competència matemàtica. Es tracta què demostreu i que apliqueu els coneixements provinents d’aquesta disciplina en la resolució de problemes que es plantegen en les matèries de l’ESO i que surten en la vida quotidiana. També heu de saber treure conclusions a partir de eines matemàtiques com la interpretació de gràfics, que són essencials per l’anàlisi de dades. CL: Competència lingüística. Cal que s’afermeu en el domini del vocabulari científic propi d’aquest àmbit i l’useu per explicar-vos de forma oral i escrita. Recordau que l’ús d’un vocabulari adequat per dirigir-se en classe i al professor serà un aspecte que es valorarà. CTIC: Competència en tecnologia d’Informació i Comunicació. Heu de demostrar que agafeu habilitats en el domini de les noves tecnologies i que les utilitzeu per recollir dades i millorar la presentació dels vostres treballs. CCA: Competència cultural i artística. Aquesta competència està relacionada en l’art plàstic i visual que haureu d’expressar en la generació de models i projectes d’unitat. També en el coneixement del patrimoni cultural i natural al que pertanyeu. CSC: Competència social i ciutadana. Haureu de demostrar que accepteu els principis democràtics, que sereu capaços de tindre una consciència cívica i integrada en la nostra societat i que aprofiteu els vostres coneixements per utilitzar-los per a bé dins la societat a la que pertanyeu. CAIP: Competència en autonomia i iniciativa personal. Haureu de fer veure que teniu una certa autonomia per treballar, tant de forma individual com en equip, que sabeu prendre decisions i assumir les conseqüències que d’elles se’n deriven. A més se us demana un esperit crític i coherent, es a dir que abans de formular conclusions que es documenteu i les contrasteu. Si a


més sabeu aplicar a la rutina diària allò que amb l’educació se us ensenya, augmentareu aquesta capacitat. CAaA: Competència per aprendre a aprendre. En qualsevol procés d’aprenentatge, la utilització de tècniques d’estudi, i la millora d’aquestes serveix de molt, si les utilitzeu segur que tot allò abans nomenat us serà més fàcil i obtindreu ,millors resultats. AVALUACIÓ

El professor/a us avaluarà de la següent manera: Cada unitat didàctica que es treballi a classe té uns criteris de puntuació, que responen als següents percentatges de forma general. 60% Proves escrites, projectes d’unitat, memòries de camp, laboratoris i altres activitats que duguin una memòria per entregar. 25% el treball fet a classe i a casa mitjançant les activitats que es treballen perque desenvolupeu i consolideu els continguts de la matèria. 15% la vostra actitud. Heu de pensar que a 4t d’ESO se us demana interés pels temes tractats, autonomia personal, capacitat per treure conclusions i argumentacions madures i raonades en els debats plantejats. A més, la capacitat de treball en equip, el manteniment d’un ambient apropiat per a l’estudi, la col·laboració i cooperació amb el professor i la resta de companys, la puntualitat, l’acomodació en classe sense que el professor/a haja d’intervindre per posar ordre i poder començar la classe i l’ajuda que podeu oferir als companys per fer una aprenentatge col·lectiu, són les coses que principalment se us demanaran per puntuar bé aquest apartat. Avaluació trimestral. Aquests mateixos percentatges s’aplicaran per treure una mitjana aritmètica que donarà una nota única al final del trimestre per a matemàtiques i ciències naturals, ja que aquestes dues matèries les tractarem per separat. Entre la nota obtinguda en ciències naturals i l’obtinguda en matemàtiques es farà la mitjana que donarà la nota trimestral de l’àmbit. Per poder fer mitjana


cal haver tret un 3,5 en les dues parts. Es considerarà aprovat el trimestre si supereu els 5 punts. Avaluació final. L’avaluació final es farà de la següent manera: * Si tots els trimestres estan aprovats es farà la mitjana entre els tres. Els trimestres amb un 4 també faran mitjana, i si es superen els 4,5 punts haureu aprovat. * Si teniu trimestres suspesos amb un 3 o més, però teniu la tercera avaluació aprovada amb més d’un 6, aprovareu l’assignatura. * Si suspeneu amb menys de tres haureu de recuperar el trimestre a final de curs. * Se vos donarà la possibilitat de recuperar al final de cada trimestre o principi del següent. si no, haureu d’anar a setembre i s’examinareu d’una única prova que per poder realitzar-la haureu de presentar un dossier d’activitats que se us encomanarà. La prova valdrà un 70% de la nota i el dossier d’activitats un 30%. * Com a cas excepcional, si un alumne/a no hagués pogut recuperar una avaluació o tret més d’un 3 en la corresponent recuperació, havent-se el/la mateixa presentat a totes les proves de recuperació que li pertocaven, aquest podria aprovar si té les altres avaluacions aprovades i es considera que l’alumne/a ha assolit el grau competencial que li pertoca i a més de tenir una assistència regular, entregar les feines amb regularitat i no mostrar abandó sense causa justificada.

Pendents d’altres cursos. Si portes pendents del curs passat, se t’entregarà un dossier d’activitats del curs passat i t’examinaràs d’una prova del curs anterior al mes de febrer. Els percentatges per aprovar seran els mateixos que a l’apartat anterior, un 30% correspondrà al dossier d’activitats i un 70 % la prova. És condició indispensable per aprovar l’entrega del dossier.    


ASPECTES QUE ES VALORARAN EN L’ÀMBIT CIENTIFICTÈCNIC. PROVES I PROJECTES [60%]

DEURES, TREBALLS I QUADERN [25%]

1) Respondre bé a les qüestions plantejades. (8p)

1) Presentació adequada i ordre. (2p)

2) Coherència, claredat i ortografia. (1p) 3) Presentació adequada i ordre. (1p)

2) Execució correcta dels exercicis, qüestions i activitats. (2p) 3) Indicació de cada exercici, inici d’unitat, etc. (1p) 4) Correcció dels exercicis. (1p) 5) Coherència, claredat i ortografia en les respostes i argumentacions. (1p) 6) Ampliació de les respostes mitjançant la consulta en llibres i/o Internet. (1p) 7) Recerca d’imatges i esquemes en Internet per complementar les argumentacions. (1p)

ACTITUD [15%]

8) Anotació dels llibres i les planes web consultades si n’és el cas. (1p)    

1) Puntualitat. (1p)

2) Portar sempre el material encomanat pel professor. (1p) 3) Intervenció correcta i oportuna a classe. (1p) 4) Respecte positiu pels companys. (1p) 5) Treballar bé en equip. (1p) 6) No fer discriminacions entre companys (1p) 7) Respecte cap al professor. (1p) 8) Actitud correcta en el laboratori i altres espais (aula d’informàtica, audiovisuals, visites, etc.). (1p) 9) Interés pels temes tractats. (2p)  

Presentació 4t PDC 2011_2012  

Presentació inici de curs

Presentació 4t PDC 2011_2012  

Presentació inici de curs

Advertisement