Page 1

LQYHVWLJDomRHWHFQRORJLD

SWHIWE½SWHEFMSIRIVKME RSWqGYPS<<2VDPELFLRVRVGHVDILRVWHFQROyJLFRVQRVHFWRUHQHUJpWLFRSDUDHVWDGpFDGDSDVVDPSRUDWLQJLUDV PHWDVHXURSHLDVSDUDDUHGXomRQDFLRQDOQDHPLVVmRGHJDVHVFRPHIHLWRGHHVWXIDSULQFLSDLV UHVSRQViYHLVSHODVDOWHUDo}HVFOLPiWLFDVTXHVmRMiXPDVpULDSUHRFXSDomRQmRDSHQDVGRVFLHQWLVWDV PDVWDPEpPGDVRFLHGDGHHPJHUDO 7DOYH]SRULVVRD8QLmR(XURSHLDMiGHILQLXDVXDHVWUDWpJLDHQHUJpWLFDGHORQJRSUD]RDWUDYpVGR ³6(73ODQ´SUHWHQGHQGRUHGX]LUHPDVHPLVV}HVDWpWRPDQGRFRPRDQRGHSDUWLGDR YDORUHPLWLGRHP$VWHFQRORJLDVEDVHDGDVQD%LRPDVVDSRGHPHIHFWLYDPHQWHDMXGDUDUHGX]LUR DTXHFLPHQWRJOREDODWUDYpVGDVXEVWLWXLomRGDXWLOL]DomRGHIRQWHVHQHUJpWLFDVIyVVHLVRTXHUHVXOWDHP HPLVV}HVGHJDVHVFRPHIHLWRGHHVWXIDFRQVLGHUDYHOPHQWHLQIHULRUHVRXPHVPRSUy[LPRGH]HUR *VERGMWGS+uVMS -RXIVPSGYXSVHE9RMHEHIHI&MSIRIVKMEHS02)+ JVERWMWGSKMVMS$PRIKTX

%&MSIRIVKMERS7)840%2IYVSTIY % GLEQEHE ±-RMGMEXMZE -RHYWXVMEP )YVSTIME² IQ &MSIRIVKME )-&-  JSM S½GMEPQIRXIERYRGMEHERSTEWWEHSHMEHI2SZIQFVSHYVERXIE 'MQIMVE *MREP HE 4VIWMHsRGME &IPKE I GSRWXMXYM E VIWTSWXE IYVSTIME ESW½RERGMEQIRXSWKMKERXIWGSWHSW)9%EXVEZqWHITEVGIVMEWTFPM GSTVMZEHEWTEVETVSNIGXSW±(IQSTPERXW²ISWGLEQEHSW±*PEKWLMTW TPERXW²SYYRMHEHIWMRHYWXVMEMWHIFERHIMVEZMjZIMWIGSRSQMGEQIRXI YXMPM^ERHSXIGRSPSKMEWEZERpEHEWHIWIKYRHEKIVEpnSUYIEXqESQS QIRXSRnSEXMRKMVEQEMRHEEZMEFMPMHEHIGSQIVGMEP % WYFWXMXYMpnS EGXYEP HE KEWSPMRE TSV FMSIXERSP SFXMHS E TEVXMV HI GIVIEMWIHSKEWzPISTSVFMSHMIWIPHIWSNEGSP^ESYTEPQEVITVIWIR XEETIREWYQTSRXSHITEVXMHE2EWTVz\MQEWHqGEHEWSYXVSWFMS GSQFYWXuZIMWPMUYuHSWGSQQEMSVHIRWMHEHIIRIVKqXMGEITSVZIRXYVE QEMWWYWXIRXjZIMWMVnSIRXVEVRSQIVGEHSTEVESHSQMREV%QEMSVME HIWXIWFMSGSQFYWXuZIMWWIVnSSFXMHSWETEVXMVHIJSRXIWHI&MSQEWWE VIRSZjZIPRSQIEHEQIRXIQEXIVMEPPIRLSGIPYPzWMGSHISVMKIQ¾S VIWXEPEKVuGSPESYWuPZMGSPESYEXVEZqWHEWQMGVSEPKEWfSFNIGXMZSHS 7)840%2HE&MSIRIVKME½RERGMEVXIGRSPSKMEWEZERpEHEWHITVSHY pnSHIFMSIRIVKMEETEVXMVHI&MSQEWWEEXVEZqWHEWWIKYMRXIWGEHIMEW HIZEPSV  'SQFYWXuZIMWWMRXqXMGSWISYLMHVSGEVFSRIXSW   &MSGSQFYWXuZIMWKEWSWSWGSQSSFMSQIXERSSFXMHSTSVKEWIM½GE pnSHEFMSQEWWE   'SRZIVWnSXIVQSUYuQMGEHIIPIZEHEI½GMsRGMETEVETVSHYpnSHI IPIGXVMGMHEHIIGEPSV   'SQFMREpnSHETMVzPMWIIXSVVIJEGpnSTEVESFXIRpnSHIGSQTSW XSWMRXIVQIHMjVMSWTEVEFMSIRIVKME   'SQFMREpnSHIXIGRSPSKMEWUYuQMGEWIFMSPzKMGEWTEVEFMSIXERSPI 42

renováveismagazine

SYXVSWWYFWXMXYXSWHEKEWSPMRE   ,MHVSGEVFSRIXSWTEVEGSQFYWXuZIMWTEVEEZMEpnSSYQSXSVIWHMI WIPSFXMHSWTSVWuRXIWIUYuQMGESYFMSPzKMGEW  &MSGSQFYWXuZIMWETEVXMVHIQMGVSEPKEWSYGMERSFEGXqVMEWEYXSXVz ½GEWIWMQYPXERIEQIRXIGSRWYQMHSVEWHI'3

%&MSIRIVKMERS02)+ ¯TVSNIGXSWHI- (HIFERHIMVE 302)+RSlQFMXSHSž4VSKVEQE5YEHVSHI- (IYVSTIYPMHIVE EGXYEPQIRXIYQ'SRWzVGMS)YVSTIY463)8,%230+GSQZMWXE EVIWSPZIVSWEGXYEMWGSRWXVERKMQIRXSWXIGRSPzKMGSWHEGSRZIVWnSHI QEXIVMEMWPIRLSGIPYPzWMGSWIQFMSIXERSP4EVEETVSWWIGYpnSHIWXI SFNIGXMZSGSRXEHIRXVSHSGSRWzVGMSGSQSETSMSHEIQTVIWEHMRE QEVUYIWE-RFMGSRUYIXIQEJYRGMSREVHIWHI2SZIQFVSHI IQ/EPYRHFSVKYQEYRMHEHIHIHIQSRWXVEpnSEZERpEHEHIGSRZIV WnSMRXIKVEPHITEPLEHIGIVIEMWIQFMSIXERSP *MKYVE %9RMHEHI

*MKYVE  9RMHEHI HI (IQSRWXVEpnS HE XIGRSPSKME HI  KIVEpnS HI FMSIXERSP GIPYPzWMGS/EPYRHFSVK(MREQEVGE JSXSKIRXMPQIRXIGIHMHETIPE-RFMGSR%7 

Os desafios da bioenergia no século xxi  

Autor: Francisco Gírio; Revista: renováveis magazine nº4

Os desafios da bioenergia no século xxi  

Autor: Francisco Gírio; Revista: renováveis magazine nº4

Advertisement