Page 1

CROSS-BORDER ECONOMIC DEVELOPMENT

Բ Ի Զ Ն Ե Ս Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Ո Ւ

BUSINESS CATA L O G U E

we

connect

Այս տեղեկատ ն ստեղծվել է Եվրաﬕ թյան աջակց թյամբ: Փաստաթղթի բովանդակ թյան համար պատասխանատ է «Քաղաքացիական զարգացման գործակալ թյ ն» (CiDA) հկ-ն:

Ծրագիրն իրականացն մ է վրացական «Քաղաքացիական զարգացման գործակալ թյ ն» հկ-ն (CiDA), հայկական «Աջակց թյ ն Նոյեմբերյանին» հկ-ի (SFN) և «Եվրասիա համագործակց թյ ն հիﬓադրաﬕ հյ սիսային մասնաճյ ղի» (EPF NB) հետ համատեղ:

This catalogue has been produced with the assistance of the European Union. The content of this publication is the sole responsibility of CiDA-led partnership and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

The project is implemented by the Civil Development Agency (CiDA) in partnership with the Support for Noyemberyan (SFN) and the Northern Branch of Eurasia Partnership Foundation (EPF NB).


ՆԵՐԱԾ

ԹՅ

Ն

INTRODUCTION

Վրաստանի և Հայաստանի տնտեսվարող ս բյեկտների վերաբերյալ բիզնես տեղեկատ ն պատրաստվել է «Միջսահմանային տնտեսական զարգաց մ» 16-ամսյա ծրագրի շրջանակներ մ, որը համաֆինանսավորվ մ է Եվրոպական Մի թյան կողﬕց իրականացվող Արևելյան գործընկեր թյան տարածաշրջանային համագործակց թյ ն ծրագրի շրջանակներ մ (EaPTC): EaPTC-ն հնարավոր թյ ն է ընձեռ մ Արևելյան գործընկեր թյան երկրներին, տվյալ պարագայ մ` Հայաստանին և Վրաստանին, համատեղ ժերով սահմանել և հաղթահարել ընդհան ր մարտահրավերներն իրենց սահմանաﬔրձ տարածաշրջաններ մ:

The Business Catalogue of Georgian and Armenian business operators was prepared for the 16-month “Cross-border Economic Development (CED)” project co-funded by the European Union within the framework of the Eastern Partnership Territorial Coopera on (EaPTC) programme. The EaPTC creates an opportunity for Eastern Partnership countries, in this case, Armenia and Georgia, to jointly iden fy and address common challenges in their border regions.

«Միջսահմանային տնտեսական զարգաց մ» ծրագիրն իրականացն մ է Վրաստան մ գործող «Քաղաքացիական զարգացման գործակալ թյ ն» հկ-ն հայաստանյան «Աջակց թյ ն Նոյեմբերյանին» հկ-ի և «Եվրասիա համագործակց թյ ն հիﬓադրաﬕ»-ի հետ համատեղ: Ծրագիրը կոչված է ամրապնդել ﬕջսահմանային համագործակց թյ ն, ապահովել տնտեսական աճ, ստեղծել նպաստավոր պայմաններ ազատ առևտրի համար և բարելավել կենսապայմանները Վրաստանի Քվեմո Քարթլիի և Հայաստանի Տավ շի մարզի սահմանաﬔրձ համայնքներ մ:

The CED project is implemented by the Georgia-based Civil Development Agency (CiDA), in partnership with the Armenia-based Support for Noyemberyan (SFN) and the Northern Branch of Eurasia Partnership Founda on (EPF). It aims to strengthen cross-border coopera on, ensure economic growth, establish favourable condi ons for free trade opera ons, and improve the living condi ons of bordering communi es in Georgia's Kvemo Kartli and Armenia's Tavush regions.

Քվեմո Քարթլիի և Տավ շի մարզեր մ գործող ձեռնարկ թյ ններն ընդգրկող բիզնես տեղեկատ ն պատրաստվել է 2015թ.-ի դեկտեմբերից ﬕնչև 2016 թ.-ի փետրվարն անցկացված ելակետային ս ﬓասիր թյան հիման վրա: Տեղեկատ ն կոչված է մանրամասն տեղեկատվ թյ ն մատ ցել տարածաշրջաններ մ զարգացած հիﬓական տնտեսական ոլորտների, ինչպեu նաև ﬕջսահմանային համագործակց թյան, առևտրի և ներդր մային հնարավոր թյ նների վերաբերյալ: Ներկայացված տնտեսվարող ս բյեկտները գործ նե թյ ն են ծավալ մ հետևյալ ոլորտներում` գյ ղատնտես թյ ն (պանրի արտադր թյ ն, թռչնաբ ծ թյ ն, մրգի և բանջարեղենի մշակ մ), արտադր թյ ն (սննդամթերք, խﬕչք և ըմպելիքներ, ծխախոտ, տեքստիլ, հասարակ ﬔտաղներ, ﬔտաղե արտադրանք, էլեկտրոնային և օպտիկական սարքեր) և ծառայ թյ նների մատ ց մ (զբոսաշրջ թյ ն): Համապատասխան տարածաշրջաններ մ իրականացված գրասենյակային և դաշտային հետազոտ թյ նները բացահայտել են, որ նշված ոլորտներն օժտված են զարգացման ﬔծ ներ ժով ինչպես արտաքին առևտրի ծավալների, այնպես էլ ներդր ﬓերի աճի առ մով: Այսպիսով` «Միջսահմանային տնտեսական զարգաց մ» ծրագիրն ապահովել է տարածաշրջանային տնտեսական զարգացման խթան մ, մասնավորապես ապրանքների շարժ` նպաստելով կապերի զարգացմանը ﬕջսահմանային մատակարարման շղթայի շրջանակներ մ: Ներկայացված ժողոված ն շահագրգիռ անձանց տալիս է ամբողջական պատկեր տարբեր ընկեր թյ նների և անհատ ձեռներեցների վերաբերյալ: Այն պար նակ մ է տեղեկատվ թյ ն վերջիններիս ապրանքների, արտադրական հզոր թյ նների, ծավալների, հոսքագծերի, սարքավոր ﬓերի, տեխնիկայի և վաճառքի շ կաների վերաբերյալ: Բացի այդ, ժողոված ն անդրադառն մ է յ րաքանչյ ր առևտրային գործ նե թյան շրջանակներ մ ներդր մային հնարավոր թյ ններին և ձեռնարկատիրական գործ նե թյան համար դրանցից բխող բարելավ ﬓերին: Այն շահառ ներին հնարավոր թյ ն է ընձեռ մ արտադրական և սպառման շղթայ մ ի հայտ բերված դերակատարների ﬕջոցով հաստատել հեռանկարային գործնական կապեր, ինչպես նաև օգտվել Քվեմո Քարթլիի և Տավ շի տարածաշրջաններ մ իրենց գործ նե թյ նը տարածել հնարավոր թյ նից:

The Business Catalogue, consis ng of the enterprises opera ng in Kvemo Kartli and Tavush regions, has been prepared based on the Baseline Study conducted during the period of December 2015 – February 2016. It intends to provide detailed informa on about the main economic sectors developed in the regions, as well as the cross-border coopera on, trade, and investment opportuni es. The selected business en es cover the following fields of ac vi es: agriculture (cheese produc on, poultry and pig breeding, cul va on of vegetables and fruit), manufacturing (food products, beverages, tobacco, tex les, chemicals, basic metals, metal fabrica on, electrical and op cal equipment), and services (tourism). Desk and field research carried out in the regions revealed that these sectors have high poten al for development, both in capacity for increased foreign trade and investment growth. Therefore, the CED project will ensure the promo on of regional economic development, par cularly the movement of goods by enhancing cross-border supply chain connec vity. This catalogue gives a comprehensive picture of various companies or individual entrepreneurs to interested par es. It includes data about their products, produc on capacity, volume, and lines, equipment, machinery and sales markets. In addi on, it covers investment opportuni es for each commercial ac vity, and the resul ng improvements to the business. It allows the stakeholders to explore prospec ve business linkages through the iden fied value chain actors and seize the opportunity to expand business opera ons in Kvemo Kartli and Tavush regions.


ԳՅ

ՂԱՏՆՏԵՍ

AGRICULTURE

ԹՅ

Ն


Ընկեր թյան պրոֆիլը

Արտադրանք

«ԷՅ-ԲԻ-ԴԻ ՋՈՐՋԻԱ» ՍՊԸ

“ABD GEORGIA” ltd

Կովկաս մ աﬔնաﬔծ խոզաբ ծական համալիրը հիﬓադրվել է 2013 թվականին: Այն գտնվ մ է Բոլնիսի շրջանի էկոլոգիապես մաք ր տեղանք մ (գ. Աքա րտա) և գործ մ է որպես «ASD» կրաինական ագրարային հոլդինգի (Ուկրաինա) մաս, որն առաջատար դիրք է գրավ մ անասնակերի արտադր թյան ոլորտ մ: «ABD Georgia» համալիրը ներառ մ է խոզաբ ծական տնտես թյ ն, սպանդանոց և մսի վերամշակման գործարան: 

The largest pig-breeding complex in the Caucasus was founded in 2013. It is located in an ecologically clean area of Bolnisi (Akaurta village) as a part of the Ukrainian Agrarian Holding ASD (Ukraine), which holds a leading posi on in the produc on of animal feed. “ABD Georgia” combines a pig farm, slaughter house, and meat processing plant.

 

Արտադր թյան ծավալ (2015թ.) և առավելագ յն արտադրական հզոր թյ ն

Սարքավոր ﬓեր, տեխնիկա և հոսքագծեր

Իրացման շ կաներ

Թարմ և սառեցված ﬕս, որոնք արտադրվ մ են «Meat Land» (մսի աշխարհ) ապրանքանիշի ներքո: Երշիկեղեն և դելիկատեսներ, որոնք արտադրվ մ են «Delicia» ապրանքանիշի ներքո:

 

Թարմ և սառեցված ﬕս` 2.500 տ. (առավելագ յնը` 3.000-4.000 տ.) Վերամշակված ﬕս` 36 տ. (առավելագ յնը` 40 տ.)

     

Երշիկեղենի և դելիկատեսի արտադր թյան հոսքագիծ Ապխտման արտադրամաս Սառնարանային սենյակ և պահեստ Լաբորատորիա Ախտահանման և սանիտարական մաքրման համակարգ Սառնարանային թափքով բեռնատար ավտոﬔքենա

Կոնտակտային տվյալներ Հասցե՝ (գործարան) գյ ղ Աքա րտա, Բոլնիսի, Վրաստան Հասցե՝ (գրասենյակ) 32 Ագլադզե փող., Թբիլիսի, Վրաստան +995-579173371 abdgeorgia@gmail.com www.abdgeorgia.ge www. .com/abdgeorgia

Fresh and frozen meat: manufactured under the TM of “Meat Land.” Sausages and delicacies: processed under the TM of “Delicia” using fresh meat.

 

Fresh and frozen meat: 2,500 (maximum – 3,000-4,000) tons Processed meat: 36 (maximum - 40 ) tons

     

Sausage and delicacy produc on line Smokehouse Cold storage room and warehouse Laboratory Disinfec on and sanitary sewer system Refrigerated transmission truck

Արտադրանքի 85%-ը վաճառվ մ է Թբիլիսի քաղաք մ. 15%-ը` Բաթ ﬕ, Ք թայիսի, Ախալցխա, Գորի և Քվեմո Քարթլի շրջաններ մ հետևյալ ցանցերի ﬕջոցով`

85% of the produced goods are sold in Tbilisi, 15% - in Batumi, Kutaisi, Akhaltsikhe, Gori and Kvemo Kartli regions, through:

 Ս պերմարկետներ` Քարֆ ր (Carrefour), Ֆ րշետ Ջորջիա (''Furshet Georgia''), Ֆրեսկո (''Fresco''), Օրի Նաբիջի (''Ori Nabiji''), Լա ֆաﬕյ (''La Famille'') և Սմարթ (''Smart'').  Ֆիրմային խան թներ` Թբիլիսի, Զ գդիդի, Գորի, Ք թայիսի, Կազրեթի և Բոլնիսի:

 Supermarket chains: Carrefour, Furshet Georgia, Fresco, Ori Nabiji, La Famille and Smart;  Brand stores located in Tbilisi, Zugdidi, Gori, Kutaisi, Kazre and Bolnisi.

Արտահան մ. արտադրանքը չի արտահանվ մ Վրաստանից դ րս: Ներմ ծ մ. համակցված կերերը ներմ ծվ մ են Ուկրաինայից: Բիզնեսի զարգացման և ներդր մային հնարավոր թյ ններ

 

Ընկեր թյան կայ ն զարգացմանը նպաստող կարևոր քայլեր են համարվ մ իրացման շ կաների ընդլայն մը և մսի վերամշակման լրաց ցիչ սարքավոր ﬓերի տեխնիկայի գն մը:

Company Profile

Products

Volume of produc on (2015)

Equipment, Machinery and Produc on Lines

Sales Markets

Exports - products are not yet exported out of Georgia. Imports - combined feed is imported from Ukraine. The expansion of sales markets and purchase of addi onal meat processing equipment and machinery are considered major steps towards the sustainable development of the company.

Business improvement and investment opportuni es

Contact informa on: Plant: Akaurta village, Bolnisi, Georgia Office: 32 Agladze Str., Tbilisi, Georgia + 995-579173371 abdgeorgia@gmail.com www.abdgeorgia.ge www. .com/abdgeorgia


Ընկեր թյան պրոֆիլը

«ՍԱԲ

ԴԱՐԱ» ՍՊԸ

«Սաբ դարա»-ն (Sabudara) թռչնաբ ծական տնտես թյ ն է, որը 2006 թվականից մասնագիտացվել է թռչնաբ ծ թյան կառավարման ոլորտ մ: Արտադրական գործընթաց մ տնտես թյ նը կիրառ մ է բարձր տեխնոլոգիայի սարքավոր ﬓեր և հարմարանքներ: Օրինակ’ այն նի եվրոպական արտադր թյան աﬔնալավ ինկ բատորները Հարավային Կովկաս մ, որոնք ապահով մ են արտադրանքի բարձր որակը: Ներկայ մս ինկ բատորի ամսական արտադրողական հզոր թյ նը 800.000 է, սակայն նախատեսվ մ է այդ ց ցանիշը հասցնել ﬕնչև 1.200.000-ի: Տասնամյա փորձի շնորհիվ տնտես թյ նն առաջատար դիրքեր է գրավ մ վրացական շ կայ մ` ներքին սպառողին առաջարկելով եվրոպական որակի ստանդարտներին համապատասխանող տեղական արտադրանք (ինկ բացիոն ձ և ﬔկ օրական ճ տ): Թռչնաբ ծարանը հաճախորդներին ապահով մ է մասնավորապես Բրոյլեր տեսակի թռչնամսով; ROSS 308 և COBB-500: 2013 թ-ին «Սաբ դարա»-ն սկսեց ինկ բացնել ձվատ (TETRA, SL, Tint) հավեր փոքր և ﬔծ ֆերﬔրային տնտես թյ նների համար: Ի թիվս արագ աճող և մսատ հավերի’ SPERBER, HB COLOR և SUPER HARCO տեսակները ն յնպես բ ծվ մ են ֆերմայ մ: 2014 թվականից ի վեր արտադրանքի փոքր քանակ թյ ն (4.000-5.000 հատ) արտահանվ մ է Հայաստան: HB COLOR տեսակի հավերը կամ ինչպես նրանց հաճախ անվան մ են տնական բրոյլերները հաջող թյամբ արտահանվ մ են Հայաստան և ﬔծ պահանջարկ նեն հայկական շ կայ մ (300,000 հատ ամսական): Տնտես թյան առաջնահերթ խնդիրներն են արտադր թյան ծավալի ավելաց մը (ﬕաժամանակ երաշխավորելով որակի խիստ նորﬔրին համապատասխանող ապրանքների առաք մը) և ՓՄՁ-ներին աջակց թյան տրամադր մը` երկրի թռչնաբ ծ թյան բնագավառի հետագա զարգաց մը խթանել նպատակով: Տնտես թյ նը կարող է առաքել թռչնակեր և ﬔկ օրական ճտեր` հաճախորդների պատվերով: Արտադրանք և տարեկան արտադր թյան ծավալ (2015թ.)

Սարքավոր ﬓեր, տեխնիկա և հոսքագծեր

Իրացման շ կաներ

Ինկ բացիոն ձ . 10.200.000 հատ: Արտադրանքի գրեթե կեսը սպառվ մ է ինկ բացիոն ճտերի տեսքով:

   

Ինկ բատոր (ֆինանսական վարձակալ թյամբ՝ լիզինգով) Թռչնակեր աղալ ﬔքենա Կերակրման ավտոմատ համակարգ Տրանսպորտային ﬕջոցներ

Ներքին շ կայ մ արտադրանքը հիﬓական մ վաճառվ մ է Քվեմո Քարթլի, Գ րիա, Սաﬔգրելո և Կախեթի շրջաններ մ, ինչպես նաև Ք թայիսի մ և Բաթ ﬕ մ: Արտահան մ. արտահանման ﬕակ շ կան Հայաստանն է: Ներմ ծ մ. թռչնակերը ներմ ծվ մ է Թ րքիայից:

Բիզնեսի զարգացման և ներդր մային հնարավոր թյ ններ

Կոնտակտային տվյալներ Գործարան` գ. Քրցանիցի, Գարդաբանիի շրջան, Վրաստան + 995-599249470 info@sabudara.ge www.sabudara.ge

«Սաբ դարա» ընկեր թյ նը հետաքրքված է հայաստանյան գործընկերների հետ գործարար կապերն ընդլայնել և դեպի Հայաստան արտահանվող արտադրանքի ծավալը ﬔծացնել հնարավոր թյ ններով: Ղեկավար թիմը խիստ շահագրգռված է ձեռք բերել բիզնեսի զարգացման համար լրաց ցիչ սարքավոր ﬓեր տեխնիկա:

“SABUDARA” LTD

Company Profile

Sabudara is a poultry farm specialized in hatchery management since 2006. The farm uses high-tech facili es and equipment in its produc on process. For instance, it has one of the best European incubators in the South Caucasus region, which allows the enterprise to produce chicks of the highest quality. Currently, the incubator has a capacity of 800,000 hatched chicks/month. However, it is planned to increase this figure to 1,200,000.

Thanks to the experience gained during its 10 years of opera ons, the farm occupies leading market posi ons in Georgia and offers consumers local products (hatched eggs and one-day chicks) which fully sa sfy European quality standards. The poultry farm mainly provides customers with the Broiler species of poultry: ROSS 308 and COBB-500. In 2013, Sabudara started incuba ng egg-laying hens (TETRA, SL, Tint) for small farmers and family farms. Among fast-growing and fleshy chickens, SPERBER, HB COLOR and SUPER HARCO are bred at the farm. Small lots (4,000-5,000 units) of produced goods have been sent to Armenia since 2014. HB COLOR chickens, or domes c broilers as they are o en called, have been successfully exported to Armenia and the demand for them remains quite high (300,000 units per month). The main priori es of the factory are the increase of its volume of produc on while guaranteeing the delivery of products conforming to strict quality norms and the provision of support to small and medium enterprises for further development of the poultry sector in Georgia. The farm is able to deliver poultry feed and one-day chicks upon customers' requests.

Hatched chicken eggs: 10,200,000; Almost half of the produced goods were sold in the form of hatched chicks.

Products and Annual Volume of Produc on (2015)

   

Incubator (leasehold) Poultry feed mill machine Poultry feeders Transport facili es.

Equipment, Machinery and Produc on Lines

In the internal market, produced goods are mainly sold in the Kvemo Kartli, Guria, Samegrelo and Kakhe regions, as well as in the ci es of Kutaisi and Batumi. Exports – the only export market is Armenia. Imports – poultry feed is imported from Turkey. Sabudara is interested in enhancing business links with Armenian partners and increasing their export volume to Armenia. The management team is highly interested in acquiring addi onal equipment and machinery to develop their business.

Sales Markets

Business improvement and investment opportuni es

Contact informa on: Plant: Krtsanisi village, Gardabani municipality, Georgia + 995-599249470 info@sabudara.ge www.sabudara.ge


Ընկեր թյան պրոֆիլը

«ՌՈՍԹԵՐ» ՍՊԸ «Ռոսթեր» ավանդական թռչնաբ ծական տնտես թյ նը հիﬓադրվել է 2007 թվականին: Այն զբաղեցն մ է 3.000 ք/մ տարածք Քվեմո Քարթլի մարզի Գարդաբանի շրջան մ: Շ րջ 7 տարվա ընթացք մ հիﬓադիրները բիզնես մ կատարել են շ րջ 1,5 մլն լարիի (GEL) ներդր մ: Այս բոլոր ջանքերի շնորհիվ, ներկայ մս տարվա կտրվածով ընկեր թյ նն իր ապրանքները մատակարար մ է ավելի քան 3.000 տեղական գյ ղացիական տնտես թյ նների: Թռչնաբ ծական տնտես թյ նն նի 13 աշխատող:

Արտադրանք և տարեկան արտադր թյան ծավալ (2015թ.)

Սարքավոր ﬓեր, տեխնիկա և հոսքագծեր

Իրացման շ կաներ

Հավ, թարմ հավի ﬕս, ճ տ Թռչնակեր Թռչնակերի հավել ﬓեր 51.585 հավ

   

Chicken, fresh chicken, chicks Poultry feed Poultry feed supplements Chickens: 51,585 units.

   

Ինկ բատոր Սպանդանոց Սառնարանային թափքով ավտոﬔքենա Աղաց

   

Chicken incubator Slaughter house Refrigerator car Mill.

Ընկեր թյան գործ նե թյ նը ծավալվ մ է ներքին շ կայ մ` Վրաստանի ամբողջ տարածք մ:

Կոնտակտային տվյալներ

Հասցե` գ. Թելեթի, Գարդաբանի շրջան, Վրաստան + 995-595151747 ltd.roster@gmail.com www.roster.ge

Տեխնիկայի թարմաց մը կարող է զգալի դրական ազդեց թյ ն թողնել արտադր թյան գործընթացի վրա: Գործարար համագործակց թյ նը և ռազմավարական հաղորդակց թյ նը Կովկասյան տարածաշրջանի շահագրգիռ կողﬔրի հետ կարող են օգնել ընկեր թյանը մ տք գործել նոր շ կաներ, իսկ ներդր ﬓերի կատարման համար մատչելի ֆինանսական ռես րսների հասանելի թյ նը և ձեռնարկ թյան գործ նե թյան ընդլայն մը կարևոր դեր կկատարեն բիզնեսի զարգացման գործ մ:

Company Profile

 A tradi onal poultry produc on company „Roster“ was founded in 2007 on a 3,000 sq. m. area in the Gardabani Municipality of Kvemo Kartli. In about 7 years, the founders invested up to 1.5 million GEL in the business. As a result of all these efforts, the company currently provides products to more than 3,000 local farmers a year. 13 people are employed at the poultry farm.

   

Արտահան մ. արտադրանքը չի արտահանվ մ Վրաստանից դ րս: Ներմ ծ մ. ընկեր թյ նն օգտագործ մ է ներմ ծված սարքավոր ﬓեր և տեխնիկա (ինչպիսիք են՝ Գերմանիայից ներմ ծված սառնարաններ), ինչպես նաև Թ րքիայից ներմ ծված էլեկտրոնային կշեռքներ: Բիզնեսի զարգացման և ներդր մային հնարավոր թյ ններ

“ROSTER” LLC

The company operates in local markets all over Georgia.

Products, volume of produc on (2015)

Equipment, Machinery and Produc on Lines

Sales Markets

Exports – products are not exported to foreign markets. Imports – the company uses imported equipment and machinery such as refrigerators from Germany, and electronic scales from Turkey.

The improvement of machinery could have a significant posi ve impact on the produc on process. The establishment of business partnerships and strategic communica on with interested par es from the Caucasus region could help the enterprise enter new markets, while ge ng cheap financial resources for investment and the extension of enterprise ac vi es would play a key role in their business development.

Business improvement and investment opportuni es

Contact informa on: Tele village, Gardabani municipality, Georgia + 995-595151747 ltd.roster@gmail.com www.roster.ge


Ընկեր թյան պրոֆիլը

Արտադրանք

Արտադր թյան ծավալ (2015թ.) և առավելագ յն արտադրական հզոր թյ ն

Սարքավոր ﬓեր, տեխնիկա և հոսքագծեր

Իրացման շ կաներ

Բիզնեսի զարգացման և ներդր մային հնարավոր թյ ններ

Կոնտակտային տվյալներ «Խայտահավ» ՍՊԸ Տնօրեն` Արﬔն Մելիքյան Հասցե` ք. Նոյեմբերյան, Տավ շի մարզ, Հայաստան +374-94932332 arm-mel73@mail.ru

«ԽԱՅՏԱՀԱՎ» ՍՊԸ

KHAYTAHAV LLC

Տավ շի մարզի ﬕակ թռչնաբ ծական տնտես թյ նը հիﬓադրվել է 2011 թվականին: Տնտես թյան արտադրական հզոր թյ նը հնարավոր թյ ն է տալիս իրականացնել թռչնաբ ծ թյան ամբողջ գործընթացը` ինկ բացիա, ﬔկ օրական ճտերի բ ծ մ, բրոյլեր հավերի վաճառք և ձվերի արտադր թյ ն: Իր ձևավորման ընթացք մ ընկեր թյանը հաջողվել է ընդլայնել բիզնեսը` թռչնաբ ծ թյ նից ﬕնչև համակցված կերի արտադր թյ ն, որը ﬔծ պահանջարկ է վայել մ մարզ մ:

This is the only poultry business in the Tavush region, established in 2011. The produc on capacity of the poultry farm enables it to undertake the whole process from incuba on, one-day chicks, to selling broiler chickens, and egg produc on. Throughout its forma on, the company has managed to expand its business from chicken produc on to compound feed produc on, which enjoys a high level of demand in the region.

    

Մեկ օրական ճտեր Հավ, սագ, աքլոր, խայտահավ Ձ Թռչնաﬕս Անասնակեր

   

8.000 հատ ﬔկ օրական ճտեր (առավելագ յնը՝ 10.000 հատ) 85.000 հատ (առավելագ յնը` 100.000 հատ) Օրական 3տ. համակցված կեր (առավելագ յնը 5տ. օրական)

    

6 ինկ բատոր Կերի աղաց Գեներատոր Ավտոﬔքենա 1.000 ք/մ տարածք

8 տ. թռչնաﬕս (առավելագ յնը` 10տ. թռչնաﬕս)

Արտադրանքն իրացվ մ է Տավ շի մարզ մ: Տնտես թյ նը հիﬓական մ գործ մ է անհատական պատվերների հիման վրա, իսկ փոխադրման ծախսերը հոգ մ են հաճախորդները: Արտահան մ. արտադրանքը դեռևս չի արտահանվ մ Հայաստանի սահմաններից դ րս: Թռչնաբ ծական տնտես թյան արտադրանքի իրացման ցանցը ներառ մ է Տավ շի մարզի բոլոր համայնքները: Ընկեր թյ նը կիրականացնի հարևան Վրաստանի շ կայի ս ﬓասիր թյ ն, քանի որ մոտ ապագայ մ նախատեսվ մ է ապրանքներն արտահանել Վրաստան: Ներդր մային հնարավոր թյ նները ներառ մ են նոր գեներատորի, էքստր դերի և գրան լյատորի գն մ` արտադրական հզոր թյ ններն ավելացնել նպատակով:

    

One-day chick Hen, duck, cock, guinea fowl Eggs Meat Animal Feed.

   

One-day chicks: 8,000 (maximum - 10,000) units Eggs: 85,000 (maximum - 100,000) units Poultry meat: 8 (maximum – 10) tons Compound feed: 3 (maximum – 5) tons per day.

    

6 incubators Feed grinder Power generator Vehicle 1,000 m² territory.

Company Profile

Products

Volume of Produc on (2015) and maximum produc on capacity

Equipment, Machinery and Produc on Lines

The product is sold in the Tavush region, the business operates based mainly on individual orders, and customers cover the delivery of their purchase. Exports – products are not yet exported out of Armenia.

Sales Markets

The network of the poultry factory product sales stretches throughout the territory of the Tavush region and the company will conduct market research in neighboring Georgia, as there are plans to export products to that country in the near future. Investment opportuni es include a new generator, extruder and granulator to expand business capaci es.

Business improvement and investment opportuni es

Contact informa on: Director: Armen Meliqyan Noyemberyan, Tavush Region, Armenia +374-94932332 arm-mel73@mail.ru


Ընկեր թյան պրոֆիլը

«Գ

ՐԳԵՆ ԱԲՈՎՅԱՆ» ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ

“GURGEN ABOVYAN” PRIVATE ENTREPRENEUR

«Գ րգեն Աբովյան» Ա/Ձ-ն զբաղվ մ է կաթնամթերքի արտադր թյամբ: Հիﬓադրվել է 2011թ.-ին Տավ շի մարզի Կոթի գյ ղ մ: Գյ ղը գտնվ մ է բարձրադիր լեռնային գոտ մ, պանրի արտադր թյան համար անհրաժեշտ էկոլոգիապես մաք ր կաթը մթերվ մ է տեղական տնտես թյ ններից: Ընկեր թյ նը ﬕակն է, որն արտադր մ է Հայաստան մ ﬔծ պահանջարկ վայելող վրացական «ս լ գ նի» տեսակի պանիր:

Արտադրանք և տարեկան արտադր թյան ծավալ (2015թ.)

Սարքավոր ﬓեր, տեխնիկա և հոսքագծեր

Իրացման շ կաներ

Բիզնեսի զարգացման և ներդր մային հնարավոր թյ ններ

Կոնտակտային տվյալներ Գ րգեն Աբովյան Հասցե` գ. Կոթի, Տավ շի մարզ, Հայաստան +374-77022006 abovyan.gurgen@mail.ru

Gurgen Abovyan's diary produc on business was founded in the village of Ko , Tavush region, in 2011. The village is located in the mountains and ecologically clean milk for cheese produc on is collected from local farms. The company is unique in its produc on of Georgian suluguni cheese, which enjoys a high level of demand in Armenia.

    

3 տ. ս լ գ նի պանիր (առավելագ յնը` 5 տ.) 23 տ. ապխտած պանիր (առավելագ յնը` 25 տ.) 3 տ. չանախ պանիր (առավելագ յնը` 5 տ.) 3 տ. հայկական կաթնաշոռ և թան (առավելագ յնը` 5 տ.) 2 տ. թթվասեր (առավելագ յնը` 3 տ.)

    

“Suluguni” cheese: 3 (maximum – 5) tons Smoked string and s ck suluguni: 23 (maximum – 25) tons “Chanakh” cheese: 3 (maximum – 5) tons Armenian curds and tan: 3 (maximum – 5) tons Milk cream: 2 (maximum – 3) tons.

   

Կաթի տաքացման վաննա (1.5 տ .) Զտիչ Ս լ գ նի պանրի խառնիչ 2 սարքավոր մ` թել և ձողիկ ս լ գ նի պանրի արտադր թյան համար Անալիզատոր pH թթվայն թյ նը չափող սարք Վակ մային փաթեթավորման ﬔքենա Կաթի մթերման ցիստեռ (1 տ.) 5 ավտոﬔքենա` առաքման համար Սառնարանային պահեստ

          

Milk hea ng bath (1.5 tons) Separator Suluguni cheese mixer Equipment for s ck and string suluguni cheese (2 units) Analyzer pH acidity measuring device Vacuum packing Workshop (60 m²) Milk tanker (1 ton) delivery vehicles (5 units) Storage freezer.

     

Արտադրանքն իրացվ մ է Հայաստանի ամբողջ տարածք ս պերմարկետներ մ և տեղական մթերային խան թներ մ:

մ`

Ընկեր թյ նը նախատես մ է ընդլայնել իր արտադրանքի իրացման շ կաները` բիզնեսի զարգացման նպատակով լրաց ցիչ սարքավոր ﬓեր գնել ﬕջոցով (ﬕաբևեռ գեներատորներ և կաթի պաստերիզատոր):

Company Profile

The product is sold throughout Armenia, in supermarkets and local stores.

The company is considering expanding its sales markets through purchasing addi onal equipment (homo-generators and pasteurizer) for business development.

Products, Volume of produc on (2015) and maximum produc on capacity

Equipment, Machinery and Produc on Lines

Sales Markets

Business improvement and investment opportuni es

Contact informa on: Contact person: Gurgen Abovyan Ko village, Tavush region Armenia +374-77022006 abovyan.gurgen@mail.ru


Ընկեր թյան պրոֆիլը

«ՍԱՆՏԱ» ՍՊԸ «Սանտա» պանրի գործարանի և անասնապահական ֆերմայի համալիրը հիﬓադրվել է 2009թ.-ին, Քվեմո Քարթլի մարզ մ, և ղեկավարվ մ է կին ֆերﬔրի կողﬕց: Գործարանի օրական արտադրական հզոր թյ նը կազմ մ է մոտ 1 տոննա պանիր: Ընկեր թյանը պատկանող անասնապահական ֆերման, ինչպես նաև հարևան տնային տնտես թյ նները, հանդիսան մ են բարձրորակ առաջնային հ մքի` կովի կաթի հիﬓական մատակարարները: Իրականացվ մ է կաթի որակի ստ գ մ և հսկող թյ ն` կաթին և կաթնամթերքին ներկայացվող ընդ նված չափանիշներին կանոնակարգերի պահանջներին համապատասխան թյ նն ապահովել նպատակով:

Արտադրանք և տարեկան արտադր թյան ծավալ (2015թ.)

Սարքավոր ﬓեր, տեխնիկա և հոսքագծեր

Իրացման շ կաներ

Բիզնեսի զարգացման և ներդր մային հնարավոր թյ ններ

Կոնտակտային տվյալներ

Հասցե` գ. Սանտա, Ծալկայի շրջան, Վրաստան + 995-599974431 dkanteladze@yahoo.com

    

Վրացական պանիր` 12 տ. Իﬔր լի` 35 տ. Լոռի` 5 տ. Ս լ գ նի` 4 տ. (ամռանը) Եվրոպական գա դա`6 տ.

     

Կաթի պաստերիզատոր (2,5 տ.) Պաստերացման վաննաներ (500 լ, 800 լ, 1 տ.) Կաթի սառնարաններ (2,5 և 1,5 տ. տարող թյամբ) Պանրի մամլիչ (սեղանի) Պանրի սառնարաններ Պանրի պահեստ և պանրի հաս նացման սարքավոր ﬓեր

“SANTA” LTD

Company Profile

 “Santa“, a cheese factory and ca le farm in the Kvemo Kartli region, was established in 2009 and is run by woman farmers. The factory's daily produc on capacity is about 1 ton of cheese. The ca le farm owned by the company as well as neighboring households are the main source of primary goods, namely, of cow milk. Milk tes ng and quality control is carried out to meet approved prac ces, standards and regula ons concerning milk and milk products.

    

Georgian Cheese: 12 tons “Imeruli”: 35 tons “Lori”: 5 tons “Sulguni”: 4 tons (in summer) European “Gouda”: 6 tons.

     

Plate pasteurizer (2.5 tons) Pasteuriza on tanks (500 liters, 800 liters, 1 ton) Milk refrigerators (2.5 and 1.5 tons) Cheese press (table press) Cheese refrigerators Cheese storage and ripening equipment.

Բոլոր արտադրատեսակները բաշխվ մ են վրացական ս պերմարկետների ցանցերի ﬕջոցով` «Գ դվիլ»` 60 %, «Սմարթ»` 30%, «Օրի Նաբիջի»` 10%:

All types of products are distributed through Georgian supermarket chains: “Goodwill” – 60 %, “Smart” – 30%, “Ori Nabiji” – 10%.

Արտահան մ. չի իրականացվ մ: Ներմ ծ մ. ընկեր թյ նը ներմ ծ մ է աﬔրիկյան արտադր թյան փաթեթավորման նյ թեր Հայաստանից:

Exports – the company does not deliver products to foreign markets. Imports – the company imports American packaging materials from Armenia.

Ընկեր թյան կայ ն աճի համար կարևորվ մ են ներդր ﬓերը վերամշակման գործընթաց մ: Նոր գործարար կապերի ստեղծ մը և կովկասյան տարածաշրջանի շահագրգիռ կողﬔրի հետ ռազմավարական հաղորդակց թյ նը կօգնեն ընկեր թյանը մ տք գործել նոր շ կաներ, ներգրավել ֆինանսական ռես րսներ ներդր ﬓերի համար և ընդլայնել գործ նե թյ նը:

Investment in processing cons tutes a major step towards the sustainable growth of the company. The establishment of new business partnerships and development of strategic communica ons with interested par es from the Caucasus region would significantly help expand into new markets, a ract financial resources for investments and extend the opera on of the enterprise.

Products And Annual Produc on Capacity (2015)

Equipment, Machinery and Produc on Lines

Sales Markets

Business improvement and investment opportuni es

Contact informa on: Santa village, Tsalka municipality, Georgia + 995-599974431 dkanteladze@yahoo.com


Ընկեր թյան պրոֆիլը

ԱԳՐՈՆԵՏ ՍՊԸ

“AGRONET” LTD

«Ագրոնետ» ընկեր թյ նը հիﬓադրվել է 2015թ. հ նվարին և իրականացն մ է գործ նե թյան տարբեր տեսակներ գյ ղատնտես թյան բնագավառ մ: Մասնավորապես` ընկեր թյ նն նի տնկարան և ներմ ծ մ է մրգատ ծառերի կաղն տնկիներ, ինչպես նաև ագրոքիﬕական նյ թեր` հիﬓական մ Թ րքիայից:

“Agronet” was established in January 2015 and carries out various ac vi es in the field of agriculture. In par cular, it owns a nursery and imports fruit and nut tree seedlings as well as agrochemical products, mainly from Turkey.

Ձեռնարկ թյան առաքել թյ նն է խթանել Վրաստանի գյ ղատնտես թյան զարգաց մը: Մոտ ապագայ մ սեփականատերը նախատես մ է ներմ ծել գյ ղատնտեսական սարքավոր ﬓեր և տեխնիկա` կաթիլային ոռոգման համակարգերի տեղադրման ծառայ թյ ններ մատ ցել և հաճախորդներին գյ ղատնտես թյան ոլորտ մ կիրառվող այլ նյ թեր առաջարկել նպատակով:

The mission of the enterprise is to promote the development of the agricultural sector within Georgia. In the near future, the business owner is planning to start the import of agricultural equipment and machinery, providing installa on services for drip irriga on systems and other material used in agriculture.

Ներկայ մ «Ագրոնետ» ընկեր թյ նը բավականին լ րջ դիրք է զբաղեցն մ վրացական շ կայ մ` մասնավորապես տնկիների վաճառքի ոլորտ մ: Ընկեր թյ նը նախատես մ է ընդլայնել իր գործ նե թյան շրջանակները:

   

Տարբեր մրգատ ծառերի և կաղն տնկիներ` թփակաղնի, նշենի, զեյթ նի տնկիներ, խնձորենի, բալենի, սալորենի, նռենի, դեղձենի, տանձենի, ծիրանենի և այլն: Խնձորենի` 200.000 տնկի Տանձենի` 94.000 տնկի Սալորենի` 33.000 տնկի Դեղձենի` 69.000 տնկի

Սարքավոր ﬓեր, տեխնիկա և հոսքագծեր

 

Կաթիլային ոռոգման համակարգեր Տարբեր գյ ղատնտեսական սարքավոր ﬓեր և տեխնիկա

Իրացման շ կաներ

Արտադրանքի 100%-ը վաճառվ մ է վրացական շ կայ մ` հիﬓական մ Քվեմո Քարթլի, Շիդա Քարթլի և Կախեթի շրջաններ մ:

Արտադրանք և տարեկան արտադր թյան ծավալ (2015թ.)

Արտահան մ. դեռևս չի իրականացվ մ: Ներմ ծ մ. մրգատ ծառերի և կաղն տնկիները, ագրոքիﬕական ապրանքները ներմ ծվ մ են Թ րքիայի Հանրապետ թյ նից:

Բիզնեսի զարգացման և ներդր մային հնարավոր թյ ններ

Կոնտակտային տվյալներ Հասցե` գ. Կոդա, Թեթրիցխարո համայնք, Վրաստան + 995-593211211 info@agronet.ge www.agronet.ge www.agronet.com.ge

Նորաստեղծ ձեռնարկ թյան ղեկավար թյ նը հետաքրքրված է ներդր ﬓերի ներգրավման հնարավոր թյ ններով, որոնք կնպատակա ղղվեն ընկեր թյան գործ նե թյան բազմազանեցմանը և գյ ղատնտես թյան ոլորտ մ գործ նե թյան տարբեր տեսակների իրականացմանը: Ուստի, նոր շ կաների նվաճ մը (ներքին արտաքին) և գործարար նոր կապերի հաստատ մը դիտարկվ մ են որպես բիզնեսի զարգացման կարևոր գործոններ:

Company Profile

Currently, Agronet holds quite a strong posi on in the Georgian market, par cularly in the seedling sales segment, and aims to diversify its ac vi es.

   

Various fruit and nut seedlings, namely: nuts, almonds, olives, apples, cherries, plums, pomegranates, peaches, pears, apricots, etc. Apple seedlings: 200,000 units Pear seedlings: 94,000 units Plum seedlings: 33,000 units Peach seedlings: 69,000 units

 

Drip irriga on systems Various agricultural equipment and machinery

100% of the products are sold in the Georgian market, mainly in the Kvemo Kartli, Shida Kartli and Kakhe regions of Georgia.

Products, volume of produc on (2015)

Equipment, Machinery and Produc on Lines Sales Markets

Exports – the produced goods are not yet exported out of Georgia. Imports – the fruit and nut tree seedlings, agrochemical products are imported from the Republic of Turkey. Since the enterprise in newly established, the management team is interested in a rac ng investments in order to diversify the company profile and cover various fields of ac vi es in agriculture. Therefore, entering new markets (domes c or foreign) and establishing new business partnerships are seen as key factors for their business development processes.

Business improvement and investment opportuni es

Contact informa on: Koda village, Tetritskaro municipality, Georgia + 995-593211211 info@agronet.ge www.agronet.ge www.agronet.com.ge


Ընկեր թյան պրոֆիլը

“ՄԱՆ

Կ ՀԱՐ

ԹՅ

ՆՅԱՆ” ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ, ՖԵՐՄԵՐ

Տնտես թյ նը երկրորդ աﬔնաﬔծ տնկարանն է Տավ շի մարզ մ: Այն հիﬓադրվել է 1998թ.-ին, զբաղեցն մ է 20 հեկտար էկոլոգիապես մաք ր հողատարածք Պտղավան գյ ղ մ: Տնտես թյ նը զբաղվ մ է ինչպես ղեղձի մշակմամբ, այնպես էլ տնկիների արտադր թյամբ:  

Արտադրանք և տարեկան արտադր թյան ծավալ (2015թ.)

Դեղձ Պտղատ

ծառերի տնկիներ՝

- Դեղձի տնկի ( սպեխ, մայակ, նարինջ) - Արջատխլենի - Սև սալոր (վենգերկա իտալական) - Նշենի - Արմավենի (արևելյան խ րմա) - Խնձորենի (պատվաստակալներ – M105, M103, M107, M108, MM106, անտառային M109, ARM 521) - Խնձորենի (գոլդեն դելիշես, ռեդ դելիշես, սթար կրիմսոն, գրին սթար, այդերետ) - Հոնի տնկի Սարքավոր ﬓեր, տեխնիկա և հոսքագծեր

Իրացման շ կաներ

Բիզնեսի զարգացման և ներդր մային հնարավոր թյ ններ

 

200 տոննա դեղձ (առավելագ յնը` 300 տոննա/տարի) 15.000 պտղատ ծառերի տնկիներ (առավելագ յնը` 20.000 տնկի/տարի)

      

20 հա գյ ղատնտեսական նշանակ թյան հող 120 ք/մ տարածքով ﬔկ ջերմոց տրակտոր գ թան` տնկիների համար սրսկիչներ կաթիլային ոռոգման համակարգ հողի փխրեցման ﬔքենա

Թարմ դեղձը վաճառվ մ է Հայաստանի բոլոր մարզեր մ և Ռ սաստան մ: Արտահան մ. դեղձն արտահանվ մ է Ռ սաստանի Դաշն թյ ն: Ներմ ծ մ. բ ժանյ թեր ներմ ծվ մ են Վրաստանից: Իրացման շ կաների ընդլայն մը և սառնարանային թափքով բեռնատար ավտոﬔքենայի գն մը համարվ մ են ընկեր թյան զարգաց մը խթանող հնարավոր թյ ններ:

Կոնտակտային տվյալներ Ման կ Հար թյ նյան Հասցե` գ. Պտղավան, Տավ շի մարզ, Հայաստան +374-91227703 manuk.harutyunyan62@gmail.com

Company Profile

“MANUK HARUTYUNYAN” PRIVATE ENTREPRENEUR, FARMER This is the second largest tree sapling farm in the Tavush region, founded in 1998 and occupying 20 hectares of ecologically clean land in the village of Ptghavan. The farm is engaged both in peach cul va on and growing tree saplings.  Peach fruit  Fruit Tree saplings:

- Peach sapling (uspekh, mayak, narinj) - Turkish hazelnut sapling - French plum sapling (vengerka Italian) - Almond sapling - Persimmon sapling - Apple rootstocks (M105, M103, M107, M108, MM106, wild apple– M109, ARM 521) - Apple sapling (golden delicious, red delicious, star krimson, green star, ayderet) - Cornel sapling  Peach: 200 (maximum – 300) tons.  Fruit tree saplings: 15,000 (maximum – 20,000) units per year.

      

Products, Volume of Produc on (2015) and maximum produc on capacity

Equipment, Machinery and Produc on Lines

20 ha of agricultural land One 120 m² greenhouse Tractor Plough for saplings Syringes Drip irriga on Land loosening machine.

The fresh peaches are sold throughout the territory of Armenia and Russia. Exports - peach is exported to the Russian Federa on. Imports - pes cides are imported from Georgia.

Sales Markets

The expansion of sales markets and purchase of a refrigerated truck for expor ng fresh peach is considered an opportunity for the company's development.

Business improvement and investment opportuni es

Contact informa on: Contact person: Manuk Harutyunyan Plant: Ptghavan village, Tavush region, Armenia +374-91227703 manuk.harutyunyan62@gmail.com


Ընկեր թյան պրոֆիլը

“ՍՊԱՐՏԱԿ ԶԱԽԱՐՅԱՆ” ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ, ՖԵՐՄԵՐ Մարզի աﬔնաﬔծ տնկարանը հիﬓադրվել է 1999 թվականին, Տավ շի մարզի Հաղթանակ գյ ղ մ: Տնտես թյ նը զբաղեցն մ է 20 հեկտար գյ ղատնտեսական նշանակ թյան տարածք, որտեղ մշակվ մ են պտղատ ծառեր և աճեցվ մ են երիտասարդ տնկիներ: Տնտես թյ նը ﬕակն է տարածաշրջան մ, որը զբաղվ մ է մրգային կորիզներից ստացվող յ ղերի արտադր թյամբ:

Արտադրանք և տարեկան արտադր թյան ծավալ (2015թ.)

          

Սարքավոր ﬓեր, տեխնիկա և հոսքագծեր

    

Իրացման շ կաներ

40 տ.դեղձ (առավելագ յնը` 50 տ.) 8 տ. կեռաս (առավելագ յնը` 10 տ.) 8 տ. սև սալոր (առավելագ յնը` 10 տ.) 7 տ. տանձ (առավելագ յնը` 8 տ.) 7 տ. ն շ (առավելագ յնը` 10 տ.) 70 տ. խնձոր (առավելագ յնը` 80 տ.) 8 տ. նեկտարին (առավելագ յնը`10 տ.) 20.000 տնկիներ (առավելագ յնը` 30.000 տնկիներ) 3.500 լ. մրգային օղի (առավելագ յնը` 5.000 լ.) 40 լ. մրգային կորիզների յ ղ (առավելագ յնը` 50 լ.) 20 հա տարածք Տրակտոր/գյ ղատնտեսական գործիքներ և սարքավոր ﬓեր Կաթիլային ոռոգման համակարգ Մրգային չրերի արտադր թյան սարքավար ﬓեր (350կգ) Մրգային կորիզների յ ղի ճզﬕչներ (6 տեսակի) Սառնարանային թափքով բեռնատար ավտոﬔքենա (50 տ.բեռնատարող թյամբ)

Արտադրանքի 70%-ը վաճառվ մ է ներքին շ կայ մ, իսկ 30%-ը` արտաքին շ կայ մ: Արտահան մ. արտադրանքն արտահանվ մ է Ռ սաստանի Դաշն թյ ն:

Բիզնեսի զարգացման և ներդր մային հնարավոր թյ ններ

Կոնտակտային տվյալներ Սպարտակ Զախարյան Հասցե` գ. Հաղթանակ, Տավ շի մարզ, Հայաստան +374-93995606 +374-94030433 spartakzakharyan59@mail.ru

“SPARTAK ZAKHARYAN” PRIVATE ENTREPRENEUR, FARMER This is the largest tree sapling farm in the region, launched in 1999 in the village of Haghtanak, Tavush region. Based on a 20 hectare farming territory, the company organizes the cul va on and growing of delicious fruit trees and young tree saplings. The farm is also known in the region for producing oil from fruit seeds/pits.

         

Peach: 40 (maximum – 50) tons cherries: 8 (maximum – 10) tons French plum: 8 (maximum – 10) tons Pear: 7 (maximum – 8) tons Almonds: 7 (maximum – 10) tons Apple: 70 (maximum – 80) tons Nectarine: 8 (maximum – 10) tons Fruit tree saplings: 20,000 (maximum – 30,000) units Fruit vodka: 3,500 (maximum – 5,000) liters Fruit seed oil: 40 (maximum – 50) liters.

     

20 hectare territory Tractor/agricultural tools and equipment Drip water irriga on system Fruit drying equipment (350 kg) Fruit seed/pit oil extractors (6 types) Refrigerated transmission truck (50 tons).

Products, volume of produc on (2015) and maximum produc on capacity

Equipment, Machinery and Produc on Lines

Sales Markets

70% of the products are sold in the internal market and 30% is sold in the external market. Exports – the products are exported to the Russian Federa on. Imports - roots for the saplings are imported from Italy.

Ներմ ծ մ. արմատակալները ներմ ծվ մ են Իտալիայից: Բիզնեսի զարգացման համար կարևորվ մ է իրացման արտաքին շ կաների ընդլայն մը, իսկ կայ ն զարգացման խթանման համար կարևոր գործոններ են համարվ մ լրաց ցիչ արդի ավտոմատացված գյ ղատնտեսական սարքավոր ﬓերի գն մը, ինչպես նաև հակակարկտային կայանների տեղադր մը:

Company Profile

The expansion of external sales markets is considered a major opportunity for business development, while the purchase of addi onal modern automa c agricultural equipment and installa on of an -hail protec on devices can be major investments for sustainable development.

Business improvement and investment opportuni es

Contact informa on: Contact person: Spartak Zakharyan Haghtanak village, Tavush region, Armenia +374-93995609 +374-94030433 spartakzakharyan59@mail.ru


Ընկեր թյան պրոֆիլը

«ՋՈՐՋԻԱՆ ԳՐԻՆՀԱ ԸՆԿԵՐ ԹՅ Ն

Ս ՔՈՐՓՈՐԵՅՇՆ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ

«Ջորջիան գրինհա ս քորփորեյշն» վրացական ջերմոցների կորպորացիան Վրաստանի համատեղ ներդր մային հիﬓադրաﬕ (GCF) աﬔնահաջողված ծրագրերից է:

The establishment of Planta's greenhouse complex by the Georgian Greenhouse Corpora on (GGC) is one of the successful projects implemented with the support of the Georgian Co-Investment Fund (GCF).

Վրաստան մ ջերմոցային տնտես թյ նների զարգացման այս ծրագիրը կյանքի է կոչվել GCFի և պլաստիկ ծածկերով ջերմատների կառ ցման տեղադրման եվրոպական շ կայ մ առաջատար «Ռիշել Գր պ» (Richel Group) ընկեր թյան ﬕջև սերտ համագործակց թյան արդյ նք մ: 2014թ. մայիսի 13-ին գործընկերները կնքել են համագործակց թյան հ շագիր Թբիլիսի մ, Վրաստան-Ֆրանսիա տնտեսական ֆոր ﬕ շրջանակ մ:

This project on developing greenhouse farming in Georgia has been brought into effect through close coopera on between GCF and the Richel Group – a market leader in building and ou i ng plas c greenhouses in Europe. A memorandum of coopera on between the partner companies was signed on 13 May 2014 in Tbilisi during the GeorgiaFrance Economic Forum.

Բիզնեսի սեփականատերերի կողﬕց որոշ մ է կայացվել գործ նե թյ նը ծավալել Քվեմո Քարթլի մարզի Գարդաբանի շրջան մ` հաշվի առնելով տեղանքի ﬔկ սացված թյ նը, որն էլ ջերմոցային մշակ թյան համար ստեղծ մ է բնական պայմաններ: Այս աﬔնը հնարավոր թյ ն է տալիս ձեռնարկ թյանը մշակել բարձր որակի բանջարեղեն` մասնավորապես վար նգ:

The business owners decided to carry out their ac vi es in the Gardabani municipality of Kvemo Kartli due to its high level of insola on, crea ng natural condi ons for greenhouse farming that allow the enterprise to cul vate high quality vegetables, namely, cucumbers.

Հարկ է նշել, որ «Պլանտա» ջերմոցային համալիրն իր տեղակայմամբ աﬔնաբարձրն է Կովկասի տարածաշրջան մ, և այստեղ առկա են ﬕկրոկլիմայի հսկող թյան լավագ յն պայմանները: Արտադրանք և տարեկան արտադր թյան ծավալ (2015թ.)

“GEORGIAN GREENHOUSE CORPORATION” (GGC) JSC

 Վար նգ` 2.000 տ., 2015թ.  Ծրագրի 2-րդ փ լի ավարտին (2016թ.) ձեռնարկ թյ նը նախատես մ է մշակել ավելի քան

One should note that Planta's greenhouse complex is the highest in the Caucasus Region, crea ng the best condi ons for controlling the micro-climate in its area.

 

Cucumbers: 2,000 tons in 2015 The enterprise expects to cul vate more than 4000 tons of cucumbers in 2016, at the end of the 2nd phase of the project.

 

High-tech greenhouse complex covering an area of 4.4 ha. nd By the end of the 2 phase, the corpora on plans to expand its territory to 12 ha.

4.000 տ. վար նգ: Սարքավոր ﬓեր, տեխնիկա և հոսքագծեր

 Բարձր տեխնոլոգիայով հագեցած ջերմոցային համալիր` 4,4 հա ընդհան ր տարածքով:  Ծրագրի 2-րդ փ լի ավարտին կորպորացիան ծրագր մ է ընդլայնել իր տարածքը ﬕնչև 12

Company Profile

Products and maximum produc on capacity Equipment, Machinery and Produc on Lines

հա:

Իրացման շ կաներ

2015թ.-ի գարնանը կորպորացիայի ջերմոցներ մ մշակված արտադրանքն առաջին անգամ հայտնվեց վրացական շ կայ մ: 2016թ.-ի հ նվարից հաճախորդներին առաջարկվ մ է շրջակա ﬕջավայրի համար անﬖաս եղանակով արտադրված «Պլանտա» ապրանքանիշը կրող արտադրանքը: «Պլանտա» ապրանքները ներկայ մս վաճառվ մ են Թբիլիսի մ` գլխավոր ս պերմարկետների ցանցերի, ինչպես նաև մրգի բանջարեղենի խան թների ﬕջոցով: Արտահան մ. արտադրանքը դեռևս չի արտահանվ մ արտաքին շ կաներ: Սակայն, կորպորացիան բանակց թյ ններ է վար մ առաքմամաբ զբաղվող ռ սաստանյան ընկեր թյ նների հետ` իր արտադրանքը ՌԴ արտահանել համար:

Բիզնեսի զարգացման և ներդր մային հնարավոր թյ ններ

Կոնտակտային տվյալներ

Հասցե` Թամար Մեփե փող. 152, Գարդաբանի շրջան, Վրաստան + 995-322473011 info@ggcorp.ge www.facebook.com/jscggc

Ձեռնարկ թյան ղեկավար թիմը ծրագր մ է մոտ ապագայ մ զբաղվել տարբեր տեսակի բանջարեղենի մշակ թյամբ: Այդ նպատակով «Պլանտա»-ն աշխատանքներ է տան մ ընթացիկ տարվա վերջ մ իր հաճախորդներին տարբեր տեսակի թարմ լոլիկներ առաջարկել ղղ թյամբ: Բացի այդ, երկարաժամկետ հեռանկար մ նախատեսվ մ է ընդլայնել ջերմոցների տարածքը՝ հասցնելով այն ﬕնչև 35 հա:

In spring 2015, the products cul vated in the greenhouses appeared for the first me in the Georgian market. Since January 2016, the environmentally friendly products are being offered to customers under the trade mark “Planta.” Planta products are currently sold in Tbilisi through the main supermarket chains, as well as in fruit and vegetable stores.

Sales Markets

Exports – the produced goods are not yet exported to foreign markets. However, the corpora on is conduc ng nego a ons with Russian distribu ng companies in order to start expor ng to the Russian Federa on. The management team of the enterprise plans to cul vate various types of vegetables in the near future. For instance, Planta is carrying out works to offer different types of fresh tomato to its consumers at the end of this year. In addi on, long term plans cover the expansion of the greenhouse territory to 35 ha.

Business improvement and investment opportuni es

Contact informa on: 152 Tamar Mepe Str., Gardabani Municipality, Georgia + 995-322473011 info@ggcorp.ge www.facebook.com/jscggc


Ընկեր թյան պրոֆիլը

«ՌԱՖԻԿ ՕՀԱՆՅԱՆ» ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ, ՖԵՐՄԵՐ

“RAFIK OHANYAN” PRIVATE ENTREPRENEUR, FARMER

Էկոլոգիապես մաք ր և աﬔնաﬔծ գյ ղացիական տնտես թյ ններից ﬔկը գտնվ մ է Տավ շի մարզի Պտղավան գյ ղ մ՝ Վրաստան տանող գլխավոր մայր ղ մոտ: 12 հեկտար ընդհան ր տարածքով մշակաբ յսերի և մրգատ այգիների (դեղձ, խնձոր, և սև սալոր) մշակ թյամբ զբաղվող ընկեր թյան սեփականատեր Ռաֆիկ Օհանյանն իր ձեռնարկատիրական գործ նե թյ նը սկսել է 1998 թվականին: Գյ ղատնտեսական աշխատանքներն ընդլայնել և սեփական գործը սկսել տարիներին Ռաֆիկ Օհանյանն անցել է ﬕ քանի փ լերով` ջերմոցային մշակ թյ նից ﬕնչև չոր մրգի արտադր թյ ն:

Ecologically clean and one of the largest agricultural farms situated in the village of Ptghavan, Tavush region, close to the main highway to Georgia. The owner and cul vator of 12 hectares of crops, orchards of peach, apple, and French plum, Rafik Ohanyan started his entrepreneurial ac vi es in 1998. Throughout these years of establishing himself, the process of expanding his agricultural work and star ng his own business, he underwent several stages star ng from greenhouse products to dried fruits produc on.

Ծաղիկներ` ջերմոցային վարդ և ﬔխակ Օրգանական բանջարեղեն`ջերմոցային լոլիկ և վար նգ  Մրգեր` դեղձ, խնձոր, սև սալոր  Մրգային չրեր

   

Flowers - greenhouse roses and gillyflower Organic vegetables - greenhouse tomatoes and cucumbers Fruits - peach, apple, French plum Dried fruits.

7.000 հատ ծաղիկ (առավելագ յնը` 10.000 հատ)  14 տ. բանջարեղեն (առավելագ յնը` 20տ.)  25 տ. ﬕրգ (առավելագ յնը` 30տ.)  8 տ. մրգային չրեր (առավելագ յնը` 10տ.)

   

Flowers: 7,000 (maximum – 10,000) units Vegetables: 14 (maximum – 20) tons Fruits: 25 (maximum – 30) tons Dried fruits: 8 (maximum – 10) tons.

Արտադրանք

Արտադր թյան ծավալ (2015թ.) և առավելագ յն արտադրական հզոր թյ ն

Սարքավոր ﬓեր, տեխնիկա և հոսքագծեր

         

Իրացման շ կաներ

Բիզնեսի զարգացման և ներդր մային հնարավոր թյ ններ

Կոնտակտային տվյալներ Ռաֆիկ Օհանյան Հասցե` գ. Պտղավան, Տավ շի մարզ, Հայաստան + 374-94570757 ohanyan.rak@rambler.ru

10 հա մշակովի հող 7 ջերմոց (յ րաքանչյ րը` 120 ք/մ մակերեսով) T40 մակնիշի տրակտոր Կ լտիվատոր Ոռոգման ցնց ղային համակարգ Գ թան Կցասայլ Խոտհավաք ﬔքենա Սառնարան (10 տ. տարող թյամբ) Պահեստ` 240 ք/մ

 10 ha of cul va ng land  7 greenhouses (120 m² each)  T40 Tractor  Cul vator  Sprinkler  Plough  Trailer  Grass collec ng machine  Refrigerator (10 tons capacity)  Warehouse (240 m²).

Արտադրանքն իրացվ մ է Հայաստան մ` մասնավորապես Տավ շի և Լոռ մարզեր մ, ինչպես նաև Երևան քաղաք մ:

The products are sold in Armenia, namely in the Tavush and Lori regions, and in Yerevan.

Արտահան մ. արտադրանքը դեռևս չի արտահանվ մ Հայաստանից դ րս: Ներմ ծ մ` բ ժանյ թերը ներմ ծվ մ են Վրաստանից:

Exports - Products are not yet exported out of Armenia. Imports - Pes cides are imported from Georgia.

Հայաստանի ամբողջ տարածք մ արտադրանքն առաքել համար ավտոﬔքենաների գն մը, ինչպես նաև Հայաստանի սահմաններից դ րս արտադրանքի իրացման շ կան ընդլայնել նպատակով սառնարանային թափքով բեռնատարի գն մը, դիտարկվ մ են որպես ընկեր թյան զարգացման կարևոր քայլեր:

The purchase of vehicles for product delivery throughout Armenia and purchase of a refrigerator truck for expansion of the sales market beyond the borders of Armenia can be considered as significant steps for the company's development.

Company Profile

Products

Volume of produc on (2015) and maximum produc on capacity

Equipment, Machinery and Produc on Lines

Sales Markets

Business improvement and investment opportuni es

Contact informa on: Contact person: Rafik Ohanyan Ptghavan village, Tavush region, Armenia +374-94570757 ohanyan.rafik@rambler.ru


Ընկեր թյան պրոֆիլը

“ՍԱՄՎԵԼ ՄԱՆ ՖԵՐՄԵՐ

ՉԱՐՅԱՆ” ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ,

Սամվել Ման չարյանը խաղողի մշակ թյան իր գործ նե թյ նը սկսել է 1993 թվականին, Տավ շի մարզի Այգեհովիտ գյ ղ մ՝ 2հա խաղողի այգ մ: Տնտես թյ ն մ մշակվող արևահամ խաղողի առանձնահատ կ համը պայմանավորվ մ է ագրոէկոլոգիական պայմաններով և տնտես թյան աշխարհագրական տեղադր թյամբ:

Արտադրանք և տարեկան արտադր թյան ծավալ (2015թ.)

Սարքավոր ﬓեր, տեխնիկա և հոսքագծեր

Իրացման շ կաներ

Կոնտակտային տվյալներ

Սամվել Ման չարյան Հասցե` գ. Այգեհովիտ, Տավ շի մարզ, Հայաստան + 374-93476369 samvel-manucharyan@rambler.ru

Samvel Manucharyan started his vi culture ac vi es in the valley of the village of Aygehovit, Tavush region in 1993, working on a 2 hectare territory. The sun–kissed grapes grown in this farm owe their great flavor to the agro-ecological condi ons and the geographical posi on of the farm.

 Grapes: 8 tons per year.

Տարեկան 8 տ. խաղող

    

Խաղողի այգի` 2.000 ք/մ Սառնարանային պահեստ` 50 ք/մ Տրակտոր Սրսկիչներ Բեռնատար ավտոﬔքենա` առաքման համար

Արտարանքը վաճառվ մ է Տավ շի և Լոռ Երևան մ:

մարզեր մ, ինչպես նաև

Արտահան մ. արտադրանքը դեռևս չի արտահանվ մ Հայաստանից դ րս: Ներմ ծ մ. խաղողի նոր տեսակները («սապերավի» և «կարդինալ» տեսակի խաղողի արմատակալներ) ներմ ծվ մ են Վրաստանից: Բիզնեսի զարգացման և ներդր մային հնարավոր թյ ններ

“SAMVEL MANUCHARYAN” PRIVATE ENTREPRENEUR, FARMER

Արտադրանքի շ կայի ընդլայն մը Հայաստանի սահմաններից դ րս դիտարկվ մ է որպես բիզնեսի զարգացման կարևոր խթան:

Company Profile

    

2,000 sq/ m of vineyard 50 sq/ m cold storage room Tractor Syringes Delivery truck.

The product is sold in the Tavush and Lori regions, as well as in Yerevan.

Products and annual produc on capacity

Equipment, Machinery and Produc on Lines

Sales Markets

Exports - the products are not yet exported out of Armenia. Imports - new varie es of grapes (Saperavi and Cardinal saplings) are imported from Georgia.

The expansion of sales markets beyond the Armenian borders is considered an important opportunity for business development.

Business improvement and investment opportuni es

Contact informa on: Contact person: Samvel Manucharyan Aygehovit village, Tavush region, Armenia + 374-93476369 samvel-manucharyan@rambler.ru


Ընկեր թյան պրոֆիլը

ՄԱՌՆԵ

“MARNEULI FOOD FACTORY” (MFF) LTD

ԼԻ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ ՍՊԸ

Մառնե լի սննդամթերքի գործարանը Վրաստանի աﬔնաﬔծ սննդի վերամշակման ձեռնարկ թյ նն է, որը հիﬓադրվել է 2007թ-ին, իսկ 2009թ.-ին ընդգրկվել է «Մարգեբելի» հոլդինգի կազմ մ: Գործարանը գտնվ մ է Մառնե լի շրջան մ, զբաղեցն մ է 49.000 ք/մ տարածք, որտեղ կազմակերպվ մ և իրականացվ մ է արտադր թյան ամբողջ ցիկլը` մշակ թյ նից ﬕնչև տարայավոր մ, օգտագործելով ﬕայն տեղական հ մք: Համագործակցելով Վրաստանի տարբեր շրջանների 150 տնտես թյ նների հետ, ձեռնարկ թյ նը սպառողներին է առաջարկ մ շ րջ 60 տեսակի 100% վրացական ապրանք: Արտադրանք

    

Արտադր թյան ծավալ (2015թ.) և առավելագ յն արտադրական հզոր թյ ն

Սարքավոր ﬓեր, տեխնիկա և հոսքագծեր

Իրացման շ կաներ

Տոմատի մած կ Մարինադներ (թթ վար նգ, «չերի» լոլիկ, վար նգ և լոլիկ աղաջրի ﬔջ, բանջարեղենի տեսական մարինադ) Սո սներ (թարմ լոլիկի սո ս, տոմատի սո ս, աջիկա, կարﬕր տղեմալի, կանաչ տղեմալի, կետչ պ) Աղցաններ (բանջարեղենի և բանջարեղենի աղցանի լեչո, կանաչ ոլոռ) Ջեﬔր (խնձորի, սալորի, սերկևիլի), մ րաբաներ (սերկևիլի, հոնի, ընկ յզի, մանդարինի), կոմպոտներ

    

Տոմատի մած կ` 1.000 տ.(առավելագ յնը` 6.000 տ.) Մարինադ` 1.000 տ. (առավելագ յնը` ժամ մ 5 տ.) Սո ս` 900.000 ﬕավոր (առավելագ յնը` ժամ մ 9.000 ﬕավոր) Աղցան` 200.000 ﬕավոր (առավելագ յնը` օրական 20,000 ﬕավոր) Ջեմ, մ րաբա, կոմպոտ` 200.000 տ. (առավելագ յնը` ժամ մ 9.000 ﬕավոր)

     

Լոլիկի վերամշակման հոսքագիծ Բանջարեղենի վերամշակման հոսքագիծ Մայոնեզի արտադր թյան հոսքագիծ Պաստերիզացման ﬔքենա Ստերիլիզացման ﬔքենա Ջրի մաքրման համակարգ

Արտադրանքի 80-85% վաճառվ մ է Թբիլիսի մ, 15-20%-ը` Վրաստանի այլ շրջաններ մ, ս պերմարկետների ցանցերի (Քարֆ ր, Գ դվիլ, Սմարթ, Ֆրեսկո) և մանրածախ առևտրի կետերի ﬕջոցով: Արտահան մ. արտադրանքն արտահանվ մ է Հ նաստան, Կիպրոս և ԱՄՆ: Ներմ ծ մ. փաթեթավորման նյ թերը և թիթեղյա տարաները ներմ ծվ Թ րքիայից:

Բիզնեսի զարգացման և ներդր մային հնարավոր թյ ններ

Կոնտակտային տվյալներ Հասցե (գործարան)` Դավիթ Ագմաշենեբելիի փող. շենք 1, Մառնե լի շրջան, Վրաստան + 995-322192424 info@mff.ge www.mff.ge www. .com/MarneuliFactory

Գործարանի ղեկավար թյ նը որոն մ է հնարավոր թյ ներգրավել և սննդի վերամշակման նոր գործարան կառ ցել լրաց ցիչ հողատարածքի, սարքավոր ﬓերի տեխնիկայի գն գործարար կապերի ստեղծ մը դիտարկվ մ են որպես բիզնեսի պայմաններ:

մ են

ններ՝ ներդր ﬓեր նպատակով: Ուստի, մը, ինչպես նաև նոր զարգացման կարևոր

Company Profile

“Marneuli Food Factory”, the largest food processing enterprise in Georgia, was established in 2007 and is a part of Margebeli Holding since 2009. The factory is located in the Marneuli municipality and occupies an area of 49,000 sq. m. It covers the full produc on cycle from the field to the jar using only local raw materials. Collabora ng with over 150 farmers from various regions of Georgia, MFF offers up to 60 types of 100% Georgian products to consumers. Tomato Paste Marinade (pickled cucumbers in brine, cherry tomato in brine, cucumber and tomato in brine, assorted vegetables)  Sauces (fresh tomato sauce, tomato sauce, ajika, red tkemali, green tkemali, ketchup)  Salad (vegetable salad lecho and green peas)  Jam (apple, plum, quince), preserves (quince, cornel walnut, tangerine), compote  

    

Tomato paste: 1000 (maximum - 6000) tons per year Marinade: 1000 (maximum - 5 tons per hour) tons per year Sauces: 900,000 units (maximum - 9,000 units per hour) Salad: 200,000 units (maximum - 20,000 units per day) Jams, preserves, compote: 200,000 tons per year (maximum - 9000 units per hour)

     

Tomato processing and produc on line Vegetable processing and produc on line Mayonnaise produc on line Pasteurizing machine Sterilizing machine Water treatment system

80-85% of the produced goods are sold in Tbilisi, 15-20% - in the rest of the regions of Georgia, through supermarkets and retail chains: Carrefour, Goodwill, Smart and Fresco

Products

Volume of produc on (2015)

Equipment, Machinery and Produc on Lines

Sales Markets

Exports – products are exported to Greece, Cyprus and USA. Imports – packaging materials and n cans are imported from Turkey. The factory is exploring possibili es to a ract investments for the construc on of a new food processing plant. Hence, the purchase of addi onal land, equipment and machinery as well as the establishment of new business rela onships abroad are seen as important development opportuni es.

Business improvement and investment opportuni es

Contact informa on: Plant: 1 Davit Agmashenebeli Str. Marneuli municipality, Georgia + 995-322192424 info@mff.ge www.mff.ge www. .com/MarneuliFactory


ԱՐՏԱԴՐ

ԹՅ

Ն

MANUFACTURING

ՍՆ ՆԴ, ԽՄԻՉՔ և ԾԽԱԽՈՏ FOOD PRODUCTS, BEVERAGES AND TOBACCO


Ընկեր թյան պրոֆիլը

«ԱՐԹ

Ր և ԷԴԻՏԱ» ՍՊԸ

Տավ շի մարզ մ արտադր թյան ծավալով աﬔնաﬔծ պահածոյացման արտադրամասը հիﬓադրվել է 2006 թվականին Ջ ջևան գյ ղ մ: Արտադրամասը գտնվ մ է անտառներով շրջապատված տեղանք մ, որտեղ տեղի բնակչ թյ նը հավաք մ է պահածոյացված սննդի արտադր թյան համար անհրաժեշտ հատապտ ղներ: Ընկեր թյ նն արտադր մ է նաև մարզ մ իր տեսակի ﬔջ եզակի կիտրոնի կոմպոտ:

 Արտադրանք և տարեկան արտադր թյան ծավալ (2015թ.)

   

Սարքավոր ﬓեր, տեխնիկա և հոսքագծեր

Իրացման շ կաներ

        

Ջեﬔր Կոմպոտներ Բադրիջանի խավիար Մ րաբաներ Տարեկան 150 տ. պահածոյացված մրգեր (առավելագ յնը` տարեկան 170 տ.) 3.000 ք/մ տարածք 6 գեներատորներ 2 մրգի լվացման ﬔքենաներ 1 վակ մային պահածոյացման ﬔքենա Առաքման 3 ավտոﬔքենաներ Ապակե տարաներ և պիտակներ Մրգի կորիզահանման ﬔքենա Հյ թաճզﬕչներ Անհաս (կանաչ) ընկ յզի կեղևահանման ﬔքենա

Արտադրանքը վաճառվ մ է Տավ շի մարզ մ և Երևան մ. ընկեր թյ նը ստան մ է հատ կ պատվերներ ս պերմարկետներից, ռեստորանային ցանցերից և տեղական խան թներից: Արտահան մ. արտադրանքն արտահանվ մ է Ռ սաստան, Գերմանիա և Իրան: Ներմ ծ մ. ֆեյխոայի և կիտրոնի պտ ղները ներմ ծվ մ են Վրաստանից:

Բիզնեսի զարգացման և ներդր մային հնարավոր թյ ններ

Կոնտակտային տվյալներ

Շ կայի շար նակական ընդլայն մը և ﬕջսահմանային համագործակց թյ նը ընկեր թյան կողﬕց դիտարկվ մ են որպես կայ ն զարգացման կարևոր խթաններ:

“ARTUR YEV EDITA” LLC

Company Profile

This is the largest cannery factory by produc on volume, founded in the village of Jujevan, Tavush region in 2006. It is located in an area surrounded by forests, where the berries for canned food produc on are gathered by local people. The company produces lemon compote which is a unique product of its kind in the region.

    

Jams Compotes Eggplant caviar Preserves Canned fruits: 150 (maximum – 170) tons per year.

        

3,000 sq. m. territory 2 fruit-washing machines Fruit pi ng machine 1 vacuum conserving machine Juicers Young walnut drilling machine Jars and labels 6 generators 3 delivery cars.

The product is sold in the Tavush Region and Yerevan, the company has special orders from supermarkets, restaurant chains and local stores.

Products,Volume of produc on (2015) and maximum produc on capacity

Equipment, Machinery and Produc on Lines

Sales Markets

Exports - the product is exported to Russia, Germany and Iran. Imports - fruits of feijoa and lemon are imported from Georgia.

The company considers con nuous market expansion and cross-border partnership an important feature for sustainable business development.

Business improvement and investment opportuni es

Contact informa on:

Տնօրեն` Արամայիս Չիլինգարյան

Director: Aramais Chilingaryan

Հասցե` գ. Ջ ջևան, Տավ շի մարզ, Հայաստան

Jujevan village, Tavush region, Armenia

+374-77110102 arthurchilingaryan@gmail.com

+374-77110102 arthurchilingaryan@gmail.com


Ընկեր թյան պրոֆիլը

«ՄԻՐԳ» ՍՊԸ

“MIRG” LLC

«Այր մ Ֆր թս» մրգի և հատապտ ղների վերամշակման գործարանը գտնվ մ է Հայաստանի Տավ շի մարզի Այր մ համայնք մ` վայր, որը դեռ 1937 թվականից հայտնի է պահածոյացված արտադրանքի յ րահատ կ համով, երբ Խորհրդային իշխան թյ նն այդտեղ առաջին անգամ հիﬓադրեց վերամշակման գործարան: Հայաստանի անկախ թյան առաջին տարիներին գործարանը փակվեց, իսկ ավելի շ հիﬓադրվեց «Այր մ Ֆր թս» ընկեր թյ նը` յ րօրինակ բիզնես մոդել, որը հանդիսան մ է հասարակ ֆերﬔրների սեփական թյ նը և կառավարվ մ է նրանց կողﬕց։

The Ayrum fruit processing factory is situated in the Ayrum community of the Tavush region, Republic of Armenia - a place known for the amazing taste of its canned products since 1937, when a processing factory was first established by the Soviet Government. During the early years of Armenian independence, the factory was shut down and later succeeded by Ayrum Fruits, using a unique and life-changing business model, owned and managed by local farmers.

Արտադրանքի տեսականին ներառ մ է կոմպոտներ, մ րաբաներ և ջեﬔր` պատրաստված ﬔրձակա գյ ղեր մ էկոլոգիապես անﬖաս եղանակով աճեցված թարմ մրգերից շրջակա անտառներից հավաքված հատապտ ղներից: «Այր մ Ֆր թս»-ը «Միրգ» ՍՊԸ-ի պաշտոնական ապրանքանիշն է: «Միրգ» ՍՊԸ-ն հիﬓադրվել է 2014 թվականին «Լճկաձոր» գյ ղատնտեսական սպառողական կոոպերատիվի կողﬕց, որը հանդիսան մ է ընկեր թյան 100% բաժնեմասի սեփականատերը և համախմբ մ է Տավ շի մարզի Այր մ և Լճկաձոր համայնքների 43 ֆերﬔրային տնտես թյ նների։ «Միրգ» ՍՊԸ-ն ստեղծվել է OXFAM կազմակերպ թյան Ձեռնարկ թյ նների զարգացման ծրագրի շրջանակներ մ և հիﬓադր ﬕց ի վեր համագործակց մ է ﬕ շարք տեղական ﬕջազգային կազմակերպ թյ նների հետ: Արտադրանք

Արտադր թյան ծավալ (2015թ.) և առավելագ յն արտադրական հզոր թյ ն

Սարքավոր ﬓեր, տեխնիկա և հոսքագծեր

Իրացման շ կաներ

   

Մ րաբաներ (թ զ, դդ մ, դեղձ, սերկևիլ, մամ խ, վայրի տանձ, մոշ, հոն) Կոմպոտներ (դեղձ, հոն, վայրի տանձ, ֆեյխոա, սերկևիլ) Ջեﬔր (դեղձ, դդ մ, թ զ, վայրի տանձ) Չրեր (ալոճ, թ զ, դեղձ, հոն, սերկևիլ, սալոր, լոլիկ)

   

50 տոննա մ րաբա (առավելագ յնը` 60 տոննա ) 40 տոննա կոմպոտ (առավելագ յնը` 60 տոննա ) 20 տոննա ջեմ (առավելագ յնը` 30 տոննա ) 15 տոննա չիր (առավելագ յնը` 20 տոննա )

    

Հողատարածք` 2.200 հա Գործարանի շենք` 1.200 հա Շոգեկաթսաներ/կաթսաներ Ուղղահայաց ավտոկլաﬖեր Պիտակներ և ապակե տարաներ

Արտադրանքի 65 տոկոսն իրացվ մ է Տավ շի, Լոռ մարզեր մ և Երևան քաղաք մ, ս պերմարկետների ցանցերի և մանրածախ խան թների ﬕջոցով, ինչպես նաև անհատական պատվերներով, ﬓացած 35%-ն արտահանվ մ է` հատ կ պատվերներով: Արտահան մ. արտադրանքն արտահանվ մ է Ռ սաստան, Բելգիա և Ֆրանսիա: Ներմ ծ մ. ֆեյխոայի պտ ղները ներմ ծվ մ են Վրաստանից:

Գործընկերներ/ դոնորներ

Բիզնեսի զարգացման և ներդր մային հնարավոր թյ ններ

Կոնտակտային տվյալներ

Տնօրեն` Ռ սլան Անտոնյան Հասցե` ք. Այրում, Տավուշի մարզ, Հայաստան +374-94910200 +374-55910200 ayrummirg@gmail.com www.ayrum-fruits.am

Company Profile

The assortment of the company's products includes compotes, preserves and jams made from the ecologically friendly fresh fruits and berries grown in the nearby villages or collected from the surrounding forests.“Ayrum Fruits” is an official trademark of “Mirg”LLC wasestablished in 2014 by the Lchkadzor Consumer Coopera ve, which is a 100% shareholder of the enterprise and unites 43 members from the Ayrum and Lchkadzor communi es of Armenia. “Mirg”LLC was established within the Enterprise Development Project of OXFAM and, since its establishment, has cooperated with many local and interna onal organiza ons.    

Preserves (fig, pumpkin, peach, quince, blackthorn, wild pear, blackberry, cornel) Compotes (peach, cornel, wild pear, feijoa, quince) Jams (peach, pumpkin, fig, wild pear) Dried fruits (hawthorn, fig, peach, cornel, quince, plum, tomato).

   

Preserves: 50 (maximum – 60) tons Compotes: 40 (maximum – 60) tons Jams: 20 (maximum – 30 tons) Dried fruit: 15 (maximum – 20) tons.

    

2,200 hectares of land 1,200 hectares of factory building Steam boilers/boilers Ver cal autoclaves Labels and jars.

65% of the produced goods are sold in the Tavush region, Lori region, and in Yerevan through supermarket chains, stores in towns and individual orders; the other 35% is sold beyond the borders of Armenia via special orders.

Products

Volume of produc on (2015) maximum produc on capacity

Equipment, Machinery and Produc on Lines

Sales Markets

Exports - products are exported to Russia, Belgium and France. Imports - feijoa fruit is imported from Georgia.

OXFAM հայաստանյան գրասենյակ, «BSC» Բիզնեսի Աջակցման Կենտրոն ՍՊԸ, «Նոր հորիզոն» նիվերսալ վարկային կազմակերպ թյ ն ՍՊԸ, «Հայկական ﬕջազգային ﬕջմասնագիտական խմբավոր մ» ՀԿ, Ֆրանսիա  (Groupement Interprofessionnel International Armenien), CARE International:

Oxfam in Armenia, BSC Business Support Centre LLC, “Nor Horizon” Universal Credit Organiza on LLC, Groupement Interprofessionnel Interna onal Armenien French NGO, CARE Interna onal.

Ընկեր թյան բիզնեսի բարելավ մը հիﬓվ մ է դրամաշնորհային ծրագրերի և ներդր ﬓերի վրա, որոնք կազմ մ են շար նակական գործընթացի մաս: Ներկայ մ ընկեր թյ նը նախատես մ է գնել բիզնեսի զարգացման համար անհրաժեշտ լրաց ցիչ սարքավոր ﬓեր` վակ մային փաթեթավորման ﬔքենա, պահեստի տարածք, առաքման համար ավտոﬔքենա և հորիզոնական ավտոկլաﬖեր:

Business improvement at the company is based on grant programs and investments, which are part of an ongoing process. Currently, the company is considering the procurement of addi onal equipment necessary for business development such as a vacuum packing machine, warehouse territory, delivery vehicle and horizontal autoclaves.

Partners, Donors

Business improvement and investment opportuni es

Contact informa on: Director: Ruslan Antonyan Ayrum town, Tavush region, Armenia + 374-94910200 + 374-55910200 ayrummirg@gmail.com www.ayrum-fruits.am


Ընկեր թյան պրոֆիլը

“ՎԻՎԱ ՖՐ

Թ» ՍՊԸ

2014 թվականին Բագրատաշեն համայնք մ հիﬓադրված այս ընկեր թյ նը չոր մրգերի աﬔնաﬔծ արտադրողն է Տավ շի մարզ մ: Տնտես թյ նը գտնվ մ է էկոլոգիապես մաք ր վայր մ` այն շրջան մ, որտեղ աճ մ են աﬔնահաﬔղ մրգերը` արևի առատ շողերի, բարենպաստ կլիմայական պայմանների և ան շահամ ջրի շնորհիվ: Ընկեր թյ նն առաջատար դիրք է գրավ մ նաև պահածոյացված զեյթ նի արտադր թյան ոլորտ մ:

Արտադրանք

Արտադր թյան ծավալ (2015թ.) և առավելագ յն արտադրական հզոր թյ ն

Սարքավոր ﬓեր, տեխնիկա և հոսքագծեր

Իրացման շ կաներ

Բիզնեսի զարգացման և ներդր մային հնարավոր թյ ններ

Կոնտակտային տվյալներ

 

 

Չիր (դեղձ, ծիրան, տանձ, սալոր, արմավ) Պահածոյացված կանաչ զեյթ ն

Տարեկան 3,5 տ. չիր (առավելագ յնը` 5տ.) 3.500 բանկա կանաչ ձեյթ ն (առավելագ յնը` 5.000 բանկա)

Մրգի չորացման 3 ﬔքենա (350կգ) 1 ավտոկլավ 1 բոյլեր` ջեﬕ արտադր թյան համար 1 վակ մային փաթեթավորման ﬔքենա` չոր մրգի փաթեթավորման համար  Բանկաներ և պիտակներ` պահածոյացված զեյթ նի և ջեﬔրի համար  Սառնարան    

“VIVA FRUIT” LLC

Company Profile

This is the largest dried fruit producing company in the Tavush region, founded in the village of Bagratashen in 2014. It is located in an ecologically clean area, in a region where the most delicious fruits grow thanks to abundant sunshine, favorable clima c condi ons and delicious water. The company holds a leading posi on in the produc on of canned olives as well.

 Dried fruits (peach, apricot, pear, plum, persimmon)  Canned green olives.

 Dried fruits: 3.5 (maximum – 5) tons per year;  Green olives: 3,500 (maximum – 5,000) jars per year.

     

3 fruit drier machines (350 kg) 1 autoclave 1 jam boiler machine 1 vacuum packing machine for dried fruits Jars and labels for olives and jam Refrigerator.

Products

Volume of produc on (2015) and maximum capacity

Equipment, Machinery and Produc on Lines

Արտադրանքն իրացվ մ է Տավ շի մարզ մ, չրերն արտահանվ մ են նաև Ռ սաստանի Դաշն թյ ն:

The products are sold in the Tavush region; the dried fruits are also exported to the Russian Federa on.

Sales Markets

Ընկեր թյ նը նախատես մ է գնել արտադրանքի առաքման համար սառնարանային թափքով բեռնատար ավտոﬔքենա, որը լրաց ցիչ ներդր մ կլինի բիզնեսի բարելավման գործ մ:

The company is considering the purchase of a refrigerator truck for delivering products, as an addi onal investment for business improvement.

Business improvement and investment opportuni es

Contact informa on:

Տնօրեն` Վիգեն Հովհաննիսյան

Director: Vigen Hovhannisyan

Հասցե` գ. Բագրատաշեն, Տավ շի մարզ, Հայաստան

Bagratashen village, Tavush region, Armenia

+374-94120473 vigen1204@mail.ru

+374-94120473 vigen1204@mail.ru


Ընկեր թյան պրոֆիլը

Company Profile

«ՊՐՈԳՐԵՍ» ՍՊԸ

“PROGRESS” LTD

«Պրոգրես» ընկեր թյ նը հիﬓադրվել է Ռ սթավի մ և ավելի քան 20 տարի իրականացն մ է հացաբ լկեղենի արտադր թյան գործ նե թյ ն վրաստանյան շ կայ մ: Տարիների ընթացք մ կ տակված փորձն ընկեր թյանը հնարավոր թյ ն է ընձեռնել արտադրել և երկրի ողջ տարածք մ իրացնել բարձրորակ ցորենի այլ ր: Բացի այդ, ընկեր թյ նը վրաստանյան հաճախորդներին առաջարկ մ է սպիտակ հաց և հր շակեղեն: Հարկ է նշել, որ ընկեր թյան արտադրանքն արժանացել է որակի Ոսկե ﬔդալի Փարիզ մ և Նյ Յորք մ: Ընկեր թյ նն նի ֆիրմային խան թներ Քվեմո Քարթլի, Սամցխե-Ջավախեթի և Ռաչա Լետչխ ﬕ շրջաններ մ:

“Progress” was established in Rustavi and has been running its ac vi es in the Georgian market for more than 20 years. The experience gained over a period of years has allowed the enterprise to produce premium quality wheat flour and distribute it all over the country. In addi on, the company offers white bread and confec onary products to Georgian customers. It should be noted that its products have been awarded with Gold Medals in Paris and New York for producing high quality goods. The enterprise has its brand stores in the regions of Kvemo Kartli, Samtskhe-Javakhe and Racha Letchkhumi.

Ցորենի այլ ր  Ցորենի ալյ րից պատրաստված հացաբ լկեղեն  Ցորենի այլ ր` 36.000 տ. (առավելագ յնը` 56.000 տ.) 

Արտադրանք և տարեկան արտադր թյան ծավալ (2015թ.)

Ալրաղաց Հացի/հացաբ լկեղենի արտադրամաս  Օժանդակ շին թյ ններ

  

Wheat flour Wheat-based baked goods Wheat flour: 36,000 (maximum – 56,000) tons per year.

  

Grain mill Bakery Suppor ve buildings

Products, volume of produc on (2015) and maximum produc on capacity

Սարքավոր ﬓեր, տեխնիկա և հոսքագծեր

Իրացման շ կաներ

Բիզնեսի զարգացման և ներդր մային հնարավոր թյ ններ

Equipment, Machinery and Produc on Lines

Արտադրանքն իրացվ մ է ներքին շ կայ մ` Վրաստանի ամբողջ տարածք մ՝ընկեր թյան ֆիրմային խան թների, ս պերմարկետների շղթաների և «ﬕնի-մարկետների» ﬕջոցով:

The produced goods are distributed in internal markets all over Georgia through the company's brand stores, supermarket chains and minimarkets.

Արտահան մ. չի իրականացվ մ: Ներմ ծ մ. ցորենի հացահատիկը ներմ ծվ մ է Ռ սաստանից:

Exports – the company does not export products abroad. Imports – the company imports wheat grain from Russia.

Ընկեր թյան սեփականատերերը խիստ հետաքրքրված են ցորենի արտադր թյան համար ներդր ﬓեր ներգրավել հնարավոր թյ ններով` իսկական (ա տենտիկ) վրացական հացահատիկի մշակ թյան նպատակով:

The business owners are highly interested in a rac ng investments in wheat produc on to cul vate Georgian authen c grain.

Կոնտակտային տվյալներ

Հասցե` Մշվիդոբա փող. շենք 6, Ռ սթավի, Վրաստան + 995-341258122; + 995-341258120 + 995-341241001; + 995-341242 777 info@progresi.ge; progress97@dsl.ge

Sales Markets

Business improvement and investment opportuni es

Contact informa on: 6 Mshvidoba str., Rustavi, Georgia + 995-341258122; + 995-341258120 + 995-341241001; + 995-341242777 info@progresi.ge; progress97@dsl.ge


Ընկեր թյան պրոֆիլը

«ՍԵՐԳԵՅ ՀԱՐ

ԹՅ

ՆՅԱՆ» ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ

«Սերգեյ Հար թյ նյան» Ա/Ձ-ն մակարոնեղենի արտարդ թյամբ զբաղվող ﬕակ ընկեր թյ նն է Տավ շի մարզ մ, որը հիﬓադրվել է Նոյեմբերյան քաղաք մ, 2000 թվականին: Այդ ժամանակից ի վեր ընկեր թյ նը երկար ճանապարհ է անցել` ընդլայնելով արտադր թյ նն իրացման շ կաները: Հաﬔմատաբար ցածր գնի, բարձր որակի և բնական հաﬕ շնորհիվ, ընկեր թյան արտադրանքը ﬔծ պահանջարկ է վայել մ մարզ մ: Այն մարզի ﬕակ ընկեր թյ նն է, որն արտադր մ է բոված վերﬕշել (արիշտա) և դիետիկ մակարոն:

Արտադրանք

Արտադր թյան ծավալ (2015թ.) և առավելագ յն արտադրական հզոր թյ ն

Սարքավոր ﬓեր, տեխնիկա և հոսքագծեր

Իրացման շ կաներ

Բիզնեսի զարգացման և ներդր մային հնարավոր թյ ններ

Կոնտակտային տվյալներ

  

Շ րջ 20 տեսակի մակարոնեղեն Բոված արիշտա Դիետիկ մակարոն

 

Տարեկան 150 տ. մակարոնեղեն (առավելագ յնը` տարեկան 200 տ.) Տարեկան 8 տ. արիշտա (առավելագ յնը` տարեկան 10 տ.)

      

Մակարոնեղենի արտարդ թյան կիսաավտոմատ հոսքագիծ Խմորհ նց Փաթեթավորման ﬔքենա` կիսաավտոմատ Մակարոնեղենի չորացման կախիչներ և ﬔքենաներ Պահեստավորման սենյակ և պահեստ Հատ կ պիտակներ փաթեթավորման համար Ապրանքի առաքման ավտոﬔքենա

“SERGEY HARUTYUNYAN” PRIVATE ENTREPRENEUR

Company Profile

This is the only pasta produc on company in Tavush region, founded in the town of Noyemberyan in 2000. Since its establishment, the company has come a long way by expanding its produc on and marke ng. Due to its rela vely lower price, high quality and natural taste, the product enjoys high levels of demand in the region. It is the only company in the area that produces roasted vermicelli and diet pasta.

  

About 20 types of pasta Roasted vermicelli Diet pasta.

 

Pasta: 150 (maximum – 200) tons per year; Roasted vermicelli: 8 (maximum – 10) tons per year.

      

Hand-operated pasta produc on line Dough mixers Hand-operated packing machine Pasta drying racks and machines Storage room and warehouse Special labels on packages Product delivery vehicle.

Արտադրանքի 80%-ը վաճառվ մ է Տավ շի մարզ մ, 20%-ը` Լոռ մարզ մ: Առաք մը կազմակերպվ մ է սեփականատիրոջ ավտոﬔքենայով: Արտադրանքը վաճառվ մ է շրջանային շ կաներ մ և ս պերմարկետներ մ:

80% of the produc on is sold in the Tavush region, about 20% in the Lori Region with product delivery arranged using the owner's vehicle. The product is sold in regional local markets and supermarkets.

Արտահան մ. արտադրանքը դեռևս չի արտահանվ մ Հայաստանից դ րս: Ներմ ծ մ. հավելյալ ապրանքներ կամ բաղադրիչներ չեն ներմ ծվ մ:

Exports - products are not yet exported out of Armenia. Imports - no products or ingredients are imported.

Բիզնեսի կայ ն զարգացման համար կարևորվ մ են իրացման շ կաների ընդլայն մը Հայաստանի սահմաններից դ րս, ինչպես նաև արտադր թյան ավտոմատ հոսքագծի գն մը:

Expansion of sales markets beyond Armenia and purchase of automa c produc on lines are being considered for sustainable business development.

Products

Volume of produc on (2015) and maximum produc on capacity

Equipment, Machinery and Produc on Lines

Sales Markets

Business improvement and investment opportuni es

Contact informa on:

«Սերգեյ Հար թյ նյան» անհատ ձեռնարկատեր

“Sergey Harutyunyan” Private Entrepreneur

Հասցե` Շահ մյան փող. 14, ք. Նոյեմբերյան, Տավ շի մարզ, Հայաստան

14 Shahumyan Str. Noyemberyan Tavush Region, Armenia

+374-93774409 sergey-harutyunyan@rambler.ru

+374-93774409 sergey-harutyunyan@rambler.ru www.facebook.com/yermak.pasta


Ընկեր թյան պրոֆիլը

Արտադրանք և տարեկան արտադր թյան ծավալ (2015թ.)

«ԻՋԵՎԱՆԻ ԳԻՆ

“IJEVAN WINE AND BRANDY FACTORY” CJSC

Իջևանի գին և կոնյակի գործարանը հիﬓադրվել է Աղստև և Սպիտակ Ջ ր գետերի հովտ մ: Գործարանն նի 3.000 հեկտար խաղողի այգի, որտեղ հիﬓական մ մշակվ մ են խաղողի «ռկացետելի», «լալվար», «բանանց», ինչպես նաև «պինո», «պինո բլանկ», «կաբարնե», «սապերավի», «գառան դմակ» և այլ սորտերը:

The Ijevan Wine Factory was founded in the valley of the Aghstev and Spitak Jur rivers. It consists of about 3000 hectares of vineyard. The varie es of grape cul vated are mainly Rkatsiteli, Lalvar, and Banants, as well as Pinot, Pinot Blanc, Cabernet, Saperavi, Garan dmak and others.

1996 թվականին մասնավորեց ﬕց հետո, շշալց մը կազմակերպվեց տեղ մ և հիﬓադրվեց «Իջևանի գին գործարան» ՓԲԸ-ն: Իջևան մ արտադրվող գինիներն իրենց կայ ն մասնաբաժինն նեն հայաստանյան և ռ սաստանյան շ կաներ մ: Կարճ ժամանակ անց, «Իջևան» գինիները լ րջ հայտ ներկայացրեցին համաշխարհային շ կայ մ իրենց տեղը գրավել համար:

Since 1996, a er priva za on, bo le filling began locally and the “Ijevan Wine Factory” CJSC was founded. The wines produced in Ijevan have a consistent share in the Armenian and Russian markets. A er a short while, Ijevan Wines began to make a serious bid to win a place in the global market.

Վերջին տարիներին վարած ճկ ն քաղաքական թյան արդյ նք մ հզորացվեց արտադր թյ նը, կրկնապատկվեց արտադր թյան ծավալը` առաջարկելով գրեթե 30 տեսակի գինիներ, որոնցից առավել հայտնի են` «Իջևան կարﬕր», «Իջևան սպիտակ» «Արենի», «Նազելի», «Գայանե», «Հին Բերդ», «Հին Իջևան», «Սապերավի» և խաղողի այլ գինիները, ինչպես նաև սերկևիլի և նռան մրգային գինիները:

In recent years, as a result of a flexible policy, produc on has strengthened; factory produc on has doubled and reached almost 30 types. The most well know of our products are Ijevan red, Ijevan white, Areni, Nazeli, Gayane, Hin Berd, Hin Ijevan, Saperavi and other grape wines, as well as quince and pomegranate fruit wines.

        

Սարքավոր ﬓեր, տեխնիկա և հոսքագծեր

ԵՎ ԿՈՆՅԱԿԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ՓԲԸ

        

Գինի` «Հին Իջևան, «Կարմիր Իջևան» (սեղանի չոր գինիներ) Կոնյակ` «Աբգար թագավոր 40 «Իջևան 22», «Նեմր թ 25», «Նեմրութ 30» Արտահանում` տ նական (10,5%-13%)` բռնակով կուժերի մեջ, Տնական (10,5%-13%) մոշի գինի, սպիտակ քաղցր գինի 1977` փայտյա արկղի մեջ: Օղի` ծիրանի օղի 0,7լ., ծիրանի օղի 0,5լ., թթի օղի 0,7լ., թթի օղի 0,5լ., հոնի օղի 0,7լ., հոնի օղի 0,5լ.: 2.500.000 լ. գինի (առավելագ յնը` 3.500.000 լ.) 7.000.000 լ. կոնյակ (առավելագ յնը` 8.500.000 լ.) 150.000 լ. մրգային օղիներ (առավելագ յնը`200.000 լ.) 135 տ. պահածոյացված մրգեր և հատապտ ղներ (առավելագ յնը` 150 տ.) 70 տ. պահածոյացված բանջարեղեն (առավելագ յնը` 100 տ.) Տարածք` 3 հեկտար Գործարանային շին թյ ն` 12.000 ք/մ Շշալցման, խցանման և պիտակավորման կիսաավտոմատ սարքավար մ Գին տակառներ և խմորիչներ Սառնարանային տնտես թյ ն Խաղողի մթերման/ընդ նման և վերամշակման 4 հոսքագիծ Վակ մային և շշերի ստերիլիզացման սարքավոր մ Որակի հսկող թյան լաբորատորիա Կոնյակի հնեցման մառան` տակառներով

    

Wine: Old Ijevan, Red Ijevan - dry table wine; Cognac: King Abgar 40, Ijevan 22, Nemrut 25, Nemrut 30; Export: Tnakan (10.5%-13% alc./vol.) in a pitcher with a handle, Tnakan (10.5%13% alc./vol.) blackberry wine, white sweet wine 1977 in a wooden box; Vodka: apricot vodka (0.7L; 0.5L), mulberry vodka (0.7L; 0.5L), cornel vodka (0.7L; 0.5L) Wine: 2,500,000 (maximum – 3,500,000) liters Brandy: 7,000,000 (maximum – 8,500,000) liters Fruit vodka: 150,000 (maximum – 200,000) liters Canned fruits and berries: 135 (maximum – 150) tons Canned vegetables: 70 (maximum – 100) tons.

        

Territory (3 ha) Factory building (12,000 m²) Semi-automa c bo ling, corking and labeling equipment Wine barrels and fermenters Refrigera on facili es 4 lines for grape receiving and processing Vacuum and bo le steriliza on equipment Quality control laboratory Closet with aging barrels of brandy.

   

Արտադրանքն իրացվ մ է ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին շ կաներ մ:

The product is sold both in the internal and external markets.

Արտահան մ. ԱՄՆ, Ռ սաստանի Դաշն թյ ն, Չեխիայի Հանրապետ թյ ն, Էստոնիա և Ուկրաինա: Ներմ ծ մ. շշերը ներմ ծվ մ են Ֆրանսիայից և Ռ սաստանի Դաշն թյ նից:

Exports - products are exported to the USA, Russian Federa on, Czech Republic, Estonia and Ukraine. Imports - bo les are imported from France and the Russian Federa on.

Հաստատ ն քայլերով Իջևանի գին գործարանը նոր բարձր նքներ է գրավ մ և նոր հաղթանակներ է տոն մ: Ներկայ մս աշխատանքներ են տարվ մ մոտակա ժայռ մ թ նելի խորշ բացել համար` այնտեղ ավանդական եղանակով գին և կոնյակի սպիրտի հնեցման շատ ավելի ﬔծ մառան տեղակայել նպատակով: Գործարանի շինարարատեխնոլոգիական բաժն մ մշակվ մ և ներդրվ մ են նոր տեխնոլոգիաներ, գնվ մ են ավելի ժամանակակից սարքավոր ﬓեր, ինչպես նաև իրականացվ մ են արդի շ կայական հետազոտ թյ ններ:

With confident steps, Ijevan wine factory is striding forward to reach new heights, and win new victories. Work is currently being done to open a tunnel wine cave in the nearest rock in order to make a much bigger closet for aging wine and brandy spirit in the correct way. In the construc on-technology department of the factory, new technologies are being processed and introduced, more modern equipment is being purchased, and modern market research is being conducted.

Իրացման շ կաներ

Բիզնեսի զարգացման և ներդր մային հնարավոր թյ ններ Կոնտակտային տվյալներ Գործադիր տնօրեն` Ատոմ Եգորյան Կոﬔրցիոն տնօրեն` Մարտին Մարտիրոսյան Հասցե` Երևանյան փող., շենք 9, Իջևան, Տավ շի մարզ, Հայաստան +374-98015000 ijevanwine@mail.ru www.ijevanwine.am

Company Profile

Products, Volume of produc on (2015) and maximum produc on capacity

Equipment, Machinery and Produc on Lines

Sales Markets

Business improvement and investment opportuni es Contact informa on: Execu ve director: Atom Yegoryan Commercial Director: Mar n Mar rosyan 9 Yerevanyan Str., Ijevan Tavush region, Armenia +374-98015000 ijevanwine@mail.ru www.ijevanwine.am


Ընկեր թյան պրոֆիլը

«ՎԱՐԴԱՆ ՋԻԼԱՎՅԱՆ» ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ, ՖԵՐՄԵՐ

“VARDAN JILAVYAN” PRIVATE ENTREPRENEUR, FARMER

«Վարդան Ջիլավյան» Ա/Ձ-ն ծխախոտաբ յսի մշակ թյամբ զբաղվող աﬔնախոշոր ընկեր թյ նն է Տավ շի մարզ մ, որը հիﬓադրվել է 2004 թվականին Հաղթանակ գյ ղ մ: Որպես ծխախոտի հիﬓական բաղադրիչ, ծխախոտաբ յսը մշակվ մ է 10 հետկար հողատարածքի վրա: Կանաչ զանգվածը հավաքվ մ և որպես հ մք առաքվ մ է ծխախոտային ապրանքներ արտադրող «Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ-ին:

This is the largest tobacco cul va ng farm in the Tavush region, launched in 2004 in the village of Haghtanak, Tavush region. As the main component of cigare es, tobacco is grown here on 10 hectares of land and the green raw material is gathered and delivered to Masis Tabak LLC, the manufacturer of tobacco products.

Արտադրանք և տարեկան արտադր թյան ծավալ (2015թ.)

 Տարեկան 400 տ. ծխախոտ (առավելագ

Սարքավոր ﬓեր, տեխնիկա և հոսքագծեր

 10 հեկտար մշակովի հող  Պահեստային տարածք

Իրացման շ կաներ

Արտադրանքը վաճառվ մ է տեղական շ կայ մ:

Բիզնեսի զարգացման և ներդր մային հնարավոր թյ ններ

Բիզնեսի բարելավման և զարգացման համար կարևորվ ծխախոտի ցանքի ներդր ﬓերը:

Կոնտակտային տվյալներ

 Green tobacco : 400 tons of tobacco per year (maximum - 500 tons)

յնը` 500 տ.)

 10 hectares of cul va ng land  Storage space

Company Profile

Products, Volume of produc on (2015) and maximum produc on capacity Equipment, Machinery and Produc on Lines

Sales Markets

The product is sold in the internal market.

մ են

բերքահավաքի արդի տեխնիկայի գնման համար

Investment in modern tobacco plan ng and harvest gathering machines are considered important opportuni es for business improvement and development.

Business improvement and investment opportuni es

Contact informa on:

Կոնտակտային տվյալներ Վարդան Ջիլավյան

Contact person: Vardan Jilavyan

Հասցե` գ. Հաղթանակ, Տավ շի մարզ, Հայաստան

Haghtanak village Tavush region, Armenia

+374-99806031 vardan.jilavyan@rambler.ru

+374-99806031 vardan.jilavyan@rambler.ru


ԱՐՏԱԴՐ

ԹՅ

Ն

MANUFACTURING

ԿՏՈՐԵՂԵՆԻ ԱՐՏԱԴՐ ԹՅ Ն TEXTILES AND TEXTILE PRODUCTS


Ընկեր թյան պրոֆիլը

Արտադրանք

Արտադր թյան ծավալ (2015թ.) և առավելագ յն արտադրական հզոր թյ ն

Սարքավոր ﬓեր, տեխնիկա և հոսքագծեր

Իրացման շ կաներ

«ՏԱՎ

Շ ՏԵՔՍՏԻԼ» ՍՊԸ

«Տավ շ տեքստիլ»-ը հիﬓադրվել է 2015թ.-ին, Չորաթան գյ ղ մ: Ընկեր թյ նն արտադր մ է տարբեր նշանակ թյան ձեռնոցներ` գյ ղատնտեսական, շինարարական, ցրտակայ ն և կոռոզիակայ ն ձեռնոցներ: Վերջերս վերակառ ցված ﬔկ հարկանի արտադրամասի ընդհան ր մակերեսը 2.000 ք/մ է: Ընթացքի ﬔջ են գյ ղ մ ևս ﬔկ արտադրամասի վերանորոգման աշխատանքները` 2.000 ք/մ ընդհան ր մակերեսով: Ընկեր թյ նն նի 250 աշխատող:

 Տարբեր նշանակ թյան ձեռնոցներ՝ գյ ղատնտեսական և շինարարական աշխատանքների կատարման համար:  Ցրտակայ ն և կոռոզիակայ ն ձեռնոցներ:

 Mul -purpose gloves for agricultural construc on  An -freeze and an -corrosion applica ons

   

25.000.000 ձեռնոց (առավելագ յնը` 30.000.000 հատ)

Գործարանային շին թյ ն` 4.000 ք/մ ընդհան ր մակերեսով 4 հա տարածք Ձեռնոցներ կարել 2 ﬔքենա Ձեռնոցների քիﬕական մշակման ﬔքենա

Արտադրանքի 65%-ը վաճառվ մ է Ռ սաստան մ: 5%-ը` Հայաստան մ, 15%-ը` Բելոռ ս մ, 15%-ը՝ Ղազախստան մ:

Արտահան մ. ԵՏՄ երկրներ (ՌԴ, Բելոռ ս, Ղազախստան):

Կոնտակտային տվյալներ

Tavush Tex le was founded in.2015 in the village of Choratan. The company produces mul -purpose gloves, i.e. agricultural, construc on, an -freeze and an -corrosion. Presently, the total space of its single-floor reconstructed workshop is 2,000 sq/ m and one more workshop is being reconstructed in the village with a total space of 2,000 sq/ m. The company employs 250 employees.

 25,000,000 gloves (maximum - 30,000,000 gloves)

Ներմ ծ մ. թելերը ներմ ծվ մ են Չինաստանից, Հնդկաստանից և Ինդոնեզիայից: Ձեռնոցների քիﬕական մշակման հավել ﬓերը ներմ ծվ մ են ԵՏՄ երկրներից:

Բիզնեսի զարգացման և ներդր մային հնարավոր թյ ններ

“TAVUSH TEXTILE” LLC

«Տավ շ տեքստիլ»-ը նախատես մ է առաջիկա 5 տարիներին ստեղծել շ րջ 2.000 աշխատատեղ և կատարել շ րջ 40 մլն ԱՄՆ դոլարի ներդր մ, որից մոտ 5մլն դոլարը՝ 2015-2016թթ. ընթացք մ: Այս նպատակով արդեն իսկ ներդրվել է մոտ 2,5 մլն ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ: Նախատեսվ մ է ընկեր թյան մասնաճյ ղեր բացել ﬔրձակա Արծվաբերդ, Այգեձոր, Կողբ, Պառավաքար գյ ղեր մ և Բերդ քաղաք մ:

   

4,000 sq/ m factory building 4 ha territory 2 glove making machines Glove chemical coa ng machine

65% of the produced goods are sold in Russia, 5% are sold in Armenia, 15% are sold in Belarus, 15% are sold in Kazakhstan.

Company Profile

Products

Volume of produc on (2015)

Equipment, Machinery and Produc on Lines

Sales Markets

Imports - Thread is imported from China, India and Indonesia. Chemical addi ves for glove covering are imported from EEU countries.

Exports - products are exported to EEU countries (the Russian Federa on, Belarus, Kazakhstan).

In the upcoming five years, Tavush Tex le plans to create a total of around 2,000 jobs and make about a 40 million US dollar investment, out of which around 5 million will be made during 2015-2016. The AMD equivalent of 2.5 million USD has already been invested. The company also plans to open new branches in the nearby villages of Artsvaberd, Aygedzor, Koghb, Paravakar and in the town of Berd.

Business improvement and investment opportuni es

Contact informa on:

Կոնտակտային տվյալներ Տնօրեն` Միքայել Եզեկյան

Director: Mikayel Yezekyan

Հասցե` գ. Չորաթան, Տավ շի մարզ, Հայաստան

Choratan village, Tavush region, Armenia

+374-95521905 +374-99521905 tavush.teks l@mail.ru

+374-95521905 +374-99521905 tavush.teks l@mail.ru


Ընկեր թյան պրոֆիլը

«ՎՐԵԺ ՍԱՐՀԱՏՅԱՆ» ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ

“VREZH SARHATYAN” PRIVATE ENTREPRENEUR

Տավ շի մարզի Իջևան քաղաք մ վերջերս հիﬓադրված տեքստիլի արտադր թյան այս բիզնեսն անﬕջապես հաջող թյան հասավ և ձևավորեց շ կայական պահանջարկ: 2014թ.-ին հիﬓադրվել ց հետո, տեքստիլի արտադր թյան այս մասնաճյ ղը մասնագիտացավ ազգային զարդանախշերով հագ ստների, աշխատանքային/բանվորական ձեռնոցների, ինչպես նաև պատվերով տարբեր տեսակի հագ ստների սպիտակեղենի արտադր թյան ոլորտներ մ:

This is a recently launched tex le business in the town of Ijevan, Tavush region, which found immediate success and market demand. Since its establishment in 2014, this branch of the tex le business is mainly focused on producing clothes with na onal designs and working gloves, and accepts orders of various kinds of clothing and linen.

Արտադրանք

 Սպիտակեղեն, սրբիչներ, սփռոցներ, անձեռոցիկներ (ազգային զարդանախշերով)  Մանկական հագ ստ  Պայ սակներ և թասակներ (ազգային զարդանախշերով)  Աշխատանքային ձեռնոցներ Արտադր թյան ծավալ (2015թ.) և առավելագ յն արտադրական հզոր թյ ն

Սարքավոր ﬓեր, տեխնիկա և հոսքագծեր

  

80.000 ձեռնոց (առավելագ յնը`100.000) 85.000 կտոր հագ ստ (առավելագ յնը`100.000) 30.000 կտոր սպիտակեղեն (առավելագ յնը` 50.000)

5 էլեկտրոնային արտադրական կարի ﬔքենա` տարբեր ֆ նկցիաներով 2 մաքրակարի («օվերլոկ») ﬔքենա 1 ասեղնագործական ﬔքենա Արտադրամաս` 150 քառ. ﬔտր մակերեսով Պահեստ

    Իրացման շ կաներ

Բիզնեսի զարգացման և ներդր մային հնարավոր թյ ններ

Կոնտակտային տվյալներ

Վրեժ Սարհատյան Հասցե` Բլբ լյան փող. շենք 5, Իջևան, Տավ շի մարզ, Հայաստան +374-93066337 +374-77792990 nreni.ijevan@gmail.com

   

Linen, towels, tablecloths and napkins (with na onal designs) Children's clothing Bags and caps (with na onal designs) Working gloves

  

Gloves: 80,000 (maximum – 100,000) pairs Clothing: 85,000 (maximum – 100,000) items Linen: 30,000 (maximum – 50,000) items.

    

electronic sewing machines with various func ons (5 units) overlock machines (2 units) embroidery machine (1 unit) 150 sq. m. of workshop territory Warehouse.

Ապրանքները վաճառվ մ են Տավ շի մարզ մ և Երևան քաղաք մ. ստացվ մ են նաև ազգային զարդանախշերով հագ ստների, սփռոցների և անձեռոցիկների ﬔծ պատվերներ հայկական սփյ ռքի հաճախորդներից և արտահան մը կազմակերպվ մ է վերջիններիս կողﬕց:

The products are sold in the Tavush region and in Yerevan, while a large amount of clothing, tablecloths and napkins with na onal designs are also ordered by customers from the Armenian Diaspora, with exports to other countries arranged by the customers themselves.

Արտադրամասի տարածքի ընդլայն մը, ֆիրմային խան թի բաց մը, ապրանքների առաքման համար ﬔքենայի գն մը ընկեր թյան կողﬕց դիտարկվ մ են որպես իրացման շ կաների ընդլայնման և բիզնեսի զարգացման լրաց ցիչ հնարավոր թյ ններ:

Extension of the workshop space, opening a brand shop and purchasing a delivery vehicle can be considered as addi onal opportuni es for expansion of the sales market and business development.

Company Profile

Products

Volume of produc on (2015) and maximum capacity

Equipment, Machinery and Produc on Lines

Sales Markets

Business improvement and investment opportuni es

Contact informa on: Contact person: Vrezh Sarhatyan 5 Blbulyan Str., Ijevan, Tavush region, Armenia +374-93066337 +374-77792990 nreni.ijevan@gmail.com


ԱՐՏԱԴՐ

ԹՅ

Ն

MANUFACTURING

ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆՅ ԹԵՐ և ՔԻՄԻԱԿԱՏՆԵՐ CHEMICALS AND CHEMICAL PRODUCTS


Ընկեր թյան պրոֆիլը

«Ռ

ՍԹԱՎԻ ԱԶՈՏ» ՍՊԸ

«Ռ սթավի Ազոտ»-ը Վրաստանի աﬔնաﬔծ արդյ նաբերական ձեռնարկ թյ նն է և գործ մ է 1955 թվականից: Ազոտական պարարտանյ թերի արտադր թյան բնագավառ մ ձեռնարկ թյ նն առաջատար դիրք է գրավ մ Հարավային Կովկասի տարածաշրջան մ: Իր 60-ամյա պատմ թյան շնորհիվ ձեռնարկ թյ նն ամ ր դիրք է գրավ մ տեղական և համաշխարհային շ կաներ մ: Ձեռնարկ թյ նը մասնագիտացված է հանքային պարարտանյ թերի արտադր թյան ﬔջ` ներառյալ ամոնի ﬕ նիտրատ, ամոնի ﬕ ս լֆատ, ամոնիակ, նատրի ﬕ ցիանիդ, ամոնիակաջ ր, պղնձարջասպ և այլն: Տեխնոլոգիաների և սարքավոր ﬓերի արդիականաց մը թ յլ տվեց ընկեր թյանը բարելավել տեխնոլոգիական տնտեսական ց ցանիշները` ապահովելով արտադրանքի համապատասխան թյ նը որակի աﬔնաբարձր չափանիշներին: Ավելի քան 2.000 աշխատատեղով ձեռնարկ թյ նն նի տարեկան շ րջ 450 հազ. տ. հանքային պարարտանյ թ, 400 հազ. տ. ամոնիակ և 12 հազ. տ. նատրի ﬕ ցիանիդ արտադրել հզոր թյ ն: Արտադր թյան ծավալ (2015թ.) և առավելագ յն արտադրական հզոր թյ ն

Սարքավոր ﬓեր, տեխնիկա և հոսքագծեր

        

Ամոնիակ (1 ﬕավոր AM-600)` 200.000 տ./տարի Ազոտաթթ ` 372.000 տ./տարի Ամոնի ﬕ նիտրատ` 450.000 տ./տարի Ամոնի ﬕ ս լֆատ` 140.000 տ./տարի Նատրի ﬕ ցիանիդ` 12.000 տ./տարի Թթվածին` 78.000 խ/մ/տարի Չոր սառ յց` 3.000 տ./տարի Ածխածնի երկօքսիդ` 12.000 տ./տարի Պղնձի ս լֆատ (պղնձարջասպ)` 500 տ./տարի

Հարավային Կովկասի աﬔնաﬔծ քիﬕական համալիրը հագեցած է ժամանակակից սարքավոր ﬓերով, տեխնիկայով և հոսքագծերով, որը թ յլ է տալիս ձեռնարկ թյանը բավարարել հաճախորդների ակնկալիքները` առաջարկելով բարձրորակ ապրանքներ:

Իրացման շ կաներ

Արտադրանքի մոտ 90%-ն արտահանվ մ է Վրաստանից, իսկ ﬓացած մասը վաճառվ մ է տեղական շ կայ մ, հիﬓական մ Կազարեթի հանքարդյ նաբերական շրջան մ, որտեղ գլխավորապես արդյ նահանվ մ է ոսկի և պղինձ:

Բիզնեսի զարգացման և ներդր մային հնարավոր թյ ններ

Կոնտակտային տվյալներ Հասցե (գործարան)` Մշվիդոբա փող., շենք 2, Ռ սթավի, Վրաստան + 995-341270900; + 995-341229099 info@azot.ge www.azot.ge

RUSTAVI “AZOT” LLC Rustavi enterprise “Azot”, opera ng since 1955, is the largest industrial enterprise in Georgia and holds a leading posi on in the produc on of nitrogen fer lizers across the region of the South Caucasus. Thanks to its 60-year history, the enterprise has a strong posi on in the domes c and global markets and specializes in the produc on of mineral fer lizers such as ammonium nitrate, ammonium sulfate, ammonia, sodium cyanide, nitric acid, ammonia water, blue (copper) vitriol and other products.

Company Profile

Modernized technologies and updated equipment enables the company to improve technological and economic indicators and meet the highest quality standards in its products. This enterprise employing more than 2 thousand people has the capacity to produce about 450 thousand tons of mineral fer lizers, 400 thousand tons of ammonia and 12 thousand tons of sodium cyanide within a year.         

Ammonia (1 unit AM-600): 200,000 tons/year Nitric acid: 372,000 tons/year Ammonium nitrate: 450,000 tons/year Ammonium sulfate: 140,000 tons/year Sodium cyanide: 12,000 tons/year Oxygen: 78,000 cub. m./year Dry ice: 3,000 tons/year Carbon dioxide: 12,000 tons/year Copper sulfate (blue vitriol): 500 tons/year

Products And Annual Produc on Capacity

The largest chemical complex in the South Caucasus is equipped with modern equipment, machinery and produc on lines that allow the enterprise to fulfil the customer's expecta ons by offering them high quality products.

Equipment, Machinery and Produc on Lines

About 90% of the produced goods are exported out of Georgia, while the remaining part is sold in the domes c market, mainly in Kazre – a mining region where gold and copper are mainly extracted.

Sales Markets

Արտահան մ. ԵՄ անդամ երկրներ, Թ րքիա, Ադրբեջան, ԱՄՆ և աֆրիկյան երկրներ:.

Exports – products are exported to EU-member states, Turkey, Azerbaijan, Armenia, the United States of America, and African countries.

Ներմ ծ մ. նատրի ﬕ հիդրօքսիդը, բր ցիտը (մագնեզի ﬕ հիդրօքսիդ) և ծծմբական թթ ն ներմ ծվ մ են Ռ սաստանից:

Imports – Sodium hydroxide, brucite (magnesium hydroxide) and sulfuric acid are imported from Russia.

«Ռ սթավի Ազոտ» ձեռնարկ թյան ղեկավար թյ նը նպատակ նի շար նակել զարգացման ռազմավար թյ նների մշակման աշխատանքները և ամրապնդել առաջատար դիրքերը ոչ ﬕայն կովկասյան տարածաշրջան մ, այլև համաշխարհային շ կաներ մ: Արտադրական գործընթացների շար նակական բարելավ մը և առաջադեմ տեխնոլոգիաների տեխնիկայի ներդր մը դիտարկվ մ են որպես գործարար զարգացման ընթացիկ ծրագրերի իրագործման հիﬓական գործոններ:

Rustavi Azot aims to con nue working on development strategies and strengthen its leading posi ons not only in the region of the Caucasus but in global markets as well. The con nuous improvement of produc on processes and the introduc on of advanced technologies and machineries are seen as the main factors in achieving the current business development plans.

Business improvement and investment opportuni es

Contact informa on: 2 Mshvidoba Str., Rustavi, Georgia + 995-341270900 + 995-341229099 info@azot.ge www.azot.ge


Ընկեր թյան պրոֆիլը

ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ՄԱՌՆԵ ԼԻԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ

“ORGANIC WASTE PROCESSING PLANT OF MARNEULI” LLC

Հարավային Կովկաս մ ﬕակ օրգանական թափոնների վերամշակման գործարանը հիﬓադրվել է 2012 թվականի մայիսին: Գործարանը և թափոնների կ տակման վայրը գտնվ մ են Մառնե լի քաղաք մ` զբաղեցնելով 2 հեկտար տարածք:

The only company in the South Caucasus processing organic waste was established in May 2012. The plant and dump are located in the town of Marneuli and occupy an area of two hectare.

Ընկեր թյան կողﬕց արտադրվող կենսաբանական կոմպոստը շրջակա ﬕջավայրի համար անﬖաս օրգանական պարարտանյ թ է, որը թ յլ է տալիս ֆերﬔրներին ստանալ էկոլոգիապես մաք ր և անվտանգ կենսաբանական ապրանքներ: Օրգանական պարարտանյ թը ﬔծացն մ է հողի բերրի թյ նը` այն հարստացնելով օրգանական սննդանյ թերով և այդ կերպ պաշտպանելով բ յսերը տարբեր հողածին հիվանդ թյ ններից:

Արտադր թյան ծավալ (2015թ.) և առավելագ յն արտադրական հզոր թյ ն

Սարքավոր ﬓեր, տեխնիկա և հոսքագծեր

Իրացման շ կաներ

 

   

Կոմպոստ (Օրգանական պարարտանյ թ) Կոմպոստ (օրգանական պարարտանյ թ)` 6 տ. (առավելագ յնը` 300 տ.): 2016թ.ին արտադր թյան ծավալը զգալիորեն ավելացել է, և ընթացիկ տար մ ձեռնարկ թյ նը նախատես մ է վերամշակել շ րջ 100 տ. օրգանական թափոններ:

Արտադրանքի 90%-ն իրացվ մ է Թբիլիսի քաղաք մ, 10%-ը` Մառնե լիի շրջան մ, բաշխման հետևյալ ղիներով`  «Քարֆ ր» ս պերմարկետների ցանց (ներկայ մ բանակց թյ ններ են ընթան մ նաև «Նիկորա» ցանցի հետ).

Արտահան մ. դեռևս չի իրականացվ մ: Ներմ ծ մ. արտադր թյան գործընթաց օգտագործվ մ:

Բիզնեսի զարգացման և ներդր մային հնարավոր թյ ններ

Կոնտակտային տվյալներ Կոնտակտային տվյալներ Հասցե (գործարան)` գ. Կիզիլաջլո, Մառնե լի շրջան, Վրաստան + 995-593365531 organulinarchenebi@gmail.com

Bio compost, produced by the company, is an eco-friendly organic fer lizer allowing farmers to get ecologically pure and safe bio products. It increases the fer lity of the soil, enriching it with organic nutrients and thus protects the plants from various soilborne diseases.

 

Compost (organic fer lizer) Compost (organic fer lizer): 6 (maximum - 300) tons per year. The volume of produc on has significantly increased in 2016 and the enterprise is planning to process about 100 tons of organic waste in the current year.

   

Մանրատման ﬔքենա (շրեդեր) Կոմպոստի տ մբլյոր Թմբ կային մաղ Փաթեթավորման սարքավոր մ

մ ներմ

ծված ապրանքներ չեն

Սննդի վերամշակման ընկեր թյ նների հետ նոր գործարար կապերի հաստատ մը դիտարկվ մ է որպես կարևոր գործոն անհրաժեշտ քանակի հ մք ստանալ համար: Ձեռնարկ թյ նը հետաքրքրված է նաև իր գործ նե թյ նն ընդլայնել և ներդր ﬓեր ներգրավել հնարավոր թյ ններով, որոնք կօգտագործվեն սարքավոր ﬓերի տեխնիկայի ձեռքբերման (մասնավորապես` թափոնների ինքնաթափ բեռնատար ավտոﬔքենա), կոշտ թափոնների կառավարման և թղթի վերամշակման համար:

Company Profile

Shredder Compost tumbler Rotary sieve Packaging equipment

90% of the produced goods are sold in Tbilisi, 10% in the Marneuli region, through:  Supermarket chain „Carrefour“(nego a ons are ongoing with „Nikora“) and Agricultural markets.

Products, Volume of produc on (2015) and maximum produc on capacity

Equipment, Machinery and Produc on Lines

Sales Markets

Exports – products are not yet exported out of Georgia. Imports – imported goods are not used in the produc on process.

The establishment of new business partnerships with food processing companies is seen as a key factor in the provision of the necessary amount of raw materials. The enterprise is also interested in extending its opera ons and a rac ng investments to purchase equipment and machinery (par cularly a dump truck) for solid waste management and paper recycling ac vi es.

Business improvement and investment opportuni es

Contact informa on: Village Kizilajlo, Marneuli municipality, Georgia + 995-593365531 organulinarchenebi@gmail.com


ԱՐՏԱԴՐ

ԹՅ

Ն

MANUFACTURING

ՊԼԱՍՏՄԱՍԵ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ ԱՐՏԱԴՐ PLASTIC PRODUCTS

ԹՅ

Ն


Ընկեր թյան պրոֆիլը

«ԱԼՖԱ ՓԵԹ» ՍՊԸ

“ALFA PET” LLC

Ընկեր թյ նը հիﬓադրվել է 2007 թվականին ՎԶԵԲ-ի կողﬕց (Վերակառ ցման և զարգացման եվրոպական բանկ/EBRD), Ռ սթավի քաղաքի արդյ նաբերական գոտ մ: Ընկեր թյան գործ նե թյ նը ներառ մ է հ մքի հալեց մ, չորաց մ, նախապատրաստվածքների ձ լվ մ, փաթեթավոր մ պոլիէթիլենային փաթեթներ մ ստվարաթղթե արկղեր մ, պահեստավոր մ:

“Alfa Pet” was founded in 2007 by EBRD (the European Bank for Reconstruc on and Development) in the industrial zone of Rustavi. Its ac vi es include drying, mel ng of raw material, moulding of pre-forms, packaging in polyethylene packs and cardboard boxes and storage.

Գերժամանակակից սարքավոր ﬓերն տեխնիկան մատակարարվել են կանադական «Husky» կորպորացիայի կողﬕց, որը հնարավոր թյ ն է տալիս ընկեր թյանն արտադրել բարձրորակ կիսաֆաբրիկատ պլաստիկ շշեր (պոլիէթիլենտերեֆտալատային (PET)/ նախապատրաստվածքներ), որոնք կիրառվ մ են հեղ կ սննդի փաթեթավորման համար: Ցածր գներն արագ առաքման ծառայ թյ նը երաշխավոր մ են ընկեր թյան համագործակց թյ նը Կոկա-Կոլա, Բորժոﬕ, Կաստել Վրաստան, ''Clariant”, ''Husky'', ''Green box'', ՎՏԲ բանկ, HSBC բանկ, GPI հոլիդինգ, ''Imedi-L'' և ''TK Chemical'' ընկեր թյ նների հետ: Արտադրանք

  

7 տեսակի պոլիէթիլենտերեֆտալատային (PET) նախապատրաստվածքներ` PCO1881 ստանդարտ տարայի բերանի բացվածքով` 23գ, 27գ, 33գ; 35գ, 38.5գ, 41.5գ, 49գ 5 տեսակի կարճ վզիկով PCO-1810 նախապատրաստվածքներ` 21.7գ, 23գ, 33.85գ, 40.25գ, 47.8գ 2 տեսակի PET նախապատրաստվածքներ` PCO-28 ստանդարտ տարայի բերանի բացվածքով (տաք լցման): 26.8գ, 43գ

2015 թվականին ձեռնարկ թյ նն արտադրել է 70.000.000 ﬕավոր ապրանք, ﬕնչդեռ տարեկան 300.000.000 ﬕավոր արտադրական հզոր թյ ն:

Սարքավոր ﬓեր, տեխնիկա և հոսքագծեր

Իրացման շ կաներ

Բիզնեսի զարգացման և ներդր մային հնարավոր թյ ններ

Կոնտակտային տվյալներ Հասցե (գործարան)` Ջավախիշվիլիի փող. 7, Ռ սթավի, Վրաստան + 995-341227087 + 995-341242126 alfapetcom@alfa-pet.com www.alfa-pet.com

       

նի

Husky'' ձ լակաղապարման ռանդիչ-մատնեքահանման հաստոցներ (3 հոսքագիծ) Հովաց ցիչներ (6 ﬕավոր) Կոմպրեսորներ (3 ﬕավոր) Պոլիէթիլենտերեֆտալատի խեժ Գազային խրոմատոգրաֆ «Կլարիանտ» ներկանյ թեր Փաթեթավորման սարքավոր ﬓեր Լաբորատորիա

Company Profile

The ultramodern equipment and machinery was provided by the Canadian company Husky and allows the enterprise to produce high quality semi-fabricate plas c bo les (PET-preforms) used for packing liquid foodstuff. Low prices and a quick delivery service guaranteed the company's successful partnerships with Cola-Cola, Borjomi, Castel Georgia, Clariant, Husky, Green box, VTB Bank, HSBC Bank, GPI Holding, Imedi-L and TK Chemical.   

7 types of PET preforms with the PCO-1881 neck finish standard: 23 gr; 27 gr; 33 gr; 35 gr; 38.5gr; 41.5 gr; 49 gr. 5 types short neck PCO-1810 preforms: 21.7 gr; 23gr; 33.85gr; 40.25 gr; 47.8 gr. 2 types of PET preforms with the PCO-28 neck finish standard (hot fill): 26.8gr; 43gr;

Products

The enterprise produced 70,000,000 pieces in 2015 while its maximum produc on capacity equals 300,000,000 pieces/year.        

Husky injec on moulding machines (3 lines) Chillers (6 pieces) Compressors (3 pieces) Resin of polyethylene terephthalate Gas chromatograph unit Colorants of Clariant Packaging equipment Laboratory

Ընկեր թյան արտադրանքը վաճառվ մ է երկրի ողջ տարածք մ`մասնավորապես Թբիլիսի մ, Լիլոյ մ, Թելավի մ, Ք թայիսի մ, Բորժոﬕ մ և Զ գդիդի մ:

The manufactured products are sold all over the country, namely in Tbilisi, Lilo, Telavi, Kutaisi, Borjomi and Zugdidi.

Արտահան մ. արտահանման ﬕակ շ կան Հայաստանն է (ք. Երևան): Ներմ ծ մ. տարբեր տեսակի ապրանքներ Չինաստանից, Կորեայից, Իտալիայից, Թ րքիայից, Հնդկաստանից և Սա դյան Արաբիայից:

Exports – the only export market is Armenia (Yerevan). Imports – various intermediary goods are being imported from China, Korea, Italia, Turkey, India and Saudi Arabia.

Ընկեր թյան գլխավոր նպատակն արտաքին շ կա դ րս գալն է` նոր շ կաներ մ տք գործել ռազմավար թյ նների բարելավման ﬕջոցով:

The main goal of the company consists of unlocking local market access through the improvement of its market entry strategies.

Equipment, Machinery and Produc on Lines

Sales Markets

Business improvement and investment opportuni es

Contact informa on: Plant: 7 Javakhishvili Str. Rustavi, Georgia + 995-341227087 + 995-341242126 alfapetcom@alfa-pet.com www.alfa-pet.com


ԱՐՏԱԴՐ

ԹՅ

Ն

MANUFACTURING

ԱՅԼ ՈՉ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ OTHER NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS


Ընկեր թյան պրոֆիլը

« ՋԻ-ՍԱԲ-ԴԱՉԻ» ՍՊԸ Ընկեր թյ նը հիﬓադրվել է 2013 թվականին Ռ սթավի մ՝Թբիլիսի քաղաքի մոտ: Ընկեր թյ նը զբաղվ մ է ճանապարհաշին թյամբ և նի 13 աշխատող:

Արտադր թյան ծավալ (2015թ.) և առավելագ յն արտադրական հզոր թյ ն

Սարքավոր ﬓեր, տեխնիկա և հոսքագծեր

Իրացման շ կաներ

Կոնտակտային տվյալներ Հասցե` Թբիլիսյան խճ ղ 17-րդ կիլոﬔտր, Ռ սթավի, Վրաստան + 995-595311710

“GI-SAB-DACHI” was established in 2013 in Rustavi, near Tbilisi. The enterprise employing 13 persons manufactures road construc on materials.

   

Կոյ ղ հոր` 300 տ. (առավելագ յնը`400 տ.) Կոյ ղ հորերի տանիքներ բետոնե և չ գ նե ծածկերով՝ 20 տ. (առավելագ յնը` 90 տ.) Բետոնե սալիկներ` 20 տ. (առավելագ յնը` 50տ.) Բետոնե ոռոգման խողովակներ` 70 տ. (առավելագ յնը` 80 տ.) Բետոնե կ բեր` 50 տ. (առավելագ յնը`100 տ.) Մետաղական նյ թեր` 7 տ. (առավելագ յնը`15 տ.)

 Sewage well: 300 (maximum - 400) tons  Roofs for sewage wells with concrete and cast iron hatch covers: 20 (maximum - 90) tons  Concrete curb: 20 (maximum - 50) tons  Concrete irriga on pipes: 70 (maximum - 80) tons  Concrete cubes: 50 (maximum - 100) tons  Metal materials: 7 (maximum - 15) tons

  

Եռակցման ﬔքենա` երկաթյա ապրանքների պատրաստման համար Բետոնախառնիչ Երկաթի մշակման սարքավոր մ

 Welding machine for manufacturing iron materials  Concrete mixer  Iron processing equipment

 

Ընկեր թյան գործ նե թյ նը կենտրոնան մ է տեղական շ կաների վրա: Մասնավորապես, ընկեր թյ նն իր արտադրանքը վաճառ մ է Քվեմո Քարթլի մարզի Ռ սթավի, Մառնե լի և Գարդաբանի շրջաններ մ: Արտահան մ. չի իրականացվ մ: Ներմ ծ մ. արտադրական գործընթաց մ չեն օգտագործվ մ ներմ ծված նյ թեր:

Բիզնեսի զարգացման և ներդր մային հնարավոր թյ ններ

“GI-SAB-DACHI” LLC

Ձեռնարկատերը հետաքրքրված է հաստատել գործարար կապեր շահագրգիռ բոլոր կողﬔրի հետ, որպեսզի ընդլայնի իր գործ նե թյան ոլորտը և ամրապնդի դիրքը ներքին շ կայ մ: Լրաց ցիչ ֆինանսավոր մը (օրինակ` ցածր տոկոսադր յքով վարկ) կարող է զգալիորեն բարելավել ընկեր թյան գործառնական հզոր թյ նը:

Company Profile

The company's ac vi es are focused on local markets. Par cularly, its products are sold in the Rustavi, Marneuli and Gardabani municipali es of the Kvemo Kartli region.

Products and maximum produc on capacity

Equipment, Machinery and Produc on Lines

Sales Markets

Exports – the produced goods are not exported to foreign markets. Imports – imported materials are not used in the produc on process.

The entrepreneur is interested in establishing business links with all interested par es in order to expand its scope of work and strengthen its posi on in the domes c market. The arrangement of addi onal funding, such as low-interest loans, could significantly improve the opera on capacity of the company.

Business improvement and investment opportuni es

Contact informa on: Tbilisi Highway, 17th km Rustavi, Georgia + 995-595311710


Ընկեր թյան պրոֆիլը

«ԻՆԴԸՍԹՐԻ ԼԱՅՄ» ՍՊԸ

“INDUSTRY LIME” LLC

Վրաստան մ կրաքարի մշակման աﬔնաﬔծ գործարանի շահագործ մը սկսվել է 2007թ.-ին: Ձեռնարկ թյ նն աշխատ մ է շ րջօրյա գրաֆիկով, նի 60 աշխատող, ովքեր աշխատ մ են հերթափոխով: Արդյ նք մ, գործարանի օրական արտադրական հզոր թյ նը կազմ մ է շ րջ 100 տ. (չհանգած կիր):

The largest limestone processing plant in Georgia started its opera ons in 2007. The enterprise employs 60 persons and operates 24 hours a day based on shi work. As a result, it has the capacity to produce approximately 100 tons of quicklime per day.

Կրից պատրաստված ապրանքների ﬔծ պահանջարկը երաշխավոր մ է գործարանի հաջող թյ նը: Հիﬓական հաճախորդներն են պողպատի ձ լման արտադրամասերը, քանի որ պողպատի ձ լման և մշակման գործընթացներ մ կիրը կարևոր դեր է կատար մ` արդյ նավետ կերպով հեռացնելով խառն յթները (օրինակ` ֆոսֆոր, կայծքարահող, կավահող և ծծմբահող): Կրաքարը հիﬓական մ մատակարարվ մ է Կախեթի մարզի Դեդոպլիցսկարո քաղաք մ գտնվող քարհանքից, որը համաշխարհային համբավ է վայել մ բարձր որակի հ մքի շնորհիվ: Մոտ ապագայ մ, ձեռնարկ թյ նը պլանավոր մ է կառ ցել կրի երկրորդային հ մքի փաթեթավորման փոքր արտադրամաս, օրինակ` հանգած կիր, որը լայն կիրառ թյ ն նի գյ ղատնտես թյան և կաշվի արտադր թյան ոլորտներ մ: Արտադր թյան ծավալ (2015թ.) և առավելագ յն արտադրական հզոր թյ ն

Սարքավոր ﬓեր, տեխնիկա և հոսքագծեր

Իրացման շ կաներ

Բիզնեսի զարգացման և ներդր մային հնարավոր թյ ններ

Կոնտակտային տվյալներ Հասցե՝ (գործարան)` Մշենեբելթա փող. շենք 70, Ռ սթավի, Վրաստան + 995-595118203 industriakiri@gmail.com

Կիր` տարեկան 22.000 տ. (առավելագ յնը` 30.000 տ./տարեկան)

Կրի արտադր թյան հոսքագիծ    

Վառարան Ծխակլանիչ Կոնվեյեր Կրի պահեստավորման ցիստեռներ

The success of the plant is guaranteed thanks to the high demand of lime products. Their main customers are enterprises involved in steel produc on ac vi es due to the fact that lime plays a key role in steelmaking and refining processes by effec vely removing impuri es such as phosphorus, silica, alumina and sulfur. The limestone quarry located in the city of Dedoplistskaro in the Kakhe region is the main supplier of limestones and has a worldwide reputa on for its high quality. In the near future, Industry Lime is planning to build a small workshop for packaging the accompanying products of lime, such as slaked lime, widely used in agriculture and leather manufacturing process. Products and maximum produc on capacity

Lime: 22,000 (maximum – 30,000) tons/year Lime produc on line:    

Equipment, Machinery and Produc on Lines

Oven Smoke absorber Conveyer Lime storage tanks 

Արտադրանքի շ րջ 90%-ն իրացվ մ է Քվեմո Քարթլի մարզ մ, 10%-ը` Վրաստանի մայրաքաղաք մ:

About 90% of the produced goods are sold in the Kvemo Kartli region, and 10% in the capital city of Georgia.

Արտահան մ. արտադրանքը դեռևս չի արտահանվ մ Վրաստանից դ րս: Ներմ ծ մ. անտրացիտը ներմ ծվ մ է Ռ սաստանի Դաշն թյ նից, իսկ կրաքարը հիﬓական մ մատակարար մ է “Heidelberg Cement Georgia” ցեﬔնտի գործարանը:

Exports – products are not yet exported out of Georgia. Imports – anthracite is imported from the Russian Federa on, while Heidelberg Cement Georgia is the major provider of limestone.

Գործարանի ղեկավար թիմը հետաքրքրված է ներդր ﬓեր ներգրավել հնարավոր թյ ններով (ներառյալ Հայաստանից), որոնք կ ղղվեն քարի մանրացման նոր արտադրամասի կառ ցմանը: Նոր արտադրամաս մ սեփականատերը նախատես մ է ջարդել և մանրացնել կրաքարը` այդ կերպ ավելացնելով կրի արտադր թյան ծավալը: Ընկեր թյան օրակարգի առաջնահերթ խնդիրներն են ﬕջազգային գործարար կապերի ստեղծ ﬓ և ստեղծ մը վրա հիﬓված աճի խթան մը:

Company Profile

The lime processing plant's management team is interested in ge ng investments (including from Armenia) in order to build up a new will. Business owner plans to use this will for breaking up limestones into small pieces and thus, increase the volume of lime produc on. Se ng up new business partnerships abroad and genera ng exportdriven growth (covering Armenian markets too) are the issues playing a key role in the company agenda.

Sales Markets

Business improvement and investment opportuni es

Contact informa on: 70 Mshenebelta Str. Rustavi, Georgia + 995-595118203 industriakiri@gmail.com


Ընկեր թյան պրոֆիլը

«ՔԱՐԱՐՏ» ՓԲԸ

“KARART” CJSC

ՔԱՐԱՐՏ ՓԲԸ-ն հիﬓադրվել է 2003թ.-ին: Ընկեր թյ նը մասնագիտացված է բնական քարերի արդյ նահանման և մշակման ոլորտ մ: Ընկեր թյ նը հագեցած է հորատման սարքավոր ﬓերով և զբաղվ մ է երկրաբանահետազոտական աշխատանքներով: Ընկեր թյան կողﬕց հայտնաբերվել են յ րատեսակ լեռնային ապարներ, որոնք ﬕնչ այդ անհայտ էին քարի արդյ նահանմամբ զբաղվող մասնագետների գերակշիռ մասի շրջան մ: Գործարանը շար նակաբար համալրվ մ է նոր ﬔքենա-սարքավոր ﬓերով տեխնիկական ﬕավորներով:

KARART CJSC was founded in 2003. It is specialized in stone quarrying and the processing of natural stone. The company owns drilling equipment and is engaged in geological explora on ac vi es. It has already discovered stone deposits which are absolutely unique and unknown to the majority of stone specialists. The process of equipping the factory with new machinery and technical units is constantly ongoing.

Ընկեր թյան գործ նե թյան հիﬓական ղղ թյ նը 4մ 3 -10մ 3 ծավալով բլոկների արդյ նահան մը, սալերի, սալիկների, տարբեր բարդ թյան քանդակագործական տարրերի արտադր թյ նն է: Գործարանը գտնվ մ է Հայաստանի Հանրապետ թյան հյ սիս-արևելյան մաս մ` Իջևան քաղաք մ: Այն նի իր սեփական երկաթ ղային գիծը Այր մ կայարան մ` առանձին բեռնավորման բեռնաթափման հարթակով, որը հագեցած է բեռնատար կռ նկով և կշեռքով: Արտադրանք

 Երեսպատման սալիկներ Ըստ մակերեսի մշակման` սալիկները կարող են լինել հղկված կամ փայլեցված: Սալիկների հաստ թյ նը կարող է լինել 20մմ, 30մմ և ավելի: Գերճշգրիտ սարքավոր ﬓերի ﬕջոցով արտադրվ մ են կանոնավոր ձև նեցող սալիկներ, իսկ սալիկները և երեսպատման մակերեսը իդելական ձևով հարմարեցվ մ են տեղադրման ժամանակ: Սալիկներն օգտագործվ մ են կառ յցների և շին թյ նների արտաքին ներքին հարդարման համար:  Բլոկներ Ընկեր թյ նն արդյ նահան մ է 3–10 խորանարդ ﬔտր ծավալով ֆելզիտի բլոկներ և ﬕնչև 6մ3 ցեոլիտե բլոկներ, որը պայմանավորված է ապարների առանձնահատկ թյ ններով: Քանդակների, սյ ների և ﬔծ չափերի արտադրանքի համար հնարավոր է իրականացնել նաև ավելի ﬔծ չափերի բլոկների արդյ նահան մ:  Սալեր Բլոկներից արտադրվ մ են սալեր` առավելագ յնը 2.700մմ х 1.500մմ չափով և 20մմ, 30մմ կամ ավել հաստ թյամբ (հղկված կամ փայլեցված):

Արտադր թյան ծավալ (2015թ.) և առավելագ յն արտադրական հզոր թյ ն

 Գեղարվեստական տարրեր Քիվեր, շրջանակներ, սյ ներ, պատ հանագոգեր, կանգնակներ, պանելներ, կալ նակներ, որﬓասյ ներ, շատրվաններ, նստարաններ, բազրիքներ, բ խարիներ, ինչպես նաև քանդակներ և ինտերիերի համար նախատեսված իրեր:

Սարքավոր ﬓեր, տեխնիկա և հոսքագծեր

Իրացման շ կաներ

Բիզնեսի զարգացման և ներդր մային հնարավոր թյ ններ

Կոնտակտային տվյալներ Գործադիր տնօրեն` Կարեն Գիշյան Հասցե` Իջևան, Տավ շի մարզ, Հայաստան +374-26340822, +37493415639 karart-cjsc@rambler.ru www.karart.am

The basic produc on of the company includes the extrac on of blocks from 4 to 10 cub. m. and the produc on of slabs, les, and sculptural elements of varying complexity. The company's factory is located in the city of Ijevan, in the north-eastern part of Armenia. The company has its own branch line with separate loading and unloading pla orms, equipped with a heavy capacity crane, and scales at its Ayrum sta on. · Facing les Tiles can be either ground or polished, depending on the type of surface processing. The thickness may vary – 20-30 mm and more. High-precision equipment produces les of regular form and the les and plane surface of cladding are perfectly adapted during placement. They are used for exterior and interior finishing.

Products

· Blocks Regularly shaped felsite blocks with dimension of 3-10 cub/ m.for felsite stone and up to 6 cub/ m. for zeolite stone. It is determined by the specifica ons of rock bedding. For sculptures, columns and other large scale ar cles, it is also possible to quarry blocks of larger dimensions. · Slabs Slabs (large plates) of maximum 2,700 mm x 1500 mm in size and 20 mm, 30 mm or more in thickness (ground and polished). · Ar s c elements Cornices, frames, columns, windowsills, brackets, panels, tympanums, pilasters, fountains, benches, balusters, fire surrounds as well as sculptures and interior ar cles. 

Company Profile

Total stone structure: 50,000 (maximum - 60,000) m².

Volume of produc on (2015)

Ընդհան ր քարե կոնստր կցիաներ` 50.000 ք/մ (առավելագ յնը` 60.000 ք/մ):

Ընկեր թյան քարամշակման սարքավոր ﬓերը ներկրվել են առաջատար իտալական ընկեր թյ ններից` «Barsanti Macchine», «Benetti Macchine», «Simec»: Սարքավոր ﬓերի մոնտաժը և անձնակազﬕ ս ց մը կատարվել է արտադրող ընկեր թյ նների մասնագետների կողﬕց: Գործարանն նի տեխնիկական ջրի մաքրման ժամանակակից սարքավոր մ, որը ներկրվել է “Fraccaroli & Balzan” ընկեր թյ նից: Արդյ նահանվող բոլոր քարատեսակները ենթարկվ մ են խիստ փորձաքնն թյան` ապահովելով համապատասխան թյ նը ռադիացիոն անվտանգ թյան պահանջներին և հիգիենիկ նորﬔրին: Արտադրանքն իրացվ մ է Հայաստան մ, ՌԴ- մ, Իսպանիայ մ, Ֆրանսիայ մ, Կիպրոս մ, ԱՄՆ- մ, Հարավային Կորեայ մ, Չինաստան մ, Վրաստան մ և այլ երկրներ մ: Ընկեր թյ նը շար նակաբար ﬔծացն մ է արտադրական հզոր թյ շրջանակները, ինչպես նաև բազմազանեցն մ է արտադրանքի տեսականին:

նը և վաճառքի

The equipment of the factory is supplied by the well-known Italian companies such as Barsan Macchine, Bene Macchine and Simec. Installa on and training were performed by the manufacturers' technicians. The factory is also equipped with a technical water treatment unit manufactured by Fraccaroli & Balzan. All types of stones from our quarries are strictly tested to meet radia on safety and hygienic norms.

Equipment, Machinery and Produc on Lines

The produced goods are sold in Armenia, Russia, Spain, France, Cyprus, USA, South Korea, China, Georgia etc.

Sales Markets

The company con nuously increases its produc on capacity and market outlets, as well as the range of its produced goods.

Business improvement and investment opportuni es

Contact informa on: Execu ve Director:

Karen Gishyan Ijevan, Tavush Region, Armenia +374-26340822 +37493415639 karart-cjsc@rambler.ru www.karart.am


ԱՐՏԱԴՐ

ԹՅ

Ն

MANUFACTURING

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ և ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆԵՐ BASIC METALS AND FABRICATING METAL PRODUCTS


Ընկեր թյան պրոֆիլը

«Ռ

ՍԹԱՎԻ ՍԹԻԼ» ՍՊԸ

«Ռ սթավի Սթիլ» (Ռ սթավիի պողպատ) ՍՊԸ-ն 2011 թվականից շահագործ մ է Կովկասյան տարածաշրջանի աﬔնաﬔծ ﬔտալ րգիական համալիրը` Ռ սթավի ﬔտալ րգիական գործարանը: Գործարանը հիﬓադրվել է 1948թ.-ին և նախկին մ արտադր մ էր պողպատ, անկար խողովակներ և երկաթից պատրաստված տարբեր արտադրանք: Ներկայ մս ﬔտալ րգիական գործարանն արտադր մ է տարբեր ապրանքներ` ներառյալ ամրաններ, անկար խողովակներ, ամրանաձողեր, վերամշակելի թ ջե նախապատրաստվածքներ, ﬔտաղական կոնստր կցիաներ, ﬔխանիկական մասեր, ձևավոր նախապատրաստվածքներ, փոշիացված խարամ, սիլիցի ﬕ մանգան, կիր և կրաքար: Գործարանի տարածք մ արտադրվող բոլոր ապրանքներն այժմ արտահանվ մ են ԵՄ, ԱՄՆ, Միջին Արևելք, ինչպես նաև հարևան երկրներ` Ռ սաստան, Հայաստան, Ադրբեջան և Թ րքիա: Ավելի քան 1.300 աշխատող նեցող ձեռնարկ թյան հիﬓական նպատակներն են ամրապնդել դիրքերը տարածաշրջանային շ կաներ մ և մ տք գործել նոր ﬕջազգային շ կաներ: Արտադր թյան ծավալ (2015թ.) և առավելագ յն արտադրական հզոր թյ ն

Սարքավոր ﬓեր, տեխնիկա և հոսքագծեր

Կոնտակտային տվյալներ Հասցե` Գագարինի փող. շենք 12, Ռ սթավի, Վրաստան + 995-322606699 + 995-322492233 contacts@rustavisteel.com www.rustavisteel.com

The main objec ve of the enterprise, employing more than 1300 people, consists in strengthening its regional market posi ons and expanding into new global markets.

Ամրաններ` 70.000 տ. (առավելագ յնը` 110.000 տ.) Կիր` 10.000 տ. (առավելագ յնը` 30.000 տ.) Թ ջե ձ լածո ապրանքներ` 500 տ. (առավելագ յնը` 1.200 տ.) Անկար խողովակներ` 5.000 տ.(առավելագ յնը` 250.000 տ.)

   

Reinforcing bars: 70,000 tons (maximum – 110,000 tons) Lime: 10,000 tons (maximum – 30,000 tons) Cast-iron materials: 500 tons (maximum – 1200 tons) Seamless pipes: 5000 tons (maximum – 250,000 tons)

Խողովակագլոցման արտադրամաս, որտեղ արտադրվ մ են բարձրորակ գլոցված անկար խողովակներ: Պողպատի ձ լման արտադրամաս, որտեղ արտադրվ մ են ցածրածխածնային պողպատից պատրաստված ամրանաձողեր: Ամրանների արտադրամաս, որտեղ արտադրվ մ են ջերմակայ ն ամրանաձողեր: վերամշակելի թ ջի և գ նավոր ﬔտաղների համաձ լվածքներ: Խարաﬕ և ﬔտաղաﬓաց կների վերամշակման արտադրամաս: Մեխանիկական արտադրամաս, որտեղ արտադրվ մ են տարբեր ﬔխանիկական մասեր: Էլեկտրաէներգիայի մատակարարման և ﬔխանիկական սարքավոր ﬓերի արտադրամաս, որտեղ արտադրվ մ են հիﬓական սարքավոր ﬓերի պահեստամասեր:

           

Tube-rolling workshop producing high-quality hot-rolled seamless pipes Steel mel ng workshop manufacturing square billets made of low-carbon steel Reinforcing bar workshop preparing heat-tested re-bars Shape-cas ng workshop yielding steel, pig iron and non-ferrous metal cas ngs Slag and scrap reprocessing workshop Mechanical workshop making various mechanical parts Energy supply and mechanical equipment preparing spare parts for the maintenance of basic equipment.

Բիզնեսի զարգացման և ներդր մային հնարավոր թյ ններ

„Rustavi Steel“ has been opera ng the Rustavi Metallurgical Plant, the largest metallurgical complex in the Caucasus region, since 2011. The plant was founded in 1948 and produced steel, seamless pipes and various products made of iron. Currently, the Metallurgical Plant manufactures various products such as reinforcing bars, seamless pipes, square billets, pig-iron cas ngs, metal construc ons, mechanical parts, shaped cas ngs, granulated slag, siliconmanganese, lime and limestone. All the goods produced in the plant's territory are exported to the European Union, USA, the Middle East as well as to neighboring countries: Russia, Armenia, Azerbaijan and Turkey.

   

   

Իրացման շ կաներ

“RUSTAVI STEEL” LLC

Company Profile

Արտադրանքը վաճառվ մ է Վրաստանի ամբողջ տարածք մ: Ինչ վերաբեր մ է արտաքին առևտրին, այդտեղ ձեռնարկ թյ նը հատ կ առևտրային հարաբեր թյ ններ նի որոշակի երկրների հետ, որոնց թվ մ են Հայաստանը, Ադրբեջանը և Թ րքիան:

The produced goods are sold all across the country. Regarding foreign trade, the enterprise has a special rela onship with certain countries, including Armenia, Azerbaijan and Turkey.

Արտահան մ.  Ամրաններն արտահանվ մ են Ադրբեջան, Հայաստան, Թ րքիա և որոշ աֆրիկյան երկրներ:  Անկար խողովակներն արտահանվ մ են ԵՄ, Ադրբեջան, Թ րքիա, Ղազախստան, Ուկրաինա, Թ րքﬔնստան և Իրան:  Կիրն արտահանվ մ է Հայաստան: Ներմ ծ մ. որոշ ﬕջանկյալ ապրանքներ ներմ ծվ մ են Թ րքիայից, Չինաստանից և Ուկրաինայից:

Exports  Reinforcing bars are exported to Azerbaijan, Armenia and Turkey, and some African countries;  Seamless pipes – to the EU, Azerbaijan, Turkey, Kazakhstan, Ukraine, Turkmenistan and Iran;  Lime – to Armenia. Imports – some intermediary goods are imported from Turkey, China and Ukraine.

Գործարանի ղեկավար թյ նը հետաքրքրված է նոր ներդր ﬓերի ներգրավման և արտերկր մ նոր գործարար կապերի հաստատման հնարավոր թյ ններով: Ղեկավար թիﬕ կարծիքով, արտադրվող ապրանքների գների բարձրաց մը կարող է զգալի դրական ազդեց թյ ն նենալ բիզնեսի զարգացման վրա:

The plant is interested in a rac ng new investments and establishing new business rela onships abroad. In addi on, the management team considers that a rise in the price of produced goods could have significant posi ve impacts on business development.

Products, volume of produc on (2015)

Equipment, Machinery and Produc on Lines

Sales Markets

Business improvement and investment opportuni es

Contact informa on: 12 Gagarini Street Rustavi, Georgia + 995-322606699 + 995-322492233 contacts@rustavisteel.com www.rustavisteel.com


Ընկեր թյան պրոֆիլը

«Ռ

ՍԱԼՈՅԶ» ՍՊԸ

«Ռ սալոյզ» ընկեր թյ նը հիﬓադրվել է 2015թ.-ին, սակայն գործ նե թյ նը սկսել է դեռևս 2006թ.-ից Ռ սթավի մ` «Ռ սﬔտալի» ՍՊԸ անվանմամբ: Ընկեր թյան հիﬓական գործ նե թյ նը պողպատի և ﬔտաղաձ լման արդյ նաբեր թյան համար երկաթի համահալվածքային տարբեր ապրանքների արտադր թյ նն է: Ընկեր թյ նն նի Վրաստանի Թերջոլա և Ռաշա շրջանների հանքավայրեր մ մանգանի հանքաքարի արդյ նահանման լիցենզիա, որտեղ հանքաքարի արդյ նահանման և մշակման փ լերն իրականացվ մ են բաց եղանակով:

“RUSALLOYS” LTD. Rusalloys was founded in 2015 but has been carrying out its ac vi es in Rustavi since 2006 under the name “Rusmetali” ltd. Manufacturing different ferroalloy products for the steel and foundry industry is the core ac vity of the company. Rusalloys owns the licenses for several manganese ore mines in the Terdjola and Racha regions of Georgia where open-quarry methods are used in the manganese mining and processing stages. The enterprise operates a Manganese processing factory in the Terdjola region where the ore is processed.

Ձեռնարկ թյ նն նի մանգանի մշակման գործարան Թերջոլա շրջան մ, որտեղ մշակվ մ է հանքաքարը: Արտադր թյան ծավալ (2015թ.) և առավելագ յն արտադրական հզոր թյ ն

 Ferro Silicon Manganese: 10,000 (Maximum – 24,000) tons per year. 

Իրացման շ կաներ

2 աղեղային էլեկտրավառարաններ (ԱԷՎ)` լիցքավորված նյ թերի տաքացման համար:

Ընկեր թյան արտադրանքը չի վաճառվ մ ներքին շ կայ մ: Արտահան մ. արտադրանքը 100%-ով արտահանվ մ է տարբեր երկրներ` Ադրբեջան, Իրան, Հայաստան, Ուկրաինա, Ռ սաստան, Թ րքիա և Բելոռ ս:

Բիզնեսի զարգացման և ներդր մային հնարավոր թյ ններ

Ընկեր թյան սեփականատերերի հիﬓական մտահոգ թյ նը բիզնեսի կայ ն աճի ապահովման և շ կայի ընդլայնման ռազմավար թյ նների պատշաճ իրականացման համար անհրաժեշտ ներդր ﬓերի ներգրավման հետ կապված հարցերն են:

Կոնտակտային տվյալներ Հասցե (գործարան)` Մարի Արքխի փող. 174, Ռ սթավի, Վրաստան Հասցե (գրասենյակ)` Ծերեթելիի պող. 141ա, Թբիլիսի, Վրաստան + 995-322970118 + 995-322970119 info@rusalloys.com www.rusalloys.com

Products, maximum produc on capacity

Ֆեռոսիլիցի ﬕ մանգան` 10.000 տ. (առավելագ յնը` 24.000 տ.)

 2 units of electric arc furnaces (EAF) for hea ng charged materials.

Սարքավոր ﬓեր, տեխնիկա և հոսքագծեր

Company Profile

The goods produced by the company are not sold in the domes c markets.

Equipment, Machinery and Produc on Lines Sales Markets

Exports – 100% of the company products are exported from Georgia to various countries: Azerbaijan, Iran, Armenia, Ukraine, Russia, Turkey and Belarus. Imports – coke and electrode are imported from Ukraine, packaging materials from Iran and steel tubes – from Armenia.  The main preoccupa on of the business owners are issues related to the a rac on of investments for ensuring the sustainable growth of the business as well as the implementa on of proper market expansion strategies.

Business improvement and investment opportuni es

Contact informa on: Plant: 174 Mari Arkhi Rustavi, Georgia Office: 141a Tsereteli Avenue, Tbilisi, Georgia + 995-322970118 + 995-322970119 info@rusalloys.com www.rusalloys.com


Ընկեր թյան պրոֆիլը

«ՆՅ

ԴԵԼՏԱ» ՍՊԸ

«Նյ Դելտա» ընկեր թյ նը հիﬓադրվել է 2014թ.-ին` Ռ սթավիի ﬔտալ րգիական գործարանի տարածք մ: Ընկեր թյ նն արտադր մ է ﬔտաղալարեր և պողպատյա իրեր` ներառյալ ﬔխ, փշալար, հյ սված ﬔտաղալար և այլն: Ուկրաինայից ներմ ծվող բարձրորակ հ մքի (ամրալար), ինչպես նաև արդի տեխնոլոգիայի և որակավորված անձնակազﬕ համադր թյ նը, թ յլ է տալիս ձեռնարկ թյանն արտադրել բարձր ստանդարտի ապրանքներ և վայելել հաճախորդների վստահ թյ նը: Բացի այդ, «Նյ Դելտա» ընկեր թյ նն նի նաև ավտոպարկ, որը հնարավոր թյ ն է տալիս ապրանքն արագ հասցնել հաճախորդներին: Մոտ ապագայ մ ձեռնարկ թյ նը ծրագր մ է բացել ցինկապատման և էլեկտրոդների արտադր թյան արտադրամաս:

Արտադր թյան ծավալ (2015թ.) և առավելագ յն արտադրական հզոր թյ ն

Սարքավոր ﬓեր, տեխնիկա և հոսքագծեր

Իրացման շ կաներ

Բիզնեսի զարգացման և ներդր մային հնարավոր թյ ններ

Կոնտակտային տվյալներ Հասցե` Գագարինի փող., շենք 12, Ռ սթավի, Վրաստան

+ 995 341 29 39 92 + 995 599 15 14 47 newdelta@inbox.ru

NEW DELTA LLC “New Delta” was founded in 2014 on the territory of the Rustavi Metallurgical Plant. It manufactures wire and steel products such as nails, barbed wire, woven grid, etc. The combina on of high quality wire rod imported from Ukraine, technology and qualified personnel allows the enterprise to produce high standard products and to enjoy customer confidence. In addi on, New Delta owns a vehicle fleet that allows quick delivery to clients. In the near future, the enterprise is planning to open zinc coa ng and electrode manufacturing units.

Մետաղալար` 2.270 տ. (առավելագ յնը` 7.000 տ.) Շիկափափկած ﬔտաղալար` 736 տ. (առավելագ յնը` 1.200 տ.) Շինարարական ﬔխ` 256 տ. (առավելագ յնը` 1800 տ.) Փշալար` 105 տ. (առավելագ յնը` 360 տ.) Հյ սված ﬔտաղալար` 45 տ. (առավելագ յնը` 100 տ.) Բազմակետային եռակցված ﬔտաղացանց` 108 տ. (առավելագ յնը` 500 տ.) Մետաղական կոնստր կցիաներ խաղողի այգ սյ ների համար` 86 տ. (առավելագ յնը` 550 տ.) Պողպատե ﬔտաղալար` 9 տ. (առավելագ յնը` 100 տ.)

       

Wire: 2,270 (maximum - 7000) tons per year Annealed wire: 736 (maximum - 1200) tons per year Construc on nail: 256 (maximum - 1800) tons per year Barbed wire: 105 (maximum - 360) per year Woven grid: 45 (maximum - 100) tons per year Spot-welding grid: 108 (maximum - 500) tons per year Metal construc ons for vineyard poles: 86 (maximum - 550) per year Steel wire rods: 9 (maximum - 100) tons per year

       

Մետաղալարի ձգման հաստոց Փշալարի արտադրման հաստոց Մեխի արտադրման հաստոց Մեխի փաթեթավորման հաստոց Կետային եռակցման ապարատ Բազմակետային եռակցման ապարատ Մետաղալարը կծկող/փաթաթող սարքավոր մ Կամրջային կռ նկներ

       

Wire stretching machine Barbed wire machine Nail making machine Nail packing machine Spot-welding machine Mul -point welding machine Wire drawing machine Bridge cranes

      

Company Profile

«Նյ Դելտա» ընկեր թյան արտադրանքը բաշխվ մ է երկրի ողջ տարածք մ, մասնավորապես Վրաստանի հետևյալ քաղաքներ մ շրջաններ մ` Թբիլիսի (40%), Ք թայիսի, Բաթ ﬕ, Զ գդիդի, Քվեմո Քարթլի և Կախեթի:

The goods produced by “New Delta” are distributed all across the country, in the following ci es and regions of Georgia: Tbilisi (40%), Kutaisi, Batumi, Zugdidi, Kvemo Kartli and Kakhe regions.

Արտահան մ. արտադրված ապրանքների արտահանման ﬕակ շ կան Հայաստանն է: 2015թ.-ին ընկեր թյան ընդհան ր արտադր թյան 8 % արտահանվել է Հայաստան, իսկ 2016թ. հ նվար-ապրիլ ժամանակաշրջան մ արտահանման ծավալը կազﬔլ է 3%:

Exports – the only exporta on market for the goods manufactured by the company is Armenia. In 2015, 8% of the total produc on was exported to Armenia, while this figure amounted to 3% for the period of January-April 2016.

Ներմ ծ մ. ամրալարը ներմ ծվ մ է Ուկրաինայից, իսկ հյ սված ﬔտաղալարի քսանյ թը (օճառ)` Թ րքիայից:

Imports - Wire rod is imported from Ukraine and wire drawing lubricant (soap) from Turkey.

Գործարանի ղեկավար թյ նը արտահանման ծավալն ավելացնել նպատակով հետաքրքրված է հայաստանյան գործընկերների հետ համագործակց թյ նն ամրապնդել և նոր գործարար կապեր հաստատել հնարավոր թյ ններով: Սեփականատերերի կարծիքով, լրաց ցիչ ներդր ﬓերի ներգրավ մը, ինչպես նաև նոր սարքավոր ﬓերի հաստոցների ձեռքբեր մը, արտադր թյան կայ ն զարգացման համար անհրաժեշտ պայմաններն են:

The plant is interested in enhancing coopera on with Armenian colleagues and building new business partnerships in order to extend its export volume. The business owners consider that acquisi on of addi onal investments as well as the purchase of new equipment and machinery is required for the sustainability of their produc on.

Products , maximum produc on capacity

Equipment, Machinery and Produc on Lines

Sales Markets

Business improvement and investment opportuni es

Contact Informa on 12 Gagarini Str. Rustavi, Georgia + 995 341 29 39 92 + 995 599 15 14 47 newdelta@inbox.ru


Ընկեր թյան պրոֆիլը

Արտադր թյան ծավալ (2015թ.) և առավելագ յն արտադրական հզոր թյ ն

Սարքավոր ﬓեր, տեխնիկա և հոսքագծեր

«ԻԲԵՐԻԱ ՍԹԻԼԶ» ՍՊԸ

“IBERIA STEELS” LLC 

2015թ.-ին «Իբերիա Սթիլզ» (բառացի թարգման թյ նը` իբերական պողպատ) ընկեր թյ նը հիﬓադրել է գործարան Ռ սթավի մ` «Արտադրենք Վրաստան մ» համազգային ծրագրի շրջանակներ մ: Ընկեր թյան հիﬓական գործ նե թյ նը ամրանային շինանյ թերի արտադր թյ նն է: 104 աշխատատեղ նեցող ընկեր թյ նը տեղական և տարածաշրջանային շ կաներին բարձրորակ շինանյ թ մատակարարող առաջատար ընկեր թյ ններից ﬔկն է:

“Iberia Steels” established a factory in Rustavi in 2015 within the framework of the “Produce in Georgia” na onwide program. Manufacturing reinforcement materials for construc on work is the main ac vity of the company. With a workforce of 104 employees, “Iberia Steels” is one of the main suppliers of high quality materials in local and regional markets.

 Պողպատե ամրաձողեր շինարար թյան համար` 4.500 տ. (առավելագ յնը` 10.000 տ.)  Ձեռնարկ թյ նն նի առավելագ յնը 10.000 տ. պողպատե ﬔտաղալար և կլոր ձողեր արտադրել արտադրական հզոր թյ նը` ամրանային ձողերի փոխարեն: Պողպատի ձ լման արտադրամասը հագեցված է հետևյալ սարքավոր ﬓերով`  Արդյ նաբերական պողպատի ձ լման վառարաններ  Գլոցվածքային հաստոց  Կամրջային կռ նկներ  Մետաղահատման և ﬔտաղամշակման հոսքագծեր  Դարբնի մ րճ

Իրացման շ կաներ

Արտադրանքն իրացվ մ է Թբիլիսիի, Գորիի, Բաթ ﬕի, Մցխեթայի և Թելավիի ներքին շ կաներ մ: Արտահան մ. արտադրանքն արտահանվ երկրներ` Հայաստան (15%) և Ադրբեջան (5%):

մ է Հարավային Կովկասի

Ներմ ծ մ. հրակայ ն ﬔկ սացնող և երեսպատման նյ թերը ներմ ծվ մ են Թ րքիայից: Բիզնեսի զարգացման և ներդր մային հնարավոր թյ ններ

Կոնտակտային տվյալներ Հասցե` Մշվիդոբա փող. 24, Ռ սթավի, Վրաստան + 995-577458926 iberiasteel2015@gmail.com www.iberiasteel.com

Պողպատի ձ լման գործարանը հետաքրքրված է ներգրավել ներդր ﬓեր պողպատի մշակման արտադրամաս մ` ընկեր թյան կայ ն զարգաց ﬓ ապահովել նպատակով:

 Steel reinforcing bars for construc on: 4,500 tons (maximum – 10,000 tons)  The enterprise has also the capacity to produce a maximum of 10,000 tons of rolled steel square and round bars instead of reinforcing bars. The steel mel ng workshop is equipped with:     

Industrial steel mel ng furnaces Rolling mill machine Bridge cranes Metal cu ng and processing lines Forging hammer

The products are distributed through the internal market in Tbilisi, Gori, Batumi, Mtskheta and Telavi.

Company Profile

Products, Volume of produc on (2015) and maximum produc on capacity

Equipment, Machinery and Produc on Lines

Sales Markets

Exports – the produced goods are exported to the South Caucasus countries: Armenia (15%) and Azerbaijan (5%). Imports – fireproof insula on and lining materials are imported from Turkey. The steel manufacturing plant is interested in a rac ng investments in steel processing facili es in order to ensure the sustainable development of the company.

Business improvement and investment opportuni es

Contact informa on: 24 Mshvidoba str. Rustavi, Georgia + 995-577458926 iberiasteel2015@gmail.com www.iberiasteel.com


ԱՐՏԱԴՐ

ԹՅ

Ն

MANUFACTURING

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԵՒ ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐ

ՄՆԵՐ

ELECTRICAL AND OPTICAL EQUIPMENT


Ընկեր թյան պրոֆիլը

« ԷՅ-ՋԻ ՄԻԿՐՈԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ» ՍՊԸ

“AG MICROELECTRONICS” LTD

«ԷՅ-ՋԻ ﬕկրոէլեկտրոնիքս» ընկեր թյ նը հիﬓադրվել է 2013թ.-ին Ռ սթավի քաղաք մ` էլեկտրոնային համակարգերի նախագծման մասնագետների թիﬕ կողﬕց: Հետագայ մ, ներգրավվել են օտարերկրյա մասնագետներ Չինաստանից, Ուկրաինայից, Ռ սաստանից և Մոլդովայից` Վրաստանի տարբեր համալսարանների սանողներին վերապատրաստել նպատակով: Դասընթացների շնորհիվ բարելավվեցին մասնակիցների գիտելիքները ﬕկրոէլեկտրոնիկայի արտադր թյան ոլորտ մ և նպաստեցին ձեռք բերել ընկեր թյան հաջող գործ նե թյան համար անհրաժեշտ հմտ թյ ններ: Ներկայ մս ընկեր թյ նն նի 50 աշխատող:

“AG Microelectronics” was founded in Rustavi in 2013 by a team of professionals in the field of electronic systems engineering. Later, foreign consultants were invited from China, Ukraine, Russia and Moldova to train Georgian students from various universi es. The conducted trainings significantly enhanced their knowledge in the field of microelectronic manufacturing and helped them develop all the necessary skills for the successful opera on of the enterprise. Currently, 50 people are employed by the company.

Հարկ է նշել, որ «ԷՅ-ՋԻ ﬕկրոէլեկտրոնիքս» ընկեր թյ նը «Արտադրենք Վրաստան մ» պետական ծրագրի շահառ ներից ﬔկն է: Ծրագրի շրջանակներ մ ստացված դրամաշնորհը հնարավոր թյ ն տվեց սեփականատերերին ստեղծել Հարավային Կովկաս մ եզակի գործարան` առաջարկելով էլեկտրոնային սարքերի տեխնիկայի լայն տեսականի ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին շ կաներ մ: Արտադրանք

     Տարեկան առավելագ յն արտադրական հզոր թյ ն

Իրացման շ կաներ

DVB-C, DVB-T/T2, DVB-S բաժանորդային մոդեﬓեր Լ սադիոդային (LED) լամպեր Օպտիկական ընդ նիչներ և ժեղաց ցիչներ Գլոբալ բջջային համակարգի (GSM) տերﬕնալներ (սմարթֆոններ) Լ սադիոդային (LED) հեռ ստաց յցներ

 Կց րդ սարքեր` 2մլն լարի (GEL) ընդհան ր արժեքով  DVB-C մոդեﬓեր, ստանդարտ (SD) և բարձր հստակ թյան (HD) կաբելային ընդ նիչներ` 200.000 լարի (GEL) ընդհան ր արժեքով:  Լ սադիոդային (LED) լամպեր` 100.000 լարի (GEL) ընդհան ր արժեքով: 2016թ.-ին ընկեր թյ նը պլանավոր մ է արտադրել 1մլն ﬕավոր լ սադիոդային լամպեր և 50.000 LED հեռ ստաց յցներ: Արտահան մ. արտադրված ապրանքներն արտահանվ մ են ԱՊՀ և ԵՄ երկրներ: 2015թ-ին արտահանված արտադրանքի արժեքը կազﬔլ է 300.000 ԱՄՆ դոլար: Ներմ ծ մ. ընկեր թյ նն օգտագործ մ է Չինաստանից, Հոնկոնգից և Թայվանից ներմ ծված նյ թեր/դետալներ:

Բիզնեսի զարգացման և ներդր մային հնարավոր թյ ններ

Կոնտակտային տվյալներ

Հասցե` 2 Գրանելի փող. Ռ սթավի, Վրաստան + 995-322180099 + 995-322120044 contact@agmicroelectronics.com www.agmicroelectronics.com www. .com/agmicroelctronics

Ղեկավար թիմը նախատես մ է ընդլայնել գործարանի գործ նե թյ նը և հաճախորդներին առաջարկել ապրանքների ավելի լայն տեսականի: Այս աﬔնով ընկեր թյ նը ցանկան մ է ամրապնդել իր ապրանքների մրց նակ թյ նը տարածաշրջանային և համաշխարհային շ կաներ մ:

Company Profile

One should note that AG Microelectronics is one of the beneficiaries of the “Produce in Georgia” state program. The grant received within this program allowed the business owners to establish a unique plant in the South Caucasus and offer a wide range of electronic devices and appliances to domes c and foreign markets.     

DVB-C, DVB-T/T2, DVB-S Subscriber Modems LED Lights Op cal receivers and amplifiers GSM terminals (smartphones) LED TV sets

 

Set top boxes: volume corresponding to a 2 million GEL value DVB-C modems, SD& HD cable receivers: volume corresponding to a 200,000 GEL value LED Lights: volume corresponding to a 100,000 GEL value

maximum produc on capacity

In 2016, the company plans to produce 1 million units of LED Lights and 50,000 LED TV Sets.

Sales Markets

Products

Exports – the produced goods are exported to CIS countries and the European Union. The exported produc on amounted to 300,000 USD in 2015. Imports – the company uses imported materials from China, Hong Kong and Taiwan. The management team is planning to diversify the plant's ac vi es and offer a wider range of products to its customers. As a result, the company is aiming at strengthening the compe veness of their products on the regional and global markets.

Business improvement and investment opportuni es

Contact informa on: 2 Graneli str., Rustavi, Georgia + 995-322180099 + 995-322120044 contact@agmicroelectronics.com www.agmicroelectronics.com www. .com/agmicroelctronics


ԱՐՏԱԴՐ

ԹՅ

Ն

MANUFACTURING

ԱՐՏԱԴՐ

ԹՅ

Ն

MANUFACTURING NOT ELSEWHERE CLASSIFIED


Ընկեր թյան պրոֆիլը

«ԱՍՏՂԱՍԱՐ» ՍՊԸ

“ASTGHASAR” LLC

«Աստղասար» կահ յքի արտադրամասը հիﬓադրվել է 2002թ.-ին: Արտադրամասը պատրաստ մ է որակյալ և մատչելի փափ կ կահ յքի լայն տեսականի` արտադրական գործընթաց մ օգտագործելով ﬕայն երկարադիմացկ ն նյ թեր: Բազմոցների բազկաթոռների երկարադիմացկ ն թյ նը, դիմադրողական թյ նը շփման, թ լացման և օգտագործման այլ հետևանքների նկատմամբ ապահով մ են ամ ր ծառատեսակների փայտը, ժամանակակից տեքստիլ կտորներն որակյալ կաշին:

The “Astghasar” furniture factory commenced business opera ons in 2002. The factory produces a wide assortment of quality, but affordable so furniture. The factory uses only durable materials in its manufacturing process. The wood of hard tree species, modern tex les, quality leather - all this insures the durability of sofas and armchairs and their resistance to scuffing, loosening and other consequences of usage.

     

Ննջարանի կահ յք Ճաշասենյակի կահ յք Նախասրահի կահ յք Գրասենյակային կահ յք Փափ կ կահ յք Կահ յք` պատվերով

Ծառայ թյ ններ

      

Կահ յքի առաքման ծառայ թյ ն Կահ յքի նախագծ մ Կահ յքի երաշխիքային ծառայ թյ ն Կահ յքի տեղադր մ Կահ յքի տեղափոխ մ/փոխադր մ Կահ յքի վերանորոգ մ Մասնագիտական խորհրդատվ թյ ն

Արտադր թյան ծավալ (2015թ.) և առավելագ յն արտադրական հզոր թյ ն

  

15.000 ﬕավոր կահ յք (առավելագ յնը` 20.000 ﬕավոր) 8.000 ք/մ դռներ/պատ հաններ (առավելագ յնը` տարեկան 10.000 ք/մ) 5.000 ք/մ շինանյ թ (առավելագ յնը` տարեկան 6.000 ք/մ)

      

6.000 ք/մ տարածք 1.000 ք/մ արտադրամաս Լաﬕնատ կտրող ﬔքենա Փայտի չորացման սարքավոր մ Փայտամշակման գործիքներ (ռանդաներ, սղոցներ) Փայտի փորման և փորագրման սարքավոր մ 2 ավտոﬔքենա` առաքման համար

Կահ յքի արտադր թյ ն

Սարքավոր ﬓեր, տեխնիկա և հոսքագծեր

Իրացման շ կաներ

Բիզնեսի զարգացման և ներդր մային հնարավոր թյ ններ

Կոնտակտային տվյալներ

Բագրատ Սարիբեկյան Հասցե` Անկախ թյան փող 23/123, ք. Իջևան, Տավ շի մարզ, ՀՀ +374-94004064 bagratsaribekian@mail.ru www.facebook.com/prole. php?id=100011250336201

     

Bedroom furniture Dining room furniture Hall furniture Office furniture So furniture Furniture: by order.

      

Furniture delivery service Furniture design Furniture guarantee service Furniture installa on Furniture reloca on/transporta on Furniture repair Professional consul ng.

  

Furniture: 15,000 (maximum – 20,000) units Doors/windows: 8,000 (maximum – 10,000) m² per year Construc on material: 5,000 (maximum – 6,000) m² per year.

      

6,000 sq. m. territory 1,000 sq. m. workshop Laminate cu ng machine Wood drying equipment Wood working tools (planes, saws) Wood drilling and engraving equipment 2 delivery vehicles.

Արտադրանքն ամբողջ թյամբ վաճառվ մ է Հայաստան մ:

The products are fully sold throughout Armenia.

Իրացման շ կաների ընդլայն մը Հայաստանի սահմանից դ րս առանցքային նշանակ թյ ն նի ընկեր թյան շ կայի զարգացման համար, իսկ փայտամշակման լրաց ցիչ սարքավոր ﬓերի (օր.` վակ մային մամլիչ և փայտամշակման լազերային հաստոց) գն մը դիտարկվ մ է որպես ընկեր թյան կայ ն զարգաց մը խթանող քայլ:

Expansion of sales markets beyond the borders of Armenia is considered an important milestone for the company's market enlargement, and the purchase of addi onal woodworking equipment such as vacuumed presses and woodworking laser equipment are steps to sustainable development.

Company Profile

Furniture manufacturing

Services

Volume of produc on (2015) and maximum produc on capacity

Equipment, Machinery and Produc on Lines

Sales Markets Business improvement and investment opportuni es

Contact informa on: Contact person: Bagrat Saribekyan 23/123 Ankakhutyan Street Ijevan, Tavush region, Armenia +374-94004064 bagratsaribekian@mail.ru www.facebook.com/profile. php?id=100011250336201


ԾԱՌԱՅ SERVICE

ԹՅ

ՆՆԵՐ


Ընկեր թյան պրոֆիլը

«ԳԱՐԴՄԱՆ Տ

Ր» ՍՊԸ, ԿՈՂԲԻ ՄԱՍՆԱՃՅ

Ղ

«Գարդման տ ր» ընկեր թյ նը հայաստանյան զբոսաշրջային օպերատոր է, որը կազմակերպ մ և իրականացն մ է տարբեր գործ նե թյ ն մատ ց մ ծառայ թյ ններ Հայաստանի ներգնա և արտագնա զբոսաշրջ թյան ոլորտ մ: Ընկեր թյ նը Հայաստանի արկածային շրջագայ թյան ոլորտի առաջատար օպերատորներից է: Այն կազմակերպ մ է արկածային շրջագայ թյ ններ Հայաստան մ, ինչպես նաև առաջարկ մ է ﬕավորված տարածաշրջանային ճանապարհորդ թյ ններ Հայաստան-Ղարաբաղ և Հայաստան-Վրաստան ղղ թյ ններով: «Գարդման տ ր» ընկեր թյ նը զբոսաշրջիկներին առաջարկ մ է արկածային և դասական շրջագայ թյ նների լայն ընտրանի Հայաստան մ և Վրաստան մ, մասնավորապես` աﬔնագնաց (jeep) ﬔքենաներով շրջագայ թյ ններ, արահետներով արշաﬖեր, քայլարշաﬖեր, լեռնային, հեծանվային և դահ կային արշաﬖեր, ինչպես նաև շրջագայ թյ ններ պատմամշակ թային վայրեր մ: Շրջագայ թյ նների փաթեթները կազմվ մ են այնպես, որ այցել ները լավ պատկերաց մ կազﬔն Հայաստանի կողﬕց առաջարկվող զբոսաշրջ թյան հնարավոր թյ նների մասին: Այդ փաթեթները նախատեսված են անհատների, ընտանիքների, ինչպես նաև շատ փոքր շատ ﬔծ խմբերի համար: Ընկեր թյան գործ նե թյ նը ներառ մ է սովորական և աﬔնագնա ﬔքենաներով շրջագայ թյ նների կազմակերպ մ, ռեստորաններ մ, պանդոկներ մ, «Գիշերակաց և նախաճաշ» (B&B) իջևանատներ մ, գյ ղեր մ և բացօթյա վայրեր մ սննդի կազմակերպ մ, հյ րանոցներ մ, հյ րատներ մ և վրաններ մ գիշերակացի կազմակերպ մ, զբոսավարի և աջակցող ծառայ թյ նների տրամադր մ, ինչպես նաև դասական արկածային շրջագայ թյ նների ամբողջական փաթեթների մշակ մ և իրականաց մ: Ընկեր թյ նն առաջարկ մ է անհատական և խմբային շրջագայ թյ ններ` կանոնավոր հիմ նքներով, ինչպես նաև ընտրանքային փաթեթներ` հաշվի առնելով զբոսաշրջիկների նախընտր թյ ններն ցանկ թյ նները:

Շրջագայ թյ ններ

Զբոսաշրջիկներին ընդ նել կարող թյ ն (2015թ.) և առավելագ յն կարող թյ ն

Բիզնեսի զարգացման և ներդր մային հնարավոր թյ ններ

      

Աﬔնագնա ﬔքենաներով շրջագայ թյ ններ Դասական շրջագայ թյ ններ Լեռնային հեծանվային արշաﬖեր Ձﬔռային շրջագայ թյ ններ Քայլարշաﬖեր Հայաստան-Վրաստան շրջագայ թյ ններ Մեկօրյա շրջագայ թյ ններ

1.000 զբոսաշրջիկ (առավելագ յնը` տարեկան 1.500 զբոսաշրջիկ)

Ընկեր թյ նը լայն և փոխշահավետ համագործակցային կապեր է հաստատել հայաստանյան և օտարերկրյա զբոսաշրջային օպերատորների հետ և րախ կլինի ընդլայնել իր գործարար կապերի ցանցը գիշերակացի, սննդի փոխադրման և բարձրորակ այլ ծառայ թյ նների ենթակառ ցվածքային զարգացման ոլորտներ մ` տեղական օտարերկրյա զբոսաշրջիկների համար որակյալ և արդյ նավետ շրջագայ թյ նների կազմակերպ ﬓ իրականաց մը խթանել նպատակով: Ընկեր թյ նը ցանկան մ է ընդլայնել գործարար հնարավոր թյ նները` կատարելով ներդր ﬓեր Կողբ գյ ղ մ ավելի ﬔծ թվով «B&B» իջևանատների բացման գործ մ, որը գերազանց վայր է Վրաստանից ժամանող և դեպի Վրաստան ղևորվող զբոսաշրջիկների գիշերակացի կազմակերպման համար:

Տնօրեն` Հայկ Մաղաքյան Հասցե` գլխամասային գրասենյակ՝ Խանջյան փող, 47/1, բն. 2, Երևան, Հայաստան Կողբ գյ ղի մասնաճյ ղի զբոսաշրջային գործակալ` փող. 14, տ ն 11, գ. Կողբ, Տավ շի մարզ,

Company Profile

Gardman Tour is an Armenian tour operator organizing and providing various services and ac vi es in the inbound and outbound tourism sector of Armenia. The company is one of the leading adventure tour operators in Armenia. It organizes adventure tours in Armenia and also offers combined regional trips in Armenia-Karabakh and Armenia-Georgia. With Gardman Tour, tourists can enjoy a large selec on of adventure and classical tours in Armenia and Georgia, par cularly off-road (jeep) tours, trekking and hiking, mountain biking, skiing as well as historical-cultural tours. The tour packages are designed with the purpose to inspire and provide a good idea of what Armenia has to offer. These tour packages are developed for individuals, families, as well as for small and big groups. The company's ac vi es include the organiza on of trips in ordinary and off-road vehicles, provision of meals in restaurants, taverns, B&Bs, villages and outdoors, overnight stays in hotels, guesthouses and tents, guide and support services, as well as the design and implementa on of complete packages for classic and adventure tours. The company offers individual and group tours on a regular basis, as well as customized op ons that fit the tourists' preferences and desires.

      

 

Կոնտակտային տվյալներ

+374-93400663; +374-10545353 armenia@gardmantour.com www.gardmantour.com

“GARDMAN TOUR” LLC, KOGHB BRANCH

Off-road tours Classic tours Mountain-biking tours Winter tours Trekking tours Armenia-Georgia tours Daily tours.

1,000 (maximum - 1,500) tourists annually.

The company is involved in broad and mutually beneficial partnerships with Armenian and foreign tour operators and will also be happy to expand its network of business rela onships in the development of infrastructure related to overnight, food, transporta on and other high-quality services, for promo ng the organiza on and implementa on of quality and efficient tours for foreign and local tourists. The company is considering increasing business opportuni es by inves ng in more B&B hostels in the village of Koghb, a perfect overnight loca on for tourists arriving from and through Georgia.

Tours

Tourist receiving capacity (2015) and maximum capacity

Business improvement and investment opportuni es

Contact informa on: Director: Hayk Maghakyan Address - head office: 47/1 Khanjyan Street, apt. 2, Yerevan, Armenia Koghb branch tourist agent: 14 str. 11 building, Koghb village, Tavush Region, Armenia +374-93400663; +374-10545353 armenia@gardmantour.com www.gardmantour.com


Ընկեր թյան պրոֆիլը

Ծառայ թյ ններ

Զբոսաշրջիկներին ընդ նել կարող թյ ն (2015թ.) և առավելագ յն կարող թյ ն

Հարմար թյ ններ

Գործընկերներ

Բիզնեսի զարգացման և ներդր մային հնարավոր թյ ններ

Կոնտակտային տվյալներ

«ԶԻԿՏԱՐ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ

“ZIKATAR ENVIRONMENTAL CENTER” CJSC

«Զիկատար» արգելավայրը հիﬓադրվել է 2010 թվականին և զբաղեցն մ է 150 հեկտար տարածք: Արգելավայրը գտնվ մ է Գ գարաց լեռնաշղթայի Զիկատար լեռնագագաթի հյ սիս-արևելյան լանջերի վրա` ծովի մակարդակից 1.150-1.450 մ. բարձր թյան վրա: Արգելավայրի հիﬓադրման գլխավոր նպատակը անտառային կենսաբազմազան թյան, պատմամշակ թային եզակի հ շարձանների, ինչպես նաև էնդեﬕկ, հազվագյ տ և վտանգված կենդանիների բ յսերի տեսակների պաշտպան թյ նն է: Արգելավայրի հատ կ պահպան թյան օբյեկտներն են Զիկատար լեռնագագաթի հյ սիսահայաց լանջերի լեռնային անտառային էկոհամակարգերի յ րահատ կ կենդանական աշխարհն անտառային բ սական թյ նը, ինչպես նաև հար ստ պատմական ժառանգ թյան պահպան թյ նը: Անտառ կազմող գլխավոր ծառատեսակներն են արևելյան հաճարենին, խոշորառէջ կաղնին, վրացական կաղնին և բոխին, իսկ ղեկցող ծառատեսակներն են ղաժին, լորին, հացին, սրատերև և դաշտային թխկիները և այլ տեսակներ:

Zikatar Sanctuary was established in 2010 and occupies a 150 hectare area. It is located on the northeastern slopes of Mount Zikatar in the Gugarats Mountain Range, at an al tude of 1,150 - 1,450 meters above sea level. The main objec ve of its establishment was the protec on of forest biodiversity, rare and endangered species and unique natural monuments, as well as the popula on of endemic and rare animal species. The main target for protec on at the sanctuary is the specific flora and fauna of the forest ecosystems in the northern slopes of Mount Zikatar, as well as its rich historical heritage. The main forest popula on species are Oriental Beech, Mountain Oak, Georgian Oak and accompanying species include Oriental Hornbeam, Lime, Ash, Fields Maple, Norway maple, and others.

    

Ուս ց մ Գիտաժողոﬖեր Հանգիստի կազմակերպ մ Ճանաչողական զբոսաշրջ թյ ն Անտառային, մրգատ և դեկորատիվ բ յսերի մշակ թյ ն

Օրական 38 զբոսաշրջիկ (առավելագ յնը` 55-70)

      

Ուս ցողական կենտրոնի շենք` 400 ք/մ մակերեսով Երկ հարկանի շենք` արդի սարքավոր ﬓերով հագեցած Կոնֆերանս-դահլիճ` 55 անձի համար Ուս ﬓական դահլիճ` 25 անձի համար 3 ﬔկ տեղանոց և 9 երկտեղանոց սենյակներ 3 քոթեջներ` յ րաքանչյ ր մ 4 երկտեղանոց սենյակներ Հեռախոս, ֆաքս, ինտերնետ, ջեռ ց մ

UNDP- Միավորված ազգերի կազմակերպ թյան (ՄԱԿ) Զարգացման ծրագիր FAO – ՄԱԿ-ի Պարենի և գյ ղատնտես թյան կազմակերպ թյ ն SIDA - Շվեդական ﬕջազգային զարգացման համագործակց թյան գործակալ թյ ն Norwegian Forestry Group – Նորվեգական անտառային խ մբ SAVCOR INDUFOR WOODMARK Արտաքին գործերի նախարար թյ ն, Մեծ Բրիտանիա Ընկեր թյան նպատակն է տրամադրել ինչպես անտառային ոլորտի ս ցողական, այնպես էլ զբոսաշրջ թյան ծառայ թյ ններ: Ընկեր թյան գործ նե թյ նը հիﬓական մ սեզոնային է: Զբոսաշրջային գործակալ թյ նների հետ համագործակց թյան ընդլայն մը դիտարկվ մ է որպես բիզնեսի բարելավման ﬔծ հնարավոր թյ ն:

    

Trainings Conferences Resort Cogni ve tourism Forest, fruit and decora ve plants cul va on.

 38 (maximum - 55-70) tourists daily.

      

400 m² educa onal center building 2-story building equipped with modern facili es Conference hall for 55 people Training hall for 25 people 3 single rooms and 9 double rooms 3 co ages with 4 double rooms in each Telephone, fax, internet, hea ng.

UNDP - United Na ons Development Program, FAO, SIDA - Swedish Interna onal Development Coopera on Agency, Norwegian Forestry Group, SAVCOR, INDUFOR, WOODMARK, Ministry of Foreign Affairs, UK.

The company aims at providing both forestry training/educa on and tourism services, and its ac vity is largely seasonal. The expansion of its collabora on with tour agencies is considered a great opportunity for business improvement.

Company Profile

Services

Tourist receiving capacity (2015) and maximum capacity Conveniences

Partners

Business improvement and investment opportuni es

Contact informa on:

Տնօրեն` Հայկ Ղ լիջանյան

Director: Hayk Ghulijanyan

Հասցե`գ. Կողբ, Տավ շի մարզ, Հայաստան

Koghb village, Tavush region, Armenia

+ 374-93189009 zikatar_center@yahoo.com www.zikatar.am

+ 374-93189009 zikatar_center@yahoo.com www.zikatar.am


Ընկեր թյան պրոֆիլը

Արտադր թյան ծավալ (2015թ.) և առավելագ յն արտադրական հզոր թյ ն

Սարքավոր ﬓեր, տեխնիկա և հոսքագծեր

Իրացման շ կաներ

«ԱՇՈՏ ՂԱԼ ՄՅԱՆ» ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԵՐԵՑ, ՖԵՐՄԵՐ, ԳԻՇԵՐԱԿԱՑ և ՆԱԽԱՃԱՇ (B&B») ՀՅ ՐԸՆԿԱԼ ԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ԳՈՐԾԱԿԱԼ

“ASHOT GHALUMYAN” PRIVATE ENTREPRENEUR, FARMER AND B&B AGENT

Ֆերման տեղակայված է բարձրադիր լեռնային էկոլոգիապես մաք ր գոտ մ, , պատմամշակ թային տեսարժան վայրերին մոտ: Գործ նե թյ նը ներառ մ է ﬔղրի արտադր թյ ն, օտարերկրյա զբոսաշրջիկների համար գիշերակացի և նախաճաշի հարմար թյ ններ, ինչպես նաև թղթից պատրաստված ձեռագործ հ շանվերների արտադր թյ ն և վաճառք: Տնտես թյան ﬔղվաբ ծական ավանդ յթը ժառանգվել է ﬕ քանի սեր նդներից (ﬔղրի արտադր թյան 70 տարվա փորձ), իսկ գիշերակացի և նախաճաշի, ինչպես նաև հ շանվերների պատրաստման գործ նե թյ նը սկսվել է 2013 թվականից:

The farm is located high in the mountains, in an ecologically clean area, near historical sites. Farming ac vi es combine honey produc on, B&B facili es for foreign tourists and the produc on and sale of handmade paper souvenirs. The farm's apiculture tradi on has been inherited over a few genera ons (70 years of honey produc on), while the B&B service and souvenir making started in 2013.

  

Մեղր` 300կգ (առավելագ յնը` 400կգ) Հ շանվերներ` 1.200 ﬕավոր (առավելագ յնը` ավելի քան 3.000 ﬕավոր) Զբոսաշրջիկներ` 750 (առավելագ յնը` 1.000)

     

Մեղվի փեթակներ և ﬔղվապահական սարքավոր ﬓեր Մեղր քաﬔլ սարքավոր մ Պահեստավորման սենյակ և պահեստ Գիշերակաց և նախաճաշ (B&B)` սենյակներ զբոսաշրջիկների համար Տաղավարներ իրենց հարակից տարածքով Մեղրի բանկաների վրա չկան հատ կ պիտակներ

Արտադրանքը հիﬓական մ վաճառվ մ է Տավ շի մարզ մ` 60%-ը Իջևան մ և ﬔրձակա գյ ղեր մ, 20%-ը` Երևան մ, իսկ ﬓացած 20%-ը գն մ են օտարերկրյա զբոսաշրջիկները: Արտահան մ. ֆերﬔրն անձամբ չի առաք մ կամ արտահան մ իր արտադրանքը, սակայն այցելող զբոսաշրջիկները (Ֆրանսիա, ԱՄՆ, Գերմանիա, Ռ սաստան) գն մ են ﬔղր և ձեռագործ հ շանվերներ: Ներմ ծ մ. ﬔղ ների հիվանդ թյ նների դեմ պայքարի դեղաﬕջոցները ներմ ծվ մ են Ռ սաստանից:

Բիզնեսի զարգացման և ներդր մային հնարավոր թյ ններ

Մեղվի փեթակների սեզոնայի փոխադրման համար (որը ներկայ մս ﬔծ խնդիր է) բեռնատար ավտոﬔքենայի ձեռքբեր ﬓ ֆերﬔրը դիտարկ մ է որպես բիզնեսի զարգացման և արտադրական հզոր թյան ﬔծացման հնարավոր թյ ն: Ներդր մային լրաց ցիչ հնարավոր թյ նները ներառ մ են ավելի ﬔծ տաղավարների կառ ց մը և «B&B» հյ րատան ընդլայն մը` ավելի ﬔծ թվով զբոսաշրջիկներ հյ րընկալել և բիզնեսն ընդլայնել նպատակով:

Կոնտակտային տվյալներ Աշոտ Ղալ մյան Հասցե` գ. Սևքար, 17 փող, շենք 6, Տավ շի մարզ, ՀՀ + 374-55912019; +374-94733025 ghalumyan.ashot@rambler.ru

  

Honey: 300 (maximum – 400) kg Souvenirs: 1,200 units (maximum - more than 3,000 units) Tourists: 750 (maximum - 1000) visitors per year.

     

Bee hives and bee-keeping equipment Honey extrac on equipment Storage room and warehouse B&B rooms for tourists Pavilion area for picnics No special labels for jars.

Products are sold mainly in the Tavush region - 60% in Ijevan and nearby villages, while 20% is sold in Yerevan and 20% of the product is purchased by foreign tourists.

Company Profile

Products,Volume of produc on (2015) and maximum produc on capacity Equipment, Machinery and Produc on Lines

Sales Markets

Exports – the farmer does not personally deliver or export the product, but visi ng tourists (French, American, German, Russian) purchase his honey and handmade souvenirs. Imports - bee curing medicine from Russia.

For the purpose of business improvement and increasing produc on capacity, the company is considering inves ng in a truck for seasonal transporta on of the bee hives, which is a major concern.

Business improvement and investment opportuni es

Other investment opportuni es include construc ng larger pavilions and enlarging the B&B guesthouse in order to host more tourists and expand the business.

Contact informa on: Contact Person: Ashot Ghalumyan 6 building, 17 str., Sevkar village Tavush Region, Armenia + 374-55912019; +374-94733025 ghalumyan.ashot@rambler.ru


Նկարներ/Photos: Արայիկ Արզ մանյան / Arayik Arzumanyan Շալվա Ջանիաշվիլի / Shalva Janiashvili

The

NB)

Business Catalogue  

The Business Catalogue of Georgian and Armenian business operators was prepared for the 16-month “Cross-border Economic Development (CED)” p...

Business Catalogue  

The Business Catalogue of Georgian and Armenian business operators was prepared for the 16-month “Cross-border Economic Development (CED)” p...

Advertisement