Page 1

1

CliĂŤntinformatie


De cliënteninformatie van Cicero Zorggroep bestaat uit drie delen. Deel 1: Deel 2: Deel 3:

Algemene informatie Locatiespecifieke informatie per zorgcentrum Informatie over wet- en regelgeving, financiën en verzekeringen, beleid en procedures

Welkom!

Deze brochure is deel 2: Locatiespecifieke informatie zorgcentrum Vroenhof

Inhoudsopgave

2

pagina

Welkom in zorgcentrum Vroenhof 3 Algemene informatie over Vroenhof 3 • Een stukje geschiedenis 4 • Zorgdiensten 5 • Adresgegevens 5 Verhuizen naar en wonen in Vroenhof 6 • Huisregels 6 • Zorgleveringsovereenkomst 7 Indeling van het zorgcentrum 7 • Begane grond 7 • Afdeling 1 7 • Afdeling 2 (verpleegunit) 8 • Afdeling 3 8 • Afdeling 4 (zolderverdieping) 8 • Indeling van uw appartement 8 Zorgverlening binnen Vroenhof 10 • Medische en farmaceutische zorg op de verzorgingsafdelingen 10 • Zorg en behandeling binnen de verpleegunit 11 Huishoudelijke/dagelijkse gang van zaken 12 • Huishoudelijke zaken 12 • Maaltijden 12 Activiteiten 13 Geestelijke zorg en liturgie 14 Servicediensten: 15 • Receptie 15 • Winkel 16 • Kapsalon, pedicure en schoonheidssalon 16 • Opticien en gehoorspecialist 16 • Wasserij 16 • Logeren 17 • Wensen, idee of ongenoegen 17 • Contactuurtje 17 Vrijwilligers 17 Technische zaken en sleutels 18 Veiligheid: calamiteitenregeling/brandpreventie 19 Cliëntenraad 21 Vertrouwenspersoon 22 Klachtencommissie 22 Financiën en verzekeringen 22 Wettelijke vertegenwoordiging in geval van PG 23 Bereikbaarheid, ligging en parkeren 23 Tot slot 24 3e druk, september 2012

Welkom in zorgcentrum Vroenhof Binnenkort komt u wonen in zorgcentrum Vroenhof. Om uw komst zo aangenaam en gemakkelijk mogelijk te maken en om u alvast wegwijs te maken in uw nieuwe omgeving, is deze ­informatiebrochure voor u samengesteld. Wij hopen dat u zich snel thuis zult voelen in Vroenhof en heten u alvast van harte welkom.

Algemene informatie over Vroenhof Zorgcentrum Vroenhof is één van de zorgcentra van Cicero Zorggroep, gelegen in Houthem-Valkenburg aan de Geul. Door haar ligging in het prachtige natuurgebied het Geuldal, en ook g ­ renzend aan het mooie park van het klooster van de Montfortanen, biedt Vroenhof veel mogelijkheden tot wandelen of om zittend onder de oude hoge bomen te ­genieten van de zwanen en de eenden op de vijvers. Kenmerkend voor Vroenhof is de vriendelijke, huiselijke sfeer die er heerst, ­waardoor bewoners en medewerkers zich betrokken voelen.

3


Zorgdiensten van Vroenhof Zorgcentrum Vroenhof biedt de volgende zorgdiensten* aan: • Wonen in een verzorgingshuis

• Welzijnsarrangementen

• Wonen in en verpleeghuis

• Maaltijdvoorziening

psychogeriatrie

• (Para)medische zorg/diensten

• Tijdelijk verblijf:

• (Para)medische zorg aan huis

Logeerfunctie • Dagverzorging

Thuiszorg wordt in Valkenburg verleend

• Dagbehandeling psychogeriatrie (PG)

door Cicero Thuis.

• Dagbehandeling gerontopsychiatrie *Voor uitleg van de zorgdiensten: zie deel 1 van de cliënteninfo “Algemene informatie” Cicero Zorggroep, of kijk op www.cicerozorggroep.nl

Deze infobrochure heeft voor­ namelijk betrekking op het

4

5

wonen in het z­orgcentrum

Een stukje geschiedenis

(verzorgingshuis en verpleeg-

Op 1 november 1969 werd zorgcentrum

een nieuwe vleugel, 20 bewoners van

afdeling).

Vroenhof geopend als bejaardenoord

Huize Avondvrede naar V ­ roenhof. Vanaf

Wanneer u interesse heeft

voor de paters Montfortanen. Het duur-

dat

Vroenhof

in andere zorgdiensten die

de niet lang of er werden ook ­reli­gieuzen

open voor religieuzen en leken, voor

hierboven worden genoemd,

van andere congregaties g ­ehuisvest.

mensen

neemt u dan contact op met

Na de uitbreiding van 1976 werd het

­gezindten.

de

erkend ­

In 1999 fuseerde de Stichting Oecu­

T 043 - 604 07 00.

als

kloosterbejaardenoord

moment van

stond allerlei

religies

en

(KBO) voor 65 religieuzen.

menisch Zorgcentrum Vroenhof met de

In 1992 werd gefuseerd met Huize

Stichting Avondvrede en de Stichting

Avondvrede te Houthem en vormden

Catharina Daemen tot de Stichting

beide

Christelijke

huizen

samen

de

Stichting

Zorgorganisatie

receptie

van

Vroenhof,

(SCZ).

Oecumenisch Zorgcentrum Vroenhof. ­

Vanaf 1 juni 2006 maakt zorgcentrum ­

Adresgegevens

In 1996 verhuisden, na realisatie van

Vroenhof deel uit van Cicero Zorggroep.

Zorgcentrum Vroenhof

T 043 - 604 07 00

Putweg 1

F 043 - 604 15 25

6301 KL Houthem -

E receptie.vroenhof@cicerozorggroep.nl

Valkenburg aan de Geul

I www.cicerozorggroep.nl


Verhuizen naar en wonen in Vroenhof Zorgleveringsovereenkomst

Verhuizen naar een zorgcentrum is vaak een grote stap. We doen ons best ervoor te zorgen dat u zich snel op uw gemak voelt bij ons.

6

Met iedere cliënt wordt voor het in

De zorgleveringsovereenkomst wordt

gebruik nemen van het appartement ­

zowel door de zorgaanbieder als door

een zorgleveringsovereenkomst afge-

de cliënt ondertekend. Om de onder­

sloten, waarin de rechten en plichten op

tekening volgens de g ­eldende regels

het gebied van zorg- en dienstverlening

te laten verlopen is het noodzakelijk dat

Praktisch gezien is er een groot aantal

Pensioenfonds, Sociale verzekerings­

van zowel de zorgaanbieder als de

u een geldig iden­ tificatiebewijs kunt

zaken dat geregeld moet worden.

bank, familie, vrienden en kennissen,

cliënt ­

overleggen.

Hierbij valt te denken aan het opzeggen

enzovoorts mag niet vergeten worden.

leveringsovereenkomst wordt van te

opname een kopie van een geldig ­

van telefoon, huur, gas, elektra en water

Tot slot het regelen van de verhuizer

voren met u besproken.

­identiteitsbewijs te ­overhandigen.

(het noteren van de standen). Bij op­

en de inrichting van uw appartement.

name op de verpleegunit zult u tevens

Met vragen kunt u terecht bij de ­receptie

uw huisarts op de hoogte moeten

van het zorgcentrum.

stellen van uw verhuizing, omdat de ­ medische zorg zal worden overge­

Wij vertrouwen erop dat u bij uw

nomen door de verpleeghuisarts.

verhuizing de rust van de andere ­ ­cliënten respecteert.

Ook het uitschrijven bij uw oude gemeente en het sturen van adres­ ­ wijzigingen aan het Bevolkingsregister

Huisregels

van

Binnen Vroenhof is een aantal huis­

de

gemeente

Valkenburg

aan

de Geul en aan uw ziektekosten­ -

regels vastgesteld, die nodig zijn om

verzekering,

het

bijvoorbeeld dagelijks zaken goed te

verzorgingshuis), Groene Kruis, tijd­

laten verlopen of om de veiligheid ­

schriften

te waarborgen. Wij vragen u dan ook

en

huisarts dagbladen,

(voor uw

even­ -

tuele kerkgenootschap, verenigingen,

deze huisregels te respecteren.

De huisregels zijn in deze brochure in paarse kaders weergegeven.

beschreven

zijn.

Deze

zorg­

Daarnaast

dient

u

bij

Indeling van het zorgcentrum Ons zorgcentrum bevat 98 een­ persoonsappartementen, verdeeld over vier woonlagen. Op afdeling 2 bevindt zich de psychogeria­ trische verpleegunit. De etages zijn bereikbaar via drie liften (twee liften voor de verpleegunit).

aula

(met

kapsalon/pedicure/schoonheidssalon, kantoren, kleedruimten personeel, diverse ingangen tuin.

Afdeling 1 cliëntenappartementen,

lingskeuken, bussen,

Begane grond

badkamer,

Hoofdingang,

receptie,

borden,

liften,

drie

­garderobe/toiletten,

informatie­

cliëntenapparte­

menten, kantoor geestelijk verzorger,

Liften, De indeling van het gebouw is als volgt:

winkel),

afdelingskantoor,

voorraadruimte, personeelstoilet

afdepost­

centrale en

huis­kamer.

satellietkeu­ ken, drankautomaat,

Vervolg op pagina 8

een

7


Indeling van uw appartement

• zorgoproepsysteem in badkamer

schade, toegebracht aan eigendommen

Vroenhof kent twee soorten appar­­­ te­

en woon-slaapkamer. Desgewenst

van het zorgcentrum, zal het zorg­

menten:

kan een halsalarm verstrekt worden;

centrum een vergoeding vragen. De

­nieuwbouw en de appartementen in de

• brievenbus (op de verpleegunit

mogelijkheid bestaat uw TV-toestel aan

bouw in het verlengde van de receptie.

hangen deze buiten de afdeling).

te sluiten op onze interne kabelkrant.

de

appartementen

in

de

Uw appartement kunt u naar eigen

Op afdeling 1 bevindt zich tevens

smaak inrichten. Wij vragen u wel dit

Bij vertrek dienen deze voorzieningen in

H. Mis en het rozenkransgebed volgen.

zodanig te doen dat medewerkers de

goede staat in het appartement achter

Grote activiteiten worden gefilmd en

benodigde zorg kunnen leveren.

te blijven, verder dient het appartement

uitgezonden, zodat u niets hoeft te

te worden achtergelaten in de staat

­missen als u onverhoopt in uw appar­ tement moet blijven.

de verbinding met het convent van de Montfortanen. Het is toegestaan de

De volgende voorzieningen zijn aan­

waarin het is opgeleverd. Zo kunt u

­kapel te bezoeken, verder is het convent

gebracht*:

­gordijnen en vitrages naar eigen keuze

privé-terrein.

• een aansluiting op de kabel

ophangen, echter bij het verlaten van

(voor televisie en radio);

het appartement dienen de originele

• een telefoonaansluiting;

vitrages en overgordijnen weer aan­ ­

Het houden van vogeltjes en vissen

Liften (twee), cliëntenappartementen,

• keukenblok met koelkast en

wezig te zijn. Eigendommen van de

is toegestaan, mits u die zelf kunt

huiskamers,

kookplaatje;

cliënt die achterblijven worden op ­

verzorgen en zij niet voor overlast

lings­kantoor, centrale badkamer, post­

• hang- en legkast;

kosten van de cliënt door het zorg­ ­

zorgen. Andere huisdieren zijn,

bussen, linnenkamer, personeelstoilet

• badkamer met douche, wastafel

centrum weggebracht. Voor eventuele

mede uit oogpunt van veiligheid,

en de artsenkamer. Afdeling 2 is een

en toilet;

niet toegestaan. Bezoekers mogen

­gesloten afdeling.

• vitrage en overgordijnen;

hun huisdieren meenemen.

Afdeling 2 (verpleegunit) 8

U kunt er de laatste nieuwtjes lezen, de

afdelingskeuken,

afde­

• vloerbedekking (linoleum);

Afdeling 3 Liften,

• automatische zonwering (behoudens afde-

enkele appartementen op de begane

lingskeuken, afdelingskantoor, postbus-

cliëntenappartementen,

grond; deze zijn voorzien van screens);

sen, linnenkamer, centrale badkamer,

• ophangrails (er mag niet geboord

personeelstoilet

worden in muren, deuren en tegels);

en

wasgelegenheid

(wasmachine en droger).

• armatuur en energiezuinige lampen in keuken en toilet;

Afdeling 4 (zolderverdieping)

• rookdetectoren (deze zijn op de

Personeelsruimten, technische r­ uimten,

brandmeldcentrale aangesloten);

ruimte voor fysiotherapie en bergingen. * Voor eventuele kosten zie bijlagen bij uw zorgleveringsovereenkomst

9


Zorgverlening binnen Vroenhof Het zorgteam is het eerste aanspreekpunt voor cliënten en familie. Het is b ­elangrijk om een vertrouwensband met cliënten te ontwikkelen. Binnen elk team is een afstem­ mer van zorg werkzaam. Deze begeleidt de cliënt gedurende de opname, draagt zorg voor continuïteit van de uitvoering van het zorgleefplan en is eerste aanspreekpunt voor ­ de cliënt. 10 De teams vallen onder de verant­ woordelijkheid van de RvE-managers.

Wanneer u dit niet meer zelfstandig

de

verzorgingsafdeling

belang. Met deze werkwijze wordt

Voor de cliënten van de verpleegunit

­af­gestemd zorgleefplan op­gesteld kan

• uw huisarts laten bellen;

wordt de medische en farmaceutische

worden.

• afspraken laten maken met

zorg

Het zorgleefplan wordt na ­opname in

specialisten, therapeuten, enz;

geregeld. ­

de

concept opgesteld tijdens het MDO

• medicijnbestellingen laten verzorgen;

­verpleegunit omdat ze multidisci­­pli­

(Multi Disciplinair Overleg). Daarna

• het beheer en de distributie van

naire

begeleiding

wordt het besproken en v ­ ast­gesteld in

uw medicijnen laten verrichten;

nodig hebben. Het multidisciplinaire

overleg met de cliënt/eerste contact­

• ziekenvervoer en de Algemene

team, bestaande uit specialist ouderen-

persoon van de cliënt en regelmatig

Hulpdienst Valkenburg laten regelen.

geneeskunde, psycholoog, fysiothera-

­geëvalueerd en aangepast. Anders dan

peut, ergotherapeut, logopedist, diëtist,

op de verzorgings­afdelingen is binnen

maatschap­ pelijk werker en geestelijk

de verpleegunit de specialist ouderengeneeskunde m ­ edisch eindverantwoor-

team:

Medische en farmaceutische zorg op de verzorgingsafdelingen Op

Zorg en behandeling binnen de verpleegunit

kunt uitvoeren, kunt u door het zorg­

van­

wel

door Cliënten

behandeling

het

zorgcentrum

wonen en

bereikt dat een goed op de cliënt ­

op

Vroenhof kiest u uw eigen huisarts

Bij bezoek aan specialisten e.d. dient u

verzorger,

en apotheek. (Voor de verpleegunit

een beroep te doen op uw familie,

­behandeling en begeleiding. Uitgangs-

is dat anders, zie ‘zorg en behande­ling

vrienden,

binnen de verpleegunit’). Uw huisarts is medisch eindverantwoordelijk voor alle medische zaken.

draagt

zorg

voor

deze

delijk voor alle medische ­zaken.

vrijwilligers

punt is te kijken naar behoeften en

om u zonodig daarbij te vergezellen.

mogelijkheden van de cliënt en niet ­

Bij

vrijwilligers

vanuit de dingen die niet meer kunnen.

Uitgebreide informatie over de wet- en

dient u gebruik te maken van taxi­

Multidisciplinaire samenwerking t­ ussen

regelgeving voor de verpleegunit kunt

vervoer, waarbij de kosten voor eigen

behandelaars, begeleiders en verzor-

u vinden in deel 3 van de cliënten­

rekening zijn.

genden is voor de cliënt van essentieel

informatie van Cicero Zorggroep.

kennissen

begeleiding

of

door

11


Huishoudelijke/ dagelijkse gang van zaken Huishoudelijke zaken

koffie drinken. In de winkel en bij de

en bent u niet in de gelegenheid naar

receptie kunt u daarvoor consumptie­ ­

de aula te komen, dan wordt er door

kaarten kopen. Verder is er in de hal nog

de medewerkers op uw appartement

een fris­drankenautomaat en een koffie-

koffie en thee gezet.

automaat.

Bij bezoek dient u zelf zorg te dragen

Kunt u zelf geen koffie en thee zetten

voor koffie, thee, de afwas, etc.

Activiteiten

Elke maand krijgt

Het klein dagelijks huishoudelijk werk van uw appartement behoort, voor zo ver mogelijk, gedaan te worden door

u een overzicht van

u zelf. Een maal per week komt een ­medewerker uw appartement schoon-

Het hoofddoel van de activiteiten­

wat er die maand

maken.

begeleiding is de cliënten te helpen

te

Vroenhof scheidt alle afval. Aan de

bij het vinden van een zinvolle dag­

zijn

voorzijde van het gebouw bevindt zich

besteding. De activiteitenbegeleiding

zangmiddagen, op-

Vanzelfsprekend

doen

is.

Er

themaweken,

naast de afvalcontainers een glasbak en

gebruiken.

wordt

biedt hierin ondersteuning, begeleiding

tredens van koren, gezamenlijke eet­

een papiercontainer. Wij vragen u dan

rekening gehouden met op medische ­

en structuur. Activiteiten worden zowel

activiteiten, u kunt kaarten, schilderen,

indicatie

diëten.

centraal (voor het hele zorgcentrum)

meedoen met Meer Bewegen voor

Cliënten van het verzorgingshuis dra­

als groepsgewijs en individueel aan­

­Ouderen enzovoort. Kortom, een ruime

Maaltijden

gen zelf zorg voor de broodmaaltijd en

geboden. Er wordt geprobeerd de

keuze en het is altijd heel gezellig.

Het zorgcentrum draagt zorg voor

ontvangen ­ maandelijks een landelijk

­activiteiten zoveel mogelijk aan te laten

U wordt hierover geïnformeerd door

drie maaltijden per dag: twee brood­

vastgestelde vergoeding.

sluiten bij de wensen en mogelijk­ -

middel van informatie op de publicatie-

maaltijden en een warme maaltijd.

In uw appartement kunt u zelf voor

heden van elke cliënt. Het aanbod van

borden op diverse plaatsen in het

De broodmaaltijden kunt u op uw

­koffie en thee zorgen. Daarnaast bestaat

­acti­viteiten is zeer divers.

­zorgcentrum en via de kabelkrant.

eigen

De

de mogelijkheid om dit gezamenlijk te

warme maaltijd en het avondeten ­

gebruiken in de aula. Bezoekers kunnen

Voor iedere cliënt bestaat de mogelijk-

meld wanneer uw familie bij de activi-

kunt u zowel op uw ­ appartement als

in de ochtenduren tussen 10.30u en

heid deel te nemen aan een breed

teit uitgenodigd is. De consumpties

gezamenlijk in het ­ ­ restaurant in de

11.30u en op zaterdag- en zondag­

­pakket van activiteiten. Deze activiteiten

van familie zijn voor eigen rekening.

aula nuttigen. Dagelijks wordt een

middag ook tussen 14.30u en 15.30u

vinden vooral in groepsverband plaats.

Naast de recreatieve groepsactiviteiten

keuzemenu aangeboden en het is ­

tegen betaling eveneens hier een kopje

12 ook afval gescheiden aan te bieden.

appartement

gebruiken.

voorgeschreven

Op het maandprogramma staat ver-

In de eerste weken na opname maakt

zijn er activiteiten voor mensen met een

mogelijk gasten aan te melden om ­

de activiteitenbegeleiding een afspraak

complexere zorgvraag. Voor deze be-

mee te eten tegen betaling.

met de nieuwe cliënt en zal onder

woners zijn er aangepaste activiteiten

Cliënten van de verpleegunit kunnen

­andere de wensen en voorkeuren van

op de diverse huiskamers van de afde-

de drie maaltijden in de huiskamer van

de cliënt bespreken en vastleggen in

lingen. Deze worden eveneens aange-

de afdeling of in het eigen appartement

het activiteitenplan.

stuurd door de activiteitenbegeleiding. Vervolg op pagina 14

13


Elke

enkele

­gesproken boek. Informatie hierover is

een rozenkransgebed. De bewoners

Voor de bewoners van de verpleegunit

­vrijwilligers de bibliotheek in de aula.

donderdag

verzorgen

te krijgen bij de activiteitenbegeleiding

van Vroenhof kunnen hieraan deel­

is er regelmatig een eigen viering.

Voor wie dit wil of nodig heeft, bestaat

in de aula.

nemen.

de mogelijkheid boeken te lenen met

Daarnaast beschikt Vroenhof over de

Op zondagmorgen vindt de Eucharistie-

Jaarlijks is er in Vroenhof de gelegen-

een groot lettertype. Wanneer u slecht

mogelijkheid om via de kabelkant twee

viering plaats in de aula. Bent u niet in

heid voor de bewoners om deel te ne-

ziet kunt u gebruik maken van het

dagbladen te beluisteren.

de gelegenheid de eucharistieviering

men aan een viering met gezamenlijke

bij te wonen, maar wilt u wel graag

ziekenzalving (Sacrament der Zieken).

de communie ontvangen, dan kunt u

Van de geestelijk verzorger kunt u ook

dit

Geestelijke zorg en liturgie

doorgeven.

een ziekenzegen ontvangen. Ook op

De communie wordt u dan in uw

aan

de

verzorging

deze wijze bieden wij u ondersteuning

­appartement gebracht.

bij het ouder worden en ziek zijn.

Het gaan wonen in een zorgcentrum is

‘waarom overkomt mij dit?’, ‘wat maakt

Via het interne circuit is de eucharistie-

vaak een hele stap. Zorg nodig hebben

het leven de moeite waard?’. Maar ook

viering ook op uw eigen televisie te

De folder ‘Geestelijke verzorging’ is als

betekent dat je voor een deel van

over rouwverwerking, schuldgevoelens

­volgen.

bijlage bijgevoegd.

­anderen afhankelijk wordt en anderen

of vragen rondom het levenseinde.

moet toelaten in je leven. Maar het

Dat

hoeft

niet

altijd

zwaarwichtig

14 ­betekent ook afscheid moeten nemen

te zijn. De geestelijk verzorger is er

van je eigen vertrouwde omgeving

ook als uw verhaal ‘gewoon’ eens kwijt

en je eigen vertrouwde leven. Voor

wilt. In elk geval zijn de gesprekken

veel mensen is deze fase van hun

­altijd vertrouwelijk.

Servicediensten

eigen levensverhaal. Maar ook een ­

In de kapel van de paters Montfortanen

Receptie

periode ­

is dagelijks een eucharistieviering en

De receptie is maandag tot en met

leven een tijd van terugkijken op hun van

vragen

rondom

het

15

­levenseinde. Dit alles kan veel vragen

­vrijdag geopend van 8.00 tot 20.00 uur,

oproepen en er kunnen zich emoties

op zaterdag en zon- en feestdagen van

aandienen die misschien niet zomaar

9.00 tot 20.00 uur.

te verwerken zijn. Omdat wij beseffen dat welzijn niet

De receptionistes dragen zorg voor:

• bestelling van maaltijden voor

­alleen een lichamelijke, maar zeker ook

• informatie;

bezoekers;

een geestelijke kant heeft, is er naast

• het telefoonverkeer;

• afbestellen van maaltijden;

alle

• postverdeling voor de afdeling

• reservering van ruimtes;

geestelijke verzorging. De geestelijk ­

(post wordt in de middaguren

• faxen en kopiëren (kopieerkosten

verzorger

bezorgd in de postbus naast

zijn voor uw rekening);

uw voordeur);

• verkoop van ansichtkaarten.

andere

disciplines

kan

u

een

dienst

ondersteunen

in

gesprekken over bestaansvragen als ­

Vervolg op pagina 16


Via de receptie kan men verzoeken

was- en stoomgoed. Het reinigen van

Wensen, idee of ongenoegen

doorgeven aan of een afspraak maken

uw was- en stoomgoed bij D.L.I. dient

Heeft u een wens, idee of bent u ergens

met:

u zelf te betalen middels een machti-

niet helemaal tevreden over, dan kunt u

• clustermanager;

gingsformulier. Als u dit wenst kunt u

dit doorgeven via het wensenformulier.

Kapsalon, pedicure en ­schoonheidssalon

hiervoor via de medewerkers van de

Dit formulier ligt op elke balie bij de

• technische dienst;

afdeling een afspraak maken. Een ­

­zusterposten op de afdelingen (behalve

• geestelijk verzorger/pastor;

Op de begane grond vindt u de kap­

overeenkomst wasvoorziening (in te ­

op de begane grond en de verpleeg­

• verantwoordelijke keuken;

salon, pedicure en schoonheidssalon.

leveren ­

een

unit) en is te ­verkrijgen bij de receptie

• activiteitenbegeleiding.

De tijden van aanwezigheid staan

­machtigingsformulier (in te leveren bij

en bij de cliëntvertrouwenspersoon.

­vermeld op het raam van de ruimte en

de receptie) zijn als bijlage toegevoegd.

U kunt de ­ formulieren inleveren bij

Bij de receptie bevindt zich een brieven-

in het weekprogramma. U kunt zelf

Uiteraard is het ook mogelijk dat uw

de receptie en bij de zusterpost op

bus voor uitgaande (voldoende gefran-

een afspraak maken.

kinderen of familie uw was verzorgen.

uw ­ afdeling. De medewerkers van de

keerde) post. Deze wordt op werkdagen

De

om ± 16.30 uur geledigd. De binnen­

kapper en pedicure zijn voor eigen ­

Op de verpleegunit wordt het platgoed

gekomen post wordt dagelijks in uw

­rekening.

door de afdeling geleverd en gereinigd.

brievenbus bezorgd.

Voor cliënten van de verpleegunit

• RvE-manager;

geldt

16

kosten

dat

van

op

de

afdeling)

en

schoonheidssalon,

wanneer

ouderengeneeskunde ­

­receptie ­zorgen voor de afhandeling.

Contactuurtje Maandelijks is er een contactuurtje voor

de

specialist

Het is niet toegestaan was te ­

cliënten. Hierbij zijn leden van het ma-

een

medische

drogen buiten het raam of elders

nagement en de cliëntenraad aanwezig.

in het g ­ ebouw.

Zij vertellen u het laatste nieuws en u

indicatie afgeeft de k­osten voor de ­

kunt mededelingen doen en/of vragen

­pedicure vergoed worden.

Logeren

stellen. Van dit contactuurtje wordt al-

Opticien en gehoorspecialist

Indien uw familie en/of kennissen in

tijd een verslag gemaakt, dit kan afge-

De gehoorspecialist is maandelijks aan-

de buurt willen logeren, kunnen de

haald worden bij de receptie.

wezig, de opticien twee keer per jaar.

­receptiemedewerkers u hierover infor-

Daarnaast is er een aantal malen per

Data en tijdstippen staan vermeld op de

matie verstrekken. In de nabijheid van

jaar een ­ informatieavond voor de

publicatieborden.

het zorgcentrum bevinden zich diverse

­contactpersonen van de verpleegunit.

Winkel

uitstekende hotels.

In de aula bevindt zich onze winkel

Wasserij

“de Kalbas”. De winkel is zes dagen

Zorgcentrum Vroenhof heeft een sa-

per week geopend. U kunt er brood,

menwerkingsovereenkomst met was-

­beleg, toiletartikelen, snoep, post­zegels,

serij D.L.I. (Drycleaning & Laundry

­strippenkaarten voor streek­vervoer en

International) ­

Deze

In ons zorgcentrum is een aantal vrij­

gaan met hen kleding kopen. Bij bege-

nog veel meer kopen.

wasserij kan zorgdragen voor al uw ­

willigers actief. Zij helpen de activitei-

leiding door vrijwilligers dient u gebruik

tenbegeleiding met het organiseren en

te maken van taxi­ vervoer, waarbij de

ondersteunen van activiteiten. Ze gaan

kosten voor eigen rekening zijn.

te

Landgraaf.

Vrijwilligers

bij bewoners op bezoek of met hen wandelen. Indien nodig begeleiden ze bewoners naar het ziekenhuis of

17


Technische zaken en sleutels Storingen Indien er iets defect raakt in uw appartement, dan kunt u dit melden aan een medewerker zorg of bij de receptie. Zij zullen dan zorg dragen voor afhandeling door de technische dienst. Is er iets defect aan uw eigendommen (lampen, tv, radio, meubels etc.) dan dient u zelf zorg te dragen voor reparatie of dit uit te laten voeren door derden, beide voor eigen rekening. De appartementen zijn voorzien van

ner van het zorgcentrum o ­ ntvangen, te

een voordeur met bel.

gebruiken bij de hoofd­ ­ ingang. Deze

U krijgt bij uw komst:

mag niet uitgeleend ­worden aan fami-

• 1 voordeursleutel van het appar-­

lie of andere bezoekers. Bij verlies dient

tement.

u direct de r­ eceptie te waarschuwen (de

Behalve u, kunnen uitsluitend de­

receptioniste zal vervolgens de chip

manager, de technische dienst en

blokkeren). U wordt verzocht aan de

18 het dienstdoende personeelslid de

Bij de hoofdingang wordt geregistreerd

kunnen u hierover meer informatie

wie, naast onze bewoners, in huis is

­verstrekken. Bij calamiteiten is het van

(medewerkers,

leveranciers

groot belang te weten wie er wel en

etc.). Elke bezoeker wordt dan ook

niet aanwezig is. Indien u voor korte of

gevraagd bij komst en vertrek dit te ­

langere tijd afwezig bent dient u dit bij

registreren. De receptiemedewerkers ­

de receptie te melden.

bezoek,

Veiligheid: calamiteitenregeling/ brandpreventie

sleutel géén naam/adres te bevestigen.

Er geldt in het hele zorgcentrum een rookverbod met uitzondering van uw

deur openen.

De kosten voor een nieuwe sleutel

­eigen appartement (mits de mede­werkers hiervan geen last ondervinden) en

Dit zal echter alleen gebeuren als

of deuropener bij verlies zijn voor­

de rokersruimte voor het personeel.

het strikt nodig is.

rekening van de cliënt.

Het zorgcentrum is beveiligd tegen brand volgens voorschriften van de ­brandweer. In elke ruimte van het zorgcentrum bevinden zich brandmelders,

• 1 brievenbussleutel. U bent uiteraard niet gebonden aan

ook in uw appartement. Zodra er sprake is van rookontwikkeling wordt er

Uw postbus bevindt zich bij de

tijden van uitgaan en thuiskomen. ­

naar de receptie (overdag) of de zusterpost van afdeling 2 (’s nachts) en de

­voordeur van uw appartement, voor

U wordt echter wel verzocht rekening

­regionale alarmcentrale een signaal doorgegeven. De brandweer is dan binnen

de verpleegunit in het portaal van

te houden met het volgende:

enkele minuten ter plaatse.

het trappenhuis.

• De voordeur is bij afwezigheid van

U dient dan de instructies van brandweer en medewerkers op te volgen.

Het verlies van een sleutel dient u

de receptioniste gesloten.

­direct bij de receptie te melden. U bent zelf ­ verantwoordelijk voor het ­ afsluiten van uw voordeur en uw postbus. Indien

gewenst

kunt

u

een voordeurchip/deurope-

• U kunt dan uw deuropener g ­ ebruiken of bellen (bellen geldt tevens voor

Op vastgestelde plaatsen in het zorg-

schoolde BedrijfsHulpVerleners (BHV-

uw bezoek). U wordt dan door

centrum is goed werkende blusappara-

ers) in huis. Voor de algehele veiligheid

het dienstdoende personeelslid

tuur aanwezig. Deze apparatuur is

dient u zich te onthouden van het

-na spreekcontact via de inter-

zo opgesteld dat in een noodgeval

­gebruik van gevaarlijke, ondeugdelijke

­iedereen er snel en adequaat mee om

apparatuur, alsmede van handelingen

kan gaan. Er zijn altijd voldoende ge-

die

com- binnengelaten.

aanzienlijke

risico’s

met

Vervolg op pagina 20

zich

19


• Breng in geen geval grendels, haken

• Zorg voor voldoende verlichting

en andere sloten op de binnenkant

in uw appartement en op de gangen.

van de toegangsdeur van uw

• Plaats geen bloemen, planten,

­meebrengen. Hierbij kunt u o.a. denken

appartement aan.

kapstokken, meubelstukken of

aan roken in bed of het legen van

• Zorg dat u voldoende bewegings-

rollators op de gangen.

­asbakken in prullenmanden.

ruimte hebt in uw appartement.

Hierdoor kunnen gevaarlijke

Het is niet toegestaan tijdens of na het

Vermijd obstakels en zet uw

situaties ontstaan.

roken op uw appartement de voordeur

appartement niet te vol met

• Sluit uw appartementdeur af

open te zetten. Uw medecliënten en

meubelstukken enz.

wanneer u uw appartement verlaat.

medewerkers kunnen hinder onder­

• Zet bij het naar bed gaan

Voorkom diefstal.

vinden van uw rook. Tevens is het

• Indien u uw appartement, afdeling

en bij het verlaten van

• In de trappenhuizen dienen

uit veiligheidsoverwegingen door de

of het zorgcentrum moet verlaten

uw appartement uw

de deuren altijd dicht te zijn.

brandweer niet toegestaan rolstoelen,

verneemt u dit van de medewerkers

tv-toestel uit (d.m.v.

• Treft u verdachte personen in of

de knop aan de TV), laat

rond het gebouw aan, waarschuw

rollators

en

scootmobielen

in

de­ of de brandweer. Ga in dat geval

gangen te plaatsen.

terstond via de trap naar het

het toestel NIET “stand by” staan.

dan meteen de dienstdoende

Jaarlijks organiseert Vroenhof ­minimaal

aangewezen ‘trefpunt’. U dient daar

• Zet geen bloemen of planten op

medewerker, door de zorgoproep

20 één ontruimingsoefening. Het calami-

door te geven dat u in veiligheid bent.

uw TV.

te activeren (druk op rode knop).

teitenplan ligt ter inzage bij de receptie.

• Ga nooit richting brand of terug naar uw appartement om nog iets op

Belangrijke tips bij calamiteiten

te halen.

Cliëntenraad

Blijf kalm en voorkom paniek. doende verzorgende door op de

Tips ter voorkoming van calamiteiten

zorgoproep (rode knop) te drukken.

• Rook nooit in bed.

• Houd ramen en deuren gesloten.

• Laat geen kaarsen of waxinelichtjes

• Maak nooit gebruik van de lift in

op uw appartement branden.

geval van brand!

• Bewaar nooit spiritus, vlekkenwater,

• Is de brand gering van omvang,

wasbenzine en andere lichtontvlam-

Tot de bevoegdheden van de raad

­wasserij, activiteiten, etc.).

probeer deze dan te doven met

bare materialen op uw appartement.

­behoren:

De cliëntenraad vergadert ongeveer

bijvoorbeeld een natte doek.

• Indien u gebruikte asbakken leeg-

• het recht op het geven van advies;

één maal per maand, waarbij ook de

• Volg stipt de instructies op die u

maakt in de prullenmand, zie er dan

• het recht op het doen van voorstellen;

clustermanager wordt uitgenodigd.

krijgt van de medewerkers en de

op toe dat alle peuken goed

• het recht tot instemming;

Naast de lokale cliëntenraden heeft

brandweer.

gedoofd zijn.

en dit inzake cliënten- en instellings­

­Cicero Zorggroep een Centrale Cliënten­

gebonden materie (inrichting, organi­

raad, waarin vanuit iedere lokale raad

satie van zorg en diensten, voeding,

een persoon zitting heeft.

• Waarschuw onmiddellijk de dienst-

De cliëntenraad heeft tot taak om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten te behartigen. De leden van de raad worden door de ­cliënten gekozen. Zowel de verzorgings- en de verpleegcliënten, als de cliënten van de dagverzorging en dagbehandeling worden vertegen­ woordigd in de lokale cliëntenraad.

21


Wettelijke vertegenwoordiging in geval van PG

Vertrouwenspersoon Binnen Vroenhof is een cliëntvertrouwenspersoon

Wanneer u zelf niet (meer) in staat bent

benoemd.

om over uw eigen medische situatie Meer informatie hierover vindt u in bijgevoegde folder

te kunnen beslissen, treedt een ver­

“Cliëntvertrouwenspersoon”.

tegenwoordiger op, die uw belangen in ­voorkomende situaties behartigt. Verdere

Klachtencommissie

informatie

over

• Wet- en regelgeving • Financiën en verzekeringen • Beleid en procedures

wettelijke

vertegenwoordiging treft u aan in ­ deel 3 van de cliënteninfo van Cicero

Wij streven ernaar uw verblijf zo goed mogelijk aan te passen aan uw wensen. Vertrouwelijk

De commissieleden zijn tot geheimhouding verplicht en zullen alle informatie vertrouwelijk behandelen.

Advies en bijstand Wanneer u het moeilijk vindt om iemand aan te spreken op zijn verantwoordelijkheden of wanneer u advies wilt inwinnen, dan kunt u zich te allen tijde laten bijstaan. Uw adviseur kan bijvoorbeeld aanwezig zijn bij het gesprek en/of u helpen bij het op schrift stellen van uw klacht. Advies en bijstand kunnen worden verleend door de vertrouwenspersoon.

Zorggroep.

Deze klachtenregeling is van toepassing op de volgende zorgcentra: •

Zorgcentrum Aan de Bleek

Zorgcentrum Ave Maria

Zorgcentrum Bronnenhof

Zorgcentrum ’t Brook

Zorgcentrum Catharina Daemen

Zorgcentrum Elvira

Bereikbaarheid, ligging en parkeren

22 Toch kunnen er zich zaken voordoen, waarover u ­ontevreden bent. Wij verzoeken u om uw klachten of Indienen van een klacht

Zorgcentrum Emmastaete

Zorgcentrum Huize Louise

Zorgcentrum Leontine

23

ontevredenheid eerst te kennen te ­ ­ geven aan de Een klacht kan worden ingediend door: • de cliënt; • de wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt; • de contactpersoon van de cliënt, die als zodanig bij de administratie van het zorgcentrum staat geregistreerd.

Zorgcentrum Op den Toren

Zorgcentrum Pius

Zorgcentrum Schuttershof

Zorgcentrum Vroenhof

Bereikbaarheid

RvE-manager. Met eventuele klachten waarvan u vindt dat ze onvoldoende opgelost worden, kunt u terecht bij Klachten, gericht aan de klachtencommissie, dienen bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend bij:

De klachtenregeling staat open voor alle cliënten van Cicero Zorggroep, dus ook voor cliënten die (nog) thuis wonen.

Heeft u klachten? Laat het ons weten!

Zorgcentrum

station van Houthem-St.Gerlach ligt

Vroenhof

is

gelegen

Vroenhof

op

een

loopafstand

van

aan de rand van het dorp Houthem-­

20 minuten. Vlak bij het zorgcentrum

St. Gerlach, een kern behorende tot

vertrekt

regelmatig

­Klachtenregeling Cicero ­Zorggroep” treft u als bijlage

de gemeente Valkenburg aan de Geul.

in

richtingen

aan bij deel 3 van de cliënteninfo, of kunt u ­opvragen bij:

Het

de

­Meerssen. Inlichtingen over vertrek- en

Valkenburg

aankomsttijden van de treinen en ­

de klachtencommissie Cicero Zorggroep. Secretariaat Klachtencommissie Cicero Zorggroep t.a.v. mw. R. de Jonge-Hulshof p/a zorgcentrum Schuttershof Kochstraat 10, 6442 BE Brunssum

De folder “Heeft u klachten? Laat het ons weten! Adres Landelijke Beroepscommissie Klachten: Postbus 8258 3053 RG Utrecht I www.lbkz.nl Adres Inspectie voor de Gezondheidszorg: Postbus 90137 5200 MA ‘s-Hertogenbosch I www.igz.nl

Klachtenregeling Cicero Zorggroep

Postbus 96 | 6430 AB Hoensbroek Zandbergsweg 111 | Hoensbroek

T 045 563 74 00 | F 045 563 74 90 E info@cicerozorggroep.nl

Secretariaat Klachtencommissie Cicero Zorggroep Cicero folder klachtenregeling-41 1

zorgcentrum

provinciale ­

I www.cicerozorggroep.nl

30-10-2008 09:38:39

T 045 - 563 74 61

Financiën en verzekeringen

weg

ligt

vlak

tussen

bij

de

en Meerssen, nog net binnen de

bussen ­

gemeente ­

receptie.

Valkenburg.

Vanaf

het

Parkeren Vroenhof is in het bezit van twee p ­ arkeerterreinen. Het verharde terrein voor de hoofd­ ingang dient

Voor informatie over financiën en ­verzekeringen verwijzen wij u naar deel 3 van

vrijgehouden te worden vanwege de toegankelijk-

de cliënteninfo van Cicero Zorggroep.

heid van het gebouw bij calamiteiten!

zijn

te

een

buurtbus

Valkenburg

verkrijgen

bij

en

de


Tot slot Wij hopen dat wij u met deze brochure enig inzicht hebben verschaft in het reilen en zeilen binnen Vroenhof. Wanneer u zaken mist in deze infor­

verblijf in Vroenhof prettig voor u zal

matiebrochure, dan kunt u dit melden

zijn en dat u zich snel thuis zult voelen.

bij de receptie. Wij hopen dat uw­

Bijlagen:

24

1.

2 zorgleveringsovereenkomsten

2.

Folder geestelijke verzorging

3.

Overeenkomst wasserij en machtigingsformulier (automatische incasso)

4.

Folder cliëntvertrouwenspersoon

Putweg 1 | 6301 KL Houthem-Valkenburg aan de Geul T 043 604 07 00 | F 043 604 15 25 E receptie.vroenhof@cicerozorggroep.nl I www.cicerozorggroep.nl

Zorgcentrum vroenhof  

Cicero Zorggroep - Valkenbug a/d Geul