Page 1

NR. 2 - Juni 2014

LIMBURGS EXPERTISE CENTRUM VOOR REVALIDATIE

Achtergrond GRZ In februari informeerden we jullie door middel van een nieuwsbrief over de zaken in het kader van de doorontwikkeling van de geriatrische revalidatie van Cicero in 2013 werden opgepakt en de plannen voor 2014. Graag nemen we jullie in deze nieuwsbrief mee in de ontwikkelingen om onze ambities verwezenlijken op het gebied van geriatrische revalidatiezorg vanaf februari tot nu. Immers, Cicero heeft zich voorgenomen uit te groeien tot het Limburgs Experticecentrum voor (geriatrische) Revalidatie en wil hier: •

top kwaliteit en maatwerk leveren

in een gestroomlijnde omgeving

met gepassioneerde professionals

winstgevend aanbieden

tegen concurrerende tarieven

Therapeutisch klimaat Een revaliderende omgeving vraagt om een therapeutisch klimaat. Een klimaat dat een heel andere sfeer ademt dan we gewend zijn op onze permanente verblijfsafdeling. Alle facetten van de omgeving, het dagelijkse ritme en de


manier van werken dienen het spoedige herstel van niveau van functioneren van de cliënt te faciliteren, met als doel terugkeer naar de thuissituatie. Om dit therapeutisch klimaat te bevorderen zijn de afgelopen maanden al heel wat praktische zaken op de GRZ afdelingen in gang gezet. Zo is afdeling Plataan begonnen met het instellen van een buffet waar revalidanten zelf hun maaltijden kunnen afhalen. Afdeling de Eik is gestart met een pilot waarin de revalidant een eigen individuele therapiekaart krijgt (Go4it kaart), waar therapeuten doelen en planning op noteren. De GRZ afdeling van ’t Brook is tijdelijk ingetrokken in het gebouw van Adelante, omdat de eigen locatie gerenoveerd wordt. Deze verhuizing wordt aangegrepen om een aantal werkzaamheden anders in te richten waarbij het therapeutisch klimaat meer centraal komt te staan. Bij ’t Brook is men o.a. gestart om, de revalidanten waarbij dit verantwoord is, de medicatie in eigen beheer te geven. In het kader van de kennisuitwisseling en om te voorkomen dat we het wiel op drie plekken zelf moeten uitvinden, heeft ook uitwisseling van verplegende medewerkers en activiteitenbegeleiders tussen GRZ locaties plaatsgevonden. Tenslotte heeft in april een bijeenkomst plaatsgevonden waar met artsen, behandelaren, afstemmers van zorg, zorgtoewijzers en management is gesproken over therapeutisch klimaat. De teams van iedere revalidatieafdeling werkten vervolgens voorstellen uit voor de diagnosegroepen die zij zelf het meeste behandelden. Deze voorstellen zijn samengevat en vertaald in een plan van aanpak per afdeling, dat binnenkort naar alle teamleden V en V en behandelaren van de GRZ gecommuniceerd zal worden.

Doorontwikkeling zorgpaden In 2013 zijn in afstemming met betrokkenen per diagnosegroep zorgpaden beschreven. Deze zorgpaden geven voor de fasen vóór opname, observatie en diagnostiek, behandeling en ontslag grofmazig per discipline de aard van de betrokkenheid weer.


Vanuit het behandelteam van afdeling Plataan werd de behoefte geuit de bestaande zorgpaden nader te specificeren voor de cognitieve doelgroep die met name bij hen geplaatst wordt. Deze specificatie is opgepakt door een werkgroep en zit in de laatste fase van afronding. Vanaf 1 januari 2014 is het financieel binnen de DBC ook mogelijk revalidatiezorg in aansluiting op een klinische opname ambulant aan te bieden (thuis, poliklinisch of in dagbehandeling). Revalidatiedagbehandeling wordt al jaren vanuit Schuttershof vanuit de AWBZ aangeboden en wordt vanaf 1 januari 2014 ook vanuit de DBC aangeboden. Een werkgroep is bezig met het definiëren van in- en exclusiecriteria en ontwikkelen van ambulante behandelprogramma’s, die zich niet enkel beperken tot dagbehandeling. In de toekomst is het bedoeling dat deze ambulante programma’s geïntegreerd worden in de huidige op klinisch verblijf gerichte zorgpaden. Algemeen is het zaak als behandelteam bij elke cliënt, telkens de kritische vraag te stellen of er sprake is van een behandel- en verblijfsindicatie, of enkel een behandelindicatie. In het laatste geval én onder de voorwaarde dat deze behoefte multidisciplinair is, dient de revalidatie in ambulante vorm verder aangeboden te worden. Binnenkort zal Mireille Sonnemans starten met een deelproject om de eind 2013 vastgestelde intramurale zorgpaden, verder door te ontwikkelen. Een inhoudelijke toelichting van het deelproject zal in de volgende nieuwsbrief worden gegeven. Management en stuurinformatie De EAD en de cliëntenadministratie hebben de afgelopen tijd hard gewerkt om meer inzicht te kunnen geven in de geregistreerde tijden en dagen op enerzijds individueel cliëntniveau én anderzijds op managementniveau om maandelijks realisatie met begroting en inkoopafspraken te kunnen vergelijken. Tevens vinden berekeningen plaats om te bekijken of de zorgpaden zoals opgesteld, kostendekkend kunnen worden aangeboden in relatie tot de DBC tarieven. Het eerste beeld is positief.


Proces optimalisatie Een aantal betrokkenen, vanuit verschillende rollen werkzaam in het GRZ proces, hebben vanaf het moment dat de cliënt wordt doorverwezen naar Cicero tot en met ontslag alle stappen in kaart gebracht die de cliënt doorloopt en die achter de schermen plaatsvinden. Per stap is bekeken of de huidige werkwijze efficiënt is en/of dat er risico’s zijn waar we onvoldoende voor geregeld hebben. Naar aanleiding van deze analyse is een plan van aanpak ter optimalisatie van het proces in gang gezet. Eén van de onderdelen van dit plan is dat het interne doorstroombeleid is aangepast om te zorgen dat verkeerde bedden in de GRZ zoveel mogelijk voorkomen worden. Een belangrijke andere afspraak is, dat voor zover dit nog niet werd toegepast, met alle cliënten na het eerste MDO reeds een verwachte ontslagdatum wordt afgesproken.

CSCU De CVA stepped care unit (CSCU) die in mei 2012 als pilot werd gestart in samenwerking met Adelante, is vanaf mei 2014 opgenomen als structureel aanbod. Hierbij is het de bedoeling dat in 2014 afdeling 5 volledig geïntegreerd gaat werken. Dit betekent dat CVA revalidanten na de triagefase (ongeveer 14 dagen) als GRZ, MSR of gecombineerde GRZ/MSR revalidant (in principe) op afdeling 5 zijn revalidatie afrond. Verschillende projectgroepen op deze afdeling zijn bezig om de processen op het terrein van implementatie van het revalidatie patiëntendossier, één medicatiesysteem en één protocollensysteem verder te implementeren. Olga Pijnacker Hordijk is ondertussen benoemd als hiërarchisch leidinggevende van afdeling 5 en 6. Jos Penders fungeert als functioneel leidinggevende van de behandelaren op afdeling 5.


E-health Onlangs heeft de Raad van Bestuur ingestemd met de start van een pilot waarbij e-learning toegepast gaat worden in de geriatrische revalidatie binnen Cicero Zorggroep. Binnen de GGZ wordt e-learning al veel gebruikt en kan daarbij deels het face tot face contact vervangen. Daarbij zijn cliënten binnen de GGZ erg tevreden over deze wijze van behandelen. Binnen de pilot zal getest gaan worden in hoeverre ergotherapeutische modules binnen EHW ( E Health Warenhuis) bruikbaar zijn voor de oudere revalidant/ cliënt. Op dit moment bestaan er nog geen modules die gericht zijn op oudere cliënten. Cicero Zorggroep zal deze, deels via de academische werkplaats, ontwikkelen. Binnen EHW kunnen modules aan cliënten worden aangeboden die hen ondersteunen in het behouden van de eigen regie; bij GRZ cliënten kunnen deze modules een aanvulling zijn op of zelfs gedeeltelijke vervanging van vormen van de fysieke therapie. EHW is daarmee een middel om de cliënten te ondersteunen zo zelfstandig mogelijk de regie te voeren over hun eigen leven in hun oorspronkelijke omgeving. Het ontwikkelen van een e-learning is toonaangevend en vernieuwend. De voorbereidingen voor de pilot zijn op dit moment in volle gang. De daadwerkelijk start zal september/ oktober 2014 zijn.

Communicatie en PR De wervings- en informatiefolders GRZ, zoals ontwikkeld door een werkgroep PR, zijn verspreid en in gebruik genomen, diverse partijen hebben als reflectie gegeven dat het PR materiaal er zeer gedegen en professioneel uitziet.. Tevens zijn de afgelopen maanden filmpjes uitgezonden op L1 om potentiële cliënten een beeld te geven van de revalidatie binnen Cicero. Het is altijd moeilijk om het effect van een PR campagne inzichtelijk te maken. Duidelijk is dat het bezoek aan de website in de periode medio februari tot medio april (uitzendingen L1) duidelijk toegenomen is.

Colofon


Deze nieuwsbrief zal enkele keren per jaar verschijnen. Intern kan de nieuwsbrief naar behoefte verspreid worden aan betrokkenen die we in deze eerste editie niet in de verzendlijst hebben opgenomen. Voor het inschrijven voor de nieuwsbrief of het aanleveren van best practices, ideeĂŤn of informatie voor de nieuwsbrief, mail naar Melanie ten Vaarwerk: m.ten.vaarwerk@cicerozorggroep.nl

Nieuwsbrief revalidatie  

18 juni 2014