Page 1

CliĂŤntenraad Cicero Thuis


De cliëntenraad Vanaf 1 juni 1996 geldt de Wet Medezeggen-schap Cliënten Zorginstellingen. Voor zorgaanbieders, zoals thuiszorgorgani-saties, betekent dit dat ze onder andere een cliëntenraad dienen in te stellen. De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies Wil het management iets wijzigen dat met zorg en welzijn van de cliënten te maken heeft, dan wordt advies gevraagd aan de cliëntenraad. De cliëntenraad heeft verzwaard adviesrecht als het gaat om zaken als:  beleid voor voeding, veiligheid, gezondheid, hygiëne en geestelijke verzorging;  bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de zorg;  vaststellen of wijziging van de klachtenregeling en aanwijzen van personen die belast worden met de behandeling van klachten van cliënten. In uw belang Inspraak van cliënten over de gang van zaken binnen onze thuiszorg is van belang voor een goede afstemming van zorg


en diensten op wensen en behoeften van de cliënten. De cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van de zorg. Vertegenwoordiging Onder cliënten wordt verstaan iedereen aan wie Cicero Thuis zorg en/of diensten verleent. De cliëntenraad bestaat uit cliënten en/of vertegenwoordigers van cliënten. De leden van de cliëntenraad worden voor een periode van drie jaar gekozen.


De cliëntenraad: • fungeert als “doorgeefluik” van wensen, behoeften, suggesties en knelpunten van de cliënten naar het management over de zorgen dienstverlening; • komt op voor de algemene belangen van de cliënten; • organiseert en woont bijeenkomsten bij, om te weten wat er leeft onder cliënten en familieleden; • kan deelnemen aan de themabijeenkomsten over actuele zaken en Regionale Overleggen Cliëntenraden (ROC), die georganiseerd worden door de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC), waarbij de cliëntenraad van Cicero Thuis is aangesloten.


Aandachtspunten De cliëntenraad vergadert één maal per maand met de manager over de lopende zaken binnen Cicero Thuis. Hierbij kunnen tevens, afhankelijk van het agendapunt, in- of externe deskundigen aanwezig zijn. Om goed te kunnen verwoorden wat er binnen de thuiszorg leeft, organiseert de cliëntenraad bijeenkomsten om met de cliënten en hun naasten in contact te komen. Naast de cliëntenraad van Cicero Thuis is er een Cicerobrede Centrale Cliëntenraad (CCR), waarin een vertegenwoordiger van de cliëntenraad van Cicero Thuis zitting heeft. De Centrale Cliëntenraad verdiept zich in zaken die de locatie/bedrijfsonderdelen overstijgen, zoals het meerjarenbeleid, begroting en jaarrekening, organisatie, het integrale huisvestingsplan, veiligheidsbeleid, het calamiteitenplan, de personele bezetting en het opnamebeleid.


Meer informatie Bij vragen, opmerkingen of voor meer informatie kunt u terecht bij de cliĂŤntenraad van Cicero Thuis. Cicero Thuis T.a.v. de cliĂŤntenraad Postbus 149 6440 AC Brunssum thuis@cicerozorggroep.nl

Versie april 2016

Folder cliëntenraad cicero thuis april 2016  
Folder cliëntenraad cicero thuis april 2016