Page 1

CliĂŤntenraad zorgcentra Aan de Bleek en Bronnenhof


De cliëntenraad Vanaf 1 juni 1996 geldt de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Voor zorgaanbieders, zoals verpleeghuizen en verzorgingshuizen, betekent dit dat ze onder andere een cliëntenraad dienen in te stellen. De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies Wil het management iets wijzigen dat met zorg en welzijn van de cliënten te maken heeft, dan wordt advies gevraagd aan de cliëntenraad. De cliëntenraad heeft verzwaard adviesrecht als het gaat om zaken als:  beleid voor voeding, veiligheid, gezondheid, hygiëne en geestelijke verzorging;  bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de zorg;  vaststellen of wijziging van de klachtenregeling en aanwijzen van personen die belast worden met de behandeling van klachten van cliënten. In uw belang Inspraak van cliënten over de gang van zaken binnen onze zorgcentra is van belang voor een goede afstemming van zorg en diensten op wensen en behoeften van de cliënten. De cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van de zorg.


Vertegenwoordiging Onder cliënten wordt verstaan iedereen aan wie de zorginstelling zorg en/of diensten verleent: cliënten (bewoners) van de zorgcentra Aan de Bleek en Bronnenhof. De cliëntenraad bestaat uit cliënten en/of vertegenwoordigers van cliënten. De leden van de cliëntenraad worden voor een periode van drie jaar gekozen.


Een cliëntenraad: • fungeert als “doorgeefluik” van wensen, behoeften, suggesties en knelpunten van de cliënten naar het management over de zorgen dienstverlening; • komt op voor de algemene belangen van de cliënten; • woont bijeenkomsten bij, om te weten wat er leeft onder cliënten en familieleden; • kan deelnemen aan themabijeenkomsten over actuele zaken en aan regionale overleggen, die georganiseerd worden door landelijke organisaties als LOC en NCZ.


Aandachtspunten De cliëntenraad vergadert één maal per maand met de locatiemanager over de lopende zaken binnen het zorgcentrum. Hierbij kunnen tevens, afhankelijk van het agendapunt, in- of externe deskundigen aanwezig zijn. Om goed te kunnen verwoorden wat er in het zorgcentrum leeft, zijn de leden van cliëntenraad sterk betrokken bij het leven in het zorgcentrum. Zo maken ze bijvoorbeeld deel uit van commissies en werkgroepen. Naast de lokale cliëntenraad is er een Cicerobrede Centrale Cliëntenraad (CCR), waarin een vertegenwoordiger van elke lokale cliëntenraad zitting heeft. De Centrale Cliëntenraad verdiept zich in zaken die de locatie overstijgen, zoals het meerjarenbeleid, begroting en jaarrekening, organisatie, het integrale huisvestingsplan, veiligheidsbeleid, het calamiteitenplan, de personele bezetting en het opnamebeleid.

Versie maart 2017


Meer informatie Bij vragen, opmerkingen of voor meer informatie kunt u terecht bij de cliĂŤntenraad van Aan de Bleek en Bronnenhof, bereikbaar via de recepties. Zorgcentrum Aan de Bleek A ge Water 1 6451 CB Schinveld T 045 525 31 31 Zorgcentrum Bronnenhof Semmelweisstraat 14 6442 BH Brunssum T 045 400 21 00

Zorgcentrum Aan de Bleek T 045 525 31 31 Zorgcentrum Bronnenhof T 045 400 21 00

Clientenraad aan de bleek en bronnenhof  
Clientenraad aan de bleek en bronnenhof