Page 1

1

Jaargang 8 | nummer 5 | december 2013

In dit nummer o.a.: • Trots op het nieuwe Op den Toren! • Loop naar de pomp! • Cicero Thuis HKZ gecertificeerd! • Stafdienst in beeld • HKZ-audit: Een terugblik Volg ons op Facebook!

• MIC: Het nieuwe melden


Inhoudsopgave Cicerone december 2013 Pagina 25

Pagina 2 • • •

Inhoudsopgave Cicero Zorggroep en Cicerone Colofon

Pagina 3

Van de bestuurstafel

Pagina 4

Stafdienst in beeld

Pagina 26

Medicatie: kennis van buiten binnenhalen

Pagina 27

Limerick: Vaas?

Trots op het nieuwe Op den Toren!

Pagina 28

Pagina 8

Pagina 29

Cicero naar congres ‘Zorginnovatie en financiering 2025’

Pagina 9

Werkgroep marktconsultatie domotica

Pagina 10

Vrijwilligers in het zonnetje gezet

Pagina 11

2

Cicero Transfercommissie Wist je dat...

Pagina 12

Symposium Palliatieve Zorg Limburg

Pagina 13

ICT en innovatie VVAR

Pagina 30

‘Een hele speciale ­herinnering op een heel b ­ ijzonder moment’ De jaarlijkse herdenkingsviering in Huize Louise had dit jaar een speciaal cachet

Pagina 31

Afbouwregeling salaris

Pagina 32

Kwaliteit: Prismateam

Pagina 33

Kwaliteit: LPZ-meting 2013

Sportdorp Houthem Een leven lang actief in de eigen omgeving

Pagina 34

Pagina 14

Pagina 36

Dementie Eigen gedrag en omgeving belangrijk De BOPZ-commissie organiseerde in oktober het symposium ‘Zorgen moet je doen, niet maken’

Pagina 16

Zorgcentrum Ave Maria als een kleurenpalet op een bonte koe!

Kwaliteit: HKZ-audit: Een terugblik Bijzondere dagen

Pagina 36

CZ verwenzorgprijs voor Kasteelzicht Pius

Pagina 37

Vragen over je zorgverzekering? Kom naar de IZZ-infostand!

Pagina 38

Pagina 17

Parkstad Zorgbeurs

Pilot ‘Werken na School (WeNS)’ Hoe gaat het?

Pagina 18

Pagina 40

Loop naar de pomp!

Pagina 20

Specialisten ouderengeneeskunde Cicero slaan handen ineen met huisartsen

Pagina 21

Even voorstellen: Myra Vonken afgestudeerd als specialist ouderen­ geneeskunde

Pagina 22

Cicero Thuis start met ­beeldzorg

Pagina 23

Cicero Thuis HKZ gecertificeerd!

Pagina 24

Vanuit de ethische commissie: Hart voor de Zorg

Altijd en overal ­ informatie delen met Cicero-Sharepoint

Pagina 41

OR: Samen op weg

Pagina 42

MIC: Het nieuwe melden

Pagina 43 & 44 Jubilarissen

Pagina 46

In/uit dienst

Pagina 47 • •

In het zonnetje: Oproep Column: Sinterklaas bestaat

Pagina 48 Kerstwens

Cicero Zorggroep en Cicerone Cicerone is het instellingsblad van Cicero Zorggroep, een zorgorganisatie in Zuid-Limburg met zo’n 2.450 cliënten b ­ innen zorgcentra (intramuraal) en daarbuiten (extra­muraal). Cicero Zorggroep heeft zo’n 2.000 medewerkers in dienst, die ­worden ondersteund door ongeveer 1.000 ­vrijwilligers. De omzet bedraagt zo’n 80 miljoen euro. Cicero Zorggroep verleent intramurale zorg op 18 verschillende locaties in v ­ erpleeghuizen, verpleeg­units en ­verzorgingshuizen. Verder worden extramuraal zorg en diensten verleend in woonzorgcomplexen, aan- en inleun­woningen, wijksteunpunten en bij cliënten thuis (Cicero Thuis).

Colofon Redactie-adres: E cicerone@cicerozorggroep.nl | Postbus 96 6430 AB HOENSBROEK | I www.cicerozorggroep.nl Oplage: 3000 stuks Verschijning: 4x per jaar. Volgende uitgave: 13 maart 2014. Deadline aan te leveren kopij: 7 februari 2014. Redactieraad: Marlie van Roekel: cluster 1 045 – 400 23 14, m.van.roekel@cicerozorggroep.nl Louis Zeekaf: cluster 1 045 – 400 21 84, l.zeekaf@cicerozorggroep.nl Mohammed Elyamani: cluster 2 043 – 604 07 00, m.elyamani@cicerozorggroep.nl Angelique Lahaut: cluster 2 045 – 562 81 00, a.lahaut@cicerozorggroep.nl Olga Pijnacker Hordijk: cluster 3 045 – 528 25 31, o.pijnacker@cicerozorggroep.nl Jacqueline de Wit: cluster 4 045 – 404 84 02, j.de.wit@cicerozorggroep.nl Anjet Bloebaum: cluster 4 045 – 573 82 00, a.bloebaum@cicerozorggroep.nl Astrid Mertens: Communicatie & PR/RvB 045 – 563 74 17, a.mertens@cicerozorggroep.nl Maureen van Veldhuizen: Communicatie en PR 045 – 563 74 95, m.van.veldhuizen@cicerozorggroep.nl Jacqueline Sampermans: Bedrijfsbureau, Cicero Zorgservice, Kwaliteit & Beleid, P&O 045 – 563 74 18, j.sampermans@cicerozorggroep.nl Harry Wauters: Bureau Zorgondersteuning 045 – 400 23 00, h.wauters@cicerozorggroep.nl Margriet Offermans: OR 045 – 563 74 08, or@cicerozorggroep.nl Mario Goertz: Cicero Thuis 045 – 577 84 36, m.goertz@cicerothuis.nl


Van de bestuurstafel Begroting en beleidsprogramma 2014 Op het moment dat deze Cicerone in druk ging was het concept-beleidsprogramma 2014 op hoofdlijnen gereed. Zoals aangekondigd loopt het begrotingsproces vertraging op, doordat berekend moet worden hoe de bezuinigingen in 2014 doorgevoerd moeten worden. Na afronding worden de concepten gepresenteerd en besproken binnen de organisatie. De Centrale Cliëntenraad zal een advies hierover uitbrengen aan de Raad van Bestuur, waarna definitieve vaststelling plaatsvindt door de Raad van Bestuur. Het besluit tot vaststelling behoeft vervolgens de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

Opstapcertificaat fase 2 HKZ verlengd Onlangs behaalde Cicero Zorggroep de verlenging van het opstapcertificaat fase 2 HKZ. Een artikel hierover treffen jullie aan op pagina 34 van deze Cicerone. De Raad van Bestuur dankt iedereen voor zijn/haar bijdrage aan het behalen van dit kwaliteits­ keurmerk!

Bezuinigingen in de zorg en bij Cicero Zorggroep Onlangs berichtten we jullie met een memo al over de aankomende bezuinigingen, die ons als zorg­ organisatie hard raken. Cicero Zorggroep zal in 2014 zo’n 3 miljoen moeten bezuinigen. Inmiddels zien we een tekort op de zorgexploitatie, veroorzaakt door de krimp in de AWBZ. Deze wordt veroorzaakt door de afname van het aantal indicaties en de terughoudendheid met betrekking tot het verzilveren van bestaande indicaties i.v.m. de hoge eigen bijdrage. Bezuinigingen zullen Cicerobreed plaatsvinden, waarnaast tevens gekeken zal worden naar mogelijkheden om de inkomsten te vermeerderen. Op het moment dat deze Cicerone in druk ging waren we nog druk bezig met het concreet invullen van cijfers; het begrotingsproces 2014 is in het kader van genoemde ontwikkelingen uitgesteld. Hoewel de voorzichtige verwachting is dat de bezuinigingen in 2014 binnen Cicero nog niet

z­ ullen leiden tot grootschalige verschuivingen b ­ innen het personeelsbestand is de algemene trend duidelijk: uiteindelijk zullen de bezuinigingen iedereen raken, ook financieel gezonde organisaties als Cicero Zorggroep. Met deze bezuinigingen reageren we noodgedwongen op het beleid van de overheid en de Zorgkantoren, dat één op één op ons als zorg­ aanbieders wordt geprojecteerd. Voor de toekomst willen we graag, zoveel als mogelijk, de regie in eigen hand hebben en anticiperen in plaats van reageren. Daarom willen we een ‘vuurtoren’ vormgeven, als aantrekkelijk baken voor de toekomst, waarop we kunnen koersen, ondanks het zware weer en de hoge golven die we onderweg zullen tegenkomen. Om deze vuurtoren vorm te geven, oftewel, om de koers van Cicero voor de toekomst te bepalen, heeft op 22 november jl. een visie­ conferentie plaatsgevonden, waaraan een mix van medewerkers heeft deelgenomen. Tijdens deze conferentie is door de aanwezigen input geleverd voor de nieuwe strategie van Cicero; er zijn ­ nderdelen aangeleverd waarmee ‘de vuurtoren’ o gebouwd zal worden. De belangrijkste uitkomsten in grote lijnen? Cicero zal (nog meer) moeten ­verbinden, intern en extern. Intern tussen bij­ voorbeeld zorgdiensten, extern door dichter bij potentiele cliënten te staan, goed te weten wat deze cliënt wil en goede verbindingen te leggen met partijen in de keten. Verder moeten we doen waar we goed in zijn en waar vraag naar is. Deze abstracte uitkomsten zullen de komende tijd vertaald worden naar een concrete strategie voor Cicero Zorggroep en door middel van zeepkistbijeenkomsten op de locaties gepresenteerd worden. vervolg op volgende pagina

3


vervolg “Van de bestuurstafel”

Zorgcentrum Op den Toren gereed/ Renovatie ’t Brook gestart Na jaren van voorbereiding en een bouwproces van zo’n anderhalf jaar kan nu letterlijk de vlag uit: het nieuwe Op den Toren is klaar! Op het moment van verschijnen van deze Cicerone zijn de medewerkers van Op den Toren druk bezig met de terugverhuizing van cliënten naar het nieuwe gebouw. Op maandag 16 december vindt de symbolische ‘eerste steenlegging’ plaats, die door omstandigheden is uitgesteld naar deze - relatief late - datum. Op pagina 4 van deze Cicerone treffen jullie een artikel aan over de publiciteit die we aan de nieuwbouw van Op den Toren hebben gegeven. In de eerste uitgave van 2014 treffen jullie eveneens een artikel aan over Op den Toren, met daarin de eerste ervaringsverhalen en foto’s. De renovatie van ’t Brook is inmiddels gestart. Meer hierover in de volgende Cicerone.

Stand van zaken Catharina Daemen 4

Zorgcentrum Catharina Daemen begint langzaam leger te worden in het kader van de op handen zijnde sluiting. De verhuizing van cliënten loopt volgens planning; vóór 1 januari 2014 zullen bijna 30 cliënten in een ander zorgcentrum (of elders) zijn ondergebracht. Vrijwel alle medewerkers hebben inmiddels een nieuwe werkplek gevonden, wat natuurlijk erg goed nieuws is. We hopen dat ook de overige medewerkers op korte termijn een nieuwe werkplek vinden.

Overheveling financiering paramedische zorg Als gevolg van een besluit van het Zorgkantoor worden vanaf 1 januari 2014 de kosten van paramedische zorg voor cliënten die wonen in het verzorgingshuis en een ZZP (Zorgzwaartepakket) 3 of hoger hebben niet meer door de AWBZ vergoed. Deze kosten gaan vanaf die datum vallen onder de ZVW, de Zorgverzekeringswet i.c. de ziektekostenverzekering. Over deze wijziging hebben wij de cliënten van Cicero Zorggroep op wie dit van toepassing is, per brief geïnformeerd.

Nieuwe accountant voor Cicero Zorggroep Cicero Zorggroep heeft een nieuwe accountant: PricewaterhouseCoopers (PwC). Hoewel de vorige accountant, Deloitte, naar tevredenheid heeft gewerkt, is na zeven jaar dienstverlening

verandering aangewezen. Op voordracht van de Raad van Bestuur heeft de Raad van Toezicht de keuze gemaakt voor PwC. Met name van de Economisch Administratieve Dienst (EAD) zal deze switch de komende tijd een extra inspanning vragen: de nieuwe accountant zal immers optimaal gefaciliteerd moeten worden. De eerste controles door de nieuwe accountant starten binnenkort.

Trots op het nieuwe Op den Toren! De vlag kan uit: zorgcentrum Op den Toren is gereed! Na een bouwproces van anderhalf jaar en inspanningen en bijdragen van heel veel mensen, is het zover. Er staat een prachtig nieuw gebouw, klaar voor bewoning en klaar voor de toekomst. Een mooi, nieuw thuis voor onze cliënten, een prachtige en moderne werkplek voor onze medewerkers. Dat hebben we natuurlijk laten weten aan ‘de wereld’! En wie kan dat beter vertellen dan de ­mensen die heel dicht bij Op den Toren staan, en die de nieuwbouw van dichtbij hebben meegemaakt? Zoals een ‘eigen’ verpleegkundige, een verzorgingshuis­cliënt van Op den Toren, mantelzorgers van een PG-cliënt van de Maretak, de kok van Op den Toren, een vrijwilliger van OBN en een activiteitenbegeleider? Stuk voor stuk betrokken en bevlogen mensen, die elk vanuit hun eigen optiek iets vertellen over het nieuwe Op den Toren. Al die enthou­ siaste verhalen samen laten zien wat het nieuwe Op den Toren te bieden heeft: ­verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, dagbesteding, heerlijke maaltijden, een buurtfunctie, een geweldige ondersteuning door vrijwilligers, moderne domotica etcetera.


Naast de enthousiaste verhalen van onze ‘ervaringsdeskundigen’, die afgelopen weken in Nuth en omstreken werden gepubliceerd, is er ook een brochure ontwikkeld over het nieuwe Op den Toren. Deze brochure is verkrijgbaar bij Cicero Zorgservice en is tevens verspreid op strate­ gische plekken in de regio.

‘Het nieuwe Op den Toren wordt in één woord super’ Aan het woord is Mirijam Kania, verpleegkundige Op den Toren Aftellen begonnen Het aftellen is begonnen, in december verhuizen we samen met onze cliënten ‘terug’ naar het mooie, nieuwe Op den Toren. Daar kijken we enorm naar uit, hoewel de ­pe­riode dat de ­cliënten hebben doorgebracht in de tijdelijke huisvesting op het terrein van Adelante heel goed is verlopen. Doordat we daar letterlijk wat dichter bij elkaar zaten, zijn veel banden hechter geworden: binnen de teams, tussen cliënten ­onderling en ook tussen de medewerkers en de cliënten. We gaan ervoor zorgen dat dat zo blijft! Toekomstgericht zorgcentrum Het nieuwe Op den Toren wordt in één woord super. Een mooi gebouw, ruimtelijk, met veel licht­inval, grote badkamers en heel veel faciliteiten voor de cliënten. Vanuit diverse hoeken zijn mensen nauw betrokken geweest bij indeling en inrichting. Tijdens de bouw zijn ­bijvoorbeeld proefkamers gemaakt, die door medewerkers én door ­cliënten zijn beoordeeld. Die adviezen zijn echt meegenomen in het nieuwe gebouw. Dat zie je terug en dat geeft voldoening. Het gebouw is een fijne leefom­geving, een huis waar mensen ­kunnen wonen en zich thuis zullen voelen. Wat ze zelf kunnen, doen ze nog zelf. Daar waar hulp en zorg nodig is, wordt die op maat en belevingsgericht geboden. De indeling en inrichting van het zorgcentrum nodigen uit

om te ­‘socializen’, om bij elkaar te zijn, niet om in het appartement te ­blijven. Ook het gevarieerde activiteitenaanbod in de verschillende ruimtes draagt daar aan bij. Ondersteund door de modernste technieken De inzet van allerlei moderne technieken in het nieuwe zorgcentrum is echt een meerwaarde. Voor ons als medewerkers, maar zeker ook voor de cliënten! Alles wordt daardoor makkelijker en toegankelijker. We halen de buitenwereld naar ­binnen. Neem nu het voorbeeld van de Wi-Fi die beschikbaar komt in Op den Toren. De cliënt kan, eventueel samen met familie, gemakkelijk via Skype contact leggen met een kleinzoon in ­ ustralië. Dat is toch prachtig! En dan het A ­nieuwe systeem, waarmee zorg­oproepen binnenkomen tijdens piekmomenten in de zorg. Dit gebeurt op één plek, waardoor je als medewerker in de zorg je aandacht volledig kunt ­richten op de cliënt met wie je bezig bent, en ­tegelijkertijd zeker weet dat anderen die hulp ­nodig hebben óók geholpen worden. Een veilig gevoel voor ­medewerkers én cliënten. Midden in de wijk Het nieuwe Op den Toren ligt ­midden in een woonwijk. Het zorgcentrum wil graag integreren in de woonwijk, een echte wijkfunctie hebben. Het prachtige nieuwe restaurant zal daar een

‘Nog even, en dan is het zover’ Aan het woord is mevrouw Sanders, cliënt verzorgingshuisafdeling Op den Toren Bijna verhuizen De verhuisdatum komt snel dichter­bij, dan gaan we naar Nuth naar de nieuwbouw (de cliënten van Op den Toren zijn tijdelijk gehuisvest in een gebouw van Adelante in Hoensbroek, red.). Ik zie

Mevrouw Sanders, cliënt verzorgingshuisafdeling Op den Toren

‘Ik ben hier goed op m’n plaats, kan nog veel zelf, en word daarin ook gestimuleerd’

niet op tegen die verhuizing hoor, dat laat ik ­ ewoon op me afkomen. En wat ik ervan heb g gezien en begrepen, wordt het een mooi gebouw. Ik ben gaan kijken naar de proefkamers, en die zagen er goed uit: een grote kamer, en een hele mooie en ruime badkamer. Als het er straks ‘in het echt’ ook zo uitziet, ben ik meer dan tevreden. Vlak vóór de verhuizing kunnen we nog een keer gaan kijken, dat ga ik zeker doen. Zoveel mogelijk zelf doen Ik ben hier goed op m’n plaats, kan nog veel zelf, en word daarin ook gestimuleerd door ‘de maedjes’. Daar waar het nodig is helpen ze me. En in het nieuwe zorgcentrum krijgen we ­allemaal moderne ‘dingetjes’, hebben ze me ­verteld. Bijvoorbeeld een apparaatje om de g ­ ordijnen mee open te doen. Van de ene kant denk ik wel eens ‘wat een flauwekul’, maar van de andere kant wil ik ook best eens zien hoe dat allemaal gaat werken. Dat je straks via een soort com­puter je eten kunt uitkiezen en ­bestellen, waarom niet? We zullen het zien. Het zijn in elk geval zaken die mij zullen helpen in het zelf b ­ lijven doen en regelen. En het ­systeem dat we krijgen voor de zorgoproepen vind ik gewoon goed. Als de verzorgenden op bepaalde tijden van de dag druk bezig zijn met de zorg voor

b ­ elangrijke rol in gaan spelen. Familie van c­ liënten vraagt ons nu al of het mogelijk is om straks een hapje mee te eten. Dat is zeker het geval. En ook buurtbewoners zijn van harte ­welkom, voor een maaltijd of een lekker ­kopje koffie.

Mirijam Kania, verpleegkundige Op den Toren

5

‘Een veilig gevoel voor medewerkers én cliënten door gebruik van moderne technieken’

­cliënten, dan ­worden ze niet meer tussendoor opgepiept, maar komen de zorg­oproepen van andere cliënten ­centraal binnen. De verzorgenden hebben dan alle tijd en aandacht voor ­degene met wie ze bezig zijn, en degene die hulp nodig heeft wordt door iemand anders ­geholpen. Zo hebben ze het me uitgelegd. Dat is fijn voor ons, en ook voor de medewerkers. Activiteiten De activiteiten zijn hier goed geregeld. Ik doe ­altijd mee aan het handwerken en aan de gym. Ben benieuwd hoe dat in de nieuw­bouw gaat. Ik denk wel dat daar mooie ruimtes zullen zijn voor de activiteiten. Veel bezoek Van mijn familie krijg ik veel bezoek, dat vind ik fijn. Straks kan ik samen met hen iets gaan drinken in het mooie restaurant van het nieuwe Op den Toren. Ik ben wel benieuwd hoe dat eruit gaat zien. We hebben wel plaatjes en schetsen gezien, maar ik ben toch nieuwsgierig. Nog even afwachten. Mijn kinderen helpen mij straks ook met het inrichten van mijn kamer, dat weet ik zeker. Nog even, en dan is het zover…

vervolg op volgende pagina


‘Tante Marieke zal zeker haar plek vinden in het nieuwe Op den Toren’ Aan het woord zijn mevrouw Welzen en mevrouw Kusters, schoonzusjes van elkaar en nichten van mevrouw Kusters. Mevrouw Kusters woont op de Maretak, de verpleegunit van Op den Toren. Tevreden in eigen wereld Elke maandag, woensdag en zaterdag bezoeken we samen tante Marieke hier in Op den Toren. Dat doen we al jaren met veel plezier. ‘De tant’ voelt zich hier goed op haar gemak. Als we ­komen zegt ze vaak “Dao höbse die nozems van Sjpaubaek”. Ondanks haar dementie kent ze ons

Mevrouw Kusters (midden) cliënt Maretak, met haar nichten

‘Straks lekker rondlopen in de ­binnentuin en even op een bankje zitten’

nog goed, hoewel ze voor de rest in haar eigen wereld leeft en zich soms niet bewust is van wat er om haar heen gebeurt. Maar ze is tevreden, ze voelt zich prettig in Op den Toren en in ‘de groep’. Als we op bezoek zijn gaan we vaak samen iets drinken in het restaurant. Soms wil ze nog wel eens er op uit, ‘om te kijken voor een leuk truitje’, zegt ze dan. Benieuwd naar het nieuwe Op den Toren Hoewel tante Marieke zelf de verhuizing naar het nieuwe Op den ­Toren niet bewust mee zal maken, zal ze straks zeker merken dat ze in een andere omgeving is. Maar als we zien hoe het nieuwe zorgcentrum eruit ziet en ingericht wordt, dan hebben we er alle vertrouwen in dat ze daar haar draai zal vinden. De binnentuin bijvoorbeeld die op de verpleegunit wordt aangelegd, lijkt ons erg mooi! We zien ons daar wel met tante Marieke naar buiten gaan: lekker wat rondlopen, even zitten op een bankje. De tuin wordt, zo begrijpen we, zodanig ingericht dat letterlijk contact met ‘groen’ mogelijk is. Dat is prettig. Ook de veilige beslotenheid van de tuin en het toch lekker buiten kunnen zijn zal fijn zijn voor cliënten.

Verpleegunit ingericht op belevingswereld cliënten De inrichting van de verpleeg­unit voor ­dementerende cliënten is afgestemd op hun belevingswereld. Er komen zes huiskamers, elk met een eigen kleurstelling en inrichting, waardoor de cliënten hun ‘eigen huiskamer’ gemakkelijker herkennen. Door het kleinschalige huiskamerconcept wordt ook het ‘thuisidee’ opgeroepen, de inrichting is warm en smaakvol; een omgeving die als prettig zal worden ervaren en die aan v ­ roeger zal laten denken. De huiskamers l­iggen rondom een binnentuin. De gangen eromheen zijn handig benut en slim ingericht, met thema- en belevingshoekjes, waardoor deze veel méér zijn dan een gang waardoor gelopen kan worden.

‘Ook komt er een bioscoop en een bruin café, hebben ze ons verteld, we zijn benieuwd!’ Eten in woonkamer In het nieuwe Op den Toren kunnen straks delen van de maaltijd bereid worden in de keuken van de woonkamers. Dat spreekt ons wel aan. De keukenactiviteiten en de lekkere geur die wordt verspreid doen heel erg denken aan ‘thuis’ en bevorderen huiselijkheid, sfeer en gezelligheid. Waar mogelijk worden cliënten betrokken bij de activiteiten. Het samen eten in een sfeervolle omgeving zal zeker stimulerend werken. Al met al zal het nieuwe Op den Toren een vooruitgang zijn op heel veel gebieden. We kijken er, namens tante Marieke, naar uit!

6

‘Bijna naar onze ‘eigen’ splinternieuwe keuken!’ Aan het woord is Maurice Dortants, kok bij Op den Toren Keuken en restaurant op centrale plek in nieuwbouw ‘Openheid en licht’, die twee woorden typeren wat mij betreft het nieuwe Op den Toren. Het is zodanig gebouwd, dat er overal licht­inval is, en dat het gastvrijheid ­uitstraalt. Dat zie je ook terug in de ligging van de keuken en restaurant: deze liggen dicht bij elkaar, centraal op de b ­ egane grond, met veel glas rondom. Bijna letterlijk als een soort van middelpunt, met veel contact met zowel binnen als buiten. En dat moet ook: eten en de plaats waar gegeten wordt zijn belangrijk!

tankstation en opdrinkt in de auto, of het kopje koffie dat je drinkt op een terrasje op een sfeervol plein. De koffie is waarschijnlijk hetzelfde, en toch smaakt die op het terras op het plein d ­ uizend keer beter. Wij gaan bij Op den Toren voor de smaak en ervaring van de koffie op dat mooie plein, zeker weten! Het restaurant heeft een mooie lounge en een terras, met uitzicht op een prachtige tuin met water­partij. Ik weet zeker dat dit uitno­­digend zal werken voor de mensen die vanuit diverse invalshoeken een bezoek brengen aan Op den Toren!

Front cooking: het nieuwe koken In het nieuwe Op den Toren gaan we werken met het zogenaamde ‘front cooking’. Dat wil zeggen dat we bepaalde onderdelen van de maaltijd bereiden waar de mensen bij zijn, in het restaurant. Daar komt een kleine open keuken, met een ­inductieplaat en wok, en gaan we ter plekke gerechten bereiden. Denk hierbij aan het afbakken van verse vis of vlees, het bakken van balkenbrij of appeltjes voor bij de rode kool. Dat is ge­zellig, ruikt lekker, en de mensen zien dat alles vers bereid wordt. Het ­stimuleert de eetlust en het ­samenzijn. En het eten in het nieuwe restaurant is al een feestje op zich: dat krijgt zo’n mooie uitstraling dat alles nóg beter zal smaken. Ik vergelijk het ­altijd met het bekertje koffie dat je haalt bij het

Lekker eten en drinken belangrijk Voeding is belangrijk. Voor iedereen, maar zeker ook voor onze ­cliënten. Onze cliënten moeten zich in de eerste plaats thuis voelen bij ons. ­Lekker eten en drinken is hier onlosmakelijk mee verbonden. Een uitgebalanceerde voeding houdt mensen bovendien weerbaar, en zorgt ­ervoor dat ze minder vatbaar zijn voor ziektes. Dat draagt weer bij aan de gezondheid en het welbe­vinden van onze cliënten. Daar hebben wij als koks een rol in, en daar moeten we ons goed van bewust zijn. Ons vak houdt zoveel méér in dan alleen maar koken. Dat maakt het ook zo mooi en uitdagend. Uitkijken naar ‘eigen’ nieuwe keuken Wij als koks kunnen bijna niet ­wachten tot we kunnen gaan werken in onze ‘eigen’ nieuwe ­keuken in de nieuwbouw, een vaste werkplek in een mooi, toekomstbestendig zorgcentrum. Er liggen zoveel mooie uitdagingen op ons te wachten: het front cooking-concept in het ­restaurant, het koken in de huiskamers van de PG-cliënten dat we zullen ondersteunen, het

meedenken in de menu’s, ik kan nog uren ­ oorpraten. d

Maurice Dortants, kok Op den Toren

‘Het eten in het nieuwe restaurant is al een feestje op zich’


Al 40 jaar radio en TV voor de cliënten van Op den Toren! Aan het woord is de heer John Meis, vrijwilliger bij Op den Toren OBN een begrip in Op den Toren én Nuth 40 jaar geleden werd de OBN, de Omroep ­Bejaardencentrum Nuth, opgericht vanuit de buurtvereniging Donatus. Duidelijk vanuit de ­behoefte om iets te betekenen voor de ouderen in het ‘bejaardenhuis’, zoals dat toen nog heette. Van een radio-omroep groeide deze al snel uit tot een TV-omroep. Zelf werk ik er al 30 jaar met veel plezier als vrijwilliger. Een collega zei destijds tegen me ‘John, dat is echt iets voor jou’. Ik ben een keer mee

De heer John Meis, vrijwilliger bij Op den Toren

‘In het nieuwe Op den Toren krijgen we een eigen studio’

gaan kijken, en nooit meer weggegaan! Vanaf 2009 ben ik voor­zitter van deze enthousiaste club van de OBN. Zo’n 20 mensen, allemaal ­vrijwilligers, die zich met hart en ziel inzetten en de OBN tot een begrip in Op den Toren én in (groot) Nuth hebben gemaakt. Breed activiteitenaanbod De activiteiten die door OBN worden georganiseerd zijn breder dan alleen omroepactiviteiten, hoewel die natuurlijk een belangrijk onderdeel zijn. We filmen activiteiten en gebeurtenissen die de cliënten interessant vinden, zoals bij­ voorbeeld de plaatselijke processies of toneelvoorstellingen. Die beelden mon­teren we en zenden we uit via de kabelkrant van Op den ­Toren. Daarnaast organiseren we jaarlijks een playbackshow (héél iets anders) in Hulsberg in het gemeenschapshuis om de kas van OBN te spekken. Want al die apparatuur kost natuurlijk geld. Die playbackshow trekt ­altijd een breed ­ ubliek aan uit groot Nuth. Daarnaast verzorgen p we ieder jaar een playbackshow voor de be­ woners van Op den Toren. Eigen studio in nieuw Op den Toren In het nieuwe Op den Toren krijgen we een eigen studio. Mooi hoor, binnenkort gaan we kijken hoe die eruit komt te zien. Daar krijgt al onze apparatuur een eigen plek en vanuit de s­ tudio zullen we onze ­uitzendingen gaan verzorgen. We kijken er naar uit.

Gedurende de bouw hebben we ­allerlei beelden vastgelegd van de verschillende fases van het bouwproces. We hebben plannen om daar een mooie montage van te maken met als thema ‘Hoe was het en hoe is het’, die we bijvoorbeeld kunnen laten zien als de ­cliënten eenmaal hun plek hebben gevonden in het mooie nieuwe zorgcentrum. We hebben nog genoeg plannen! Vrijwilligers van groot belang voor Op den Toren! Vrijwilligers zijn het cement van onze ­samenleving. Dat geldt zeker voor een zorgorganisatie als Cicero Zorggroep, waarvan Op den Toren onderdeel uitmaakt. Zonder vrijwil­ligers zouden veel activiteiten, werkzaamheden, de extraatjes en de ­persoonlijke aandacht aan onze ­cliënten in een zorg­ centrum niet kunnen plaatsvinden. Vrijwilligerswerk is een onmisbaar element ­binnen Op den Toren. Vaak geven de vrijwilligers extra kleur en bepalen ze de ‘couleur locale’ van het zorgcentrum en dragen ze samen met de professionals de waarden vriende­lijk, vertrouwd en vakkundig uit. Binnen Op den Toren (incl. wijksteunpunten) zijn ruim 100 vrijwilligers werkzaam! Zij ondersteunen medewerkers en cliënten op diverse manieren: bij ­activiteiten, bij ­uitstapjes, bij maaltijd­voorziening, bij arts­ bezoek etcetera.

Pastorij heeft breed aanbod voor thuiswonende ouderen! Aan het woord is Ellen Schiffers, activiteitenbegeleider bij wijksteunpunt Pastorij, onderdeel van Op den Toren Breed aanbod, ook zonder indicatie! Op den Toren biedt in wijksteunpunt Pastorij een breed scala van zorg en activiteiten aan voor ­ouderen die nog thuis wonen. Dagverzorging en dagbehandeling zijn ‘van oudsher’ bij de meesten wel bekend. Voor deze vormen van dagbesteding is een indicatie nodig. Daarnaast bieden we ook dagarrangementen aan zonder in­di­catie. Die kunnen dus vrij bezocht worden, door alle ouderen die daar iets voor voelen. Deze dagarrangementen zijn de laatste tijd erg in trek! Het arrangement ­bestaat uit een ochtend- en/of middagactiviteit, al dan niet gecombineerd met een warme maaltijd. In de praktijk zie je vaak dat mensen ’s ochtends binnenlopen voor de ochtendactiviteit en dan lekker blijven eten. Of andersom: ze komen rond de middag binnen om te eten en blijven daarna voor de middagactiviteit. Een enkeling blijft ­gezellig de hele dag. Het fijne is dat er vrijblijvendheid is: alles kan, en niets hoeft. Mensen bepalen zelf wanneer ze willen ­komen en voor hoe lang. Dit dag­arrangement bieden we elke maandag, woensdag en vrijdag. Verschillende activiteiten De activiteiten die plaatsvinden zijn heel divers, van gym (‘Meer bewegen voor ouderen’), dat wordt ge­geven door een erkende leidster, tot kook- en bakactiviteiten, film ­kijken en het spelen van gezelschapsspellen. Mensen kijken wanneer activiteiten van hun keuze plaats­ vinden, en komen die ochtenden en middagen naar ons toe. Een heerlijke maaltijd maakt het plaatje compleet. Je ziet ook dat mensen die ­eigenlijk alleen maar wilden komen eten al

­eerder binnenlopen, soms ook samen met ­anderen; we zien geregeld nieuwe gezichten. Ze praten dan eerst gezellig wat bij en eten

Ellen Schiffers, activiteitenbegeleider bij wijksteunpunt Pastorij

d ­ aarna samen. Soms blijven ze ’s middags, soms niet. Het kan allemaal. En dat is ook wat we graag willen: een open inloop, waar mensen zich thuis ­voelen. Waar ze die dingen doen die ze leuk vinden, samen met ­anderen. Zodat ze hun zelfstandigheid thuis zo lang mogelijk ­kunnen behouden, maar toch ondersteund ­worden in hun sociale contacten. Dat gebeurt hier, en ik haal er veel voldoening uit om daar een bij­drage aan te mogen leveren! Nieuw Op den Toren We zijn trots op de nieuwbouw van Op den ­Toren, hoewel dat voor de activiteiten van wijksteunpunt Pastorij niet zoveel veranderingen met zich mee zal brengen. In Op den Toren w ­ onen de cliënten en krijgen ze de zorg die ze nodig hebben. Wijksteunpunt Pastorij biedt dag­ arrangementen, dagverzorging en dagbehande­ ling voor thuiswonende ouderen.

‘Breed aanbod voor thuiswonende ouderen, met en zonder indicatie’

7


Cicero naar congres ‘Zorginnovatie en financiering 2025’ Op vrijdag 27 september 2013 bezocht een aantal Cicero-medewerkers het congres ‘Zorginnovatie en financiering 2025’ aan de High Tech Campus in Eindhoven. De inspirerende omgeving van de High Tech Campus was een uitstekende locatie voor het congres dat gericht was op technologie en innovatie in de zorg.

8

Technologie in de toekomst

Onder de indruk

Gedeputeerde van de provincie Noord Brabant, de heer B. Pauli, opende het congres. Hij benadrukte de kracht van technologie in de zorg op de lange termijn in het kader van vergrijzing en ­ontgroening. Meer mensen hebben zorg nodig en er komen steeds minder jongeren op de arbeidsmarkt. De technologie moet uitkomst gaan bieden. Daarna vertelden leden van het Europees Parlement, de ambassadeur van Oostenrijk en de ambassadeur van Tsjechië dat dit niet alleen een Nederlands probleem is maar dat dit thema in heel Europa speelt en actueel is. In het daarop volgende blok ’Visionair zorginno­ vatie’ werd gesproken over een toekomstgerichte manier van denken over het ‘nieuwe werken’ in de gezondheidszorg. Zorgverzekeraar VGZ gaf toelichting over wat het overheidsbeleid financieel betekent voor zorg­instellingen.

De Cicero-collega’s waren onder de indruk van een best practice van een GGZ-instelling die met lichttherapie, op een humane manier, patiënten in een psychose tijdens een isolatieperiode weer tot rust krijgt. Ook werd aandacht geschonken aan financiering van zorginnovaties, onder meer door de NZA. De firma Cordian sloot het congres af met een ­presentatie over de Decubitus Reposition Manager, een innovatie op het gebied van decu­ bituspreventie. Naar aanleiding van het congres planden leden van de projectgroep Domotica Op den Toren en ‘t Brook een afspraak met firma Cordian om de domotica-ontwikkelingen in Op den Toren en ‘t Brook te bespreken.

V.l.n.r.: Ingrid Lahaye, Angelique Lahaut en Mohammed Elyamani


Werkgroep marktconsultatie domotica Als onderdeel van het project domotica is de werkgroep marksconsultatie geïnstalleerd. Domotica is het gebruik maken van allerlei technologieën in de zorg.

Doelstelling van de werkgroep is om te inventa­ riseren welke vormen van domotica geschikt zijn voor de zorg en welke in de nieuwe locatie toegepast kunnen worden. Uitgangspunt hierbij is optimale ondersteuning van de zorgverlener en de cliënt in de dagelijkse gang van zaken.

Herziening keuzes De werkgroep is dit jaar intensief bezig geweest. Er zijn bezoeken afgelegd bij zorginstellingen die al met diverse zorgtechnologieën werken. Dat was zeer inspirerend en bracht de leden van de werkgroep op nieuwe ideeën. Dit leidde zelfs tot een herziening van keuzes en aandachtspunten.

Test In november werden de resultaten van alle ­inspanningen, de gekozen technologie, getest. Het testen is van groot belang om risico’s in de praktijk zoveel mogelijk te voorkomen. Het testteam bestond uit gebruikers, de leverancier en afgevaardigden van de projectgroep domotica. Aan de hand van scripts werden op voorhand bedachte praktijksituaties nagespeeld.

Project domotica

Eerst werden de enkelvoudige alarmeringen getest. Dit zijn alarmeringen die op afstand, met behulp van beeld- en spraakverbinding op de smartphone, worden afgehandeld en opgelost. Iedereen was aangenaam verrast door de goede beeld- en geluidskwaliteit. Ook de eenvoudige bediening van de smartphone werd door het testpanel goed ontvangen. Zelfs de meest onervaren deelnemers op het gebied van mobiele telefoons hadden het gebruik van de apparatuur snel onder de knie. De technologie werkte goed. Uit de testen kwamen slechts een paar kleine verbeteringen naar voren, die door het technisch team voor de verhuizing werden opgelost.

Werkgroep opleiding en training Bij het werken met domotica en nieuwbouw hoort ook scholing en training. In deze werkgroep is nagedacht over de beste en meest efficiënte manier van trainen in werken met domotica. De training besteedt niet alleen aandacht aan de technische kant (de apparatuur), maar gaat ook in op de invloed van domotica op de samenwerking en werkprocessen. Natuurlijk is het in de praktijk omgaan met d ­ omotica een effectieve manier van leren, maar deze manier van werken vraagt ook een andere werkhouding en gedrag. Aan het laatste is veel aandacht besteed tijdens de domoticatrainingen, waarin begeleiding en ondersteuning verzorgd werden door een extern bureau (In voor Zorg). In de scholing staat met name samenwerking ­centraal. Door middel van een heel interactief ­programma worden teams ondersteund in het ­verhelderen van wat in de nieuwe werksituatie van hen wordt verwacht en hoe ze dat kunnen ­realiseren. De medewerkers ervaren de scholing en training als zeer positief.

9


Vrijwilligers in het zonnetje gezet

29 oktober 2013 was het zover... Een speciale dag voor de vrijwilligers van Elvira-Leontine om hen te bedanken voor hun fantastische inzet! 10 Het programma startte met een bezoek aan kasteel Amstenrade. Hier werden zij vriendelijk onthaald met koffie en vlaai door de eigenaresse Leila van Lidth de Jeude, gravin de Marchant et d'Ansembourg. Na deze opening was het tijd voor een stukje geschiedenis. Er werd enthousiast verteld over de geschiedenis van kasteel Amstenrade en de bijhorende familie. Een leuk weetje is dat de naam Elvira-Leontine afstamt van de adellijke familie van kasteel Amstenrade. Een rondleiding door het kasteel gaf fascinerende indrukken. Kamer na kamer, alle verschillend van elkaar, maar even prachtig, lieten ons de 18e eeuw ontdekken te midden van een moderne levensstijl. In het park kon het ge­zelschap genieten van veel exotische bomen die in het park zijn aangeplant. Het park heeft prach­ tige kleurschakeringen, elk seizoen anders, maar vooral in de herfst is dit een genot voor het oog. Bezoek aan kasteel Amstenrade

Het park is vooral in de herfst een genot voor het oog

In de Gasterij van Elvira-Leontine werden de v ­ rijwilligers getrakteerd op een diner en ten slotte werden enkele vrijwilligers extra in het zonnetje gezet vanwege hun 12,5 jarig jubileum: Mevrouw Bonné, mevrouw Cals, mevrouw v/d Weerden en de heer Ritzen. Allen van harte gefeliciteerd! Mede door de grote opkomst en gezellige sfeer was de dag absoluut geslaagd. Vrijwilligers, nogmaals bedankt voor de ­toe­gewijde en betrokken inzet!

Diner in de Gasterij van Elvira-Leontine

Enkele vrijwilligers extra in het zonnetje gezet


Cicero Transfercommissie Wist je dat... 1. er bij Cicero Zorggroep een Transferteam werkzaam is, dat ingeschakeld kan worden bij complexe til- of transfersituaties? 2. dit Transferteam via de voorzitter van de Transfercommissie (g.hendrickx@cicerozorggroep.nl) om advies te vragen is? 3. we sinds juni 2013 elke dag vóór de inzet van een tilband en tillift even controleren of alles oké is? 4. we als geheugensteuntje een klein kaartje aan elke tillift hebben gehangen? 5. de til- en transferscholing vanaf 1 januari 2014 veranderd is? 6. de scholing nu een vaardigheidstoets geworden is? 7. de waslabels van tilbanden altijd leesbaar moeten zijn? 8. als deze niet meer leesbaar zijn, ze direct uit de zorg gehaald en aan de RvE-manager gegeven moeten worden?

Transfercommissie, van links naar rechts staan: - Jordy Senden - Wendy Peters - Noortje Stroom - Jet Bomer - Greet Hendrickx - Ine Dupuits - Sandy Cox - Jenny de Rooij - Ellen Kurvers - Jolanda Sinkovec - Marianne Pisters Op de foto ontbreken Gonny Bruens en Leontine Garritzen.

9. indien de tilband binnen één jaar kapot is deze gratis vervangen wordt? 10. steunkousen aan- en uittrekken met de juiste hulpmiddelen moet gebeuren? 11. deze hulpmiddelen bij/via de RvE-manager te krijgen/bestellen zijn? 12. wanneer er op de afdeling een cliënt met obesitas (overgewicht) aanwezig is er ook een tillift met een groter tilvermogen (meer dan 130 kilogram) op de afdeling of locatie aanwezig moet zijn? 13. dit noodzakelijk is, want als de cliënt zou vallen, deze met de juiste tillift van de grond getild moet kunnen worden? 14. één keer per jaar iedere afdeling door afgevaardigden van de Transfercommissie gecontroleerd wordt of alle afspraken nageleefd worden?

11


Symposium Palliatieve Zorg Limburg Op 31 oktober werd het tweejaarlijkse symposium van de Palliatieve Zorg Limburg ­gehouden in Oolderhof in Roermond. In het verleden was dit symposium vaak gewijd aan structurele zaken maar dit jaar was het thema ‘De praktijk van de palliatieve zorg in Limburg’. Rondom dit thema werden in twaalf verschillende workshops voorbeelden van vernieuwende palliatieve zorg uit de praktijk gepresenteerd. Driehonderd professionals en vrijwilligers werkzaam in de palliatieve zorg namen met veel betrokkenheid hieraan deel.

Cicero onderdeel Netwerk Palliatieve Zorg

12

De palliatieve zorg is in Nederland georganiseerd in netwerken, waarin alle bij de palliatieve zorg betrokken hulpverleners van verschillende disci­ plines met elkaar samenwerken om de kwaliteit van de zorg te optimaliseren. In Limburg zijn er zes regionale netwerken. Ook Cicero maakt deel uit van een netwerk: het netwerk palliatieve zorg Oostelijk Zuid-­ Limburg. Hieraan doen meerdere partijen mee, o.a. Atrium MC Parkstad, Toon Hermans Huis Parkstad, MeanderGroep Zuid-Limburg, Sevagram en na­tuurlijk de huisartsen in de regio. Om de zorg voor de palliatieve patiënt nog beter te kunnen organiseren werken de netwerken in de provincie Limburg nauw samen. Er werd op 31 oktober dan ook een nieuwe website en één logo voor de Palliatieve zorg in Limburg gepresenteerd: kijk op www.palliatievezorglimburg.nl.

Prijs Tijdens het congres ontving Marij Schielke uit ­handen van gedeputeerde Peter van Dijk ‘De prijs van de Palliatieve Zorg Limburg 2013’. Mevrouw Schielke is werkzaam als wijkverpleegkundige bij MeanderGroep, begeleidt cliënten en hun ­naasten in de laatste levensfase en is tevens als palliatief consulent verbonden aan het regionaal adviesteam palliatieve zorg. De jury stelde haar ten voorbeeld voor iedere professional en vrij­ williger die betrokken is bij de zorg voor ­ongeneeslijk zieken. Ze schreef daarnaast het boek ‘Een doodgewoon boek met 50 bijzondere verhalen’, een verzameling van verhalen die ze zelf als verpleegkundige meemaakte.

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen die een ongeneeslijke ziekte hebben. De zorg wordt verleend in samenwerking tussen professionals, vrijwilligers en de patiënt met zijn familie, vanuit het respect voor de wens tot eigen regie voor de mensen in hun laatste levensfase. Jolanda Timmermans is coördinator van het Netwerk Palliatieve Zorg Oostelijk ZuidLimburg, waarvan Cicero Zorggroep deel uitmaakt. Zij heeft haar kantoor in het Bedrijfsbureau van Cicero Zorggroep. Info? Mail naar: info@palliatievezorg-ozl.nl of kijk op www.netwerkpalliatievezorg.nl/ozl


13

Sportdorp Houthem - Een leven lang actief in de eigen omgeving In september vond in zorgcentrum Vroenhof de eerste bijeenkomst plaats met alle samenwerkende partners (o.a. Cicero Zorggroep) van het door ZonMw gesubsidieerde project ‘Sportimpuls’. De partijen hebben zich gecommitteerd aan een samenwerking ‘dichtbij huis’ en dat past bij de voorgenomen ambitie van Cicero Zorggroep in 2014 ‘vernieuwend verbinden’. In het kort een weergave van de beoogde doelstellingen.

Structurele activiteiten 'Een leven lang actief in de eigen omgeving', dat is de slogan van het project in Houthem-St. Gerlach dat voorgegaan werd door een Sportdorp in Groningen. In gemeenten met krimp en vergrijzing, met name in de kleine dorpen, is het moeilijk voldoende beweegaanbod te blijven realiseren dat aansluit bij de huidige behoeften van jong en oud. Via partnerschappen tussen de verenigingen onderling, maar ook met organisaties zoals Cicero, Adelante (revalidatie), basisschool, Just Go, dorpsraad, sportraad en gemeente worden krachten gebundeld. Vanuit de behoeften van de inwoners

realiseren zij beweegaanbod dat op eigentijdse wijze aansluit bij die behoeften.

Ouderen Ook is er speciale aandacht voor ouderen om hen ‘over de streep’ te halen om méér te (blijven) bewegen. Samen met de genoemde partners zorgt ook zorgcentrum Vroenhof voor het bedenken en uitvoeren van allerlei activiteiten die structureel verankerd worden. ‘Met z´n allen staan we sterk en houden we onze samenleving fysiek én sociaal vitaal. Dat wordt de kracht van “Sportdorp Houthem”.’


14

Dementie Eigen gedrag en omgeving belangrijk De BOPZ-commissie organiseerde in oktober het symposium ‘Zorgen moet je doen, niet maken’ De aanwezigen werden welkom geheten door Jos Stevens, programmamanager Zorg­ ontwikkeling en Innovatie. Hij memoreerde dat hij drie jaar geleden op dezelfde locatie, Elvira-Leontine, ook al het symposium ‘Ban de Band’ mocht voorzitten. ‘Vanaf 2011 is het beleid binnen Cicero Zorggroep om géén Zweedse banden meer te gebruiken. Sindsdien is er zowel binnen als buiten Cicero veel gebeurd op het vlak van vrijheidsbeperking in het kader van de wet BOPZ. Vanmiddag wordt u hierover bijgepraat door eigen medewerkers die hier intensief mee bezig zijn.’

Focus op vraaggerichte zorg Tijdens zijn (bijna voltooide) opleiding tot HBOVGG heeft Rob Winkens, verpleegkundige in Emmastaete, zich o.a. toegelegd op neuropsy­ chiatrische symptomen (NPS) bij dementerende cliënten. ‘Uit onderzoek (Waalbed studie) blijkt dat NPS erg veel voorkomen bij dementerenden. Denk bij NPS aan angst, wanen en hallucinaties, agitatie/ agressie, depressie, ontremd gedrag, euforie, ­apathie, doelloos repetitief gedrag’. Hij poneerde de ABC-methode, die heel goed past bij belevingsgerichte zorg, om met probleemgedrag om te gaan. De ‘A’ staat voor ‘actie’, het gedrag van de

persoon met dementie dat door zorgverleners op een methodische manier goed gesignaleerd en geanalyseerd kan worden. De ‘B’ staat voor ‘be­wegers’, prikkels uit de omgeving die invloed (kunnen) uitoefenen op het gedrag van de cliënt. De ‘C’ tenslotte, staat voor ‘consequenties’: hoe reageert de omgeving? Welke reacties verminderen of verergeren het probleemgedrag? Rob gaf toelichting op een proef die hij afgelopen jaar ­uitvoerde op afdeling Mijnzicht. ‘Vroegtijdige detectie en signalering van NPS heeft een positief effect op de zorg voor de cliënt en het beloop van de gedragsproblematiek. Meet de mate en


frequentie van NPS, rapporteer dit en bespreek het multidisciplinair, waarbij oorzaken geanalyseerd dienen te worden en interventies structureel kunnen worden ingezet’. Hij pleitte ten slotte: ‘Focus hierbij vooral op non-farmacologische interventies zoals muziek, aromatherapie, arm-/ handmassage en persoonlijke aandacht. De nadruk ligt op het creëren van een huiselijke omgeving, waarbij de attitude van zorgverleners vraaggericht moet zijn, in plaats van taakgericht’.

Aanpassen aan belevingswereld Hiermee was het bruggetje gemaakt naar de ­volgende sprekers Marloes Ramakers en Liesbeth van de Meent, ergotherapeuten, die een heel visuele (met foto’s en filmpjes) duo-presentatie “Van het kastje naar de muur” gaven. Zij stelden dat er alternatieven zijn voor middelen en maatregelen en dat ook de omgeving een belangrijke invloed heeft op het gedrag van (dementerende) mensen. Zij refereerden aan de inzichten van drs. A. van der Plaats, sociaal geriater, die het belang van g ­ unstige prikkels en een gunstige omgeving aantoonden. Een dementerende is immers afhankelijk van zijn omgeving en hoe meer die aansluit bij de belevingswereld hoe beter hij of zij zich voelt en gedraagt. Diverse beleefplekken kunnen de juiste en herkenbare prikkels geven. ‘Door een goede analyse kan je de omgeving en het werkproces aanpassen, waardoor probleemgedrag afneemt, de levenskwaliteit toeneemt, de werkdruk verlaagt én fixatie voorkomen kan worden’, betoogden zij. ‘Om de fysieke en sociale omgeving alsook het werkproces in relatie tot probleemgedrag te ­analyseren kan gebruik gemaakt worden van onder andere onze deskundigheid bij de ergotherapie’, boden zij de aanwezigen aan. Zij lieten kleine ­aanpassingen zien die op afdeling de Zwaluw gebeurd zijn, met relatief weinig kosten maar met heel positieve gevolgen voor de cliënten, bezoekers én medewerkers.

Middelen en maatregelen Tijdens de pauze acteerden onze Mimakkus-clowns Sarah en Pieke in de prachtig gecreëerde beleefhoeken. Hierna stond Gonnie Pennings, specialist ouderengeneeskunde en BOPZ-arts, stil bij de ‘cijfers en letters’. Zij gaf aan dat het inzetten van Middelen en Maatregelen (M&M) altijd aan de volgende voorwaarden moet voldoen: subsidiariteit (is het

middel het minst ingrijpende?), doelmatigheid (wordt met het middel het beoogde doel bereikt?) en proportionaliteit (staat het toegepaste middel in verhouding tot het gevaar dat men wil voor­ komen?). Bij de cijfers onthouden we onder andere de ­ fname van het gebruik van Zweedse banden in a bed. In 2001 werd dit nog bij 25% van de PG toe­ gepast, in 2009 was dit gedaald naar 7% en in 2013 worden er géén banden meer ingezet. Ook het gebruik van bedhekken, in 2001 nog 65%, was fors gedaald naar 13% in 2013. Alternatieven als extra lage bedden en inzet van sensoren zijn inmiddels gebruikelijk. Bij ongeveer 30% wordt psychopharmaca gebruikt. In het overleg van de vakgroep ouderengeneeskunde met de apothekers wordt dit continu kritisch opgevolgd.

Nee, tenzij Gonnie stond tenslotte nog stil bij de toekomstige wet Zorg en Dwang. De kern van het wetsvoorstel is “Nee, tenzij”. ‘Het uitgangspunt is dat vrijheidsbeperkende maatregelen niet thuis horen in de zorg voor ouderen. Gevaarlijke situaties moeten altijd met vrijwillige zorg worden opgelost, ook bij ernstig probleemgedrag. De wet Zorg en Dwang is een vangnet voor als het echt niet anders kan: ‘Het inzetten van onvrijwillige zorg is altijd een laatste redmiddel’ citeerde Gonnie, ‘en de wet zal overal gelden, onafhankelijk van de plek waar iemand woont’. Gonnie gaf ook complimenten aan alle medewerkers op de PG-afdelingen over de manier waarop steeds kritischer omgegaan wordt met het inzetten van M&M. En ook deze middag is aangetoond en met elkaar gedeeld dat hierop verder gegaan moet worden door nog alerter te zijn op het eigen gedrag en de omgeving!

15


Gelezen op de Cicero Zorggroep

pagina

Zorgcentrum Ave Maria als een kleurenpalet op een bonte koe! In zorgcentrum Ave Maria wonen ruim 80 bewoners; variërend van 60 tot 100 jaar, ziek of gezond, uit een klein dorp of uit de grote stad, religieus of niet, maar in ieder geval allemaal uniek. Iedere bewoner is als het ware een kleur op het kleurenpalet, of een stukje van een grote puzzel. Hoewel sommige kleuren prachtig van zichzelf zijn, blijken deze niet altijd makkelijk met ­anderen te mengen en is ieder puzzelstuk veelzijdig, maar niet alle puzzelstukken passen direct in het grote geheel…

16 16

De activiteitenbegeleiding van zorgcentrum Ave Maria is zich ervan bewust dat met aandacht en verdieping in dat individuele stukje of kleurtje het wel mogelijk is om samen nieuwe kleuren te c­ reëren en om met ieder puzzelstukje te zoeken naar een eigen plek waar dit het best past! Reden genoeg om deze kleuren en puzzelstukjes eens goed onder de aandacht te brengen op een ludieke manier, natuurlijk geheel in stijl van activiteitenbegeleiders! Op een zonnige dag ontstond het idee dan ook om een levensgrote koe te kopen (wees gerust, polyester) en deze te voorzien van gekleurde puzzelstukken. Alle puzzelstukken passen samen op de bonte koe en daarmee is er voor iedere individuele bewoner, ongeacht leeftijd, afkomst, cultuur of gesteldheid een plekje in ons zorgcentrum. De bonte koe staat dus als het ware voor het bonte gezelschap aan unieke bewoners dat het zorgcentrum rijk is. Op donderdag 24 oktober vulden 2 kunstenaars, 1 polyester koe en heel veel verfpotten in talloze kleuren de zaal bij Ave Maria. Bewoners namen nieuwsgierig plaats rondom de koe, die op ware grootte toch veel indruk maakte. Niet lang daarna vlogen de verfspetters iedereen letterlijk om de oren, werd er kostelijk gelachen, maar ook nauwkeurig gewerkt en samen overlegd over de invul-

ling en kleuren van de koe. Met veel kleuren en natuurlijk de nodige creativiteit kreeg iedere s­ childer de gelegenheid zijn eigen gevoel erin te verwerken. Zelfs enkele kritische bewoners die vooraf twijfels leken te hebben bij een ­ ge­kleurde koe, raakten enthousiast naarmate de koe groene poten, een blauw hoofd en bloemen op zijn rug kreeg! Als kersje op de taart werd de bonte koe gedecoreerd met ‘Ave Maria’ op haar buik en gekenmerkt met haar eigen code 24102013 (de datum) op haar poot. De unieke bonte koe krijgt een prominente plek in de tuin, waar zij voor bewoners en bezoekers voor altijd een mooie herinnering zal zijn aan het bonte kleurenpalet van bewoners dat zorgcentrum Ave Maria rijk is.

Heb jij ook een interessant of leuk nieuwtje dat we op Facebook kunnen delen? Mail dan naar Communicatie & PR t.a.v. m.van.veldhuizen@cicerozorggroep.nl


Parkstad Zorgbeurs In oktober werd de Parkstad Zorgbeurs georganiseerd in het Rodastadion in Kerkrade. Ook Cicero Zorggroep en Cicero Thuis waren vertegenwoordigd op dit druk bezochte ­evenement. De Cicero-medewerkers hadden het de hele dag druk met het beantwoorden van vragen van de vele bezoekers. Veel belangstelling was er ook voor het ouderdomssimulatiepak en de handhygiÍnetest die Cicero tijdens de beurs demonstreerde.

17

V.l.n.r.: Kitty Franssen, Caroline Kalnenek, Selina Klouwers, Chinouk Grond, Marjo Hermes, Maria Hodiamont, Sjoerdje van Nes en Nicole Grond


Loop naar de pomp! 18

Pompen in Schuttershof

… een uitdrukking die je regelmatig hoort, maar die jammer genoeg (te) weinig in de ­(zorgcentrum)praktijk wordt toegepast. Bij veel rolstoelgebruikers is de bandenspanning niet in orde; de banden zijn vaak te slap. Het voortbewegen of duwen van de rolstoel wordt hierdoor onnodig zwaar voor gebruiker en/of begeleider. Daarnaast werken de remmen bij rolstoelen met grote wielen niet optimaal als de banden niet op spanning zijn. Regelmatig controleren van de banden en deze oppompen is hiervoor de oplossing. Een kleine moeite, die veel gebruiksgemak oplevert.

Op alle locaties van Cicero Zorggroep zijn pompen aanwezig. Op Schuttershof zijn in het souterrain bij de ergotherapie twee compressoren, die op de juiste spanning zijn afgesteld. Op andere locaties kun je bij de eigen afdeling vragen waar zich een pomp bevindt. Heb je moeite met het oppompen van de banden vraag dan hulp bij een collega.

Voordat je met een rolstoel op pad gaat, adviseren we dan ook: “Loop naar de pomp!”

Werkplaats


19

Monteur van Medireva maakt rolstoel in orde volgens aanwijzingen van ergotherapie

‘Die nieuwe dokter stond een band op te pompen...’ Harry Wauters: ‘Een van mijn allereerste ervaringen in Schuttershof. Het was in 1987. Ik was nog niet eens in dienst, want ik zou pas half september beginnen. Ik was uitgenodigd om het tuinfeest in augustus al eens mee te beleven. Een mooi moment om eens iets van de sfeer te proeven. Toen zag ik iemand sukkelen met een rolstoel. Na een korte inspectie bleek, dat de banden nagenoeg leeg waren. Die stoel liep en stuurde voor geen meter. Met enige moeite kreeg ik die middag een oude fietspomp te pakken en heb ik tijdens het feest midden in de bezoekershal de banden van die rolstoel staan oppompen. (“Heb je dat gezien? Die nieuwe dokter...”) ­ Later heb ik me ingespannen om er voor te zorgen, dat er een goede rolstoelwerkplaats in Schuttershof kwam, want kapotte rolstoelen stonden een maand in het ­ziekenhuis bij de Technische Dienst op hun beurt te wachten... Dan is er toch wel veel kwaliteit gewonnen sindsdien!’


Specialisten ouderengeneeskunde Cicero slaan handen ineen met huisartsen Sinds enige tijd zijn de specialisten ouderengeneeskunde (Myra Vonken en Juke Bussemaker) ook buiten het verpleeghuis werkzaam. Op verzoek van de huisarts kunnen zij oudere patiënten op de praktijk of bij hen thuis onderzoeken. Mede door het beleid van de overheid blijven steeds meer ouderen langer thuis wonen. Steeds meer betreft het ouderen met meerdere ziekte­ beelden naast elkaar en allerlei functionele be­perkingen zoals minder goed kunnen lopen of zien. De problematiek van deze ouderen begint steeds meer te lijken op die van verpleeghuis­ bewoners. Hier kan de specialist ouderengeneeskunde de huisarts, en dus de oudere thuis, ­ondersteunen zodat de oudere zich bijvoorbeeld langer thuis kan redden of niet meer naar ­ meerdere specialisten in het ziekenhuis hoeft.

Consultaties 20

‘Sinds een jaar benaderen we huisartsen actief om onze consultfunctie duidelijk te maken, en met resultaat. Zo doen we bijvoorbeeld consultaties bij geheugenstoornissen, bij gebruik van veel geneesmiddelen tegelijkertijd en bij multimorbiditeit.

Dat is het hebben van meerdere chronische ziekten tegelijk, die elkaar onderling beïnvloeden.’

Multidisciplinair overleg ‘Maar naast deze consultaties doen we nog meer: Juke neemt deel aan een multidisciplinair overleg binnen Gezondheidscentrum Hoensbroek-Noord. Hier overlegt de huisarts samen met allerlei an­dere vakgroepen zoals fysiotherapeuten, verpleegkundigen van de thuiszorg, ergotherapeuten en nu dus ook met de specialist ouderengeneeskunde.’

Afspraken ‘Verder zijn er bijvoorbeeld afspraken gemaakt met huisarts Frank Guldemond in Ubachsberg. Daar werkt behalve de huisarts ook praktijkondersteuner ouderenzorg Vivian Smink-Bemelmans nauw met ons samen. Eenmaal per twee weken gaan we afwisselend een ochtend naar de praktijk.

V.l.n.r.: Juke Bussemaker, Myra Vonken, Vivian Smink-Bemelmans en Frank Guldemond


Van te voren bespreken huisarts en praktijkondersteuner gezamenlijk bij welke patiënt inzet van de specialist ouderengeneeskunde wenselijk is. Vivian geeft ons mondelinge informatie over de patiënt en we kunnen in het digitale huisartssysteem alle informatie opzoeken die we nodig hebben. Vervolgens gaan we de patiënt thuis opzoeken, waarbij vaak ook mantelzorg aanwezig is. Eenmaal terug op de praktijk hebben we een gezamenlijk moment voor mondelinge terugkoppeling aan Frank en Vivian en daarnaast zorgen we ook voor een brief met alle informatie. Verschil met de reguliere consultaties voor huisartsen is op dit moment vooral het feit dat we gebruik kunnen maken van alle voorzieningen in de huisartspraktijk. In de toe-

komst willen we graag dat onze samenwerking de vorm van een spreekuur krijgt, waarbij we patiënten dus ook langere tijd opvolgen in de praktijk.’

Nascholing ‘Naast directe patiëntenzorg bieden we ook (ondersteuning in) nascholing voor huisartsen. Zo hebben we aan huisartsen nascholing gegeven over het gebruik van bijvoorbeeld middelen tegen agressie bij dementie en over het gebruik van veel geneesmiddelen tegelijkertijd.’ ‘Voor de toekomst hopen we dat de bijdrage van de specialist ouderengeneeskunde in de zorg voor kwetsbare ouderen thuis nog verder toeneemt.’

Even voorstellen:

Myra Vonken afgestudeerd als specialist ouderengeneeskunde In september studeerde Myra Vonken af en is ze officieel in geschreven in het BIG-register als specialist ouderengeneeskunde. Zij volgde haar opleiding aan de Universiteit van Nijmegen en liep stage bij Cicero Zorggroep. Myra, proficiat en welkom bij Cicero Zorggroep!

Myra Vonken ontvangt felicitaties en ­bloe­men voor haar afstuderen als specialist ­ouderengeneeskunde uit handen van eerste geneeskundige en verantwoordelijke vakgroep ouderengeneeskunde Mariëlle van der Velden-Daamen.

21


Cicero Thuis start met beeldzorg Cicero Thuis gaat haar cliënten, naast de bestaande zorg aan huis, ook zorg via een beeldscherm bieden.

Een aanvulling op zorg thuis 22

Beeldzorg is een aanvulling op fysieke zorg en wordt zo vaak als nodig aangeboden. Bij beeldzorg maakt de verzorgende of verpleegkundige via een beeldscherm contact met de cliënt thuis. Cicero Thuis gebruikt daarvoor een tablet (iPad). Beeldbellen betekent dus niet alleen met elkaar praten, maar elkaar ook zien. Dit is zeker in de zorg heel handig. De medewerker van Cicero Thuis kan op afstand meekijken of alles goed gaat met de cliënt, de cliënt instrueren en makkelijk vragen beantwoorden.

Gemakkelijk, snel en persoonlijk Als de cliënt vragen heeft, hoeft deze niet meer te wachten tot het volgende bezoek aan huis. Met een druk op de knop maakt de cliënt contact met de medewerker van Cicero Thuis. Hiervoor hoeft de cliënt ook niet meer thuis te blijven. Met de iPad kan overal worden ingelogd en contact worden gezocht met het team van Cicero Thuis. Cicero Thuis werkt op deze manier mee aan het vergroten van bewegingsvrijheid. De overige toepassingen op de iPad stellen de cliënt in staat het sociaal netwerk aanzienlijk uit te breiden.

Welke zorg kan via beeldzorg worden georganiseerd? Er zijn verschillende zorgmomenten waarbij het niet direct noodzakelijk is dat de medewerker van Cicero Thuis bij de cliënt aanwezig is, maar waar-

bij het wel handig is om elkaar te kunnen zien. Denk bijvoorbeeld aan: • Een contactmoment in de ochtend om te contro leren of de cliënt de nacht goed is doorgekomen en het opstaan uit bed voorspoedig is verlopen. • Een gesprek met aanvullende vragen over ziekte of behandeling na bijvoorbeeld een bezoek aan het ziekenhuis. • Meekijken met een (zorg)handeling die de cliënt wel zelf kan uitvoeren, maar zich zeker en onder steund voelt door ‘de ogen op afstand’ (bijvoor beeld het zelfstandig injecteren van insuline). • Een contactmoment in de avond om te kijken of de cliënt klaar is om naar bed te gaan en bijvoorbeeld niet in de stoel in slaap valt. Maar ook: Naast beeldbellen met de medewerkers van Cicero Thuis kan de cliënt ook beeldbellen met familie of vrienden, meedoen aan spellen, het nieuws lezen, nieuwsberichten bijhouden van de eigen gemeente en zelfs TV-programma’s terug zien. Op dinsdag 1 oktober 2013 heeft voor de medewerkers van de pilotregio’s Hoensbroek en Brunssum de kick-off bijeenkomst “Werken met Beeldzorg” plaatsgevonden. De eerste cliënten hebben in november hun iPad al in gebruik genomen. In een van de komende Cicerones zal aandacht worden besteed aan de ervaringen van onze cliënten en medewerkers.


Cicero Thuis HKZ gecertificeerd! ‘Het leveren van kwaliteit staat hoog in ons vaandel. Dat dit nu beloond wordt met het behalen van het HKZ-certificaat is voor ons weer een bevestiging dat wij op de goede weg zitten’, aldus Mario Goertz, vestigingsmanager Cicero Thuis als reactie op het behalen van het HKZ-kwaliteitskeurmerk. Cicero Thuis bestaat nu 1½ jaar en heeft als kroon op haar werk, na een vierdaagse audit in ­juli-augustus jl., haar HKZ-certificaat fase 1 en 2 behaald door met succes het kwaliteitsmanagementsysteem op te bouwen. Dit proces is begeleid door Daphne Freese, ­kwa­liteitsmedewerker van Cicero Thuis. Samen met de medewerkers van Cicero Thuis en beleidsmedewerker Lineke van Wijk is toegewerkt naar de certificering. Er is nauw samengewerkt met elkaar, er is veel van elkaar geleerd. Een aantal medewerkers heeft de vier auditdagen en daarmee de beoordeling van de kwaliteit van Cicero Thuis van zeer dichtbij mogen meemaken. Op een vijftal vragen reageerden zij als volgt:

Hoe heb je de HKZ toetsing ervaren? ‘Spannend maar al vrij snel prettig. Ik kon alles z­ eggen waardoor het positief en leerzaam was.’

Vind je dat er altijd een kwaliteits­ toetsing moet zijn? Waarom? ‘Ja, het houdt je scherp in het blijven leveren van kwalitatief goede zorg. Er wordt stilgestaan bij de zaken die verbeterd kunnen worden en waarom dit noodzakelijk is. Het voorkomt dat je in de waan van de dag verslapt.’

Welke meerwaarde heeft het behalen van het HKZ-certificaat volgens jou voor de cliënt van Cicero Thuis? ‘Het certificaat mag onze cliënt het vertrouwen geven dat we actief aandacht hebben voor het ­bieden van kwalitatief goede zorg. Maar het kwa­ liteitsgericht werken geeft ons als medewerkers ook het vertrouwen en de bevestiging dat we het goed doen. En dat is weer goed voor onze cliënten.’

Zie je al verbetering in de praktijk met de adviezen die je hebt ontvangen? ‘Ja, we zijn het zorgleefplan met meer diepgang aan het gebruiken in samenspraak met de cliënt. Onze cliënten worden door een verbeterde opzet nog actiever betrokken en gestimuleerd om regie te behouden over het eigen leven.’

Wat heb je zelf al aan verbetering ­kunnen doorvoeren? ‘Het beleid ten aanzien van medicatieverstrekking en dubbele controles is verbeterd. De cliënt heeft een actieve rol gekregen tijdens de dubbele controle. We staan kritisch stil bij de wijze van rapporteren. De rapportage wordt meer gerelateerd aan de ­activiteiten die in het zorgleefplan staan. De ­contactverzorgende toetst periodiek de rap­ portage en bespreekt de rapportage met de cliënt. Belangrijke informatie over een cliënt wordt ge­digitaliseerd, waardoor deze direct voor meerdere relevante partijen inzichtelijk is. Er kan veel sneller een analyse van gegevens plaatsvinden om te komen tot een verbeteractie.’ De directie en het management van Cicero Thuis wil graag alle medewerkers van harte bedanken voor hun inzet en is bijzonder blij met deze kroon op het werk. Medewerkers van Cicero Thuis zijn en blijven de spin in het web als het gaat om het bieden van kwaliteit van zorg aan onze cliënten.

23


Vanuit de ethische commissie: Hart voor de Zorg Van 25 tot en met 29 november heeft de landelijke week van de reflectie in de zorg plaats­ gevonden. Tijdens deze week vonden er in het hele land activiteiten plaats op het gebied van ethische reflectie. Cicero Zorggroep nam dit jaar voor de tweede keer deel aan deze ­landelijke week, om meer aandacht te krijgen voor ethiek binnen onze dienstverlening.

De week van reflectie ging van start met het symposium ‘Hart voor kwaliteit en professionaliteit’ op maandag 25 november 2013 bij het ministerie van VWS in Den Haag. Leden van de ethische commissie hebben hieraan deelgenomen. Binnen Cicero Zorggroep was er tijdens de week van de reflectie

vooral aandacht voor ethiek door het organiseren van twee filmavonden. Tijdens de filmavond konden medewerkers en vrijwilligers kijken naar de film Amour, die in Cannes bekroond werd met een ‘Gouden Palm’.

24

Aankondiging van de twee filmavonden


Stafdienst in beeld Jos Stevens programmamanager Zorgontwikkeling & Innovatie Per 1 juni 2013 is Jos Stevens programmamanager Zorgontwikkeling & Innovatie, een nieuwe functie binnen Cicero Zorggroep. Hoe is deze ontstaan en wat houdt ze in?

Jos legt uit dat de functie is ontstaan vanuit behoefte en ook steeds meer binnen andere ­organisaties voorkomt. Jos werkt nu 37 jaar voor Cicero, met name in (hogere) managementfuncties. Voor velen is Jos nog bekend als manager van Elvira-Leontine. Bij het terugbrengen van het aantal zorgclusters van 6 naar 4 wisselde hij in 2010 met Marion de Ruyter als manager van het Bureau Zorgondersteuning. Het was een soort ‘thuiskomen’, enerzijds omdat hij zijn carrière startte als fysiotherapeut en anderzijds had hij jaren voordien al leiding gegeven aan een aantal vakgroepen: paramedici, psychologen en geestelijk verzorgers. Omdat ‘ontwikkeling en innovatie’ nog nergens belegd was, vroeg hij dit voor Cicero te mogen aansturen. De naam van het bureau veranderde in Bureau Zorgondersteuning en Ontwikkeling. Jos werkt interne en externe innovatietrajecten met plezier uit. Ketenzorg de­mentie is hier een voorbeeld van. Hij verdiepte zich in trajecten die vakgroepen ontwikkelden en projecten die onder meer het Zorgkantoor vereiste bij de zorginkoop. Naast de vele ontwikkelingen groeide de afgelopen jaren het aantal mede­ werkers bij de vakgroepen zodanig, dat Jos beide functies niet goed meer kon combineren. In overleg met de Raad van Bestuur is besloten tot een “knip”, waarbij Jos zich voortaan toelegt op de zorginnovatie en een nieuwe manager, Hub Bloebaum, de vakgroepen leidt. Jos vertelt dat hij met plezier leiding heeft gegeven aan deze groep medewerkers, die zich samen met zorgmedewerkers dag in dag uit met hart en ziel inzetten voor onze cliënten! Voor Jos zelf is dit een logische stap: vanuit zijn ervaring als manager van zorglocaties en daarna van de vakgroepen heeft hij veel kennis opgedaan en een netwerk ­uitgebouwd om ontwikkelingstrajecten in goede samenwerking vorm te geven.

Waarvoor kun je bij hem terecht? Hij kan alles vertellen over de nieuwste ontwikkeltrajecten binnen Cicero. Maar er gebeuren ook veel kleine, maar belangrijke, innovaties op de werkvloer die tot betere en efficiëntere zorg leiden. Hij is daarom graag op de hoogte van dit soort innovaties binnen Cicero, d.w.z. nieuwe ontwikkelingen en verbeteringen binnen een RvE, waar andere RvE-managers Cicero-breed van kunnen leren. Signalen hoort hij graag via de RvE- of ­clustermanagers. Uiteraard hoort hij ook al veel via intern overleg: hij neemt deel aan het staf­ hoofdenoverleg, is lid van de stuurgroep Kwaliteit & Veiligheid en heeft direct contact met de Raad van Bestuur. Hij neemt extern deel aan ketenzorgoverleg, aan vergaderingen van “Voor elkaar in Parkstad”, van gemeentes aangaande de komende decentralisaties en van de “Academische Werkplaats Ouderenzorg ZuidLimburg”. In de Westelijke Mijnstreek neemt hij deel aan de regionale overlegtafel, waar diverse partijen op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met gemeenten beleid op elkaar afstemmen. Intern werkt hij in overleg met Cicero Thuis zaken uit, stuurt de casemanagers dementie aan, is ­voorzitter van het Prismateam dat calamiteiten onderzoekt en van de ethische commissie. Jos, veel succes in je (nieuwe) functie!

25


Medicatie: kennis van buiten binnenhalen Medicatie krijgt steeds meer en steeds bredere aandacht binnen de gezondheidszorg en ­binnen Cicero Zorggroep. Waar het vroeger alleen ging om de helende werking, is nu het vizier afgesteld op een aantal zaken met betrekking tot medicatie zoals de toediening, neveneffecten, medicatieveiligheid en pijnverzachting. Een Cicero-brede afvaardiging is in september op pad gegaan naar het medicatiecongres in Ede om kennis bij te spijkeren over deze brede materie.

Wist je dat? Wist je dat er in Nederland jaarlijks 19.000 ziekenhuisopnames plaatsvinden naar ­aanleiding van vermijdbare fouten in relatie tot medicatie toediening?

De ochtend bestond uit een plenair gedeelte met lezingen over zeer uiteenlopende zaken rondom medicatie, zoals medicatie-overdracht, pijnmedicatie, bijwerkingen en veiligheid van medicatie. ‘s Middags hebben we allemaal verschillende workshops gevolgd. Door deelname aan het m ­ edicatiecongres is nu iedereen weer op de h ­ oogte van de verschillende ontwikkelingen en bijzonderheden. De medicatiecommissie zal deze kennis delen met alle betrokkenen en toepassen in de verschillende trainingen en instructies ­ binnen Cicero.

26

V.l.n.r.: Vivian Lodewick, Anja Hoofs, Elly Severins, Nicole van den Nieuwengiezen, Ingrid Lahaye, Sylvia Vossen, Monique Debije, Dennis van den Boorn, Imka Jacobs.


Limerick Vaas? Kennis delen is geen eenrichtingsverkeer. Ook wij hebben een verplichting om opgedane kennis weer naar buiten te brengen zodat we er samen, de hele samenleving, beter van worden. E辿n van die mogelijkheden is het melden van 足bijwerkingen op medicatie via de site van www.lareb.nl Die kennis wordt dan weer gebruikt voor het 足verbeteren van medicatie en/of het waar足schuwen voor specifieke bijwerkingen. Het was een intensieve maar zeer waardevolle dag, waarbij een veelheid aan kennis van buiten naar binnen is gebracht.

Een man in het land van de Maas was dol op en lustte graag kaas. Maar vooral - naar hij zei met een Weizen erbij in een glas zo groot als een vaas.

27

Foto: Harry Wauters


ICT en innovatie ICT is dit najaar gestart met enkele grote veranderingen, waarvan de meeste medewerkers wel iets zullen merken in het dagelijks werk. Één voor één passeren ze in dit artikel de revue.

28

Cura ECD (Elektronisch Cliënten Dossier) De ‘labfase’, waarin wordt onderzocht of Cura ECD software bruikbaar is als vervanger van ons papieren zorgleefplan, is eind november nagenoeg afgerond. Dit betekent dat we, bij een positief besluit, begin 2014 gaan starten met het verder inrichten en implementeren van het ECD.

Cura Personeel en Salaris Per 1 januari krijgt iedereen de mogelijkheid om vanuit thuis in te loggen op een eigen omgeving, waar het volgende kan worden gezien/gedaan: • Inzien en zelf wijzigen van het privé-adres, ­ woonplaats, telefoonnummer, e-mail etc.; • Inzicht in het actuele verlof- en urensaldo; • Salarisstrook (vanaf eind januari).

Mettertijd wordt deze functionaliteit nog verder uitgebreid (o.a. met het persoonlijke rooster). Meer informatie en je persoonlijke inlog volgen in december.

Cura Rooster In de loop van volgend jaar wordt de pilot van cluster 2 met centraal roosteren uitgebreid naar heel Cicero. De bedoeling is dat elk cluster een eigen centrale planner krijgt, die namens de afdelingen in het cluster en in overleg met de manager de planning maakt en bijhoudt. Dit ter voorbereiding op de fase ‘zelfroosteren’, die hierna komt. Tegelijk met de invoering van centraal roosteren kan iedereen via de eigen inlogfaciliteit het eigen rooster bekijken en kunnen wijzigingen worden aangevraagd. Meer details en de planning van de veranderingen volgen in december.


VVAR Heb jij een vraag voor de VVAR, stuur deze dan naar vvar@cicerozorggroep.nl. De VVAR geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur en denkt mee over het actuele zorgbeleid van Cicero Zorggroep.

29

Cura financieel Niet merkbaar voor de meesten van ons, maar per 1-1-2014 stappen we van Q-Zorg over naar Cura, voor onze financiële administratie.

Cura Cliëntadministratie en Productieregistratie Ook per 1-1-2014 stappen we voor de cliëntadmi­ nis­tratie en productieregistratie over van Q-Zorg naar Cura. Dit is vooral merkbaar voor de medewerkers die zich met de geriatrische revalidatie bezighouden (i.v.m. tijdregistratie), maar ook voor de cliënten, die een verandering gaan zien van de facturen voor de extra diensten (bijvoorbeeld telefoon, was- en broodgelden). Zij worden tijdig van de wijzigingen op de hoogte gebracht.


Vrijwilligers Jacques van de Laar en Jo Bouvrie

‘Een hele speciale herinnering op een heel bijzonder moment’ De jaarlijkse herdenkingsviering in Huize Louise had dit jaar een speciaal cachet 30

De sfeervolle dienst waarin samen met familie, medewerkers en vrijwilligers de over­ledenen herdacht werden, had een stijlvolle omlijsting. Dit kwam mede door de zang van een bekende mezzosopraan onder begeleiding van een pianist. Familie van de overledenen en medewerkers lazen ontroerende teksten voor. Zowel de muziek als de teksten gaven de gekozen symbolen een diepere betekenis.

Herdenkingsbundel

Mooie herinnering

Aan het einde van de dienst vestigde de geeste­lijke verzorger in haar dankwoord de aandacht op de attenties, die dit jaar voor het eerst aan de familieleden of de contactpersonen werden uitgereikt in de vorm van een herdenkingsbundel. Begin dit jaar ontstond het idee om van overleden bewoners een boekje of een collage samen te stellen met foto’s die in de loop der jaren zijn gemaakt, waarvan familieleden/contactpersonen vaak geen weet hebben. Met name door de tomeloze inzet van twee enthousiaste vrijwilligers, ondersteund door de activiteiten­begeleiding en andere medewerkers, kreeg het idee daadwerkelijk gestalte en werd de bundel een feit.

De prachtige, persoonlijk samengestelde exemplaren, voorzien van gedichten en foto’s, werden na afloop van de viering door de beide vrijwilligers aangeboden aan de familie. Napratend onder het genot van koffie en vlaai werden de boekjes bewonderd. Een familielid schreef: ‘Dank voor de mooie herinnering die ik mee naar huis mag nemen’. De slottekst van het boekje “Achter iedere traan van verdriet, schuilt een glimlach van ­herinnering”, werd hiermee heel concreet. Met recht kan gesteld worden: `Een hele speciale herinnering uitgereikt op een heel bijzonder moment!’


Afbouwregeling salaris In het verleden was in de CAO vastgelegd, dat medewerkers bij onvrijwillige teruggang in salaris een beroep konden doen op een garantieregeling. Deze regeling zorgde ervoor, dat de medewerker zijn oude salaris behield inclusief de ­periodieken die hij nog te gaan had in de salarisschaal.

Inmiddels is deze regeling uit de cao verdwenen. In praktijk hebben we echter nog vaak gebruik gemaakt van de oude afspraken. Dit leidt er in een aantal situaties toe, dat medewerkers jarenlang meer krijgen betaald dan waarop zij op grond van hun functie feitelijk recht hebben. Dat geeft scheve verhoudingen binnen de organisatie en om die reden zullen we de oude (feitelijk al achterhaalde) regeling niet meer toepassen. In overleg tussen Raad van Bestuur, managementteam en OR is een nieuwe regeling tot stand ­gekomen, de afbouwregeling salaris. Deze is recent gepubliceerd op Floor weet ’t en is inmiddels van kracht.

De hoofdpunten zijn:

• Een medewerker dient betaald te worden over eenkomstig het niveau van het werk dat hij uitvoert. • De regeling is alleen van toepassing wanneer medewerkers onvrijwillig en na een organisa torische verandering terecht komen in een functie met een lagere salarisschaal. Bovendien moet het gaan om een wat grotere groep medewerkers (7 of meer) die door de verande ring getroffen worden. De regeling is dus niet bedoeld voor individuele situaties; daarvoor worden maatwerkafspraken gemaakt. • Ook wanneer de functienaam dezelfde blijft, maar in die functie vervallen taken waardoor de functie opnieuw moet worden beschreven en gewaardeerd en er een lagere FWG-schaal van toepassing wordt, kan deze afbouwregeling salaris van toepassing zijn. • Wanneer een functie vervalt en uit het functie gebouw geheel verdwijnt, worden betreffende medewerkers boven formatief en worden zij zo goed mogelijk herplaatst in passende functies. Als die functies een lager salaris hebben, is de afbouwregeling eveneens van toepassing.

• Het salaris wordt als volgt afgebouwd: geduren

de de eerste zes maanden ontvangt de medewerker een toeslag zodat het oude salaris op 100% blijft, vervolgens vindt gedurende 6 maanden aanvulling plaats van 75% van de toeslag, dan 6 maanden aanvulling van 50% van de toeslag en tenslotte 6 maanden aanvulling van 25% van de toeslag. Na twee jaar ­ ontvangt de medewerker dan het nieuwe salaris, zonder aanvulling. De afbouwregeling geldt ook in die gevallen waarin de medewerker vanuit het verleden nog een oude garantieregeling heeft. In dit geval wordt deze afbouwregeling op maat toegesneden op de betreffende medewerker(s), met dien verstande dat ook daarbij de afbouwtermijn van 2 jaar geldt.

We kunnen ons voorstellen dat de regeling wat ingewikkeld overkomt. Wanneer je met functie­ verandering te maken krijgt, waarbij teruggang in salaris aan de orde is, is het daarom aan te bevelen om hierover te overleggen met je personeels­ consulent. Deze kan je aan de hand van een ­voorbeeldberekening precies uitleggen wat de regeling voor jou betekent. Het uitgangspunt is echter duidelijk: medewerkers moeten gehonoreerd worden conform de voor hun functie van toepassing zijnde salarisschaal. Indien dat niet het geval is, dient het verschil ­tussen de oude en de nieuwe schaal geleidelijk afgebouwd te worden.

31


kwaliteit Prismateam Helaas vinden zo af en toe incidenten plaats. Meestal zonder of met beperkte ­gevolgen, maar soms ook met ernstige gevolgen voor de cliënt. Om dergelijke ­incidenten te voorkómen is sinds juni 2010 binnen Cicero Zorggroep een Prismateam gestart. PRISMA staat voor 'Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analysis', kort gezegd het tijdig leren van (bijna-)incidenten. Doel van dit team is het analyseren van calami­ teiten om hier Cicerobreed van te leren: wat is nu mis gegaan? Welke basisoorzaken liggen hier aan ten grondslag? Hoe kunnen we in het vervolg een dergelijke calamiteit voorkómen? In dit artikel lezen jullie wie deel uitmaakt van dit team en hoe zij werken.

Samenstelling Prismateam

32

Het team wordt voorgezeten door Jos Stevens, programmamanager Zorgontwikkeling & Innovatie, administratief ondersteund door Riet de Jonge en bestaat uit de volgende medewerkers: Bas Berkhout en Mariëlle v.d. Velden (specialisten ouderengeneeskunde), Ine Dupuits (vakgroep­ verantwoordelijke fysiotherapie), Anjet Bloebaum (RvE-manager Huize Louise), Truus Dohmen (RvEmanager Klaproos), Henk Kevers (RvE-manager Maretak), Karin Kliffen (RvE-manager Catharina Daemen), Tessa Pluis (verpleegkundige Ave Maria) en van Kwaliteit & Beleid Daniëlle Bruggeman, Leontine Smeets, Ellen Leers, Manon Pennings, Leontine Garritzen en Jacqueline Sampermans.

Definitie calamiteit Het Prismateam onderzoekt calamiteiten, dat wil zeggen ‘iedere niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt van de instelling heeft geleid’. Dat zijn vooral valincidenten, maar kunnen ook bijvoorbeeld medicijnincidenten zijn.

Wanneer melden bij Inspectie voor Gezondheidszorg Er is sprake van een valcalamiteit die aan de Inspectie gemeld moet worden als aan onderstaande criteria wordt voldaan: 1. De val is het gevolg van een tekortkoming in de zorg, betreffende o.a.: • De organisatie van de zorg; • Het beroepsmatig functioneren van de zorgverlener; • De zorgverlening na de val (waardoor het letsel niet op tijd is erkend of verergerd); én 2. De val heeft geleid tot het overlijden (binnen 30 dagen) van de cliënt dan wel een ernstig schadelijk gevolg voor de cliënt. In • • •

2013 zijn tot nu toe 38 calamiteiten gemeld: bij 25 meldingen was geen nader onderzoek nodig. De antwoorden op het meldingsformulier, samen met de in gang gezette verbeterpunten, waren afdoende; 9 calamiteiten zijn onderzocht door het Prismateam, waarbij na onderzoek bleek dat er geen sprake was van een valcalamiteit die aan de Inspectie gemeld moet worden; van 4 meldingen loopt het onderzoek nog.

We zien dat de analyses ook iets opleveren. Zo is bijvoorbeeld het invullen van het risico­ signaleringsformulier vervroegd naar het moment van opname van de cliënt, zodat direct preventieve acties ondernomen kunnen worden. Omdat de werkwijze op diverse vlakken wordt verbeterd, kunnen we de aandacht richten op nieuwe onderwerpen.


Bredere inzet Prismateam In september 2013 is daarom besloten het team breder in te zetten. Het blijkt namelijk dat uit ­bijna-incidenten vaak veel geleerd kan worden; deze kan het team dus ook gaan analyseren. Ook kunnen ze vanaf nu (bijna-)incidenten analy­ seren vanuit andere onderwerpen dan vallen en medicatie, mits er een cliënt bij betrokken is.

Traject Prisma-analyse De aanvraag voor (bredere) inzet van het Prismateam moet plaatsvinden door een clustermanager, manager Bureau Zorgondersteuning of vanuit de Cicerobrede MIC-commissie. De Raad van Bestuur beoordeelt welke melding onderzocht

moet worden door het Prismateam. Vervolgens stelt voorzitter van het Prismateam Jos Stevens een team samen dat de analyse gaat uitvoeren. Het meldingsformulier (in Floor te vinden) is ondertussen vernieuwd, waardoor een snelle start kan worden gemaakt met de analyse: de RvE-manager vult het formulier met vooraf gede­fi­nieerde vragen nu vooraf in. Het team vult dit v ­ ervolgens aan met haar conclusies en geeft een aanzet voor een verbeterplan. Dank aan iedereen voor de prettige samenwerking met als doel te voorkómen dat dergelijke incidenten plaatsvinden!

kwaliteit LPZ-meting 2013 In april 2013 heeft de zorginhoudelijke kwaliteitsmeting (LPZ) bij alle intramurale cliënten plaatsgevonden. De resultaten zijn in augustus via het management verspreid. Algemeen scoort Cicero redelijk vergelijkbaar ten opzichte van andere zorgaanbieders in de ­doelgroepenvergelijking. Op de verzorgingshuis­ afdelingen wordt echter wel op enkele vragen afwijkend gescoord. Een mogelijk verklaring hiervoor is het feit dat op de verzorgingshuisafde­ lingen ook cliënten met een ZZP 4 of hoger liggen, die een zwaardere zorgvraag hebben. Cicerobreed zijn er voor alle doelgroepen meer cliënten met urine-incontinentie dan bij andere aanbieders. Op basis van de meetresultaten zijn door Raad van Bestuur en clustermanagers acties uitgezet om de kwaliteit van zorg (nog) verder te verbeteren. Deze acties zijn inmiddels via de stuurgroep Kwaliteit en Veiligheid uitgezet.

Evaluatie meting 2013 Begin september heeft een evaluatie van het ­proces van voorbereiding, uitvoer en invoer van de LPZ-meting 2013 plaatsgevonden met een groep betrokkenen. Er is afgezien van de gebruikelijke digitale evaluatie onder alle meters en invoerders, aangezien dit in het verleden veel tijd kostte en uit de resultaten geen directe verbeterpunten te halen waren. Bij het evaluatiegesprek waren

33 4 meters, 2 invoerders, 2 RvE-managers, een diëtiste en 2 LPZ-werkgroepleden betrokken. De belangrijkste bevindingen in de evaluatie waren: • het invoeren van de LPZ-formulieren was gestructureerder en kostte minder tijd dan voorgaande jaren. • de scholing voor meters blijft elk jaar ongeveer hetzelfde en men geeft aan dat ervaren meters deze niet ieder jaar hoeven te volgen, maar vol doende hebben aan een memo met wijzigingen. • de aanwezigheid van de diëtiste bij de scho-­ lingen voor meters is als positief ervaren. • de brief voor cliënten en/of vertegenwoordigers kan korter en duidelijker geformuleerd worden.

Meting 2014 De volgende LPZ-meting vindt plaats op 8 april 2014. Eind december/begin januari zal commu­ nicatie plaatsvinden over het proces van voor­ bereiding op deze meting. In ieder geval zijn de brieven voor cliënten en/of vertegenwoordigers al aangepast en is binnen de stuurgroep Kwaliteit & Veiligheid besloten dat ervaren meters (minimaal 2 jaar meetervaring) de scholing niet meer verplicht hoeven bij te wonen.


HKZ-audit: Een terugblik kwaliteit Woensdag 25 en donderdag 26 september 2013 waren intensieve en spannende dagen voor Cicero Zorggroep. We werden bezocht door twee auditoren van KIWA, de dames Marcella Bos en Corrie Zoetekouw. Zij toetsten Cicero in het kader van het kwaliteits­keurmerk HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector). Het betrof dit keer een opvolgingsaudit, waarbij is gekeken of we het opstapcertificaat fase 2, dat we vorig jaar behaalden, nog waardig zijn.

Goed nieuws Direct na afloop van de audits werd, in aanwezigheid van een grote groep belangstellenden, in het restaurant van zorgcentrum Emmastaete bekend gemaakt dat het opstapcertificaat HKZ fase 2 van Cicero Zorggroep voor een jaar verlengd is!

34

Zorg verlenen doen we dagelijks en we weten dat we dat goed doen. Toch is het altijd spannend om getoetst te worden, en tegelijkertijd ook goed, omdat we op die manier verantwoording afleggen naar onszelf én naar een externe partij. Als dan wordt bevestigd dat we het goed doen, is dat een extra pluim op het werk.

Gesprekken De audits startten op het Bedrijfsbureau, waar gesprekken plaatsvonden met de Raad van Bestuur, de Stuurgroep Kwaliteit & Veiligheid, P&O en de afdeling Kwaliteit en Beleid. Tevens vond een documententoets plaats. Daarna werden de

l­ocaties Huize Louise en Pius bezocht, waar i­nterviews plaatsvonden met managers en m ­ edewerkers van de dagverzorging, het ver­ zorgingshuis en de verpleegunit. Op de tweede dag werd Emmastaete bezocht, waar gesproken werd met managers, medewerkers van dagbehandeling en verpleeghuisunit, met paramedici en de medicatiecommissie. Ook werd met vrijwilligers, een beleidsmedewerker en een activiteitenbegeleider gesproken over vrijwilli­ gers(beleid).

Prettig en pittig De gesprekken die zijn gevoerd waren prettig, diepgaand en soms ook pittig. De auditoren h ­ ebben zich op basis hiervan een goed beeld gevormd van de wijze waarop Cicero Zorggroep in de praktijk vorm geeft aan kwaliteit en veiligheid. We kunnen in algemene zin tevreden en met gepaste trots terugkijken op twee geslaagde ­auditdagen, hoewel er een belangrijk aandachtspunt is geconstateerd met betrekking tot het v ­ oorraadbeheer van de (nood)medicatie. Bijzondere complimenten gingen onder meer uit naar: • Open, betrokken en eerlijke sfeer tijdens gesprekken. • Enthousiasme en dynamiek van/in de organisatie. • Inhoud en opbouw van het zorgleefplan (goede koppeling vanuit de domeinen en risicosignalering naar de doelenkaart). • Belevingsgerichte benadering van de cliënt in de praktijk merkbaar aanwezig. • Vrijwilligersbeleid goed uitgewerkt én geïmplementeerd.


Stapje verder

Bevestiging van kwaliteit

In algemene zin werd geconcludeerd dat Cicero Zorggroep op een goede manier om is gegaan met de vorig jaar geconstateerde tekortkomingen/ aandachtspunten: deze zijn niet alleen opgelost, maar Cicero is zelfs een stap verder gegaan door deze breder op te pakken dan strikt vereist. Hiermee laten we zien een continu lerende orga­ nisatie te zijn.

De verlenging van het opstapcertificaat fase 2 is een mooi compliment, een bevestiging van het feit dat we kwaliteit leveren en dat ook aan kunnen tonen. Vanaf nu gaan we toewerken naar volledige certi­ficering!

Bijzondere dagen Landelijk en zelfs internationaal zijn er dagen in het jaar die extra gemarkeerd worden in de agenda. We bedoelen dan niet de feestdagen, maar dagen waarop via allerlei ‘wegen’ extra aandacht wordt gevraagd voor bijzondere zaken zoals de Dag van de Mantelzorg en de Dag van de Vrijwilliger. Ook Cicero laat die dagen niet zomaar voorbij gaan en zet deze mensen graag eens in het zonnetje. De mantelzorgers en de 1000 vrijwilligers werden dit jaar allemaal verrast met een lekkere traktatie voor bij de koffie.

Schrijf ze nu alvast op in je agenda voor 2014:

• Dag van de Verpleging (of Dag van de zorg)

12 mei 2014

• Dag van de Mantelzorg 10 november 2014 • Dag van de Vrijwilliger 7 december 2014

35


Naar Kerkrade in de rolstoelbus

Concert Guido’s Orchestra en Beppie Kraft

CZ verwenzorgprijs voor Kasteelzicht Pius 36

Afdeling Kasteelzicht van zorgcentrum Pius heeft onlangs de CZ-verwenzorgprijs 2013 gewonnen. Op 2 oktober werd de prijs uitgereikt in de Rodahal in Kerkrade aan in totaal 41 prijswinnaars van de CZ verwenzorgprijs 2013. In de zaal waren 1.500 cliënten, personeel en vrijwilligers bijeen.

De prijsuitreiking was al een verwenmiddag op zich. De genodigden genoten van een concert door Guido’s Orchestra en de zangeressen Wendy Kokkelkoren en Beppie Kraft. Guido’s orkest slaat een brug tussen klassieke muziek en hedendaagse populaire muziek.

CZ startte in 2005 met het weggeven van verwenzorgdagen aan chronisch en ongeneeslijk zieken in de psychiatrie, ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Deze traditie om iets extra’s te kunnen doen voor deze mensen, bestaat ook in 2013 nog steeds. De prijs kan gewonnen worden door een activiteit te bedenken met het thema “Zorg met kunst”.


Het winnend idee van afdeling Kasteelzicht was het thema “Terug in de tijd van het mijnverleden van Hoensbroek”.

Het doel van dit thema was om het oude mijn­verleden als gemeenschappelijke deler te ­benutten. Zo kan bijvoorbeeld het contact tussen cliënten, mantelzorgers en verplegend/verzorgend personeel intensiever worden of reminiscentie bevorderen door middel van diverse activiteiten die herinneren aan de tijd dat de mijnen nog intact waren.

Pius pakte het grondig aan. Het restaurant van Pius werd ingericht met activiteiten rondom het Hoensbroekse mijnverleden, zoals een schilderworkshop, een tentoonstelling met spullen uit vroeger tijden, een muzikant die liedjes van ­vroeger zong, een demonstratie van de heem­ kundekring en natuurlijk werd er tijdens de ­verwendag ook ­lekker gegeten. Verzorgers en ­cliënten bereidden een boerenbuffet met typische gerechten uit ­vroeger tijden, zoals balkenbrij, zult, hoofdkaas, bloedworst, uitgebakken spek, drie in de pan, ­reifkoeken, Limburgse koude ­schotel, konijn in ‘t zuur, rijstevlaai enz. Het was een groot succes.

Vragen over je zorgverzekering? Kom naar de IZZ-infostand! Net als vorig jaar doet zorgverzekeraar IZZ ook dit jaar weer Cicero Zorggroep aan. Iedereen die vragen heeft over de zorgverzekering of die een overstap wil maken naar IZZ kan terecht bij de informatiestand, die bemand wordt door medewerkers van IZZ. Daar kun je dus alle informatie over dit thema krijgen om zo een goede beslissing voor je verzekering in 2014 te kunnen nemen.

De stand is op de volgende data en tijdstippen voor ons beschikbaar:

• Dinsdag 17 december tussen 11.30 en 14.00 uur bij restaurant Oase in Adelante Hoensbroek.

• Donderdag 19 december tussen 11.30 en 14.00 uur in Elvira/Leontine Amstenrade bij het bezoekersrestaurant.

g Zor Iedereen is welkom!

ver

er ze k

ing

37


Pilot ‘Werken na School (WeNS)’ Hoe gaat het? Cicero-medewerkers stonden versteld van de hoge opkomst en de motivatie van de jongeren die in september naar de ­infor­matie-avond over het WeNS-project k ­ wamen. Ze waren goed voorbereid, ­hadden een duidelijk beeld en bovenal waren ze ontzettend enthousiast om met onze cliënten te werken. Inmiddels hebben de jongeren al een aantal maanden gewerkt. Tijd om de betrokkenen bij dit project eens te vragen naar hun ervaringen.

WeNS in Bronnenhof

38

‘Medewerkers hadden nog wel wat twijfels toen hen verteld werd over het WeNS-project op hun locatie. Maar nu, een aantal maanden later, is iedereen dolenthousiast over de jonge WeNScollega’s. In totaal werken in Bronnenhof 16 jongeren. Hun werk wordt ervaren als van grote toegevoegde waarde. Zij kunnen een-op-een aandacht geven aan een bewoner of activiteiten doen waar normaliter geen tijd voor is. Zo zijn er jongeren die bijvoorbeeld via hun iPad muziek laten horen aan cliënten. Herkenbare muziek waar PG-cliënten heel positief op reageren. En zo had iemand thuis ­cupcakes gemaakt en spullen meegenomen om deze samen met een aantal cliënten te versieren. Ook worden er juist activiteiten gedaan buiten de afdeling of krijgen cliënten een bezoekje op hun kamer.’ Mirjam Meijer, RvE-manager bij Bronnenhof, is heel enthousiast over dit soort initiatieven. ‘Dit zijn echt extraatjes. Deze extra aandacht die de jongeren aan de (PG)cliënten kunnen geven, zorgt ervoor dat er meer rust is in de huiskamers. Medewerkers hebben hierdoor meer tijd voor de primaire zorgtaken en voelen minder druk. Ook de familieleden en cliënten reageren enthousiast. Ik hoop dan ook dat het project na de pilot, die een half jaar duurt, door kan blijven gaan. Er zijn zelfs een paar jongeren die door deze ervaring over­ wegen hun studiekeuze aan te passen en te kiezen voor een carrière in de zorg.’

Reacties van WeNS’ers: ‘Het gaat heel goed. Zo heeft een mevrouw afge­ lopen keer een hele poos verteld over haar leven. Ik vind het leuk om naar deze verhalen te luisteren. Ik heb er echt zin in om straks weer te gaan en iedereen weer te kunnen zien.’ ‘Ik vind het werk heel leuk. Ik vind het vooral leuk om met de mensen te kletsen en een spelletje te doen.’ ‘Hoe vaker ik er ben, hoe leuker ik het vind.’ ‘Bewoners vinden het vaak leuk om mee te doen, niemand zit graag heel de dag alleen. Sommigen doen niet mee omdat ze niet graag op een groep afstappen, of bijv. niet goed Nederlands praten. Maar met een beetje hulp gaat het prima.’ ‘De lach van de bewoners maakt mijn dag helemaal goed :)’ ‘Ik heb het heel erg naar mijn zin! De bewoners en de mensen die er werken vind ik heel aardig! Heb er absoluut geen spijt van dat ik aan dit ­baantje ben begonnen!’ ‘Ik vind dit erg leuk werk, je merkt dat bewoners het echt waarderen. Ze kijken uit naar je komst.’ ‘Ik hoop dat als ik later oud ben, dat ik dan ook zo'n activiteiten zou kunnen doen.’

WeNS in Aan de Bleek Ook in zorgcentrum Aan de Bleek doen er jongeren mee aan de WeNS-pilot en is iedereen erg ent­ housiast over dit project. Er worden allerlei leuke activiteiten gedaan met cliënten. Samen of juist individueel.


‘Het is super dat als je tegen een Italiaanse be­woner 'ciao, come stai?' (hallo, hoe gaat het met u) zegt, hij glundert en heel zijn avond goed is. Het zijn de kleine dingen die groots uitpakken. Ik vind het ook erg leuk om bij bewoners langs te gaan die vaak alleen op de kamer zitten en ­weinig bezoek krijgen, deze mensen waarderen het zo erg als je langs komt en zijn dan zo open. Dat is gewoon super.’

Braintrainer De jonge medewerkers maken tijdens hun werk overigens vaak gebruik van de Braintrainer. Deze investering deed Aan de Bleek o.a. met de con­ venantsgelden. Een aanschaf waar ze nog lang plezier van hopen te hebben. Ilona Knol, activiteitenbegeleidster, had al eerder gewerkt met dit systeem bij Op den Toren. Ze was dan ook erg enthousiast hierover en introduceerde de Braintrainer in Aan de Bleek. De Braintrainer is een spelcomputer met een gebruiksvriendelijk aanraakscherm én een programma vol spelletjes

waarmee ouderen spelenderwijs hun geheugen activeren. Lang niet alle cliënten kunnen gemakkelijk met een laptop of gewone computer overweg en daarom is dit volgens Ilona een geweldig alternatief. ‘Het is veel gebruiksvriendelijker voor ouderen door het grote beeldscherm, een goed en helder geluid en de kleuren zijn prettig. Bovendien kunnen we het apparaat overal gebruiken en is het geschikt voor een groep, maar ook individueel. Met het werken op de Braintrainer verdwijnt ook meer en meer de schroom om op een computer te werken.’ WeNS-medewerkster Kyra: ‘De Braintrainer is een super uitvinding naar mijn mening. De bewoners vinden het leuk om ermee te werken en je ziet dat de mensen er lol in hebben als ze de vragen succesvol weten te beantwoorden. Ook komen er herinneringen naar boven. Dat levert weer leuke gesprekken op. Ik vind het heel leuk om er samen met de bewoners mee te werken.’

39

Taken WeNS’er WeNS staat voor ‘Werken Na School’. Jongeren van 16 en 17 jaar, die een opleiding volgen op VMBO-T of HAVO/VWO-niveau, kunnen na schooltijd tussen +/- 17.30 en 19.30 uur, werken bij Cicero. In die tijd zijn de WeNS’ers twee uur aanwezig. De jongeren kunnen meerwaarde bieden voor ­cliënten op tijdstippen van de dag waarop er ­doorgaans weinig activiteiten zijn. Zo kunnen ze een praatje maken, een wandeling, samen internetten of een spelletje doen. Op deze manier leren jongeren rond het moment van hun studiekeuze de ouderenzorg kennen en ontstaat er tegelijk een uitwisseling tussen de werelden van jongeren en ouderen. Bovendien bieden ze door hun aanwezigheid en de aandacht die ze aan cliënten kunnen geven, het gekwalificeerd personeel tijdens de vroege avonduren wat meer tijd om zich op hun zorgtaken te focussen. De WeNS’ers zijn niet gekwalificeerd en zullen daarom geen zorgtaken uitvoeren. Ze zijn er rond de avondmaaltijd, maar zijn niet verantwoordelijk voor het tafel dekken, ondersteunen bij het eten of afruimen.


Altijd en overal informatie delen met Cicero-Sharepoint In de wereld van vandaag zijn er tal van mogelijkheden om informatie onderling te delen; je kunt je op ieder gewenst moment van de dag en waar je ook bent op de hoogte stellen van het laatste actuele nieuws via allerlei apps op je smartphone of op internet en ook het wel en wee van je familie of vrienden is constant te volgen via Facebook, Twitter, Instagram of WhatsApp.

Sharepoint Cicero werkt ook aan een nieuw communicatiemiddel om digitaal informatie te delen, namelijk een ‘intranet’. Dat bestaat in vele vormen en ­oplossingen. Cicero heeft gekozen voor het Sharepoint-systeem. Wellicht heb je er al eens van gehoord want het is een wereldwijd bekend ‘intranet­systeem’.

Heel veel mogelijk

40

Sharepoint is een zogenaamd communicatie­ platform. Dat wil zeggen dat het systeem bestaat uit een verzameling van webpagina’s waar je ­informatie kunt vinden van en over de hele Ciceroorganisatie. Denk aan nieuwtjes die voor alle medewerkers, van alle locaties, relevant zijn maar ook belangrijke mededelingen van jouw locatie of afdeling. Of een ‘smoelenboek’, een evenementenkalender, informatiepagina’s van diverse commissies, stuurgroepen of andere overlegorganen waarop zij hun agenda’s, verslagen en andere documenten kunnen plaatsen. Foto’s en links van relevante websites kunnen hier gedeeld worden. Er is heel veel mogelijk met Sharepoint.

Voordelen van zo’n intranet zijn dat informatie voor iedereen op hetzelfde moment, op dezelfde plek en op dezelfde manier toegankelijk is. Nu heeft de leidinggevende een belangrijke taak waar het gaat om het verspreiden van informatie. Met de komst van Sharepoint kun je straks als medewerker zelf informatie ‘halen’ en is deze razendsnel voor iedereen beschikbaar.

Testen Voordat het zover is moet er nog flink gewerkt ­ orden aan Sharepoint om alle informatie ook in w het systeem te zetten. Omdat we eerst zeker willen weten dat alles goed verloopt is er een testfase ingepland, waarbij slechts een kleine groep medewerkers met het systeem gaat werken. Als dat goed gaat wordt Sharepoint uiteindelijk geïmplementeerd in de hele organisatie voor alle locaties en alle medewerkers. Natuurlijk houden we jullie via de Cicerone op de hoogte van de Sharepoint-ontwikkelingen.


OR Samen op weg

41

Het is inmiddels anderhalf jaar geleden dat de OR ‘nieuwe stijl’ van start is gegaan. Hoog tijd om de balans op te maken. Samen met de Raad van Bestuur hebben we het een en ander op een rijtje gezet.

Door de nieuwe vorm (een OR van 7 leden) zijn we slagvaardig en flexibel. Dit kan mede door de ­faciliteiten en de mogelijkheden die de Raad van Bestuur biedt. Zijn we er al? Nee, we hebben nog een weg te gaan. Een van onze doelen is, om zo dicht mogelijk bij de werkvloer te staan. Door het bezoeken van de werkoverleggen en het regelmatig binnenwandelen op locaties, heeft de OR een ‘gezicht’ gekregen. De Raad van Bestuur betrekt de OR in een zeer vroeg stadium bij alle ontwikkelingen binnen de organisatie, waardoor wij in staat zijn om invloed uit te oefenen op de besluitvorming.

Door de bezuinigingen, die vele veranderingen met zich meebrengen, zal de organisatie zich m ­ oeten bezinnen op de toekomst.

‘Hoe nu verder’? De OR heeft in november deelgenomen aan de visieconferentie. Hier werd gesproken over welke weg de organisatie moet bewandelen om in deze woelige en onzekere tijd het hoofd boven water te houden.

We houden jullie op de hoogte van de ‘route­planning’.


MIC Het nieuwe melden Per 1 januari 2014 is het niet meer mogelijk om de MIC-meldingen in te voeren in Q-zorg omdat dit systeem wordt vervangen door een systeem van de firma Unit 4.

42

De MIC-commissie heeft eerder een vergelijking gemaakt van verschillende MIC-registratiesyste­ men en uiteindelijk gekozen om ook het MICregistratiesysteem onder te brengen in het ECD (Elektronisch Cliënten Dossier) dat Cicero in gaat voeren. Zo kunnen medewerkers in 2014, na de implementatie van het ECD op de afdelingen, ook de MIC-meldingen rechtstreeks invoeren via het ECD. Dit betekent dat we op termijn geen papieren MIC-formulieren meer zullen hebben.

Het nieuwe melden Gelijk met de invoering van het nieuwe MICmeldsysteem zal de MIC-commissie ook de ­werkwijze moderniseren en ‘het nieuwe melden’ invoeren. Deze nieuwe werkwijze is in 2011 door Actiz ontwikkeld. Hierbij komen medewerkers van de afdeling regelmatig bijeen en bespreken de MIC-meldingen van de afgelopen tijd en de ­mogelijke oplossingen en verbeteracties.

Nieuwe MIC-procedure De invoering van ‘het nieuwe melden’ brengt ­wijzigingen in de werkwijze van de MIC-meldingen met zich mee. Deze wijzigingen zijn uitgewerkt in de nieuwe MIC-procedure die op 1 januari 2014 in Floor wordt geplaatst. De belangrijkste wijzi­ gingen zijn: 1. een nieuw MIC-formulier is ontwikkeld waarin vragen anders gesteld worden. 2. In het nieuwe formulier zijn ook nieuwe vragen opgenomen. Dit formulier dient voor alle MIC-incidenten vanaf 1-1-2014 ingevuld te worden.

Aangezien de invoering van het ECD in Cura in 2014 in delen zal plaats vinden, zullen er ook af­delingen zijn die nog niet direct met het ECD gaan werken. Deze afdelingen vullen vooralsnog de papieren versie van het nieuwe MIC-formulier in. Het originele formulier blijft op de afdeling en een kopie van het formulier wordt opgestuurd naar het bedrijfsbureau t.a.v. L. Smeets, mede­ werker Kwaliteit en Beleid. Op het Bedrijfsbureau zal een medewerker alle MIC-meldingen in Cura invoeren, zodat bij invoering van het ECD op de afdeling deze meldingen al in het systeem staan. Vanaf het moment dat op een afdeling het ECD wordt ingevoerd kunnen de nieuwe MIC-meldingen direct door de medewerkers in het ECD worden ingevoerd. In de scholing voor het gebruik van het ECD wordt het registreren van MIC-meldingen in het ECD meegenomen.

Voordelen Voordelen van de invoering van het nieuwe MICregistratiesysteem en ‘het nieuwe melden’ zijn: 1. de cluster MIC-commissies vervallen, doordat de MIC-meldingen op de afdeling worden opgepakt (aangezien in 2014 nog niet iedereen met het ECD werkt, vervallen deze gefaseerd). 2. voor RvE-managers wordt het mogelijk om op elk moment van de dag de aantallen incidenten en overige informatie te bekijken. Tevens is het mogelijk om meer informatie dan voorheen uit het systeem te halen. 3. de taak van de decentrale MIC-invoerders vervalt per 1-1-2014, omdat medewerkers zelf


de MIC-melding invoeren in het ECD. Dit zijn veelal medewerkers van de recepties.

Scholing Tijdens de scholingen voor het ECD zullen ook de MIC-meldingen worden meegenomen. Er komt dus geen aparte scholing voor de MIC-module. Bij vragen kunnen medewerkers contact opnemen met de voorzitter van de cluster-MIC-commissie, te weten: Cluster 1: Ine Dupuits (045-4002377 / 06-29120297) Cluster 2: Henk Kevers (043-6040700 / 06-22815800) Cluster 3: Truus Dohmen (046-4429111 / 06-27654206) Cluster 4: Karin Kliffen (045-4048404 / 06-53396817) Vakgroepen: Edwin Wijnen (06-12650005)

Aanpassingen in de documenten Per 1-1-2014 is een nieuw MIC-formulier van kracht, dat te vinden is in Floor. Dit formulier dient voor alle MIC-meldingen vanaf 1-1-2014 ingevuld te 足 worden door die afdelingen die nog niet met het ECD van Unit 4 werken. Afdelingen die werken met het ECD zullen zien dat het nieuwe formulier in het ECD is opgenomen en kunnen dit dus hierin invullen. De MIC-procedure wordt ook aangepast. Formulieren moeten, zoals eerder vermeld, 足worden gekopieerd en de kopie moet naar het bedrijfsbureau worden gestuurd t.a.v. mevr. L. Smeets; afdeling Kwaliteit en Beleid. Het ori足gi足 nele MIC-formulier wordt op de afdeling bewaard, totdat de afdeling met het ECD werkt.

Jubilarissen 43

Jubilea 12,5 jaar in dienst 01-01-14 01-01-14 01-01-14 01-01-14 01-01-14 16-01-14 01-02-14 01-02-14 01-02-14 16-02-14 16-02-14 01-03-14 01-03-14 01-03-14 01-03-14 01-03-14 01-03-14 03-03-14 23-03-14

Abels, Maria Brouwers, Salina Burnet, Mea Duijkers e/v Janssen, Elly Gerards, Susan Vos, Kim Bakker, Peter Dohmen e/v VanderBroeck, Marij Krips, Heidi Boumans e/v Ritzen, Angelique Peters, Tjeu Breugel e/v Ozgenc, Jolanda van Wachelder e/v Schoonbrood, Inge Gelders, Miguel Brauers, Anita Braggion, Claudia Geurts, Marielle Vlodrop, Cathy van Leistner, Rosita

Leontine Huize Louise Pius Vroenhof Huize Louise Schuttershof De Eik Bedrijfsbureau Bronnenhof Pius Huize Louise Bronnenhof Pius Op den Toren Op den Toren Vroenhof Vroenhof Emmastaete Schuttershof

Verzorgende IG Medewerker catering Zorghulp Helpende Medewerker kleinschalig wonen Helpende Verpleegkundige/AVZ Personeelsconsulent Verzorgende IG Verzorgende IG Medewerker kleinschalig wonen Verzorgende IG/AVZ Verzorgende IG Planner Verzorgende IG/AVZ Voedingsassistent Activiteitenbegeleider Verzorgende IG Helpende

Aan de Bleek 't Brook Huize Louise Schuttershof Schuttershof Schuttershof Schuttershof Emmastaete Schuttershof Vroenhof Elvira

Verzorgende IG/AVZ Activiteitenbegeleider/AVZ Verzorgende IG Verzorgende IG Voedingsassistent Voedingsassistent Medewerker catering Afdelingsassistent Voedingsassistent Verzorgende IG Helpende

Jubilea 25 jaar in dienst 09-01-14 01-02-14 01-02-14 01-02-14 01-02-14 17-02-14 20-02-14 01-03-14 17-03-14 20-03-14 21-03-14

Meerten e/v Stevelmans, Gonny Hendrix e/v Packbier, Marie Therese Janssen e/v Offermans, Sybille Kostwinder e/v de Jong, Bep Montree e/v Huntjens, Lily Senczuk e/v Over, Marian Kok, Brigitte de Bruin e/v van Gestel, Anita Hoekstra e/v Baggen, Nanky Kluyt, Willeke Jasker e/v van de Laarschot, Daniella


Jubilarissen 25-jarig jubileum Lily Huntjens ‘Op 1 februari 1989 ben ik begonnen bij Schuttershof. Alweer 25 jaar geleden, ongelooflijk. Alweer een mijlpaal bereikt. Eerder al heb ik een 121/2 jarig jubileum mogen vieren bij mijn toenmalige werkgever C&A. Daar werkte ik als verkoopster. Een vriendin vroeg me of ik interesse had om als weekendhulp te werken in Verpleeghuis Schuttershof. Wat moet ik doen dan, vroeg ik aan haar. Koffie zetten en een boterham smeren... Oh, dat leek mij wel leuk. Ik kan me nog goed herinneren dat ik op donderdag een gesprek had met de facilitair manager en de maandag daaropvolgend kon ik al meteen beginnen. Zo ging dat in die tijd. Ik had nog nooit een verpleegkliniek van binnen gezien. Samen met zes andere voedingsassistentes begon ik als weekendhulp op afdeling de Beuk en werd ik ingewerkt door Jo. In het begin was die omschakeling best wel moeilijk voor mij, maar

met hulp van mijn collega's en het volgen van diverse cursussen heb ik toch mijn draai kunnen vinden in de zorg. Tijdens de verbouwing van het verpleeghuis heb ik 1 jaar gewerkt in de vervangende locatie in het klooster aan de Agnetenberg in Sittard. Wat een leuke tijd was dat. Na dat jaar ben ik tot op de dag van vandaag 20 uur in de week gaan werken op de afdeling de Wilg en net zoals op de Beuk onder de bezielende leiding van Els. Ook werk ik nu nog met veel plezier, maar je kunt het niet meer vergelijken met 25 jaar geleden. We hebben veel vernieuwingen mee­gemaakt. Vroeger ging het allemaal wat gemoedelijker en had je meer tijd voor de cliënt. Ik kan me nog de tijd herinneren dat collega's met een puzzelboekje en een handwerkje naar het werk kwamen. Ook nam de afdelingsarts in het weekend wel eens zijn kinderen mee die dan gezellig bij mij een glaasje limonade kwamen drinken. Nu is het allemaal wat zakelijker geworden, mede door de bezuinigingen in de zorg. Maar elk nadeel heeft zijn

voordeel: het is nu allemaal wat effi­ ciënter geworden en alles is beter g ­ eregeld. In mijn vrije tijd ben ik regelmatig bij mijn 90-jarige moeder die ook verzorgd wordt in een verzorgingstehuis. Zo zie ik ook de andere kant van de zorg.’ Haar collega’s vertellen dat Lily graag alles onder controle heeft. Zij zorgt e ­ rvoor dat iedereen krijgt wat haar of hem toekomt. Zij heeft een nauwe band met haar collega’s en ook met haar oud-collega’s houdt zij het contact in stand. Lily, namens al je collega’s van harte proficiat met je 25-jarig jubileum.

44

25-jarig jubileum Sybille Offermans-Janssen

25-jarig jubileum Carmen Derks Carmen is op 1 maart 1988 begonnen als voedingsassistente, in het voor­ malig St. Gregorius ziekenhuis te Brunssum. Dit heeft zij mede door de vele leuke collega’s met heel veel plezier gedaan. In 2003 werd zij gevraagd door haar toenmalige manager om de 1-jarige opleiding tot helpende te gaan doen. Hier heeft zij geen moment aan getwijfeld! In 2004 maakte zij na lang wikken en wegen de overstap naar

In februari 1989 begon Sybille haar loopbaan als voedingsassistente op afdeling de Linde in Schuttershof. Het werken als voedingsassistente heeft ze gedurende vele jaren gedaan op afdeling de Linde en de Iep in Schuttershof. Toen op afdeling de Berk meer uren ter beschikking kwamen heeft ze hier ook nog gedurende een jaar gewerkt. Na jarenlang als voedingsassistente te hebben gewerkt besloot ze de overstap naar de verzorging te maken en startte ze met de opleiding tot verzorgende IG. Deze opleiding heeft ze met goed resultaat afgerond in 2008, waarna ze ook de overstap maakte naar afdeling de Kameleon om hier als verzorgende IG aan de slag te gaan. Door sluiting van afdeling de Kameleon moest Sybille de keus voor een andere afdeling maken en ze koos voor het verzorgingshuis van Huize Louise. Hier is ze nog steeds als verzorgende IG, gehoorcoach en BIG-tutor werkzaam. ­Sybille is een vrolijke dame die graag zingt tijdens de vroege dienst. Dit wordt haar niet door iedereen in dank afgenomen in de vroege ochtend; ze heeft dan ook van sommige collega’s een zangverbod opgelegd gekregen. Naast het werken in Huize Louise heeft Sybille vele hobby’s. Ze houdt van wandelen, shoppen, lekker uit eten met haar man en ze geniet enorm van de kinderen van haar nichtje, met wie ze regelmatig als ‘reserve oma’ in de weer is. Namens alle collega’s van Huize Louise feliciteren wij Sybille met deze mijlpaal en wensen haar nog veel werkplezier toe!

Schuttershof, afdeling de Plataan. In 2005 is Carmen gestart met de op­ leiding verzorgende IG en in 2007 heeft ze haar diploma behaald. Carmens hart bleek toch meer te liggen bij PG-­ bewoners en zij heeft toen in 2010 de overstap gemaakt naar afdeling de Iep. Zij werkt op deze afdeling nog steeds met veel toewijding en plezier. Carmen vindt dat zij met haar collega’s een leuk en hecht team vormt en ook na hun werk maken zij nog voldoende tijd vrij voor elkaar. Carmen probeert altijd ­vrolijk op haar werk te zijn, want

dat heeft volgens haar alleen maar een ­positieve uitwerking op onze cliënten en de sfeer onderling. ‘Mindere dagen’ zijn voor haar dan ook op één hand te tellen. Carmen hoopt over 15 jaar haar 40-jarig jubi­ leum te vieren. Carmen, namens alle personeelsleden van afdeling de Iep van harte gefeliciteerd met je jubileum.


25-jarig jubileum Marian Over-Senczuk

25-jarig jubileum Bep de Jonge

Marian Over-Senczuk is in 1969 begonnen in het toenmalige de Wever Ziekenhuis op de KNO-afdeling. In 1975 besloot ze om als voedings­assistente op afdeling Oost 3 in Schuttershof te gaan ­werken. Dat was voor haar dichter bij huis, zij hoefde de straat maar over te steken. Marian heeft toen nog met de zusters gewerkt. Zuster Rosa was ­directrice in die tijd. In 1980 is Marian vanwege zwangerschap gestopt met werken en is ze er negen jaar ‘uit’ geweest. In 1989 is zij, net als een aantal andere jubilarissen, weer in de ­weekenden gaan werken als voedingsassistente op afdeling de Iep. Hier heeft zij 10 jaar ­gewerkt. Na de verbouwing van Schuttershof in 1999 heeft zij nog eens 10 jaar op de Plataan gewerkt. In 2009 ging zij werken op de transferafdeling Salamander en daarna de K ­ ameleon. Toen deze ­gingen sluiten heeft zij nog een paar maanden in het restaurant van Elvira-Leontine gewerkt. Inmiddels werkt zij met veel plezier in Schuttershof in de l­innenkamer. Volgens haar collega’s is Marian altijd v ­ riendelijk, behulpzaam en komt ze altijd met een lach werken. Marian, namens alle medewerkers van Schuttershof, proficiat met je 25-jarig j­ubileum.

‘Als 16-jarige wilde ik graag een baan zoeken waarbij ik met kinderen kon werken, maar dat werd in die tijd afgeraden omdat er niet veel werk in te vinden was. Toen besloot ik de opleiding ziekenverzorging te gaan doen en daar heb er tot nu toe geen spijt van gehad. Ik ben gestart in september 1973 en heb mijn diploma gehaald in september 1976. Toen ik de opleiding begon moesten we het eerste jaar intern. Ik ben 8 jaar gebleven. Wat een geweldige tijd was dat. In 1981 ben ik getrouwd en ik kreeg 2 zonen. Ik ben er ongeveer 8 jaar uit geweest om voor de kinderen te ­zorgen. In 1989 ben ik weer begonnen en heb in Op den Toren gewerkt en bij verschillende afdelingen in Schuttershof. Na een paar jaar kreeg ik het aanbod om vaste avonddienst te draaien op afdeling de Wilg. Dit doe ik nog steeds met heel veel plezier en werk met lieve, leuke collega’s. Ik hoop dit nog vele jaren te kunnen doen.’ Bep, van harte gefeliciteerd met je jubileum namens al je collega’s.

25-jarig jubileum Nanky Baggen Nanky is in 1972 op afdeling C2 Chirurgie in het Sint Gregorius ziekenhuis begonnen als voedingsassistent. C2 was een hele drukke afdeling. Na 7 jaar werken zijn de kinderen geboren en is zij gestopt met werken omdat zij fulltime moeder wilde zijn. Na 10 jaar begon zij in 1989 weer als weekendhulp voedingsassistente in Schuttershof op afdeling de Iep. In 2009 is Nanky als gastvrouw gaan werken op afdeling de Iep. Dit doet zij nog steeds met veel plezier. Nanky is bescheiden en staat niet graag op de voorgrond. Zij is heel flexibel, of er nou een activiteit is in de middag of in de avonduren of zelfs in het weekend, Nanky is altijd aanwezig. Zij hoopt dan ook dat zij dit samen met onze cliënten tot haar pensioen kan blijven doen. En natuurlijk hopen alle cliënten en personeelsleden van afdeling de Iep dat zij de komende 5 jaar nog mogen genieten van haar aanwezigheid. Nanky, proficiat met je 25-jarig jubileum namens al je collega’s van afdeling de Iep.

25-jarig jubileum Marie-Therese Packbier

25-jarig jubileum Danielle van Laarschot

Op 1 februari 1989 trad Marie-Therese in dienst als activiteitenbegeleider van zorgcentrum Op den Toren. Marie-Therese is gedurende haar loopbaan vele uitdagingen aangegaan. In de beginperiode werden op de 6e verdieping van ‘oud’ Op den Toren volop activiteiten georganiseerd voor bewoners. Door de zorgverzwaring en extramuralisering werden substitutieprojecten, dagverzorging en dagbehandeling opgestart. Steeds weer stond zij aan het stuurwiel om medewerkers op koers te zetten bij de opstart van nieuwe projecten en de nodige zorg en begeleiding te bieden aan onze interne en externe cliënten. Zo ook toen extramurale zorg onderdeel ging uitmaken van ons aanbod. Als planner wist zij alle processen te sturen en medewerkers te enthousiasmeren. Haar gedrevenheid, betrokkenheid en perfectionisme hebben vele nieuwe projecten doen slagen. Momenteel werkt Marie-Therese in de functie van AVZ binnen de dagverzorging en dagbehandeling locatie de Linde te ­Klimmen. Op 1 februari viert Marie-Therese haar 25-jarig dienstjubileum. Haar collega’s van cluster 2 wensen haar van harte proficiat bij deze prachtige mijlpaal. Zij wensen haar een onvergetelijke feestdag toe en hopen dat zij nog vele jaren in goede gezondheid aan het stuurwiel blijft draaien.

Danielle is in dienst gekomen op 21 maart 1989. Zij startte als zorghulp in Elvira. In haar beginjaren ‘vloog’ zij dagelijks door weer en wind op haar fiets van S ­ chinveld naar Amstenrade, zette de fiets in de stalling en ‘vloog’ verder naar de afdeling om daar de cliënten te helpen met de dagelijkse werkzaamheden en zorg­ activiteiten. 25 jaar later is zij hier nog steeds te vinden en verricht haar werk met veel plezier. Inmiddels werkt ze wat minder uren en blijft de fiets thuis in de stalling staan. Danielle is een zeer gewaardeerde collega. Niets is haar te veel. Het cliëntenbelang staat bij haar hoog in het vaandel. De cliënten zien haar dan ook als de ­‘zuster’ die tijd neemt en altijd een luisterend oor heeft. Iedereen gunt het haar dan ook van harte dat zij nu in het zonnetje wordt gezet met haar jubileum. Collega’s en cliënten wensen haar een fijn jubileum toe. ­Danielle, bedankt voor je inzet en collegialiteit.

45


In/uit dienst In dienst

46

In dienst 01-08-13 01-08-13 01-08-13 01-08-13 01-08-13 01-08-13 15-08-13 15-08-13 15-08-13 01-09-13 01-09-13 01-09-13 01-09-13 01-09-13 01-09-13 01-09-13 01-09-13 01-09-13 01-09-13 01-09-13 01-09-13 01-09-13 01-09-13 01-09-13 01-09-13 01-09-13 01-09-13 01-09-13 01-09-13 01-09-13 01-09-13 01-09-13 01-09-13 01-09-13 01-09-13 15-09-13 15-09-13

Naam Schouren, L.A.M. Wijnen, D.M.A. Olberts, S.C.J. Groot e/v Sluijmers, S.C. de Jansen, E.E.M. Willems, K. Dörenberg, K.A.A. Mulken, E. van Lintel Hekkert, F. te Peters, M.L.A. Dohmen, K. Zoontjens, A.M.E.M. Benning, L.C. Peeters, D. Heuvel, J. van den Németh, I. Bartholomé, M.J.M. Ramaekers, J.N.C.W. Jong, S. de Raes, B.G.R. Stegerhütte, S. Ombelet, K.A.M. Valkenberg, L.M.J. Arets, K.A.E. Camp, J.J. van den Iedema, I.V.D. Boom, S.P.I. van den Kok, N. Raes, J.M.R. Hoebergen, W.J.C. Goessen, K. Ubaghs e/v Verbiesen, O.M.H.M. Thissen, V.R.M.R. Vonken, M.T.H. Aken, B.G.M. van Wagenaar, W.C. Dankers, R.J.J.

Uit dienst Functie Zorghulp Verpleegkundige Verpleegkundige Medewerker Catering Leerling Verzorgende IG Verzorgende IG Helpende Fysiotherapeut Fysiotherapeut Medewerker Wens-project Medewerker Wens-project Medewerker Wens-project Medewerker Wens-project Arts Medewerker Wens-project Medewerker Wens-project Medewerker Wens-project Medewerker Wens-project Medewerker Wens-project Medewerker Wens-project Medewerker Wens-project Medewerker Wens-project Medewerker Wens-project Medewerker Wens-project Medewerker Wens-project Medewerker Wens-project Medewerker Wens-project Medewerker Wens-project Medewerker Wens-project Applicatiebeheerder Receptionist Receptionist Verzorgende IG Specialist ouderengeneeskunde Verzorgende IG Zorghulp Verzorgende IG

Locatie Ave Maria Emmastaete Emmastaete Pius Schuttershof Schuttershof Huize Louise Schuttershof Schuttershof Aan de Bleek Aan de Bleek Aan de Bleek Aan de Bleek Ave Maria Bronnenhof Bronnenhof Bronnenhof Bronnenhof Bronnenhof Bronnenhof Bronnenhof Bronnenhof Bronnenhof Bronnenhof Bronnenhof Bronnenhof Bronnenhof Bronnenhof Bronnenhof Hoensbroek Hoensbroek Hoensbroek Pius Schuttershof 't Brook Aan de Bleek Schuttershof

Uit dienst 14-08-13 31-08-13 31-08-13 31-08-13 31-08-13 31-08-13 31-08-13 31-08-13 31-08-13 31-08-13 31-08-13 31-08-13 31-08-13 31-08-13 31-08-13 31-08-13 31-08-13 14-09-13 30-09-13 30-09-13 30-09-13 30-09-13 30-09-13 30-09-13 30-09-13 30-09-13 30-09-13 30-09-13 30-09-13 30-09-13 30-09-13 30-09-13 30-09-13 30-09-13

Naam Esser, J.A.H. Debets e/v Beckers, A.E.H. Dams, J.C. Janssen, R.A.M. Janssen e/v Gril, E.N.M. Broek e/v Slangen, H.E. van den Dijkstra, L. Hailoul, F. Elbertsen e/v de Greef, J.J. Habets, M.A.L. Groot, D.K. de Roverts, L.M.A. Vecht, S. van der Jaber, T.H. Berg e/v Hupperetz, D.M. van Struijs, M.G.H. Franssen, J.A.F.M.A. Hartvich, E. Bosch e/v Houtman, D. Markenstein, E. Geelen e/v Hodiamont, E.F.M. Kerris, R.J.M. Quaedvlieg, E. Mennens, S.J.M.G. Nijssen, D. Göertz, P.G.H. Simons, M.M.C. Hennen e/v Buscher, M.G.J.G. Joosten e/v Bruls, A.J.W. Teeuwen, N.W.A. Slijpen e/v Ramakers, E.M.J. Noordhuis e/v van der Meulen, L. Vollenhoven, M. van Habets, S.A.R.

Functie Psycholoog Verzorgende Activiteitenbegeleider Medewerker facilitair algemeen Kok Verpleegassistent Activiteitenbegeleider Afdelingsassistent Receptionist Voedingsassistent Zorghulp Zorghulp Verpleegassistent Arts Verpleegkundige Verpleegkundige Verzorgende IG Helpende Receptionist Leerling Verzorgende IG Medewerker Restaurant Verzorgende IG Zorghulp Helpende Voedingsassistent Leerling Verzorgende IG Arbo consulent Verzorgende IG/AVZ Helpende Bewegingsagoog Afdelingsassistent Keukenassistent Leerling Verzorgende IG Medewerker Catering

Locatie Schuttershof Aan de Bleek Ave Maria Ave Maria Catharina Daemen Catharina Daemen Elvira Hoensbroek Hoensbroek Leontine Op den Toren Op den Toren Pius Schuttershof Schuttershof Schuttershof Vroenhof Pius Aan de Bleek Ave Maria Ave Maria Ave Maria Bronnenhof Elvira Elvira Emmastaete Hoensbroek Leontine Op den Toren Schuttershof Vroenhof Vroenhof Vroenhof Vroenhof


In het zonnetje:

Oproep

Heb jij een collega die zich naast het werk bij Cicero buitengewoon inzet als vrijwilliger of voor het goede doel? En vind jij dat deze ­collega wel eens in het zonnetje gezet mag ­worden? Meld dit dan bij het redactielid van jouw cluster (zie colofon), dan zorgt de redactie voor een leuk artikel in de rubriek ‘In het zonnetje’ van de Cicerone.

Column

Sinterklaas bestaat U zult het herkennen, de drukke bedrijvigheid van kleine ­kinderen na de intocht van Sinterklaas. Glanzende ogen, rode konen en bij ieder geluid denken dat Sint Nicolaas en zijn Pieterbaas op het dak klauteren. Iedere avond een wortel, bakje water en een steeds uitdijend arrangement (niet opgegeten maaltijden, appels, maar ook een warme sjaal voor Sinterklaas) gereed zetten om de Sint en zijn paard mild en gul te stemmen. En iedere ochtend om 5 uur wakker om te kijken of er iets in de schoen ligt. Eerlijk gezegd heb ik me altijd een beetje gegeneerd dat ik mijn kind gewoon voorloog. De Sinterklaasleugen is natuurlijk zo wijd verbreid dat je er bijna niet aan ontkomt, maar toch gaf het me een ongemakkelijk gevoel. Ik dacht: ‘Dat kind gaat me later enorme verwijten maken; collectief gedurende zo’n lange tijd belogen worden, ook al wordt dat met cadeautjes goedgemaakt, is toch vreselijk. Hoe kun je ouders ooit nog vertrouwen?’ Ik weet wel dat je kleine kinderzieltjes niet altijd alles hoeft te vertellen, maar om ze glashard te beliegen, is toch weer wat anders. Ik heb haar nooit verteld dat baby’s door de ooievaar worden gebracht of uit de kool komen; ik heb haar anderzijds ook niet op haar 2e seksueel voorgelicht, maar ben wel duidelijk geweest dat een kind uit een vrouw komt en dat daarvoor een man of een pipetje nodig is. Maar over Sinterklaas en diens idiote capriolen op het dak heb ik vrolijk meegelogen. Ik kan me herinneren dat ik een avond vergeten was die hele, door Lotte zo ijverig verzamelde zooi, voor Sint en Piet en Amerigo, op te ruimen en iets in de schoen te doen, toen ik Lotte ’s ochtends vroeg hoorde stommelen. Ik vloog

mijn bed uit, zei tegen haar dat ik Sinterklaas en Piet zojuist gehoord had en dat het beter was dat ik eerst naar beneden ging om te kijken of ze al weg waren. Met grote schrikogen keek ze me aan. ‘Ga maar even bij papa liggen, daar ben je veilig’ zei ik, ontaarde moeder. Natuurlijk gooide ik een veel te groot cadeau dat eigenlijk bedoeld was voor ‘het heerlijk avondje’ uit puur schuldgevoel in de schoen (ernaast eigenlijk). Toen ik haar ging halen (de boze blik van papa lijdzaam incasserend) was ze echt een beetje bang. Ze fluisterde en drukte haar knuffels stevig tegen zich aan. Ik kon wel door de grond zakken van schaamte, dat ik dat kindje zo bang had gemaakt. Het cadeau maakte veel goed: ‘Hoe weet Sinterklaas toch zo goed dat ik dit wilde hebben maar niet durfde te vragen?’, verzuchtte ze. ‘Sinterklaas weet alles’, loog ik opgelucht. Toen ze jaren later op school hoorde dat Sinterklaas niet bestaat wilde ze mij dat niet vertellen omdat ze dacht dat ik nog in Sinterklaas geloofde! Ik had me druk gemaakt om niets, want zoals gewoonlijk waren de gevleugelde woorden ‘Een mens lijdt nog het meest door het lijden dat hij vreest (en dat nimmer op komt dagen, zodat de mens te lijden heeft, méér dan God te dragen geeft’) weer eens van toepassing! Na deze stichtelijke woorden rest mij u allen een fijne Kerst en een heerlijk 2014 te wensen. Kina Koster Voorzitter Raad van Bestuur

47


2014 De redactieraad van Cicerone wenst iedereen fijne kerstdagen en een heel goed 2014!! Voor de data en tijdstippen van kerstvieringen, nieuwjaarsrecepties etc. verwijzen we je naar je eigen locatie. Hou de berichtgeving dus goed in de gaten!

48

Ve r t r o u w d

Vr i en

delijk

n u k Va k

Zorgcentra: Aan de Bleek Schinveld | Ave Maria Geulle | Bronnenhof Brunssum | ‘t Brook Voerendaal Catharina Daemen Brunssum | Elvira-Leontine Amstenrade | Emmastaete Brunssum | Huize Louise Brunssum Op den Toren Nuth | Pius Hoensbroek | Schuttershof Brunssum | Vroenhof Houthem-Valkenburg aan de Geul

g i d

Cicerone nr. 5 december 2013  

Personeelsblad Cicero Zorggroep Thema 'nieuwbouw Op den Toren'