Page 1

1

Jaargang 7 | nummer 4 | september 2012

In dit nummer o.a.: • Feestelijkheden in kader van heropening zorgcentrum Pius • Sloop en nieuwbouw Op den Toren • Zorgleefplan • Cicero Thuis BV; de start is gemaakt! • Medicatiecommissie Cicero Zorggroep


Van de bestuurstafel Inhoudsopgave Cicerone september 2012 Pagina 2 • • •

Inhoudsopgave Cicero Zorggroep en Cicerone Colofon

Pagina 3

Van de bestuurstafel

Pagina 4

Feestelijkheden in kader van heropening zorgcentrum Pius

Pagina 6

Sloop en nieuwbouw Op den Toren

Pagina 7

2

Pagina 20

Medicatiecommissie Cicero Zorggroep

• Symposium mondzorg 27 november 2012 • Website Cicero Thuis online Website Cicero Zorggroep vernieuwd

Pagina 8

Zorgleefplan

Pagina 9

HKZ-audits: succes allemaal!

Pagina 10

Cicero Thuis BV; de start is gemaakt!

Pagina 22

Het zorgleefplan, teamwerk en Olympische spelen

Pagina 23

Tuinfeest in Schuttershof: Ouderwets gezellig!

Pagina 24

Worldfestival Parade Brunssum: Schuttershof van de partij!

Pagina 25

Pagina 26

De miMakkers van Cicero “Je probeert ze even uit dat eigen wereldje te halen”

Pagina 28

Nieuwe impuls activiteiten Pius

Pagina 29

Informatiestands IZZ

Pagina 30

Symposium ‘Met z’n allen alleen’ d.d. 26 juni 2012

Pagina 14

Pagina 31

Huisartsen in opleiding maken kennis met ouderenzorg

Pagina 15

Column: Zomer 2012

Pagina 32

E-zin & zorg van Actiz

In het zonnetje: Sandra Bours

Pagina 16

Pagina 33

Ontkluizing Rode Beek Schinveld: bewoners Aan de Bleek getrakteerd

Pagina 17

Regelingen: Verlofregeling aangepast aan nieuwe CAO VVT

Pagina 18

Wandel 3-daagse zorgcentrum Vroenhof: 21, 22 en 23 mei

Pagina 19

Nieuwe folders Norovirus en Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO’s)

Cicerone is het instellingsblad van Cicero Zorggroep, een zorgorganisatie in Zuid-Limburg met zo’n 2.450 cliënten binnen zorgcentra (intramuraal) en daarbuiten (extra­ muraal). Cicero Zorggroep heeft zo’n 1.950 medewerkers in dienst, die worden ondersteund door ongeveer 1.100 ­vrijwilligers. De omzet bedraagt zo’n 80 miljoen euro. Cicero Zorggroep verleent intramurale zorg op 18 verschillende locaties in verpleeghuizen, verpleegunits en ­verzorgingshuizen. Verder worden extramuraal zorg en diensten verleend in woonzorgcomplexen, aan- en inleunwoningen, wijksteunpunten en bij cliënten thuis.

Nieuwe OR: Welke locaties vertegenwoordigen de leden?

Vanuit de ethische commissie: ‘Alles doen om moeder ‘beter’ te maken’

Pagina 12

Cicero Zorggroep en Cicerone

In het zonnetje extra: Joy Heijnen

Pagina 34

Jubilarissen Carin Stassen-Webers en Els Lambrichts

Pagina 35

• Jubilarissen • Rechtgezet

Pagina 36

In/uit dienst

Colofon Redactie-adres: E cicerone@cicerozorggroep.nl Postbus 96 6430 AB HOENSBROEK I www.cicerozorggroep.nl Oplage: 3000 stuks Verschijning: 5x per jaar. Volgende uitgave: 13 december 2012. Deadline aan te leveren kopij: 9 november 2012. Redactieraad: Anjet Bloebaum: cluster Brunssum 045 – 573 82 00, a.bloebaum@cicerozorggroep.nl Louis Zeekaf: cluster Brunssum 045 – 400 21 84, l.zeekaf@cicerozorggroep.nl Mohammed Elyamani: cluster Heerlen-Nuth-Voerendaal-Valkenburg 043 – 604 07 00, m.elyamani@cicerozorggroep.nl Cobi van Waart: cluster Heerlen-Nuth-Voerendaal-Valkenburg 045 – 524 92 49, c.van.waart@cicerozorggroep.nl Olga Pijnacker Hordijk: cluster Meerssen-Schinnen 045 – 528 25 31, o.pijnacker@cicerozorggroep.nl Jacqueline de Wit: cluster Brunssum-Onderbanken 045 – 404 84 02, j.de.wit@cicerozorggroep.nl Astrid Mertens: Communicatie & PR/RvB 045 – 563 74 17, a.mertens@cicerozorggroep.nl Jacqueline Sampermans: Bedrijfsbureau, Cicero Zorgservice, Kwaliteit & Beleid, P&O 045 – 563 74 18, j.sampermans@cicerozorggroep.nl Jos Stevens: Bureau Zorgondersteuning & Ontwikkeling 045 – 400 23 19, j.stevens@cicerozorggroep.nl Margriet Offermans: OR 045 – 563 74 08, or@cicerozorggroep.nl Mario Goertz: Cicero Thuis 045 – 577 84 36, info@cicerothuis.nl

Gevolgen afschaffing zorgzwaartepakket 1, 2 en 3 In de zorgzwaartepakketten (ZZP’s) zijn zowel wonen als zorg en welzijn opgenomen in een samenhangend geheel. Met het voornemen van de demissionaire regering om ZZP 1 t/m 3 af te schaffen per 2013, simpelweg door deze zorg niet meer te indiceren, raken mensen met deze zorgzwaarte deze samenhangende zorg kwijt. Zorgorganisaties als de onze kunnen deze vorm van zorg niet langer aanbieden, omdat de f­ inanciering wegvalt. Cicero Zorggroep zal dan ook alle zeilen moeten bijzetten om dit beleid te pareren. Gelukkig bestaat er niet alleen op het financiële vlak voldoende reserve om deze klap op korte termijn op te vangen, maar wordt ook intern ­(clustermanagers, RvE-managers, OR, CCR etc.) de urgentie van bestendig beleid in dezen ervaren. Niettemin zal op termijn de r­ egionale capaciteit moeten worden afgebouwd. Op 4 september jl. heeft het MO een voorlopig besluit genomen over de herordening van de capaciteit in het licht van bovengenoemde zaken. Op deze herordening zal Cicero Zorggroep akkoord vragen van het Zorgkantoor. Kanttekening bij dit alles blijft natuurlijk dat met het oog op de verkiezingen van 12 september de vraag is of de voorgenomen maatregelen, zoals hierboven beschreven, defi­nitief doorgang vinden.

Financiën en begroting De hiervoor genoemde ontwikkeling heeft ertoe geleid dat de kaderbrief 2013 (de start van de ­ jaarlijkse planning en begrotingscyclus van Cicero Zorggroep) met enige vertraging medio september is verschenen. In de kaderbrief hebben we niet voor kunnen s­ orteren op de voorgenomen maatregelen rondom zorgzwaartepakket 1 t/m 3. De onzekerheid is op dit moment groot door de aanstaande verkiezingen en de verwachte ­langdurige kabinetsformatie. De voorbereidingen voor de begroting 2013 zijn in volle gang. Bij het Zorgkantoor hebben we inmiddels ­ erapporteerd over: g • de prijsopslagen 2012 • het Convenant Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg • zorginkoop 2013 Dit heeft met name in de vakantieperiode een zware druk gelegd op de organisatie. We proberen telkens opnieuw onze invloed aan te wenden om meerjarenafspraken te maken met het Zorgkantoor, om hiermee de bureaucratie en het papierwerk zoveel mogelijk terug te dringen.

3


HEROPEN

Feestelijkheden in kader van heropening zorgcentrum Pius

Envelop

Viltjes

ING

4

5

Zorgcentrum Pius heeft een grondige renovatie ondergaan, en dat is te zien. Een mooi, eigentijds zorgcentrum is het resultaat. Velen hebben hieraan een bijdrage ­geleverd. Dat alles mag gevierd worden! Daarom wordt zorgcentrum Pius feestelijk ­heropend. In dit kader vinden allerlei festiviteiten plaats. Op het moment dat deze Cicerone verschijnt gaat het programma zo langzamerhand van start:

HEROPEN ING

Zaterdag 22 september 2012 Maandag 1 oktober 2012 Maandag 1 t/m vrijdag 7 oktober 2012 Vrijdag 5 oktober 2012 Zaterdag 6 oktober 2012

Vlaggetjes

Uitnodiging burendag

Uitnodiging champagneontbijt voor vrijwilligers

Uitnodiging personeelsfeest

Burendag Champagne-ontbijt voor vrijwilligers Feestweek cliënten Personeelsfeest Officiële opening voor genodigden

Feestweek cliënten

Polsbandjes Feestpen, feesteditie

Uitnodiging opening voor genodigden


Sloop en nieuwbouw Op den Toren Het oude, vertrouwde Op den Toren is niet meer…

Symposium mondzorg 27 november 2012

De regionale kranten lieten de start van de sloop zien. De voorbereidingen voor de nieuwbouw zijn natuurlijk in volle gang: 29 augustus jl. werd de aannemingsovereenkomst ondertekend.

Dinsdag 27 november organiseert de w ­ erkgroep mondzorg een symposium over mondzorg. Dit symposium vindt plaats in zorgcentrum Schuttershof van 14.00 tot 16.00 uur. Het is bedoeld voor alle ­medewerkers van Cicero Zorggroep.

We kijken uit naar de start van de bouw van een nieuw, modern zorgcentrum!

Nadere informatie volgt; hou de aankondiging op je eigen locatie in de gaten! Noteer de datum alvast in je agenda.

Artikel van de start van de sloop in de regionale kranten

6

IJsbrand Schouten, Raad van Bestuur Cicero Zorggroep, en Joh Hoen, directeur BAM Utiliteitsbouw regio Maastricht, tekenden op donderdag 29 augustus de aannemingsovereenkomst voor de nieuwbouw van zorgcentrum Op den Toren.

Website Cicero Thuis online Website Cicero Zorggroep vernieuwd Het is zover: de nieuwe website van Cicero Thuis is online! In dezelfde periode heeft de website van Cicero Zorggroep een nieuw jasje gekregen. De websites hebben veel overeenkomsten, maar zijn toch verschillend. Geen toeval natuurlijk: ze hebben dezelfde ‘look and feel’, zoals de organisaties ook naar ­buiten toe een zelfde gezicht, maar wél elk hun eigen specialiteit willen laten zien. Kijk zelf op

Impressie nieuwbouw Op den Toren, Widdershoven Architecten bv

www.cicerothuis.nl en www.cicerozorggroep.nl

7


Dromen zijn geen bedrog…

8

Zorgleefplan Na afronding van het zorgleefplan (ZLP) voor zorg aan huis in 2008, zagen jullie in september 2010 dat het nieuwe ZLP intramuraal en voor dagbehandeling/dagverzorging gereed was en de scholing startte. In december 2011 konden we melden dat alle intramurale locaties met een papieren zorgdossier inmiddels het ZLP gebruiken: een hele prestatie voor iedereen die hieraan meewerkte! In deze Cicerone speciale aandacht voor onze “trekkers” van het ZLP met kort de laatste nieuwtjes.

Docenten Daniëlle Bruggeman en Raquel Knubben hebben het aantal scholingen en interne audits voor het zorgleefplan niet geteld, maar in 2 jaar is veel getraind. Raquel is per 1 juli gestopt; de vacature is recent ingevuld door Moniek Offermans. De andere ‘trekker’ van het zorgleefplan binnen Cicero Zorggroep, Ruud Klaas, vertelt over de o ­ ntwikkeling. “Het ZLP lijkt nooit stil te staan. Diverse instanties, zoals het Zorgkantoor, stellen elk jaar nieuwe eisen. Die worden zorgvuldig beoordeeld door het management, waarna dit wel of niet wordt doorgevoerd. Verbetersuggesties van iedereen worden meegenomen, inclusief het bewaken van beperken van de tijd aan ­admi­nistratie voor iedereen. Een voorbeeld

van het zoeken naar vergemakkelijken is de ontwikkeling van standaard doelen als hulpmiddel bij het ­opstellen van de doelenkaart. De vakgroepen is gevraagd mee te denken. Wat is het ideale eindpunt? Doel moet blijven dat duidelijke afspraken zijn vastgelegd met de cliënt(-vertegenwoordiger), dat die worden opgevolgd, geëvalueerd en zo nodig in overleg worden bijgesteld. Dat blijft continue ­aandacht vragen om goed te signaleren, over­leggen, ­rapporteren en in overleg evalueren. Om dit te vergemakkelijken blijven we bezig met ­ontwikkelen van hulpmiddelen, zoals een goed elektronisch dossier. Standaardiseren van doelen kan ook een hulpmiddel zijn, maar we moeten gericht blijven op de behoeften van de individuele cliënt.”

Nadat de eerste “kinderziektes” uit het ZLP zijn geholpen, worden wijzigingen nu elk half jaar beoordeeld en zo nodig doorgevoerd. De volgende stap is invoering van het elektronisch cliëntdossier. Dit was voor Pius, Op den Toren en ’t Brook al ­eerder in andere vorm doorgevoerd. Ruud geeft aan: “Ik heb extra respect voor alle medewerkers in die zorgcentra die vanuit het vorige elektronisch systeem Caress nu de zorgplannen onder bege­ leiding omzetten naar het nieuwe zorgleefplan, zodat dit daarna goed in het nieuwe elektronische systeem kan worden ingevoerd!”

Afsluitend kunnen we trots zijn op wat samen tot nu toe is bereikt: • Een uniform ZLP in 4 jaar tijd, zowel voor cliënten van zorg aan huis, dagbehandeling/ dagverzorging als van onze zorgcentra. • Een gemakkelijk hulpmiddel, duidelijk wat betreft opzet voor heel Cicero (in plaats van de opzet voorheen die verschilde per locatie en soms zelfs per afdeling). • Jarenlange, consequente scholingen waarbij de docenten alles in het werk stelden om medewerkers goed voor te lichten, vragen te beantwoorden en te zorgen dat de gewenste wijzigingen werden doorgevoerd in de opzet van het ZLP. Daniëlle en Raquel: complimenten! Daarvoor was een goed oor, geduld en door zettingsvermogen nodig.

HKZ-audits: succes allemaal! Zoals in de vorige Cicerone aangekondigd staan de audits in het kader van de HKZ-toetsing voor de deur! Eén heeft er zelfs al ­plaatsgevonden: de documentenaudit op 31 augustus jl. De rest komt er snel aan: 25 september 2012 26 september 2012 3 oktober 2012 4 oktober 2012

We zien de audits met vertrouwen tegemoet en wensen jullie allemaal veel succes!

Bedrijfsbureau en MIC-, klachten-, Arbo-, BIG-commissies Zorgcentra Leontine en Catharina Daemen Zorgcentra Schuttershof en Vroenhof Bureau Zorgondersteuning & Ontwikkeling (met medicatiecommissie) en bedrijfsbureau

9


Cicero Thuis BV; de start is gemaakt! Ruim 5 maanden geleden, op 1 april 2012, nam Cicero Thuis BV de zorg-aan-huis-activi­teiten en WMO-activiteiten van Cicero Zorggroep over. Een intensieve voorbereiding onder de titel “Optimalisatie Extramurale Zorg” werd afgesloten. Cicero Thuis ging aan de slag. Een ingewikkelde en omvangrijke klus. Met een fantastisch team van planners, zorgmanagers en uiteraard de zorgverleners op de werkvloer, wordt hard gewerkt om van Cicero Thuis een pracht van een organisatie te maken, die op termijn een belangrijke thuiszorgaanbieder in Limburg is. Mario Goertz, vestigingsmanager van Cicero Thuis BV, geeft tekst en uitleg.

“De afgelopen jaren heeft de extramurale zorg ­binnen Cicero Zorggroep zich sterk ontwikkeld en was zij een niet meer weg te denken onderdeel van de zorg die vanuit de diverse clusters werd ­aan­geboden. Deze clusterbenadering maakte het mogelijk om de zorg autonoom, met een eigen werkwijze, aan te bieden, maar tegelijk werd het moeilijker om verdere harmonisatie en optimali­ satie van de zorgprocessen clusteroverstijgend

10

Mario Goertz, vestigingsmanager van Cicero Thuis BV

z­ orgverlener rust te brengen in de planning. De zorgverlener wordt nauw betrokken bij de p ­ lanning. Dit wordt vormgegeven door in overleg vaste roosters af te spreken en deze in te plannen. Wijzigingen zullen dan alleen voor­ komen wanneer de zorgverleners ziek of met vakantie zijn. Dit resulteert in zeer stabiele ­ roosters, waarbij het voor de medewerkers helder is op welke dagen en tijden van hen verlangd wordt zorg te verlenen. Hiermee wordt bereikt dat het werken in de zorg goed ingepast kan worden in privé-omstandigheden. Dit zal op termijn leiden tot het terugdringen van ziekteverzuim en het ­aantrekkelijk blijven als werkgever.”

Loslaten en weer doorgaan adequaat te organiseren en strategisch te ­veran­keren. Met andere woorden: door het laten opgaan van de EMZ-clusters in één nieuwe organisatie willen we de zorg voor onze cliënten, door onze medewerkers, nog beter maken. De belangrijkste opdracht vanaf 1 april was, t­ erugkijkend, het vertrouwen creëren en vast­ houden van onze cliënten en medewerkers. Een stevige klus omdat er twee aspecten van enorme invloed waren op deze opdracht.”

Nieuw planningssysteem “Op de eerste dag werd een nieuw plannings­ systeem beschikbaar gesteld, dat echter nog ­volledig ingericht moest worden. Toch was het zaak om hier zo snel mogelijk mee te beginnen, omdat nu net dat nieuwe planningssysteem u ­ itdrukking geeft aan onze visie waarop we de thuiszorg willen aanbieden; dicht bij de zorgvrager. Het systeem biedt de mogelijkheid om wijk-/­ dorpsgericht te werken, met vaste teams, in een samenstelling die ervoor zorgt dat alle zorg binnen die wijk/dorp voorhanden is. Gevolg is dat de cliënt van een vast team zorg aangeboden krijgt, men kent elkaar en wat het allerbelangrijkste is, cliënt en zorgverlener weten samen precies op welke manier de zorg het beste verleend moet worden. Het werken volgens de nieuwe methodiek levert nog een groot voordeel op. Een voordeel dat ­uitwerkt naar twee kanten. Het werken met vaste wijk-/dorpgerichte teams maakt het mogelijk om zowel voor de zorgvrager als ook voor de

“Misschien nog wel indrukwekkender laat het proces van ‘op eigen benen’ staan zich omschrijven. Met het onderbrengen van de thuiszorgactiviteiten in een apart bedrijfsonderdeel Cicero Thuis BV kreeg de nieuwe organisatie, naast de ver­ bondenheid met Cicero Zorggroep als moedermaatschappij, te maken met de Freya Groep.” Freya Groep “De Freya Groep is in 2003 in Leeuwarden (Friesland) opgericht en in korte tijd sterk gegroeid tot een holding met ruim 2.500 medewerkers en heel Nederland als verzorgingsgebied. De Freya Groep voert op een eigentijdse, innovatieve, wijze bedrijfsvoering, waarbij het accent ligt op productiviteit én medewerkerstevredenheid. Op het eerste gezicht lijkt dat wellicht tegenstrijdig, maar beide versterken elkaar. Juist medewerkers met een groot zorghart willen niets liever dan zoveel mogelijk tijd aan de daadwerkelijke ver­ zorging en ondersteuning van cliënten besteden. Dát is precies waar wij ons nu op richten: minder overhead, minder bureaucratie. Een flexibele, ­platte en gezonde zorgorganisaties, strak ­georganiseerd, helder en transparant.” Cicero Zorggroep “Als dochterorganisatie van Cicero Zorggroep kreeg Cicero Thuis BV een bekende, vertrouwde en soms bezorgde moeder. Het is natuurlijk erg wennen om plots tot een andere organisatie te behoren terwijl aan de buitenkant niets daar op lijkt. Met dezelfde auto’s, in dezelfde omgeving, met dezelfde cliënten en voor een groot deel

dezelfde medewerkers een nieuwe organisatie opbouwen en geloof blijven houden in de dingen die we aan het doen zijn. Gelukkig hebben we in Cicero Zorggroep een ­toonaangevende, vernieuwende en creatieve partner, die goed snapt dat de klus waaraan we zijn begonnen geen makkelijke is, maar desondanks heel bewust gekozen heeft deze richting in te slaan. We staan met veel overtuiging en energie achter onze opdracht en zullen dit in de geest van onze ‘moeder’ met veel vriendelijkheid, vertrouwdheid en vakkundigheid verder vormgeven.” “De komende maanden zullen volledig in het teken staan van het ervaring opdoen met onze nieuwe manier van werken. We zullen de ervaringen van onze medewerkers en zorgvragers gestructureerd vastleggen en we zullen dit aangrijpen om steeds verder te verbeteren. Voor nu wil ik iedereen die betrokken is bij Cicero Thuis van harte bedanken voor het vele en intensieve werk dat verricht is en de resultaten die geboekt zijn. Een indrukwekkende maar ook fantastische ­periode waar ik met trots op terug kijk.“

Mario Goertz vertegenwoordigt Cicero Thuis vanaf nu in de ­redactieraad van de Cicerone. Natuurlijk

zal

zij

zelf

in

de

Cicerone rapporteren over belangrijke

ontwikkelingen

bij

Cicero Thuis, maar jullie als Cicero Thuis-medewerkers worden ook van harte uitgenodigd om mee te denken: wanneer er zich opvallende, interessante, leerzame of grappige zaken voordoen binnen Cicero Thuis, meld je dan bij Mario Goertz. Samen kunnen jullie dan bekijken of het onderwerp geschikt is voor plaatsing in de Cicerone! Mario is per mail bereikbaar via info@cicerothuis.nl of ­telefonisch via 045 577 84 36.

11


Paul Hermans, psycholoog bij Cicero Zorggroep, startte zijn bijdrage aan het symposium met een sprekend gedicht van J.C. Bloem.

NOVEMBER Het regent en het is november Weer keert het najaar en belaagt Het hart, dat droef, maar steeds gewender, Zijn heimelijke pijnen draagt. En in de kamer, waar gelaten Het daaglijks leven wordt verricht, schijnt uit de troosteloze straten Een ongekleurd namiddaglicht.

Symposium ‘Met z’n allen alleen’ d.d. 26 juni 2012 12

Dinsdag 26 juni jl. vond in Schuttershof een drukbezocht mini-symposium plaats. Onder de titel “Met z’n allen alleen” werd het thema ‘ouderen en eenzaamheid’ op een bijzondere manier onder de aandacht van de aanwezigen gebracht.

Het symposium werd georganiseerd door Mirijam Kania, Rob Winkens, Mirjam Raets (allen verpleegkundigen bij Cicero Zorggroep) en Marie-Lou Vanhautem (verpleegkundige Mosae Zorggroep).

Zij deden dit in het kader van hun studie HBOVerpleegkunde Gerontologie Geriatrie, die (voor de Cicero-verpleegkundigen) wordt gefinancierd uit het Convenant Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg.

De jaren gaan zoals zij gingen, Er is alengs geen onderscheid Meer tussen dove erinneringen En wat geleefd wordt en verbeid. Verloren zijn de prille wegen Om te ontkomen aan de tijd; Altijd november, altijd regen, Altijd dit lege hart, altijd.

13 Paul Hermans, psycholoog bij Cicero Zorggroep

De organisatoren en deelnemers kijken tevreden terug op een drukbezocht, leerzaam symposium!


Huisartsen in opleiding maken kennis met ouderenzorg Sinds ongeveer anderhalf jaar lopen bij Cicero Zorggroep huisartsen in opleiding stage ­gedurende een periode van (meestal) drie maanden. Huisartsen in opleiding hebben hun opleiding tot basisarts al afgerond, en voordat ze met de huisartsopleiding starten, hebben ze vaak al als arts in ziekenhuizen gewerkt. Het eerste jaar van de huisartsopleiding lopen ze bij een huisarts stage, waar ze ook al als zelfstandig arts hebben gewerkt. In het 2e jaar kunnen ze diverse stages doen, waaronder ouderengeneeskunde. Binnen de vakgroep ouderengeneeskunde is Juke Bussemaker, specialist ouderengeneeskunde, verantwoordelijk voor de begeleiding van de huisartsen in opleiding.

Ze werken dan zelfstandig onder haar supervisie. Tot nu toe hebben vijf huisartsen in opleiding stage gelopen onder haar begeleiding. Zij hebben allen hun stage op afdeling de Beuk en de laatste ook op de Abeel in Schuttershof gevolgd. Juke Bussemaker is erg enthousiast: “Mijn erva­ ringen met hen zijn erg goed. Het zijn allemaal betrokken, enthousiaste en handige artsen die zich bij ons verder kunnen ontwikkelen. Ze worden ook door de verpleging en verzorging op de afdelingen telkens weer opnieuw leuk ontvangen en aan het werk gezet. Op verzoek van de universiteit Maastricht zullen we binnenkort ook starten met een tweede stageplaats. We hopen met deze

14

Jonas Göbbels en Juke Bussemaker

stage huisartsen kennis te laten maken met ons vak, zeker handig in een tijd waarin de vergrijzing toeneemt. En ook wij kunnen van de huisartsen in opleiding leren.”

E-zin & zorg van Actiz

Jonas Göbbels, de vorige huisarts in opleiding die van 1 maart tot 1 juni dit jaar stage liep op de Beuk, beschrijft zijn ervaringen. Eén maart jongstleden begon mijn stage 'chroni­ sche zorg', zoals dat genoemd wordt in de huis­ artsenopleiding. Om heel eerlijk te zijn zag ik er tegenop om 3 maanden in een verpleeghuis door te brengen. Ondanks de goede verhalen die ik van mijn voorgangers had gehoord, dragen de media niet bij aan een positieve beeldvorming rondom de verpleeghuiszorg. Dat is jammer. Daarbij is het, zoals ik zelf heb mogen ervaren, een éénzijdig en gekleurd verhaal. Het klopt, er kunnen zoveel dingen beter. Er kun­ nen áltijd dingen beter; in de huisartsenzorg, in het ziekenhuis en ja, ook in het verpleeghuis. Jammer dat in het streven naar die verbetering het af en toe voelt alsof het middel belangrijker is geworden dan het doel, namelijk het leveren van goede zorg waarbij de cliënt centraal staat. Waarbij personeel per definitie vertrouwen heeft, in plaats van dit te moeten verdienen door middel van eindeloze documentatie in eindeloze rijen klappers. Het per­ soneel waarmee ik heb gewerkt verdient dat vertrouwen. Verbazing was er bij mij over de ­ drukte op de afdeling, hoe hard er gewerkt wordt en wat het van je vraagt. Ik heb de heftigheid van het werk onderschat, wat je dagelijks ziet, hoort en zelfs ruikt op de afdeling en op de kamers. Was de balans uiteindelijk positief? Ja, zeker. Ik heb als eigenwijze huisarts in oplei­ ding leren samenwerken in teamverband, mogen ervaren hoe hard er gewerkt wordt en hoe begaan het personeel met de mensen kan zijn. Ook heb ik mogen leren wat we mensen in deze levensfase nog voor levenskwaliteit kunnen bieden in samen­ werking met alle disciplines, ondanks het leed dat er is op gezondheidsvlak. Zoals ik iemand hoorde zeggen, kwaliteit in plaats van dagen toevoegen aan het leven!

Ken je het nieuwe digitale inspiratie­ magazine van ActiZ al? Het heet E-zin & zorg en is gratis. Ga naar http://www.ezinenzorg.com/ en bekijk de films, foto’s en verhalen.

Wat is E-zin & zorg? Het E-magazine laat mooie verhalen uit de zorg zien met boeiende films, verrassende foto's en inspirerende interviews. Zorgprofessionals, vrijwilligers en managers vertellen over bijzondere gebeurtenissen die ze meemaken of organiseren. Een columnist geeft een andere blik op de zorg. Het magazine is voor alle medewerkers, managers en bestuurders in de zorg en verder voor iedereen die wil zien hoe mooi het werk in de zorg is. Geen ­vaktijdschrift, maar een inspiratie-magazine. Het magazine komt ongeveer om de twee ­ maanden uit.

Aanmelden voor het online magazine Wil je het volgende e-magazine automatisch in je mailbox ontvangen? Dan kun je je aanmelden via: http://www.actiz.nl/website/contact/aanmelden-­e-zine

Wil je het magazine thuis lezen? Vul dan je privémailadres in.

i-pad Om het e-magazine op een i-pad te bekijken, kun je de de webbrowser-app Puffin gebruiken. Deze is verkrijgbaar in de App-store: http://itunes.apple.com/pl/app/puffin-web-browser/id406239138?mt=8

15


Regelingen

Verlofregeling aangepast aan nieuwe CAO VVT

Ontkluizing Rode Beek Schinveld: bewoners Aan de Bleek getrakteerd De werkzaamheden aan de opengemaakte Rode Beek in Schinveld zijn afgerond. De beek is nu over een lengte van 800 meter weer zichtbaar in de kern van het dorp. 16 Gemeente Onderbanken en Waterschap Roer en Overmaas hebben vanaf 2012 gewerkt aan de o ­ ntkluizing van de Rode Beek in Schinveld. Met het openmaken van de beek, het uitvoeren van rioolaanpassingen en de aanleg van regen­ waterbuffer Breukberg is gewerkt aan het ­voorkomen van wateroverlast, herstel van ­natuurwanden en het vergroten van de beleving van water.

Met de feestelijke oplevering op 30 juni 2012 werd de Rode Beek officieel teruggebracht naar de inwoners van Schinveld. Wethouder Nijkerken had de bewoners van het zorgcentrum Aan de Bleek hierover p ­ ersoonlijk geïnformeerd en hen verrast met een stukje taart.

ofVerl je d man

Nadat werkgevers en vakbonden in mei een principe-akkoord hadden bereikt, ­hebben in de weken daarna ook de achterbannen ingestemd en is een nieuwe CAO voor de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) een feit. De CAO gaat met terugwerkende kracht in per 1 maart 2012 en heeft een looptijd van 18 maanden.

Opvallende verandering is dat de pas recent ­ingevoerde nieuwe verlofregelingen nu alweer veranderd worden. Gelukkig gaat het om een vereenvoudiging van de regels, dus het wordt er voor ons allen in de uitvoering wat gemakkelijker op.

De nieuwe regels, die ingaan op 1 januari 2013, op een rijtje: • Het verschil tussen bovenwettelijk verlof en Persoonlijk Levensfasebudget (PLB) komt te vervallen. Er blijft dus alleen nog een opsplitsing van wettelijk en bovenwettelijk verlof over. Een fulltimer heeft jaarlijks recht op 144 uur wettelijk verlof en al het overige verlof is dan vanzelf bovenwettelijk. Het wettelijk verlof moet opge maakt worden, het bovenwettelijk verlof mag gespaard worden. • Voorheen waren er verschillende verjarings termijnen voor de diverse verlofsoorten. Dat ver schil is nu eveneens opgeheven: voor zowel wettelijk als bovenwettelijk verlof geldt een verjaringstermijn van 5 jaar nadat het recht is ontstaan. Overigens laat dit onverlet, dat verlof bedoeld is om op te maken en het streven bij Cicero Zorggroep is dus ook nog steeds om verlofrecht dat in een bepaald jaar ontstaat ook in datzelfde jaar zoveel mogelijk te gebruiken. Geen stuwmeren aan verlof dus!

• Bovenwettelijk verlof kan op verzoek van de medewerker worden uitbetaald of gespaard. Voor dat laatste moet er gebruik worden gemaakt van de verlofspaarregeling zoals die in het Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKA) is opgenomen. Uitbetalen van verlof kan slechts één maal per jaar, nadat precies duidelijk is wat het verlofsaldo nog is. • Voorheen was er nogal discussie over welk verlof opgebouwd wordt tijdens (langdurige) ziekte. Aan deze discussie is nu een eind gemaakt. Ook tijdens ziekte bouwt de medewerker volle dig verlof op over de hele periode van ziekte, dus zowel wettelijk als bovenwettelijk verlof. Cicero heeft deze redenering al vanaf het begin gehanteerd, dus voor ons verandert er hierin niet veel. • De overgangsregelingen zoals die voortvloeien uit de invoering van het PLB blijven van kracht. Het betreffende verlof heet dan wel niet meer PLB, maar de opbouw blijft wel gehandhaafd zoals dat op dit moment al in de CAO staat en die maatregelen lopen nog tot 2017. Samenvattend worden de verlofregels eenvoudiger, met name omdat de verschillen tussen de diverse vormen van verlof worden opgeheven. Daarmee vervalt ook de gesplitste registratie in het Cura-rooster en op de digitale verlofkaart. In de loop van dit jaar zullen de interne regelingen a ­ angepast worden op de CAO-wijzigingen.

17


Nieuwe folders Norovirus en Bijzonder Resistente MicroOrganismen (BRMO’s) Cicero Zorggroep heeft recent twee nieuwe folders ontwikkeld over de actuele onderwerpen Norovirus en Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO’s). Beide nieuwe folders zijn bedoeld als hulpmiddel voor RvE-managers, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten en andere medewerkers op afdelingen van Cicero. Ze bevatten ook ­informatie voor cliënten en hun familie over betreffende onderwerpen.

Wandel 3-daagse zorgcentrum Vroenhof: 21, 22 en 23 mei 18

Afgelopen mei is er door de bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en personeel van ­zorgcentrum Vroenhof een geweldige prestatie neergezet, namelijk een wandel 3-daagse. 3 avonden is er gewandeld door de prachtige omgeving rondom ons zorgcentrum. Gelukkig waren de weergoden ons goedgezind, want het zonnetje wandelde 3 avonden met ons mee.

Tussen 17.30 uur en 18.00 uur werd er vanuit de recreatiezaal vertrokken in 3 wandelgroepjes, gepakt en gezakt met een lunchpakket en de ­wandel- en stempelkaart. Uiteraard was er iedere avond een gezellig terras als rustplaats en is er gewandeld langs voormalig Avondvrede ­(bewoners van Vroenhof hebben heel lang geleden hier gewoond toen dit gebouw nog een zorgcentrum was).

Bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en personeel hebben samen genoten en werden de laatste avond feestelijk ontvangen door de burgemeester van Valkenburg, die iedereen een welverdiende medaille uitreikte.

De folders zijn inmiddels intern verspreid en natuurlijk nog steeds beschikbaar/bestelbaar via Cicero Zorgservice (w.mesters@cicerozorggroep.nl). De folder over het Norovirus kan ingezet worden op het moment dat sprake is van een diarree-uitbraak op een afdeling die (mogelijk) veroorzaakt wordt door Norovirus. Dit is met name in het ­ herfst- en winterseizoen en duurt soms tot ver in de lente. De BRMO-folder komt van pas wanneer een cliënt te horen heeft gekregen (vaak na een ziekenhuisopname) dat er ­positieve kweken zijn aangetoond met BRMO, zoals bijvoorbeeld Extended Spectrum Bèta-Lactamase (ESBL). In dat

19

Folder ‘Norovirus’

geval leven er soms brandende vragen en heerst er onrust. In de folder staat wat BRMO en ESBL eigenlijk is, waarom Cicero er (zichtbaar) niet veel bijzonders mee lijkt te doen en waarom het beleid in het ziekenhuis zo veel strenger is dan in verpleeghuizen. Ook staat duidelijk in de folders beschreven dat Cicero er in algemene zin alles aan doet om de basishygiëne op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen en te houden. Daardoor kunnen aanvullende isolatiemaatregelen minimaal blijven. Cicero Zorggroep streeft naar het zo min ­mogelijk beperken van het woongenot van de cliënt en familie.

Een traditie is geboren!

Folder Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO’s)


Medicatiecommissie Cicero Zorggroep In de Cicerone van juni lazen jullie welke plaats de medicatiecommissie en haar werkgroep voor de verzorgingshuizen en dagbehandeling/dagverzorging binnen Cicero Zorggroep heeft. Op 5 maart wisselde het voorzitterschap van de medicatiecommissie: Gonnie Pennings droeg het stokje over aan Mohammed Elyamani, met Hilde Wijers als inhoudelijk deskundige vanuit de spe­ cialisten ouderengeneeskunde. Gonnie: bedankt voor jouw tomeloze inzet gedurende al die jaren!

Gonnie: bedankt!

En kennen jullie de andere leden van de medicatiecommissie? Nog even op een rijtje!

Eén van de acties die een werkgroep van de ­medicatiecommissie heeft voorbereid, was de week van de medicatieveiligheid van 18 t/m 22 juni, die niemand kan zijn ontgaan! Zo gaf verpleeg­ kundig specialist Edwin Wijnen in Ave Maria, het bedrijfsbureau, Catharina Daemen en Schuttershof een klinische les over “medicatie met risico op ­vallen”, hebben alle RvE-managers zorg de door TVOS gemaakte DVD “ouderen en medicijnen” ontvangen om in de teams te bekijken en hingen posters op. De poster “Wij delen uw medicijnen veilig uit!” hing op alle afdelingen op. Eén ­poster met vragen, gevolgd door de poster met ant­ woorden in de week van de medicatieveiligheid hing op een centrale plaats in jullie locatie op. En zagen jullie de drie verschillende cartoons? Leuk detail is dat deze zijn getekend door ­ acti­vi­teitenbegeleider Roger Meulenberg van Huize Louise. Ongekende talenten, ook op andere ­ vlakken ­binnen Cicero!

20

Het “toetje” was ten slotte een chocoladeprijs die een medewerker van elke locatie won bij de prijsvraag met als thema “opiaten”. De volgende medewerkers hadden de 5 vragen goed beantwoord en wonnen de prijs: • Sandra Carmona en Yasmin Jongen voor verzorgingshuis Aan de Bleek; • Yvonne Franssen/Teeuwen voor verpleegunit in Ave Maria; • Jessica Houkes voor verpleeghuis Bronnenhof; • Nicole Hoekstra voor verzorgingshuis Catharina Daemen; • Marjo Buscher voor afdeling Vink/Leeuwerik, Elvira; • Jordy Zenden van VPU Klaver, Leontine; • Nathalie Hitters, van verzorgingsafdelingen Emmastaete; • Karin Bonnema van VPU Beemdenhof, Huize Louise; • Mieke Fabus van verzorgingsafdelingen Op den Toren; • Anneke Bruens van verzorgingsafdelingen Pius; • Nadine Leenders van VPU de Plataan, Schuttershof; • Veerle Erven voor ’t Brook; • Leonne Hodiamont voor Huize d’Alzon en Vroenhof. Proficiat allemaal!

Leden medicatiecommissie v.l.n.r.: • Monique Steens (vanaf september is Eveline Hollanders lid) voor Maretak, Op den Toren; • Hub Conen voor de Wilg, Schuttershof en Bronnenhof; • Ingrid Lahaye voor verpleegunit (VPU) in Vroenhof en verpleegunit in Pius; • Jacqueline Sampermans voor Kwaliteit/Beleid; • Piet Baltus voor Mediq Apotheek Straver; • Dennis v.d. Boorn voor de Plataan, Schuttershof en vpu in Huize Louise; • Gemmy Krautscheid voor Mediq Parkstad Distributie Apotheek; • Hilde Wijers, specialist ouderengeneeskunde;

• Mohammed Elyamani, voorzitter; • Mirjam Keulen voor Elvira/Leontine en vpu in Ave Maria. Op de foto ontbrekende leden: • Nicolle v.d. Nieuwengiezen voor ’t Brook; • Harry Mevis (vanaf september) voor Emmastaete; • Robin Kranenburg voor Mediq Parkstad Distributie Apotheek; • Karin Janssen. • (en Karin Kliffen, maar zij neemt alleen deel bij thema’s over het verzorgingshuis.) Een volgende keer volgt meer over de start van de werkgroep medicatie voor de verzorgingshuizen, dagbehandeling/ dagverzorging.

Poster met vragen, gevolgd door de poster met antwoorden

Poster “Wij delen uw medicijnen veilig uit!

De cartoons zijn getekend door Roger Meulenberg

Klinische les over “medicatie met risico op ­vallen”

21


b. op tijd aanvragen van MDO, een goede voor bereiding inclusief vooraf werken aan de doelen kaart (van belang voor zorgmedewerkers!), ­ borging van afspraken, tijdens een bespreking breed denkend inzoomen op het meest belang rijke voor de cliënt, adequaat rapporteren.

RvE-managers: a. Benadruk in werkoverleg nogmaals het belang van goed lezen en nakomen van afspraken, waarbij de afstemmer van zorg een nadrukke lijke rol kan spelen;

22

Het zorgleefplan, teamwerk en Olympische spelen Ook gekeken naar de Olympische spelen? Super prestaties, zowel individueel als in team­ verband. Geweldig, zoveel landen, zoveel soorten sport. De atleten gíngen ervoor!

Maar ook in de zorg gaan we ervoor, individueel en in teamverband, om onze cliënt goede zorg en diensten te verlenen. Dit leggen we met de ­cliënt vast en evalueren dit, vaak in teamverband, in een zorgleefplanbespreking, intramuraal 2 keer per jaar. De inbreng van de cliënt(-vertegenwoor­ diger) is hier van belang, het gaat tenslotte om hem of haar.

zoeken elkaar op en houden continu rekening met elkaar. Wat doet de ander en hoe kan ik hierop inspelen? Datzelfde geldt ook in de zorg. We doen het best goed, maar jullie gaven aan dat het (hier en daar) nog beter kan. Uit de evaluatie Zorgleefplanbespreking/MDO bleek namelijk dat we op de volgende wijze beter rekening kunnen houden met elkaar:

Op het moment dat de zorgmedewerkers met ­ vE-manager en de betrokken disciplines zónder R de cliënt willen afstemmen om te komen tot ­optimale beeldvorming en diagnostiek/behandeling, kan een Multidisciplinair Overleg (MDO) ­worden georganiseerd. Tip bij plannen: sluit aan bij de planning van zorgleefplanbesprekingen.

Vakgroepverantwoordelijken, communiceer in jullie vakgroepen:

In de teamsporten tijdens de Olympische spelen kon je zien: de spelers zijn op elkaar ingespeeld,

a. Voorkóm zoveel mogelijk afwezigheid en ­ wisselingen en als ze toch nodig zijn: meld deze tijdig aan de RvE-manager en zeker aan de cliënt(vertegenwoordiger)! Dit leidt anders tot problemen voor de zorg medewerkers. Bij afwezigheid van disciplines, met name de arts, moet duidelijk zijn hoe bij voorbeeld vragen beantwoord kunnen worden;

b.

en let zelf op goed samenvatten van afspraken tijdens de zorgleefplanbespreking; dit helpt degene die daarna de verslaglegging verzorgt en de doelenkaart aanpast.

Goed teamwerk is een voorwaarde voor ­prettige samenwerking en goede zorg- en dienstverlening aan onze cliënten. Daar gaan we samen voor!

Tuinfeest in Schuttershof: Ouderwets gezellig! 23

Op zondag 12 augustus vierden de bewoners van Schuttershof hun jaarlijkse tuinfeest. Het tuinfeest, dat jaren geleden begon als een gezellige spellenmiddag op de ­dinsdagmiddag was door de jaren heen uitgegroeid naar een kleine markt met veel ­standhouders, een barbecue en rad van avontuur. Dit jaar werd gekozen voor de ouderwetse gezelligheid van weleer, voor meer activiteiten voor de bewoners. Zo werd het aantal standhouders ­verminderd, en kwam er plaats voor oud-Hollandse spelen. De barbecue maakte plaats voor een frietkraam, er was een ijskraam en er werden verse wafels gebakken. En gezellig was het! Mede dankzij het zonnetje dat volop scheen, vulde het terras zich al snel met bewoners en familie. Daar draaide ons rad van avontuur zijn nodige rondjes en bezorgde menigeen een leuke prijs. De sfeer werd nog eens extra versterkt door muzikant en zanger Cor Lagerwaard. Binnen werden de oud-Hollandse spelen goed bezocht door zowel bewoners als hun familie. Zo kon men ouderwets ‘blikwerpen’, ‘hengelen’,

’touwtje trekken’, er was ‘hoedje wip’ en de be­woners die een gokje durfden te wagen konden de naam raden van onze Cicero-beer of het aantal ‘beans‘ in een grote pot. Een groot succes was onze fotograaf, door wie de bewoners zich voor een klein prijsje, met of zonder familie, konden laten portretteren. De foto kon men meteen ­ ingelijst meenemen en daar werd dankbaar gebruik van gemaakt! Ook de ‘inwendige mens’ werd goed verzorgd. Veel bewoners genoten van een lekker bakje friet of namen een vers gebakken wafel of een ­verfrissend ijsje. En zo keerden onze bewoners ’s avonds moe maar voldaan terug naar hun vertrouwde stekje in Schuttershof en konden ze terugkijken op een ouderwets gezellig tuinfeest!


Nieuwe OR: Welke locaties vertegenwoordigen de leden? Peggy Jansen-Meels Emmastaete Catharina Daemen Aan de Bleek

Huub te Brinke Schuttershof

Jacqueline Pinckers Ave Maria Huize Louise

Worldfestival Parade Brunssum: Schuttershof van de partij! Eens in de vier jaar wordt er in Brunssum het folkloristisch festival gehouden. Dit jaar was het thema ‘Digging & dancing’. 24

25

Op zondag stond de bekende optocht op het ­programma. Bewoners van afdeling de Linde van Schuttershof wilden deze niet missen. Bij het gemeentehuis konden onze bewoners 1e rang vooraan staan om alles goed te zien.

OR

Er kwamen allerlei landen langs in de parade, en elk land liet iets cultureels zien. Iets typisch cultureels uit Nederland kwam ook voorbij in de parade, een regenbui. Gelukkig ­hadden de zusters grote paraplu’s meegenomen. Ondanks de regenbui was het een gezellige ­ middag en hebben de bewoners genoten.

Jos Roemgens Bedrijfsbureau Vroenhof ’t Brook

Annelies Dobbelstein-Kliffen Pius Bureau Zorgondersteuning & Ontwikkeling Bronnenhof Heemhof

Maria Vijgen Cicero Thuis Op den Toren

Miriam Sporken Elvira-Leontine


Bevoorrecht mens

De miMakkers van Cicero

“Je probeert ze even uit dat eigen wereldje te halen” 26

In alle rust proberen contact te maken met de dementerende bewoner. Een impuls ­ herkennen en hier op een speelse manier mee aan de slag gaan. Met humor. De miMakkers van Cicero werken van hart tot hart.

Marij Bocken, Marianne Stammen en Sjoerdje van Nes zijn miMakker, clown via de Stichting miMakkus. En dan ben je geen gewone clown die een show opvoert en zo mensen aan het lachen maakt. Nee, je bent een clown die pro­beert contact te maken met diep dementerende mensen. En dat is niet voor te bereiden. Dat is improviseren, inspelen op wat er gebeurt. Op wat je ziet. Een kleine reactie op het gezicht van iemand. Een gebaar. Marianne vertelt enthousiast. “We komen heel rustig binnen en doen wat in ons opkomt. We hoeven niets, we hebben de tijd. Net zoals zij. En dat geeft ons de mogelijkheid om er voor ze te zijn. Te proberen echt contact met ze te maken. Met muziek, met spulletjes die we bij ons hebben. Je begint ergens en kijkt wat er gebeurt. We reageren op wat zij doen en laten daarbij de mensen echt in hun waarde. Letten op hun mimiek, horen hun gebrabbel. Daar gaan we op een speelse en humorvolle manier mee aan de slag. Zo probeer je contact te maken, ze even

uit dat eigen wereldje te halen. In al die rust die vaak op zo’n afdeling heerst gebeurt er heel veel. Die ene blik die toch alles zegt. Een hand op je arm. Dan kun je zeggen, wat kinderachtig, een clown. Maar het werkt. Mensen hebben soms hele gesprekken met mijn handpop. Anderen zijn gevoelig voor muziek en zang. Het is die blik in hun ogen, die zegt gewoon alles. Een kleine o ­ plichting die zegt, ‘ik heb je gezien en gehoord’. En dan is mijn dag goed.”

Nieuwe miMakker Marianne en Marij zijn alweer vier jaar miMakker en hebben via Cicero de opleiding gedaan. Daar kwamen ze Sjoerdje tegen die op eigen ­initiatief de cursus was gaan volgen en sinds kort ook actief is als miMakker bij Cicero. “Ik werk al jaren als verpleegkundige in de thuiszorg. Zo’n vijf jaar geleden las ik een artikel over Titia Brassé, docent binnen de Stichting miMakkus en ook miMakker. Ik was meteen onder de indruk. Dit wil

ik ook. Ik ben blij dat ik destijds die stap heb ­ enomen want zo heb ik mijn eigen kansen ­ g kunnen creëren. Ik werk voor diverse instellingen als miMakker en toen er binnen Cicero extra uren vrijkwamen kon ik hier ook aan de slag. En nu zijn we met zijn drieën de miMakkers die met regelmaat diverse afdelingen binnen Cicero ­ ezoeken. We werken hierbij apart, hebben ieder b onze eigen afdelingen die we op vaste dagen bezoeken, om de week.”

Marij gaat verder. “We zijn geen entertainers zoals een gewone clown natuurlijk wel is. Het is geen act die je van tevoren instudeert. Voordat we op de afdeling verschijnen maken we ons hoofd helemaal leeg. Als je zelf niet voor de volle ­honderd procent aanwezig bent lukt het niet. We kleden ons om en stappen daarmee letterlijk in ons alterego. De miMakker die je bent hoort bij je. Karaktereigenschappen die in je zitten zie je vergroot terug in de clown die je bent. De kleding die je kiest past daarbij. Je moet je vrij voelen, jezelf zijn. Want die clown, dat ben jij. De opleiding is dan ook behoorlijk confronterend. En net zoals bij een rijbewijs ontwikkel je je daarna verder, want in de praktijk moet je het natuurlijk doen. Dit werk geeft ontzettend veel voldoening. Je geeft veel rust aan mensen en dat krijg je terug. Je werkt van hart tot hart. We voelen ons dan ook een bevoorrecht mens.”

27


Ontbijt in het vernieuwde restaurant

Nieuwe impuls activiteiten Pius 28

Sinds eind april zijn de cliënten van zorgcentrum Pius weer terug in hun vertrouwde o ­ mgeving. Na een aantal maanden in Adelante te hebben gewoond gedurende de renovatie van Pius, was eind april de grote dag om weer terug te verhuizen naar hun vertrouwde plek.

Thea Fokkens, RvE-manager, heeft ervoor gekozen om in het nieuwe Pius te gaan inzetten op meer activiteiten. Dit om de cliënt door middel van ­activiteiten meer structuur te bieden aan zijn of haar dag. Mark Mülders is aangesteld als activi­ teitenbegeleider en is op zijn eerste werkdag gestart met een activiteit speciaal voor slecht­ zienden. Deze activiteit is inmiddels niet meer weg te denken uit het activiteitenprogramma. De deelnemers komen elke donderdagochtend

bij elkaar. De activiteit start met een ontbijt in het vernieuwde restaurant. Het personeel van de keuken bereidt een extraatje voor om te serveren bij het ontbijt. Om vanuit het begrip hospitality verder te borduren kijken ze daarin ook naar de wens van de cliënt. “De kok vroeg vanochtend hoe ik mijn eitje gebakken wil hebben” aldus één van de deelnemers tegen haar dochter. Uiteraard krijgen alle cliënten die in de recreatiezaal ont­ bijten dit extraatje. Na het ontbijt wordt gestart

Activi­teitenbegeleider Mark Mülders (links), enkele cliënten en Marjo van de Ven (tweede van rechts)

Een extraatje voor bij het ontbijt

met een activiteit. Omdat een aantal deelnemers ook slechthorend is, wordt deze activiteit uit­ gevoerd in de vergaderruimte. Samen met ­vrijwilligster Marjo van de Ven biedt Mark een afwisselend, maar bovenal een programma aan, dat voldoet aan de wens van de cliënt. “We lezen artikelen voor uit tijdschriften, maar hersen­ gymnastiek is ook favoriet bij de deelnemers. Na een aantal weken is de groep zo vertrouwd met elkaar, dat er ook persoonlijke zaken met elkaar worden gedeeld, maar alles op een integere manier. Uiteraard staat de deur ook open voor nieuwe deelnemers. We faciliteren de deelnemers in zaken die ze niet meer zelf kunnen doen wegens hun beperking” aldus Mark. Een boek lezen gaat slecht tot niet meer, maar tegenwoordig heeft men ook al boeken ingesproken op CD. Voor de toekomst liggen ook nog andere plannen klaar. Een groep speciaal voor heren, maar we willen ook nog meer de cliënt op de kamer bezoeken voor een persoonlijk gesprekje. De individuele aandacht, daar geniet een cliënt nog het meest van en kan ook gezien worden als activiteit. Voor volgend jaar heeft de activiteitenbegeleiding van zorgcentrum

Pius ook al diverse plannen, zoals een boeren­ bruiloft en een casinoavond. Het hoogtepunt voor 2013 wordt de tuin, een tuin waarin cliënten ­kunnen genieten van bloem en plant maar waarin ook plek is voor een vijver. Een plek voor ontmoeting, maar ook om een stukje troost te ­zoeken en te denken aan hen die niet meer bij ons zijn. In zorgcentrum Pius zijn genoeg plannen, en we zijn nog lang niet klaar. ‘’We kijken naar de mogelijkheden en niet naar de beperkingen’’ aldus Mark.

Een cliënt geniet van individuele aandacht

Informatiestands IZZ In het kader van periodieke voorlichting aan medewerkers zal IZZ op twee data met een stand informatie geven. Dat zal zijn op 20 november tussen 11.30 en 14.00 uur in Schuttershof en op 19 december staat men op hetzelfde tijdstip bij het bedrijfsrestaurant van Adelante. Medewerkers die geïnteresseerd zijn in de ontwikke­ lingen van de ziekte­kosten­verzekeringen (en overige producten van IZZ) kunnen daar terecht.

Schuttershof

20 november 2012

11.30 - 14.00 uur

Bedrijfsrestaurant van Adelante

19 december 2012

11.30 - 14.00 uur

29


Ethische dilemma’s die hier uit voort k­ unnen ­vloeien zijn: omgangsvormen tussen cliënten/familie en de medewerkers in de zorg, wat is een menswaardig leven, omgaan met verdriet en verlies van familie­leden, de positie van de disci­plines, verschillen in mening tussen professionals en veiligheid op de werkvloer.

Vanuit de ethische commissie: ‘Alles doen om moeder ‘beter’ te maken’

30

Een cliënt van 80 jaar op een PG-afdeling heeft naast haar dementie sinds kort zorgwekkende hartproblemen. Met de cardioloog van de cliënt is afgesproken dat er alleen nog aan symptoombestrijding wordt gedaan en de specialist ­ouderengeneeskunde zet dit beleid voort. De verwachting is dat de cliënt binnen korte tijd komt te overlijden. Bij de bespreking met de cardioloog horen haar drie zonen dit aan en nemen ze het nieuws gelaten in zich op. Terug op de verpleegafdeling vinden ze dat onacceptabel en willen ze dat er alles aan ­ gedaan wordt om moeder te ‘genezen’. Gesprekken met de familie en de specialist ouderengeneeskunde lopen zeer stroef, omdat de zonen op dwingende wijze blijven vragen naar oplossingen om haar in leven te houden. Een zoon wordt zelfs agressief tijdens een bespreking en duwt stoelen om. Enkele verzorgenden voelen zich niet meer veilig.

De specialist ouderengeneeskunde heeft aan de zonen aangegeven dat voor hun moeder geen genezing meer mogelijk is, wel pijnbestrijding, maar ze voelt zich onder druk gezet. Gesprekken over wat nog een menswaardig leven is veranderen de mening van de zonen niet. De RvE-manager gaat laconiek om met de dreigementen van de familie om en zegt dat dit normaal is in een ­rouwproces van afscheid nemen van een dierbare. Het ethische dilemma van de specialist ouderengeneeskunde is dat ze twijfelt of ze de cliënt weer terug moet sturen naar het ziekenhuis omdat haar zonen op zo’n claimende wijze hun wensen kenbaar maken. Of moet zij vasthouden aan de zorgafspraken die gemaakt zijn en wat zij als arts een grens vindt voor wat nog een menswaardig leven is? Maar wat kan en wil zij accepteren aan dreigementen vanuit de familie? Ze heeft ook begrip voor het verdriet van de familie en het nog niet kunnen loslaten. Ze blijft ook een

mens en vorig jaar heeft ze haar eigen moeder verloren. Ze herkent dit verdriet. Met de cliënt gaat het steeds slechter. Na overleg met haar collega’s ­specialisten ouderengeneeskunde en de ­afdeling worden er diverse andere d ­ isciplines ingeschakeld, waar­onder de psycholoog, de ­geestelijk verzorger en maatschappelijk werk. Samen met de familie ­worden de zorgen, maar ook de grenzen van behandelen en m ­ enswaardig leven besproken. Tevens wordt er gesproken over omgangsvormen tussen ­personeel en familie en dat het personeel zich onveilig voelt. Het verdriet van de zonen blijft, maar door open kaart te spelen en ieders ­gevoelens uit te spreken, kwam er een moment dat de zonen het wel accepteerden dat hun ­moeder zou komen te overlijden. Drie dagen daarna is de cliënt in alle rust en omringd door haar zonen overleden.

Loop je zelf ook met een dilemma in de zorg­ verlening en wil je graag een casus bespreken in de ethische commissie? Neem daarvoor gerust contact op met Karin Janssen, T 045 400 23 19 of via k.janssen@cicerozorggroep.nl Gedeelte van de casus afkomstig uit de folder Ethiek van het Atrium medisch centrum Parkstad

Column

Zomer 2012 Zoals u wellicht is opgevallen houd ik erg veel van sport. Kijken, wel te verstaan, niet zelf bedrijven. Schaatsen kijken vind ik geweldig, omdat het zo’n oer-Hollandse aange­ legenheid is, die wereldwijd helemaal niets voorstelt, al doen wij Nederlanders, een enkele Scandinaviër en wat verdwaalde Japanners en Amerikanen daar erg ­gewichtig over. Mart Smeets neemt in gewichtigheid een prominente plek in bij het schaatsen; in oerlelijke truien maakt hij van iedere beweging een analyse waar Cruijff jaloers op is. En dit jaar had ik ook nog een geweldige zomer. De zomer van 2012 die begon met het EK voetballen, Wimbledon, waar die lieverd van een Andy Murray tranen met tuiten huilde toen hij tweede werd, de Tour de France, voor het eerst in 100.000 jaar gewonnen door een Brit, de Olympische spelen en die straks in september eindigt met het WK wielrennen in de wereldstad Valkenburg. Ik geniet van al die sporten en mij maakt het niet uit of Nederlanders wel of niet winnen. Uiteindelijk hebben we voor zo’n klein landje heel veel sportpretenties, die maar zelden gerechtvaardigd blijken. Ook de verhalen, die door dolgedraaide commentatoren op ‘dooie’ momenten worden verteld, vind ik het einde. Zo was er een Poolse voetballer, Jakob Blaszczykowski, die een afschuwelijk drama meemaakte. Op 11-jarige leeftijd was hij getuige van de moord op zijn moeder door zijn vader. Zijn vader heeft hij nooit meer gezien. Hij groeide op bij zijn oma en wilde helemaal niet meer voetballen. Een oom pushte hem om dat toch te doen. Uiteindelijk werd hij profvoetballer bij Dortmund en hij maakte een hele mooie goal tijdens de EK-wedstrijd van Polen tegen Rusland. De zwemster uit Litouwen van 15 jaar, die alle anderen eruit zwom. Dat ontlokte veel vilein commentaar in een van de zeven sporttalkshows die zich tot ver na middernacht ­bezighielden met roemruchte Nederlandse overwinningen

van 100 jaar geleden! Geweldig; wie nu nog vergeet dat Fanny Blankers-Koen vier maal goud in Londen won in het jaar toebak, is niet van deze wereld. Steevast wordt ook onze knuffeljudokus Anton Geesink geroemd. Zelfs oude mensen weten nauwelijks nog wie dat is. Dat is dus die man die, lang voor de maanlanding, als eerste niet-Japanner wereldkampioen, en later meervoudig Olympisch kampioen judo werd, maar enigszins in opspraak kwam toen hij door het IOC werd berispt vanwege het aannemen van steekpenningen. Natuurlijk leverde hij grote sportieve prestaties maar is het de ­ ‘grootste sportman van Nederland’, zoals dat bij zijn ­overlijden in 2010 werd beweerd? En wat te denken van de zilveren hockeyheren? Wat deed bondscoach Paul van Ass in maart jl.? Welnu, hij verwij­ derde vijf maanden voor de Olympische Spelen twee ­topspelers uit zijn team. Onder het motto ‘Je moet de hoge bomen rooien om de kleine struikjes ook te laten groeien!’ De man is verguisd en haalde de braafste van de twee hoge bomen (Teun de Nooijer) toch maar terug. Aan die move is me toch een hoeveelheid zendtijd verbrand, ongelooflijk. Ze werden vals, die lieden van die sporttalkshows. Een verslag­ gever zei dat Cromowidjojo on-Nederlands was, want ze ging alleen maar voor goud! Zo’n sneer is unfair; winnen is immers al lang belang­ rijker dan meedoen? Maar u begrijpt mijn boodschap intussen wel: met zo’n zomer heb ik geen winter meer nodig! Kina Koster Voorzitter Raad van Bestuur

31


In het zonnetje extra:

Joy Heijnen RvE-manager facilitair Ave Maria Joy Heijnen, RvE-manager facilitair bij zorgcentrum Ave Maria in Geulle, haalde onlangs de krant met een heldendaad: hij redde het leven van een vrouw die was gevallen op het spoor. Joy kon haar juist op tijd ­weghalen, en was de in rap tempo naderende trein gelukkig te snel af.

In het zonnetje: 32

Sandra Bours

De burgemeester van Valkenburg aan de Geul kwam Joy persoonlijk bedanken, en ook de geredde mevrouw zelf deed dat. De lokale pers besteedde uitgebreid aandacht aan deze heldendaad.

administratief medewerker cluster 2 Mijn naam is Sandra Bours en ik werk als administratief medewerker in cluster 2. Samen met mijn partner woon ik in Elsloo. Sporten doe ik 2 keer per week (spinnen en ­fitness). In mijn overige vrije tijd kijk ik graag tv, lees ik en winkelen doe ik ook graag.

Ik werk bijna 12 jaar binnen Stichting Cicero Zorggroep. Allereerst begonnen als receptionist (met diverse taken erbij) bij zorgcentrum Ave Maria te Geulle. Van daaruit naar de zorg­ centra Bronnenhof en Emmastaete te Brunssum. Sinds november 2010 werk ik als administratief medewerker bij zorgcentrum Op den Toren te Nuth. Naast mijn werk bij Cicero ben ik sinds 2008 lid van het bestuur van de buurtvereniging Aelserkruudje. Hier heb ik als taak om voor de vergadering de agenda te maken en te notuleren. Bij iedere ­activiteit help ik mee als vrijwilliger. We orga­ni­seren activiteiten zoals paasactiviteit, straat­

speeldag, Pieten door de straten, Jeu de Boules. Bijvoorbeeld bij de paasactiviteit i­nkopen, de eieren verstoppen en verstrekken van versnaperingen aan de bewoners van onze buurt. Bij de straatspeeldag zetten we de straat af en l­eggen we de spellen klaar, zodat de kinderen ongehinderd op de straat kunnen spelen, krijten, fietsen enzovoorts. Op 5 december loop ik als Piet door de straten van onze buurt. Daarnaast wordt ik samen met mijn partner gevraagd om bij een collega-buurtvereniging te helpen bij de jaarlijkse feestdag. Samen staan we dan achter de bar en ruimen afsluitend op. Op dit moment zijn we druk doende met de organisatie van de feestavond.

Ook Cicero Zorggroep is trots op Joy Heijnen als medewerker. Daarom een extra plekje in de rubriek “In het zonnetje!”.

33 Uitgebreid aandacht voor de heldendaad

Joy, de geredde mevrouw en de burgemeester van Valkenburg aan de Geul


Els Lambrichts 25 jaar in Ave Maria

Carin Stassen-Webers 25 jaar vertrouwd gezicht in Ave Maria

34

Ruim 27 jaar geleden stond een jonge, zeer verlegen Carin voor een grote uitdaging, toen zij vanuit haar opleiding KMBO stage moest lopen bij de zusters van toenmalig bejaardenhuis Ave Maria. De rustige Carin vond langzaam maar zeker haar weg en ­ontpopte zichzelf tot een meer zelfverzekerde, fijne collega, die lief en zorgzaam was voor de bewoners. In 1987 kreeg Carin haar welverdiende contract en ging zij in het verzorgingshuis met veel plezier aan de slag als zorgassistente. Na jarenlang dagdiensten in de zorg te hebben gewerkt, ging Carin nacht­ diensten draaien. Ondertussen trouwde ze met Maurice, en daarna gingen zij samen met hun zonen Dylan en Dean in Elsloo wonen. Drie jaar later werd de nieuwbouw van Ave Maria gerealiseerd en stond Carin een nieuwe uitdaging te wachten als voedingsassistente op de PG-­ verpleegunit. Nu, 25 jaar na het tekenen van haar contract, is Carin voor bewoners, collega’s en mantelzorgers een vertrouwd gezicht op de verpleegafdeling van Ave Maria. Collega’s omschrijven Carin als een rustig, zorg- zaam persoon, die gezelligheid en sfeer op de ­afdeling brengt. Ze is altijd optimistisch en kundig in haar werk, geduldig, lief en zachtaardig voor ­bewoners. Carin, bedankt voor alle lieve zorgen die jij dagelijks op je neemt. Namens alle bewoners, management, mede­wer­ kers, vrijwilligers en zusters van Ave Maria: ­proficiat met dit jubileum!

Els is in oktober 1987 gestart als bejaardenverzorgster in het toenmalige bejaardenhuis Ave Maria, dat destijds geleid werd door zr. Gabriel. De leidinggevende functies werden in die tijd nog ingevuld door de zusters van de congregatie Christus Verlosser. De Christelijke identiteit stond toen ook al hoog in het vaandel. Dit betekende ook dat de medewerkers zich hier naar moesten gedragen; korte rokken w ­ aren dan ook niet aan orde. In de loop der jaren heeft Els vele veranderingen en diverse promoties doorgemaakt. Van bejaarden­ verzorgster naar verzorgende IG tot RvE-manager van de verzorginghuisafdeling in Ave Maria. ­Daarnaast is ze van veel markten thuis: zelfs voor een optreden op de Bonte Aovend tijdens de ­carnaval draait ze haar hand niet om. Els is al zo lang in dienst dat ze aan haar vierde ­leidinggevende toe is. Allereerst zr. Gabriel, daarna een korte tijd interim directeur Hub Pustjens, ­vervolgens Tjeu Scholtes en op dit moment Marion de Ruyter. Daarmee is Els in ieder geval een constante factor binnen Ave Maria. Zij is ­uitstekend op de hoogte van alle ins en outs van het zorgcentrum en Geulle en daar bouwen we graag op voort. Niet alleen voor haar collega’s is Els een constante factor bij wie men altijd terecht kan, maar ook voor de cliënten van Ave Maria is Els een zeer vertrouwd gezicht. We willen dan ook namens alle cliënten, mede­ werkers, vrijwilligers en de zusters, Els van harte ­feliciteren met deze mijlpaal. Proficiat!

Jubilarissen Jubilea 12,5 jaar in dienst 01-10-2012 01-10-2012 01-10-2012 01-10-2012 03-10-2012 01-11-2012 01-11-2012 01-11-2012 01-11-2012 01-11-2012 20-11-2012 01-12-2012 01-12-2012 19-12-2012 19-12-2012

Gerards e/v Nuij, A. Megen e/v van den Berg, A. Claus e/v Teeuwen, A.M. Hartings e/v Corstjens, P. Boumans, M.C.G. Clootz e/v Lumens, M.H.W. Hendrickx, E.H.A.M. Schins e/v Extra, M.J. Snackers e/v Steens, M. Gijbels e/v Eerdekens, M. Pelzer, H.F. Lemmens e/v Hermans, K.M. Leeuwen e/v Martens, E. van Smits, G.G.P.M. Ramakers, M.F.A.

Verzorgende IG Voedingsassistent Verzorgende IG RvE-manager Receptionist Helpende Zorghulp Verzorgende IG Verpleegkundige Verzorgende IG Verpleegassistent Zorgtoewijzer Verzorgende IG Fysiotherapeut Ergotherapeut

Op den Toren Pius Schuttershof Elvira Schuttershof Op den Toren Op den Toren Op den Toren Op den Toren Schuttershof Huize Louise Cicero Zorgservice Op den Toren Bureau Zorgondersteuning Bureau Zorgondersteuning

RvE-manager Verzorgende IG Verzorgende IG Verzorgende IG Voedingsassistent

Ave Maria Ave Maria ‘t Brook Ave Maria Ave Maria

Kok

Emmastaete

Jubilea 25 jaar in dienst 05-10-2012 09-10-2012 01-11-2012 01-12-2012 01-12-2012

Laar e/v Lambrichts, E.M. Bevort, J.W.M. Nimwegen e/v Thuis, J.A. Smeets, M.L.F. Webers e/v Stassen, C.E.T

Jubilea 40 jaar in dienst 02-10-2012

Hulshof, G.A.J.

Rechtgezet In het artikel “Nieuwe patiotuin zorg­ centrum Ave Maria” in de juni-uitgave van Cicerone stond een storende fout. In maart zou het Feest van het Huis, Maria ten Hemelopneming, zijn gevierd. Dit moet echter zijn ‘Maria Boodschap’ (25 maart).

35


In/uit dienst In dienst

36

Datum 01-05-12 01-05-12 01-05-12 01-05-12 01-05-12 01-05-12 01-05-12 01-05-12 01-05-12 01-05-12 01-05-12 01-05-12 01-05-12 01-05-12 01-05-12 01-05-12 01-05-12 01-05-12 01-05-12 01-05-12 15-05-12 15-05-12 15-05-12 15-05-12 15-05-12 15-05-12 15-05-12 01-06-12 01-06-12 01-06-12 01-06-12 01-06-12 01-06-12 01-06-12 01-06-12 01-06-12 01-06-12 01-06-12 01-06-12 01-06-12 01-06-12 01-06-12 01-06-12 01-06-12 01-06-12 01-06-12 01-06-12 01-06-12 01-06-12 15-06-12 15-06-12 15-06-12 15-06-12 18-06-12 18-06-12 27-06-12 01-07-12 01-07-12 01-07-12 01-07-12 01-07-12 01-07-12 01-07-12 01-07-12 01-07-12

Naam Louwet, B. Heijnen, J.B.A. Ritzen, A. Welling, M.W.S.G. Rog e/v Croonenberg, R.M.L.H. Boogaards, L.M.C.G. Verkoijen, R. Erni, Y.J. Weersch, D.R.D.Y. van Mülders, M.T.G. Hendriks, R.H.C. Hulshof, I.S. Wordragen, M.M. van Hofsteenge, J. Leijser, L.T.J. Vandewerken, N. Jans, N.G.M. Dörenberg, I.G.W. Kockelkoren, S.C.J.B. Peters, J. Dieteren e/v Schröders, T.G.G. Troye e/v Debets, L. de Vrancken, A.A.H.J. Biessen, K.A.C. Franken, G. Janssen, S.A.W. Auckel e/v Rameckers, D.W.M. Goertzen, J.E.P.A. Lahaij, B. Doff-Sotta, D.M.F. Voss, C.M. Rietbergen, E.H.M. Bruls, A.E.A. Janssen, K.T.C. Prevos, S. Witte e/v Op den Camp, M. Hoeberigs, S.E.H. Adams, M.H. Hermans, N. Huskes e/v Derks, W.L.M. Maes, E.C.J. Hendrix, D.G.H. Sijpkes, P. Leuken, H.F.L. van Jong, C. de Berends, A.M.M. Janssen e/v Mourmans, N.F.L.M. Franssen, J.A.F.M.A. Smeets, L.E.M.C. Göbbels e/v Meijers, H.J.M. Peters, P.J.M. Spronck, G. Erven, V.L.E. Rijks, J.F.M. Vroegh, D. Gromotka, C.A. Muller e/v Thalen, C.A.J. Geitz e/v Aerts, J.W.E. Goertzen, R. Dudink e/v Fraiquin, A.H. Pluijmen, S.G. Lentzen, V.C. Motta, V.J.L. Daskaloudis, A.D.H. Grijmans, K.

Functie Keukenassistent RvE-manager Zorghulp Zorghulp Verzorgende IG Helpende Zorghulp Verpleegkundige Zorghulp Activiteitenbegeleider Kok Verzorgende IG/AZT Verzorgende IG Verzorgende IG Zorghulp Fysiotherapeut Psycholoog Verpleegkundige Verzorgende IG Afdelingsassistent Afdelingsassistent Keukenassistent Keukenassistent Keukenassistent Keukenassistent Verzorgende IG Verpleegkundige Keukenassistent Keukenassistent Verpleegassistent Ondersteuner Zorgbureau Helpende Verpleegassistent Verzorgende Verzorgende IG Verzorgende IG Zorghulp Bewegingsagoog Bewegingsagoog Bewegingsagoog Bewegingsagoog Bewegingsagoog Fysiotherapeut Helpende Zorghulp Zorghulp Afdelingsassistent Verpleegkundige Zorghulp Verzorgende IG Verpleegkundige Keukenassistent Verpleegkundige Bewegingsagoog Helpende Helpende Verpleegassistent Verpleegassistent Zorghulp Verzorgende IG Zorghulp Helpende Verzorgende IG Zorghulp Gastvrouw/-heer

Locatie Ave Maria Ave Maria Ave Maria Elvira Emmastaete Hoensbroek Hoensbroek Leontine Leontine Pius Pius Pius Pius Pius Pius Schuttershof Schuttershof Schuttershof Schuttershof 't Brook Ave Maria Ave Maria Ave Maria Catharina Daemen Emmastaete Leontine Vroenhof Catharina Daemen Emmastaete Emmastaete Hoensbroek Pius Pius Pius Pius Pius Pius Schuttershof Schuttershof Schuttershof Schuttershof Schuttershof Schuttershof Schuttershof Schuttershof Schuttershof Vroenhof Vroenhof Vroenhof Ave Maria Schuttershof 't Brook 't Brook Schuttershof Schuttershof Schuttershof Aan de Bleek Aan de Bleek Aan de Bleek Catharina Daemen Elvira Emmastaete Emmastaete Emmastaete Leontine

Datum 01-07-12 01-07-12 01-07-12 01-07-12 01-07-12 01-07-12 01-07-12 01-07-12 01-07-12 01-07-12 01-07-12 15-07-12 15-07-12

Naam Ben Amar, F. Hönen, W.D.M. Linders e/v Bosch, K.M.J. Quadvlieg, R. Kleyn e/v Tijssen, A. Frissen, D.J.W. Kleijne, K. Werdekker e/v Veltrop, S.G.A. Slot, J.H. Breuer, S.W.J. Szarota, M. Vanspauwen, S.M.A. Snoussi, J.

Functie Verzorgende IG Helpende Helpende Leerling VZ/IG Ergotherapeut Fysiotherapeut Fysiotherapeut Fysiotherapeut Medewerker facilitair algemeen Afdelingsassistent Verpleegassistent Keukenassistent Keukenassistent

Locatie Leontine Pius Pius Pius Schuttershof Schuttershof Schuttershof Schuttershof

Functie Activiteitenbegeleider Verzorgende IG Keukenassistent Afdelingsassistent Verzorgende IG Personeelsconsulent Voedingsassistent Verzorgende IG Verzorgende IG Verzorgende IG Afdelingsassistent Verzorgende IG Afdelingsassistent Zorghulp Verzorgende Verzorgende Onderhoudsassistent Verzorgende Helpende Medewerker kleinschalig wonen Medewerker facilitair algemeen RvE-manager Zorghulp Zorghulp Ergotherapeut Verzorgende IG Zorghulp Medewerker Huishouding Verzorgende IG Verzorgende IG Helpende Helpende Verpleegkundige Verzorgende IG Helpende Onderhoudsassistent Verpleegkundige Verzorgende IG Verzorgende IG Activiteitenbegeleider Tuinman

Locatie Ave Maria Ave Maria Catharina Daemen Elvira Elvira Hoensbroek Hoensbroek Op den Toren Op den Toren Schuttershof Vroenhof Vroenhof Op den Toren Aan de Bleek Schuttershof 't Brook Ave Maria Catharina Daemen Elvira

't Brook Vroenhof Vroenhof Op den Toren Pius

Uit dienst Datum 31-05-12 31-05-12 31-05-12 31-05-12 31-05-12 31-05-12 31-05-12 31-05-12 31-05-12 31-05-12 31-05-12 31-05-12 12-06-12 14-06-12 14-06-12 17-06-12 30-06-12 30-06-12 30-06-12 30-06-12 30-06-12 30-06-12 30-06-12 30-06-12 30-06-12 04-07-12 14-07-12 31-07-12 31-07-12 31-07-12 31-07-12 31-07-12 31-07-12 31-07-12 31-07-12 31-07-12 31-07-12 31-07-12 31-07-12 31-07-12 31-07-12

Naam Lenaerts, L.C.P. Siezenis, H.J.M. Oostveen, F.D.J. Walkowiak, N.P.V. Luche e/v Hoofwijk, R.P. Baetens p/v Voogel, R. Hamers e/v Otto, L.M.J.S. Franssen e/v Klinkenberg, E.H. Gosink, J.M.M. Potma, H.G.T. Partouns e/v van Grimbergen, C.S. Bosgraaf, A.J.W. Poorter, B.M.J. de Hove, D.J.P. van Peters, P.J.M. Reumkens, A. Cruz, R. de la Jonas e/v Vinken, E.E. Eijer, E. Mortel van de e/v Zeegers, S.E.F. Lenting, C. Wijn, J.R.J.C. Bosch, J.J.M. Pluijmaekers, S.H.A. Kleyn e/v Tijssen, A. Sturmans, A. Geurts, K.G.A. Sluijsmans, K.J.M. Noordhuis, S. Weijers, M.H.F. Nicolaes, F.J.J. Boss, M.T.H. Snackers e/v Steens, M. Kortooms e/v Beijer, M.A.P.F. Haas, E.M.P. de Smits, B. Martens, L.I.P. Peters e/v Winkens, M.J. Ploumen e/v Daemen, A.M.H. Franssen, M.P. Hollemans, S.

Zorgcentra: Aan de Bleek Schinveld | Ave Maria Geulle | Bronnenhof Brunssum | ‘t Brook Voerendaal Catharina Daemen Brunssum | Elvira-Leontine Amstenrade | Emmastaete Brunssum | Huize Louise Brunssum Op den Toren Nuth | Pius Hoensbroek | Schuttershof Brunssum | Vroenhof Houthem-Valkenburg aan de Geul

Huize Louise Op den Toren Op den Toren Op den Toren Op den Toren Schuttershof Catharina Daemen Elvira Ave Maria Ave Maria Elvira Huize Louise Op den Toren Op den Toren Op den Toren Pius Schuttershof Schuttershof Schuttershof 't Brook Vroenhof Vroenhof

Cicerone nr4 2012  

Cicerone is het instellingsblad van Cicero Zorggroep, een zorgorganisatie in Zuid-Limburg.

Cicerone nr4 2012  

Cicerone is het instellingsblad van Cicero Zorggroep, een zorgorganisatie in Zuid-Limburg.