Page 1

1

Zaterdag

15 maart

Jaargang 9 | nummer 1 | maart 2014

In dit nummer o.a.: • ‘D’r is een tied van kommen en van gaon...’ • Cicero bouwt: Op den Toren Nuth gereed ’t Brook Voerendaal in de steigers • Aanval op de bacteriën! Volg ons

• Beheerdersorganisatie applicaties


Inhoudsopgave Cicerone maart 2014 Pagina 2 • • •

Inhoudsopgave Cicero Zorggroep en Cicerone Colofon

Pagina 3

Van de bestuurstafel

Pagina 4

Campagne Cicero: revalidatie in de schijnwerpers

Pagina 6

‘D’r is een tied van kommen en van gaon...’

2

Pagina 9

Mobile device beleid

Pagina 10

Cicero bouwt: • Op den Toren Nuth gereed • ’t Brook Voerendaal in de steigers

Pagina 13

Vanuit de ethische commissie: Moreel beraad

Pagina 14

Van verzorging naar verpleging, Cicero (“ver”)bouwt aan de toekomst

Pagina 16

Pagina 23

Vertrouwenspersoon voor medewerkers

Pagina 24

‘Beweegvirus’ verspreidt zich binnen Cicero

Pagina 25

• Limerick • Nieuw @CICERO

Pagina 26 Pagina 27

Van Catharina Daemen naar Op den Toren: Een nieuwe werkplek

Pagina 28

Denk aan de VERSLIK-MIC

Pagina 29

Tussentijdse verkiezingen OR

Pagina 30

Steunkousen aantrekken Tips & trics

Pagina 31

Vakantiewerkers gevraagd

Pagina 32

Nieuwe cao Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT)

Pagina 34

Pagina 18

Pagina 36

Pagina 19

Pagina 37

Pagina 20

Pagina 38

ICT en innovatie Beheerdersorganisatie applicaties

Pagina 22

Aanval op de bacteriën!

Cicerone is het instellingsblad van Cicero Zorggroep, een zorgorganisatie in Zuid-Limburg met ruim 3.000 cliënten binnen zorgcentra (intramuraal) en daarbuiten (extramuraal). Cicero Zorggroep heeft zo’n 2.150 medewerkers in dienst, die worden ondersteund door ongeveer 1.000 vrijwilligers. De omzet bedraagt zo’n 95 miljoen euro. Cicero Zorggroep verleent intramurale verpleeghuiszorg en verzorgingshuiszorg in 12 zorgcentra in Zuid-Limburg. Verder worden extramuraal zorg en diensten verleend in woonzorgcentra, aan- en inleunwoningen, wijksteunpunten en bij cliënten thuis (Cicero Thuis).

BoodschappenPlusBus

Verhuizing Op den Toren ‘Een groter contrast bestaat niet’ De VVAR: ‘SAMEN staan we sterk! Daar hebben we jouw hulp bij nodig!’

Cicero Zorggroep en Cicerone

Mini-symposium ‘De ontmoeting’ • •

In memoriam: Kitty Slot Gelezen op de Cicero Zorggroep facebookpagina

Column: Intuïtie Jubilarissen

Pagina 40

In/uit dienst

Colofon Redactie-adres: E cicerone@cicerozorggroep.nl | Postbus 96 6430 AB HOENSBROEK | I www.cicerozorggroep.nl Oplage: 3000 stuks Verschijning: 4x per jaar. Volgende uitgave: 19 juni 2014. Deadline aan te leveren kopij: 16 mei 2014. Redactieraad: Anjet Bloebaum: cluster 1 045 – 522 08 22, a.bloebaum@cicerozorggroep.nl Marlie van Roekel: cluster 1 045 – 400 23 14, m.van.roekel@cicerozorggroep.nl Mohammed Elyamani: cluster 2 043 – 604 07 00, m.elyamani@cicerozorggroep.nl Angelique Lahaut: cluster 2 045 – 562 81 00, a.lahaut@cicerozorggroep.nl Olga Pijnacker Hordijk: cluster 3 045 – 528 25 31, o.pijnacker@cicerozorggroep.nl Jet Bomer: cluster 4 045 – 528 07 00, j.bomer@cicerozorggroep.nl Jacqueline de Wit: cluster 4 045 – 573 82 18, j.de.wit@cicerozorggroep.nl Astrid Mertens: Communicatie & PR/RvB 045 – 563 74 17, a.mertens@cicerozorggroep.nl Maureen van Veldhuizen: Communicatie en PR 045 – 563 74 95, m.van.veldhuizen@cicerozorggroep.nl Jacqueline Sampermans: Bedrijfsbureau, Cicero Zorgservice, Kwaliteit & Beleid, P&O 045 – 563 74 18, j.sampermans@cicerozorggroep.nl Harry Wauters: Bureau Zorgondersteuning 045 – 400 23 00, h.wauters@cicerozorggroep.nl Margriet Offermans: OR 045 – 563 74 08, or@cicerozorggroep.nl Mario Goertz: Cicero Thuis 045 – 577 84 36, m.goertz@cicerothuis.nl


Van de bestuurstafel Begroting en beleidsprogramma 2014 De begroting en het beleidsprogramma 2014 zijn inmiddels vastgesteld en goedgekeurd door de Raad van Toezicht, met positief verzwaard advies van de Centrale Cliëntenraad.

Jaardocument en jaarrekening 2013 De jaarrekening 2013 is bijna gereed en binnenkort wordt een start gemaakt met het jaardocument 2013.

Cicero Thuis en Ambulante Thuiszorg samen Cicero Thuis en Ambulante Thuiszorg hebben vanaf 1 januari 2014 de handen in elkaar geslagen en gaan samen verder, onder de naam Cicero Thuis. Het beleid van de overheid is sterk gericht op het langer thuis laten wonen van ouderen. Dat heeft weliswaar negatieve gevolgen voor de intramurale zorg, maar biedt groeimogelijkheden voor de thuiszorg. De medewerkers van Ambulante Thuiszorg zijn per 1 januari 2014 in dienst van Cicero Thuis en vrijwel alle cliënten van Ambulante Thuiszorg zijn ‘mee’ overgestapt naar Cicero Thuis. De groei van Cicero Thuis maakt Cicero Zorggroep een nog sterkere speler op de markt! Cicero Thuis maakt immers onderdeel uit van Cicero Zorggroep. In totaal werken er nu 2.150 medewerkers bij Cicero Zorggroep en wordt intra- en extramuraal zorg geleverd aan ruim 3.000 cliënten.

Toekomstkoers Cicero: heroriëntatie op strategie In de vorige Cicerone gaven we al aan dat we, mede ingegeven door de bezuinigingen van de overheid, bezig zijn met de ontwikkeling van een nieuwe strategie voor Cicero Zorggroep. Met ondersteuning van een extern bureau krijgt deze strategie de komende maanden vorm en invulling. Wanneer er tussentijds belangrijke zaken te melden zijn in dit kader zullen we hierover commu­

niceren. Het eindresultaat zal te zijner tijd in elk geval gepresenteerd worden tijdens zeepkist­ bijeenkomsten op locatie.

Dag van de vrijwilliger/Dag van de zorg Jaarlijks vindt op 7 december de Dag van de ­ rijwilliger plaats. Cicero Zorggroep bedankt op v deze dag haar vrijwilligers door middel van een kleine attentie. Op 12 mei vindt de Dag van de zorg plaats. Deze dag (de verjaardag van Florence Nightingale) is bedoeld om de zorgmedewerkers in het zonnetje te zetten. Dat gebeurt ook: alle medewerkers ontvangen jaarlijks op die dag een cadeautje als dank voor hun inzet en goede zorgen. Het gebruik is om ook de vrijwilligers op die dag een cadeautje aan te bieden. Besloten is om dat vanaf dit jaar anders te gaan doen: de vrijwilligers ontvangen een cadeautje op de Dag van de vrijwilliger en de medewerkers op de Dag van de zorg, die in feite bedoeld is als ‘Dag van de medewerker’. Belangrijk om te melden hierbij is dat het budget niet kleiner wordt, het wordt alleen iets anders verdeeld. De vrijwilligerscoördinatoren zijn inmiddels separaat geinformeerd over bovengenoemd besluit.

vervolg op volgende pagina

3


vervolg ‘Van de bestuurstafel’

Cura Veel aandacht is de laatste tijd uitgegaan naar de implementatie van Cura in al z’n aspecten. Vooral het centraal roosteren, het ECD en E-HRM hebben de nodige tijd gevraagd. Hoewel er nog werk te verrichten is, mag het resultaat tot nu toe gezien worden. Een artikel over de actuele stand van zaken tref je aan op pagina 19 van deze Cicerone.

Verhuizing bedrijfsbureau naar Catharina Daemen

4

In september van dit jaar verhuist het bedrijfs­ bureau naar Catharina Daemen. Catharina Daemen gaat sluiten als zorglocatie en het gebouw is eigendom van Cicero. De huidige locatie van het bedrijfsbureau wordt gehuurd van Adelante. Het is natuurlijk niet voor de hand liggend om op de ene plek huur te betalen, terwijl op een steenworp afstand een ‘eigen’ gebouw leeg komt te liggen. Op dit moment zijn de tekeningen klaar voor de verbouwing, die nodig is om van een ‘zorggebouw’ kantoorbestemming te maken. Geen gemakkelijke klus, in verband met allerlei normeringen en eisen waaraan moet worden voldaan, die voor een kantoorbestemming totaal anders zijn dan voor een zorgbestemming. Uiteindelijk is het gelukt om de ruimtes zodanig in te delen dat er plek is voor iedereen en dat aan alle normen en eisen wordt voldaan. Op korte termijn worden ­keuzes gemaakt met betrekking tot de inrichting, waarbij het uitgangspunt is dat we een sobere inrichting kiezen. Een chique inrichting past immers niet in een gebouw van een zorggroep nu er zo wordt bezuinigd. Daarom gaat zoveel mogelijk bestaand meubilair mee naar de ‘nieuwe’ locatie.

Brochure algemene informatie

Brochure uitgebreide informatie

Campagne Cicero: revalidatie in de schijnwerpers Al sinds jaar en dag biedt Cicero Zorggroep revalidatie (en voorheen herstelzorg) aan op verschillende locaties/afdelingen. Om hieraan meer bekendheid te geven in de hele regio Zuid-Limburg is een promotiecampagne ontwikkeld, waarmee de GRZ zich in de breedste zin van het woord laat zien.

Deze campagne bestaat uit de volgende onderdelen: 1. TV-uitzendingen op L1 In films van elk twee minuten wordt de revalidatie van drie cliënten gevolgd: een trauma-cliënt, een orthopedie-cliënt en een CVA-cliënt. Gedurende twee maanden worden deze filmpjes op verschillende momenten uitgezonden op L1. Het uitzendschema is te vinden op de website van Cicero, www.cicerozorggroep.nl Betreffende films zijn hier eveneens te bekijken.

Film revalidatie na een trauma

Film revalidatie na een CVA

Film revalidatie na een knie-operatie

2. Nieuw informatiemateriaal voor (potentiële) cliënten Om cliënten en het brede publiek te informeren over revalidatie bij Cicero Zorggroep zijn verschillende informatiebrochures ontwikkeld. • 1 brochure met algemene informatie, bestemd voor een breed publiek dat wellicht ooit revalidatie nodig heeft. • 1 brochure met uitgebreide informatie over het revalidatieproces, voor cliënten die daadwerke lijk revalidatie nodig hebben. • Ook de afdelingsbrochures (dit zijn de infor matiebrochures van de revalidatie-afdelingen, waarin praktische informatie is opgenomen) zijn inmiddels geheel vernieuwd en afgestemd op de hiervoor genoemde brochures.


Huis-aan-huiskrant

De nieuwe algemene en uitgebreide informatiebrochures worden verspreid naar diverse locaties, zoals huisartsenpraktijken, apotheken, poliklinieken chirurgie, neurologie en orthopedie van ziekenhuizen etc.

3. Verhalen van revalidatie-cliënten in Cicero huis-aan-huiskrant In de huis-aan-huiskrant van Cicero Zorggroep, die deze week in een oplage van bijna 100.000 exemplaren is verspreid in Zuid-Limburg, staan interviews met de cliënten die ook in de films ­ ‘optreden’. Zij vertellen hun verhaal, en uiten hun tevredenheid over hun revalidatie bij Cicero Zorggroep. Daarnaast wordt in deze krant alge-

mene informatie verstrekt over revalidatiemogelijkheden bij Cicero Zorggroep. Ook wordt verwezen naar de beschikbare brochures, die op te vragen zijn bij Cicero Zorgservice.

4. Presentatie revalidatie tijdens lande- lijke open dag zaterdag 15 maart 2014 Tijdens de landelijke open dag op 15 maart zal op de verschillende locaties specifieke informatie worden verstrekt over revalidatie, met onder­ steuning van het nieuw ontwikkelde informatie­ materiaal. We denken met deze campagne de revalidatie van Cicero Zorggroep op een positieve manier bij een breed publiek onder de aandacht te brengen!

5

Diverse zorgcentra Cicero Zorggroep zaterdag 15 maart | 14.00 - 17.00 uur

Onderstaande locaties openen de deuren voor u:

A ge Water 1 | 6451 CB Schinveld | T 045 - 525 31 31

Hussenbergstraat 21 | 6243 AG Geulle | T 043 - 364 10 10

Rondleidingen at Zorgadvies op ma t rk ma ie at rm • Info naanbod • Activiteite n re de voor ou ie at lid va • Re erswerk • Vrijwillig de zorg in n • Werke meer... el ve g no En •

Valkenburgerweg 67 | 6361 EB Nuth | T 045 - 524 92 49

Kochstraat 10 | 6442 BE Brunssum | T 045 - 400 23 00

W W W . C I C E R O Z O R G G R O E P. N L

Volg ons op Facebook!


‘D’r is een tied van kommen en van gaon...’ Harry Wauters, specialist ouderengeneeskunde, neemt afscheid van Cicero want hij gaat met pensioen. Het afscheid ging in etappes: eerst gaf hij het stokje van verantwoordelijke vakgroep over aan Marielle v.d. Velden en zijn overige taken werden overgenomen door Gonnie Pennings, Steph Quaedvlieg en Ann Vanparijs. En in de tweede etappe ging hij met flexpensioen en werkte hij nog slechts twee dagen voor Cicero. Dat wil overigens niet zeggen dat Harry de overige dagen niet met zijn vak bezig was, want hij was en is nog zeer actief voor de beroepsverenigingen VERENSO, LAD en KNMG. Een terugblik op 27 jaar GOZL en Cicero Zorggroep vanuit zijn artsenbril.

Start van de ‘Godfather’

6

In 1987 startte Harry als opvolger van Ruud Hagenouw, later directeur van de GGD. Hij werd hoofd van de medisch-paramedische dienst in Schuttershof. Hij had toen zijn huisartsen- en Tropenopleiding afgerond. Het was wel druk, geeft hij aan: hij was één van de drie artsen voor patiënten van 204 plaatsen in Schuttershof en 14 dagbehandelingsplaatsen. Hij werd ingewerkt door Jos Stevens. Harry bekent dat hij met Schuttershof altijd een speciale band had. Gekscherend werd hij op de Plataan ook wel de ‘Godfather’ genoemd, waarschijnlijk ook door de hoed, die hij de laatste jaren draagt.

Trotse leermeester Harry bouwde de vakgroep uit en liep vaak voorop in ontwikkelingen. Zo was hij in 1994 de eerste in Limburg die specialisten ouderengeneeskunde (toen nog verpleeghuisartsen genoemd) opleidde. In 2005 was Cicero ook weer -dankzij Marion de Ruijter en Harry Wauters- de eerste organisatie in Limburg die Verpleegkundig Specialisten (toen nog ‘nurse practitioners’) opleidde: maar liefst zeven mensen van de vakgroep ouderengeneeskunde. Daarnaast was/is Cicero een geliefde op­leidingsplek voor veel huisartsen in opleiding en liepen veel medisch studenten hier stage. Daarom is Cicero Zorggroep voor wat betreft medische vervolgopleidingen de ‘place-to-be’ voor jonge artsen en ambitieuze HBO-verpleegkundigen! Harry geeft aan dat zijn hart nog steeds ligt bij de patiëntenzorg. Zo zag hij in praktijk dat de ­zorgverlening voor Parkinsonpatiënten beter kon en zette in het kader van zorgvernieuwing de


­ arkinsonunit in de Plataan op. In eerdere P Cicerones konden jullie al lezen over deze unit en het Parkinsonsymposium in oktober 2011. Harry: ‘Geweldig wat het team hier presteerde, mede dankzij de ondersteuning van Parkinsonverpleeg­ kundige Jolanda Hendriks en collega neuroloog Gerrit Tissingh!’

Momenten dat de witte jas uitging In zijn vrije tijd werkte Harry o.a. aan artikelen over de vakgroep ouderengeneeskunde en de paramedische disciplines voor de Cicerone. En ook heeft hij menigeen al een paar jaar achter elkaar verblijd met een kalender met mooie foto’s van de vakgroepleden. Hij was dan ook trots op zijn collega’s die hij ziet als kundig en betrokken en hij droeg dat graag uit! Wat hij zich nog met genoegen ­herinnert, is o.a. de uitstap met cliënten van de Parkinsonunit naar André Rieu in juli 2013. Ook heeft hij jaren met plezier aan de revue in Elvira meegedaan. En recent genoot hij op de speciale locatie de Drehturm in Aken onder het motto ‘een hoogtepunt hoor je op een hoog punt te ­vieren!’ van zijn jubileumviering met zijn vrouw Mariette van Veen, drie dochters, twee zonen en dierbare collega’s.

niet met de camera in de hand? Toen de digitali­ sering inzette, ging er een wereld voor hem open! Of het nu was voor de Cicerone, voor Mignon of vakantiekiekjes. En als hij niet met zijn camera rondloopt, dan is hij wel in zijn tuin of bij zijn vijver te vinden of wandelt hij langs de Maas. Harry kijkt terug op een hele mooie tijd bij Cicero en hoopt nog lang in goede gezondheid van zijn gezin en van zijn hobby’s te mogen genieten.

Op vrijdag 4 april vindt van 16.00 - 19.00 uur de

afscheidsreceptie plaats in het trefcentrum in Schuttershof.

7

Hobby’s Zingen, als bas, is zijn lust en leven en hij is behalve koorlid ook vice-voorzitter van het Geleens mannenkoor Mignon. En wie kent Harry

eskunde

ne p ouderenge e ro g k a v e d ga’s van Van de colle rs...dan Harry Waute

denk ik aan:

t vak. ssie voor he tiënten en pa pa jn ten. zi or vo ndig specialis ewijding en verpleegku ijs arts vol to w en ts en ar en le r ev ve ds wee er van • Een gedr unde die stee te leermeest derengeneesk en enthousias ou se ot ep tr ro n kg Ee • van onze va pater familias je bij ziekte • Hij was de et een bezoek m e dd lij . rb ve kwam -). ontaan voor ons op in de pyjama; llega die je sp ochtend nog betrokken co ge en oe e vr ijk le el he rt t je die • Een ha anen. en (ook al za eghuis-Mohik gebeurteniss e er uk le of ste der verple at la de kte. at aa w voor vrij m ktersjas... zo hij graag tijd r • Die witte do aa w zin. k, ba ge familie en ge pjes koffie en z'n afkomst, op s • De vele ko ot tr en hart plaat. et een warm de gevoelige • Een man m vastlegde op t, is w 't je ks!). e je, voor stenrade). amde limeric • De man di revues in Am dan z'n befa de r n ee aa r (m aa nt m le ta (denk ' • Zijn schrijf or bovendien trots op 'zijn met veel hum t en uitdeelt: nt em le ne ta ee ng m za s rone • Zijn n lande Cice t hart liggen. e overal in de nauw aan he • De man di m he e di 's ga lle en zijn co organisatie vervolg op volgende pagina


vervolg ‘D’r is een tied van kommen en van gaon...’

Collega Harry Wauters uit Schuttersho krijgt het na f 't pensioen o o k tof Na jaren dokt eren en gedac htegangen de stethosco op aan de w ilg en gehangen We zwaaien hem uit vol lof

Dienst in de ‘goede oude tijd’

Toen ik begin jaren 90 van de vorige eeuw in Schuttershof kwam werken, waren er nog geen mobiele telefoons. We hadden een ‘semafoon’. 8 Je was thuis telefonisch bereikbaar of anders via de semafoon. Als de semafoon ‘piepte’ wist je dat je moest bellen via de dichtstbijzijnde telefoon. Dat kon een telefooncel zijn of ergens een vast toestel in de buurt. Onderweg was dat niet altijd gemakkelijk. Een van de vele weekends had Harry dienst. Henk Smits had een semafoonoproep ‘uitgezet’ voor Harry. Het was bekend dat het wel enige tijd kon duren, maar nu duurde een reactie wel erg lang. Zou Harry de semafoon wel aangezet hebben? Zou hij de semafoon thuis hebben laten liggen? Harry stond wel bekend als ‘verstrooide professor’. Het was niet erg dringend. Nog maar even geduld hebben… Na ongeveer drie kwartier kwam eindelijk het verlossende telefoontje van Harry. Hij maakte een boswandeling en had een heel stuk moeten lopen tot aan de dichtstbijzijnde telefoon… Zo ging dat in de ‘goede oude tijd’. Riet Janssen – Jongen

Harry, bedankt! Moge het jou, Mariette en jullie gezin heel goed gaan!


Mobile device beleid Goed nieuws voor veel medewerkers! Eindelijk is er binnen Cicero een zogenaamd ‘Mobile device beleid’!

Wat betekent dat?

Beleid

Met het ‘Mobile device beleid’ bepaal je als werkgever de randvoorwaarden voor het zakelijke gebruik van telefoons, laptops, tablets etc. die eigendom zijn van de medewerker zelf. Tot nu toe gold er binnen Cicero een nogal terughoudend beleid. Het zakelijk gebruik van een privé-device was niet toegestaan, toegang tot je agenda en mail vanaf je eigen tablet of smartphone was alleen mogelijk via de webmail, maar heel efficiënt werkt dat niet. Dit had allemaal te maken met het feit dat Cicero geen veiligheidsrisico’s wil lopen in de zin dat vertrouwelijke informatie zomaar ‘op straat komt te liggen’. Het gevolg hiervan was dat ­medewerkers creatieve, maar onveilige manieren be­denken om hun werk zo efficiënt mogelijk mobiel te kunnen doen.

Wat dit nieuwe ‘Mobile device beleid’ voor jou persoonlijk inhoudt, wat de mogelijkheden zijn en welke randvoorwaarden gelden, kun je vinden in ‘Floor weet het’. In dit beleid is per functie bepaald welke mogelijkheden er zijn.

Verbeterde techniek Inmiddels is de techniek om gegevens te bevei­ ligen sterk verbeterd. Vandaar dat vanaf maart een nieuw beleid wordt gevoerd. Afhankelijk van de gevoeligheid van de informatie waar medewerkers mee te maken hebben tijdens hun werkzaamheden is bepaald in hoeverre het gebruik van een privé device is toegestaan. Zo zijn er bijvoorbeeld medewerkers die hun Cicerodevice behouden. En voor een andere groep medewerkers wordt het binnenkort mogelijk om tegen een maandelijkse vergoeding zakelijk met hun eigen smartphone te telefoneren, hun Ciceroagenda, -mail en contactpersonen in te zien en te synchroniseren. Medewerkers wordt niet meer per definitie een laptop in bruikleen gegeven als thuiswerkplek, maar krijgen alleen een ‘token’ om op hun eigen PC of laptop verbinding te maken met het Cicero netwerk.

9

Mobile device beleid


Cicero bouwt: Op den Toren Nuth gereed ’t Brook Voerendaal in de steigers

Het mooi vormgegeven logo van Op den Toren op de gevel wordt onthuld

10

‘Laatste eerste steenlegging’ zorgcentrum Op den Toren Nuth Op maandag 16 december is het nieuwe zorg­ centrum Op den Toren in Nuth officieel gereed verklaard met een symbolische ‘laatste eerste steenlegging’ door de heer A. Heuts, wethouder gemeente Nuth en de heer H. van Malkenhorst, voormalig voorzitter Raad van Toezicht van het zorgcentrum. De eerste steenlegging was al ge-

Logo op de gevel


11

Speciale gebakjes

pland in juni 2013, maar moest door omstan­ digheden worden uitgesteld. Omdat het zorg­ centrum inmiddels gereed is, wijzigde de naam in ‘laatste eerste steenlegging’. De heren onthulden, onder toezicht van de ge­nodigden, het mooi vormgegeven logo van Op den Toren op de gevel. Het nieuwe zorgcentrum, nu al het zorgcentrum van de toekomst genoemd, is na een bouwperiode

van anderhalf jaar helemaal af en ingericht. De cliënten hebben voelen zich inmiddels aardig thuis in hun nieuwe ‘huis’. De medewerkers zijn enthousiast over hun nieuwe, moderne werkplek. Dat kan ook bijna niet anders, want het nieuwe Op den Toren is in één woord prachtig, en van alle gemakken voorzien.

vervolg op volgende pagina Kapsalon

Restaurant


Impressies van het nieuwe ’t Brook

vervolg ‘Cicero bouwt’

12

Zorgcentrum ’t Brook Voerendaal in de steigers De uitbreiding en renovatie van zorgcentrum ’t Brook in Voerendaal is inmiddels in volle gang. Zorgcentrum ’t Brook in Voerendaal wordt uit­ gebreid met een nieuw te bouwen verpleegunit met 32 extra plaatsen voor psychogeriatrische (PG-)cliënten, die wordt gebouwd op het aangrenzende Dammerichterrein. Naar verwachting wordt het nieuwe zorgcentrum ’t Brook eind 2014 opgeleverd. Voorzien van de modernste gemakken en voor­ zieningen voor cliënten en medewerkers!

Cliënten, medewerkers en andere belanghebbenden worden op de hoogte gehouden van alle ­ ntwikkelingen rondom de bouw door middel van o een nieuwsbrief. Deze is ook digitaal te vinden op de website van Cicero Zorggroep. Op de website van de aannemer is de actuele stand van zaken van de bouw te volgen: www.mertens-weert.nl/cicero

website van aannemer Mertens


Vanuit de ethische commissie: Moreel beraad Graag stellen wij ons aan jullie voor! Wij zijn binnen Cicero Zorggroep de gespreksleiders voor moreel beraad en willen jullie graag iets ­vertellen over het houden van moreel beraad op jullie afdeling.

Vergroten professionaliteit Moreel beraad is een gespreksmethode om in team(groeps-)verband te reflecteren op ethische vragen, ethische dilemma’s die zich voordoen in het dagelijkse werk. Binnen de ouderenzorg ­worden we door de aard van het werk en de ­huidige ontwikkelingen in toenemende mate ge­confronteerd met grote en kleine morele vragen. Denk alleen al aan de door bezuinigingen nood­ gedwongen verminderde personele bezetting, die vragen oproept over verantwoordelijkheden, ­menselijke aandacht en de mogelijkheden en onmogelijkheden van wat goede zorg zou moeten zijn. Wat draagt bij aan goede zorg? Hoe kunnen wij gemotiveerd blijven in ons werk, als de druk groter wordt? Wat in een concrete situatie goede zorg is, wordt door verschillende medewerkers op verschillende niveaus in de organisatie verschillend ingevuld. De behoefte aan reflectie op morele dilemma’s is er ongetwijfeld! Moreel beraad richt zich altijd op een morele vraag in een concrete situatie. Moreel beraad geeft geen pasklare oplossingen, maar vergroot wel de professionaliteit van medewerkers in de zorg. Zowel een organisatie als een professional hebben reflectie nodig om een goede organisatie te blijven en een goede professional te worden en te blijven.

vraag ‘wat is in deze situatie goede zorg en hoe kan ik die het beste bieden?’ Moreel beraad kan dan een goede manier zijn om gezamenlijk bij die vraag stil te staan. De ervaringen tot nu worden door de deelnemers als positief en verrassend ervaren. Men heeft echt tijd om stil te staan, van een afstand en vanuit verschillende perspectieven naar een casus te kijken.

Ook iets voor jouw afdeling? Lijkt moreel beraad iets voor jullie afdeling of loop je met een ethisch dilemma, vraag dan je RvE-manager naar de mogelijkheden voor het aanvragen van moreel beraad. Normaliter duurt een moreel beraad 1,5 à 2 uur. Meer informatie is te verkrijgen via Karin Janssen (k.janssen@cicerozorggroep.nl), waarna een van de gespreksleiders contact met de afdeling zal opnemen.

Wat levert moreel beraad in een team op?

• een beslissing in een moeilijke situatie wordt

afgewogen genomen en breder gedragen; • de verschillende mensen die een rol spelen komen beter tot hun recht, omdat ieders perspectief meegenomen wordt in de afweging; • doordat een team samen nadenkt over wat in hun optiek goede zorg is, zal dit ook door werken in andere situaties; • meer samenhang in een team en meer gezamenlijkheid. Jullie hebben allemaal te maken met kleine en grote morele vragen die te maken hebben met de

Op de foto v.l.n.r.: Manon Pennings (medewerker beleidszaken), Flora Vruggink (psycholoog) en Manon Bommer (geestelijk verzorger)

13


Snoezelruimte met hoog-laag bad

Keuken op PG-afdeling Pius

Van verzorging naar verpleging Cicero (“ver”)bouwt aan de toekomst Om te kunnen voldoen aan de toekomstige zorgvraag wordt er bij Cicero gebouwd en ook verbouwd. Een PG-cliënt heeft immers andere zorg nodig en daarop passen we de kamers aan. Zo wordt bijvoorbeeld een keukenblok waar de verzorgingshuiscliënt gebruik van maakt getransformeerd naar extra kastruimte of wordt er geïnvesteerd in een snoezelruimte waar PG-cliënten kunnen ontspannen. ­RvE-managers Jet Bomer en Greet Hendrickx vertellen over hoe zij die transitie hebben ­ervaren bij Emmastaete en Pius. 14 In oktober 2011 startten in zorgcentrum Emmastaete de intensieve voorbereidingen voor een ingrijpende verbouwing op de tweede etage. De reden hiervoor was de transitie van verzorgingshuisafdeling de Schacht naar een gesloten verpleegunit. De kamers zijn aangepast en er zijn twee huiskamers toegevoegd. Samen met PG-afdeling de Pijler is er nu plaats voor bijna 30 PG-cliënten. We vroegen RvE-manager Jet Bomer, die een coördinerende taak had tijdens de bouw, naar haar ervaringen en wat we daarvan kunnen leren.

Stof en kabaal ‘Tijdens de voorbereidingsfase werd er vooral veel aandacht besteed aan het informeren van de ­cliënten en hun familie. Behalve plenaire infor­ matie-avonden en briefwisselingen, waren er ook veel gesprekken met de cliënten en hun familie om de persoonlijke wensen te inventariseren en om vragen te beantwoorden die men vaak tijdens grotere bijeenkomsten niet durft te stellen. En die persoonlijke aanpak werkt goed, zo blijkt in de praktijk, want goed geïnformeerde cliënten en familie zijn veel coulanter in geval van bouwoverlast. En die was er. Er werd behoorlijk wat kabaal ge­maakt en er was stof, veel stof. Dat overal in en

op gaat zitten. Geen pretje als je daar dan woont natuurlijk. Daarom werden er strikte afspraken gemaakt met de aannemer over de tijden waarop er gewerkt werd en dat materialen goed werden opgeruimd. Veiligheid voor de cliënten en medewerkers staat immers voorop.’

Geleidelijk ‘Ook voor de 25 medewerkers van deze afdelingen had de transitie een behoorlijke impact. De gemiddelde cliënten van een verpleeghuis hebben immers andere zorg nodig dan in het verzorgingshuis. Andere protocollen, belevingsgerichte zorg, BOPZ-scholing om maar eens wat voorbeelden te noemen. De meeste medewerkers gaan geleidelijk mee met de transitie van verzorging naar ver­ pleging. Immers, als de zorgvraag van cliënten zwaarder wordt is dat ook een proces dat gelei­ delijk verloopt.’

Snoezelen ‘De verbouwing duurde van voorbereiding tot v ­ erhuizing ongeveer een half jaar. In de afgelopen periode konden de PG-cliënten verhuizen naar de Schacht en beschikken ze over aangepaste kamers, een snoezelruimte met een hoog-laag bad en een echte sterrenhemel en aquarium en drie klein-


Beleefhoek Pius

schalige, nieuw ingerichte woonkamers (2x10 en 1x9 cliënten) waar men, eet, activiteiten doet, tv kijkt of kortom samen leeft.’

Greet Hendrickx in Pius Ook RvE-manager Greet Hendrickx maakte een ­ zelfde soort transitie mee op verdieping 3, op de afdelingen Ridder Hoen-hof en Kasteelzicht, in zorgcentrum Pius in Hoensbroek. Dezelfde aan­ nemer, Laudy, begon in februari 2013 aan de klus met de opgedane ervaringen en geleerde lessen bij Emmastaete. Natuurlijk bereidde men iedereen, cliënten en hun familie en de medewerkers voor op lawaai, stof en andere ongemakken die bij een verbouwing horen. In Pius koos Greet, die net nieuw was als RvE-manager en verantwoordelijk voor de coör­ dinatie tijdens de verbouwing, ervoor in dit zorg­ centrum om de communicatie over de verbouwing vooral mondeling en persoonlijk te doen. Zo kon zij zich ook meteen voorstellen aan de cliënten en hun familie.

Persoonlijk contact De tijdsinvestering in het persoonlijk contact met al die mensen heeft Greet uiteindelijk terug ge­wonnen, is ze van mening. Het persoonlijke con-

Greet Hendrickx, RvE-manager Pius

tact zorgt voor meer begrip voor alle ongemakken. Ze heeft dan ook weinig klachten gehoord, ondanks de nodige bouwwerkzaamheden. Tijdens de meest intensieve verbouwingsklussen zorgden de medewerkers van Pius voor daguitstapjes of -activiteiten met de cliënten. Ook in Pius werden er strikte afspraken met de aannemer gemaakt over het opruimen van bouwmateriaal en werden klussen zoveel mogelijk afgerond tijdens de momenten dat cliënten weg waren. Natuurlijk is niet alle overlast te voorkomen maar clienten en hun familie waren gelukkig heel flexibel. Greet vertelt dat eigenlijk iedereen wel begrip had voor de situatie. Nog niet alle verzorgingshuiskamers zijn verbouwd. Dat gaat op geleide van de ontwikkeling van de zorgvraag. Net zoals bij Emmastaete geldt ook bij Pius dat medewerkers de nodige PG-scholingen krijgen en is er bijzondere aandacht voor belevingsgerichte zorg. Jet Bomer, RvE-manager Emmastaete samen met een cliënt van de PG-afdeling

15


Verhuizing Op den Toren ‘Een groter contrast bestaat niet’

16

In de tweede week van december zijn cliënten verhuisd naar ’het nieuwe zorgcentrum van de toekomst’ in Nuth. Een hele transitie van het tijdelijke Op den Toren aan de Schuureikenweg in Hoensbroek naar het spiksplinternieuw adres aan de Valkenburgerweg in Nuth. ‘Een groter contrast bestaat niet!’

Een zorgvuldig geplande verhuisactie vlak voor de kerst zorgde voor een zo soepel mogelijke overgang voor de cliënten en hun familie. Een ervaren team van verhuizers, samen met een voltallige crew van verzorgenden, ondersteunend personeel, vrijwilligers en technici hebben ervoor gezorgd dat alle cliënten binnen een week verhuisd waren naar hun nieuwe adres. Ondanks ’verhuisstress’, enige emotie en commotie, verliep het geheel als een goed geoliede machine.

Voorzien v an alle gema kken en modern e technolog ie

Technische snufjes Niet alleen een nieuwe omgeving, maar ook de technische toepassingen vanuit het domotica-­ project zijn nieuw voor cliënten en medewerkers. De technische snufjes bieden ondersteuning bij de dagelijkse bedrijfsvoering. Medewerkers maken gebruik van de nieuwste smartphone voor het afhandelen van de zorgoproepen, het communiceren onderling en het bieden van zorg op afstand. Zowel in de centrale ruimtes als in de privévertrekken zijn ramen voorzien van zonwering. De bedie-


ning daarvan kan plaatsvinden vanuit elke ruimte afzonderlijk (via Servicepost/digitaal) en vanuit één centrale plaats.

Verlichte looproute Op de PG-unit, afdeling de Maretak, is op iedere cliëntenkamer nachtoriëntatie plintverlichting aangebracht. Een cliënt die ’s nachts uit bed gaat om naar het toilet te gaan kan de automatisch verlichte looproute volgen, die ook weer uitgaat zodra de cliënt weer in bed ligt. Maar dat is niet het enige. Domotica-toepassingen zorgen ervoor dat er op een andere manier gewerkt wordt en zorgprocessen efficiënter verlopen.

Een aantal voorbeelden Op de drukste momenten van de dag wordt er gewerkt met een zorgpost. Hier komen alle alarmeringen en overige hulpvragen binnen. De zorgpost is tijdens de piekuren bemand door een medewerker zorg niveau 3 of 4. Voor de medewerkers op de werkvloer betekent dit dat men tijdens de zorg niet gestoord wordt door allerlei alarmeringen of telefoontjes. Cliënten worden in alle rust verzorgd en de zorgpost­ medewerker bewaakt dat hulpvragen op de juiste manier worden afgehandeld. Domotica draagt bij aan een slimmere manier van werken!

Toezicht op afstand Ook kan een zorgmedewerker met behulp van een smartphone met camera, op afstand toezicht houden op cliënten die aanwezig zijn in de woonkamer. Het doel van deze functie is om overdag toezicht te houden op de cliënten die in de huis­ kamer verblijven, terwijl de zorgmedewerker een cliënt in zijn woon-/slaapvertrek of in de badkamer ondersteunt. Ook kan een zorgmedewerker deze functie inzetten als hij/zij vanwege dringende reden niet lijfelijk bij de groep of in een ruimte aanwezig is.

Virtuele ronde Tevens wordt binnen de PG-afdeling gebruik gemaakt van een virtuele ronde. Dat wil zeggen dat traditionele ronden lopen in nachtdiensten ­verleden tijd zijn en cliënten met camera’s gemonitord worden. Dit is een absolute meerwaarde voor de rust en veiligheid van de cliënt én voor de medewerkers die daardoor minder hoeven te

Servicepost

lopen en dus andere taken efficiënter kunnen ­ rganiseren. o Wanneer de camera een beweging registreert op de kamer van cliënt, krijgt de medewerker een m ­ elding. Dit beleid wordt alleen toegepast met toestemming van familie of wettelijke vertegenwoordiger en specialist ouderengeneeskunde. Op deze manier kan een cliënt heerlijk doorslapen en is er beduidend minder nachtelijke onrust op de afdeling. Binnen de verzorgingshuisafdelingen hebben de cliënten allemaal een eigen servicepost. Dit is een kastje aan de muur (lijkt op een iPad) waarmee onder meer een zusteroproep gedaan kan worden, maar ook de gordijnen en zonwering digitaal bediend worden. Niet alleen dient gemak de mens, maar de cliënt behoudt ook zelfstandigheid en het biedt extra comfort.

Volgende stap Het is nog wennen aan de veranderingen in het zorgproces en inzet van domotica en het duurt even voordat alles optimaal functioneert. Maar we zijn op de goede weg en zijn nu al ont­zettend nieuwsgierig naar de volgende fase: face to face contact en E-Health toepassingen bij zorgcentrum Op den Toren.

17


De VVAR: ‘SAMEN staan we sterk! Daar hebben we jouw hulp bij nodig!’ Doelstelling VVAR Het bevorderen van het verpleegkundig en verzorgend handelen volgens gestelde ­(ethische) normen en kwaliteitseisen en hiermee een bijdrage leveren aan de zorg­ inhoudelijk kwaliteit en veiligheid binnen Cicero Zorggroep. De VVAR-leden werken mee aan het creëren van draagvlak voor het implementeren van een nieuwe werkwijze en bewaken tevens de borging.

18

De VVAR stimuleert beroepsinhoudelijke ontwikkelingen en draagt hierdoor bij aan verdere profilering en professionalisering van het beroep van verzorgende/verpleegkundige. Bijvoorbeeld door het analyseren van informatie uit literatuur, adviseren van stuur- en werkgroepen en meedenken over vernieuwing van zorgprocessen.

Hitteprotocol

Denk mee

Iedere mening telt!

De VVAR wil collega zorgmedewerkers graag uitnodigen om mee te denken over een aantal zaken: Knelpunten die optimale zorgverlening in de weg staan. Innovaties/vernieuwingen die de kwaliteit van de zorg verbeteren. Organisatorische vraagstukken op je eigen afdeling, waarbij je advies of ondersteuning van de VVAR kunt gebruiken.

mail: vvar@cicerozorggroep.nl of spreek iemand van de VVAR aan!

• • •

De VVAR boog zich eerder al over onderwerpen als het hitteprotocol en de begeleiding bij uitstapjes met bewoners. De protocollen zijn terug te vinden in Floor. Dat geldt ook voor het advies over aandachtfunctionarissen en basiszorg. Op dit moment is de VVAR bezig met een advies over dienstoverdracht.

Minisymposium azM 3 juni Dinsdag 3 juni 2014 woont de VVAR een mini symposium bij in het azM met als thema ‘zorg in de toekomst’. Dit symposium wordt georganiseerd door de leden van de VAR Limburg, waar de VVAR van Cicero Zorggroep ook in participeert. Meer informatie over dit mini symposium is te vinden op de site van het azM/MUMC onder het kopje VAR. Jullie zijn van harte welkom!

• Van links naar rechts: Steph Quadvlieg met daarnaast Jeanny Hodselmans. • Op de achterste rij v.l.n.r.: Maria Eussen, Monique Beckers, Chantal Lohmann, Cindy Vroomen, Angelique Lahaut, Manon Pennings. • Op de voorste rij v.l.n.r.: Katja Godderij, Nicole Kerens, Tessa Pluis, Rob Winkens. Niet op de foto: Tanja Starremans


ICT en innovatie ICT is dit najaar gestart met enkele grote veranderingen, waarvan de meeste medewerkers wel iets zullen merken in het dagelijks werk. Hieronder tref je de actuele stand van zaken aan van de verschillende onderdelen.

Cura Personeel, Salaris en Rooster

Cura financieel

Zoals je inmiddels weet zijn we voor wat betreft de administratieve verwerking van de salarissen per 1 januari overgestapt van SDB naar Cura. Een van de zaken die je hiervan merkt is dat je vanaf januari je loonstrook niet meer op papier krijgt, maar in je eigen portaal, via Mijn Cicero. Hier kun je ook je eigen gegevens inzien en waar nodig wijzigen, heb je inzage in je urensaldo, evenals in je verlofsaldo.

Tot slot is ook per 1 januari de financiële admi­ nistratie "omgegaan" van Q-Zorg naar Cura. Echter nog niet helemaal; er moeten nog een aantal belangrijke onderdelen worden ingericht. We verwachten dat dit snel gaat lukken.

Via hetzelfde portaal kunnen medewerkers van cluster 2 vanaf maart hun rooster inzien, ruil­ aanvragen doen en verlofaanvragen. In de loop van het jaar wordt deze functionaliteit in het kader van centraal roosteren voor alle Ciceromedewerkers beschikbaar gesteld.

Cura ECD (Elektronisch Cliënten Dossier) De ECD labfase is redelijk succesvol afgerond; er is met een afvaardiging van de zorg- en ondersteunende afdelingen uitvoerig getest. Nog niet alles is zoals we het zouden willen, maar er is ­voldoende vertrouwen om de volgende stap te ­zetten: de pilot. Deze gaat de komende maanden lopen op een afdeling in Elvira-Leontine en in Pius. We houden je op de hoogte van de ­voortgang via de Cicerone of anderszins.

Cura Cliëntadministratie en Productieregistratie Per 1 januari is onze cliëntenadministratie succesvol overgezet van Q-Zorg naar Cura. Onze cliënten zijn op de hoogte gebracht van de nieuwe wijze van factureren. Met de overgang naar Cura is een belangrijke stap gezet om Q-Zorg binnen afzienbare tijd helemaal "uit" te kunnen zetten. De eerste echte productieaanlevering (aan onder andere het Zorgkantoor) heeft begin februari plaatsgevonden.

Al met al kunnen we zeggen dat we er in geslaagd zijn om datgene wat in de ­planning lag, grotendeels te realiseren. Onze bedrijfsvoering is bij deze overgang geen moment in gevaar geweest. We hebben wel nog enkele belangrijke stappen te zetten, maar het vertrouwen is er dat ook dit voorspoedig zal verlopen.

19


Beheerdersorganisatie applicaties In de afgelopen jaren zijn er steeds meer applicaties in gebruik genomen binnen Cicero. Sinds 1 januari van dit jaar is daar de Cura-Suite bijgekomen. Een aantal stafmedewerkers gaan Cura en andere applicaties zowel technisch als functioneel beheren. Voor een deel waren deze medewerkers al belast met deze taak, maar vanaf 1 januari is dat formeel.

Het technisch beheer en onderhoud van de applicaties Cura, Mira, Intramed en tijdelijk ook nog Q-zorg, is niet gewijzigd en wordt verzorgd door Marlinda Geypens. Marlinda krijgt daarbij op korte termijn ondersteuning van een nieuwe collega.

20

openstaande problemen en aankomende ont­ wikkelingen. De coördinatie van dit overleg ligt bij Sandra van Leusen, medewerker Kwaliteit en Beleid.

Functioneel beheerders en key-users

Een vraag over een applicatie?

Daarnaast zijn er per applicatie(-onderdeel) ook zogenaamde functioneel beheerders en voor een aantal applicaties ook key-users aangewezen. Wat doet nu precies een functioneel beheerder en een key-user?

Dien deze vraag dan in via Topdesk via een ICT melding. Je vraag komt dan in eerste instantie bij de ICT helpdesk. Zij beoordelen de vraag en spelen deze door naar de juiste persoon; de applicatiebeheerder, functioneel beheerder of systeembeheer.

Functioneel beheerder: Kijken door bril van de gebruiker Een functioneel beheerder bekijkt problemen of vragen met betrekking tot de applicatie door de bril van de gebruiker en is over het algemeen een medewerker van de afdeling die de applicatie gebruikt. Een functioneel beheerder kan vaak zelf problemen oplossen en ‘vertaalt’ vragen van gebruikers naar de afdeling ICT, in dit geval applicatiebeheer, als oplossen zelf niet lukt. Daarnaast heeft de functioneel beheerder ook contact met de leverancier van de applicatie over nieuwe ontwikkelingen, problemen etc.

Even voorstellen Graag willen we de medewerkers van de beheerdersorganisatie aan je voorstellen.

Key-user: Aanspreekpunt binnen afdeling Afhankelijk van het aantal gebruikers van een applicatie zijn er ook key-users aangewezen. Een key-user is iemand die binnen een afdeling het eerste aanspreekpunt is voor collega’s als het gaat over het gebruik van de applicatie en vormt voor de functioneel beheerder het eerste aanspreekpunt.

Overleg De functioneel beheerders vormen samen met de applicatiebeheerders de beheerdersorganisatie en deze groep overlegt regelmatig samen over

Marlinda Geypens Technisch applicatiebeheerder, Cura totaal, Intramed, Mira, Q-zorg


Theo van Montfort Hoofd EAD en functioneel beheer Cura Financieel

Esther van de Bult Functioneel beheerder Cura HRM, ESS, rooster en salaris, Verzuimsignaal.

Nicole Houkes Hoofd Cicero Zorgservice, functioneel beheer cliëntenadministratie en productie­ registratie, Intramed

Sandra Hagedoren Medewerker cliëntenadministratie, key-user cliëntenadministratie en productieregistratie

21 Ramon Vroemen Applicatiebeheerder Topdesk en Sharepoint

Maarten Lebens Fysiotherapeut, key-user Intramed

Sandra van Leusen Medewerker Beleidszaken, Coördinator beheerdersorganisatie applicaties

Ingo van de Ven Business Intelligence Specialist, Applicatiebeheer Datawarehouse, management review

Daniëlle Bruggeman Medewerker Beleidszaken, Functioneel beheer Cura ECD

Arlette Peters Key-user

Moniek Offermans Medewerker Beleidszaken, Functioneel beheer Cura ECD

Miranda Frissen Key-user


22

Om de basale (hand)hygiëne op de werkvloer te bewaken en te verbeteren zijn in 2013 nieuwe contactpersonen Infectiepreventie (CIP) opgeleid. Afsluitend aan deze opleiding was er op 17 december 2013 een bijeenkomst voor belangstellenden, om de basishygiëne nog eens onder de aandacht te brengen.

Waarom basale hygiëne zo belangrijk is Na een opening door Greet Hendrickx, lid van de Hygiëne en Infectiecommissie, benadrukte onze voorzitter Raad van Bestuur Kina Koster bij de start het belang van infectiepreventie. Als test toonden vervolgens de trainers Carolien Oldenkamp en Pieter Sloot van de Stichting Trainingen Infectie Preventie een film. Zodra iets niet in orde was, moesten aanwezigen ‘stop’ roepen. Sieraden om, zonder handschoenen werken, lange mouwen, lange kunstnagels bij de zorgverlening ­passeerden het scherm… Beter voorkómen dan genezen geldt zeker op dit gebied. Bestrijden van een uitbraak van mogelijk ziekmakende bacteriën, zoals de Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus-bacterie (MRSA), kost namelijk veel geld. Wisten jullie dat de MRSAbacterie lang overleeft in droogte, bijvoorbeeld stof? Daarom is schoonmaak van groot belang. Ook door de wereldwijde toename van resistentie van bacteriën tegen steeds meer antibiotica is basale hygiëne van groot belang!

Hoe bereiken we dit? Duidelijk was dat een CIP met steun van de m ­ anager veel kan bereiken. Maar ook dat het al bij sollicitatie belangrijk is om medewerkers te ­vragen zich te houden aan regels voor hygiëne en infectiepreventie. Na de pauze lieten diverse CIP’s zien hoe je ­aandacht kunt schenken aan basishygiëne: • Ingrid, Esmeralda en Camilla verzorgden een presentatie over handhygiëne, inclusief een instructie. • Cathy, Kimberly en Lia gingen in op de CIP training, met humor, een gedicht en een knallend eind! • Patricia, Jenny, Jennifer en Vanessa lieten het belang van goede handhygiëne zien en verrasten het publiek met een filmpje ‘dansende handhygiëne’. • Sharon, Marianne en Ria gingen in op de rol van de CIP (hun voorbeeldrol, signaleren, aanspreken en verbeterplan opstellen, zoals voorkómen van infectie via vuil wasgoed door handschoenen dragen, handhygiëne in acht te

Foto’s: Ron Eekhout, TVOS

Aanval op de bacteriën!


nemen en vuil goed direct in de waskar te doen, niet op de grond. En ook vuil incontinentie materiaal direct in een afvalzak te doen). Ze gaven mee dat de CIP een rol heeft om ieder te blijven motiveren; het belang van hygiëne wordt namelijk vaak onderschat… • Martha, Annelies en Kelly lieten de door hen ontworpen kleurrijke handhygiëneposter zien, waarop het belang van handen desinfectie met handalcohol met instructie was afgebeeld. Ook zij maakten een gedicht.

• Manon, Wendy en Veerle rondden de presenta- ties af met het aangeven van het belang van handhygiëne en voorkómen van kruisbesmetting. Een demonstratie persoonlijke beschermings- middelen aantrekken maakte het verhaal levendig. Onze deskundige Infectiepreventie Patrick van de Poel lichtte op humoristische wijze aanvullend een tipje van de sluier op van de toekomst van infectiepreventie, waarna Greet deze succesvolle middag afsloot.

Vertrouwenspersoon voor medewerkers Sinds 1 januari 2014 beschikt Cicero Zorggroep over een nieuwe vertrouwenspersoon voor medewerkers. Dat is mevrouw Marie Josée van Rossum-Donkers.

Medewerkers van Cicero Zorggroep kunnen, wanneer zij daaraan behoefte hebben, gebruik maken van de dienstverlening van de vertrouwenspersoon. Zij is telefonisch bereikbaar (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur) via 06-53217347 of via email mj.rossumdonkers@upcmail.nl. Wanneer je wat achtergrondinformatie wilt bekijken kan dat via haar website: www.mariejoseedonkers.nl. Mw. Donkers is niet in dienst van Cicero Zorggroep of van de arbodienst en is daarom volledig ­onafhankelijk. Zaken die medewerkers met haar bespreken blijven van ook volkomen vertrouwelijk.

23


24

‘Beweegvirus’ verspreidt zich binnen Cicero Ooit geweten hoe aanstekelijk bewegen is? Zet een Duits muziekje op, haak je arm in bij je buurman of buurvrouw en voor je het weet zit je samen te ‘sjoenkele’. Zo vanzelfsprekend kan bewegen zijn. Toch is uit onderzoek gebleken dat de meerderheid van onze bewoners te weinig beweegt. In februari is de ‘werkgroep beweegbeleid’ van start gegaan, die er voor gaat zorgen dat heel Cicero besmet zal raken met het ‘beweegvirus’.

Doelstelling is dat alle cliënten in januari 2015 ­voldoen aan de minimum beweegeis van vijf dagen per week 30 minuten matig intensief b ­ ewegen. Hierbij wordt vaak al snel gedacht aan de inzet van sport en spelactiviteiten, bewegings­ agogen enz. Dit zijn natuurlijk allemaal goede a ­ ctiviteiten waarbij cliënten bewegen, maar de werkgroep wil meer. Het is vooral de bedoeling dat bewegen weer een normaal onderdeel wordt in het dagelijks leven van onze bewoners zoals zelf een kopje koffie inschenken, een boterham smeren, de tafel dekken of het eigen bed opmaken. Gedurende het jaar zullen we jullie regelmatig op de hoogte houden van de voortgang die de

werkgroep maakt. In de tussentijd vragen we jullie hulp om het beweegvirus Cicero-breed te verspreiden en ‘sjoenkel ‘s richtig mit os mit!’

Cadeau voor Aan de Bleek Zorgcentrum Aan de Bleek kreeg begin dit jaar een cadeau van de vereniging ‘La Rose Blanche Néerlandaise’ in de vorm van een nieuwe tafelkegelbaan. Hiermee wil de vere­ niging stimuleren dat ouderen actief blijven. Een mooie bijdrage aan het ‘beweeg­virus’.


Limerick Auw!

Een wulpse woerd in Delftgauw, die nam zijn bocht veel te nauw. Hij vloog achterop, tegen mijn kop, toen ik fietsend naar Delft wou. Foto: Harry Wauters

Nieuw

25

Al eerder berichtten we in de Cicerone over het project Sharepoint. Op 17 februari 2014 startte zorgcentrum Ave Maria in Geulle als pilotlocatie om het nieuwe systeem, dat de naam @CICERO heeft gekregen, te testen.

Zelf doen @CICERO is het nieuwe communicatiemiddel voor alle Cicero-medewerkers. Dit nieuwe medium is een belangrijke aanvulling op de bestaande communicatiemiddelen die we bij Cicero inzetten om medewerkers te informeren. Nu krijgen veel medewerkers belangrijke informatie medegedeeld via de RvE-manager, post, e-mail, de Cicerone etc. Maar medewerkers kunnen op @CICERO ook zelf actief informatie opzoeken of delen.

Handige zaken Op @CICERO zijn de laatste nieuwtjes te lezen van en over onze organisatie, maar ook andere nieuwsfeiten. Ook de verschillende locaties van Cicero krijgen allemaal hun eigen nieuwspagina voor huishoudelijke mededelingen. Er is een

­evenementenkalender en een telefoonlijst. Gebruik jij je hometrainer alleen nog maar als dressboy, dan verkoop je deze toch op onze eigen Cicero ‘marktplaats’. Waar ook veel medewerkers vaak naar vragen is een smoelenboek, daar is nu ook een oplossing voor. Op de speciale ‘my sites’ k­ unnen medewerkers hun profiel invullen en een leuke foto plaatsen. Naast deze praktische zaken kunnen medewerkers onderling ook documenten delen en bewerken zonder dat er heel veel ­verschillende versies opgeslagen worden. Kortom, er is heel veel mogelijk met @CICERO.

Nieuwsgierig? Stapsgewijs wordt @CICERO dit jaar in de hele organisatie geïmplementeerd.


BoodschappenPlusBus Op 20 december werd door het Nationaal Ouderenfonds de BoodchappenPlusBus over足 gedragen aan het CMWW uit Brunssum en op 11 februari ging deze door (onder meer) Cicero gesponsorde bus officieel voor het eerst op pad.

Waarom een BoodschappenPlusBus? Veel ouderen zijn door lichamelijke beperkingen en het wegvallen van vrienden en familie aan huis gebonden. Hierdoor neemt het gevoel van eenzaamheid toe. De BoodschappenPlusBus zorgt ervoor dat ouderen andere mensen ontmoeten en eens wat anders zien dan de hoek van de straat.

足gezamenlijk boodschappen en maken uitstapjes, onder begeleiding van vrijwilligers. De BoodschappenPlusBus is een effectief middel bij de bestrijding van eenzaamheid. De dienst is in 2006 gestart en rijdt inmiddels in meer dan 65 plaatsen in Nederland.

Bestrijding eenzaamheid

Mede dankzij Cicero Zorggroep, het Nationaal Ouderenfonds, het CMWW en MeanderGroep rijdt de bus ook voor de inwoners van de gemeente Brunssum.

De BoodschappenPlusBus helpt zo`n 30.000 ouderen per jaar om weer het huis uit te kunnen en andere mensen te ontmoeten. Ouderen doen

26


Van Catharina Daemen naar Op den Toren Een nieuwe werkplek Op 1 april 2013 deelde de Raad van Bestuur cliënten en medewerkers van Catharina Daemen mede dat de locatie gesloten zou worden. Hoe verging het de medewerkers daarna? Een gesprek met Ed Doveren, verantwoordelijke keuken. De boodschap tijdens de gezamenlijke bijeenkomst op 1 april kwam natuurlijk hard aan. Catharina Daemen was een klein ‘familiehuis’: iedereen kende iedereen en hielp elkaar. Ed: ‘Dan speelt door je hoofd dat je al zes jaar met veel plezier werkt op die locatie. Ik ben destijds in dienst gekomen om de keuken in Catharina Daemen op te starten. Op het moment van sluiten denk je aan van alles en iedereen. Het is spannend: wat nu?’ Sinds die tijd is gewerkt aan herplaatsing van de medewerkers. Voor Ed kwam duidelijkheid rond half september. Toen vertelde zijn leiding­ gevende Gerty Veldkamp hem dat een verant­ woordelijke keuken nodig was in het nieuwe Op den Toren.

Hobby’s van Ed zijn vooral sporten: fietsen, hardlopen en hij is turntrainer (waarvoor hij eerder in de rubriek ‘In ’t zonnetje’ in Cicerone verscheen). Hij houdt van alternatieve muziek, o.a blues-rock, en is nog steeds een echte Herman Broodfan. Ed is getrouwd met Marion; zij hebben een dochter Fabienne van 24 jaar. Zij studeert aan de UvA en hoopt eind volgend jaar af te studeren als Master in Biological Sciences: Limnology and Oceanolography (Master/bioloog in zoet- en zoutwaterstromen).

Direct aanpakken Ed kon starten op 1 december. Els Michon maakte Ed de eerste dag wegwijs. En dat betekende direct aanpakken, want toen vond de verhuizing plaats! In totaal 24 pallets met inventaris voor de keuken, restaurant en de huiskamers. De tweede week kwamen de cliënten al, dus was er een week tijd om alles gereed te maken. Het was wel even ­wennen voor Ed, want Catharina Daemen was natuurlijk een kleiner zorgcentrum. Dan was hij in een half uur vaak al klaar met inventariseren wat de cliënten in de zaal en op de afdelingen graag wilden eten.

Convenience In Op den Toren is dat gesplitst: één medewerker gaat naar de cliënten die op hun eigen kamer of afdeling willen eten en anderen zorgen voor de cliën­ten in het restaurant. Ook wordt in Op den Toren

meer ‘convenience’ gekookt, dus dat het eten deels gereed wordt ­aangeleverd. Dit biedt de kok toch nog steeds de mogelijkheid om nog beter in te spelen op wensen van cliënten en vraagt minder voorbereidingstijd in de keuken. En cliënten kunnen toch blijven genieten van de geur tijdens het koken, omdat aan de rand van het restaurant een front-cooking is gerealiseerd. Dit is een bakplaat en een wok waar bijvoorbeeld uien gebakken worden die dan door gebakken aardappels worden gemengd. Op de huiskamers hebben daarnaast voedings­ assistenten en activiteitenbegeleiders ook al gekookt: reifkoeken, wentelteefjes en soep. En Ed vertelt enthousiast: ‘Gisteravond hebben we een eerste thema-avond georganiseerd, Limburgse “knien in ’t zoer”. De cliënten genoten, dus dat gaan we vaker doen!’

27


Denk aan de VERSLIK-MIC De centrale MIC-commissie en de werkgroep slikproblemen vraagt aandacht voor het melden van verslikincidenten of gevaarlijke situaties op dat gebied.

28

Leren van incidenten

Wat is een slikincident?

Om een volledig beeld te krijgen en om samen te kunnen leren en verbeteren is het belangrijk om ook consequent melding te maken van incidenten en situaties die gevaar kunnen opleveren met betrekking tot verslikken. Verslikken is een voor de cliënt zeer vervelende ervaring die zelfs in ernstige gevallen levensbedreigend kan zijn.

Er is sprake van een slikincident, wanneer: • de bewoner/cliënt voeding heeft gekregen waar van de consistentie en wijze van toediening niet overeenkomt met de voorschriften van de logo pedist zoals opgenomen in het zorgleefplan; • de bewoner/cliënt niet de door de logopedist, fysiotherapeut of ergotherapeut voorgeschreven houding had bij het nuttigen van de voeding; • de bewoner/cliënt zich verslikt waarbij de hoest reflex tekortschiet én er zodoende geïnterve nieerd dient te worden door een zorgmede werker middels het manueel verwijderen van etensresten in de mond- en keelholte, het slaan tussen de schouderbladen en/of het toepassen van de Heimlich-manoeuvre (zie protocol slik problemen).

Formulier invullen Indien een van bovenstaande incidenten voorkomt, dient een MIC-formulier ingevuld te worden.


OR Tussentijdse verkiezingen OR Na anderhalf jaar gewerkt te hebben met een zevenkoppige OR, viel het op 1 november 2013 toch wel even tegen. Twee lege plekken en nog anderhalf jaar te gaan. Gelukkig, voor kiesgroep C hadden we nog een reserve-kandidaat, maar helaas, deze haakte af. Tussentijdse verkiezingen uitschrijven! Er zat niets anders op. Wat schetste onze verbazing? Er meldden zich 3 kandidaten voor de zetel van Cicero Thuis en 4 kandidaten voor de zetel van kiesgroep C. Een geweldige oogst. Verkiezingen houden of …? In overleg met de Raad van Bestuur hebben wij de kandidaten de kans geboden om mee te kijken en vooral te laten proeven aan wat het OR-werk zoal te bieden heeft. Enkele ‘OR-gerechten’ zijn stukken lezen, deelnemen aan vergaderingen, werkoverleg en locaties bezoeken. Elke kandidaat kreeg een buddy (een OR-lid) die hen verder wegwijs kon maken. Zogezegd, zo gedaan.

Thea Offermans

Helaas, zijn er de afgelopen stageweken 5 kandidaten afgevallen. Het proefde wel naar meer, maar het lag bij sommigen toch wat zwaar op de maag. De redenen om af te haken waren zeer verschillend. Uiteindelijk zijn er twee kandidaten over gebleven, van elke groep één. Er hoeven géén tussentijdse verkiezingen gehouden te worden.

Even voorstellen: Cicero Thuis Thea Offermans Cicero Zorggroep Nicole Fermans Zij maken de OR weer compleet.

Nicole Fermans

29


Steunkousen aantrekken Tips & trics Onze specialist ouderengeneeskunde Harry Wauters geeft tips & trics.

30

Maar wat gaat er dan niet goed?

Vlaanderen noemen wij dat een “snok”.) En weg zijn de plooien, zul je denken. Ja, die plooien zijn dan wel weg, maar daarmee is de kous niet af, want die zit dan vaak tot bijna halverwege de knieschijf… En dat is NIET de bedoeling. De hiel zit dan vaak niet goed meer op zijn plaats en die kous knelt ook nog onaangenaam strak om het onderbeen. De gemeten maten zitten dan allemaal 2 à 3 cm te hoog en dus te strak. Wat je boven aan lengte te veel hebt, kom je onder aan breedte tekort! Bovendien zakt de boord van die steunkous dan af en rolt zich meestal op tot een ronde “kloemel” onder de knie. Daar zal die opgerolde boord van deze kous als een tourniquet het onderbeen af­knellen. Zo wordt de bedoeling van diezelfde steunkous grotendeels om zeep geholpen!

‘Bij het aantrekken van de kous met behulp van het ­parachutezijden “tuutje” lukt het nog best aardig om de steunkous over de hiel min of meer rond het onderbeen te krijgen. Maar dan zijn er meestal nog enkele plooitjes in de kous, die niet goed zitten. Pak de kous ter hoogte van de knie bij de boord eens stevig vast en geef daar een ruk aan. (In Zeeuws-

Nooit zelf bij de knie trekken aan die bovenrand van een steunkous. Laat de cliënt maar even de kous optrekken. Dan zit die beter. Zo staat het ook in het protocol. Zorg dat de kous goed over het been verdeeld is. Als je plooien moet verwijderen, dan kun je die plooien beter wegmasseren door een wrijvende beweging met vlakke hand, liefst van onder naar

‘Veel van onze cliënten dragen, vanwege vocht in de benen, steunkousen. Het goed aandoen van die kousen is een kunst op zich. Hoewel je dit leert in je op­leiding, gaat het toch vaker mis. Steunkousen worden -na enkele dagen zwachtelen- zorgvuldig aangemeten door de medewerkers van de firma’s, die deze steunkousen leveren. Op drie plaatsen wordt de omtrek van het onderbeen gemeten: bij de enkel, op de kuit en onder de knie, om te zorgen voor een goede drukverdeling. De bedoeling is, dat de steunkous zodanig wordt aangetrokken, dat de druk ge­lijkmatig op het onderbeen wordt uitgeoefend conform het aanmeten.’

boven, met de bloedstroom mee in de richting van het hart totdat de kous mooi glad zit. In aders zitten kleppen, die het bloed in de richting van het hart helpen wegstuwen. In slagaders zitten juist geen ­kleppen. Overigens werken die kleppen bij “vocht in de benen” minder goed, maar daarom hoeven wij nog niet in de verkeerde richting te wrijven. (Dit principe geldt trouwens ook na een onderhuidse of intramusculaire injectie!)’


Vakantiewerkers gevraagd

Die laatste SNOK doet je been de das om! ‘Tenslotte: Sla nooit de boord van de kous om, ook niet als de kous te ver uitgerekt is. Is dat wel het geval: begin dan opnieuw en verdeel de kous beter over het been.’

Zoek jij een leuke vakantiebaan in de ouderenzorg? Is een dynamische werkomgeving voor jou een uitdaging? Beschik je over een ­flexibele instelling en houd je van ­afwisseling? Dan ben jij degene die wij ­zoeken voor vakantiewerk!

Vriendelijk, vertrouwd, vakkundig

Steunkousen worden door de arts voorgeschreven. De vergoedingsregeling voor steunkousen is afhankelijk van de zorgstatus (ZVW of AWBZ) van onze cliënten en ook van de individuele verzekeringspolis. Per jan­u­ ari 2014 is die regeling weer aangepast. De fysiotherapeuten zijn op de hoogte van deze regels. Bij hen kunnen jullie zo nodig informatie hierover krijgen.

Wat je moet weten 1. De vereiste minimumleeftijd van de vakantiewerkers is gesteld op 16 jaar. 2. Bij voorkeur zijn wij op zoek naar mensen met ervaring en/of een opleiding in de zorg (of die een zorgopleiding volgen). 3. Belangstellenden, waarvan één van de ouders bij Cicero Zorggroep werkt, hebben, mits er mogelijkheden zijn, voorrang bij plaatsing. 4. Bij voorkeur dient een aaneengesloten periode van 3 weken te worden gewerkt. 5. Aanmelden voor vakantiewerk gaat via de formulieren die vanaf 1 maart verkrijgbaar zijn bij de recepties van alle zorgcentra van Cicero Zorggroep. 6. Binnen de schoolvakantie is er de meeste kans op een plaatsing voor vakantiewerk. Vóór en na deze periode wordt maar op kleine schaal vakantiewerk verricht. Arbeidsvoorwaarden: Vakantiemedewerkers in de directe zorg worden ingeschaald in een FWG-indeling; hierbij wordt rekening gehouden met opleidingsniveau en ervaring. Vakantiemedewerkers in een ondersteunende functie worden betaald volgens het minimum (jeugd)loon. Reiskosten woon-werk verkeer worden vergoed volgens de CAO VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg). Verloning vindt plaats via Tempo Team. Meer informatie? Wil je meer weten over vakantiewerk binnen Cicero Zorggroep, neem dan contact op met de personeelsadministratie, T 045 563 74 41. We zouden het leuk vinden als je bij ons als vakantiekracht komt werken!

31


Nieuwe cao Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) In december is er een nieuwe cao VVT afgesloten en uiteraard is deze ook voor Cicero Zorggroep van toepassing. De nieuwe cao VVT heeft een looptijd van 1 september 2013 tot 1 september 2014.

De belangrijkste aandachtspunten/ wijzigingen zijn:

32

• Eenmalige uitkering van 0,8% over het jaarsalaris 2013; • Een structurele loonsverhoging van 1% per 1 januari 2014; • Een verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,2% ingaande 1 juli 2014. Daarmee gaat de eindejaarsuitkering naar 5,7% van het jaarsalaris.

• Medewerkers met een oproepcontract krijgen zoveel als mogelijk een aanbod voor een arbeidsovereenkomst voor een vast aantal uren. Dit moet tussen 1 juli en 31 december 2014 gerealiseerd worden; • Het gebruik van oproepcontracten moet worden teruggedrongen. Vanaf 1 juli mogen oproep contracten alleen nog worden ingezet bij onvoorzienbare en onplanbare situaties; • Er komt een gemeenschappelijk werkgelegen- heidsplan met als doel zoveel mogelijk werkgelegenheid voor de sector te behouden.


Uitvoering binnen Cicero Zorggroep • De eenmalige uitkering van 0,8% moet volgens het akkoord in december 2013 worden uit betaald. Dit was door de late besluitvorming echter niet meer te realiseren. Die uitbetaling vond nu plaats door het toepassen van een zogenaamde ‘13e run’ in januari 2014. Daarmee werd de betaling nog meegenomen in het boekjaar 2013. Medewerkers kregen een aparte papieren salarisstrook van deze 13e run en het bedrag wordt ook opgenomen in het jaar overzicht (jaaropgaaf) 2013. • De verhoging van de salarisschalen gaat formeel in per 1 januari 2014. • De eindejaarsuitkering bedraagt voor de eerste helft van 2014 nog 5,5% en daarna 5,7%; dit wordt automatisch berekend in de uitkering van december 2014. Toelichting op de uitvoering van de cao-afspraken voor oproepkrachten:

Oproepmedewerkers Met het terugdringen van de oproepcontracten binnen zorginstellingen lopen cao-partijen vooruit op wettelijke maatregelen die op centraal niveau aangekondigd zijn. Concreet betekent dit, dat wij ingaande 1 juli 2014 aan oproepmedewerkers zoveel mogelijk een contract voor vaste uren moeten aanbieden. Daarnaast mogen oproepmedewerkers vanaf die datum alleen worden ingezet in onvoorziene, onplanbare

situaties. Navraag bij Actiz leert, dat dit laatste slechts in uitzonderingssituaties aan de orde kan zijn en daarvoor mag dus ook maar een beperkt aantal oproepers in dienst zijn. Gevolg van dit alles is, dat wij nadrukkelijk actie moeten ondernemen om uitvoering te geven aan de cao-afspraken. Op dit moment wordt in kaart gebracht hoe de groep oproepmedewerkers er uit ziet, wat we (gelet op de hierboven aangegeven kaders) straks nog denken nodig te hebben en hoe we invulling kunnen geven aan de toekomstige afspraken. Daarbij wordt tevens gekeken welke vormen van flexibele inzet van medewerkers wél nog mogelijk zijn. Hierover zal binnenkort een voorstel worden voorgelegd aan het managementteam.

In voorbereiding daarop is met de Raad van Bestuur afgesproken, dat er met directe ingang géén nieuwe oproepkrachten mogen worden aangenomen. Indien het contract van de ­huidige oproepmedewerkers afloopt mag dit verlengd worden tot uiterlijk 1 juli 2014. Personeelsconsulenten hebben de opdracht om verlengingen waarmee deze datum wordt overschreden niet te verwerken. Indien dit tot onoverkomelijke organisato­rische problemen leidt, kan via de clustermanager bij de Raad van Bestuur het verzoek worden ingediend om een uitzondering te maken.

33


Mini-symposium ‘De ontmoeting’ Op donderdag 16 januari vond in het Trefcentrum van zorgcentrum Schuttershof een ­mini-symposium plaats. Het symposium richtte zich vooral op de begeleiding van probleemgedrag bij dementie en op palliatief-terminale zorg bij dementerende cliënten.

34

Rob Winkens en Mirjam Raets presenteerden de bevindingen die ze in het laatste jaar van hun 2-jarige studie HBO-verpleegkundigen geronto­ logie-geriatrie (VGG) opdeden: Rob op afdeling Mijnzicht van zorgcentrum Emmastaete en Mirjam op afdeling de Iep van zorgcentrum Schuttershof. Beiden ontvingen, net als Elaine Schreurs, op 6 februari hun diploma: ­proficiat Rob, Mirjam en Elaine! Rob slaagde zelfs cum laude, met recht een prachtprestatie!

‘Waar zorg de ziel ontmoet’ Rob vertelt dat hij een bijdrage wilde leveren aan het optimaliseren van de zorgverlening voor dementerende cliënten met verschillende neuro psychiatrische symptomen. Dit zijn symptomen van verstoorde perceptie, gedachtegang, stemming of gedrag die frequent voorkomen bij ­patiënten met dementie. Voorbeelden daarvan zijn wanen, hallucinaties, agitatie/agressie, de­pressie/dysforie, angst, euforie/opgetogenheid, apathie/ onverschilligheid, ontremd gedrag, prikkelbaarheid/ labiliteit en doelloos repetitief gedrag. Cliënten met deze symptomen worden namelijk mogelijk niet altijd goed begrepen. De cliënt kan een onbevredigende situatie ervaren (bijv. lawaai) en als gevolg daarvan bepaald gedrag vertonen (onrust). Dit gedrag wordt met andere woorden niet altijd gezien als voortkomend uit een voor de cliënt vervelende situatie. Rob heeft een eenvoudig toepasbare A, B, C-methode gevonden die kan helpen om de situatie in kaart te brengen,

zodat de juiste acties kunnen worden genomen. Voor geïnteresseerden: Rob legt de laatste hand aan een richtlijn voor Floor weet ‘t. Hij geeft ook klinische lessen binnen onze zorggroep en is als lid van een consultatieteam beschikbaar voor ­consultatie en advies. Hij benadrukt het belang van het kennen van de voorgeschiedenis van een cliënt. Mooi voorbeeld is een cliënt die vroeger enorm genoot van ­mandolinemuziek. Op momenten dat hij nu ­geagiteerd raakt, bijv. bij de verzorging, blijkt hem dit rust te geven. Het is een kwestie van ‘ont-moeten’ van een cliënt: iemand zien in een sfeer van niets-moeten, maar rust creëren en je richten op welbevinden, de juiste snaar weten te vinden.

Emoties oproepen die niet voor ­mogelijk worden gehouden Medewerkers die als geen ander weten contact te leggen met onze dementerende cliënten, zijn onze miMakkusclowns Marij Bocken, Sjoerdje van Nes en Marianne Stammen. In het bijzonder zijn ze er voor dementerende mensen met wie moeilijk c­ ontact te maken is. Tips voor medewerker en bezoeker: zie je een clown aan het werk, neem haar serieus. Ze is geen entertainer, maar werkt aan ontmoeten van de cliënt. Laat de clown in rust werken zonder het proces, het contact, te verstoren. Zet centrale muziek en TV liefst uit en loop liever niet tussen de clown en cliënt door. Als u wilt kijken, ga in een hoekje staan, liever niet in


de deuropening. Let dan eens op: is de reactie van de cliënt anders dan u gewend bent? De clowns vernemen na afloop van het contact graag feedback.

‘Food for thought’ Mirjam verduidelijkte in aanvang het verschil ­tussen palliatieve zorg met als doel de kwaliteit van leven verbeteren en terminale zorg die aan het eind van een leven wordt geboden. Haar doel was duidelijk te krijgen of mantelzorgers weten wat Cicero Zorggroep te bieden heeft bij ondersteuning van een naderend einde van een cliënt en waar nodig een bijdrage te leveren in verbetering van de communicatie. Uitkomsten van schriftelijke en mondeling interviews met medewerkers, ook van diverse disciplines en mantelzorgers leerden dat mantelzorgers niet altijd de mogelijkheden kennen met betrekking tot het bieden van ondersteuning bij terminale zorg. En ook medewerkers

hadden behoefte aan informatie met betrekking tot dementie, palliatieve en terminale zorg. Ze ontwikkelde als antwoord op deze vraag een folder. Aloys de Haan en Lilian Overbeeke-Verwijmeren vulden de sprekers aan met vertellen hoe de ­geestelijk verzorgers ‘er zijn voor de ander’, vanuit het verstaan van het levensverhaal. Het zit ‘m soms in de kleine dingen. Zo reageert een cliënt, voormalig directeur, heel anders op een gebaar met de woorden ‘Mag ik u uitnodigen om met mij mee te gaan?’ dan op een bevelende houding ‘Kom, we gaan!’ En zorg met betrekking tot levenseinde kunnen zij als geen ander toelichten: de zoektocht naar de zin van het leven, het uiteindelijk vrede hebben met het leven. Ze begeleiden in die fase eventueel ook mantelzorgers. Een afscheidsritueel oftewel een goede-reis-ritueel kan daarbij van betekenis zijn.

Waar en wanneer kom je Rob, Mirjam en collega Elaine Schreurs tegen? Rob werkt, samen met verantwoordelijke vakgroep psychologie Paul Hermans, eerste geneeskundige Mariëlle van der Velden, Nico Beckers (verpleegkundige met als specialisatie psychiatrie) en Thea Fokkens, in een consulententeam voor gedragsproblematiek. Rob zal elke 6 tot 8 weken intern gedetacheerd worden naar een andere afdeling binnen Cicero Zorggroep. Hij ondersteunt afde­lingen in crisissituaties, bij reguliere gedragsproblemen van cliënten en werkt aan deskundigheidsbevordering van de medewerkers op de afdeling door middel van analyse van de situatie en het formuleren van acties tot interventie in het bestaande zorgleefplan. Rob is bereikbaar via mail en bij crisissituaties ad hoc oproepbaar via Thea Fokkens. Mirjam en Elaine gaan samen werken aan het implementeren en borgen van belevingsgerichte zorg. Mirjam start ook met meedenken/ondersteunen van implementatie bij het thema pijn bij dementie. Elaine begeleidt daarnaast Wesley Ridder, student HBO-VGG, die zijn propedeuse behaalde. Zowel Elaine als Mirjam zijn bereikbaar via mail. Met andere woorden vallen zowel Rob, als Mirjam en Elaine wel wat aansturing betreft onder Kwaliteit/Beleid, maar zijn ze in opdracht van de werkvloer zorginhoudelijk aan de slag op de afdelingen. Ze zullen elk cluster evenredig v ­ oorzien in consultatie en advies.

Rob Winkens, Elaine Schreurs en Mirjam Raets

35


In memoriam: Kitty Slot Kok zorgcentrum Emmastaete en oud-medewerkster zorgcentrum Catharina Daemen

Kitty is geboren op 31 oktober 1960 en is opgegroeid in de wijk Schuttersveld. Als eerste kind van Kees en Maria, daarna kwam broertje Jan die zij altijd beschermd heeft! Na de lagere school heeft ze de MAVO afgerond, en na enkele zijwegen ging ze aan de slag in het klooster Catharina Daemen. Daar kookte ze met heel veel liefde voor ‘haar zustertjes’. Na ongeveer 25 jaar maakte ze de overstap naar zorgcentrum Emmastaete. Zelfs in laatste weken van haar leven sprak ze met veel liefde over collega’s en haar werk bij Cicero.

36

Ze stond altijd klaar voor anderen en genoot van de kleine dingen in het leven, bijvoorbeeld op ­zondag koffie drinken bij de ouders. Kitty was 35 jaar samen met haar grote liefde Ton. 17 jaar geleden kochten zij samen hun droomhuis. Hier maakten zij samen met heel veel liefde, zoals zij het noemde, een warm paleisje van. Ze was erg begaan met haar hondjes Nouchka en Cas. Hier maakte ze veel wandelingen mee in

de natuur. Ook heeft ze als een echte globetrotter genoten van de verre reizen die ze samen met Ton maakte. Aan al dit moois kwam abrupt een eind toen ze op haar 50ste, na een prachtige rondreis met ­vrienden door Australië, te horen kreeg dat ze aan die verschrikkelijke ziekte leed! Heel dapper onderging ze keer op keer de behandelingen, maar helaas heeft ze toch moeten opgeven. Met heel veel liefde werd ze opgenomen in Heemhof. Hier voelde ze zich veilig, wetende dat er deskundige hulp was en met haar geliefde en vrienden dichtbij op loopafstand. Hier mocht zij weer mens zijn. Zij wilde heel graag nog even naar haar paleisje, even nog een rondje wandelen, maar dat lukte niet meer. Ze heeft maandag 13 januari 2014 in het bijzijn van haar familie het oneerlijke gevecht ­ ­verloren!

Gelezen op de Cicero Zorggroep

pagina

Patricia van Son Sinds jan. 2014 ben ik vrijwilligster loc 't Brook. Leuk werk, fijne collega's en patiënten.

Heb jij ook een interessant of leuk nieuwtje dat we op Facebook kunnen delen? Mail dan naar Communicatie & PR t.a.v. m.van.veldhuizen@cicerozorggroep.nl


Column

Intuïtie Soms doe ik zulke domme dingen dat ik er zelf van sta te kijken. Stel u voor: donderdagavond, een druilerige, ­winderige, donkere avond in de winter. Ik haalde Lotte rond 21.00 uur op van haar hockeytraining. Ik zag een BMW langs de weg staan met vier mannen daar rondom heen, die zich en bloque omdraaiden toen mijn koplampen hen beschenen. Even dacht ik dat ik groot licht aan had, maar dat bleek niet het geval. Ik had er een raar gevoel bij, maar reed door naar het hockeyveld. Daar sprongen net een paar jonge meiden, bezweet en natgeregend op de fiets, al giebelend met elkaar. De vier mannen die ik onderweg had gezien schoten door mijn hoofd. Ik reed met Lotte terug naar huis en bedacht dat het goed ware om een foto te maken van de auto en het kenteken; gewoon voor het geval dat. Ik vroeg dat aan Lotte; zij bezit een mobieltje dat een foto kan maken. ‘Waar denk je dan aan?’, vroeg ze ongerust. ‘Aan koperdieven omdat de weg zo dicht bij het spoor ligt’, zei ik peinzend, haar mijn ongerustheid over de brainwave die ik kreeg bij het zien van haar teamgenootjes en de vier mannen, onthoudend. De BMW stond er nog. Ik stopte erachter, maar omdat de voorruit zo verregend was, was een foto maken door de voorruit onmogelijk. Vervolgens reed ik tot halverwege de BMW en Lotte hing uit het zijraampje om een foto te maken van het kenteken. In een flits zag ik het kenteken: 000000. ‘Wat een raar kenteken’, dacht ik nog. Ik moest nog een beetje meer achteruit rijden voor het laten welslagen van de foto en zag in een flits twee mannen in de auto zitten, die me verstoord aankeken en ik spurtte weg. 1. Waarom heb ik niet gewoon naar het kenteken gekeken en daaruit mijn conclusies getrokken? Je hebt geen foto nodig om te zien dat het een raar kenteken is. 2. Waarom heb ik me niet vergewist of de BMW leeg was? 3. Waarom was ik gealarmeerd bij het zien van vier mannen en een BMW?

Ik bel, op aandringen van Lotte, de politie om mijn stupi­ diteit op te biechten. De mevrouw die ik aan de telefoon heb kan er de humor wel van inzien en belooft de melding door te geven aan bureau Valkenburg. Nog geen half uur later word ik gebeld door de politie. ‘We zullen extra waakzaam zijn rondom uw huis mevrouw.’ ‘Waarom dan?‘ ‘Ach mevrouw, zelfs boeven kunnen 1 en 1 bij elkaar optellen; ze hebben u gezien en worden 10 minuten later aangehouden door de politie. Die link leggen ze echt wel.’ Ik krijg niet te horen wat de mannen hebben gedaan of van plan waren (‘Privacy mevrouw’), maar de agent is wel heel benieuwd waarom ik gealarmeerd was. ‘Intuïtie’, zeg ik, maar daar kan de agent niets mee. De dagen erna zie ik alsmaar politieauto’s rond mijn huis; een keer zelfs staan ze een kwartier op mijn oprit, volgens de buurman die zich afvraagt wat er aan de hand is. Als ik hem uitleg wat er is gebeurd zegt hij doodleuk: ‘Wat stom van je, nou breng je jezelf en je kind in gevaar.’ Gerustgesteld draaide ik de deur op het nachtslot. Kina Koster Voorzitter Raad van Bestuur

37


Jubilarissen Ellen Spinder 25 jaar in dienst Het is alweer 25 jaar geleden, dat onze collega Ellen Spinder in april 1989 als voedingsassistente op afdeling de Berk in Schuttershof is begonnen. Ellen vertelt: ‘In 1996 is de afdeling verhuisd naar verpleeghuis Leontine in Amstenrade, waar ik ongeveer vier jaar op afde­- ling de Klaproos heb gewerkt. Vanuit Leontine ben ik in Elvira terecht ge­ komen op afdeling de Zwaluw, waar

25-jarig jubileum Katja Godderij

38

‘In mei 1989 ging ik, als jong, fris ­meisje, werken aan de receptie en als hulp in de huishouding bij de zusters Francis­ canessen. Door de jaren heen zijn er veel veranderingen geweest en is met name “het oude klooster”, waarin de zusters woonden veranderd in een v ­ erzorgingshuis. Zelf ben ik -in de loop der jaren- werkzaam geweest in allerlei disciplines, van receptioniste, medewerkster huishouding en zelfs even in de keuken. ­Ongeveer 12 jaar geleden ben ik met de opleiding helpende begonnen en aansluitend VZIG.

ik ook als voedingsassistente heb gewerkt. En voordat je het weet ben je 25 jaar verder. Op dit moment ben ik met veel plezier werkzaam als gastvrouw. Naast het werken heb ik nog vele hobby's, wandelen door het mooie heuvelland, op vakantie gaan met de c­ aravan. Ook heb ik weer een oude ­hobby opgepakt en dat is het maken van kleding. En dan natuurlijk niet te vergeten, de kleinkinderen, op wie we regelmatig passen. Ik hoop nog lang met veel plezier te mogen werken.’ Ellen, van harte gefeliciteerd namens je collega’s met je 25-jarig jubileum

Sinds een aantal jaren ben ik in dienst als AVZ in zorgcentrum Catharina Daemen, dit bevalt mij uitstekend. Al 25 jaar werk ik met veel toewijding en veel plezier. In mijn vrije tijd ben ik veel bij mijn paard Rowdie. Ik rij graag met mijn paard buiten en kan mij dan heerlijk ontspannen. Verdere hobby’s zijn koken en bakken, lekker uit eten. Ook geniet ik volop van de reizen die ik ieder jaar met mijn man maak. Het is niet gemakkelijk om Catharina Daemen te gaan verlaten aangezien hier fijne en dierbare herinneringen liggen. Maar ook ik zal weer met een positieve

frisse start de uitdaging in zorgcentrum Emmastaete aangaan.’ Katja, namens je collega’s van harte ­gefeliciteerd met je 25-jarig jubileum.

Jubileum Karin de Jong 1 april 2014 25 jaar in Huize Louise

ouderenwelzijn konden ouderen aan­ geven of ze gebruik wilden maken van de dagverzorging in Huize Louise. Hoe anders is het nu. Inmiddels zijn wij uitgegroeid tot een grote dagver­ zorging. Gemiddeld bezoeken z’n 23 à 24 cliënten ons. En team van 6 medewerkers en z’n 6 vrijwilligers staan 5 dagen per week klaar voor onze cliënten.

‘Sinds 1 april 1989 ben ik werkzaam in Huize Louise, waarvan ik eerst twee jaar in de zorg werkte. Ik werd toen ­gevraagd om met een aantal vrijwilligers twee dagen per week dagverzorging te organiseren. Dat leek me wel wat. In die tijd was dagverzorging nog geen AWBZ-voorziening. Na de warme maaltijd ging ik met een leeg sigarenkistje langs de cliënten om 15 gulden eigen bijdrage te innen. Dat geld werd vervolgens bij de directrice ingeleverd en hiervan werden alle onkosten betaald. Per dag bezochten z’n 10 tot 12 cliënten de dagverzorging. Via het

Van mijn keuze, om toendertijd bij de dagverzorging te gaan werken, heb ik nooit spijt gehad. Wat heb ik al 25 jaar een fijne werkplek. Hopelijk keert de rust in de zorg gauw weer terug, zodat iedereen die daar recht en behoefte aan heeft van deze voorziening kan blijven genieten. En ik dus ook.’ Karin, namens je collega’s van harte ­gefeliciteerd met je 25-jarig jubileum.


25-jarig jubileum Achim Pauli Achim is in 1987 begonnen als stagiaire in de Kruisberg en is daar aansluitend in 1989 ook gaan werken in de zorg, later als verzorgende. Met veel enthousiasme werkte hij lange tijd in de zorg in diverse zorgcentra. De afgelopen vier jaar is Achim voornamelijk werkzaam geweest in de zorgcentra Catharina Daemen en Huize Louise. Van zorg naar keuken Via omwegen heeft zijn carrière uiteindelijk een ander wending genomen, namelijk dat van medewerker catering in de nieuwe keuken van Schuttershof. Dit doet hij net als het werk in de zorg met veel enthousiasme. Hij vindt het werken in de keuken heel leuk, dit komt volgens Achim ook omdat hij met fijne ­collega’s samenwerkt. Achim kijkt met dankbaarheid terug op de jaren die hij nu werkzaam is binnen onze stichting. En vooral de laatste jaren toen hij hulp en steun van zijn naaste collega’s erg nodig had. Zijn collega’s vertellen dat Achim iedere dag opgewekt en v ­ rolijk zijn werk doet en echt een persoon is met het hart op de juiste plek. Hij heeft altijd een luisterend oor en is heel

­ ehulpzaam. Achim is een collega met wie we graag nog vele b j­aren willen samenwerken. Achim, namens je collega’s van harte gefeliciteerd met je 25-jarig jubileum.

39

Jubilarissen Jubilea 12,5 jaar in dienst 01-04-14 16-04-14 01-05-14 01-05-14 01-05-14 01-05-14 01-05-14 01-05-14 13-05-14 16-05-14 01-06-14 17-06-14 17-06-14 24-06-14

Somers e/v de Weerd, Annemarie Bosch, Monique Hondo e/v van den Heuvel, Joseiline Haustermans, Carolina Curfs e/v Darding, Eveline Boom e/v Spobeck, Lily Schepers e/v Goossens, Fien Pluis, Luc Geel e/v Weinreich, Marian Coehoorn e/v van den Berg, Annetta Buining e/v Tylkowski, Emmie Franz, Lucia Pol, Angelique Buijsers, Asha

Vroenhof Aan de Bleek Schuttershof Bronnenhof Vroenhof Vroenhof Ave Maria Ave Maria Huize Louise Vroenhof Pius Schuttershof Hoensbroek Elvira

Afdelingsassistent Verzorgende IG Verzorgende IG Verzorgende IG Afdelingsassistent Afdelingsassistent Voedingsassistent Verzorgende IG Afdelingsassistent Verzorgende Verzorgende IG/AVZ Verzorgende IG Verzorgende IG Verpleegkundige/AVZ

Huize Louise Leontine Catharina Daemen Schuttershof Huize Louise

Verzorgende IG Gastvrouw Verzorgende IG/AVZ Medewerker catering Afstemmer van Zorg

Schuttershof

Gastvrouw

Jubilea 25 jaar in dienst 01-04-14 26-04-14 08-05-14 01-06-14 01-06-14

Peters e/v de Jong, Karin Spijker e/v Spinder, Ellen Godderij e/v van der Steenstrae, Katja Pauli, Achim Bloebaum e/v Zautsen, Mientje

Jubilea 40 jaar in dienst 01-04-14

Boonstra, Hanny


In/uit dienst In dienst

40

Locatie Elvira Elvira Hoensbroek Schuttershof 't Brook Leontine Bronnenhof Emmastaete Ave Maria Elvira Elvira Elvira Elvira Hoensbroek Huize Louise Vroenhof

Naam Scheepers, L.M.M. Thijssen, E.A. Hollands e/v Suppers, L.J.G. Stijffs, F.J.A. Mobers, R.F.P. Finken, A. Zegers, E.I.P. Huskens, S.M.R. Dieteren e/v Schröders, T.G.G. Apaydin, C. Janssen, R.C.B. Hodselmans, P.T.W. Plat, A.J.B.C. Bongers, N.J.J. Aussems, G.M.M.E. Raeven, T.M.G.

vervolg uit dienst Functie Verpleegkundige Verzorgende IG Leerling Verpleegkundige Leerling Verpleegkundige Medewerker Catering Verzorgende IG Medewerker Wens-project Verzorgende IG Afdelingsassistent Leerling Verpleegkundige Medewerker Catering Medewerker Catering Zorghulp Medewerker financiele administratie Leerling Verpleegkundige Leerling Verpleegkundige

In dienst 01-10-13 01-10-13 01-10-13 01-10-13 01-10-13 15-10-13 01-11-13 15-11-13 01-12-13 01-12-13 01-12-13 01-12-13 01-12-13 01-12-13 01-12-13 01-12-13

Uit dienst Locatie Schuttershof Ave Maria Ave Maria Ave Maria Elvira Elvira Hoensbroek Huize Louise Leontine Op den Toren Pius Schuttershof Schuttershof Schuttershof Schuttershof 't Brook 't Brook Vroenhof Vroenhof Vroenhof Leontine Vroenhof Hoensbroek Schuttershof Aan de Bleek Ave Maria Ave Maria Elvira Elvira

Naam Functie Misere, W.C.W. Verzorgende IG Rietbergen, E.H.M. Helpende Theunissen, J.W.E. Helpende Bomers e/v Heugen, B.M.H. Medewerker Catering Crutzen, F.S.A. Activiteitenbegeleider Pergens, A. Zorghulp Receptionist Goessen, K. Velraeds, M.W.A. Medewerker Catering Boeren e/v Voncken, G.M. Verpleegkundige Habets e/v Brasse, H.J.M. Verzorgende IG Ondrejka, V.V.M. Verzorgende IG Niggebrugge, L.C. Fysiotherapeut Poolen, H.C.C. Fysiotherapeut Rozema e/v Piras, R.G.L. Medewerker Catering Gerritsen, J.M.P. Verpleegkundige Peters, J. Afdelingsassistent Lucassen, J.M.H. Keukenassistent Laeven, N.F.A. Medewerker Catering Coolen, M.E.M.L. Verpleegkundige El Badaz, N. Voedingsassistent Finken, A. Verzorgende IG Janssen e/v Mourmans, N.F.L.M. Afdelingsassistent Ridderbeks e/v Knops, B.H.M. Medewerker financiële administratie Gubbels, R.J.P. Leerling Verzorgende IG Dohmen e/v Oranje, S.C.G.J. Verzorgende IG Werf, K.J.M. van der Medewerker Catering Huntjens, L.M.A. Zorghulp Stollman, N. Helpende Wijn, J.R.J.C. RvE-manager

Uit dienst 15-10-13 31-10-13 31-10-13 31-10-13 31-10-13 31-10-13 31-10-13 31-10-13 31-10-13 31-10-13 31-10-13 31-10-13 31-10-13 31-10-13 31-10-13 31-10-13 31-10-13 31-10-13 31-10-13 31-10-13 14-11-13 14-11-13 21-11-13 21-11-13 30-11-13 30-11-13 30-11-13 30-11-13 30-11-13

Locatie Emmastaete Emmastaete Hoensbroek Hoensbroek Huize Louise Leontine Op den Toren Pius Pius Schuttershof Schuttershof Schuttershof Schuttershof Vroenhof Vroenhof Ave Maria Schuttershof Vroenhof Aan de Bleek Ave Maria Ave Maria Bronnenhof Elvira Elvira Elvira Emmastaete Emmastaete Emmastaete Hoensbroek Hoensbroek Hoensbroek Leontine Op den Toren Pius Pius Pius Schuttershof Schuttershof Schuttershof Schuttershof Schuttershof Schuttershof Schuttershof Schuttershof Schuttershof Schuttershof Schuttershof 't Brook 't Brook Vroenhof Vroenhof

Naam Faber, C.M. Olberts, S.C.J. Grau, S. Roemgens, H.C.J. Coenraad e/v Elmendorp, A.R. Knapen, A.M. Berk, R.D. van den Wanrooij, C.J.M. van Bruls, A.E.A. Ho, K.Y. Coolegem, E.C.J.M. Rijndorp e/v van Ballekom, C. Gijbels e/v Eerdekens, M.J.E. Mbambi, N. Buijdij, C.H.E. Laar e/v Lambrichts, E.M.H. van Rouvroije, V.J.H. Knols, S.A.P.M. Wagenaar, W.C. Goor, R.A.H.M. van den Heijnen, J.B.A. Kamp, J.M.C. op den Janssen e/v Bos, H.M.L. Smeets, L.G.R. Jacobs, H.J. Hoek, L.N. van der Hendrikx, T. Daskaloudis, A.D.H. Keldermann, P.A.A. Hoebergen, W.J.C. Leuven, J.A.W.E. Driessen, M.C. Rijken e/v In de Braekt, E.M. Huynen, C.J.G. Seek, P.R. Clement, S. Burik, G.J.A. van Brummans, E.H.J. Lonij, M.M.A. Kortz, S. Mulken, E. van Lintel Hekkert, F. te Frissen, D.J.W. Colson, J. Hiemstra, G.G. Herrmann e/v Nolten, R.H. Poels, A.M.J. Pantke, D.D.A. Boers, I. Terwint, D.M.W. Huntjens e/v Hermans, M.H.J.

Functie Medewerker Catering Verpleegkundige Administratief medewerker Bedrijfseconomisch medewerker Medewerker Catering Verzorgende IG Afdelingsassistent Helpende Verzorgende IG Psycholoog RvE-manager Verzorgende IG Verzorgende IG Helpende Medewerker Catering RvE-manager Arts Receptionist Zorghulp Fysiotherapeut RvE-manager Helpende Activiteitenbegeleider Bewegingsagoog Medewerker onderhoud Medewerker Catering Verzorgende IG Zorghulp Administratief medewerker Applicatiebeheerder Manager Vastgoed & Facilitaire zaken Helpende Zorghulp Afdelingsassistent Helpende Verzorgende IG Bewegingsagoog Bewegingsagoog Bewegingsagoog Fysiotherapeut Fysiotherapeut Fysiotherapeut Fysiotherapeut Fysiotherapeut Verzorgende IG Verzorgende IG Verzorgende IG/ Afstemmer van Zorg Afdelingsassistent Bewegingsagoog Helpende Verzorgende IG

Zorgcentra: Aan de Bleek Schinveld | Ave Maria Geulle | Bronnenhof Brunssum | ‘t Brook Voerendaal Catharina Daemen Brunssum | Elvira-Leontine Amstenrade | Emmastaete Brunssum | Huize Louise Brunssum Op den Toren Nuth | Pius Hoensbroek | Schuttershof Brunssum | Vroenhof Houthem-Valkenburg aan de Geul

Uit dienst 30-11-13 30-11-13 30-11-13 30-11-13 30-11-13 30-11-13 30-11-13 30-11-13 30-11-13 30-11-13 30-11-13 30-11-13 30-11-13 30-11-13 30-11-13 14-12-13 14-12-13 16-12-13 31-12-13 31-12-13 31-12-13 31-12-13 31-12-13 31-12-13 31-12-13 31-12-13 31-12-13 31-12-13 31-12-13 31-12-13 31-12-13 31-12-13 31-12-13 31-12-13 31-12-13 31-12-13 31-12-13 31-12-13 31-12-13 31-12-13 31-12-13 31-12-13 31-12-13 31-12-13 31-12-13 31-12-13 31-12-13 31-12-13 31-12-13 31-12-13 31-12-13

Cicerone maart 2014 web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you