Page 1

1

CliĂŤntinformatie


De cliënteninformatie van Cicero Zorggroep bestaat uit drie delen. Deel 1: Deel 2: Deel 3:

Algemene informatie Locatiespecifieke informatie per zorgcentrum Informatie over wet- en regelgeving, financiën en verzekeringen, beleid en procedures

Welkom!

Deze brochure is deel 2: Locatiespecifieke informatie zorgcentrum Aan de Bleek

Inhoudsopgave

2

pagina

Welkom in zorgcentrum Aan de Bleek! 3 Algemene informatie over Aan de Bleek 3 • Zorgdiensten van Aan de Bleek 4 • Adresgegevens 4 Verhuizen naar en wonen in Aan de Bleek 5 • Huisregels 5 • Zorgleveringsovereenkomst 5 Indeling van het zorgcentrum 6 • Indeling van uw appartement 6 • Telefoon en internet 8 Medische en farmaceutische zorg 8 Zorgverlening binnen Aan de Bleek 9 Huishoudelijke/dagelijkse gang van zaken, maaltijden en drank 11 • Maaltijden 11 • Koffie en thee 12 • Huishoudelijke zaken 12 Bezoekers 13 Activiteiten 13 Vrijwilligers 14 Geestelijke verzorging 14 Receptie: wat doet de receptie voor u en wat zijn de openingstijden 15 Servicediensten 16 • De recreatiezaal 16 • Kapper 16 • Pedicure 16 • Verjaardagen 17 • Wasverzorging 17 • Wens, idee of ongenoegen? 17 Technische zaken en sleutels 18 Veiligheid: Calamiteitenregelingen/brandpreventie 19 Cliëntenraad 21 Vertrouwenspersoon 22 Klachtencommissie 22 Financiën en verzekeringen 22 Wettelijke vertegenwoordiging 23 Privacy 23 Bereikbaarheid, ligging en parkeren 23 Tot slot 24 2e druk, augustus 2012

Welkom in zorgcentrum Aan de Bleek! Binnenkort komt u wonen in zorgcentrum Aan de Bleek. Om uw komst zo aangenaam en gemakkelijk mogelijk te maken en u alvast wegwijs te maken in uw nieuwe omgeving, is deze ­informatiebrochure voor u samengesteld. We hopen dat u zich snel thuis zult voelen in Aan de Bleek en heten u alvast van harte welkom.

Algemene informatie over Aan de Bleek Zorgcentrum Aan de Bleek ligt in het centrum van Schinveld, één van de ­kerkdorpen van de gemeente Onderbanken. De voorzijde ligt aan de markt, waar regelmatig activiteiten plaatsvinden, zoals de wekelijkse markt en de kermis. De zijkant ligt aan de Roode Beek. Verder liggen supermarkt, ­ bakker, slager, bank, kerk, gezondheids­centrum en bushalte op loopafstand. De cliënten van zorgcentrum Aan de Bleek wonen midden in de maatschappij en de cultuur mag “gezellig dorps” worden genoemd.

3


Zorgdiensten van Aan de Bleek Zorgcentrum Aan de Bleek biedt een breed pakket van zorgdiensten* aan: • Wonen in een verzorgingshuis, in-/aanleun- of levensloopbestendige woning • Dagverzorging • Maaltijdvoorziening

Thuiszorg wordt in Schinveld verleend

• (Para)medische zorg/diensten

door Cicero Thuis.

• (Para)medische zorg aan huis *Voor uitleg van de zorgdiensten: zie deel 1 van de cliënteninfo “Algemene informatie” Cicero Zorggroep, of kijk op www.cicerozorggroep.nl

Verhuizen naar en wonen in Aan de Bleek Verhuizen naar een zorgcentrum is vaak een grote stap. We doen ons best ervoor te zorgen dat u zich snel op uw gemak voelt bij ons.

Huisregels Binnen Aan de Bleek is een aantal huisregels vastgesteld, die nodig zijn ­ om bijvoorbeeld dagelijks zaken goed

Praktisch gezien is er een groot aantal

te laten verlopen of om de veiligheid te

zaken dat geregeld moet worden. Hier-

waarborgen. Wij vragen u dan ook deze

bij valt te denken aan het opzeggen van

huisregels te respecteren.

overeenkomsten van telefoon, huur, gas, elektra en water (het noteren van de standen).

De huisregels zijn in deze brochure in paarse kaders weergegeven.

Ook het uitschrijven bij uw oude

4 Deze infobrochure heeft voor­namelijk betrekking op het wonen in het zorgcentrum. Wanneer u interesse heeft in andere zorgdiensten die ­ ­hierboven worden genoemd, neemt u dan contact op met de receptie van Aan de Bleek, T 045 - 525 31 31.

Adresgegevens

5

gemeente en het sturen van adres­ ­

Zorgleveringsovereenkomst

wijzigingen aan het Bevolkingsregister

Met iedere cliënt wordt voor het in

van de gemeente Schinveld en aan

gebruik nemen van het appartement ­

uw ziektekostenverzekering, huisarts,

een zorgleveringsovereenkomst geslo-

Groene Kruis, tijdschriften en dag­

ten, waarin de rechten en plichten op

bladen, uw eventuele kerkgenootschap,

het gebied van zorg- en dienstverlening

verenigingen, Pensioenfonds, Sociale

van zowel de zorgaanbieder als de

verzekeringsbank, familie, vrienden en

­cliënt beschreven zijn.

kennissen, enzovoorts mag niet ver­

Deze zorgleveringsovereenkomst wordt

geten worden.

van te voren met u besproken.

Tot slot het regelen van de verhuizer en

De zorgleveringsovereenkomst wordt

de inrichting van uw appartement.

zowel door de zorgaanbieder als door

Zorgcentrum Aan de Bleek

T 045 - 525 31 31

Met vragen kunt u terecht bij de

de cliënt ondertekend. Om de onder­

A ge Water 1

F 045 - 525 18 31

­RvE-manager van het zorgcentrum.

tekening volgens de geldende regels

6451 CB Schinveld

E receptie.aandebleek@cicerozorggroep.nl I www.cicerozorggroep.nl

te laten verlopen is het noodzakelijk Wij vertrouwen erop dat u bij uw

dat u een geldig identiteitsbewijs

verhuizing de rust van de andere ­

kunt overleggen.

­cliënten respecteert.


Indeling van het zorgcentrum Het zorgcentrum heeft drie woonlagen. Per woonlaag wonen er 18 cliënten. Op de

heidsoverweging een antislipmatje en

dat de ramen worden schoongemaakt

begane grond bevinden zich de recreatiezaal, receptie, kapel en de ruimte voor

trekker voor de douche aan te schaffen.

en eveneens bij storm, de zonwering

de dagverzorging.

Het

omhoog blijft.

Aan de wand naast de lift van de recreatiezaal bevindt zich uw brievenbus.

­geplaatst.

toilet

is

op

seniorenhoogte

Deze is voorzien van het nummer van uw appartement. De receptioniste zal alle

De radio en televisie kunt u aansluiten

voor u bestemde binnengekomen post in deze brievenbus deponeren. Omwille van

Aan de buitenkant van de ramen

op de daarvoor aan­wezige voorzienin-

de privacy bent uzelf (of uw familie) verantwoordelijk voor het leegmaken van

­bevindt zich de zonwering, zogenaam-

gen. Zorgcentrum Aan de Bleek is

de brievenbus.

de screens, die u van binnenuit kunt

­aangesloten op de kabel. Hieraan zijn

Indien u daartoe niet meer in staat bent, en er is geen familie, dan kunt u­

bedienen. Wij verzoeken u vriendelijk ­

voor u kosten verbonden (zie bijlagen

hieromtrent afspraken maken met de verzorging.

ervoor zorg te dragen dat op dagen

bij uw zorgleveringsovereenkomst).

Wanneer u een abonnement op een krant heeft wordt deze wél op uw appartement bezorgd.

Er

bestaat

bezwaar ­ houden

6

tegen van

Indeling van uw appartement

aan een harde vloerbedekking, ­ zoals

huisdieren

Het

Novilon.

­appartement.

appartement

bestaat

uit

een­

woon-/slaapgedeelte en een badkamer,

honden

geen het

kleine

op

en

uw Voor

katten

In het keukenblokje bevindt zich een

hebben wij tot onze

wasbak bevinden.

koelkast (met diepvriesvakje) en, in­dien

spijt

De woonruimte, die in schone staat

gewenst, een kookplaatje met tijd­

modatie.

wordt opgeleverd, kunt u vrijwel naar

schakelaar. U kunt dit eventueel verder

houden van andere

eigen wensen inrichten.

uitbreiden met een koffiezetapparaat, ­

huisdieren verzoeken

Om -indien nodig- een goede ver­

magnetron of andere huishoudelijke

wij u van tevoren te

zorging mogelijk te maken, adviseren

apparatuur. Behalve de verlichting in de

overleggen met het

wij u een eenpersoons seniorenbed op

badkamer en voor het keukenblok, dient

management.

wieltjes of een elektrisch hoog-laagbed

u zelf te voorzien in de verlichting. Ver-

u er ook aan indien

te plaatsen.

nieuwing van gloeilampen bij uw eigen

u afwezig bent uw

De vitrage, overgordijnen en vloer­

ver­lichting zijn voor eigen rekening.

­huisdieren door fami-

waarin zich de douche, toilet en een

bedekking zijn voor eigen rekening,

geen

accom­

Voor

het

Denkt

lie of kennissen te

waarbij wij uit hygiënisch en veilig-

Bij het in gebruik nemen van het

heidsoogpunt de voorkeur geven

apparte­ment adviseren wij u uit veilig-

­laten verzorgen.

Vervolg op pagina 8

7


Telefoon en internet

kunt u (t.z.t.) tegen betaling gebruik

hiervoor bij de apotheek. Uiteraard

tinentiemateriaal

Indien u dit wenst, kunt u een eigen

maken van een internetaansluiting. ­

kunnen wij, na overleg met u, de ­

sprake komen.

telefoon laten aansluiten. De voor­ ­

Voor kosten zie bijlagen van uw zorg­

gehele medicatieverstrekking, inclusief

ziening hiervoor is aanwezig. Tevens

leveringsovereenkomst.

afhandeling

van

receptuur,

van

kan

dan

ook

ter­

u

Voor algemene medische en/of ver­

overnemen. Hiertoe hebben wij af­ ­

zorgingstechnische problemen, kan de

spraken gemaakt met de huisartsen

verzorging een beroep doen op een

en de apotheek uit het gezondheids­

m ­ edisch adviseur.

centrum.

Dit is een specialist ouderengenees­

Deze apotheek levert ons wekelijks

kunde (voorheen verpleeghuisarts), die

-of zonodig dagelijks- alle door u

werkzaam is voor Cicero Zorggroep.

­benodigde medicijnen. Gezien het belang van dit onderwerp zal de verzorging u hierover uitgebreid informeren. Eventueel benodigd incon-

8

9

Medische en farmaceutische zorg Om de medische zorg voor haar bewoners op een efficiënte manier te kunnen realiseren, heeft zorgcentrum Aan de Bleek afspraken gemaakt met het gezondheidscentrum te Schinveld.

Zorgverlening binnen Aan de Bleek Het zorgteam is het eerste aanspreekpunt voor cliënten en familie. Het is belangrijk om een vertrouwensband met cliënten te ontwikkelen. Binnen elk team is een afstemmer van zorg werkzaam. Deze begeleidt de cliënt gedurende de opname, draagt zorg voor continuïteit van de uitvoering van het zorgleefplan en is ­ eerste aanspreekpunt voor de cliënt. De teams vallen onder verantwoordelijkheid van de ­RvE-manager.

Hierin zijn o.a. de huisartsen, de praktijk

men is de huisarts snel hier en indien

voor fysiotherapie en de apotheek

nodig bent u ook snel in de praktijk.

­gevestigd.

Het blijft natuurlijk altijd uw goed recht

Het zou wenselijk zijn wanneer u één

om uw eigen huisarts te handhaven.

In zorgcentrum Aan de Bleek zijn ruim

de zogenaamde verzorgenden IG. IG

van de huisartsen, verbonden aan het

In feite bent uzelf verantwoordelijk voor

30 medewerkers werkzaam, waarvan

betekent Individuele Gezondheidszorg.

gezondheidscentrum kiest. Bij proble-

het medicijngebruik en de handelingen

het merendeel in de verzorging. De

De

meesten hiervan zijn gespecialiseerd,

om

verzorgenden een

aantal

IG

zijn

bevoegd

verpleegtechnische Vervolg op pagina 10


handelingen te verrichten. Eén van ­

het opnamegesprek zult u met haar

deze verzorgenden (IG) zal voor u

kennismaken en zij zal u hieromtrent

fungeren als aanspreekpunt. Tijdens ­

verder informeren. Aangezien zorgcentrum Aan de

Oproepinstallatie

10

Huishoudelijke/dagelijkse gang van zaken, maaltijden en drank

Bleek

door

de

Aan de wand naast de badkamer

leidingscentra

bevindt zich een oproepinstallatie,

leerbedrijf ­

die in verbinding staat met een draadloze halszender. Door middel

als

wordt

regionale een

op­

erkend

aangemerkt,

Maaltijden rond

teren. Uiteraard u hierbij gaarne assis­

zijn er regelmatig stagiaires aan-

het middaguur aan u verstrekt op het

kan met elk dieet ­ rekening worden

wezig voor een bepaalde ­periode.

appartement. Indien gewenst bestaat ­

­gehouden.

van een van deze oproepmogelijk-

Hoewel wij begrip hebben voor

ook de mogelijkheid om deze met

U

heden kunt u een beroep doen op

uw wens om zoveel mogelijk door

enige andere bewoners gezamenlijk

broodmaaltijd en eventuele andere ­

de verzorging.

dezelfde medewerker verzorgd en

te gebruiken in de recreatiezaal.

“lekkere hapjes”. U kunt zelf bepalen

Wij adviseren u omwille van uw

begeleid te worden, willen wij uw

Ook zijn wij bereid u deze maaltijd op

of u of uw relaties hiervoor de be­ -

eigen veiligheid de halszender ­

medewerking

een later tijdstip te serveren. Hiervoor

no­digde boodschappen willen doen.

steeds

te

deze studenten de kans te geven

kunt u de verzorging raadplegen.

Als u hiertoe zelf niet meer in staat

hebben. De verzorgende zal u ­

om in zorgcentrum Aan de Bleek

U kunt uw warme maaltijd s­ amenstellen

bent en u heeft geen familie of

­uitleggen hoe het oproepsysteem

te groeien tot volwaardige ver­

aan de hand van een ­keuzemenukaart.

kennissen, dan kunnen wij u hierbij ­

werkt.

zorgenden.

Mocht u hierbij hulp nodig hebben, dan

­behulpzaam zijn.

binnen

handbereik

vragen

om

ook

De

warme

zijn er ook vrijwilligers aanwezig die maaltijd

wordt

dient

zelf

te

voorzien

in

Vervolg op pagina 12

uw

11


Bezoekers U bent geheel vrij zelf te bepalen

dan gebruik maken van onze voordeur-

wanneer ­

bel. Wij verzoeken u vriendelijk dit

en

welk

bezoek

u

wilt

ont­ ­ vangen. Tussen 18.00 en 8.30 uur

ook door te geven aan uw v ­ isite .

zijn de buitendeuren gesloten. U kunt

De verzorgende zal u uitleggen hoe dit

Wij laten u geheel vrij betreffende het

dan wordt geregeld. Aangezien de

inrichten en aankleden van het apparte-

broodmaaltijd niet door Aan de Bleek

ment. Wilt u er echter rekening mee

wordt geleverd ontvangt u hiervoor

houden dat de medewerkers geen

maandelijks een door de overheid

(waardevolle) beeldjes e.d. op de ­kasten

­vastgestelde vergoeding via uw bank-

en tafels mogen afstoffen.

Activiteiten In de recreatiezaal worden activiteiten aangeboden. Op het ­informatie­bord in de recreatiezaal en op iedere etage kunt u lezen w ­ anneer welke activiteit plaatsvindt.

kleine

De activiteitenbegeleidster zal, binnen

organiseerde activiteiten. In bijzondere

(oplaadbare) stofzuiger aan te schaffen,

één week na uw komst, kennis met

­omstandigheden kan zij regelen dat er

Koffie en thee

voor

u komen maken. Aan haar kunt u

met u individuele activiteiten worden

In de recreatiezaal krijgt u gratis koffie

werk­zaamheden. Daarnaast bestaat de

verdere informatie vragen over de ge­­

afgesproken.

en thee.

­mogelijkheid dat er extra schoonmaak-

12 of girorekening.

Wij

adviseren uw

u

om

tussentijdse

een

schoonmaak­ -

werkzaamheden plaatsvinden. Hieraan

Huishoudelijke zaken

zijn voor u extra kosten verbonden.

Ten behoeve van de schoonmaakfunc-

Ook de glasbewassing is uitbesteed

ties heeft zorgcentrum Aan de Bleek

aan derden. Een aantal malen per jaar

een overeenkomst afgesloten met een

worden

extern schoonmaakbedrijf.

Uiteraard staat het u vrij om zelf ­

Volgens

een

bepaald

werkschema

de

ramen

schoongemaakt.

­tussentijds de ramen te laten reinigen.

wordt uw appartement eenmaal per

Voor

week, op een vaste dag, schoonge-

vitrage en overgordijnen bent uzelf

maakt.

­verantwoordelijk.

Het is belangrijk te weten dat uzelf voor de schoonmaak in de kasten en koelkast verantwoordelijk bent.

het

(laten)

reinigen

van

de

13


Vrijwilligers Tegenwoordig zijn vrijwilligers een niet te missen, waardevolle aan­ vulling op de professionele hulpverleners. Zorgcentrum Aan de Bleek verkeert in

Wij hopen dat u nét zoals wij, hun

de gelukkige omstandigheid een groot

­belangrijke bijdrage aan de professio-

aanbod van deze onbetaalde krachten

nele zorgverlening weet te waarderen.

in huis te hebben. Zij ondersteunen veelal bij de dagelijkse activiteiten.

14

Geestelijke verzorging

De brochure geestelijke verzorging is als bijlage toegevoegd.

Enkele dagdelen per week is een geestelijk verzorger in zorg­ centrum Aan de Bleek aanwezig.

Wilt u een moment van bezinning,

Indien u behoefte heeft om zaken van levensbeschouwelijke aard, ongeacht uw geloof, te bespreken, dan kunt u altijd via de verzorging of de receptioniste een afspraak maken.

einde van de recreatiezaal bevindt.

Uiteraard

staat

het

u

vrij

dan kunt u altijd gebruik maken van de bezinningsruimte, die zich aan het

Receptie: wat doet de receptie voor u en wat zijn de openingstijden De receptioniste is dagelijks aanwezig van 8.30 uur tot 18.00 uur. Deze tijd wordt ingevuld door twee diensten. Het is wellicht goed te weten dat de werkzaamheden van de receptionistes zich niet alleen ­ ­beperken tot baliewerk en telefoonverkeer.

Iedere donderdagavond om 19.00 uur wordt er in de open verbinding tussen

De receptioniste fungeert deels als

ziet haar niet achter de receptiebalie,

bezinningsruimte en recreatiezaal een

gastvrouw,

van

ben dan zo vrij om op het daarvoor

H. Mis opgedragen.

bewoners en bezoekers een dienst­ ­

­bestemde belletje te drukken, dat zich

Deze dienst is ook toegankelijk voor

verlenende functie heeft.

op de balie bevindt.

om­ niet-bewoners. Mocht u hiertoe niet

die

ten

behoeve

Naast het serveren van koffie en

gees­ telijken of voorgangers uit uw

meer in staat zijn, dan kunt u de

andere drank, ondersteunt zij bij het

Wanneer u vragen heeft of informatie

eigen ­ vertrouwde omgeving hier te

H.

eten in de recreatiezaal.

wilt kan de ­recep­tioniste u behulpzaam

­ontvangen.

appartement ontvangen. U kunt dit ­

Wanneer u of uw bezoek een beroep

zijn of u verwijzen naar de juiste

­kenbaar maken bij de verzorging.

willen doen op haar diensten en u

­personen of ­instanties.

Communie

desgewenst

op

uw

15


Servicediensten De recreatiezaal

Verjaardagen

Wasverzorging

De recreatiezaal mag u beschouwen

Wanneer u jarig bent kunt uzelf uit

De RvE-manager zal u voor uw komst

als een gezamenlijke huiskamer en

­diverse mogelijkheden een verjaardags­

informeren over de actuele regelgeving

ontmoetingsplaats. ­

menu samenstellen. De verzorging zal

met betrekking tot de wasverzorging.

Hier

vinden

de

meeste activiteiten plaats en u kunt

u hierbij gaarne behulpzaam zijn.

er gratis koffie of thee drinken. Voor

Uiteraard kunt u bij verjaardagen,

Wens, idee of ongenoegen?

frisdranken e.d. vragen wij een ver­ ­

maar ook bij andere feestelijke aan­

Heeft u een wens, idee of bent u ergens

goeding.

gelegenheden, zoals jubilea, bezoek

niet helemaal tevreden over, dan kunt u

U mag de gehele dag gebruik maken

ontvangen en feest vieren.

dit doorgeven via het wensenformulier.

van de recreatiezaal en desgewenst

Mocht uw appartement in dat geval

Dit formulier is verkrijgbaar bij de

ook daar uw familie of bekenden

wat ruimtegebrek opleveren, dan stel-

­receptie en/of bij de zusterpost én bij

ontvangen. Uw gasten kunnen tegen ­

len wij u tegen een vergoeding de

de cliëntvertrouwenspersoon.

betaling een kopje koffie, thee, fris

ruimte ­

ter

U kunt het ingevulde formulier inleve-

­beschikking. Dit is alleen mogelijk als

ren bij de receptie. De medewerkers

er geen dagverzorging is.

van de receptie zorgen voor verdere

Dat de benodigde hapjes en drankjes,

­afhandeling.

16 of iets anders nuttigen.

van

de

dagverzorging

Kapper

Pedicure

Op de derde verdieping bevindt zich

De

van

evenals het schoon achterlaten van de

de kapsalon. De kapster is op vaste

handen en voeten gebeurt door de ­

ruimte en het glas- en serviesgoed,

dagen aanwezig. Als u gebruik wilt ­

verzorging, mits uzelf daartoe niet ­

voor uw eigen rekening zijn, lijkt ons

maken van de kapster, dan adviseren ­

meer in staat bent. U kunt hiervoor

vanzelfsprekend.

wij u een afspraak met haar te maken.

­afspraken maken met de verzorging.

Het reserveren van de ruimte van

U mag natuurlijk ook altijd gebruik

Bij enkele medische indicaties, bij­

de

­maken van uw eigen kapper.

voorbeeld diabetes, worden de kosten

­geschieden bij de receptioniste. Zij zal

van de pedicure vergoed. De medische

dan met u verdere afspraken maken

indicatie dient u aan uw huisarts of

over eventuele benodigdheden en u

­specialist te vragen.

­informeren over de kosten.

normale

nagelverzorging

In zorgcentrum Aan de Bleek komt een vaste pedicure voor bewoners met een medische indicatie.

dagverzorging

dient

vooraf

te

17


Veiligheid: Calamiteitenregelingen/ brandpreventie

Technische zaken en sleutels Storingen

Brandpreventie/roken in het zorgcentrum

Indien er iets defect raakt in uw

Sleutels/toegang tot het gebouw

appartement, dan kunt u dit melden ­

De toegang tot het gebouw geschiedt

én gevoelige rook- en brandmelders. Andere

veiligheidsvoorzieningen

brandwerende

of

en

brandvertragende

aan een medewerker zorg of bij de

via de centrale hoofdingang aan de

In het hele zorgcentrum is

receptie. Zij zullen dan zorg dragen ­

voorzijde. Deze deuren zijn geopend

een rook­verbod van kracht,

en zeer veilig. De overheid én de lokale

voor ­ afhandeling door de technische

van 8.30 tot 18.00 uur.

­ itzondering van uw eigen met u

brandweer zien hier nauwgezet op toe.

dienst.

Indien de deur gesloten is dient u aan

­appartement en de rookruimte.

Tevens is nagenoeg iedere medewerker

Voor het herstellen van storingen

te bellen.

materialen maken dit systeem compleet

geschoold in bedrijfshulpverlening en

aan uw eigen spullen, bijvoorbeeld

U wordt verzocht niet te roken op mo-

in dit kader vinden er enkele keren

televisie, radio, enzovoorts ­

Bij het betrekken van het apparte­ -

menten van verzorging of onderhoud

per

bent uzelf verantwoordelijk.

ment ontvangt u een sleutel van

van uw appartement.

aan­ gekondigde oefeningen plaats. Dit

uw

Het is niet toegestaan tijdens of na het

gebeurt in goede samenwerking met ­

roken de voordeur van uw appartement

de bedrijfshulpverlening van onze orga-

rolstoelen, dient te geschie-

open te zetten. Uw medebewoners en

nisatie en de plaatselijke brandweer.

den door de desbetreffende

medewerkers kunnen hier namelijk

Dat hierbij vooral de hulpbehoevende

18 Het onderhoud van hulp­ middelen, zoals rollator en

leveranciers.

appartement, ­

evenals

van

­brievenbus.

U wordt verzocht aan de sleutels

uw

jaar

aangekondigde

en

niet-­

­hinder van ondervinden.

en ook mindervalide ouderen speciale

géén naam of adres te bevesti-

Het gehele zorgcentrum, óók uw appar-

aandacht krijgen, is vanzelfsprekend.

gen. De kosten voor nieuwe

tement, is voorzien van hoogwaardige

sleutels bij verlies zijn voor rekening van de cliënt.

Vervolg op pagina 20

19


Belangrijke zaken bij calamiteiten

maakt in de (verplichte) vlamdoven-

Afwezigheidsmelding

Blijf vooral kalm en voorkom paniek.

de afvalemmer, zie er dan op toe dat

In feite kunt u gaan en staan waar en wanneer u dat zelf wilt.

• Waarschuw onmiddellijk de dienst­-

alle peuken goed gedoofd zijn.

Indien u langer dan een dagdeel afwezig bent verzoeken wij u echter dit door

doende medewerker door op de

• Breng in geen geval grendels, haken

te geven aan de verzorging en de receptie. Zodoende kan er zonodig rekening

alarmering te drukken.

en andere sloten op de binnenkant

worden gehouden met de warme maaltijd en de eventuele medicatie.

• Houd ramen en deuren gesloten.

van de toegangsdeur van uw

Indien u ná 18.00 uur thuiskomt, gelieve dan op de bel bij de voordeur

• Maak nooit gebruik van de lift in

appartement aan.

te drukken.

geval van brand!

• Zorg dat u voldoende bewegings-

Bent u langdurig afwezig, bijvoorbeeld door vakantie of een ziekenhuis­

• Is de brand gering van omvang,

ruimte hebt in uw appartement.

opname, dan kunt u met de verzorging afspreken wie in deze tijd wél of niet op

probeer deze dan te doven met

Vermijd obstakels en zet uw

het appartement mag komen.

bijvoorbeeld een natte doek.

appartement niet te vol met

• Volg stipt de instructies op die u

meubelstukken enz.

krijgt van de medewerkers en de

• Zet bij het naar bed gaan

brandweer.

en bij het verlaten van

• Indien u uw appartement, afdeling

uw

20 of het zorgcentrum moet verlaten

• Indien u gebruikte asbakken leeg-

appartement

uw

TV uit (d.m.v. de knop

Cliëntenraad

21

verneemt u dit van de medewerkers

aan

of de brandweer. Dit gebeurt onder

toestel NIET “stand by” staan.

begeleiding.

• Zet geen bloemen of planten op

• Ga nooit richting brand of terug naar

uw TV.

uw appartement om nog iets op

• Zorg voor voldoende verlichting

te halen.

in uw appartement.

Maandelijks hebben zij overleg met de

over de cliëntenraad, dan kunt u zich in

• Plaats geen bloemen, planten,

leiding over diverse organisatorische

verbinding stellen met de voorzitter.

Tips ter voorkoming van calamiteiten

kapstokken, meubelstukken of

vraagstukken, bijvoorbeeld maaltijd-

­Tijdens het intakegesprek wordt u over

rollators op de gangen. Hierdoor

voorziening, activiteiten, uw veiligheid

dit onderwerp nader geïnformeerd.

• Rook nooit in bed.

kunnen gevaarlijke situaties ontstaan.

en

• Laat geen kaarsen of waxinelichtjes

• Sluit uw appartementdeur af

Eveneens kunnen zij gevraagd en

Als bijlage ontvangt u de folder van

op uw appartement branden.

wanneer u uw appartement verlaat.

­ongevraagd de leiding adviseren.

de cliëntenraad van Aan de Bleek.

• Bewaar nooit spiritus, vlekkenwater,

Voorkom diefstal.

Van ieder overleg worden er notulen

wasbenzine of andere licht ontvlam-

• Treft u verdachte personen in of rond

gemaakt, die u in een verkorte versie,

Naast de lokale raden heeft Cicero

bare materialen in uw appartement.

het gebouw aan, waarschuw dan

maar met grote letters, in uw brieven-

Zorggroep een Centrale Cliëntenraad, ­

meteen de dienstdoende medewerker

bus krijgt bezorgd.

waarin vanuit iedere lokale raad een

via het alarm.

Wilt u persoonlijke informatie van en

persoon zitting heeft.

de

TV),

laat

het

De algemene belangen van de bewoners in zorgcentrum Aan de Bleek worden behartigd door de cliëntenraad. De cliëntenraad bestaat uit vijf personen, die uit en door de bewoners en hun relaties is samengesteld.

organisatorische

veranderingen.


Vertrouwenspersoon

Wettelijke vertegenwoordiging

Binnen Aan de Bleek is een vertrou-

­geven en ondersteunen bij het zoeken

Wanneer u zelf niet (meer) in staat

­voorkomende situaties behartigt.

wenspersoon

ver-

naar c.q. bemiddelen bij een oplossing.

bent om over uw eigen (medische)

Verdere

zelfstandig

Uiteraard is de RvE-manager ook te

situatie ­

vertegenwoordiging treft u aan in ­

en onbevooroordeeld, conform een

­allen tijde bereid u te ontvangen om, in

treedt een (wettelijk) vertegenwoor­

deel

­reglement. Als taken heeft de vertrou-

geval van onvrede of klachten, samen

diger

Cicero Zorggroep.

wenspersoon het opvangen en melden

naar een passende oplossing te zoeken.

van signalen van onvrede, het vaststel-

Tijdens het intakegesprek wordt u nader

len van de inhoud van de onvrede en

over dit onderwerp geïnformeerd

Privacy

wat de cliënt ermee wenst te bereiken.

Als bijlage ontvangt u de folder van de

Alle medewerkers van zorgcentrum

Verder kan hij advies en voorlichting

vertrouwenspersoon van Aan de Bleek.

Aan de Bleek zijn verplicht te voldoen

benoemd.

trouwenspersoon

werkt

De

Advies en bijstand

Wanneer u het moeilijk vindt om iemand aan te spreken op zijn verantwoordelijkheden of wanneer u advies wilt inwinnen, dan kunt u zich te allen tijde laten bijstaan. Uw adviseur kan bijvoorbeeld aanwezig zijn bij het gesprek en/of u helpen bij het op schrift stellen van uw klacht. Advies en bijstand kunnen worden verleend door de vertrouwenspersoon.

De folder “Heeft U

Deze klachtenregeling is van toepassing op de volgende zorgcentra: •

Zorgcentrum Aan de Bleek

Zorgcentrum Ave Maria

Zorgcentrum Bronnenhof

Zorgcentrum ’t Brook

Zorgcentrum Catharina Daemen

Zorgcentrum Elvira

Zorgcentrum Emmastaete

Zorgcentrum Huize Louise

Zorgcentrum Leontine

Zorgcentrum Op den Toren

Zorgcentrum Pius

Zorgcentrum Schuttershof

Zorgcentrum Vroenhof

klachten?

Indienen van een klacht

Een klacht kan worden ingediend door: • de cliënt; • de wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt; • de contactpersoon van de cliënt, die als zodanig bij de administratie van het zorgcentrum staat geregistreerd.

Wij verzoeken u om uw klachten of Klachten, gericht aan de klachtencommissie, dienen bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend bij:

De klachtenregeling staat open voor alle cliënten van Cicero Zorggroep, dus ook voor cliënten die (nog) thuis wonen.

Secretariaat Klachtencommissie Cicero Zorggroep t.a.v. mw. R. de Jonge-Hulshof p/a zorgcentrum Schuttershof Kochstraat 10, 6442 BE Brunssum

ontevredenheid eerst te kennen te ­

Laat

het

ons weten! Klachten­ regeling Cicero Zorg-

Toch kunnen er zich zaken voordoen, waarover u ontevreden bent.

die

uw

beslissen,

dan

belangen

in

3

informatie van

de

over

wettelijke

cliënteninfo

van

in dit kader bijzondere wensen heeft,

Wij streven ernaar uw verblijf zo goed mogelijk aan te passen aan 22 uw wensen. De commissieleden zijn tot geheimhouding verplicht en zullen alle informatie vertrouwelijk behandelen.

op,

kunnen

aan de geheimhoudingsplicht. Indien u

Klachtencommissie Vertrouwelijk

te

groep” Heeft u klachten? Laat het ons weten!

Klachtenregeling Cicero Zorggroep

treft

u

als

bijlage aan bij deel 3 ­ van de cliënteninfo,

kunt u dit altijd kenbaar maken bij de zorg. Eventuele wensen en suggesties kunnen dan worden vastgelegd in uw persoonlijk zorgleefplan. Alleen uzelf, de verzorging, medische hulpverleners en een door u aangewezen contact­ persoon hebben inzage hierin.

of kunt u opvragen bij:

Aanvullend hierop willen wij u ­attenderen op het feit dat er ­tijdens sommige

Secretariaat

activiteiten of bij speciale evenementen en f­estiviteiten, foto’s en opnames ­

Klachtencommissie

­kunnen gemaakt worden. Deze sfeerbeelden worden a ­ chteraf soms opgehangen

kunt u terecht bij de klachtencommissie

Cicero Zorggroep

als herinnering of om de gelegenheid tot bestelling te geven. Indien u niet gefoto­

Cicero Zorggroep.

T 045 - 563 74 61

grafeerd of gefilmd wenst te worden, verzoeken wij u dit vooraf aan te geven.

­geven aan de RvE-manager. Adres Landelijke Beroepscommissie Klachten: Postbus 8258 3053 RG Utrecht I www.lbkz.nl

Postbus 96 | 6430 AB Hoensbroek

Met eventuele klachten waarvan u vindt Adres Inspectie voor de Gezondheidszorg: Postbus 90137 5200 MA ‘s-Hertogenbosch I www.igz.nl

Zandbergsweg 111 | Hoensbroek

T 045 563 74 00 | F 045 563 74 90 E info@cicerozorggroep.nl I www.cicerozorggroep.nl

dat ze onvoldoende opgelost worden, Cicero folder klachtenregeling-41 1

• Wet- en regelgeving • Financiën en verzekeringen • Beleid en procedures

30-10-2008 09:38:39

Financiën en verzekeringen

Bereikbaarheid, ligging en parkeren

Voor informatie over financiën en verzekeringen verwijzen

Aan de Bleek ligt aan de markt, in het centrum van Schinveld. Op de markt kunt

wij u naar deel 3 van de cliënteninfo van Cicero Zorggroep.

u parkeren. U dient wel een parkeerschijf te gebruiken. In de A ge Water (straat) kunt u zonder parkeerschijf parkeren.

23


Tot slot Wij hopen dat wij u met dit boekje enig inzicht hebben verschaft in het reilen en zeilen binnen Aan de Bleek. Wanneer u zaken mist in deze infor­

Wij

matiebrochure, dan kunt u dit melden

Aan de Bleek prettig voor u zal zijn en

bij de receptie.

dat u zich snel thuis zult voelen.

hopen

dat

uw

verblijf

in

Bijlagen Het is belangrijk kennis te nemen van de bijgevoegde bijlagen: 1. Brochure geestelijke verzorging 2. Informatiefolder cliĂŤntenraad zorgcentrum Aan de Bleek 3. Informatiefolder vertrouwenspersoon zorgcentrum Aan de Bleek 24

4. Brandpreventie 5. Werkzaamheden schoonmaakbedrijf 6. Lijst functionarissen zorgcentrum Aan de Bleek

A ge Water 1 | 6451 CB Schinveld T 045 525 31 31 | F 045 525 18 31 E receptie.aandebleek@cicerozorggroep.nl I www.cicerozorggroep.nl

Zorgcentrum Aan de Bleek  

Zorgcentrum Aan de Bleek ligt in het centrum van Schinveld, één van de kerkdorpen van de gemeente Onderbanken. De voorzijde ligt op de markt...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you