Page 1

1

• Wet- en regelgeving • Financiën en verzekeringen • Beleid en procedures

Cicero Zorgservice

00

0900 500 9 5 (gratis)

24 /7

be re ik ba ar


De cliënteninformatie van Cicero Zorggroep bestaat uit drie delen. Deel 1: Algemene informatie Deel 2: Locatiespecifieke informatie per zorgcentrum Deel 3: Informatie over wet- en regelgeving, financiën en verzekeringen, beleid en procedures Deze brochure is deel 3: Informatie over wet- en regelgeving, financiën en verzekeringen, beleid en procedures

Inhoudsopgave

pagina

In dit boekje treft u informatie aan over financiën, verzekeringen, ­wet- en ­regelgeving in de zorg en over beleid en procedures van ­Cicero Zorggroep. Kortom, een aantal zaken dat van belang is, maar waarmee u niet ­dagelijks te maken heeft.

Het Nederlandse zorgstelsel

Wet- en regelgeving 3 Het Nederlandse zorgstelsel 3 Indicatiestelling/beschikking/verwijzing 4 Cliëntenrechten 5 Het Nederlandse stelsel van zorg en Plichten van cliënten en plichten van Cicero Zorggroep 11 (Wettelijke) vertegenwoordiging 11 welzijn bestaat uit drie wetten die voor u Arbeidsomstandigheden 12

2

Financiën en verzekeringen 17 Financiële gevolgen van het ontvangen van zorg: eigen bijdrage 17 Zorg in natura en persoonsgebonden budget (PGB) 18 Hulpmiddelen: financiering en vergoeding 19 Zorgzwaartepakketten 20 Verzekeringen: WA-verzekering, inboedelverzekering en ziektekostenverzekering 20 Beleid en procedures bij Cicero Zorggroep 21 Kwaliteitsbeleid 21 Vrijwilligers 22 Cliëntenraden: lokaal en centraal 22 Cliëntvertrouwenspersonen 23 Klachtenregeling 23 Calamiteiten 24 Kernwaarden en gedragscode medewerkers Cicero Zorggroep 25 Zorgleveringsovereenkomst/algemene voorwaarden 25 Grenzen aan zorg 26 Overplaatsing 26 Ontslag 27 Ethische aangelegenheden: wilsverklaring, reanimatie, zorg rondom levenseinde en euthanasie 27 Afkortingen

vergoed. U betaalt voor deze zorg wel

relevant zijn: de Wet langdurige zorg

een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage

(Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en

wordt berekend en geadministreerd

de Wet maatschappelijke ondersteuning

door het Centraal Administratie Kantoor

(Wmo).

(CAK).

3 De Wlz heeft betrekking op langdurige

De Zvw is verantwoordelijk voor de

intensieve zorg, thuis of in een instelling.

inhoud van het basispakket van uw

Voor een indicatie via de Wlz kunt u

zorgverzekering. De Nederlandse basis-

in aanmerking komen als permanent

verzekering is een verplichte zorg­ ver­

toezicht en 24-uur per dag zorg in de

zekering waarbij de verzekerde recht

nabijheid nodig is. Het Centrum Indica-

heeft op de dekking van het basispakket.

tiestelling Zorg (CIZ) bepaalt de Wlz-

Dit is een door de overheid samen­

indicatie. Met een Wlz-indicatie wordt

gesteld pakket met wettelijke vergoedin-

30

31 Belangrijke adressen en telefoonnummers Cicero Zorgservice CIZ Zorgkantoor Zuid-Limburg Zorginstituut Nederland CAK

Uitgave september 2016

de langdurige zorg waar u recht op heeft

gen voor allerlei zorgvormen. Zo wordt onder meer persoonlijke verzorging en verpleging vergoed. Voor een aantal vergoedingen uit het basispakket geldt een eigen bijdrage of eigen risico.

Vervolg op pagina 4


De Wmo is een wet in het kader van

huis­ houdelijke hulp of een aanpassing

Binnen de verpleging en verzorging zijn

plan (revalidatie) genoemd. Het zorg­

zorg en ondersteuning. Deze wet wordt

aan de woning. Via het Wmo-loket van

(leef)plan komt in overleg met u tot

uit­gevoerd door gemeenten in N ­ ederland

uw gemeente kunt u hulp en onder­

er momenteel 8 ZZP’s, in zwaarte oplopend van 3** (1e lijns verblijf; tijdelijke

en heeft als doel om burgers zo goed

steuning aanvragen. Gemeenten mogen

indicatie) tot en met 8 (beschermd

dossier. In het zorg(leef)plan worden

mogelijk in staat te stellen om deel te

een eigen bijdrage van u vragen voor het

wonen met zeer intensieve zorg, nadruk

afspraken gemaakt over welke verzor-

­nemen aan de samenleving. Gemeenten

ontvangen van ondersteuning, zoals

op verpleging en verzorging). ZZP 9B

ging en/of behandeling u nodig heeft,

zijn volgens de Wmo verplicht ouderen

huishoudelijke hulp. Deze bijdrage is

en 10 hebben betrekking op specifieke

en wanneer u deze zorg en/of behande-

en mensen met een beperking te

afhankelijk van uw inkomen, leeftijd

doelgroepen (resp. complexe herstel-/

ling krijgt. Door in te stemmen met

ondersteunen door het aanbieden van

en uw vermogen. Het CAK int de

geriatrische revalidatiezorg en intensief

het zorg(leef)plan geeft u toestemming

voor­ zieningen en hulp, bijvoorbeeld

eigen bijdrage.

palliatief terminale zorg).

voor de uitvoering van de handelingen

**  ZZP 1 en 2 zijn inmiddels door de

zoals vastgelegd in het plan. Het

overheid afgeschaft.

Indicatiestelling/beschikking/verwijzing

4

stand en maakt deel uit van uw cliënt-

zorg(leef)plan wordt regelmatig door Cicero Zorggroep met u of uw verte-

Om in aanmerking te komen voor zorg die vergoed wordt door de Wlz, de

Cliëntenrechten

genwoordiger geëvalueerd, en kan zo

Zvw of de Wmo, dient u een indicatie, beschikking of verwijzing te hebben.

Uw rechten als cliënt zijn onder meer

nodig

vastgelegd in de Wet op de Genees­

worden gewijzigd.

Zorg/ondersteuning

kundige

wordt vergoed door

U heeft nodig

Wordt verstrekt door

Wlz

Indicatie

met

wederzijds

goedvinden

5

Behandelingsovereenkomst,

de WGBO. Deze wet garandeert uw

Recht op informatie

CIZ

rechten ten opzichte van hulp- en zorg-

Als cliënt heeft u recht op

Arts

verleners, zoals artsen. De WGBO geldt

informatie over de aard van uw ziekte of

Gemeente

voor alle cliënten van Cicero Zorggroep

aan­doening, mogelijke onderzoeken en

die zorg ontvangen in de zin van de

behandeling, de eventuele bijbehoren-

* Niet voor alle Zvw-zorg is een verwijzing

wet. De WGBO is dwingend recht. Dat

de risico’s en mogelijke alternatieve

nodig. Raadpleeg de polis van uw zorg-

­betekent dat cliënten en zorgverleners

behandelingen. De artsen en het ver-

verzekering.

onderling geen afspraken kunnen maken

pleegkundig/verzorgend personeel van

die van deze wet afwijken. De WGBO

Cicero Zorggroep zorgen ervoor dat u

heeft betrekking op de volgende zaken:

deze informatie krijgt in begrijpelijke

Zvw Verwijzing* Wmo

Beschikking

Om in aanmerking te komen voor zorg die wordt vergoed door de Wlz, zoals

taal en zullen u de gelegenheid geven

zorg in een zorgcentrum, heeft u een in-

Het zorg(leef)plan

om vragen te stellen. Het kan handig

dicatie nodig van het CIZ. Het indicatie-

Elke cliënt van Cicero Zorggroep heeft

zijn om vóór zo’n gesprek enkele

besluit geeft aan welk soort zorg door de

een eigen, individueel zorg(leef)plan.

vragen op papier te zetten. Wellicht

Wlz betaald wordt. De indicatie is vastge-

Dit zorg(leef)plan wordt ook wel onder-

vindt u het prettig een familielid of be-

legd in een ZZP; een zorgzwaartepakket.

steuningsplan (thuiszorg) of behandel-

kende mee te nemen naar het gesprek. Vervolg op pagina 6


6

om is het belangrijk dat medewerkers

Recht op inzage

cliënten informeren, maar ook dat cliën-

Elke cliënt van Cicero Zorggroep heeft

niet aan externe artsen of medische

ten medewerkers ­ informeren, bijvoor-

een dossier. In dit dossier worden gege-

hulpverleners (behalve wanneer er

beeld over veran­deringen ten aanzien

vens over uw behandeling en gezond-

sprake is van vervanging).

van gezondheid of een gewenste veran-

heid opgenomen voor zo ver dat voor

dering van zorg. Als wij ook van u infor-

een goede hulpverlening nodig is. U

Cicero Zorggroep staat in voor de be-

matie ontvangen, kunnen we de zorg,

heeft recht op inzage in deze gegevens,

scherming van persoonlijke gegevens

diensten en b ­ ehandeling optimaal op

recht op een afschrift ervan, recht op

van cliënten, een en ander conform de

uw situatie a ­ fstemmen.

aanvulling, recht op correctie, recht op

Wet Bescherming Persoonsgegevens.

afscherming, recht op vernietiging en

Toegang tot uw persoonsgegevens

Toestemming voor behandeling

recht op verwijdering van uw gegevens.

hebben slechts die personen die recht-

Voor de uitvoering van een onderzoek

Wanneer dit aan de orde is kunt u hier-

streeks bij uw behandeling betrokken

of een behandeling hebben wij uw

toe een verzoek indienen. Wanneer uw

zijn of die daarvoor in het kader van

Deze kan u kan bijstaan of aanvullen

toestemming nodig (of die van uw ­

familieleden het dossier willen inzien,

hun werk door de raad van bestuur

waar nodig. U heeft daarnaast recht

­vertegenwoordiger). De arts beoordeelt

kan dat nadat u hen s­ chriftelijk gemach-

van Cicero Zorggroep gemachtigd zijn.

op hulp van een onafhankelijke cliënt­

of

behandeling

tigd heeft. Indien n ­ abestaanden en/of

U heeft recht om kennis te nemen van

ondersteuner. Die ondersteuner kan

­medisch zinvol is. U bent degene die

derden inzage in het dossier willen na

de op uw persoon betrekking hebbende

u helpen met informatie, advies, alge-

beslist of er wel of niet behandeld

overlijden, dienen zij hiertoe een gemo-

geregistreerde gegevens.

mene ondersteuning en bemiddeling

wordt. U heeft altijd het recht een

tiveerd verzoek bij de behandelaar in te

bij de invulling van uw zorg. Cliënt­

­behandeling of onderzoek te weigeren,

dienen. De behandelaar zal dan het

ondersteuners

onafhankelijk

of een eerder gegeven toestemming

verzoek om inzage toetsen aan (wette-

van de indicatiesteller, het zorgkantoor

in te trekken. Toestemming kunt u

lijk) vastgestelde ­ criteria en op basis

en de zorgaanbieders. De cliëntonder-

­mondeling of schriftelijk geven. Is een

hiervan bepalen of inzage toegestaan is.

steuner werkt altijd in uw belang.

behandeling eenmaal gestart, dan hoeft

Er zijn geen kosten verbonden aan

een hulpverlener niet meer voor elk

Recht op privacy

cliëntonder­ steuning. Voor meer infor-

apart onderdeel van de behandeling

Gesprekken met artsen en uw medische

matie over cliëntondersteuning kunt u

toestemming te vragen. Wanneer het

behandelingen moeten zo uitgevoerd

terecht op www.regelhulp.nl

vragen om toestemming voor een

worden dat anderen ze niet kunnen

­ingrijpende, spoedeisende behandeling

zien of horen. Gegevens uit uw dossier

Cicero Zorggroep wil graag zorg- en

niet mogelijk is, dan mag gehandeld

mogen niet zonder uw toestemming

dienstverlening op maat leveren. Daar-

worden zonder uw toestemming.

worden doorgegeven aan derden, ook

werken

een

onderzoek

of

Vervolg op pagina 8

7


Wet BOPZ

Er kunnen drie situaties aan de orde zijn:

De Wet Bijzondere Opnemingen Psychi-

• de cliënt stemt in met de opname;

atrische Ziekenhuizen (BOPZ) is van

• de cliënt toont geen bereidheid voor

toepassing op cliënten die niet vrijwillig

de opname, maar verzet zich ook niet;

zorg ontvangen of onvrijwillig in een

• de cliënt stemt niet in met de opname

instelling verblijven. De Wet BOPZ

én verzet zich hiertegen.

beschermt de rechten van gedwongen

8

opgenomen cliënten. De wet bepaalt

In de laatste twee gevallen spreken we

wanneer iemand tegen zijn zin opgeno-

van onvrijwillige opname en geldt de

men mag worden en aan welke regels

wet BOPZ. In het laatste geval kan de

hulpverleners zich dan moeten houden.

(gedwongen)

De wet BOPZ is, behalve in de GGZ en

vinden via een Rechterlijke Machtiging

de gehandicaptenzorg, van toepassing

of, in spoedgevallen door een besluit

voor de psychogeriatrische afdelingen

tot inbewaringstelling van de burge-

in het verpleeghuis en de psychogeria-

meester.

opname

toch

plaats­

9

trische verpleegunits in het verzorNa opname kan blijken dat er voor de

contactpersoon of (wettelijk) vertegen-

veiligheid van de cliënt en/of omgeving

woordiger alsook door de specialist

In de nabije toekomst wordt de wet

vrijheidsbeperkende maat­regelen nodig

ouderengeneeskunde.

BOPZ vervangen door de Wet Zorg en

zijn. Dit hoewel er altijd eerst naar alter-

afgesproken wanneer opnieuw beoor-

Dwang. Voor de zorg in een verpleeg-

natieve oplossingen wordt gezocht.

deeld wordt of de toepassing van de

gingshuis.

of verzorgingshuis wordt door het CIZ

Tevens

wordt

vrijheidsbeperkende maatregelen nog

(Centrum Indicatiestelling Zorg) een

Pas na overleg met de eerste contact-

indicatie voor deze zorg vastgesteld.

persoon of de (wettelijk) vertegenwoor-

Als een cliënt volgens het CIZ psycho-

diger van de cliënt en de specialist

Alleen in acute noodsituaties mag hier-

geriatrische zorg nodig heeft, dan

ouderengeneeskunde mogen vrijheids-

van in overleg met de specialist oude-

vraagt het CIZ of de cliënt instemt

beperkende

toegepast

rengeneeskunde afgeweken worden:

met een opname in het verpleeg- of

worden. De toepassing van vrijheids­

in dat geval gebeurt het vragen van

verzorgingshuis.

beperkende maatregelen wordt gere­

toestemming aan de vertegenwoor­

gistreerd

diger achteraf.

in

maatregelen

het

zorg(leef)plan

en

noodzakelijk is.

geaccordeerd door zowel de eerste

Vervolg op pagina 10


De volgende Middelen of Maatregelen

Cicero Zorggroep voert een kritisch

mogen volgens de Wet BOPZ in een acu-

beleid ten aanzien van het opleggen

te noodsituatie binnen de sector verple-

van vrijheidsbeperkende maatregelen.

ging en verzorging worden toegepast:

Er wordt geprobeerd om zo min

• afzondering: het tijdelijk verblijf in een

mogelijk maatregelen toe te passen en

aparte ruimte; • fixatie: het belemmeren van de bewegingsvrijheid

als een maatregel nodig is, de minst ingrijpende. Met vragen kan de cliënt of zijn eerste

• toedienen van medicijnen;

contactpersoon of (wettelijk) vertegen-

• toediening van voeding of vocht.

woordiger terecht bij verzorgenden, de arts en de leiding van de afdeling. met hen te bespreken. Indien men niet

Plichten van cliënten en ­plichten van Cicero Zorggroep

Cicero Zorggroep beschikt over een

Als een cliënt of vertegenwoordiger

Bij problemen is het belangrijk deze

zich verzet, kan ter voorkoming van ernstig gevaar toch overgegaan worden

tot overeenstemming komt kan men

Plichten van cliënten

centrale cliëntenraad (CCR). De zorg-

tot het toepassen van deze middelen

terecht bij de BOPZ-klachten­commissie

U dient de hulpverlener duidelijk en

centra hebben daarnaast nog een

10 of maatregelen. Men spreekt dan van

(zie informatiefolder “Heeft u klachten?

volledig te informeren, zodat deze een

“eigen”

een dwangbehandeling. Deze moet

Laat het ons weten! Klachtenregeling

goede diagnose kan stellen en een

hebben ieder één vertegenwoordiger

gemeld worden bij de Inspectie voor de

cliënten Cicero Zorggroep”).

deskundige behandeling kan geven.

in de CCR.

Om Cicero Zorggroep in staat te stellen

Meer informatie over de lokale en

Meer informatie over de wet BOPZ,

u zorg en behandeling te bieden die

centrale cliëntenraden treft u verderop

Cliënten die opgenomen zijn op een

voor cliënt en familie, kunt u vin-

voor u optimaal is, dient u de adviezen

in deze brochure aan.

BOPZ-aangemerkte psychogeriatrische

den op www.rijksoverheid.nl en op

van de hulpverlener binnen redelijke

afdeling van een verpleeghuis of een

www.dwangindezorg.nl

grenzen op te volgen.

Gezondheidszorg.

lokale

cliëntenraad.

Deze

(Wettelijke) vertegenwoordiging Wanneer cliënten niet meer over hun

BOPZ- aangemerkte verpleegunit in een Plichten van Cicero Zorggroep

eigen (medische) situatie kunnen be-

Het is de plicht van Cicero Zorggroep

slissen, treedt een vertegenwoordiger

individueel beoordeeld te worden of hij/

Vrijheidsbeperking op niet-BOPZ-afdelingen

om goede zorg en behandeling aan

op, die de belangen van de cliënt in

zij de afdeling zelfstandig kan verlaten.

Binnen de niet-BOPZ-afdelingen van

u te verlenen, en uw rechten te respec-

voorkomende situaties behartigt.

Overwegingen worden vastgelegd in

Cicero Zorggroep worden geen vrijheids-

teren.

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij

het zorg(leef)plan van de cliënt.

beperkende maatregelen toegepast.

Een andere plicht van Cicero Zorggroep

psychogeriatrische cliënten, of cliënten

is het instellen van een cliëntenraad.

die in coma liggen.

verzorgingshuis verblijven in principe op een gesloten afdeling. Per cliënt dient

Vervolg op pagina 12

11


Wanneer u vermoedt (in de toekomst)

Curatele is de meest vergaande vorm,

niet zelf te kunnen beslissen als het

waarbij de beslissingen over zowel per-

nodig is, kunt u al een verklaring laten

soonlijke als financiële zaken worden

opstellen waarin u iemand als verte-

overgedragen aan een curator. Bij be-

genwoordiger aanwijst. Deze persoon

windvoering wordt de beslissing over

kan voor u beslissen op momenten dat

alle financiële zaken overgedragen aan

u dat zelf niet kunt. Meestal (in zo’n 80%

een bewindvoerder. Bij mentorschap

van de gevallen) wordt binnen de

wordt de beslissing over persoonlijke

familie een vertegenwoordiger aange-

zaken, zoals verzorging en verpleging,

wezen, bijvoorbeeld de echtgeno(o)t(e)/

overgedragen aan een mentor.

partner, kind, broer of zus. U kunt ook de rechter verzoeken om een wettelijk

Arbeidsomstandigheden

vertegenwoordiger te benoemen.

Conform de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) stelt Cicero Zorggroep

verlening

conform

de

procedure

grenzen aan zorg.

en veiligheid, bijvoorbeeld in geval van besmettingsgevaar (MRSA/TBC).

eisen aan de omstandigheden waar­

• Ingeval een medewerker zich be-

Een besmettelijke ziekte vlak voor of

onder de medewerkers werken, zowel

dreigd of duidelijk gehinderd voelt

tijdens de periode van zorgverlening

1 Curatele

in de zorgcentra als op andere werk-

door een huisdier van de cliënt zal

dient gemeld te worden aan Cicero

2 Bewindvoering

plekken, zoals bij mensen thuis. Het

in overleg met de cliënt naar een

Zorggroep, zodat maatregelen ge-

3 Mentorschap

gaat hierbij om onderwerpen zoals vei-

bevredigende oplossing voor het

troffen kunnen worden.

ligheid, werkomgeving, hygiëne en

uitvoeren van de werkzaamheden

• Het appartement/de kamer/de woning

fysieke belasting. Deze onderwerpen ­

worden gezocht.

van de cliënt mag niet zodanig ver-

worden hieronder nader toegelicht.

•  Medewerkers roken niet in het ap-

vuild zijn dat de (gezondheid van de)

partement/op de kamer/in de woning

medewerker of het zorgverlenings-

Veiligheid, werkomgeving en hygiëne

van de cliënt. Indien de cliënt of

proces

Cicero Zorggroep gaat ervan uit dat • 

een van de huisgenoten zelf rookt,

Zorggroep kan de zorg (tijdelijk)

de cliënt en de medewerker volgens

dan verwachten wij dat hier op een

weigeren als sprake is van slechte

algemeen aanvaardbare omgangs-

dusdanige

mee

hygiënische omstandigheden. Cicero

normen met elkaar omgaan. Agres-

wordt gehouden, dat de medewerker

Zorggroep kan bemiddelen tussen

sief

er geen hinder van ondervindt.

de cliënt en andere instanties om

De wet kent drie vormen van wettelijke

12 vertegenwoordiging, namelijk:

gedrag,

seksuele

intimidatie

manier

rekening

worden

geschaad.

Cicero

en dergelijke jegens medewerkers

• De cliënt dient de medewerker op de

ervoor te zorgen dat de situatie

zullen leiden tot het onmiddellijk

hoogte te stellen van informatie die

verbetert zodat de zorginzet kan

stoppen van de zorg- en/of dienst­

van belang kan zijn voor de hygiëne

worden gecontinueerd. Vervolg op pagina 14

13


woning

aanwezig zijn om verzorgende han-

cliënt adviseren over de in te ­ zetten/

delingen verantwoord uit te kunnen

aan te vragen hulpmiddelen (­zoals een

voeren;

rollator).

• bij

werkzaamheden

onder

heup-

hoogte of boven schouderhoogte

Zorg aan huis:

kunnen per situatie aanpassingen

De medewerker van zorg aan huis kan

nodig zijn;

de cliënt verzoeken hulpmiddelen te

• het kan nodig zijn om hulpmiddelen

lenen, te huren of te kopen. De kosten

in te zetten zoals een tillift of een

voor het lenen, huren of kopen van

hulpmiddel voor het aan- en uittrek-

hulpmiddelen zijn voor rekening van

ken van steunkousen.

de cliënt. De medewerker van zorg aan huis kan de cliënt adviseren over

Per situatie kunnen hulpmiddelen

de in te zetten hulpmiddelen (zoals een

nodig zijn.

tillift of een hulpmiddel voor het aanen uittrekken van steunkousen). Tevens

14

kan de m ­ edewerker de cliënt onderToevoeging voor zorg aan huis:

heden op ergonomisch verantwoorde

• De woning van de cliënt moet essen-

wijze. Deze werkwijze is gebaseerd

tiële voorzieningen bevatten zoals

op de normen uit de Arbeidsomstan-

verwarming, gas, water en elektra

dighedenwet. Om lichamelijke klachten

en geschikt zijn om noodzakelijke

van de medewerker te voorkómen is

hulpmiddelen

het volgende nodig:

te

plaatsen

en

te

gebruiken.

• bij het op bed helpen, moet het

• In de woning moeten algemene

bed op heuphoogte (kunnen) worden

veiligheidsvoorzieningen

ingesteld;

zijn

zoals

veilige

aanwezig

elektrische

be-

drading en contactdozen.

Onze paramedici, bijvoorbeeld fysio-

steunen bij het aan­ vragen/(tijdelijk)

therapeut of ergotherapeut kunnen de

verkrijgen van deze hulpmiddelen.

• bij het op bed helpen moet de cliënt aan beide kanten van het bed op armlengte bereikbaar zijn;

Fysieke belasting

• in de (slaap)kamer en/of badkamer

De medewerker verricht de werkzaam-

moet voldoende bewegingsruimte

Vervolg op pagina 16

15


Werkmaterialen De medewerkers zorg ­ aan huis ­ heb­ -

Financiën en verzekeringen

ben voor een aantal werkzaam­ heden bepaalde veilige en deugdelijke werk-

de werkzaamheden niet worden uit­

Financiële gevolgen van het ontvangen van zorg: Eigen bijdrage

gevoerd. Deze materialen zijn vermeld

In sommige gevallen kan een eigen

Als u zorgt ontvangt op basis van de

in de ‘Arbocheck Thuiszorg’.

bijdrage voor zorg in rekening gebracht

Zvw kan ook een eigen bijdrage of ei-

worden. Als u zorg krijgt op basis van

gen risico in rekening worden gebracht. In de basisverzekering:

materialen nodig. Indien deze mate­ rialen niet voorhanden zijn, kunnen

Het is de bedoeling dat de cliënt in het

1. Bevorderen dat de cliënt de nood-

de Wlz of Wmo berekent het Centraal

belang van de g ­ezondheid van onze

Administratie Kantoor (CAK) deze eigen

• heeft u een eigen risico voor de mees-

medewerkers meewerkt aan het creë-

bijvoorbeeld:

bijdrage. U ontvangt dan een beschik-

te zorg, hulpmiddelen en medicijnen.

ren van goede arbeidsomstandigheden.

zakelijke materialen toch krijgt door • zelf- en mantelzorg te stimuleren:

king waarin de hoogte van de eigen

Dat betekent dat u een deel van de

In situaties waarin de cliënt bij de uit-

het informele circuit actief te

bijdrage vermeld staat. Deze eigen

kosten zelf betaalt totdat uw eigen

16 voering van de ­ werkzaamheden de

betrekken bij het ‘organiseren’ van

bijdrage gaat niet naar Cicero Zorg-

risico op is. Pas daarna gaat uw zorg-

voorschriften op het gebied van ar-

de materialen;

groep, maar naar de staat. De eigen

verzekeraar de kosten vergoeden.

beidsomstandigheden niet accepteert,

bijdrage kan jaarlijks worden bijgesteld

• betaalt u een wettelijke eigen bijdrage voor sommige zorg, hulpmiddelen en medicijnen.

• het georganiseerde vrijwilligers-

kan in het uiterste geval overgegaan

circuit in te zetten;

en is onder meer afhankelijk van uw

worden tot beëin­digen van de zorg- en

in­komen, leeftijd en vermogen.

dienstverlening conform de procedure

sociale dienst om te bekijken of

grenzen aan zorg.

hij in aanmerking komt voor

• de cliënt te verwijzen naar de

speciale vergoedingen om in de De zorgaanbieder heeft een tweetal

aanschaf

mogelijkheden ­

middelen te voorzien.

wanneer

bepaalde

van

de

benodigde

werk­materialen ontbreken en de cliënt

2. De zorg op die onderdelen, waar-

niet de (financiële) middelen heeft

voor de noodzakelijke werkmate-

deze aan te schaffen.

rialen

niet

weigeren.

voorhanden

zijn,

te

Vervolg op pagina 18

17


zelf de zorg inkopen. Dit kan bij een zorg­

Hulpmiddelen: financiering en vergoeding

aanbieder als Cicero Zorggroep, maar

Het kan zijn dat u, naast de zorg of

kan ook een bekende zijn. In geval van

onder­steuning die u ontvangt, hulpmid-

een PGB houdt u zelf de admini­stratie bij,

delen nodig heeft. Denkt u bijvoorbeeld

sluit u zelf overeenkomsten met (een)

aan een rolstoel of rollator. Of en hoe

zorgaanbieder(s) en regelt u zonodig

deze worden vergoed is afhankelijk van

zelf een herindicatie. Een PGB dient aan-

uw situatie. Wanneer u woont in een

gevraagd te worden bij het Zorgkantoor,

zorgcentrum vindt u hier informatie over

de zorgverzekeraar of de gemeente.

in de bijlage bij uw zorgleveringsover­

Wanneer u kiest voor een PGB kunt u

een­komst. Woont u thuis, dan kan uw Niet alle soorten zorg kunnen ove­ rigens via een PGB ingekocht ­worden, In de aanvullende verzekering: • hangt het af van uw aanvullende ver-

18

Zorg in natura en Persoons­ gebonden Budget (PGB)

gemeente of zorgverzekeraar u nader informeren.

langdurig verblijf in een z­orgcentrum ­bijvoorbeeld vindt altijd in natura plaats.

zekering of u een eigen bijdrage be-

Na de indicatiestelling op basis van de

taalt voor bepaalde zorg. Controleer

Wlz of na een besluit van de gemeente

Heeft u meer informatie nodig over de Wlz, eigen bijdrage of PGB?

dus bij uw zorgverzekeraar hoe het zit.

op basis van de Wmo heeft u meestal

De volgende brochures zijn beschikbaar:

de keuze tussen zorg in natura en zorg

• is er geen verplicht eigen risico. Meer informatie over de eigen bijdrage

via een persoonsge­ bonden budget

‘Wet langdurige zorg (Wlz).

‘Eigen bijdrage 2016 Wmo’

(PGB).

Van aanvraag tot besluit.’

Deze folder bevat informatie over de

Deze folder bevat informatie over het

eigen bijdrage bij ondersteuning vanuit

en de ­bepaling van de hoogte van de eigen bijdrage (Wlz, Wmo) vindt u op

Zorg in natura betekent dat alle zorg

aanvragen van zorg uit de Wlz en wat u

de Wmo, hulpmiddelen en voorzieningen,

www.hetcak.nl.

geregeld en geleverd wordt door een

vervolgens van het CIZ kunt verwachten.

persoonsgebonden budget Wmo.

Op de website van het CAK vindt u

zorgaanbieder, in dit geval Stichting

Te downloaden via www.ciz.nl

Te downloaden via www.hetcak.nl

tevens een rekenmodule, waarmee ­

Cicero Zorggroep. Cicero Zorggroep

u een proefberekening van de hoogte

regelt dan dat u de juiste zorg ontvangt

‘Eigen bijdrage 2016 Wlz’

van uw eigen bijdrage kunt maken.

conform

of

Deze folder bevat informatie over de

Ook voor overige informatie

verwijzing. Zorg in natura kunt u ont-

eigen bijdrage bij verblijf in een zorg­

kunt u terecht op www.ciz.nl

vangen in een zorgcentrum, maar

instelling, persoonsgebonden budget

en www.hetcak.nl

bijvoorbeeld ook thuis.

Wlz, volledig of modulair pakket thuis,

Adresgegevens

van

het

CAK

zijn

­op­genomen achterin deze brochure.

indicatie,

beschikking

beschermd wonen. Te downloaden via www.hetcak.nl

Vervolg op pagina 20

19


Zorgzwaartepakketten (ZZP’s)

Beleid en procedures bij Cicero Zorggroep

“Zorgzwaartepakketten” (ZZP) is een

van kortdurende geriatrische revali­datie.

bekostigingssysteem op basis van zorg­

De ZZP’s zijn zodanig opgesteld dat het

zwaarte, voor mensen die ­ wonen en

aantal uren te leveren zorg per ZZP

zorg krijgen. Voor de sector ­ verpleeg-

gemaximeerd is, en gemiddeld wordt ­

Kwaliteitsbeleid

en verzorgingshuizen geldt dat alle

geleverd. Op het moment dat ­iemand

Cicero Zorggroep wil kwalitatief hoog-

systeem beoordeelt het

­cliënten worden ingedeeld ­binnen één

meer zorg nodig heeft, moet een nieu-

staande zorg en diensten verlenen, en

zorgverleningsproces van-

van de acht ZZP’s of een DBC in geval

we ZZP-indicatie worden a ­ angevraagd.

daarover ook verantwoording afleggen.

uit

Deze nieuwe indicatie wordt in overleg

Cicero Zorggroep is volledig gecer­

heeft ook betrekking op het kwaliteits-

met de cliënt of de (wettelijk) vertegen-

tificeerd

van

managementsysteem; de mate waarin

woordiger door de zorgafdeling aange-

het van het kwaliteitskeurmerk HKZ*

een organisatie in staat is kwaliteit goed

vraagd.

verpleging en verzorging. Binnen dit

te managen.

Met verdere vragen over de ZZP’s kunt

kwaliteitskeurmerk zijn ook de normen

u terecht bij Cicero Zorgservice (zie lijst

verantwoorde zorg opgenomen. In deze

Cicero Zorggroep vindt het belangrijk

adressen achterin deze brochure).

normen komen onderwerpen aan de

om op deze manier verantwoording

orde zoals cliënttevredenheid maar

af te leggen over de kwaliteit van de

ook zorginhoudelijke zaken. Het HKZ-

zorg die wordt geleverd.

20

Verzekeringen

volgens

de

normen

cliëntperspectief,

en

WA-verzekering, inboedelverzekering en ziektekostenverzekering Cicero Zorggroep heeft voor haar intramurale cliënten (langdurige zorg) een centrale WA- en ­ inboedelverzekering afgesloten. Deze verzekeringen worden gratis aan­ geboden. Zie bijlagen bij zorgleveringsovereenkomst. Het afsluiten van een ziektekosten­ verzekering is de verantwoordelijkheid van de cliënt zelf.

*HKZ = Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector Vervolg op pagina 22

3

21


van de cliënten van het betreffende

het bespreken van informele klachten

zorgcentrum. Elke lokale cliëntenraad

in een vroeg stadium leidt tot minder

levert één v ­ ertegenwoordiger voor de

formele klachten.

centrale ­ cliëntenraad. Zo is er sprake

Klachtenregeling

van een goede afstemming.

De medewerkers van Cicero Zorggroep De lokale cliëntenraden overleggen met

zet­ten zich dagelijks in om goede zorg

het verantwoordelijk management, de

te ­ verlenen. Toch kan het voorkomen

centrale cliëntenraad met de raad van

dat u niet helemaal te­vreden bent over

bestuur van Cicero Zorggroep.

die zorg, de manier w ­ aarop u wordt bejegend of over b ­ ­epaalde voorzie­

Voor nadere informatie over taken en

ningen. Het is belangrijk dat u uw

bevoegdheden van de cliëntenraad

onvrede kenbaar maakt, zodat we de ­

Cliëntenraden: lokaal en centraal

kunt u terecht bij de cliëntenraad

klachten kunnen verhelpen en daarmee

van een zorgcentrum, Cicero Thuis of

de kwaliteit van onze zorg k­unnen

22 de zachtere kanten van kwaliteit. Wat

Cicero Zorggroep streeft ernaar zorg te

Cicero Revalidatie en Herstelzorg.

­verbeteren.

vindt de cliënt belangrijk en hoe kunnen

bieden die kwalitatief goed is, en die

we daar zo goed mogelijk aan tegemoet

door de cliënten ook als zodanig wordt

Cliëntvertrouwenspersonen

komen? Hoe kunnen we de cliënt écht

ervaren. Kortom: tevreden cliënten zijn

Binnen

op

groep gemaakt zijn rondom het om-

centraal stellen? Meer hierover leest u

Cicero Zorggroep heel wat waard.

iedere locatie een cliëntvertrouwens­

gaan met klachten zijn vast­gelegd in de

in deel 1 van de cliëntinformatie.

De cliëntenraden van Cicero Zorggroep

persoon benoemd. De cliëntvertrou-

folder “Heeft u klachten? Laat het ons

bewaken en toetsen deze tevredenheid,

wens­ persoon

weten!

en komen in actie wanneer ze signalen

­onbevooroordeeld, conform een regle-

zien of krijgen dat dit niet zo is.

ment. Als taken heeft de cliëntvertrou-

Cicero Zorggroep”.

wenspersoon het signaleren en melden

Deze klach­ten­rege­

Daarnaast zijn we ook bewust ‘dicht bij de cliënt’ bezig met kwaliteit, ook met

Vrijwilligers Cicero

Zorggroep

maakt

dankbaar

gebruik van de diensten van zo’n

Cicero

Zorggroep

werkt

is

zelfstandig

23

De afspraken die binnen ­ Cicero Zorg-

en

Vertrouwelijk

De commissieleden zijn tot geheimhouding verplicht en zullen alle informatie vertrouwelijk behandelen.

Advies en bijstand

regeling

cliënten

• Zorgcentrum Aan de Bleek • Zorgcentrum Ave Maria

Wanneer u het moeilijk vindt om iemand aan te spreken op zijn verantwoordelijkheden of wanneer u advies wilt inwinnen, dan kunt u zich te allen tijde laten bijstaan. Uw adviseur kan bijvoorbeeld aanwezig zijn bij het gesprek en/of u helpen bij het op schrift stellen van uw klacht. Advies en bijstand kunnen ook worden verleend door de cliëntvertrouwenspersoon.

Indienen van een klacht

Klachten­

Deze klachtenregeling is van toepassing op:

• Zorgcentrum Bronnenhof • Zorgcentrum ’t Brook • Zorgcentrum Elvira

• Zorgcentrum Emmastaete • Zorgcentrum Huize Louise • Zorgcentrum Leontine

• Zorgcentrum Op den Toren • Zorgcentrum Pius

800 vrijwilligers. Zij ondersteunen de

Cicero Zorggroep heeft cliëntenraden

van signalen van onvrede, het vaststel-

ling is als ­ bijlage

medewerkers bij werkzaamheden en

op lokaal niveau (verbonden aan de

len van de i­nhoud van de onvrede en

bij deze brochure

activiteiten en zorgen hiermee voor

zorgcentra) en één centrale cliënten-

wat de cliënt ermee wenst te bereiken.

extra aandacht voor de cliënten. In de

raad (CCR). De centrale cliëntenraad

Verder kan hij/zij advies en voorlichting

locatiespecifieke

u

­be­handelt de zaken die van belang zijn

geven en o ­ ndersteunen bij het zoeken

meer informatie over de inzet van vrij-

voor de totale organisatie. De lokale

naar c.q. bemiddelen bij een oplossing.

brochures

vindt

willigers bij de betreffende zorgcentra.

cliëntenraden behartigen de belangen ­

Een klacht kan worden ingediend door: • de cliënt; • de wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt; • de contactpersoon van de cliënt, die als zodanig bij de administratie van het zorgcentrum staat geregistreerd.

Klachten, gericht aan de klachtencommissie, dienen bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend bij:

• Zorgcentrum Schuttershof • Zorgcentrum Vroenhof • Cicero Thuis

gevoegd.

Uitgave september 2014

Secretariaat Klachtencommissie cliënten Cicero Zorggroep t.a.v. mw. R. de Jonge-Hulshof Antwoordnummer 11 6440 VB Brunssum

De Geschillencommissie Postbus 90600 2509 LP Den Haag I www.degeschillencommissie.nl Landelijk Meldpunt Zorg Postbus 2115 3500 GC Utrecht I www.landelijkmeldpuntzorg.nl

Cicero Zorggroep is ervan overtuigd dat

Heeft u klachten? Laat het ons weten!

Klachtenregeling cliënten Cicero Zorggroep Postbus 149 | 6440 AC Brunssum

Bezoekadres: St. Brigidastraat 3 | 6441 CR Brunssum T 045 563 74 00 E info@cicerozorggroep.nl I www.cicerozorggroep.nl

Vervolg op pagina 24


­­dacht gedragen verzoeken wij u dit te

houding van alle zaken die cliënten

melden bij een van de mede­werkers.

betreffen en die hen uit hoofde van ­ hun functie ter kennis zijn gekomen en

Zorginhoudelijke veiligheid

waarvan zij ­ weten of redelijkerwijs

Cicero Zorggroep draagt zorginhoude-

kunnen vermoeden dat zij tot geheim-

lijke veiligheid hoog in het vaandel.

houding daarvan zijn gehouden. Een en

In eerste instantie is Cicero Zorggroep

ander is vastgelegd in het privacyregle-

bezig met het voorkómen van val-/,

ment en in de arbeidsovereenkomst

medicatie- en andere zorgproblemen, ­

van medewerkers.

zoals infecties, decubitus en ondervoe-

24

ding. Wanneer zich zorgproblemen

Persoonlijke levenssfeer

voordoen

die

Cicero schept zodanige voorwaarden

voorschrijven wat er dient te gebeuren.

dat de keuzemogelijkheden voor u

Zo is er bijvoorbeeld een legionella- en

ten aanzien van uw eigen leefsituatie

een MRSA-protocol. In voorkomende

zo ruim zijn als redelijkerwijs mogelijk

gevallen wordt conform deze proto­

is. Cicero respecteert en beschermt 25

collen gehandeld in o ­ pdracht van de

uw autonomie en uw persoonlijke

behandelend arts.

­levenssfeer.

Zorgleveringsovereenkomst/ algemene voorwaarden

zijn

er

protocollen

Calamiteiten

één keer per jaar een oefening ge­

Brand

houden. Het kan dus zijn dat u hiervan

Alle locaties van Cicero Zorggroep

iets merkt.

zijn voorzien van een geavanceerd

In de informatieboekjes van de locaties

Kernwaarden en gedragscode medewerkers Cicero Zorggroep

installatiesysteem dat brand in een ­

van Cicero Zorggroep treft u eveneens

Medewerkers van Cicero Zorggroep zijn

Met alle cliënten van Cicero Zorggroep

zeer vroeg sta­ dium ontdekt. Mocht u

(aanvullende) informatie aan m.b.t.

aanspreekbaar

kernwaarden

wordt een zorgleveringsovereenkomst

onverhoopt toch met brand worden ­

voorkomen van/handelen bij calami­

vriendelijk, vertrouwd en vakkundig.

gesloten. Bij deze zorgleverings­ over­

gecon­fronteerd, waarschuw dan d ­ irect

teiten.

Deze kernwaarden zijn nader omschre-

een­ komst zijn tevens de algemene

ven in de algemene informatiebrochure

voorwaarden gevoegd. Cicero Zorggroep is verplicht om bij het ondertekenen van de zorgleverings-

één van de medewerkers, en volg hier-

op

de

na hun aan­wij­zingen op. Medewerkers

Diefstal/inbraak

van Cicero Zorggroep. Tevens is er een

worden voort­durend geschoold, zodat

Zorgcentra zijn openbaar toegankelijke

gedragscode integriteit van toepassing.

ze direct kunnen ­handelen in ­geval van

gebouwen. Het is in uw belang om

een ­ calamiteit. Om e ­rvoor te zorgen

overeenkomst de cliënt om een ­geldig

uw kamer (of kasten) altijd af te slui­ten

Geheimhouding/privacy

identificatiebewijs (ID-kaart of paspoort)

dat tijdens een ­ calamiteit alles goed

en kostbaarheden goed op te bergen.

Cicero en haar medewerkers en vrij­

te vragen.

­verloopt wordt op elke locatie ­minimaal

Wanneer u mensen ziet die zich ­­ ­ ver­ -

willigers hebben de plicht tot geheim­

Vervolg op pagina 26


Grenzen aan zorg

kelijke i­ ndicatie niet meer aan de initiële

Ontslag

Cliënten in de zorgcentra van Cicero

zorgvraag, en zal herindicatie moeten ­

Bij een tijdelijke opname, bijvoorbeeld

Zorggroep

worden aangevraagd.

een opname ter revalidatie, wordt in

hebben

in

principe

de

overleg met de specialist ouderen­

­mogelijkheid om tot het einde van hun leven in het zorgcentrum te verblijven,

De huisarts of specialist ouderen­

geneeskunde

het

ontslag

bepaald.

zolang de benodigde zorg door het

geneeskunde* zal in het geval van

Aanvullend kan het zijn dat de cliënt

­betreffende zorgcentrum geleverd kan

overplaatsing en na afstemming met ­

­extra zorg thuis nodig heeft. ­Hiervoor

worden. Eén en ander betekent echter

de verpleging/verzorging en eventuele

wordt een nieuwe indicatie, beschik-

niet dat de mogelijkheden in het

­behandelaar met de cliënt en zijn/haar

king of verwijzing aan­gevraagd.

­zorgcentrum onbegrensd zijn. In voor-

familie in ­gesprek gaan en de actuele

komende gevallen (bijvoorbeeld situa-

stand van zaken doornemen. In een

Bij een geplande opname, bijvoorbeeld

ties waarin veiligheid van cliënt, andere

dergelijk gesprek kan een overplaat­ ­ -

voor vakantie, is de opnamedatum

cliënten of personeel in gevaar is) zal in

sing aan de orde komen en zal de

en einddatum van te voren met de­ cliënt ­afgesproken.

redelijkheid in overleg met betrokken

dagbehandeling

Deze

arts vervolg­afspraken maken die zoveel

partijen een afweging worden gemaakt

grenzen aan extramurale zorg zijn ­

­mogelijk met de cliënt zijn afgestemd.

beschreven ­

Vervolgens zal wellicht een nieuwe CIZ-

Bij opname wordt zo snel mogelijk

indicatie moeten worden aangevraagd.

de ontslagdatum vastgesteld. Hierbij

De overplaatsingsdatum zal uiteraard

is de datum waarop de arts de cliënt

met de cliënt worden afgestemd.

­uitbehandeld acht ­leidend.

26 tussen de belangen van de cliënt en de belangen van de zorgaanbieder.

in

te de

verlenen. algemene

voor­

waarden voor zorg zonder verblijf.

De procedure “grenzen aan zorg” (op verzoek verkrijgbaar bij de zorg-­

Overplaatsing

manager) beschrijft hoe te handelen

Het kan na verloop van tijd nodig of

wanneer de grenzen aan zorg bereikt ­

wenselijk zijn dat een cliënt van de

zijn.

ene afdeling naar de andere afdeling

Ook de zorg die Cicero Thuis extra­

bijvoorbeeld de zorgvraag verandert:

Ethische aangelegenheden: wilsverklaring, reanimatie, zorg rondom levenseinde en euthanasie

muraal

(dagbehandeling,

deze kan ­ lichter worden doordat een

Zorg rondom het levenseinde, wel of

dagverzorging, zorg aan huis) is niet

cliënt opknapt, of zwaarder worden

niet reanimeren en nadenken over wie

grenzeloos. In bepaalde gevallen kan

omdat

steeds

belangrijke beslissingen voor u mag

het, om uiteenlopende redenen, onmo-

minder zelf kan of steeds meer ver­

nemen op momenten waarop u hier ­

gelijk of onverantwoord zijn de zorg aan

pleging en b ­ehandeling nodig heeft.

niet toe in staat bent, zijn waarschijnlijk

huis of door middel van dagverzorging/

In beide ­gevallen voldoet de oorspron-

geen zaken waar u dagelijks bij ­stilstaat.

worden over­geplaatst. Dat kan doordat verleent

iemand ­

door

ziekte

* In een verpleeghuissetting is de specialist ouderengeneeskunde (voorheen verpleeghuisarts) medisch eindverantwoordelijke, in een verzorgingshuissetting en een extramurale zorgsetting is dat de huisarts.

Vervolg op pagina 28

27


Toch is het belangrijk hierover na

punt van Cicero Zorggroep is dat de

te denken, zodat uw omgeving op

wens van de cliënt centraal staat, en dat

momenten dat het aan de orde is ­

deze zoveel mogelijk ingewilligd moet

weet hoe te handelen.

worden. Wie onverhoopt in een situatie terechtkomt van ondraaglijk, uitzicht-

Wilsverklaring

loos lijden kan in een gesprek met

Een wilsverklaring is een verklaring

de

waarmee u uw wensen (op medisch

geneeskunde euthanasie bespreekbaar

gebied) vastlegt, wanneer u zelf niet ­

maken.

meer in staat mocht zijn dit aan te

mening dat een verzoek om euthanasie

­geven.

een zaak is tussen de cliënt en de arts.

huisarts

of

Cicero

specialist Zorggroep

ouderen­ is

van­

Samen met de arts en eventueel uw Zaken die in een wilsverklaring opgenomen kunnen zijn:

naasten bespreekt u uw wens. Alleen plan. Een wilsverklaring is altijd door

tief resultaat heeft, en een handeling is

een arts mag euthanasie toepassen.

u zelf ondertekend en gedateerd, en is

die in veel gevallen medisch niet zinvol

Hij of zij moet vaststellen dat het niet

• hoe te handelen in geval van

te allen tijde te herroepen.

wordt geacht.

meer mogelijk is om uw lijden te

dementie;

De artsen zullen de wilsverklaring in

Reanimatie is daarom een belangrijk

verzachten en moet dit laten toetsen ­

• of sedatie toegepast mag worden;

principe respecteren, maar hebben niet

onderwerp van bespreking bij uw

door een collega-arts.

• onder welke voorwaarden en

altijd de mogelijkheid om alles conform

­intakegesprek.

Met een verzoek om euthanasie gaat

omstandigheden er juist wel of niet

uw wens uit te voeren.

Uw medisch behandelaar zal u tijdens

­Cicero Zorggroep uiterst zorgvuldig om.

dit gesprek informeren over de moge-

Wanneer aan alle wettelijke eisen wordt

Reanimatie: vanzelfsprekend of niet?

lijkheden

voldaan, dan accepteert en respecteert

Reanimatie is het overnemen van de

reani­matie.

28 • hoe te handelen bij coma;

medisch ingegrepen moet worden; • uw wensen rondom euthanasie.

en

onmogelijkheden

van

Cicero Zorggroep uw beslissing.

Ook kunt u hierin een vertegenwoor­

ademhaling en het toepassen van hart-

diger (zie ook pagina 11) benoemen,

massage in het geval van een hartstil-

Zorg rondom het levenseinde en

die ­beslissingen voor u neemt wanneer

stand.

euthanasie

Meer informatie over dit onderwerp

u dat zelf niet meer kunt.

Uit onderzoek blijkt dat het reanimeren

Euthanasie is een gevoelig onderwerp,

vindt u in de brochure “Levensbeëin­

Een wilsverklaring kan in overleg met

van cliënten op de chronische psycho-

dat vaak het liefst wordt vermeden.

diging op verzoek (euthanasie)”, die

uw (huis)arts opgesteld worden, en zal

geriatrische en chronische somatische

Cicero Zorggroep wil het onderwerp ­

u kunt opvragen bij de specialist

opgenomen worden in het zorg(leef)-

verpleegafdelingen meestal geen posi-

graag bespreekbaar maken. Het stand-

­ouderengeneeskunde.

29


Belangrijke adressen en telefoonnummers Cicero Zorgservice

Zorginstituut Nederland

Informatie over alle zorg en diensten

Voor informatie over de Wlz en de Zvw

van Cicero Zorggroep: zorgcentra, Cicero Thuis en Cicero Revalidatie

Postbus 320, 1110 AH Diemen

en Herstelzorg

T 020 - 797 85 55 I www.zorginstituutnederland.nl

30

Afkortingen BOPZ CAK CCR CIZ GGZ HKZ PGB WA Wmo WMCZ Wlz WGBO Zvw ZZP

Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen Centraal Administratiekantoor Centrale cliĂŤntenraad Centrum Indicatiestelling Zorg Geestelijke Gezondheidszorg Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector PersoonsGebonden Budget Wettelijke Aansprakelijkheid Wet maatschappelijke ondersteuning Wet Medezeggenschap CliĂŤnten Zorginstellingen Wet langdurige zorg Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst Zorgverzekeringswet Zorgzwaartepakket

Postbus 149

6440 AC Brunssum T

0900 - 500 9 500 (gratis)

CAK (Centraal Administratie Kantoor)

(24/7 bereikbaar)

Voor informatie over de eigen bijdrage

E zorgservice@cicerozorggroep.nl

Wlz/Wmo.

CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg)

CAK

Postbus 2690, 3500 GR Utrecht

2509 VB DEN HAAG

T

(een postzegel is niet nodig)

088 789 10 00

E info@ciz.nl I

www.ciz.nl

Zorgkantoor Zuid-Limburg Bezoekadres: Wilhelminastraat 39, 6131 KM Sittard T

046 - 459 56 56

Toewijzing: T

076 524 31 10

PGB: T

013 594 91 06

I

www.cz.nl/zorgkantoor

E

infozorgkantoren@cz.nl

Antwoordnummer 1608

T 0800 - 1925

(info Wmo)

T 0800 - 0087

(info Wlz)

ma. t/m vr. van 8.00 tot 18.00 uur I www.hetcak.nl

31


32

Cicero Zorggroep | Postbus 149 | 6440 AC Brunssum | St. Brigidastraat 3 | Brunssum T 045 563 74 00 | F 045 563 74 90 | E info@cicerozorggroep.nl | I www.cicerozorggroep.nl

Wet en regelgeving september 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you