Page 1


Cieľom projektu je navrhnúť a realizovať také vodozádržné opatrenia, ktoré budú v súlade s aktuálnou Stratégiou adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Našou snahou je aplikovať podpovrchové vsakovacie a retenčné systémy v kombinácii s vodozádržnými opatreniami, ktoré majú pozitívny vplyv na zmenu mikroklímy. Dôležitým prvkom by malo byť vybudovanie dažďového jazierka kde sa bude zachytávať dažďová voda, ktorá sa bude v zápätí využívať na zavlažovanie novo vysadenej zelene. Cieľom je zníženie teploty na námestí a výsadba zelene.


miroslav_cibik anna_kulperova martin_manina andrea_ zajacova


Vodozádržné opatrenia na Majzonovom námestí v Nových Zámkoch Majzonovo námestie je druhé najväčšie námestie v meste Nové Zámky. Nachádza sa v úplnom centre mesta, je zastavané z každej strany. Na námestí sa nachádza studňa s artézskou vodou. V jej blízkosti by sme chceli vybudovať dažďové jazierko a vysadiť novú zeleň.


[autori návrhu] Miroslav Čibik, Anna Kulperová, Martin Manina, Andrea Zajacová [pôsobenie] Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

[odborný konzultant] Ing. Attila Tóth, PhD. [pôsobenie] Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva


Nové Zámky – Majzonovo námestie Zámerom samosprávy mesta Nové Zámky je realizovať adaptačné opatrenia na druhom najväčšom námestí mesta - Majzonovom námestí. Snahou je inštalovať podpovrchové vsakovacie a retenčné systémy v kombinácii s vodozádržnými opatreniami, ktoré majú pozitívny vplyv na zmenu mikroklímy. Dôležitým prvkom by malo byť vybudovanie dažďového jazierka, kde sa bude zachytávať dažďová voda, ktorá sa bude vzápätí využívať na zavlažovanie novo vysadenej zelene. Majzonovo námestie, ktorého súčasťou je studňa s artézskou vodou, je zastavané zo všetkých strán a povrch je v nepriaznivom technickom stave. V letných mesiacoch je námestie chránené pred slnečným žiarením len s minimálnou zeleňou a pocitová teplota je vysoká. Tento problém pretrváva dlhodobo a zatiaľ sa neriešil. [Ing. Petra Višňovská - mesto Nové Zámky]


V kontexte klimatickej zmeny a s ňou súvisiacich extrémnych výkyvov počasia sa vodné prvky stávajú potrebnou a opodstatnenou súčasťou verejných priestorov. Krajinní architekti a inžinieri musia uvažovať o riešeniach, ktoré vhodným spôsobom integrujú vodu do otvoreného priestoru a vytvoria z nej estetický, funkčný a mikroklimatický prospešný prvok. Na Majzonovo námestie v Nových Zámkoch jednoznačne patrí voda. Tu totiž okrem jasnej mikroklimatickej opodstatnenosti má aj dôležitý kultúrno-historický odkaz. Nesie v sebe dedičstvo bratov Baldigarovcov v podobe dnes už neexistujúcej vodnej priekopy okolo hradieb renesančnej pevnosti napájanej z rieky Nitra. Lokálna identita námestia je taktiež dlhodobo spájaná s artézskou studňou, ktorá je v súčasnosti, žiaľ, poznačená nízkou výdatnosťou a kritickou kvalitou vody a vodných zdrojov. No a ako lepšie upozorniť na problém s vodou, než samotnou vodou?! Verím, že kreatívne myšlienky súťažného tímu podnietia aktívne diskusie na pôde samosprávy mesta a povedú ku komplexnému zveľadeniu Majzonovho námestia. [Ing. Attila Tóth, PhD.]


Slovensko zažíva developerský rozmach, územia bez funkcie sa postupne urbanizujú a v dnešnom svete nepretržitej ruptúry významných objektov je dôležité takéto územia chrániť a využívať - prinavrátiť im funkciu. Majzonovo námestie je príkladom toho, ako námestie vyzerať nemá. Prázdne metre štvorcové v centre mesta nie je charakteristika dobrého verejného priestoru a tobôž nie námestia. Náš krajinno-architektonický návrh rieši priestor komplexne a prinavracia sem život, atmosféru a atraktivitu. Priestor sme riešili komplexne ako celok, nezamerali sme sa primárne na vodozádržné opatrenia, ale prostredníctvom podrobných analýz súčasného stavu a celkového pohľadu na riešené územie sme usúdili, že by bolo potrebné vypracovať krajinno-architektonickú štúdiu. Nosným prvkom celého návrhu je jednoznačne dominanta priestoru v podobe vodnej nádrže organického tvaru umiestnená na osiach dvoch hlavných peších ťahov územím. Pôdorysné vyobrazenie vodného prvku reprezentuje históriu Nových Zámkov, kde žľab prekrytý tvrdeným sklom rysuje do dlažby historické zástavby pôvodného opevnenia, centrálna vodná plocha reprezentuje pôvodný meander rieky Nových Zámkov. [predslov-autori]


OBSAH


LOKALIZÁCIA RIEŠENÉHO ÚZEMIA

13


14

SÚČASNÝ STAV NÁMESTIA


LOKALIZÁCIA RIEŠENÉHO ÚZEMIA

15


16


17


NITRIANSKY HRÁDOK

ŽIHÁREC

PALÁRIKOVO

VEĽKÉ LEVÁRE

BÁNOV

BEŠEŇOV VLČANY

BRANOVO ĽUDOVÍTOV

ČECHY

SEMEROVO ZEMNÉ ANDOVCE

VEĽKÝ OSTROV

NOVÝ GUT

DEDINA MLÁDEŽE

NOVÉ ZÁMKY

NOVÝ DIEL

NESVADY KOTELNICA

KOLÁROVO

VEĽKÁ GUTA

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA KRAJ: OKRES: REGIÓN: PODREGIÓN: GEOGRAFICKÁ POLOHA:

NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ NOVÉ ZÁMKY NITRIANSKY DOLNÁ NITRA

ROZLOHA K. Ú.: POČET OBYVATEĽOV: HUSTOTA OBYVATEĽOV:

7 257 ha 38 172 (31. 12. 2017) 522,24 obyv. /km2

NADMORSKÁ VÝŠKA: SÚRADNICE:

47° 59´ 15´´ S 18 ° 09´ 45´´ V

PRVÁ PÍSOMNÁ ZMIENKA:

1573

ŠIRŠIE VZŤAHY

PODUNAJSKÁ NÍŽINA DUNAJSKÁ KOTLINA

JASOVÁ

AŇALA VLKANOVO

KOMOČA

18

DVORY NAD ŽITAVOU

IMEĽ

BAJČ

DVOR MIKULÁŠ

DUBNÍK


RIEŠENÉ ÚZEMIE HLAVNÉ NÁMESTIE BÝVANIE, OBČIANSKA VYBAVENOSŤ A PRIEMYSEL VODSTVO

LOKALIZÁCIA RIEŠENÉHO ÚZEMIA

19


01

20

LOKALIZÁCIA ARTÉZSKYCH STUDNÍ

02

03

04

05

06


01 ANDOVSKÁ ULICA

02 GÚGSKA-ROĽNÍCKA ULICA

03 NÁMESTIE

P. O. HVIEZDOSLAVA

04 MAJZONOVO NÁMESTIE 05 ULICA GÁBORA BETHLENA 06 ULICA M. R. ŠTEFÁNIKA

LOKALIZÁCIA RIEŠENÉHO ÚZEMIA

21


kaplnka sv. Marie

Bernolákov park

tržnica

m

žihadielko

160

amfiteáter

kino Mier

Majzonovo námestie

centrálna mestská zóna

astrokabinet Cisársko-kráľovská jazdiareň

brána M. Terézie

RIEŠENÉ ÚZEMIE CMZ HLAVNÉ NÁMESTIE PEŠIA KOMUNIKÁCIA KOMUNIKÁCIE HLAVNÉÝ ŤAH SPÁDOVÉ KOMUNIKÁCIE KOLÍZNE BODY STATICKÁ DOPRAVA ZASTÁVKY MHD

22

DOPRAVNO-URBANISTICKÁ ANALÝZA


RIEŠENÉ ÚZEMIE VODNÝ TOK, VODNÁ PLOCHA PRIEMYSELNÉ OBJEKTY, PLOCHY ŽELEZNICE PRVKY SÍDELNEJ ZELENE

LOKALIZÁCIA RIEŠENÉHO ÚZEMIA

23


24

KOMPOZIČNÁ ANALÝZA


LOKALIZÁCIA RIEŠENÉHO ÚZEMIA

25


Panské lúky (68,71 ha)

TVRDOŠOVCE

Šurianske slaniská (169,38 ha)

ŠURANY

Palárikové lúky (15,42 ha)

BÁNOV

PALÁRIKOVO

BEŠEŇOV

JAZERO DEVIATKY

NOVÉ ZÁMKY

ZEMNÉ

Zátoň (81,55 ha)

DVORY NAD ŽITAVOU

A

NITR DEDINA MLÁDEŽE

Dolné Považie (32 358,08 ha)

NESVADY Nesvadské piesky (19,31 ha)

CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIE ÚZEMIA EURÓPSKEHO VÝZNAMU

STARÁ

ŽITA

CHRÁNENÉ ÚZEMIA NATURA 2000

NITRA

IMEĽ

VA

KOLÁROVO

HURBANOVO

Listové jazero (41,53 ha) Abov (21,12 ha) Detvice (88,98 ha)

RIEŠENÉ ÚZEMIE SÍDLA VODNÉ TOKY

Alúvium Starej Nitry (433, 93 ha)

PRVKY DREVINOVEJ VEGETÁCIE V KRAJINE

KOMÁRNO

26

KRAJINÁRSKA ANALÝZA


SÚČASNÉ VYUŽITIE KRAJINY K. Ú. NOVÉ ZÁMKY

2,70 % 6,15 %

2,05 %

74,25 % 14,85 %

VODNÉ PLOCHY LESNÁ PÔDA OSTATNÉ PLOCHY ZASTAVANÁ PLOCHA POĽNOHOSPODÁRSKA PÔDA

RIEŠENÉ ÚZEMIE BUDOVY VODNÉ TOKY DREVINOVÁ VEGETÁCIA

LOKALIZÁCIA RIEŠENÉHO ÚZEMIA

27


VEGETAČNÁ ANALÝZA

Obvod

Výška

Šírka

Vekové Sadovnícka Zdravotný Spôsob Spôsob poškodenia Indexy štádium hodnota stav ošetrenia hodnota [€] [cm] [m] [m] Pinus sylvestris | L.| 103 7 7 4 2 2 11a 5 1 520 0,8 ; 1,4 Obvod Výška Pinus sylvestris | L.| 72 7 Šírka 5 Vekové4 Sadovnícka 2 Zdravotný 2 11a, 44 Spôsob Spoločenská 3 1 106 0,8Výsledná ; 1,4 Indexy Spôsob poškodenia Latinský názov kmeňa dreviny koruny ošetrenia 1hodnota [€] 553 štádium3 hodnota2 stav Picea pungens Engelm. 45 2 1a 0,8cena ; 1,4 [€] [m] 2 [cm] [m] 7 Pinusplatanoides sylvest ris | L.| 10356 7 6 7 6 4 3 2 2 11a 5 1702,40 Acer | L.| 3 1 1b 1 1 520 599 0,8 ; 1,40,8 ; 1,1 ; 1,4 Pinus sylvest ris | L.| 72 5 4 2 2 11a, 44 1238,72 Acer platanoides | L.| 41+57 7 7 6 3 2 3 1b,9c, 10, 8c,7a 3 1, 4 1 106 599 0,8 ; 1,40,6 ; 1,1 ; 1,4 Picea pungens Engelm. 45 7 2 3 2 2 1a 1 553 0,8 ; 1,4 619,36 Acerplat platanoides L.| 3 1 1b 1 599 691 0,8 ; 1,1 ; 1,4 Acer anoides | | L.| 5670 6 8 6 7,5 3 3 3 1 1b 1 0,8 ; 1,1 ; 1,4 737,97 Acer anoides | L.| 41+57 7 9 6 8 3 4 2 3 8c,7a 0,6 ; 1,1 ; 1,4 553,48 Pinusplat nigra J.F. Arnold 91 2 3 1b,9c, 10,1b, 2b, 3b 1, 4 1 599 1 382 0,6 ; 1,1 ; 1,4 Acer plat anoides | L.| 70 8 3 1 1b 1 0,8 ; 1,1 ; 1,4 851,31 Prunus cerasifera Ehrh. 35+42+51 6,5 7,5 6,5 3 3 2 1 6a 4 691 599 0,8 ; 0,9 ; 1,4 Pinus nigra J.F. Arnold 91 9 8 4 2 3 1b, 2b, 3b 1 1 382 0,6 ; 1,1 ; 1,4 1276,97 Quercus rubra |Ehrh. L.| 99 3 1 1, 6 599 1 059 0,8 ; 1,1 ; 1,4 Prunus cerasifera 35+42+51 6,5 9 6,5 9 3 3 2 1 6a 1b,14 4 0,8 ; 0,9 ; 1,4 603,79 Quercusvirginiana rubra | L.|| L.| 9953 9 8 9 3,5 3 4 3 1 1b,14 1b, 6a 1, 6 0,8 ; 1,1 ; 1,4 1304,69 Juniperus 3 2 1, 4 1 059 829 0,8 ; 1,1 ; 1,4 Juniperus virginiana | L.| 53 8 4 3 2 1b, 6a 1, 4 0,8 ; 1,1 ; 1,4 1021,33 Juniperus virginiana | L.| 52 7 3,5 3 4 3 2 1b 1 829 829 0,8 ; 1,1 ; 1,4 Juniperus virginiana | L.| 52 7 3 4 3 2 1b 1 829 0,8 ; 1,1 ; 1,4 1021,33 Pinus nigra J.F. Arnold 105 10 6 4 3 1 1b 1 1 520 0,8 ; 1,1 ; 1,4 Pinus nigra J.F. Arnold 105 10 6 4 3 1 1b 1 1 520 0,8 ; 1,1 ; 1,4 1872,64 Juniperus 2626 4 4 2,5 2,5 4 4 2 3 76 55, 761, 34 a 1, 34 a322 0,6 ; 1,1 ; 1,4 297,53 Juniperusvirginiana virginiana| |L.|L.| 2 3 1b, 12b, 1b,55,12b, 322 0,6 ; 1,1 ; 1,4 Juniperus virginiana | L.| 72 8,5 7,5 4 3 1 1b, 15 1, 6 1 106 0,8 ; 1,1 ; 1,4 1362,59 Juniperus virginiana | L.| 72 8,5 10 7,5 4 4 3 1 1b, 15 1, 6 1796 1 1060,8 ; 1,40,8 ; 1,1 ; 1,4 Cat alpa bignonioides Walt. 165 8,5 2 2 1b 1 2011,52 Catalpa Walt. 31+22 165 2 2 1b, 6a, 12b, 44, 55, 1b76 1, 3, 4, 34 a 1 369 1796 1,4 Juniperusbignonioides virginiana | L.| 4 8,5 2,5 10 4 4 2 3 0,6 ; 1,1 ; 1,40,8 ;340,96 Abies virginiana alba Mill. | L.| 21 1 2,5 3 4 2 3 1a,1b, 1b,6a, 1c,12b, 3b 44, 55, 76 1 1, 3, 4, 34 a299 0,6 ; 1,1 ; 1,4 276,28 Juniperus 31+22 4,5 4 2 3 369 0,6 ; 1,1 ; 1,4 Thuja occident alis | L.| 27+56 8 4 4 2 3 1a,1b, 6a, 44 1, 3, 4 829 0,6 ; 0,9 ; 1,4 626,72 Abies alba Mill. 21 4,5 1 3 2 3 1a, 1b, 1c, 3b 1 299 0,6 ; 1,1 ; 1,4 Tilia cordat a Mill. 100 12 8 3 3 1 1b, 6a 1, 4 1059 0,8 ; 1,1 ; 1,4 1304,69 Thuja L.| 27+56 9 8 2 3 1a, 1b, 1c, 1a,1b, 6a, 44 1 1, 3, 4 1612 829 0,6 ; 1,4 0,6 ; 0,9 ; 1,4 Cat alpaoccidentalis bignonioides |Walt. 150 6 4 4 4 2 3 55, 76 1354,08 Cat alpa 109 4 3 2 3 1 1006,32 Tiliabignonioides cordata Mill.Walt. 100 7,5 12 5,5 8 3 1 1a, 1b, 1c, 55, 1b,766a 1, 4 1198 10590,6 ; 1,4 0,8 ; 1,1 ; 1,4 Cat alpa bignonioides Walt. 60 5 4 4 2 2 5b, 76 3 599 0,8 ; 1,4 670,88 Catalpa bignonioides Walt. 150 9 6 4 2 3 1a, 1b, 1c, 55, 76 1 1612 0,6 ;454,61 1,4 Juniperus virginiana | L.| 33 5 2,5 3 2 2 1b, 44, 56 1, 3 369 0,8 ; 1,1 ; 1,4 Catalpa 2 3 1a, 1 1244 11980,8 ; 1,4 0,61393,28 ; 1,4 Pinus bignonioides sylvest ris | L.| Walt. 83109 6,5 7,5 5,5 5,5 4 4 3 1 1b 1b, 1c, 55, 76 1 Pinus bignonioides sylvest ris | L.| Walt. 9060 8 5 6 4 4 4 3 1 1b 5b, 76 1 Catalpa 2 2 3 1244 5990,8 ; 1,4 0,81393,28 ; 1,4 Juniperus virginiana | L.| 44 4,5 3 4 3 1 1b, 76 1 553 0,8 ; 1,1 ; 1,4 681,3 Juniperus virginiana | L.| 33 5 6,5 2,5 4 3 2 2 1b, 44, 56 1, 3 1106 3690,8 ; 1,40,8 ; 1,1 ; 1,4 Pinus sylvest ris | L.| 76 7 3 1 1b 1 1238,72 Pinus sylvestris | L.| 83 6,5 5,5 4 3 1 1b 1 1244 0,8 ; 1,4 Pinus sylvestris | L.| 90 8 6 4 3 1 1b 1 1244 0,8 ; 1,4 Juniperus virginiana | L.| 44 4,5 3 4 3 1 1b, 76 1 553 0,8 ; 1,1 ; 1,4 Pinus sylvestris | L.| 76 7 6,5 4 3 1 1b 1 1106 0,8 ; 1,4

LatinskýDREVÍN názov NA MAJZONOVOM dreviny koruny INVENTARIZÁCIA NÁMESTÍ 1 2 3 41 52 3 64 75 86 7 98 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 17 16 18 17 19 18 20 21 19 22 20 23 21 24 25 22 26 23 27 24 25 26 27 Č.

HRANICA RIEŠENÉHO ÚZEMIA SKUPINY KROV

ZDRAVOTNÝ STAV DREVÍN (JUHÁSOVÁ , 2009)

7. DUTINA NA KMENI a - OTVORENÁ

0. ZDRAVÉ DREVINY, BEZ POŠKODENIA 1. NEPATRNÉ POŠKODENIE DREVINY

SADOVNÍCKA HODNOTA DREVÍN (MACHOVEC, 1987)

2. SLABÉ POŠKODENIE DREVINY

SH 1 DREVINY S NÍZKOU HODNOTOU

3. STREDNÉ POŠKODENIE DREVINY

5. SUCHÉ DREVINY

SH 5 DREVINY S VYSOKOU HODNOTOU

VEKOVÉ ŠTÁDIUM DREVÍN (ŠIMEK, 2006) 1. MLADÝ JEDINEC 2. ODRASTENÝ JEDINEC 3. DOSPIEVAJÚCI JEDINEC 4. DOSPELÝ JEDINEC 5. VETERÁN

28

VEGETAČNÁ ANALÝZA

1702,40 1238,72 Poznámka 619,36 737,97 553,48 851,31 Dvojkmeň, vidlica tvaru V 1276,97 603,79 1304,69 V iackmeň 1021,33 1021,33 1872,64 297,53 1362,59 2011,52 Dvojkmeň 340,96 Dvojkmeň 276,28 626,72 1304,69 1354,08 1006,32 670,88 454,61 1393,28 1393,28 681,3 1238,72

NÁVRH NA OŠETRENIE (JUHÁSOVÁ , 2009) 1. OREZAŤ SUCHÉ A NAPADNUTÉ KONÁRE

8. DUTINA V MIESTE ROZKONÁRENIA c - OKRAJE KALUSUJÚ 9. DUTINA NA BÁZE KMEŇA c - OKRAJE KALUSUJÚ

3. OŠETRIŤ RANY 4. OŠETRIŤ DUTINY 5. VYVÁŽIŤ KORUNU

4. ŤAŽKÉ POŠKODENIE DREVINY

SH 4 DREVINY S NADPRIEMERNOU HODNOTOU

Poznámka

10. POVRCHOVÁ DUTINA

SH 2 DREVINY S PODPRIEMERNOU HODNOTOU SH 3 DREVINY S PRIEMERNOU HODNOTOU

Výsledná cena [€]

SPÔSOB POŠKODENIA (JUHÁSOVÁ, 2009) 1. SUCHÉ TENKÉ KONÁRE: a - BOČNÉ KONÁRE, ZATIENENÉ INÝMI STROMAMI b - VNÚTRI KORUNY STROMU c - SPODNÉ, ZATIENENÉ KONÁRE

6. OŠETRIŤ RANY PO ODLOMENÝCH KONÁROCH 11. NEVYVÁŽENÁ KORUNA a - ŠIKMO NAKLONENÝ STROM 12. ZNÍŽENÁ STABILITA b - POŠKODENÝ KMEŇ 14. JEDNODUCHÝ ZLOM KONÁRA 15. ZLOM S ROZŠTIEPENÍM KONÁRA

2. SUCHÉ KONŠTRUKČNÉ KONÁRE: b - VNÚTRI KORUNY STROMU

44. NEZAHOJENÉ RANY, PAHÝLE PO ODLOMENÝCH ALEBO ODPÍLENÝCH KONÁROCH

3. PRERIEDLA KORUNA: b - LISTY BLEDÉ, ŽLTÉ, USYCHAJÚCE, OKRAJE LISTOV SUCHÉ

55. ZDEFORMOVANÝ KMEŇ

5. RANA: b - NA KMENI

76. SADOVNÍCKY NETVÁRNY STROM

6. DUTINA NA KONÁROCH a - OTVORENÁ

56. ZDEFORMOVANÉ KONÁRE

34. PRI REKONŠTRUKCII, OŠETRENÍ STROMU STANOVIŤ STABILITU: a - KMEŇA


1 2 3

TU R

4

EC KÁ

5 7 6 8

10 9 11 13 12 14

16

O ÉH

TO

T LS

17

27

26 25 24 23

15

18 19 21 20

VA O

22

N

ČÍ

KU

KU

S

LOKALIZÁCIA RIEŠENÉHO ÚZEMIA

29


1

1

2

2

3

6

3

TU R

4

5

7

4

5

EC KÁ

6

TU R

EC KÁ

7 8

8

9

10 11

10 9

13 12

16 HO

26 27 25 24 23

17 15

TO

13 12

14

18

TÉ LS

11

19

21 20

VA O

22

14

16 HO

18

TÉ LS

26 27 25 24 23

17 15

TO

19

21 20

N ČÍ

KU

ZDRAVOTNÝ STAV DREVÍN

3 STABILIZOVANÁ DOSPIEVAJÚCA DREVINA

3 DREVINA SO SLABÝM POŠKODENÍM

4 DOSPELÝ JEDINEC

2 DREVINA S NEPATRNÝM POŠKODENÍM 1 ZDRAVÁ DREVINA

ZDRAVOTNÝ STAV DREVÍN VEKOVÉ ŠTÁDIUM DREVÍN 3 DREVINA SO SLABÝM POŠKODENÍM

3 STABILIZOVANÁ DOSPIEVAJÚCA DREVINA 4 DOSPELÝ JEDINEC

30

LOKALIZÁCIA RIEŠENÉHO ÚZEMIA

N ČÍ

KU

KU

KU

VEKOVÉ ŠTÁDIUM DREVÍN

VA O

22

2 DREVINA S NEPATRNÝM POŠKODENÍM 1 ZDRAVÁ DREVINA


1

1

2

2

3 4

5 6

3

TU R

EC KÁ

7

4

5

8

9

10

10 11

9 13 12

14

16 TÉ LS

TO

EC KÁ

6 7

8

HO

TU R

26 27 25 24 23

17 15 18

19

21 20

VA O

14

KU

26 27 25 24 23

17 15 18

TÉ LS

TO

19

21 20

VA O

N ČÍ

22

KU

KU

KU

VÝŠKA DREVÍN

13 12

16 HO

N ČÍ

22

11

POTENCIÁLNY VEK DREVÍN

DREVINY ≤ 5 m

DLHOVEKÉ DREVINY

DREVINY > 5 m

STREDNOVEKÉ DREVINY KRÁTKOVEKÉ DREVINY

VÝŠKA DREVÍN

POTENCIÁLNY VEK DREVÍN

DREVINY ≤ 5 m DLHOVEKÉ DREVINY DREVINY > 5 m STREDNOVEKÉ DREVINY KRÁTKOVEKÉ DREVINY

LOKALIZÁCIA RIEŠENÉHO ÚZEMIA

31


1545

1663

VÝSTAVBA PRVEJ NOVOZÁMOCKEJ PEVNOSTI NA ĽAVOM BREHU RIEKY NITRY A SAMOTNÝ VZNIK NOVÝCH ZÁMKOV

1691

DOBYTIE NOVOZÁMOCKEJ PEVNOSTI OSMANMI

UDELENIE MESTSKÝCH PRÁV ARCIBISKUPOM JURAJOM SZÉCSÉNYIM

1573 - 1580

VÝSTAVBA DRUHEJ PEVNOSTI NA PRAVOM BREHU NITRY. HRADBY BOLI OBOHNANÉ VODNOU PRIEKOPOU NAPOJENOU NA RIEKU

1850

ZAČÍNA PREMÁVAŤ ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA NA TRATI VIEDEŇ - BRATISLAVA NOVÉ ZÁMKY - BUDÍN

1685

OSLOBODENIE PEVNOSTI CISÁRSKYMI VOJSKAMI

1843

1849

ODHALENIE PAMATNEJ TABULE NA RODNOM DOME JÁNA MAJZONA

HISTORICKÁ ANALÝZA

ZBÚRANIE NOVOZÁMOCKÉHO HRADU NA PRÍKAZ KAROLA III.

1945

ZALOŽENIE LETISKA TOMÁŠOM BAŤOM

1928

1724 - 1725

VYPUKNUTIE CHOLERY

1932

ZAČIATOK VÝSTAVBY PRVEJ NEMOCNICE

32

ODSTRÁNENIE VODNEJ PRIEKOPY OKOLO HRADU

1831

NARODENIE JÁNA MAJZONA

1894

1822

VYDANIE LISTINY, KTOROU BOL MESTU UDELENÝ ERB

DRUHÉ BOMBARDOVANIE MESTA - 1 NÁLET

1944

BOMBARDOVANIE MESTA - 2 NÁLETY


18. STOROČIE

19. STOROČIE

MAJZONOVO NÁMESTIE RIEKA NITRA BUDOVY

MESTO V 18. STOROČÍ

MESTO V 19. STOROČÍ

LOKALIZÁCIA RIEŠENÉHO ÚZEMIA

33


34

LOKALIZÁCIA RIEŠENÉHO ÚZEMIA


LOKALIZÁCIA RIEŠENÉHO ÚZEMIA

35


36

VODNÉ TOKY V URBANIZOVANOM PROSTREDÍ


LOKALIZÁCIA RIEŠENÉHO ÚZEMIA

37


38

PODOBY VODY


LOKALIZÁCIA RIEŠENÉHO ÚZEMIA

39


+

+

40

PREPOJENIE ULÍC


ZONÁLNE ROZDELENIE ÚZEMIA

41


42

VÝVOJOVÁ SCHÉMA NÁZVU


LOKALIZÁCIA RIEŠENÉHO ÚZEMIA

43


POCHÔDZNA A VIZUÁLNA OS PREPÁJAJÚCA MAJZONOVO NÁMESTIE S HLAVNÝM NÁMESTÍM

ODDYCHOVÉ ZÓNY PRE UŽÍVATEĽOV NÁMESTIA A OBYVATEĽOV OKOLITÝCH BYTOVIEK

POLOHA ARTÉZSKEJ STUDNE

NAJFREKVENTOVANEJŠIE TRASY VEDÚCE NÁMESTÍM

CENTRÁLNA ČASŤ NÁMESTIA S DOMINANTNÝM VODNÝM PRVKOM DOPLNENIE STROMOVEJ ALEJE POZDĹŽ CESTY SO ZÁMEROM IZOLOVAŤ NÁMESTIE OD CESTNÉHO RUCHU A ZLEPŠENIE JEHO MIKROKLÍMY

44

VÝVOJOVÉ SCHÉMY NÁVRHU


PRIESTOR ODDYCHOVEJ ZÓNY PONÚKA UŽÍVATEĽOM NÁMESTIA MIESTO PRE ODDYCH, V LETNOM OBDOBÍ AJ NEDOSTATKOVÝ TIEŇ

LÁVKY UMIESTNENÉ NAD VODNÝM PRVKOM UMOŽŇUJÚ PRECHOD CEZ NÁMESTIE BEZ KONTAKTU S VODOU

STROMOVÁ ALEJ POSKYTUJÚCA TIEŇ, SLÚŽIACA TIEŽ AKO IZOLAČNÝ PRVOK A PRVOK ZLEPŠUJÚCI MIKROKLÍMU NÁMESTIA

RETENČNÉ NÁDRŽE URČENÉ NA ZACHYTÁVANIE ZRÁŽKOVEJ VODY A PREBYTOČNEJ VODY Z ARTÉZSKEJ STUDNE

BUSTA JÁNA MAJZONA UMIESTNENÁ V CENTRÁLNEJ ČASTI NÁMESTIA

VODNÝ PRVOK NÁMESTIA INŠPIROVANÝ HISTORICKÝMI HRADBAMI A VODNOU PRIEKOPOU PEVNOSTI

LOKALIZÁCIA RIEŠENÉHO ÚZEMIA

45


46

SITUAČNÝ VÝKRES


AXONOMETRIA NÁVRHU

47


48

LOKALIZÁCIA RIEŠENÉHO ÚZEMIA


LOKALIZÁCIA RIEŠENÉHO ÚZEMIA

49


50

LOKALIZÁCIA RIEŠENÉHO ÚZEMIA


LOKALIZÁCIA RIEŠENÉHO ÚZEMIA

51


52

LOKALIZÁCIA RIEŠENÉHO ÚZEMIA


LOKALIZÁCIA RIEŠENÉHO ÚZEMIA

53


54

LOKALIZÁCIA RIEŠENÉHO ÚZEMIA


LOKALIZÁCIA RIEŠENÉHO ÚZEMIA

55


56

LOKALIZÁCIA RIEŠENÉHO ÚZEMIA


LOKALIZÁCIA RIEŠENÉHO ÚZEMIA

57


58

Profile for Čibik Miro

myzone_skuska  

...

myzone_skuska  

...

Profile for cibikmiro