Page 1

Interieur en Vastgoed Ruimtelijke Presentatie Reclame en Media

Jaarverslag 2009


Vincent Hammingh Grafische vormgeving


Inhoud 1. Voorwoord 2. Profiel van de instelling 3. Organisatiestructuur 4. Onderwijsontwikkelingen 5. Organisatorische ontwikkelingen 6. Communicatie 7. Huisvesting 8. Kwaliteitszorg 9. Projectonderwijs 10. Cibap in de prijzen 11. Hoogtepunten 2009 12. Speerpunten 2010 13. Cijfers Jaarrekening 2009 Colofon

1

3 5 7 8 11 13 14 16 17 18 21 22 26 31 32


Christiaan Braakhekke Interactieve Vormgeving

2


1. Voorwoord Cibap vakschool voor verbeelding is blijvend in ontwikkeling. Het is goed om jaarlijks een overzicht te geven van de activiteiten die wij ondernemen om ons onderwijs te verbeteren. Dit jaar is onze nieuwe huisstijl verder vormgegeven en uitgewerkt. Met ons nieuwe logo stralen we uit dat het Cibap de kaders aangeeft en dat de studenten deze invullen. Vanuit deze positionering werken we verder aan de versterking van onze vakschool. Voor 2009 is een greep uit de ontwikkelingen te noemen: • De eerste diploma’s CGO niveau 4 worden aan het einde van het schooljaar aan de studenten uitgereikt • De aanwezigheidsregistratie van de studenten is verbeterd door het gebruik van de module Participatie • De verticale teamstructuur is verder ontwikkeld • De infomiddagen en demo doedagen zijn anders ingevuld • De nieuw- en verbouw van het schoolgebouw is gestart • Onze studenten hebben ook dit jaar vele nominaties en prijzen gewonnen Elders in het jaarverslag worden de genoemde en andere ontwikkelingen uitvoeriger beschreven. Ik dank onze personeelsleden en studenten voor hun inzet en betrokkenheid om het Cibap de vakschool te laten zijn, waarop we allemaal trots zijn. Alleen met de medewerking van alle betrokkenen kunnen wij de kwaliteit van ons onderwijs en daarmee de positie van onze vakschool verder versterken. Ik hoop dat u met belangstelling kennis neemt van de inhoud van dit jaarverslag. Ik wens u veel leesplezier. Als ons jaarverslag aanleiding geeft tot vragen of reacties, dan hoor ik dat graag van u.

Evert de Jager 3

Voorzitter College van Bestuur


Saskia Doodeman Grafische Vormgeving

4


2. Profiel van de instelling Algemene gegevens van de instelling:

Samenstelling Raad van Toezicht

U kunt onze school vinden onder de volgende adresgegevens:

De Raad van Toezicht bestaat uit 7 leden. Het College van Bestuur vergadert regelmatig met de

Cibap vakschool voor verbeelding

Raad van Toezicht. De leden zijn:

Zwartewaterallee 10 8031 DX Zwolle

K. van Harten

t. 038-4546944

Functie in de Raad van Toezicht: Voorzitter

f. 038-4544982

Functie in bedrijfsleven: Directeur adviesbureau

e. info@Cibap.nl i. www.Cibap.nl

N. van Asten Functie in de Raad van Toezicht: lid

Samenstelling Managementberaad

Functie in bedrijfsleven: Directeur Witsgroep B.V.

Het Managementberaad bestaat uit twee leden van het College van Bestuur en drie opleidingsdirecteuren.

Namens FOSAG/WVB P. van Greuningen Functie in de Raad van Toezicht: lid

De heer E.A.M. de Jager is voorzitter van het College van Bestuur.

Functie in bedrijfsleven: Namens Hout- en

Hij heeft de algemene leiding, personeel, huisvesting en financiĂŤn in zijn portefeuille.

bouwbond CNV R. Mulder Functie in de Raad van Toezicht: lid

De heer H.T. Roos, lid van het College van Bestuur heeft

Functie in bedrijfsleven: Retail Account Manager

onderwijszaken, planning en organisatie en marketing en communicatie onder zijn hoede.

Gabriel B.Heuker Functie in de Raad van Toezicht: lid

De heer W. de Boer is opleidingsdirecteur van de opleiding Reclame

Functie in bedrijfsleven: Directeur

en Media. Hij heeft de dagelijkse leiding over de onderwijsteams

administratiekantoor

Grafische Vormgeving en Multimedia.

Heuker BV G.A.W.M. Derks

Mevrouw O. Hoogland is opleidingsdirecteur van de opleiding

Functie in de Raad van Toezicht: lid

Ruimtelijke Presentatie. Zij heeft de dagelijkse leiding over de

Functie in bedrijfsleven: Directeur Derks

onderwijsteams Vormgever Productpresentatie, Ruimtelijk

Schilders

Vormgever en de opleiding Medewerker Vormgeving.

namens FOSAG E.Groen

5

Voor de opleiding Interieur en Vastgoed is de heer C. de

Functie in de Raad van Toezicht: lid

Koning, opleidingsdirecteur. Hij heeft de dagelijkse leiding over

Functie in bedrijfsleven: Directeur Schilders-

de onderwijsteams Kleur- en Interieuradviseur, Decoratie en

bedrijf Groen BV

Restauratie, Middlemanager Vastgoedonderhoud en Hout en

namens FOSAG

Meubel.


Horizontale verantwoording De Raad van Toezicht houdt zorgvuldig de vinger aan de

Het Cibap is van mening dat de inspectie, met haar

pols hoe de financiële positie van het Cibap zich ontwikkelt.

interpretatie van onderwijstijd, afbreuk doet aan het door

Bij elke vergadering bespreekt de Raad van Toezicht het

onszelf gekozen didactisch model. Het Cibap is tevens van

exploitatieoverzicht.

mening dat daarmee eveneens afbreuk wordt gedaan aan

De Raad van Toezicht heeft de jaarrekening 2008 beoordeeld

zijn status als experimenteerschool.

en de begroting voor 2009 vastgesteld. Ook heeft de Raad

Wij hebben op grond van voornoemde overwegingen

van Toezicht de Meerjarenbegroting vastgesteld met daarbij

bezwaar aangetekend tegen het besluit van de

gevoegd de meerjaren liquiditeitsprognose.

staatssecretaris.

De Raad van Toezicht is van mening dat men in het algemeen

Onze organisatiestructuur is schematisch weergegeven in

goed geïnformeerd is over de gang van zaken bij het Cibap.

het volgende organogram.

Men ontvangt bijv. regelmatig benchmarkgegevens en rapportages van de inspectie over de kwaliteit van het onderwijs en de examinering. De Raad van Toezicht beoordeelt jaarlijks de begroting en de jaarrekening en keurt die goed. De Raad van Toezicht ontvangt periodiek een geactualiseerd exploitatieoverzicht. Na jaren van voorbereiding heeft de Raad van Toezicht op voorstel van het College van Bestuur ermee ingestemd dat in 2009 het budget beschikbaar is gesteld voor de uitvoering van het huisvestingsplan van het Cibap. Die besluitvorming is onder meer gebaseerd op een meerjaren exploitatie- en liquiditeitsbegroting. Het Cibap was ook in het bezit van een goedkeurende verklaring van de accountant op de bekostiging voor het jaar 2009, incl. de geprogrammeerde onderwijstijd. De Raad van Toezicht is van mening dat zij in 2009 in haar toezichthoudende taak op een onaanvaardbare wijze is doorkruist door een besluit van de staatssecretaris om aan het Cibap een financiële sanctie op te leggen vanwege het niet voldoen aan de norm van 850 klokuren. De Raad van Toezicht heeft deze situatie voorgelegd aan het platform Raden van Toezicht.

6


3. Organisatiestructuur

Inrichting organisatie Cibap vakschool voor verbeelding

Raad van Toezicht

College van bestuur

OBP

Opleidingsdirecteur RP

Medezeggenschapsraad

Opleidingsdirecteur RM

Decanaat

Onderwijsteams

7

Opleidingsdirecteur IV

Decanaat

Onderwijsteams

Nikki Dijksman Grafische Vormgeving

Onderwijsteams


4. Onderwijsontwikkelingen Ontwikkeling niveau 4 opleidingen

Begeleiding

In 2009 zijn alle niveau 4 opleidingen het laatste jaar

Na de invoering van DBS (Deelnemer Begeleiding Systeem),

ingegaan van de nieuwe kwalificatiedossiers. Dat betekent

waarin het voor de onderwijsteams eenvoudig is geworden

dat de opleidingen nu helemaal competentiegericht zijn

om studentgegevens op te roepen en begeleidingsinformatie

opgebouwd. In 2010 worden de eerste diploma’s volgens

aan de studentendossiers toe te voegen, hebben we de

de nieuwe onderwijsstructuur uitgereikt. De onderwijsteams

volgende stap gezet. In het nieuwe schooljaar hebben we

geven de kerntaken en werkprocessen in de examentoetsing

de module Participatie in gebruik genomen, waardoor

vorm. Daarmee voltooien we de eerste cyclus van de

we de aanwezigheidsregistratie van de studenten hebben

ontwikkelingen en kunnen we verder bouwen aan de

verbeterd. De onderwijsgevenden registreren nu aan het

verbetering van ons onderwijs.

begin van de les de aan-/afwezigheid van de studenten. De registratie is direct inzichtelijk in DBS. Ook de samenhang in

Niveau 2 opleiding Medewerker Vormgeving

de begeleiding door mentoren, SEB’s (sociaal-emotionele

Vorig jaar hebben we de eerste diploma’s volgens het

begeleiders), SLB’s (schoolloopbaanbegeleiders) en BPV

competentiegerichte onderwijs uitgereikt aan studenten

begeleiders is verder ontwikkeld.

van de opleiding Medewerker Vormgeving. Dit jaar hebben we gewerkt aan de verbetering van de keuze tussen de

Expertgroepen

verschillende uitstroomvarianten. Zo hebben we meer

Een aantal jaren geleden hebben we een expertgroep

aandacht besteed aan de profilering van de verschillende

voor elke opleiding ingesteld. Een expertgroep bestaat uit

beroepen waarvoor we opleiden en de interne voorlichting

vertegenwoordigers vanuit het bedrijfleven, die het Cibap

hiervan aan de studenten.

adviseert over de kwaliteit van het onderwijsaanbod en de examinering. De expertgroep komt enkele keren per jaar bij elkaar en levert hierdoor voortdurend een bijdrage aan de verbetering van ons onderwijs.

8


9

RenĂŠ Veldhuis Grafische Vormgeving


Vivian van den Bosch Grafische Vormgeving

10


5. Organisatorische ontwikkelingen In 2009 hebben we de verticale structuur van de teams

Wij denken dat het gebruik van de onderwijscalculator

versterkt. De structuur stond, maar het functioneren van

ten goede komt aan de samenwerking tussen de

de teams en de teamvorming kon nog worden verbeterd.

opleidingsdirecteur en de teamleiders als het gaat om

Door te kiezen voor een vaste vergaderdag voor alle

de inzet van personeel. De onderwijscalculator maakt

teams kon het vergadermoment worden opgenomen in de

het mogelijk om de teamleden meer te betrekken bij de

roosters van alle onderwijsgevenden. Dat betekent dat op

verdeling van de werkzaamheden binnen de teams.

maandag de (verticale) onderwijsteams vergaderen, maar dat het ook mogelijk is om in vakgroepen of per leerjaar

Het werken met activiteitenplannen en met de

(horizontaal) zaken op elkaar af te stemmen. Door te kiezen

onderwijscalculator levert een bijdrage aan het versterken

voor vast vergadermoment in de week zien en spreken de

van de verticale teamstructuur en aan het functioneren van

teamleden elkaar nu ook echt. Dat komt de teamvorming, de

de teams.

samenwerking en het functioneren van de teams natuurlijk

Wij verwachten dat het functioneren van de teams een

ten goede.

boost zal krijgen door het in gebruik nemen van de nieuwe huisvesting. Elke opleiding krijgt dan zijn eigen

Ook is er vaker gezamenlijk overleg tussen het College

studielandschap. Iedere studielandschap krijgt een eigen

van Bestuur, de opleidingsdirecteuren en de teamleiders.

teamruimte waar docenten elkaar kunnen ontmoeten. De

In dit overleg is besloten om een begin te maken met het

lijnen worden dus kort en ook buiten vergaderingen zien en

ontwikkelen van activiteitenplannen voor de verschillende

spreken teamleden elkaar regelmatig.

teams. Het College van Bestuur en de opleidingsdirecteuren dragen onderwerpen aan die de teams kunnen uitwerken in de teamplannen. Zo kunnen ook de managementafspraken die het College van Bestuur maakt met de opleidingsdirecteuren worden doorvertaald in de activiteitenplannen van de teams. Op die manier stuurt het management de teams aan en stelt ze de kaders voor de organisatie. In 2009 hebben we een begin gemaakt met de invoering van de zogenaamde onderwijscalculator. De onderwijscalculator is een instrument dat is ontwikkeld in opdracht van het Procesmanagement MBO 2010. De onderwijscalculator geeft inzicht in de inzet van de personeelsformatie als ook in de gevolgen van wijzigingen in de inzet van de personeelsformatie. De verdeling van werkzaamheden 11

binnen de onderwijsteams wordt daarmee meer transparant.


Robin Zwijnenberg Ruimtelijke Presentatie

12


6. Communicatie Nieuwe Huisstijl

Demo Doe Dagen

In 2009 hebben we onze nieuwe huisstijl verder

Toekomstige studenten die iets met hun creativiteit willen

vormgegeven. Niet alleen op het briefpapier is onze nieuwe

doen maar nog niet precies weten wat kunnen meedoen aan

huisstijl terug te vinden, maar ook in onze brochure, posters

een Demo Doe Dag. Op de Demo Doe Dag maken ze op een

en op onze website.

praktische manier kennis met de opleidingen Interieur en Vastgoed, Ruimtelijke Presentatie en Reclame en Media.

Nieuwe website Bij de nieuwe huisstijl hoort uiteraard ook een nieuwe

Studenten gaan zelf aan de slag met verschillende

website. De basis hiervoor is in 2009 gelegd. In 2010 wordt

opdrachten. Zo ontdekken ze welke opleidingsrichting

er verder gewerkt aan de uitbreiding hiervan en zal tevens

het beste bij hun past. De Demo Doe Dagen zijn specifiek

het intranet vernieuwd worden.

bedoeld voor eindexamenleerlingen van het VMBO en de HAVO.

Nieuwe stand De nieuwe stand van het Cibap is een open, kleurrijk

De belangstelling voor de Demo Doe Dagen was het

en opvallend geheel. Elke opleidingsrichting wordt

afgelopen jaar erg groot. In plaats van de geplande

gepresenteerd door leerlingen die in de stand aan het

vier dagen, hebben we zes keer een Demo Doe Dag

werk zijn. Op deze manier kunnen bezoekers gericht

georganiseerd. Dat de Demo Doe Dagen een succes zijn

vragen stellen en krijgen zij hun antwoorden van onze

komt ook naar voren uit de evaluatie. Het merendeel van de

ervaringsdeskundigen: Cibap studenten.

deelnemers geeft aan zich te gaan aanmelden voor ĂŠĂŠn van de opleidingen van het Cibap.

13


7. Huisvesting Uitvoering huisvestingsplan In het najaar van 2009 zijn wij begonnen met de uitvoering van ons bouwplan aan de Zwartewaterallee. Omdat het voor een deel gaat om vervangende nieuwbouw, moest eerst een deel van het bestaande gebouw worden ontruimd en gesloopt. Gelukkig hebben we in onze dislocatie aan de Esdoornstraat aanvullende ruimte beschikbaar gekregen om onze onderwijsactiviteiten daar voor een deel kwijt te kunnen. Helaas was dit niet voldoende. We hebben daarom als tijdelijke huisvesting ook nog een gebouw van de gemeente gehuurd. Deze tijdelijke dislocatie ligt direct naast ons hoofdgebouw aan de Zwartewaterallee. De sloop van het bestaande gebouwdeel vond plaats in november 2009. Na de sloop viel een lange en strenge winter in. De nieuwbouw kon dus pas beginnen in 2010.

14


Herbestemming locatie Esdoornstraat Eind 2009 waren we ver met de verkoop van het gebouw aan de Esdoornstraat. Er lag een concept koopovereenkomst met een projectontwikkelaar. Helaas kreeg de bouwonderneming, waar de projectontwikkelaar deel van uitmaakt, eind 2009 veel minder bouwopdrachten. Hierdoor besloot de Raad van Bestuur om met ingang van 2010 niet meer te investeren in beleggingsobjecten maar alleen nog in projecten die ook onmiddellijk bouwvolume opleveren. Om die reden ging de Raad van Bestuur niet akkoord met aankoop van de locatie Esdoornstraat en kwam de koopovereenkomst niet tot stand. In 2010 moeten we kijken of we alsnog een andere gegadigde kunnen vinden voor het gebouw aan de Esdoornstraat. We zullen de locatie aan de Esdoornstraat in 2010 nog nodig hebben als tijdelijke huisvesting. Als we het gebouw aan de Esdoornstraat eind 2010 niet kwijt zijn dan gaan we mogelijk, samen met andere partijen en met ondersteuning van de gemeente Zwolle, de locatie herontwikkelen tot een creatieve broedplaats.

15


8. Kwaliteitszorg MBO-kaart Wij vinden het belangrijk om onze studenten ook na het Cibap te blijven volgen. Daarom doen we jaarlijks mee aan de MBO-kaart van Toppen Onderzoek & Beleid. De MBO-kaart onderzoekt waar onze (gediplomeerde) schoolverlaters na een half jaar zijn terecht gekomen. In het onderzoek wordt de oud-studenten gevraagd wat ze na school zijn gaan doen en hoe ze terug kijken op hun schooltijd. Deze informatie gebruiken wij om onze opleidingen verder te ontwikkelen. Ook gebruiken we het onderzoek om de aansluiting van onze opleidingen met het werkveld en het vervolgonderwijs te verbeteren.

MBO-LoopbaanKaart Behalve aan de MBO-kaart doen we ook mee aan de MBO-LoopbaanKaart van Toppen. Dit betekent dat we onze schoolverlaters na 1,5 jaar nog een keer benaderen. Het loopbaanonderzoek gaat in op de ontwikkeling van de beroeps- dan wel vervolgopleidingen van onze schoolverlaters. Zo krijgen we een goed beeld van de beroeps- of de opleidingsloopbaan van onze oud-studenten.

Onderwijsinspectie De onderwijsinspectie heeft de kwaliteit van de examinering van onze opleidingen ook het afgelopen jaar onderzocht. De onderzochte opleidingen zijn op zeven standaarden beoordeeld. Voor alle standaarden zijn de onderzochte opleidingen als van voldoende kwaliteit beoordeeld. De onderwijsinspectie heeft bij een steekproef bij ĂŠĂŠn van de opleidingen met betrekking tot de onderwijstijd geconstateerd dat deze opleiding niet aan de 850 urennorm voldoet. We verwachten dat we hiervoor een boete krijgen opgelegd.

16


9. Projectonderwijs Projectonderwijs In 2009 hebben we besloten om een lang gekoesterde wens van het Cibap, het op professionele wijze ten uitvoer brengen van projecten, in te bedden in de werkprocessen van studenten en medewerkers. De nieuw benoemde opleidingsdirecteur Interieur & Vastgoed werkt hiervoor een plan uit, dat in de loop van 2010 zal worden ge誰mplementeerd.

Denise Nijland Grafische Vormgeving

17

Project onderwijs Grafische Vormgeving


Klaasje Timmermans Interieur en Kleuradviseur.

10. Cibap in de prijzen Studenten van het Cibap nemen jaarlijks deel aan verschillende wedstrijden in hun vakgebied. Het afgelopen studiejaar resulteerde dit onder andere in de volgende nominaties en/of prijzen.

MBO uitblinker In het kader van de zesdaagse beroepsonderwijs werd ook het afgelopen jaar weer een Uitblinker van het jaar gekozen. Het Cibap nomineerde Klaasje Timmermans van de opleiding Interieur en Kleuradviseur. De verkiezing van de uitblinker van het jaar vond plaats tijdens de 6Daagse beroepsonderwijs. Klaasje was uiteraard bij de uitreiking aanwezig en omschrijft deze dag als volgt: "Voor ons was er een speciaal programma, dat lange tijd geheim moest blijven. We gingen in een bus richting Hoofddorp en wat bleek... er stonden 7 limousines klaar om ons rond te rijden en voor de deur van de studio af te zetten. Daar werden we gefotografeerd door Joop van Tellingen. Het publiek die ook nog van niks wist zag ons op groot scherm uitstappen. Er waren verschillende optredens en uiteindelijk werd de Uitblinker van het jaar gekozen." Helaas is Klaasje niet als Uitblinker van het jaar gekozen maar trots is het Cibap zeker op haar!

18


Rachel Tan Ruimtelijke Presentatie

Cibap Award Binnen het Cibap is het al jaren een gebruik om tijdens de diploma uitreiking ook een Cibap Award uit te reiken. Deze Award reiken we uit aan een student die een duidelijke groei heeft doorgemaakt en bijzondere kwaliteiten heeft waardoor die persoon uitblinkt. Afgelopen schooljaar is de Award uitgereikt aan Rachel Tan, student van de opleiding Ruimtelijke Presentatie. Rachel werd geprezen om haar behulpzaamheid, haar goede persoonlijke ontwikkeling en haar inzet voor de afdeling communicatie.

19


Eline van der Schaaf Ruimtelijke Presentatie

Gouden Pauw De Benelux POP Awards is een jaarlijks terugkerende wedstrijd die onze 3e jaars studenten Ruimtelijke Presentatie een uitstekende mogelijkheid biedt om hun talent op het gebied van vormgeving van instore communicatiemateriaal te laten zien. Het gaat hierbij om de Jong Talent Prijs, waarvoor de studenten een display voor een op de markt te brengen product moeten ontwerpen en realiseren. Het afgelopen schooljaar werden twee studenten van ons genomineerd voor deze prijs: Eline van der Schaaf met haar Nike Total 90 ascent display en Brit van der Veen met haar display voor de Flow up Airkey. Tijdens een gala diner op een cruisetocht langs de havens van Rotterdam, werd bekend gemaakt dat Eline van der Schaaf de Gouden Pauw in ontvangst mocht nemen.

20


11. Hoogtepunten 2009 Eerste lichting Hout en Meubel naar Amsterdam

De leerlingen die deelnemen aan het programma

De eerste lichting Hout en Meubel studenten heeft in

kaderberoepsgericht) een aanvullend certificaat

2009 afscheid genomen van het Cibap in Zwolle en is

waarmee ze zonder toelatingsonderzoek kunnen

in september begonnen aan de volgende twee jaar in

instromen in een MBO-niveau 4 opleiding van het Cibap.

Amsterdam. De samenwerking tussen het Cibap en het

Ook leerlingen die het VMBO diploma (basis) behalen op

Hout- en Meubileringscollege (HMC) in Amsterdam biedt

het Esdal College ontvangen daarvoor een aanvullend

de studenten de mogelijkheid de eerste twee jaar van de

certificaat waarmee ze zonder toelating kunnen

opleiding in Zwolle te volgen en zich vervolgens verder

instromen in de opleiding Medewerker Vormgeving

te specialiseren in Amsterdam. Er is gekozen voor dit

(niveau 2) van het Cibap.

Creatief ontvangen naast hun VMBO-diploma (minimaal

samenwerkingsverband omdat veel studenten nog te jong zijn om meteen in Amsterdam op kamers te gaan

Om een goede aansluiting te hebben van het

wonen en de reisafstand te groot is.

onderwijsprogramma van beide scholen lopen docenten van het Esdal College minimaal 1 dag per jaar stage bij

Samenwerkingsovereenkomst met Esdal College in Emmen

het Cibap.

Op dinsdag 29 september 2009 heeft het Cibap een

6Daagse Beroepsonderwijs

samenwerkingsovereenkomst met het Esdal College

Om de MBO-opleidingen op een positieve manier te

in Emmen getekend om de positie van de creatieve

presenteren heeft de MBO-Raad vorig jaar het initiatief

opleidingen van het Esdal College te versterken en de

genomen om een 6Daagse beroepsonderwijs te

leerlingen van het Esdal een doorlopende leerlijn aan te

organiseren. Op 10 oktober deed het Cibap mee aan

bieden naar het Cibap.

de landelijke Open Dag met als thema 'Ontdek het beroepsonderwijs'. Voor het Cibap was deze dag een

Leerlingen die deelnemen aan het VMBO-programma

succes. Gedurende de hele dag kwamen veel mensen een

Creatief kunnen tijdens de opleiding hun creatieve

kijkje nemen op het Cibap.

talenten verder ontwikkelen. Het onderwijsprogramma bestaat voor een belangrijk deel uit commerciĂŤle en creatieve vakgebieden die zowel tweedimensionaal als driedimensionaal zijn gericht. Bij de inrichting van het onderwijsprogramma wordt, naast aandacht voor de creativiteitsontwikkeling, ook aandacht besteed aan aspecten als klantgericht en gestructureerd werken, studievaardigheden, zelfstandig leren en beroepshouding. De leerlingen leren de door hun gemaakte producten te presenteren en te verantwoorden en houden daarvan een 21

portfolio bij.


12. Speerpunten 2010 Nieuwbouw In het voorjaar van 2010 bereikt de nieuwbouw van Cibap het hoogste punt. De unielocatie aan de Zwartewaterallee wordt uitgebreid met 4000m2. Ook de bestaande gebouwdelen worden aangepast en verbouwd waardoor iedere opleiding straks over een eigen studielandschap beschikt. We verwachten dat de nieuwe huisvestingssituatie een belangrijk voordeel oplevert voor het functioneren van de onderwijsteams en een bijdrage levert aan de versterking van de kwaliteit van ons onderwijs. Ook de herkenbaarheid van de verschillende opleidingen binnen het Cibap wordt veel beter. De verwachting is dat de nieuwbouw aan het eind van 2010 wordt opgeleverd.

22


ICT op het Cibap Met behulp van Informatie & Communicatie Technologie

De stichting Kennisnet, gesubsidieerd door het

weten we veel meer over de wereld om ons heen en

ministerie van OC&W, ondersteunt het onderwijs

worden we steeds sneller geïnformeerd over wat er op

bij informatisering- en digitaliseringprocessen.

onze aardbol gebeurt.

Deze stichting heeft het Cibap benaderd om als ambassadeurschool voor het MBO te gaan functioneren.

De wens van het Cibap is om de ICT ontwikkelingen

Van dit aanbod maakt het Cibap dankbaar gebruik.

goed te volgen, toe te passen in het onderwijs/

Kennisnet zal de school ondersteunen en adviseren

begeleiding van de studenten en te gebruiken voor de

in de vorm van o.a. workshops voor het MB en de

ondersteunende processen. Onderlinge communicatie

werkgroep Digitalisering, waarbij het accent ligt

tussen collega’s is immers essentieel. De kwaliteit van

op ICT-beleidsvorming en consequenties van het

het onderwijs en begeleiding van de studenten kan

informatisering/ digitalisering van het onderwijs.

altijd weer verbeterd worden en de administratieve taken die direct samenhangen met het onderwijs- en

Het jaar 2009 is gebruikt om een basis te leggen voor

begeleidingsproces kunnen efficiënter (denk o.a. aan de

verdere ICT-ontwikkeling, met name op het gebied van

aanwezigheidsregistratie van studenten).

beleidsvorming, structuur in de ICT toepassingen op de school, eenheid in de ICT implementatieplannen op

Met het oog hierop heeft het Cibap dit jaar een

de diverse gebieden en aanschaf van laptops. In 2010

laptopproject voor onderwijsgevenden opgestart.

wordt het ICT-beleid verder vorm gegeven, de kennis

Docenten kregen het aanbod om gebruik te maken van

en toepassingsvaardigheden van de onderwijsgevenden

een speciale regeling, waardoor de laptop na een aantal

vergroot en het lesmateriaal wordt meer en meer digitaal

jaren hun eigendom wordt. De meeste collega’s hebben

aangeboden. Informatisering- en digitaliseringprocessen

hiervan gebruik gemaakt. Uiteraard is meer nodig.

zullen optimaal afgestemd worden op het onderwijs en

Alle (ook aankomende) studenten zullen gestimuleerd

de daarbij behorende ondersteuning.

worden tot een vrijwillige aanschaf van een Ibook. Naast de noodzakelijk aanschaf van computers moeten we aandacht hebben voor het menselijk aspect. Onderwijsgevenden en begeleiders moeten de nodige kennis van ICT-zaken verwerven en toepassen. ICTmedewerkers moeten vraaggericht gaan werken. Ook moeten we scholing en begeleiding aanbieden. Ook van studenten kunnen we niet verwachten dat we alles op het gebied van ICT beheersen, ook hiervoor moet aandacht komen. 23


13. Cijfers Aantal deelnemers per opleiding per 01 oktober 2009 Interieur en Vastgoed

Aantal

Toeleidings traject Zwolle

IV 1

111

TT 1

17

IV 2

110

Totaal

17

IV 3

84

IV 4

71

Totaal Medewerker Vormgeving

376 Aantal

MV 1

69

MV 2

53

Totaal Ruimtelijke Presentatie

RP 2

91

RP 3

65

RP 4

68

Toeleidingstraject

79

Uitvoerder afbouw en onderhoud

65

Totaal ingeschreven

1389

321 Aantal

RM 1

100

RM 2

127

RM 3

101

RM 4

81

Totaal

1245

Aantal 97

Reclame en Media

Aanwezige deelnemers

Aantal

122

RP 1

Totaal

Totaal Cibap

409

24


Aantal geslaagde deelnemers per opleiding in 2009 Opleiding

aantal aantal examen- geslaagd kandidaten

%

IV

110

107

97%

MV

53

52

98%

RP

70

70

100%

RM

89

87

98%

322

316

98%

Totaal

Vooropleiding van deelnemers, 01-10-2009 Vooropleiding VMBO Basisberoepsgerichte leerweg

120

VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg

338

VMBO Gemengde leerweg

63

VMBO Theoretisch leerweg

591

Mavo 4

14

Havo 4

29

Havo 5

90

Vwo

2

MBO niveau 1-2

47

MBO niveau 3-4

39

HBO

1

LBO

55

Totaal

25

Aantal

1389


Personele samenstelling Cibap vakschool voor verbeelding

Totale samenstelling personeel

Situatie op 31 december 2009.

Functie

Betreft alle medewerkers die werkzaam zijn bij

College van Bestuur

2

2

-

Opleidingsdirecteur

3

2

1

Docenten

98

55

43

Instructeurs

11

6

5

Automatisering

4

4

-

Leerlingenadministratie/ roosterbureau

4

-

4

Administratie

7

1

6

Directie secretariaat

2

-

2

Facilitaire dienst

9

5

4

het Cibap (dus ook diegene op uitzendbasis/ detacheringsbasis) Verdeling mannen en vrouwen Man

Vrouw

totaal

Man Vrouw

Totaal

OP

61

48

109

OBP

15

23

38

Totaal

76

71

147

FTE FTE's OP

83,0141

M&C

2

-

2

FTE's OBP

26,5541

P&O

2

-

2

Controller

1

1

Medewerker OLC

2

-

Totaal

109,5682

Totaal

Leeftijdsopbouw Leeftijdsgroep 18-34 jr Man

35-49 jr

50-64 jr

8

41

27

Vrouw

13

46

9

Totaal

22

87

36

147

76

2 71

Verdeling fulltime/parttime FT

PT

OP

30

79

OBP

12

24

Totaal

42

103

26


Ziekteverzuimpercentage Cibap vakschool voor verbeelding 2009

27

1e halve jaar

2e halve jaar jaargemiddelde

Verzuimfrequentie

1,37

1,49

1,43

Ziekteverzuimpercentage

5,02

3,22

4,12


28


Jaarrekening 2009

Exploitatierekening % 2009

Begroting % 2009

Exploitatierekening % 2008

Baten Rijksbijdrage

9.662.332

9.394.383

9.676.409

Overige baten

297.921

230.333

282.209

Totaal baten

9.960.253

100%

9.624.716

100%

9.958.618

100%

Lasten Personele lasten

7.057.412

6.924.410

6.697.238

Huisvestingslasten

503.136

525.881

437.027

Toeleidingstraject / BBL

666.000

719.500

803.841

Overige lasten

983.697

785.909

971.964

Afschrijving vaste activa

602.737

577.680

570.038

Totaal lasten

9.812.982

99%

9.533.380

99%

9.480.108

95%

Saldo baten en lasten

147.271

1%

91.336

1%

478.510

5%

Rentebaten

116.573

65.000

167.472

Rentelasten

154.107

134.550

160.072

Saldo rentebaten/rentelasten

-37.534

-69.550

Buitengewone lasten

-

-

Buitengewone baten

-

-

Totaal buitengewone baten/lasten

0

0

Resultaat

29

0%

109.737

Negatief = verlies Positief = winstÂ

0% 1%

21.786

-1%

7.400

0%

-1.365

0% 0%

-1.365 484.545

0% 5%


Colofon Redactie afdeling Marketing en Communicatie Vormgeving Yvonne Bouwmeester Mark Monsma Fotografie Tom Lore de Jong Misty Smit Mark Monsma Drukwerk NetzoDruk

30


Nicky Rengers Vormgever Productpresentatie


Cibap vakschool voor verbeelding Zwartewaterallee 10

8031 DX Zwolle

038 454 69 44

info@cibap.nl

www.cibap.nl

Cibap jaarverslag 2009  

Cibap jaarverslag 2009