Page 1

blokboek semester 5.1 v 2013-2014 BPV werkboek De omschakeling

Reclame en Media Grafische Vormgeving Animatie-/Audiovisuele Vormgeving Interactieve Vormgeving


Colofon Auteurs Docenten van het Cibap vakschool voor verbeelding te Zwolle Illustratie en grafisch ontwerp Mark Monsma Opmaak en grafische vormgeving Yvonne Bouwmeester Š 2013 Cibap vakschool voor verbeelding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieÍn, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Inhoudsopgave

pagina

Doelstellingen

2

Inleiding

3

Planning terugkomdagen

4

Taakplanning

4

Soorten taken

5

Leerdoelen

6

De Omschakeling taak 1

Je eigen doelen

Beoordeling Eigen doelen BPV taak 2

De weekrapportage

Sem 5.1v 2D De Omschakeling

9 10

Beoordeling Rapportage tussengesprek BPV-periode

22

Totaal werktijd

35

Beoordeling Rapportage eindgesprek BPV-periode

36

taak 3

38

De bedrijfspresentatie

Beoordeling Bedrijfspresentatie

39

taak 4

40

Het BPV verslag deel 1: Het bedrijf

Hoe schrijf ik een verslag

43

taak 5

44

Het BPV verslag deel 2: Het werk

Beoordeling verslag BPV-periode

1

7

45


Doelstellingen In deze periode van 21 weken (tenminste 705 klokuren) word je in staat gesteld om beroepsgerichte kennis en vaardigheden op te doen en toe te passen. In dit blokboek draait het om de volgende zaken: oriĂŤntatie op de beroepsmogelijkheden, oriĂŤntatie op de functie en de organisatie van het leerbedrijf in de maatschappij, deelname aan het arbeidsproces, ontwikkeling van sociaalcommunicatieve vaardigheden.

705 BPV Blokboek semester 5V Centraal probleem:

OriĂŤntatie op de beroepsmogelijkheden; ontwikkeling en verdieping van de eigen vaardigheden.

Beroepsomgeving:

B(eroeps) P(raktijk) V(orming) - bedrijf

Sem 5.1v 2D De Omschakeling

Rol(len) / positie(s) leerling:

2

stagiair(e) in een 2D-bedrijf.

klokuren


Inleiding: De Omschakeling De omschakeling school-stage is groot. Stagelopen is soms de snelste manier om te ontdekken dat school zo gek nog niet is. Want vergeleken bij het rondstappen in een bedrijf is naar school gaan erg relaxed. Maak je desondanks geen zorgen: van het werken voor echte klanten zul je absoluut een kick krijgen. De eerste week is natuurlijk het moeilijkst; je kent de mensen niet, je kent het bedrijf niet en je weet helemaal niets (voor je gevoel dan). Maar na een aantal weken ben je wel ingewerkt en kun je een bijdrage gaan leveren aan de werkzaamheden van het bedrijf. En dat is behalve leuk ook nog buitengewoon leerzaam. Een jaar lang heb je al die wijze raad aangehoord van docenten, die het meestal beter weten (ooit één aangetroffen die zich wat bescheidener opstelde?). Gelukkig . . . eindelijk is het moment aangebroken waarop jíj de wereld mag tonen wat je waard bent. Je stageperiode is begonnen. Dit blokboek is voor jou een handleiding om het beste uit je eerste BPV-periode te halen. Het bevat informatie over de doelstellingen van de stage en de terugkomdagen. En uiteraard een beschrijving van de taken die je tijdens de stageperiode gaat uitvoeren. Een geruststelling tot slot. Of het nu ligt aan al dat aangeboren talent, de uitstekende medewerkers van het bedrijf waar je stage loopt of toch nog een beetje aan het Cibap: de meeste studenten doen het heel goed op stage, en dat is een plezierige constatering. Veel werkplezier!

Sem 5.1v 2D De Omschakeling

Tip: Deze periode zul je veel mooie producten maken. Misschien ben je over sommige producten wel erg tevreden. Dan is het verstandig om (een foto van) deze producten in je showcase portfolio te doen.

3


Planning terugkomdagen Terugkomdagen/Tutorbijeenkomsten RM 3

RM 3VL + RM 3VM

Kick off

27-08-2013

1

13-09-2013

2

18-10-2013

3

29-11-2013

4

17-01-2014

RM3 - BPV-periode (3e jaars) Woensdag 28 augustus 2013 t/m vrijdag 17 januari 2014 Minimaal 705 klokuren. De terugkomdagen tellen mee als gewerkte dagen (7,5 klokuur per terugkomdag) en zijn verplicht.

Taakplanning BPV blokboek semester 5V taak

TKD 1

1 Je eigen doelen

Tutor

2 De weekrapportage

Tutor

3 De bedrijfspresentatie

Sem 5.1v 2D De Omschakeling

4 Het BPV verslag

4

TKD 2

Tutor CV/GIO


5

Sem 5.1v 2D De Omschakeling


Leerdoelen Voor de stagiair: In deze periode van 21 weken (tenminste 94 dagen) word je in staat gesteld om je beroepsgerichte kennis en vaardigheden uit te breiden en toe te passen. Voor de leerdoelen die je jezelf gaat stellen (op pagina 7) kun je putten uit onderstaande lijst. Maar vul die dan wel aan, met doelen die voorkomen uit jouw specialisatie. Of met doelen die samenhangen met de bijzondere kenmerken van jouw BPV-bedrijf. Voor de praktijkbegeleider van het BPV-bedrijf: Er zijn geen twee BPV-bedrijven gelijk. Het beschrijven van leerdoelen voor de BPV moet om die reden met de nodige voorzichtigheid gebeuren. Immers, werkzaamheden die bij het ene bedrijf tot de dagelijkse routine behoren, kunnen bij een ander bedrijf in dezelfde branche zeldzaam zijn. Het Cibap gaat ervan uit dat u onderstaande leerdoelen vertaalt naar de situaties binnen uw bedrijf.

Leerdoelen Reclame en Media

Sem 5.1v 2D De Omschakeling

De stagiair moet inzicht krijgen in het proces van het grafisch ontwerpen.

6

- Visualiseren van een ontwerp met gebruikmaking van geschikte hulpmiddelen zoals markers en/of computer. - Een ontwerp maken en daarbij inzicht krijgen in de vormgeving, kleurgebruik, materiaalgebruik en styling in relatie tot de identiteit van de opdrachtgever en de aard van de opdracht. - Presenteren van het ontwerp aan collega’s, leidinggevenden en/of klanten. - Beargumenteren van het ontwerp en daarbij aandacht geven aan de aansluiting op het imago van de opdrachtgever, de doelgroep en het gebruiksdoel. - Zorg dragen voor een goede werkvoorbereiding: rekening houden met de beschikbare middelen, tijd (plannen) en taakverdeling. - Realisatie van de uitvoering van een ontwerp en daarbij inzicht krijgen in gebruikte technieken en software. - Zorg dragen voor een goed bestandsbeheer.


taak 1 Je eigen doelen

Sem 5.1v 2D De Omschakeling

Vijf maanden stagelopen, dat is nogal wat. Vanzelfsprekend heeft het Cibap diverse bedoelingen met deze eerste BPV-periode. Zo krijg je bijvoorbeeld een betere kijk op je beroepsmogelijkheden en de organisatie van een bedrijf in de door jou gekozen richting. Bovendien doe je een heleboel praktische vaardigheden op, en leer je goed samenwerken in werksituaties. Minstens zo interessant is het, wat jij zelf vooraf als belangrijke doelen ziet voor je eerste stage. Noteer kort op de linkerpagina bij het kopje ‘leerdoelen’ wat je al weet (van het beroep en de branche), en wat je al kunt (praktische- en communicatieve vaardigheden). Formuleer bij elk punt, wat je nog meer zou willen leren. Het levert je praktische richtlijnen voor je stage op.

7

Halverwege vindt een tussengesprek met beoordeling plaats, bedoeld om te kijken of je vorderingen maakt. Daarbij kun je alvast kijken of je de gestelde doelen behaalt. Aan het slot van de periode krijg je een eindgesprek, ook met beoordeling. Die laatste beoordeling moet in elk geval voldoende zijn. Zodat je zeker weet, dat je op tal van punten veel hebt bijgeleerd.

Werkwijze en aanpak Viersprong, individueel.

Productspecificaties

Lijstje met ‘wat kan en weet ik al’, per punt aangevuld met ‘wat wil ik bijleren’.


Leerdoelen van de stagiair Formuleer in het kort wat jouw leerdoelen voor deze BPV-periode

Sem 5.1v 2D De Omschakeling

zijn, als richtlijn voor hetgeen je wilt / kunt leren.

8


Beoordeling door leerbedrijf

Eigen doelen BPV Beoordeling: O, V of G

Aandachtpunten

Werkproces

Verdiept zich in BPV-bedrijf

1.1 D e mediavormgever beoordeelt opdracht en adviseert opdrachtgever

Kent mogelijkheden/onmogelijkheden Inzicht in mogelijke eigen bijdrage Oog voor de omstandigheden

1.2 D e mediavormgever maakt plan van aanpak

Doelen passen binnen het bedrijf Bereidheid tot bijstellen van doelen Heeft zicht op eigen ambities

LLB 1.1 B enoemt leerdoelen voor de eigen ontwikkeling

Bezit realistisch zelfbeeld Doelen passen bij eigen aanleg Benoemt mogelijke stappen

LLB 1.4 P lant zijn/haar eigen leerproces en voert het uit

Schat haalbaarheid stappen in Controleert voortgang leerproces Schat eigen kwaliteiten in

LLB 2.1 R eflecteert op eigen kwaliteiten en motieven

Heeft ideeĂŤn over beroepsrichting Beargumenteert eigen meningen Handtekening praktijkbegeleider:

Handtekening stagiair(e):

Sem 5.1v 2D De Omschakeling

Lever hiervan op de 2e terugkomdag een ondertekende kopie in.

9

Handtekening praktijkcontactdocent:


taak 2 De weekrapportage Het kan je zomaar overkomen: het is lekker druk op het stagebedrijf, vanaf dag één is er al volop werk aan de winkel, en je komt ogen, oren en handen tekort om alles bij te benen. Na een maand zit je in de trein op weg naar school voor de terugkomdag en wie kom je daar tegen? Twee klasgenoten tegelijk, leuk. Die willen natuurlijk weten hoe het bij jou op stage gaat en wat je zoal doet. Tja, wat heb je allemaal gedaan . . . hard gewerkt, heen en weer gerend, tussendoor koffie gezet, razendsnel opgeruimd en ‘kom maar op met de volgende klus’. De tijd is in elk geval omgevlógen, je kunt het zo precies niet meer vertellen. Dat is nou jammer, en onhandig bovendien. Want op school komt straks dezelfde vraag. En in een later stadium ga je met je BPV-verslag bezig. Waarvoor het erg handig is te weten, wanneer je ook al weer die leerzame klus had of dat voorstel deed waarvan de klant gelijk gecharmeerd was. Kortom: het is zaak zorgvuldig je weekrapportages bij te houden. Noteer ook eventueel verzuim (bij ziekte licht je zo snel mogelijk het bedrijf in, maar ook de school). In totaal zul je in deze eerste BPV-periode minstens 90 stagedagen moeten volgen.

Werkwijze en aanpak Viersprong, individueel.

Sem 5.1v 2D De Omschakeling

Productspecificaties

10

Ingevulde weekrapportages: - leerdoelen - met datum - werkzaamheden - werktijden - aantal uren per dag - reflectie (op de week en leerdoelen) - handtekeningen van: - de praktijkbegeleider en - de praktijkcontactdocent Neem dit werkboek elke terugkomdag mee!


Weekrapportage

Weeknr.

Leerdoel:

Acties/opdrachten die horen bij dit leerdoel Dag + datum

Werkzaamheden

Werktijden/Uren

Reflectie op de week/leerdoelen:

Handtekening van de praktijkbegeleider van het opleidingsbedrijf:

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Sem 5.1v 2D De Omschakeling

Vrijdag

11

Handtekening van de praktijkcontactdocent:


Weekrapportage

Weeknr.

Leerdoel:

Acties/opdrachten die horen bij dit leerdoel Dag + datum

Werkzaamheden

Werktijden/Uren

Reflectie op de week/leerdoelen:

Handtekening van de praktijkbegeleider van het opleidingsbedrijf:

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Sem 5.1v 2D De Omschakeling

Vrijdag

12

Handtekening van de praktijkcontactdocent:


Weekrapportage

Weeknr.

Leerdoel:

Acties/opdrachten die horen bij dit leerdoel Dag + datum

Werkzaamheden

Werktijden/Uren

Reflectie op de week/leerdoelen:

Handtekening van de praktijkbegeleider van het opleidingsbedrijf:

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Sem 5.1v 2D De Omschakeling

Vrijdag

13

Handtekening van de praktijkcontactdocent:


Weekrapportage

Weeknr.

Leerdoel:

Acties/opdrachten die horen bij dit leerdoel Dag + datum

Werkzaamheden

Werktijden/Uren

Reflectie op de week/leerdoelen:

Handtekening van de praktijkbegeleider van het opleidingsbedrijf:

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Sem 5.1v 2D De Omschakeling

Vrijdag

14

Handtekening van de praktijkcontactdocent:


Weekrapportage

Weeknr.

Leerdoel:

Acties/opdrachten die horen bij dit leerdoel Dag + datum

Werkzaamheden

Werktijden/Uren

Reflectie op de week/leerdoelen:

Handtekening van de praktijkbegeleider van het opleidingsbedrijf:

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Sem 5.1v 2D De Omschakeling

Vrijdag

15

Handtekening van de praktijkcontactdocent:


Weekrapportage

Weeknr.

Leerdoel:

Acties/opdrachten die horen bij dit leerdoel Dag + datum

Werkzaamheden

Werktijden/Uren

Reflectie op de week/leerdoelen:

Handtekening van de praktijkbegeleider van het opleidingsbedrijf:

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Sem 5.1v 2D De Omschakeling

Vrijdag

16

Handtekening van de praktijkcontactdocent:


Weekrapportage

Weeknr.

Leerdoel:

Acties/opdrachten die horen bij dit leerdoel Dag + datum

Werkzaamheden

Werktijden/Uren

Reflectie op de week/leerdoelen:

Handtekening van de praktijkbegeleider van het opleidingsbedrijf:

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Sem 5.1v 2D De Omschakeling

Vrijdag

17

Handtekening van de praktijkcontactdocent:


Weekrapportage

Weeknr.

Leerdoel:

Acties/opdrachten die horen bij dit leerdoel Dag + datum

Werkzaamheden

Werktijden/Uren

Reflectie op de week/leerdoelen:

Handtekening van de praktijkbegeleider van het opleidingsbedrijf:

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Sem 5.1v 2D De Omschakeling

Vrijdag

18

Handtekening van de praktijkcontactdocent:


Weekrapportage

Weeknr.

Leerdoel:

Acties/opdrachten die horen bij dit leerdoel Dag + datum

Werkzaamheden

Werktijden/Uren

Reflectie op de week/leerdoelen:

Handtekening van de praktijkbegeleider van het opleidingsbedrijf:

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Sem 5.1v 2D De Omschakeling

Vrijdag

19

Handtekening van de praktijkcontactdocent:


Weekrapportage

Weeknr.

Leerdoel:

Acties/opdrachten die horen bij dit leerdoel Dag + datum

Werkzaamheden

Werktijden/Uren

Reflectie op de week/leerdoelen:

Handtekening van de praktijkbegeleider van het opleidingsbedrijf:

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Sem 5.1v 2D De Omschakeling

Vrijdag

20

Handtekening van de praktijkcontactdocent:


21 Sem 5.1v 2D De Omschakeling


Sem 5.1v 2D De Omschakeling

Beoordeling door leerbedrijf Rapportage tussengesprek BPV-periode

22

Aandachtpunten

Werkproces

Communiceert tijdens het proces op heldere wijze met betrokken partijen Stelt vragen ter verduidelijking Neemt initiatief in het bespreken Laat klussen niet ‘in gevaar’ komen

1.2 D e mediavormgever maakt plan van aanpak

Werken binnen gestelde kaders Vorm-, kleur-, layoutgevoel Creativiteit Begrijpt de klus Kent grenzen en mogelijkheden Werkt binnen account-kader

1.4 De mediavormgever maakt ontwerp

Drukt zich begrijpelijk uit Gebruikt toepasselijke argumenten Beperkt zich tot de kern van de zaak

1.5 D e mediavormgever presenteert het ontwerp

Beoordeelt technische bruikbaarheid Gebruikt relevante software Werkt volgens plan van aanpak Ordent benodigde materialen

2.1 D e mediavormgever bereidt realisatie voor

Werken binnen gestelde eisen Kleurgebruik Technisch inzicht m.b.t. het ‘vervolg’ Bespreekt gemaakt werk Omgang met feedback Past gewenste veranderingen toe

2.3 D e mediavormgever maakt de media-uiting

Gebruik van de computer Bediening randapparatuur Keuze toepasselijke software Gebruik tools ‘Schakelen’ tussen pakketten Toont initiatief Werktempo Vraagt hulp indien nodig

2.4 D e mediavormgever beheert hard- en software

Beoordeling: O, V of G


Draagt zorg voor archivering en mappenstructuur Verzamelt gestructureerd Gebruikt relevante software Kan bestanden op de juiste manier opslaan Begint op tijd Presentie Inzet/motivatie voor het werk Kwaliteit van het werk Controleert zelf en laat controleren Belangstelling voor het bedrijf

2.5 De mediavormgever beheert database

Overleg over werktijden/pauzes Vraagt verlof aan volgens de regels Bespreekt werkomstandigheden

LLB 4.2 M aakt gebruik van werknemersrechten

Omgang met leiding/collega’s Werken in teamverband Actieve deelname aan werkoverleg

LLB 4.3 Stelt zich collegiaal op

LLB 4.1 G edraagt zich als werknemer bij het uitvoeren van het werk

Opmerking praktijkbegeleider bedrijf:

Sem 5.1v 2D De Omschakeling

Opmerking stagiair(e):

23

datum:

Handtekening praktijkbegeleider bedrijf: Handtekening praktijkcontactdocent:

Handtekening stagiaire:

Deze beoordeling signaleert tussentijds hoe de stageperiode verloopt en biedt daarmee de mogelijkheid om verbeterpunten te bespreken. De beoordeling wordt niet in de cijferrapportage ingevoerd, dat gebeurt alleen met de scores bij het eindgesprek. Voeg een kopie van deze beoordeling toe aan je ontwikkelportfolio.


Weekrapportage

Weeknr.

Leerdoel:

Acties/opdrachten die horen bij dit leerdoel Dag + datum

Werkzaamheden

Werktijden/Uren

Reflectie op de week/leerdoelen:

Handtekening van de praktijkbegeleider van het opleidingsbedrijf:

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Sem 5.1v 2D De Omschakeling

Vrijdag

24

Handtekening van de praktijkcontactdocent:


Weekrapportage

Weeknr.

Leerdoel:

Acties/opdrachten die horen bij dit leerdoel Dag + datum

Werkzaamheden

Werktijden/Uren

Reflectie op de week/leerdoelen:

Handtekening van de praktijkbegeleider van het opleidingsbedrijf:

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Sem 5.1v 2D De Omschakeling

Vrijdag

25

Handtekening van de praktijkcontactdocent:


Weekrapportage

Weeknr.

Leerdoel:

Acties/opdrachten die horen bij dit leerdoel Dag + datum

Werkzaamheden

Werktijden/Uren

Reflectie op de week/leerdoelen:

Handtekening van de praktijkbegeleider van het opleidingsbedrijf:

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Sem 5.1v 2D De Omschakeling

Vrijdag

26

Handtekening van de praktijkcontactdocent:


Weekrapportage

Weeknr.

Leerdoel:

Acties/opdrachten die horen bij dit leerdoel Dag + datum

Werkzaamheden

Werktijden/Uren

Reflectie op de week/leerdoelen:

Handtekening van de praktijkbegeleider van het opleidingsbedrijf:

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Sem 5.1v 2D De Omschakeling

Vrijdag

27

Handtekening van de praktijkcontactdocent:


Weekrapportage

Weeknr.

Leerdoel:

Acties/opdrachten die horen bij dit leerdoel Dag + datum

Werkzaamheden

Werktijden/Uren

Reflectie op de week/leerdoelen:

Handtekening van de praktijkbegeleider van het opleidingsbedrijf:

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Sem 5.1v 2D De Omschakeling

Vrijdag

28

Handtekening van de praktijkcontactdocent:


Weekrapportage

Weeknr.

Leerdoel:

Acties/opdrachten die horen bij dit leerdoel Dag + datum

Werkzaamheden

Werktijden/Uren

Reflectie op de week/leerdoelen:

Handtekening van de praktijkbegeleider van het opleidingsbedrijf:

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Sem 5.1v 2D De Omschakeling

Vrijdag

29

Handtekening van de praktijkcontactdocent:


Weekrapportage

Weeknr.

Leerdoel:

Acties/opdrachten die horen bij dit leerdoel Dag + datum

Werkzaamheden

Werktijden/Uren

Reflectie op de week/leerdoelen:

Handtekening van de praktijkbegeleider van het opleidingsbedrijf:

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Sem 5.1v 2D De Omschakeling

Vrijdag

30

Handtekening van de praktijkcontactdocent:


Weekrapportage

Weeknr.

Leerdoel:

Acties/opdrachten die horen bij dit leerdoel Dag + datum

Werkzaamheden

Werktijden/Uren

Reflectie op de week/leerdoelen:

Handtekening van de praktijkbegeleider van het opleidingsbedrijf:

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Sem 5.1v 2D De Omschakeling

Vrijdag

31

Handtekening van de praktijkcontactdocent:


Weekrapportage

Weeknr.

Leerdoel:

Acties/opdrachten die horen bij dit leerdoel Dag + datum

Werkzaamheden

Werktijden/Uren

Reflectie op de week/leerdoelen:

Handtekening van de praktijkbegeleider van het opleidingsbedrijf:

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Sem 5.1v 2D De Omschakeling

Vrijdag

32

Handtekening van de praktijkcontactdocent:


Weekrapportage

Weeknr.

Leerdoel:

Acties/opdrachten die horen bij dit leerdoel Dag + datum

Werkzaamheden

Werktijden/Uren

Reflectie op de week/leerdoelen:

Handtekening van de praktijkbegeleider van het opleidingsbedrijf:

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Sem 5.1v 2D De Omschakeling

Vrijdag

33

Handtekening van de praktijkcontactdocent:


Weekrapportage

Weeknr.

Leerdoel:

Acties/opdrachten die horen bij dit leerdoel Dag + datum

Werkzaamheden

Werktijden/Uren

Reflectie op de week/leerdoelen:

Handtekening van de praktijkbegeleider van het opleidingsbedrijf:

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Sem 5.1v 2D De Omschakeling

Vrijdag

34

Handtekening van de praktijkcontactdocent:


Totaal werktijd periode augustus 2013 t/m januari 2014 vul in: aantal gewerkte dagen en uren per week

Sem 5.1v 2D De Omschakeling

weken

35

Gewerkte dagen

Gewerkte klokuren

weken

week 35

week 46

week 36

week 47

week 37

week 48

week 38

week 49

week 39

week 50

week 40

week 51

week 41

week 52

week 42

week 01

week 43

week 02

week 44

week 03

week 45

totaal

Gewerkte dagen

Gewerkte klokuren


Sem 5.1v 2D De Omschakeling

Beoordeling door leerbedrijf Rapportage eindgesprek BPV-periode

36

Aandachtpunten

Werkproces

Communiceert tijdens het proces op heldere wijze met betrokken partijen Stelt vragen ter verduidelijking Neemt initiatief in het bespreken Laat klussen niet ‘in gevaar’ komen

1.2 D e mediavormgever maakt plan van aanpak

Werken binnen gestelde kaders Vorm-, kleur-, layoutgevoel Creativiteit Begrijpt de klus Kent grenzen en mogelijkheden Werkt binnen account-kader

1.4 De mediavormgever maakt ontwerp

Drukt zich begrijpelijk uit Gebruikt toepasselijke argumenten Beperkt zich tot de kern van de zaak

1.5 D e mediavormgever presenteert het ontwerp

Beoordeelt technische bruikbaarheid Gebruikt relevante software Werkt volgens plan van aanpak Ordent benodigde materialen

2.1 De mediavormgever bereidt realisatie voor

Werken binnen gestelde eisen Kleurgebruik Technisch inzicht m.b.t. het ‘vervolg’ Bespreekt gemaakt werk Omgang met feedback Past gewenste veranderingen toe

2.3 D e mediavormgever maakt de media-uiting

Gebruik van de computer Bediening randapparatuur Keuze toepasselijke software Gebruik tools ‘Schakelen’ tussen pakketten Toont initiatief Werktempo Vraagt hulp indien nodig

2.4 D e mediavormgever beheert hard- en software

Beoordeling: O, V of G


Draagt zorg voor archivering en mappenstructuur Verzamelt gestructureerd Gebruikt relevante software Kan bestanden op de juiste manier opslaan

2.5 De mediavormgever beheert database

Begint op tijd Presentie Inzet/motivatie voor het werk Kwaliteit van het werk Controleert zelf en laat controleren Belangstelling voor het bedrijf

LLB 4.1 G edraagt zich als werknemer bij het uitvoeren van het werk

Overleg over werktijden/pauzes Vraagt verlof aan volgens de regels Bespreekt werkomstandigheden

LLB 4.2 M aakt gebruik van werknemersrechten

Omgang met leiding/collega’s Werken in teamverband Actieve deelname aan werkoverleg

LLB 4.3 Stelt zich collegiaal op

Opmerking praktijkbegeleider bedrijf:

Blokboek semester 4 3D De Omschakeling

Opmerking stagiair(e):

37

datum:

Handtekening praktijkbegeleider bedrijf: Handtekening praktijkcontactdocent:

Voeg een kopie van deze beoordeling toe aan je ontwikkelportfolio.

Handtekening stagiaire:


taak 3 De bedrijfspresentatie Wat is eigenlijk het allervervelendste van stagelopen tijdens je Cibap-opleiding? Het antwoord ligt wel erg voor de hand: dat je maar twee keer mag, natuurlijk! Je hebt immers gekozen voor een beroepsopleiding en je wilt alles weten over de verschillende beroepen en bedrijven. En dan is twee keer binnenkijken en meedraaien wat weinig. Wat kun je vervolgens doen om je nog beter te oriënteren op een mogelijk beroep? Wie heeft actuele en relevante informatie over de sfeer en de werkzaamheden bij tal van bedrijven? Ook hierop is het antwoord weer simpel: jullie zelf! Jij bent inmiddels ‘ervaringsdeskundige’ en dat zijn je medestudenten ook. Wat houd je tegen om die ervaringen met anderen te delen. Bereid een verhaal voor, waarin je jouw BPV-bedrijf en de werkzaamheden daar, mondeling en visueel presenteert (in een minuut of tien maximaal). Tijdens de terugkomdag, aan je tutorgroep. Wat zijn de belangrijkste onderdelen van zo’n verhaal? - stagebedrijf voorstellen en je werkplek omschrijven. - wat zijn je leerdoelen en hoe wil je die behalen? - Wat zijn je werkzaamheden en laat wat van je werk zien.

Werkwijze en aanpak Viersprong, individueel.

Productspecificaties

Sem 5.1v 2D De Omschakeling

Mondelinge bedrijfspresentatie, eventueel met audiovisuele hulpmiddelen. Lijstje met vragen die je aan medeleerlingen wilt stellen na hun bedrijfspresentatie.

38


Beoordeling door praktijkcontactdocent - Bedrijfspresentatie Criteria

Werkproces

Visuele aspecten zijn verzorgd Oog voor de omstandigheden Opbouw: inleiding, kern, afsluiting Onderscheid hoofd- en bijzaken Positieve uitstraling Presenteert taalkundig correct Keuze presentatiemiddelen Optimaal gebruik van middelen Controle over technische aspecten Geeft antwoord op de vragen Gaat niet direct in de verdediging Ziet mogelijk punten ter verbetering

1.5 D e mediavormgever presenteert het ontwerp

Naam:

Sem 5.1v 2D De Omschakeling

Opmerkingen:

39

Klas:

Beoordelaar:

Beoordeling O, V of G


taak 4

b. Onderzoek hoe men in jouw bedrijf te werk gaat met offertes

Het BPV-verslag deel 1:

Stap 1: Verzamel een aantal inkomende en uitgaande offertes (plak indien gewenst getallen en namen af ).

Het bedrijf

Ben jij ook veel gaan tekenen, omdat je niet kon rekenen? Creatief zijn en zakelijk tegelijk, volgens de gangbare opvattingen gaat het maar moeilijk samen. Hoewel elke creatief ingestelde persoon natuurlijk wel snapt, dat de zakelijke kant van het werk een belangrijke rol speelt. Waarschijnlijk is de BPV-periode de beste gelegenheid, om het fenomeen ‘ondernemen’ eens onder de loep te nemen. Want in plaats van ‘droogzwemmen’ op school, kun je van alles rondom bedrijfsvoering ‘in het wild’ bestuderen. Bij jouw BPV-bedrijf namelijk. Bedenk wel, dat er geen twee bedrijven gelijk zijn. Op onderstaande vragen is meestal wel antwoord te vinden, maar soms zijn ze niet van toepassing op het bedrijf waar jij zit. Probeer dan samen met je praktijkbegeleider te bedenken, of er een vergelijkbaar onderwerp te vinden is.

a. Beschrijving van de bedrijfsformule

Sem 5.1v 2D De Omschakeling

Wat voor soort klanten heeft het bedrijf en/of wil het bedrijf binnen halen? Beschrijf kort de marketing-P’s met betrekking tot het BPV-bedrijf. Hoe positioneert het bedrijf zich in de markt? Wat noemt het bedrijf zelf als USP?

40

Stap 2: Beschrijf het inkomende en het uitgaande offerteproces (maak eventueel een flowchart). Stap 3: Beschrijf wat je goed en minder goed vindt aan de layout en inhoud van de verzamelde offertes. Uitgaande offerteproces: 1. Zijn de gegevens van de checklist vermeld (zie onder)? 2. Wie stelt de offerte op? En waarom juist die persoon? Wie controleert ze? 3. In welke gevallen wordt er een offerte gemaakt? 4. Wordt de offerte vergeleken met de kosten van het gereed zijnde product? 5. Zijn er vaste prijzen? Wanneer wordt daar van afgeweken? Hoe zit het met kortingen? 6. Zie je een logische prijsopbouw? 7. Hoe gaat een klant akkoord met een bepaalde offerte? 8. Worden er nacalculaties gemaakt? Proces inkoopoffertes: 1. Zijn de items die op de checklist staan terug te vinden? 2. Waarvoor worden offertes aangevraagd? 3. Hoeveel offertes worden aangevraagd per in te kopen product of dienst? 4. Hoe worden de potentiële aanbieders geselecteerd? 5. Wie vraagt de offerte aan en wie beslist uiteindelijk? 6. Is de offerte gecodeerd (bijvoorbeeld met een referentienummer)? Checklist gebruikelijke zaken die op een offerteblad zijn terug te vinden. 1. Afzender en ontvanger worden bij naam genoemd 2. Een offerte is tijdelijk geldig (opmaakdatum en houdbaarheid) 3. De levertijd van het op te leveren product wordt genoemd 4. Er staat vermeld of de offerte inclusief dan wel exclusief BTW is 5. Betalingsvoorwaarden en betaalwijze 6. Verwijzing naar de leveringsvoorwaarden en klachtenprocedure 7. Is alles duidelijk vermeld? Of heb je nu juist nog meer vragen? 8. Een offerte is op maat en persoonlijk.


c. Beschrijving aanname, behoud en ontslag personeel Indien er werk gedaan moet worden, kan een ondernemer dat op vele manieren laten doen: 1. door het vaste personeel 2. door tijdelijk personeel aan te nemen 3. door het benutten van andermans personeel (ZZP-er, ander bureau, gedetacheerd persoon, uitzendbureau). In jouw bedrijf doe je een onderzoek naar de personeelsinzet (is het bedrijf daarvoor te klein, houd het dan bij de meningen van je praktijkbegeleider en/of kies een ander bedrijf ). Opdracht 1: Met hoeveel werknemers wordt er aan diverse klussen gewerkt? Welke klussen kan het bedrijf zelf aan, bij welke klussen is eventueel ondersteuning nodig ‘van buiten’? Wat zijn de voor- en nadelen van eigen personeel ten opzichte van andermans personeel?

Sem 5.1v 2D De Omschakeling

Opdracht 2: Waar gekozen wordt voor eigen personeel heb je te maken met allerlei regels, persoonlijke voorkeuren, capaciteiten enz. Onderzoek hoe men omgaat met het eigen personeel. Geef in je verslag extra uitleg bij de onderstaande punten.

41

De snelste antwoorden krijg je door een interview te houden met de meest geschikte persoon. Maar je mag daarvoor ook andere manieren bedenken. Je leert je BPV-bedrijf er extra goed door kennen. Gebruik ook de informatie die je tijdens de hoorcolleges hebt opgedaan. Opdracht 3: Formuleer een mening over drie van de vijf stellingen (80 woorden per mening). 1. Kinderopvang is een zaak van de werkgever. De overheid hoeft hier niet aan mee te betalen. 2. De pensioensgerechtigde leeftijd voor werknemers in de communicatiebranche kan wel met 3 jaar omhoog. 3. De overheid doet er te weinig aan om meer gehandicapten in de branche aan het werk te krijgen. 4. Het vaak gesuggereerde ‘glazen plafond’ voor vrouwen bestaat niet. Ze willen, anders dan mannen, geen carrière maken. 5. Het zou makkelijker moeten worden om personeel te ontslaan.

Aannemen

Behoud

Redenen vertrek / ontslag personeel

Op welk moment wordt nieuw personeel aangenomen?

Worden er functionerings- en beoordelingsgesprekken gehouden?

Pensioen, wat is dat en hoe werkt dat?

Wordt er een functieprofiel opgesteld?

Worden er Om een volgende carrièrestap opleidingsfaciliteiten geboden? te maken

Hoe is het met werving en selectie?

Is er ondersteuning bij carrièremogelijkheden?

Hoe gaat ontslag bij overcompleetheid?

Het arbeidscontract: 0-uren, tijdelijk, vast?

Worden er incentives aangeboden?

Wat te doen indien iemand incompetent is?

Hoe wordt het startsalaris bepaald?

Hoe werkt het rondom salarisverhoging?

In welke situatie op staande voet ontslaan?

Is er een voorkeursbeleid?

Gezond werken (volgens ARBO richtlijnen)?

Hoe wordt omgegaan met arbeidsconflicten?

Zijn er secundaire arbeidsvoorwaarden?


d. Beschrijving omgang van het bedrijf met arbo- en milieuwetgeving Wie let er binnen het bedrijf op naleving van de wetgeving? Speelt arbo- en milieuwetgeving een belangrijke rol in het bedrijf? Wat is het bedrijfsbeleid om te kunnen (blijven) voldoen aan arbo- en milieuwetgeving?

Werkwijze en aanpak Viersprong, individueel.

Productspecificaties

Sem 5.1v 2D De Omschakeling

Maak deel 1 van het verslag volgens de Cibap-richtlijnen. Bind dit in samen met deel 2 (taak5), formaat: maximaal A4, dikte deel 1: 5 à 10 pagina’s. Goede foto’s en/of illustraties aan het binnenwerk toevoegen mag. Zorg voor een plezierig leesbaar lettertype en foutloze teksten (denk aan spellingcontrole en/of iemand die goed is in spelling).

42


Sem 5.1v 2D De Omschakeling

Hoe schrijf ik een verslag, volgens de Cibap richtlijnen.

43

Omslag:

Hier vermeld je je naam en adres en die van de school, je klas, de BPV-periode, de studierichting en eventueel een foto of illustratie. Bedenk eventueel een titel voor het verslag.

Inhoudsopgave:

Hier vermeld je alle hoofdstukken en paragrafen inclusief paginanummers. Je titelpagina is bladzijde 1, maar deze moet je niet nummeren en niet in je inhoudsopgave vermelden. De overige pagina’s wel nummeren!

Inleiding:

Geef in het kort aan wat je verwachtingen zijn van deze stageperiode.

Kern:

Verwerk in dit deel de opdrachten uit taak 4. Omschrijf hier ook je ervaringen en de 'grote klus' die je met afbeeldingen kunt illustreren.

Slot:

Samenvatting. Geen nieuwe feiten meer vermelden. Bij het slot kun je ook een dankwoord opnemen voor het bedrijf en de praktijkbegeleider.

Bijlagen:

Foto’s, illustraties, tabellen, plattegronden kunnen in een apart deel van het verslag toegevoegd worden. Maar meestal is het aantrekkelijker om ze tussen de teksten door te plaatsen ter verlevendiging van het verslag.

Tips:

Let op de marges (ruimte rondom de tekst). Maak die niet te krap in verband met de leesbaarheid van het verslag, maar vooral vanwege het inbinden.

Gebruik een plezierige leesletter, in corps 9 of 10.

Maak gebruik van de spelling en grammaticacontrole van je computer en/of laat je teksten door iemand controleren met veel gevoel voor taal.


taak 5 Het BPV-verslag deel 2:

Het werk

Als je een museum bezoekt, laat je je heel impulsief door de zalen leiden. De ene keer wordt je aandacht bijvoorbeeld getrokken door een felle kleurstelling, de andere keer door het formaat van het kunstwerk. Diepgravend bestuderen is er meestal niet bij, maar dat is vaak niet erg. Heel anders wordt het, als je weet dat je van zo’n museumbezoek verslag moet doen. Dan kijk je vaker naar de kunstwerken, probeer je dwarsverbanden te leggen, de bedoeling te doorgronden en een eigen mening te vormen. Kortom, je beleeft het bezoek veel bewuster. Daarmee heb je gelijk het doel van het BPVverslag deel 2 te pakken. In het verslag staan jouw ervaringen centraal. Wat heb je tijdens de stageperiode kunnen en mogen doen? Wat heb je geleerd en voldeed dat aan je doelstellingen en verwachtingen? Heb je werkelijk een bijdrage kunnen leveren aan de werkzaamheden van het bedrijf? Hoe kijk je na de periode aan tegen het beroep en de richting die je gekozen hebt. En zo zijn er nog wel meer onderwerpen te bedenken, waarvan het interessant is om op te vertellen hoe je iets hebt ervaren en welke mening je erover hebt. Beschrijf in je verslag minimaal één grote klus van begin tot einde. Van de briefing tot en met de uitvoering. Of het nu een folder, website, etalage of stand betreft, alle producten kennen in hun ontwikkeling een beginfase en een finale afwerking. Het is handig om zo’n klus op foto’s vast te leggen, zodat je het verslag met beeld wat kunt verlevendigen. Maak van het geheel een persoonlijk getint verhaal!

Werkwijze en aanpak Viersprong, individueel.

Sem 5.1v 2D De Omschakeling

Productspecificaties

44

Maak deel 2 van het verslag volgens de Cibap-richtlijnen. Voorzie het omslag van je naam en adres en die van de school, de BPV-periode, de studierichting en eventueel een foto of illustratie. Bind dit in samen met deel 1 (taak4), formaat: maximaal A4, dikte deel 2: 10 à 15 pagina’s. Goede foto’s en illustraties aan het binnenwerk toevoegen mag. Zorg voor een plezierig leesbaar lettertype en foutloze teksten (denk aan spellingcontrole en/of iemand die goed is in spelling). Let er op dat je praktijkbegeleider het verslag ondertekent, voordat je het inlevert bij de praktijkcontactdocent.

Begeleiding

Hoorcollege communicatief NL Je leert hoe je een grote hoeveelheid tekst voor anderen leesbaar kunt presenteren in een verslag. GIO Je krijgt voorbeelden te zien van verschillende, goed vormgegeven verslagen. Inleverdatum verslag en blokboek: 21 januari 2014 vóór 12.00 uur.


Sem 5.1v 2D De Omschakeling

Beoordeling door praktijkcontactdocent

45

Verslag BPV-periode

Aandachtpunten

Werkproces

Bedrijfsformule Eisen aan offerte Aanname, behoud, ontslag personeel Arbo- en milieuwetgeving Beschrijving ervaringen Beschrijving werkzaamheden Beschrijving grote klus Persoonlijke invulling verslag

1.3 De mediavormgever maakt concept

Typografie, leesbaarheid Grafische elementen, toegevoegd beeld Verzorgde uitstraling

1.4 De mediavormgever maakt ontwerp

Documentatie werkzaamheden Heeft informatie collega’s ingewonnen Heeft bijpassend beeld geregeld

2.1 D e mediavormgever bereidt realisatie voor

Begrijpt wat uitbesteed moet worden Kent ‘soorten’ toeleveranciers Kent de resultaten van de uitbesteding

2.2 D e mediavormgever begeleidt uitbestedingen

Hoofdstukken, paragrafen Opbouw: inleiding, kern, slot Bijlagen Opzet besproken met begeleiders Vormgeving en teksten besproken Correct Nederlands

2.3 D e mediavormgever maakt de media-uiting

Kan omgaan met het systeem Kan omgaan met de software Houdt hard- en software op orde Kent eigen grenzen en mogelijkheden

2.4 D e mediavormgever beheert hard- en software

Evaluatie doelstellingen/verwachtingen Leerdoelen voor de nabije toekomst Samenvatting en conclusies

LLB 1.5 E valueert de gekozen manier van leren

Schat eigen kwaliteiten in Mening over gekozen beroepsrichting Samenvatting en conclusies

LLB 2.1 R eflecteert op eigen kwaliteiten en motieven

Beoordeling: O, V of G


Naam : Opmerkingen:

Sem 5.1v 2D De Omschakeling

Voeg een kopie van deze beoordeling toe aan je ontwikkelportfolio.

46

Klas:


Cibap vakschool voor verbeelding Postbus 868

8000 AW

Zwolle

038 454 69 44

info@cibap.nl

www.cibap.nl

Cibap 5 1v 2d bpv werkboek de omschakeling 13 14  
Cibap 5 1v 2d bpv werkboek de omschakeling 13 14  

De omschakeling school-stage is groot. Stagelopen is soms de snelste manier om te ontdekken dat school zo gek nog niet is. Want vergeleken b...