Page 1

blokboek semester 4.1 2012-2013 BPV werkboek De omschakeling

naam:

klas:

Ruimtelijke Presentatie Vormgever Productpresentatie Ruimtelijk Vormgever


Colofon Auteurs Docenten van het Cibap vakschool voor verbeelding te Zwolle Illustratie en grafisch ontwerp Mark Monsma Opmaak en grafische vormgeving Yvonne Bouwmeester Š 2013 Cibap vakschool voor verbeelding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieÍn, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Inhoudsopgave Doelstellingen

2

Inleiding

3

Planning terugkomdagen

4

Taakplanning

4

Soorten taken

5

Leerdoelen

6

De Omschakeling taak 1 Je eigen doelen

7

9

Beoordeling door leerbedrijf - Eigen Doelen BPV

taak 2 De weekrapportage

10

Rapportage tussengesprek BPV

17

Rapportage eindgesprek BPV

24

Totaal werktijd

25

taak 3 De bedrijfspresentatie

26

27

Sem 4.1 3D De Omschakeling

1

pagina

Beoordeling bedrijfspresentatie

taak 4 Het BPV verslag deel 1: Het bedrijf

28

Hoe schrijf ik een verslag

29

taak 5 Het BPV verslag deel 2: Het werk

30

31

Beoordeling verslag BPV


Doelstellingen In deze periode van 11 weken (tenminste 400 klokuren) word je in staat gesteld om beroepsgerichte kennis en vaardigheden op te doen en toe te passen. In dit blokboek draait het om de volgende zaken: oriĂŤntatie op de beroepsmogelijkheden, oriĂŤntatie op de functie en de organisatie van het leerbedrijf in de maatschappij, deelname aan het arbeidsproces, ontwikkeling van sociaalcommunicatieve vaardigheden en ontwikkeling beroepshouding.

BPV Blokboek semester 4.1 Centraal probleem:

OriĂŤntatie op de beroepsmogelijkheden; ontwikkeling en verdieping van de eigen vaardigheden.

Beroepsomgeving:

B(eroeps) P(raktijk) V(orming) - bedrijf

Sem 4.1 3D De Omschakeling

Rol(len) / positie(s) leerling:

2

stagiair(e) in een 3D-bedrijf.


Inleiding: De Omschakeling De omschakeling school-stage is groot. Stagelopen is soms de snelste manier om te ontdekken dat school zo gek nog niet is. Want vergeleken bij het rondstappen in een bedrijf is naar school gaan erg relaxed. Maak je desondanks geen zorgen: van het werken voor echte klanten zul je absoluut een kick krijgen. De eerste week is natuurlijk het moeilijkst; je kent de mensen niet, je kent het bedrijf niet en je weet helemaal niets (voor je gevoel dan). Maar na een aantal weken ben je wel ingewerkt en kun je een bijdrage gaan leveren aan de werkzaamheden van het bedrijf. En dat is behalve leuk ook nog buitengewoon leerzaam. Een jaar lang heb je al die wijze raad aangehoord van docenten, die het meestal beter weten (ooit één aangetroffen die zich wat bescheidener opstelde?). Gelukkig . . . eindelijk is het moment aangebroken waarop jíj de wereld mag tonen wat je waard bent. Je stageperiode is begonnen. Dit blokboek is voor jou een handleiding om het beste uit je eerste BPV-periode te halen. Het bevat informatie over de doelstellingen van de stage en de terugkomdagen. En uiteraard een beschrijving van de taken die je tijdens de stageperiode gaat uitvoeren. Een geruststelling tot slot. Of het nu ligt aan al dat aangeboren talent, de uitstekende medewerkers van het bedrijf waar je stage loopt of toch nog een beetje aan het Cibap: de meeste studenten doen het heel goed op stage, en dat is een plezierige constatering. Veel werkplezier!

Sem 4.1 3D De Omschakeling

Tip: Deze periode zul je veel mooie producten maken. Misschien ben je over sommige producten wel erg tevreden. Dan is het verstandig om (een foto van) deze producten in je showcase portfolio te doen.

3


Praktijkcontactdocenten De praktijkcontactdocenten zijn op werkdagen per mail en telefoon bereikbaar.

Planning terugkomdagen Perioden BPV Semester 4.1 4 februari 2013 t/m 19 april 2013

Terugkomdagen/Tutorbijeenkomsten terugkomdag 1 8 maart: RP2E + RP2F + RP2G terugkomdag 2 5 april: RP2E + RP2F + RP2G

Taakplanning BPV blokboek semester 4.1 taak

TKD 1

1 Je eigen doelen

Tutor

2 De weekrapportage

Tutor

3 De bedrijfspresentatie

Tutor

Het BPV verslag deel 1: 4 Het bedrijf

AOV

Het BPV verslag deel 2: 5 Het werk

CV/GIO

TKD 2

Sem 4.1 3D De Omschakeling

De terugkomdagen tellen mee als gewerkte dagen en zijn verplicht.

4


5

Sem 4.1 3D De Omschakeling


Leerdoelen Voor de stagiair: In deze periode word je in staat gesteld om je beroepsgerichte kennis en vaardigheden uit te breiden en toe te passen. Voor de leerdoelen die je jezelf gaat stellen (op pagina 7) kun je putten uit onderstaande lijst. Maar vul die dan wel aan, met doelen die voorkomen uit jouw specialisatie. Of met doelen die samenhangen met de bijzondere kenmerken van jouw BPVbedrijf. Voor de praktijkbegeleider van het BPV-bedrijf: Er zijn geen twee BPV-bedrijven gelijk. Het beschrijven van leerdoelen voor de BPV moet om die reden met de nodige voorzichtigheid gebeuren. Immers, werkzaamheden die bij het ene bedrijf tot de dagelijkse routine behoren, kunnen bij een ander bedrijf in dezelfde branche zeldzaam zijn. Het Cibap gaat ervan uit dat u onderstaande leerdoelen vertaalt naar de situaties binnen uw bedrijf.

Leerdoelen Ruimtelijke Presentatie

Sem 4.1 3D De Omschakeling

De stagiair moet inzicht krijgen in het proces van het ontwerpen van een stand, etalage, winkelinrichting of presentatie.

6

- Visualiseren van een ontwerp met gebruikmaking van geschikte hulpmiddelen zoals schetstechnieken, collagetechnieken, markers en/of computer. - Een ontwerp maken en daarbij inzicht krijgen in de vormgeving, kleurgebruik, materiaalgebruik en styling in relatie tot de identiteit van de opdrachtgever en de aard van de opdracht. - Presenteren van het ontwerp aan collega’s, leidinggevenden en/of klanten. - Beargumenteren van het ontwerp en daarbij aandacht geven aan de aansluiting op het imago van de opdrachtgever, de doelgroep en het gebruiksdoel. - Zorg dragen voor een goede werkvoorbereiding: rekening houden met de beschikbare middelen, tijd (plannen) en taakverdeling. - Realisatie van de uitvoering van een ontwerp en daarbij inzicht krijgen in gebruikte systemen, materialen en machines. - Realisatie van de uitvoering van een ontwerp op locatie en daarbij inzicht krijgen in regelgeving, logistiek en constructie.


taak 1 Je eigen doelen

Sem 4.1 3D De Omschakeling

12 weken stagelopen, dat moet genoeg zijn om een goede kijk in de keuken van ons beroepenveld te krijgen. Vanzelfsprekend heeft het Cibap diverse bedoelingen met deze eerste BPV-periode. Zo krijg je bijvoorbeeld een betere kijk op je beroeps­ mogelijkheden en de organisatie van een bedrijf in de door jou gekozen richting. Bovendien doe je een heleboel praktische vaardigheden op, en leer je goed samenwerken in werksituaties. Minstens zo interessant is het, wat jij zelf vooraf als belangrijke doelen ziet voor je eerste stage. Noteer kort bij het kopje ‘leerdoelen’ wat je al weet (van het beroep en de branche), en wat je al kunt (praktische- en communicatieve vaardigheden). Formuleer bij elk punt, wat je nog meer zou willen leren (SMART). Het levert je praktische richtlijnen voor je stage op.

7

Halverwege vindt een tussengesprek met beoordeling plaats, bedoeld om te kijken of je vorderingen maakt. Daarbij kun je alvast kijken of je de gestelde doelen behaalt. Aan het slot van de periode krijg je een eindgesprek, ook met beoordeling. Die laatste beoordeling moet in elk geval voldoende zijn. Zodat je zeker weet, dat je op tal van punten veel hebt bijgeleerd.

Werkwijze en aanpak Viersprong, individueel.

Productspecificaties

Lijstje met ‘wat kan en weet ik al’, per punt aangevuld met ‘wat wil ik bijleren’. Voeg een kopie van dit lijstje toe aan je ontwikkel portfolio.


Leerdoelen van de stagiair formuleer in het kort wat jouw leerdoelen (SMART) voor deze BPV-periode

Sem 4.1 3D De Omschakeling

zijn, als richtlijn voor hetgeen je wilt / kunt leren

8


Beoordeling door leerbedrijf Eigen doelen BPV Aandachtpunten

Werkproces

Verdiept zich in BPV-bedrijf

1.1 Plan van aanpak opstellen

Beoordeling: O, V of G

Kent mogelijkheden/onmogelijkheden van het BPV bedrijf Bespreekt aanpak van stageperiode Handtekening praktijkbegeleider:

Bespreekt eigen inzet in het bedrijf Heeft ideeĂŤn over beroepsrichting

Heeft zicht op eigen ambities Leerdoelen zijn helder beschreven

Doelen passen binnen het bedrijf Doelen passen bij eigen aanleg

Controleert voortgang leerproces

Sem 4.1 3D De Omschakeling

Bereidheid tot bijstellen van doelen en aanpak

9

LLB 1.1 Benoemt leerdoelen voor de eigen ontwikkeling

LLB 1.3 Kiest bij de situatie en bij zichzelf passende manieren van leren

LLB 1.4 Plant zijn eigen leerproces en voert het uit

Handtekening stagiair(e):

Handtekening praktijkcontactdocent:


taak 2 De weekrapportage Het kan je zomaar overkomen: het is lekker druk op het stagebedrijf, vanaf dag één is er al volop werk aan de winkel, en je komt ogen, oren en handen tekort om alles bij te benen. Na een maand zit je in de trein op weg naar school voor de terugkomdag en wie kom je daar tegen? Twee klasgenoten tegelijk, leuk. Die willen natuurlijk weten hoe het bij jou op stage gaat en wat je zoal doet. Tja, wat heb je allemaal gedaan . . . hard gewerkt, heen en weer gerend, tussendoor koffie gezet, razendsnel opgeruimd en ‘kom maar op met de volgende klus’. De tijd is in elk geval omgevlógen, je kunt het zo precies niet meer vertellen. Dat is nou jammer, en onhandig bovendien. Want op school komt straks dezelfde vraag. En in een later stadium ga je met je BPV-verslag bezig. Waarvoor het erg handig is te weten, wanneer je ook al weer die leerzame klus had of dat voorstel deed waarvan de klant gelijk gecharmeerd was. Kortom: het is zaak zorgvuldig je weekrapportages bij te houden. Noteer ook eventueel verzuim (bij ziekte licht je zo snel mogelijk het bedrijf in, maar ook de school). Let op: G  een werk = geen stage. Heb je een dag niet gewerkt (ziekte, verlof, problemen openbaar vervoer, etc.) dan heb je ook geen stage gelopen! Deze uren tellen dus niet mee.

Werkwijze en aanpak Viersprong, individueel.

Sem 4.1 3D De Omschakeling

Productspecificaties

10

Ingevulde weekrapportages: - leerdoelen - met datum - werkzaamheden - werktijden - aantal uren per dag - reflectie (op de week en leerdoelen) - handtekeningen van: - de praktijkbegeleider en - de praktijkcontactdocent Neem dit werkboek elke terugkomdag mee!


Weekrapportage

Stageweek Kalenderweek

Leerdoel 1 Acties/opdrachten die horen bij dit leerdoel

Datum

Werkzaamheden

Leerdoel 2 Acties/opdrachten die horen bij dit leerdoel

Werktijden/Uren

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Sem 4.1 3D De Omschakeling

Reflectie op de week/leerdoelen

11

Handtekening BPV begeleider:


Weekrapportage

Stageweek Kalenderweek

Leerdoel 1 Acties/opdrachten die horen bij dit leerdoel

Datum

Werkzaamheden

Leerdoel 2 Acties/opdrachten die horen bij dit leerdoel

Werktijden/Uren

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Sem 4.1 3D De Omschakeling

Reflectie op de week/leerdoelen

12

Handtekening BPV begeleider:


Weekrapportage

Stageweek Kalenderweek

Leerdoel 1 Acties/opdrachten die horen bij dit leerdoel

Datum

Werkzaamheden

Leerdoel 2 Acties/opdrachten die horen bij dit leerdoel

Werktijden/Uren

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Sem 4.1 3D De Omschakeling

Reflectie op de week/leerdoelen

13

Handtekening BPV begeleider:


Weekrapportage

Stageweek Kalenderweek

Leerdoel 1 Acties/opdrachten die horen bij dit leerdoel

Datum

Werkzaamheden

Leerdoel 2 Acties/opdrachten die horen bij dit leerdoel

Werktijden/Uren

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Sem 4.1 3D De Omschakeling

Reflectie op de week/leerdoelen

14

Handtekening BPV begeleider:


Weekrapportage

Stageweek Kalenderweek

Leerdoel 1 Acties/opdrachten die horen bij dit leerdoel

Datum

Werkzaamheden

Leerdoel 2 Acties/opdrachten die horen bij dit leerdoel

Werktijden/Uren

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Sem 4.1 3D De Omschakeling

Reflectie op de week/leerdoelen

15

Handtekening BPV begeleider:


Weekrapportage

Stageweek Kalenderweek

Leerdoel 1 Acties/opdrachten die horen bij dit leerdoel

Datum

Werkzaamheden

Leerdoel 2 Acties/opdrachten die horen bij dit leerdoel

Werktijden/Uren

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Sem 4.1 3D De Omschakeling

Reflectie op de week/leerdoelen

16

Handtekening BPV begeleider:


Beoordeling

Rapportage tussengesprek BPV-periode

Aandachtpunten

Werkproces

Toont vakdeskundigheid Past geleerde toe

2.2 Decoraties maken en/of voorbereiden

Heeft regelmatig overleg over werkzaamheden Heeft inzicht in de te verrichten werkzaamheden

2.6 Voorbereiding realisatie ondersteunen

Toont vakdeskundigheid Past geleerde toe

3.3 Presentatieruimtes inrichten

Heeft regelmatig overleg over werkzaamheden Heeft inzicht in de te verrichten werkzaamheden

3.6 Realisatie presentatie ondersteunen

Zicht op planning en voortgang Tempo werkzaamheden Kwaliteit werkzaamheden

4.4 K waliteit en voortgang project bewaken

Realisatie (laten) beoordelen Omgang met feedback

4.5 Project opleveren

Werkt volgens gegeven instructies Bedrijfsregels worden nageleefd Vraagt hulp waar nodig

LLB 4.1 G  edraagt zich als werknemer bij het uitvoeren van het werk

Overlegt over werktijden/pauzes Vraagt verlof aan volgens de regels Bespreekt werkomstandigheden

LLB 4.2 M  aakt gebruik van werknemersrechten

Omgang met leiding/collega’s Werken in teamverband

LLB 4.3 Stelt zich collegiaal op

Beoordeling: O, V of G Opmerking praktijkbegeleider:

Opmerkingen stagiair(e):

Handtekening praktijkbegeleider:

Handtekening praktijkcontactdocent:

Handtekening stagiair(e):

Sem 4.1 3D De Omschakeling

Actieve deelname aan werkoverleg

17

Deze beoordeling signaleert tussentijds hoe de stageperiode verloopt en biedt daarmee de mogelijkheid om verbeterpunten te bespreken. De beoordeling wordt niet in de cijferrapportage ingevoerd, dat gebeurt alleen met de scores bij het eindgesprek.


Weekrapportage

Stageweek Kalenderweek

Leerdoel 1 Acties/opdrachten die horen bij dit leerdoel

Datum

Werkzaamheden

Leerdoel 2 Acties/opdrachten die horen bij dit leerdoel

Werktijden/Uren

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Sem 4.1 3D De Omschakeling

Reflectie op de week/leerdoelen

18

Handtekening BPV begeleider:


Weekrapportage

Stageweek Kalenderweek

Leerdoel 1 Acties/opdrachten die horen bij dit leerdoel

Datum

Werkzaamheden

Leerdoel 2 Acties/opdrachten die horen bij dit leerdoel

Werktijden/Uren

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Sem 4.1 3D De Omschakeling

Reflectie op de week/leerdoelen

19

Handtekening BPV begeleider:


Weekrapportage

Stageweek Kalenderweek

Leerdoel 1 Acties/opdrachten die horen bij dit leerdoel

Datum

Werkzaamheden

Leerdoel 2 Acties/opdrachten die horen bij dit leerdoel

Werktijden/Uren

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Sem 4.1 3D De Omschakeling

Reflectie op de week/leerdoelen

20

Handtekening BPV begeleider:


Weekrapportage

Stageweek Kalenderweek

Leerdoel 1 Acties/opdrachten die horen bij dit leerdoel

Datum

Werkzaamheden

Leerdoel 2 Acties/opdrachten die horen bij dit leerdoel

Werktijden/Uren

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Sem 4.1 3D De Omschakeling

Reflectie op de week/leerdoelen

21

Handtekening BPV begeleider:


Weekrapportage

Stageweek Kalenderweek

Leerdoel 1 Acties/opdrachten die horen bij dit leerdoel

Datum

Werkzaamheden

Leerdoel 2 Acties/opdrachten die horen bij dit leerdoel

Werktijden/Uren

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Sem 4.1 3D De Omschakeling

Reflectie op de week/leerdoelen

22

Handtekening BPV begeleider:


Weekrapportage

Stageweek Kalenderweek

Leerdoel 1 Acties/opdrachten die horen bij dit leerdoel

Datum

Werkzaamheden

Leerdoel 2 Acties/opdrachten die horen bij dit leerdoel

Werktijden/Uren

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Sem 4.1 3D De Omschakeling

Reflectie op de week/leerdoelen

23

Handtekening BPV begeleider:


Beoordeling Rapportage eindgesprek BPV-periode Aandachtpunten Toont vakdeskundigheid Past geleerde toe Heeft regelmatig overleg over werkzaamheden Heeft inzicht in de te verrichten werkzaamheden

Sem 4.1 3D De Omschakeling

Toont vakdeskundigheid Past geleerde toe

24

Werkproces 2.2 Decoraties maken en/of voorbereiden

Beoordeling: O, V of G Opmerking praktijkbegeleider:

2.6 Voorbereiding realisatie ondersteunen

3.3 Presentatieruimtes inrichten Opmerkingen stagiair(e):

Heeft regelmatig overleg over werkzaamheden Heeft inzicht in de te verrichten werkzaamheden

3.6 Realisatie presentatie ondersteunen

Zicht op planning en voortgang Tempo werkzaamheden Kwaliteit werkzaamheden

4.4 K waliteit en voortgang project bewaken

Realisatie (laten) beoordelen Omgang met feedback

4.5 Project opleveren

Werkt volgens gegeven instructies Bedrijfsregels worden nageleefd Vraagt hulp waar nodig

LLB 4.1 G  edraagt zich als werknemer bij het uitvoeren van het werk

Overleg over werktijden/pauzes Vraagt verlof aan volgens de regels Bespreekt werkomstandigheden

LLB 4.2 M  aakt gebruik van werknemersrechten

Omgang met leiding/collega’s Werken in teamverband Actieve deelname aan werkoverleg

LLB 4.3 Stelt zich collegiaal op

Handtekening praktijkbegeleider:

Handtekening praktijkcontactdocent:

Handtekening stagiair(e):


Totaal werktijd periode februari 2013 t/m april 2013 vul in: aantal gewerkte uren per week weken week 6 week 7 week 8 week 9 week 10 week 11 week 12 week 13 week 14 week 15 week 16

Sem 4.1 3D De Omschakeling

totaal

25

gewerkte uren


taak 3 De bedrijfspresentatie Wat is eigenlijk het allervervelendste van stagelopen tijdens je Cibap-opleiding? Het antwoord ligt wel erg voor de hand: dat je maar twee keer mag, natuurlijk! Je hebt immers gekozen voor een beroepsopleiding en je wilt alles weten over de verschillende beroepen en bedrijven. En dan is twee keer binnenkijken en meedraaien wat weinig. Wat kun je vervolgens doen om je nog beter te oriënteren op een mogelijk beroep? Wie heeft actuele en relevante informatie over de sfeer en de werkzaamheden bij tal van bedrijven? Ook hierop is het antwoord weer simpel: jullie zelf! Jij bent inmiddels ‘ervaringsdeskundige’ en dat zijn je medestudenten ook. Wat houd je tegen om die ervaringen met anderen te delen. Bereid een verhaal voor, waarin je jouw BPV-bedrijf en de werkzaamheden daar, mondeling en visueel presenteert (in een minuut of tien maximaal). Tijdens de terugkomdag, aan je tutorgroep. Hierin vertel je kort wat over het bedrijf en beschrijf je een werkdag uit jouw stageperiode, met alle in’s en out’s.

Werkwijze en aanpak Viersprong, individueel.

Productspecificaties

Sem 4.1 3D De Omschakeling

Mondelinge bedrijfspresentatie, eventueel met audiovisuele hulpmiddelen. Lijstje met vragen die je aan medeleerlingen wilt stellen na hun bedrijfspresentatie.

26


Beoordeling

Bedrijfspresentatie

Aandachtpunten

Werkproces

Visuele aspecten zijn verzorgd

1.5 P resentatie concept, ontwerp en/of visualisatie

Toegankelijke hand-out

Beoordeling: O, V of G Naam:

Opbouw: inleiding, kern, afsluiting Onderscheidt hoofd- en bijzaken

Brengt bedrijfscultuur in beeld

Klas: 5.1 Ondernemingsplan opstellen Beoordelaar:

Positie van het bedrijf in de branche Gerealiseerde projecten

Opmerkingen: Is (non)verbaal enthousiast Geeft helder antwoord op de vragen Gebruikt correct Nederlands

Sem 4.1 3D De Omschakeling

Beschikt over een ruime woordenschat

27

T2 Spreken


taak 4 Het BPV-verslag deel 1:

Het bedrijf

Ben jij ook veel gaan tekenen, omdat je niet kon rekenen? Creatief zijn en zakelijk tegelijk, volgens de gangbare opvattingen gaat het maar moeilijk samen. Hoewel elke creatief ingestelde persoon natuurlijk wel snapt, dat de zakelijke kant van het werk een belangrijke rol speelt. Waarschijnlijk is de BPV-periode de beste gelegenheid, om het fenomeen ‘ondernemen’ eens onder de loep te nemen. Want in plaats van ‘droogzwemmen’ op school, kun je van alles rondom bedrijfsvoering ‘in het wild’ bestuderen. Bij jouw BPV-bedrijf namelijk. Bedenk wel, dat er geen twee bedrijven gelijk zijn. Op onderstaande vragen is meestal wel antwoord te vinden, maar soms zijn ze niet van toepassing op het bedrijf waar jij zit. Probeer dan samen met je praktijkbegeleider te bedenken, of er een vergelijkbaar onderwerp te vinden is.

Sem 4.1 3D De Omschakeling

a. Beschrijving van de bedrijfsformule Wat voor soort klanten heeft het bedrijf en/of wil het bedrijf binnen halen? Beschrijf kort de marketing-P’s met betrekking tot het BPV-bedrijf. Hoe positioneert het bedrijf zich in de markt? Wat noemt het bedrijf zelf als USP?

28

b. Beschrijving aanname, behoud en ontslag personeel Hoe bepaalt het bedrijf de personeelsbehoefte? Welke onderwerpen spelen een rol bij het aannemen van personeel? Hoe houdt het bedrijf goed personeel binnen? Is er een speciale balans tussen parttimers en fulltimers? Wat kan de aanleiding zijn om een medewerker te ontslaan? Wat betekent een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd? Hoe zit het met het ontslagrecht? Misschien geen vragen die je zelf bedacht zou hebben, maar wel een studie waard. De snelste antwoorden krijg je door een interview te houden met de meest geschikte persoon. Maar je mag daarvoor ook andere manieren bedenken. Je leert je BPV-bedrijf er extra goed door kennen. Gebruik ook de informatie die je tijdens de hoorcolleges hebt opgedaan.

c. Beschrijving omgang van het bedrijf met arbo- en milieuwetgeving  Wie let er binnen het bedrijf op naleving van de wetgeving? Speelt arbo- en milieuwetgeving een belangrijke rol in het bedrijf? Wat is het bedrijfsbeleid om te kunnen (blijven) voldoen aan arbo- en milieuwetgeving?

Werkwijze en aanpak: Viersprong, individueel.

Productspecificaties:

Maak deel 1 van het verslag volgens de Cibap-richtlijnen. Bind dit in samen met deel 2 (taak5), formaat: maximaal A4, dikte deel 1: 5 à 10 pagina’s. Goede foto’s en/of illustraties aan het binnenwerk toevoegen mag. Zorg voor een plezierig leesbaar lettertype en foutloze teksten (denk aan spellingcontrole en/of iemand die goed is in spelling).

Begeleiding:

Hoorcolleges commercieel AOV Je leert tal van aspecten kennen, die een rol spelen bij het aannemen, behouden en ontslaan van personeel.


Hoe schrijf ik een verslag, volgens de Cibap richtlijnen. Omslag:

Hier vermeld je je naam en adres en die van de school, je klas, de BPV-periode, de studierichting en eventueel een foto of illustratie. Bedenk eventueel een titel voor het verslag.

Inhoudsopgave:

Hier vermeld je alle hoofdstukken en paragrafen inclusief paginanummers. Je titelpagina is bladzijde 1, maar deze moet je niet nummeren en niet in je inhoudsopgave vermelden. De overige pagina’s wel nummeren!

Inleiding:

Probleemstelling: wat is onderzocht? Doelstelling: waarom is het onderzocht? Werkwijze: hoe is het onderzocht?

Kern:

Hier geef je een nauwkeurig verslag van het onderzoek en het resultaat. Het resultaat kan zijn: zijn je verwachtingen uitgekomen; is je doel bereikt; verliepen de zaken naar wens; heb je je een mening gevormd etc.

Slot:

Samenvatting en conclusie. Geen nieuwe feiten meer vermelden. Bij het slot kun je ook een dankwoord opnemen voor het bedrijf en de praktijkbegeleider.

Bijlagen:

Foto’s, illustraties, tabellen, plattegronden kunnen in een apart deel van het verslag toegevoegd worden. Maar meestal is het aantrekkelijker om ze tussen de teksten door te plaatsen ter verlevendiging van het verslag.

Tips:

Let op de marges (ruimte rondom de tekst). Maak die niet te krap in verband met de leesbaarheid van het verslag, maar vooral vanwege het inbinden. Gebruik een plezierige leesletter, in corps 10 of 11. Maak gebruik van de spelling en grammaticacontrole van je computer en/of laat je teksten door iemand controleren met veel gevoel voor taal.

Sem 4.1 3D De Omschakeling

29


taak 5 Het BPV-verslag deel 2:

Het werk

Als je een museum bezoekt, laat je je heel impulsief door de zalen leiden. De ene keer wordt je aandacht bijvoorbeeld getrokken door een felle kleurstelling, de andere keer door het formaat van het kunstwerk. Diepgravend bestuderen is er meestal niet bij, maar dat is vaak niet erg. Heel anders wordt het, als je weet dat je van zo’n museumbezoek verslag moet doen. Dan kijk je vaker naar de kunstwerken, probeer je dwarsverbanden te leggen, de bedoeling te doorgronden en een eigen mening te vormen. Kortom, je beleeft het bezoek veel bewuster. Daarmee heb je gelijk het doel van het BPVverslag deel 2 te pakken. In het verslag staan jouw ervaringen centraal. Wat heb je tijdens de stageperiode kunnen en mogen doen? Wat heb je geleerd en voldeed dat aan je doelstellingen en verwachtingen? Heb je werkelijk een bijdrage kunnen leveren aan de werkzaamheden van het bedrijf? Hoe kijk je na de periode aan tegen het beroep en de richting die je gekozen hebt. En zo zijn er nog wel meer onderwerpen te bedenken, waarvan het interessant is om op te vertellen hoe je iets hebt ervaren en welke mening je erover hebt. Beschrijf in je verslag minimaal één grote klus van begin tot einde. Van de briefing tot en met de uitvoering. Of het nu een folder, website, etalage of stand betreft, alle producten kennen in hun ontwikkeling een beginfase en een finale afwerking. Het is handig om zo’n klus op foto’s vast te leggen, zodat je het verslag met beeld wat kunt verlevendigen. Maak van het geheel een persoonlijk getint verhaal!

Werkwijze en aanpak Viersprong, individueel.

Sem 4.1 3D De Omschakeling

Productspecificaties

30

Maak deel 2 van het verslag volgens de Cibap-richtlijnen. Voorzie het omslag van je naam en adres en die van de school, de BPV-periode, de studierichting en eventueel een foto of illustratie. Bind dit in samen met deel 1 (taak4), formaat: maximaal A4, dikte deel 2: 10 à 15 pagina’s. Goede foto’s en illustraties aan het binnenwerk toevoegen mag. Zorg voor een plezierig leesbaar lettertype en foutloze teksten (denk aan spellingcontrole en/of iemand die goed is in spelling). Let er op dat je praktijkbegeleider het verslag ondertekent, voordat je het inlevert bij de praktijkcontactdocent.

Begeleiding

Hoorcollege communicatief NL Je leert hoe je een grote hoeveelheid tekst voor anderen leesbaar kunt presenteren in een verslag. RPG Je krijgt voorbeelden te zien van verschillende, goed vormgegeven verslagen. Inleverdatum verslag en ingevuld blokboek 29 april 2013 vóór 12.00 uur.


Sem 4.1 3D De Omschakeling

Beoordeling

31

Verslag BPV-periode

Aandachtpunten

Werkproces

Verslag ziet er verzorgd uit Voldoet aan de gestelde eisen Voldoende en functioneel beeldmateriaal toegevoegd

1.5 Ontwerp presenteren

Heldere beschrijving van project van A tot Z briefing Heldere beschrijving start project

4.1 Project voorbereiden

Heldere beschrijving planning project Heldere beschrijving voortgang en afronding project Voldoende en functioneel beeldmateriaal van genomen stappen

4.4 K waliteit en voortgang project bewaken

Conclusie en mening over project Beschrijving eigen ervaringen

4.5 Project opleveren

Heldere beschrijving bedrijfsformule Beschrijving klant / concurrentie Beschrijving USP

5.1 Ondernemingsplan opstellen

Beschrijving aanname, behoud en ontslag personeel

5.2 Bedrijfsprocedures opstellen

Urenverantwoording is compleet

5.5 Boekhouding bijhouden

Evaluatie doelstellingen/verwachtingen Leerdoelen voor de nabije toekomst Samenvatting en conclusies

LLB1.5 E  valueert de gekozen manier van leren

Schat eigen kwaliteiten in Mening over gekozen beroepsrichting Samenvatting en conclusies

LLB2.1 R  eflecteert op eigen kwaliteiten en motieven

Beschrijving Arbo regelgeving

LLB7.1 Z oekt informatie over gezonde levenswijze

Verslag is in correct Nederlands geschreven Verslag heeft een overzichtelijke structuur en een logische opbouw Verslag heeft inleiding, kern, slot Verslag is afhankelijk van het onderdeel en onderwerp zakelijk dan wel persoonlijk van stijl Brengt variatie aan in woordgebruik

T5 Schrijven

Beoordeling: O, V of G

Naam:

Klas:

Opmerkingen:


Cibap vakschool voor verbeelding Postbus 868

8000 AW

Zwolle

038 454 69 44

info@cibap.nl

www.cibap.nl

4.1-3D BPV werkboek de omschakeling 12-13  

e omschakeling school-stage is groot. Stagelopen is soms de snelste manier om te ontdekken dat school zo gek nog niet is. Want vergeleken bi...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you