Page 1


ค�ำน�ำ


next

แฟ้ มส ะสม ผ ล ง าน (Po r tfo lio ) นี ้ ข้ าพ เ จ้ า จั ด ท� ำ ขึ ้ น เพื่ อ เ ป็ น ตั ว แท น น� ำ เ สน อ เ อ กสาร ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ประ วั ติ ส่ ว น ตั ว ปร ะวั ติ การ ศึ กษา ค ว าม รู ้ ความส ามา ร ถ ทั กษะ แล ะค ว าม สนใ จพิ เ ศษ รวมทั้ ง เกี ย ร ติ บั ตร พั ฒ น าการ ท าง ด้ าน ต่ าง ๆ ข องข้ า พ เจ้ า ข้ า พเ จ้ าห วั ง ว่ าแฟ้ ม สะสม ผ ล ง าน ฉบั บนี ้ จะท� ำให้ ทุ ก ท่ าน ที่ อ่ านไ ด้ เ ห็ น คุ ณ ค่ าแล ะคว าม ส ามารถโดย ร ว ม ขอ ง ตั ว ข้ าพ เ จ้ า ข อข อ บคุ ณ คุ ณ ครู ซึ่ ง เ ป็ น ผู ้ ใ ห้ ค� ำ แน ะน� ำใ น การรวบรวม เ อ กสาร ห ลั กฐาน แล ะข้ อ มู ล ต่ าง ๆ ในการจั ด ท� ำ แฟ้ ม สะสม ผ ล ง าน (Po r tfo lio ) เล่ ม นี ้ ใ ห้ ส� ำ เร็ จลุ ล่ ว ง ด้ ว ย ดี แล ะขอ ขอ บพ ร ะคุ ณ คุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ ที่ ไ ด้ กรุ ณ าใ ห้ ค ว าม ช่ ว ย เ ห ลื อ ในการจั ด เตรี ย ม เ อ กสาร แล ะข้ อ แน ะน� ำ ห ล าย ประการจนท� ำใ ห้ แฟ้ ม สะสม ผ ล ง าน ฉบั บนี ้ มี ความส มบู ร ณ์ ม ากยิ่ ง ขึ ้ น

page


next

page


กิ จ กรรม ง า นกี ฬ า สี รั บ หน้ า ที่ คุ ม น้ อ งๆ บนส เตจเชี ยร์ คิ ด ท่ า และ ร่ ว มกั บ เพื่ อ น อ อกแบบคั ต เอาท์


next

page


กิ จ ก ร ร ม งา นกี ฬ า สี


next

ช่ ว ย ท� ำ ป้ าย สี แล ะ ป้ ว ย ขบว น ส� ำ นึ กใ น พ ร ะม ห ากรุ ณ าธิ คุ ณ

page


กิ จก ร ร มรั บน้ อ ง ค ณ ะ สี

รั บห น้ า ที่ ปร ะสาน ง าน น้ องๆ แล ะช่ ว ย คิ ดกิ จก ร ร ม


next

กิ จ ก รรม วั น วิ ท ยา ศ า ส ต ร์

รั บ หน้ า ที่ ช่ วย อ อ ก แบ บและช่ วยท� ำ ชุ ด recycle

page


รั บ หน้ า ที่ ป ร ะสา นงา น กั บ น้ อ งๆ แ ละรุ ่ น พี่ ที่ จ บไ ป แ ล้ ว


next

ก า ร อบ ร มอ าชี พที่ ศู น ย์ ศิ ล ปาชี พ สี บั ว ทอง

page


กิจกรรมวัน อาเซี ยน


next

page


กิ จ ก รรม Bik e fo r dad รั บ ห น้ าที่ ม อ บเ สื ้ อ แ ล ะ เ ข็ ม พ ร ะ ร า ช ท า น ใ ห้ กั บ ค น ที่ เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ปั่ น เ พื่ อ พ่ อ


next

ก า ร อบ ร มเ พ า ะปลู ก ต้ น กล้ า ที่ โ ร ง เ รี ย นอ่ า ง ทองปั ทมโ รจน์ วิ ทย า ค ม

page


กิจกรรม To Be N umber 1 เ ป็ น ก ลุ่ ม ตั ว แ ท น ไ ด้ เ ข้ า เ ฝ้ า ทู ล ก ร ะ ห ม่ อ ม ห ญิ ง อุ บ ล รั ต น ร า ช กั ญ ญ า สิ ริ วั ฒ น า พ ร ร ณ ว ดี


next

page

งา นป ระเ มิ น โ ร งเรี ย น เ ป็ น ก ลุ่ ม ตั ว แ ท น ช่ ว ย เ สิ ร์ ฟ อ า ห า รใ ห้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ที่ ม า ปร ะเ มิ น โ รงเ รี ย น


ประกวดมารย าทไ ท ย ร าง วั ล ร อ ง ช น ะเ ลิ ศ

การแส ดงวิ ท ยาศาสตร์ ร าง วั ล ร อ ง ช น ะเ ลิ ศอั น ดั บ 2


next

การประกวดส วดมนต์ ห มู ่ สร ร เ สริ ญพ ร ะรั ตน ตรั ย ท� ำ น อ ง ส รภั ญ ญะ ร าง วั ล เ ข้ าร่ ว ม

page


คะแนนส อบโอเน็ ต วิ ช าสุ ขศึ กษาแล ะพ ล ศึ กษาสู ง เ ป็ น ล� ำ ดั บที่ 7


next

พานไ หว้ ค รู ประเภทสว ย ง าม ร าง วั ล ช น ะเ ลิ ศอั น ดั บที่ 2

page


Portfolio sample117  
Portfolio sample117  
Advertisement