Page 1


next

page


ร่วมกิจกรรม แข่งขันวิ่ ง มินิ ฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ ณ สะพาน มิตรภาพแห่งที่ 3

เมื่ อ วั น ที่ 9 พ ฤ ศจิ ก า ยน พ . ศ. 2 5 5 7 (กิ จ ก รรม ด้ า น คว า ม รู ้ ทั ก ษ ะ ป ระ สบ ก า รณ์ )


next

page

กิจกรรม 1 class 1 act ณ โรงเรียน ปิ ยะมหา ราชาลัย

เมื่ อ วั นที่ 1 3 มก ร า คม 2558 (กิ จก ร ร มภ ายใ น โร งเรี ย น)


Staff นิทรรศการ นานาชาติ (ภาษา เกาหลี) ณ โรงเรียนปิ ยะ มหาราชาลัย

เ มื่ อ วั น ที่ 2 1 ม ก ราค ม พ. ศ. 2 5 5 9 ( กิ จ ก รรม ภ า ยใน โ รง เ รี ยน )

ช่ วยพิธีกรรม อ่านบทอ่าน ณ โบสถ์ นักบุ ญฟรัง ซิ สเดอซาล

เมื่ อ วั น ที่ 27 กุ มภ าพั นธ์ พ.ศ.2 559 (กิ จ กร ร มด้ านสั งค ม)


next

ฝึ กทักษะงาน อาชี พเพื่ อ สร้างรายได้ ณ ถนนคน เดิน จังหวัด นครพนม เ มื่ อ วั น ที่ : 7 พ ฤ ศจิ ก า ยน 2 5 5 9 ( กิ จ ก รรม ด้ า น คว า ม รู ้ ทั ก ษ ะ ป ระ สบ ก า รณ์ )

ประกว ด พานไหว้ ครู ประเภท สวยงาม ณ โรงเรียนปิ ยะ มหาราชาลัย เมื่ อ วั น ที่ : 16 มิ ถุ น ายน 2559 ( กิ จ กรร มภายใ นโร ง เรี ย น)

page


เข้ า ร่ ว มกิ จ ก รร ม ค่ า ยเก าห ลี ปร ะจ� ำ ปี ก ารศึ ก ษา 2559 ณ โรง เรี ย เรณู น คร วิ ท ยานุ กู ล เ มื่ อ วั น ที่ 2 ก รก ฎ า ค ม พ . ศ. 2 5 5 9 ( กิ จ ก รรม ด้ า น คว า ม สา ม า รถ พิ เ ศษ )

ร่ ว ม แ ปรอั ก ษ ร เ พื่ อ ถ ว า ย อ า ลั ย แล ะ น้ อ มร� ำ ลึ ก ถึ ง พระม ห า ก รุ ณ า ธิ คุ ณ พ ร ะ บา ทส มเด็ จ พระ ปรมิ น ทร ม ห า ภู มิ พ ล อดุ ล ย เ ด ช

เมื่ อ วั น ที่ 2 ก ร ก ฎ าค ม พ . ศ . 2559 ( กิ จ กรร มด้ า นค ว ามส ามาร ถ พิ เศ ษ )


next

เ ข้ าร่ ว มร� ำ บว งส รว งพญ า ศรี สั ต ตน า ค รา ช ณ ล า นพ ญ า ศรี สั ต ตนา คราช

เมื่ อ วั น ที่ 8 ก รก ฎ า คม 256 0 (กิ จ ก รรม ด้ า น คว า ม ส าม า รถ พิ เ ศษ )

เ ข้ าร่ ว มกิ จ ก ร ร มค่ า ย เ กา หลี ป ร ะ จ� ำ ปี ก า ร ศึ กษ า 2 56 0 ณ โ ร งเรี ย น เ รณู นค ร วิ ทย า นุ กู ล

เ มื่ อ วั น ที่ 2 2 ก รก ฎ า คม พ. ศ. 2 5 6 0 ( กิ จ ก รรม ด้ า น คว า ม สา ม า รถ พิ เ ศษ )

page


พระ รา ช พิ ธี ถ ว า ย พระ เพลิ ง พระ บรม ศพ พ ระ บ าท ส มเด็ จ พระ ปรมิ น ท รม หา ภู มิ พ ล อ ดุ ล ย เดช ณ ศา ลา กลาง จ . น ครพ น ม เ มื่ อ วั น ที่ 26 ตุ ลา คม พ. ศ . 2560 ( กิ จ ก รรม ด้ า น สั ง คม )

ร่ ว มจั ด ขบว นกี ฬ า สี ใ ห้ กั บ คณะ สี เห ลื อ ง ณ โ รงเรี ย นปิ ย ะ มห า ราชาลั ย

เมื่ อ วั น ที่ 9 ธั น ว า คม พ. ศ. 2 5 6 0 (กิ จ ก รรม ภ า ยใน โ รง เ รี ยน )


next

เ ข้ า ร่ ว มป ร ะ เ มิ น ส ถา นศึ ก ษา เพื่ อ รั บ ร า ง วั ล พ ร ะ ร า ช ทา น รอบที่ 1 ประ จ� ำ ปี ก า รศึ ก ษา 2 5 60 ณ โ ร ง เ รี ย นปิ ย ะ มห า รา ช า ลั ย

เมื่ อ วั นที่ 1 5 ธั นว าค ม 2 5 6 0 (กิ จ ก ร ร มภ ายใ นโร งเรี ย น )

page


ณ โ รง เ รี ยน ปิ ยะ ม ห า รา ช า ลั ย เ มื่ อ วั น ที่ 11 ม ก รา คม 2 5 6 1 ( กิ จ ก รรม ภ า ยใน โ รง เ รี ยน) เข้ า ร่ ว ม ป ระ เมิ น สถ า น ศึ กษ าเ พื่ อ รั บ ร าง วั ล พ ร ะร าช ท าน ร อ บ ที่ 2 ป ร ะจ� ำ ปี ก าร ศึ ก ษ า 2560

เ ข้ า ร่ ว ม กา รป ระ ก ว ด จั ด ส ว น หย่ อม ณ โร ง เ รี ย น ปิ ย ะม ห าร าช าลั ย เมื่ อ วั น ที่ 1 5 มก ร าค ม 256 1 ( กิ จ กรร มภายใ นโร ง เรี ย น)


next

ร่ วม แ ส ด ง ละ ค ร ของ ร ะ ดั บ ชั ้ นมั ธ ย มศึ ก ษา ปี ที่ 6 ณ โรงเ รี ย นปิ ย ะ มหา ร า ชา ลั ย เมื่ อ วั น ที่ 14 มก ร าค ม 256 1 ( กิ จ กรร มภายใ นโร ง เรี ย น)

ปั จ ฉิ มนิ เ ท ศ นั ก เรี ย นรุ่ น 108 ณ โ ร งเรี ย นปิ ย ะ มห า รา ช า ลั ย เ มื่ อ วั น ที่ 15 ม ก รา คม 2 5 6 1 ( กิ จ ก รรม ภ า ยใน โ รง เ รี ยน )

page


บ� ำ เพ็ ญ ประ โ ย ช น์ ณ โ รงเรี ย นปิ ย ะ มห า รา ชา ลั ย

เ มื่ อ วั น ที่ 16 ม ก รา คม 25 6 1 ( กิ จ ก รรม ด้ า นสั ง ค ม)


next

page


เกี ย รติ บั ต รผลการเรี ย นดี ชั้ นมั ธ ย มศึ ก ษ า ปี ที่ 1 พ .ศ . 2 555

เกี ย รติ บั ต รผลการเรี ย นดี ชั้ นมั ธ ย มศึ ก ษ า ปี ที่ 2 พ .ศ . 2 556


next

เกี ย รติ บั ต รผลการเรี ย นดี ชั้ นมั ธ ย มศึ ก ษ า ปี ที่ 3 พ .ศ . 2 557

เกี ย รติ บั ต รก า ร เ ข้ า ร่ ว มค่ า ย ภ า ษ า เ ก า หลี ณ โรงเรี ย นเรณู นค ร วิ ทย า นุ กู ล พ .ศ . 2 559

page


รางวั ล เหรี ย ญทอ ง ร อ ง ช นะ เ ลิ ศ อั นดั บ ที่ 1 ก า ร แ ข่ ง ขั น เต้ นcove r da n ce ณ โรงเรี ย นเรณู นค ร วิ ทย า นุ กู ล พ .ศ . 2 560

รางวั ล ชมเชย ก า ร แ ข่ ง ขั นเ ต้ นcove r da n ce ณ โรงเรี ย นเรณู นค ร วิ ทย า นุ กู ล พ .ศ . 2 559


next

รางวั ล รอ งชนะเลิ ศ อั นดั บ ที่ 1 ก า ร ป ร ะ ก ว ด พ า นไ หว้ ค รู ป ร ะ เ ภ ทส ว ย ง า ม ณ โรงเรี ย นปิ ย ะ มหา ร า ช า ลั ย พ .ศ . 2 559

page


Portfolio sample110  
Portfolio sample110  
Advertisement