Page 1


I WAS BORN TO BE THE TEACHER


คํานํา แฟ�มสะสมผลงาน (Portfolio) นี� ข้าพเจ้าจัดทําขึ�นเพื่อเป�นตัวแทนนําเสนอเอกสารข้อมู ลเกี่ยวกับ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ความรู ้ ความสามารถ ทักษะ และความสนใจพิเศษ รวมทัง� กิจกรรม ตลอดจนพัฒนาการทางด้านต่าง ๆ ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าหวังว่าแฟ�มสะสมผลงานฉบับนี�จะทําให้ทุกท่านที่อ่านได้เห็นคุณค่าและความสามารถ โดยรวมของข้าพเจ้า ขอขอบคุณคุณครู ซ่ึ งเป�นผู ้ให้คําแนะนําในการรวบรวมเอกสาร หลักฐาน และข้อมู ลต่าง ๆ ในการจัดทําแฟ�มสะสมผลงาน (Portfolio) ฉบับนี�ให้สําเร็จลุล่วงด้วยดี

นางสาวฑิตยา วิศวะทรัพย์สกุล ผู ้จัดทํา


INDEX

01 02

PROFILE

E D U C AT I O N S

03 04

A C T I V I T I E S C E R T I F I C AT E


กิ จ กรรม พิ ธี ไ หว้ ค รู


02 A C T I V I E S

น ย ี ซ เ า อ ก เ ปิ ด โ ล AY) D N A E (AS ค รั� ง ท่ี 4

เปิ ดโลกอาเซี ยน (ASEAN DAY) ครัง� ที่ 4 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

NEXT >>


ละครเวที น าฏศิ ล ป์ 02 A C T I V I E S

ละครเวทีนาฏศิลป์ วันที่ 20 สิงหาคม 2559

NEXT >>


จิตอาสา “ปลูกต้นไม้” โรงเรียน วัดอารมณ์ สว่าง

จิตอาสา “ปลูกต้นไม้” โรงเรียนวัดอารมณ์สว่าง วันที่ 17 มกราคม 2560


YORWOR SOUNDS OF LOVE Singing Contest

02 A C T I V I E S

YORWOR : SOUNDS OF LOVE Singing Contest 24 January 2017

NEXT >>


กีฬาสี ตรีจักรเกมส์

กีฬาสี ตรีจักรเกมส์ ่ วันที 10 - 11 สิงหาคม 2560


02

ติวสอบเข้ามหาลัย อาจารย์ปิง ดาว้องก์ วิชาไทย - สังคม

A C T I V I E S

ติวสอบเข้ามหาลัย อาจารย์ปิง ดาว้องก์ วิชาไทย - สังคม ่ วันที 20 กันยายน 2560 NEXT >>


ได้เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครัง� ที่ 3 สมาชิ กภาพ สหภาพ IMC ประจําประเทศไทย

ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ ๑ ระดับประเทศ และได้รับรางวัลที่ ๕ ของจังหวัดสงขลา โครงการตอบปั ญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครัง� ที่ ๒๘ หนึ่งในโครงการวัฒนธรรมเพื่อสันติภาพแห่งองค์การยู เนสโก << BACK


02 C E R T I F I C A T E

สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั�นเอก ในการสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภทที่ 2) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื�นที่การศึกษา ครัง� ที่ ๖๓ ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๖ NEXT >>


ได้รับรางวัล เหรียญทอง ประเภทกิจกรรม โครงงานคณิตศาสตร์ ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ครัง� ที่ ๗ ประจําปี ๒๕๕๔ “ชุ มทางวิชาการเมืองทุ่งสง”

ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม โครงงานคณิตศาสตร์ งานมหกรรมความก้าวหน้าทางวิชาการ “เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชิ นี” ประจําปี ๒๕๕๕ << BACK


02 C E R T I F I C A T E

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง การแข่งขัน Science show งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง� ที่ ๖๒ ระดับเขตพื�นที่การศึกษา ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๕

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภทที่ 2) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครัง� ที่ ๖๓ จังหวัดพัทลุง ปี การศึกษา ๒๕๕๖ NEXT >>


ได้ผ่านการเข้าร่วมค่ายอัจฉริยะมินิทางคณิตศาสตร์รุ่นเยาว์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ได้รับเข็มเครื่องหมายเชิ ดชู เกียรติ “คนดีศรีขรรค์ชัย” สาขาผลการเรียนดีเด่น ชั�น ๑ ณ โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” << BACK


02 C E R T I F I C A T E

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดยุ วบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครัง� ที่ ๖๔ จังหวัดกระบี่ ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๗

เข้าร่วมโครงการและอ่านหนังสือครบตามกําหนด ของบริษัท นานมีบุ๊คส์ จํากัด NEXT >>


ข อ บ คุ ณ ค่ ะ Thank you


Portfolio 64 simple  
Portfolio 64 simple  
Advertisement