Page 1


ค�ำน�ำ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) นี้ ข้าพเจ้าจัดท�ำขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนน�ำเสนอเอกสารข้อมู ล เกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ความรู ้ ความสามารถ ทักษะ และ ความสนใจพิเศษรวมทัง้ เกียรติบัตรตลอดจนพัฒนาการทางด้านต่างๆของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าหวังว่าแฟ้มสะสมผลงานฉบับนี้จะท�ำให้ทุกท่านที่อ่านได้เห็นคุณค่า และความสามารถโดยรวมของข้าพเจ้า ขอขอบคุณคุณครู สุวัฒนา สุพันธนา ซึ่ งเป็นผู ้ให้ค�ำแนะน�ำ ในการรวบรวมเอกสาร หลักฐาน และข้อมู ลต่างๆในการจัดท�ำแฟ้มสะสมผลงาน(portfolio)ฉบับนี้ให้ส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี และขอขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ ที่ได้กรุ ณาให้ความช่ วยเหลือในการจัดเตรียมเอกสาร และข้อแนะน�ำหลายประการจนท�ำให้แฟ้มสะสมผลงานฉบับนี้มีความสมบู รณ์มากยิ่งขึ้น

นางสาว เบญจมาศ นาน�้ำเชี่ ยว 9/ตุลาคม/2560


next page >>


next page >>


next page >>


กิจกรรมรับน้อง เป็นกิจกรรมของโรงเรียนที่จัดขึ้นมา หลายๆรุ ่น เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ ดีของพี่น้องโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย และได้รู้จักพี่รหัส น้องรหัส ที่ได้ ช่ วยเหลือและให้ค�ำแนะน�ำต่างๆ มากมาย และก็ท�ำให้ได้มีความทรง จ�ำที่ดีมากขึ้น


กิ จ กรรม ทะ น ะบะตะ Ta na ba ta

next page >>

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันที่ 7 เดือน 7 ของทุกๆปี ซึ่ งมีการแสดง ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การเต้นโซรันบุ ชิ และร้องเพลงทะนะบะตะ และการ เขียนทังซะคุแล้วน�ำไปห้อยบนกิ่งไม้ และยังมีขนม อาหาร น�้ำดื่มต่างๆ มากมายหน้างาน


กิจกรรม OPEN HOUSE

เป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยต่างๆเข้ามาจัดการแนะน�ำการศึกษาต่อใน ระดับอุ ดมศึกษา อีกทัง้ ยังมีกิจกรรม Zero Waste school (โรงเรียน ปลอดขยะ) และมีการน�ำเสนอผลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู ้ต่างๆ


next page >>

กิ จ ก ร ร ม วั นค รู เพื่อให้ลูกศิษย์ทงั้ หลายระลึกถึง พระคุณของครู บาอาจารย์ท่ีได้สอนสั่ง อบรมวิชาให้เรา


กิ จ ก ร ร ม ก รี ฑ า -กี ฬ าสี

สี เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นสนามโรงเรียนพิบูล วิทยาลัย ได้ร่วมขึ้นเชี ยร์สแตนด์ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่4 และเป็นสวัสดิการดูแลนักกีฬา ชั้ นมัธยมศึกษาปี ท่ี6


next page >>

กิจกรรมแปรตัว อักษร

ตัวอักษร เป็นกิจกรรมที่ครู นักเรียน โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ร่วมกันแปรตัว อักษร เพื่อแสดงความอาลัยพระบาท สมเด็จพระเจาอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9


กิจกรรมท�ำความ สะอาดวิหารหลวงพ่อ ขาว เป็นกิจกรรมที่ท�ำความสะอาดพระประจ�ำ โรงเรียน


next page >>

กิจกรรมวันปั จฉิมนิเทศ

เป็นกิจกรรมที่อ�ำลา พี่ๆชั้ นมัธยมศึกษาปี ท่ี 6 ที่ก�ำลังจะเข้าศึกษา ต่อในระดับอุ ดมศึกษา และพี่ๆก็จะเก็บความ ทรงจ�ำดีๆ เก็บความ รักที่เกิดขึ้นในโรงเรียน ครู หรือ เพื่อน


กิ จก ร รม แบ่ ง ปั น สิ่ ง ดี ๆจาก พี่ สู่ น้ อ ง

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น ตอนที่อยู ่ชั้นมัธยมศึกษา ปี ท่ี 6 ร่วมกับเพื่อนๆ ในห้องโดยน�ำขนมและ อุ ปกรณ์การ เรียนไปให้ น้องๆ ในโรงเรียนที่ด้อย โอกาส เพื่อสร้างความ สัมพันธ์ท่ดี ีระหว่างพี่กับ น้อง และเป็นการสร้าง ความสามัคคี ระหว่าง เพื่อนในห้อง


next page >>

กิ จ ก รรม วั น เยา วช น แ ห่ งช า ติ

เข้าร่วมถ่ายรู ปกิจกรรม เยาวชนแห่งชาติ วันที่ 20 กันยายาน พ.ศ.2559


เข้าร่วมค่ายวิชาการภาษาต่างประเทศ

เข้าร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติ ปี การศึกษา 2558


next page >>

เข้าร่วมทดสอบวัดระดับความรู ้ทางภาษาญี่ปุ่น


เข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น กิจกรรมเทศกาลทะนะบะตะ ประจ�ำปี 2559

เข้าร่วมงานนิทรรศการ เฉลิมราชย์ 70 ปี มหาราชา ฉลองชนม์ 84 พรรษา มหาราชิ นี สพม.5 น้อมเกล้าสดุดี สานวิถี 3H ปี ท่ี 4


next page >>

ข้าร่วมงานนิทรรศการ Open House 2017 เปิ ดบ้านวิชาการ สืบ พระราชปณิธานนว-มินทร์ เทิดภูบดินทร์ทศราชั น

เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม PIBUL MINI MARATHON 2017 RUN for DAD Against Drugs 4.1 km


เข้าร่วมกิจกรรมวันทะนะบะตะ ประจ�ำปี 2560

เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมสอบวัดระดับความรู ้ภาษาญี่ปุ่น N5 กิจกกรมค่ายภาษาและวัฒนะธรรม (ภาษาญี่ปุ่น)


next page >>

เข้าร่วมการประกวดแฟนซี รียูส

เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเล่า เรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น งาน ศิลปหัตถกรรม ระดับภาค กลาง และภาคตะวันออกครัง้ ที่ 67 ปี การศึกษา 2560

ได้เข้าแข่งขันรอบเจียระไนเพชร การแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอด มงกุฎ ครัง้ ที่ 12


รางวัลชนะเลิศการประกวดเรียงความเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

เป็นผู ้ใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรียน มีความตัง้ ใจเรียน


next page >>

รางวัลชนะเลิศ ยอดนักอ่านประจ�ำชั้ นม.5/18 ปี การศึกษา 2559

รางวัลรองชนะเลิศ ยอดนักอ่านประจ�ำชั้ นม.6/18 ปี การศึกษา 2560


รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันเล่าเรื่องจาก ภาพภาษาญี่ป่ ุ น ระดับชั้ น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม สพม.5 (ลพบุ รี1) ครัง้ ที่ 62 ปี การศึกษา 2560


next page >>

ละครห้อง เป็นผลงานหนึ่งที่เพื่อนๆทุกคนในห้องร่วมกัน จนท�ำให้ เกิดเป็นละครเรื่องหนึ่งขึ้นมา ซึ่ งมีช่ื อว่า น�้ำตากามเทพ และเป็นที่ ตอบรับอย่างดีส�ำหรับการแสดง และ การช่ วยเหลือกันและกันใน ห้องของทุกๆฝ่ าย


100  
100  
Advertisement