Page 1

1


2


3

คานา เว็บไซต์ Blogger จัดได้ว่าเป็นเว็บไซต์ยอดนิยมที่สามารถบันทึกเรื่องราวเก็บไว้ในเว็บไซต์ของเรา ได้เหมือนการบันทึกในไดอารี่ Blogger เป็นเว็บไซต์ทมี่ ีเนื้อหาหลากหลายขึ้นอยูก่ ับเจ้าของบล็อก โดย ใช้เป็นเครื่องมือสื่อสาร การประกาศข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น และการเผยแพร่ผลงานในหลาย ด้าน ซึ่งเป็นการสร้างและจัดเก็บผลงานของเราในระบบออนไลน์ทาให้เรามีผลงานอ้างอิง ความสามารถที่ง่ายต่อการเข้าถึง รายงานเล่มนี้ จัดทาขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลรายละเอียดการศึกษา และใช้งานในเว็บบล็อก ตาม จุดประสงค์การเรียนรู้ของวิชา ARTI3319 เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ สอนโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร

นายชัชนันท์ ภูครองทอง ผู้จัดทา


4

สารบัญ หน้า หน่วยที่ 1 การทดลองและปรับแต่งเว็บบล็อก -เว็บบล็อกคืออะไร -วิธีสร้างเว็บบล็อก -การสร้างโพสต์

5 6-7 8-9


5

เว็บบล็อกคือ Weblog / Blog สาหรับคาว่า Weblog มาจากคาว่า Web หรือเว็บไซต์ และคาว่า Log ซึ่งหมายถึงสมุดที่ บันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน เมื่อรวมกัน ออกเสียงควบเป็นเว็บ - บล็อก หรือเรียกสั้น ๆ ว่า บล็อก นั่นเอง ดังนั้นบล็อก ( Blog ) จึงหมายถึงเว็บไซต์ส่วนตัวที่ผทู้ าเขียนเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ตามใจ ชอบ คล้าย ๆ กับไดอารี่ออนไลน์ที่ได้รับความนิยมอยูพ่ ักหนึ่ง สิ่งทีท่ าให้เว็บบล็อกเป็นที่นิยมอย่าง รวดเร็ว ก็เพราะว่าเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดในการสร้างเว็บไซต์ส่วนตัว ไม่ต้องมีความรู้ทางเทคนิค มากมาย สามารถสร้างได้ง่าย . ความหมายของเว็บบล็อก บล็อก ( Blog) หรือ เว็บบล็อก ( Weblog) เป็นเว็บไซต์สาหรับเขียนบันทึก เล่าเรื่องราวประจาวันเพือ่ สื่อสารความรู้สึกนึกคิด มุมมอง ประสบการณ์ ความรู้ และข่าวสาร ในเรื่อง ทีผ่ เู้ ขียนท่านหนึ่งๆ ( Blogger) สนใจโดยเฉพาะ ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้ทาให้บล็อกต่างกับเว็บบอร์ด และเนื่องจากความจริงใจและอิสระทางความคิดที่สื่อสารออกไป ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใน ลักษณะของบุคคล ที่หนึ่ง เป็นการบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของผู้เขียนได้เป็นอย่างดีทีเดียว จึงทาให้บล็อกเป็นสื่อที่ นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในนานาประเทศ ความหมายของเว็บบล็อก บล็อกโดยทั่วไปแล้ว มักจะมีการนาเสนอเรื่องราวต่างๆ มากมาย ซึง่ นอกจากข้อความที่เขียนลงไปแล้วก็ได้มกี ารแทรกรูปภาพ ลิงค์ ( Link ) ไปยังบล็อกอื่นๆ เว็บเพจและ มีเดียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ในแต่ละ Blog จะมีความสามารถแตกต่างกันออกไปบางที่อาจมีการ แทรกไฟล์ภาพทางด้านศิลปะ (art log) , รูปภาพ (photo blog), sketch blog, วีดีโอ (volt), เพลง (MP3 blog), ออดิโอ (podcasting) ส่วนผู้ที่สร้างบล็อกหรือเจ้าของบล็อกจะเรียกว่า Blogger

ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.slideshare.net/dektomtam/ss-6385421


6

วิธีการสร้างเว็บบล็อก :ขัน้ ตอนการสร้างเว็บบล็อกใหม่

คลิกที่นี้เพื่อ สร้างเว็บบล็อก ใหม่

เลือกรูปร่าง เทมเพลตของ บล็อก

ใส่รายละเอียด บล็อก

แล้วกดสร้างบล็อก


7

การสร้างบทความใหม่ เป็นรายการทีเ่ ราจะนาเสนอขึน้ ไปในเว็บบล็อก

คลิกที่บทความใหม่

;แล้วกดที่รูปตัวดินสอ เพือ่ ไปยังหน้าเว็บที่ทาการโพสต์


8

ขั้นตอนการสร้างบล็อกใหม่ คลิกทีค่ าว่าบทความใหม่ เพื่อดาเนินการสร้างบทความ

แถบเครื่องมึอใน การปรับตกแต่งเว็บ บล็อก

:หลังจากสร้างบล็อกแล้วก็จะพบส่วนต่างๆของหน้าเว็บบล็อก ก็จะมีแถบเครือ่ งมือด้านซ้ายให้ปรับแต่ง บล็อกตั้งค่าส่วนต่างๆของเว็บบล็อก

แถบเครื่องมือไว้สาหรับปรับแต่ง การโพสต์


9

:ภาพทัง้ หมดโดย นายชัชนันท์ ภูครองทอง

เราก็จะได้รายการที่เราได้ทาการโพสต์ไว้อยู่ที่ตรงหน้า เว็บบล็อกของเราโดยจะมีเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับ รายการที่ได้โพสต์ไว้ก่อนหน้าเรียงตามปีที่ได้โพสต์ขึ้น ก่อน เท่านี้ก็จเสร็จสิ้นการโพสต์ข้อความแล้ว


10


11

Chutchanan2533-ARTI3319 กลุ่ม102  

รายงานสรุปการทำเว็บบล็อก

Advertisement