Page 1

O I L O F T R O P H C BY

H K C U L A AN

A N A

T

G N O O R G N O H


PROFILE ชื่อ ชนาลักขณ์ ทองรุ่ง อายุ 24 ปี ที่อยู่ปัจจุบนั บ้ านเลขที่ 1 ถ.ประชาอุทิศ ซ.ประชาอุทิศ 47 เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 เบอร์ โทรศัพท์ 091-004-2646 E-mail Chupjang88@gmail.com


PROFILE  สำาเร็จการศึกษาคณะครุศาสตร์ อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี ปี การศึกษา 2554 คะแนนเฉลี่ย 2.83  สำาเร็จการศึกษาระดับชันมั ้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 จากโรงเรี ยนอรุโณทัย จังหวัด ลำาปาง ปี การศึกษา 2550


ความสามารถพิเศษ 

Microsoft Office

Adobe Flash, Adobe Flash(action scrip)

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop, Digital Painting

Adobe Indesign

Adobe After Effect, Ulead Video Studio

Authorware

Sketch up Pro, 3Ds Max

Html5


ประสบการณ์ระหว่างการศึกษา  ออกแบบเว็บไซต์สมั มนาทางวิชาการระดับชาติด้านทรัพยากรมนุษย์ และ องค์การครัง้ ที่ 3  ฝึ กงานด้ านการออกแบบ กราฟิ กดีไซน์ที่บริ ษัท บริ ษัท Solid Enterprise co., Ltd ระยะเวลา 240 ชัว่ โมง


ออกแบบโลโก้


ออกแบบโลโก้


ออกแบบโลโก้


ออกแบบโลโก้


DIGITAL PAINTING


DIGITAL PAINTING


วาดภาพล้อเลียน


วาดภาพล้อเลียน


MACROMEDIA AUTHORWARE


MACROMEDIA AUTHORWARE

สื่อการเรี ยนการสอนทำาขนมเค้ กแสนอร่ อย


MACROMEDIA AUTHORWARE

สื่อการเรี ยนการสอนทำาขนมเค้ กแสนอร่ อย


MACROMEDIA AUTHORWARE

สื่อการเรี ยนการสอนทำาขนมเค้ กแสนอร่ อย


ADOBE FLASH PROFESSIONAL

เกมเสริมพัฒนาการของเด็ก ส่ วนของหน้ าเมนู


ADOBE FLASH PROFESSIONAL

เกมเสริมพัฒนาการของเด็ก เกมนับจำานวน

นับจำานวนผลไม้ ที่อยูใ่ นตะกร้ า แล้ วตอบคำาถามว่า มากกว่า น้ อยกว่า หรื อเท่ากัน ถ้ าตอบถูกจะขึ ้นเครื่ องหมายถูก ถ้ าตอบผิด จะขึ ้นเครื่ องหมายผิด


ADOBE FLASH PROFESSIONAL

เกมเสริมพัฒนาการของเด็ก เกมหาของ

หาสิ่งที่อยูใ่ นกรอบสีขาว ที่เขียนว่า อยูไ่ หนเอ๋ย? ภายในร้ านขาย สัตว์เลี ้ยง โดยมีเวลาให้ 60 วินาที


ADOBE FLASH PROFESSIONAL

เกมเสริมพัฒนาการของเด็ก เกมจำาเส้ นทาง

ให้ จำาว่าตัวละครในเกมนี ้แวะเข้ าไปที่ร้านไหนบ้ างในแผนที่นี่ โดย จะขึ ้นป้าย Welcome แสดงว่าตัวละครนี ้ เดินเข้ าร้ านนันๆและมี ้ ลำาดับบอกให้ ร้ ูวา่ ตัวละครนี ้เข้ าร้ านไหนก่อนหลังบ้ าง


ADOBE FLASH PROFESSIONAL

เกมเสริมพัฒนาการของเด็ก เกมจำาเส้ นทาง

และจะต้ องจำาอีกว่าตัวละครในเกมนี ้ เดินเข้ าร้ านไหนเป็ นลำาดับที่ 1,2,3,4,5 จึงจะได้ คำาตอบที่ถกู ต้ อง


ADOBE FLASH PROFESSIONAL

เกมเสริมพัฒนาการของเด็ก ส่ วนของHigh score


ADOBE FLASH PROFESSIONAL

เกม Sweety Dragon

เป็ นเกมทำาขนมเค้ กให้ ถกู ใจเจ้ ามังกร หากเราทำาไม่ถกู ใจเจ้ ามังกร หรื อทำาไม่ทนั เราก็จะไม่ได้ เงิน หรื อคะแนนจากเจ้ ามังกร


ADOBE FLASH PROFESSIONAL

เกม Sweety Dragon

เป็ นเกมทำาขนมเค้ กให้ ถกู ใจเจ้ ามังกร หากเราทำาไม่ถกู ใจเจ้ ามังกร หรื อทำาไม่ทนั เราก็จะไม่ได้ เงิน หรื อคะแนนจากเจ้ ามังกร


ADOBE FLASH PROFESSIONAL

เกม Sweety Dragon

เป็ นเกมทำาขนมเค้ กให้ ถกู ใจเจ้ ามังกร หากเราทำาไม่ถกู ใจเจ้ ามังกร หรื อทำาไม่ทนั เราก็จะไม่ได้ เงิน หรื อคะแนนจากเจ้ ามังกร


ADOBE FLASH PROFESSIONAL

เกม Haruka In Loy Krathong Festival เป็ นเกมแต่งตัวตุ๊กตาไปลอยกระทง ในชุดไทย


ADOBE FLASH PROFESSIONAL

เกม Haruka In Loy Krathong Festival เป็ นเกมแต่งตัวตุ๊กตาไปลอยกระทง ในชุดไทย


ADOBE FLASH PROFESSIONAL

เกม Haruka In Loy Krathong Festival เป็ นเกมแต่งตัวตุ๊กตาไปลอยกระทง ในชุดไทย


ADOBE FLASH PROFESSIONAL

เอนิเมชั่น Adobe Flash Professional


WEBSITE

ออกแบบเว็บไซต์ สัมมนาทางวิชาการระดับชาติ ด้ านทรั พยากรมนุษย์ และองค์ การครั ง้ ที่ 3


WEBSITE

ออกแบบเว็บไซต์ ร้านขายเสือ้ ผ้ า


WEBSITE

ออกแบบเว็บไซต์ ร้านสปา


WEBSITE

ออกแบบเว็บไซต์


WEBSITE

ออกแบบเว็บไซต์


WEBSITE

ออกแบบเว็บไซต์ แนะนำาตัวเอง


JAVA SCRIPT

คุกกีค้ าำ ทำานาย คลิกที่ click for

your fortune เพื่อรับ ผลการทำานาย และคลิกที่ click for your numbers

เพื่อรับหมายเลขนำาโชค


ADOBE ILLUSTRATOR

ออกแบบแพ็คเกจ ใส่ แป้งโดว์

ให้ บริ ษัท Solid Enterprise co., Ltd


ADOBE ILLUSTRATOR

ออกแบบแพ็คเกจ ใส่ แป้งโดว์

ให้ บริ ษัท Solid Enterprise co., Ltd


ADOBE ILLUSTRATOR

ออกแบบ Head Shelf

ให้ บริ ษัท Solid Enterprise co., Ltd


ADOBE ILLUSTRATOR

ออกแบบเสา

ให้ บริ ษัท Solid Enterprise co., Ltd


ADOBE INDESIGN

ออกแบบการจัดหน้ าหนังสือ ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่


ADOBE PHOTOSHOP


ADOBE PHOTOSHOP


ADOBE PHOTOSHOP

ออกแบบโต๊ ะออกบูธ และธงญี่ปุ่น


ADOBE PHOTOSHOP

ออกแบบโต๊ ะออกบูธ และธงญี่ปุ่น


3DS MAX

ออกแบบเฟอร์ นิเจอร์ (โซฟา)


ขอบคุณค่ ะ

Portfolio  
Portfolio  

Portfolio by Chanaluckhana Thongroong.

Advertisement