Page 1

FREE!

2ND ISSUE / NOVEMBER 2015

WHO IS BEHIND CHULA CUTE BOY เปดตัวแอดมินครั้งแรกที่นี่


CONTENTS 5

CU TODAY อัพเดทขาวสารและกิจกรรมของจุฬาฯ

6

NEW TECH MAKES MONEY พบกับ 3 อาชีพพารทไทมที่นาสนใจในยุคดิจิตอล

7

HEALTHY EYES IN DIGITAL WORLD 7 เคล็ดลับดี ๆ ในการดูแลรักษาดวงตา

คนดังแห่งโลกเสมือน 8

เปดมุมมองใหม ๆ จาก 2 คนดังบนโลกออนไลน

12

WHO'S BEHIND CHULA CUTE BOY เปดตัวผูอยูเบื้องหลังความสำเร็จของเพจ Chula Cute Boy

18

SINGLE GATEWAY??? ทำความรูจักกับประเด็นรอน Single Gateway

20

MISCELLANEOUS 13 พฤติกรรมเสี่ยงในการใชงานสื่ออิเล็กทรอนิกส

22

ENTERTAINMENT เช็คหนังใหมนาดู อัพเดทเทรนดดนตรี การแสดง และงานศิลปะที่นาสนใจในกรุงเทพฯ


5


คิน  นพอนันตโภ ต น ม ช ฐ ั ณ โดย เรยี น ดพ เิ ศษในวยั คี า ใชจ า ย ไ ย า ร า ห ร า ากม็ ต่ี อ งก อเอาใจคนท พงขนาดน้ี วยั รนุ อยา งเร  โชคดนี ะคะ CHU! ข ๆ น แ ื ่ อ ุ แม ุ พอ คณ สวสั ดคี ะ เพ รษฐกจิ ขา วยากหมาก ากรบกวนคณ คุ เศ อ ย ลายอาชพี แหม...กใ็ นย ไมเ วน แตล ะวนั แตก ไ็ ม ชพี พารท ไทมเ กดิ ขน้ึ ห อี า ม่ิ ขน้ึ สว นตวั ทเ่ี พ ทคโนโลยใี หมๆ ชว ยใหม ๆ ไปรจู กั ชาวจฬุ าฯ ี เ ทป่ี จ จบุ นั ม เลยขออาสาพาเพอ่ื น ร บั อทิ ธพิ ล ด วนั น้ี CHU! รท ไทมโ ดยไ า พ ี พ ช า อ บ รบา งนน้ั ทป่ี ระกอ ยี จะเปน ใค นั เลย! โล โน ค เท ก จา จู กั ก ไปทำความร

ลิลลี่ นวิยา ต ันเต คณะนิเทศศา ็มทรัพย สตร ป 2

อาชีพ Beauty Blogger ตอง คอยแชรประส หรืออัพเดทเท บก รนดความงาม ที่กำลังมาแรง ารณความงาม รวมถึง lifesty ว ธ ิ ีการแตงหนา le ต ที่สนใจศึกษาร างๆของเธอเองดวยคะ เพื่อ นๆ ายละ ก็เขาไปอานบล เอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความ คนไหน สวยความงาม ็อกของเธอไดท ี่ www.jeban .com เลยคา

 ป 3 ศาสตร ศ ท เ ิ น ณะ ที่เปน พันธุ ค ing า ร ท คากลุม าง Google น ั ก ู t จ ี ล e ร ม  ุ k ศ r ล Ma กับก ัชพล e อย เอิรธ ร arch Engine ำการตลาดให earch engin ว็บไซตลูกคา s บเ ยท Se อาชีพ น คือ การชว ุมเปาหมายบน าขอมูลก็จะพ 30,000 บาท ะ า ห ล ง ะ ค น ม ก ลักษณะ ง ๆ ใหเขาถึง มื่อมีผูใชงานค ือนของเขารว กนั เลยใชไ หมล เ ด า ธุรกิจต สิทธิภาพขึ้น วารายไดตอเ น ๆ ตาลกุ วาว ก ะ ร อ พ ไดมีป แรก ๆ ขอบ วนเงนิ แลว เ อ่ื ยางแลวละคะ เปนเว็บ ยี วคะ ! เหน็ จำน งดูเปนแบบอ อ เลยทเี ด แบบนี้ตองล

วิว วรัชยา ขว อาชีพ นัก ัญใจพาณิช คณะแ วาดภาพส ติ๊กเกอรไล พทยศาสตร ป4 จุดเริ่มตนค น ือค เพจ View วามชอบในดานการว be าด กม็ งี านวาด a doctor ขึ้นมาตอ การตูนเธอจึงเริ่มสรา การ นป ง การวาดกา ต นู เพม่ิ ขน้ึ ดว ยคะ จน  2 เมื่อเพจเติบโตขึ้น รต นู ทำสต เธ ก อ ร ะทง่ั ป 3 เธ ก๊ิ เกอรไ ลน อีกทาง เรีย อ ไ ด ใ  ช ท  ข  ก ั อ ษะด งตวั กไ อาชีพเสริม ดวานอกจากจะเกงด เองขน้ึ มาเพอ่ื เปน ราย า น านวิชาการ ไ ก็เกงไมแพ แลว ดานก ดเ สรมิ กันคะ ารประกอบ 6

งทง้ั 3 คนนี้ จุบนั จะเหน็ ไดว า อาชีพขอ ก่ี า วหนาไปมากในปจ ี ท ลย นโ คโ เท ั บ งก  อ ลวนเกีย่ วข ไปดวย ดวยและทำงานเสริม บวา ไป น ย รี รเ กา ้ ี น ค ุ มย แถ นคน พ ะ หากเพอ่ื น ๆ คนไห ก ไมใ ชเรือ่ งแปลกแลว ค ออ ซ่ี อ นอยู อยา ลืมดึงมัน ถท าร าม มส วา ี ค งม เอ ตัว ากขึน้ สใหม ๆ ทเ่ี ปด กวา งม มาประยุกตใชกบั โอกา ในปจ จุบนั นีน้ ะคะ


Health me please ! -

โดย มัทนี โชติวงศ์

Healthy Eyes In Digital World กิจวัตรประจำวันของเราในยุคนี ทำให้ตอ ้ งจดจ่ออยูก ่ บ ั หน้าจอ ไม่วา่ จะเป็นจอสมาร์ทโฟน จอแท็บเล็ต หรือจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งแต่ละอย่าง ก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพดวงตาของเรา เป็นอย่างมาก จึงไม่ควรจะละเลยการดูแลรักษาดวงตา CHU! จึงมีเคล็ดลับดี ๆ มาฝาก สำหรับดวงตาทีมเี พียงคูเ่ ดียว ของเราเพือให้เรามีสข ุ ภาพดวงตาทีดี พร้อมใช้งานไปอีกนาน

01 20-20-20 Rule กฏหลักเวลาใช้สายตา โดยทุก 20 นาที ให้พก ั สายตาอย่างน้อย 20 วินาที และมองไกลออกไป 20 ฟีต 02 Stop smoking Stay healthy เห็นใจดวงตา เลิกบุหรีซ ่ ะ ไม่วา่ จะสูบเองหรือแค่ควัน จากผลวิจย ั จะทำให้ตาคุณเสีย ่ งต่อการเป็นต้อได้ Healthy Eyes

03 Normal Saline - นําเกลือล้างแผล ่ วันไหนมีสง่ ิ สกปรก สบู่ หรือแชมพูเข้าตา ให้ใช้นำเกลือล้าง 10-15 นาที มีตด ิ ไว้ท่บ ี า้ นบ้าง เผือ 04 Sunglasses - สวมแว่นกันแดด ดวงตาก็สามารถโดนแดดเผาได้เหมือนกับผิวหนัง อย่าคิดว่าแว่นกันแดดเป็นแค่เครือ ่ งประดับตามเทรนด์ 05 3D ดูได้ แต่อย่าบ่อย หนังสามมิตท ิ ำให้เมื่ อยดวงตาและปวดหัวได้ เพราะดวงตาจะทำงานไม่ปกติจากการโฟกัสทังภาพใกล้และไกลในเวลาเดียวกัน 06 Blinking จะช่วยทำความสะอาดดวงตาได้ดว้ ยนำตาตามธรรมชาติ 07ห่าง 20 inch สูง 4-6 inch เป็นระยะทีเหมาะสมของดวงตาในการทำกิจกรรมต่าง ๆ

Customize your health

7


โดย อลิษา ลิ้มไพบูลย / พนั ดา ษอุาทลิัย้มพิไพบู พัฒนากุ โดยสอลิ ลย / ล /  ฐาปนี พนัสดา ทรัอุพทยสาร ัยพิพัฒนากุล /  ฐาปนี ทรัพยสาร

¤¹´Ñ§ áËè§âÅ¡ àÊÁ×͹ สวัสดีสวั โลกโซเชี สดีโลกโซเชี ยล! ยล! โลกโซเชี โลกโซเชี ยลเน็ตยเวิลเน็ รคตเวิ(Social รค (Social Network) Network) นับวานับวา เปนโลกใบใหม เปนโลกใบใหม ทอ่ี ายุทยอ่ีงั นายุอยยนังั นกอเมืยนัอ่ เที กเมืยบกั อ่ เทีบยโลกจริ บกับโลกจริ งทีเ่ ราอยู งทีเ่ ราอยู ซึง่ ในโลกโซเชี ซึง่ ในโลกโซเชี ยล นี้ไยมลวานีใครก็ ้ไมวาสใครก็ ามารถเป สามารถเป น “เน็นตไอดอล” “เน็ตไอดอล” (Net (Net idol) idol) ขึ้น มาได ขึ้น โมาได ดยไมโตดยไม องรอให ตองรอให แมวมองหรื แมวมองหรื อโมเดลลิ อโมเดลลิ ่ง ่ง มาตัดมาตั สิน ไม ดสิวนาจะด ไมวาวจะด ยหนวายหน ตาทีา่ดตาที ูดี ไหวพริ ่ดูดี ไหวพริ บอันชาญฉลาด บอันชาญฉลาด หรือความสามารถที หรือความสามารถที ่เปยมล่เปนยจอ มลพืน้นจอที่ใพืนโลกเสมื ้นที่ในโลกเสมื อนจริองอย นจริาง อยาง โลกโซเชี โลกโซเชี ยลก็ชยวลก็ ยเปลี ชว่ยยเปลี นให่ยคนให นธรรมดากลายเป คนธรรมดากลายเป นที่กลนาทีวถึ่กงลได าวถึงได ทั้งนั้นทั้งนั้น

การแจการแจ งเกิดอย งเกิาดงมากมายบนโลกโซเชี อยางมากมายบนโลกโซเชี ยลนั้นยก็ลนั้นก็ มาพรมาพร อมกับอคำถามชวนให มกับคำถามชวนให สงสัยสวางสัคนที ยวา่ใคนที ครตอ่ใครต ใครเรีอใครเรี ยกวายกวา เปนเน็เปตนไอดอลเหล เน็ตไอดอลเหล านั้นเขาจะรู านั้นเขาจะรู สึกหรืสอึกมีหรื ความคิ อมีความคิ ดเห็นดอยเห็านงไรอยางไร กับการที กับการที ่ไดเปน่ไดคนในแสงไฟ เปนคนในแสงไฟ ซึ่งในครั ซึ่ง้งในครั นี้ เราได ้งนี้ เราได ชวน “จ ชวนะจ“จ า”ะจา” ภัทราพร ภัทราพร ตันติวตััตนนะติวนิัตสนะิตจุนิฬสาฯ ิตจุจากคณะวิ ฬาฯ จากคณะวิ ศวกรรมศาสตร ศวกรรมศาสตร ป 4 ผูปเป4นผูทีเ่รปูจนักทีใน่รูจInstagram ักใน Instagram ภายใตภายใต ยูสเซอร ยูสเเซอร นม เนม jajatantiwatana jajatantiwatana และ “บิ และลลี“บิ ่” ณัลลีฐ่”ดนัณัยฐชูดนัชาติ ย ชูชาติ จากคณะนิ จากคณะนิ เทศศาสตร เทศศาสตร ป 3 เจปา3ของแชนเนลใน เจาของแชนเนลใน YouTube YouTube ชื่อ BILLbilly01 ชื่อ BILLbilly01 มารวมพู มารดวคุมพู ยแลกเปลี ดคุยแลกเปลี ่ยนความเห็ ่ยนความเห็ นดวยกันดนวยกัน ไปกับไปกั เรา บเรา

8


ไหน ? ใคร #Net idol ? “เราไมอยากเรียกตัวเองวาเน็ตไอดอล อยากเรียกวาศิลปนไปเลย เราทำผลงานศิลปะ”

“เวลาเราไมรูอะไร เราถามก็จะมีคนตอบมาเยอะมาก เราเลยรูสึกวา จากที่เราเคยเปน Giver คนที่ติดตามหรือนอง ๆ ที่ติดตาม เคาก็เปน Giver กลับมาเหมือนกัน เรารูสึกวามันดีมากเลย”

จากมุมมองของศิลปนยูทปู ทีม่ ผี ตู ดิ ตามกวาแสนคน บิลลี่ชี้ถึงงานที่ตนเองทำวา เปนงานที่ไมไดมุงหาแคชื่อเสียง แตมันคือการสะทอนตัวตนลงไปบนสิ่งที่ผูสรางเรียกวาศิลปะ ในขณะทีจ่ ะ จาคนดังจากการแชรรปู และเรือ่ งราวประสบการณ การทองเที่ยวในสถานที่ตาง ๆ กวา 25 ประเทศ นิยามสิ่งที่ ตนเองทำอยูนั้นวาเปนการใหแรงบันดาลใจและเปดโลกทัศน

เหรียญมีสองดานนะ #รูยัง ? ก็อยางที่เรารูกันดีวาเหรียญไมไดมีเพียงดานเดียว มีขอดีก็ตองมีขอเสีย มีคนรักก็ตองมีคนเกลียด โดยเฉพาะใน โลกโซเชียลเน็ตเวิรคที่ทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเต็มที่นั้น การวิจารณ เกิดขึ้นเปนธรรมดา ซึ่งสำหรับทั้งบิลลี่และจะจาตางก็เลือกที่ จะใชมันเปนแรงผลักดันที่ทำใหพัฒนาตัวเองไดยิ่งขึ้น

“เรามองวาในโลกของเรานั้นมีสถานที่สวยงามอยูมากมาย นับไมถวน แลวเราเปนคนที่พอจะมีโอกาสไดไปในสถานที่ ที่อีกหลายคนยังไมเคยไปหรือไมเคยอยูในความคิดวาจะไป ซึ่งเราอยากนำเสนอวา แทจริงแลวยังมีหลายมุมในโลกของเรา ที่คุณยังไมเคยรูจักมากอน และสถานที่เหลานั้นเปนที่ซึ่ง สวยงามและนาคนหามากกวาที่คิด”

“เราตองขอบคุณคนเหลานั้นมากที่เขามองเราในแงลบหรือ อะไรก็ตาม เพราะมันทำใหเราไดกลับมาทบทวนวาเราเปน แบบนั้นจริงหรือเปลา ถาเราไมไดเปนแบบนั้นจริงก็ จะไมสนใจเลย แตถาเราเปนแบบนั้นเราก็จะปรับปรุงตัว” จะจาไดกลาวถึงผูใ หคำแนะนำทีร่ นุ แรงแตแฝงดวย ความจริงใจ ในชีวิตจริงที่ทุกคนยังตองคงไวซึ่งความเกรงใจ ตางจากคนแปลกหนาบนอินเตอรเน็ตทีส่ ามารถวิพากษวจิ ารณ ไดอยางตรงไปตรงมา อาจกลาวไดวา คำวิจารณบนอินเตอรเน็ต เปนสิ่งมีคาที่หาไดยากในโลกแหงความจริง อยางไรก็ตาม การวิพากษวิจารณนั้นก็ควรจะมีขอบเขตตั้งอยูบนหลักเหตุผล และสิ่งสำคัญที่สุดการวิจารณแตละครั้งก็ควรนึกถึงใจของผูฟง ดวย เพราะการวิจารณเปรียบเสมือนดาบสองคม ที่อาจจะ ทำใหประสบความสำเร็จ แตในขณะเดียวกัน ก็ฟนคนให แพพายมานักตอนักแลวเชนกัน

เปนคนดังก็ #ดีออก การเปนคนดังดูเปนเรือ่ งทีใ่ คร ๆ ใฝฝน เพราะชือ่ เสียง นั้นนำมาซึ่งอะไรหลายๆอยาง ไมวาจะเปนเงินทอง หรือแม กระทั่งโอกาส ซึ่งสำหรับบิลลี่แลวสิ่งที่เขาไดรับตามมากับ จำนวนเลข subscribers ที่เพิ่มขึ้น คือโอกาสในการไดรูจักคน ใหม ๆ “ไดเจอคนใหม ๆ คนทีเ่ กง เหมือนไดเขาไปอยูใ นวงการ มากขึ้น ทำใหเราตองผลักดันตัวเองตลอดเวลา และอยาก พัฒนาตัวเองตลอดเวลา” ในขณะสิ่งที่จะจาไดรับก็มีทั้งโอกาสในการทำ อะไรใหม ๆ เชน สอนพิเศษ ทำธุรกิจเล็ก ๆ แตสิ่งที่เธอมองวา มันสำคัญกวาก็คือมิตรภาพและความสัมพันธระหวางเธอและ ผูที่มาติดตามนั่นเอง

9


WHO’S WHO’SBEHIND BEHIND CHULA CHULACUTE CUTEBOY BOY หากพูหากพู ดถึง Chula ดถึง Chula CuteCute Boy คงไม Boy มคงไม ีใครไม มีใรครไม ูจัก เพราะนี รูจัก เพราะนี ่คือหนึ่ค่งือในแฟนเพจ หนึ่งในแฟนเพจ สุดฮอตของชาวจุ สุดฮอตของชาวจุ ฬาฯ ทีฬ่ราฯวบรวมหนุ ที่รวบรวมหนุ ม ๆ หน ม ๆาตาคุ หนณ าตาคุ ภาพเอาไว ณภาพเอาไว มากมาย มากมาย แต แต เคยสงสั เคยสงสั ยกันหรื ยกัอนไมหรืวอาไม ใครคื วาอใครคื เบื้องหลั อเบื้องการคั งหลังดการคั เลือกหนุ ดเลือมกหนุ ๆ มาให ม ๆ พมาให วกเราได พวกเราได คอยกดไลค คอยกดไลค ใครคือใครคื สุดยอดแอดมิ อสุดยอดแอดมิ นมือไวนมืทีอ่พไวอประกาศผลแอดมิ ที่พอประกาศผลแอดมิ นชั่นปุนบชั่นปุบ ก็ไดทก็ำเนี ไดยทบคิ ำเนีวยทบคิ บอยเฟรชชี วทบอยเฟรชชี ่ปบ ใครคื ่ปบ อใครคื แอดมิ อแอดมิ นที่คอยขยั นที่คอยขยั นอัพเดตข นอัพาเดตข วคราว าวคราว คิวทบคิอยอยู วทบอยอยู เปนประจำ เปนประจำ อยากรูอยากรู กันละกสิันวลาะแอดมิ สิ วาแอดมิ นผูนี้คนือผูใคร นี้คือCHU! ใคร CHU! Magazine Magazine ขอกระซิ ขอกระซิ บบอกก บบอกก อนวาอนวา แอดมิแอดมิ นของเราไม นของเราไม เคยเปเดคยเป เผยตัดวเผยตั เองทีว่ไเองที หนมาก ่ไหนมาก อน บทสั อน มบทสั ภาษณ มภาษณ สุดเอ็กสซุดคเอ็ลูกซซีฟคลูซีฟ ของแอดมิ ของแอดมิ นจึงเกินดจึขึง้นเกิทีด่นขึี่เ้นปทีน่นทีี่เแปรกและที นที่แรกและที ่เดียว ่เดียว ไมมีใครจะอิ ไมมีใครจะอิ นไซดไนดไซด เทาไเราอี ดเทากเราอี แลวก! แลว!

10


“ ตื่นเตนมาก ” คำแรกสั้น ๆ ที่ตะ-ปรัชญา ดวงมั่น นิสิตคณะครุศาสตร ชั้นปที่ 5 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หรือแอดมินกุกไกเเหงเพจ Chula Cute Boy บอกกับเรา ตะเลาวา ทีแรกก็คอนขางกลัว ๆ กับการเปดเผยตัวตนการเปนแอดมิน กลัวเวลา ไปไหนมาไหนแลวจะถูกจับตามอง แตดวยความที่ทำเพจมาหลายปแลว และใกล จะเรียนจบแลวดวย ก็เลยคิดวาคงจะถึงเวลาแลวแหละ ยอนไปเมื่อสามปที่แลว เพจ Chula cute boy เริ่มกอตั้งขึ้นโดยเพื่อนของตะ ซึ่งอยูคณะวิทยาศาสตร ตัวตะเองดวยความที่เปนคนมีใจรักในดานนี้อยางแทจริง “ความสามารถสวนตัวเปนคนที่จดจำผูชายหลอ ๆ ไดดีมากและเยอะมาก หูตากวางไกลในเรื่องนี้จริง ๆ” ตะบอกกับเรา เพราะวาเจาตัวนั้นรูจักคนนูนคนนี้ เยอะแยะไปหมด ทั้งรูจักสวนตัวและจากเฟซบุก อยางบางคนรูแคชื่อเฟซบุก แตกก็ ลัวจะออกเสียงชือ่ ทีถ่ กู ตองไมถกู จึงตองไปนัง่ ไลอา นคอมเมนตทเ่ี หลาคิวทบอย คุยกับเพือ่ น ๆ เพือ่ ดูวา เพือ่ น ๆ เรียกชือ่ อยางไร หลังจากนัน้ พอรูช อ่ื ก็คอ ยสงรูปไปทีเ่ พจ จนเพื่อนชักชวนใหมาเปนแอดมินดวยกัน ตอนนั้นเลยมีแอดมินสองคนคือแอดมิน กุกไกและแอดมินขอไข แตปจจุบันเพจนี้ เหลือตะคนเดียวที่คอยดูแล ในนาม ‘แอดมินกุกไก’ ฉายานารัก ๆ เชนนี้ ไมไดมีที่มาที่ไปอะไรเปนพิเศษ เปนชื่อที่จู ๆ ก็ปอบอัพเขามาในหัวของตะ แตแนนอนวานี่เปนชื่อที่ทำใหบรรดาลูกเพจจดจำไดดี ตอกย้ำความฮอตของเพจเขาไปอีกกับวลีเด็ด เปนแอดมินเพจนี้ตองไว แคปชั่นสุดฮิต ในอินสตาแกรม ไวมากแคไหน ดูไดจากความทุมเทของตะ ในทุก ๆ เทศกาลเฟรชชี่ เมื่อมีการประกาศรายชื่อนองใหม สิ่งที่ตะจะตองทำก็คือ พรินตใบรายชื่อเฟรชชี่ แตละคณะออกมาดู เสิรชหาชื่อเพื่อไลดูเฟซบุกนอง ๆ แตละคน คนไหนนารักก็ได รับสถาปนานามสกุลคิวทบอยกันไป อีกตัวชวยของตะก็คือ #เจาแฮชแท็กยอดฮิต บนโลกออนไลน ตัวอยางเชน #กสพท58 #เด็กใหม58 พอคนเจอใครนารักๆ ก็จะ เอามาลงเพจ เหมือนกับที่ตะคนพบ นองตอง คณะทันตแพทยศาสตร ดีกรีคิวทบอย คนแรกของปการศึกษา 2558 11


เมื่อพูเมื ดถึ่องพูคิดวทถึงบคิอยที วทบ่ไอยที ดไปโลดแล ่ไดไปโลดแล นอยูในนวงการบั อยูในวงการบั นเทิงนัน่นเทิทำให งนั่นตทำให ะประทั ตะประทั บใจและยิ บใจและยิ นดี นดี มากทีมากที ่ไดเปน่ไดสเวปนหนึ นสว่งนหนึ ที่ทำให ่งทีค่ทิวำให ทบคอยเหล ิวทบอยเหล านั้นไดานัเป้นนไดทีเ่รปูจนักทีในวงกว ่รูจักในวงกว าง และบางครั าง และบางครั ้ง ้ง ก็ยังเปก็นยทีังเป ่จดจำของคนทั นที่จดจำของคนทั ่วไปในฐานะ ่วไปในฐานะ ‘หนุม‘หนุ ฮอตจาก มฮอตจาก ChulaChula CuteCute Boy’ Boy’ ซึ่งนับซึว่งานับวา เปนความภาคภู เปนความภาคภู มิใจอยมาิใจอย งหนึา่งงหนึ ในฐานะการเป ่งในฐานะการเป นแอดมิ นแอดมิ นที่ไดนสทีรา่ไงนามสกุ ดสรางนามสกุ ลนี้ขึ้นลมา นี้ขึ้นมา แตก็เปแตนกความภู ็เปนความภู มิใจเเบบเงี มิใจเเบบเงี ยบ ๆยนะจ บ ๆะนะจ เพราะไม ะ เพราะไม ใชคิวทใชบคอยทุ ิวทบกอยทุ คนทีก่จคนที ะรูจัก่จะรู แอดมิ จักแอดมิ น น หากคุหากคุ ณผูอาณนจิผูอนาตนาการว นจินตนาการว าการเป าการเป นแอดมิ นแอดมิ นจะทำให นจะทำให ไดเจอหนุ ไดเจอหนุ ม ๆ คิมวทๆบคิอยอยู วทบอยอยู   บอย ๆบอแล ย วๆลแล ะก็วคุลณะก็คิดคุผิณดคิแล ดผิวดคแล ะ จริ วคงะๆจริก็งมีบๆาก็งทีมีบ่รูจาักงทีกั่รนูจมาก ักกันอมาก นอยูอแนอยู ลว อย แลาวง อยาง บรรดาคทากรและผู บรรดาคทากรและผู นำเชียนรำเชี หรืยอรบางที หรือบางที ตองขออั ตองขออั ดวิดีโอมาลงเพจ ดวิดีโอมาลงเพจ ทำใหคทำให ิวทบคอย ิวทบอย นั้น ๆนัได้น รๆูจักไดตระูจไปโดยปริ ักตะไปโดยปริ ยาย ยาย ตะย้ำตกัะบย้เราเสมอว ำกับเราเสมอว า เวลานำรู า เวลานำรู ปมาลงเพจ ปมาลงเพจ ตองระวั ตองงระวั เรือ่ งภาษาที งเรือ่ งภาษาที ใ่ ชลงประกอบรู ใ่ ชลงประกอบรู ปภาพปภาพ เปนอยเปานงมาก อยางมาก ตองตรวจทานให ตองตรวจทานให ดกี อ นทุ ดกี กอ ครั นทุง้ กและต ครัง้ และต องมัน่ อใจด งมัวน่ ยว ใจดาภาษาที วยวาภาษาที ใ่ ชจะไม ใ่ ชไจปะไมไป กระทบกั กระทบกั บบุคคลในภาพ บบุคคลในภาพ เราจึงเราจึ กระซิงกระซิ บถามตบถามต อวา มีอเวกณฑ า มีเใกณฑ นเลือใกคิ นเลืวอทกคิ บอยอย วทบอยอย างไร ตางไร ะบอกว ตะบอกว าความชอบส าความชอบส วนตัววนตัว ลวน ๆลวมีนบๆางทีมีบ่ลาูกงที เพจทางบ ่ลูกเพจทางบ านสงมาให านสงดมาให วย แต ดวกย็ทแต ั้งนีก้ก็ท็ตั้งอนีงขอสกรี ้ก็ตองขอสกรี นกอนนะ นกอวนนะ าจะ วาจะ โดนใจลู โดนใจลู กเพจทีกเพจที ่เหลือรึ่เหลื เปลอารึเปลา เจอหนุเจอหนุ มนารัมกนๆารัแห ก ๆงรัแห ้วจุฬงรัาฯ้วจุมาตั ฬาฯ้งมากมาย มาตั้งมากมาย เลือกคิเลืวอทกคิ บอยลงเพจมาก็ วทบอยลงเพจมาก็ ตั้งเปนตรั้งอเปยนรอย เปนพัเป น นดัพังนัน้นดัคิงวนัท้นบคิอยที วทบ่ชอยที อบส่ชวอบส นตัววก็นตั ตอวงมีก็ตแอนงมี นอนและจะเป แนนอนและจะเป นใครไปไม นใครไปไม ไดนอกจาก ไดนอกจาก อิน พิอิธนา คิพิวธทาบคิอยหน วทบอยหน าใส คณะสถาป าใส คณะสถาป ตยกรรมศาสตร ตยกรรมศาสตร ที่ตะติทีด่ตตามมาตั ะติดตามมาตั ้งแตส้งมัแต ยอิสนมัยอิน ยังเรียยันอยู งเรียโ รงเร นอยูยี โ รงเร นกรุยี งเทพคริ นกรุงเทพคริ สเตียนวิ สเตีทยยาลั นวิทยยาลั แลวยก็แล ไปตามสื วก็ไปตามสื บวาเจบาวตัาวเจจะเรี าตัวยจะเรี นตอยนตอ มหาวิมหาวิ ทยาลัทยไหน ยาลัยเห็ ไหน นอิเห็ นคอมเมนต นอินคอมเมนต ในเฟซบุ ในเฟซบุ กกับเพืกกั่อบนวเพืา่อจะลองมาสอบ นวาจะลองมาสอบ คณะสถาป คณะสถาป ตยกรรมศาสตร ตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ จุฬาลงกรณ มหาวิมทหาวิ ยาลัทยยาลั พอวัยนพอวั ประกาศผลภาคอิ นประกาศผลภาคอิ นเตอรนเตอร จุฬาฯจุเท ฬาฯ านั้นเทแหละ านั้นแหละ ตะรูผตลกะรูอผนอิลกนอซะอี นอินกซะอี ! เรียกกได ! เรีวยา กได เปนวแฟนคลั า เปนแฟนคลั บตัวจริบงตัวจริง แถมยัแถมยั งรูจ กั กังนรูจ เปกั นกันการส เปนวการส นตัววอีนตั กดวอียกดวย 12


13


การเปนแอดมินเพจ Chula Cute Boy ปจจุบนั ก็กลายมาเปนสวนหนึง่ ในชีวติ ประจำวันของตะไปแลว ในแตละวันพอตกเย็นก็ตองคอยคิดแลววาจะอัพรูป อะไรดี โพสทรูปแตละทีก็ตองมี theme ดวย เพื่อใหเขากับเหตุการณ เชน ชวงใกลสอบ ก็จะอัพรูปคิวทบอยอานหนังสือไวเปนกำลังใจใหลูกเพจกันไป วันรับปริญญาก็จะเปนรูปพี่ ๆ บัณฑิต ซึง่ คลังรูปหนุม ๆ ทีเ่ ซฟไวรออัพนั้นมี กวาหาพันรูป มีทั้งมาจากเฟซบุกและอินสตาแกรม นี่แหละเห็นจะเปนปญหา ใหญอนั หนักอกหนักใจของการเปนแอดมิน Chula Cute Boy เพราะคิวทบอย ออกจะนารักขนาดนี้ ลงยังไงก็ลงไดไมหมด ลงเยอะมากไปก็กลัวจะไมขึ้น ในหนานิวสฟด

อีกเพียงไมนาน แอดมินของเราคนนี้ก็จะเรียนจบแลว ตะย้ำกับเราวา จะยัง คงทำหนาทีเ่ ปนแอดมินกุก ไกของลูกเพจตอไป และทิศทางของเพจจะยังดำเนิน ไปเหมือนเชนเคย แนนอนวาดวยใจรักจริง จะไมมีทางเลิกทำงาย ๆ แน แถม ยังพอมีนอง ๆ ที่รูจักเปนคอเดียวกันมาคอยชวยอยูบาง อีกทั้งปจจุบันโซเชียล เน็ตเวิรกก็ทำใหเขาถึงแหลงขอมูลตาง ๆ ไดงายขึ้น พอเจออินสตาแกรมของ คิวทบอย เดี๋ยวก็สามารถลิงกไปถึงเฟซบุกและโซเชียลอื่น ๆ ของเจาตัวได โดยเฉพาะหลัง ๆ ตะมีโอกาสไดเขามาชวยโปรโมตกิจกรรมของจุฬาฯ ดวย ทัง้ งานรับนองกาวใหม และวันถวายสัตยปฏิญาณตนเปนนิสติ ใหม ทีท่ ำรวมกับอบจ. อยางที่เราเห็นกระแสสุดฮิตบนทวิตเตอรของซีรีสตอนรับ เฟรชชี่อยาง You Who Come to Chula ก็ไดตะนี่แหละที่ชวยปนกระแส จนไดรับฟดแบกดีเกินคาดไปตาม ๆ กัน“ไมมีคนเคาบอกใหทำหรอกนะ ทำเอง โพสตเอง อยากอัปเดต ใจมันรักจริง” ตะกลาวติดตลกตอวา การทำเพจในครั้งนี้ไมมีเงินเดือนตอบแทน แถมเหนื่อยมาก เพราะตองดูแล ทั้งแฟนเพจเฟซบุก อินสตาแกรม และทวิตเตอร แตเพื่อความสุขของคนที่รอ และดวยใจรักจริงของตัวเอง ยังไงก็ไหว ขอเดินหนาที่จะทำตอไป

14


13

สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

พฤติกรรมเสี่ยง ในการใชคอมพิวเตอร สมารทโฟน แท็บเล็ต ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร และ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ใชระบบคอมพิวเตอรโดยทีเ่ จาของไมไดอนุญาต เชน เขาใชเครื่องคอมพิวเตอรของเพื่อน โดยที่ไมไดรับอนุญาต

รูการเขาใชระบบคอมพิวเตอร แลวนำไป เผยแพรโดยไมไดรับอนุญาต เชน รูรหัสอีเมลของเพื่อนแลวเอาไปบอกผูอื่น

กระทำผิดมาตรา 5 โทษสูงสุดจำคุก 6 เดือน ปรับหนึง่ หมืน ่ บาท

กระทำผิดมาตรา 6 โทษสูงสุดจำคุก 1 ป ปรับสองหมื่นบาท

เขาไปดูหรือขโมยขอมูลคอมพิวเตอร โดยที่เจาของไมอนุญาต เชน เขาดูอเี มลของเพือ่ นโดยทีเ่ พือ่ นไมอนุญาต กระทำผิดมาตรา 7 โทษสูงสุดจำคุก 2 ป ปรับสีห ่ มืน ่ บาท

แกไขหรือทำใหขอ มูลคอมพิวเตอรของผูอ น่ื เสียหาย เชน ไปเปลี่ยนรหัสผาน CU-NET ของเพื่อนทำใหเพื่อนใชงานไมได หรือแกไขไฟลในคอมพิวเตอรของเพื่อน กระทำผิดมาตรา 9 โทษสูงสุดจำคุก 5 ป ปรับหนึง่ แสนบาท

สงอีเมลขยะ (spam mail) รบกวนผูอื่น กระทำผิดมาตรา 11 โทษสูงสุดปรับหนึง่ แสนบาท

แจกจายโปรแกรมที่สามารถทำใหคนอื่น ทำความผิด ในขอ 1-7 (มาตรา 5 ถึง 11) กระทำผิดมาตรา 13 โทษสูงสุดจำคุก 1 ป ปรับสองหมืน ่ บาท

ผูใหบริการหรือเจาของเว็บไซต จงใจ หรือยินยอมใหทำผิดตามขอ 10 (มาตรา 14) กระทำผิดมาตรา 15 โทษสูงสุดจำคุก 5 ป ปรับหนึ่งแสนบาท

ดักจับขอมูลคอมพิวเตอรโดยไมไดรบั อนุญาต เชน นำโปรแกรมมาขโมยขอมูลที่ผาน WiFi กระทำผิดมาตรา 8 โทษสูงสุดจำคุก 3 ป ปรับหกหมื่นบาท

ทำใหระบบคอมพิวเตอรของผูอ น่ื เสียหาย เชน สงไวรัสไปทำใหเครือ่ งของเพือ่ น ใชงานไมได กระทำผิดมาตรา 10 โทษสูงสุดจำคุก 5 ป ปรับหนึ่งแสนบาท

ทำความผิดขอ 5 และ 6 (มาตรา 9 และ มาตรา 10) ผลของการกระทำ ทำใหเกิด ผลกระทำรุนแรง เชน ทำใหระบบของ ราชการเสียหาย หรือทำใหผูอื่นเสียชีวิต กระทำผิดมาตรา 12 โทษสูงสุดจำคุก 20 ป ปรับสามแสนบาท

เผยแพรเนื้อหาที่ไมเหมาะสม เชน เนื้อหาเท็จ เนื้อหากระทบความมั่นคง เนือ้ หาอนาจาร เชน รับอีเมลที่มีเนื้อหาไมเหมาะสมและสงตอ การแชรใน facebook หรือสงตอทาง LINE กระทำผิดมาตรา 14 โทษสูงสุดจำคุก 5 ป ปรับหนึง่ แสนบาท

นำรูปผูอื่นมาดัดแปลง ตัดตอ ทำใหเกิดความเสียหาย กระทำผิดมาตรา 16 โทษสูงสุดจำคุก 3 ป ปรับหกหมืน ่ บาท

ดาวนโหลดหรือเผยแพรเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์โดยไมไดรับอนุญาต กระทำผิด พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ โทษสูงสุดจำคุก 4 ป ปรับแปดแสนบาท ทำผิดซ้ำโทษสองเทา


EAT EAT WITH WITH CHU! CHU! โดย โดย ณัชชาณัชวงศ หญใหญ ชา ใวงศ

“กลับ“กลั มาได รึเปลราึเปล กลัาบมาหาฉั นทีไดนมทีั้ยไคนดี ” ” บมาได กลับมาหาฉั ดมั้ยคนดี ขอมอบเพลงให หนาทหอนงแบนราบที ่หายไปในช วงมิดวเทอม ขอมอบเพลงให าทองแบนราบที ่หายไปในช งมิดเทอม สวัสดีสวัคาสาดีคกลัาาบมาพบกั นอีกครั บช้งวกังบชณัวชงชาพา กลับมาพบกั นอี้งกกัครั ณัชชาพา ชิมนะคะ ไหน ไหน ไหน ไหน ไหน ไหน เพิ่งผเพิ านเทศกาล ชิมนะคะ ่งผานเทศกาล midterm crisiscrisis มา เปมานไงกั บางคะ สารภาพมา midterm เปนนไงกั นบางคะ สารภาพมา เดี๋ยวนี มีใ้วครอุ มสมบู รณขรึ้นณชวขงสอบกั นบางนบาง เดี้ว๋ยาวนี ามีใดครอุ ดมสมบู ึ้นชวงสอบกั อยาคิอยดวาาคิณัดชวาชาไม รูนะคะ ดึกๆดืดึ่นกๆดื ๆอ่นานไปจก ณัชชาไม รูนะคะ ๆอานไปจก ขนมไปเนี ่ย ณัช่ยชาก็ ปนเหมื นกันอนกั คะน/รคอะงไห ขนมไปเนี ณัชเชาก็ เปนอเหมื /รองไห หนักหนั มากกมาก ก็อยาก็งนี ะกองทั พมันพตมัอนงเดิตอนงเดิน อย้แาหละค งนี้แหละค ะกองทั ดวยทดอวงนี ากการกิ นขนมไปอ านไปานไป ยท่นอางนี(แต ่นาจ(แต จากการกิ นขนมไปอ ณัชชาก็ จ ำได เ ท า เดิ ม ณั ช ชาว า มั น ไม น า  ่ยวกัน่ยวกัน ณัชชาก็จำไดเทาเดิมณัชชาวามันไมจะเกี นาจะเกี แลวลและทีวนละี้) ทีไหนๆก็ เขาเดืเขอานใหม แลว แณัลชวชาเลย นี้) ไหนๆก็ เดือนใหม ณัชชาเลย วาจะชวนเพื ่อน ๆ่อนไปกิๆ นไปกิ อะไรที ่ดีตอร่ดาีตงกายเป น น วาจะชวนเพื นอะไรที อรางกายเป การชการช วยทวงหน าทองแบนราบของหลาย ๆ ๆ วยทวงหน าทองแบนราบของหลาย คนคืคนคื นมาเนอะ นมาเนอะ

สลัดทูสลันดา ทูนา ราน รTin าน Tin Steak Tin Steak โรงอาหารคณะครุ ศาสตร โรงอาหารคณะครุ ศาสตร ราคาราคา : 35 :บาท 35 บาท ไมตอไมงไปซื ้อสลัด้อแพง ๆ กันๆใหกักนระเป าตังคาฉตัีกงก็คหฉีกา ก็หา ตองไปซื สลัดแพง ใหกระเป สลัดดีสลัๆดดีทานได ที่นี่ ขอคอนเฟ รมเรืร่อมงความคุ มคา มคา ๆ ทานได ที่นี่ ขอคอนเฟ เรื่องความคุ มา ณมาที่นณี้เลยค ที่ระานเขายั งใหเลืงให อกน้ ที่นี้เะลยค ที่รานเขายั เลืำอสลั กน้ดำได สลัดได ดวยนะเออว าอยากทานสลั ดน้ำใสหรื อสลัดอน้สลัำขดนน้ำขน ดวยนะเออว าอยากทานสลั ดน้ำใสหรื แหมแหม เอาใจกั นสุดนๆสุดไปเลยค ะ ณัชะชาเลิ ฟมากฟมาก เอาใจกั ๆ ไปเลยค ณัชชาเลิ

ตำมะม วง วง ตำมะม รานอาหารอี สาน สาน รานอาหารอี โรงอาหารกรงนก (หนา(หน หอกลาง) โรงอาหารกรงนก าหอกลาง) ราคาราคา : 30 :บาท 30 บาท สมตำเผ็ ด ๆ ดหาทานที ่ไหนก็่ไหนก็ ได แตไดตำมะม วง วง สมตำเผ็ ๆ หาทานที แตตำมะม แซบๆเนี ยอมใจร านนี้เาลย งๆคะงๆคะ แซบ่ยๆเนี ่ยยอมใจร นนีเผ็ ้เลยดจีเผ็๊ดถึดงจีใจจริ ๊ดถึงใจจริ เปรี้ยเปรี วกำลั งดี ถงาดีกินถกัาบกินไกกัยบาไก งนะ หูยยยหูยฟยย นนาเล ้ยวกำลั ยางนะ ฟนนาเล เอาไปเลย 10 10101010แถมคนไม เยอะอี ก ก เอาไปเลย 10 แถมคนไม เยอะอี อะไรมัอะไรมั นจะสบายขนาดนี ้ ้ นจะสบายขนาดนี

16


ไกอบซอสเทริยากิ + ผักตม ราน Beebee โรงอาหารนิติ-นิเทศ ลาบปลาดอรี่ รานอาหารอีสาน โรงอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร ราคา : 30 บาท

มาโรงอาหารนิติ-นิเทศทีไรไดกับขาวอรอยมาทานทุก ทีเลย ราน Beebee เปนรานเดียวที่มีผักตมกับ น้ำพริกใหเราเลือกตามใจชอบทุกวัน จะเติมกับขาว อะไรก็ได รีเควสตไดเต็มที่ และที่สำคัญราคาไมแพง ไกนุมเคี้ยวสบายกับผักตมนี่มันเขากันดีจริงๆ

ขาวตมปลา รานท ี่4 โรงอาหารคณะรัฐศาสตร ราคา : 30 บาท

ความจริงณัชชาวาโรงอาหารนี้ดีมาก มีแตอะไรที่ ดีตอสุขภาพตานะคะเนี่ย /วายตายไมเอาคะลูก ไมแนใจวาคณะอื่นมีเมนูนี้รึเปลาแตขอใหไดมา ลิ้มลองกันซักหน ปลาดอรี่ลวกกำลังพอดีนี่มัน นิ่มจริง ๆ นะคะ ปริมาณอาจจะไมจุใจ แตเรื่องรสชาติเนี่ยไดเรื่องไดราวนะคะพอคูณ

กินมาหลายโรงอาหารละผานมาหลายเมนูตั้งแตเมนูสิ้นคิดยันเมนูเพื่อสุขภาพ เจอแตเมนูดีตอสุขภาพ แลวถาสุขภาพใจนี่ตองไปโรงอาหารไหนนา ครั้งหนาณัชชาจะพาไปชิมอะไรก็ขอบอกใบไวกอนวาเตรียมหิวกันไดเลย อาจ จะเปนสุดยอดอาหารตาก็เปนได เอาาา จะฟนระดับไหนขอใหติดตามกันตอ ไปเดือนหนานะจะ สวัสดีคาาา

ตอจากตำมะมวงแซบ ๆ เรามาหาอะไรสบายทอง กันดีกวา ขาวตมปลาที่นี่เขาไมใชไกกานะ ปลา เปนปลา ไมไดมาเปนวิญญาณ น้ำซุปรสชาติกลม กลอมไดที่ตอนเชา ๆ ใครไมรูจะกินอะไรก็แนะนำ เมนูนี้เลยจา

17


โดย ฐาปนี โดย ฐาปนี ทรัพยสาร ทรัพยสาร เปนประเด็ เปนประเด็ นทีเ่ รียนกได ทีเ่ รีวยา กได เผ็ดวรา อเผ็นเหลื ดรออนเหลื เกินนะคะ อเกินนะคะ กับเรื่อกังของ บเรื่องของ “Single “Single Gateway” Gateway” ที่สราทีงเสี่สรยางฮื งเสีอยฮาไปทั งฮือฮาไปทั ่ว ่ว โลกโซเชี โลกโซเชี ยลเน็ตยเวิลเน็ รคตเวิทั้งรเสีค ยทังสนั ้งเสียบงสนั สนุนบดสนุ วยความหวั นดวยความหวั งวา งวา นโยบายนี นโยบายนี ้อาจจะช ้อาจจะช วยแกวปยแก ญหาความขั ปญหาความขั ดแยงดในประเทศให แยงในประเทศให บรรเทาลง บรรเทาลง และเสีและเสี ยงตอยตงต านที อต่อาอกมาปกป นที่ออกมาปกป องสิทอธิงสิ เสรีทภธิาพ เสรีภาพ ของตัของตั วเอง วพรเองอมกั พรบอตัมกั ้งขบอตัสงสั ้งขอยสงสั วา “Single ยวา “Single Gateway” Gateway” จะเปนจะเป เครื่อนงมื เครือ่อในการลิ งมือในการลิ ดรอนเสรี ดรอนเสรี ภาพบนโลกออนไลน ภาพบนโลกออนไลน หรื หรื อไม เพราะเกิ อไม เพราะเกิ ดกระแสวิ ดกระแสวิ พากษพวากษ ิจารณวิจเปารณ นวงกว เปนาวงกว งวา างวา SingleSingle Gateway Gateway จะทำให จะทำให เกิดการป เกิดการป ดกั้นและควบคุ ดกั้นและควบคุ ม ม ขอมูลขทำให อมูลปทำให ระชาชนไม ประชาชนไม สามารถเข สามารถเข าถึงขอาถึมูงลขไดออมูยลาไดงเต็ อยมาทีงเต็ ่ มที่ สิ่งเหลสิา่งนีเหล ้นำมาซึ านี้น่งำมาซึ เหตุก่งารณ เหตุกรารณ วมพลัรวมพลั งของ งของ ชาวโซเชี ชาวโซเชี ยล ทั้งยกลุ ล ทัม้งคนที กลุม่ยคนที ึดมั่น่ยในอุ ึดมั่นดในอุ มการณ ดมการณ ของเสรี ของเสรี ชน ชน และกลุและกลุ มคนทีม่ไคนที มยอมให ่ไมยอมให อินเทอร อินเเทอร น็ตชาเน็ไปกว ตชาาไปกว เดิม ารเดิวมม รวม ลงชื่อลงชื กันผ่อากันนผwww.change.org าน www.change.org ไดถึง ได 152,100 ถึง 152,100 รายชื่อรายชื่อ (ณ วัน(ณที่ 26 วันทีตุ่ ล26าคมตุล2558) าคม 2558) รวมไปถึ รวมไปถึ งการตงอการต ตานเชิ อตงานเชิง สัญลักสัษณ ญลัโกดยการระดมพลกั ษณโดยการระดมพลกั นไปกดนไปกด Refresh Refresh หนาเว็หน บไซต าเว็บไซต ของกระทรวงเทคโนโลยี ของกระทรวงเทคโนโลยี และสารสนเทศ และสารสนเทศ หรือ กระทรวงไอซี หรือ กระทรวงไอซี ที ที ใหเปกใหันเไปช ปกันวงหนึ ไปชว่งงหนึ่ง ดานรัดฐมนตรี านรัฐมนตรี กระทรวงไอซี กระทรวงไอซี ทเี อง ทก็เี ไอง ดใหก็คไดำชีใหแ้ คจงำชีแ้ จง ถึงโครงการ ถึงโครงการ “Single “Single Gateway” Gateway” วามีขวึ้นาเพืมีข่อึ้นชวเพืยเหลื ่อชวอยเหลื ใน อใน ดานเศรษฐกิ ดานเศรษฐกิ จของประเทศเป จของประเทศเป นหลักนซึหลัง่ กำลั ก ซึง่ อยู กำลัใ นช งอยูวงศึ ใ นชกษา วงศึกษา และจะดำเนิ และจะดำเนิ นการอย นการอย างรอบคอบและไม างรอบคอบและไม เรงรัดเแน รงรันดอน แนนอน

แลวตกลง แลวตกลง SingleSingle Gateway Gateway ที่วานีที่ค่วือาอะไรกั นี่คืออะไรกั นละ ?นละ ? คำวา คำว Gateway า Gateway แปลไดแปลได งา ย ๆงคืา ยอประตู ๆ คือทประตู างผาทนางผาน นัน่ แหละค นัน่ แหละค ะ แตใะนทางไอที แตในทางไอที เจา Gateway เจา Gateway คือประตู คือเประตู ขาออกเขาออก อินเทอร อินเน็เทอร ตสูโ เลกภายนอก น็ตสูโ ลกภายนอก ทีเ่ ชือ่ มระหว ทีเ่ ชือ่ มระหว างเครือางเครื ขายหนึ อขง่าไปอี ยหนึกง่ ไปอีก เครือขเครื ายหนึ อขง่ายหนึ และเชื ง่ และเชื อ่ มตออโครงข ่ มตอโครงข ายของแต ายของแต ละประเทศเข ละประเทศเข า า ดวยกันดวทำให ยกัน ขทำให อ มูลสามารถเข ขอ มูลสามารถเข า-ออกได า-ออกได ตัวอยาตังเช วอยนาการใช งเชนการใช Facebook Facebook จาก smart จาก smart phonephone ทีข่ อ มูลทีจาก ข่ อ มูลsmart จาก smart phonephone จะถูกสจะถู งไปยั กสงงผูไปยั ใ หบงริผูกใ ารทางอิ หบริการทางอิ นเทอรนเน็เทอร ต (ISP) เน็ต ก(ISP) อนทีกข่ อ นที มูลจะ ข่ อ มูลจะ ถูกสงตถูอกไปที สงตผ่ อใู ไปที หบริผ่ กใู าร หบGateway ริการ Gateway ประเทศไทย ประเทศไทย ซึง่ ในปซึจง่ จุในป บนั จจุบนั Gateway Gateway ของประเทศไทยมี ของประเทศไทยมี ทง้ั หมดทง้ั 12 หมดชอ12 งทางด ชองทางด วยกันวแล ยกัวน แลว จะสงตจะส อไปที งต่ อGateway ไปที่ Gateway ของประเทศสิ ของประเทศสิ งคโปรงคโปร แลวจากนั แลวน้ จากนั ขอมูนล้ ขอมูล จึงจะถูจึกงสจะถู งไปที กส่ งServer ไปที่ Server ของ Facebook ของ Facebook ในประเทศสิ ในประเทศสิ งคโปรงคโปร แลวคอแลยถูวกคสองยถูกลักบสมายั งกลังบโทรศั มายังพโทรศั ทของเรา พทของเรา สวน Single สวน Single Gateway Gateway ก็คอื การที ก็คอื ป่การที ระตูป่ดงัระตู กลาดวงั กลาว ยุบลงเหลื ยุบลงเหลื อแคชออแค งทางเดี ชองทางเดี ยว เพราะหั ยว เพราะหั วใจของมั วใจของมั นคือการ นคือการ รวมศูรวมศู นยอินนเทอร ยอินเเทอร น็ตทัเ้งน็หมดในประเทศให ตทั้งหมดในประเทศให ควบคุคมวบคุ ไดในจุ มไดดในจุด เดียว เดีไมยใชว แไมยกกั ใชแนยกกั หลายส นหลายส วนเหมืวนเหมื อนในปอนในป จจุบันจจุเพืบ่อันเปเพืน่อเปน เครื่องมื เครือ่อควบคุ งมือควบคุ มเว็บไซต มเว็ทบไซต ี่ไมเหมาะสม ที่ไมเหมาะสม แตการที แตก่ ารที ลับมาใช ่กลับมาใช ประตูประตู ทางเขทาางเข ออกเพี าออกเพี ยงแคยชงแค องทางเดี ชองทางเดี ยว ก็อยาจทำให ว ก็อาจทำให เกิด เกิด การแออั การแออั ดของขดของข อมูลไดอมูถลาได นึกถภาพไม านึกภาพไม ออก ก็อลอกองนึก็ลกองนึ ถึง กถึง ถนนเสถนนเส นอังรีนดูนอังั รีตดยูนามห ังตยาามห โมงเย็าโมงเย็ นดู ขนาดมี นดู ขนาดมี ตั้งหลายเลน ตั้งหลายเลน รถยังติรถยั ดกังนติขนาดนั ดกันขนาดนั ้น หากวั ้น หากวั นหนึ่งนเกิหนึ ดยุ่งบเกิถนนให ดยุบถนนให เหลือแค เหลือแค

18


ก็นาสงสัยนะคะ วาในยุคโลกาภิวัฒนที่คนเรา คุยกันผานหนาจอบอยกวาคุยกันตอหนาเนี่ย ยังจะมีประเทศไหนใช Single Gateway อยูอีกหรือ คำตอบคือมีคะ ประเทศเหลานั้นคือ ลาว จีน เกาหลีเหนือ และประเทศ แถบตะวันออกกลาง ที่เห็นชัด ๆ ก็คงจะเปนพี่จีนของเรา ที่นักทองเที่ยวบนกันเสียเหลือเกิน วาเขาเว็บไซตโซเชียลเน็ตเวิรคชื่อดังอยาง Facebook ไมได นั่นแหละคะคือการ ปดกั้นขอมูลที่เกิดขึ้น นอกจากนี้แลว ประเทศไทยก็เคยใช Single Gateway เหมือนกันนะคะคุณ ในชวงเวลากอนป 2540 ที่ผูใชงานอินเทอรเน็ตยังนอยนิดอยูหากเทียบกับ ปจจุบัน ซึ่งภายหลังจากวิกฤตการณเศรษฐกิจป 2540 ทางกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ก็ไดบังคับให ไทยเปดเสรีทางโทรนาคม ทำให Gateway ของไทยเพิ่ม เปน 12 ชองทางแบบในปจจุบัน

เลนเดียวขึ้นมา สภาพการจราจรก็คงจะติดขนัดจนขยับ แทบจะไมไดเลยใชมั้ยละคะ อินเทอรเน็ตเองก็เชนกันคะ แมคาใชจายที่จะใชในการสราง Gateway ขนาดใหญเพื่อ รองรับปริมาณการใชงานทั้งประเทศเพียงเกตเวยเดียวจะ สูงลิบ แตมันก็ไมมีทางใหญไดเพียงพอตอการใชงานใน ยุคโลกาภิวัฒนไดแน ดังนั้นอินเทอรเน็ตหลังการติดตั้ง Single Gateway จะชาลง และหาก Gateway เพียงชอง เดียวที่เรามีเกิดลมลงไป อินเทอรเน็ตก็จะลมทั้งประเทศ แนนอนคะ เพราะไมมี Gateway อื่นรองรับ นอกจากนี้ รัฐบาลยังสามารถปดกั้นการเขาถึงขอมูลที่ประชาชนคนหา ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ แนนอนวาสิ่งเหลานี้จะตองสราง ความลังเลใหกับบริษัทขามชาติในการเขามาลงทุนใน ประเทศ เพราะความมั่นคงและความปลอดภัยในการให บริการอินเทอรเน็ตลดต่ำลง เนื่องจากขอมูลทางการคา สามารถถูกลวงไดงาย

…แหม แลวยังจะอยากกลับไปเปนแบบสิบปทแ่ี ลวนะคะคุณ

แตขอดีของมันก็ดีนะคะคุณ เพราะหลังจาก การติดตั้ง Single Gateway นี้ รัฐบาลจะกลายมาเปน ผูควบคุมการเขาถึงอินเทอรเน็ตของคนในประเทศ ทำให สามารถคัดกรองขอมูลที่เปนประโยชน หรือไมเปนประโยชนแกประชาชนได รวมถึงปองกันการเขาถึงเว็บไซตที่มี เนื้อหาไมเหมาะสม เชนเว็บการพนัน และยังสงเสริม ความมั่นคงในประเทศชาติ ยากตอการกอการราย เพราะ รัฐบาลจะรูกอนวามีขอมูลอะไรเขามาบาง

แตไมตอ งกังวลไปคะ ลาสุดกระทรวงไอซีทไี ดออกมาประกาศ ชัดแลว วาลมเลิกการจัดตั้ง Single Gateway แลวหันมา เดินหนานโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลแทน เพื่อพัฒนาประเทศไทยไปสู “ดิจิทัลไทยแลนด” แลวละจะ แตทั้งนี้ทั้งนั้น การศึกษาความเปนไปไดก็ยังมีอยู โดยที่หลาย ๆ คนยัง มองเห็นความหวัง วา Single Gateway จะชวยลดปญหา ความวุนวายที่เกิดขึ้นได แตก็ไมรูนา วาจะกลับมาพรอมชื่อใหมอีกหรือเปลา… ตองรอติดตามกันตอไป และเอาใจชวยใหรัฐบาล คืนความสุขใหประชาชนไดในเร็ววันนะจะ

19


โดย SanDARU

ในเดือนพฤศจิกายนนี้ เรียกได้ว่า หนังเข้าใหม่ทุกเรือ่ งเด็ดไม่แพ้กันเลยค่ะ แต่งานนี้ดิฉันบอกเลยค่ะว่าดิฉัน #TeamKatniss ค่ะ

SPECTRE (06/11/58)

#DRAMA #ACTION #CRIME #MYSTERY #007 #JAMESBOND #สายลับ #ชะนี #ชะนี #ชะนี #ผู้ชายใส่สูท

THE HUNGER GAMES : MOCKING JAY PART 2 (19/11/58)

THE 33 (12/11/58)

#DRAMA #FAMILY #เหมืองถล่ม #เกมการเมือง #SURVIVOR #BASEONTRUESTORY

#DRAMA #ACTION #THRILLER #SCIFI #THEHUNGERGAMES #MOCKINGJAY #ภาคจบ #WAR #TEAMKATNISS #IVOLUNTEER #SNOW #กบฏ #เกมการเมือง

VICTOR FRANKENSTEIN (26/11/58) THE LOBSTER (19/11/58)

#ROMANTIC #SCIFI #หมา #SURREAL #คนกลายเป็นสัตว์ #LOBSTER #ชีวิตรัก

22

#HORROR #THRILLER #หลบหนี #MYSTERY #THANKSGIVING #FRANKENSTEIN #สัตว์ประหลาด #DANIELRADCLIFFE #หนีตาย #นักวิทยาศาสตร์


CHU! Magazine 2nd Issue  
Advertisement