Page 1


หนุ่ม


ชื่องาน วิถีชีวิตผู้ใช้สถานีรถไฟ เทคนิค หนังสือ Photo Book จำานวน 60-100 หน้า นาย ณรงค์ศักดิ์ ช่างฉลาด 560112202005


อยากจะสื่อภาพส่ือความหมายให้ออกมาให้เข้าใจและให้กับผู้ที่สนใจศึกษาได้รับรู้ใน การเป็นอยู่หรือใช้ชีวิตของผู้ใช้สถานีรถไฟ อยากจะให้ผู้ที่ไม่เคยใช้รถไฟได้เห็นภาพ และได้รู้สึกถึงการใช้รถไฟว่าความเป็นอยู่เป็นยังไงและได้เห็นบรรยากาศในการเดิน ทาง การเก็บข้อมูลสำารวจข้อมูลในแต่ละวันว่าเขาใช้ชีวิตกันอย่างไร ก็ลงสำารวจพื้นที่ จริงและใช้ชีวิตจริงไปกับพวกเขา ก็เพื่อให้ภาพออกมาให้้ผู้ดูได้เห็นภาพแล้วเข้าถึงใน การใช้ชีวิตบนรถไฟที่แท้จริง ส่วนการกำาหนดขอบเขตให้อย่างชัดเจน ก็กำาหนดจุดมุ่งหมายว่าทำาเพื่ออะไร แล้วก็สรุปและรายงานครับ อาจารย์ที่ปรึกษาผมก็อาจารย์ อโศก ไทยจันทรารักษ์ อาจารย์คอยให้คำาปรึกษา คอยชี้ทางให้และแนะนำาในการดำาเนินงานได้อย่างดีครับ ส่วนวิธีการตั้งรับก็ถ้าล้มเหลวในการทำางาน ผมก็จะพยายามทำาให้มากกว่าเก่า ศึกษาให้มากขึ้นครับ ส่วนเรื่องแรกที่ผมทำาผมทำาเกี่ยวกับของขลังเป็นหนังสั้นแต่ผมไม่ ค่อยถนัดเท่าไรผมจึงได้ขออาจารย์เป็นหัวข้อเป็น หนังสือภาพถ่าย photo Book เป็น วิถีผู้ใช้สถานีรถไฟ ผมเปลี่ยนหัวข้อเพราะว่าผมรักในการถ่ายผมมากและผมเชื่อว่าผม ต้องทำามันออกมาดีกว่าสิ่งอื่น ถึงมันจะยากผมก็จะทำามันจนกว่าทุกคนจะยอมรับครับ


สา


ฮัก


สัมนา  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you