Page 1

Vol.6 ISSUE 3

The journey of life as a cup of cocoa


Contents

CU Today ISSUE3 - SEMESTER 2/2557

P.16 P.6

P.19

CU Veiw 5 Maincourse 11 CU Around 19 เด็กนอกคอก โดย หงส์ลดา เห้งสีป้อง

จากวัยเรียนสูว่ ยั ท�ำงาน...การเปลีย่ นผ่านทีไ่ ม่ควรมองข้าม โดย พิมพ์ลักษณ์ เจริญวานิชกูร ณิชาพร เจริญวานิชกูร

สุขง่ายๆ ที่ ‘อุทยานเบญจสิริ’ โดย วาศินี วรรณวาทกุล

CU Poll 5 Infographic 14 CU Voxpop 20 ความขมในชีวิต กับวิธีคิดเปลี่ยนให้เป็นหวาน โดย ณนพัช เหล่าไพบูลย์กุล สมนวรรณ เอี่ยมพิมลรัตน์

“จบไปท�ำอะไร?” ค�ำถามโลกแตกของเหล่าโกโก้ โดย ธัญลักษณ์ สุขประกอบ

ความฝันกลิ่นโกโก้ โดย วรเชษฐ แซ่เจีย

CU Star 6 CU Article 15 CU Tips 21

‘อิน-สาริน รณเกียรติ’ อีกด้านความส�ำเร็จของ Chula Cute boy โดย หงส์ลดา เห้งสีป้อง

‘จากสวนสู่แก้ว’ ความเป็นเด็กบนเส้นทางสายโกโก้ โดย ภัทรกานต์ จันทะนะ

Chocolate Berry Parfaits โดย ธัญลักษณ์ สุขประกอบ

CU Fiction 8 CU Alumni 16 CU Horoscope 22 หวานขมไม่สิ้นน�้ำนม โดย ณิชกานต์ กุลพิสิทธิเจริญ

(เบื้อง) หลังประธานเชียร์ ’พี่จิ๋ม-ศิวดล ภัทราชัยอนันท์’ โดย สิรวิชญ์ วิทย์ปฐมวงศ์

ช็อกโกแลตบอกนิสัย โดย หงส์ลดา เห้งสีป้อง

CU Anecdote 10 AEC 18 CU Game 23 ‘ร้านกาแฟ’ พื้นที่สื่อตัวตนคนรุ่นใหม่ โดย จุฑารัตน์ กุลตัณกิจจา

2

ละครอิงประวัติศาสตร์: ชาตินิยมในความบันเทิง โดย นิจวิภา สินธวรัตน์

Coffe จ๋าอยู่ไหนเอ่ย? โดย เบญจม์ภัทร์ เครือคุณาลัย

CU TODAY


Editor’s Talk

CU Today ISSUE3 - SEMESTER 2 2557 ปีนนี้ บั เป็นปีทหี่ กแล้วส�ำหรับนิตยสาร CU Today ช่วงระยะเวลา 6 ปีทำ� ให้ อะไรหลายอย่างค่อยๆ เปลีย่ นแปลงไป ทัง้ ด้านเนือ้ หา การน�ำเสนอ และกระบวนการ ท�ำงาน ผ่านการลองผิดลองถูกโดยกองบรรณาธิการแต่ละฉบับ ในการเสริมรากฐาน ของชมรมให้แข็งแรงและพัฒนาทักษะการผลิตนิตยสารอันเป็นความสนใจร่วมกันของ สมาชิกฝ่ายสาราณียกร เพือ่ สามารถสร้างสรรค์ ‘สาร’ ทีม่ อบ ‘สาระ’ อันเป็นประโยชน์ แก่ผู้อ่าน การมีโอกาสได้เรียนรูแ้ ละพัฒนาผ่านการท�ำงานแต่ละครัง้ ท�ำให้ตระหนักถึง ความพิเศษของชีวิตมหาวิทยาลัยซึ่งได้มอบสิ่งมีค่าที่สุดให้แก่พวกเราทุกคนโดยไม่ แบ่งแยก นั่นคือ ‘การเติบโต’ เมื่อเราต้องเผชิญหน้ากับเงื่อนไขซึ่งท�ำให้เราต้อง เปลี่ยนแปลงตัวเองหลายต่อหลายครั้งนับตั้งแต่เข้ามาปีแรกจนกระทั่งปีสุดท้าย ทั้งเปลี่ยน...เพื่อเป็นคนที่ดีกว่าตัวเราในอดีต เปลี่ยน...เพื่อเข้มแข็งขึ้นส�ำหรับก้าวผ่านอุปสรรคในปัจจุบัน และเปลี่ยน...เพื่อสร้างสรรค์โอกาสให้กับตัวเองในอนาคต อาจกล่าวได้ว่ามันคือช่วงเวลาแห่งการเติบโตที่จะหล่อหลอมให้เรากลาย เป็นตัวเราอย่างแท้จริง ด้วยเป็นรอยต่อจากวัยเรียนสู่วัยท�ำงาน คือช่วงเวลาแห่งการ เปลี่ยนผ่านจากความเป็นเด็กสู่ความเป็นผู้ใหญ่ เปลี่ยนจากชีวิตที่มีคนคอยประคับ ประคองสู่ชีวิตที่ต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง นี่จึงเป็นที่มาของธีมประจ�ำฉบับ ‘จากโกโก้ถึงกาแฟ’ อันเป็นการเปรียบ เปรยรสชาติแห่งชีวิตวัยรุ่น ซึ่งท�ำให้นึกถึงความขมปนหวานของ ‘โกโก้’ ที่นานวันจะ ค่อยๆ เพิ่มระดับความเข้มขึ้นให้เคยชินกับความขม เพื่อเตรียมพร้อมส�ำหรับการดื่ม ‘กาแฟ’ อันเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว โดยพวกเราตัง้ ใจทีจ่ ะสะท้อนมิตขิ องการเปลีย่ นแปลงอันหลากหลายทีเ่ กิด ขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนภายในตัวเองทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และทัศนคติ ตลอดจน การเปลี่ยนของสภาพสังคมที่อยู่รอบตัว เพื่อจุดประกายให้ผู้อ่านซึ่งอยู่ในวัยแห่งการ เปลี่ยนผ่านทุกคนเตรียมพร้อมส�ำหรับโอกาสใหม่ที่จะเข้ามาในอนาคตข้างหน้านี้ ...เพราะความส�ำเร็จจะอยู่กับผู้ที่เตรียมพร้อมเสมอ

อภิชชญา โตวิวิชญ์ บรรณาธิการ CU Today ISSUE 3 - SEMESTER 2/2557

เจ า้ ของ : ฝายสาราณี ่ ยกร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีป่ รึกษา : อาจารย์รศนาภรณ์ วีรวรรณ บรรณาธิการบริหาร : ธนิชกาญจน์ ภูภทั รกิจ บรรณาธิการ : อภิชชญา โตวิวชิ ญ์ รองบรรณาธิการ : ธารใส อัจฉริยบุตร กองบรรณาธิการ : เบญจม์ภทั ร์ เครือคุณาลัย, ชนกานต์ ประเสริฐแก้ว, หงส์ลดา เห้งสีป ้อง, ณนพัช เหล่าไพบูลย์กลุ , สมนวรรณ เอีย่ มพิมลรัตน์, ณิชกานต์ กุลพิสทิ ธิเจริญ, จุฑารัตน์ กุลตัณกิจจา, พิมพ์ลกั ษณ์ เจริญวานิชกูร, ณิชาพร เจริญวานิชกูร, ธัญลักษณ์ สุขประกอบ, ภัทรกานต์ จันทะนะ, สิรวิชญ์ วิทย์ปฐมวงศ์, นิจวิภา สินธวรัตน์, วาศินี วรรณวาทกุล, วรเชษฐ แซ่เจีย พิสจู น์อกั ษร : พสิษฐ์พ​ งศ์​ลิม่ ห​ ลัก, วรเชษฐ แซ่เจีย

VOLUME 6 ISSUE 3 – SEMESTER 2/2557

บรรณาธิการฝ า่ ยศิลป ์ : ณัฐพงษ์ เกรียงไกรวงษ์ กองบรรณาธิการฝ า่ ยศิลป ์: อิสริยา ธัญญะสุขวณิชย์, ชารี ฮ�่ำรัตนาพร, พรทิวา ไวยครุฑธา, ธัญลักษณ์ สุขประกอบ, ลลิตา แสงโชติชัย, ธนิชกาญจน์ ภูภทั รกิจ, อภิชชญา โตวิวชิ ญ์ สถานทีต่ ดิ ต่อ : ชัน้ 2 อาคารจุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบคุณ : รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต ธงทอง คุณสุปรีดา ลอตระกูล คุณอุบล สาธิตะกร Font : TH SarabunPSK, Magneto

3


Announcement text : ชนกานต์ ประเสริฐแก้ว artwork : อภิชชญา โตวิวิชญ์

‘CU OPEN : The Fission’ มหกรรม กีฬาเสริมความสัมพันธ์ ปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา องค์การสโมสร นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดมหกรรมกีฬาภายใต้ ชื่อกิจกรรม ‘CU OPEN : The Fission’ ที่เปดโอกาส นิสิตผู้สนใจจากทุกคณะทุกชั้นปี (รวมถึงนิสิตปริญญาโท และเอก) เข้าร่วมแข่งขันกีฬารวมทัง้ สิน้ 12 ชนิด อันได้แก่ ตะกร้อ ฟุตบอล (7 คน) หมากกระดานและบริดจ์ ยิงปน รักบี้ ว่ายน�้า มวยสากลสมัครเล่น กรีฑา บาสเก็ตบอล เทเบิลเทนนิส วอลเล่ย์บอล และเทนนิส นั บ ว่ า เป็ น อี ก กิ จ กรรมหนึ่ ง ที่ มี ป ระโยชน์ ช่วยเสริมสร้างสุขภาพของนิสติ ให้แข็งแรง ฝกฝนระเบียบ วินยั รวมถึงสานความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ ด้วยกันเองให้ เมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมาชมรมไอเซค แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นไม่แพ้กิจกรรมอื่นๆ (AIESEC) แห่ ง จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ จั ด งาน to Business Forum Thailand’ โดยมี อบจ. ร่วมกับ อมธ. จัดงาน ‘ASEAN ‘Youth จุดประสงค์เพื่อเพิ่มความเชื่อมโยงระหว่างเยาวชนไทย University Student Assembly’ กับธุรกิจ รวมถึงเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะที่จ�าเป็น วิเทศสัมพันธ์ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยท�างาน ภายในงานมี กิ จ กรรมหลากหลายและ ธรรมศาสตร์ (อมธ.) ร่วมกับองค์การบริหารสโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อบจ.) จัดการประชุมนักศึกษา การอบรมของวิทยากรจากบริษทั ชัน้ น�าของไทยในหัวข้อ อาเซียน ‘ASEAN University Student Assembly ต่างๆ อาทิ สัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งาน ตัวอย่างการเขียน (AUSA)’ ครั้งที่หนึ่ง ซึ่งเป็นโครงการสร้างเครือข่าย resume และค�าแนะน�าในการสร้างธุรกิจ เป็นต้น ส�าหรับชมรมไอเซค (AIESEC) เป็นองค์กร ระหว่างนิสติ นักศึกษาไทยและประเทศสมาชิกในอาเซียน ขึน้ ในวันที่ 6-10 เมษายน 2558 เพือ่ เป็นแนวทางให้นสิ ติ บริหารงานที่ด�าเนินการโดยนักศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในโลก นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ความหลากหลาย มีจุดประสงค์หลักเพื่อจัดกิจกรรมส�าหรับนิสิตที่สนใจใน ประเด็ น ทางสั ง คม ความเป็ น ผู ้ น� า และการจั ด การ ของประเทศอาเซียนให้มากยิ่งขึ้น เปดรับสมัครผู้สนใจเข้ามาท�างานในต�าแหน่ง มีโครงการที่โดดเด่นมากมาย เช่น โครงการจิตอาสาต่าง ต่างๆ มากมาย ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและลงชื่อ ประเทศ (Jump out) โครงการฝกงานต่างประเทศ (Global Talent) เป็นต้น สมัครได้ที่ Facebook: วิเทศสัมพันธ์ อมธ - TSIA

Youth to Business Forum Thailand งานสัมมนาประจําป จากที่นี่ ชมรมไอเซค (AIESEC) แห่งจุฬาฯ รันดร์ บัตรา ประธานชมรมไอเซคอธิบายว่า ชมรมแบ่ ง ออกเป็ น หลายฝ่ า ยแต่ ล ะฝ่ า ยจะมี ห น้ า ที่ แตกต่ า งกั น ไป เช่ น ฝ่ า ยการตลาด ฝ่ า ยนั ก ศึ ก ษา แลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ และฝ่ายการเงิน เป็นต้น โดยเปดโอกาสให้สมาชิกได้สัมผัสการท�างานในสภาพ แวดล้อมแบบนานาชาติเพื่อพัฒนาความเป็นผู้น�าและ แสดงศักยภาพของตนเองรวมถึงเรียนรู้จากการลงมือท�า จริงผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย “ไอเซคเป็ น ที่ ที่ ท� า ให้ ผ มได้ ค ้ น พบตนเอง ได้พฒ ั นาความเป็นผูน้ า� และได้เรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ ตลอดเวลา เช่น ก่อนหน้านี้ผมเป็นคนที่ไม่กล้าพูดต่อหน้าคนเยอะๆ แต่ตอนนี้ผมมีความมั่นใจมากขึ้นแล้ว” รันดร์กล่าว ส�าหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไป สามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลของทางชมรมได้ที่ Facebook: Thailand Youth to Business และ AIESEC in Chulalongkorn University

‘CU Band’ จัดเต็ม! ยกทีมขึ้นแสดงบนเวทีงานกาชาด 9 วัน

ที่มาภาพ : CU Photo Club

4

หลั ง ผ่ า นพ้ น คอนเสิ ร ์ ต เป ด ตั ว สมาชิ ก ใหม่ ‘Voice of Angels’ ไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ‘CU Band’ หรื อ ‘ชมรมดนตรี ส ากล สโมสรนิ สิ ต จุ ฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัย’ ยกทั้งทีมขึ้นแสดงอีกครั้งในงานกาชาด ประจ�าปี 2558 ภายใต้ชื่อ ‘ถวายพระพรองค์อุปนายิกา 60 พรรษา ปวงประชาสุขใจ’ จัดขึ้นวันที่ 30 มีนาคม7 เมษายน โดยสภากาชาดไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ ในวโรกาสฉลอง พระชนมายุครบ 5 รอบ ภายในงานประกอบด้วยมหกรรมการกุศลทั้ง การออกร้านและกิจกรรมเพื่อสังคมมากมาย ที่ขาดไม่ได้ คือการแสดงจาก ‘บิ๊ก แบนด์’ (Big Band) 4 สถาบัน จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ เกษตร และรามค�าแหง ซึ่งจะมา ขับขานบทเพลงหลากหลายแนว ทั้งเพลงพระราชนิพนธ์ เพลงแจส เพลงไทย เพลงสากล รวมถึงเพลงลูกกรุงและ ลูกทุ่ง เพื่อเพิ่มสีสันให้การแสดงตลอด 9 วัน ตั้งแต่ ประมาณ 19.00 น. เป็นต้นไป แถมด้วยประเพณีประจ�า

ที่วงจากสถาบันใหญ่ทั้งสี่จะผลัดกันไป ‘เยี่ยม’ ซุ้มของ อีกวงด้วยการขึ้นแสดงร่วมกันสดๆ ทุกปี งานนี้ โสรวี รงค์เดชประทีป ประธานชมรม กล่าวว่าเป็นกิจกรรมใหญ่ที่สมาชิกทุกคนทั้งเบื้องหน้า เบื้องหลังร่วมมือและตั้งใจฝกซ้อมตั้งแต่ 5 โมงยัน 3 ทุ่ม ตลอด 20 วันเพื่อสรรสร้างขึ้น “ขอให้นั่งชมตั้งแต่ต้นจน จบจะดีที่สุด เพราะน่าสนใจตลอดการแสดงและจะสนุก ขึ้นเรื่อยๆ แน่นอน” โสรวีกล่าวทิ้งท้าย ส�าหรับ CU Band นั้นก่อตั้งเมื่อปี 2498 (ครบ 60 ปี) ถือเป็นหนึ่งในชมรมใหญ่ของจุฬาฯ ที่มีผู้สนใจ สมัครเข้าชมรมอย่างล้นหลามทุกปี แบ่งเป็น 5 ส่วนคือ นักดนตรี นักร้อง พิธีกร แสงเสียง และประชาสัมพันธ์ โดยมีกจิ กรรมมากมายอย่างต่อเนือ่ งตลอดทัง้ ปี งานใหญ่ ครั้งต่อไปคือคอนเสิร์ตประจ�าปีหรือ ‘CU Band Jazz Concert’ ซึ่งจะจัดขึ้นประมาณเดือนตุลาคมนี้ สามารถ ติดตามข่าวสารของชมรมได้ที่ Facebook: CU Band และ www.cuband.net

CU TODAY


View text : หงส์ลดา เห้งสีปอง artwork : อิสริยา ธัญญะสุขวณิชย์

“หนังสือเล่มนี้จะสร้างพลังในการท�าฝันให้เป็นจริง” แก่เหล่าผู้อ่านที่มีความฝัน ชื่อเรื่อง: เด็กนอกคอก ผู้แต่ง: พลอย เซ่ สํานักพิมพ:์ สต็อคทูมอร์โรว์ ราคา: 245 บาท วิ ถี ชี วิ ต ของนั ก เรี ย นไทยส่ ว นใหญ่ คื อ การ มุง่ หน้าเข้าสูร่ วั้ มหาวิทยาลัย ซึง่ เป็นจุดเริม่ ต้นทีห่ ลายคน คิดว่า “นี่คือก้าวแรกของการเป็นผู้ใหญ่” ทุกย่างก้าวใน ชีวิตของแต่ละคนแทบจะเป็นขั้นตอนที่เหมือนกันหมด ‘เรียน อ่านหนังสือ และสอบ’ วนเวียนกันไปจนจบ มหาวิทยาลัย จนเมือ่ ก้าวเข้าสูก่ ารท�างานนัน่ แหละถึงรูว้ า่ ขัน้ ตอนทีท่ า� ตามกันมา ‘ใช่’ ส�าหรับเราหรือเปล่า แต่เมือ่ หยิบหนังสือเล่มนี้ข้ึนมาอ่าน คุณอาจมองเห็นเส้นทางที่ แตกต่าง คิดนอกกรอบ และออกนอกคอกก็เป็นได้ ค�าว่า ‘นอกคอก’ เป็นค�าทีฟ่ งั แล้วอาจจะติดลบ แต่ในหนังสือเล่มนี้เลือกใช้ค�าว่านอกคอกเพื่อให้ผู้อ่าน

เห็นว่าการใช้ชีวิตที่แตกต่างจากที่เคยท�ากันมาก็ท�าให้ ประสบความส�าเร็จได้เช่นกัน ความส�าเร็จของ ‘พลอย เซ่’ ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินหรือการเป็น ที่รู้จัก แต่วัดจากความสุขที่เธอได้รับจากการท�างาน ทุกอย่างที่คุณพลอย เซ่ ลงมือท�า เธอใช้ใจท�าอย่างตั้งใจ ซึ่ ง การลงมื อ ท� า สิ่ ง ต่ า งๆ ด้ ว ยความตั้ ง ใจจริ ง นี่ เ อง คือเหตุผลหนึ่งที่ผลักดันให้เธอประสบความส�าเร็จ สิ่งที่เด็กนอกคอกเล่มนี้ต้องการส่งถึงผู้อ่านคือ ก�าลังใจ หากใครก�าลังท้อแท้ สิ้นหวัง คิดว่าตัวเองคงไม่มี วันประสบความส�าเร็จ หนังสือเล่มนีจ้ ะช่วยเพิม่ พลังใจให้ คุณผู้อ่านได้แน่นอน ดังเช่นตอนหนึ่งในหนังสือที่บอก ไว้ว่า “เวลาที่พบเจอกับความล�าบาก แสดงว่าเราก�าลัง ท�าอะไรที่ไม่ธรรมดา” ชีวิตที่ไม่ธรรมดาย่อมมีอุปสรรค และขวากหนามให้ฝ่าฟันไปเสมอ เพราะสิ่งที่ยิ่งใหญ่ใน ชีวิตไม่ได้หามาได้ง่ายๆ นอกจากก�าลังใจที่ผู้เขียนต้องการส่งถึงผู้อ่าน อีกสิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้จากหนังสือเล่มนี้คือข้อคิดเรื่องการ

ลงมือท�า ทัง้ ยังไม่ใช่การลงมือท�าธรรมดาแต่ตอ้ งเป็นการ ลงมือท�าอย่างตั้งใจอย่างที่เรียกว่าหลงใหลกับสิ่งที่ท�า จริงๆ ท�าได้หรือไม่นั่นไม่ส�าคัญขอให้ลองและพยายาม อย่างเต็มที่ เพือ่ จะได้ไม่เสียใจภายหลังเมือ่ มองย้อนกลับ มาแล้วรู้ว่าเราใช้ชีวิตวัยเด็กอย่างคุ้มค่าแล้วจริงๆ สุดท้ายนีเ้ ด็กนอกคอกน่าจะเป็นหนังสืออีกเล่ม ทีเ่ ปดมุมมองการใช้ชวี ติ อีกรูปแบบหนึง่ ทีห่ ลายๆ คนอาจ ไม่เคยคิดมาก่อน ถ่ายทอดด้วยภาษาที่อ่านง่ายผ่าน สถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับช่วงเวลาในรั้วมหาวิทยาลัย ถือเป็นหนังสือที่สนุก น่าติดตาม และอาจเป็นตัวช่วย จุดประกายความคิดและการตัดสินใจให้ผู้อ่านกล้าเป็น เด็กนอกคอกที่ออกแบบชีวิตด้วยตัวเอง

Poll text : ณนพัช เหล่าไพบูลย์กุล, สมนวรรณ เอี่ยมพิมลรัตน์ artwork : อิสริยา ธัญญะสุขวณิชย์

CU Poll ฉบับนีข้ อเสนอผลส�ารวจประสบการณ์ชวี ติ นิสติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกีย่ วกับเรือ่ งทีท่ า� ให้รสู้ กึ สุขและทุกข์ใจทีส่ ดุ พร้อมวิธคี ดิ เปลีย่ นความขมนัน้ ให้กลาย เป็นความหวานที่ท�าให้ผ่านปัญหาหรืออุปสรรคนั้นๆ มาได้ในวัยเปลี่ยนผ่าน “จากโกโก้สู่กาแฟ” สุขทุกข์เป็นเรือ่ งธรรมดาทีท่ กุ คนต้องเผชิญ สิง่ ส�าคัญอยูท่ ตี่ วั เราเองว่าจะหาวิธคี ดิ ทีเ่ ปลีย่ นความขมเป็นความหวานได้เร็วขนาดไหน หวังว่าผลส�ารวจครัง้ นีจ้ ะช่วยให้ทกุ คนผ่านความขมในชีวิตไปได้ในหนทางสู่กาแฟที่จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ …ด้วยรัก <3

ความหวานในชีวิต

• ได้เจอกับเพื่อนที่ดี • มีคนเข้าใจที่เราเป็นเรา • มีครอบครัวที่ดี • ประสบความส�าเร็จในด้านการเรียน • ได้ท�าในสิ่งที่ชอบ อื่นๆ 16% • การจากลา • การเรียนตามใจพ่อแม่ (การเรียน+ครอบครัว) • สังคมที่มีการเอาเปรียบ • ถูกเข้าใจผิด • ไม่มีใครเข้าใจ • กังวลเกี่ยวกับอนาคต • การตัดสินใจ

ประสบการณ์ในชีวิตที่คิดว่าขมที่สุด

วิธีเปลี่ยนความขมให้มีความหวาน

สุขภาพ 6% การเรียน 9%

การงาน 22%

• อดทนกับสิ่งนั้นและพยายามสู้ต่อไป • ตั้งสติ คิดทบทวน หาวิธีแก้ไข • หาสิ่งอื่นท�า (คุยกับเพื่อน เที่ยวกับเพื่อน เล่นเกม อ่านหนังสือ) • พูดคุยกับครอบครัว ครอบครัว 11%

เพื่อน 5%

ความรักและ ความสัมพันธ์ 31%

ที่มาภาพ : amazon.com // liddycharm.deviantart.com

VOLUME 6 ISSUE 3 – SEMESTER 2/2557

5


Star text : หงส์ลดา เห้งสีปอง artwork : อภิชชญา โตวิวิชญ์

‘อิน-สาริน รณเกียรติ’

อีกด้านความสําเร็จของ Chula Cute boy

ในวัยเด็กทุกคนที่มีความฝันเป็นของตัวเอง คงมีคา� ตอบส�าหรับค�าถามว่า “โตขึน้ หนูอยากเป็นอะไร?” กันอยู่แล้ว ค�าตอบในวันนั้นเปรียบเสมือนโกโก้ที่มีกลิ่น หอมละมุนน่าลิ้มลอง และเมื่อวันเวลาผ่านไปความฝันก็ จะเปลี่ยนเป็นเป้าหมายที่เรามุ่งหวังให้เป็นจริง แน่นอนว่า...ทุกคนมีเป้าหมาย เช่นเดียวกัน...ทุกคนอยากประสบความส�าเร็จ ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ สิง่ ส�าคัญคือเราพร้อมทีจ่ ะท�าให้เป้าหมายส�าเร็จ ด้วยตัวเราเอง หรือจะรอคอยโอกาสที่ไม่รู้ว่ามันจะวิ่ง มาหาเมื่อไหร่ CU Star ฉบับนี้ขอแนะน�าให้ผู้อ่านรู้จักกับ ‘สาริน รณเกียรติ’ หรือ ‘อิน’ จากคณะสถาป ัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบสถาปัตยกรรม หรือที่รู้จักในชื่อ INDA (International program in Design and Architecture) ซึ่ ง หลายคนคงคุ ้ น หน้ า เขาจากเพจยอดฮิ ต ของ มหาวิทยาลัยอย่าง Chula Cute Boy หรือ #สถาปนิก หล่อบอกต่อด้วย ในทวิตเตอร์ แต่วนั นีเ้ ราจะมาท�าความรูจ้ กั อินในอีกด้านหนึง่ นั่นคือความส�าเร็จของเขาที่หลายคนอาจยังไม่รู้เพราะ 6

เพื่อนเป็นกระจกที่คอยสะท้อน ตั ว เราและเราก็ ส ะท้ อ นเขา สะท้อนกันและกัน

หนุม่ คนนีไ้ ม่ได้หน้าตาดีอย่างเดียวเท่านัน้ เขาสามารถหา รายได้ เ พื่ อ จ่ า ยค่ า เทอมและเป็ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยในชี วิ ต จากการมีธรุ กิจเป็นของตัวเองอย่างสร้อยข้อมือหินสุดฮิต ซึง่ ก�าลังนิยมในกลุม่ คนทุกเพศทุกวัย ภายใต้แบรนด์ทชี่ อื่ @beginstone โดยใช้ความสามารถด้านการออกแบบ จนเป็นธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จอีกด้วย ผลตอบรับดีอย่างไร? เมื่อเราพีอาร์ดี การตลาดดี มีคนรู้จัก ก็ขายดี ทําไมถึงเลือกเรียนสถาปตย์? บางเดื อ นมี ลู ก ค้ า สั่ ง เข้ า มาเยอะมาก ท� า แทบไม่ ทั น อินเป็นคนชอบวาดรูปตั้งแต่เด็ก และไม่ถนัด ยอดขายที่ได้เมื่อแบ่งกับพี่สาวแล้วก็เอามาเป็นค่าขนม วิชาคณิตศาสตร์มากๆ (ยิ้ม) เลยค้นข้อมูลดูว่าคณะไหน ค่าอุปกรณ์การเรียน เพราะสถาปัตย์ใช้อุปกรณ์เยอะ ที่ตรงกับความถนัดตรงนี้ อีกทั้งครอบครัวก็ท�าธุรกิจด้าน (หัวเราะ) แล้วก็จ่ายค่าเทอมลดรายจ่ายให้คุณพ่อคุณแม่ อสังหาฯ เลยเลือกเรียนสถาปัตย์ อนาคตเรียนจบคงเป็น ครีเอทีฟสัก 1-2 ปี แล้วไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ อินดูแลด้านไหนของธุรกิจ? ที่ จ ริ ง คื อ พี่ ส าวและอิ น จะช่ ว ยกั น ท� า ตั้ ง แต่ อะไรทําให้เริ่มทําธุรกิจสร้อยข้อมือหิน? ขั้นแรก เริ่มจากเลือกหิน ออกแบบ และผลิตเป็นสร้อย แรงบันดาลใจของอินเกิดจากความชอบของอิน โดยอาศัยความรู้ของตัวเองและความชอบด้านครีเอทีฟ และพี่ ส าวที่ ชื่ น ชอบก� า ไลแบบนี้ เ ป็ น การส่ ว นตั ว ครั บ ในการออกแบบ ส่วนการพีอาร์กจ็ ะให้เพือ่ นๆ คนรูจ้ กั ช่วย มีความรูส้ กึ ว่าถ้าท�าออกมาขายน่าจะมีคนชอบเหมือนกัน รู ป หลายรู ป ในอิ น สตราแกรมอิ น ก็ ถ ่ า ยเอง ตอนไป เลยตัดสินใจลองท�าสร้อยข้อมือหินขายดู และผลตอบรับ ร้ า นกาแฟมี มุ ม สวยๆ ดี ๆ ก็ ว างสร้ อ ยไว้ แ ล้ ว ถ่ า ยรู ป ก็ดีมากๆ ด้วย (หัวเราะ) ให้ดูเก๋ๆ น่าสนใจ

CU TODAY


Star text : หงส์ลดา เห้งสีปอง artwork : อภิชชญา โตวิวิชญ์

อยากเป็นน�า้ ครับเพราะเข้าได้กบั ทุกอย่าง เปลี่ยนตามสิ่งที่ผสม ...แต่มันก็ยังเป็นน�้า

คณะสถาปตย์เรียนหนักงานเยอะ แล้วอินก็มธี รุ กิจด้วย แบ่งเวลาอย่างไร? พออาจารย์ สั่ ง งานหรื อ ให้ ก ารบ้ า นมาก็ จ ะ รี บ ท� า ให้ เ สร็ จ เลย ไม่ ค ้ า งไว้ ท� า แบบหามรุ ่ ง หามค�่ า นอนตีสามแทบทุกคืน (หัวเราะ) เมือ่ ท�าการบ้านเสร็จแล้ว ก็จะมีเวลามาท�าธุรกิจและไปเที่ยวพักผ่อนอย่างเต็มที่ ทั้งทํางานและเรียนหนักขนาดนี้คงมีเรื่องเครียดบ้าง จัดการกับความเครียดอย่างไร? เมือ่ เครียดก็จะเข้าห้องพระทีบ่ า้ นครับ จะไปอยู่ ในนั้นจนหายเครียด บางครั้งว่างๆ ก็เข้าไปนั่งสมาธิ ถ้ายุ่งหน่อยก็แค่สวดมนต์ครับ ที่จริงอยู่กับบ้านไม่ว่าจะ ห้องไหนก็มคี วามสุข รูส้ กึ สบาย อีกอย่างคืออินคิดว่าอะไร ที่ท�าให้ไม่สบายใจก็มองข้ามมันไป อย่าไปคิดมากกับมัน จะได้ไม่เครียด หากมองย้อนกลับไปในวัยเด็ก คิดว่าเหตุการณ์ใดที่ ทําให้อินมีวันนี้? ทุกเหตุการณ์ครับทัง้ ทีด่ แี ละไม่ดี บางเหตุการณ์ เป็นอุปสรรคแต่ก็ท�าให้อินมีวันนี้ แล้วก็มีเรื่องเพื่อน (ยิ้ม) เห็นเพื่อนเป็นกระจกที่คอยสะท้อนตัวเรา และเราก็ สะท้อนเขา สะท้อนกันและกัน เพราะเมื่อตอนมัธยมจะ เกเรนิดหน่อย อาจเป็นเพราะเป็นวัยรุ่นด้วย ใครเตือนก็ จะไม่ค่อยเชื่อ เรียกว่าดื้อก็ได้ (หัวเราะ) วีรกรรมสุดแสบในวัยเด็กคืออะไร? ตอนนัน้ เรียน ม. 6 แล้วไม่ไปโรงเรียน แกล้งเพือ่ น โทรบอกว่าไม่สบายอยู่โรงพยาบาล เพื่อนก็เลยโดดเรียน มาเยี่ยมที่โรงพยาบาล ปรากฏว่าไม่เจอเพราะอยู่บ้าน ไม่ ไ ด้ ป ่ ว ย แล้ ว บั ง เอิ ญ วั น นั้ น มี ส อบเลยขาดสอบกั น ทั้งกลุ่มเลย (หัวเราะ) ไม่ควรเลียนแบบ คติประจําใจของอินคืออะไร? คิดดี ท�าดี พูดดี สั้นๆ ตรงตามตัวเลย ท่องก่อน นอนทุกคืนครับ (หัวเราะ) ถ้ า ให้ เ ปรี ย บเที ย บตั ว เองเป น อะไรก็ ไ ด้ สั ก อย่ า ง จะเปรียบตัวเองเปนอะไร? น�้าครับ เพราะว่าน�้าเข้าได้กับทุกอย่าง เปลี่ยน ตามสิ่งที่ผสมด้วย แต่มันก็ยังเป็นน�้า เหมือนกับคนที่ต้อง รู้จักปรับตัวเอง ปรับมุมมอง เข้าได้กับทุกคน แต่ก็ยังไม่ ลืมความเป็นตัวของตัวเอง VOLUME 6 ISSUE 3 – SEMESTER 2/2557

การที่ ธุ ร กิ จ ของอิ น มี ผ ลตอบรั บ ดี จ นสร้ า ง รายได้ให้แก่เขาอาจเรียกได้ว่าเป็นความส�าเร็จเชิงธุรกิจ ด้านการวางแผนการตลาดและความคิดสร้างสรรค์ในการ ออกแบบ ซึ่งถือได้ว่าเป็นทั้งพรสวรรค์ที่มาควบคู่กับ พรแสวง แต่สิ่งที่เป็นความส�าเร็จที่แท้จริงคือการมุ่ง ท�าตามเป้าหมายโดยไม่รอโอกาส เลือกที่จะใช้ความ สามารถที่ตนเองมีอยู่ ดึงเอาจุดเด่นของตัวเองผนวกกับ สิ่ ง ที่ ต นชื่ น ชอบมาสร้ า งสรรค์ ผ ลงานออกสู ่ ต ลาดจน ประสบความส�าเร็จ หากลองส�ารวจดูความสามารถของตนตั้งแต่ วัยเด็กว่าตัวคุณชืน่ ชอบอะไร ถนัดสิง่ ไหน ลองสร้างโอกาส ให้กับตัวเอง คุณก็มีโอกาสประสบความส�าเร็จได้เช่น เดียวกัน...เพราะเมื่อคุณเริ่มคุณก็ส�าเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง

7


Fiction text : ณิชกานต์ กุลพิสิทธิเจริญ artwork : ณัฐพงษ์ เกรียงไกรวงษ์

ที่มาภาพ : Pixabay

8

‘กริง๊ ’ เสียงกระดิง่ ประตูหน้าร้านดังขึน้ เรียกให้ ผมที่ ก� า ลั ง ใช้ ส มาธิ กั บ การคั่ ว เมล็ ด กาแฟหั น ไปมอง ผูม้ าเยือน ใบหน้าหวานส่งรอยยิม้ สดใสแสนคุน้ เคยมาให้ ขณะก้าวเข้ามา ผมรู้จักเธอคนนี้ดีเพราะเธอเป็นลูกค้า รายแรกของร้านเสมอ ผมส่งยิ้มกว้างพร้อมค�าทักทาย กลับไปให้หญิงสาวทันที “สวัสดีครับ” “สวัสดีคะ่ วันนีข้ อกาแฟมอคค่าไซส์ใหญ่ ทาน ที่นี่เหมือนเดิมค่ะ” ผมพยักหน้ารับค�าก่อนหันไปลงมือชงกาแฟ ขณะเดียวกันก็แอบมองร่างบางที่นั่งอยู่ถัดไปไม่ไกลเป็น ระยะ เพราะเธอไม่ใช่เพียงลูกค้ารายแรกของร้านเท่านั้น แต่ยงั เป็น ‘รักแรก’ ของผมอีกด้วย นัน่ ท�าให้ผมหวนนึกถึง ตอนที่เจอเธอเป็นครั้งแรก ‘ไอ้ตี๋ มารับลูกค้าแทนอั๊วดิ! มัวแต่ยืนดูอยู่ได้’ พ่อพูดขึน้ ก่อนจะเบนสายตามายังผมวัย 8 ขวบทีย่ นื เกาะ ขอบบันไดแอบมองอยู่เชิงบังคับ ร้านของเราเป็นร้าน กาแฟโบราณที่ได้รับความนิยมพอสมควร ตัวผมเองก็ได้ รับมรดกสืบทอดวิชาท�ากาแฟมาจากพ่อที่หวังจะฝากฝัง ธุรกิจทางบ้านไว้ในมือ แต่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย เพราะผมเป็นคนขี้อายมากชนิดที่ว่าแค่ให้ยืนรับลูกค้าก็ แทบจะลมจับ ถึงอย่างนัน้ ผมก็ทา� ได้แค่บน่ อุบอยูใ่ นใจ ฟุง้ ซ่าน ไปได้ ไ ม่ น านลู ก ค้ า สาววั ย กลางคนพร้ อ มเด็ ก หญิ ง วั ย เดียวกันกับผมก็เดินเข้ามาในร้าน ‘ขอกาแฟโบราณแก้วหนึง่ จ้ะ’ หญิงวัยกลางคน พูดขึ้น ทั้งคู่ต่างส่งยิ้มให้ผม ผมตอบรับค�าก่อนยกถุงชง กาแฟขึ้นเพื่อเทกาแฟลงแก้ว แต่ด้วยความประหม่าที่ ทั้งคู่ยืนจ้องอยู่ท�าให้ผมท�าถุงกาแฟหลุดมือ ทัง้ ผมและสองแม่ลกู ได้แต่ยนื อึง้ กับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เพราะนอกจากจะเสียของแล้วมันยังมีสภาพเละมากหก เลอะเต็มโตะไปหมด ไม่ทันไรผู้ตัดสินชะตาชีวิตของผมก็ เดินมาด้วยรอยยิม้ แฝงไอเย็นก่อนทีม่ อื หยาบกร้านจะเขก เข้าที่หัวผมอย่างไม่ปราณี ‘ไอ้ตี๋ ไปอยู่หลังร้านเลยไป!’ พ่อตวาดไล่พร้อมผลักผมด้วยแรงที่ไม่เบานัก ก่อนจะเดินไปผมแอบหันหลังไปมองทั้งคู่ด้วยความรู้สึก ผิดปนอาย แต่กลับพบว่าเด็กหญิงคนนั้นก�าลังยกหัวแม่ โป้งมาทางผมพร้อมท�าปากเป็นค�าว่า ‘สูส้ ’ู้ ผมรีบหันกลับ ทันทีด้วยใบหน้าที่ร้อนผ่าวไปหมด มันต้องแดงมากแน่ๆ ตั้งแต่วันนั้น ผมมักจะยืนหลบหลังราวบันได แอบมองเธอเรือ่ ยมาโดยไม่เคยมีโอกาสได้เข้าไปท�าความ รู้จักจริงๆ สักครั้ง แม้อายุที่เพิ่มขึ้นจะท�าให้นิสัยขี้อาย ต่างๆ ลดลงไปบ้าง แต่ผมก็ยงั คงไม่กล้าเผชิญหน้ากับเธอ ที่ตอนนี้กลายเป็นสาวเต็มตัวอยู่ดี ‘ไอ้ตี๋โว้ย เฝ้าร้านแทนที อั๊วต้องไปท้ายตลาด เดีย๋ วมา’ เป็นอีกครัง้ ทีเ่ สียงประกาศิตท�าให้ผมต้องมายืน หน้าร้านอย่างเสียไม่ได้ ยืนไปสักพักเห็นว่าไม่มีลูกค้าเข้า มาสักคนผมเลยเตรียมจะชงโกโก้ดื่มเองประทั่งความหิว

CU TODAY


Fiction text : ณิชกานต์ กุลพิสิทธิเจริญ artwork : ณัฐพงษ์ เกรียงไกรวงษ์ หลังจากท�าความสะอาดตัวเองและโตะอย่าง ลวกๆ เสร็จก็ลงมือท�ากาแฟของเธอใหม่อีกครั้งหนึ่ง หวังว่าครัง้ นีผ้ มจะไม่พลาดแล้วนะเพราะมันไม่ได้นา่ ดูเลย สักนิด ผมยกกาแฟที่ชงเสร็จสดๆ ร้อนๆ ไปให้ลูกค้าสาว ตรงโตะบาร์ตดิ กับกระจกของร้านทีต่ อนนีก้ า� ลังคุยกับใคร บางคนทางมือถืออยู่ ผมวางกาแฟลงข้างๆ นิตยสารทีเ่ ธอ วางไว้ หญิงสาวหันมายิม้ รับให้ผมเป็นเชิงขอบคุณก่อนจะ หั น ไปคุ ย โทรศั พ ท์ ที่ ค ้ า งคาต่ อ ตอนนั้ น เองที่ ผ มเห็ น ประกายบางอย่างบนนิ้วของเธอ มันคือแหวนวงหนึ่ง... แหวนสีทองที่ถูก ‘สวม’ อยู่บนนิ้วนางข้างซ้าย ผมยืนนิ่งราวกับโลกหยุดหมุนไปชั่วขณะและ ยิ่งรู้สึกหน้าชาเมื่อสังเกตดีๆ แล้วพบว่าบนเรือนแหวน สลักชื่อของคน 2 คนเอาไว้ ในหัวผมตอนนี้มีแต่ความ สงสัยเต็มไปหมด หญิงสาววางโทรศัพท์ลงก่อนจะหันมา ยิ้มให้ผมที่ยังคงยืนนิ่งไม่ไปไหน “คุณแต่งงานแล้วหรอครับ?” แอบรูส้ กึ ว่าเสียง ที่มาภาพ : Pixabay ตัวเองช่างแหบแห้งเหลือเกิน เสียหน่อย ระหว่างทีก่ า� ลังหานมสดจากตูเ้ ย็นมาใส่เครือ่ ง เธอชะงักมองตามสายตาผมไปทีน่ วิ้ ตัวเองก่อน ดืม่ สุดโปรด เสียงอันแสนคุน้ เคยก็ดงั ขึน้ ขัดจังหวะจนต้อง ตอบ “เอ่อ… ค่ะ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว” รีบเงยหน้าขึ้นเสียก่อน “ยินดีด้วยนะครับ” ผมกล่าวค�ายินดีพร้อมส่ง ‘ขอโกโก้เย็นแก้วหนึ่งค่ะ’ ยิ้มให้เธอ ทว่าในใจรู้สึกราวกับโลกที่ผมเฝ้าใฝ่ฝันหามา ด้านหน้าผมเป็นเด็กสาวผู้มีใบหน้าหวานเรียว ตลอดได้แตกสลายลงไป ข้างในรู้สึกปันป่วนไปหมด สวยได้รูป ดวงตาสีด�าที่มีแววประกายเข้ากันกับผิวสีขาว นี่หรือเปล่านะที่เรียกว่า ‘เจ็บ’ อมชมพูของเจ้าตัว และริมฝีปากบางทีไ่ ม่วา่ จะเป็นตอนนี้ “ขอบคุณค่ะ คุณสองคนน่าจะได้รจู้ กั กันนะคะ หรือเมื่อ 10 ปีก่อนก็ยังคงคลี่ยิ้มสดใสให้ผมเหมือนเดิม สามีฉันก�าลังอยากจะเปดร้านกาแฟพอดี” เธอเล่าพร้อม เจ้าตัวคงไม่รเู้ ลยว่ารอยยิม้ เช่นนัน้ ท�าให้ใครคนหนึง่ ใจสัน่ ยิ้มกว้าง ขนาดไหน ผมชงโกโก้ไปพลางในหัวก็คิดไปพลางว่าจะ “ครับ” ผมส่งยิ้มแห้งๆ ให้ก่อนจะปลีกตัวเดิน เปดประเด็นอะไรเพื่อคลายความประหม่านี้ดี กลับมาที่เคาน์เตอร์โดยไม่หันไปมองอีกฝ่ายที่ส่งรอยยิ้ม ‘ยะ...ยี่ สิ บ บาทครั บ ’ ผมเอ่ ย ด้ ว ยน�้ า เสี ย ง พิมพ์ใจให้ดั่งเคย ผมนั่งลงบนเก้าอี้เพื่อสงบสติอารมณ์ ตะกุกตะกักก่อนยื่นเครื่องดื่มที่ชงเสร็จส่งให้ แอบถอน ปล่อยตัวเองให้ลอ่ งลอยไปกับความคิด หากจะโทษว่าเป็น หายใจด้วยความเสียดายที่พลาดโอกาสจะท�าความรู้จัก ความผิดใครคงตอบได้เพียงเป็นความผิดของผมเองที่ เธออีกครั้ง ปล่อยทุกสิง่ ให้ลว่ งเลยผ่านมานานจนถึงตอนนีโ้ ดยคิดเข้า ‘นี่ค่ะ วันนี้ขายแทนคุณพ่อหรือคะ’ ราวกับฟ้า ข้างตัวเองว่าโชคชะตาจะบันดาลทุกอย่างให้ ผมยิ้มให้ เห็นใจเธอชวนผมคุยก่อน! แม้จะเป็นประเด็นง่ายๆ แต่ใจ ตัวเองอย่างเศร้าๆ มาถึงตอนนี้ใครจะท�าอะไรได้ ผมก็เต้นระริกด้วยความยินดี เวลาผ่านไปช้าๆ ในระหว่างที่ผมจมอยู่กับการ ‘เอ่อ ใช่ครับ’ ผมตอบ โทษตัวเอง หญิงสาวลุกขึ้นก่อนจะเดินตรงมาหาผมเพื่อ ‘คุณเก่งขึ้นเยอะเลยจากตอนเด็ก พยายามเข้า คิดเงินก่อนจะหยิบธนบัตรขึ้นมา นะคะ’ พูดเสร็จเธอก็ชูสองนิ้วให้ผม หัวเราะคิกก่อนเดิน “ทั้งหมด 75 บาทครับ” ผมตอบตามปกติแต่ จากไป สิ่งหนึ่งที่แปลกไปคือเธอไม่ยอมส่งธนบัตรในมือมาให้ อ่ า...แย่ แ ล้ ว รอยยิ้ม เมื่อกี้อย่างกับ นางฟ้า เอาแต่มองเสื้อของผมที่เลอะเป็นรอยวงของน�้าตั้งแต่ มาโปรดเลย ไหนจะเสียงหัวเราะนัน่ อีก มันท�าให้หวั ใจผม บริเวณอกลงไปด้วยแววตาฉงน ท�างานหนักอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ผมคงตกหลุมรัก เธอคนนั้นเข้าแล้วสินะ ถึงอย่างนั้นผมก็ยัง… เย็นชะมัด หะ? เย็น? อะไรเย็น?! “เฮ้ย!” นมสีขาวที่ไหลลงมาเปอนเรียกให้ผม สะดุง้ ตืน่ จากภวังค์อดีตอันแสนหวาน ผมก้มลงมองตัวเอง ที่เต็มไปด้วยคราบนมบนเสื้อ ในมือขวาก�าลังถือเหยือก นมที่เพิ่งหยิบออกมาจากตู้เย็นหวังจะเติมใส่กาแฟนิด หน่อย แต่ตอนนีม้ นั คงไม่นดิ แล้วล่ะ เพราะมันเล่นล้นออก จากถ้วยท่วมถึงตัวผมเลยไงล่ะ! “คิกๆ” เสียงหัวเราะของหญิงสาวเรียกให้ผมที่ ก�าลังหัวเสียกับความสกปรกเลอะเทอะให้หันไปมอง รอยยิ้มนั้นซ้อนทับกับภาพของเด็กสาววัย 18 ปีที่อยู่ใน ใจผมทันที ราวกับอาการขี้อายตอนเด็กก�าเริบเพราะผม ที่มาภาพ : Pixabay รู้สึกได้เลยว่าก�าลังเขินกับรอยยิ้มของเธออีกครั้ง VOLUME 6 ISSUE 3 – SEMESTER 2/2557

“ผมพยายามจะล้ า งเสื้ อ ที่ เ ลอะนมน่ ะ ครั บ แต่ล้างยังไงก็ไม่ออกเลยปล่อยเลยตามเลยอย่างที่เห็น” หญิงสาวสะดุ้งเล็กน้อยก่อนหัวเราะอย่างอายๆ “ขอโทษค่ะ เสียมารยาทแล้ว” หญิงสาวพูด พลางก้มหัวเป็นเชิงขอโทษรีบยื่นธนบัตรเพื่อจ่ายเงิน “ไม่เป็นไรครับ” ผมพูดพลางส่งรอยยิ้มให้เป็น เชิงไม่ถือสา ก่อนจะยื่นเงินทอนให้เธอ ‘กริ๊ ง ’ เสี ย งกระดิ่ ง หน้ า ร้ า นดั ง ขึ้ น อี ก ครั้ ง ชายหนุ ่ ม คนหนึ่ ง เดิ น เข้ า มาในร้ า นพลางยิ้ ม ทั ก ทาย ร่างบางตรงหน้า เธอหันไปมองก่อนจะแนะน�าให้ผมรูจ้ กั ... เขาคนนี้คือสามีของเธอ พวกเรากล่าวทักทายและพูดคุยกันเล็กน้อย เกี่ยวกับการท�าร้านกาแฟก่อนทั้งสองจะขอตัวไปท�าธุระ ต่อ ผมเดินมาส่งทั้งคู่ที่หน้าร้านพูดพร้อมส่งยิ้มให้กับเธอ คนที่ผมแอบรักมาตลอด “ไว้มาอุดหนุนใหม่นะครับ” “ค่ะ น่าเสียดายนะคะ เจอกันมาตั้งนานแต่เรา เพิ่งได้มาคุยกันจริงๆ จังๆ ก็วันนี้ น่าแปลกใจจริงๆ” ‘นั่นสินะ วันนี้เป็นวันแรกที่เราได้คุยกันจริงๆ แต่ทกุ อย่างก็สายไปแล้ว’ ผมได้เพียงแค่คดิ คนเดียวในใจ “ไว้เจอกันค่ะ” หญิงสาวว่าก่อนจะยิม้ ตอบผม... ด้วยรอยยิ้มเดียวกันกับที่ท�าให้ผมตกหลุมรักเธอ คู่รักพากันเดินออกไปสู่เส้นทางของพวกเขา ทิ้งผมที่ยืนนิ่งอยู่หน้าร้านเพียงล�าพังให้จมปลักกับสิ่งที่ ค้างอยู่ในใจ และสุดท้ายผมก็ได้พูดมันออกไป... “ขอให้พวกคุณมีความสุขมากๆ นะครับ” ผมคิดเช่นนั้นจริงๆ ได้แต่หวังว่าสายลมจะพัด พาค�าพูดนี้ไปยังทั้งคู่ แม้ว่าข้างในใจของผมยังคงเจ็บ เพราะไม่เคยคิดจะลืมเธอเลย ผมเหลือบมองแก้วกาแฟ บนโตะที่เธอนั่งก่อนจะนึกข�ากับตัวเอง ความรู้สึกที่ผมมี ต่ อ เธอไม่ เ พี ย งทิ้ ง ร่ อ งรอยเอาไว้ ใ นใจ แต่ มั น ได้ ช ่ ว ย เติมเต็มชีวติ ทีผ่ า่ นมาตลอดหลายสิบปีของผม เหมือนนม สดที่ช่วยเติมแต่งรสชาติของโกโก้และกาแฟให้สมบูรณ์ ที่สุด ไม่ว่าสุดท้าย...รสชาติจะออกมาขมแค่ไหนก็ตามที

9


Anecdote

text : จุฑารัตน์ กุลตัณกิจจา artwork : ธนิชกาญจน์ ภูภัทรกิจ

หากจะกล่าวอีกแง่ ที่ร้านกาแฟพรีเมียมได้รับ ความนิยมอย่างเห็นได้ชดั ในปัจจุบนั เป็นผลมาจากกรอบ วิถีชีวิตแบบทุนนิยมเสรีและสังคมแห่งการบริโภคที่ได้ แยกเวลาและพื้ น ที่ ข องการท� า งานกั บ การพั ก ผ่ อ น ออกจากกัน ท�าให้เกิดคติเรือ่ งการใช้เวลาว่าง และลงเอย รู้หรือไม่ว่าตลาดกาแฟพรีเมียมหรือกาแฟสด ที่ร้านกาแฟกลายเป็นที่ส�าหรับผ่อนคลายหรือที่พักพิง ทีห่ ลายคนอาจจะพอคุน้ เคยมาจากแฟรนไชส์หลากหลาย แห่งที่สาม อีกหนึ่งปัจจัยที่น่าสนใจคือร้านกาแฟได้สร้าง แบรนด์ในประเทศไทย เป็นต้นว่า สตาร์บัคส์ ทรูคอฟฟี อินทนิล และอะเมซอน มีมูลค่าสูงถึงประมาณ 7,000 ความหมาย ตัวตน หรืออัตลักษณ์ให้กับลูกค้าของมัน จากการศึ ก ษาของศรั น ธร รั ต น์ เจริ ญ ขจร ล้านบาท รวมถึงมีแนวโน้มว่าตัวเลขนี้จะเติบโตขึ้นอีก 1 สั ง คมวิ ท ยาและมานุ ษ ยวิ ท ยามหาบั ณ ฑิ ต คณะ 10-15 เปอร์เซ็นต์ในอนาคต ข้อเท็จจริงนี้สังเกตได้ไม่ยาก เมื่อไม่กี่ปีให้หลัง สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มานี้ภายในพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเองก็มีร้าน ในหัวข้อ ‘ร้านกาแฟ: ความหมายในวัฒนธรรมไทย กาแฟพรีเมียมมาเปดหลากแบรนด์ หลายสาขา และดูทา่ ยุคบริโภคนิยม’ ชี้ให้เห็นว่าร้านกาแฟพรีเมียมเหล่านี้ ว่าจะเพิ่มจ�านวนขึ้นอีกในอนาคต ทั้งที่ตั้งอยู่ในบริเวณ เปรียบเสมือนพืน้ ทีท่ างสังคม ทีน่ า� เสนอตนเองในรูปของ ของคณะต่างๆ เช่น ทรูคอฟฟีที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ความพิเศษ ทันสมัย เต็มไปด้วยทางเลือก และมีอิสระ การปรุงกาแฟด้วยสูตรที่ตายตัวและมีรูปแบบ คณะอักษรศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ ร้านกาแฟอินทนิลที่ส�านักงานวิทยทรัพยากร (หอกลาง) ที่เข้าใจได้ร่วมกัน เช่น เอสเพรสโซ่คือกาแฟด�า มอคค่า คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ บ้านไร่ คือกาแฟที่มีส่วนผสมของโกโก้ ล้วนเป็นลักษณะที่แสดง กาแฟทีค่ ณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือกาแฟบอนทีค่ ณะ ถึงมาตรฐาน มีความเป็นสากล ขณะทีร่ ปู แบบการตกแต่ง วิศวกรรมศาสตร์ และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ร้านสาขาของแต่ละแห่งยังให้บรรยากาศคุ้นเคยและได้ ไม่นับรวมที่เปดอยู่ในศูนย์การค้า หรือพื้นที่รายรอบ บริโภคกาแฟรสชาติเดิมไปพร้อมกัน อี ก หนึ่ ง ความหมายที่ ซ ่ อ นอยู ่ ใ นร้ า นกาแฟ มหาวิทยาลัยอีกจ�านวนไม่น้อย ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ร้านกาแฟได้รับความนิยม พรีเมียมคือความพิเศษและเป็นเลิศด้านกาแฟ โดยการ ส่วนหนึ่งมาจากการที่ร้านกาแฟมีความเป็นบ้านหลัง จ�าแนกกาแฟให้มีความหลากหลาย ทั้งทางสายพันธุ์และ ที่สาม (Third Place) นอกเหนือจากบ้าน ที่ท�างานหรือ ชนิดเครื่องดื่ม นอกจากนี้ ร ้ า นกาแฟพรี เ มี ย มยั ง แสดงถึ ง สถานศึกษา โดยเฉพาะส�าหรับผู้บริโภคที่เป็นคนเมือง รุน่ ใหม่ซงึ่ มีพฤติกรรมใช้เวลานอกบ้านมากขึน้ อีกทัง้ ร้าน ความเชี่ยวชาญผ่านพนักงานที่มีความรู้ มีการศึกษา กาแฟบางแห่ ง ยั ง ได้ เ ปด ให้บ ริก ารตลอด 24 ชั่ว โมง ขณะที่พื้นที่ภายในร้านก็ฟุ้งไปด้วยกลิ่นของความช�านิ มีบริการอาหาร-เครื่องดื่มตลอดวัน ทั้งยังมีปลั๊กไฟและ ช�านาญในการคัดเลือกเมล็ดพันธุก์ าแฟ การปรุงเครือ่ งดืม่ อิ น เตอร์ เ น็ ต คอยอ� า นวยความสะดวก รวมถึ ง การ อย่างพิถีพิถันอันเกิดจากมาตรฐานและการฝกฝนของ ออกแบบร้ า นในบรรยากาศสบายๆ สามารถนั ด เจอ พนักงาน รวมถึงระเบียบปฏิบัติที่ไม่เป็นทางการต่างๆ เพือ่ นฝูง นัง่ ท�างานเพลินๆ หรือผ่อนคลายความตึงเครียด เป็นต้นว่ารูปแบบการสั่ง ความเข้าใจในเมนู ซึ่งเป็นสิ่งที่ ที่เผชิญมา ก็ช่วยดึงดูดให้ลูกค้าต้องการใช้เวลานั่งอยู่ ลูกค้าต้องเรียนรู้หรือหากไม่เข้าใจก็จะมีพนักงานคอยให้ ในร้านหรือแม้แต่จะถ่ายรูปแชร์ลงโซเชียล เน็ตเวิร์กก็ ความช่วยเหลือในฐานะผู้รู้อีกทอดหนึ่ง ดั ง นั้ น อั ต ลั ก ษณ์ ร ่ ว มที่ ส� า คั ญ ของลู ก ค้ า เก๋ไก๋ไม่แพ้ใคร ตอบโจทย์ความต้องการคนรุ่นใหม่ได้ ร้านกาแฟพรีเมียมคือความเป็นผู้มีความรู้ มีการศึกษา แทบทั้งหมด 10

หรือเป็นผู้ใฝ่รู้ (Knowledgeable Group) นั่นเอง การใช้บริการร้านกาแฟในแง่หนึง่ จึงเป็นการเข้าไปบริโภค ความหมายหรือสัญญะ ซึ่งร้านกาแฟได้ผลิตไว้อย่าง ส� า เร็ จ รู ป ท� า ให้ ลู ก ค้ า ก้ า วเข้ า ไปเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง และ กลมกลืนเข้ากับกลุ่มของผู้มีความรู้ได้ ภาพวิถีชีวิตความเคลื่อนไหวในร้านกาแฟเป็น เหมื อ นภาพเล็ ก ๆ ที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ภาพใหญ่ ข อง วัฒนธรรมในสังคมเมือง การก้าวเข้าไปในร้านกาแฟจึง ไม่ใช่เพียงแค่การจ่ายเงินเพื่อให้ได้บริโภคกาแฟเท่านั้น แต่รา้ นกาแฟท�าให้ลกู ค้ามีอสิ ระเพียงพอทีจ่ ะซือ้ เครือ่ งดืม่ รวมถึงพื้นที่และเวลาในขณะเดียวกัน ลู ก ค้ า ร้ า นกาแฟพรี เ มี ย มได้ น� า วั ฒ นธรรม บริโภคแบบคนเมืองรุ่นใหม่ คือวัฒนธรรมตัวใครตัวมัน วั ฒ นธรรมการสร้ า งโลกส่ ว นตั ว ขึ้ น ท่ า มกลางพื้ น ที่ สาธารณะเข้ามาในร้านกาแฟ เพื่อช่วยลดความรู้สึก โดดเดี่ยว อีกทั้งการที่พื้นที่ในร้านกาแฟอนุญาตให้ลูกค้า ได้อยูใ่ นกลุม่ คนทีค่ นุ้ ชินหรือคนในกลุม่ สังคมเดียวกัน ก็ได้ ช่วยสร้างความรู้สึกปลอดภัยขึ้นมา ไม่ น ่ า แปลกใจอี ก ต่ อ ไปว่ า ท� า ไมร้ า นกาแฟ จึงสามารถขยายตัวเข้ามาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยได้ อย่างลงตัว และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นต่อไปอีกในอนาคต เพราะกลุม่ นิสติ นักศึกษาคือลูกค้าคนเมืองรุน่ ใหม่ทตี่ า่ งก็ แสวงหาพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจหลังการเล่าเรียนหรือ ท�างานอย่างคร�่าเคร่ง และสามารถสื่อสารความเป็นตัว ของตัวเองได้ในเวลาเดียวกันนั่นเอง

1 อ้างอิงจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557

CU TODAY


Main Course text : พิมพ์ลักษณ์ เจริญวานิชกูร, ณิชาพร เจริญวานิชกูร artwork : ณัฐพงษ์ เกรียงไกรวงษ์

อุดมศึกษาในสาขาทีต่ นต้องการ ซึง่ ระบบการคัดเลือกใน ปัจจุบันที่มีมากกว่า 1 ครั้งก็ท�าให้เด็กมีโอกาสมากขึ้นใน การไขว่คว้าความฝันของตน แต่ ใช่ ว ่ า เมื่ อ ฝั น แล้ ว จะได้ ดั ง ใจกั น เสี ย หมด การเปลี่ ย นผ่ า นเป็ น เรื่ อ งที่ ทุ ก คนล้ ว นต้ อ ง การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาย่อมมีทั้งผู้ที่สมหวังและ ประสบพบเจอในทุกช่วงชีวติ ไม่วา่ จะเป็นการเปลีย่ นจาก ผิดหวังเป็นธรรมดา หลังสงครามการสอบผ่านพ้นไป ระดับชั้นมัธยมมาเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยหรือการเปลี่ยน บางคนอาจได้เรียนคณะหรือสถาบันทีต่ นไม่ได้ปรารถนา จากการเป็นนิสิตไปสู่การท�างาน ซึ่งเราจะผ่านแต่ละช่วง บรรดาคนเหล่านี้มีทั้งที่ฝนใจเรียนต่อและที่ไม่มีความสุข เวลานั้นได้อย่างมีความสุขหรือไม่ขึ้นอยู่กับตัวเราเองใน กับการเรียนจนเลือกสอบเข้าใหม่อีกครั้งพร้อมรุ่นน้อง ซึง่ นัน่ ไม่ใช่การตัดสินใจทีง่ า่ ยเพราะพวกเขาต้องพยายาม การเตรียมพร้อมส�าหรับอนาคต CU Today ฉบับนี้ึขอน�าเสนอการเปลี่ยนผ่าน ก้าวผ่านความท้อแท้และน้อยเนื้อต�่าใจที่เห็นเพื่อนรุ่น ส� า คั ญ จากวั ย เรี ย นสู ่ วั ย ท� า งาน ตั้ ง แต่ ก ่ อ นก้ า วเข้ า สู ่ เดียวกันเดินน�าหน้าในเส้นทางความฝันส่วนตัวเองต้อง รั้วมหาวิทยาลัยและหลังก้าวออกไปสู่อนาคตอันสดใส เสียเวลาเริ่มต้นใหม่ แต่หากพวกเขามีก�าลังใจและความ โดยหวังว่าจะช่วยในการเตรียมพร้อมรับมือกับความ มุ ่ ง มั่ น มากพอก็ จ ะสามารถต่ อ สู ้ ฟั น ฝ่ า อุ ป สรรคจน เปลี่ ย นแปลงและเป็ น แนวทางในการใช้ ชี วิ ต ส� า หรั บ สามารถเดินเข้าสู่เส้นทางความฝันได้อย่างเต็มภาคภูมิ หากให้เปรียบชีวิตในช่วงวัยนี้กับเครื่องดื่มคง อนาคตแก่ผู้อ่านทุกคน เหมือนกับโกโก้หอมหวานที่เด็กๆ ชอบเพราะเต็มไปด้วย กลิ่นไอของความฝันและความพยายามให้สมหวัง แม้จะ กว่าจะเปนนิสิต การเปลี่ยนผ่านครั้งส�าคัญที่สุดครั้งหนึ่งของ มีความขมเล็กๆ เมื่อไม่เป็นดั่งใจแต่เราก็สามารถอิ่มเอม ชีวิตนักเรียนคือการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ในช่วงมัธยม กับความขมปนหวานของชีวติ ได้หากไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค ปลายเราทุกคนคงมีความฝันคล้ายกันอยูอ่ ย่างหนึง่ นัน่ คือ ตัดสินใจปรุงเครื่องดื่มของตัวเองใหม่ไม่ว่าจะด้วยการ การได้เรียนในสิ่งที่อยากเรียน เมื่อมีฝันต่างก็ตรากตร�า ปรับความคิดให้เข้ากับการเรียนที่อาจไม่ตรงใจเต็มร้อย อ่ า นหนั ง สื อ เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มสู ่ ก ารเรี ย นระดั บ หรือการยอมเสียเวลา 1 ปีเพื่อเข้าสู่ฝันเดิมของตัวเอง

VOLUME 6 ISSUE 3 – SEMESTER 22/2557 2557

อย่ า งไรก็ ต ามนี่ เ ป็ น เพี ย งจุ ด เริ่ ม ต้ น เท่ า นั้ น เมือ่ ก้าวเข้าสูร่ วั้ มหาวิทยาลัยแล้วระดับความเข้มของโกโก้ แก้วนี้คงค่อยๆ เพิ่มมากขึ้นตามการเติบโตของเรา เช่น เดียวกับชีวติ การเรียนทีต่ อ้ งก้าวเดินต่อไปตลอดหลักสูตร ที่เราเลือกมา

ตอนมัธยมเราใช้ชวี ติ ทุกอย่างตามระบบ ตามกรอบที่ ส ่ ว นใหญ่ ใ นรุ ่ น ท� า แบบ เดียวกันเหมือนวางเอาไว้ เพื่อให้เกิดผล คือเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้พอเข้ามาแล้ว จึงเหมือนมาเริ่มต้นใหม่ - รัฐยา อรรคพัฒนกุล ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย “เมื่อชีวิตก้าวเข้าสู่การเป็นนิสิตแล้ว ทุกสิ่งทุก อย่างจะเปลี่ยนแปลงไป ทั้งวิถีชีวิตและความคิดของเรา จะถูกเปลี่ยนให้ค่อยๆ เติบโตสู่ความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น” ฟ้า-ปภาดา อุณหพิพัฒน์พงศ์ น้องใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ที่เพิ่งก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรกกล่าว

11


Main Course

text : พิมพ์ลักษณ์ เจริญวานิชกูร, ณิชาพร เจริญวานิชกูร artwork : ณัฐพงษ์ เกรียงไกรวงษ์

เพราะเมื่ อ เปลี่ ย นจาก ‘นั ก เรี ย น’ มาเป็ น ‘นักศึกษา’ สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือความรับผิดชอบเปรียบ เสมือนผงโกโก้ที่เพิ่มปริมาณขึ้น ขณะที่น�้าตาลอย่าง คุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ แ ละคนรอบตั ว ซึ่ ง คอยช่ ว ยเหลื อ เมื่ อ มี ปัญหาได้ลดบทบาทลง ท�าให้เราต้องปรับสูตรเครื่องดื่ม ประจ�าตัวเราเพื่อให้รสชาติยังคงกลมกล่อมเหมือนเดิม ทัง้ นีว้ ธิ กี ารในการปรับตัวเพือ่ ปรุงสูตรโกโก้ของ แต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไป โดยฟ้าเสนอว่าต้องปรับ เปลี่ยนนิสัยให้เข้ากับคนง่ายขึ้นเพราะได้ก้าวเข้าสู่สังคม ใหญ่แล้ว ส่วนด้านการเรียนจะต้องช่วยเหลือตัวเองและ ใฝ่เรียนรู้ ทบทวนหนังสือทุกวันซึ่งต่างจากสมัยมัธยมที่ ‘จะสอบทีก็อ่านที’ เพราะการสอบในมหาวิทยาลัยมี เนื้อหาเยอะต้องสะสมจากการอ่านอย่างเข้าใจจึงจะท�า ข้อสอบได้ นอกจากนั้นยังต้องขยันเข้าเรียนและจดสิ่งที่ อาจารย์สอนในห้องเพื่อรู้ว่าอาจารย์เน้นเรื่องอะไร แม้มี ส่วนทีไ่ ม่เข้าใจก็สามารถกลับไปศึกษาเรือ่ งนัน้ ด้วยตนเอง ใกล้เคียงกับ ตินติน-ปฏิญญา มณีสา้ ว นิสติ หนุม่ คณะแพทย์ชั้นปีที่สอง ที่ต้องปรับตัวเรื่องการเรียนแบบ มหาวิทยาลัยเช่นกัน เขาบอกว่าชีวติ การเรียนในชัน้ มัธยม กับมหาวิทยาลัยต่างกันมากโดยเฉพาะเรื่องการเข้าเรียน ทีไ่ ม่เช็คชือ่ ขณะทีม่ ธั ยมเช็คทุกคาบ แต่สง่ิ ทีแ่ ปลกคือสมัย มัธยมที่เช็คชื่อกลับโดดเรียนบ่อยมากเพราะสามารถไป เรียนกวดวิชาทีหลังได้ แต่มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะส�าหรับ คณะแพทยศาสตร์โดดเรียนไม่ได้เลยเพราะถ้าอ่านเองจะ ทรมานมากด้วยปริมาณเนือ้ หาอันมหาศาล การเข้าไปฟัง เล็กเชอร์ที่อาจารย์ย่อยมาให้แล้วสะดวกกว่ากันเยอะ นอกจากการปรับตัวเรือ่ งวิธกี ารเรียนแล้ว แตงภัทรนาถ พิบลู ย์สวัสดิ์ นิสติ ชัน้ ปีทสี่ าม คณะนิเทศศาสตร์ ให้ความเห็นว่าชีวติ มหาวิทยาลัยเหมือนห้วงเวลาทีเ่ ต็มไป ด้วยการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสาขาเรียน วิชาเรียน

12

หรือกิจกรรมที่อยากท�า เพราะต้องคิด ท�า และจัดเวลา เองทั้งหมด ต่างจากสมัยเด็กที่มีคุณครูคอยควบคุมดูแล ขณะที่ พี่ ป ี สุ ด ท้ า ยจากคณะรั ฐ ศาสตร์ อ ย่ า ง มิ้ น ท์ รัฐยา อรรคพัฒนกุล เปรียบเทียบชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ว่าคือการเริ่มต้นการเดินทางอันยาวไกลซึ่งต้องพบกับ แนวคิด การด�าเนินชีวิต และเป้าหมายที่แตกต่างจากที่ เคยเจอตลอดช่วงชั้นมัธยม “ตอนมัธยมเราใช้ชวี ติ ทุกอย่างตามระบบ ตาม กรอบที่ส่วนใหญ่ในรุ่นท�าแบบเดียวกันเหมือนวางเอาไว้ เพื่อให้เกิดผลคือเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้ พอเข้ามาแล้วจึง เหมือนมาเริ่มต้นใหม่ สังคมใหม่ วิธีเรียนใหม่รวมถึง แนวคิดและการด�าเนินชีวติ ทีแ่ ตกต่างไปจากทีเ่ ราเคยเจอ มั น เหมื อ นเรามายื น อยู ่ ต รงจุ ด เริ่ ม ต้ น ซึ่ ง ถึ ง ตอนนี้ เป้าหมายของแต่ละคนได้แตกต่างไปจากตอนเราอยู่ ม.ปลายที่แทบทั้งหมดคือเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย เพราะ ที่นี่บางคนมุ่งด�าเนินชีวิตตามอุดมการณ์ บางคนขอให้ได้ งานดีเงินดี ดังนั้นต้องถามตัวเองว่าเป้าหมายของเราคือ อะไรเพือ่ จะได้วางแผนด�าเนินชีวติ ไว้แต่เนิน่ ๆ แล้วใช้ชวี ติ เพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย” มิ้นท์กล่าว เธอยังเสริมอีกว่าอะไรที่อยากท�าโดยไม่ท�าให้ ตัวเองหรือคนอื่นเดือดร้อนจงท�าให้หมด ใช้โอกาสนี้ให้ เต็มที่เพราะไม่ได้มีครั้งที่สองได้ง่ายๆ แต่ก็ไม่จ�าเป็นต้อง เร่งตามเป้าหมายจนเกินไปเพราะสิง่ ส�าคัญคือการใช้ชวี ติ ในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขซึ่งต้องไม่ลืมสุขภาพกาย ใจของตัวเอง “ถ้าตึงเกินไปก็หาความสุขให้ชีวิตบ้างหากได้ เจอเพือ่ นทีด่ ใี ห้รกั ษาเขาไว้ ปฏิบตั กิ บั เขาในสิง่ ทีท่ งั้ เราทัง้ เขามีความสุข เราต้องรับผิดชอบกับทุกความสัมพันธ์ทเี่ รา สร้างขึน้ มา ... ใช้ชวี ติ ให้เต็มทีต่ ามความฝันโดยต้องไม่ลมื ดูแลสุขภาพกายใจของตัวเองด้วยเพราะถ้า 2 สิ่งนี้ไม่

แข็งแรงก็ยากที่เราจะท�าอะไรให้ส�าเร็จตามใจ สุดท้ายคือ ให้ใช้ชีวิตด้วยทัศนคติเชิงบวกเสมอแล้วเราจะใช้ชีวิตใน มหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข” มิ้นท์ทิ้งท้ายด้วยรอยยิ้ม

ชีวิตท�างานคือล้มจริงเจ็บจริง ไม่มี คะแนนให้ แต่มีความส�าเร็จของงาน และความรับผิดชอบค�้าคออยู่ - วรางเนตร วังอนานนท์ จากบัณฑิตสู่เส้นทางสายอาชีพ ใช้ชีวิตการเรียนมาได้ระยะหนึ่งจนเริ่มชินกับ รสชาติโกโก้ของตัวเองแล้วก็ใกล้ถงึ เวลาปรุงสูตรใหม่เพือ่ เผชิญหน้ากับการเปลีย่ นแปลงอีกครัง้ เพือ่ พร้อมรับมือกับ ความขมของชีวิตที่เพิ่มขึ้น เมื่อช่วงเวลาของการเรียนปี สุดท้ายในคณะตนใกล้มาถึงคงเป็นช่วงที่ทุกคนเริ่มกังวล เกี่ยวกับอนาคต เต็มไปด้วยความตื่นเต้นผสมหวาดกลัว ในการก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่ ทั้งกลัวว่าจะท�าได้ไหมหรือ กลัวว่าจะท�าได้ดีอย่างคนอื่นหรือเปล่า “ชีวิตท�างานคือล้มจริงเจ็บจริง ไม่มีคะแนนให้ แต่มีความส�าเร็จของงานและความรับผิดชอบค�้าคออยู่” ค�ากล่าวของมิ้ม-วรางเนตร วังอนานนท์ผู้บริหารการ ตลาด (Marketing Executive) แบรนด์เวชส�าอาง โปรวาเมด (Provamed) ศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์ สาขา การโฆษณาทีฟ่ งั แล้วอาจรูส้ กึ ขมคอกันเลยทีเดียว แต่อย่า เพิง่ วิตกไปเพราะหากเรารูว้ า่ จะต้องเจอกับอะไรบ้างและ มีการเตรียมตัวที่ดีในการรับมือกับสิ่งที่เจอ รับรองว่า กาแฟที่ใครๆ ว่าขมอาจจะอร่อยก็ได้

CU TODAY


Main Course text : พิมพ์ลักษณ์ เจริญวานิชกูร, ณิชาพร เจริญวานิชกูร artwork : ณัฐพงษ์ เกรียงไกรวงษ์ ทัง้ นีท้ กุ คนล้วนได้รบั โอกาสในการเตรียมพร้อม ไว้ อ ยู ่ แ ล้ ว นั่ น คื อ การฝ ก งานในสาขาที่ ต นร�่ า เรี ย น ซึ่ ง เปรี ย บเสมื อ นสนามทดลองที่ จ ะช่ ว ยว่ า ที่ บั ณ ฑิ ต ทุกคนในการปรับตัวก่อนเข้าสู่การท�างานในชีวิตจริง ท� า ให้ เราได้ รู ้ ก ่ อ นว่ า เมื่ อ ถึ ง เวลาท� า งานจริ ง ๆ แล้ ว ‘งานจะหนัก เราจะเหนื่อย’ ขนาดไหนและจะต้องลด น�้าตาลลง เพิ่มผงโกโก้อีกเท่าไหร่ถึงจะลงตัวและเตรียม เราให้พร้อมส�าหรับการดื่มกาแฟ หนุงหนิง-วิมลพันธ์ทรายทอง ว่าที่คุณครูจาก คณะครุศาสตร์ ซึง่ ได้ผา่ นการฝกประสบการณ์วชิ าชีพครู เล่าว่าการฝกสอนท�าให้รู้ว่าการเป็นครูไม่ง่ายอย่างที่คิด แต่กไ็ ม่ยากเกินความสามารถทัง้ ยังท�าให้หาความสุขของ การท�างานอาชีพนี้เจออีกด้วย “การฝ ก สอนคงหนี ไ ม่ พ ้ น ค� า ว่ า ‘เหนื่ อ ย’ เหนื่อยกับการเขียนแผน เหนื่อยกับการเตรียมการสอน แต่ไม่เคยเหนือ่ ยกับการสอนในห้องเลย ความสุขแรกจาก การฝกสอนคือนักเรียนสามารถท�าแบบฝกหัดถูกตามที่ เราสอน รู้สึกภูมิใจเล็กๆ แล้วเก็บความภูมิใจนี้สะสมมา เรื่อยๆ จนกลายเป็น ‘แรง’ ในการสอนต่อมา” หนุงหนิง ให้ความเห็น ไม่ใช่แค่การฝกงานเท่านั้นที่ช่วยในการเตรียม พร้อมส�าหรับเส้นทางสายอาชีพ บูม-ภัสมน สง่าเมือง ผู ้ ก ่ อ ตั้ ง แบรนด์ ก ระเป า ZETTINO พี่ เ ก่ า จากคณะ ศิลปกรรมศาสตร์มองว่าการได้ทา� งานและท�ากิจกรรมใน รั้ ว มหาวิ ท ยาลั ย เองก็ เ ป็ น เหมื อ นการจ� า ลองชี วิ ต การ ท�างานจริงในอนาคตเช่นกัน เพราะมีโอกาสได้เข้าสังคม ท�างานร่วมกับผูค้ น และรับผิดชอบงานต่างๆ ซึง่ ล้วนเป็น สิ่งที่ท�าให้เขารู้สึกว่าใช้ชีวิตมหาวิทยาลัยอย่างคุ้มค่า คล้ายคลึงกับ มิ้นท์-ชนิตา สมสุวรรณ ศิษย์เก่า คณะอักษรศาสตร์ซึ่งปัจจุบันท�างานอยู่ที่ศุมาสถาบัน ภาษาและวัฒนธรรมทีบ่ อกว่า “ช่วงชีวติ มหาวิทยาลัยเป็น เหมือนช่วงเวลาทีใ่ ห้โอกาสเราได้ลองผิดลองถูก มีโอกาส ได้ท�าอะไรหลายอย่างที่อยากท�า ถึงจะเลือกท�าอะไรผิด ไปบ้างเราก็ยังมีโอกาสได้เรียนรู้และปรับปรุงตัว ชีวิตใน

VOLUME 6 ISSUE 3 – SEMESTER 22/2557 2557

ช่วงนี้ถ้าใครสามารถไขว่คว้าหาโอกาสท�าอะไรหลายๆ อย่างเรียนรู้เรื่องต่างๆ ได้กว้างขวางต่อไปในอนาคตก็จะ มีประสบการณ์หลากหลายซึ่งจะช่วยเหลือในการตัดสิน ใจท�าอะไรเพื่อชีวิต”

หลายครั้งความขยันอย่างเดียวไม่พอที่ จะท�าให้งานประสบความส�าเร็จ - จิตรภณ บุษราคัม โลกแห่งการทํางานสู่ความสําเร็จ แน่นอนว่าเป้าหมายของหลายคนไม่ใช่แค่การ เข้าสู่เส้นทางสายอาชีพเท่านั้น เมื่อเข้าสู่โลกแห่งการ ท�างานจริงๆ แล้ว อนาคตทีค่ าดหวังคงจะเป็นการประสบ ความส�าเร็จในเส้นทางที่ตนเลือก ดังนั้นจึงต้องมีการ เตรียมพร้อมทีน่ อกเหนือจากความสามารถในการท�างาน แต่รวมถึงการเตรียมทัศนคติและจิตใจให้พร้อมด้วย “ในหลายครัง้ ความขยันอย่างเดียวไม่เพียงพอที่ จะท�าให้งานประสบความส�าเร็จ” คือประโยคเด็ดจาก อาร์ท-จิตรภณ บุษราคัม ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันท�างานอยู่ที่ ExxonMobil Limited โดยอาร์ทอธิบายว่าสิ่งส�าคัญที่มากกว่าความ ขยันในการท�างานคือถามตัวเองว่า “เราก�าลังท�างานนี้ เพื่ออะไร?” เพราะชีวิตการท�างานเราต้องเจอกับปัจจัย หลายด้านทั้งงานที่ท�า เจ้านาย เพื่อนร่วมงาน วัฒนธรรม องค์กร หรือแม้แต่โอกาสเติบโตในสายงาน ถ้าเราตอบ โจทย์ นี้ ไ ม่ ไ ด้ ต ่ อ ให้ ข ยั น หรื อ ทุ ่ ม เทแค่ ไ หนก็ ไ ม่ เ กิ ด ประโยชน์ “นิสิตมักจะไม่ค่อยถามค�าถามนี้กับตัวเองใน วั ย เรี ย นเสี ย เท่ า ไรว่ า เราก� า ลั ง เรี ย นสิ่ ง นี้ ไ ปเพื่ อ อะไร ส่วนใหญ่จะคิดว่าขอให้ได้เกรดดีๆ ก็พอ พี่อยากแนะน�า ให้น้องลองเอาวิธีนี้ไปปรับใช้ดูเผื่อมันจะช่วยให้ก้าวผ่าน ไปสู่ชีวิตการท�างานได้ง่ายขึ้น” อาร์ทแนะน�า

นอกจากนัน้ ความส�าเร็จของการเป็นผูใ้ หญ่อาจ ไม่จ�ากัดอยู่แค่ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเท่านั้น แต่รวมถึงความสุขในการท�างานด้วย ดังเช่นที่บิวท์ธัญนันท์ อุดมดีพลังชัย ศิษย์เก่าจากคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี ซึ่งปัจจุบันท�างานที่บริษัทเงินทุน TISCO Financial Group ด้านการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจและ พัฒนาผลิตภัณฑ์ (Business Strategy & Product Development) กล่าวว่าชีวติ การท�างานของเขายังมีชว่ ง เวลาแห่งความสุขแฝงอยู่เพราะเขาสนุกกับการเรียนรู้ที่ จะพัฒนาตัวเองไปข้างหน้าในสายงานทีท่ า� อย่างต่อเนือ่ ง “เราชอบค�าทีผ่ ใู้ หญ่ทา่ นหนึง่ ได้สอนไว้วา่ ถ้าเรา สนุกกับวันหยุดเราจะสุขได้อาทิตย์ละ 2 วัน แต่ถา้ เราสนุก กับการท�างานด้วยเราจะมีความสุขได้ในทุกวัน ทุกอย่าง มันขึน้ อยูก่ บั เรา ขึน้ อยูก่ บั มุมมองความคิดทัศนคติของเรา ที่จะมองให้เห็นความส�าคัญของตัวเอง” บิวท์กล่าวสรุป การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามการเติ บ โต รสชาติชีวิตจากโกโก้หวานปนขมที่ค่อยๆ เพิ่มความเข้ม จนขมเหมือนกาแฟ เป็นเรื่องที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นสิ่งส�าคัญที่สุดคือการเตรียมความพร้อม ค่อยๆ ปรับปรุงสูตรเครือ่ งดืม่ ชีวติ ของตัวเองให้เป็นรสชาติทเี่ รา มีความสุข อิ่มอร่อยได้ในทุกช่วงเวลาของชีวิต แน่นนอนว่า ‘รสชาติที่ใช่’ อาจไม่ได้เกิดจาก การทดลองชงเพียงครัง้ เดียวประสบการณ์จากเรือ่ งต่างๆ ไม่ว่าจากการเรียน การท�ากิจกรรม หรือการท�างาน ล้วนเป็นวัตถุดบิ อันมีคา่ ส�าหรับปรุงแต่งและปรับปรุงสูตร ไปเรือ่ ยๆ จนเป็นเครือ่ งดืม่ ของเราทีเ่ หมาะกับตัวเราทีส่ ดุ โดยไม่จา� เป็นต้องลอกเลียนรสชาติของใคร แค่เป็นรสชาติ ที่ดีและอร่อยที่สุดส�าหรับเราก็พอ ...เพราะเราไม่เหมือน ใครและไม่มีใครเหมือนเช่นกัน

13


Info Graphic

text : ธัญลักษณ์ สุขประกอบ artwork : พรทิวา ไวยครุฑธา

14

CU TODAY


Article text : ภัทรกานต์ จันทะนะ artwork : อิสริยา ธัญญะสุขวณิชย์

พื้นฐานครอบครัว นับเป็นขั้นตอนส�าคัญที่สุดเพราะหาก ได้รับการหมักที่ไม่มีคุณภาพโกโก้เมล็ดน้อยนี้อาจไม่ส่ง กลิ่นหอมสู่คนรอบข้างอย่างที่ควรจะเป็น ลมเย็นพัดเบาๆ ลอดผ่านช่องหน้าต่างเคียงคู่ นอกจากการบ่มเพาะภายในครอบครัวแล้ว แสงแดดอ่อนๆ ยามเช้า หอบกลิ่นไอของโกโก้ร้อนแก้ว ขัน้ ตอนต่อมาคือการน�าเมล็ดมาตากแห้งไว้ประมาณ 1-2 เล็กที่วางอยู่บนโตะกระจกข้างหน้าต่างให้อบอวลไปทั่ว สัปดาห์ เพือ่ ลดระดับความชืน้ จาก 60 เปอร์เซ็นต์ให้เหลือ กลิ่นโกโก้ระคนน�้าตาลและนมสด ท�าให้หวนคิดถึงช่วง เพียง 7 เปอร์เซ็นต์ หลังจากนั้นจึงน�าไปท�าความสะอาด เวลาอันแสนสุขในวัยเด็ก ความทรงจ�าทั้งดีร้ายต่างอะไร คัดคุณภาพ และคั่ว เปรียบเสมือนเด็กที่เมื่อโตขึ้นก็ต้อง กับรสชาติของโกโก้ทแี่ สนขม แต่เมือ่ ได้รบั ความหวานจาก ก้าวเข้าสู่การขัดเกลาทางสังคมจากสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เพือ่ นคูเ่ คียงอย่างน�า้ ตาลและนม ย่อมท�าให้โกโก้มรี สชาติ นอกเหนือจากที่บ้าน ที่น่าหลงใหลไม่น้อย การต้องเผชิญกับโลกกว้างเพียงล�าพัง ไม่วา่ จะ หากสังเกตดูดีๆ แล้ว เส้นทางชีวิตของทุกคนมี เป็นการเข้าโรงเรียน การเข้าสังคม หรือกระทัง่ การเจอกับ ความคล้ายคลึงกับโกโก้อยู่ไม่น้อย เริ่มตั้งแต่การเกิดของ คนแปลกหน้ารอบตัว ทุกสิ่งล้วนส่งผลต่อพฤติกรรม เมล็ดทีใ่ นปีหนึง่ ต้นโกโก้จะออกดอกประมาณ 6,000 ดอก ความคิด และประสบการณ์ของเด็กทั้งสิ้น เมื่อผ่านไป แต่ดอกที่ให้เมล็ดโกโก้กลับมีเพียง 0.33 เปอร์เซ็นต์หรือ ระยะเวลาหนึ่ง เด็กทุกคนจะเริ่มกลมกลืนเข้ากับสภาพ ประมาณ 20 ฝักเท่านั้น เช่นเดียวกับโอกาสการเกิดของ สังคม สิง่ ทีพ่ วกเขาสามารถน�าติดตัวเพือ่ เป็นเกราะคุม้ กัน มนุษย์ที่แม้น�้าอสุจิของเพศชายจะประกอบด้วยอสุจิ ตนเองจากสิ่งยั่วยุต่างๆ ได้คือการเลี้ยงดูจากผู้ปกครอง จ�านวนกว่า 4 - 5 ร้อยล้านตัว บรรดาอสุจิเหล่านี้กลับมี เมื่อแรกเกิดนั่นเอง ทัง้ ทีแ่ ข็งแรงและอ่อนแอ พวกทีแ่ ข็งแรงจะสามารถแหวก หากได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกทางย่อมส่งผลให้ ว่ายเข้าไปยังปีกมดลูกเพื่อผสมพันธุ์กับไข่ และตามปกติ เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพ ส่งกลิ่นหอมโชย อสุ จิ ที่ แข็ ง แรงที่ สุ ด ตั ว เดี ย วเท่ า นั้ น จะพบกั บ ไข่ ก ่ อ น อ่อนๆ ให้คนรอบข้างได้รู้สึกดีเช่นเดียวกับโกโก้ที่ผ่าน อาจกล่าวได้วา่ การได้มาซึง่ เมล็ดโกโก้นนั้ ยากพอๆ กับการ กระบวนการหมักมา ความชื้นที่ระเหยออกจากเมล็ด ก�าเนิดของเด็กคนหนึ่งเลยทีเดียว เปรี ย บได้ กั บการที่ เ ด็ ก คนนั้ น ได้ รั บผลกระทบจากสิ่ ง จากนั้น เมล็ดโกโก้ก็เดินทางจากสวนสู่โรงงาน แวดล้อมที่ตนพบเจอ ท�าให้เกิดการปรับตัวเพื่อเข้ากับ เพื่ อ เข้ ากระบวนการปรับ ปรุงรสชาติ เริ่ม ที่ก ารหมัก สภาพแวดล้อมนั้น ประมาณ 2-7 วันขึน้ อยูก่ บั สายพันธุ์ โดยเป็นการหมักใน นอกจากการเดินทางของโกโก้จะสัมพันธ์กับ ถั ง ที่ ท� าจากไม้ ป ด ด้ ว ยใบตองหรือในปัจจุบัน อาจใช้ การเจริญเติบโตของเด็กคนหนึ่งแล้ว สารประกอบต่างๆ ภาชนะบรรจุซงึ่ ท�าจากวัสดุอนื่ ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการหมัก ที่มีอยู่ในเมล็ดยังสอดคล้องกับฮอร์โมนต่างๆ ภายใน จะส่งผลถึงความหอมและรสชาติของโกโก้ ขั้นตอนดัง ร่างกายมนุษย์ด้วย กล่าวเปรียบได้กบั การบ่มเพาะนิสยั ของเด็กทีแ่ ต่ละคนจะ เริม่ กันด้วยธาตุอาหารทัว่ ไปทีเ่ รารูจ้ กั กันดีอย่าง ได้รบั การอบรมเลีย้ งดูแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมและ แคลเซียม (Calcium) แมกนีเซียม (Magnesium) และ โซเดียม (Sodium) เด็กทุกคนควรได้รับธาตุทั้งสามนี้ใน ปริมาณที่พอเหมาะในแต่ละวัน เพื่อการเจริญเติบโตอัน สมบูรณ์แข็งแรง นัน่ คือแคลเซียมประมาณ 800-1000 มก.

แมกนีเซียม 150-400 มก. และโซเดียม 900-2700 มก. โดยสารอาหารทั้งสามนี้สามารถพบได้ในโกโก้ โกโก้จึง เป็นเครือ่ งดืม่ ทีเ่ หมาะสมกับเด็กวัยเจริญเติบโต ทัง้ ในด้าน รสชาติที่ถูกปากและสารอาหารที่จ�าเป็น ต่อมาซึง่ ถือเป็นหัวใจหลักของโกโก้คอื สารต้าน อนุมูลอิสระอันมีชื่อว่า ‘ฟลาโวนอยด์’ (Flavonoid) สารดังกล่าวพบมากในโกโก้ ผักและผลไม้ เช่น หัวหอม ยอ กระชายด�า ถั่วเหลือง ใบชา มีคุณสมบัติในการหน่วง เหนีย่ วหรือเป็นสารต้านปฏิกริ ยิ าออกซิเดชัน (Oxidation) จึงช่วยหยุดปฏิกริ ยิ าลูกโซ่ของอนุมลู อิสระและยับยัง้ การ แบ่งตัวเพิ่มจ�านวนของเซลล์มะเร็ง ซึ่งเป็นสาเหตุของทั้ง โรคหัวใจและมะเร็ง อีกทั้งยังช่วยให้ระบบการท�างาน ต่างๆ ของร่างกายท�างานดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบ ไหลเวียนโลหิตที่สารฟลาโวนอยด์จะเข้าไปช่วยขยาย เส้นเลือด ลดความดัน ท�าให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น สารต่ อ มาที่ จ ะกล่ า วถึ ง คื อ ‘ทริ ฟ โทฟาน’ (Tryptophan) เป็นกรดอะมิโนทีส่ า� คัญ ท�าหน้าทีค่ วบคุม ฮอร์โมนในร่างกายอย่างฮอร์โมนเซโรโทนิน (Serotonin) ที่เราคุ้นเคยจากซีรีส์ชื่อดัง ‘ฮอร์โมนวัยว้าวุ่น’ ว่าเป็น ฮอร์โมนแห่งความสงบ คล้ายระบบเข็มนาฬกาของสมอง ที่จะควบคุมการนอนหลับ อุณหภูมิของร่างกาย และ ความดันโลหิต หากมีฮอร์โมนนี้มากพอ จะท�าให้เรารู้สึก ผ่อนคลาย สงบ มีความคิดสร้างสรรค์ และตอบสนองต่อ ความเครียดได้ดี ดังนั้นการดื่มโกโก้จึงช่วยให้ร่างกายได้ รับการพักผ่อนและสดชื่น กระปรี้กระเปร่าตลอดวัน สารสุ ด ท้ า ยคื อ โกโก้ มี ส ่ ว นช่ ว ยในการหลั่ ง ‘เอ็นโดรฟน’ (Endorphin) หรือที่รู้จักกันดีว่าเป็นสาร แห่งความสุข ซึ่งท�าให้ร่างกายสามารถยอมรับสิ่งแปลก ปลอมทีเ่ กิดขึน้ ในเซลล์ได้ เช่น เมือ่ เวลาเครียด กล้ามเนือ้ จะเกร็งตัวท�าให้แอนติบอดี้ (Antibody) ไม่สามารถเข้าไป แก้ปัญหาในเซลล์นั้นได้ เอ็นโดรฟนจะเข้าไปท�าให้เซลล์ ผ่อนคลายขึ้นเพื่อให้เม็ดเลือดขาวเข้าไปแก้ปัญหานั้น ถือเป็นประบวนการระงับความเจ็บปวด นอกจากนั้นเอ็นโดรฟนจะไปชะลอการสร้าง ฮอร์โมนแห่งความเครียด เช่น คอร์ตซิ อล (Cortisol) และ อะดรีนาลีน (Adrenalin) ในวัยเด็กฮอร์โมนนี้จึงถือเป็น สิ่งส�าคัญเพราะท�าให้เด็กเติบโตมาพร้อมกับความสุขใน ชีวติ เมือ่ ได้รบั ความสุขมากๆ ก็จะส่งต่อความสุขเหล่านัน้ ของตนให้คนรอบข้างมีความสุขไปด้วยเช่นกัน โกโก้เป็นเครื่องดื่มที่ท�าให้รู้สึกตื่นตัวและผ่อน คลายได้ในเวลาเดียวกัน เช่นเดียวกับความเป็นเด็กที่แม้ จะผ่านไปนานเพียงใด แต่กย็ งั คงมีสสี นั ทีส่ ร้างความสดชืน่ และกระปรี้ ก ระเปร่ า ให้ กั บ ชี วิ ต ของทุ ก คน เมื่ อ ใดที่ อ่อนแอ เหนื่อยล้าจากเรื่องราวต่างๆ ลองมองย้อนกลับ หาความเป็นเด็กที่แฝงอยู่ภายในจิตใจ พร้อมกับดื่มโกโก้ สักแก้ว บางทีปัญหาที่ดูหนักหนาอาจคลายลงโดยง่าย เพียงแค่เราเปดใจใช้ความเป็นเด็กมองทุกสิ่งให้สนุกแล้ว มีความสุขอย่างเต็มที่ เพียงเท่านี้โกโก้แก้วโปรดในมือ คงจะมีประโยชน์มากกว่าเพียงความอร่อยเป็นแน่

ที่มาภาพ: pinchofyum.com // gallery.yopriceville.com // worldmarket.com // freshgrind.biz //

VOLUME 6 ISSUE 3 – SEMESTER 2/2557

15


Alumni text : สิรวิชญ์ วิทย์ปฐมวงศ์ artwork : ธนิชกาญจน์ ภูภัทรกิจ

(เบื้อง) หลังประธานเชียร์ ‘พี่จิ๋ม-ศิวดล ภัทราชัยอนันท์’

หากพู ด ถึ ง งานฟุ ต บอลประเพณี จุ ฬ าฯธรรมศาสตร์ จะเห็นว่าต�าแหน่งส�าคัญที่ขาดไม่ได้ใน งานนี้คือประธานเชียร์ เพราะถือเป็นหัวใจหลักของงาน เลยทีเดียว เมื่อความเป็นประธานเชียร์ได้เสร็จสิ้นลง หลังจากนั้นไม่นานเขาหรือเธอก็จะจบการศึกษาและ เข้าสูช่ วี ติ วัยท�างาน เคยสงสัยกันไหมว่าคนทีผ่ า่ นการเป็น ประธานเชียร์มาแล้ว ชีวติ พวกเขาหลังจากนัน้ เป็นอย่างไร วันนี้เราจะมาสัมภาษณ์อดีตประธานเชียร์รุ่น 66 อย่าง ‘พีจ่ มิ๋ -ศิวดล ภัทราชัยอนันท์’ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา ซึ่งปัจจุบันท�างานเป็นครีเอทีฟอยู่ ช่องจีเอ็มเอ็ม 25 บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่กัน ตอนอยู่มหาวิทยาลัย ทํากิจกรรมอะไรบ้าง? กิจกรรมตอนอยู่มหาวิทยาลัยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนคณะกับส่วนกลาง ในคณะจะท�ากิจกรรมภายใน เป็นพี่เลี้ยง เป็นแกนสัน เป็นอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ ความบันเทิงสนุกสนาน ส่วนของมหาวิทยาลัยเราก็ตั้ง บ้านรับน้องเองชื่อ ‘บ้านนอก’ (หัวเราะ) ตั้งได้ปีเดียวก็ หายไปเพราะไม่มใี ครสานต่อแต่สนุกมาก พอเริม่ ขึน้ ปีสอง เราก็มโี อกาสได้ทา� งานพิธกี ร ตัง้ แต่งานเป็นทางการอย่าง งานศิลปวัฒนธรรมจนงานเฮฮาปาร์ตอี้ ย่างงาน ‘CUMF’ (CU Music Festival) อันนี้คืองานเบื้องหน้า ส่วนงาน เบือ้ งหลังเราเป็นทีมงานฟุตบอลประเพณีฯ อยูฝ่ า่ ยบุคคล ตัง้ แต่ปี 2-4 และช่วยงานประชาสัมพันธ์ดว้ ย ในงานจุฬาฯ วิ ช าการก็ เ คยได้ รั บ เลื อ กให้ เ ป็ น ผู ้ น� า คณบดี จ ากทุ ก มหาวิทยาลัยเข้าชมงาน และที่ภาคภูมิใจที่สุดคือการได้ เป็นประธานเชียร์จุฬาฯ ในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 66 ทําไมถึงมาเปนประธานเชียร์? อันนีค้ อื ความฝันเลยนะ ย้อนกลับไปเฟรชชีไ่ นท์ ตอนปีหนึ่งซึ่งพิธีกรคือพี่ลูกกอล์ฟกับมาดามมด แค่พี่เขา พูดขึ้นมาว่า “สวัสดีค่ะพิธีกรเป็นตุด” ตอนแรกเราก็ข�า แต่พอดูๆ ไป เฮ้ย! นีม่ นั คือชีวติ เรา มันตรงกับเรา และเรา พัฒนาตัวเองให้เป็นแบบนั้นได้ แล้วเราได้ไปดูเชียร์เวียน ตอนงานบอลครั้ ง ที่ 63 ซึ่งเราตราตรึงมากตอนเห็น พี่หอย เภสัชฯ (ประธานเชียรปีนั้น) เพราะเขาเฮฮามาก 16

พูดเก่งมาก ดูมีพลัง พูดอะไรออกมาน่าฟังไปหมด เราก็ คิดว่าตัวเราที่เป็นตุด เป็นหลีดก็ไม่ได้เพราะหน้าตาแย่ ตัวแทนนิสิตเราก็ไม่ได้ดีขนาดนั้น ก็เลยรู้สึกว่าประธาน เชียร์คือค�าตอบสุดท้าย เลยมีความมุ่งมั่นว่าต้องท�ายังไง ถึงจะได้ไปยืนแบบนั้นก็เลยหาค�าตอบมาตลอด ประธานเชียร์ต้องมีพลังในการพูดเพราะเชียร์ จุฬาฯ ร้อนก็ร้อน เหนื่อยก็เหนื่อย ต้องอาศัยพลังของ ประธานเชียร์นี่แหละเป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้คนอยากขึ้น สแตนด์ พี่ ก็ เ ลยฝ ก ฝนตั ว เองมาตลอดตั้ ง แต่ ป ี ส อง ส่วนพวกงานแสดง เต้น โชว์ พี่มีความสามารถไม่สูงเลย มีทีมงานช่วยคิดการแสดง คิดธีม ให้ออกมาในทางที่ถูก ที่ควร ประธานเชียร์นี่เป็นคนเดียวตายนะ เพราะทุกคน คาดหวังว่าเราจะเป็นนางโชว์ ถือว่าประธานเชียร์เป็นบท เรียนครั้งยิ่งใหญ่ และท�าให้พี่มายืนอยู่ตรงนี้ได้ เรียนคณะวิทยาศาสตร์ แต่ทําไมเลือกเข้าสู่วงการ บันเทิง? พีม่ คี วามฝันอยู่ 2 อย่าง คือท�างานวงการบันเทิง กับเป็นอาจารย์ ตอนเลือกคณะเลือกนิเทศศาสตร์เป็น อั น ดั บหนึ่ ง และวิ ท ยาศาสตร์ เ ป็ น อั น ดั บสอง แต่ พี่ ไ ด้ วิทยาศาสตร์ซึ่งพี่ก็พร้อมรับ พอเรียนจบปีสี่ได้มีโอกาส สอนหนังสืออยู่ระยะหนึ่งประมาณเดือนเดียว แล้วทาง เวิร์คพอยท์ต้องการคนจบวิศวะฯ หรือวิทยาศาสตร์ไป ท�างานฟรีแลนซ์ ในรายการวิทยสัประยุทธ์ เลยลองไปคุย

ครั้งหนึ่ง เขาให้เอางานไปลองคิดแล้วมาเสนอ พอเรา เสนอไปสักพักพีเ่ ขาก็โทรมาหาให้ไปคุยงานทีเ่ วิรค์ พอยท์ เราก็ไปโดยทีไ่ ม่คาดคิดว่านีค่ อื การสัมภาษณ์งาน เขาถาม พี่ว่า อยากท�าวงการเบื้องหลังไหม พี่ก็ตอบว่าอยาก ถาม ว่าตัดต่อเป็นไหม ชอบดูทีวี ฟังเพลงหรือเปล่า? พี่ไม่ได้ ชอบไม่ได้เรียนมาด้านนัน้ ก็ตอบตามความจริง แต่สดุ ท้าย เขาก็รับพี่เข้าท�างาน ต้องขอบคุณทางเวิร์คพอยท์ที่เห็น อะไรในตัวเด็กคนนี้ซึ่งอาจจะไม่ได้จบมาโดยตรง แต่อาจ จะเพราะเราพูดเก่ง มีความคิดอะไรบางอย่างที่เขาชอบ ชีวิตการทํางานเปนอย่างไรบ้าง? มันจะมีชว่ งเทิรน์ โปร 4 เดือน ซึง่ พีท่ า� งานโดยที่ ไม่รู้เลยว่าเขาท�าอะไรบ้าง คิดแค่ว่าต้องท�าให้มันออกมา อยู่หน้าจอทีวีให้ได้ 4 เดือนนั้นเป็นช่วงเวลาที่พี่เรียนรู้ ทั้ ง หมด เริ่ ม ต้ น พี่ ต ้ อ งตามดู ทุ ก งานแล้ ว ออกไอเดี ย ฝ่ายครีเอทีฟรายการต้องท�างานร่วมกับทุกฝ่ายเพราะงาน จะกลับมารวมที่เรา อยากได้รายการแบบนี้ต้องฝากฝ่าย ประสานงานหาดาราให้ ฝากฝ่ายอาร์ตท�า พี่ต้องเรียนรู้ ไปเรื่อยๆ ตอนนั้นเราเด็กที่สุดในออฟฟศ เราต้องเรียนรู้ ทุกอย่างโดยการไปขอร้องเขา ไม่ใช่ไปสัง่ เขา ครีเอทีฟเป็น ฝ่ายที่ติสท์นะ ทุกคนมีความเป็นตัวของตัวเองสูง และมี อารมณ์ศิลปน อีกอย่างที่ต้องท�าก็คือหาข้อมูล ผิดถูกเราต้อง รับผิดชอบ ซึ่งในอินเตอร์เน็ตมันไม่พอ ข้อมูลลวงเยอะ

CU TODAY


Alumni text : สิรวิชญ์ วิทย์ปฐมวงศ์ artwork : ธนิชกาญจน์ ภูภัทรกิจ ต้องท�าการรีเช็คข้อมูล ส่วนที่ยากที่สุดคือช่วงหลังการ ถ่ายท�า (Post Production) ต้องตัดต่อรูป ซึ่งพี่ตัดงาน ไม่เป็นเลย สิ่งที่เราท�าได้คือนั่งเรียนรู้ 2 เดือนแรกพี่นั่งดู เขาตัดงานว่าท�ายังไง ดูเครือ่ งมือว่าเขาใช้ยงั ไง แล้วมีเวลา ไหนถามได้ถามให้หมด พีน่ งั่ ห้องตัดทุกคืนยันตีสองตีสาม ยอมท�าทุกอย่างเพือ่ ให้เราท�าเป็น สุดท้ายพีก่ ต็ ดั ได้ เพราะ พี่ซึมซับมาตลอดว่าตัดแล้วอารมณ์ของรายการควรจะ เป็นยังไง ท้ายที่สุดเวลาเราไปเดินห้างเห็นเขาเปดทีวี รายการของเรา แล้วมันรูส้ กึ ฟน เราสามารถมอบความสุข ให้กับคนทางบ้าน เราท�าผลงานเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะ หลังจากท�าไปได้ 3 ปีก็ย้ายมาอยู่แกรมมี่โดยที่ ไม่ได้ตั้งใจเลย เพราะได้รับโอกาสให้มาเป็นพิธีกรช่อง กรีน แชนแนล ตอนไปขอพีท่ เี่ วิรค์ พอยท์เราใจสัน่ มาก ไม่รู้ ว่าจะเหมือนทรยศหรือเปล่า แต่พเี่ ขาก็ให้ทา� ตอนแรกท�า ทั้ง 2 ที่ คือท�าเวิร์คพอยท์แล้วเย็นวันอังคาร พฤหัสบดี มาแกรมมี่ด้วย แล้วพี่ขับรถไม่เป็นเลยต้องบึ่งแท็กซี่ มอเตอร์ไซค์ ในเวลาไพรม์ไทม์มา ท�าได้ 3 เดือนก็รู้สึกว่า ต้องเลือกแล้ว พี่รักเวิร์คพอยท์นะ แต่การจับปลาสองมือ มันไม่ไหว ตอนแรกเลือกไม่ได้ถงึ ขัน้ ต้องไปจับฉลากเลือก หน้าพระพิฆเนศ สุดท้ายก็มาลงเอยที่แกรมมี่

การเรียนได้ปริญญาไม่ใช่ว่าเรียนจบแล้วนะ แค่เป็นการการันตี จากมหาลัยว่าหนูเป็นคนที่พอจะท�างานได้ ที่เหลือมันเป็นเรื่อง ของการเรียนรู้ใหม่หมด อย่าคิดว่าจบปริญญาแล้วไม่ได้เรียนต่อ

และคิดถึงตลอดเวลาท�าอะไร แต่จริงๆ แล้วเรารักเพื่อน พี่ท�าทุกครั้งเพราะพี่เห็นเพื่อนท�า และรักตัวเอง พี่อยาก เป็นประธานเชียร์เพราะพี่อยากท�าทุกอย่างที่มันฟนกับ ตัวเอง แต่พอท�างานจริงๆ แล้วมันมีเงินมาเกี่ยวข้อง เราท�าทุกอย่างลงไปก็เพื่อเงินเดือน แต่คนที่คิดแต่ว่าจะ ท�างานเพื่อเงินเดือน เวลาที่ได้เงินเดือนน้อยหรือไม่มี โบนัสเราจะนอยด์แล้วพังไปเลย ตอนแรกพีก่ ค็ ดิ ว่าท�าเพือ่ เงินแต่ทา� ไปท�ามาแล้วมันรัก มันท�าเพราะพีค่ ดิ ถึงคนดูวา่ เขาน่าจะได้ดูรายการอะไรที่ดีและมีประโยชน์ ส่ ว นความแตกต่ า งกั น คื อ ความขวนขวาย มหาวิทยาลัยขวนขวายน้อยกว่านี้เพราะเราไม่เข้าเรียนก็ มีคนจดให้ ถ่ายเอกสารได้ สอบไม่ผ่านก็แก้ได้ แต่งานที่ ชีวิตมหาลัยกับชีวิตการทํางานแตกต่างกันอย่างไร? มหาวิทยาลัยเราท�าอะไรก็ตามด้วยความรัก ท�าอยู่คือชีวิตจริง เราท�าให้จอทีวีเป็นสีด�าในช่วงรายการ ไม่ต้องมีเงินมาล่อ ท�าเพราะอยากท�ากับเพื่อน เราไม่ได้ ของเราไม่ได้ เพราะมันมีผลต่อเนื่องถึงสปอนเซอร์ ช่อง รักมหาวิทยาลัยนะ แม้มหาวิทยาลัยจะเป็นชือ่ ทีพ่ ี่เคารพ และรายการของเรา ผิดพลาดเขาก็ไล่เราออกได้ มันมีเม็ด เงินมหาศาลมาเกี่ยว ทุกอย่างคือสิ่งที่พลาดไมได้ การท�า ทีวีช่วยให้พี่รู้จักคุณค่าของเวลามากขึ้น เพราะเวลาที่มี จ�ากัดในการท�างานและเวลาทีจ่ า� กัดในการออกอากาศเรา จะใส่ทกุ อย่างทีเ่ รามีได้ยงั ไง การตัดต่อท�าให้รเู้ ลยว่าเวลา 1-2 วินาทีก็มีคุณค่า ไม่ควรปล่อยให้สูญเปล่า อีกเรือ่ งหนึง่ คือมหาลัยสอนให้เราตัง้ ใจท�าให้จบ 4 ปี แต่งานมีเรื่อยๆ มันจะมีจุดมุ่งหมายมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นขัน้ ๆ จนถึงจุดสูงสุดอาจจะเป็นผูบ้ ริหารหรือมีกจิ การ ของตัวเอง สิง่ ทีส่ า� คัญคือเวลาท�างานไม่วา่ เราจะท�าทีไ่ หน ไม่ว่าปริญญาเราจะได้อะไรมา ตรงสายหรือไม่ตรงสาย ทั้งหมดคือไปเริ่มต้นใหม่ในชีวิตการท�างาน การเรียนได้ ปริญญาไม่ใช่วา่ หนูเรียนจบแล้วนะ เป็นแค่การการันตีจาก มหา’ลัยว่าหนูเป็นคนที่พอจะท�างานได้ ที่เหลือเป็นเรื่อง ของการเรียนรู้ใหม่หมด อย่าคิดว่าจบปริญญาแล้วไม่ได้ เรียนต่อนะ เวิร์คพอยท์เป็นโรงเรียนที่ดีมากส�าหรับพี่

คนไม่รู้ไม่มีใครด่าหรอก อยู่ที่ว่าหนูจะหาความรู้ ใส่หัวตัวเองได้ยังไง แล้ว หนูนอบน้อมแค่ไหน

คิดว่าชีวิตในอีก 10 ปข้างหน้าจะเปนอย่างไร? ตอนนี้ช่องจีเอ็มเอ็ม 25 มันเพิ่งเริ่มต้น มีทาง ไปข้างหน้าอีกเยอะมาก ถ้าที่นี่ยังเลี้ยงพี่อยู่ แล้วพี่ยัง แฮปปีก็อาจจะยังอยู่ต่อไปเรื่อยๆ แต่ความฝันคืออยากมี โปรดักชัน่ เฮาส์ (Production House) เป็นของตัวเองท�า รายการที่ให้คนไทยได้รับความรู้และมีความสนุกไปด้วย

อีกอย่างคือตอนนีพ้ มี่ รี นุ่ น้องทีท่ า� งานต้องดูแล เวลาจะพูดอะไรต้องคิดมากขึ้น มันมากกว่าค�าว่ารุ่นพี่ใน มหาวิทยาลัย พีไ่ ด้เรียนรูเ้ ลยว่าการเรียนรูท้ ดี่ ที สี่ ดุ ในชีวติ ไม่ใช่ไปบอกเขาให้ทา� อย่างนีอ้ ย่างนัน้ แต่เป็นการแนะแล้ว ให้เขาไปผจญแล้วแก้ปัญหาด้วยตัวเอง วิธีนี้งานอาจจะ เละนิดหน่อยแต่ก็ท�าให้เขาภูมิใจในตัวเอง พี่อยากให้เขา เป็นอย่างนั้น พี่ก็เคยโกรธเกลียดหัวหน้าตัวเองว่าท�าไม บอกเรานิดเดียวแล้วปล่อยให้ทา� เอง แต่จริงๆ คนไม่รไู้ ม่มี ใครด่าหรอก อยู่ที่ว่าหนูจะหาความรู้ใส่หัวตัวเองได้ยังไง แล้วหนูนอบน้อมแค่ไหน ไม่ใช่กร่างว่าเราจบจากที่นี่มา ใครก็ ส อนเราไม่ ไ ด้ ชี วิ ต จริ ง ค� า ว่ า จุ ฬ าฯ แทบไม่ มี ความหมายเลยนะ อย่าคิดว่ามหาวิทยาลัยตัวเองเป็น อันดับหนึ่งเพราะว่านั่นจะเป็นกะลาครอบหัวหนูตลอด อยากบอกอะไรกับรุ่นน้องที่ยังอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย? ไม่มีใครรู้หรอกว่าอนาคตของเราจะต้องมา ท�างานด้านไหน ดังนั้นขอให้ขวนขวายในคณะที่ตัวเอง เลือกเรียนให้มากที่สุด แต่อย่าลืมที่จะไปหาความรู้ด้าน อื่นๆ ด้วย เพราะเดี๋ยวนี้ทุกอย่างบูรณาการกันหมดแล้ว รู้อย่างเดียวไม่ทันเขาหรอก สองคืออย่ารูแ้ ต่ตา� รา หาโอกาสท�ากิจกรรมบ้าง ใครๆ ก็พูดอย่างนี้ซึ่งตอนเป็นเด็กไม่มีใครรู้หรอกว่าจะมี ประโยชน์ยงั ไง ดูอย่างพีส่ เิ รียนวิทยาศาสตร์มาแต่กม็ าอยู่ ในวงการบันเทิงเพราะความสามารถในการพูดที่ฝกจาก กิจกรรมในมหาวิทยาลัย ในอนาคตพีอ่ าจจะเป็นอาจารย์ ทางด้านวงการทีวีหรือนิเทศศาสตร์ก็ได้ อีกอย่างหนึ่ง เวลาท�ากิจกรรมเราจะได้ท�าความรู้จักกับผู้คน เพราะถ้า เก่งอย่างเดียว แต่คุยกับใครไม่ได้ ไม่มีสังคม หนูอยู่ไม่ได้ สุดท้ายหัดรู้จักควบคุมอารมณ์ ทุกคนมีความ เป็นนางมารร้ายอยู่ในตัวแต่เราต้องเก็บมันให้ได้ ปล่อย ออกมาเป็นบางครั้ง ถ้าเราอยากให้คนเชื่อฟังนะ ด่าเลย นั่นคือนางมารร้ายส�าหรับพี่ จริงๆ ก็คือพระเดชและ พระคุณนั่นแหละ การรู้จักใช้อ�านาจและความโอบอ้อม อารีกับผู้ร่วมงานเป็นเรื่องส�าคัญ

ตั้งแต่ออกจากรั้วมหาวิทยาลัยเข้าสู่ชีวิตการทํางาน ตัวเองมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร? พี่ มี ส ติ ม ากขึ้ น จริ ง ๆ พี่ เ ป็ น คนพู ด ไปเรื่ อ ย อารมณ์เสียหงุดหงิดง่ายมากและสมาธิสั้น พอเราต้อง รับผิดชอบงานมากขึ้นพี่ก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง พี่ฉอด (สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา) สอนพี่ว่าให้มีสติ เพราะ ถ้าสติแตกเราจะท�าอะไรไม่ได้เลย ทุกอย่างพังหมด VOLUME 6 ISSUE 3 – SEMESTER 2/2557

17


AEC

text : นิจวิภา สินธวรัตน์ artwork : ธนิชกาญจน์ ภูภัทรกิจ

ช่วงเวลา 1 ปีทเี่ หลือส�าหรับการเปดประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนถือเป็นความท้าทายของทุกประเทศใน ภูมิภาคทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมวัฒนธรรม AEC ฉบับนี้จะขอกล่าวเน้นด้านสังคมวัฒนธรรมเพราะ เป็นความท้าทายที่ส�าคัญยิ่งในการก้าวผ่านเพื่อสร้าง ความเข้าใจอันจะน�าไปสู่ความร่วมมือด้านอื่นๆ เมื่อเรา ต้องเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคม การรับรูท้ างสังคมวัฒนธรรมโดยเฉพาะในด้าน ประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ การถ่ายทอดของนักประวัติศาสตร์ ช่องทางถ่ายทอด ข้อมูลเหล่านี้มีอยู่หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นบันทึกแบบ โบราณอย่างจารึก พงศาวดาร หรือจดหมายเหตุ และ แบบสมัยใหม่ที่ข้อมูลเหล่านี้ถูกโยกย้ายเข้าสู่แบบเรียน นวนิยาย หรือกระทั่งถูกสร้างเป็นละครรูปแบบต่างๆ1 ปัจจุบันวงการละครเป็นที่จับตาจากผู้ชมเป็น อย่างมาก สังเกตได้จากกระแสทางสังคมอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแสดง บทละคร หรือกระทั่งแนวคิด บางประการที่ ล ะครพยายามสื่ อ ละครจึ ง ไม่ ใช่ เ พี ย ง สื่อมวลชนที่ให้ความบันเทิงหรือช่องทางการผ่อนคลาย และหลีกหนีจากโลกความเป็นจริงอันซับซ้อนเท่านัน้ แต่ ยังเป็นเครื่องมือถ่ายทอดอุดมการณ์บางอย่างแก่สังคม2 การถ่ายทอดชุดความคิดผ่านละครแตกต่างกัน ไปตามยุคสมัยดังเช่นในสมัยรัชกาลที่หก มีบทพระราช นิ พ นธ์ ล ะครปลุ ก ใจ เช่ น บทละครพู ด หั ว ใจนั ก รบ บทละครร้องพระร่วง หรือสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม มีบทละครร้องเรื่องดารณี พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช เลือดสุพรรณ โดยผูป้ ระพันธ์ยคุ นัน้ คือหลวงวิจติ รวาทการ ผู้เป็นฟันเฟองส�าคัญในการปลุกกระแสชาตินิยมผ่าน วรรณกรรม ต่อมาตั้งแต่ปี 2499 ที่มีละครโทรทัศน์ฉาย ก็ มี ก ารน� า วรรณกรรมอิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ ม าดั ด แปลง เป็ น ละครโทรทั ศ น์ ไม่ ว ่ า จะเป็ น สี่ แ ผ่ น ดิ น ของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมท ร่มฉัตรของทมยันตี หรือขุนศึก และบางระจันของไม้เมืองเดิม3 แม้ ว ่ า ในปั จ จุ บั น ละครพู ด และร้ อ งในสมั ย รัชกาลที่หกและสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามลดความ นิยมลง แต่ละครอิงประวัตศิ าสตร์ทฉี่ ายตามโทรทัศน์นนั้ ยั ง ได้ รั บ การผลิ ต ซ�้ า อยู ่ เ สมอ โดยเฉพาะในช่ ว งที่ มี วิกฤตทางการเมือง เกิดความแตกแยกทางความคิดและ ทัศนคติของคนในชาติ การผลิตซ�้า (Repetition) ในช่วง เวลานี้ ไ ม่ เ พี ย งเป็ น การสื่ อ สารอุ ด มการณ์ เ พื่ อ เป็ น มาตรฐานแห่งคุณงามความดีทคี่ นในสังคมควรยึดถือร่วม กัน4เท่านั้น หากยังเป็นการตอกย�้าความคิดความรู้สึกให้ ศรัทธาในความเป็นมาของชาติอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อผดุง

ละครอิงประวัติศาสตร์: ‘ชาตินิยม’ ในความบันเทิง

สถานการณ์ทบี่ บี คัน้ ในสมัยนัน้ ๆ เช่น สมัยก่อนทีม่ กี ารรุก คืบของชาติตะวันตกท�าให้จ�าเป็นต้องสร้างส�านึกความ เป็นชาติขึ้นมา “ไม่ มี ช าติ ไ หนหรอกที่ ไ ม่ เ คยปลุ ก กระแส ชาตินิยม แต่เครื่องมือเหล่านี้มันมีความล้าสมัยเมื่อเวลา ผ่านไป ทีนี้ปัจจุบันก็มีความพยายามที่จะหยิบเครื่องมือ เหล่านี้มาใช้อีก ค�าถามที่เกิดขึ้นในใจเราก็คือเรามอง ค�าว่า ‘ชาติ’ คืออะไร? และชาตินิยมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เกิดขึน้ จากโจทย์อะไร? ท�าไมเราต้องใช้วธิ กี ารเดิมทีใ่ ช้มา ตั้งแต่ 2480” ผศ.อรรถพลกล่าว เขาอธิบายต่อว่าทุกชาติมกี ารท�าละครประเภทนี้ และไม่มีประเทศไหนที่ไม่รักชาติของตน โดยยกตัวอย่าง ภาพยนตร์เรื่อง American Sniper ซึ่งเป็นภาพยนตร์ เชิดชูความเป็นชาติอเมริกันเช่นกัน แต่ข้อแตกต่างอยู่ที่ ศิลปะในการเล่าเรื่องที่ท�าให้ผู้ชมไม่ถูกชักจูงจนเกินไป สิ่งส�าคัญคือผู้บริโภคงานเหล่านี้ต้องรู้เท่าทัน “การผลิตละครอิงประวัตศิ าสตร์ในปัจจุบนั ถือ เป็นการท้าทายความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ท้าทายอคติที่ มีต่อเพื่อนบ้าน และเป็นเรือ่ งปกติทที่ กุ ชาติจะใช้เครือ่ งมือ พวกนี้ในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่คนดู เรามองค�าว่า ‘ชาติ’ คืออะไร? ท�าไม ต้องตระหนักและรู้เท่าทัน ไม่หลงไปกับอุดมคติเหล่านั้น จนกลายเป็นเกลียดชังเพื่อนบ้าน ต้องยอมรับว่างาน ต้องใช้วิธีการเดิมที่ใช้มาตั้งแต่ 2480 พวกนี้ เ ป็ น เหมื อ นดาบสองคมเพราะมี ลั ก ษณะของ การโน้มน้าวสูงซึ่งอาจสร้างส�านึกในการเกลียดชัง ฉะนั้น การน�านวนิยายอิงประวัติศาสตร์มาผลิตซ�้าใน จึงเป็นความรับผิดชอบของทัง้ ผูเ้ สพและผูส้ ร้างเพราะเรา รูปแบบละครโทรทัศน์เพื่อพยายามสื่อความเป็นมาของ ก�าลังอยู่ในยุคที่ต้องรู้จักเพื่อนบ้านมากขึ้น ไม่ควรน�า ชาติในยามวิกฤต ถือเป็นวิธกี ารหนึง่ ในการปลุกจิตส�านึก เครื่องมือเหล่านี้ไปทิ่มแทงผู้อื่น” ผศ.อรรถพลสรุป การผลิตละครอิงประวัตศิ าสตร์ทแี่ ฝงความคิด ความรักชาติและความสามัคคีได้เป็นอย่างดี เนื่องด้วย การถ่ายทอดผ่านละครโทรทัศน์สามารถเข้าถึงผู้ชมได้ ชาตินยิ มคงไม่อาจตัดสินได้วา่ เป็นเรือ่ งผิดหรือถูก หากแต่ ทุกเพศทุกวัย ผูช้ มรับสารง่ายเพราะถ่ายทอดผ่านรูปแบบ เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งที่รัฐน�ามาช่วยแก้ปัญหาในยาม ละคร โอกาสในการรับชมสูงเพราะเสียค่าใช้จ่ายในการ คับขัน ด้วยสามารถเข้าถึงผู้คนจ�านวนมากได้ง่ายเพราะ ผลิตออกมาในรูปแบบของความบันเทิงจึงเป็นทางเลือก เข้าชมต�่าและมีการถ่ายทอดต่อเนื่องสม�่าเสมอ9 ด้วยเหตุนจี้ งึ เกิดกระแสวิพากษ์วจิ ารณ์ถงึ ความ ที่หลายประเทศนิยมเลือกใช้เพื่อปลุกจิตส�านึกรักชาติให้ เหมาะสมในการน�าละครที่มีเนื้อหาการต่อสู้ระหว่าง กับคนในประเทศ สิ่งที่ควรระวังคือไม่ให้ความรักที่มีต่อ กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยากั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นมาสร้ า งและ ชาติแปรรูปเป็นอคติ ดังทีบ่ ลิ คลินตัน อดีตประธานาธิบดี ออกอากาศในยุคนี้ เพราะหวัน่ ว่าเนือ้ หาในละครอาจเป็น สหรัฐคนที่ 42 เคยกล่าวไว้ว่า “ชาตินิยมแบบแข็งข้อก�าลังจะปรากฏขึ้นและ ‘ดาบสองคม’ คมหนึง่ อาจท�าให้เกิดความรักความสามัคคี ในชาติ อี ก คมก็ อ าจส่ ง ผลต่ อ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง แปรรูปความภาคภูมิใจในชาติ เผ่า กลุ่มศาสนา และ ชาติพนั ธุท์ บี่ ริสทุ ธิ์ ให้เป็นอคติเหมือนมะเร็งร้ายทีท่ า� ลาย ประเทศขณะที่จะเกิดการรวมตัวกันเป็นประชาคม ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล อาจารย์ประจ�าภาค รัฐและทอดทิ้งประชาชนของรัฐให้เสพติดอยู่กับยาแก้ วิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ปวดทางการเมือง ด้วยความรุนแรงและการปลุกปัน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ความเห็นว่า ทางการเมือง” ละครเหล่านี้คือเครื่องมือจ�าเป็นของรัฐในการรับมือกับ

เสถียรภาพและความมั่นคงของประเทศไว้ ซึ่งหนึ่งใน อุดมการณ์ทแี่ ฝงอยูใ่ นละครแนวนีก้ ค็ อื อุดมการณ์รกั ชาติ หรือ ‘ชาตินิยม’ บทประพันธ์แนวสร้างชาติที่น�ามาผลิตซ�้าช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาได้แก่ ‘ขุนศึก’ โดยก่อนหน้านี้สร้างเป็น ละครเวที 3 ครั้ง ภาพยนตร์ 2 ครั้ง และละครโทรทัศน์ อีก 5 ครั้ง ล่าสุดในปี 2555 ออกอากาศทางช่องสาม ตรงกับสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มียอดผู้ชมสูงถึง 8.36 ซึ่งสูงเป็นอันดับสามรองจากละครเรื่องแรงเงาและ รักเกิดในตลาดสด5 ต่อมาในปี 2557 ก็มีละครเรื่อง ‘ลูกทาส’ ออกอากาศทางช่องและช่วงรัฐบาลเดียวกัน โดยก่ อ นหน้ า นี้ ถู ก น� า ไปสร้ า งเป็ น ละครเวที 1 ครั้ ง ภาพยนตร์ 2 ครั้ง และละครโทรทัศน์ 5 ครั้ง6 และในปี นี้ มี ก ารออกอากาศละครเรื่ อ ง ‘บางระจัน’ 7 มียอดผู้ชมทั่วประเทศหลังออกอากาศสูง ถึ ง 9.7 8 โดยครั้ ง นี้ อ อกอากาศในช่ ว งรั ฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชา ซึ่งเป็นช่วงที่ทหารมีบทบาทในการ เข้ามาปฏิรูปประเทศหลังท�ารัฐประหารและเป็นยุคที่รัฐ พยายามปรับทัศนคติคนในชาติให้เกิดความสามัคคี

พิชชาพร วิธีเจริญ. กลวิธีการเล่าเรื่องและการสร้างบุคลิกตัวละครสมเด็จพระสุริโยทัยในบันเทิงคดีอิงประวัติศาสตร์ไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. ประกายกาวิล ศรีจินดา. การสื่อสารอุดมการณ์ผ่านการเล่าเรื่องฮีโร่หน้ากากละครโทรทัศน์ไทยยุคหลังการรัฐประหารปี 2549. [บทความออนไลน์].แหล่งที่มา: http://www.teacher.ssru.ac.th [8 กุมภาพันธ์ 2558]. 3 เพาวิภา ภมรสถิตย์. ความสัมพันธ์ระหว่างละครโทรทัศน์กับสังคมไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528. 5 AYaki.เผยตัวเลขเรตติ้งละครช่อง3 ครึ่ง ปีหลัง 2555?!. 2556. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://entertain.teenee.com. [8 กุมภาพันธ์ 2558]. 6 ลูกทาส. [ออนไลน์]. 2558. แหล่งที่มา: http://th.wikipedia.org [5 กุมภาพันธ์ 2558]. 7 บางระจันคือตัวอย่างว่าสื่อชาตินิยมใช้ไม่ได้เสมอไป. [ข่าวออนไลน์]. 2558. แหล่งที่มา: http://news.voicetv.co.th [5 กุมภาพันธ์ 2558]. 8 เรตติ้งละครโทรทัศน์ต้อง IG นี้. [ออนไลน์]. 2558. แหล่งที่มา: http://ink361.com [15 กุมภาพันธ์ 2558]. 1

2,4,9

18

CU TODAY


Around text : วาศินี วรรณวาทกุล artwork : ลลิตา แสงโชติชัย

Finest Happiness

สุขงายๆ ที่อุทยานเบญจสิริ

สายตาจดจ้ อ งไปที่ ป ้ า ยโฆษณาบนสถานี รถไฟฟ้า ‘กรุงเทพ ชีวิตดีๆ ที่ลงตัว’ ค�ากล่าวนี้จริงหรือ? ชีวิตชาวเมืองช่างวุ่นวายนัก เพราะต้องด�าเนินชีวิตอย่าง เร่งรีบและแข่งกับเวลาเสมอ เพียงเราลดความเร็วของ ฝีเท้าคนอืน่ ก็แซงหน้าไปไกล เราวิง่ มานานจนร่างกายและ จิตใจอ่อนล้าส่งเสียงเรียกหาที่พักพิง แต่ในเมืองหลวงที่ เต็มไปด้วยตึกสูงและความเจริญทางวัตถุ จะมีจริงหรือ ที่พักใจที่สร้างความสงบสุขให้เรา ‘อุทยานเบญจสิริ’ ป่าเล็กกลางเมืองใหญ่ซึ่ง กว่า 70 เปอร์เซ็นต์เป็นพื้นที่สีเขียวด้วยต้นไม้สูงใหญ่ แผ่กิ่งก้านเป็นร่มเงาบังแดดได้ดี แหงนหน้ามองท้องฟ้า ผ่านไอแดดร�าไรเห็นท้องฟ้าสีครามเปดโล่ง ตรงกลาง อุทยานเป็นสระน�า้ ล้อมรอบด้วยผืนหญ้าเขียวขจี นกน้อย โบยบินไปมาส่งเสียงอันไพเราะตามสายลมทั้งยังเพิ่ม ความสุนทรียด้วยชิ้นงานประติมากรรมทางปรัชญาทั้ง 18 ชิ้นที่ตกแต่งอยู่รอบอุทยาน ไม่ว่าจะเป็น ‘สัญลักษณ์ แห่งเสรีภาพ’ ประติมากรรมที่แสดงออกถึงความอิสระ เสรีผา่ นท่าทางนกพิราบ หรือประติมากรรมเด็กน้อยขีค่ อ มารดาที่ชื่อว่า ‘วันเด็ก’ ประติมากรรมเหล่านี้ล้วนถูก

“Bangkok is good life?” I’m not sure since I feel I have to run everyday, everyhour, and even everyminute. When I slow down my footsteps, others go far from me. I’m very tired and need to rest. But in the capital city with a lot of skyscrapers, are there any real places for rest and happiness? Benjasiri Park, a small timberland in a big city, could be the best answer. 70 percent of it is green zone covered with big shade trees. In the middle of the park is a pond surrounded by green field where you can lay down, close สร้างสรรค์ออกมาอย่างมีชวี ติ ชีวา ไม่วา่ จะเด็กหรือผูใ้ หญ่ your eyes, and listen to little birds’ songs. In เพียงได้มองจิตใจที่ว้าวุ่นก็สงบลง สัมผัสได้ถึงความงาม addition, boost up your artistic feeling with 18 statues around the park. These statues are ของสิ่งรอบตัว ความสุขสามารถก่อก�าเนิดขึ้นไม่ยาก ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่สร้างความสุขทางใจ creatively made. They can enhance aesthetics อุทยานเบญจสิรยิ งั เป็นสถานทีส่ า� หรับการออกก�าลังสร้าง to us and fulfill our hearts with happiness. Benjasiri Park is not only a place for เสริมสุขภาพกายส�าหรับทุกเพศทุกวัยอีกด้วย ภายในมี เครือ่ งออกก�าลังกายให้ใช้บริการเหมือนฟตเนสท่ามกลาง creating happiness but also the place for ธรรมชาติ พรัง่ พร้อมด้วยสนามเทนนิส สนามบาสเกตบอล exercising. There is exercise equipment such as ลานสเก็ตบอร์ด สระว่ายน�้า และสนามเด็กเล่นที่ซึ่งเด็ก stationary bike—Fitness in the woods! There also ตั ว น้ อ ยมี ค วามสุ ข ทุ ก ครั้ ง เมื่ อ ชิ ง ช้ า ถู ก ไกวขึ้ น สู ง are tennis courts, basketball court, skateboard space, swimming pool, and playground where จินตนาการว่าชิงช้าจะไปไกลถึงพระจันทร์ ชีวิตเติบโตสู่วัยผู้ใหญ่ ความสุขแปรเปลี่ยน children will be very happy when they swing เป็นการได้ใช้ชีวิตช้าๆ ลิ้มรสการพักผ่อนในทุกวินาที and imagine that they can fly to the moon. When the young grow up, they will ได้ใช้เวลาปกนิกบนสนามหญ้ากับครอบครัวเอนหลังนอน อ่านหนังสือใต้รม่ ไม้พร้อมฟังเพลงด้วยหูฟงั คนละข้างกับ enjoy slow life and spend time with the family คนรู้ใจ นอกจากนี้ส�าหรับคนที่รักการถ่ายภาพ ที่นี่ก็เป็น and the one they love. Laying down on the field อีกแห่งหนึง่ ทีม่ บี รรยากาศสวยงามเหมาะส�าหรับการเก็บ and listening to music with girlfriend are such good moments. Furthermore, Benjasiri Park is ภาพความทรงจ�าอย่างยิ่ง การตอบสนองความต้องการทั้งด้านร่างกาย also a good place for taking photos in relaxing และจิตใจอันครบถ้วนนี้ช่วยสร้างความสงบให้จิตใจ และ mood. This place will satisfy you, makes you ท�าให้เราได้กลับมาส�ารวจหัวใจตัวเองอีกครั้ง นี่เองเป็น understand yourself and calm down your heart. บ่อเกิดแห่งความสุขที่เราตามหาในทุกช่วงชีวิตซึ่งไม่ได้ This is the origin of finest happiness—happiness เกิดจากการครอบครองวัตถุใดใด ณ ป่าเล็กกลางเมือง without obsessing any stuff, at the small woods in a big city named ‘Benjasiri Park’. ใหญ่นามว่า ‘อุทยานเบญจสิริ’ วันหยุดสุดสัปดาห์นี้ ขอเชิญผู้อ่านทุกท่านมาสุขสุดๆ ที่ป่าเล็กกลางเมืองใหญ่ เข้าถึงง่ายๆ ด้วยรถไฟฟ้า บีทีเอสทางออกที่หก สถานีพร้อมพงษ์ โดยอุทยานเบญจสิริอยู่ติดกับห้างสรรพสินค้าเอ็มโพเรียม (Emporium) หากน�ารถยนต์ส่วนตัวมา สามารถจอดได้ที่ด้านหลังอุทยานเฉพาะเวลา 05.00-12.00 น. เท่านั้น อุทยานเบญจสิริ เปดให้บริการตั้งแต่ 05.00-21.00 น. On this weekend, CU Around recommends you to spend time at Benjasiri Park, open daily 5.00 a.m.-9.00 p.m. Easily go by BTS Prompong Station, exit no.6. If you have a private car, you can park at the back of the park only at 5.00 a.m.-12.00 a.m.

VOLUME 6 ISSUE 3 – SEMESTER 2/2557

19


Vox Pop text : วรเชษฐ แซ่เจีย artwork : ชารี ฮํ่ารัตนาพร

เขาว่ากันว่า “ความฝันนั้นแสนหอมหวาน”... VoxPop ฉบับนี้เลยอยากจะเสาะหาความฝันที่น่าสนใจของหนุ่มสาวนักล่าฝันแห่งดินแดนจามจุรี ด้วยค�าถามที่ว่า...

ถ้าคุณนั่งไทม์แมชชีนไปยัง 10 ปีข้างหน้าแล้วพบกับตัวคุณเอง คุณคิด ว่า ณ ตอนนั้นคุณก�าลังท�าอะไรอยู่?

ก้อย สัตวะ #1 อยู่ในโรงพยาบาลสัตว์อาจจะเป็น แถบชนบท เพื่อรักษาสัตว์เล็ก เช่น สุนัขและแมว

จูน ครุ #2 สอนหนังสือตามถิ่นทุรกันดาร เพราะอยากให้เด็กๆ ในท้องที่นั้น มีโอกาสทางการศึกษาบ้าง

โม วิทยา #3 ก�าลังใช้ความรู้ของตัวเองเพื่อประดิษฐ์ สิ่งของที่เกิดประโยชน์ต่อโลก ท�าให้ ชาวโลกมีชีวิตสะดวกสบายมากขึ้น

ดรีม อักษร #1 ท�างานในบริษัท พูดได้ 7 ภาษาเป็นอย่างต�่า และสามารถท�าได้สารพัดในบริษัทนั้น

ตีโต้ นิเทศ #2 เป็นผู้ประกาศข่าวหรือเป็นนักข่าว ภาคสนาม ก�าลังท�างานข่าวการเมือง เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น

กันย์ วิศวะ #4 กอล์ฟ วิทยา #2 ท�างานวิจัยและเขียนนิยายไปด้วยเป็น งานอดิเรก และมั่นใจว่านิยายจะไม่ โดนตัดจบแน่นอน

เรน อักษร #3 ท�างานประจ�าอะไรก็ได้ที่มีเวลาว่าง เช่น บรรณารักษ์ และใช้เวลาว่างนั้น มาเขียนหนังสือ

ก�าลังท�างานบ้าน และเลี้ยงลูกชาย อายุ 3 ขวบ

ไปรท์ จิตวิทยา #4

นะโม ครุ #4

นัง่ ชิลๆ อยูท่ บี่ า้ นมองออกนอก หน้าต่างไปก็จะเห็นวิวสวยๆ

แต่งงานกับผู้ชายดีๆ สักคน และเราทั้งคู่ก็จะเป็นคู่ชีวิตที่ โชคดีที่สุดในโลก

นัท อักษร #1

เฟร์ส ครุ #1

วี อักษร #2

ก�าลังท�าสิ่งที่ส�าคัญนั่นคือ ‘นอน’ เพราะการนอนเป็น เรื่องส�าคัญของชีวิต

ไปเที่ยวเนเธอร์แลนด์ เพื่อไป กินอาหารแปลกๆ ที่นั่น

เป็นแม่บ้านท�าอาหารคลีนฟู้ด ให้ลูกกิน เพราะอยากให้ลูก มีร่างกายที่แข็งแรง

คงจะเห็นแล้วว่าแต่ละคนต่างมีความฝันทีห่ ลากหลาย บ้างตรงกับสายทีเ่ รียน บ้างก็ไม่ บ้างหอมหวาน บ้างเพ้อฝัน อย่างไรก็ดคี วามฝันถือเป็นสิง่ ผลักดันทีท่ า� ให้เรามีชวี ติ อย่างมีสีสันและเปียมไปด้วยความสุข วันนี้ VoxPop ขอปดท้ายด้วยข้อคิดดีๆ จากวอลท์ ดิสนีย์ผู้โด่งดังที่ว่า “All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.” หวังว่าทุกคนจะสร้างความกล้าและท�าความฝันที่มีให้เป็นจริงในเร็ววันนะ :) 20

CU TODAY


Tips text : ธัญลักษณ์ สุขประกอบ artwork : ธัญลักษณ์ สุขประกอบ

‘ช็อกโกแลต’ ของโปรดของหนุ่มสาวหลายคนที่ไม่ว่าใครก็คงจะปฏิเสธไม่ได้กับรสชาติหวานละมุนนุ่มลิ้น ของมัน ซึง่ เจ้าช็อกโกแลตก็ขนึ้ ชือ่ ว่าเป็นหนึง่ ในของหวานทีม่ ปี ริมาณน�า้ ตาลและไขมันสูงพอสมควร ขืนกินมากๆ อาจ ท�าให้ระดับน�้าตาลในเลือดสูงและเป็นโรคอ้วนได้เลยนะ แต่ใช่วา่ ชีวติ เราจะไม่มที างเลือกกันสักหน่อย ถ้าอยากจะกินช็อกโกแลตจริงๆ ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล อาจารย์ ประจ�าภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แนะน�าให้เปลี่ยนมากิน ‘ดาร์กช็อกโกแลต’ แทน เพราะมีปริมาณน�า้ ตาลและไขมันน้อยเมือ่ เทียบกับช็อกโกแลตแบบอืน่ ๆ แถมเจ้าดาร์กช็อกโกแลตยังมีประโยชน์ เพราะมีสารต้านอนุมูลอิสระชื่อว่า ‘ฟลาโวนอยด์’ (Flavonoid) ที่ช่วยป้องกันเส้นเลือดตีบด้วย กระนั้นรสชาติของดาร์กช็อกโกแลตที่ขมกว่าช็อกโกแลตนมอาจท�าให้กินยากไปสักหน่อย วันนี้เลยมีเมนู ง่ายๆ ที่เอาเจ้าดาร์กช็อกโกแลตมาท�าให้กินง่ายขึ้น นั่นก็คือช็อกโกแลต เบอร์รี่ พาเฟ่ต์ (Chocolate Berry Parfaits) ที่ผู้เขียนท�ากินเองอยู่บ่อยๆ นอกจากได้ประโยชน์จากช็อกโกแลตแล้วยังได้จากผลไม้อีกด้วย เรามาเริ่มกันเลย

สวนผสม

ำ ท ร า ก น ขั้นตอ 1

หั่นผลไม้และช็อกโกแลตแท่งแรกให้เป็นชิ้น เล็กๆ ขนาดพอค�า แล้วพักไว้

ดารกช็อกโกแลต 2 แทง

2

ตุ๋นช็อกโกแลตอีกแท่งโดยการสับช็อกโกแลต เป็นชิ้นเล็กๆ ใส่ชามใบแรก จากนั้นน�าน�้าร้อนใส่ชามอีก ใบที่มีขนาดใหญ่กว่า แล้วน�าชามใบแรกวางบนชามใบที่ สอง ค่อยๆ คนให้ช็อกโกแลตละลายเป็นเนื้อเดียวกัน

คอรนเฟลก 1 ถวย โยเกิรต  ไขมันตํา่ 1 ถวย

ผลไมตระกูลเบอรรี่ (สตรอเบอรรี่ บลูเบอรรี่)

จากนัน้ เทโยเกิรต์ ไขมันต�า่ ใส่ลงไปเป็นชัน้ ทีส่ อง โรยด้วยช็อกโกแลตชิน้ เล็กๆ เป็นชัน้ ทีส่ าม พาเฟ่ตข์ องเรา เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วล่ะ

5

น�าผลไม้มาผสมกับน�้าผึ้งเล็กน้อย ค่อยๆ คลุก เบาๆ จนน�้าผึ้งติดทั่วทุกชิ้น เราก็จะได้ผลไม้ที่มีรสชาติ หวานอมเปรี้ยว แล้วตักใส่ลงไปเป็นชั้นที่สี่

6

ท�าซ�า้ ไปเรือ่ ยๆ พอถึงชัน้ สุดท้าย อาจจะตกแต่ง ด้วยช็อกโกแลตหรืออะไรก็ได้ตามใจชอบเลย

ชอน แกว มีด

เทคอร์นเฟลกลงในช็อกโกแลตทีล่ ะลายไว้คลุก เคล้าให้เข้ากัน แล้วตักใส่แก้วให้สูงประมาณ 1 นิ้ว

4

นํ้าผึ้ง

ุอปกรณ

3

ชามเล็กและ ชามใหญ 1 ใบ

แค่ นี้ ก็ จ ะได้ ข นมที่ มี ส ่ ว นผสมจากดาร์ ก ช็อกโกแลตทีส่ ดุ แสนจะทานง่าย แถมยังหน้าตาน่ากินอีก ด้วย จะท�ากินเองหรือท�าให้เพื่อนก็ยังได้ CU Tips ฉบับ หน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันนะ ส�าหรับวันนี้ ขอลาไปกินช็อกโกแลต เบอร์รี่ พาเฟ่ต์ก่อน บายบาย

ที่มาภาพ: i.guim.co.uk// /img.21food.com// shopbegin.com// yenchuenjai.com// granini.com// img.online-station.net// oa.co.th// weloveshopping.com// ikea.com// taradplaza.com

VOLUME 6 ISSUE 3 – SEMESTER 2/2557

21


Horoscopes text : หงส์ลดา เห้งสีปอง artwork : ชารี ฮํ่ารัตนาพร

ผู้อ่านทุกคนคงมีเมนูขนมหรือเครื่องดื่มสุดโปรดที่สั่งมากินเป็นประจ�า ในจ�านวนนั้นคิดว่าคงมีเมนูที่มีส่วนผสมของช็อกโกแลตซึ่งวัยรุ่นอย่างเราชื่นชอบอยู่ด้วย CU Horoscope ฉบับนี้จะมาท�านายบุคลิกวัยเด็กและลักษณะนิสัยเมื่อโตขึ้นของคุณจากเมนูช็อกโกแลตยอดนิยม เพราะแม้จะท�ามาจากช็อกโกแลตเหมือนกันแต่เมื่อมันถูกปรุง เป็นหลากหลายเมนูก็สามารถบอกความเป็นตัวคุณที่แตกต่างได้ จะมีเมนูอะไรบ้างไปดูกันเลย

ไอศกรีมรสช็อกโกแลต

บราวนี่

ผู้ที่ชอบรับประทานไอศกรีมรสช็อกโกแลตมักมีวัยเด็กที่โลดโผนและเป็นเด็กแสบ สร้างวีรกรรมไว้มากมาย เมื่อโตขึ้นจึงเป็นคนเบื่อง่าย เปดเผย ชอบเป็นศูนย์กลาง ความสนใจ และคล้อยตามกระแสต่างๆ ได้ง่าย

คุณมีวัยเด็กที่สดใส ผู้คนรอบข้างให้ความสนใจคุณ ท�าให้คุณติดนิสัยเอาแต่ใจตัวเอง โตขึ้นมาเลยเป็นคนชอบความท้าทาย ชอบเอาชนะ ใจร้อน แต่ก็เป็นคนซื่อสัตย์และ มักมีมุกตลกมาให้เพื่อนในกลุ่มเสมอ

โกโก้ร้อน

คุกกี้ช็อกโกแลต

ผู้ที่ชอบดื่มโกโก้ร้อนเป็นเด็กมีระเบียบ ว่านอนสอนง่าย เมื่อโตขึ้นจึงมีบุคลิกค่อนข้าง คุณชอบความหรูหรา รักสบาย เป็นตัวของตัวเอง ไม่ชอบให้คนอืน่ มาวุน่ วาย แต่กม็ นี า�้ ใจ สุขุม จริงจัง มีความคิดหัวโบราณนิดหน่อย อีกทั้งดูเป็นผู้ใหญ่ อบอุ่น และเป็นที่ปรึกษา ชอบช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน คุณมีชีวิตวัยเด็กที่เพียบพร้อมและเป็น ที่ดีท�าให้มีคนน�าปัญหามาให้รับฟังเสมอ เด็กฉลาดมักได้รับการคัดเลือกให้ไปแข่งขันอยู่เสมอ

เค้กช็อกโกแลต

ช็อกโกแลตเย็น

ชีวิตวัยเด็กของคุณราบเรียบมาก ตอนเป็นเด็กคุณเป็นคนที่หวงของเล่นมากแบบ ผู้ที่ชื่นชอบช็อกโกแลตเย็นเป็นคนมีเสน่ห์น่าค้นหา ฉลาดเงียบ และรักสงบ แต่ก็ไม่ “ของข้าใครอย่าแตะ” เลยทีเดียว แต่คุณโตเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารัก เห็นอกเห็นใจผู้อื่น รู้จัก ยอมคน รักพวกพ้อง วัยเด็กของคนที่ชอบเครื่องดื่มชนิดนี้เป็นเด็กที่มีความเป็นผู้น�า ปรับตัว โรแมนติก และมีความเข้มแข็งซ่อนอยู่ภายใต้ใบหน้าสดใสน่ารักของคุณ ชอบท�าอะไรใหม่ๆ หรือเป็นหัวหน้าแกงกลั่นแกล้งคนอื่น

เป็นยังไงกันบ้าง คิดว่าเมนูโปรดสะท้อนความเป็นตัวคุณได้ตรงแค่ไหน? ส�าหรับคุณผู้อ่านที่เป็นคนรักช็อกโกแลตก็อย่าแปลกใจไป หากอ่านๆ ไปแล้วดูจะตรงกับเรา เสียทุกข้อ เพราะคนเรามีนิสัยต่างๆ ปะปนกันอยู่ในตัวเหมือนขนมซึ่งถูก ‘ปรุง’ ด้วยส่วนผสมที่หลากหลาย 22

CU TODAY


Game

text : เบญจม์ภัทร์ เครือคุณาลัย artwork : อภิชชญา โตวิวิชญ์

Coffee จาอยูไหนเอย? กติกา: ตามหาชื่อเมนูกาแฟจากตารางด้านล่าง แล้ววงกลมล้อมรอบ พร้อมทั้งนับจ�านวนชื่อเมนู ‘COCOA’ ว่ามีทั้งหมดกี่ค�า?

C I H O O F T E L O A M T E T A E S M F

C E A S R C A M M F E R L C M E P R C O

C A P P U C C I N O

D O I E L I O R E C

Privilage

O O E R P A O C S A

F C C I E N A A C P

F O I O M O C H A I

E C P P A N E O O C

E S P R E S S O H M

 Menu  COCOA (.....) MOCHA CARAMEL HOT LATTE ICED COFFEE CAPPUCCINO AMERICANO ESPRESSO

สิทธิพิเศษส�าหรับนิสิตจุฬาฯ เพียงแสดงบัตรนิสิตกับร้านค้าที่ร่วมรายการ รับส่วนลดตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่างทันที!

Snooze Cafe

Unna cake

WSoptics

สวนลด 15% เมื่อกิน ครบ 250 บาท

สวนลด 10 บาท เมื่อซื้อเคก 3 ชิ้น มูลคา 120 บาท

สวนลด On Top 15% เมื่อซื้อแวนตาราคาโปรโมชั่น

Pick me

micci smoothie cafe

ฟรี! ไอศกรีมขนาด Mini Size 1 ลูก เมื่อซื้อไอศกรีมขนาดปกติ 2 ลูก

สวนลด 10 บาท เมื่อซื้อเครื่องดื่ม ขนาดใหญ มูลคา 55 บาทขึ้นไป

VOLUME 6 ISSUE 3 – SEMESTER 2/2557

bobbi brown

ฟรี! กิจกรรม ‘Bye Bye Dark Circle’ สาขา Siam Discovery และ Siam Center (กรุณาโทรนัดลวงหนาอยางนอย 2 วัน)

23


The stories in this issue compare the journey of life as a cup of cocoa and coffee.  We use â&#x20AC;&#x2DC;cocoaâ&#x20AC;&#x2122; as representative of the sweet taste of being youth in contrast to  the bitterness of life that increase while people are growing up and start drinking coffee.

CU TODAY Vol. 6 Issue 3  

CU TODAY : Magazine for Chulalongkorn university students

Advertisement