Page 1

FREE!

ล้างภาพ ‘รับปริญญา’

บั ว ลอยเก่ า ในถ้ ว ยใหม่

OCT 2016

ให้ โ รคติ ด ต่ อ ต่ อ เราไม่ ต ิ ด

เปิดให้ชม ห้องเชียร์


ED ITO Rʼ ST

Enjoy the Issue! อลิษา ลิม้ ไพบูลย บรรณาธิการ ที่ปรึกษา: อาจารยรศนาภรณ วีรวรรณ บรรณาธิการบริหาร: พรรณภัค ปุนณศิริ บรรณาธิการ: อลิษา ลิ้มไพบูลย กองบรรณาธิการ: เจษฎากร บุญครองธรรม / สายธาร ชัยพรแกว / ชนิกานต พันธชนะ / ฐิตา เดนศิริอักษร / อรชพร จิตเพชรสกุล / ศิริดา พานิชย / ภัทรกานต จันทะนะ / ณิชา เวชพานิช / เมธาวี เทวรังษี / ฐานิดา อัศดรบริการ / นฤมล ชูจันทร / บรรพต สุวัฒนรณกร พิสูจนอักษร: พลรวี ประเสริฐสม / วรเชษฐ แซเจีย ฝายศิลป: นุชชา ประพิณ / อรสิณี เอี่ยมสุวรรณสุข / กมลทิพย พิทยาโรจนกุล / ชนิตา วรรณพัฒน / วณิชา อาแพงพันธ ชางภาพ: พิชชา ฤกษอราม / ศิรวิทย เผาพัฒนา / จิรัชยา วงศอินทร / จิรวัฒน พิมา ประชาสัมพันธ: สิทธิชัย แซเจี่ย / ชัยธวัช ปญจคุณาภรณ / ชญานิศ ถาวรานนท หาทุน: วรรณวนัช วรรณบวร / อัญชิสา ผดุงวิทยวัฒนา ขอขอบคุณ: รองศาสตราจารย ดร.บัญชา ชลาภิรมย / คุณสุปรีดา ลอตระกูล / คุณอุบล ศาธิตะกร จั ด ทำโดย: ฝ า ยสาราณี ย กร องค ก ารบริ ห ารสโมสรนิ ส ิ ต จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ชั ้ น 2 อาคารจุ ล จั ก รพงษ จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ถนนพญาไท แขวงวั ง ใหม เขตปทุ ม วั น กรุ ง เทพฯ 10330 ติ ด ต อ ลงโฆษณาได ท ี ่ chumagazine@gmail.com

3

K

ในทางกลั บ กั น เราว า เวลาเป น ตั ว ละครที ่ สะทอนความจริงออกมาอยางสมจริงจนนา เจ็บใจ ยิ่งลองดูตัวอยางจากหลายประเด็นเกาๆ ในมหาวิทยาลัยแกๆ แหงนี้ ก็ยิ่งชวนใหรูสึก เหมือนวาเวลากำลังหายใจรดตนคอพวกเราอยู เวลาไมคอยใคร สิง่ เดียวทีเ่ ราทำไดกค็ อื การปรับตัวไปตามเวลา ทัง้ จุฬาฯ อาจารย และ นิสติ ทุกคน รวมไปถึง CHU! เองก็ดว ย (ถา อยากรูว า เราปรับตัวกันยังไง ลองเขาไปดูไดท่ี chu.in.th) มารวมเปดอานนิตยสารเลมนี้ แลวชืน่ ชม ผลผลิตของเวลาดวยกันเถอะ

AL

เมือ่ เร็วๆ นี้ เพิง่ มีหนังเรือ่ ง Alice: Through the Looking Glass ที่พาอลิซแหงแดน มหัศจรรยไปเผชิญหนากับศัตรูที่รายกาจที่สุด ของเธอ… ‘เวลา’ เวลาในเรื่องของอลิซเปนคุณชายเรื่องมาก ขีบ้ น หัวดือ้ ทีส่ ดุ ในโลก แถมยังอีโกสงู ทะลุดาดฟา เขาไมออนขอและไมยอมตอรองถาเกิดมีอะไร มาขัดขวางการกาวเดินของเขา เวลาก็จะแสดง ใหเห็นวาหายนะหนาตาเปนยังไง เวลาเปนหนึ่งในตัวละครที่เราชอบที่สุดใน แดนมหัศจรรยทั้งเวอรชันหนังสือและหนัง เพราะเขาไมไดเปนแคความเพอฝนของนักเขียน


CONTENTS VOX POP

1

HEALTH ME PLEASE

5

INSIGHT

7

COVER STORY

11

EAT WITH CHU

21

จบแลวไปไหน

ใหโรคติดตอ ตอเราไมติด ลางภาพ ‘รับปริญญา’

ใหชมหองเชียร

บัวลอยเกาในถวยใหม BONUS TRACK

23

CU TODAY

25

ถึง...ขยะเพื่อนรัก

สิทธิพิเศษสำหรับนิสิตจุฬาฯ ทุกคน

4


5


พี่ไวท - สุวิชชา อภิชาติรังสรรค

คณะอักษรศาสตร คณะอักษรศาสตร ภาควิชาภูภาควิ มิศาสตร ชาภูมิศาสตร

/ / ่งไดรับพระราชทาน พี่เพิ่งไดพีร่เับพิพระราชทาน อานัดนลทมหิ ดล แผนกอั กษรศาสตร ทุนอานัทุนนทมหิ แผนกอั กษรศาสตร 2559 ใหอเรีดยานต ประจำปประจำป 2559 ให เรียนต น อดาน ภูมเิศศรษฐกิ าสตรเศรษฐกิ งปริญญาเอก ภูมิศาสตร จ จนถึงจปริจนถึ ญญาเอก มันนาสนใจและใช พัฒนาประเทศได พี่วามันพีน่วาาสนใจและใช พัฒนาประเทศได เปนจุดประสงค หลักนของทุ ซึ่งเปนจุซึด่งประสงค หลักของทุ ฯ นฯ และในไทยยั คนศึ่อกงนี ษาเรื งนี้นอยมาก และในไทยยั งมีคนศึงกมีษาเรื ้นอ่อยมาก ี่เลยใชgap เวลาyear gapคyear ตอนนี้พตอนนี ี่เลยใช้พเวลา นหา คนหา วยวิจัยและเตรี ตัวเองเปตัวนเองเป ผูชวยวินจผูัยชและเตรี ยม ยม อมกอยนไปเรี ความพรความพร อมกอนไปเรี นตอปยหนต นาอครัปหบนาครับ 6

คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาธรณีวิทยา

พี่ไมค พี- ่ไพสพล มค - พสพล เจริญพร เจริญพร

พี่เกรซ - อิสราภรณ เศรษฐธนันท

คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาธรณีวิทยา

พี่เกรซ - อิสราภรณ เศรษฐธนันท

อดาพนธรณี เรียนตอเรีดยานต นธรณี ิบัติภัยพคิบะัติภัยคะ ้งแตมัธยมปลาย สนใจเรืสนใจเรื ่องนี้มาตั่องนี ้งแต้มมาตััธยมปลาย วาเปนสาขาในธรณี เพราะคิเพราะคิ ดวาเปนดสาขาในธรณี วิทยา วิทยา ที่ชอวคน ยเหลืถาอในอนาคตทำนาย คน ถาในอนาคตทำนาย ที่ชวยเหลื นดินหไหวได หรือทำระบบเตื แผนดินแผ ไหวได รือทำระบบเตื อนภัย อนภัย ฉุกเฉินในไทยให ทธิจภะาพก็จะ ฉุกเฉินในไทยให มีประสิมทีปธิระสิ ภาพก็ ชวยชาวบ อีกเยอะเลย ชวยชาวบ านไดอีกานได เยอะเลย / /

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ภาควิชาการบัญชี

พี่ไวท - สุวิชชา อภิชาติรังสรรค

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ภาควิชาการบัญชี

บ หลายคน สำหรัสำหรั บ หลายคน ชี วงิ ตมหาวิ หลั ง มหาวิ ชี ว ิ ต หลั ท ยาลัทยยาลั ย เป น เรื ่ อ งลึ ก ล้ ำ ก ั น ว า พี ่ ๆ เป น เรืเหลื ่ อ งลึอ กำหนด ก ล้ ำ เหลืลองดู อ กำหนด ี ้ ญาในป น ี ้ ลองดูทีก่ รั นั บวปริ า พีญ่ ๆญาในป ที ่ ร ั บ ปรินญ เค า ไปทำอะไรกั เค า ไปทำอะไรกั น ต อ บนาตงอ บ า ง


O PP X PP O VOX VO

/ อนนี้ทตอนนี ำงานอยู ้ทำงานอยู  PwC (Price  PwC (Price waterhouse waterhouse Cooper)Cooper) เปนบริษเปัทนทีบริ ่ ษัทที่ รวจสอบงบการเงิ ตรวจสอบงบการเงิ นของบรินษของบริ ัทอื่นๆษัทอื่นๆ งงานก็ซึต่งรงสายที งานก็ตรงสายที ่เรียนเลยใช ่เรียนเลยใช ทฤษฎี ทฤษฎี เรียนตลอด ที่เรียนตลอด 4 ป มาลงสนามจริ 4 ป มาลงสนามจริ งเพือ่ งเพือ่ ก็บเกีย่ วประสบการณ เก็บเกีย่ วประสบการณ เก็บชั่วโมงงาน เก็บชั่วโมงงาน ละไดเและได กียรติบเัตกีรด ยรติวยบัตสรด วนอนาคต วย สวนอนาคต างแผนว วางแผนว า เรียนตาอเรีโทแนวบริ ยนตอโทแนวบริ หารคะ หารคะ อางานดเอางานด านบัญชีามนบั าประยุ ญชีมกาประยุ ตกับสาย กตกับสาย ริหาร บริ คงดูหนาราสนใจดี คงดูนาคสนใจดี ะ คะ

์ ทธิ์ ทปทญธิญสุ อนันฐทปอนัญนญสุ ่พลุ -ฐฌาณั พี่พลุ -พีฌาณั

ธระหวางประเทศ มพันธระหว มพัานงประเทศ ศาสตร สาขาความสั คณะรัฐศาสตร คณะรัฐสาขาความสั

้ทำงานเป ตอนนี้ทตอนนี ำงานเป นผูสื่อขนาผูวสื่อขาว กองข าวตางประเทศ กขาวไทย กองขาวต างประเทศ สำนักขสำนั าวไทย อง 9) วางแผนไว อสมท อสมท (ชอง 9)(ชวางแผนไว วา วา จะเก็บประสบการณ จะเก็บประสบการณ ทำงาน ทำงาน ป แลยวนต ไปเรี อครับ้ ตอนนี้ สัก 2 ปสักแล2วไปเรี อครัยนต บ ตอนนี พี่ก็ยังสนใจศาสตร IRงอยู พี่ก็ยังสนใจศาสตร IR อยู ไม ั้น  ไมงั้น อาจจะเป น International อาจจะเป น International Development Development แลวก็จแล ะกลัวก็บจมาะกลับมา สอบกระทรวงการต างประเทศ สอบกระทรวงการต างประเทศ และทำงานที ่กระทรวงฯ และทำงานที ่กระทรวงฯ ยาวๆ ยาวๆ ไปเลยครั ไปเลยครั บ บ / /

- ศกุนสุตลา สุวรรณวลั พี่ฮานาพี่ฮ- าน ศกุานตลา วรรณวลั ยกร ยกร

คณะพาณิคณะพาณิ ชยศาสตรชแยศาสตร ละการบัแญละการบั ชี ญชี ภาคภาษาอั ภาคภาษาอั งกฤษ สาขา งกฤษInternational สาขา International BusinessBusiness

เพียรชอบธรรม พี่แฟกซพี่แ-ฟกซ ชยพล- ชยพล เพียรชอบธรรม / / ตอนนี้ทตอนนี ำงานเป ้ทำงานเป น Cookน &Cook Barista & Barista ตยกรรมศาสตร ภาควิตชยกรรม าสถาปตยกรรม คณะสถาปคณะสถาป ตยกรรมศาสตร ภาควิชาสถาป อยูที่ Brave อยูที่ Brave Roasters Roasters คะ เริ่มคจากหางาน ะ เริ่มจากหางาน part-time part-time ทำระหวทำระหว างเรียนางเรียน ชอบทำขนมอยู ชอบทำขนมอยู แลว เลยไปสมั แลว เลยไปสมั ครรานกาแฟ ครรานกาแฟ ที่มีเบเกอรี ที่มีเ่ บเกอรี พออยูๆ่ พออยู ไป เริๆ่มรูไปสึกเริว่มาอยากรู รูสึกวาจอยากรู ัก จัก กาแฟแบบจริ กาแฟแบบจริ งจังเลยมาสมั งจังเลยมาสมั ครงานทีค่นรงานที ี่ ่นี่ พอเรียนจบเราเลยทำ พอเรียนจบเราเลยทำ full-time full-time อยากรูวอยากรู า วา เราจะไปได เราจะไปได สุดแคไหน สุดแค ตอนนี ไหน้ตตอนนี ั้งเปาว้ตาั้งเปาวา อยากไปทำงาน อยากไปทำงาน baristabarista ที่ออสเตรเลี ที่ออสเตรเลี ย ย

/ / ทำงานใช บรรจุราชการเป ทำงานใช ทุนบรรจุทุนราชการเป น น ประจำโรงพยาบาลจั ดตอบเลยครับ พทยปแพทย ระจำโรงพยาบาลจั งหวัดตงอหวั เลยครั ้ทำที่โรงพยาบาลเสนา อนนี้ทตอนนี ำที่โรงพยาบาลเสนา จังหวัดจัอยุงหวั ธยาดอยุธยา คือจแพทย ะกลัยบนต มาเรี อไดถาอยากเรี อแพทย ะกลับจมาเรี อไดยนต ถาอยากเรี ยน ยน แตตงจากใช องหลังทจากใช แตตองหลั ุนไปแลทุนว ไปแลว ประมาณ ่ก็วทาุนถครบแล าใชทุนครบแล ประมาณ 3 ป ซึ่ง3พี่กป็วซึาถ่งพีาใช ว ว มาเรียนเฉพาะทาง จะกลับจะกลั มาเรียบนเฉพาะทาง งสีรักษาและมะเร็ งวิทบยาครับ ดานรังสีดราักนรัษาและมะเร็ งวิทยาครั

พี่เทอรพีโบ่เทอร - กุโลบชาติ - กุลอุชาติ ทัยวิชอุากุ ทัยลวิชากุล คณะแพทยศาสตร คณะแพทยศาสตร

/

/

ตั้งยใจจะเรี ยนตบอโทครั บ เนื่อ่งจากที่ ตั้งใจจะเรี นตอโทครั เนื่องจากที เรียนตอนปริ เรียนตอนปริ ญญาตรีญเปญาตรี นหลัเกปสูนตหลั ร กสูตร ยนวิชาของปริ ญญาโทควบคู  5+1 ที่เ5+1 รียนวิทีช่เรีาของปริ ญญาโทควบคู  นปริญอญาตรี ขณะเรียขณะเรี นปริญยญาตรี ยูแลวอยูแลว กอยญาญาที งปริ่สญูงญาที อีกอยาอีงปริ ขึ้นก็่สเพิูงขึ่ม้นก็เพิ่ม อกในการสมั ทางเลือทางเลื กในการสมั ครงานดควรงานด ย วย / / 7


ตั้งใจวาจะเวนชวงไวสักพักหนึ่งเพื่อคนหาตัวเอง อยากรูวาตัวเองควรเดินตอไปในดานไหน ในงานประเภทอะไร ลองทำในสิ่งที่ไมเคยทำตอนเรียน เชน ไปเรียนอะไรใหมๆ ไปเจอเพื่อนเกาๆ ใชเวลาใหคุมคา เพราะคงเสียดาย ถาทำงานแลวไมมีเวลาไปทำตรงนั้น /

พี่พีท - ณัฐกิตติ์ กริตโยธิน

คณะเศรษฐศาสตร สาขาองคกรและองคกรอุตสาหกรรม

พี่มิว -พีธนาธย ่มิว - ธนาธย หลิมพานิ หลิชมพานิช

พี่เปนนักกีฬากอลฟอยูแลว พอจบไป เลยจะเรียนตอปริญญาโทที่คณะเลยครับ แลวก็มีการถายภาพ ที่ชอบพอๆ กับดานวิทยาศาสตรการกีฬาเลย เพราะมีแรงบันดาลใจจากการทองเที่ยว กับครอบครัว จึงถายภาพอยางจริงจัง เพื่อหารายไดเสริมดวย พี่หงาย - วีรภัทร โจนโทน / คณะวิทยาศาสตรการกีฬา สาขาการจัดการการกีฬา

คณะรัฐศาสตร คณะรัภาควิ ฐศาสตร ชารัฐภาควิ ประศาสนศาสตร ชารัฐประศาสนศาสตร สาขาบริหารงานคลั สาขาบริหงารงานคลัง

/ / ตอนนี้ทตอนนี ำงานแล ้ทำงานแล ว เปน web ว เปนengineer web engineer ทีบ่ ริษทั ทีTaskworld บ่ ริษทั Taskworld ครับ และมี ครับside และมีproject side proje ที่ทำกับทีเพื่ท่อำกันๆบเพื เป่อนนๆ เกมชืเป่อนเกมชื Timelie ่อ Timelie เพิ่งชนะรางวั เพิ่งชนะรางวั ลมา แลลวมา ผมก็แลรอวงเพลง ผมก็รองเพลง เลนดนตรี เลดนว ดนตรี ย ปลดอว ยออกมา ย ปลอยออกมา 3 เพลงแล 3 เพลงแล ว ว กับคายกัGarden บคาย Garden Music Music เพลงแตเพลงแต งเอง เรีงยเอง บเรียเรีงเอง ยบเรีรยองเอง งเองรองเอง ก็คิดวาจะทำทุ ก็คิดวาจะทำทุ กอยางตกออยไปครั างตบอไปครับ เพราะทำแล เพราะทำแล วเปนตัวของตั เปนตัวเองดี ของตัวเองดี

พี่นโม - นโม โอภากุล

คณะอักษรศาสตร ภาควิชาภาษาไทย

/ ไปเรียนตอสาขาจารึกศึกษาที่คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรครับ ตอนอยูที่อักษรฯ ไดเรียนวิชาอักษรไทยเหนือ-ไทยอีสาน และวิชาภาษาไทยสมัยตางๆ ของภาควิชาภาษาไทย ทำใหพี่ไดมีโอกาสไดอานพวกเอกสารโบราณ แลวเกิดชอบ อยากไปเรียนตอดานนี้ เลยหาขอมูลดู ก็พบวาที่ ม.ศิลปากร ตอบโจทยพี่ไดมากที่สุดครับ 8


พี่หยกพี-่หพาฝ ยก -นพาฝ อำนวยสวั น อำนวยสวั สดิ์ สดิ์

คณะครุศคณะครุ าสตร สาขามั ศาสตรธยมศึ สาขามั กษา ธยมศึกษา (มนุษยศาสตร (มนุษยศาสตร -สังคมศาสตร -สังคมศาสตร ) )

/

อนนี้ไมตอนนี รีบหางานเลย ้ไมรีบหางานเลย คุยกับทีคุ่บยากันแล บทีว่บานแลว / / ไมรีบวเรายั าไมรงีบหาตั เรายั วเองไม งหาตัเวจอเลย เองไมเจอเลย อยากทำงานด อยากทำงานด านออกแบบหลั านออกแบบหลั กสูตร กสูตร อใชเวลาลองไปเรื ขอใชเวลาลองไปเรื ่อยๆ กอ่อนดี ยๆกกวาอนดีกวา และหนัและหนั งสือเรียงนในแวดวงการศึ สือเรียนในแวดวงการศึ กษา กษา อนนี้เรีตอนนี ยนภาษาเยอรมั ้เรียนภาษาเยอรมั นอยูครับนอยูครับ แตไมคแต ิดวไามตัควิดเองเหมาะกั วาตัวเองเหมาะกั บงานสอน บงานสอน อยอดจากที ตอยอดจากที ่เคยรูมาก่เคยรู อน มตัาก ้งใจว อนาตั้งใจวา เลยสอบทุ เลยสอบทุ นมาเรียนนต มาเรี อปริ ยนต ญญาโท อปริญญาโท าไมไปเรี ถายไมนตไปเรี อเยอรมั ยนตอนเยอรมั ก็จะหากิ น ก็นจะหากิน ทางดานการศึ ทางดานการศึ กษาที่สกกอตแลนด ษาที่สกอตแลนด คะ คะ วยภาษาเยอรมั ดวยภาษาเยอรมั นนี่แหละนนีพร ่แหละ อมกับพรอมกับ างานทำไปพลางๆ หางานทำไปพลางๆ ดานครีเดอที านครี ฟ เอทีฟ ดงาน จัพีดองาน าร หรืพีอาร การตลาดครั หรือการตลาดครั บ บ

พี่หลิน พี- ่หริลินนรดา- ริพรสมบั นรดา พรสมบั ติเสถียรติเสถียร

คณะนิเทศศาสตร คณะนิเทศศาสตร ภาควิชาการภาพยนตร ภาควิชาการภาพยนตร และภาพนิ และภาพนิ ่ง ่ง

/ / ตอนนี้กำลั ตอนนี งเรีย้กนต ำลัองดเรีายนการขั นตอดาบนการขั รองประสานเสี บรองประสานเสี ยง ยง ที่ Thornton ที่ Thornton SchoolSchool of Musicof Music ใน University ใน University of Southern of Southern California California สหรัฐอเมริ สหรักาฐอเมริ ชวงเรีกยานเทอมสุ ชวงเรียนเทอมสุ ดทาย ดทาย เตรียมเขเตรี า ป.โท ยมเขไปด า ป.โท วย ไปด สมัควรเอง ย สมัครเอง สงเทปไปออดิ สงเทปไปออดิ ชันเอง แล ชันวเอง ก็บินแล ไปออดิ วก็บินชไปออดิ ันสด ชันสด ที่อเมริกทีาเลย ่อเมริเหนื กาเลย ่อยแต เหนื ก็ค่อุมยแต คะ กตั็ค้งใจว ุมคะา ตั้งใจวา จะเรียนถึจะเรี งปริยญนถึ ญาเอก งปริญแล ญาเอก วหาประสบการณ แลวหาประสบการณ พี่ข-าวแช - สุพกาลศิ ิชชารกาลศิ พี่ขาวแช สุพิชชา ิศิลป ริศิลป กอนกลับกมาเป อนกลันบครูมาเป สอนขั นครู บรสออนขั งประสานเสี บรองประสานเสี ยงคะ ยงคะ ศาสตรชาศิภาควิ าศิลปะ ดนตรี คณะครุศคณะครุ าสตร ภาควิ ลปะชดนตรี และนาฏศิ และนาฏศิ ลปศึกษาลปศึกษา 9

เรื่อง: อรชพร จิตเพชรสกุล / ศิริดา พานิชย / ภัทรกานต จันทะนะ เรื่อง: อรชพร จิตเพชรสกุล / ศิริดา พานิชย / ภัทรกานต จันทะนะ

พี่อั๋น - เจษฎา ตรีรุงกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร เตอร พีสาขาวิ ่อั๋นศวกรรมคอมพิ - เจษฎา วตรี รุงกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร

/ / เพิ่งจบงานภาพนิ เพิ่งจบงานภาพนิ ่งเบื้องหลั่งเบืงของนาดาวไป ้องหลังของนาดาวไป ไดไปทำเพราะเราเคยฝ ไดไปทำเพราะเราเคยฝ กงานที่นกาดาว งานที่นาดาว ตอนป 3ตอนป พอจบแล 3 พอจบแล วเคาเลยเรี วเคยากไป เลยเรียกไป แลวก็ทำงาน แลวก็ทproject ำงาน project manager manager อยูที่สตูอยู ดิโอภาพนิ ที่สตูดิโอภาพนิ ่งชื่อ Le่งphotographe ชื่อ Le photographe ของพี่ในคณะที ของพี่ในคณะที ่รูจักกัน ่รูจักกัน นอกจากนั นอกจากนั ้นเรายังทำฟรี ้นเรายัแงลนซ ทำฟรีแลนซ คือรับทำทุ คือกรับอยทำทุ างทีก่ตอย ัวเองอยากทำด างที่ตัวเองอยากทำด วย วย


ด ด โรคบางชนิ โรคบางชนิ ดโอกาสให น เปดโอกาสให วมกั รวมกัน รเป าหลายตามาอยู าหลายตามาอยู วนที่พาคนมากหน ถวนที บไม่พถาคนมากหน งานนั าฯ มีจุงฬานนั าฯ บมีไม ชวงนี้ของป ชวงนีจุ้ขฬองป ออนแออนแอ คน(รางกาย)อ สิงคน่เขา(รสิางงกาย) ก็ตอนที วามีก่เข็ตาอนที เห็น มารูเห็วนามีมารู ตอนแรกไม อนผีเหมื อนผี ตอนแรกไม ้อโรคก็ เชื้อโรคก็เชืเหมื แพรกระจายได แพรกระจายได บไปหรอกเนอะ บไปหรอกเนอะ บฝากของใครกลั บฝากของใครกลั คงไมอยากจะรั มาอก็ยากจะรั ติดตัวมา ยติดก็ตัควงไม พกโรคภั ไดพยกโรคภั ถาเราไมถไาดเราไม

ใหให

ไ อ - จ าไมอ - จ า ม เกิดจากการต เกิดจากการต อสูระหวอสูางร ระหว างกาย างรางกาย กับจุลชีพกับชจุวลงเวลาที ชีพ ชว่แงเวลาที คกหรือ่แฮัคดกเช หรืยอฮัดเชย ออกมา ออกมา เปนโอกาสให เปนโอกาสให เกิดการติ เกิดตการติ อ ดตอ ได ผ  า นละอองน้ ได ผ  า นละอองน้ ำ ลายทีำ่ อลายที อกมา่ อ อกมา ลองลอยในอากาศและเข ลองลอยในอากาศและเข าสูรางกาย าสูรางกาย คนรอบขคนรอบข างผานลมหายใจ างผานลมหายใจ โชคดีที่เโชคดี ชื้อ ที่เชื้อ หวัดสวนใหญ หวัดสแวนใหญ พรไปในอากาศได แพรไปในอากาศได ไม ไม ถึงเมตรถึถงเมตร าคนทีถ่จาามนั คนที่ง่อยู จามนั อีก่งฟาก อยูอีกฟาก ของหอประชุ ของหอประชุ ม เชื้อโรคก็ ม เชืแ้อทบไม โรคก็แมทบไม ี มี โอกาสเดิ โอกาสเดิ น ทางมาถึ น ทางมาถึ ง เรา แตง เรา ย ั ง ไงแต ย ั ง ไง ทุกคนก็ทุคกวรสวมหน คนก็ควรสวมหน ากากอนามั ากากอนามั ยเพื่อ ยเพื่อ ลดโอกาสการแพร ลดโอกาสการแพร กระจายของเชื กระจายของเชื ้อ ้อ ดีกวาปดีวยตามกั กวาปวยตามกั นไปโดยไม นไปโดยไม รูตัวนะรูตัวนะ

ตาแดง ตาแดง เกิดจากการอั เกิดจากการอั กเสบของเยื กเสบของเยื ่อตาขาว่อตาขาว สวนเรื่อสงติวนเรื ดตอ่ ได งติมดั้ยตนัอ้นไดดูมไั้ยดนัจ้นากดูไดจากถาบังเอิถ๊ญาน้บัำงตาของคนที เอิ๊ญน้ำตาของคนที ่ตาแดง ่ตาแดง ถ้ารู้ว่าเกิ ถ้าดรูจาก ของอาการ องอาการ สาเหตุขสาเหตุ ้ว่าเกิดจาก กระเด็นกระเด็ มาโดนตาเราก็ นมาโดนตาเราก็ อาจ อาจ ที่รอะคายเคื อง ติดอไดง สติวดนถ ภูมิแพ้ขภูึ้นมตา ขึ้นอตาสิ่งหรื สิ่งที่ระคายเคื ิแพ้หรื ไดาสสบตากั วนถาสบตากั นเฉยๆ นเฉยๆ เชน ฝุน เช เขนาตาฝุน ไมเขตาดิตาตอไมแนตดินตอนอแน แตนอน แต ไมตดิ โรคไมแต ตดิ จโรค ะติดแตใจหรื จะติอดเปล ใจหรื า อเปลา ถาใครตาแดงขึ ถาใครตาแดงขึ ้นมาเฉยๆ ้นมาเฉยๆ ใหสงสัยใหสงสันั่นยอีกเรืนั่อ่นงอีกเรื่อง วาเปนเชืวา้อเปจุลนชีเชืพ้อทีจุ่กลอชีโรคทำให พที่กอโรคทำให อาจ อาจ ติดตอไดติดตอได

10

ติดตติดอตอ

เราเรา


แผลที่พแผลที บบอยที ่พบบ ่สุดอคืยที อแผลเป ่สุดคือดแผลเป บนผิวดบนผิว หนัง ซึ่งหนั ทำให ง ซึผ่งิวทำให ปกปผอิวงรปกป างกายไม องรางกายไม ได ได จะแผลถลอก จะแผลถลอก แผลแมลงกั แผลแมลงกั ด หรือแผล ด หรือแผล เล็บขบ เล็ก็เบปขบ นแผลประเภทนี ก็เปนแผลประเภทนี ้ทั้งนั้น ้ทั้งนั้น แผลเปแผลเป ดเปนชดอเป งโหว นชใอหงโหว เชื้อแพร ใหเชื้อแพร เข า ออกร เข าาออกร งกายได า งกายได ง  า ยขึ ้ นง  าเพิ ยขึ่ ม้ น เพิ ่ ม โอกาสในการติ โอกาสในการติ ดตอของเชื ดตอ้อของเชื ดังนั้น้อ ดังนั้น ควรหลีควรหลี ก เลี ่ ย งการสั ก เลี ่ ยมงการสั ผั ส กั บมแผล ผั ส กั บ แผล โดยเฉพาะเมื โดยเฉพาะเมื ่อไมแนใ่อจวไมาแเจนาใของแผล จวาเจาของแผล มีเชื้อโรคหรื มีเชื้ออโรคหรื เปลา เพราะนอกจาก อเปลา เพราะนอกจาก เขาจะแพร เขาจะแพร เชื้อแลวเชืเขาเองก็ ้อแลว เขาเองก็ มีโอกาสมีโอกาส ติดเชื้อตัติวดใหม เชื้อไตัปจากเราผ วใหมไปจากเราผ านทางแผล านทางแผล ไดเชนกัได น เชนกัน

โรคโรค

ตอตอ ติดติด ไมไม

! SE EA PL SE! ME LEA TH E P AL M HE TH AL HE

แผล แผล

เหา เหา เห็นใครเกาหั เห็นใครเกาหั ว บางทีวเราก็ บางที กลัเวราก็ วาจะมี กลัววาจะมี ดวบยการสั ดว ยการสั ม ผั ส สิมง่ ผัของร ส สิ ง่ วของร มกั นว มกั น อะไรไมเอะไรไม ปนมิตรแพร เปนมิมตาถึ รแพร งเรามาถึ สำหรั งเราบ สำหรั ผ มแล อ หวีวผดีมแล ด เหาลอยไปติ ว ดี ด เหาลอยไปติ ด ด คนที่เคยมี คนทีเหาคงรู ่เคยมีเวหาคงรู ามันคืวอาฝมันนรคืาอยฝนรหรื ายอ หวีหรื เทานั้น เทหลายคนอาจคิ านั้น หลายคนอาจคิ ดวามีแตดเวด็ากมีๆแตเด็กๆ สิ่งมีชีวิตสิขนาดเล็ ่งมีชีวิตขนาดเล็ กที่คอยดูกทีดเลื ่คอยดู อดเรา ดเลือดเรา เทานั้นแหละที เทานั้นแหละที ่มีเหา ที่ม่จีเหา ริงแลทีว่จความ ริงแลวความ นั้นทำใหนัค้นันทำให ยิบอยคันาบอกใคร ยิบอยาบอกใคร แตโชคดีแตโชคดี โชคร ้ เ กิาดยนี ได้กเ กิั บดทุไดก เพศทุ ก ั บ ทุ กกเพศทุ วั ย ก วั ย วาเหาไมวสาามารถกระโดด เหาไมสามารถกระโดด บิน หรือบิไตน หรือโชคร ไต า ยนี ไมประมาทจึ งดีที่สุด งดีที่สุด ตามระเบีตามระเบี ยงได เหาจะแพร ยงได เหาจึ จากคนสู งแพรจคากคนสู นได  คไมนไดประมาทจึ

เรื่อง: บรรพต เรื่อง:สุวบรรพต ัฒนรณกร สุวัฒนรณกร 11


เรื ่ อ ง: ณิ ช า เวชพานิ ช / เมธาวี เทวรั ง ษี / ฐานิ ด า อั ศ ดรบริ ก าร 12


IN SI GH

T

นึ ก ถึ ง ภาพ ‘งานรั บ ปริ ญ ญา’ แล ว แต ล ะภาพดู ค ล า ยกั น ไปหมด มี บ ั ณ ฑิ ต ยื น แย ม ยิ ้ ม มื อ ข า งหนึ ่ ง ถื อ ใบปริ ญ ญา อี ก ข า งอาจโอบช อ ดอกไม สั ก ช อ ข า งกายคื อ คนที ่ ม าร ว มแสดงความยิ น ดี เป น ภาพที ่ เ ห็ น กั น จนชิ น ตา และบางคนก็ อ าจจะว า น า เบื ่ อ มี อ ะไรที ่ ถ ู ก มองข า มไปหรื อ เปล า มาลองดู รู ป นี ้ ก ั น ดี ๆ ด ว ยกั น สั ก ครั ้ ง มั ้ ย ปริ ญ ญาบั ต ร: ขี ด เส น ใต เ อาไว ว า เธอได ร ั บ พอถึ ง เวลาสมั ค รงานเค า ก็ ด ู ก ั น แต ทรานสคริ ป ต เ ท า นั ้ น ถ า ‘ทรานสคริ ป ต ’ เป น ตั ว แทนของความรู  ค วามสามารถแล ว จะยั ง มี ‘ปริ ญ ญาบั ต ร’ ไปทำไมล ะ ? จากข อ มู ล หอประวั ต ิ จ ุ ฬ าลงกรณ มหาวิทยาลัย การพระราชทาน ปริ ญ ญาบั ต รครั ้ ง เเรกในไทยเกิ ด ขึ ้ น ที ่ จุฬาฯ เมื่อป พ.ศ.2473 เพื่อแสดงวิทยฐานะ (ฐานะทางความรู  ) ของผู  ท ี ่ จ บการศึ ก ษา เดิ ม มี น ั ก ศึ ก ษาแพทย แ ค ไ ม ก ี ่ ค นเข า รั บ ปริ ญ ญาบั ต ร ต อ มามี ส าขาวิ ช ามากขึ ้ น เลยมี พ ิ ธ ี ม อบปริ ญ ญาบั ต รแก บ ั ณ ฑิ ต ทุ ก สาขาวิ ช า แคเรียนจบตามหลักสูตรก็มีสิทธิร ั บ ปริญญาบัตรไดแลวเหรอ? ที่จริงแลว ในพิ ธ ี สมั ย ก อ นมี ก ารกล า ว ‘กถาญั ต ติ ก รรม’ คื อ การถามขึ ้ น สามครั ้ ง ว า มี ใ ครอยากจะ คั ด ค า นไม ใ ห ค นผู  น ี ้ ร ั บ ปริ ญ ญาหรื อ ไม คล า ยกั บ การค า นไม ใ ห บ ุ ค คลบวชเป น พระภิ ก ษุ ใ นพุ ท ธศาสนา ซึ ่ ง ทำขึ ้ น เพื ่ อ ย้ ำ เตื อ นข อ ความที ่ ป รากฏในใบปริ ญ ญาใต ชื่อผูรับวา ‘มีศักดิ์และสิทธิแหงปริญญานั้น ทุ ก ประการ’ ซึ ่ ง มี ก รณี ท ี ่ ถ ู ก คั ด ค า น จริ ง คื อ เคยมี น ิ ส ิ ต กระทำชู  ส าวในที ่ สาธารณะแลว เมื่ออาจารย ต ั ก เตื อ น

ก็ เ กิ ด การชกต อ ย ประชาคมจุ ฬ าฯ จึ ง ลง ความเห็ น ให อ อกทรานสคริ ป ต ว  า จบ หลั ก สู ต ร แต ไ ม อ นุ ม ั ต ิ ใ ห ร ั บ ปริ ญ ญาบั ต ร ถึ ง ธรรมเนี ย มการกล า วกถาญั ต ติ ก รรม จะไม ม ี แ ล ว (โดยที ่ ไ ม ม ี ใ ครรู  ว  า มั น หาย ไปไหน) เเต ห ลั ก ฐานที ่ ย ั ง หลงเหลื อ บนใบ ปริญญา ก็อดทำใหรูสึกไมไดวา เจากระดาษ แผ น นี ้ อ าจไม ไ ด เ เค บ อกว า มี ค วามรู  เเต ย ั ง เเสดงให เ ห็ น ว า บั ณ ฑิ ต ปฏิ บ ั ต ิ ต ั ว เหมาะสม ที ่ จ ะได ร ั บ เกี ย รติ น ี ้

ถ า ‘ทรานสคริ ป ต ’ เป น ตั ว แทนของ ความรู  ค วามสามารถแล ว จะยั ง มี ‘ปริ ญ ญาบั ต ร’ ไปทำไมล ะ ?

13


ของขวั ญ : จริ ง จั ง แค ไ หน แค ไ หนเรี ย กจริ ง จั ง ค า ชุ ด ครุ ย -ชุ ด พิ ธ ี ก าร ค า แต ง หน า ทำผม ค า รูป ถ า ย-หนั ง สื อ รุน ไ ห น จ ะ ค า ช า งกล อ ง ค า บู ม น อ ง ค า กิ น เลี ้ ย งอี ก นี ่ ย ั ง ไม น ั บ ราคาของความยิ น ดี ใ นรู ป แบบ ต า งๆ อย า งค า ตุ  ก ตา ลู ก โป ง ช อ ดอกไม ฯลฯ แล ว สรุ ป งานรั บ ปริ ญ ญา มั น เป น พิ ธ ี ศ ั ก ดิ ์ ส ิ ท ธิ ์ ห รื อ แค แ ฟชั น ที ่ บ ั ณ ฑิ ต ต อ ง ทำตามกั น แน ? เวลาเปลี ่ ย น สั ง คมก็ เ ปลี ่ ย น สม ัย ก อ น ง า น ร ั บ ป ร ิ ญ ญ า ไ ม ไ ด อลั ง การขนาดนี ้ มี แ ต น ิ สิ ต มาขาย ของที ่ ร ะลึ ก แสดงความยิ น ดี เ ล็ ก ๆ น อ ยๆ เช น มงกุ ฎ ดอกไม เพื ่ อ หาเงิ น ไปทำ กิ จ กรรมอื ่ น ไม เ หมื อ นกั บ ความวุน วาย มากมายทุ ก วั น นี ้ ท ี ่ เ ปลี ่ ย นบรรยากาศ งานเฉลิ ม ฉลองไปราวฟ า กั บ เหว จนอด ตั้งคำถามไมไดวา “จำเป น ต อ งทำขนาด นันไ ้ หม?” ถ า ไม น ั บ คา เดิ น ทาง สองป จ จั ย ที ่ ‘ขาดไม ไ ด ’ เพื ่ อ มาร ว มพิ ธ ี ร ั บ ปริ ญ ญา ก็ ม ี เ พี ย งแค เ ครื ่ อ งแต ง กาย คื อ ชุ ด ครุ ย กั บ ชุ ด พิ ธ ี ก าร ซึ ่ ง อ า งอิ ง ราคาจากร า น เทพคลี น นิ ่ ง กั บ ร า น ครุ ย Excellence ป ก ารศึ ก ษา 2558 ราคาชุ ด ครุ ย ขึ ้ น อยู  กั บ การเลื อ กซื ้ อ ถ า อยากตั ด เก็ บ ไว ก ็ 1,000 บาทต อ ตั ว แต ถ  า เช า ตั ด (คื อ ตั ด ใหม แ ล ว ส ง คื น ทางร า นเมือ่ ใช เ สร็จ ) ก็ จ ะ 800 บาท ในขณะที ่ ถ  า เช า ราคาจะ ลดเหลือ เพีย ง 350 บาท หรื อ อี ก วิ ธ ี ก าร หนึ ่ ง ที ่ ง  า ยและประหยั ด สุ ด ๆ คื อ การยื ม รุ น พี ่ ที่ล ดต น ทุน ลงเหลื อ 0 บาท ในพริ บ ตา! ส ว นชุ ด พิ ธ ี ก าร ชุ ด นิ ส ิ ต ของบั ณ ฑิ ต หญิ ง (เสื ้ อ แขนยาวเหนื อ ศอกเล็ ก น อ ย กระโปรงทรงตรงสี ก รมท า ส น สู ง สี ด ำ) ถ า มี อ ยู  แ ล ว ก็ ไ ม ต  อ งซื ้ อ ใหม ส ว นของ บั ณ ฑิ ต ชาย ชุ ด ราชปะแตน ราคาต า งไป ตามรู ป แบบ ขึ ้ น อยู  ก ั บ ว า จะเช า หรื อ ตั ด

รวมถึ ง ลั ก ษณะเนื ้ อ ผ า เริม่ ที ่ 600 และ พุง ไปได ถ ึ ง 3,400 บาท เห็ น ได ว  า ค า ข า วของที ่ จ ำเป น ต  อ ก า ร เข  า ร ว ม ง า น นั ้ น ไ ม แ พ ง เ ล ย ส ว นสิ ่ ง ของแสดงความยิ น ดี อ ื ่ น ๆ ที่ใคร คิ ด จะเลื อ กจ า ยเงิ น มาเพื่ อ เเต ง เติ ม ภาพนันให ้ ส วยงามตามใจตัว เอง ก็ ค ง เป น เรื ่ อ งส ว นตั ว ว า แต ล ะคนจะนิ ย าม ความ ‘จำเป น ’ ไว ย ั ง ไง

14


ผู ร  ว มงาน: มาทำไมไม ร ั บ ก็ ไ ม ต  อ งมะอะอะอา น อ ก จ า ก ต ั ว พ ิ ธ ี ก า ร แ ล  ว เ ส นห  ข อ ง ง า น ร ั บ ป ร ิ ญ ญ า ค ื อ ก า ร ไ ด  เจ อ เพื ่ อ นๆ รุ  น พี ่ ร ุ  น น อ งและครอบครั ว พร อ มหน า พร อ มตา แต ถ  า เกิ ด ว า คนที ่ พ วกเขาอยากจะแสดงความยิ น ดี ด ว ยดั น ไม ม างานรั บ ปริ ญ ญาล ะ ? ในป ห นึ ง่ มี บ ั ณ ฑิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี กว า 6,000 คนที ่ ม ี ส ิ ท ธิ เข า รั บ ปริ ญ ญา ในบรรดาคนเหล า นั ้ น มี ค นกลุ  ม เล็ ก ๆ จำนวนหนึ ่ ง ที ่ ไ ม เข า ร ว มงานรั บ ปริ ญ ญา และมาติ ด ต อ ฝ า ยทะเบี ย นที ่ จ ามจุ ร ี 5 เพื ่ อ รั บ ใบปริ ญ ญาในภายหลั ง บ า งก็ เพราะติ ด ธุ ร ะ วั น งานอยู  ต  า งประเทศ หรือ บ า งก็ ม ี เ หตุ ผ ลง า ยๆ เพี ย งแค ไ ม อยากมา อ า ว ทำไมไม ม าล ะ ไมอยากมาฉลอง ความสำเร็ จ ที ่ ง านรั บ ปริ ญ ญาเหรอ? หลั ง จากคิ ด ดู แ ล ว บางคนก็ อ าจพบ ว า ภาพเเห ง ความสำเร็ จ ไม ไ ด ป รากฏ อยูเเคใ นวั น รั บ ปริ ญ ญา เเต อยูใ นการ ทำงานทุ ก วั น มากกว า หรื อ ต อ ให ม อง ว า งานรั บ ปริ ญ ญาเป น การมาเจอกั บ ทุ ก คนที ่ ม ี ส  ว นร ว มในความสำเร็ จ ก็ ม ี ค นที ่ ค ิ ด ว า 4 ป ใ นรั ้ ว มหาวิ ท ยาลั ย มั น ล้ำค า มากพอแล ว ทั ้ ง เพื อ่ น รุ  น พี ่ รุนนอง อาจารย ประสบการณ จึงไมจำเปน จะต อ งมี อ ี ก วั น หนึ ่ ง เพิ ่ ม ขึ ้ น มาให ร ะลึ ก ถึ ง มั น แต ไ ม ว  า บั ณ ฑิ ต จะมาร ว มงานหรื อ ไม คนรอบตั ว ก็ ไ ม เ ห็ น ต อ งเปลี ่ ย นใจไม แสดงความยินดีกับบัณฑิต เพราะยังไงแลว ความสำเร็จของบัณฑิตก็อยูที่ตัวบัณฑิตเอง ไม ใช ท ี ่ ต ั ว งานรั บ ปริ ญ ญาสั ก หน อ ย

ขอขอบคุ ณ : อาจารย ส วั ส ดิ ์ จงกล และอั จ ฉรา สิ ท ธิ พ ั น ธ หอประวั ต ิ จ ุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย / นุ ก ู ล หาดสมบั ต ิ สำนั ก ง า น ก า ร ท ะ เ บ ี ย น จุ ฬ า ล ง ก ร ณ  ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย / ฐ า ป ณี ทั บ ห น อ ง ฮี แ ล ะ พ ส พ ล เจริ ญ พ ร ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บั ณ ฑิ ต จุ ฬ า ป ก ารศึ ก ษา 2558 / ป ร ะ ภั ส ส ร เจี ย มว ง ษ า / วิ ภ าลั ก ษณ อั ศ ดรบริ ก าร / ภ า พ เ พ ร ง เลี ้ ย งสุ ข / เปรมปรี ด า สกุ ล ศรี ผ  อ ง 15


ในหั ว ของใครหลายคน คงติ ดาภาพว า ในหั ว ของใครหลายคน คงติ ด ภาพว ากลัว พวกเราชาว CHU! เลยไปลอง หองเชียหรนอางเชี กลัยวรนพวกเราชาว CHU! เลยไปลอง แอบส งเชียรลขะคณะดู องแตละคณะดู แอบสองห องเชีองห ยรขอองแต และไดพและได บวา พบวา ไมไาดนแาปลว นากลัวเสมอไป ‘หองเชีย‘หร’องเชี ไมไยดรแ’ปลว กลัวาเสมอไป แถมสไตลแถมสไตล ของคณะนั ๆ อยันออกมาจากสไตล ง สะท อ นออกมาจากสไตล ของคณะนั ้ น ๆ ยั ง้ นสะท ข อง ข อง ดวยงอยากหยิ เราจึงอยากหยิ งเชียรจาก หองเชียรหออีกงเชี ดวยรอีกเราจึ บเอาหอบงเชีเอาห ยรจอาก คณะ (และสถาบั ฬาฯดเผยให มาเปเดห็เผยให ทุกคณะ ทุก(และสถาบั น) ในจุนฬ)าฯในจุ มาเป น เห็น ทั้ง่ยการเปลี ่ยนแปลงปรั ปรุยงรหตอลอดช งเชียรวตงเกื ลอดช ทั้งการเปลี นแปลงปรั บปรุงหอบงเชี อบ วงเกือบ ปทและข ี่ผานมาอดีและข อดีาทงกัี่แตกต างกันไปของห 10 ปที่ผ10 านมา ที่แตกต นไปของห องเชียร องเชียร ละรูปแบบจะเป นรูปแบบไหนกั นบาง ลองไปดู แตละรูปแต แบบจะเป นรูปแบบไหนกั นบาง ลองไปดู

2551-2553 2551-2553

ห้ อ ห้ อ ให้ชม ให้ ชม

สอนรองเพลงให วิศวฯ: เริวิศ่มวฯ: สอนรเริอ่มงเพลงให นอยลง นอยลง

ยรไหน หองเชีหยอรงเชี ไหน เกิดอะไรขึ ้นบาง? เกิดอะไรขึ ้นบาง?

เรื่อง: เจษฎากรณ บุญครองธรร เรื่อง: เจษฎากรณ บุญครองธรรม สายธาร / สายธาร ชัย/ พรแก ว ชัยพรแกว านต พันธชนะ / ชนิกานต พั/ นชนิ ธชกนะ า เดนศิริอักษร / ฐิตา เดนศิ/ริอฐิักตษร / พรรณภัค /ปุนพรรณภั ณศิริ ค ปุนณศิริ

2558 2558

บัญ่ยนจากห ชี: เปลี่ยอนจากห งเชียมรมาเน แบบเดิ มมาเนนทำความเข บัญชี: เปลี งเชียรแอบบเดิ นทำความเข าใจและใหาใจและให ความ ความ สนุกสนานมี กิจนกรรมให รูสนึกกัหบาพีงเหิ สนุกสนานมี ิจกรรมให องไมรูสนึกอหงไม างเหิ ่ๆ นกับพี่ๆ วิท่ยยา: เปลี่ยอนจากห ยรเจปกรรม นโถงกิ(activity จกรรม (activity จิตวิทยา:จิตเปลี นจากห งเชียรเปอนงเชีโถงกิ hall) เปลีhall) ่ยน เปลี่ยน บรรยากาศเป นจริ งแตนไมกดดัน บรรยากาศเป นจริงจังแต ไมงกจัดดั สัต่ยวฯ: นเนอนงเพลง สอนรและมี องเพลง นอวงได สัตวฯ: เปลี นเปเปลี นเน่ยนนเป สอนร กิจและมี กรรมทีก่ใิจหกรรมที นองได่ใทหำร มกันทำรวมกัน ครุฯ: ยกฎระเบี อนลงเครี แทบไม ยดหรื เนนกิจกรรม ครุฯ: กฎระเบี บออนลงยบอ แทบไม ยดหรืเอครีกดดั นนออกดดั ง เนนนนกิอจงกรรม ไมมวีพี่วแต ากแล แตมีพยี่สรตาฟเชี มาแทน นิเทศฯ: นิไมเทศฯ: มีพี่วากแล มีพี่สวตาฟเชี มาแทนยรกดดั นนอกดดั ยลงนนอยลง งเชียรภบาคไทยกั ภาคอิ รวมหองเชีรวมห ยรภอาคไทยกั ภาคอินบเตอร เขนาดเตอร วยกัเนขาดวยกัน 16


Y OR S T RY R O VE ST COVER CO

2557 2557

ทยาฯ: ลดกฎเกณฑ ที่ วิทยาฯ: วิลดกฎเกณฑ ที่ ดใหนอยลงบางส เครงครัดเคร ใหนงอครัยลงบางส วน วน กษรฯ: อักษรฯ: อัยกเลิ กหอยกเลิ งเชียกรหองเชียร : ใชยหรเอปงเชี นิติฯ: ใชนิหตอิฯงเชี นทีย่ รเปนที่ เปลี่ยนเปเปลี นห(บางที องเพลง (บางที นห่ยอนเป งเพลง สอนรองเพลงอย สอนรองเพลงอย างเดียว างเดียวเรียกวาหเรีองคาราโอเกะ) ยกวาหองคาราโอเกะ)

2556 2556

เชี ย ร์ เชี ย ร์ อง อง 2554 2554

กษรฯ: อักษรฯ:อัเลิ กวากเลิกวาก : เหลื แพทย: แพทย เหลือแค หอองเชีแคยหร องเชียร ของค ยรัขบวันญองสูขวัญ ของคายรั บนอางสู

2559 2559

พ: ศิรวิทยภาพ: เผาพัศิฒรวินาทย เผาพัฒนา ัชยา วงศอินทร รัชยา วงศ/ อจิินรทร รวัฒน พิม/ าจิรวัฒน พิมา

ทยาฯ: เปลี่ยนแปลงครั วิทยาฯ: วิเปลี ่ยนแปลงครั ้งใหญ ในชื้งใหญ ่อของในชื่อของ อง’ คัดประธานเชี ‘เทศกาลรั‘เทศกาลรั บนอง’ คับดนประธานเชี ยรที่มี ยรที่มี บุคลิและมี กสดใสvoice และมีtrainer voice trainer บุคลิกสดใส ศาสตร ม่ 'พีร่ อกังเพลง' กับเ่ เปลี รัฐศาสตรรั:ฐเพิ ม่ 'พีร่ :อ เพิงเพลง' บเปลีย่ นพี ชียรย่ นพีเ่ ชียร ่วินงัยขรึ' ทีม่เแต ครไงมขรึรุนมแรงกั แตไมบรนุนอแรงกั เปน 'พี่วินเปัยน' ที'พี่เคร ง บนอง ทัน่ยตฯ: น 'หอมีงเพลง' ทันตฯ: เปลี นเปเปลี น 'ห่ยอนเป งเพลง' พี่เพลง มีพี่เพลง ก็ยังยมีบสอน พี่ระเบียบสอน ทำงานเปทำงานเป นหลัก แตนกหลั็ยังกมีพแตี่ระเบี ่องวินัยงกาย การแต ่งไมใชการตะโกน เรื่องวินัยเรืการแต ซึ่งงไมกาย ใชกซึารตะโกน

่ยนรูปแบบใหม แทบทั สหเวชฯ:สหเวชฯ: ปรับเปลี่ยปรันรูบปเปลี แบบใหม แทบทั้งหมด แต้งยหมด ังคง แตยังคง วัตถุเปดิระสงค กวา 'หมอเชีงประชุ มเชีอยนเดิ ร' เหมื วัตถุประสงค มและชืเดิ่อมเรีและชื ยกวา่อ'หเรีอยงประชุ ยร' เหมื ม อนเดิม เศรษฐศาสตร : เปลี่ยนจากการซ ดโคบดเชีสำหรั เศรษฐศาสตร : เปลี่ยนจากการซ อมเปดโคอดมเป สำหรั ยรกีฬบาเชียรกีฬา เฟรชชี่บนสแตนด มกับกิ่นจในห กรรมอื เฟรชชี่บนสแตนด มาเปนซอมาเป มพรนอซมกัอมพร บกิจอกรรมอื องเชี่นในห ยร องเชียร หอใน: เปลี่ยอนจากห ยรที่แยกหอชาย-หญิ หอใน: เปลี ่ยนจากห งเชียรทอี่แงเชี ยกหอชาย-หญิ งและเก็บงและเก็บ คะแนนหอไปเป นจัดกิ้นจๆกรรมสั ที่ใหอิสระในการ คะแนนหอไปเป นจัดกิจกรรมสั 2 วัน้นทีๆ่ให2อิสวันระในการ วม ไมคิดคะแนนหอ เขารวมไมเขคาิดรคะแนนหอ วิท่ยยา: ่ยนเปน Psyche-cheer ซึ่งอยูกึ่งกลางระหว าง จิตวิทยา:จิตเปลี นเปเปลี น Psyche-cheer ซึ่งอยูกึ่งกลางระหว าง รเดิมจกักรรม บโถงกิจกรรม หองเชียรหเดิอมงเชี กับยโถงกิ ติฯย:รหกอลังเชี ยรกลัครับ้งมาอี กครั้งในฐานะพื ้นที่ยแนความคิ ลกเปลี่ยนความคิ ด นิติฯ: หอนิงเชี บมาอี ในฐานะพื ้นที่แลกเปลี ด ระหวางรุระหว นพี่กับางรุ รุนนนพีอ่กงับรุนนอง บัญจชีกรรมเข : เอากิจากรรมเข หอองทีงเพลงเปลี ่สอนรองเพลงเปลี บัญชี: เอากิ มาชวย าหมาช องทีว่สยอนร ่ยนจาก ่ยนจาก หองสโลปเป หองสโลปเป นหองเรียนบหองเรียบ ยรเมหมืเขอมนเดิ มขนนอยลง รัฐศาสตรรั:ฐศาสตร เปลี่ยนพี: เปลี ่วินัย่ยเปนพีนพี่วิน่เชีัยยเปรเนหมืพี่เอชีนเดิ ขนมนอเขยลง เปนกันเองมากขึ ้น เปนกันเองมากขึ ้น SAR: ลดเวลาห องเชี อ 1 ชั่ง่วตโมงครึ ตอครัน้งเวลา โดยเปนเวลา SAR: ลดเวลาห องเชียรเหลื อ ย1รชัเหลื ่วโมงครึ อครั้ง ่งโดยเป ยร 1และพี ชั่วโมง่เพลง และพี ของพี่เชียของพี ร 1 ชั่เชี่วโมง 30่เพลง นาที 30 นาที แพทย แพทย: ยกเลิ กห: อยกเลิ งเชียกรหองเชียร 17


นิติศนิาสตร ติศาสตร

สถานะ:สถานะ: หองเชียหรอเปงเชี นพืย้นรเทีป่ในหพืม้นาคุทีย่ใหกันมาคุยกัน อาจมีละครเวที อาจมีละครเวที สัมภาษณ สัมศภาษณ ิษยเกาศและพู ิษยเกาดและพู คุย ดคุย เรื่องทั่วเรืไป่องทั เชน่วไปการใช เชนสการใช ื่อออนไลน สื่อออนไลน ฯลฯ ฯลฯ มีหองเชีมียหรเอพืงเชี ่อชวนให ยรเพื่อนชวนให อ งฉุกคินดอ เรืงฉุอ่ กงระเบี คิดเรือ่ยงระเบี บ ยบ สังคมซึง่ สัสำคั งคมซึ ญทัง่ สำคั ้งในชีญวทัิต้งนิในชี สิตและในวงการ วิตนิสิตและในวงการ กฎหมายกฎหมาย โดยพยายามให โดยพยายามให จับตองได จับแตละมี องไดและมี เหตุผล เหตุ คณะนี ผล้ไคณะนี มตองการนิ ้ไมตอสงการนิ ิตที่ทำตามคำสั สิตที่ทำตามคำสั ่ง ่ง ทุกอยางและในขณะเดี ทุกอยางและในขณะเดี ยวกันก็ไยมวกัตอนงการนิ ก็ไมตอสงการนิ ิต สิต ที่ตอ ตานทุ ที่ตกอ อย ตาานทุ ง อยากให กอยาง อยากให นอ งรูจ กั นกรอบสั อ งรูจ กั งกรอบสั คม งคม รูก ฎและความหมายของมั รูก ฎและความหมายของมั นกอนตันดกสิอนนตัดสิน ใจเองวาใจเองว จะทำหรื าจะทำหรื อไมทำอะไร อไมทไม ำอะไร ใชทำไมใชทำ เพราะรุเพราะรุ นพี่สั่งใหนทพีำหรื ่สั่งใหอทำเพราะกลั ทำหรือทำเพราะกลั วจะโดนดุ วจะโดนดุ หรือโดนหั หรืกอคะแนน โดนหักคะแนน

พาณิ พาณิ ชยศาสตร ชยศาสตร และการบั และการบั ญชีญชี สถานะ:สถานะ: มีหองเชีมียหรอจงเชี ริงจัยงรจมีริสงอนเพลงเพื จัง มีสอนเพลงเพื ่อ ่อ ใชตามงานต ใชตามงานต างๆ และมี างๆกิจและมี กรรมสร กิจกรรมสร างสัมพัานงสั ธ มพันธ ที่แฝงความรู ที่แฝงความรู   เนื่องจากรุ เนื่อนงจากรุ หนึ่งมีนคนถึ หนึง่ มี700 คนถึกว ง 700 าคน กว ทั้งาชาย คน ทั้งชาย และหญิและหญิ ง โดยธรรมชาติ ง โดยธรรมชาติ แลวนิสิตแมัลกวนิจะมี สิตคมัวาม กจะมีความ เปนอิสระสู เปนงอิรวมถึ สระสูงแตรวมถึ ละคนก็ งแตมลกี ะคนก็ รุป ของตั มกี รุวป เอง ของตัวเอง หองเชียหรจอึงงเชี เปยนรจุจดึงทีเป่ใหนทจุุกดคนมาทำกิ ที่ใหทุกคนมาทำกิ จกรรม จกรรม รวมกัน รมีวคมกั วามคิ น มีดคไปในแนวทางเดี วามคิดไปในแนวทางเดี ยวกัน ยวกัน รวมถึงมีรวมถึ ความภาคภู งมีความภาคภู มิใจที่เขมาคณะนี ิใจที่เขา้ไคณะนี ดมากขึ้ไ้นดมากขึ้น

18


สัตวแพทยศาสตร สัตวแพทยศาสตร สถานะ:สถานะ: กิจกรรมสนุ กิจกรรมสนุ กๆ อางอิ กๆงความเป อางอิงความเป นคณะ นคณะ เชน บำเพ็ เชนญบำเพ็ ประโยชน ญประโยชน สันทนาการโต สันทนาการโต ฯลฯ ฯลฯ เนนใชวเน ิธีกนารใหม ใชวิธีกๆารใหม ในการกระชั ๆ ในการกระชั บสัมพันบธสัมพันธ ระหวางพี ระหว ่นองางพี เช่นอปงกเชอนมี น ปใหกไอปถ นมีาใยรู หไปปถายรูป กับรุนพีกั่เฉยๆ บรุนพีแต่เฉยๆ ปนี้มแต ีเพิป่มนใหี้มชีเพิวนรุ ่มใหนพีชวนรุ ่ นพี่ ไปทำความดี ไปทำความดี กันแลวกถันายรู แลปวมา ถายรู รวมถึ ปมาง รวมถึง มีกิจกรรมสั มีกิจนกรรมสั ทนาการโต นทนาการโต เพื่อใหนเพือ่องได ใหนองได สนุกสนานร สนุกสนานร วมกันทัว้งมกั ชั้นนปทัแ้งละได ชั้นปและได ทำความรู ทำความรู จักกับเพืจัก่อกันตบเพื างคณะ ่อนตางคณะ

ศิลปกรรมศาสตร ศิลปกรรมศาสตร

สถานะ:สถานะ: หองเชียหรอแงเชี บบรยวรแมสมั บบรยวมสมัย เพราะเปเพราะเป นคณะทีน่มคณะที ีวิธีการสอบเข ่มีวิธีการสอบเข าแบบเฉพาะตั าแบบเฉพาะตั ว ว และนิสิตและนิ ที่เขาสมาแต ิตที่เขลาะคนมั มาแตลกะคนมั มีความมั กมี่นคใจ วามมั่นใจ ในตัวเองสู ในตังเลยเลื วเองสูองกจั เลยเลื ดหอกจั งเชีดยหรรอูปงเชี แบบพิ ยรรูปเศษ แบบพิเศษ ที่รุนพี่คทีิด่รวุนาเหมาะสมกั พี่คิดวาเหมาะสมกั บความเป บความเป นคณะนีน้ คณะนี้ เพื่อใหนเพืองใหม ่อใหนปอรังใหม บตัวเข ปรัาบกัตับวเพืเข่อานๆ กับเพื พี่ๆอนๆ พี่ๆ และกฎระเบี และกฎระเบี ยบของคณะได ยบของคณะได งายขึ้น งายขึ้น

สถานะ:สถานะ: หองเชียหรอสงเชี อนรยอรสงเพลงเป อนรองเพลงเป น น สวนหนึส่งวของการรั นหนึ่งของการรั บนองรวบมกั นอบงรกิวจมกั กรรมรั บกิจบกรรมรับ นองรูปแบบอื นองรูป่นแบบอื อีกมากมาย ่นอีกมากมาย รูปแบบโดยรวมยั รูปแบบโดยรวมยั งอยูในชงวอยู งทดลองเปลี ในชวงทดลองเปลี ่ยนแปลง่ยนแปลง แตที่สำคัแตญทคืี่สอำคั ไมไญดคืเรีอยไมกทุไดกเกิรียจกทุ กรรมรวมกั กกิจกรรมรวมกั นวา นวา ‘หองเชีย‘หร’อทำให งเชียรค’นทีทำให ่มีอคติ คนที ยอมเข ่มีอคติามาลองร ยอมเขาวมาลองร ม วม กิจกรรมด กิจวกรรมด ย รวมถึวยงการเน รวมถึนงการเน ไปที่กิจนกรรมกลุ ไปที่กิจกรรมกลุ มก็ มก็ ทำใหนอทำให งซึ่งมีนจอำนวนมากได งซึ่งมีจำนวนมากได ใชเวลากัใชบเเพื วลากั ่อน บเพื่อน ทั้งในกรุทัป้งและนอกกรุ ในกรุปและนอกกรุ ป รวมถึป งนิรวมถึ สยั นิสงตินิคณะนี สยั นิสติ ม้ คณะนี ัก ม้ ัก ชอบการแข ชอบการแข งขัน การเล งขันนการเล เกมจึงนดึเกมจึ งความสนใจได งดึงความสนใจได ดี ดี

วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมศาสตร

19


CU

TO

Y A D

เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร

แพทยศาสตร แพทยศาสตร

สถานะ:สถานะ: หองเชียหรอรงเชี ูปแบบครอบครั ยรรูปแบบครอบครั ว ว เหมือนพเหมื อแม อนพ สอนลู อแมกสอะไรสนุ อนลูก อะไรสนุ กก็จะเต็กมก็ทีจ่ ะเต็มที่ อะไรสำคั อะไรสำคั ญ ก็จะเตื ญ อก็นด จะเตื วยเหตุ อนดผวลยเหตุผล เนนใหนเนองปรั นใหบนตัอวงปรั กับบชีตัวิตวกัมหาวิ บชีวทิตมหาวิ ยาลัยได ทยาลัยได เพราะบางคนอาจยั เพราะบางคนอาจยั งชินกับงชีชิวนิตกัมับธยมปลายมา ชีวิตมัธยมปลายมา มีกิจกรรมทั มีกิจ้งกรรมทั สอนรอ้งงเพลง สอนรอให งเพลง ความรู ใหเคกีวามรู ่ยวกับเกีคณะ ่ยวกับคณะ และมหาวิ และมหาวิ ทยาลัยทรวมถึ ยาลัยงซรวมถึ อมเปงดซโค อมเป ดสำหรั ดโคบดสำหรับ สแตนดสแตนด งานเปดงกีานเป ฬานดอกีงใหม ฬานอซึงใหม ่งรวมเขซึา่งรวมเข มาอยูใานมาอยูใน หองเชียหรอดงเชี วยเพื ยร่อดความสะดวกและผลลั วยเพื่อความสะดวกและผลลั พธที่ดีกพวาธที่ดีกวา

สถานะ:สถานะ: ไมมีหอไม งเชีมยีหรองเชียร คุณสมบัคุตณิสสมบั ำคัญตของการเป ิสำคัญของการเป นแพทยนคืแพทย อ คือ ตองเขาตใจถึ องเข งจุาดใจถึ ประสงค งจุดประสงค และความเป และความเป นไปได นไปได ที่เหมาะสมกั ที่เหมาะสมกั บสถานการณ บสถานการณ ดังนั้น ทุดักงปนัจ้นะมีทุกปจะมี การประชุ การประชุ มวาปนี้คมวรมี วาปหนรืี้คอวรมี ไมคหวรมี รือไมหอคงเชี วรมียหรองเชียร เพราะอะไร เพราะอะไร ทำใหรูปทำให แบบห รูปอแบบห งเชียรอปงเชี รับเปลี ยรป่ยรันบเปลี่ยน ตามความเหมาะสมอยู ตามความเหมาะสมอยู เสมอ หากไม เสมอ เหากไม ห็น เห็น ความจำเป ความจำเป นของหนองเชี ของห ยรอกงเชี ็จะหากิ ยรกจ็ กรรมอื ะหากิจ่นกรรมอื่น ที่ตอบโจทย ที่ตอบโจทย เดียวกันเดีมาจั ยวกัดแทน นมาจัดแทน

วิทยาศาสตร วิทยาศาสตร

สถานะ:สถานะ: จัด 5 วัจันดตอนเช 5 วัน าตอนเช สอนรอาสอนร งเพลงองเพลง ตอนบาตอนบ ยเปน ายเปน กิจกรรมให กิจกรรมให นองไดรนูจอักงได กันรมากขึ ูจักกัน้ มากขึ วันสุด้นทวัานยมีสุดถทายรู ายมีปรุถนายรูปรุน ที่สนามจุ ที่สบนามจุบ เนื่องจากเป เนื่องจากเป นคณะทีน่แคณะที ตละรุน่แมีตคลนเยอะและมี ะรุนมีคนเยอะและมี รับนองแยกเป รับนองแยกเป นภาค นภ วิชา เทศกาลรั วิชา เทศกาลรั บนองเลยเป บนอดงเลยเป โอกาสให ดโอกาสให นองป 1นได องปรูจัก1เพืได่อรนต ูจักาเพืง ่อนตา ภาควิชาภาควิ รวมถึชางไดรวมถึ โอกาสสร งไดโอกาสสร างความสั างความสั มพันธรมะหว พันาธงรุระหว นใหางรุนให แนนแฟแน น โดยเฉพาะเมื นแฟน โดยเฉพาะเมื ่อเปลี่ยนรู ่อเปลี ปแบบให ่ยนรูปสแบบให นุกสนานขึ สนุกสนานขึ ้นตั้งแตป้นตั้งแต 2558 ทำให 2558นอทำให งเขานหองเข งเชีายหรอเยอะขึ งเชียร้นเยอะขึ มาก ส้นงมาก ผลใหสนงอผลให งไดรนูจอักงไดรูจัก พี่กับเพืพี่อน่กับและร เพื่อนองเพลงคณะกั และรองเพลงคณะกั บเพลงมหาวิ บเพลงมหาวิ ทยาลัยทยาลัย ไดมากขึได้นมากขึ้น 20


รัฐศาสตร รัฐศาสตร

ครุศครุาสตร ศาสตร สาขาศิ ลปศึลปศึ กษากษา สาขาศิ

สถานะ:สถานะ: มีการแสดงจาก 'พี่รองเพลง' ทุกวันกอทุนกวันกอน มีการแสดงจาก ‘พี่รองเพลง’ การสอนร องเพลงองเพลง รวมถึงมีรวมถึ 'พี่เชีงยมีร''พีเป่เชีนยทีร'่ปเป รึกนษาให การสอนร ที่ปรึกษาให นองในการทำกิ จกรรม จกรรม นองในการทำกิ คณะนี้ใคณะนี สใจกับ้ใเรืส่อใจกั งความเป ดกวาง ดการแสดงออก บเรื่องความเป กวาง การแสดงออก การเคารพสิ ทธิเสรีภทาพ โดยน องเชีายหรองเชียร การเคารพสิ ธิเสรี ภาพองจะเข โดยนอาหงจะเข หรือไมกหรื็ไดอไมมกีก็ไดารบั หรืองคักดดั องไดงตนั้งองไดตั้ง ไมงมคัีกบารบั บหรืนอรวมถึ กดดันงนรวมถึ กฎหองเชี ยรอรวงเชี มกัยนรกัรวบมกั พี่แนละพี อนข่กางสนิ นกันทเอง กฎห กับพี่ก่แ็คละพี ็คอนขทเป างสนิ เปนกันเอง กับนองกันอกจากนั ้นหองเชี้นยหรอคงเชี ณะรัยรฐคศาสตร ังเปน ยังเปน บนอง นอกจากนั ณะรัฐยศาสตร พื้นที่ทำงานและพบปะกั นภายในรุ น เพื่อในอนาคต พื้นที่ทำงานและพบปะกั นภายในรุ น เพื่อในอนาคต นองๆ จะได ยกันไดวอยกัยานงมี าพทธิภาพ นองๆทำงานด จะไดทวำงานด ไดปอระสิ ยางมีทปธิภระสิ

สถานะ:สถานะ: มีหองเชีมียหรอเนงเชี นทำกิ ยรเนจนกรรมเกี ทำกิจกรรมเกี ่ยวกับ ่ยวกับ การเรียการเรี นในคณะ ยนในคณะ หองเชียหรอคงเชี ลายเดิ ยรคมลทุากยเดิ ปแมตทุวกาวิปธแีกตารจะต วาวิธีกาารจะต งกัน างกัน ออกไปบออกไปบ างตามแต างตามแต ละรุน ปกติ ละรุแนลปกติ วในหแอลงเชี วในห ยรองเชียร จะมีงานให จะมีนงอานให งทำ นเชอนงทำเพนท เชนคัเพนท ตไม คัคัตตปูไมน คัตปูน เตน แสดง เตนฯลฯ แสดงซึ่งฯลฯ นองตซึอ่งงปรึ นองตกษากั องปรึนกษากัน และชวยกั และช นทำวยกั โดยรุ นทำนพีโดยรุ ่จะคุนยพีกับ่จะคุ นอยงกับนอง เทาที่จำเป เทานที่จและแอบคอยดู ำเปน และแอบคอยดู แลนองอยู แลนหาองๆ งอยูหางๆ รวมถึงมีรวมถึ สายรหั งมีสเชายรหั นเดีสยเช วกันบเดีสาขาอื ยวกับ่นสาขาอื ๆ ดวย่นๆ ดวย

ครุศครุาสตร ศาสตร ทั้งยหรอรงเชี ยรรวมและห สถานะ:สถานะ: มีทั้งหอมีงเชี วมและห องเชียรอขงเชี อง ยรของ แตละสาขา ้งหมด 11 แต สาขา แตละสาขา แตละสาขา ทั้งหมดทั11 สาขา ละสาขา มีรูป่แแบบที างกันออกไป มีรูปแบบที ตกตา่แงกัตกต นออกไป เนื่องจากคณะมี าขาวิ ชาเรียนหลากหลาย เนื่องจากคณะมี สาขาวิชสาเรี ยนหลากหลาย ดกิจกรรมแยกให องแตละสาขา การจัดกิการจั จกรรมแยกให เหมาะกัเบหมาะกั นองแตบลนะสาขา จึงเปนทางออกที ุด เชน สาขาประถมศึ จึงเปนทางออกที ่ดีที่สุด เช่ดีทนี่สสาขาประถมศึ กษา กษา จะมีทั้งแบบจริ งจังและแบบตลก สาขาพลศึ จะมีทั้งแบบจริ งจังและแบบตลก สาขาพลศึ กษา กษา มๆ ตามสไตล ่ผูชายเยอะ จะเขมๆจะเข ตามสไตล สาขาที่ผสูชาขาที ายเยอะ สวนสาขาธุ จริงจัง ฯลฯ สวนสาขาธุ รกิจจะมีรพกิจี่เชีจะมี ยรจพริี่เงชีจัยงรฯลฯ ละสาขาจะมี ายรหัสนแยกกัน โดยแตลโดยแต ะสาขาจะมี สายรหัสแยกกั ไมมสี รวมของทั ายรหัสรวมของทั ไมมีสายรหั ้งคณะ ้งคณะ

21


สถาป ตยกรรมศาสตร สถาป ตยกรรมศาสตร สถานะ:สถานะ: ใชหองเชีใชยหรเอปงเชี นพืย้นรทีเป่สนงพืความในใจ ้นที่สงความในใจ จากพี่ไปสู นอง่ไปสูนอง จากพี คณะนี ้ มคณะนี ี ง านหนั ตั ้ ง แตกปตั ้1ง แต โดยน ง อง ้ ม ี งกานหนั ป  1อโดยน มักจะเจองานกลุ มแบบทีม่ทแบบที ำใหตอ่ทงอยู มักจะเจองานกลุ ำใหทตำงาน องอยูทำงาน ดวยกันถึดงวเชยกัาบนอถึยๆ นอวงยใหนอง งเชาหบอองเชี ยๆยรหจอะช งเชีวยยให รจะช รูจ กั และสนิ กันมากขึ กึ วาอยส างน ย างนอย รูจ กั ทและสนิ ทกัน้ นเพราะรู มากขึน้ ส เพราะรู กึ วอาอย ก็ผานรับก็นผอางด มาแล นักหนา่หนักหนา นรัวบยกั นอนงด วยกัวนอะไรที มาแลว่หอะไรที สาหัสกวสาหั านี้กส็จกว ะผาานีนไปด นไดวยกันได ้ก็จะผวายกั นไปด

นิเทศศาสตร นิเทศศาสตร

สถานะ:สถานะ: หองเชียหรทองเชี ี่ลดความเข มขนลง มขนลง ยรที่ลดความเข เปนขอสรุเปปนทีข่ไอดสรุ จากการประชุ มและสำรวจ ปที่ไดจากการประชุ มและสำรวจ ความคิดความคิ เห็น ซึด่งเสีเห็ยนงสซึว่งนมากยั สนับสนุงนสนัใหบสนุนให เสียงสวงนมากยั มีหองเชีมียรหอแตงเชีใหยทร ำห บาลง แตอใงเชี หทยำหรทอี่เงเชี ยรทและเน ี่เบาลงนและเนน ให น  อ งเข มมากขึ ้ น ในห อ้ นงเชี ย รอจงเชี ะมีย ร จ ะมี ใหานร อวงเข า ร ว มมากขึ ในห กิจกรรมที าศัยแรงกดดั นซึ่งจะชนวซึยให นอวงยใหนอง กิจ่อกรรมที ่อาศัยแรงกดดั ่งจะช ซึมซับความรู ึกแฝงทีส่พึกี่ๆแฝงที ตองการจะส งใหไป งใหไป ซึมซับสความรู ่พี่ๆ ตองการจะส ไดเรื่อยๆไดตลอดระยะเวลาของห องเชียร องเชียร เรื่อยๆ ตลอดระยะเวลาของห

22


ทันตแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร

สถานะ:สถานะ: รูปแบบคล ายหองเชีายห ยรแอบบเดิ รูปแบบคล งเชียรมแบบเดิม แตเนนสอนน งรองเพลงมากขึ ้น แตเนนอสอนน องรองเพลงมากขึ ้น ปกติแลวปกติ ใชหแอลงเชี ญ วใชยรหสออนทั งเชีย้งรเพลงและคำขวั สอนทั้งเพลงและคำขวั ญ ทั้ง 5 ของจุ โดยยกตั วอยางทีว่ใชอยไดางที่ใชได ทั้ง ฬ5 าฯ ของจุ ฬาฯ โดยยกตั ในการทำงานจริ ง แตผูจัดง เป ในการทำงานจริ แตนผนิูจสัดิตเปปน2นิทีสิต่อปาจ2 ที่อาจ ยังไมเขายัใจเรื ณธรรมทางการแพทย กับ กับ งไม่อเขงคุาใจเรื ่องคุณธรรมทางการแพทย การขึ้นคลิ นิกดี้นนคลิัก นเพราะยั ไมมีประสบการณ การขึ ิกดีนัก งเพราะยั งไมมีประสบการณ จากการทำงานจริ ง และนิงสิตและนิ ชั้นปอสื่นิตๆชั้นปอื่นๆ จากการทำงานจริ ก็ไมวางพอมาช วย เพราะต งทั้งเรียอนทั ก็ไมวางพอมาช วย อเพราะต งทั้งขึเรี้นยนทั้งขึ้น คลินิก หคลิ องเชี เนนยสอนร า นิกยรหจอึงงเชี รจึงเนอนงเพลงมากกว สอนรองเพลงมากกว า

อักษรศาสตร อักษรศาสตร

สถานะ:สถานะ: มีหองเพลง องคาราโอเกะ) มีหอ(ห งเพลง (หองคาราโอเกะ) เปนคณะที ิสิตแตล่นะคนมี ปจเจกสูนปง จเจกสูง เปน่นคณะที ิสิตแตคลวามเป ะคนมีคนวามเป เลยอาจเป นเหตุผลที ่คณะนี ีหองเชี เลยอาจเป นเหตุ ผลที้ไม่คมณะนี ้ไมมยรีหแอละ งเชียรและ ไมบังคับไมใหบทังำกิ กรรมโดยไม สมัครใจสมัครใจ คับจให ทำกิจกรรมโดยไม และจะจัและจะจั ดกิจกรรมเพื ่อตอบโจทย เฉพาะสเวฉพาะส น วน ดกิจกรรมเพื ่อตอบโจทย เชน มีหอเชงคาราโอเกะเพื อ่ สอนรออ่ งเพลง น มีหองคาราโอเกะเพื สอนรองเพลง หรือมีสแตนด ดงานเฟรชชี ่ วอลเลย่ วอลเลย บอลกับบอลกับ หรือมีเสปแตนด เปดงานเฟรชชี วิศวกรรมศาสตร และสันทนาการโต เพือ่ กระชัเพืบอ่ กระชับ วิศวกรรมศาสตร และสันทนาการโต สัมพันธเสัพืม่อพันพี างคณะ างคณะ นธ่นเพือ่องภายในและระหว นพี่นองภายในและระหว

สำนัสำนั กวิชกาทรั พยากรการเกษตร วิชาทรั พยากรการเกษตร สถานะ:สถานะ: ห อ งเชี ยหรอจงเชี ริ ง จัย รง จแต ริ งลจัดเวลา ง แต ล ดเวลา จั ด กิ จ กรรม แบบการสอนเบาลง จั ด กิ จและรู กรรมปและรู ปแบบการสอนเบาลง มีการเปลีมี่ยกนรู ปแบบการสอนต างจากปาทงจากป ี่แลว ที่แลว ารเปลี ่ยนรูปแบบการสอนต หลายๆ หลายๆ อยาง และให ผลของเรื งที่ ่องที่ อยางเหตุ และให เหตุผ่อลของเรื ตองการจะสอนมากขึ ้น พรอมทั รวอมมื ตองการจะสอนมากขึ ้น ้งพร มทัอ้งกัรบวมมือกับ เนื้อหาและฝ ายกิจกรรมด ยกัน เพืวยกั ่อใหนเนืเพื้อ่อหาใหเนื้อหา เนื้อหาและฝ ายกิจวกรรมด ในแตละวัในแต นของค ศทางเดียศวกั น ยวกัน ละวัานยไปในทิ ของคายไปในทิ ทางเดี โดยผานห องเชีานห ยรรอูปงเชี แบบป เพื่อฝกดทำตาม โดยผ ยรรูปดแบบป เพื่อฝกทำตาม กฎระเบีกฎระเบี ยบที่สรายงขึ บที้น่สมารางขึ้นมา

23


จิตจิวิตทวิยาทยา

สถานะ: สถานะ: Psyche-cheer Psyche-cheer ผสมผสานข ผสมผสานข อ ดี ข องการใช อ ดี ข องการใช โ ถงกิ จโ ถงกิ กรรมกั จ กรรมกั บ บ หองเชีหยอรงเชี แบบเดิ ยรแมบบเดิ ออกมาเป ม ออกมาเป นหองเชี นหยอรงเชี ที่สยนุรกที่สนุก อยางมีอยวินางมี ัย เน วินนัยใหเนนนอให งรูวนาอเวลาไหนควรเล งรูวาเวลาไหนควรเล น น หรือจริหรืงอจัจริ ง สงวจันเหตุ ง สวนเหตุ ผลที่มผีชลที ื่อใหม ่มีชื่อกใหม ็เพราะ ก็เพราะ ไมอยากให ไมอยากให นองตินดอภาพคำว งติดภาพคำว า ‘หอางเชี ‘หยอรงเชี ’ ยร’ จุดประสงค จุดประสงค หลักคืหอลันกอคืงตออนงร องตองเพลงประจำ องรองเพลงประจำ คณะและมหาวิ คณะและมหาวิ ทยาลัทยได ยาลัแตยได งกายถู แตงกกายถู ระเบีกยระเบี บ ยบ และมีและมี ความรัคกวามรั ความสามั กความสามั คคีในรุคนคีในรุน

หอใน หอใน

สถานะ: สถานะ: หองเชีหยอรงเชี อยูยในรู รอปยูแบบกิ ในรูปแบบกิ จกรรมสั จกรรมสั ้นๆ ้นๆ 2 วัน 2ไมวับนังคัไมบบเขังาคัรบวเขม ารวม หลังยกเลิ หลังกยกเลิ หองเชี กหยอรงเชี ไป ยทัร้งไนปอทังและพี ้งนองและพี ่ก็มีเวลา ่ก็มีเวลา ใหกับการเรี ใหกับการเรี ยนมากขึ ยนมากขึ ้น และได ้น และได มีสวนรมวีสมกั วนรบวมกับ กิจกรรมในคณะของตนเต็ กิจกรรมในคณะของตนเต็ มที่ ซึ่งมทางหอก็ ที่ ซึ่งทางหอก็ จะ จะ หาชวงเวลาที หาชวงเวลาที ่เหมาะสมเพื ่เหมาะสมเพื ่อจัดกิ่อจจักรรมอื ดกิจกรรมอื ่น ่น ทีหลังทีโดยจุ หลัง ดโดยจุ ประสงค ดประสงค คือใหนคิสือิตใหจากหลายตึ นิสิตจากหลายตึ ก ก ไดมาพบเจอกั ไดมาพบเจอกั น น

สหเวชศาสตร สหเวชศาสตร

สถานะ: สถานะ: ลดเวลาจั ลดเวลาจั ดหองเชี ดหยอรงเชี เหลืยอรเ7หลืวัอน 7 วัน แตละวั แตนลมีะวั คนนำกิ นมีคนนำกิ จกรรมต จกรรมต างกลุามงกลุ ตางชัมต้นาปงชั้นป ตอบโจทย ตอบโจทย ความเป ความเป นคณะเล็ นคณะเล็ กๆ ทีก่อๆบอุทีน่อได บอุดนี ไดดี แตละวัแตนลจะมี ะวันธจะมี ีมพิเศษและมี ธีมพิเศษและมี การจัดกหารจั องเชี ดหยอรงเชียร 4 ภาคให 4 ภาคให นองๆนทีอ่มงๆาจากหลายภู ที่มาจากหลายภู มิภาคทุมิภกาคทุ ชั้นปกชั้นป มีโอกาสเป มีโอกาสเป นสวนหนึ นสว่งนหนึ ของห่งอของห งเชียอรงเชี ไมใยนทางใด รไมในทางใด ก็ ท างหนึ ก็ ท างหนึ ่ ง เพื ่ อ่ งใหเพืท่ อุ กให คนได ท ุ ก คนได เ ป น ครอบครั เ ป น ครอบครั ว ว เดี ย วกัเดีนย วกั น 24


เภสัเภสั ชศาสตร ชศาสตร สถานะ:สถานะ: ลดความเข ลดความเข มงวดลง มงวดลง แตจริงแต จังจและเป ริงจังและเป น น ระเบียระเบี บ เนยนบทำกิ เนนจทำกิ กรรมจกรรม เชนสแตนด เชนสแตนด เฟรชชีเฟรชชี -่ -่ เกมสเกมส รว มกัรนว มกั น เนนเรืเน ่องความเป นเรื่องความเป นระเบีนยระเบี บซึ่งเป ยบซึ นคุ่งณเปสมบั นคุณตสมบั ิที่ ติที่ มีผ ลตมีอผความน ลต อ ความน า เชื ่ อ ถืา เชื อ ของวิ ่ อ ถื อ ของวิ ช าชี พชเภสั าชี พชเภสั กร ช กร หองเชีหยอรงเชี เปนยสถานที รเปนสถานที ่รวมน่รอวมน งและสร องและสร างความ างความ เขาใจในกฎเกณฑ เขาใจในกฎเกณฑ ตางๆ ตใหางๆ ตรงกั ใหนตรงกั รวมถึ น งรวมถึง ใหมาทำงานร ใหมาทำงานร ว มกั นวได มกัเ พราะว น ได เ พราะว า น อ งมั า นกอ งมั ก เลิ ก เรีเลิยนที ก เรี่จยุฬนที าฯ่จฝุฬงาฯใหญฝงทำให ใหญ ทำให ไมไดแไมวะไดแวะ กลับมาที กลับค่ มาที ณะ การรวมรุ ค่ ณะ การรวมรุ นจึงทำได นจึงยทำได าก ยาก ถาไมมถีหาอไมงเชี มีหยอรงเชียร

วิทวิยาศาสตร ทยาศาสตร การกี การกี ฬาฬา สถานะ: สถานะ: รูปแบบห รูปแบบห องเชียอรงเชี ลดความเข ยรลดความเข มขน มขน กดดันกดดั ลงแต นลงแต ยังคงยึยังดคงยึ ถือกฎระเบี ดถือกฎระเบี ยบของห ยบของห อง อง เชียรทเชีี่มยีมราตั ที่ม้งแต ีมาตัก้งอแต ตั้งกคณะเอาไว อตั้งคณะเอาไว เนนสอนระเบี เนนสอนระเบี ยบและข ยบและข อปฏิบอัตปฏิ ิของการเป บัติของการเป น น นิสิตจุนิฬสาฯิตจุและการใช ฬาฯ และการใช ชีวิตในรั ชีว้วิตมหาวิ ในรั้วทมหาวิ ยาลัทย ยาลัย รวมถึงรวมถึ สอนรงสอนร องเพลงของจุ องเพลงของจุ ฬาฯ และของคณะ ฬาฯ และของคณะ มีการใช มีกเสีารใช ยงดัเงสีเพื ยงดั ่อชงวเพืยให ่อชนวอยให งสนใจในคำที นองสนใจในคำที ่พี่ ่พี่ พูดมากขึ พูด้นมากขึ ซึ่งอาจฟ ้น ซึ่งอาจฟ งดูรุนแรง งดูรุนแตแรง ไมใแต ชกไารดุ มใชดกาารดุดา อ า นมาถึ อ า นมาถึ ง ตรงนีง ตรงนี ้ แ ล ว คงเห็ ้ แ ล ว คงเห็ น ว า นหวอางเชีห อย รงเชี ย ร ของแต ของแต ล ะคณะมี ล ะคณะมี ช ื ่ อ เรีชยื ่ กและรู อ เรี ย กและรู ป แบบที ป แบบที ่ ่ หลากหลายแตกต หลากหลายแตกต า งกั นาไปเพื งกั น ไปเพื ่ อ ให เ่ อหมาะ ให เ หมาะ สมกั สมกั บ ลั กบษณะของนิ ลั ก ษณะของนิ ส ิ ต ในคณะนั ส ิ ต ในคณะนั ้นๆ ้นๆ ก็ เ หมืก็อเ หมื นกั อบนกั การเลื บ การเลื อ กเขอากเข เรี ยานแต เรี ย นแต ละ ละ คณะ คณะ เราคงบอกไม เราคงบอกไม ไ ด ว  าไคณะ/ห ด ว  า คณะ/ห อ งเชี อย รงเชี ย ร ไหนดีไหนดี ก ว า กักนวเพราะคงจะมี า กั น เพราะคงจะมี แ ต ค ณะ/ห แ ต ค ณะ/ห อง อง เชี ย รเชี ท ี ่ ย‘ใช ร ท’ี ่ ‘ใช มากกว ’ มากกว า า

ขอขอบคุณขอขอบคุณ ชวน งามสมชาติ ชวน งามสมชาติ คณะเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร / นราวิชญ/ รุนราวิ จานันชทญ คณะนิ รุจานันตทิศาสตร คณะนิ/ตชวิ ิศาสตร น อยูป/ ระเสริ ชวิน อยู ฐ คณะพาณิ ประเสริฐ ชคณะพาณิ ยศาสตรแชละการบั ยศาสตรญและการบั ชี / รัญชน ญชีสุ/รเนตร รัญชนคณะอั สุรเนตร กษรศาสตร คณะอักษรศาสตร / พิชญสิณ/ี ตระกู พิชญลสสฤษติ ิณี ตระกู ์ คณะนิ ลสฤษติ เทศศาสตร ์ คณะนิเทศศาสตร / วัชระ อรรจนาพานิ / วัชระ อรรจนาพานิ ชย คณะเศรษฐศาสตร ชย คณะเศรษฐศาสตร / พิชญาตรี/ ขุพินชฤทธิ ญาตรี์ คณะเภสั ขุนฤทธิช์ คณะเภสั ศาสตร /ชภานุ ศาสตร วัฒน/ ภานุ แสงจัวนัฒทร น แสงจั คณะวินททรยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร / ปวีรชนก/ สุปวีขสำราญอนั รชนก สุขสำราญอนั นต คณะรันฐตศาสตร คณะรั/ฐปศาสตร ยะดา /อินปทะโส ยะดา คณะสหเวชศาสตร อินทะโส คณะสหเวชศาสตร / จุฑามาศ/ สุจุดฑชืามาศ ่น คณะจิ สุดชืต่นวิทคณะจิ ยา / ตเบญจรงค วิทยา / เบญจรงค แกวกัน คณะสั แกวกัตนวแพทยศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร / ณั ฐ ณิ ช/า ณัพิ ฐมณิ พ พช าาพพิ มคณะครุ พ พ าพศคณะครุ าสตร สาขาศิ ศ าสตรล ปศึ สาขาศิ ก ษาล/ปศึพิกชษา ญ ส ิ/ณพิี ตระกู ช ญ ส ิลณสฤษติ ี ตระกู์ คณะนิ ล สฤษติเ ทศศาสตร ์ คณะนิ เ ทศศาสตร / วั ช ระ อรรจนาพานิ / วั ช ระ อรรจนาพานิ ช ย คณะเศรษฐศาสตร ช ย คณะเศรษฐศาสตร / อภิ ว ั ฒ น/ อภิ บุ ญวอากาศ ั ฒ น บุ ญสำนั อากาศ ก วิ ช าทรั สำนัพก ยากรการเกษตร วิ ช าทรั พ ยากรการเกษตร / พิ ท ยา /แกพินทพรม ยา แก คณะวิ น พรมท ยาศาสตร คณะวิ ท ยาศาสตร ก ารกี ฬ า ก/ารกี สรทิฬศา สุ/ ขสรทิ บั น เทิ ศ สุง ขคณะวิ บั น เทิทง ยาศาสตร คณะวิ ท ยาศาสตร ก ารกี ฬ า ก ารกี ฬ า / ณัฐนนท/สณังชืฐ่นนนท คณะแพทยศาสตร สงชื่น คณะแพทยศาสตร / ณัชพล เสริ / ณัฐชสายบั พล เสริ ว คณะศิ ฐสายบัลปกรรมศาสตร ว คณะศิลปกรรมศาสตร / วงศกร ดุ/ลวงศกร ยวิทย คณะสถาป ดุลยวิทย คณะสถาป ตยกรรมศาสตร ตยกรรมศาสตร / อภิสิทธิ์ /สิทอภิธิไสพศาล ิทธิ์ สิทคณะวิ ธิไพศาล ศวกรรมศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร / ณัฐธนัญ/ศิณัริทฐรงกล ธนัญ ศิคณะจิ ริทรงกล ตวิทคณะจิ ยา / นรารั ตวิทยา ตน/หงษ นรารัสกุตลน คณะครุ หงษสกุศลาสตร คณะครุศาสตร

25


ไม ม ี จ ุ ด สิ ้ น สุ ด หรื อ จะตี ค วามว า เป น บั ว ลอยกลมๆ ก็ ไ ด

ร า น Sweet Circle เป น ร า นขนมสไตล ฟ  ว ชั น อั น เก า แก ชืร า่ อนร าSweet นหมายถึCircle ง ขนมหวานที ่ ม ี ค รบวงจรให น ได แ บบ เป น ร า นขนมสไตล ฟ  วเชัลืนออักกิ น เก า แก ไม สิ ้ น สุ ด หรืง อ จะตี ค วามว า เป บั ว ลอยกลมๆ ไ ดน ได แ บบ ชื ่ อมรี จาุ ดนหมายถึ ขนมหวานที ่ ม ีนค รบวงจรให เ ลื อก็กกิ

Sweet Circle Sweet Circle

จากบัวลอยน้ จากบัวำลอยน้ ขิงธรรมดา ำขิงธรรมดา รานไดพรฒ ั านได นามาเป พฒ ั นามาเป น น บัวลอยที บัว่คลอยที นกินได ่คนกิ ทุกนเพศทุ ไดทุกกเพศทุ วัย จุกดวัขายอยู ย จุดขายอยู ที่ ท ไสพิเศษต ไสพาิเงๆศษต เชานงๆไสเชเผืนอกไสไสเผืถอั่วก ให ไสเถลืั่วอกกิ ใหเนลือกกิน ตามใจชอบ ตามใจชอบ แถมบางช แถมบางช วงยังมีบวัวงยัลอยตามฤดู งมีบัวลอยตามฤดู กาล กาล เชน ชวเชงตรุ น ษชจีวนงตรุ มีบษวั จีลอยรู นมีบปวั ลอยรู สมหรืปอสชมวหรื งทีผ่อา ชนมา วงทีผ่ า นม ก็เพิ่งมีบก็เัวพิลอยไส ่งมีบัวมลอยไส ันมวงไป มันมนอกจากไส วงไป นอกจากไส บัวลอยบัวลอย ที่หลากหลายแล ที่หลากหลายแล วน้ำที่กวินน้คูำกทีัน่กก็ินยคูิ่งกหลากหลาย ันก็ยิ่งหลากหลาย ใครไมกใครไม ินน้ำขิกงินจะสั น้ำขิ่งงบัจะสั วลอยนมสดก็ ่งบัวลอยนมสดก็ ได หรือไถดาหรือถา อยากแนวก็ อยากแนวก็ ม ี บ ั ว ลอยชานม ม ี บ ั ว ลอยชานม บั ว ลอยชาเขี บั ว ลอยชาเขี ยว ยว ไปจนถึไปจนถึ งบัวลอยชานมสไตล งบัวลอยชานมสไตล ฮองกงก็ฮอมงกงก็ ี มี

26


U! CHU! ITH CH T W TH EAT WI EA

S wS ewe et e t

C i Cr ci rl ce l e

27

เรื่อง: นฤมล เรื่อง: ชูนฤมล จันทรชูจันทร ภาพ: พิภาพ: ชชา ฤกษ พิชชาอรฤกษ าม อราม


นี่ไนติงเกลเอง ฉันมีเรื่องทุกขใจ มาปรึกษาเธอ ทุกวันนีม้ ผี ชู ายมาเกาะแกะ ฉันเยอะแยะมากมาย ฉันไมรูจะทำยังไง ผูชายพวกนั้นตามตื๊อฉันตลอดเลย รับกับความสวยของตัวเองไมไดจริงๆ คอยแตถามคำถามที่ฉันไมอยากตอบเลย “ทำไมตองแยกขยะ?” “แยกไปทำไม? แยกไปก็เอาไปรวมกันอยูดี” “แยกขยะ มันยาก ทิ้งรวมกันไปเลยไมไดหรอ?” “ขยะก็คือขยะเหมือนๆ กัน ทิ้งๆ ลงไปเหอะ” ฉันอยากจะบอกพวกผูชาย ที่มาตามตื๊อมากๆ เลยวา การแยกขยะ มันมีประโยชนหลายอยางเลยนะ

ถึง...

ขยะ ่ เพือน รัก

28

ไนติงเกลก็คิดนะวา การแยกขยะ มีประโยชนมากมายเลย เชน ชวยใหระบบ จัดการขยะดีขน้ึ จริงๆ นะ เชือ่ ฉันอยาหลง ไปเชื่อใคร ฉันนี่แหละหวงใย รักแทและ แนจริง อุปส เขาเรื่องดีกวา ประโยชนที่ นอกเหนือจากจะชวยใหระบบกำจัดขยะ ดีขน้ึ แลว ยังชวยลดปริมาณขยะลงอีกดวย เพราะเมื่อแยกวัสดุสวนที่ยังมีประโยชน เชน แกว กระดาษ พลาสติก โลหะ ฯลฯ ก็จะเหลือขยะจริงๆ ที่จะนำไปกำจัดตอ นอยลง อูหู เลิศเวอร! ประหยัดงบประมาณที่ใชใน การกำจัดขยะ ยกตัวอยางในกรุงเทพฯ ของเรานะแก ตองเก็บขยะวันละตั้งเกือบ 9,000 ตัน ใชงบประมาณถึง 2,000 ลาน บาทตอป ใชเจาหนาที่กวา 10,000 คน ใช ร ถเก็ บ ขยะกว า 2,000 คั น เรือเก็บขนขยะหลาย 10 ลำ ถังขยะนับ 10,000 ใบ และใชเปนเงินเดือนเจาหนาที่ อีกมหาศาล เมื่อขยะที่ตองกำจัดลดลง ทำใหมีงบประมาณเหลือมากขึ้น สามารถ นำไปพัฒนาสิ่งอื่นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได ขนาดนี้แลวนะจะไมใหฉันแยกขยะ ไดยังไงละ เนอะ?


BO NU ST RA CK

ชวยลดการสิ้นเปลืองพลังงานและทรัพยากรดวยการนำ วัสดุประเภท แกว กระดาษ โลหะ พลาสติก ฯลฯ ไปรีไซเคิล หมุนเวียนใชใหม หมุนติว้ ๆๆ ซึง่ บางอยางสามารถขายได ชวยเพิม่ รายไดเล็กๆ นอยๆ เขากระเปา เอาเงินไปเปยผูชาย วายยย และที่สำคัญที่ไนติงเกลชอบก็คือ... ไดชวยรักษา สิ่งแวดลอมทำใหเกิดมลพิษตอโลกนอยลง สงผลทำใหชวยลด ภาวะโลกรอนไดอีกดวย โห... ไนติงเกลนี่ทั้งสวยแลวก็ยังรักโลก อีกดวย ถึงวามีผชู ายเขามาติดพันตลอดเลย อุย ยย ขอโทษนะแก ออกตัวแรงไปนิด ฉันอยูขางเธอเสมอนะขยะเพื่อนรัก ถาไมมีใคร พาเธอไปหาถังที่ใช เดี๋ยวฉันพาไปเอง เชื่อมือฉันนะ รักและหวงใยขยะเสมอ ไนติงเกล

มาถึงตรงนี้ หลายคนอาจจะยัง สงสัยวา สุดทายก็เอาไปรวมกันอยูดีนี่? ใชคะ รวมกัน แตลองคิดตามไนติงเกล สิคะวา ถาหากเราชวยกันแยกขยะ ทิ้งขยะใหลงถังแลว ก็จะเปนการชวย ลดขั ้ น ตอนของกระบวนการการ กำจัดขยะทั้งหลายอีกดวย บานของเรา จะสะอาดน า อยู  ท ี น ี ้ พ วกเราหรื อ ไนติ ง เกลเองก็ จ ะสามารถไปเดทกับ คนรูใจในที่สวยๆที่ไมมีขยะใหกวนใจ อีกตอไป วาววว ดีจังเลย ขอบคุณขอมูลบางสวนจาก garbage.classification blog

ติดตามเรื่องราวดีๆ และโครงการเจงๆ และไนติงเกลตอไดที่

29


CU

TO

Y A D

สิทธิพิเศษสำหรับนิสิตจุฬาฯ ทุกคน กับสวนลดและโปรโมชั่นตางๆ จากรานคาภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย เพียงแคแสดงบัตรนิสิตเทานั้น

ยูเซ็นเตอร

Creamery รับสวนลดเมื่อซื้อ ice cream 8 scoops ปกติ 355 บาท xxl choc-a-lot cookie ปกติ 329 บาท เหลือเมนูละ 299 บาท หมดเขต 31 ธ.ค. 59

Ryce ขาวปนญี่ปุนหลากหลายเมนู รับสวนลด 10 บาท/ลูก

THE LOBBY ลดทันที 10% พิเศษ! เฉพาะป 1 (รหัส 59) เทานั้น รับสวนลดเพิ่มเปน 15%

กาแฟดอยชาง

CMYK รับสิทธิซื้อเสื้อยืดคอกลม (สีขาว) พรอมพิมพดิจิตอล A4 ในราคา 150 บาท/ตัว

ลดทันทีแกวละ 10 บาท

ย.ยักษ

Clean Concept รับฟรีจ้ำบะ 1 ที่ (สำหรับ 4 คน) เมื่อสั่งอาหาร 4 จานมนุษย หรืออาหาร 1 จานยักษ

รับสวนลด 5% เมื่อสั่งอาหารเปนคอรสชนิดตาง ๆ

T-Spoon

รานสุขี

รับสวนลด 5% เมื่อทานครบ 500 บาทขึ้นไป

รับสวนลด 5% สำหรับบุฟเฟตราคา 349 บาท

สวนหลวง Chocolatier

Bun the hippo

Lavita รับสวนลด 5% เมื่อซื้อเครื่องดื่มที่ราน (เฉพาะเครื่องดื่มเทานั้น ไดทั้งรอน เย็น และปน)

รับสวนลด 10% ในชั่วโมงเลนเกมในราน วันจันทร - พฤหัสบดี เวลา 14:00-18:00

I’m park kin donburi

Niku-Don

พิเศษ! เฉพาะสาขา I’m Park เทานั้น ลด 10% เมื่อทานบุฟเฟตแซลมอนราคา 499 บาทขึ้นไป

Tamakoyaki

รับสวนลด 5% เมื่อทานครบ 300 บาท

The cockle

รับสวนลด 5% เมื่อทานครบ 300 บาท

เจหุยสุกี้โบราณ

รับสวนลด 5% เมื่อทานครบ 300 บาท

King Grill

เพียงแสดงบัตรนิสิตที่ราน และ check-in ผานทาง Facebook รับสวนลด 10%

ทุกเมนูลด 20%

รับสวนลด 10%

Dice Cup Board Game Cafeʼ

Is Good Food & Cafeʼ

รับประทานในราคา 199 บาท จากราคาปกติ 289 บาท

มา 5 จาย 4

Fuku รับสวนลด 5% เมื่อทานครบ 300 บาท

Thumbs up

อะไรในไห มา 4 จาย 3

30

รับสวนลด 5% เมื่อทานครบ 300 บาทขึ้นไป


31


32

CHU! Magazine 4th issue  

CHU! on October 2016

CHU! Magazine 4th issue  

CHU! on October 2016

Advertisement