Page 1


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

สารบัญ หน้ า วิสัยทัศน / พันธกิจ...............................................................................................................................................

1

ข้ อมูลสาคัณทางการเงิน.......................................................................................................................................

2

สารจากประธานกรรมการ....................................................................................................................................

3

สารจากประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร........................................................................................................................

4

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ.........................................................................................................................

6

ข้ อมูลทัว่ ไป และข้ อมูลสาคัญอืน่ .........................................................................................................................

8

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ………………………………………………………………………..

10

ลักษณะการประกอบธุรกิจ……………………………………………………………………………………..

13

ปัจจัยความเสี่ยง………………………………………………………………………………………………..

17

โครงสร้ างการถือหุ้น…………………………………………………………………………………………….

19

โครงสร้ างการจัดการ…………………………………………………………………………….……………..

20

การกากับดูแลกิจการ…………………………………………………………………………………………..

30

ความรับผิดชอบต่อสังคม...................................................................................................................................

39

การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง…………………………….……………….……………

40

นโยบายการจ่ ายเงินปันผล……………………………………………………………………………………..

41

รายการระหว่ างกัน……………………………………………………………………………….……………

42

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน…………………..……………………….

46

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ……………………………..

47

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษัทย่ อย…........................................................…….....…………..............

54

การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน………………………………………………………….

55

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน……………………………………………….…………………

57

0


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

วิสัยทัศน์ เป็ นผูน้ ำด้ำนมำตรฐำนกำรให้บริ กำรกำรจัดกำรด้ำนกำร ขนส่ ง ด้วยควำมมุ่งมัน่ และควำมพร้อมของเครื่ องมือ อุ ป กรณ์ ย กขนที่ ห ลำกหลำยในทวีป เอเชี ย ตะวัน ออก เฉี ย งใต้ เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณค่ำ และตอบสนองควำมพึ งพอใจ ให้แก่ลูกค้ำ

พันธกิจ  ยกระดับกำรให้บริ กำรที่ เหมำะสมกับควำมต้องกำร ของลูกค้ำและคุม้ ค่ำในเชิงธุรกิจ  สร้ ำ งมู ล ค่ ำ เพิ่ ม ให้อ งค์ก รโดยกำรจัด หำบริ ก ำรที่ มี มำตรฐำนและเหมำะสมกับลักษณะงำนของลูกค้ำ  น ำ เ ท ค โ น โ ล ยี ที่ ทั น ส มั ย ข อ ง เ ค รื่ อ ง จั ก ร จ ำก ต่ำงประเทศเข้ำมำพัฒนำใช้ในประเทศไทย  สร้ ำงมำตรฐำนกำรให้บ ริ กำรระดับ สำกลให้เ ป็ นที่ ยอมรับของลูกค้ำและบุคคลทัว่ ไป  มุ่ ง เน้ น กำรสร้ ำ งมำตรฐำนควำมปลอดภัย ในกำร ทำงำน  พัฒนำคุ ณภำพชี วิต และเพิ่มศักยภำพในกำรท ำงำน ของบุคลำกรในองค์กร

1


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

ข้ อมูลสาคัญทางการเงิน หน่ วย : ล้ านบาท 2555 งบการเงิน รวม

+/(%)

2556 งบการเงิน รวม

+/(%)

2557 งบการเงิน รวม

+/(%)

งบดุล สิ นทรัพย์หมุนเวียนรวม สิ นทรัพย์รวม หนี้สินหมุนเวียนรวม หนี้สินรวม ส่วนของผูถ้ ือหุน้

471.27 2,803.91 1,033.86 1,686.47 1,117.44

+57.14 +38.39 + 39.14 +58.11 +16.48

791.85 3,094.97 1,128.19 1,912.98 1,181.99

+68.02 +10.38 + 9.12 +13.43 +5.78

584.27 2,726.23 552.82 1,313.22 1,413.01

-26.21 -11.91 -51.00 -31.35 +19.55

724.19 552.30 1,276.49 383.14 421.29 164.32

+ 46.83 + 19.24 + 33.47 + 26.35 + 50.78 + 66.45

807.41 606.60 1,414.01 354.46 377.53 72.59

+11.49 + 9.83 +10.77 -7.49 -10.39 -55.82

402.20 665.48 1,067.68 345.61 542.32 236.38

-50.19 +9.71 -24.49 -2.50 +43.65 +225.64

+งบกำไรขำดทุน รำยได้จำกกำรขำย รำยได้จำกกำรให้บริ กำรเช่ำและขนส่ง รำยได้รวม กำไรขั้นต้น EBITDA กำไรสุทธิ อัตรำส่วนทำงกำรเงิ น อัตรำส่วนสภำพคล่อง(เท่ำ) อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่ำ) อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระดอกเบี้ย (เท่ำ) อัตรำผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (%) อัตรำกำไรขั้นต้น(%) อัตรำกำไรสุทธิ (%)

0.46 1.51 5.92 15.82 30.02 12.46

0.70 1.62 7.99 6.31 25.07 5.08

2

1.06 0.93 0.77 18.22 32.37 19.00


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

สารจากประธานกรรมการ เรียน ท่ านผู้ถือหุ้น ปี 2557 เป็ นอี กปี หนึ่ งที่ ภำวะเศรษฐกิ จของประเทศไทยชะลอตัวลงต่อเนื่ องจำกปี 2556 โดยมี อตั รำกำร เจริ ญเติบโตทำงเศรษฐกิจหรื อ GDP เพียงแค่ร้อยละ 0.7 อันเป็ นผลมำจำกภำวะกำรเมืองในประเทศที่มีควำมขัดแย้งรุ นแรง ต่อเนื่ องจนเกิดกำรรัฐประหำรในเดือนพฤษภำคม 2557 ทำให้กำรลงทุนทั้งของภำครัฐและเอกชน ชะลอตัวลง นอกจำกนี้ ในช่วงครึ่ งปี หลังเศรษฐกิจโลกยังได้รับผลกระทบจำกกำรที่รำคำน้ ำมันลดลงอย่ำงรวดเร็ ว กำรยุติมำตรกำร QE ของประเทศ สหรัฐอเมริ กำ รวมถึงปั ญหำกำรก่อกำรร้ำยที่ทวีควำมรุ นแรงขึ้น ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยทั้งในตลำดเงิน ตลำดทุน และ กำรส่งออก ทำให้กำรบริ หำรจัดกำรธุรกิจทำได้ยำกขึ้นต้องใช้ควำมระมัดระวังค่อนข้ำงสูง ส่งผลให้บริ ษทั มียอดรำยรับลดลง แต่คณะกรรมกำรบริ ษทั ก็ได้ร่วมกับผูบ้ ริ หำรอย่ำงใกล้ชิดกำหนดกลยุทธ์ให้มีกำรลดภำระดอกเบี้ยที่เกิดจำกกำรลงทุน ด้วย กำรขำยทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้นำเงินเข้ำชำระหนี้ของธนำคำรและสถำบันกำรเงิน ทำให้ภำระดอกเบี้ยจ่ำยลดลง และ กำไรของบริ ษทั เพิ่มขึ้นกว่ำปี 2556 ในนำมคณะกรรมกำรบริ ษทั ขอขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ลูกค้ำ สถำบันกำรเงิน ผูบ้ ริ หำร พนักงำน และผูเ้ กี่ยวข้องทุก ฝ่ ำย ที่ให้กำรสนับสนุนกำรดำเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ด้วยดีเสมอมำ และขอให้คำมัน่ ว่ำจะร่ วมกับผูบ้ ริ หำรอย่ำงใกล้ชิดในกำร กำหนดกลยุทธ์ เพื่อให้บริ ษทั สำมำรถฟันฝ่ ำปั ญหำอุปสรรค และ แข่งขันได้ในตลำดภำยใต้กำรกำกับดูแลและกำรควบคุม ภำยในที่ดี รวมถึงกำรพัฒนำศักยภำพทำงธุรกิจของบริ ษทั ให้ประสบควำมสำเร็ จตำมเป้ ำหมำย มีกำรเติบโตอย่ำงยัง่ ยืน เพื่อ ประโยชน์ต่อผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ำยอย่ำงเต็มกำลังควำมสำมำรถ

…………………..………. (ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร) ประธำนกรรมกำร

3


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

สารจากประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร เรียน ท่ านผู้ถือหุ้น ปี 2557 ภำวะเศรษฐกิจของประเทศไทยได้รับผลกระทบโดยตรงจำกวิกฤตกำรเมืองซึ่ งเริ่ มมำตั้งแต่ปลำยปี 2556 มีกำรยุบสภำจนถึงกำรเกิดรัฐประหำร และแม้วำ่ ภำวะกำรเมืองจะเริ่ มนิ่งลงตั้งแต่กลำงปี 2557 แต่กำรขับเคลื่อนทำงเศรษฐกิจ ยังไม่สำมำรถดำเนิ นกำรได้อย่ำงเต็มที่ โครงกำรลงทุนภำครัฐชะลอลง ในขณะที่กำรใช้จ่ำยของภำคเอกชนและประชำชน ทัว่ ไปก็ซบเซำ เศรษฐกิจฟื้ นตัวช้ำ ทำให้อตั รำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจในปี ที่ผำ่ นมำค่อนข้ำงต่ำแค่ร้อยละ 0.7 เท่ำนั้น ผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ฯในปี 2557 แม้วำ่ จะมีรำยได้รวมลดลงถึงร้อยละ 24 แต่ก็เป็ นกำรลดลงของรำยได้ จำกกำรขำยซึ่ งเป็ นผลกระทบโดยตรงจำกกำรลงทุนของโครงกำรสำธำรณูปโภคของภำครัฐที่ชะลอตัวลงอย่ำงมำก ในขณะ ที่รำยได้จำกกำรให้บริ กำรซึ่ งบริ ษทั ฯเน้นงำนที่อยูใ่ นกลุ่มอุตสำหกรรมหนัก เช่นโรงไฟฟ้ ำ กลุ่มปิ โตรเคมี น้ ำมัน ฯลฯ ยังมี กำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้สดั ส่วนรำยได้จำกกำรขำย ต่อ รำยได้จำกกำรให้บริ กำรของบริ ษทั ฯ อยูท่ ี่ 38 : 62 ซึ่งนับว่ำ บริ ษทั ฯ ยังสำมำรถสร้ำงรำยได้จำกกำรใช้ประโยชน์เครื่ องจักรชดเชยกับค่ำเสื่ อมรำคำของเครื่ องจักรที่ลงทุนไว้ได้เป็ นอย่ำง ดี ในช่วงต้นปี 2557 ที่ผำ่ นมำบริ ษทั ฯได้ขำยที่ดินซึ่งถือครองไว้และยังไม่ก่อให้เกิดรำยได้ออกไป และได้นำเงินดังกล่ำวไป ลดภำระหนี้ เงินกูท้ ำให้สำมำรถประหยัดค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยลง ส่ งผลให้บริ ษทั ฯมีกำไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้นในปี นี้ถึงร้อยละ 226 เมื่อ เทียบกับปี 2556 ที่ผ่ำนมำ นอกจำกนี้ ในเดือนสิ งหำคม 2557 บริ ษทั ฯยังได้ยำ้ ยหลักทรัพย์จดทะเบียนจำกตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)ไปสู่ ตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (SET)เพื่อเป็ นกำรเพิ่มศักยภำพและเตรี ยมควำมพร้อมที่จะรองรับ กำรเจริ ญเติบโตต่อไปของบริ ษทั ได้อย่ำงคล่องตัวขึ้นในอนำคต สำหรับในปี 2558 บริ ษทั ฯได้กำหนดทิศทำงกำรดำเนินงำนในช่วงระยะ 3 ปี ถัดไปให้เป็ นช่วงเวลำแห่งกำรสร้ำง “ควำมยัง่ ยืน” ให้กบั ธุรกิจ โดยให้ควำมสำคัญไม่เพียงแต่กบั กำรเติบโตของรำยได้ และกำไรในกำรดำเนินงำน แต่ได้ขยำยไป ให้ควำมสำคัญเพิ่มเติมทั้งในด้ำนกำรตลำด ด้ำนบริ กำร และด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ โดยในด้ำนกำรตลำดจะเสริ มสร้ำงควำม แข็งแกร่ งให้กบั กำรสร้ำง Corporate Image และ Branding ทั้งในเรื่ องของสิ นค้ำ Zoomlion ที่ บริ ษทั ฯเป็ นตัวแทนจำหน่ำย และกำรเป็ นผูใ้ ห้บริ กำรเช่ำและขนย้ำยเครื่ องจักรอุปกรณ์ ภำยใต้เครื่ องหมำยกำรค้ำ THE CRANE ซึ่ งบริ ษทั เป็ นผูน้ ำในกำร ให้บริ กำรสำหรับงำนในกลุ่มอุตสำหกรรมหนัก ด้วยควำมได้เปรี ยบเชิงแข่งขันทั้งเครื่ องจักรที่มีขนำดใหญ่ที่สุดในประเทศ และประสบกำรณ์ควำมเชี่ยวชำญอันยำวนำน ที่บริ ษทั ฯมิได้เพียงแต่ให้บริ กำร แต่ยงั ร่ วมเป็ นคู่คิดให้คำปรึ กษำในกำรทำงำน (Lifting Solution Provider) เพื่อให้กำรยก / เคลื่อนย้ำยเครื่ องจักรอุปกรณ์ของลูกค้ำ เป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพสู งสุ ดด้วย รำคำที่เหมำะสม สำหรับในด้ำนบริ กำรและด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ บริ ษทั ฯจะเน้นกำรปรับปรุ งและพัฒนำกำรให้บริ กำรให้มี คุณภำพอันเป็ นเลิศ มีมำตรฐำนอันเป็ นสำกล บุคลำกรของบริ ษทั มีกำรพัฒนำควำมรู ้และควำมเชี่ยวชำญ มีศกั ยภำพที่ดีและ พร้ อ มที่ จ ะปฏิ บัติ ง ำนในภำวะกำรแข่ ง ขัน ที่ มี ค วำมรวดเร็ ว และรุ น แรงขึ้ น ในอนำคตอัน ใกล้ท้ ัง จำกผู ้ป ระกอบกำร ภำยในประเทศและจำกต่ำงประเทศ หลังจำกเข้ำสู่ AEC ในปลำยปี 2558 นี้

4


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯยังมี แผนงำนที่ จะเสริ มควำมแข็งแกร่ งในกำรดำเนิ นธุ รกิ จกำรให้บริ กำรเช่ ำและขนย้ำ ย เครื่ องจักรอุปกรณ์ โดยจัดกลุ่มลูกค้ำเพื่อให้สำมำรถสนองตอบและบริ กำรลูกค้ำได้อย่ำงใกล้ชิดขึ้น อำทิเช่น งำนฐำนรำกที่ ต้องใช้รถคลอเลอร์ เครนขนำดเล็กซึ่ งจะมีปริ มำณงำนมำกขึ้นจำกโครงกำรทั้งของภำครัฐและเอกชน หรื องำนขนส่งสิ นค้ำที่ ต้องใช้รถเครนหรื อรถยกตู ้ ที่ขยำยตัวมำกขึ้นบริ เวณท่ำเรื อแหลมฉบัง เป็ นต้น ส่วนธุรกิจตัวแทนจำหน่ำยรถเครน Zoomlion บริ ษทั ฯได้มีกำรปรับโครงสร้ำงองค์กร จัดตั้ง Zoomlion Business Unit ขึ้นเพื่อให้บริ หำรจัดกำรผลิตภัณฑ์ Zoomlion เป็ นไป แบบรวมศูนย์ครบวงจร ทั้งกำรขำยและกำรบริ กำรหลังกำรขำย และยังได้เพิ่มทีมงำนขำยและบริ กำรหลังกำรขำยให้มีควำม พร้อม เพื่อรุ กตลำดอย่ำงเต็มที่ รองรับโอกำสจำกกำรลงทุนงำนสำธำรณูปโภคของภำครัฐและกำรขยำยตัวของตลำดในช่วง ต่อไป บริ ษทั ฯ มีควำมมุ่งมัน่ อย่ำงเต็มเปี่ ยมในกำรสร้ำงกำรเติบโตธุรกิจอย่ำงยัง่ ยืนถำวร ด้วยกำรพัฒนำทั้งในส่วนของ เครื่ องจักรกลหนัก บุ คลำกร ระบบงำน และเสริ มสร้ ำงควำมแข็งแกร่ งในด้ำนกำรบริ หำรจัดกำรในทุ กๆมิ ติ กำรสร้ ำ ง พันธมิตรกับคู่คำ้ ที่ เกี่ ยวข้องและสัมพันธ์กบั ห่ วงโซ่ อุปทำนเพื่อแสวงหำโอกำสในกำรขยำยธุ รกิ จทั้งในและต่ำงประเทศ รวมถึงกำรขยำยบทบำทในกำรมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยเพิ่มขึ้น ภำยใต้กำรบริ หำรจัดกำรปั จจัยควำม เสี่ ยงทั้งจำกภำยในและภำยนอกประเทศ ที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ วและอำจส่งผลกระทบต่อกิจกำรได้ดว้ ยควำมระมัดระวัง

……………………… ( นำยเจษฎำ พรหมจำต ) ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร

5


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมกำรตรวจสอบบริ ษทั ชูไก จำกัด(มหำชน) ประกอบด้วยกรรมกำร 3 ท่ำน คือนำยวัชริ นทร์ ดวงดำรำนำย สุรินทร์ เปรมอมรกิจ และนำงวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมกำรตรวจสอบทุกท่ำนเป็ นกรรมกำรอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วน ตำมที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ในรอบปี ที่ผำ่ นมำคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมขอบเขตควำมรับผิดชอบที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯให้ กำกับดูแล โดยในรอบปี บัญชี 2557 ได้จดั ให้มีกำรประชุมทั้งสิ้ น 9 ครั้ง ซึ่ งในกำรประชุมได้ให้ผูบ้ ริ หำร ฝ่ ำยตรวจสอบ ภำยใน และผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเข้ำชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้สรุ ปสำระสำคัญในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ดงั นี้ 1.

สอบทำนให้มีรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ สอบทำนงบกำรเงินระหว่ำงกำลและงบกำรเงินประจำปี 2557 ของบริ ษทั ฯ ร่ วมกับผูส้ อบบัญชี รวมทั้งกำรเปิ ดเผย

ข้อมูลที่เป็ นสำระสำคัญและรับทรำบข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชี เพื่อนำเสนอคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ โดยมี กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดร่ วมกับผูส้ อบบัญชีฝ่ำยบริ หำรและฝ่ ำยตรวจสอบภำยในเพื่อให้มน่ั ใจว่ำกระบวนกำรจัดทำและกำร เปิ ดเผยข้อมูลในรำยงำนทำงกำรเงินมีควำมถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ 2.

สอบทำนให้บริ ษทั มีระบบควบคุมภำยในที่เหมำะสมและมีประสิ ทธิภำพ สอบทำนให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมและมีประสิ ทธิ ภำพโดยสอบทำนร่ วมกับผูส้ อบบัญชีภำยนอก

เช่ น รำยงำนกำรประเมิ นประสิ ทธิ ภำพกำรควบคุ มภำยในสำหรั บปี 2557 และพิจำรณำแผนกำรตรวจสอบ ตลอดจน รับทรำบผลกำรตรวจสอบ และข้อเสนอแนะของฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน โดยได้เสนอฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯ พิจำรณำ ปรับปรุ งแก้ไขตำมควรแก่กรณี รวมทั้งติดตำมผลควำมคืบหน้ำกำรปรับปรุ งแก้ไขอย่ำงต่อเนื่อง 3.

สอบทำนควำมเพียงพอของระบบบริ หำรควำมเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ รับทรำบและทบทวนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงของบริ ษทั ฯในด้ำนต่ำงๆ กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงทำงกำรเงิน กำรบริ หำร

ควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกกำรปฏิบตั ิงำนสำหรับธุรกิจที่ดำเนินอยูใ่ นปั จจุบนั รวมถึงกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงสำหรับแผนกำรลงทุน เป็ นต้น เพื่อให้เกิดควำมมัน่ ใจว่ำ บริ ษทั ฯ มีกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ 4.

สอบทำนให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง รั บ ทรำบกำรปฏิ บัติ ตำมกฎหมำยที่ เกี่ ยวข้อ งเช่ นพระรำชบัญ ญัติ หลักทรั พ ย์และตลำดหลักทรั พ ย์ประกำศและ

ข้อกำหนดของสำนักงำนกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 5.

พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และกำหนดค่ำตอบแทนผูส้ อบบัญชี คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประชุ มพิจำรณำ คัดเลือก และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อพิจำรณำ และขอ

อนุมตั ิต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2558 ให้แต่งตั้ง นำยประวิทย์ วิวรรณธนำนุตร์ ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรื อ นำยบรรจง พิชญประสำธน์ ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรื อ นำยเทอดทอง เทพมังกร ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 2787 หรื อ นำยไกรสิ ทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9429 แห่ งบริ ษทั พีวี ออดิท จำกัด หรื อผูส้ อบบัญชีท่ำน

6


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

อื่นภำยในสำนักงำนเดียวกัน เป็ นผูล้ งลำยมือชื่อในรำยงำนกำรตรวจสอบและสอบทำนของบริ ษทั ฯ รวมทั้งเสนอจำนวน เงินค่ำตอบแทนของผูส้ อบบัญชีสำหรับปี 2558 6.

จำรณำกำรเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ฯ ในรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และรำยกำรที่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ พิจำรณำกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง และ/หรื อ บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งตำมที่ผสู ้ อบบัญชี ได้

เปิ ดเผยในงบกำรเงิ นรวม ซึ่ งโดยทัว่ ไปรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวเป็ นรำยกำรทำงกำรค้ำปกติทวั่ ไป สำหรับรำยกำรที่ เกิ ดขึ้นระหว่ำงกลุ่มบริ ษทั กับกรรมกำรนั้นเป็ นไปตำมสัญญำและข้อตกลงที่มีระหว่ำงกัน และในส่ วนของเงิ นกูย้ ืมนั้น เป็ นไปเพื่อเสริ มสภำพคล่องโดยไม่มีกำรคิดดอกเบี้ย คณะกรรมกำรตรวจสอบ เห็นว่ำ บริ ษทั ฯ ได้จดั ทำงบกำรเงินเป็ นไปตำมมำตรฐำนบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป เชื่อถือ ได้ มีระบบกำรควบคุมภำยในเพียงพอเหมำะสมกับกำรดำเนิ นธุ รกิ จ มีกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ และระบบกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี

.............................................. นำยวัชริ นทร์ ดวงดำรำ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

7


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอืน่ ชื่อบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์

: บริ ษทั ชูไก จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ” หรื อ “CRANE”)

ชื่อภำษำอังกฤษ

: Chu Kai Public Company Limited

ประกอบธุรกิจ

: ให้บริ กำรเคลื่อนย้ำยวัสดุหรื ออุปกรณ์ที่มีขนำดใหญ่ : เป็ นตัวแทนจำหน่ำยเครื่ องจักรกลใหม่ ประเภทรถเครน ยีห่ อ้ ZOOMLION จำกประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน แต่เพียงผูเ้ ดียวในประเทศไทย : จำหน่ำยและซ่อมแซมเครื่ องจักรกลหนักใช้แล้วสำหรับงำนก่อสร้ำง กำรยก และขนย้ำย รวมถึงกำรขนส่ง

ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่

: 42/62 หมู่ที่ 14 ถนนบำงนำ-ตรำด กม. 7 ตำบลบำงแก้วอำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540

ที่ต้ งั บริ ษทั ย่อย

: บริ ษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จำกัด (“TCS”) 42/51 หมู่ 14 ถนนบำงนำ-ตรำด ตำบลบำงแก้ว อำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540 : บริ ษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด (“TCL”) 195/95 หมู่ 95 ตำบลหนองขำม อำเภอศรี รำชำ จังหวัดชลบุรี20230 : บริ ษทั เดอะเครน ระยอง จำกัด (“TCR”) 4/2 หมู่ 4 ตำบลนิคมพัฒนำ อำเภอนิคมพัฒนำ จังหวัดระยอง 21180 : บริ ษทั เดอะเครน เฮฟวีล่ ิฟท์ จำกัด (“TCH”) 42/62 หมู่ที่ 14 ตำบลบำงแก้ว อำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540

Home Page

: www.chukai.co.th

เลขทะเบียนบริ ษทั

:

โทรศัพท์

: 0-2715-0000, 0-2316-2873-7

โทรสำร

: 0-2316-6574, 0-2316-6637

ทุนจดทะเบียน

: 626,784,419.00 บำท

ทุนจดทะเบียน

: 626,783,520.00 บำท

0107548000412

8


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

บุคคลอ้ างอิงอืน่ นำยทะเบียนหลักทรัพย์

: บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย ) จำกัด เลขที่ 62 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2229-2800 โทรสำร 0-2654-5642

ผูส้ อบบัญชี

: บริ ษทั พีวี ออดิท จำกัด ชั้น 14 อำคำรว่องวำนิช บี 100-19 ถนนพระรำม 9 เขตห้วยขวำง กรุ งเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสำร 0-2645-0020

ที่ปรึ กษำกฎหมำย

: คุณพลกฤษณ์ กฤษณสุวรรณ เลขที่ 85/1 ซอยประชำอุทิศ 54 แยก 1 แขวงบำงมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140 โทรศัพท์ 0-2539-0410 โทรสำร 0-2539-0411

9


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ บริ ษทั ชูไก จำกัด (มหำชน) (“CRANE” หรื อ “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย ได้ก่อตั้งขึ้นโดยคุณธงไชย แพรรังสี ตั้ง แต่ ปี 2533 เพื่ อ ประกอบธุ ร กิ จ จ ำหน่ ำ ยและซ่ อ มแซมเครื่ อ งจัก รกลหนัก และอะไหล่ ซึ่ งรวมถึ ง กำรให้บ ริ ก ำรเช่ ำ เครื่ องจักรกลหนักสำหรับยก ประกอบ ติ ดตั้ง และเคลื่อนย้ำยเครื่ องจักร วัสดุหรื ออุปกรณ์ที่มีขนำดใหญ่หรื อมีน้ ำหนักมำก โดยเป็ นกำรเริ่ มดำเนิ นงำนภำยใต้บริ ษทั เดอะเครน เซอร์ วิส จำกัด (“TCS”) ต่อมำเมื่ออุตสำหกรรมต่ำงๆ มีกำรขยำยตัว ส่งผลให้มีควำมต้องกำรใช้เครื่ องจักรกลหนักเพิ่มขึ้น จึงได้มีกำรจัดตั้ง บริ ษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด (“TCL”) บริ ษทั เดอะเครน ระยอง จำกัด (“TCR”) และ บริ ษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด (“TCH”) เพื่อรองรั บกำรขยำยตัวของธุ รกิ จ โดยเฉพำะในเขตอุตสำหกรรมต่ำง ๆ นอกจำกกำรจัดตั้งกลุ่มบริ ษทั เดอะเครนแล้ว ในปี 2540 ยังได้มีกำรจัดตั้ง บริ ษทั ชูไก จำกัด ขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจ นำเข้ำเครื่ องจักรกลหนักใช้แล้วจำกต่ำงประเทศสำหรับจำหน่ำยให้กบั ลูกค้ำ รวมถึงกำรให้บริ กำรซ่อมและจำหน่ำยอะไหล่ ให้กบั บริ ษทั ภำยในกลุ่มและลูกค้ำทัว่ ไป ต่อมำกลุ่มบริ ษทั ฯได้มีกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรดำเนินงำนของกลุ่ม บริ ษทั ฯใหม่ โดยในปี 2547 บริ ษทั ชูไก จำกัดเข้ำถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 99.99 ในบริ ษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด (“TCL”) บริ ษทั เดอะเครน ระยอง จำกัด (“TCR”) บริ ษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด (“TCH”)และในปี 2549 บริ ษทั ชูไก จำกัดเข้ำถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ในบริ ษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จำกัด (“TCS”) นอกจำกนี้ยงั ได้มีกำรจัดโครงสร้ำงกำร ประกอบธุรกิจใหม่ภำยในกลุ่มโดย บริ ษทั ชูไก จำกัด จะทำหน้ำที่ในกำรจำหน่ำยและซ่อมแซมเครื่ องจักรกลหนักเป็ นหลัก ส่วนบริ ษทั ย่อยจะประกอบธุรกิจให้บริ กำรเช่ำและขนส่ง

รายละเอียดการเปลีย่ นแปลง และพัฒนาการทีส่ าคัญมีดังต่ อไปนี้ ปี 2533

จัดตั้งบริ ษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จำกัด (“TCS”) มีสำนักงำนตั้งอยูบ่ นถนนบำงนำ-ตรำด กม. 3 ด้วยทุนจด ทะเบียนและชำระแล้ว 2.00 ล้ำนบำท เพื่อให้บริ กำรขำยเครื่ องจักรกลหนักใช้แล้ว เช่น รถเครน รถฟอร์คลิฟท์ และรถเทรเลอร์ เป็ นต้น และให้บริ กำรเคลื่อนย้ำยวัสดุหรื ออุปกรณ์โดยรถเครน รถฟอร์คลิฟท์ รถเทรลเลอร์ รถบรรทุกและเครื่ องจักรกลอื่น ซึ่งปั จจุบนั TCS มีทุนจดทะเบียน และชำระแล้ว 100.00 ล้ำนบำท

ปี 2535

จัดตั้งบริ ษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด (“TCL”) มีสำนักงำนตั้งอยูท่ ี่ อ.ศรี รำชำ จ.ชลบุรี ด้วยทุนจดทะเบียน และชำระแล้ว 2.00 ล้ำนบำท เพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจในบริ เวณหน้ำท่ำเรื อแหลมฉบังจังหวัดชลบุรี ซึ่ง ปั จจุบนั TCL มีทุนจดทะเบียน และชำระแล้ว 25.00 ล้ำนบำท

ปี 2537

จัดตั้งบริ ษทั เดอะเครน ระยอง จำกัด (“TCR”) มีสำนักงำนตั้งอยูท่ ี่ อ.บ้ำนค่ำย จ.ระยอง ด้วยทุนจดทะเบียนและ ชำระแล้ว 2.00 ล้ำนบำท เพื่อกำรขยำยธุรกิจมำยัง จังหวัดระยอง เนื่ องจำกบริ ษทั ฯ มีกลุ่มลูกค้ำจำนวนมำกใน นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด และรองรับลูกค้ำในกลุ่มอุตสำหกรรมปิ โตรเคมี โรงกลัน่ โรงงำนผลิตเหล็ก และ ธุ รกิ จท่ำเรื อ ซึ่ งเป็ นกลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำยหลักของบริ ษทั ฯ ซึ่ งปั จจุบนั TCR มีทุนจดทะเบี ยน และชำระแล้ว 150.00 ล้ำนบำท

10


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

ปี 2539

จัดตั้งบริ ษทั เดอะเครน เฮฟวีล่ ิฟท์ จำกัด (“TCH”) มีสำนักงำนตั้งอยูท่ ี่บริ เวณรังสิ ตด้วยทุนจดทะเบียน 10.00 ล้ำนบำท เพื่อให้บริ กำรเช่ำ และขนส่งครอบคลุมกลุ่มลูกค้ำในพื้นที่จงั หวัดปทุมธำนี อยุธยำ สระบุรี และจังหวัด ต่ำงๆ ทำงภำคใต้ ซึ่งปั จจุบนั บริ ษทั ฯมีทุนจดทะเบียน และชำระแล้ว 25.00 ล้ำนบำท

ปี 2540

จัดตั้งบริ ษทั ชูไก จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้ำนบำท ที่ ถ.บำงนำ-ตรำด กม. 7 เพื่อดำเนินธุรกิจด้ำนกำร นำเข้ำเครื่ องจักรใช้แล้วจำกต่ำงประเทศ หรื อซื้อภำยในประเทศ เพื่อนำมำซ่อมแซม และปรับสภำพให้ดียง่ิ ขึ้น ก่อนจำหน่ำยต่อให้กบั บริ ษทั ย่อยภำยในกลุ่ม (TCS, TCL, TCR และ TCH) หรื อลูกค้ำทัว่ ไปทั้งภำยในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้ำน นอกจำกนี้ CRANE ยังเป็ นศูนย์ซ่อมเครื่ องจักรกลหนักใช้แล้วและจำหน่ำยอะไหล่ ให้กบั กลุ่มบริ ษทั ย่อย และลูกค้ำทัว่ ไป โดยรวมถึงกลุ่มลูกค้ำโรงงำนอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ทั้งนี้ภำยหลังกำรจัดตั้ง บริ ษทั ชูไก จำกัด กลุ่มบริ ษทั ย่อย จึงเริ่ มดำเนินธุรกิจหลักในกำรให้บริ กำรเช่ำเครื่ องจักรกลหนัก สำหรับ เคลื่อนย้ำยวัสดุหรื ออุปกรณ์โดยรถเครน รถฟอร์คลิฟท์ รถเทรลเลอร์ รถบรรทุกและเครื่ องจักรอื่นๆ

ปี 2542

เพิม่ ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว บริ ษทั ชูไก จำกัด (CRANE) จำก 1.00 ล้ำนบำทเป็ น 50.00 ล้ำนบำท โดยกำร ออกและเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม

ปี 2545

เพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว บริ ษทั ชูไก จำกัด (CRANE) จำก 50.00 ล้ำนบำทเป็ น 100.00 ล้ำนบำท

พ.ค. 2547 กลุ่มบริ ษทั ฯ ดำเนินกำรจัดโครงสร้ำงกำรถือหุน้ ภำยในกลุ่ม โดยบริ ษทั ชูไก จำกัดเข้ำถือหุน้ ในบริ ษทั ในเครื อ ได้แก่ บริ ษทั TCL, TCR และ TCH ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุน้ สำมัญที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของ TCL, TCH และ TCR โดยเป็ นกำรซื้อหุน้ สำมัญจำกกลุ่มนำยธงไชย แพรรังสี ในมูลค่ำเท่ำกับมูลค่ำที่ตรำ ไว้ พ.ย. 2547 เพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว บริ ษทั ชูไก จำกัด (CRANE) จำก 100.00 ล้ำนบำทเป็ น 200.00 ล้ำนบำท มิ.ย. 2548 แปรสภำพเป็ นบริ ษทั ชูไก จำกัด (มหำชน) ต.ค. 2549 บริ ษทั ฯ ตกลงที่จะเข้ำถือหุน้ ในTCS ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุน้ สำมัญที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของ TCS โดยเป็ นกำรซื้อหุน้ สำมัญของTCS จำกนำยธงไชย แพรรังสี ในรำคำเท่ำกับมูลค่ำที่ตรำไว้ พ.ย. 2549 บริ ษทั ฯได้รับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินจำกสถำบันกำรเงินในกำรซื้ อที่ ดินบริ เวณ ถนนบำงนำ–ตรำด กม.22 เนื้ อที่รวม 34-1-41ไร่ จำกบริ ษทั ทูเดย์ ทรำนสปอร์ ต จำกัด (TDT) ในมูลค่ำ 280.00 ล้ำนบำท เพื่อรองรับกำร ขยำยธุ รกิ จในอนำคตเนื่ องจำกสถำนที่ ประกอบธุ รกิ จในปั จจุบนั มีขอ้ จำกัดในด้ำนกำรขยำยพื้นที่ ซึ่ งที่ ดิน ดังกล่ำวสำมำรถที่จะรองรับกำรขยำยธุรกิจในอนำคตของบริ ษทั ฯได้ นอกจำกนี้ยงั เป็ นกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ ของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องระหว่ำงบริ ษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จำกัด (TCS) และบริ ษทั ทูเดย์ ทรำนสปอร์ต จำกัด อีก ด้วย พ.ย. 2549 เพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำก 200.00 ล้ำนบำทเป็ น 350.00 ล้ำนบำทโดยทำกำรเสนอขำยแก่บุคคลใน วงจำกัด 50.00 ล้ำนหุ ้น (มูลค่ำที่ ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท) ในรำคำเสนอขำยหุ ้นละ 2.00 บำท และเสนอขำย ให้แก่คุณธงไชยจำนวน 100 ล้ำนหุ ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 1.00 บำท) ในรำคำเสนอขำยหุน้ ละ 1.00 บำท เพื่อ ใช้เป็ นเงิ นทุนหมุนเวียนและรองรับกำรเข้ำถื อหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 99.99 ของบริ ษทั ชูไก จำกัด (มหำชน) (CRANE) ในบริ ษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จำกัด (TCS) มี.ค. 2550 เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 450.00 ล้ำนบำท (จำนวน 450,000,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 1.00 บำท) เพื่อรองรับ กำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ 11


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

ก.พ. 2551 บริ ษทั ฯ ได้รับอนุญำตให้ออก และเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของ CRANE ให้แก่ประชำชนโดยทัว่ ไปเป็ นครั้ง แรก(Initial public offering : IPO) และนำหุน้ สำมัญของ CRANE เข้ำเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ก.พ. 2554 บริ ษทั ฯได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็ นตัวแทนจำหน่ำยรถเครนยี่หอ้ ZOOMLION แต่เพียงผูเ้ ดียวในประเทศไทยจำก บริ ษัท ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD. ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ผูผ้ ลิตรถเครนชั้นนำจำกประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน ซึ่ งรวมถึงกำรให้บริ กำรหลังกำรขำย และกำรจำหน่ำยอะไหล่ พ.ค. 2555 บริ ษทั ฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม 450.00 ล้ำนบำท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 506.25 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้ สำมัญใหม่จำนวน 56,250,000 หุน้ ( มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 1.00 บำท ) เพื่อรองรับกำรจ่ำยหุน้ ปั นผล มิ.ย. 2555 TCHบอกเลิกสัญญำเช่ำที่ดิน และย้ำยที่ต้ งั สำนักงำนของบริ ษทั ฯ มำที่บริ เวณ ถนนบำงนำ-ตรำด กม.7 ก.ค. 2555 บริ ษทั ฯ นำเข้ำรถเครนใช้แล้วขนำด 600 ตัน ม.ค.2556

บริ บริ ษทั ฯ นำเข้ำรถเครนใช้แล้ว ขนำด 1,250 ตัน จำกประเทศสหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี เพื่อรองรับกำรขยำย งำนเช่ำรถเครนขนำดใหญ่ ดำเนินกำรในนำมTCR

พ.ค.2556

เพิม่ ทุนจดทะเบียนจำกเดิม 506.25 ล้ำนบำท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 578.57 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้ สำมัญ ใหม่จำนวน 72,321,375 หุน้ ( มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 1.00 บำท ) เพือ่ รองรับกำรจ่ำยหุน้ ปันผล

เม.ย.2557 TCRเพิม่ ทุนจดทะเบียนจำกเดิม 25.00 ล้ำนบำท เป็ นทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 150.00 ล้ำนบำท โดยกำร ออกและเสนอขำยหุน้ สำมัญให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมในมูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 100.00 บำท พ.ค.2558

บริ ษทั ฯเพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม 578.57 ล้ำนบำท เป็ นทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 626.78 ล้ำนบำท โดย กำรออกหุน้ สำมัญใหม่จำนวน 48,214,186 หุน้ (มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 1.00 บำท) เพื่อรองรับกำรจ่ำยหุน้ ปั นผล

7 ส.ค.2557 บริ ษทั ฯ ย้ำยหลักทรัพย์จำกตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ( MAI)ไปจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

 รำงวัลที่ได้รับประจำปี 2557 - Award of Outstanding Individual Contribution 2014 from Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co.,Ltd. - Award of Safety Reconition for the great achievement of Zero Accident from PTT Global PLC. Branch 11 (Olefins 3) - Award of Safety Reconition for the great achievement of PTTGC 11 Zero Lost Time Accident in Year 2014 from PTT Global PLC. Branch 11 (Olefins 3) - Award of Safety Reconition for the Successful Completion of The Turnaround and Event Project

2014 from Star Petroleum Refining PLC.

12


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

ลักษณะการประกอบธุรกิจ บริ ษทั ชูไก จำกัด (มหำชน) (“CRANE” หรื อ “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อยประกอบธุรกิจจำหน่ำยเครื่ องจักรกลหนัก ใหม่ ยี่ห้อ ZOOMLION จำก ประเทศสำธำรณรั ฐ ประชำชนจี น จ ำหน่ ำ ยเครื่ อ งจัก รกลหนัก ใช้แ ล้ว และให้บ ริ ก ำรเช่ ำ เครื่ องจักรกลหนักสำหรับกำรยก ประกอบ ติดตั้ง และเคลื่อนย้ำยเครื่ องจักร วัสดุหรื ออุปกรณ์ขนำดใหญ่โดยเครื่ องจักรกล หนักที่จำหน่ำยและให้บริ กำรเช่ำ ได้แก่ รถเครน รถฟอร์ คลิฟท์ รถยกตูค้ อนเทนเนอร์ รถแมนลิฟท์ เพื่อกำรก่อสร้ำงกำรยก ประกอบ และติดตั้งวัสดุหรื ออุปกรณ์ รวมถึงให้บริ กำรขนส่ งและขนย้ำย ด้วยรถหัวลำก หำงเทรลเลอร์ และรถบรรทุ ก ประเภทต่ำง ๆ และกำรให้บริ กำรซ่อมแซมและจำหน่ำยอะไหล่สำหรับเครื่ องจักรกลหนัก โดยธุ รกิ จกำรจำหน่ ำยและให้บริ กำรซ่ อมแซมเครื่ องจักรกลหนัก ดำเนิ นกำรโดยบริ ษทั ฯ และธุ รกิ จกำรกำร ให้บริ กำรเคลื่อนย้ำยและขนส่ ง ดำเนิ นกำรโดยบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ (“กลุ่มบริ ษทั ย่อย”) ได้แก่ บริ ษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จำกัด (“TCS”) บริ ษทั เดอะเครนแหลมฉบัง จำกัด (“TCL”) บริ ษทั เดอะเครน ระยอง จำกัด (“TCR”) และ บริ ษทั เดอะเครน เฮฟวีล่ ิฟท์ จำกัด (“TCH”)แบ่งตำมลักษณะกำรบริ กำรธุรกิจได้ 3 กลุ่ม ดังนี้ 1.

ธุรกิจการจาหน่ ายเครื่องจักรกลหนัก ดำเนินธุรกิจโดยบริ ษทั ฯ แบ่งเป็ น

 กำรจำหน่ำยเครื่ องจักรกลหนักใหม่ประเภทรถเครน ยี่ห้อ ZOOMLION จำกสำธำรณรัฐประชำชนจีน ซึ่ ง บริ ษทั ได้รับกำรแต่งตั้งเป็ นตัวแทนจำหน่ำยแต่เพียงผูเ้ ดียวในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2554 จำก Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co.,Ltd.  กำรจำหน่ำยเครื่ องจักรกลหนักปรับสภำพใหม่ ซึ่ งจะเกิดขึ้นในกรณี ที่ลูกค้ำมีควำมต้องกำรซื้ อเครื่ องจักร สำหรับกำรใช้งำนต่อเนื่ องในระยะยำว ซึ่ งหำกลงทุนซื้ อเป็ นกรรมสิ ทธิ์ จะคุม้ ค่ำกว่ำกำรเช่ำ บริ ษทั ฯก็มี บริ กำรจำหน่ำย เครื่ องจักรกลด้วยเช่นกัน 2. ธุรกิจการให้ บริการเช่ า และขนส่ ง กำรให้บริ กำรเคลื่อนย้ำย ยก ประกอบ และติดตั้งเครื่ องจักร วัสดุ หรื ออุปกรณ์ ที่มีขนำดใหญ่ ด้วยรถเครน รถฟอร์ คลิฟท์ รถยกตูค้ อนเทนเนอร์ และเครื่ องจักรอื่นๆ รวมถึงกำรให้บริ กำรขนส่ งด้วยรถหัวลำกหำงเทรลเลอร์ รถบรรทุกประเภทต่ำงๆ ซึ่งให้บริ กำรทั้งแบบเหมำโครงกำร หรื อกำรให้บริ กำรแบบรำยเดือน หรื อรำยวัน ธุรกิจ ในส่วนนี้ดำเนินธุรกิจ โดยบริ ษทั ย่อยทั้ง 4 บริ ษทั คือ TCR TCL TCH และ TCS ซึ่งบริ ษทั ย่อยมีเครื่ องจักรกลหนัก ที่ไว้รองรับกำรให้บริ กำรแก่ลูกค้ำ แบ่งได้เป็ น 3 ประเภทหลักดังนี้  รถเครน (CRANE) เป็ นเครื่ องจักรกลหนักที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงของภำคอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ และ เล็ก ทั้งงำนภำคเอกชนและโครงกำรต่ำงๆ ของรั ฐบำล รวมถึ งกิ จกำรท่ ำเรื อ งำนโรงกลัน่ โรงไฟฟ้ ำ และ อุตสำหกรรมปิ โตรเคมี โดยใช้ในกำรยก ประกอบ หรื อติดตั้ง เครื่ องจักรหรื อสิ่ งของที่มีขนำดใหญ่มีควำม สูงและน้ ำหนักมำก สิ่ งของขนำดเล็กที่มีควำมสูง รวมถึงสิ่ งของทัว่ ไป รถเครนส่วนใหญ่ของ บริ ษทั ฯเป็ น รถเครนใช้แ ล้ว สภำพดี น ำเข้ำ จำกประเทศ ญี่ ปุ่ น เช่ น ยี่ ห้ อ KATO, TADANO, P&H, KOBELCO, SUMITOMO, IHI, HITACHI ส่ ว นรถเครนที่ น ำเข้ำ จำกประเทศเยอรมัน และฮอลแลนด์ เช่ น ยี่ ห้ อ DEMAG, GOTTWALD, LIEBHERR เป็ นต้น  รถฟอร์ คลิฟท์ (FORKLIFT) เป็ นเครื่ องจักรกลขนำดกลำง ใช้ในกำรยกสิ นค้ำตำมโรงงำนอุตสำหกรรม ต่ำงๆ และใช้งำนตำมท่ำเรื อ เพื่อช่วยในกำรยก ย้ำยสิ นค้ำที่ นำเข้ำ หรื อส่ งออกไปต่ำงประเทศ รถฟอร์ คลิ ฟ ท์ ข องบริ ษัท ฯส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นกำรน ำเข้ำ รถใช้แ ล้ว สภำพดี จ ำกญี่ ปุ่ น เช่ น ยี่ ห้ อ TOYOTA, 13


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

KOMATSU, MITSUBISHI, TCM และยี่ห้อ PPM, BOSS, HYSTER และ YALE จำกยุโรปและอเมริ กำ เป็ นต้น  กลุ่มรถเพื่อให้ บริ การด้ านการขนส่ งโดยเฉพาะ ได้แก่ รถหัวลำก (PRIME MOVER) หำงเทรลเลอร์ พ้ืน เรี ยบและชำนต่ำ (FLAT BED และ LOW BED TRAILER) ซึ่ งรถในกลุ่มนี้ จะใช้ในกำรขนส่ งเครื่ องจักร ของบริ ษทั ฯไปยังหน่วยงำนของลูกค้ำเป็ นหลัก 3. ธุรกิจการให้ บริการซ่ อมแซมและจาหน่ ายอะไหล่ เป็ นธุ ร กิ จ ที่ ใ ห้ บ ริ กำรแก่ ก ลุ่ ม บริ ษัท ย่ อ ยและรวมไปถึ ง ลู ก ค้ำ ทั่ว ไป โดยบริ ษัท ฯอำศัย ศัก ยภำพที่ ประกอบด้วย โรงงำนที่มีอุปกรณ์พร้อมและครบถ้วน และทีมช่ำงที่มีควำมชำนำญงำนและประสบกำรณ์สูงเป็ น จำนวนมำก รวมทั้งสำมำรถจัดหำอะไหล่ได้เกื อบทุกชนิ ดจำกทั้งภำยในและต่ำงประเทศโดยเน้นงำนซ่ อมของ บริ ษทั ในกลุ่ม และงำนซ่อมของลูกค้ำที่ซ้ือเครื่ องจักรจำกบริ ษทั เป็ นสำคัญ ภาพรวมของขั้นตอนการดาเนินงานหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย นำเข้ำจำกต่ำงประเทศ (เครื่ องจักรกลใหม่)

นำเข้ำจำกต่ำงประเทศ/ ซื้ อภำยในประเทศ (เครื่ องจักรกลเก่ำ)

ซ่อมบำรุ งหรื อยกเครื่ อง (Overhaul) ดำเนินกำรโดยบริ ษทั ฯ (CRANE) เครื่ องจักรกลหนักใช้แล้วปรับสภำพ

ขำยให้กบั ลูกค้ำ

ขำยหรื อให้เช่ำกับบริ ษทั ย่อย

ให้เช่ำเป็ นโครงกำร

ให้เช่ำรำยเดือน

ให้เช่ำรำยวัน

ดำเนิ นกำรโดยกลุ่มบริ ษทั ย่อย (TCS, TCL, TCR, TCH)

เป้ าหมายในการดาเนินธุรกิจ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยในฐำนะที่ เป็ นผูน้ ำในกำรให้บริ กำรด้ำนกำรยกและเคลื่อนย้ำยวัสดุอุปกรณ์ ขนำดใหญ่ ให้กบั โรงงำนอุตสำหกรรมและโครงกำรขนำดใหญ่ ได้วำงเป้ ำหมำยที่จะใช้ควำมชำนำญและประสบกำรณ์ทำงำนที่มีมำ อย่ำงยำวนำน รวมถึงควำมพร้อมทั้งในเรื่ องของ เครื่ องจักรกลหนัก บุคลำกร และระบบดำเนิ นกำรที่ได้มำตรฐำนสำกลทั้ง ISO 9001:2008 และ BS OHSAS 18001:2007 ที่ได้รับกำรรับรองจำก TUV Rheinland Cert GmbH ประเทศเยอรมนี ในกำร ยกระดับกำรให้บริ กำรด้ำนกำรยกและเคลื่อนย้ำยวัสดุอุปกรณ์ ขนำดใหญ่ให้เทียบเท่ำกับบริ ษทั คู่แข่งซึ่งเป็ นบริ ษทั ชั้นนำจำก ต่ำงประเทศ เพื่อเป็ นกำรสร้ำงโอกำสในกำรแข่งขันรวมถึงกำรขยำยขอบเขตกำรให้บริ กำรไปสู่ ต่ำงประเทศ ภำยใต้กำร ให้บริ กำรแบบครบวงจร หรื อกำรให้บริ กำรแบบเบ็ดเสร็ จ (Turnkey) ซึ่ งเริ่ มตั้งแต่ กำรออกแบบ กำรขนย้ำย กำรกำหนด 14


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

ประเภทและชนิดของเครื่ องจักร กำรประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนิ นงำน ทั้งในส่ วนของภำคเอกชน และหน่วยงำนรำชกำร เพื่อให้ลูกค้ำได้รับควำมสะดวก และสำมำรถควบคุมให้ดำเนินกำรภำยใต้ระยะเวลำที่กำหนด สำหรับ กำรขยำยขอบเขตกำรให้บริ กำรไปสู่ ต่ำงประเทศจะเริ่ มจำกกำรรับงำนให้บริ กำรเช่ำเครื่ องจักรกลหนักของลูกค้ำในกลุ่ม รับเหมำก่อสร้ำงที่มีกำรรับงำนก่อสร้ำงในประเทศเพื่อนบ้ำนเช่น ประเทศพม่ำหรื อประเทศลำว เป็ นต้น นอกจำกนี้ จำกกำรที่บริ ษทั ฯดำเนิ นธุรกิจในอุตสำหกรรมนี้ มำเป็ นเวลำนำน รวมถึงกำรมีทีมช่ำงที่มีควำมชำนำญ และทักษะสู งบริ ษทั ฯจึ งมี เป้ ำหมำยสำหรั บธุ รกิ จจำหน่ ำยเครื่ องจักรกลหนักคื อ กำรขยำยตลำดเครื่ องจักรกลใหม่ ยี่ห้อ Zoomlionไปทัว่ ประเทศทั้งกำรจัดตั้งศูนย์จำหน่ำยและศูนย์บริ กำรหลังกำรขำยตำมภูมิภำคต่ำงๆและกำรส่งเสริ มกำรขำยเช่น กำรฝึ กอบรมพนักงำนควบคุมเครื่ องจักรกลหนักเพื่อให้ยหี่ อ้ Zoomlionเป็ นที่รู้จกั และได้รับกำรยอมรับมำกขึ้น การให้ บริการและช่ องทางการให้ บริการ กำรให้บริ กำรของบริ ษทั ฯเป็ นกำรให้บริ กำรต่อทั้งผูร้ ับเหมำโครงกำร (Sub contractor) และผูใ้ ช้บริ กำรตรง (end user) เป็ นหลัก โดยมีสดั ส่วนกำรให้บริ กำรแก่ผรู ้ ับเหมำโครงกำรร้อยละ 80 ของรำยได้จำกกำรให้บริ กำรเช่ำและขนส่ง และมี สัดส่วนกำรให้บริ กำรแก่ผใู ้ ช้บริ กำรตรงร้อยละ 20 ของรำยได้จำกกำรให้บริ กำรเช่ำและขนส่ง

โครงสร้ างรายได้ ดาเนินการ

สายผลิตภัณฑ์

% การถือ

ปี 2555

หุ้นของ

ปี 2556

โดย

บริษทั

ล้านบาท

ร้ อยละ

ล้านบาท

กำรให้บริ กำรเช่ำเครื่ องจักรกล

กลุ่มบริ ษทั ย่อย

99.99

486.43

36.88

552.02

กำรให้บริ กำรขนส่ ง

กลุ่มบริ ษทั ย่อย

99.99

34.81

2.64

ปี 2557

ร้ อยละ

ล้านบาท

ร้ อยละ

38.65

600.10

48.23

25.91

1.81

44.19

3.55

การให้ บริการเช่ าเครื่องจักรกลและขนส่ ง

การจาหน่ ายเครื่องจักรกลหนัก เครื่ องจักรกลหนักใหม่

CRANE

642.47

48.71

758.51

53.11

327.44

26.32

เครื่ องจักรกลหนักปรับสภำพใหม่

CRANE

80.36

6.09

45.01

3.15

74.76

6.01

CRANE

32.42

2.46

32.56

2.28

21.19

1.70

1,276.49

96.78

1,414.01

99.00

1,067.68

85.81

รายได้อนื่

42.47

3.22

14.17

1.00

23.96

1.93

กาไรจากการขายที่ดนิ (ก่อนหัก ค่ าใช้ จ่ายภาษี)

-

152.55

12.26

1,244.19

100.00

กำรให้บริ กำรซ่อมแซมและจำหน่ำย อะไหล่ รวมรายได้จากการขาย และบริการ

รายได้รวม

1,318.96

100.00

1,428.18

100.00

หมำยเหตุ : สัดส่ วนของรำยได้จำกกำรให้บริ กำรเช่ ำเครื่ องจักรและขนส่ งและรำยได้จำกกำรจำหน่ ำยเครื่ องจักรกลหนักมี กำรเปลี่ ยนแปลงตำมภำวะ อุตสำหกรรมและกำรแข่งขันในแต่ละช่วงเวลำ

15


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

ลูกค้ าหลัก ลูกค้ำของกลุ่มบริ ษทั ฯสำมำรถแบ่งได้เป็ น 3 กลุ่มหลักดังนี้ 1. ลูกค้ำในอุตสำหกรรมโรงงำนต่ำงๆ (คิดเป็ นสัดส่ วนประมำณร้อยละ 38 ของลูกค้ำทั้งหมด) เช่น โรงกลัน่ น้ ำมัน โรงงำนปิ โตรเคมีและโรงไฟฟ้ ำ โรงงำนเหล็กรี ดร้อนและรี ดเย็น 2. ลูกค้ำในอุตสำหกรรมกำรก่ อสร้ ำง (คิ ดเป็ นสัดส่ วนประมำณร้ อยละ 56 ของลูกค้ำทั้งหมด) ซึ่ งประกอบด้วย อุตสำหกรรมกำรก่ อ สร้ ำงสำธำรณู ปโภค กำรก่ อสร้ ำงฐำนรำก กำรก่ อสร้ ำงอำคำรโรงงำน กำรก่ อสร้ ำ งตำม โครงกำรต่ำงๆ ของรัฐบำล 3. ลูกค้ำในอุตสำหกรรมกำรนำเข้ำและส่งออก (คิดเป็ นสัดส่วนประมำณร้อยละ 6 ของลูกค้ำทั้งหมด) บริ เวณท่ำเทียบ เรื อ ลำนพักตูส้ ิ นค้ำ ลำนตู ้ Container การจัดหาผลิตภัณฑ์ ในกำรจัดหำเครื่ องจักรเพื่อใช้ในกำรดำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ส่ วนใหญ่จะเป็ นกำรจัดหำเครื่ องจักรใหม่ ยี่ห้อ Zoomlionจำกประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน ซึ่งบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนจำหน่ำยแต่เพียงผูเ้ ดียวในประเทศไทย มีรำคำไม่แพง และเครื่ องจักรกลหนักใช้แล้วเป็ นหลัก ประกอบกับเครื่ องจักรใช้แล้วที่หมุนเวียนอยูใ่ นตลำดเครื่ องจักรนั้น ยังสำมำรถใช้ งำนได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ สำหรับวิธีกำรจัดหำเครื่ องจักรของบริ ษทั ฯนั้น จะแบ่งเป็ นกำรจัดหำจำกต่ำงประเทศประมำณ ร้อยละ 95 ของมูลค่ำเครื่ องจักรที่ มีกำรจัดซื้ อในแต่ละปี ส่ วนที่ เหลือเป็ นกำรจัดซื้ อภำยในประเทศทั้งจำกบริ ษทั ผูป้ ระมูล เครื่ องจักรหรื อบริ ษทั ที่ มีควำมต้องกำรขำยเครื่ องจักรใช้แล้วเมื่อจบโครงกำร แต่อย่ำงไรก็ตำม ในกรณี ที่เครื่ องจักรบำง ประเภทเกิดกำรขำดแคลน บริ ษทั ฯอำจจะดำเนินกำรจัดซื้อเครื่ องจักรใหม่แทน สำหรับวิธีกำรจัดหำเครื่ องจักร ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน 1. ภำวะกำรแข่งขันในกลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรมค่อนข้ำงต่ ำ หำกเป็ นกำรให้บริ กำรยกหรื อเคลื่ อนย้ำยวัสดุ อุปกรณ์ ทัว่ ๆไปนั้น จะมีบริ ษทั ขนำดเล็กถึงขนำดกลำงให้บริ กำรหลำยรำย แต่หำกเป็ นกำรเคลื่อนย้ำยเครื่ องจักร วัสดุอุปกรณ์ที่ มีควำมซับซ้อนหรื อน้ ำหนักมำกในอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ ผูว้ ำ่ จ้ำงจะให้ควำมสำคัญอย่ำงยิง่ กับเรื่ องของระบบควำม ปลอดภัยในกำรทำงำน จึงทำให้มีผบู ้ ริ กำรดังกล่ำวเพียงไม่กี่รำย และเป็ นผูบ้ ริ กำรรำยเดิมๆ ที่ให้บริ กำรมำอย่ำงต่อเนื่อง 2. ภำวะกำรแข่งขันของบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ กำรด้ำนกำรยกและขนย้ำยในอุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำงขนำดใหญ่น้ นั มีกำรแข่งขัน ในระดับปำนกลำง เนื่ องจำกโครงกำรก่อสร้ำงขนำดใหญ่มกั จะเป็ นโครงกำรระยะยำวจึงมีกำรใช้งำนของเครื่ องจักร สำหรับกำรยกอย่ำงต่อเนื่องและมีผใู ้ ห้บริ กำรที่มีควำมพร้อมทำงด้ำนเครื่ องจักรน้อยรำย 3. ภำวะกำรแข่งขันกำรให้บริ กำรยกตูน้ ้ ัน มี กำรแข่งขันน้อย เนื่ องจำกปริ มำณงำนที่ มีค่อนข้ำงมำกเที ยบกับจำนวน ผูป้ ระกอบกำร และผูป้ ระกอบกำรธุรกิจลำนตู ้ Container มีขอ้ จำกัดชัว่ โมงกำรทำงำนของรถที่ตอ้ งมีกำรหยุดพักและ ซ่อมแซม รวมถึงควำมจำเป็ นที่จะต้องมีรถสำรองไว้ เพื่อให้เกิดควำมต่อเนื่ องในกำรทำงำน จึงมักจะมีกำรใช้บริ กำร จำกบุ ค คลภำยนอก เพื่ อ ลดภำระค่ ำ ใช้จ่ ำ ยด้ำ นกำรลงทุ น ในเครื่ องจัก รกลและลดควำมเสี ย หำยจำกกำรขนส่ งตู ้ Container ไม่ทนั เที่ยวเรื อ เนื่ องจำกรถยกเสี ยหรื อไม่เพียงพอ ฉะนั้นบริ ษทั ที่มีควำมพร้อมในเรื่ องของเครื่ องจักรและ บุคลำกรทั้งในส่วนของคนขับและช่ำงซ่อมจะมีขอ้ ได้เปรี ยบในกำรแข่งขันมำกกว่ำ

16


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

ปัจจัยความเสี่ ยง ในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯและกลุ่มบริ ษทั ย่อยมีควำมเสี่ ยงดังนี้ 1.

ควำมเสี่ ยงจำกกำรพึ่งพิงบุคคลำกรที่มีควำมชำนำญเฉพำะด้ำน

เนื่องจำกธุรกิจของบริ ษทั ฯเป็ นธุรกิจจำหน่ำยเครื่ องจักรกลหนักใหม่ ยีห่ อ้ ZOOMLION จำกสำธำรณรัฐประชำชน จี นเครื่ องจักรกลหนักใช้แล้ว และบริ ษทั ย่อยเป็ นธุรกิ จให้บริ กำรเคลื่อนย้ำยวัสดุหรื ออุปกรณ์โดย รถเครน รถฟอร์ คลิฟท์ ฯลฯ รวมถึงกำรให้บริ กำรขนส่ งโดยรถหัวลำก รถบรรทุกต่ำงๆ ซึ่ งต้องใช้ควำมรู ้ควำมชำนำญเฉพำะด้ำน จึ งจำเป็ นต้อง อำศัยบุคลำกรที่มีควำมรู ้ ควำมเชี่ ยวชำญในด้ำนเทคนิ ค เช่นกำรปรับสภำพเครื่ องจักร (Overhaul) ให้อยู่ในสภำพสมบูรณ์ พร้อมใช้งำน กำรเคลื่อนย้ำยวัสดุหรื ออุปกรณ์ดว้ ยควำมรวดเร็ วปลอดภัยและมีประสิ ทธิภำพสูง บริ ษทั ฯ จึงมีมำตรกำรในกำรลดควำมเสี่ ยงดังกล่ำว คือ กำรจูงใจให้พนักงำนทำงำนกับบริ ษทั ฯในระยะยำว โดยมี กำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่ดี ส่ งเสริ มให้มีควำมก้ำวหน้ำในตำแหน่งหน้ำที่กำรงำน มีกำรจัดสวัสดิกำรตั้งแต่กำรให้ที่พกั กำรให้ ทุนเล่ำเรี ยนดีสำหรับบุตรธิ ดำพนักงำน กำรจัดอบรมเพื่อให้ควำมรู ้ทำงด้ำนเครื่ องจักรกับพนักงำนภำยในองค์กร ตลอดทั้งมี กำรส่ งเสริ มให้ช่ำงเทคนิ คมี ควำมเชี่ ยวชำญยิ่งขึ้ นโดยกำรส่ งช่ ำงเทคนิ คของบริ ษทั ฯไปฝึ กอบรมที่ ประเทศสำธำรณรัฐ ประชำชนจีน และบริ ษทั ฯยังว่ำจ้ำงผูช้ ำนำญกำรจำกต่ำงประเทศซึ่งเป็ นผูม้ ีควำมรู ้ ควำมสำมำรถให้เข้ำมำร่ วมงำนกับบริ ษทั ฯ ทั้งนี้บริ ษทั ฯยังมีนโยบำยที่จะเปิ ดศูนย์ฝึกอบรมกำรซ่อมเครื่ องจักรและกำรบังคับ-ควบคุมเครื่ องจักร ให้กบั บุคคลภำยนอกที่ สนใจ เพื่อเป็ นกำรสร้ำงบุคคลำกรให้กบั องค์กร 2.

ควำมเสี่ ยงในเรื่ องอำยุกำรใช้งำนของเครื่ องจักรใช้แล้ว

เครื่ องจักรที่ใช้ในกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ฯส่ วนใหญ่เป็ นเครื่ องจักรใช้แล้ว ที่มีอำยุกำรใช้งำนเฉลี่ยระหว่ำง 3 ปี ถึง 19 ปี ดังนั้นบริ ษทั ฯจึงมีควำมเสี่ ยงเกี่ยวกับสภำพกำรใช้งำนของเครื่ องจักรใช้แล้วเมื่อเปรี ยบเทียบกับกำรซื้ อเครื่ องจักร ใหม่ เนื่ องจำกควำมสมบูรณ์ของเครื่ องยนต์กลไกต่ำงๆ อำจไม่อยูใ่ นสภำพที่ สมบูรณ์ทำให้มีโอกำสที่จะประสบปั ญหำใน ระหว่ำงกำรทำงำน ได้สูง กว่ำเครื่ องจักรใหม่ แต่สำมำรถลดควำมเสี่ ยงจำกกำรใช้เครื่ องจักรใช้แล้วจำกผูจ้ ดั จำหน่ำยที่มีชื่อเสี ยง และจัดให้มีกำรใช้งำน และกำรดูแลรักษำที่ดีจำกผูม้ ีประสบกำรณ์ในกำรดูแลอย่ำงต่อเนื่องทำให้เครื่ องจักรมีสภำพที่ดีและปลอดภัยสำหรับกำรใช้ งำนรวมทั้งมีอำยุกำรใช้งำนที่ยำวนำนขึ้นทั้งนี้บริ ษทั ฯ สำมำรถนำ รถ Zoomlion ที่มีอยูอ่ อกไปทดแทนได้ทนั ที 3.

ควำมเสี่ ยงในกำรพึ่งพำผูผ้ ลิตเครื่ องจักรกลหนักรำยใหญ่เพียงรำยเดียวสำหรับธุรกิจจำหน่ำยเครื่ องจักรกลหนักใหม่ บริ ษทั ฯเป็ นตัวแทนในกำรจำหน่ ำยเครื่ องจักรกลหนักใหม่ยี่ห้อ Zoomlionโดยได้รับกำรแต่งตั้งจำก Zoomlion

Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. ทั้งนี้ ในปี 2554–2557 บริ ษทั ฯ มี รำยได้จำกกำรขำยเครื่ องจักรกลหนัก Zoomlion คิ ดเป็ นร้อยละ 35 – 55 ของรำยได้จำกกำรขำยและบริ กำร หำกบริ ษทั ฯ หรื อ Zoomlion ยกเลิ กสัญญำกำรเป็ น ตัวแทนจำหน่ำยจะทำให้บริ ษทั ฯ ขำดรำยได้จำกกำรจำหน่ำยเครื่ องจักรกลใหม่ดงั กล่ำว ซึ่งรวมถึงผลกำไรที่จะลดลง อย่ำงไร ก็ตำมบริ ษทั ฯ เป็ นคู่คำ้ และตัวแทนจำหน่ ำยที่ ดีของ Zoomlion จำกผลงำนที่ ผ่ำนมำจะเห็ นว่ำสำมำรถทำกำรตลำดและมี ยอดขำยในช่วง ปี 2554 – 2556 เติบโตขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 24 ต่อปี บริ ษทั ฯจึงได้รับควำมไว้วำงใจจำก Zoomlion เป็ นอย่ำงดี รวมถึงกำรตกลงให้เงื่ อนไขกำรชำระเงินเป็ นเวลำ 180 วัน นอกจำกนี้ ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ฯจะติดต่อสื่ อสำรกับ Zoomlion

17


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

อย่ำงใกล้ชิด และมีกำรแลกเปลี่ยนแนวทำงกำรส่งเสริ มกำรขำยและแผนกำรตลำดโดยตลอด เพื่อให้แน่ใจว่ำกำรดำเนินธุรกิจ ระหว่ำง Zoomlion และบริ ษทั ฯเป็ นไปด้วยดี 4.

ควำมเสี่ ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน

ในกำรจัดหำเครื่ องจักรกลหนักใหม่ และเครื่ องจักรกลหนักใช้แล้วนั้นเป็ นกำรจัดหำจำกต่ำงประเทศเกือบทั้งหมด ดังนั้นกำรจ่ำยชำระเงินให้แก่ผจู ้ ำหน่ำยจึงต้องเป็ นไปตำมสกุลเงินของประเทศนั้น ๆ โดยจะเป็ น 3 สกุลหลักคือ เงินเยนญี่ปนุ่ (JPY) เงิ นยูโร (EURO)และ ดอลลำร์ สหรัฐ (USD) อีกทั้งเป็ นกำรซื้ อภำยใต้เงื่ อนไขที่ เป็ น L/CTerm สำหรับเครื่ องจักรใช้ แล้ว และได้รับเทอมกำรค้ำ 180 วัน จำกผูจ้ ำหน่ำยรถ Zoomlion โดยไม่มีกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงทำงกำรเงิน ดังนั้นจึงส่ งผล ให้บริ ษทั ฯมีควำมเสี่ ยงจำกกำไร(ขำดทุน)จำกอัตรำแลกเปลี่ยน หำกอัตรำแลกเปลี่ยนมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงเป็ นนัยสำคัญ ระหว่ำงวันที่บริ ษทั ฯ ซื้อ-ขำยเครื่ องจักร และวันที่ทำกำรจ่ำยชำระเงินจริ ง เพื่อลดควำมเสี่ ยงดังกล่ำว บริ ษทั ฯจะทำสัญญำกำร ซื้ อขำยเงินล่วงหน้ำตำมจำนวนเงินที่ตอ้ งชำระกับสถำบันกำรเงิน หำกอัตรำแลกเปลี่ยนในช่วงที่ตอ้ งทำกำรชำระเงินมีควำม ผันผวนมำก ทั้งนี้ ในปี 2557 บริ ษทั ฯ มีกำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนจำนวน 9.63 ล้ำนบำท ซึ่ ง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั ฯมีหนี้สินที่เป็ นเงินสกุลเยนอยูป่ ระมำณ 3.18 ล้ำนเยน 5.

ควำมเสี่ ยงจำกกำรถูกฟ้ องร้องจำกกำรดำเนินงำน

ในกำรประกอบธุ รกิ จของกลุ่มบริ ษทั ฯนั้นอำจมี ควำมเสี่ ยงจำกกำรถูกฟ้ องร้ องจำกกำรซื้ อขำยเครื่ องจักร เช่น ควำมเสี่ ยงจำกกำรถูกฟ้ องร้ องให้ชำระหนี้ แทนลูกค้ำที่ ซ้ื อเครื่ องจักรจำกกำรเข้ำทำสัญญำร่ วมรับผิด หรื อควำมเสี่ ยงจด ทะเบียนเครื่ องจักรให้กบั ลูกค้ำล่ำช้ำ รวมทั้งมีควำมเสี่ ยงจำกกำรถูกฟ้ องร้องจำกกำรเกิดอุบตั ิเหตุในระหว่ำงกำรทำงำนได้ ซึ่ง อำจก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อชี วิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่น ซึ่ ง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีคดี ควำมถูกฟ้ องร้องจำกกำรดำเนินงำนเป็ นจำนวน 2 คดีคิดเป็ นมูลค่ำกำรถูกฟ้ องร้องประมำณ 67.86 ล้ำนบำท ซึ่ งบริ ษทั ฯและ บริ ษทั ย่อยได้มีกำรตั้งสำรองควำมเสี ยหำยโดยอ้ำงอิงจำกคำพิพำกษำของศำล รวมถึงกำรขอคำปรึ กษำกับที่ปรึ กษำกฏหมำย แล้ว แต่อย่ำงไรก็ตำม เพื่อลดควำมเสี่ ยงจำกกำรถูกฟ้ องร้องจำกกำรดำเนิ นงำน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้มีกำรก ำหนด นโยบำยที่จะไม่เข้ำทำสัญญำค้ ำประกันกำรขำยในทุกกรณี รวมถึงกำรดำเนินกำรจัดเตรี ยมเอกสำรกำรโอนให้พร้อมและแจ้ง ให้ทรำบถึงข้อจำกัดในกำรโอน เช่น ผูซ้ ้ื อต้องมีใบอนุญำตประกอบกำรขนส่ งก่อนจึงสำมำรถทำกำรจดทะเบียนเครื่ องจักร ได้ เป็ นต้น นอกจำกนี้ ยงั ได้มีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์และมำตรฐำนกำรท ำงำนที่ เน้นในเรื่ องของควำมปลอดภัย สู ง สุ ด นับตั้งแต่กำรออกแบบกำรทำงำน กำรปฏิ บตั ิงำนโดยบุคคลำกรที่มีประสบกำรณ์ที่เน้นในเรื่ องควำมปลอดภัย รวมถึงกำร จัดทำประกันภัยกำรเกิ ดอุบตั ิ เหตุสำหรับกำรดำเนิ นงำนทั้งหมดของกลุ่มบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ประกันภัยเหล่ำนั้นจะเป็ น ผูร้ ับผิดชอบต่อควำมเสี ยหำยที่เกิดขึ้นจำกอุบตั ิเหตุในระหว่ำงกำรดำเนินงำนทั้งหมด รวมถึงกำรพิจำรณำเพิ่มวงเงินคุม้ ครอง ให้เหมำะสมกับลักษณะกำรดำเนินงำนนั้นๆ

18


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

โครงสร้ างการถือหุ้น รำยชื่อผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ 10 อันดับแรก ที่ปรำกฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 2 มีนำคม 2558 มีดงั นี้ ชื่อ 1.

กลุ่มนำยธงไชย แพรรังสี 1

2.

จานวน

ร้ อยละ

นำยโสรัตน์ วณิ ชวรำกิจ

385,344,576 23,245,307

61.48 3.71

3.

นำยชัยรัตน์ โกวิทมงคล

11,114,942

1.77

4.

นำงศิริรัตน์ จำรุ สมบัติ

10,932,450

1.74

5.

นำยสุทศั น์ หิ รัญญำภินนั ท์

7,746,075

1.24

6.

บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด

6,623,279

1.06

7.

คุณณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี

5,485,241

0.88

8.

นำยวิสุทธิ์ ภูวรัฐวรำธรณ์

5,047,488

0.81

9.

น.ส.กฤตพร จำรุ สมบัติ

4,616,666

0.74

10.

นำยนันทพันธ์ มหัทธนธัญ

4,407,000

0.70

11.

อื่น ๆ (3,743 รำยผูถ้ ือหุน้ น้อยกว่ำร้อยละ 0.70 )

162,220,496

25.87

626,783,520

100.00

รวม หมำยเหตุ :

1.

กลุ่มนำยธงไชย แพรรังสี ประกอบด้วย 215,962,500

หุ น้

– นำงสำวจันทร์จิรำ แพรรังสี

27,857,141

– นำงสำวจิรำภรณ์ แพรรังสี

27,857,141

หุ น้ หุ น้

– นำงสำวเจนจิรำ แพรรังสี

25,690,474

– นำยวันชนะ แพรรังสี

25,690,474

– นำงสำววนิดำ ดำรำฉำย

25,279,349

– นำงสำวจิรำลักษณ์ แพรรังสี

25,276,189

– นำงสำวนทีพร ดวงสวัสดิ์

11,731,308 385,344,576

– นำยธงไชย แพรรังสี

กลุ่มผูถ้ ือหุ น้ รำยใหญ่ขำ้ งต้นแต่ละรำยไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตำมมำตรำ258หรื อเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่อยูภ่ ำยใต้ผมู ้ ีอำนำจควบคุมเดียวกัน

19

หุ น้ หุ น้ หุ น้ หุ น้ หุ น้


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

โครงสร้ างการบริหารจัดการ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร ที่ปรึกษา

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร

เลขานุการ

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน จป.วิชาชีพ

บริษัท ที่ปรึกษาและทีมผู้ชานาญการ

ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ าน การตลาดและพัฒนาธุรกิจ

รองประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร ด้ านงานการตลาดวิศวกรรม

ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ด้านวิศวกรรม

รองประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร ด้ านการเงินและงานสนับสนุน

ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ด้านบัญชีและการเงิน

TCS

ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

TCR TCL TCH

ผู้จัดการฝ่ ายบัญชี

Dealership Zoomlion ZZ(Zoomlion

ผู้จัดการฝ่ ายการเงิน

ศู นย์ บริการฝึ กอบรม

20

ด้ านงานสนับสนุนองค์ กร


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

โครงสร้ างการจัดการ โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริ ษทั ชูไก จำกัด (มหำชน) แบ่งออกเป็ น 4 ระดับ คือ 1. คณะกรรมกำรบริ ษทั 2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 3. คณะกรรมกำรบริ หำร 4. ผูบ้ ริ หำร คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯตำมหนังสื อรับรอง ณ วันที่ 5 มกรำคม 2558 มีจำนวน 10 ท่ำน ดังรำยนำมต่อไปนี้ ลาดับ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. หมำยเหตุ

รายชื่อ ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร นำยธงไชย แพรรังสี นำยวัชริ นทร์ ดวงดำรำ นำยสุรินทร์ เปรมอมรกิจ นำงวีระวรรณ บุญขวัญ นำยเจษฎำ พรหมจำต1 นำยชำนำญ งำมพจนวงศ์ นำงสำวนทีพร ดวงสวัสดิ์2 นำงสำววนิดำ ดำรำฉำย นำงสำวอัญญ์ชิสำ แพรรังสี 3 นำงสำวจันทร์จิรำ แพรรังสี

ตาแหน่ ง ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ รองประธำนกรรมกำร / กรรมกำร ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร / เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ กรรมกำร กรรมกำร

1. นำยเจษฎำ พรหมจำต ได้รับกำรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร จำกที่ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 13 สิ งหำคม 2557 โดยมีผล วันที่ 1 กันยำยน 2557 2. นำงสำวนทีพร ดวงสวัสดิ์ ลำออกจำกตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลำคม 2557 3. นำงสำวจิรำภรณ์ แพรรังสีได้เปลี่ยนชื่อ เป็ น “ นำงสำวอัญญ์ชิสำ แพรรังสี ” เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2558

กรรมการผู้มอี านาจลงนาม กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย นำยธงไชย แพรรังสี หรื อ นำยเจษฎำ พรหมจำต หรื อ นำงสำวอัญญ์ชิสำ แพรรังสี ลงลำยมือชื่อร่ วมกับ นำยชำนำญ งำมพจนวงศ์ หรื อนำงสำววนิดำ ดำรำฉำย หรื อนำงสำวจันทร์ จิรำ แพรรังสี รวมเป็ นสองคนและประทับตรำสำคัญของบริ ษทั ฯ ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯมีอำนำจและหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ ของบริ ษทั ฯภำยใต้ขอ้ บังคับที่ กำหนดไว้ของบริ ษทั ฯตลอดจนมติ ที่ประชุ มผู ้ถือหุ ้นและกฎหมำยต่ำงๆที่ เกี่ ยวข้องทั้งนี้ คณะกรรมกำรอำจจะมอบหมำยให้ กรรมกำรคนหนึ่ งหรื อหลำยคนหรื อบุ คคลอื่ นใดปฏิ บตั ิ กำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ งแทน คณะกรรมกำรก็ได้โดยในกำรมอบอำนำจนั้นจะต้องอยู่ภำยใต้ขอบเขตแห่ งอำนำจของคณะกรรมกำรและมีกำรกำหนด 21


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

ขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของผูร้ ับมอบอำนำจไว้อย่ำงชัดเจนคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯมีอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลัก ดังต่อไปนี้ 1) ดูแลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ฯให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ฯรวมทั้งมติที่ประชุมผูถ้ ือ หุน้ และกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 2) กำหนดนโยบำยหลักในกำรดำเนิ นธุ รกิ จ เช่น นโยบำยทำงด้ำนกำรเงิ น นโยบำยในกำรระดมทุน กำรบริ หำร เงินทุน กำรใช้หลักกำรบัญชี กำรบริ หำรคลังสิ นค้ำ และนโยบำยในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงของบริ ษทั 3) กำหนดระเบียบต่ำงๆ ของบริ ษทั ฯ 4) พิจำรณำอนุมตั ิงบประมำณประจำปี งบประมำณเพิ่มเติม กำรทบทวนงบประมำณกำรลงทุน และกำรขอใช้งบ กำรลงทุนที่ได้รับอนุมตั ิแล้ว รวมทั้งกำกับดูแลกำรดำเนินโครงกำรให้เป็ นไปตำมแผน 5) กำกับดูแลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ฯให้เป็ นไปตำมหรื อดีกว่ำเป้ ำหมำยที่ ต้ งั ไว้ และกำหนดแนวทำงแก้ไขใน กรณี ที่มีอุปสรรค 6) มีอำนำจอนุมตั ิเงินกู้ หรื อกำรขอสิ นเชื่อใดๆ เพื่อธุรกรรมตำมปกติของบริ ษทั ฯ รวมถึงเป็ นผูค้ ้ ำประกันหรื อกำร ชำระเงิน หรื อกำรชำระหนี้ เพื่อกำรดำเนิ นธุรกิจตำมปกติของบริ ษทั ฯ โดยมีวงเงินแต่ละรำยกำรให้เป็ นไปตำม คู่มืออำนำจอนุมตั ิดำเนินกำรของบริ ษทั ฯ 7) กำรกำหนดโครงสร้ำงองค์กรและกำรบริ หำร โดยให้ครอบคลุมถึงรำยละเอียดของแผนอัตรำกำลัง กำรคัดเลือก กำรฝึ กอบรม กำรว่ำจ้ำง กำรเลิกจ้ำงพนักงำนของบริ ษทั ฯ 8) กำรกำหนดสวัสดิกำรพนักงำน ให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ ประเพณี ปฏิบตั ิ และสอดคล้องกับกฎหมำยที่บงั คับ ใช้อยู่ 9) จัดให้มีรำยงำนข้อมูลโดยทัว่ ไปและข้อมูลทำงกำรเงิ นของบริ ษทั ฯต่อผูถ้ ือหุ ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทัว่ ไปอย่ำง ถูกต้อง ทันกำรณ์ และเป็ นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด 10) รับทรำบรำยงำนกำรตรวจสอบที่สำคัญ และกำหนดแนวทำงในกำรปรับปรุ งแก้ไข กรณี ที่พบข้อบกพร่ องที่เป็ น สำระสำคัญ 11) สอบทำนควำมเพียงพอและเหมำะสมของระบบควบคุมภำยในและกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษทั ฯ จำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วย ลาดับ 1. 2. 3. 4.

รายชื่อ นำยวัชริ นทร์ ดวงดำรำ นำยสุรินทร์ เปรมอมรกิจ* นำงวีระวรรณ บุญขวัญ* นำยเจษฎำ พรหมจำต**

ตาแหน่ ง กรรมกำรอิสระและประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ

* เป็ นผูม้ ีควำมรู ้และควำมเชี่ยวชำญด้ำนบัญชีกำรเงิน ** นำยเจษฎำ พรหมจำต ได้ลำออกจำกตำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ มีผล วันที่ 1 กันยำยน 2557 โดยมีนำงจิตรำ ทองสมุทร ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยตรวจสอบภายใน เป็ นเลขานุการ

22


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

ขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมกำรตรวจสอบมี หน้ำที่ และควำมรั บผิด ชอบตำมกำหนด และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมกำรกำกับ หลักทรัพย์และตลำดหลักทรั พย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และให้รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้ 1) สอบทำนให้บริ ษทั มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ 2) สอบทำนให้บริ ษทั มี ระบบกำรควบคุ มภำยใน (internal control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (internal audit) ที่เหมำะสมและมีประสิ ทธิผล และพิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้งโยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรื อหน่วยงำนอื่นใด ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน 3) สอบทำนให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ขอ้ กำหนดของตลำดหลักทรัพย์ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั 4) พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ำที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และเสนอ ค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทั้งเข้ำร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่ วมประชุมด้วย อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง 5) พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรื อรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตำมกฎหมำยและ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มน่ั ใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อ บริ ษทั 6) จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั ซึ่ งรำยงำนดังกล่ำว ต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ (ก)

ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษทั

(ข)

ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริ ษทั

(ค)

ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำด หลักทรัพย์ หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั

(ง)

ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผูส้ อบบัญชี

(จ)

ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

(ฉ)

จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่ วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน

(ช)

ควำมเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมกฎบัตร (charter)

(ซ)

รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั

7) ปฏิบตั ิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริ ษทั มอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 23


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมกำรบริ หำรของบริ ษทั ฯ จำนวน 7 ท่ำน ประกอบด้วย ลาดับ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

รายชื่อ นำยธงไชยแพรรังสี นำยเจษฎำ พรหมจำต นำยชำนำญ งำมพจนวงศ์ นำยเลิศ นิตย์ธีรำนนท์ นำงสำววนิดำ ดำรำฉำย นำงสำวจันทร์จิรำ แพรรังสี นำงสำวอัญญ์ชิสำ แพรรังสี

ตาแหน่ ง ประธำนกรรมกำรบริ หำร รองประธำนกรรมกำรบริ หำร กรรมกำรบริ หำร กรรมกำรบริ หำร กรรมกำรบริ หำร กรรมกำรบริ หำร กรรมกำรบริ หำร

ขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริ หำร คณะกรรมกำรบริ หำรมีอำนำจหน้ำที่ศึกษำในรำยละเอียด และกลัน่ กรองงำนให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ กำรกำกับ ดูแลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ โดยเฉพำะในรำยละเอียดเชิงนโยบำยเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทำงของคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ตลอดจนให้ควำมคิดเห็ นและข้อเสนอแนะแก่ประธำนเจ้ำหน้ำที่ บริ หำรเพื่อให้กำรบริ หำรงำนเป็ นไปตำมนโยบำยที่ คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯได้กำหนดไว้ หรื อปฏิบตั ิงำนอื่นใดตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ คณะกรรมกำร บริ หำรมีอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้ 1) ก ำหนดนโยบำย ทิ ศ ทำง กลยุท ธ์ และโครงสร้ ำ งกำรบริ ห ำรงำนหลัก ในกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษทั ฯที่ กำหนดให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภำพเศรษฐกิ จและกำรแข่งขัน ที่ ได้กำหนดและแถลงไว้ต่อผูถ้ ือหุ ้น เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯเห็นชอบ 2) กำหนดแผนธุรกิจ งบประมำณ และอำนำจกำรบริ หำรต่ำงๆ ของบริ ษทั ฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ เห็นชอบ 3) กำหนดโครงสร้ำงองค์กรและกำรบริ หำร โดยให้ครอบคลุมถึงภำพรวมในกำรคัดเลือก กำรฝึ กอบรม กำรว่ำจ้ำง กำรเลิกจ้ำงพนักงำนของบริ ษทั ฯ 4) ตรวจสอบ ติ ด ตำมนโยบำย และแนวทำงกำรบริ ห ำรงำนต่ ำ งๆ ของบริ ษ ัท ฯที่ ก ำหนดให้เ ป็ นไปอย่ำ งมี ประสิ ทธิภำพ เอื้อต่อสภำพกำรดำเนินธุรกิจ 5) ตรวจสอบ ติดตำมผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯที่กำหนด ให้เป็ นไปตำมแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมตั ิไว้ 6) ดำเนินกำรจัดทำธุรกรรมทำงกำรเงินกับสถำบันกำรเงินในกำรเปิ ดบัญชี กูย้ มื จำนำ จำนอง ค้ ำประกัน และกำร อื่ น รวมถึ งกำรซื้ อขำยและจดทะเบี ยนกรรมสิ ทธิ์ ที่ ดินใดๆ ตำมวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนิ น กิจกำรของบริ ษทั ฯ ภำยใต้อำนำจวงเงินแต่ละรำยกำรให้เป็ นไปตำมอำนำจอนุมตั ิดำเนินกำรของบริ ษทั ฯ 7) ดำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯมอบหมำยเป็ นครำวๆ ไป ทั้งนี้ กำรมอบอำนำจดังกล่ำวข้ำงต้นให้แก่ คณะกรรมกำรบริ หำรนั้น จะไม่รวมถึ งกำรมอบอำนำจในกำรอนุ มตั ิ รำยกำรใดที่ตนหรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใด (ตำมข้อบังคับ ของบริ ษทั ฯและตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด) กับบริ ษทั ฯหรื อบริ ษทั ย่อย ซึ่ งกำรอนุมตั ิรำยกำรดังกล่ำวจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ เพื่อให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯพิจำรณำต่อไป โดย

24


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

กรรมกำรบริ หำรท่ำนนั้นและบุคคลที่ อำจมีควำมขัดแย้งจะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในกำรประชุมคณะกรรมกำร บริ ษทั ในเรื่ องดังกล่ำว ผู้บริหาร บริ ษทั ฯ มีผบู ้ ริ หำรทั้งสิ้น จำนวน 6 ท่ำน ประกอบด้วย ลาดับ รายชื่อ 1. นำยเจษฎำ พรหมจำต 2. นำยธงไชย แพรรังสี 3. นำยชำนำญ งำมพจนวงศ์ 4.

นำยเลิศ นิตย์ธีรำนนท์

5.

นำงสำววนิดำ ดำรำฉำย

6.

นำงสำวอัญญ์ชิสำ แพรรังสี

ตาแหน่ ง ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร ที่ปรึ กษำผูบ้ ริ หำรร รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรด้ำนกำรเงินและงำนสนับสนุน / รักษำกำร ผูช้ ่วยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรด้ำนบัญชีกำรเงิน รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรด้ำนงำนกำรตลำดและวิศวกรรม / รักษำกำรผูช้ ่วยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรด้ำนวิศวกรรม / รักษำกำรกรรมกำรผูจ้ ดั กำร บริ ษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จำกัด ผูช้ ่วยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรด้ำนงำนสนับสนุนองค์กร / รักษำกำรผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยสื่ อสำรองค์กร และนักลงทุนสัมพันธ์ / รักษำกำรผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยสนับสนุนงำนบริ หำร ผูช้ ่วยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรด้ำนกำรตลำด และพัฒนำธุรกิจ / รักษำกำรผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยกำรตลำดและพัฒนำธุรกิจ

ขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรมีอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้ 1) เป็ นผูต้ ดั สิ นใจในเรื่ องกำรดำเนินงำนที่สำคัญของบริ ษทั ฯ กำหนดภำรกิจ วัตถุประสงค์ ตำมแนวทำงนโยบำยของ บริ ษทั ฯ ที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯได้กำหนดไว้ รวมถึงกำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนโดยรวม ควำมสัมพันธ์กบั ลูกค้ำ และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ 2) มีอำนำจจ้ำง แต่งตั้ง โยกย้ำย บุคคลตำมจำนวนที่จำเป็ นและเห็นสมควร ให้เป็ นผูบ้ ริ หำรหรื อพนักงำนของบริ ษทั ฯ เพื่อปฏิบตั ิหน้ำที่ทุกตำแหน่ง รวมถึงกำรกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ำที่และผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมำะสม และมี อำนำจในกำรปลดออก ให้ออก ไล่ออก พนักงำนตำมควำมเหมำะสม 3) เป็ นตัวแทนและเป็ นผูม้ ีอำนำจของบริ ษทั ฯต่อบุคคลภำยนอก ในกิจกำรที่เกี่ยวข้องและเป็ นประโยชน์ต่อกิจกำร 4) มีอำนำจในกำรกำหนดเงื่ อนไขทำงกำรค้ำ เช่น วงเงิ นเครดิ ต ระยะเวลำกำรชำระเงิ น กำรทำสัญญำซื้ อขำย กำรทำ สัญญำเช่ำปฏิบตั ิงำน และสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน กำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทำงกำรค้ำ 5) มีอำนำจในกำรอนุมตั ิค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ กำรเบิกเงินยืมทดรองจ่ำย ตำมที่กำหนดในอำนำจอนุมตั ิวงเงินที่คณะกรรมกำร บริ ษทั ฯกำหนดให้ 6) พิจำรณำเรื่ องกำรระดมทุนของบริ ษทั ฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำร 7) อนุมตั ิกำรแต่งตั้งที่ปรึ กษำด้ำนต่ำงๆ ที่จำเป็ นต่อกำรดำเนินงำนของกิจกำร 8) ดำเนินกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรบริ หำรงำนโดยทัว่ ไปของกิจกำร 9) พิจำรณำอนุมติในแผนกำรปฏิบตั ิกำรของแต่ละฝ่ ำยงำน และพิจำรณำอนุมตั ิคำขอจำกฝ่ ำยงำนต่ำง ๆ ที่เกินอำนำจสัง่ กำรของฝ่ ำยงำนนั้นๆ 25


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

10) มี อำนำจมอบหมำยให้บุคคลอื่ นที่ ประธำนเจ้ำหน้ำที่ บริ หำรเห็ นสมควรทำหน้ำที่ จัดกำรและด ำเนิ น กำรแทน ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรในเรื่ องที่จำเป็ นและสมควร โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรซึ่ งอยู่ ภำยใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมำย และกฎระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ 11) ปฏิบตั ิหน้ำที่อื่นใดตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯในแต่ละครำว ทั้งนี้ กำรมอบอำนำจดังกล่ำวข้ำงต้นของคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯให้แก่ประธำนเจ้ำหน้ำที่ บริ หำรนั้น ตลอดจนกำร มอบอำนำจให้แก่บุคคลอื่นใดที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรเห็นควร จะไม่รวมถึงกำรมอบอำนำจในกำรอนุมตั ิรำยกำรใดที่ ตนหรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใด (ตำมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด) กับบริ ษทั ฯหรื อบริ ษทั ย่อย ซึ่งกำรอนุมตั ิ รำยกำรในลัก ษณะดัง กล่ ำ ว ประธำนเจ้ำ หน้ำ ที่ บ ริ ห ำรหรื อ ผู ้ไ ด้รั บ มอบอ ำนำจ จะต้อ งน ำเสนอเรื่ อ งดัง กล่ ำ วต่ อ คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯเพื่อให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯได้พิจำรณำต่อไป นอกจำกนี้ ในกรณี ที่มีกำรทำรำยกำรใดเป็ นรำยกำรเกี่ ยวโยงกัน หรื อรำยกำรเกี่ ยวกับกำรได้มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่ ง สิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ตำมควำมหมำยที่กำหนดตำมประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำรทำรำยกำรดังกล่ำว ต้องได้รับมติเห็นชอบจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อปฏิบตั ิกำรอื่นใดตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมที่ประกำศดังกล่ำว กำหนดไว้ในเรื่ องนั้น ๆ ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่ องดังกล่ำว เลขานุการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 17 กรกฎำคม 2551 มีมติแต่งตั้ง นำงสำววนิดำ ดำรำฉำย เป็ นเลขำนุกำรบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีคุณวุฒิ และประสบกำรณ์ที่เหมำะสมเป็ นผูร้ ับผิดชอบและทำหน้ำที่เลขำนุกำรบริ ษทั ฯ โดยมีหน้ำที่ดูแลให้บริ ษทั ฯ มีกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องให้เป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ ดีของบริ ษทั ฯ เพื่อให้กำรบริ หำรงำนเป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิผลยิง่ ขึ้น ขอบเขตอำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริ ษทั เลขำนุ กำรบริ ษ ัท จะต้อ งปฏิ บั ติ ห น้ำ ที่ ต ำมที่ ก ำหนดในมำตรำ 89/15 และมำตรำ 89/16 ของพระรำชบัญ ญัติ หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2551 ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง และควำมซื่ อสัตย์สุจริ ต รวมทั้งต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริ ษทั มติคณะกรรมกำร ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทั้งนี้หน้ำที่ตำมกฎหมำยของเลขำนุกำรบริ ษทั ดังนี้ 1) ปฏิบตั ิงำนตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรบริ ษทั ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริ ต และด้วยควำมระมัดระวัง 2) บทบำทหน้ำที่ในกำรให้คำแนะนำแก่คณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อให้มีกำรปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ ดี และตรวจสอบผลกำรปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดของหลักกำรดังกล่ำว 3) เป็ นผูป้ ระสำนงำนด้ำนผูล้ งทุนสัมพันธ์ เพื่อให้หน่วยงำนดังกล่ำวทำหน้ำที่ เป็ นตัวแทนบริ ษทั ฯในกำรสร้ำง ควำมสัมพันธ์อนั ดี ด้วยกำรสื่ อสำรข้อมูลต่ำงๆ และกำรเปิ ดเผยสำรสนเทศที่สำคัญต่อผูถ้ ือหุ ้น นักวิเครำะห์ และประชำชนทัว่ ไป 4) จัด ท ำและเก็ บ รั ก ษำเอกสำรทะเบี ย นกรรมกำร หนัง สื อ นัด ประชุ ม คณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุ ม คณะกรรมกำร รำยงำนประจำปี ของบริ ษทั หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ 5) เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำร 26


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

6) จัดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั รวมถึงคณะกรรมกำรบริ หำร และดูแลจัดเตรี ยมหนังสื อเชิญประชุม วำระ กำรประชุม รวมถึงเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำในวำระต่ำงๆ พร้อมนำส่งให้คณะกรรมกำรล่วงหน้ำก่อนกำร ประชุมอย่ำงน้อย 7 วัน เพื่อให้มีเวลำเพียงพอที่จะศึกษำข้อมูลก่อนเข้ำประชุม 7) จัดกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ และดูแลจัดเตรี ยมหนังสื อแจ้งกำรประชุม วำระกำรประชุม รำยงำนประจำปี งบกำรเงิน บริ ษทั หนังสื อมอบอำนำจ รวมถึงเอกสำรแนบตำมวำระต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และจัดส่ งล่วงหน้ำให้ผถู ้ ือ หุน้ เพื่อให้มีเวลำอย่ำงเพียงพอที่จะศึกษำข้อมูลเหล่ำนั้นก่อนเข้ำประชุม รวมถึงกำรส่งหนังสื อแจ้งประชุมและ เอกสำรแนบดังกล่ำวต่อกรมพัฒนำธุรกิจและกำรลงประกำศแจ้งข้อมูลในหนังสื อพิมพ์ตำมที่กฎหมำยกำหนด 8) กำกับดูแลให้มีกำรปฏิบตั ิอย่ำงถูกต้องตำมที่ กฎหมำยกำหนดในวันประชุมผูถ้ ือหุ ้นเช่นกำรลงลำยมือชื่อของ ผูเ้ ข้ำร่ วมประชุม กำรมอบฉันทะ องค์ประชุม รวมถึงกำรลงคะแนนเสี ยงในวำระต่ำงๆ 9) ช่วยเหลือกรรมกำรเพื่อให้ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและกฎระเบียบของตลำดหลักทรัพย์ 10) ติดตำมกำรปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดในหนังสื อบริ คณห์สนธิและข้อบังคับของบริ ษทั 11) เป็ นผูป้ ระสำนงำนเรื่ องกำรเก็บรักษำสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ 12) ปฏิบตั ิหน้ำที่อื่นใดตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นครำวๆ ไป การสรรหากรรมการและผู้บริหาร บริ ษทั ฯไม่มีคณะกรรมกำรสรรหำเพื่อคัดเลือกบุคคลที่เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรของบริ ษทั ฯ รวมถึงกรรมกำร ตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ วิธีกำรสรรหำกรรมกำรของบริ ษทั ฯจะพิจำรณำจำกประสบกำรณ์ ควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และคุณสมบัติตำมที่ กฎหมำยกำหนด โดยคัดเลือกจำกบุคคลที่เป็ นตัวแทนหรื อได้รับกำรเสนอชื่ อจำกผูถ้ ือหุ ้น จำกนั้น คณะกรรมกำรจึงนำรำยชื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจำรณำแต่งตั้ง สำหรับวิธีกำรสรรหำกรรมกำรตรวจสอบและ กรรมกำรอิสระจะพิจำรณำจำกประสบกำรณ์ ควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยกำหนด โดยพิจำรณำถึง ควำมเป็ นอิสระตำมนิ ยำมของกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ ตลำดหลักทรัพย์ เรื่ อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุน้ ที่ออกใหม่ ซึ่ งคัดเลือกจำกบุคคลที่เป็ นตัวแทนหรื อ ได้รับกำรเสนอชื่อจำกผูถ้ ือหุน้ จำกนั้นคณะกรรมกำรจึงนำรำยชื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจำรณำแต่งตั้งต่อไป ใน ส่ วนของผูบ้ ริ หำรนั้นคณะกรรมกำรจะคัดเลือกผูม้ ีควำมรู ้ควำมเชี่ยวชำญในด้ำนต่ำง ๆ ที่จำเป็ นและเป็ นประโยชน์ต่อกำร ประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ อำทิ ด้ำนกำรตลำด ด้ำนบัญชี และด้ำนกำรเงิน เป็ นต้น ทั้งนี้ เงื่ อนไขกำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรบริ ษทั ฯตำมที่ กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั ฯสำมำรถสรุ ป สำระสำคัญได้ดงั นี้ 1) คณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 5 คน โดยที่ กรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่ งหนึ่ งของ จำนวนกรรมกำรทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร และกรรมกำรของบริ ษทั ฯจะต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติ ตำมที่กฎหมำยกำหนด 2) ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์วธิ ีกำรดังต่อไปนี้ (ก) ผูถ้ ือหุน้ หนึ่งคนมีคะแนนเสี ยงเท่ำกับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง (ข) ผูถ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำรเป็ นรำยบุคคลไป (ค) บุ คคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตำมลำดับลงมำเป็ นผูไ้ ด้รับกำรเลื อกตั้งเป็ นกรรมกำร เท่ ำจำนวน กรรมกำรที่ จะพึงมีหรื อพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับกำรเลือกตั้งในลำดับถัดลงมำมี 27


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

คะแนนเสี ยงเท่ำกันเกิ นจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรื อพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น กำหนดให้ผเู ้ ป็ นประธำน เป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขำด 3) เมื่ อมี กำรประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ ้นประจำปี ให้กรรมกำรออกจำกตำแหน่ ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรใน ขณะนั้น ถ้ำจำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสำมส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3 โดยกรรมกำรซึ่งพ้นจำกตำแหน่ง อำจได้รับเลือกให้กลับเข้ำมำรับตำแหน่งอีกก็ได้ นอกเหนื อจำกเงื่อนไขกำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรบริ ษทั ฯแล้ว บริ ษทั ฯได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของระบบ กำรตรวจสอบและถ่วงดุล จึงได้มีกำรกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมกำรให้ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจำนวน 3 ท่ำน โดยมีหลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกกรรมกำรอิสระ ดังนี้ 1) เป็ นบุคคลที่ถือหุน้ ในบริ ษทั ฯไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ 2) ไม่มีส่วนร่ วมในกำรบริ หำรงำน รวมทั้งไม่เป็ นลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึ กษำที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรื อเป็ นผูม้ ี อำนำจในกำรควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อเป็ นบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง โดยต้องไม่ มีควำมสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่ำวมำแล้วเป็ นเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 1 ปี ก่อนได้รับกำรแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรอิสระ 3) ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้เสี ย ไม่วำ่ ทำงตรงหรื อทำงอ้อมทั้งในกำรเงินและกำร บริ หำรงำนของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรื อเป็ นบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ในลักษณะที่อำจทำให้ขำดควำมเป็ นอิสระ โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรื อส่ วนได้เสี ยในลักษณะดังกล่ำวมำแล้ว เป็ นเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 1 ปี ก่อนได้รับกำรแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรอิสระ 4) ไม่เป็ นญำติสนิทกับ ผูบ้ ริ หำร ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ ของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อบุคคลที่อำจมีควำม ขัดแย้ง และไม่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็ นตัวแทนเพื่อรักษำผลประโยชน์ของกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร หรื อผูถ้ ือหุ น้ รำยใหญ่ 5) เป็ นบุคคลที่มีควำมรู ้ ประสบกำรณ์ และสำมำรถปฏิบตั ิภำรกิ จ และแสดงควำมเห็นได้โดยอิสระ ไม่อยู่ภำยใต้ อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด ๆ ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ค่ า ตอบแทนกรรมการ บริ ษ ัท ฯ พิ จ ำรณำผลตอบแทนสำหรั บ กรรมกำร และผูบ้ ริ ห ำร โดยพิ จ ำรณำถึ ง ควำม เหมำะสมและควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร สภำพแวดล้อม สภำวะเศรษฐกิจ และเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั ในกลุ่ม ธุรกิจอุตสำหกรรมเดียวกัน รวมถึงกำรเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั ที่มีขนำดรำยได้และกำไรสุ ทธิ ใกล้เคียงกันอนึ่ ง ค่ำตอบแทน ของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย ได้ขออนุมตั ิค่ำตอบแทนกรรมกำรจำกที่ประชุมใหญ่สำมัญผูถ้ ือหุน้ แล้ว ค่ าตอบแทนกรรมการบริษัทฯที่ประชุมใหญ่สำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2557 เมื่อวันอังคำรที่ 29 เมษำยน พ.ศ. 2557 มีมติอนุมตั ิค่ำตอบแทนกรรมกำร แยกเป็ นดังนี้ ค่ าตอบแทนรายเดือนประกอบด้ วย ประธำนกรรมกำร เดือนละ 40,000 บำท รองประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ เดือนละ 30,000 บำท กรรมกำรอิสระ และกรรมกำร เดือนละ 20,000 บำท ค่ าเบีย้ ประชุม เฉพาะกรรมการทีม่ าประชุมดังนี้ เบี้ยประชุมประธำนคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ครั้งละ 12,000 บำท/คน เบี้ยประชุมรองประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรครั้งละ 10,000 บำท/คน 28


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

บาเหน็จกรรมการ เมื่อมีกำรจ่ำยปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำจัดสรรบำเหน็จตำมควำมเหมำะสมให้กบั กรรมกำร ทุกตำแหน่ง แต่ท้ งั นี้ผลตอบแทนรวมทั้งปี จะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้ำนบำท สาหรับกรรมการที่ทาหน้ าที่มากกว่ า 1 ตาแหน่ งให้ รับค่ าตอบแทนรายเดือน ตามตาแหน่ งที่สูงกว่ าเพียงตาแหน่ ง เดียวและกรรมการทีไ่ ม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุมจะไม่ ได้ รับเบีย้ ประชุม ค่ าตอบแทนผู้บริหาร เป็ นไปตำมหลักกำรและนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯกำหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลกำร ดำเนินงำนของบริ ษทั ฯและผลกำรดำเนินงำนของผูบ้ ริ หำรแต่ละท่ำน ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน คณะกรรมการ

ปี 2556 จานวน ค่ าตอบแทน (คน) (บาท)

ปี 2557 จานวน ค่ าตอบแทน (คน) (บาท)

กรรมกำร

12

3,312,000.00

11

กรรมกำรบริ หำรและ ผูบ้ ริ หำร

7

24,796,662.18

8

4,810,000.00

รายละเอียดของค่ าตอบแทน เบี้ยประชุม ค่ำตอบแทนรำย เดือนและบำเหน็จกรรมกำร

29,692,338.54 เงินเดือน โบนัสและสวัสดิกำร

ค่ าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

หน่วย : บำท

ปี 2556 ลาดับ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

รายชื่อ ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร นำยวัชริ นทร์ ดวงดำรำ นำยสุรินทร์ เปรมอมรกิจ นำงวีระวรรณ บุญขวัญ นำยเจษฎำ พรหมจำต นำยธงไชย แพรรังสี นำยชำนำญ งำมพจนวงศ์ นำงสำวนทีพร ดวงสวัสดิ์** นำงสำววนิดำ ดำรำฉำย นำงสำวอัญญ์ชิสำ แพรรังสี นำงสำวจันทร์จิรำ แพรรังสี รวม

เบีย้ ประชุ มและ ค่าตอบแทนราย เดือน

576,000 440,000 310,000 320,000 310,000 70,000 80,000 80,000 80,000 80,000 60,000 3,190,000

ปี 2557 บาเหน็จ กรรมการ

96,000 80,000 70,000 80,000 70,000 70,000 80,000 80,000 80,000 80,000 60,000 2,466,000

หมำยเหตุ : ค่ำตอบแทนกรรมกำรประกอบด้วยเบี้ยประชุม ค่ำตอบแทนรำยเดือน และบำเหน็จกรรมกำร ** คุณนทีพรดวงสวัสดิ์ ลำออกจำกกรรมกำรบริ ษทั มีผลวันที่ 1 ตุลำคม 2557

29

เบีย้ ประชุ มและ ค่าตอบแทนราย เดือน

บาเหน็จ กรรมการ

600,000 240,000 530,000 180,000 430,000 200,000 420,000 200,000 300,000 180,000 70,000 140,000 100,000 200,000 70,000 140,000 100,000 200,000 80,000 160,000 90,000 180,000 2,790,000 2,020,000


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

ค่ าตอบแทนอืน่ บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีรถยนต์ประจำตำแหน่งสำหรับกรรมกำรบริ หำรและผูบ้ ริ หำรจำนวนทั้งสิ้น 7 คัน และค่ำน้ ำมันเป็ น จำนวน 360 ลิตรต่อคนต่อเดือน บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชี พสำหรับพนักงำนโดยจดทะเบียนเมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2550 ภำยใต้กำร จัดกำรของบริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน บีที จำกัด โดยพนักงำนจ่ำยเงินสะสมเข้ำกองทุนร้อยละ 2.00 ของค่ำจ้ำงและ นำยจ้ำงจ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนให้แก่พนักงำนร้อยละ 2.50 ของค่ำจ้ำง

การกากับดูแลกิจการ คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯได้ร่วมกันกำหนดแนวทำงกำรกำกับดูแลกิ จกำรของบริ ษทั ฯ ตำมหลักกำรกำรกำกับดูแล กิจกำรที่ดีที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ โดยสำมำรถสรุ ปสำระสำคัญได้ดงั นี้

1. สิ ทธิของผู้ถือหุ้น บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงสิ ทธิ ในควำมเป็ นเจ้ำของในกำรควบคุมบริ ษทั ฯ ผ่ำนกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ให้ทำหน้ำที่แทนผูถ้ ือหุน้ และมีสิทธิ ในกำรตัดสิ นใจเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริ ษทั ฯ คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ จึงส่งเสริ มให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิของตน ตำมสิ ทธิข้ นั พื้นฐำนของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งได้แก่ กำรซื้อขำย หรื อกำรโอนหุน้ กำรมีส่วน แบ่งในกำไรของกิจกำร กำรได้รับข่ำวสำรข้อมูลของกิจกำรอย่ำงเพียงพอ และผูถ้ ือหุน้ ควรได้รับทรำบกฎเกณฑ์และวิธีกำร ในกำรเข้ำร่ วมประชุม และข้อมูลที่เพียงพอต่อกำรพิจำรณำในแต่ละวำระก่อนกำรประชุม รวมถึงมีโอกำสซักถำมกรรมกำร ทั้งในที่ประชุม นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ยังตระหนัก และให้ควำมสำคัญถึงสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น ไม่กระทำกำรใดๆ อันเป็ นกำร ละเมิดหรื อริ ดรอนสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯ ได้กำหนดให้มีกำรประชุมใหญ่สำมัญผูถ้ ือหุน้ ปี ละครั้ง ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วนั สิ้ นสุ ดรอบบัญชี และกรณี มีควำมจำเป็ นต้องเสนอวำระเป็ นพิเศษ ในเรื่ องที่ มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้น เกี่ยวกับกฎหมำย ข้อกำหนดที่บงั คับ ที่ตอ้ งได้รับกำรอนุมตั ิจำกผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯ จะเรี ยกประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ต่อไป ในกำรจัดกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯ ได้ให้ควำมสำคัญต่อสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ โดยเริ่ มจำกกำหนดวันประชุม ซึ่งไม่ใช่วนั หยุดต่อเนื่อง หรื อวันนักขัตฤกษ์ และกำหนดเวลำประชุมไม่เช้ำหรื อเย็นเกินไป และกำหนดสถำนที่ประชุม ซึ่ง เป็ นบริ เวณที่มีกำรคมนำคมสะดวก นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ได้ดำเนิ นกำรจัดส่ งหนังสื อเชิญประชุมที่ มีรำยละเอียดวำระกำร ประชุม พร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำร เพื่อพิจำรณำเหตุผลควำมจำเป็ น ผลกระทบทั้งด้ำนบวกและลบในแต่ละวำระ หนังสื อมอบฉันทะทั้ง 3 รู ปแบบตำมที่ กฎหมำยกำหนด และรำยชื่ อของกรรมกำรอิ สระอย่ำงน้อย 1 ท่ ำน พร้ อมทั้ง คำแนะนำในกำรมอบฉันทะ เพื่อให้ผูถ้ ื อหุ ้นสำมำรถเลื อกที่ จะมอบฉันทะให้เข้ำประชุ มแทนได้ รวมทั้งแผนที่ แสดง สถำนที่ประชุม ให้ผถู ้ ือหุ ้นล่วงหน้ำมำกกว่ำ 10 วันก่อนวันประชุม และได้ประกำศลงหนังสื อพิมพ์รำยวัน ติดต่อกันไม่ น้อยกว่ำ 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่ำ 3 วัน เพื่อบอกกล่ำวเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นกำรล่วงหน้ำ และส่งหนังสื อเชิญ ประชุมฯ ผ่ำนทำงนำยทะเบียน ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม 21 วัน ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่ าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริ ษทั ฯจะให้ควำมสำคัญกับสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ทุกๆ ท่ำนให้เป็ นอย่ำงเท่ำเทียม เช่น บริ ษทั ฯจะแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทรำบถึงควำมคืบหน้ำจำกกำรดำเนินงำนอย่ำงสม่ำเสมอ โดยจะแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทรำบโดยตรงหรื อผ่ำนทำงตลำดหลักทรัพย์ แห่ ง ประเทศไทย และบริ ษ ัท ฯจะถื อ ปฏิ บัติ ต ำมข้อ บัง คับ ของบริ ษ ัท ฯคื อ จัด ส่ ง หนัง สื อ นัด ประชุ ม พร้ อ มทั้ง ข้อ มู ล ประกอบกำรประชุมตำมวำระต่ำง ๆ ให้ผถู ้ ือหุ ้นทรำบล่วงหน้ำก่อนวันประชุม 7 วัน ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้ดำเนิ นกำรจัดส่ งให้ผู ้ ถือหุ ้นเพื่อพิจำรณำล่วงหน้ำมำกกว่ำ 10 วัน พร้อมทั้งกำหนดให้มีกำรบันทึกกำรประชุมถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้น 30


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

สำมำรถตรวจสอบได้ นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯจะมีกำรเสนอให้กรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ท่ำน เป็ นผูร้ ับมอบอำนำจจำกผูถ้ ือ หุน้ ในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ไม่สำมำรถเข้ำร่ วมประชุมได้ ทั้งนี้ ตำมปกติ บริ ษทั ฯจะมีกำรจัดประชุมสำมัญ ผูถ้ ื อหุ ้นปี ละ 1 ครั้ ง โดยหำกมี วำระที่ สำคัญที่ จะต้องให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจำรณำ บริ ษทั ฯจะดำเนิ นกำรเรี ยกประชุม วิสำมัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิต่อไป การจัดส่ งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในกำรจัดกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯ ได้ให้ควำมสำคัญต่อสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ โดยเริ่ มกำรจัดส่งหนังสื อเชิญ ประชุมที่มีรำยละเอียดวำระกำรประชุม พร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำร รำยละเอียดของเรื่ องเพื่อพิจำรณำเหตุผลควำม จำเป็ นในแต่ละวำระ หนังสื อมอบฉันทะและรำยชื่ อกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ท่ำน พร้อมทั้งคำแนะนำในกำรมอบ ฉันทะ เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ สำมำรถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้ำประชุมแทนได้ รวมทั้งแผนที่แสดงสถำนที่ประชุม ให้ผถู ้ ือหุน้ ล่วงหน้ำมำกกว่ำ 10 วันก่อนวันประชุม และได้ประกำศลงหนังสื อพิมพ์รำยวัน ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่ำ 3 วัน และก่อนวัน ประชุมไม่นอ้ ยกว่ำ 3 วัน เพื่อบอกกล่ำวเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นกำรล่วงหน้ำ และส่ งหนังสื อเชิญประชุมฯ ผ่ำนทำงนำย ทะเบียน ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม 21 วัน วันประชุมผู้ถือหุ้นและการดาเนินการประชุม บริ ษทั ฯ ได้พยำยำมปรั บปรุ งกระบวนกำรจัดกำรประชุ มใหญ่ สำมัญผูถ้ ื อหุ ้น ให้มีควำมเหมำะสมอย่ำ ง ต่อเนื่อง โดยยึดหลักที่จะให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกรำยได้มีโอกำสได้รับทรำบ และได้ใช้สิทธิของผูถ้ ือหุน้ อย่ำงเท่ำเทียมกัน รวมทั้งมี สิ ทธิในกำรให้ควำมเห็น หรื อให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ ในกำรลงทะเบียนเข้ำประชุม บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดให้ผูถ้ ือหุ ้นลงทะเบียนล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมอย่ำงน้อย 2 ชัว่ โมง และต่อเนื่ องจนกว่ำกำรประชุมจะแล้วเสร็ จ นอกจำกนั้นบริ ษทั ฯ ยังจัดให้มีกำรอำนวยควำมสะดวกแก่ผถู ้ ือหุ ้น ด้วยเจ้ำหน้ำที่และระบบคอมพิวเตอร์ ที่เพียงพอและเหมำะสม และใช้กำรลงทะเบียนผูเ้ ข้ำประชุมด้วยระบบบำร์ โค้ดเพื่อ อำนวยควำมสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมทั้งจัดพิมพ์บตั รลงคะแนนในแต่ละวำระให้แก่ผถู ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯ จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ ในกำรอำนวยควำมสะดวกแก่ผูถ้ ือหุ ้นในกำรขอรับข้อมูลสำรสนเทศ และตอบ คำถำมต่ำงๆ นอกจำกนั้นยังจัดให้มีกำรเลี้ยงรับรองและของที่ระลึกที่เหมำะสมสำหรับผูถ้ ือหุน้ ที่มำร่ วมประชุมด้วย บริ ษทั ฯ ได้เสนอให้ผถู ้ ือหุน้ สำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระ อย่ำงน้อย 1 ท่ำน เป็ นผูร้ ับมอบอำนำจจำก ผูถ้ ือหุน้ ในกำรประชุมใหญ่สำมัญผูถ้ ือหุน้ ในกรณี ที่ไม่สำมำรถเข้ำร่ วมประชุมได้ ก่อนกำรประชุม บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดวีดีทศั น์แนะนำ ประวัติควำมเป็ นมำของบริ ษทั ฯ ผลงำนที่ผ่ำนมำในรอบปี เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นได้รับทรำบข้อมูลของบริ ษทั ก่อนกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้น เมื่อเริ่ มกำรประชุมทุกครั้ง เลขำนุกำรบริ ษทั ฯ จะ ชี้แจงวิธีกำรลงคะแนนและนับคะแนน โดยบริ ษทั ฯ ได้แสดงขั้นตอนกำรนับคะแนน และแสดงกำรสรุ ปผลคะแนนทุก ขั้นตอนอย่ำงชัดเจนในห้องประชุม นอกจำกนี้ ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ไม่สำมำรถเข้ำร่ วมประชุมได้ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกำสให้ ผูถ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรื อประธำนกรรมกำรตรวจสอบซึ่งเป็ นกรรมกำรอิสระเข้ำร่ วมประชุมแทน ในระหว่ำง กำรประชุม บริ ษทั ฯ ได้จดั สรรเวลำในกำรประชุมอย่ำงเพียงพอ และเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุน้ มีสิทธิอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำร ตรวจสอบกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ โดยจะกำหนดเวลำในกำรประชุมให้ผถู ้ ือหุน้ มีโอกำสสอบถำมหรื อแสดงควำมเห็น และข้อเสนอแนะต่ำง ๆ ได้อย่ำงเต็มที่ในที่ประชุม โดยกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรชุดต่ำงๆ และกรรมกำรผูจ้ ดั กำร รวมทั้งผูบ้ ริ หำรระดับสู งด้ำนบัญชี กำรเงิ น ตรวจสอบภำยใน ที่ ปรึ กษำทำง กฎหมำย และผูส้ อบบัญชี เข้ำร่ วมประชุมอย่ำงพร้อมเพรี ยงกัน เพื่อตอบคำถำมในที่ ประชุม เลขำนุ กำรบริ ษทั ฯ จะ 31


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

ดำเนิ นกำรประชุมตำมลำดับวำระกำรประชุม รวมถึงจะไม่เพิ่มวำระกำรประชุมโดยไม่แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทรำบล่วงหน้ำ รวม ระยะเวลำกำรประชุมแต่ละครั้งประมำณ 3 ชัว่ โมง วาระการประชุมผู้ถือหุ้นทีส่ าคัญ ได้ แก่  การรายงานผลการดาเนิ นงาน :บริ ษทั ได้ให้รำยละเอี ยดเกี่ ยวกับผลประกอบกำรของบริ ษทั เกี่ ยวกับ รำยได้ ค่ำใช้จ่ำย กำไร และสรุ ปผลกำรดำเนินงำนในรู ปแบบแผนภูมิแท่ง  การแต่ งตั้งคณะกรรมการ : บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ือหุ ้นสำมำรถเลือกกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล โดยได้ให้ รำยละเอียดประวัติ และเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถำมรำยละเอียดและข้อสงสัยแต่ละท่ำนก่อนกำรลงคะแนน ใน กรณี ที่เป็ นกรรมกำรเดิม จะให้ขอ้ มูลกำรเข้ำร่ วมประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ อย่ำงครบถ้วนด้วย  การแต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี : บริ ษ ัท ฯ ได้ใ ห้ ร ำยละเอี ย ดเกี่ ย วกับ ชื่ อ ผู ้ส อบบัญ ชี ส ำนัก งำนสอบบัญ ชี และ ควำมสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯ  การจัดสรรกาไร : บริ ษทั ฯ ได้ให้รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรจัดสรรกำไรและเงินทุนสำรอง จำนวนเงินปั นผล ซึ่ ง เป็ นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลของบริ ษทั ฯ และวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิ ทธิในกำรรับเงินปั นผล  ค่ าตอบแทนกรรมการ : บริ ษทั ฯ ได้ให้รำยละเอี ยดเกี่ ยวกับจำนวนเงิ นค่ำตอบแทนที่ เสนอ ซึ่ งเป็ นไปตำม นโยบำยและเงื่อนไขของค่ำตอบแทนกรรมกำร ซึ่ งได้ผ่ำนกำรเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั ในกลุ่มธุรกิจอุตสำหกรรม เดียวกัน รวมถึงกำรเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั ที่มีขนำดรำยได้และกำไรสุทธิใกล้เคียงกัน ในกำรลงคะแนนเสี ยง ผูถ้ ือหุ ้นสำมำรถใช้บตั รลงคะแนน ซึ่ งมีแถบบำร์ โค้ด เพื่อให้สำมำรถตรวจนับคะแนนได้ อย่ำงรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภำพ โดยบริ ษทั ฯ ได้เก็บบัตรลงคะแนนเฉพำะกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นคัดค้ำน หรื องดออกเสี ยง แต่ สำหรับวำระกำรเลือกตั้งกรรมกำร เพื่อให้เป็ นไปตำมแนวทำงกำรปฏิบตั ิที่ดีในกำรจัดกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯ ได้เก็บ บัตรลงคะแนนจำกผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำประชุมทุกท่ำน และกำรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำรเป็ นกำรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำร เป็ นรำยบุคคล และเป็ นไปอย่ำงโปร่ งใส ถูกต้องตำมกฎหมำยและข้อบังคับบริ ษทั สำหรับผลกำรตรวจนับคะแนนในแต่ละ วำระ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระ ของผูถ้ ือหุ ้นที่ลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื อคัดค้ำน และงด ออกเสี ยง ในทันที ภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น ในกำรประชุ มได้บนั ทึ กประเด็นข้อซักถำมและข้อคิดเห็ นที่ สำคัญไว้ในรำยงำนกำรประชุ มอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และสรุ ปด้วยกำรลงมติและนับคะแนนเสี ยง เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ สำมำรถตรวจสอบได้ โดยจัดให้รำยงำนกำรประชุม ผูถ้ ือหุน้ แสดงบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ภำยหลังกำรประชุมไม่เกิน 14 วัน เพื่อเผยแพร่ ทำงเว็บไซต์ www.chukai.co.thของ บริ ษทั ฯ

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึ งกำรดู แลให้มีกำรปฏิ บัติต่อผูถ้ ื อหุ ้นทุ กรำยอย่ำงเท่ ำเที ยมกันและเป็ นธรรม โดย ดำเนินกำรดังนี้ 1. บริ ษทั ฯ เสนอรำยชื่อกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ท่ำน เพื่อเป็ นทำงเลือกในกำรมอบฉันทะให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นใน หนังสื อมอบฉันทะเพื่อใช้สิทธิ ในกำรเข้ำร่ วมประชุ ม และออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวำระ โดยในกำร ประชุ ม ใหญ่ สำมัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ประจ ำปี 2558 บริ ษ ัท ฯ ได้เ สนอชื่ อ นำยวัชริ น ทร์ ดวงดำรำ ซึ่ ง เป็ นประธำน กรรมกำรตรวจสอบ 32


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

2. คณะกรรมกำรบริ ษทั ดำเนิ นกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ตำมลำดับวำระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อเชิญประชุม และไม่เพิ่ม วำระในกำรประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทรำบล่วงหน้ำ ทั้งนี้เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ได้มีโอกำสศึกษำข้อมูล 3. บริ ษทั ฯ จัดให้มีบตั รลงคะแนนเสี ยงสำหรับทุกวำระ โดยนำระบบบำร์โค้ดเข้ำมำใช้ในกำรบันทึกและแสดงผล กำรลงคะแนน พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่คอยอำนวยควำมสะดวกในกำรจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงในห้อง ประชุม ซึ่ งจะมีกำรเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง ยกเว้นกรณี เลือกตั้ง กรรมกำรจะเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงทุกกรณี ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง และภำยหลังเสร็ จสิ้ น กำรประชุม เจ้ำหน้ำที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงทุกวำระ 4. คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ได้มอบหมำยให้เลขำนุกำรบริ ษทั ฯ จัดทำและบันทึกรำยงำนกำรประชุมอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และเผยแพร่ รำยงำนกำรประชุมให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกรำยรับทรำบผ่ำนทำงเว็บไซต์นกั ลงทุนสัมพันธ์ และ บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่งรำยงำนต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลังกำรประชุมเสร็ จสิ้นไม่เกิน 14 วัน 5. บริ ษทั ฯมีนโยบำยและถือปฏิบตั ิโดยเคร่ งครัดในกำรจัดกำรข้อมูลภำยใน โดยจัดให้รับทรำบเฉพำะผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เท่ำนั้น กำรรำยงำนหรื อเผยแพร่ ขอ้ มูลภำยในจะสำมำรถปฏิบตั ิได้เฉพำะบุคคลที่ได้รับมอบหมำยเท่ำนั้น โดย ทั้งนี้ กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ฯทุกท่ำนทรำบถึงภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบต่อข้อมูลภำยใน ไม่ นำมำใช้เป็ นประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์ และบริ ษทั ฯกำหนดให้ผบู ้ ริ หำรรำยงำนกำร เปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 6. เพื่อป้ องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ คณะกรรมกำรได้ดูแลอย่ำงรอบคอบ เมื่อเกิดรำยกำรที่อำจมีควำม ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบำยและวิธีกำรดูแลไม่ให้ผบู ้ ริ หำรและผูท้ ี่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภำยใน ของบริ ษทั ฯไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้ รายงานความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะต้องเห็นชอบด้วยกับ รำยกำรระหว่ำงกันนั้น ทั้งนี้ กำรอนุมตั ิกำรเข้ำทำรำยกำรระหว่ำงกันคำนึ งถึงประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั ฯควำมยุติธรรม ควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรและเป็ นไปตำมเงื่อนไขและรำคำตลำด นอกจำกนี้ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยหรื ออำจมีควำม ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในรำยกำรระหว่ำงกัน จะไม่สำมำรถมีส่วนร่ วมในกำรอนุ มตั ิรำยกำรระหว่ำงกันในลักษณะ ดังกล่ำวได้ เพื่อควำมเป็ นธรรม และเพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯและหำกเป็ นรำยกำรระหว่ำงกันที่เข้ำข่ำยตำม ข้อบังคับ ประกำศ คำสัง่ ข้อกำหนด หรื อกฎของ ตลท. บริ ษทั ฯจะปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดของ ตลท. โดยกำหนดรำคำและ เงื่อนไขเสมือนกำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอกและได้เปิ ดเผยรำยกำระหว่ำงกันที่มีสำระสำคัญจะเปิ ดเผยรำยละเอียด มูลค่ำรำยกำร คู่สญ ั ญำ เหตุผล / ควำมจำเป็ น ในรำยงำนประจำปี และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี คณะกรรมกำรอนุมตั ิในหลักกำร ตำมคำแนะนำของสำนักงำน ก.ล.ต.ในกำรปฏิบตั ิตำมำตรำ 79/12(1) แห่ ง พรพรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรั พย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 เรื่ อง กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร หรื อบุคคลที่ มีควำม เกี่ยวข้องจะกระทำธุรกรรมกับบริ ษทั เมื่อวันที่ 13 สิ งหำคม 2553 มีมติให้ฝ่ำยจัดกำรสำมำรถอนุมตั ิธุรกรรมดังกล่ำว หำก ธุ รกรรมนั้นมีขอ้ ตกลงทำงกำรค้ำในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงจะกระทำกับคู่สัญญำทัว่ ไปในสถำนกำรณ์เดียวกัน ด้วยอำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่ ปรำศจำกอิ ทธิ พลในกำรที่ ตนมี สถำนะเป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร หรื อบุ คคลที่ มีควำม เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ โดยฝ่ ำยจัดกำรจะจัดทำรำยงำนสรุ ปกำรทำธุรกรรมดังกล่ำวต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อทรำบตำม ควำมประสงค์ต่อไป ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ในวำระใดที่ กรรมกำรมี ส่วนได้เสี ย ประธำนกรรมกำรจะขอควำม ร่ วมมือให้กรรมกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำย โดยขอให้กรรมกำรท่ำนนั้นงดออกเสี ยงหรื อควำมเห็นใดๆ ในวำระนั้นๆ 33


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน บริ ษทั ฯได้มีกำรกำหนดนโยบำยในกำรควบคุมกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรไม่ให้นำข้อมูลภำยในองค์กร ซึ่ งยัง ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสำธำรณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว และห้ำมผูบ้ ริ หำรและพนักงำนซึ่ งอยูใ่ นหน่วยงำนที่รับทรำบ ข้อมูลภำยในทำกำรซื้ อหรื อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯในช่วง 1 เดือน ก่อนกำรเปิ ดเผยงบกำรเงินแก่สำธำรณชน โดย กำหนดไว้ในประกำศของบริ ษทั ฯเรื่ องนโยบำยในกำรกำกับดูแลกิจกำร จริ ยธรรมธุรกิจ และจรรยำบรรณพนักงำน ทั้งนี้ ได้มีกำรกำหนดบทลงโทษทำงวินัยไว้ในข้อบังคับกำรทำงำนของบริ ษทั ฯ นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯได้ดำเนิ นกำรแจ้งให้ ผูบ้ ริ หำรฝ่ ำยต่ำงๆ เข้ำใจถึงภำระหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ในบริ ษทั ฯของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่ บรรลุนิติภำวะ ตลอดจนรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ ตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) ตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตำมข้อกำหนดของตลำด หลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ภำยหลังจำกที่ บริ ษทั ฯได้รับอนุ ญำตให้เสนอขำยหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อบุคคลทัว่ ไปจำก ก.ล.ต.

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสี ย บริ ษทั ฯ ได้ให้ควำมสำคัญต่อสิ ท ธิ ของผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยทุ ก กลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็ นผูม้ ี ส่วนได้เสี ย ภำยในได้แ ก่ พนักงำนและผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ฯ หรื อผูม้ ี ส่วนได้เสี ยภำยนอก ได้แก่ คู่คำ้ คู่แข่ง และหน่ วยงำนอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง เนื่ องจำกบริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึงกำรสนับสนุนจำกผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่ำงๆ ซึ่ งสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสร้ำงกำไร และสร้ ำงควำมสำเร็ จในระยะยำวของบริ ษทั ฯ ได้ โดยบริ ษทั ฯ จะดู แลผูม้ ี ส่วนได้เสี ยตำมสิ ทธิ ที่มีตำมกฎหมำยที่ เกี่ยวข้องไม่กระทำกำรใด ๆ ที่เป็ นกำรละเมิดสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ย สรุ ปได้ดงั นี้ ผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่แข่ ง เจ้ าหนี้ ลูกค้ า พนักงาน สังคม

นโยบายการกากับดูแลกิจการ บริ ษทั จะดำเนิ นธุ รกิ จอย่ำงซื่ อสัตย์ โดยยึดมัน่ ที่ จะพัฒนำธุ รกิ จให้ยง่ั ยืน และเป็ นผูน้ ำด้ำนมำตรฐำนกำร ให้บริ กำรด้ำนขนส่งด้วยควำมมุ่งมัน่ และสำมำรถให้ผลตอบแทนกำรลงทุนที่น่ำพึงพอใจในระยะยำว คำนึ งถึงควำมเสมอภำคและควำมซื่ อสัตย์ในกำรดำเนิ นธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่คำ้ โดยปฏิบตั ิ ตำมกฎหมำยและกติกำต่ำงๆอย่ำงเคร่ งครัด บริ ษทั ฯ จะประพฤติตำมกรอบกติกำ กำรแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีกำรไม่สุจริ ตเพื่อทำลำยคู่แข่งขัน บริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิตำมสัญญำหรื อเงื่อนไขต่ำงๆ ที่ตกลงไว้อย่ำงเคร่ งครัด บริ ษทั ฯ เอำใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้ำ มีควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำทั้งในด้ำนคุณภำพของบริ กำรที่ดีทีได้ มำตรฐำนและกำรให้บริ กำรหลังกำรขำย รักษำควำมลับของลูกค้ำ บริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิกบั พนักงำนอย่ำงเท่ำเทียมเป็ นธรรมโดยมีกำรฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มควำมรู ้และประสิ ทธิ ภำพ ในกำรทำงำนให้แก่พนักงำนและให้ผลตอบแทนที่เหมำะสม บริ ษทั ฯ ดำเนิ นธุรกิ จโดยรับผิดชอบต่อสภำพแวดล้อมของชุมชนและสังคมโดยยึดมัน่ เป็ นนโยบำยที่จะ ดูแลรักษำสิ่ งแวดล้อมและควำมปลอดภัยจำกกิ จกรรมของบริ ษทั ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ยังได้รับมำตรฐำน ISO 9001:2000 ทีเกี่ยวกับ Quality Management System และ ISO 18001:1999 ที่เกี่ยวกับ Occupation Health & Safety จำก TUV Rheinland นอกจำกนั้นบริ ษทั ฯ พึงที่จะปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่ำงเคร่ งครัด

34


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

สำหรับกำรร้องเรี ยนแจ้งเบำะแสที่เกี่ยวข้องกับกำรทำผิดกฎหมำย ควำมถูกต้องของรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบ กำรควบคุมภำยในที่บกพร่ องหรื อกำรผิดจรรยำบรรณของผูบ้ ริ หำร และพนักงำน สำมำรถร้องเรี ยนโดยส่ งจดหมำยถึง ประธำนกรรมกำรบริ ษทั ซึ่ งเป็ นกรรมกำรอิสระ ที่บริ ษทั ชูไก จำกัด (มหำชน) 42/62 หมู่ที่ 14 ถนนบำงนำ-ตรำด กม.7 ตำบลบำงแก้ว อำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540 หรื อ boardofficce@chukai.co.th และจะเก็บข้อมูลผูแ้ จ้ง เบำะแสเป็ นควำมลับ

4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส นโยบายการกากับดูแลกิจการ คณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯคำนึงถึงควำมสำคัญของนโยบำยเกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี (The Principles of Good Corporate Governance) โดยกำหนดเป็ นนโยบำยเพื่อให้กำรดำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯมีกำรกำกับดูแลกิ จ กำรที่ โปร่ งใสสำมำรถตรวจสอบได้ โดยมีกำรกำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบอย่ำงชัดเจน นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯยังให้ควำมสำคัญ ต่อระบบกำรควบคุมและตรวจสอบภำยใน ส่ วนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงบริ ษทั ฯพยำยำมควบคุมและบริ หำรควำมเสี่ ยงอย่ำง ใกล้ชิด และยังคำนึ งถึงเรื่ องจริ ยธรรมในกำรดำเนิ นธุรกิจ โดยดำรงไว้ซ่ ึ งควำมเป็ นธรรมต่อคู่คำ้ ผูถ้ ือหุ ้น และผูม้ ีส่วนได้ เสี ยทุก ๆ กลุ่ม รายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อกำรดำเนินธุรกิจที่สำคัญและกำรกำกับดูแลกิจกำร งบกำรเงินของ บริ ษทั ฯ และสำรสนเทศทำงกำรเงินที่ปรำกฏต่อสำธำรณะชน ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี และรำยงำนประจำปี โดยกำรจัดทำงบกำรเงินดังกล่ำวจะเป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกนโยบำยบัญชีที่ เหมำะสมและถือปฏิบตั ิอย่ำงสม่ำเสมอ รวมทั้งมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ในกำรนี้ คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่ งประกอบด้วยกรรมกำรที่ ไม่เป็ น ผูบ้ ริ หำรและเป็ นอิสระอย่ำงเพียงพอ เป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบเกี่ ยวกับคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงิ นและระบบควบคุ ม ภำยใน ความสัมพันธ์ ของผู้ลงทุน ภำยหลังบริ ษทั ฯเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ บริ ษทั ฯมีนโยบำยจะจัดให้มีผดู ้ ูแลงำนนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อดูแลเรื่ องกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่ มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส และทัว่ ถึง ทั้งรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงิ น และข้อมูล ทัว่ ไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ โดยเผยแพร่ ขอ้ มูลสำรสนเทศของบริ ษทั ฯต่อ นักลงทุนสถำบัน ผูถ้ ือหุ ้น เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ และประชำชนผ่ำนช่องทำงตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย นอกจำกนั้น บริ ษทั ยังได้มีกำรเผยแพร่ ในเว็บไซต์นกั ลงทุนสัมพันธ์ของบริ ษทั ทั้งภำษำไทยและภำษอังกฤษโดยมี นางสาววนิดา ดารา ฉาย ผูช้ ่วยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรด้ำนงำนสนับสนุนองค์กร ทำหน้ำที่เป็ นผูด้ ูแลงำนนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งสำมำรถติดต่อ ได้ที่ โทรศัพท์หมำยเลข 02-715-0000 หรื อ www.chukai.co.th

35


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ภาวะผู้นาและวิสัยทัศน์ คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯมีบทบำทอย่ำงเป็ นอิสระ เพื่อให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ในเรื่ อง ดังต่อไปนี้ - กำหนด วิสยั ทัศน์ ภำรกิจ กลยุทธ์ เป้ ำหมำย แผนธุรกิจและงบประมำณของบริ ษทั ฯ - กำกับ ดู แลและติ ดตำมผลกำรปฏิ บตั ิ ของฝ่ ำยบริ ห ำรอย่ำงสม่ ำเสมอให้เ ป็ นไปตำมแผนงำนเพื่อบรรลุ

เป้ ำหมำยที่วำงไว้ - ดูแลให้มีระบบควบคุมภำยในที่เพียงพอและติดตำมอย่ำงสม่ำเสมอ - ดู แ ลให้มี ม ำตรกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งที่ เ หมำะสม และติ ด ตำมอย่ำ งสม่ ำ เสมอ เพื่ อ ให้บ ริ ษ ทั ฯได้รับ ประโยชน์สูงสุด - ดูแลสนับสนุนให้กรรมกำรบริ ษทั ฯเข้ำรับกำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย จริยธรรมทางธุรกิจ บริ ษทั ฯได้กำหนดข้อพึงปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับจรรยำบรรณของคณะกรรมกำร ฝ่ ำยจัดกำร และพนักงำน เพื่อให้ ผูเ้ กี่ ย วข้อ งยึด ถื อเป็ นแนวทำงในกำรปฏิ บัติ หน้ำ ที่ ตำมภำรกิ จของบริ ษทั ฯด้ว ยควำมซื่ อ สัต ย์ สุ จ ริ ต เที่ ย งธรรม และ รับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย ผูถ้ ือหุน้ และทุกฝ่ ำยที่เกี่ยวข้อง การถ่ วงดุลของกรรมการทีไ่ ม่ ได้ เป็ นผู้บริหาร ในปี 2557 บริ ษทั มีคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ จำนวน 10 ท่ำน ประกอบด้วย  กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำร  กรรมกำรที่เป็ นกรรมกำรอิสระ

จำนวน 6 ท่ำน จำนวน 4 ท่ำน

ดังนั้นบริ ษทั ฯ มีกรรมกำรที่ เป็ นบุคคลภำยนอกและไม่เป็ นผูบ้ ริ หำรจำนวน 4 ท่ำน คิดเป็ นร้อยละ 40 ของ กรรมกำรทั้งคณะ ซึ่งเกินกว่ำกึ่งหนึ่งของกรรมกำรทั้งคณะ ดังนั้นผูม้ ีส่วนได้เสี ยจึงมัน่ ใจว่ำกรรมกำรสำมำรถปฏิบตั ิงำนใน ฐำนะตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ ได้เป็ นอย่ำงเป็ นอิสระ ซึ่งจะทำให้เกิดกำรถ่วงดุลและสอบทำนกำรบริ หำรงำน การรวมหรือแยกตาแหน่ ง บริ ษทั ฯ กำหนดให้ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรไม่เป็ นบุคคลเดียวกัน โดยมีกำรกำหนด ขอบเขตอำนำจหน้ำที่ ของคณะกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่ บริ หำรไว้อย่ำงชัดเจน ทำให้ประธำนกรรมกำรและ ประธำนเจ้ำ หน้ำ ที่ บ ริ ห ำรไม่ มี อ ำนำจเบ็ ด เสร็ จ และมี ก ำรถ่ ว งดุ ล ในมติ ที่ ส ำคัญ ซึ่ งจะต้อ งได้รั บ กำรอนุ ม ัติ จ ำก คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯหรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมทั้ง อำนำจที่มอบให้กรรมกำรผูจ้ ดั กำร หรื อคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯจะไม่ สำมำรถอนุมตั ิรำยกำรใด ๆ ที่ตนเอง หรื อบุคคลที่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์มีส่วนได้เสี ย หรื ออำจมีควำมขัดแย้งทำง ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษทั ฯหรื อบริ ษทั ย่อย การประชุมคณะกรรมการ บริ ษทั ฯได้กำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และมีกำรประชุมพิเศษเพิ่มตำม ควำมจำเป็ น โดยมีกำรกำหนดวำระชัดเจนล่วงหน้ำ และมีวำระพิจำรณำติดตำมผลกำรดำเนิ นงำนเป็ นประจำ โดยมีกำรจัด หนังสื อเชิ ญประชุมพร้อมระเบี ยบวำระกำรประชุมและเอกสำรก่ อนกำรประชุ มเป็ นระยะเวลำล่วงหน้ำ 7 วัน ก่อนวัน ประชุม เพื่อให้คณะกรรมกำรได้มีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำร่ วมประชุม 36


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ แต่ละครั้ง ประธำนกรรมกำรได้จดั สรรเวลำอย่ำงเพียงพอและมำกพอที่ กรรมกำรจะสรุ ปปั ญหำสำคัญกันอย่ำงรอบคอบ นอกจำกนั้นประธำนกรรมกำรและคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯได้เชิญผูส้ อบ บัญชีเข้ำร่ วมประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ เพื่อให้สำรสนเทศเพิ่มเติม และได้มีกำรจดบันทึกกำรประชุมเป็ นลำยลักษณ์ อักษร จัดเก็บรำยงำนกำรประชุมที่ผำ่ นกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรสำมรถให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ กำหนดให้ฝ่ำยบริ หำรจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนิ นงำนเป็ นรำยเดือนเพื่อนำเสนอใน กำรประชุมครั้งถัดไป เพื่อให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ สำมำรถติดตำมควำมคืบหน้ำในกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯได้ ในปี 2557 ที่ผ่ำนมำคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ มีกำรประชุมทั้งสิ้ น 10 ครั้ง เวลำประชุมเฉลี่ย 3 ชัว่ โมง ในแต่ละ ครั้งจะเชิ ญผูท้ ี่เกี่ ยวข้องเข้ำมำร่ วมให้สำรสนเทศเพิ่มเติม คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมทั้งสิ้ น 9 ครั้ง เป็ นกำร ประชุมวำระปกติ 5 ครั้ง และเป็ นกำรประชุมระหว่ำงกรรมกำรตรวจสอบและผูส้ อบบัญชี 4 ครั้ง โดยรำยละเอียดกำรเข้ำ ประชุมของคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ในปี 2557 มีดงั นี้

รายชื่อ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร นำยวัชริ นทร์ ดวงดำรำ นำยสุรินทร์ เปรมอมรกิจ นำยเจษฎำ พรหมจำต นำงวีระวรรณ บุญขวัญ นำยธงไชย แพรรังสี นำยชำนำญ งำมพจนวงศ์ นำงสำวนทีพร ดวงสวัสดิ์ นำงสำววนิดำ ดำรำฉำย นำงสำวอัญญ์ชิสำ แพรรังสี นำงสำวจันทร์จิรำ แพรรังสี

ตาแหน่ ง

คณะกรรมการ บริษทั ฯ ประชุ มทั้งหมด (10 ครั้ง)

คณะกรรมการ ตรวจสอบ ประชุ มทั้งหมด (9 ครั้ง)

ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ รองประธำนกรรมกำร / กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร/ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ กรรมกำร กรรมกำร

10/10 9/10 10/10 9/10 10/10 7/10 10/10 7/10 10/10 8/10 9/10

8/9 9/9 5/9 8/9 -

คณะอนุกรรมการ ที่ ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 25 สิ งหำคม 2549 ที่ ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 19/2549 เมื่อวันที่ 8 ธันวำคม 2549 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2551 และที่ประชุม คณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 26 มิถุนำยน 2552 ได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบจำนวน 4 ท่ำน ซึ่ ง มี ว ำระกำรด ำรงตำแหน่ ง ครำวละ 3 ปี เพื่ อ ช่ ว ยในกำรก ำกับดู แ ลกิ จกำรของบริ ษทั ฯโดยอ ำนำจและหน้ำที่ ของ คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นไปตำมรำยละเอี ยดในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลข้อ 8 เรื่ องโครงสร้ ำงกำรจัดกำร และ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะมีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นประจำอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครั้ง และจะจัดให้มี กำรประชุมเป็ นพิเศษในกรณี ที่มีวำระเร่ งด่วน

37


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

คณะกรรมกำรบริ หำรจำนวน 7 ท่ำนโดยอำนำจและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริ หำรเป็ นไปตำมรำยละเอียด ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลข้อ 8 เรื่ องโครงสร้ำงกำรจัดกำร และคณะกรรมกำรบริ หำรจะมีกำรประชุมคณะกรรมกำร บริ หำรร่ วมกับผูบ้ ริ หำรเป็ นประจำประมำณเดือนละ 1 ครั้ง และจะจัดให้มีกำรประชุมเป็ นพิเศษในกรณี ที่มีวำระเร่ งด่วน ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ค่ าตอบแทนกรรมการ บริ ษทั ฯ พิจำรณำผลตอบแทนสำหรับกรรมกำร และผูบ้ ริ หำร โดยพิจำรณำถึงควำม เหมำะสมและควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร สภำพแวดล้อม สภำวะเศรษฐกิจ และเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั ใน กลุ่มธุ รกิ จอุตสำหกรรมเดี ยวกัน รวมถึ งกำรเปรี ยบเที ยบกับบริ ษทั ที่ มีขนำดรำยได้และกำไรสุ ทธิ ใกล้เคี ยงกัน อนึ่ ง ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย ได้ขออนุมตั ิค่ำตอบแทนกรรมกำรจำกที่ประชุมใหญ่สำมัญผูถ้ ือ หุน้ แล้ว ค่ าตอบแทนผู้บริหาร เป็ นไปตำมหลักกำรและนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯกำหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผล กำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯและผลกำรดำเนินงำนของผูบ้ ริ หำรแต่ละท่ำน ในปี 2557 บริ ษทั ฯ ได้จ่ำยค่ำตอบแทนต่ำงๆ ให้แก่กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร รวมทั้งสิ้น 29.69 ล้ำนบำท ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 1. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน บริ ษทั ฯได้ให้ควำมสำคัญต่อระบบควบคุมภำยในทั้ง ในระดับบริ หำร และระดับปฏิ บัติงำนเพื่อให้มีประสิ ทธิ ภำพ จึ งได้กำหนดภำระหน้ำที่ อำนำจกำรดำเนิ นกำรของ ผูป้ ฏิ บัติงำน ผูบ้ ริ ห ำร ไว้เ ป็ นลำยลักษณ์ อ ัก ษรอย่ำ งชัดเจน มี ก ำรควบคุ ม ดู แลกำรใช้ท รั พ ย์สิน ของบริ ษทั ฯให้เกิ ด ประโยชน์ และมีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ผปู ้ ฏิบตั ิงำน ผูต้ ิดตำม ควบคุมและประเมินผลออกจำกกัน เพื่อให้เกิดกำรถ่วงดุลและ ตรวจสอบระหว่ำงกันอย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี้ ยังมีกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวกับระบบกำรเงิน โดยบริ ษทั ฯได้จดั ให้มี ระบบรำยงำนทำงกำรเงินเสนอผูบ้ ริ หำรสำยงำนที่รับผิดชอบ นอกจำกนั้น บริ ษทั พีวี ออดิท จำกัด ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯก็ได้ทำกำรประเมินและทบทวนระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษทั ฯในกำรตรวจสอบบัญชีประจำปี และไม่ พบจุดอ่อนหรื อข้อบกพร่ องที่เป็ นสำระสำคัญในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินโดยออกหน้ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบ แบบไม่มีเงื่อนไข นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ มีฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ทำหน้ำที่ ตรวจสอบเพื่อให้มน่ั ใจว่ำกำรปฏิบตั ิงำนหลัก และ กิจกรรมทำงกำรเงินสำคัญของบริ ษทั ฯ ได้ดำเนิ นกำรตำมแนวทำงที่กำหนดไว้ และมีประสิ ทธิ ภำพ รวมถึงตรวจสอบ กำรปฏิ บตั ิตำมกฎหมำยและข้อกำหนดที่ เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั ฯ (Compliance Control) และเพื่อให้หน่ วยงำนตรวจสอบ ภำยในมี ค วำมเป็ นอิ สระ สำมำรถท ำหน้ำ ที่ ต รวจสอบและถ่ ว งดุ ล ได้อ ย่ำ งเต็ม ที่ คณะกรรมกำรจึ ง ก ำหนดให้ฝ่ ำย ตรวจสอบภำยใน รำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและได้รับกำรประเมิ นผลงำนจำก คณะกรรมกำรตรวจสอบด้วย 2. การประเมินความเสี่ยง บริ ษทั ฯมีกำรประเมินปั จจัยควำมเสี่ ยงทั้งภำยในและภำยนอกที่อำจส่งผลกระทบ ต่อกำรดำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ รวมทั้งวิเครำะห์และติดตำมเหตุกำรณ์ที่เป็ นสำเหตุของปั จจัยควำมเสี่ ยง เพื่อกำหนด มำตรกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงและติดตำมผลอย่ำงสม่ำเสมอ

38


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

ความรับผิดชอบต่ อสั งคม 1.

การดาเนินธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม บริ ษทั ฯ มีควำมมุ่งมัน่ ในกำรปฏิบตั ิต่อผูท้ ี่เกียวข้องทุกฝ่ ำย ทั้งผูถ้ ือหุ ้น ลูกค้ำ คู่คำ้ เจ้ำหนี้ พนักงำน และต่อสังคม ด้วยควำมซื่ อสัตย์สุจริ ต และเป็ นธรรม ให้ขอ้ มูล และคำแนะนำที่ ถูกต้องเกี่ ยวกับสิ นค้ำ และบริ กำรเพื่อให้เกิ ด ประโยชน์สูงสุด อีกทั้งปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขต่ำงๆ ที่มีต่อลูกค้ำ

2.

การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม บริ ษทั ฯให้ควำมสำคัญในกำรปฏิบตั ิต่อพนักงำนอย่ำงเป็ นธรรม เคำรพในสิ ทธิ และเสรี ภำพของพนักงำน ไม่ใช้ แรงงำนเด็ก ส่ งเสริ มให้พนักงำนมีคุณภำพชีวิตที่ดีท้ งั หน้ำที่กำรงำน และครอบครัว โดยบริ ษทั ฯ มีกองทุนสำรอง เลี้ยงชี พ และสวัสดิ กำรต่ำงๆ เช่น เบี้ ยประกันชี วิต เครื่ องแบบพนักงำน อำหำรกลำงวัน แจกทุนเรี ยนดี และทุน ส่งเสริ มกำรศึกษำให้กบั บุตรธิดำพนักงำน และเงินช่วยเหลืองำนศพของญำติพนักงำน

3.

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค บริ ษทั ฯยึดหลักและดำเนิ นกำรตำมนโยบำยที่จะตอบสนองควำมพึงพอใจของลูกค้ำซึ่ งเป็ นผูซ้ ้ื อสิ นค้ำและบริ กำร โดยตรงจำกบริ ษทั ฯให้ควำมมัน่ ใจได้วำ่ นอกจำกจะได้รับสิ นค้ำและบริ กำรที่มีรำคำที่ยตุ ิธรรม มีคุณภำพที่ดีบริ ษทั ฯมีนโยบำยที่ให้ลูกค้ำได้รับควำมเป็ นธรรมจำกกำรรับสิ นค้ำ และบริ กำรที่ไม่เป็ นไปตำมมำตรฐำนโดยกำหนดให้ มีกำรรับประกันสิ นค้ำภำยใต้เงื่อนไขระยะเวลำที่เหมำะสม

4.

การร่ วมพัฒนาชุมชน และสังคม ในปี 2557 บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีโครงกำรดังนี้  กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ โดยบริ ษทั ฯ มีโครงกำรมอบทุนกำรศึกษำ ให้แก่บุตรพนักงำน ซึ่งในปี 2557 ได้มอบ ทุนกำรศึกษำให้กบั บุตร ธิดำ พนักงำนต่อเนื่องมำเป็ นปี ที่ 13 ส่งเสริ มกำรมีส่วนร่ วมระหว่ำงชุมชน และพนักงำน บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย จัดให้มีโครงกำรสำนฝันแบ่ง ปั น น้ ำใจให้นอ้ ง ที่โรงเรี ยนขนงพระใต้ ตำบลขนงพระใต้ อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสี มำ โดยกำรบริ จำคสื่ อ กำรเรี ยน กำรสอน เช่น โปรเจกเตอร์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬำ และเครื่ องเขียน พร้อมร่ วมปลูกต้นไม้ภำยใน บริ เวณโรงเรี ยน รวมถึงมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือแก่ผสู ้ ูงอำยุ ที่พำนักอยูใ่ นตำบลดังกล่ำว

39


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง การควบคุมภายใน ในกำรประชุมคณะกรรมกำรครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2558 โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษทั รวม 3 ท่ำนเข้ำร่ วมประชุมนั้น คณะกรรมกำรได้ประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษทั ฯ โดย คณะกรรมกำรได้แสดงควำมเห็นสรุ ปได้ดงั นี้ 1. องค์ ก รและสภำพแวดล้อ ม : บริ ษัท ฯมี ก ำรจัด โครงสร้ ำ งองค์ ก รและก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ ำ ที่ ข อง คณะกรรมกำรและได้กำหนดเป้ ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจที่วดั ผลได้เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิงำนของผูบ้ ริ หำร และพนักงำนและกำหนดวิธีปฏิบตั ิงำน ระเบียบปฏิบตั ิงำน บทลงโทษสำหรับผูก้ ระทำควำมผิดไว้ในคู่มือพนักงำน 2. กำรบริ หำรควำมเสี่ ยง : บริ ษทั ฯมีกำรประเมินปั จจัยควำมเสี่ ยงทั้งภำยในและภำยนอกที่อำจส่ งผลกระทบต่อกำร ดำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ รวมทั้งวิเครำะห์และติดตำมเหตุกำรณ์ที่เป็ นสำเหตุของปั จจัยควำมเสี่ ยง เพื่อกำหนด มำตรกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงและติดตำมผลอย่ำงสม่ำเสมอ 3. กำรควบคุมกำรปฏิบตั ิงำนของฝ่ ำยบริ หำร : บริ ษทั ฯ ได้กำหนดขอบเขตอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของฝ่ ำย บริ หำรในแต่ละระดับ และมีข้ นั ตอนในกำรทำธุรกรรมกับผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่ำว 4. ระบบสำรสนเทศและกำรสื่ อสำรข้อมูล : บริ ษทั ฯได้เสนอข้อมูลต่อคณะกรรมกำรเพื่อประกอบกำรตัดสิ นใจอย่ำง เพียงพอ จัดให้มีกำรกระจำยข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินสำหรับกำรใช้งำนระหว่ำงบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเป็ นประจำ ทุกเดือน พัฒนำระบบเพื่อกำรบริ หำรสิ นทรัพย์ กำรเรี ยกเก็บเงินจำกลูกค้ำให้ได้ตำมกำหนดระยะเวลำ จัดทำข้อมูล ทำงด้ำนบัญชีและกำรเงินได้ตรงตำมกำหนด 5. ระบบกำรติดตำม : บริ ษทั ฯมีกำรเปรี ยบเทียบเป้ ำหมำยกำรดำเนิ นธุ รกิ จกับผลกำรดำเนิ นงำนจริ งรวมทั้งกำรทำ รำยงำนให้คณะกรรมกำรรับทรำบอย่ำงสม่ำเสมอเป็ นประจำทุกไตรมำส นอกจำกนี้ ผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯซึ่ งได้แก่ บริ ษทั พีวี ออดิท จำกัด ได้ศึกษำและประเมินประสิ ทธิ ภำพกำรควบคุม ภำยในด้ำนบัญชี ของบริ ษทั ตำมที่ผูส้ อบบัญชี เห็ นว่ำจำเป็ นเพื่อเป็ นประโยชน์ในกำรกำหนดขอบเขตกำรปฏิ บตั ิงำนให้ รัดกุมและเหมำะสม ซึ่ งไม่พบข้อบกพร่ องที่เป็ นสำระสำคัญในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินโดยออกหน้ำรำยงำนผล กำรตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไข

หัวหน้ าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2554 ได้มีมติแต่งตั้ง นำงจิตรำ ทอง สมุทร ให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้ำงำนผูต้ รวจสอบภำยในของบริ ษทั ฯ ตั้งแต่วนั ที่ 7 ธันวำคม 2554 เนื่องจำกว่ำเป็ นบุคคลที่มี ควำมรู ้ ควำมสำมำรถ โดยพิจำรณำจำกกำรปฏิบตั ิงำนที่ผำ่ นมำ ซึ่ งมีควำมเข้ำใจในกิจกรรม และกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ (ประวัติตำมเอกสำรแนบ 3 ในแบบ 56-1 )

40


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

นโยบายการจ่ ายปันผล บริ ษทั ฯ มีนโยบำยในกำรจ่ำยเงิ นปั นผลในแต่ละปี ในอัตรำไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 50 ของกำไรสุ ทธิ ตำมงบกำรเงิน เฉพำะกิจกำรในแต่ละงวดบัญชีหลังจำกหักภำษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่ำงๆ ทุกประเภทตำมที่กฎหมำยกำหนด โดยกำรจ่ำยเงิ นปั นผลดังกล่ำวจะต้องไม่ขดั ต่อกฎหมำยพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชน อย่ำงไรก็ตำมกำรจ่ำยเงิ นปั นผล ดังกล่ำว จะขึ้นอยูก่ บั กระแสเงินสด แผนกำรลงทุนในโครงกำรต่ำง ๆ ของบริ ษทั ฯ รวมถึงควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสม อื่นๆ ในอนำคตด้วย สำหรับนโยบำยกำรจ่ำยเงิ นปั นผลของบริ ษทั ย่อย จะขึ้นอยู่กบั ควำมเหมำะสม แผนกำรลงทุน และจะคำนึ งถึ ง กระแสเงินสดและฐำนะกำรเงินของบริ ษทั ย่อยเป็ นสำคัญ

41


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

รายการระหว่ างกัน มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตั กิ ารทารายการระหว่ างกัน ตำมนโยบำยของบริ ษทั ฯ ได้มีกำรกำหนดให้กำรทำรำยกำรระหว่ำงกันของบริ ษทั ฯหรื อบริ ษทั ย่อยกับบุคคลที่ อำจมี ค วำมขัด แย้งจะต้อ งเป็ นไปตำมเงื่ อ นไขกำรค้ำปกติ หรื อ รำคำตลำด ภำยใต้เ งื่ อนไขที่ สมเหตุ สมผล สำมำรถ ตรวจสอบได้และไม่ก่อให้เกิ ดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ โดยในกรณี ของกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันที่เป็ นไปตำมกำรค้ำ ปกติ ฝ่ ำยบริ หำรสำมำรถด ำเนิ นกำรได้ต ำมปกติ แต่ท้ งั นี้ จะต้องนำเสนอกำรท ำรำยกำรดัง กล่ ำ วต่อคณะกรรมกำร ตรวจสอบในกำรประชุ มทุกครั้ง เพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำให้ควำมเห็ นเกี่ ยวกับควำมสมเหตุสมผล รวมทั้งเงื่อนไขในกำรทำรำยกำรนั้นๆ สำหรั บในกรณี ที่กำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน ไม่เป็ นรำยกำรทำงกำรค้ำปกติ จะกำหนดให้ตอ้ งนำเสนอต่ อ คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำควำมเหมำะสมก่อนกำรเข้ำทำรำยกำร ทั้งนี้ หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำม ชำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรดังกล่ำว บริ ษทั ฯจะให้ผปู ้ ระเมินรำคำอิสระ หรื อผูเ้ ชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนนั้น ๆ เป็ นผูใ้ ห้ ควำมเห็ นเกี่ ยวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจสอบใช้ในกำร ประกอบกำรตัดสิ นใจและให้ควำมเห็นต่อ คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯหรื อผูถ้ ือหุ ้นตำมแต่กรณี เพื่ออนุ มตั ิรำยกำรดังกล่ำว ก่อนกำรเข้ำทำรำยกำร ทั้งนี้ กำรพิจำรณำอนุมตั ิกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำ ด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ คำสัง่ หรื อข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ งผูท้ ี่ อำจมีควำมขัดแย้งหรื อมีส่วนได้เสี ยในกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันจะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงมติในกำรทำรำยกำร ระหว่ำงกันนั้นๆ นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันในอนาคต ในอนำคตหำกบริ ษทั ฯมีควำมจำเป็ นที่จะต้องมีกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำง ผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯได้มีกำรกำหนดให้เงื่อนไขของกำรทำรำยกำรจะต้องเป็ นไปตำมลักษณะกำรดำเนินงำน ทำงกำรค้ำปกติและเป็ นรำคำตลำด มีควำมสมเหตุสมผล และสำมำรถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็ น ผูใ้ ห้ควำมเห็ นเกี่ ยวกับควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสมของกำรเข้ำทำรำยกำร รวมถึงเงื่ อนไขต่ำง ๆ ให้เป็ นไปตำม ลักษณะกำรดำเนิ นกำรค้ำปกติในตลำด ในกรณี ที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมชำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำร ดังกล่ำว บริ ษทั ฯจะให้ผปู ้ ระเมินรำคำอิสระ หรื อผูเ้ ชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนนั้นๆ เป็ นผูใ้ ห้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำง กัน ดัง กล่ ำ วต่อ คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่ อ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบใช้ในกำรประกอบกำรตัด สิ นใจและให้ ควำมเห็นต่อ คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯหรื อผูถ้ ือหุน้ ตำมแต่กรณี ทั้งนี้ กำรพิจำรณำอนุ มตั ิกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว บริ ษทั ฯจะปฏิ บตั ิให้เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วย หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกำศ คำสั่ง หรื อข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีก ทั้งจะมีกำรเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินและกำรรำยงำนผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ของ ตลท.

42


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

รายละเอียดรายการระหว่างกันในปี 2557 หน่วย : ล้ำนบำท งบการเงินรวม

บริษัท / บุคคล ที่เกี่ยวข้ องกัน

ความสั มพันธ์

ลักษณะรายการ

คุณธงไชย แพรรังสี

กรรมกำร / ผูถ้ ือหุ น้

กรรมกำรของบริ ษั ท ฯ ได้ แ ก่ คุ ณ

กรรมกำรให้กูย้ ืมเงินเพื่อใช้เป็ นเงิ นทุนหมุ นเวีย นใน

ธงไชย แพรรั ง สี ให้ บ ริ ษั ท ฯและ

กิ จ กำรของบริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่ อ ย โดยกำรกู้ยื ม

บริ ษ ัท ย่ อ ยกู้ยื ม เงิ น ระยะสั้ น เพื่ อ ใช้

ดังกล่ำวไม่มีกำรคิดดอกเบี้ย

เป็ นเงิ นทุ นหมุ นเวียนในกิ จกำร โดย

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจำรณำกำรทำรำยกำร

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ปี 2557

ไม่มีกำรคิดดอกเบี้ย

0.57

ดัง กล่ ำ วข้ำ งต้น แล้ว มี ค วำมเห็ น ว่ ำ กำรท ำรำยกำร

- ยอดต้นงวด

0.00

ดังกล่ำวเป็ นกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่กลุ่ม

- เพิ่มขึ้นระหว่ำงงวด

0.00

บริ ษทั ฯ เพื่อเสริ มสภำพคล่องตำมควำมจำเป็ น โดยไม่

- ลดลงระหว่ำงงวด

0.57

มีกำรคิดอัตรำผลตอบแทน และไม่มีผลประโยชน์ท้ งั

- ยอดปลำยงวด

ทำงตรงและทำงอ้อม ซึ่ งเป็ นรำยกำรที่ สมเหตุ สมผล และก่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่อกลุ่มบริ ษทั ฯ และ ไม่มีกำรคิดดอกเบี้ย

คุณธงไชย แพรรังสี

กรรมกำร / ผูถ้ ือหุ น้

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยค่ำที่ดินของ TCH ให้

1 ) บริ ษทั ย่อยได้บอกเลิ กสัญญำเช่ำ ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 55

คุ ณธงไชย แพรรังสี เนื่ องจำกรำยกำร

จึงไม่มีภำระค่ำเช่ำนับแต่วนั ดังกล่ำว

ดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของ

2 ) ค่ ำ เช่ ำ ค้ำ งจ่ ำ ยนับ แต่ ว ัน ที่ 28 กุ ม ภำพัน ธ์ 2545

เจ้ ำ พนั ก งำนพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ ใ นค ดี

จนถึงวันยกเลิกสัญญำเช่ำได้ หยุดกำรเคลื่อนไหวแล้ว

ล้มละลำย จึ งบันทึกเป็ นรำยกำรค่ำเช่ำ

อยู่ ร ะหว่ำ งรอฟั ง ผลกำรพิ จ ำรณำของเจ้ำ พนักงำน

ดังกล่ำวเป็ นค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย

พิทกั ษ์ทรัพย์ 3 ) สำหรับอำคำรสิ่ งปลูกสร้ำงในที่ดินที่เช่ำซึ่งต้องรื้ อ

- ยอดต้นงวด

6.20

ถอนออกไป บริ ษ ัทย่อ ยได้ขอให้ผูใ้ ห้เช่ ำ ซื้ ออำคำร

- เพิ่มขึ้นระหว่ำงงวด

0.00

ดัง กล่ ำ ว และผูใ้ ห้เช่ ำ ตกลงซื้ อ ในรำคำ 5 ล้ำนบำท

- ลดลงระหว่ำงงวด

0.00

โดยขอชำระรำคำด้วยกำรหักกลบลบหนี้ กบั ค่ำเช่ำค้ำง

- ยอดปลำยงวด

6.20

จ่ ำย ซึ่ ง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 เป็ นจ ำนวน 6.2 ล้ำนบำท

ขำยสิ่ ง ปลู ก สร้ ำ งของ บริ ษ ัท เดอะ

อย่ำ งไรก็ต ำมยังคงเงื่ อ นไขที่ ว่ำ บริ ษ ัทย่อ ยจะยังไม่

เครน เฮฟวี่ ลิฟ ท์ จ ำกัด บริ เวณถนน

ชำระค่ำเช่ำจนกว่ำคดี จะสิ้ นสุ ด และนำยธงไชย แพร

พหลโยธิ น ต ำบลคลองหนึ่ ง อำเภอ

รั ง สี ยัง คงรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ควำมเสี ย หำยในกรณี ที่

คลองหลวง จังหวัดปทุ มธำนี ตั้งแต่

เจ้ำหน้ำที่ พนักงำนพิทกั ษ์ทรั พย์ หรื อศำลมี คำสั่งให้

วันที่ 30 พ.ย.55 เป็ นจ ำนวนเงิ น 5.0

บริ ษทั ย่อยต้องรับภำระค่ำเช่ำมำกกว่ำที่บริ ษทั ย่อยตั้ง

ล้ำนบำท ให้กบั ผูใ้ ห้เช่ำ

ไว้

- ยอดต้นงวด

5.00

คณะกรรมการตรวจสอบ เห็ น ว่ ำ ฝ่ ำยจั ด กำรได้

- เพิ่มขึ้นระหว่ำงงวด

0.00

ดำเนิ นกำรดังกล่ำวด้วยควำมสมเหตุสมผลตำมสภำพ

- ลดลงระหว่ำงงวด

0.00

ที่มีขอ้ จำกัดทั้งด้ำนข้อเท็จจริ ง และข้อกฎหมำยอย่ำง

- ยอดปลำยงวด

5.00

สมประโยชน์ และสมประสงค์ของบริ ษทั ฯแล้ว

43


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

หน่วย : ล้ำนบำท บริษัท / บุคคล ที่เกี่ยวข้ องกัน

คุณธงไชย แพรรังสี

ความสั มพันธ์

กรรมกำร / ผูถ้ ือหุ น้

งบการเงินรวม

ลักษณะรายการ

ปี 2557

ซื้ อ ที่ ดิ น บริ เ วณ ถนนบำงนำ-ตรำด กม.7 โฉนดเลขที่ 85546 เลขที่ดิน 137 เนื้อที่รวม0-1-50 ไร่ - ยอดต้นงวด - เพิ่มขึ้นระหว่ำงงวด - ลดลงระหว่ำงงวด - ยอดปลำยงวด

คุณวันชนะ แพรรังสี

ผช.ผจก.ฝ่ ำย / ผูถ้ ือ หุ น้

0.00 4.35 4.35 0.00

ขำยที่ ดิ นบริ เวณ ถนนบำงนำ-ตรำด กม.7 โฉนดเลขที่ 85513, 85514 เลขที่ ดิน 100, 101 เนื้อที่รวม 0-3-00 ไร่ - ยอดต้นงวด - เพิม่ ขึ้นระหว่ำงงวด - ลดลงระหว่ำงงวด - ยอดปลำยงวด

0.00 5.00 5.00 0.00

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

บริ ษทั มีนโยบำยรวบรวมที่ดินบริ เวณถนนบำง-ตรำด กม.7 ให้เป็ นพื้นที่ ติดกัน ทั้งนี้ เมื่ อรวมที่ ดินดังกล่ำว จำนวน 1 แปลง ทำให้บริ ษทั มีที่ดินรวมทั้งสิ้ นเท่ำกับ 11 แปลง เนื้ อที่รวม 4-3-00 ไร่ และในอนำคตบริ ษทั สำมำรถขยำย หรื อปรับปรุ งพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ได้ มำกขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจำรณำกำรทำรำยกำร ดังกล่ำวข้ำงต้นแล้วมี ควำมเห็นว่ำเป็ นกำรเพิ่มมูลค่ำ และประโยชน์ใช้สอยต่อบริ ษทั ในอนำคต

บริ ษทั มีนโยบำยรวบรวมที่ดินบริ เวณถนนบำง-ตรำด กม.7 ให้เป็ นพื้นที่ ติดกัน ทั้งนี้ เมื่ อรวมที่ ดินดังกล่ำว จำนวน 1 แปลง ทำให้บริ ษทั มีที่ดินรวมทั้งสิ้ นเท่ำกับ 11 แปลง เนื้ อที่รวม 4-3-00 ไร่ และในอนำคตบริ ษทั สำมำรถขยำย หรื อปรับปรุ งพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ได้ มำกขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจำรณำกำรทำรำยกำร ดังกล่ำวข้ำงต้นแล้วมี ควำมเห็นว่ำเป็ นกำรเพิ่มมูลค่ำ และประโยชน์ใช้สอยต่อบริ ษทั ในอนำคต

บริ ษทั เครนแดง

ผูถ้ ือหุ น้ (คุณจิรำ

ค่ำเช่ำ ค่ำซ่อมแซม ซื้อเครื่ องจักร และ

รำยกำรค้ำ ดัง กล่ำ วมี กำรคิ ดค่ำ บริ กำรและรำคำขำย

จำกัด

ลักษณ์ แพรรังสี )

อะไหล่ ยอดที่ แสดงเป็ นจำนวนรวม

เป็ นไปตำมรำคำตลำด และใช้หลักเกณฑ์เช่ น ลู กค้ำ

ของรำยกำรค้ำกับ บริ ษทั ในกลุ่ม เดอะ

ทั่ ว ไป ทั้ งนี้ คุ ณ จิ ร ำลั ก ษณ์ แพรรั ง สี ได้ เ ข้ ำ เป็ น

เครน

กรรมกำรบริ ษทั ดังกล่ำว ณ วันที่ 17 มกรำคม 2556

ลูกหนี้กำรค้ำ:-

คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯได้พิจำรณำกำร

- ยอดต้นงวด

1.15

ท ำรำยกำรดัง กล่ ำ วข้ำ งต้น แล้ว มี ค วำมเห็ น ว่ ำ เป็ น

- เพิ่มขึ้นระหว่ำงงวด

4.50

รำยกำรปกติในกำรดำเนินธุ รกิจ

- ลดลงระหว่ำงงวด

4.34

- ยอดปลำยงวด

1.31

เจ้ำหนี้กำรค้ำ:- ยอดต้นงวด

0.00

- เพิม่ ขึ้นระหว่ำงงวด

1.22

- ลดลงระหว่ำงงวด

0.50

- ยอดปลำยงวด

0.72

44


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

หน่วย : ล้ำนบำท บริษัท / บุคคล ที่เกี่ยวข้ องกัน

ความสั มพันธ์

บริ ษทั 20 อ๊อคชัน่ จำกัด

ผูถ้ ือหุ น้ (คุณจิรำ ลักษณ์ แพรรังสี )

งบการเงินรวม

ลักษณะรายการ

ปี 2557

ค่ำเช่ำ ค่ำซ่อมแซม ซื้อเครื่ องจักร และ อะไหล่ ยอดที่ แสดงเป็ นจำนวนรวม ของรำยกำรค้ำกับ บริ ษทั ในกลุ่ม เดอะ เครน ลูกหนี้กำรค้ำ:- ยอดต้นงวด - เพิ่มขึ้นระหว่ำงงวด - ลดลงระหว่ำงงวด - ยอดปลำยงวด

0.00 0.57 0.18 0.39

เจ้ำหนี้กำรค้ำ:- ยอดต้นงวด - เพิ่มขึ้นระหว่ำงงวด - ลดลงระหว่ำงงวด - ยอดปลำยงวด

0.00 0.00 0.00 0.00

45

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

รำยกำรค้ำ ดัง กล่ำ วมี กำรคิ ดค่ำ บริ กำรและรำคำขำย เป็ นไปตำมรำคำตลำด และใช้หลักเกณฑ์เช่ น ลู กค้ำ ทั่ ว ไป ทั้ งนี้ คุ ณ จิ ร ำลั ก ษณ์ แพรรั ง สี ได้ เ ข้ ำ เป็ น กรรมกำรบริ ษทั ดังกล่ำว ณ วันที่ 3 กรกฎำคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯได้พิจำรณำกำร ท ำรำยกำรดัง กล่ ำ วข้ำ งต้น แล้ว มี ค วำมเห็ น ว่ ำ เป็ น รำยกำรปกติในกำรดำเนินธุ รกิจ


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้ให้ควำมสำคัญต่อหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรดูแลกิจกำรบริ ษทั ให้มีกำรจัดกำรที่ดี ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติ ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นด้วยควำมซื่ อสัตย์สุจ ริ ต ระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้น และผูล้ งทุนทัว่ ไปโดยกำกับดูแลให้รำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษทั มีกำร บันทึกข้อมูลทำงบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน สำมำรถสะท้อนฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนที่เป็ นจริ งของบริ ษทั คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้แต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่ งประกอบด้วย กรรมกำรอิ สระที่ เป็ นผูท้ รงคุ ณวุฒิ มี คุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เข้ำมำทำหน้ำที่สอบทำนให้บริ ษทั มีกำรรำยงำน ทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องเพียงพอ รวมถึงจัดให้มีและดำรงรักษำไว้ซ่ ึงระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิ ทธิผล เพื่อให้เชื่อมัน่ อย่ำงมีเหตุผลต่อควำมเชื่อถือได้ของงบกำรเงิน กำรดูแลรักษำทรัพย์สินมีระบบกำรป้ องกันที่ดีไม่มีรำยกำรทุจริ ตหรื อมีกำร ดำเนิ นกำรที่ผิดปกติ กำรเปิ ดเผยรำยกำรเกี่ยวโยง หรื อที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อย่ำงถูกต้องและครบถ้วนตำม ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและระเบียบที่เกี่ ยวข้อง รวมทั้งมีกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั แล้ว คณะกรรมกำรบริ ษ ัท มี ค วำมเห็ น ว่ำ งบกำรเงิ น ประจ ำปี 2557 ของบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ย ที่ ค ณะกรรมกำร ตรวจสอบได้สอบทำนร่ วมกับฝ่ ำยบริ หำร และผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ได้ตรวจสอบแล้วนั้น ได้แสดงฐำนะกำรเงินและผลกำร ดำเนินงำนโดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไป

........................................... ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร ประธำนกรรมกำรบริ ษทั

46


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ชื่อ – สกุล ตาแหน่ ง ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร

อายุ (ปี ) 74

 ประธำนกรรมกำร และ

คุณวุฒิการศึกษา  Ph.D. University of Illinois

สั ดส่ วนการ ความสั มพันธ์ ถือหุ้นใน ทางครอบครัว บริษัทฯ ระหว่ างผู้บริหาร (ร้ อยละ) -

ประวัติการทางาน ช่ วงเวลา 2556 – ปัจจุบนั

M.A. (ECON.) University of

กรรมกำรอิสระ

ตาแหน่ งและสถานที่  กรรมกำรหลักสูตรปริ ญญำเอก มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุ งเทพ

2552 – ปัจจุบนั

Philippines  ปริ ญญำตรี เศรษฐศำสตร์บณ ั ฑิต

 ประธำนกรรมกำร บมจ. ชูไก

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

2550 – ปัจจุบนั

 กรรมกำรประธำนกรรมกำร ตรวจสอบและประธำน

ผ่ านการอบรม  The Role of Chairman (RCM)

กรรมกำรสรรหำและ ค่ำตอบแทน

year 2001 (IOD)

บมจ. เอ็น.ซี.เฮ้ำส์ซ่ิง

 Director Certification Program

2548 - 2557

(DCP) year 2002 (IOD)

 กรรมกำร โรงเรี ยนสองภำษำลำดพร้ำว

 Audit Committee Program (ACP)

 กรรมกำรและรองประธำน

year 2004 (IOD)

กรรมกำร

 บทบำทคณะกรรมกำรในกำร

บจ. ศูนย์หอ้ งปฏิบตั ิกำรและ วิจยั

กำหนดนโยบำยค่ำตอบแทน ปี

ทำงกำรแพทย์และกำรเกษตร

2009 (IOD)

แห่งเอเชีย 2547 – ปัจจุบนั

 กรรมกำร โรงพยำบำลลำดพร้ำว

นำยวัชริ นทร์ ดวงดำรำ  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ

55

 นิติศำสตร์บณ ั ฑิต (มธ.)

-

-

ปัจจุบนั

เนติบณ ั ฑิตไทย(เนติบณ ั ฑิตย สภำ)  บริ หำรธุ รกิจมหำบัณฑิต (EXMBA ม.เกษตรศำสตร์ ) ผ่ านการอบรม  Director Accreditation Program (DAP) year 2004 (IOD)

ประสบกำรณ์ พ.ศ.2524 - 2557

 Director Certification Program (DCP) year 2006 (IOD)

47

(1) ประกอบอำชีพที่ปรึ กษำ กฎหมำย / ทนำยควำม (2) ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บมจ. ชูไก (3) กรรมกำรอิสระ บมจ. เพิ่มสิ น สตีลเวิคส์ (4) กรรมกำรตรวจสอบ บมจ. ครำวน์เทค แอดวำนซ์ (1) ทำงำนด้ำนกฎหมำยในธุ รกิจ เงินทุน-หลักทรัพย์ ธนำคำรและ สถำบันกำรเงินต่ำง ๆ หลำย แห่ง (2) เคยเป็ นที่ปรึ กษำ / ผูช้ ำนำญกำร ให้กบั กองทุนฟื้ นฟูและพัฒนำ เกษตรกร , กรรมำธิ กำรกำร พัฒนำกำรเมืองและกำรมีส่วน ร่ วมของประชำชน ฯลฯ


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

ชื่อ – สกุล ตาแหน่ ง นำยสุรินทร์ เปรมอมรกิจ  กรรมกำรตรวจสอบ และ

อายุ (ปี )

รำยงำนประจำปี 2557

คุณวุฒิการศึกษา

66  ปริ ญญำตรี สำขำกำรเงินกำรคลัง

สั ดส่ วนการ ความสั มพันธ์ ถือหุ้นใน ทางครอบครัว บริษัทฯ ระหว่ างผู้บริหาร (ร้ อยละ)

-

-

ประวัติการทางาน ช่ วงเวลา 2552 – ปัจจุบนั

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ตาแหน่ งและสถานที่  กรรมกำรตรวจสอบและ กรรมกำรอิสระ

กรรมกำรอิสระ

บมจ. ชูไก 2551 – ปัจจุบนั

ผ่านการอบรม

 กรรมกำรตรวจสอบและ กรรมกำรอิสระ

 Risk Management Committee

บจ. ศรี วิชยั เวชวิวฒั น์

Program(RMP) ,The Thai 2542 - 2551

Institute of Directors(IOD)

 รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ บมจ.ธนำคำรไทยธนำคำร

 Director Accreditation Program(DAP) Class 59 (IOD)

2551 – 2551

 กรรมกำร บจ. บีทีที่ปรึ กษำธุรกิจ

 Director Certification Program 2549 – 2551

(DCP) Class 147 (IOD)

 กรรมกำร บจ. หลักทรัพย์ บีที

 Audit Committee Class 39 (IOD) 2548 – 2549

 Role of Compensation

 กรรมกำร บจ.หลักทรัพย์จดั กำรกองทุนบีที

Committee (RCC) Class 14 2542 – 2548

(IOD)

 กรรมกำร บจ. บีทีประกันภัย

 โครงกำรสัมมนำผูบ้ ริ หำรธนำคำร และสถำบันกำรเงิน รุ่ น 8 (FINEX’8) สมำคมสถำบันกำรศึกษำกำร ธนำคำรและกำรเงินไทย  Syndicated Loans, The Euro Money Institute Hong Kong  BOURSE GAME ASIA Singapore

48


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

ชื่อ – สกุล ตาแหน่ ง นำยเจษฎำ พรหมจำต  ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร และ กรรมกำรผูม้ ีอำนำจ

รำยงำนประจำปี 2557

สั ดส่ วนการ ประวัติการทางาน ความสั มพันธ์ อายุ ถือหุ้นใน ทางครอบครัว คุณวุฒิการศึกษา บริษัทฯ (ปี ) ช่ วงเวลา ตาแหน่ งและสถานที่ ระหว่ างผู้บริหาร (ร้ อยละ) 53  ปริ ญญำโท บัญชีมหำบัณฑิต ก.ย. 57 – ปัจจุบนั  ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร บริ ษทั ชูไก จำกัด (มหำชน) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ธ.ค. 52 ส.ค. 57  รองกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรใหญ่  ปริ ญญำตรี บัญชีบณ ั ฑิต และปฏิบตั ิหน้ำที่ดำ้ นกำรเงิน ( มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ CFO) บริ ษทั อสมท จำกัด (มหำชน) ผ่ านการอบรม ม.ค. - พ.ย. 2552  ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร  Director Certification Program บมจ. โรงพยำบำลปิ ยะเวท มี . ค. 51 – ส.ค. 57  กรรมกำรตรวจสอบและ (DCP) year 2004 (IOD) กรรมกำรอิสระ  Company Secretary Program บมจ. ชูไก (CSP) year 2004 (IOD) มี.ค. 51 – ปัจจุบนั  กรรมกำร  นักบริ หำรยุทธศำสตร์กำรป้ องกัน บจ. ดีแลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ และปรำบปรำมกำรทุจริ ตระดับสูง 2549 – ก.พ. 2551  กรรมกำร (นยปส) รุ่ นที่ 1 พ.ศ. 2553 บริ ษทั มีเดีย สตูดิโอ จำกัด TLCA Excutive Development บริ ษทั เอ็ม แอนด์ ดี เอนเตอร์เท นเมนท์ จำกัด Program (EDP) รุ่ นที่ 9 พ.ศ. 2555 บริ ษทั เอ็ม โอ เอ็ม อินเตอร์  ประกำศนียบัตรชั้นสูง กำร เนชัน่ แนล จำกัด บริ หำรงำนภำครัฐและกฎหมำย 2547 – ก.พ. 2551  กรรมกำรและเลขำนุกำร มหำชน รุ่ นที่ 12 (ปรม) พ.ศ. 2556 คณะกรรมกำร บริ ษทั มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหำชน) 2546 - 2547  กรรมกำรและกรรมกำร ตรวจสอบ บริ ษทั มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหำชน) 2543 - 2550  ผูจ้ ดั กำรสำนักประธำนกรรมกำร บริ ษทั กรุ งเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด

2541 - 25430

49

 ผูจ้ ดั กำรทัว่ ไป บริ ษทั ชูไก จำกัด


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

ชื่อ – สกุล ตาแหน่ ง นำงวีระวรรณ บุญขวัญ  กรรมกำรตรวจสอบ และ กรรมกำรอิสระ

อายุ (ปี ) 45

รำยงำนประจำปี 2557

คุณวุฒิการศึกษา  ปริ ญญำโท สำขำ. Finance &

สั ดส่ วนการ ความสั มพันธ์ ถือหุ้นใน ทางครอบครัว บริษัทฯ ระหว่ างผู้บริหาร (ร้ อยละ) -

ประวัติการทางาน ช่ วงเวลา 2556 - ปัจจุบนั

ตาแหน่ งและสถานที่ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำร

International Business,

อิสระ

University of Wisconsin, USA.

บมจ. สหมิตรถังแก๊ส

 ปริ ญญำตรี สำขำกำรบัญชี

2556 - ปัจจุบนั

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

 ผูจ้ ดั กำรกำรเงิน และกรรมกำร บจ. บีบีบีแอนด์วี

2550 - ปัจจุบนั

หุ น้ ส่วนผูจ้ ดั กำร ห้ำงหุ น้ ส่วน

ผ่ านการอบรม

สำมัญ

 Director Accreditation Program

ที่ปรึ กษำกำรเรี ยนรู ้กรวิชญ์ Korawit Learning Consultant,

(DAP) year 2006 (IOD)

BCG.

 Director Certification Program 2549 - ปัจจุบนั

(DCP) year 2008 (IOD)

 กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำร อิสระ บมจ. ชูไก

2545 - 2550

 Chief Financial Officer (CFO) Business Consultant & Advisory Co., LTD.

2543 - 2545

 General Manager A Thai Market Co., LTD.

2542 - 2543

Analyst-Asset Management Bangkok Capital Aluance Co.,LTD

50


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

ชื่อ – สกุล ตาแหน่ ง

อายุ (ปี )

นำยธงไชย แพรรังสี

62

 ที่ปรึ กษำผูบ้ ริ หำร

รำยงำนประจำปี 2557

คุณวุฒิการศึกษา  ประกำศนียบัตรวิชำชีพ

สั ดส่ วนการ ประวัติการทางาน ความสั มพันธ์ ถือหุ้นใน ทางครอบครัว บริษัทฯ ช่ วงเวลา ตาแหน่ งและสถานที่ ระหว่ างผู้บริหาร (ร้ อยละ) 34.46 บิดำของ ก.ย.57 – ปัจจุบนั  ที่ปรึ กษ่ผบู ้ ริ หำร

โรงเรี ยนนิดำบริ หำรธุ รกิจ

นำงสำว

 กรรมกำรบริ ษทั

จันทร์จิรำ

ผ่ านการอบรม

แพรรังสี และ

 Director Accreditation Program

นำงสำวจิรำ ภรณ์ แพร

(DAP) year 2006 (IOD)

บมจ. ชูไก ธ.ค. 55 – ส.ค.57  รักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร และกรรมกำร บมจ. ชูไก 2548 - 2555

รังสี

 ประเจ้ำหน้ำที่บริ หำร และ กรรมกำร บมจ. ชูไก )

2549 - ปัจจุบนั

 กรรมกำร บจ. เดอะเครน เซอร์วิส

2539 - ปัจจุบนั

 กรรมกำร บจ. เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์

2537 - ปัจจุบนั

 กรรมกำร บจ. เดอะเครน ระยอง

2535 - ปัจจุบนั

 กรรมกำร บจ. เดอะเครน แหลมฉบัง

นำยชำนำญ งำมพจนวงศ์  รองประธำนเจ้ำหน้ำที่ บริ หำร  กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม

54

 ปริ ญญำโท สำขำบริ หำรจัดกำร

-

-

2551- ปัจจุบนั

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

 รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร และ กรรมกำร

 ปริ ญญำตรี สำขำกำรบัญชีตน้ ทุน

บมจ. ชูไก)

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ต.ค.51 - ปัจจุบนั  กรรมกำร บจ. เดอะเครนแหลมฉบัง

ผ่ านการอบรม

บจ. เดอะเครนระยอง

 Director Accreditation Program

บจ. เดอะเครนเฮฟวี่ลิฟท์ 2536 - 2551

(DAP) year 2008 (IOD)

 ผูอ้ ำนวยกำรอำวุโส ด้ำนธุ รกิจ ขนำดกลำง - ขนำดย่อม 3

Director Certification Program

บมจ. ธนำคำรไทยธนำคำร )

(DCP ) Class 167/2012 (IOD) 2533 - 2536

 ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน บจ. พลูทิพย์เฮ้ำส์ซิ่ง

2526 - 2533

 ผูบ้ ริ หำรระดับต้น ฝ่ ำยพัฒนำ สิ นเชื่อ บมจ. ธนำคำรไทยพำณิ ชย์

51


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

ชื่อ – สกุล ตาแหน่ ง นำงสำววนิดำ ดำรำฉำย

อายุ (ปี ) 47

 ผูช้ ่วยประธำนเจ้ำหน้ำที่

รำยงำนประจำปี 2557

คุณวุฒิการศึกษา  ปริ ญญำตรี ศิลปะศำสตร์ บณ ั ฑิต

สั ดส่ วนการ ความสั มพันธ์ ถือหุ้นใน ทางครอบครัว บริษัทฯ ระหว่ างผู้บริหาร (ร้ อยละ) 4.03 -

ประวัติการทางาน ช่ วงเวลา

ตาแหน่ งและสถานที่

2547 – ปัจจุบนั

 ผูช้ ่วยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร

(ภำษำอังกฤษ)

บริ หำร

และ กรรมกำร

มหำวิทยำลัยรำมคำแหง

บมจ. ชูไก

 กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม

2549 - ปัจจุบนั

 เลขำนุกำรบริ ษทั

 กรรมกำร บจ. เดอะเครนเซอร์วิส

ผ่ านการอบรม Director Accreditation Program

2544 - ปัจจุบนั

 กรรมกำร

(DAP) year 2005 (IOD)

บจ. เดอะเครนแหลมฉบัง

Director Certification Program

บจ. เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ บจ. เดอะเครน ระยอง

(DCP) year 2008 (IOD) Company Secretary Program (CSP) year 2005 (IOD) นำงสำวอัญญ์ชิสำ แพรรังสี

33

 ผูช้ ่วยประธำนเจ้ำหน้ำที่

 ปริ ญญำตรี สำขำกำรตลำด

4.44

มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ

บริ หำร  กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม

บุตรี ของนำย

2555 - ปัจจุบนั

 ผูช้ ่วยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร

ธงไชย แพร

และ กรรมกำร

รังสี

บมจ. ชูไก

ผ่ านการอบรม

2551 -2555

 กรรมกำรผูจ้ ดั กำร บจ. เดอะเครน แหลมฉบัง

 Director Accreditation Program (DAP) year 2006 (IOD)

2549 - ปัจจุบนั

 กรรมกำร บจ. เดอะเครน แหลมฉบัง

 Director Certification Program (DCP) Class 167/2012 (IOD) นำงสำวจันทร์จิรำ แพรรังสี  กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม

34

 ปริ ญญำโท สำขำ Organization

4.44

บุตรี ของนำย

Change and Development

ธงไชย แพร

Hawaii Pacific University

รังสี

2556– ปัจจุบนั

 กรรมกำร บริ ษทั ชูไก จำกัด (มหำชน)

2556 – ปัจจุบนั

 กรรมกำรผูจ้ ดั กำร บจ. เดอะเครน แหลมฉบัง

2549 - 2556

ผ่ านการอบรม

 กรรมกำรผูจ้ ดั กำร บจ. เดอะเครน ระยอง

 Director Accreditation Program (DAP) year 2006 (IOD)  Director Certification Program (DCP) Class 167 /2012 (IOD)

52


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

ชื่อ – สกุล ตาแหน่ ง นำยเลิศ นิตย์ธีรำนนท์

รำยงำนประจำปี 2557

อายุ (ปี )

คุณวุฒิการศึกษา

53

 ปริ ญญำโท ธุ รกิจระหว่ำงประเทศ

 รองประธำนเจ้ำหน้ำที่

University of Southern

บริ หำร

California

สั ดส่ วนการ ความสั มพันธ์ ถือหุ้นใน ทางครอบครัว บริษัทฯ ระหว่ างผู้บริหาร (ร้ อยละ) -

ประวัติการทางาน ช่ วงเวลา 2555 - ปัจจุบนั 2531 - ปัจจุบนั

 ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบัญชี

 ปริ ญญำตรี สำขำกำรบัญชี

 กรรมกำรบริ หำร บจ. โรแยลคอนคอร์ดอินเตอร์

University of Pennsylvania

46

 รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร บมจ. ชูไก

 ปริ ญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์

นำงสำววิไล นักวิฬำ

ตาแหน่ งและสถานที่

เทรด

-

-

2555 – ปัจจุบนั

มหำวิทยำลัยรำมคำแหง

 ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบัญชี บมจ. ชูไก

2550 - 2555 2540 - 2550

 ผูจ้ ดั กำรแผนกบัญชี-กำรเงิน บจ. เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์  หัวหน้ำแผนกบัญชี-กำรเงิน บจ. เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์

นำงปำจรี ย ์ ศรี สุวรรณ  ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยกำรเงิน

51

 ปริ ญญำตรี สำขำกำรบัญชี มหำวิทยำลัยรำมคำแหง

-

-

2557 - ปัจจุบนั 2555 - 2557 2551 - 2555

หมำยเหตุ :

 ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยกำรเงิน บริ ษทั ชูไก จำกัด (มหำชน)  ผุช้ ่วยผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยกำรเงิน บริ ษทั ชูไก จำกัด (มหำชน)  ผูจ้ ดั กำรสำนักงำน บริ ษทั วัฒนสิ ริโลหกำร จำกัด

กรรมกำรของบริ ษทั ฯ ทุกท่ำนมีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ตรวจสอบแล้วว่ำไม่มีคุณสมบัติตอ้ งห้ำมตำมข้อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ ตลำดหลักทรัพย์ นอกจำกนี้กรรมกำรทุกท่ำนยังได้ผำ่ นกำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย

53


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษัทย่ อย ชื่อ - สกุล

บริษัท ชู ไก จากัด (มหาชน)

ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร นำยวัชริ นทร์ ดวงดำรำ นำยสุรินทร์ เปรมอมรกิจ นำงวีระวรรณ บุญขวัญ นำยเจษฎำ พรหมจำต นำยธงไชย แพรรังสี นำยชำนำญ งำมพจนวงศ์ นำงสำววนิดำ ดำรำฉำย นำงสำวอัญญ์ชิสำ แพรรังสี นำงสำวจันทร์จิรำ แพรรังสี นำงสำวเจนจิรำ แพรรังสี นำยเลิศ นิตย์ธีรำนนท์ หมำยเหตุ :

1, 3 3, 6 3, 7 3, 7 3, 5, 9 3, 4, 9 3, 5, 9 3, 5, 9 3, 5, 9 3

บริษัท เดอะเครน เซอร์ วสิ จากัด

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จากัด

บริษัท เดอะเครน ระยอง จากัด

บริษัท เดอะเครน เฮฟวีล่ ฟิ ท์ จากัด

3 3, 8 3 3

3 3 3 3 3 3, 8

3 3 3 3

3 3 3 3

9 1 2 3 4 5

ประธำนกรรมกำร รองประธำนกรรมกำร กรรมกำร ประธำนกรรมกำรบริ หำร กรรมกำรบริ หำร

6 7 8 9

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ กรรมกำรผูจ้ ดั กำร ผูบ้ ริ หำร

54

3 3, 8


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินการ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปี 2557 ผลกระทบจำกภำวะกำรเมืองยังคงมีอยูต่ ่อเนื่องจำกปี 2556 และรุ นแรงขึ้นจนเกิดกำรรัฐประหำร เมื่อ 22 พฤษภำคม 2556 แม้หลังจำกนั้น ภำวะกำรเมืองจะเริ่ มนิ่ง แต่กำรขับเคลื่อนทำงเศรษฐกิจยังทำได้ไม่มำกนัก กำรใช้จ่ำยภำครัฐชะลอตัว ลงอย่ำงมำก ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม ทำให้ยอดรำยรับรวมของบริ ษทั ต่ำกว่ำปี 2556 เกือบร้อยละ 25 โดยเป็ นกำร ลดลงของยอดขำย Zoomlion ซึ่งเป็ นไปตำมกำรชะลอตัวของโครงกำรภำครัฐ ในขณะที่รำยได้จำกกำรให้บริ กำร ที่เน้น ให้บริ กำรกับธุรกิจอุตสำหกรรมหนักขนำดใหญ่ในกลุ่มธุรกิจน้ ำมัน ปิ โตรเคมี พลังงำนไฟฟ้ ำ ซึ่งเป็ นกลุ่มธุรกิจที่ตอ้ งมีกำร วำงแผนกำรก่อสร้ำงระยะยำว รวมถึงยังเป็ นกลุ่มธุรกิจที่ตอ้ งมีกำรซ่อมบำรุ งอย่ำงสม่ำเสมอ ยังมีอตั รำกำรเติบโต เกือบร้อย ละ 10 ทำให้สดั ส่วนรำยรับจำกกำรขำยและรำยรับจำกกำรให้บริ กำรที่ 38 : 62 ในปี 2557 บริ ษทั มีกำไรสุ ทธิ 236.4 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 163.8 ล้ำนบำทหรื อคิดเป็ นอัตรำกำรเพิ่มขึ้นร้อยละ 225.6 เมื่อเทียบ กับปี 2556 ที่มีกำไรสุ ทธิ 72.6 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็ นกำไรสุ ทธิ จำกกำรดำเนิ นธุรกิจ 114.4 ล้ำนบำทและกำไรสุ ทธิ จำกกำร ขำยที่ดิน 122.0 ล้ำนบำท เมื่อพิจำรณำเฉพำะกำไรสุ ทธิจำกกำรดำเนิ นธุรกิจ บริ ษทั ก็ยงั มีกำไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้นจำนวน 41.8 หรื อ ร้อยละ 57.4 เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งเป็ นผลมำจำกกำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินที่ลดลงเป็ นส่วนใหญ่ งบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์ สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ฯ ในปี 2557 จำนวน 2,726.2 ล้ำนบำท ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อน (3,095.0 ล้ำนบำท) จำนวน 368.8 ล้ำนบำท โดยเป็ นกำรลดลงในส่วนของอสังหำริ มทรัพย์เพือ่ กำรลงทุนที่นำออกขำย และในส่วนของสิ นค้ำคงเหลือที่ ได้ทะยอยขำยออกไป ในขณะที่มีกำรเพิ่มเครื่ องจักรให้เช่ำและยำนพำหนะ รวมถึงลูกหนี้กำรค้ำเข้ำมำ หนีส้ ิน หนี้ สินรวมของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 มีจำนวนทั้งสิ้ นเท่ำกับ 1,313.22 ล้ำนบำท ลดลงจำนวน 599.76 ล้ำนบำท คิ ดเป็ นร้อยละ 31.35 เมื่ อเที ยบกับปี 2556 ซึ่ งมี จำนวนเท่ำกับ 1,912.98 ล้ำนบำท โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรลดลงในรำยกำร เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น จำก 749.43 ล้ำนบำทในปี 2556 เหลือเพียง 84.42 ล้ำนบำทในปี 2557 ลดลงจำนวน 665.01 ล้ำน บำท คิดเป็ นร้อยละ 88.74 ส่ วนของผู้ถือหุ้น ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 มีมูลค่ำเท่ำกับ 1,413.02 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2556 ซึ่ งมีมูลค่ำ เท่ำกับ 1,181.99 ล้ำนบำท จำนวน 231.03 ล้ำนบำทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 19.5 อันเป็ นผลมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของกำไรสะสมที่ เพิ่มขึ้นตำมกำไรสุทธิของผลประกอบกำรในปี 2557 และกำรจ่ำยปั นผลเป็ นหุน้ สำมัญ 55


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

สภาพคล่ อง บริ ษทั ฯ มีอตั รำส่วนสภำพคล่องเพิ่มขึ้นจำก 0.70 ในปี 2556 เป็ น 1.06 เท่ำในปี 2557 สำหรับกระแสเงินสดในปี 2557 บริ ษทั ฯ มีเงินรับจำกกิจกรรมดำเนินงำนเท่ำกับ -72.60 ล้ำนบำทเนื่องจำกมีกำรชำระเจ้ำหนี้กำรค้ำ โดยบริ ษทั ได้ขำยที่ดินที่ไม่ได้ใช้ ประกอบกำรในรำคำก่อนหักค่ำใช้จ่ำย 500.0 ล้ำนบำท ทำให้บริ ษทั มีกระแสเงินสดได้มำจำกกิจกรรมลงทุนจำนวน 301.45 ล้ำนบำท และกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงินจำนวน 215.58 ล้ำนบำท ส่ งผลให้อตั รำหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ลดลงจำก 1.62 เท่ำ ในปี 2556 เป็ น 0.93 เท่ำในปี 2557 แต่อย่ำงไรก็ตำมเมื่อสิ้ นงวดบัญชี บริ ษทั ฯ ยังคงเหลือเงิ นสดและ รำยกำรเที ยบเท่ำเงิ นสดหมุนเวียนในกิ จกำรเท่ำกับ 17.28 ล้ำนบำท ซึ่ งในปี 2558 บริ ษทั ฯ เชื่ อว่ำจะมีกระแสเงิ นสดจำก กิจกรรมดำเนิ นงำนที่ดีข้ ึนจำกงำนขำยและงำนให้บริ กำรเช่ำและขนส่ ง โดยใช้กลยุทธ์ในกำรรักษำฐำนลูกค้ำเดิม ขยำยฐำน ลูกค้ำในและต่ำงประเทศ ตลอดจนเจำะฐำนลูกค้ำของคู่แข่ง และเน้นกำรขำยรถเครนใหม่ที่นำเข้ำจำกประเทศสำธำรณรัฐ ประชำชนจี น ซึ่ งมีรำคำไม่สูงเมื่อเที ยบกับรถเครนเก่ำใช้แล้วที่ นำเข้ำจำกประเทศญี่ปุ่นและยุโรป เป็ นหลัก และเน้นงำน บริ กำรหลังกำรขำยให้มำกขึ้น รวมถึงกำรบริ หำรสต๊อคสิ นค้ำขำยให้มีประสิ ทธิ ภำพมำกขึ้น ส่ วนกำรก่อหนี้ ระยะยำว จะ คำนึงถึงระยะเวลำกำรผ่อนชำระหนี้ให้สอดคล้องกับควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ดงั กล่ำว เพื่อรักษำสภำพคล่องทำงกำรเงิน ของบริ ษทั ให้มีเสถียรภำพ

56


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัท ชู ไก จากัด (มหาชน) ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริ ษทั ชูไก จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย ซึ่ งประกอบด้วย งบแสดงฐำนะกำรเงิน รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม และงบ กระแสเงินสดรวม สำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมำยเหตุสรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญและหมำยเหตุเรื่ องอื่น ๆ และ ได้ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริ ษทั ชูไก จำกัด (มหำชน) ซึ่ งประกอบด้วย งบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เฉพำะกิจกำร และ งบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร สำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมำยเหตุสรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญและหมำยเหตุเรื่ อง อื่น ๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรจัดทำและกำรนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้ โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง กำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผบู ้ ริ หำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้สำมำรถจัดทำงบกำรเงินที่ปรำศจำก กำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดังกล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำน ตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ซึ่ งกำหนดให้ขำ้ พเจ้ำปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดด้ำนจรรยำบรรณ รวมถึงวำงแผนและ ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบเพื่อให้ได้ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอัน เป็ นสำระสำคัญหรื อไม่ กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใช้วิธีกำรตรวจสอบเพื่อให้ได้มำซึ่ งหลักฐำนกำรสอบบัญชี เกี่ ยวกับจำนวนเงิ นและกำรเปิ ดเผย ข้อมูลในงบกำรเงิน วิธีกำรตรวจสอบที่ เลือกใช้ข้ ึนอยู่กบั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งรวมถึงกำรประเมินควำมเสี่ ยงจำกกำร แสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญของงบกำรเงิ นไม่ว่ำจะเกิ ดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด ในกำรประเมิน ควำมเสี่ ยงดังกล่ำว ผูส้ อบบัญชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดทำและกำรนำเสนองบกำรเงินโดยถูกต้องตำมที่ ควรของกิจกำร เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็ นต่อ ประสิ ทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกิจกำร กำรตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผบู ้ ริ หำร ใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชีที่จดั ทำขึ้นโดยผูบ้ ริ หำร รวมทั้งกำรประเมินกำรนำเสนองบกำรเงินโดยรวม 57


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

ข้ำพเจ้ำเชื่ อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชี ที่ขำ้ พเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็ นของ ข้ำพเจ้ำ

ความเห็น ข้ำพเจ้ำเห็ นว่ำ งบกำรเงิ นข้ำงต้นนี้ แสดงฐำนะกำรเงิ นรวมของบริ ษทั ชู ไก จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และผลกำรดำเนินงำนรวม และกระแสเงินสดรวม สำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน และแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะ กิจกำรของบริ ษทั ชูไก จำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และผลกำรดำเนิ นงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงิ นสด เฉพำะกิจกำร สำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

(นำยไกรสิ ทธิ์ ศิลปมงคลกุล) ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 9429 บริ ษทั พีวี ออดิท จำกัด กรุ งเทพฯ 26 กุมภำพันธ์ 2558

58


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

บริษทั ชูไก จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บาท งบการเงินรวม หมายเหตุ สิ นทรัพย์

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2556

2557

2556

3

สิ นทรัพย์หมุนเวียน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน สิ นค้าคงเหลือ

5

17,277,668.23

4,005,185.48

15,106,218.04

99,383.94

4, 6

209,666,977.06

178,654,771.53

162,475,838.91

118,457,215.47

22,000,000.00

113,500,000.00

4 7

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

-

-

332,828,148.54

559,376,675.35

334,117,720.14

560,666,246.95

24,499,540.37

49,814,443.09

8,825,779.07

34,691,436.33

584,272,334.20

791,851,075.45

542,525,556.16

827,414,282.69

504,258.71

495,501.42

275,716.49

269,708.73

299,991,430.00

174,991,430.00

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

9 4, 10

-

-

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

11

1,784,769.65

322,862,444.88

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

12

2,072,315,724.15

1,928,365,698.81

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

13

3,646,405.56

5,121,430.99

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

4

63,707,105.27

46,275,074.09

28,525,799.93

16,250,715.77

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

2,141,958,263.34

2,303,120,150.19

1,224,052,674.57

1,436,429,709.12

รวมสินทรัพย์

2,726,230,597.54

3,094,971,225.64

1,766,578,230.73

2,263,843,991.81

59

895,259,728.15 -

321,053,512.00 923,864,342.62 -


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

บริษทั ชูไก จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บาท งบการเงินรวม หมายเหตุ

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2556

2557

2556

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

3

หนี้ สินหมุนเวียน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

14

68,156,167.94

20,786,206.21

65,301,465.48

12,019,072.03

4, 15

84,420,114.98

749,430,359.68

28,234,474.60

690,530,776.22

หนี้ สินส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี หนี้ สินตามสัญญาซื้ อกลับคืน เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

16

287,375,329.57

256,504,116.76

100,537,969.53

105,862,178.36

19

88,850,121.89

82,839,030.52

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

27

เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น

4

-

-

158,050,000.00

146,150,000.00

1,000,809.68

178,892.83

23,020,272.14

18,455,739.03

10,460,339.66

7,516,379.02

552,822,816.20

1,128,194,345.03

362,584,249.27

962,078,405.63

17

222,574,000.00

218,072,000.00

214,824,000.00

207,322,000.00

หนี้ สินระยะยาวภายใต้สญ ั ญาเช่าการเงิน หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

18

449,794,666.56

504,982,112.86

36,576,476.90

71,694,522.72

13

59,340,306.88

36,705,804.56

29,679,858.26

15,186,159.94

ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน

20

16,124,654.69

12,879,143.89

8,019,316.31

7,144,134.62

หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน

4

12,558,610.34

12,145,157.15

2,204,890.10

2,283,731.95

760,392,238.47

784,784,218.46

291,304,541.57

303,630,549.23

1,313,215,054.67

1,912,978,563.49

653,888,790.84

1,265,708,954.86

626,784,419.00

578,571,375.00

626,784,419.00

578,571,375.00

626,783,520.00

578,570,233.00

626,783,520.00

578,570,233.00

209,553,500.00

209,553,500.00

หนี้ สินหมุนเวียนอื่น รวมหนี้ สินหมุนเวียน หนี้ สินไม่หมุนเวียน เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

รวมหนีส้ ิน ส่ วนของผู้ถอื หุ้น ทุนเรื อนหุน้

-

-

21

ทุนจดทะเบียน - หุน้ สามัญ 626,784,419 หุน้ ในปี 2557 และ 578,571,375 หุน้ ในปี 2556 มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท ทุนที่ออก - หุน้ สามัญ 626,783,520 หุน้ ในปี 2557 และ 578,570,233 หุน้ ในปี 2556 ชาระเต็มมูลค่าแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ

22

209,553,500.00

209,553,500.00

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

2

39,195,609.23

39,195,609.23

จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย

23

31,524,151.37

25,528,529.66

31,524,151.37

25,528,529.66

ยังไม่ได้จดั สรร

21

505,958,762.27

329,144,790.26

244,828,268.52

184,482,774.29

รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น

1,413,015,542.87

1,181,992,662.15

1,112,689,439.89

998,135,036.95

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

2,726,230,597.54

3,094,971,225.64

1,766,578,230.73

2,263,843,991.81

-

-

กาไรสะสม

60


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

บริษทั ชู ไก จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บาท งบการเงินรวม

รายได้จากการขายและการให้ บริการ ต้นทุนขายและการให้บริ การ กาไรขั้นต้ น รายได้อื่น เงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ การ ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ต้นทุนทางการเงิน กาไรก่อนภาษีเงินได้ ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

หมายเหตุ 3 4 4, 24 4, 11 4, 21 4, 24 4, 24 4, 25 13, 27

กาไรสาหรับปี

2557

2556

กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน กาไรส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุน้ )

2557

1,067,683,682.69 1,414,009,450.13 (722,073,623.94) (1,059,553,595.33)

2556

543,646,975.00 (460,635,603.46)

946,233,475.13 (799,375,602.31)

345,610,058.75 176,511,866.49

354,455,854.80 14,172,883.18

83,011,371.54 186,404,670.22

146,857,872.82 33,645,693.41

(47,592,858.05) (125,283,406.91)

(52,654,598.55) (145,419,410.22)

(21,436,367.47) (80,202,006.85)

49,999,180.00 (23,494,926.93) (102,432,123.28)

(52,318,116.42)

(71,796,494.03)

(15,404,399.10)

(34,295,651.57)

296,927,543.86 (60,546,631.89)

98,758,235.18 (26,166,863.74)

152,373,268.34 (32,460,834.15)

70,280,044.45 (9,933,799.64)

236,380,911.97

72,591,371.44

119,912,434.19

60,346,244.81

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น

-

กาไรเบ็ดเสร็จรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

-

-

-

236,380,911.97

72,591,371.44

119,912,434.19

60,346,244.81

0.377

0.116

0.191

0.096

626,783,520

626,783,520

626,783,520

626,783,520

3

61


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

บริ ษทั ชู ไก จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บาท งบการเงินรวม

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 การเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น กาไรเบ็ดเสร็ จรวม จัดสรรสารองตามกฎหมาย เพิ่มทุนหุ ้นสามัญ เงินปั นผลจ่าย ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 การเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น กาไรเบ็ดเสร็ จรวม จัดสรรสารองตามกฎหมาย เพิ่มทุนหุ ้นสามัญ เงินปั นผลจ่าย ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

กาไรสะสม

ส่ วนเกินมูลค่า ส่ วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจ หุ ้นสามัญ ภายใต้การควบคุมเดียวกัน 209,553,500.00 39,195,609.23

จัดสรรแล้ว 22,511,217.42

ยังไม่ได้จดั สรร 339,927,869.23

23 21 21

72,320,280.00 578,570,233.00

209,553,500.00

39,195,609.23

3,017,312.24 25,528,529.66

72,591,371.44 72,591,371.44 (3,017,312.24) 72,320,280.00 (80,357,138.17) (80,357,138.17) 329,144,790.26 1,181,992,662.15

23 21 21

48,213,287.00 626,783,520.00

209,553,500.00

39,195,609.23

5,995,621.71 31,524,151.37

236,380,911.97 236,380,911.97 (5,995,621.71) 48,213,287.00 (53,571,318.25) (53,571,318.25) 505,958,762.27 1,413,015,542.87

หมายเหตุ

ทุนเรื อนหุ ้น ที่ออกและชาระแล้ว 506,249,953.00

62

รวม 1,117,438,148.88


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

บริษทั ชู ไก จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 การเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ กาไรเบ็ดเสร็ จรวม

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออกและชาระแล้ว 506,249,953.00 -

จัดสรรสารองตามกฎหมาย เพิ่มทุนหุน้ สามัญ เงินปั นผลจ่าย ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 การเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ กาไรเบ็ดเสร็ จรวม

23 21 21

จัดสรรสารองตามกฎหมาย เพิ่มทุนหุน้ สามัญ เงินปั นผลจ่าย ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

23 21 21

72,320,280.00 578,570,233.00 48,213,287.00 626,783,520.00

63

บาท งบการเงินเฉพาะกิจการ ส่วนเกินมูลค่า กาไรสะสม หุน้ สามัญ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จดั สรร 207,510,979.89 209,553,500.00 22,511,217.42 209,553,500.00 209,553,500.00

3,017,312.24 25,528,529.66 5,995,621.71 31,524,151.37

รวม 945,825,650.31

60,346,244.81

60,346,244.81

(3,017,312.24) (80,357,138.17) 184,482,774.29

72,320,280.00 (80,357,138.17) 998,135,036.95

119,912,434.19

119,912,434.19

(5,995,621.71) (53,571,318.25) 244,828,268.52

48,213,287.00 (53,571,318.25) 1,112,689,439.89


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

บริษทั ชูไก จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย งบกระแสเงินสด สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บำท งบกำรเงินรวม กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน กำไรก่อนภำษีเงินได้ ปรับกระทบกำไรก่อนภำษีเงินได้เป็ นเงินสดสุ ทธิ ได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน ค่ำเสื่ อมรำคำ หนี้ สงสัยจะสูญ (กลับรำยกำร) กลับรำยกำรขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำสิ นค้ำ ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำและรำยกำรตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ กำไรจำกกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์ ค่ำปรับ (กำไร)ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง เงินปันผลรับจำกบริ ษทั ย่อย ดอกเบี้ยรับ ดอกเบี้ยจ่ำย ภำระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงำน กำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลง ในสิ นทรัพย์และหนี้ สินดำเนิ นงำน กำรเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์ดำเนิ นงำน (เพิม่ ขึ้น)ลดลง ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น สิ นค้ำคงเหลือ สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น เงินฝำกธนำคำรติดภำระหลักประกัน สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินดำเนิ นงำนเพิม่ ขึ้น (ลดลง) เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น จ่ำยชำระหนี้ สินตำมสัญญำซื้ อกลับคืน หนี้ สินหมุนเวียนอื่น จ่ำยชำระภำระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงำน หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น เงินสดรับ(จ่ำย)จำกกำรดำเนิ นงำน รับดอกเบี้ย เงินรับจำกกำรขอคืนภำษีเงินได้ จ่ำยภำษีเงินได้ เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน

2557

2556

296,927,543.86

98,758,235.18

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 2557 2556 152,373,268.34

70,280,044.45

217,570,285.24 200,961,809.64 76,906,743.22 (2,145,168.41) 3,814,111.29 1,064,669.26 (154,777.80) (623,672.53) (154,777.80) 3,244,601.61 4.00 108,203.32 (159,516,072.27) (1,168,959.27) (157,619,625.55) 6,011,091.37 6,011,091.37 (8,341.20) 28,967,023.25 (84,813.10) (672,511.82) (3,364,659.47) 51,907,341.42 71,792,959.03 14,993,624.10 5,471,231.88 5,858,550.84 2,298,995.67

78,293,029.88 48,150.00 (623,672.53) (950,919.00) 28,967,023.25 (49,999,180.00) (6,829,877.51) 34,295,651.57 2,859,171.04

419,222,922.60

156,339,421.15

413,698,640.98

86,606,441.09

(28,672,119.92) (22,892,535.01) (50,018,522.02) (10,062,183.94) 223,945,305.90 (276,425,130.98) 237,330,300.31 (293,741,232.90) 25,132,963.81 (21,911,363.01) 25,865,718.35 (17,121,622.32) (8,757.29) 18,593,780.09 (6,007.76) 2,284,298.33 2,832,695.59 (113,313.74) (6,165,000.00) (2,273,796.76) (666,028,209.95) 414,837,916.70 (662,661,977.91) 386,754,649.62 (18,954,272.85) 4,564,533.11 (1,987,507.63) 2,943,960.64 144,192.05 (2,225,721.08) (345,342.54) (1,423,813.98) (140,000.00) 413,453.19 2,140,235.94 (78,841.85) 1,598,118.75 (20,822,934.04) 506,641,107.95 (367,607,743.13) 223,781,843.98 71,895.90 680,235.55 8,299,888.79 1,925,110.49 5,966,541.26 3,908,843.14 (57,811,835.61) (35,702,240.06) (24,077,219.99) (5,459,820.68) (72,596,332.49) 475,527,946.58 (383,385,074.33) 220,247,133.79

บริษทั ชูไก จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย 64


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

งบกระแสเงินสด สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บำท งบกำรเงินรวม 2557 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เงินปันผลรับจำกบริ ษทั ย่อย เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น)ลดลง เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น ซื้อที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ เงินรับจำกกำรจำหน่ำยทรัพย์สิน เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) เงินรับจำกเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน จ่ำยชำระเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน เงินรับจำกสัญญำขำยและเช่ำคืนและสัญญำเช่ำกำรเงิน จ่ำยชำระหนี้ สินภำยใต้สญ ั ญำเช่ำกำรเงิน เงินรับจำกเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน จ่ำยชำระเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน จ่ำยดอกเบี้ย จ่ำยเงินปันผล เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันต้ นปี เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันปลายปี

2556

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 2557 2556

91,500,000.00 (125,000,000.00) (186,340,657.43) (125,850,662.24) (51,565,587.26) 487,786,726.85 6,447,593.47 484,568,748.35 301,446,069.42 (119,403,068.77) 399,503,161.09

49,999,180.00 (64,500,000.00) (57,701,192.37) 6,030,000.00 (66,172,012.37)

47,369,961.73 (82,716,531.13) 53,282,393.45 (70,797,804.77) 80,000,000.00 61,150,000.00 160,650,000.00 (80,000,000.00) (49,250,000.00) (129,500,000.00) 49,500,000.00 27,000,000.00 (201,805,964.31) (205,886,598.91) (45,910,083.88) (50,439,424.94) 251,500,000.00 55,437,252.95 251,500,000.00 40,437,252.95 (254,268,139.35) (94,691,216.64) (250,382,000.00) (89,133,216.64) (53,015,128.66) (74,342,496.07) (16,143,578.64) (34,426,988.61) (5,357,983.59) (8,036,764.50) (5,357,983.59) (8,036,764.50) (215,577,254.18) (360,736,354.30) (1,111,252.66) (154,246,946.51) 13,272,482.75 (4,611,476.49) 15,006,834.10 (171,825.09) 4,005,185.48 8,616,661.97 99,383.94 271,209.03 17,277,668.23 4,005,185.48 15,106,218.04 99,383.94

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ไม่เป็ นตัวเงิน 1. บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยโอนเครื่ องจักรและอุปกรณ์ให้เช่ำไปเป็ นสิ นค้ำเพื่อขำยด้วยมูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชี จำนวนเงิน 18.19 ล้ำนบำท (ปี 2556: 21.40 ล้ำนบำท) ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และ จำนวนเงิน 38.25 ล้ำนบำท (ปี 2556: 37.53 ล้ำนบำท) ในงบกำรเงินรวม 2. บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยซื้ อเครื่ องจักรและอุปกรณ์ให้เช่ำ และยำนพำหนะรำคำทุน จำนวนเงิน 14.66 ล้ำนบำท (ปี 2556: 0.56 ล้ำนบำท) ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และจำนวนเงิน 207.33 ล้ำนบำท (ปี 2556: 380.75 ล้ำนบำท) ในงบกำรเงินรวม โดยจ่ำยชำระเงินสด จำนวนเงิน 2.81 ล้ำนบำท (ปี 2556: 0.14 ล้ำนบำท) ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และจำนวนเงิน 22.57 ล้ำนบำท (ปี 2556: 67.63 ล้ำนบำท) ในงบกำรเงินรวม ส่วนที่เหลือได้ทำสัญญำเช่ำกำรเงิน 3. บริ ษทั ได้จ่ำยหุน้ ปันผล จำนวนเงิน 48.21 ล้ำนบำท (ปี 2556: 72.32 ล้ำนบำท) (ดูหมำยเหตุ 21)

65


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

บริษัท ชู ไก จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (สอบทำนแล้ ว) 1.

ข้ อมูลทัว่ ไป บริ ษทั ชูไก จำกัด (มหำชน) “บริ ษทั ” ได้จดทะเบี ยนเป็ นนิ ติบุคคลที่ จดั ตั้งขึ้ นในประเทศไทยตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและ พำณิ ชย์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2540 และได้แปรสภำพบริ ษทั เป็ นบริ ษทั มหำชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 มิถุนำยน 2548 เพื่อประกอบ ธุรกิจหลักเกี่ยวกับกำรจำหน่ำย บริ กำรซ่อมและให้เช่ำรถเครน รถฟอร์คลิฟท์ รถเทรลเลอร์ และรถขนส่ง เมื่อวันที่ 29 มกรำคม 2551 บริ ษทั ได้จดทะเบี ยนกับตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยใน “ตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)” ต่อมำเมื่อวันที่ 7 สิ งหำคม 2557 บริ ษทั ได้ยำ้ ยหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริ ษทั เข้ำซื้ อขำยใน “ตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (SET)” บริ ษทั มีสำนักงำนจดทะเบียนตั้งอยูเ่ ลขที่ 42/62 หมู่ 14 ตำบลบำงแก้ว อำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร

2.

เกณฑ์ กำรจัดทำงบกำรเงินระหว่ ำงกำล งบกำรเงินนี้จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินไทย (“มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน”) รวมถึงกำรตีควำมและแนว ปฏิ บตั ิทำงกำรบัญชี ที่ประกำศใช้โดยสภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์ (“สภำวิชำชีพบัญชี ”) เพื่อให้เป็ นไปตำมหลักกำร บัญชีที่รับรองทัว่ ไปของประเทศไทย กำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงินได้ทำขึ้นเพื่อให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำลงวันที่ 28 กันยำยน 2554 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543 งบกำรเงินของบริ ษทั ได้จดั ทำเป็ นภำษำไทย และมีหน่วยเงินตรำเป็ นบำท ซึ่งกำรจัดทำงบกำรเงินดังกล่ำวเป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ ของกำรจัดทำรำยงำนในประเทศ ดังนั้น เพื่อควำมสะดวกของผูอ้ ่ำนงบกำรเงินที่ไม่คุน้ เคยกับภำษำไทย บริ ษทั ได้จดั ทำงบกำรเงิน ฉบับภำษำอังกฤษขึ้นโดยแปลจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทย ในกำรจัดทำงบกำรเงิ นให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ผูบ้ ริ หำรต้องใช้กำรประมำณและข้อสมมติ ฐำนหลำย ประกำร ซึ่ งมีผลกระทบต่อกำรกำหนดนโยบำยและกำรรำยงำนจำนวนเงินที่เกี่ยวกับ สิ นทรัพย์ หนี้ สิน รำยได้ และค่ำใช้จ่ำย กำร ประมำณและข้อสมมติฐำนมำจำกประสบกำรณ์ ในอดี ต และปั จจัยต่ำง ๆ ที่ ผูบ้ ริ หำรมี ควำมเชื่ อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลภำยใต้ สภำวกำรณ์ แวดล้อมนั้นซึ่ งไม่อำจอำศัยข้อมูลจำกแหล่งอื่นและนำไปสู่ กำรตัดสิ นใจเกี่ ยวกับกำรกำหนดจำนวนสิ นทรัพย์และ หนี้ สินนั้น ๆ ดังนั้น ผลที่ เกิ ดขึ้นจริ งจำกกำรตั้งข้อสมมติฐำนต่อมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์และหนี้ สินอำจแตกต่ำงไปจำกที่ ประมำณไว้ ประมำณกำรและข้อสมมติฐำนที่ใช้ในกำรจัดทำงบกำรเงินจะได้รับกำรทบทวนอย่ำงสม่ำเสมอ กำรปรับประมำณกำรทำงบัญชีจะ บันทึกในงวดบัญชีที่กำรประมำณกำรดังกล่ำวได้รับกำรทบทวน หำกกำรปรับประมำณกำรกระทบเฉพำะงวดนั้น ๆ และจะบันทึก ในงวดที่ปรับและงวดในอนำคตหำกกำรปรับประมำณกำรกระทบทั้งงวดปั จจุบนั และอนำคต

66


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

เกณฑ์ กำรจัดทำงบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวมได้รวมสำหรับงบกำรเงินของบริ ษทั ชูไก จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่ำ “กลุ่มบริ ษทั ”) ดังต่อไปนี้ สัดส่ วนเงินลงทุน บริ ษทั ย่อย

จัดตั้งขึ้นในประเทศ

ประเภทธุรกิจ

2557

2556

บริ ษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด

ประเทศไทย

จำหน่ำยและให้บริ กำรเช่ำรถเครน

100%

100%

บริ ษทั เดอะเครน ระยอง จำกัด

ประเทศไทย

จำหน่ำยและให้บริ กำรเช่ำรถเครน

100%

100%

บริ ษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด

ประเทศไทย

จำหน่ำยและให้บริ กำรเช่ำรถเครน

100%

100%

บริ ษทั เดอะเครน เซอร์ วิส จำกัด

ประเทศไทย

จำหน่ำยและให้บริ กำรเช่ำรถเครน

100%

100%

รำยกำรบัญชีระหว่ำงบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อยที่เป็ นสำระสำคัญได้ถูกตัดออกในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม งบกำรเงินรวมจัดทำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีเดียวกันสำหรับรำยกำรบัญชีหรื อเหตุกำรณ์ทำงบัญชีที่เหมือนกันหรื อที่คล้ำยคลึง กัน บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจกำรที่อยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมของบริ ษทั กำรควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริ ษทั มีอำนำจควบคุมทั้งทำงตรงหรื อทำงอ้อมใน กำรกำหนดนโยบำยทำงกำรเงินและกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั นั้น เพื่อได้มำซึ่ งประโยชน์จำกกิจกรรมของบริ ษทั ย่อย งบกำรเงิน ของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยูใ่ นงบกำรเงินรวม นับแต่วนั ที่มีกำรควบคุมจนถึงวันที่กำรควบคุมสิ้นสุดลง ส่ วนเกิ นทุ นจำกกำรรวมธุ รกิ จ ภำยใต้กำรควบคุมเดี ยวกัน เป็ นผลต่ำงระหว่ำงรำคำสุ ทธิ ตำมบัญชี ของเงิ นลงทุ นที่ ได้รับมำกับ ต้นทุนกำรซื้ อเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจำกกำรปรับโครงสร้ำงภำยในกิจกำรภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน ซึ่ งกำรลงทุนดังกล่ำวเป็ นกำร รวมกิจกำรที่มีผถู ้ ือหุน้ เดิมและผูบ้ ริ หำรชุดเดียวกัน โดยส่วนเกินดังกล่ำวได้แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินภำยใต้ส่วนผูถ้ ือหุน้ กำรประกำศใช้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกประกำศสภำวิชำชีพบัญชีให้ใช้กรอบแนวคิดสำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ปรับปรุ ง 2557) มำตรฐำน กำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ที่ออก และปรับปรุ งใหม่ ดังต่อไปนี้ ก) กรอบแนวคิดสำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ปรับปรุ ง 2557) ซึ่งมีผลบังคับใช้ทนั ทีในปี 2557 ข) มำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน ทำงกำรเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบบัญชีเริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2557 ดังต่อไปนี้ มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน/ กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี/ กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2555)

เรื่อง

กำรนำเสนองบกำรเงิน 67


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน/ กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี/ กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

เรื่อง

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2555)

งบกระแสเงินสด

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2555)

ภำษีเงินได้

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2555)

สัญญำเช่ำ

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2555)

รำยได้

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2555)

ผลประโยชน์ของพนักงำน

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2555)

ผลกระท บ จำกกำรเป ลี่ ยน แป ลงของอั ต ร ำ แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2555)

กำรเปิ ดเผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ บุ ค คลหรื อกิ จ กำร ที่เกี่ยวข้องกัน

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2555)

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2555)

ส่วนได้เสี ยในกำรร่ วมค้ำ

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2555)

งบกำรเงินระหว่ำงกำล

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2555)

กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2555)

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2555)

กำรจ่ำยโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2555)

กำรรวมธุรกิจ

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2555)

สิ นทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ย นที่ ถื อ ไว้เ พื่ อ ขำย และ กำรดำเนินงำนที่ยกเลิก

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2555)

ส่วนงำนดำเนินงำน

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 15

สัญญำเช่ำดำเนินงำน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่ำ

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 27

กำรประเมินเนื้ อหำสัญญำเช่ำที่ทำขึ้นตำมรู ปแบบ กฎหมำย

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 29

กำรเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริ กำร

68


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน/ กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี/ กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

เรื่อง

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 32

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 1

กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจำกกำรรื้ อถอน กำรบูรณะและหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ำยคลึงกัน

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 4

กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำ หรื อไม่

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 5

สิ ทธิ ใน ส่ วนได้ เ สี ยจำกกองทุ นกำรรื้ อถอน กำรบูรณะและกำรปรับปรุ งสภำพแวดล้อม

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 7

กำรปรั บปรุ งย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญ ชี ฉบับที่ 29 เรื่ อง กำรรำยงำนทำงกำรเงิ นในสภำพ เศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้ อรุ นแรง

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 10

งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 12

ข้อตกลงสัมปทำนบริ กำร

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13

โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 17

กำรจ่ำยสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 18

กำรโอนสิ นทรัพย์จำกลูกค้ำ

ฝ่ ำยบริ หำรของกลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินแล้วเห็นว่ำกรอบแนวคิดสำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ปรับปรุ ง 2557) และมำตรฐำนกำร รำยงำนทำงกำรเงินฉบับดังกล่ำวไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงิน มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่ แต่ ยงั ไม่ มผี ลบังคับใช้ กลุ่มบริ ษทั ยังไม่ได้ใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ ดังต่อไปนี้ ก)

มำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน ทำงกำรเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบบัญชีเริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2558 ดังต่อไปนี้ มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน/ กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน/ กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2557)

เรื่อง

กำรนำเสนองบกำรเงิน 69


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน/ กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน/ กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี

เรื่อง

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2557)

สิ นค้ำคงเหลือ

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2557)

งบกระแสเงินสด

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2557)

นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบัญชี และข้อผิดพลำด

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557)

เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2557)

สัญญำก่อสร้ำง

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2557)

ภำษีเงินได้

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2557)

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2557)

สัญญำเช่ำ

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2557)

รำยได้

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557)

ผลประโยชน์ของพนักงำน

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2557)

กำรบัญ ชี สำหรั บเงิ น อุดหนุ น จำกรั ฐบำลและกำรเปิ ดเผย ข้อมูลเกี่ยวกับควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2557)

ผลกระทบจำกกำรเปลี่ ย นแปลงของอัต รำแลกเปลี่ ย น เงินตรำต่ำงประเทศ

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2557)

ต้นทุนกำรกูย้ มื

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2557)

กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2557)

กำรบัญ ชี และกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์เมื่ อออก จำกงำน

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2557)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2557)

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และกำรร่ วมค้ำ

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557)

กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง 70


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน/ กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน/ กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี

เรื่อง

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2557)

กำไรต่อหุน้

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2557)

งบกำรเงินระหว่ำงกำล

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2557)

กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2557)

ประมำณกำรหนี้ สิน หนี้ สินที่ อำจเกิ ดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่ อำจเกิดขึ้น

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2557)

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2557)

อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2557)

กำรจ่ำยโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2557)

กำรรวมธุรกิจ

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2557)

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยและกำรดำเนิ นงำนที่ ยกเลิก

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2557)

กำรสำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2557)

ส่วนงำนดำเนินงำน

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 10

งบกำรเงินรวม

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 11

กำรร่ วมกำรงำน

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 12

กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสี ยในกิจกำรอื่น

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13

กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557)

ควำมช่ วยเหลื อ จำกรั ฐ บำล – กรณี ที่ ไ ม่ มี ค วำมเกี่ ย วข้อ ง อย่ำงเฉพำะเจำะจงกับกิจกรรมดำเนินงำน

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2557)

สัญญำเช่ำดำเนินงำน – สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่ำ

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2557)

ภำษีเงินได้-กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำร หรื อผูถ้ ือหุน้

71


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน/ กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน/ กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี

เรื่อง

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2557)

กำรประเมินเนื้อหำสัญญำเช่ำที่ทำขึ้นตำมรู ปแบบกฎหมำย

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557)

กำรเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริ กำร

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2557)

รำยได้-รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ กำรโฆษณำ

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2557)

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2557)

กำรเปลี่ ยนแปลงในหนี้ สิ น ที่ เกิ ดขึ้ น จำกกำรรื้ อถอน กำร บูรณะ และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ำยคลึงกัน

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2557)

กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรื อไม่

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2557)

สิ ทธิ ในส่ วนได้เสี ยจำกกองทุ นกำรรื้ อถอน กำรบูรณะและ กำรปรับปรุ งสภำพแวดล้อม

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2557)

กำรปรับปรุ งย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 29 (ปรั บ ปรุ ง 2557) เรื่ อง กำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ในสภำพ เศรษฐกิจที่มีภำวะเงินเฟ้ อรุ นแรง

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557)

งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2557)

ข้อตกลงสัมปทำนบริ กำร

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2557)

โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 14

ข้อจำกัดสิ นทรัพย์ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ข้อกำหนด เงิ นทุ นขั้นต่ ำและปฏิ สัมพันธ์ของรำยกำรเหล่ำนี้ สำหรั บ มำตรฐำนกำรบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 19 (ปรั บ ปรุ ง 2557) เรื่ อ ง ผลประโยชน์ของพนักงำน

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2557)

สัญญำสำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำริ มทรัพย์

72


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน/ กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน/ กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี

เรื่อง

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2557)

กำรจ่ำยสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2557)

กำรโอนสิ นทรัพย์จำกลูกค้ำ

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 20

ต้นทุนกำรเปิ ดหน้ำดินในช่วงกำรผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงิ นที่ มีรอบบัญชี เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2559 ดังต่อไปนี้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

เรื่อง

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2557)

สัญญำประกันภัย

ฝ่ ำยบริ หำรของกลุ่มบริ ษทั อยูร่ ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบต่องบกำรเงินในปี ที่ เริ่ มใช้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับ ดังกล่ำว 3.

สรุปนโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ เกณฑ์ กำรวัดค่ ำในกำรจัดทำงบกำรเงิน นอกจำกที่เปิ ดเผยไว้ในหัวข้ออื่น ๆ ในสรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินอื่น ๆ เกณฑ์ในกำรจัดทำ งบกำรเงินใช้รำคำทุนเดิม รำยได้ รำยได้ที่รับรู ้ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มหรื อภำษีขำยอื่น ๆ และแสดงสุทธิจำกส่วนลดกำรค้ำ รำยได้จำกกำรให้บริ กำรเช่ำและขนส่งรับรู ้รำยได้เมื่อได้ให้บริ กำรแก่ลูกค้ำแล้ว รำยได้รับรู ้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จเมื่อได้โอนควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของสิ นค้ำที่มีนยั สำคัญไปให้กบั ผู ้ ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู ้รำยได้ถำ้ ฝ่ ำยบริ หำรยังมีกำรควบคุมหรื อบริ หำรสิ นค้ำที่ขำยไปแล้วนั้นหรื อมีควำมไม่แน่นอนที่มีนยั สำคัญ ในกำรได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจจำกกำรขำยสิ นค้ำ ไม่อำจวัดมูลค่ำของจำนวนรำยได้และต้นทุนที่เกิดขึ้ นได้อย่ำงน่ ำเชื่อถือ หรื อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนที่จะต้องรับคืนสิ นค้ำ

73


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

รำยได้ค่ำเช่ำ รำยได้ค่ำเช่ำรับรู ้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสญ ั ญำ ดอกเบี้ยรับ ดอกเบี้ยถือเป็ นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยคำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริ ง เงินปั นผลรับ เงินปั นผลรับถือเป็ นรำยได้เมื่อมีสิทธิในกำรรับเงินปั นผล รำยได้อื่น รำยได้อื่นรับรู ้ตำมเกณฑ์คงค้ำง ค่ ำใช้ จ่ำย สัญญำเช่ำดำเนินงำน รำยจ่ำยภำยใต้สัญญำเช่ำดำเนิ นงำนบันทึกในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ ประโยชน์ที่ได้รับตำม สัญญำเช่ำจะรับรู ้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จเป็ นส่ วนหนึ่ งของค่ำเช่ำทั้งสิ้ นตำมสัญญำ ค่ำเช่ำที่ อำจเกิ ดขึ้นจะบันทึกในงบกำไร ขำดทุนเบ็ดเสร็ จในรอบบัญชีที่มีรำยกำรดังกล่ำว ต้นทุนทำงกำรเงิน ดอกเบี้ยจ่ำยและค่ำใช้จ่ำยในทำนองเดียวกันบันทึกในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จในงวดที่ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณี ที่มี กำรบันทึกเป็ นต้นทุนส่ วนหนึ่ งของสิ นทรัพย์ อันเป็ นผลมำจำกกำรใช้เวลำยำวนำนในกำรจัดหำ ก่อสร้ำง หรื อกำรผลิตสิ นทรัพย์ ดังกล่ำวก่อนที่ จะนำมำใช้เองหรื อเพื่อขำย ดอกเบี้ ยซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของค่ำงวดตำมสัญญำเช่ำกำรเงินบันทึ กในงบกำไรขำดทุน เบ็ดเสร็ จโดยใช้วธิ ีอตั รำดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ค่ำใช้จ่ำยรับรู ้ตำมเกณฑ์คงค้ำง ผลประโยชน์ ของพนักงำน ผลประโยชน์ระยะสั้น กลุ่มบริ ษทั รับรู ้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมเกณฑ์คงค้ำง

74


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน – โครงกำรสมทบเงินที่กำหนดไว้ กลุ่มบริ ษทั ดำเนินกำรจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป็ นแผนจ่ำยสมทบที่กำหนดกำรจ่ำยสมทบไว้เป็ นกองทุนโดยสิ นทรัพย์ของ กองทุนแยกออกจำกสิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่ำวได้รับเงินสมทบเข้ำกองทุนจำกพนักงำนและกลุ่ม บริ ษทั เงินจ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและภำระหนี้ สินตำมโครงกำรสมทบเงินจะบันทึ กเป็ นค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุน เบ็ดเสร็ จสำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เกี่ยวข้อง ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน – โครงกำรผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ ภำระผูกพัน ผลประโยชน์ พนักงำนส่ วนที่ เป็ นเงิ นชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำนบัน ทึ กเป็ นค่ ำใช้จ่ำยตลอดอำยุกำรท ำงำนของ พนักงำน โดยกำรประมำณจำนวนเงินผลประโยชน์ในอนำคตที่พนักงำนจะได้รับจำกกำรทำงำนให้กบั กลุ่มบริ ษทั ตลอดระยะเวลำ ทำงำนถึงปี ที่เกษียณอำยุงำนในอนำคตตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดงั กล่ำวได้ถูกคิดลดเป็ นมูลค่ำปั จจุบนั อัตรำคิดลดใช้อตั รำผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบำลเป็ นอัตรำอ้ำงอิงเริ่ มต้น กำรประมำณกำรหนี้ สินดังกล่ำวคำนวณตำมหลัก คณิ ตศำสตร์ประกันภัยโดยใช้วธิ ีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) เมื่อผลประโยชน์พนักงำนมีกำรเปลี่ยนแปลง ส่ วนของผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นซึ่ งเกี่ยวข้องกับกำรทำงำนให้กบั กลุ่มบริ ษทั ในอดีต ของพนักงำนจะถูกบันทึกในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จตำมวิธีเส้นตรงตำมอำยุงำนคงเหลือโดยเฉลี่ยจนกระทัง่ ผลประโยชน์ได้มี กำรจ่ำยจริ ง เมื่อข้อสมมติที่ใช้ในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัยมีกำรเปลี่ยนแปลง กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลกำไร(ขำดทุน)จำกกำร ประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นในกำไรหรื อขำดทุนทั้งจำนวน ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ำง กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ำงเป็ นหนี้ สินและค่ำใช้จ่ำย เมื่อกลุ่มบริ ษทั ยกเลิกกำรจ้ำงพนักงำนหรื อกลุ่มของพนักงำน ก่อนวันเกษียณตำมปกติ ภำษีเงินได้ ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี ประกอบด้วย ภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชีรับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน เว้นแต่ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวกับรำยกำรที่บนั ทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ให้รับรู ้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ภำษีเงินได้ปัจจุบนั ได้แก่ภำษีที่คำดว่ำจะจ่ำยชำระหรื อได้รับชำระ โดยคำนวณจำกกำไรหรื อขำดทุนประจำปี ที่ตอ้ งเสี ยภำษี โดยใช้ อัตรำภำษี ที่ประกำศใช้หรื อที่ คำดว่ำมี ผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน ตลอดจนกำรปรับปรุ งทำงภำษี ที่เกี่ ยวกับ รำยกำรในปี ก่อน ๆ ภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี บนั ทึ กโดยคำนวณจำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ เกิ ดขึ้ นระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชี และมูลค่ำฐำนภำษี ของ สิ นทรัพย์และหนี้สิน ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีวดั มูลค่ำโดยใช้อตั รำภำษีที่คำดว่ำจะใช้กบั ผลแตกต่ำงชัว่ ครำวเมื่อมีกำรกลับรำยกำรโดยใช้อตั รำภำษีที่ ประกำศใช้หรื อที่คำดว่ำมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน 75


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

ในกำรกำหนดมูลค่ำของภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี กลุ่มบริ ษทั ต้องคำนึงถึงผลกระทบของสถำนกำรณ์ทำง ภำษีที่ไม่แน่นอนและอำจทำให้จำนวนภำษีที่ตอ้ งจ่ำยเพิ่มขึ้นและมีดอกเบี้ยที่ตอ้ งชำระ กลุ่มบริ ษทั เชื่อว่ำได้ต้ งั ภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำย เพียงพอสำหรับภำษีเงินได้ที่จะจ่ำยในอนำคต ซึ่ งเกิดจำกกำรประเมินผลกระทบจำกหลำยปั จจัย รวมถึง กำรตีควำมทำงกฎหมำย ภำษี และจำกประสบกำรณ์ ในอดี ต กำรประเมินนี้ อยู่บนพื้นฐำนกำรประมำณกำรและข้อสมมติฐำนและอำจเกี่ ยวข้องกับกำร ตัดสิ นใจเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ในอนำคต ข้อมูลใหม่ ๆ อำจทำให้กลุ่มบริ ษทั เปลี่ยนกำรตัดสิ นใจโดยขึ้นอยูก่ บั ควำมเพียงพอของภำษี เงินได้คำ้ งจ่ำยที่มีอยู่ กำรเปลี่ยนแปลงในภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำยจะกระทบต่อค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ในงวดที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลง สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำมำรถหักกลบได้เมื่อกิจกำรมีสิทธิตำมกฎหมำยที่จะนำ สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มำหักกลบกับหนี้ สินภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบันและภำษีเงินได้น้ ี ประเมินโดยหน่ วยงำน จัดเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกันสำหรับหน่วยภำษีเดียวกันหรื อหน่วยภำษีต่ำงกัน สำหรับหน่วยภำษีต่ำงกันนั้นกิจกำรมีควำมตั้งใจจะ จ่ำยชำระหนี้ สินและสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ำยชำระหนี้ สินในเวลำ เดียวกัน สิ นทรัพย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี จะบัน ทึ กต่อเมื่ อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำกำไรเพื่อเสี ยภำษี ในอนำคตจะมีจำนวน เพียงพอกับกำรใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวดังกล่ำว สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันสิ้นรอบ ระยะเวลำรำยงำนและจะถูกปรับลดลงเท่ำที่ประโยชน์ทำงภำษีจะมีโอกำสถูกใช้จริ ง เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบด้วย เงินสด เงินฝำกธนำคำรกระแสรำยวันและออมทรัพย์ เงินฝำกธนำคำรที่มีกำหนด ระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือน และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภำพคล่องสูง โดยไม่รวมเงินฝำกธนำคำรติดภำระหลักประกัน ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ นื่ ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นแสดงในรำคำตำมใบแจ้งหนี้หกั ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ กลุ่มบริ ษทั บันทึ กค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสำหรับผลขำดทุนโดยประมำณที่ อำจเกิ ดขึ้นจำกกำรเก็บเงินลูกหนี้ ไม่ได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไป พิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุลูกหนี้ ในกำรประมำณค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนที่ คำดว่ำจะ เกิดขึ้นจำกลูกหนี้ แต่ละรำย โดยคำนึ งถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหนี้ ที่คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจที่ เป็ นอยูใ่ น ขณะนั้น เป็ นต้น อย่ำงไรก็ตำมกำรใช้ประมำณกำรและข้อสมมติฐำนที่แตกต่ำงกันอำจมีผลต่อจำนวนค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนั้น กำรปรับปรุ งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอำจมีข้ ึนได้ในอนำคต สินค้ ำคงเหลือ สิ นค้ำคงเหลือแสดงในรำคำทุนตำมวิธีรำคำเจำะจงหรื อมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ ต้นทุนสิ นค้ำประกอบด้วยต้นทุนที่ ซ้ื อ ต้นทุนในกำรดัดแปลง หรื อต้นทุนอื่น เพื่อให้สินค้ำอยูใ่ นสถำนที่และสภำพปั จจุบนั ใน กรณี ของสิ นค้ำสำเร็ จรู ป ต้นทุนสิ นค้ำรวมกำรปั นส่วนของค่ำโสหุย้ กำรผลิตอย่ำงเหมำะสม โดยคำนึงถึงระดับกำลังกำรผลิตปกติ มูลค่ำสุทธิที่จะได้รับเป็ นกำรประมำณรำคำที่จะขำยได้จำกกำรดำเนินธุรกิจปกติหกั ด้วยค่ำใช้จ่ำยที่จำเป็ นในกำรขำย 76


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

กลุ่มบริ ษทั ตั้งค่ำเผื่อมูลค่ำสิ นค้ำลดลงสำหรับสิ นค้ำที่เสื่ อมคุณภำพ เสี ยหำย ล้ำสมัยและค้ำงนำน เงินลงทุนในบริษัทย่ อย เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร บันทึกบัญชีโดยใช้วธิ ีรำคำทุนและหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) อสังหำริมทรัพย์ เพือ่ กำรลงทุน อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนได้แก่ ที่ดิน และอำคำร ที่ถือครองเพื่อหำประโยชน์จำกรำยได้ค่ำเช่ำหรื อจำกมูลค่ำที่เพิ่มขึ้นหรื อทั้ง สองอย่ำง ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขำยตำมปกติธุรกิจหรื อใช้ในกำรผลิตหรื อจัดหำสิ นค้ำหรื อให้บริ กำรหรื อใช้ในกำรบริ หำรงำน ที่ดิน แสดงในรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) อำคำร แสดงในรำคำทุน หักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) ค่ำเสื่ อมรำคำ ค่ำเสื่ อมรำคำคำนวณ โดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑ์อำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของอำคำร 30 ปี ต้นทุนของกำรปรับปรุ งให้ดีข้ ึนที่สำคัญจะบันทึกรวมไว้ในรำคำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์หำกมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ กำร ปรับปรุ งนั้นจะทำให้กลุ่มบริ ษทั ได้ประโยชน์กลับคืนมำเกินกว่ำรอบระยะเวลำบัญชี สิ นทรัพย์ที่ได้มำจำกกำรปรับปรุ งหลักจะตัด ค่ำเสื่ อมรำคำตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ที่เหลืออยูข่ องสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์ ที่ดินแสดงในรำคำทุน อำคำร และอุปกรณ์ แสดงในรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) ค่ำเสื่ อมรำคำ ค่ำเสื่ อมรำคำคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑ์อำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสิ นทรัพย์ ดังนี้ ประเภทสินทรัพย์

จำนวนปี 5 และ 30

ส่วนปรับปรุ งทีด่ นิ อำคำร

30

เครื่องจักรและอุปกรณ์ให้เ ช่ำ

5, 7 และ 15

เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงำน

5

เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงำน

5

ยำนพำหนะ

5

ค่ำเสื่ อมรำคำรวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนิ นงำนและไม่มีกำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับที่ดิน ส่ วนปรับปรุ งที่ดินบำงส่ วน และ งำนระหว่ำงก่อสร้ำงและสิ นทรัพย์ระหว่ำงทำง 77


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

กำรซ่อมแซมและบำรุ งรักษำจะรับรู ้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จระหว่ำงปี บัญชีที่เกิดรำยกำรขึ้น ต้นทุนของกำรปรับปรุ งให้ดีข้ ึนที่ สำคัญจะบันทึกรวมไว้ในรำคำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์หำกมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ กำรปรับปรุ งนั้นจะทำให้กลุ่มบริ ษทั ได้ ประโยชน์กลับคืนมำเกิ นกว่ำรอบระยะเวลำบัญชี สิ นทรัพย์ที่ได้มำจำกกำรปรับปรุ งหลักจะตัดค่ำเสื่ อมรำคำตลอดอำยุกำรให้ ประโยชน์ที่เหลืออยูข่ องสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง รำยกำรกำไรและรำยกำรขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยกำหนดโดยเปรี ยบเทียบสิ่ งตอบแทนที่ได้รับกับรำคำตำมบัญชีและรวมไว้อยูใ่ น งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ ค่ำใช้จ่ำยที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกับสิ นทรัพย์รวมทั้งดอกเบี้ ยจ่ำยที่ เกิ ดขึ้นจำกกำรกูย้ ืมเพื่อใช้ในกำรได้มำซึ่ งสิ นทรัพย์ขำ้ งต้นก่อน สิ นทรัพย์จะแล้วเสร็ จถือเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์ เครื่ องจักรและอุปกรณ์ให้เช่ำมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เช่ำและขำย ดังนั้น หำกยังไม่มีกำรขำยจะนำสิ นทรัพย์ออกไปให้บริ กำรโดย บัน ทึ กไว้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิ น ภำยใต้บัญ ชี “ที่ ดิ น อำคำรและอุป กรณ์ ” และคิ ด ค่ ำเสื่ อ มรำคำตำมอำยุกำรให้ ป ระโยชน์ โดยประมำณข้ำงต้นในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จภำยใต้บญ ั ชี “ต้นทุนจำกกำรให้บริ กำร” จนกระทัง่ เมื่อมีกำรขำยจะหยุดคิดค่ำ เสื่ อมรำคำและจัดประเภทบัญชีไปเป็ นสิ นค้ำคงเหลือ พร้อมทั้งรับรู ้ตน้ ทุนขำยด้วยมูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชี (รำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำ สะสม) ณ วันที่ขำยในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จในงวดบัญชีที่เกิดรำยกำรขำยนั้น สัญญำเช่ ำกำรเงิน สัญญำเช่ำที่ ดิน อำคำร และอุปกรณ์ ที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ำถือเป็ น สัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็ นรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่ำ หรื อมูลค่ำปั จจุบนั สุทธิของ จำนวนเงิ นที่ ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต่ำกว่ำ โดยจำนวนเงินที่ ตอ้ งจ่ำยจะปั นส่ วนระหว่ำงหนี้ สินและค่ำใช้จ่ำย ทำงกำรเงินเพื่อให้ได้อตั รำดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้ สินคงค้ำงอยู่ โดยพิจำรณำแยกแต่ละสัญญำ ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำย ทำงกำรเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สินระยะยำว ส่วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึกในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จตลอดอำยุของสัญญำเช่ำสิ นทรัพย์ ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่ อมรำคำตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ที่เช่ำ หรื ออำยุของสัญญำเช่ำ แล้วแต่ ระยะเวลำใดจะต่ำกว่ำ ภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงินได้กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับสิ ทธิ เลือกซื้อสิ นทรัพย์ภำยใต้สญ ั ญำเช่ำกำรเงินเมื่อครบกำหนดตำมมูลค่ำหรื อ อัตรำที่ตกลงร่ วมกัน ดังนั้นหำกกลุ่มบริ ษทั มีนโยบำยเลือกซื้อสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวจะบันทึกจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยซื้อรวมไว้ในหนี้สิน ภำยใต้สญ ั ญำเช่ำกำรเงิน กำรด้ อยค่ ำของสินทรัพย์ ยอดสิ นทรัพย์ตำมบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ได้รับกำรทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินว่ำ มีขอ้ บ่งชี้เรื่ องกำรด้อยค่ำหรื อไม่ ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้จะทำกำรประมำณมูลค่ำสิ นทรัพย์ที่คำดว่ำจะได้รับคืน ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ รับรู ้เมื่อมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ หรื อมูลค่ำตำมบัญชีของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสด สู งกว่ำ มูลค่ำที่จะได้รับคืน ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำบันทึกในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จเว้นแต่เมื่อมีกำรกลับรำยกำรกำรประเมินมูลค่ำของ สิ นทรัพย์เพิ่มของสิ นทรัพย์ชิ้นเดียวกันที่เคยรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและมีกำรด้อยค่ำในเวลำต่อมำ ในกรณี น้ ี ให้รับรู ้ในส่ วน ของผูถ้ ือหุ ้น 78


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

กำรคำนวณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์หมำยถึงรำคำขำยสุ ทธิ ของสิ นทรัพย์ หรื อมูลค่ำจำกกำรใช้ของสิ นทรัพย์ แล้วแต่มูลค่ำใด จะสู งกว่ำ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้ของสิ นทรัพย์ ประมำณกำรกระแสเงินสดที่ จะได้รับในอนำคตจะคิ ดลดเป็ นมูลค่ำ ปั จจุบนั โดยใช้อตั รำคิดลดก่อนคำนึ งภำษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่ำที่อำจประเมินได้ในตลำดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตำมเวลำและ ควำมเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์ สำหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจำกสิ นทรัพย์อื่น ให้พิจำรณำมูลค่ำที่คำดว่ำ จะได้รับคืนรวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั มีควำมเกี่ยวข้องด้วย กำรกลับรำยกำรด้อยค่ำ ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะถูกกลับรำยกำร หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรที่ใช้ในกำรคำนวณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะถูกกลับรำยกำรเพียงเพื่อให้มูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีภำยหลังหักค่ำเสื่ อม รำคำหรื อค่ำตัดจำหน่ำย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีกำรบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำมำก่อน เงินตรำต่ ำงประเทศ รำยกำรบัญชีที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ รำยกำรบัญชีที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำน โดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน แปลงค่ำเป็ นสกุลเงินที่ ใช้ในกำร ดำเนิ นงำน โดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วัน สิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน และสัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ณ วันที่เกิ ด รำยกำร แปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดยใช้อตั รำตำมสัญญำ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน กำไรหรื อขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำที่ยงั ไม่ครบกำหนด คำนวณโดยปรับสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำคงค้ำง ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนจำกอัตรำตำมสัญญำเป็ นรำคำ ตลำดของสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำที่มีอำยุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้ อื่นหรื อเจ้ำหนี้ อื่นจำกสัญญำซื้อขำยเงินตรำ ต่ำงประเทศล่วงหน้ำในงบแสดงฐำนะกำรเงิน กำไรหรื อขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำดังกล่ำวได้รวมอยูใ่ นงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ เงินปันผลจ่ ำย เงิ นปั นผลจ่ำยและเงินปั นผลจ่ำยระหว่ำงกำลบันทึ กในงบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำรในรอบระยะเวลำบัญชี ซ่ ึ งที่ ประชุมผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมกำรของบริ ษทั ได้อนุมตั ิกำรจ่ำยเงินปั นผล

79


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

กำไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 คำนวณจำกกำไรสำหรับปี ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสำมัญและ หุน้ สำมัญที่ออกจำหน่ำยแล้วถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักระหว่ำงปี ทั้งนี้ได้มีกำรปรับจำนวนหุน้ สำมัญเพื่อสะท้อนผลกระทบของกำรออก หุน้ ปั นผลตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 21 โดยกำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนของปี ก่อนได้ถูกคำนวณขึ้นใหม่ โดย ถือเสมือนว่ำกำรออกหุน้ ปั นผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วนั เริ่ มต้นของงวดแรกที่เสนอรำยงำน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 งบกำรเงินรวม 2557 กำไรสำหรับปี (บำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 2556

2557

2556

236,380,911.97

72,591,371.44

119,912,434.19

60,346,244.81

578,570,233

578,570,233

578,570,233

578,570,233

48,213,287

48,213,287

48,213,287

48,213,287

626,783,520

626,783,520

626,783,520

626,783,520

0.377

0.116

0.191

0.096

หุ้นสามัญตามวิธีถัวเฉลีย่ ถ่ วงนา้ หนัก (หุ้น) หุน้ สำมัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกรำคม ออกหุน้ ปันผล หุน้ สำมัญตำมวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก (หุน้ ) กำไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐำน (บำท)

ประมำณกำรหนีส้ ิน ประมำณกำรหนี้สินจะรับรู ้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภำระหนี้สินเกิดขึ้นจำกข้อพิพำททำงกฎหมำยหรื อภำระ ผูกพันซึ่ งเป็ นผลมำจำกเหตุ กำรณ์ในอดีต และมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ำยไปเพื่อชำระ ภำระหนี้ สินดังกล่ำว โดยจำนวนภำระหนี้ สินดังกล่ำวสำมำรถประมำณจำนวนเงินได้อย่ำงน่ ำเชื่อถือ ถ้ำผลกระทบดังกล่ำวเป็ น นัยสำคัญ ประมำณกำรกระแสเงินสดที่จะจ่ำยในอนำคตจะคิดลดเป็ นมูลค่ำปั จจุบนั โดยใช้อตั รำคิดลดในตลำดปั จจุบนั ก่อนคำนึ ง ภำษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนมูลค่ำที่อำจประเมินได้ในตลำดปั จจุบนั ซึ่งแปรไปตำมเวลำและควำมเสี่ ยงที่มีต่อหนี้สิน ซึ่งกำรใช้ดุลย พินิจและกำรประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญมีดงั นี้ ข้อพิพำททำงกำรค้ำและคดีฟ้องร้อง กลุ่มบริ ษทั มีหนี้ สินที่อำจเกิดขึ้นจำกข้อพิพำททำงกำรค้ำและกำรถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่ำเสี ยหำย ซึ่ งฝ่ ำยบริ หำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำร ประเมินผลของข้อพิพำทและคดีที่ถูกฟ้ องร้องแล้วและเชื่อมัน่ ว่ำจะไม่มีควำมเสี ยหำยเกิดขึ้นจึงจะไม่ได้บนั ทึกประมำณกำรหนี้สิน ดังกล่ำว ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำมผลที่เกิดขึ้นจริ งอำจแตกต่ำงไปจำกที่ได้มีกำรประมำณกำรไว้ 4.

รำยกำรบัญชีกบั บุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน บริ ษทั มีรำยกำรบัญชีส่วนหนึ่ งกับบุคคลหรื อกิ จกำรที่ เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งบุคคลหรื อกิจกำรเหล่ำนี้ เกี่ยวข้องกันโดยกำรถือหุ ้นและ/ หรื อมี กรรมกำรร่ วมกัน รำยกำรระหว่ำงกันกับบุ คคลหรื อกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกันที่ มีสำระสำคัญที่ รวมไว้ในงบกำรเงิ นใช้รำคำ ตำมปกติธุรกิจ โดยถือตำมรำคำตลำดทัว่ ไป หรื อในรำคำที่ตกลงกันตำมสัญญำหำกไม่มีรำคำตลำดรองรับ 80


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สิน และรำยกำรบัญชีและรำยกำรค้ำที่มีสำระสำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้ รำยกำรบัญชีและรำยกำรค้ำที่มีสำระสำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 มี ดังนี้ บำท งบกำรเงินรวม 2557 บริษทั ย่อย บริ ษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริ กำร ดอกเบี้ยรับ รำยได้อื่น เงินปันผลรับ ซื้ อสิ นค้ำ ต้นทุนขำยและกำรให้บริ กำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ กำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร ดอกเบี้ยจ่ำย บริ ษทั เดอะเครน ระยอง จำกัด รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริ กำร ดอกเบี้ยรับ รำยได้อื่น เงินปันผลรับ ซื้ อสิ นค้ำ ต้นทุนขำยและกำรให้บริ กำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ กำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร บริ ษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริ กำร รำยได้อื่น เงินปันผลรับ ซื้ อสิ นค้ำ ต้นทุนขำยและกำรให้บริ กำร ดอกเบี้ยจ่ำย

81

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 2557 2556

2556

-

-

48,524,011.88 28,489.73 4,748,400.00 2,520,000.00 2,604,202.79 596,970.51 1,763.20 -

61,988,848.65 8,265,960.17 9,999,800.00 5,683,045.73 996,189.64 604,649.20 10,922.68 57,732.87

-

-

55,576,610.28 3,258,017.10 4,220,000.00 7,020,000.00 425,745.86 90,768.00 -

44,340,276.66 5,072,438.23 5,627,489.64 29,999,400.00 137,681.60 38,500.00 150,840.29

-

-

251,715.00 600,000.00 10,260,000.00 620,732.98

1,208,565.00 677,400.00 9,999,980.00 6,481,682.24 4,970.00 669,245.23


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

บำท งบกำรเงินรวม 2557 บริษทั ย่อย บริ ษทั เดอะเครน เซอร์วิส จำกัด รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริ กำร รำยได้อื่น ซื้ อสิ นค้ำ ต้นทุนขำยและกำรให้บริ กำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ กำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร ดอกเบี้ยจ่ำย บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน บริ ษทั เครน แดง จำกัด รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริ กำร ซื้ ออุปกรณ์ ต้นทุนขำยและกำรให้บริ กำร บริ ษทั 20 อ๊อกชัน่ จำกัด รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริ กำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ กำร บุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน (กรรมการ / ผู้ถือหุ้น) ซื้ อที่ดิน ขำยที่ดิน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 2557 2556

2556

-

6,443,860.94 270,000.00 1,908,249.69

-

4,221,372.91 1,177,341.39

25,016,978.72 4,200,000.00 17,820,000.00 1,600,519.71 174,940.54 428,932.06 2,084,783.66

19,060,836.73 6,653,049.74 37,304,400.00 2,289,251.19 400,928.56 493,849.88 2,516,706.99

470,205.00 -

244,170.00 44,500.00

211,039.56 27,900.00

-

12,240.00 3,300.00

-

4,350,000.00 9,000,000.00

-

4,350,000.00 9,000,000.00

-

ค่ ำตอบแทนผู้บริหำรสำคัญ ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำรสำคัญสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย

บำท งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2557

2556

2557

2556

ผลประโยชน์ระยะสั้น

47,882,930.65

40,097,566.58

47,415,663.69

39,630,509.49

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน รวม

1,790,907.81 49,673,838.46

3,493,089.13 43,590,655.71

1,790,907.81 49,206,571.50

3,493,089.13 43,123,598.62

82


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่มีสำระสำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้ บำท งบกำรเงินรวม 2557 บริษทั ย่อย บริ ษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด ดอกเบี้ยค้ำงรับ เงินมัดจำรับ บริ ษทั เดอะเครน ระยอง จำกัด ดอกเบี้ยค้ำงรับ บริ ษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย บริ ษทั เดอะเครน เซอร์วิส จำกัด ลูกหนี้ อื่น ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (ดูหมำยเหตุ 10) บุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน (กรรมการ / ผู้ถือหุ้น) ลูกหนี้ จำกกำรจำหน่ำยทรัพย์สิน ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย เจ้ำหนี้ อื่น

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 2557 2556

2556

-

-

12,945.21 95,700.00

95,700.00

-

-

124,263.70

5,072,438.23

-

-

212,075.41

104,835.62

-

-

2,333,149.76 768,928.78 299,991,430.00

2,333,149.76 938,690.60 174,991,430.00

5,000,000.00 6,200,000.00 570,245.00

83

5,000,000.00 6,200,000.00 570,245.00

-

-


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

ลูกหนีก้ ำรค้ ำกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน ลูกหนี้กำรค้ำกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย บำท งบกำรเงินรวม 2557

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 2556

2557

2556

บริ ษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด

-

-

51,854,771.94

11,551,120.90

บริ ษทั เดอะเครน ระยอง จำกัด

-

-

75,895,500.89

67,977,540.06

บริ ษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด

-

-

50,000.00

8,700.00

บริ ษทั เดอะเครน เซอร์ วิส จำกัด

-

-

7,133,723.61

4,254,672.63

บริ ษทั เครน แดง จำกัด

1,661,137.39

บริ ษทั 20 อ๊อกชัน่ จำกัด

386,925.29

รวม

1,308,965.88

-

-

2,048,062.68

-

13,096.80

1,308,965.88

134,947,093.24

83,792,033.59

เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน เจ้ำหนี้กำรค้ำกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย บำท งบกำรเงินรวม 2557

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 2556

2557

2556

บริ ษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด

-

-

1,564,824.63

1,728,640.52

บริ ษทั เดอะเครน ระยอง จำกัด

-

-

534,948.80

182,934.91

บริ ษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด

-

-

บริ ษทั เดอะเครน เซอร์ วิส จำกัด

-

-

บริ ษทั เครน แดง จำกัด

1,483,480.67

715,725.29

รวม

1,483,480.67

715,725.29

84

648,541.94 2,748,315.37

3,007,817.90 2,956,074.97 4,815.00 7,880,283.30


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้นแก่ กจิ กำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย

บำท งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 2557 2556 7,000,000.00 15,000,000.00 113,500,000.00 22,000,000.00 113,500,000.00

บริ ษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด บริ ษทั เดอะเครน ระยอง จำกัด รวม

กำรเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้ บำท งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 2557 ยอดยกมำ เพิม่ ขึ้น ลดลง ยอดคงเหลือ

2556

113,500,000.00

49,000,000.00

46,500,000.00

91,000,000.00

(138,000,000.00) 22,000,000.00

(26,500,000.00) 113,500,000.00

บริ ษทั มีเงินให้กูย้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด และบริ ษทั เดอะเครน ระยอง จำกัด (บริ ษทั ย่อย) โดยออกตัว๋ สัญญำ ใช้เงินชนิ ดจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม อ้ำงอิงอัตรำดอกเบี้ ยที่ เรี ยกเก็บจำกลูกค้ำชั้นดี ประเภทเงิ นกูเ้ บิ กเกิ นบัญชี (Minimum Overdraft Rate: MOR) และไม่มีหลักประกัน เงินกู้ยมื ระยะสั้นจำกกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย บำท งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 2557

2556

บริ ษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด

44,150,000.00

25,950,000.00

บริ ษทั เดอะเครน เซอร์วิส จำกัด รวม

113,900,000.00 158,050,000.00

120,200,000.00 146,150,000.00

85


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

กำรเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้ บำท งบกำรเงินรวม 2557

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 2556 -

2557

2556

146,150,000.00

115,000,000.00

ยอดยกมำ

-

เพิม่ ขึ้น

-

80,000,000.00

61,150,000.00

160,650,000.00

ลดลง ยอดคงเหลือ

-

(80,000,000.00) -

(49,250,000.00) 158,050,000.00

(129,500,000.00) 146,150,000.00

บริ ษทั มีเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำก บริ ษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด และบริ ษทั เดอะเครน เซอร์วิส จำกัด (บริ ษทั ย่อย) โดยกำรออก ตัว๋ สัญญำใช้เงินระยะสั้น อ้ำงอิงอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกประจำธนำคำรพำณิ ชย์และไม่มีหลักประกัน กำรคำ้ ประกันหนีส้ ินระหว่ ำงกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 กลุ่มบริ ษทั มีกำรค้ ำประกันหนี้สินระหว่ำงกัน ดังนี้ บริษัท บริ ษทั ได้ค้ ำประกันหนี้สินภำยใต้สญ ั ญำเช่ำกำรเงินของบริ ษทั ย่อยในนำมบริ ษทั มูลค่ำตำมบัญชีคงเหลือ จำนวนเงิน 580.24 ล้ำน บำท (ดูหมำยเหตุ 29) บริ ษทั ได้ค้ ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมจำกสถำบันกำรเงินของบริ ษทั ย่อยในนำมบริ ษทั จำนวนเงิน 38 ล้ำนบำท (ดู หมำยเหตุ 14 และ 17) บริ ษทั ได้ค้ ำประกันวงเงินกำรให้ธนำคำรออกหนังสื อค้ ำประกันของบริ ษทั ย่อยในนำมบริ ษทั จำนวนเงิน 2 ล้ำนบำท บริษัทย่ อย บริ ษทั ย่อยได้ค้ ำประกันหนี้ สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงินของบริ ษทั ในนำมบริ ษทั ย่อย มูลค่ำตำมบัญชี คงเหลือ จำนวนเงิน 13.50 ล้ำนบำท (ดูหมำยเหตุ 29) บริ ษทั ย่อยได้ค้ ำประกันหนี้ สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงินของบริ ษทั ย่อยอื่นในนำมบริ ษทั ย่อย มูลค่ำตำมบัญชีคงเหลือ จำนวนเงิน 2.36 ล้ำนบำท (ดูหมำยเหตุ 29) บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (กรรมกำร / ผู้ถือหุ้น) บุคคลที่ เกี่ ยวข้องกันได้ค้ ำประกันหนี้ สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิ นของกลุ่มบริ ษทั ในนำมบุคคลที่ เกี่ ยวข้องกัน มูลค่ำตำมบัญชี คงเหลือ จำนวนเงิน 393.77 ล้ำนบำท

86


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

บุคคลที่เกี่ยวข้องกันได้ค้ ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั ในนำมบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหมำยเหตุ 14 และ 17) ลักษณะควำมสัมพันธ์ ของบริษัท ชื่อบริ ษทั บริ ษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด บริ ษทั เดอะเครน ระยอง จำกัด บริ ษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด บริ ษทั เดอะเครน เซอร์ วิส จำกัด บริ ษทั เครน แดง จำกัด บริ ษทั 20 อ๊อกชัน่ จำกัด

ประเทศ ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย

ควำมสัมพันธ์ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

ไทย

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะควำมสัมพันธ์ ถือหุน้ ทำงตรง ถือหุน้ ทำงตรง ถือหุน้ ทำงตรง ถือหุน้ ทำงตรง ผูบ้ ริ หำรและ/หรื อผูถ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน ผูบ้ ริ หำรและ/หรื อผูถ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

หลักเกณฑ์ ในกำรคิดรำยได้ และค่ ำใช้ จ่ำยระหว่ ำงกัน นโยบำยกำรกำหนดรำคำ มูลค่ำกำรซื้ อ - ขำย เครื่ องจักรและอุปกรณ์ให้เช่ำ และสิ นค้ำ มูลค่ำกำรซื้ อ - ขำย ที่ดิน มูลค่ำกำรให้บริ กำรเช่ำและขนส่ ง มูลค่ำกำรให้บริ กำรซ่อมแซม ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ กำรและบริ หำร ดอกเบี้ยรับ - จ่ำย

รำคำตลำด รำคำประเมินของผูป้ ระเมินรำคำอิสระ รำคำตลำดหักส่ วนลดร้อยละ 20 - 35 รำคำตลำด รำคำตลำด อ้ำงอิงอัตรำดอกเบี้ยของธนำคำรพำณิ ชย์

ส่วนลดดังกล่ำวเกิดจำกควำมแตกต่ำงของลักษณะกำรให้บริ กำรในส่วนของพนักงำนควบคุมเครื่ องจักรและอุปกรณ์ให้เช่ำ

87


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

5.

รำยงำนประจำปี 2557

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย บำท งบกำรเงินรวม เงินสด เงินฝำกธนำคำร รวม

6.

2557 147,586.72 17,130,081.51 17,277,668.23

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2556 176,599.72 3,828,585.76 4,005,185.48

2557 5,085.00 15,101,133.04 15,106,218.04

2556 22,255.00 77,128.94 99,383.94

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ นื่ ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย บำท งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2557

2556

2557

2556

198,266,169.08

161,753,608.51

27,795,540.12

29,380,196.50

2,048,062.68

1,308,965.88

134,947,093.24

83,792,033.59

รวม หัก ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ

200,314,231.76

163,062,574.39

162,742,633.36

113,172,230.09

(26,735,476.14)

(29,409,609.76)

(1,134,920.11)

(22,100.85)

ลูกหนี้ กำรค้ำ - สุ ทธิ

173,578,755.62

133,652,964.63

161,607,713.25

113,150,129.24

รำยได้คำ้ งรับ

28,849,864.95

38,538,432.40

137,208.91

5,072,438.23

เงินทดรองจ่ำย

1,427,540.57

1,171,274.46

3,372.00

73,448.00

อื่น ๆ

6,325,949.14

7,670,760.27

727,544.75

209,350.00

รวม

36,603,354.66

47,380,467.13

868,125.66

5,355,236.23

(515,133.22)

(2,378,660.23)

36,088,221.44

45,001,806.90

868,125.66

5,307,086.23

209,666,977.06

178,654,771.53

162,475,838.91

118,457,215.47

ลูกหนี้ กำรค้ำ กิจกำรอื่น กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

หัก ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ ลูกหนี้ อื่น - สุ ทธิ ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น - สุ ทธิ

88

-

(48,150.00)


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 กลุ่มบริ ษทั มียอดลูกหนี้กำรค้ำคงเหลือ โดยแยกตำมจำนวนเดือนที่คำ้ งชำระได้ดงั นี้ บำท งบกำรเงินรวม 2557 ลูกหนี้การค้า - กิจการอืน่ ยังไม่ถึงกำหนดชำระ เกินกำหนดชำระ น้อยกว่ำหรื อเท่ำกับ 3 เดือน มำกกว่ำ 3 ถึง 6 เดือน มำกกว่ำ 6 ถึง 12 เดือน มำกกว่ำ 12 เดือนขึ้นไป รวม ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน ยังไม่ถึงกำหนดชำระ เกินกำหนดชำระ น้อยกว่ำหรื อเท่ำกับ 3 เดือน มำกกว่ำ 3 ถึง 6 เดือน มำกกว่ำ 6 ถึง 12 เดือน มำกกว่ำ 12 เดือนขึ้นไป รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 2557 2556

2556

99,264,176.12

43,966,098.69

4,506,299.65

1,862,169.16

66,919,962.57 4,838,117.49 1,845,956.02 25,397,956.88 198,266,169.08

78,099,713.19 10,601,342.52 3,911,160.57 25,175,293.54 161,753,608.51

20,859,051.16 565,543.07 1,842,545.39 22,100.85 27,795,540.12

21,505,829.16 4,813,097.30 1,177,000.03 22,100.85 29,380,196.50

1,677,829.09

980,910.88

13,662,465.54

17,097,355.51

370,233.59 2,048,062.68

328,055.00 1,308,965.88

26,462,558.84 12,987,513.22 72,726,983.42 9,107,572.22 134,947,093.24

20,053,113.81 12,422,025.57 22,084,266.77 12,135,271.93 83,792,033.59

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีรำยกำรเคลื่อนไหวดังนี้

บำท งบกำรเงินรวม ยอดยกมำ บวก(หัก) หนี้ สงสัยจะสูญ (กลับรำยกำร) หัก ตัดจำหน่ำยหนี้ สูญ ยอดคงเหลือ

2557 31,788,269.99 (2,705,267.23) (1,832,393.40) 27,250,609.36

89

2556 29,021,253.22 3,658,646.98 (891,630.21) 31,788,269.99

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 2557 2556 70,250.85 22,100.85 1,064,669.26 48,150.00 1,134,920.11 70,250.85


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

7.

รำยงำนประจำปี 2557

สินค้ ำคงเหลือ สิ นค้ำคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย บำท งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2557

2556

2557

2556

231,483,508.05

443,488,138.88

232,671,509.65

444,677,710.48

รถฟอร์ คลิฟท์

21,079,881.27

21,079,881.27

21,079,881.27

21,079,881.27

รถขุด/รถตัก

55,852,682.22

67,439,618.53

55,852,682.22

67,439,618.53

อะไหล่และอุปกรณ์

16,878,888.75

16,947,960.96

16,980,458.75

17,047,960.96

9,344,188.25

12,386,853.51

9,344,188.25

12,386,853.51

334,639,148.54

561,342,453.15

335,928,720.14

562,632,024.75

(1,811,000.00) 332,828,148.54

(1,965,777.80) 559,376,675.35

(1,811,000.00) 334,117,720.14

(1,965,777.80) 560,666,246.95

รถเครน

สิ นค้ำระหว่ำงประกอบ รวม หัก ค่ำเผื่อมูลค่ำสิ นค้ำลดลง สิ นค้ำคงเหลือ - สุ ทธิ

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 ค่ำเผื่อมูลค่ำสิ นค้ำลดลงมีรำยกำรเคลื่อนไหว ดังนี้ บำท งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 2557 2556 1,965,777.80 3,213,122.86 (154,777.80) (623,672.53) (623,672.53) 1,811,000.00 1,965,777.80

ยอดยกมำ หัก กลับรำยกำรค่ำเผื่อมูลค่ำสิ นค้ำลดลง หัก โอนออก - อุปกรณ์ (ดูหมำยเหตุ 12) ยอดคงเหลือ

90


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

8.

รำยงำนประจำปี 2557

ลูกหนีต้ ำมสัญญำซื้อกลับคืน ลูกหนี้ตำมสัญญำซื้อกลับคืน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย บำท งบกำรเงินรวม 2557 45,820,560.75 (45,820,560.75) -

ลูกหนี้ตำมสัญญำซื้ อกลับคืน หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้ตำมสัญญำซื้ อกลับคืน - สุทธิ

2556 45,820,560.75 (45,820,560.75) -

บริ ษทั เดอะเครน เซอร์ วสิ จำกัด (บริ ษทั ย่อย) ได้ค้ ำประกันสัญญำเช่ำกำรเงิน เพื่อซื้อทรัพย์สินกลับคืนในกรณี ที่ลูกค้ำไม่ปฏิบตั ิ ตำมสัญญำให้กบั ลูกหนี้กำรค้ำซึ่งผิดนัดชำระค่ำงวดกับเจ้ำหนี้ (ดูหมำยเหตุ 19) 9.

เงินฝำกธนำคำรติดภำระหลักประกัน เงินฝำกธนำคำรติดภำระหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย บำท เงินฝำกธนำคำร ฝำกประจำ

งบกำรเงินรวม 2557 2556 504,258.71 495,501.42

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 2557 2556 หลักประกัน 275,716.49 269,708.73 หนังสื อค้ ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ ำ/ หลักประกันกำรปฏิบตั ิงำนตำม สัญญำว่ำจ้ำง/

10. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย แสดงในรำคำตำมวิธีรำคำทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย บำท สัดส่วนเงินลงทุน (%) บริ ษทั ย่อย 2557 2556 บริ ษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด 100 100 บริ ษทั เดอะเครน ระยอง จำกัด 100 100 บริ ษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด 100 100 บริ ษทั เดอะเครน เซอร์วิส จำกัด 100 100 รวม

ทุนชำระแล้ว 2557 25,000,000.00 150,000,000.00 25,000,000.00 100,000,000.00

2556 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 100,000,000.00

รำคำทุน 2557 24,999,300.00 149,999,200.00 24,999,930.00 99,993,000.00 299,991,430.00

2556 24,999,300.00 24,999,200.00 24,999,930.00 99,993,000.00 174,991,430.00

ในระหว่ำงปี 2557 บริ ษทั ได้ลงทุนในหุน้ สำมัญจำกกำรเพิ่มทุนของบริ ษทั ย่อยเป็ นจำนวนเงิน 125 ล้ำนบำท (ดูหมำยเหตุ 21) 91


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

11. อสังหำริมทรัพย์ เพือ่ กำรลงทุน อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย

บำท งบกำรเงินรวม หมำยเหตุ

ที่ดินเปล่ำ

ที่ดินและอำคำรพำณิ ชย์

รวม

ราคาทุน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2556 ซื้ อ / โอนเข้ำ โอนเข้ำ - ที่ดิน จำหน่ำย / โอนออก

316,612,277.00 12

4,441,235.00 -

3,563,066.00 -

320,175,343.00 4,441,235.00 -

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 ซื้ อ / โอนเข้ำ

321,053,512.00 -

3,563,066.00 -

324,616,578.00 -

จำหน่ำย / โอนออก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557

(321,053,512.00) -

3,563,066.00

(321,053,512.00) 3,563,066.00

ค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2556

-

1,729,969.89

1,729,969.89

ค่ำเสื่ อมรำคำ จำหน่ำย / โอนออก

-

24,163.23 -

24,163.23 -

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556

-

1,754,133.12

1,754,133.12

ค่ำเสื่ อมรำคำ จำหน่ำย / โอนออก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557

-

24,163.23 1,778,296.35

24,163.23 1,778,296.35

1,808,932.88

322,862,444.88

1,784,769.65

1,784,769.65

มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556

321,053,512.00

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557

-

92


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

หมำยเหตุ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2556 ซื้อ / โอนเข้ำ โอนเข้ำ - ที่ดิน จำหน่ำย / โอนออก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 ซื้อ / โอนเข้ำ จำหน่ำย / โอนออก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557

12

บำท งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ที่ดินเปล่ำ 316,612,277.00 4,441,235.00 321,053,512.00 (321,053,512.00) -

ล้ำนบำท งบกำรเงินรวม 2557 ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม แสดงไว้ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร

2556 0.02

0.02

ณ วันที่ 31 ธัน วำคม 2557 บริ ษทั ย่อ ยได้จดจำนองที่ ดิ น พร้ อมสิ่ งปลูก สร้ ำงที่ มีอ ยู่แล้วและที่ จะมี ข้ ึ น ในภำยหน้ำ ตลอดจน ผลประโยชน์จำกกำรทำประกันภัยสิ่ งปลูกสร้ำง เพื่อใช้เป็ นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชี (ดูหมำยเหตุ 14)

คู่สญ ั ญำ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 อัตรำค่ำเช่ำ ต่อเดือน ระยะเวลำ (ล้ำนบำท)

หมำยเหตุ

สัญญำให้เช่ำอสังหำริ มทรัพย์ (ผูใ้ ห้เช่ำ) บริ ษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด

บุคลลภำยนอก

1 ปี

0.01

-

เมื่อวันที่ 15 มกรำคม 2557 บริ ษทั ได้ทำสัญญำขำยที่ดินเปล่ำให้กบั บริ ษทั อื่น มูลค่ำขำยตำมสัญญำ จำนวนเงิน 500 ล้ำนบำท

93


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

12. ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย

ที่ดิน

ราคาทุน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2556 ซื้อ / โอนเข้ำ โอนออก / ปรับปรุ ง โอนออก - อสังหำริ มทรัพย์ เพือ่ กำรลงทุน (ดูหมำยเหตุ 11) จำหน่ำย / โอนออก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 ซื้อ / โอนเข้ำ โอน / ปรับปรุ ง จำหน่ำย / โอนออก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ค่ าเสื่อมราคาสะสม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2556 ค่ำเสื่ อมรำคำ จำหน่ำย / โอนออก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 ค่ำเสื่ อมรำคำ จำหน่ำย / โอนออก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557

ส่ วนปรับปรุ ง ที่ดิน

อำคำร

เครื่ องจักรและ อุปกรณ์โรงงำน

บำท งบกำรเงินรวม เครื่ องตกแต่ง และอุปกรณ์ สำนักงำน

ยำนพำหนะ

เครื่ องจักรและ อุปกรณ์ให้เช่ ำ

งำนระหว่ำงก่อสร้ำง และสิ นทรัพย์ ระหว่ำงทำง

รวม

207,999,824.16 37,926,773.00 -

30,340,702.48 17,227,057.56 -

153,989,074.55 666,950.00 936,000.00

18,324,035.85 169,980.79 2,918,420.00

25,287,036.32 6,327,278.31 -

41,644,706.94 3,902,414.79 -

2,197,845,801.41 405,717,171.43 -

20,806,914.79 35,111,393.85 (3,854,420.00)

2,696,238,096.50 507,049,019.73 -

(4,441,235.00) (5,079,080.00) 236,406,282.16 22,129,904.63 (5,000,000.00) 253,536,186.79

47,567,760.04 47,567,760.04

155,592,024.55 1,102,713.27 (133,248.23) 156,561,489.59

(170,000.00) 21,242,436.64 2,894,044.26 919,800.00 (97,000.00) 24,959,280.90

(350,160.58) 31,264,154.05 1,229,521.03 (1,628,687.31) 30,864,987.77

(601,682.24) 44,945,439.49 23,659,841.11 (14,292,297.09) 54,312,983.51

(94,629,443.87) 2,508,933,528.97 310,020,398.84 (75,623,521.39) 2,743,330,406.42

52,063,888.64 43,983,819.08 (919,800.00) 95,127,907.72

(4,441,235.00) (100,830,366.69) 3,098,015,514.54 405,020,242.22 (96,774,754.02) 3,406,261,002.74

8,489,073.19 4,508,691.20 12,997,764.39 6,943,054.79 19,940,819.18

62,302,399.21 4,104,512.77 66,406,911.98 4,119,203.82 (25,631.32) 70,500,484.48

16,392,300.11 1,581,874.15 (31,219.01) 17,942,955.25 1,579,212.15 (96,996.00) 19,425,171.40

20,692,945.72 2,280,499.72 (289,385.37) 22,684,060.07 2,297,929.60 (1,605,043.93) 23,376,945.74

26,085,396.78 3,269,013.58 (601,680.24) 28,752,730.12 5,094,202.80 (12,098,136.39) 21,748,796.53

872,730,904.18 185,193,054.99 (41,830,134.90) 1,016,093,824.27 197,512,518.85 (41,024,851.51) 1,172,581,491.61

-

94

-

1,006,693,019.19 200,937,646.41 (42,752,419.52) 1,164,878,246.08 217,546,122.01 (54,850,659.15) 1,327,573,708.94


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

ที่ดิน

ค่ าเผือ่ การด้ อยค่ า ณ วันที่ 1 มกรำคม 2556 โอนเข้ำ / ปรับปรุ ง จำหน่ำย / โอนออก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 โอนเข้ำ / ปรับปรุ ง จำหน่ำย / โอนออก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557

ส่ วนปรับปรุ ง ที่ดิน

-

236,406,282.16 253,536,186.79

อำคำร

-

34,569,995.65 27,626,940.86

เครื่ องจักรและ อุปกรณ์โรงงำน

-

89,185,112.57 86,061,005.11

-

3,299,481.39 5,534,109.50

95

บำท งบกำรเงินรวม เครื่ องตกแต่ง และอุปกรณ์ สำนักงำน 623,672.53 623,672.53 623,672.53

7,956,421.45 6,864,369.50

ยำนพำหนะ

เครื่ องจักรและ อุปกรณ์ให้เช่ ำ

-

16,192,709.37 32,564,186.98

4,147,897.12 4,147,897.12 1,600,000.00 5,747,897.12

1,488,691,807.58 1,565,001,017.69

งำนระหว่ำงก่อสร้ำง และสิ นทรัพย์ ระหว่ำงทำง -

52,063,888.64 95,127,907.72

รวม

4,147,897.12 623,672.53 4,771,569.65 1,600,000.00 6,371,569.65

1,928,365,698.81 2,072,315,724.15


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

ที่ดิน

ราคาทุน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2556 ซื้อ / โอนเข้ำ โอนออก / ปรับปรุ ง โอนออก - อสังหำริ มทรัพย์ เพือ่ กำรลงทุน (ดูหมำยเหตุ 11) จำหน่ำย / โอนออก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 ซื้อ / โอนเข้ำ โอน / ปรับปรุ ง จำหน่ำย / โอนออก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ค่ าเสื่อมราคาสะสม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2556 ค่ำเสื่ อมรำคำ จำหน่ำย / โอนออก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 ค่ำเสื่ อมรำคำ จำหน่ำย / โอนออก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557

ส่ วนปรับปรุ ง ที่ดิน

อำคำร

เครื่ องจักรและ อุปกรณ์โรงงำน

บำท งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เครื่ องตกแต่ง และอุปกรณ์ สำนักงำน

ยำนพำหนะ

เครื่ องจักรและ อุปกรณ์ให้เช่ ำ

งำนระหว่ำงก่อสร้ำง และสิ นทรัพย์ ระหว่ำงทำง

รวม

186,514,615.37 37,926,773.00 -

22,580,122.65 6,008,910.56 -

89,733,190.56 936,000.00

4,192,997.30 305,980.79 -

10,400,844.29 2,199,153.32 -

17,980,756.12 560,747.66 -

893,085,558.53 10,539,940.63 -

18,502,822.54 33,938,953.85 (936,000.00)

1,242,990,907.36 91,480,459.81 -

(4,441,235.00) (5,079,080.00) 214,921,073.37 22,129,904.63 (5,000,000.00) 232,050,978.00

28,589,033.21 28,589,033.21

90,669,190.56 1,102,713.27 (133,248.23) 91,638,655.60

4,498,978.09 38,782.25 4,537,760.34

12,599,997.61 552,332.41 (720,773.94) 12,431,556.08

(120,000.00) 18,421,503.78 14,660,613.01 (6,063,241.38) 27,018,875.41

(42,743,335.89) 860,882,163.27 28,800,202.87 (34,913,364.27) 854,769,001.87

51,505,776.39 5,206,981.58 56,712,757.97

(4,441,235.00) (47,942,415.89) 1,282,087,716.28 72,491,530.02 (46,830,627.82) 1,307,748,618.48

8,181,911.56 4,214,934.31 12,396,845.87 4,448,697.20 16,845,543.07

21,630,766.47 2,752,037.82 24,382,804.29 2,762,500.33 (25,631.32) 27,119,673.30

3,861,250.25 154,717.33 4,015,967.58 160,733.33 4,176,700.91

8,359,025.22 816,660.37 9,175,685.59 807,450.26 (700,268.82) 9,282,867.03

9,400,868.10 1,459,197.07 (119,999.00) 10,740,066.17 2,712,450.22 (5,187,488.20) 8,265,028.19

248,113,430.86 68,895,482.98 (21,340,478.73) 295,668,435.11 66,014,911.88 (16,727,838.21) 344,955,508.78

-

96

-

299,547,252.46 78,293,029.88 (21,460,477.73) 356,379,804.61 76,906,743.22 (22,641,226.55) 410,645,321.28


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

ที่ดิน

ค่ าเผือ่ การด้ อยค่ า ณ วันที่ 1 มกรำคม 2556 โอนเข้ำ จำหน่ำย / โอนออก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 โอนเข้ำ จำหน่ำย / โอนออก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557

ส่ วนปรับปรุ ง ที่ดิน

-

214,921,073.37 232,050,978.00

-

16,192,187.34 11,743,490.14

อำคำร

เครื่ องจักรและ อุปกรณ์โรงงำน

-

-

66,286,386.27 64,518,982.30

483,010.51 361,059.43

97

บำท งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เครื่ องตกแต่ง และอุปกรณ์ สำนักงำน 623,672.53 623,672.53 623,672.53

2,800,639.49 2,525,016.52

ยำนพำหนะ

เครื่ องจักรและ อุปกรณ์ให้เช่ ำ

-

7,681,437.61 18,753,847.22

1,219,896.52 1,219,896.52 1,219,896.52

563,993,831.64 508,593,596.57

งำนระหว่ำงก่อสร้ำง และสิ นทรัพย์ ระหว่ำงทำง -

51,505,776.39 56,712,757.97

รวม

1,219,896.52 623,672.53 1,843,569.05 1,843,569.05

923,864,342.62 895,259,728.15


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

ล้ำนบำท งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 2557 2556 2557 2556 ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม แสดงไว้ใน - ต้นทุนจำกกำรให้บริ กำร - ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร รวม

201.19 16.35 217.54

189.25 11.69 200.94

67.79 9.12 76.91

70.66 7.63 78.29

ณ วันที่ 31 ธันวำคม รำคำทุนก่อนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมของอุปกรณ์ได้ตดั จำหน่ำย ค่ำเสื่ อมรำคำทั้งจำนวนแล้วแต่ยงั คงใช้งำนอยู่

457.21

416.30

47.76

43.80

กำรโอนเครื่ องจักรและอุปกรณ์ให้เช่ำไปเป็ นสิ นค้ำคงเหลือด้วย มูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชีพร้อมทั้งรับรู ้เป็ นต้นทุนขำยแล้วเมื่อมีกำร จำหน่ำย สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม

38.25

37.53

18.19

21.40

กำรโอนสิ นค้ำเป็ นเครื่ องจักรและอุปกรณ์ให้เช่ำ สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม

7.56

10.04

7.56

10.54

บริ ษทั ได้รวมดอกเบี้ยเงินกูย้ มื เป็ นรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนของ ต้นทุนเครื่ องจักรและอุปกรณ์ให้เช่ำ สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม (ดูหมำยเหตุ 25)

1.05

2.44

1.05

0.98

ณ วันที่ 31 ธันวำคม มูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ภำยใต้สญ ั ญำเช่ำกำรเงิน (ดูหมำยเหตุ 18) - เครื่ องจักรและอุปกรณ์ให้เช่ำ 968.93 - ยำนพำหนะ 29.91 รวม 998.84

875.27 12.39 887.66

125.22 17.91 143.13

127.27 5.96 133.23

ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2557 และ 2556 กลุ่ ม บริ ษ ัท ได้จ ดจำนองที่ ดิ น พร้ อมสิ่ งปลู ก สร้ ำงที่ มี อ ยู่แล้วและที่ จะมี ข้ ึ น ในภำยหน้ำ ตลอดจนผลประโยชน์จำกกำรทำประกันภัยสิ่ งปลูกสร้ำง เพื่อใช้เป็ นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงิน (ดูหมำยเหตุ 14 และ 17)

98


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 อัตรำค่ำเช่ำ ต่อเดื อน ระยะเวลำ ล้ำนบำท

คู่สญ ั ญำ สัญญำเช่ำอสังหำริ มทรัพย์ (ผูเ้ ช่ำ) บริ ษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด บริ ษทั เดอะเครน เซอร์ วิส จำกัด บริ ษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด

บริ ษทั บริ ษทั บริ ษทั

3 ปี 1 ปี 3 ปี

หมำยเหตุ

0.10 0.05 0.05

-

13. ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย บำท งบกำรเงินรวม 2557 สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกร 2556

3,646,405.56

5,121,430.99

(59,340,306.88)

(36,705,804.56)

99

2557

2556 -

(29,679,858.26)

(15,186,159.94)


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

กำรเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปี มีดงั นี้ บำท งบกำรเงินรวม สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น สิ นค้ำคงเหลือ อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ประมำณกำรหนี้ สิน ผลขำดทุนสะสมทำงภำษี รวม

1 มกรำคม 2556

กำไร(ขำดทุน)

31 ธันวำคม 2556

5,149,988.15

752,055.54

5,902,043.69

(609,486.64)

5,292,557.05

642,624.57

(249,469.01)

393,155.56

(30,955.56)

362,200.00

2,260,569.76

(2,260,569.76)

2,260,569.76

-

กำไร(ขำดทุน)

31 ธันวำคม 2557

-

243,979.30

99,787.64

343,766.94

295,053.15

638,820.09

8,607,446.79

(1,485,994.63)

7,121,452.16

1,851,320.43

8,972,772.59

11,026,425.57 27,931,034.14

(908,665.76) (1,792,286.22)

10,117,759.81 26,138,747.92

(10,117,759.81) (10,872,398.19)

15,266,349.73

(45,090,900.89)

(12,632,220.60)

(57,723,121.49)

(13,237,129.56)

(70,960,251.05)

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

บำท งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 1 มกรำคม 2556 สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น

550,000.00

สิ นค้ำคงเหลือ

642,624.57

อสังหำริ มทรัพย์เพือ่ กำรลงทุน

2,260,569.76

กำไร(ขำดทุน) (249,469.01) -

31 ธันวำคม 2556

กำไร(ขำดทุน)

31 ธันวำคม 2557

550,000.00

211,692.65

761,692.65

393,155.56

(30,955.56)

362,200.00

2,260,569.76

(2,260,569.76)

-

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

243,979.30

99,787.64

343,766.94

(24,946.85)

318,820.09

ประมำณกำรหนี้สิน

884,992.72

543,834.21

1,428,826.93

175,036.33

1,603,863.26

11,026,425.57 15,608,591.92

(3,715,629.89) (3,321,477.05)

7,310,795.68 12,287,114.87

(7,310,795.68) (9,240,538.87)

3,046,576.00

(20,860,952.22)

(6,612,322.59)

(27,473,274.81)

(5,253,159.45)

(32,726,434.26)

ผลขำดทุนสะสมทำงภำษี รวม หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

100


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย บำท งบกำรเงินรวม 2557 9,384,487.94 15,000,000.00 43,771,680.00 68,156,167.94

เงินเบิกเกินบัญชี ตัว๋ สัญญำใช้เงิน ทรัสต์รีซีท รวม

2556 9,786,206.21 11,000,000.00 20,786,206.21

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 2557 2556 6,529,785.48 1,019,072.03 15,000,000.00 11,000,000.00 43,771,680.00 65,301,465.48 12,019,072.03

วงเงิน (ล้ำนบำท) เจ้ำหนี้

ประเภทสิ นเชื่อ

2557

2556

อ้ำงอิงอัตรำดอกเบี้ย

บริษทั ธนำคำร

เงินเบิกเกินบัญชี

35.00

35.00

MOR

ธนำคำร

ตัว๋ สัญญำใช้เงิน

45.00

65.00

MLR

ธนำคำร

ทรัสต์รีซีท/เลตเตอร์ ออฟเครดิต

150.00

220.00

MLR

ธนำคำร

ซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ

70.52

64.52

เงินเบิกเกินบัญชี

23.00

23.00

บริษทั ย่อย ธนำคำร

MOR

วงเงิน (ล้ำนยูโร) เจ้ำหนี้

ประเภทสิ นเชื่อ

2557

2556

บริษทั ธนำคำร

เลตเตอร์ ออฟเครดิต

3.48

-

กลุ่มบริ ษทั ได้จดจำนองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำงที่มีอยูแ่ ล้วและที่จะมีข้ ึนในภำยหน้ำตลอดจนผลประโยชน์จำกกำรทำประกันภัย สิ่ งปลูกสร้ำงเพื่อใช้เป็ นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงิน นอกจำกนี้ กรรมกำรของกลุ่มบริ ษทั ได้ค้ ำ ประกันในนำมส่วนตัวเต็มวงเงิน อีกทั้งบริ ษทั ได้ค้ ำประกันสิ นเชื่อของบริ ษทั ย่อยในนำมบริ ษทั เต็มวงเงิน (ดูหมำยเหตุ 4 และ 12)

101


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

15. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ นื่ เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย บำท งบกำรเงินรวม 2557

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 2556

2557

2556

เจ้ำหนี้ กำรค้ำ กิจกำรอื่น

22,570,426.17

676,242,923.76

4,163,518.71

656,104,177.32

1,483,480.67

715,725.29

2,748,315.37

7,880,283.30

รวม

24,053,906.84

676,958,649.05

6,911,834.08

663,984,460.62

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย

55,633,779.95

56,410,644.96

20,197,302.75

24,576,352.46

เจ้ำหนี้ จำกกำรซื้ อทรัพย์สิน

1,885,505.37

12,961,716.41

969,754.00

884,344.12

อื่น ๆ

2,846,922.82

3,099,349.26

155,583.77

1,085,619.02

รวม

60,366,208.14

72,471,710.63

21,322,640.52

26,546,315.60

รวมทั้งหมด

84,420,114.98

749,430,359.68

28,234,474.60

690,530,776.22

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

16. หนีส้ ินส่ วนทีถ่ ึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี หนี้สินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย บำท งบกำรเงินรวม เงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงิน หนี้สินภำยใต้สญ ั ญำเช่ำกำรเงิน รวม

หมำยเหตุ 17 18

2557 57,888,000.00 229,487,329.57 287,375,329.57

102

2556 65,158,139.35 191,345,977.41 256,504,116.76

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 2557 2556 54,888,000.00 61,272,000.00 45,649,969.53 44,590,178.36 100,537,969.53 105,862,178.36


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

17. เงินกู้ยมื จำกสถำบันกำรเงิน เงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย บำท งบกำรเงินรวม เงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงิน หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

2557 280,462,000.00 (57,888,000.00) 222,574,000.00

2556 283,230,139.35 (65,158,139.35) 218,072,000.00

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 2557 2556 269,712,000.00 268,594,000.00 (54,888,000.00) (61,272,000.00) 214,824,000.00 207,322,000.00

กำรเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้ บำท งบกำรเงินรวม ยอดยกมำ เพิม่ ขึ้น ลดลง ยอดคงเหลือ

2557 283,230,139.35 251,500,000.00 (254,268,139.35) 280,462,000.00

103

2556 322,484,103.04 55,437,252.95 (94,691,216.64) 283,230,139.35

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 2557 2556 268,594,000.00 317,289,963.69 251,500,000.00 40,437,252.95 (250,382,000.00) (89,133,216.64) 269,712,000.00 268,594,000.00


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

โดยมีรำยละเอียแยกตำมมูลหนี้ดงั นี้ ล้ำนบำท วงเงิน วงเงิน

เจ้ำหนี้

2557

มูลหนี้ 2556

2557

อ้ำงอิง 2556

ระยะเวลำ

อัตรำดอกเบี้ย

กำรชำระหนี้

บริษทั 1

ธนำคำร

-

35.00

-

7.70 ส.ค. 2552 - ส.ค. 2558

MLR

ชำระเงินต้นรำยเดือน จำนวน 72 งวด ๆ ละ 0.60 ล้ำนบำท

2

ธนำคำร

30.00

30.00

22.96

26.80 ก.พ. 2555 - ก.พ. 2564

MLR

ชำระเงินต้นรำยเดือน จำนวน 108 งวด ๆ ละ 0.32 ล้ำนบำท

3

ธนำคำร

-

150.00

-

126.96 ก.ย. 2555 - มิ.ย. 2562

MLR

ชำระเงินต้นรำยเดือน จำนวน 78 งวด ๆ ที่ 1 - 77 งวดละ 1.92 ล้ำน บำท และงวดที่ 78 งวดละ 2.16 ล้ำนบำท

4

ธนำคำร

-

130.90

-

102.53 ธ.ค. 2555 - ธ.ค. 2560

MLR

ชำระเงินต้นรำยเดือน จำนวน 54 งวด ๆ ละ 2.18 ล้ำนบำท

5

ธนำคำร

7.00

7.00

5.09

4.60 ม.ค. 2557 - ม.ค. 2564

MLR

ชำระเงินต้นรำยเดือน จำนวน 84 งวด ๆ ละ 0.08 ล้ำนบำท

6

ธนำคำร

250.00

-

241.66

-

ต.ค. 2557 - ต.ค. 2562

MLR

ชำระเงินต้นรำยเดือน จำนวน 60 งวด ๆ ละ 4.17 ล้ำนบำท

269.71

268.59

บริษทั ย่ อย 7

ธนำคำร

-

5.00

-

0.89 ธ.ค. 2552 - พ.ย. 2557

MLR

ชำระเงินต้นรำยเดือน จำนวน 60 งวด ๆ ละ 0.08 ล้ำนบำท

8

ธนำคำร

15.00

15.00

10.75

13.75 ก.ค. 2556 - ก.ค. 2561

MLR

ชำระเงินต้นรำยเดือน จำนวน 60 งวด ๆ ละ 0.25 ล้ำนบำท

10.75

14.64

280.46

283.23

กลุ่มบริ ษทั ได้จดจำนองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำงที่มีอยูแ่ ล้วและที่จะมีข้ ึนในภำยหน้ำ ตลอดจนผลประโยชน์จำกกำรทำประกันภัย สิ่ งปลูกสร้ำงเพื่อใช้เป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงิน รวมทั้งกรรมกำรของกลุ่มบริ ษทั ได้ค้ ำประกันเงินกูย้ ืมจำกสถำบัน กำรเงินในนำมส่วนตัวเต็มวงเงิน นอกจำกนี้ บริ ษทั ได้ค้ ำประกันเงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงินของบริ ษทั ย่อยในนำมบริ ษทั เต็มวงเงิน (ดูหมำยเหตุ 4 และ 12)

104


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

18. หนีส้ ินภำยใต้ สัญญำเช่ ำกำรเงิน หนี้สินภำยใต้สญ ั ญำเช่ำกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย บำท 2557

2556

งบกำรเงินรวม ปี

มูลค่ำปั จจุบนั

ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ค่ำเช่ำขั้นต่ำ

มูลค่ำปั จจุบนั

ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี

งบกำรเงินรวม ค่ำเช่ำขั้นต่ำ

มูลค่ำปั จจุบนั

ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ค่ำเช่ำขั้นต่ำ

มูลค่ำปั จจุบนั

ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี

ค่ำเช่ำขั้นต่ำ

สัญญำเช่ำกำรเงิน 1

224,327,951.50

35,829,424.22

260,157,375.72

40,490,591.46

2,836,436.16

43,327,027.62

184,846,918.79

40,979,347.33

225,826,266.12

38,091,119.74

5,099,422.00

43,190,541.74

2-5

434,673,363.30

33,854,425.93

468,527,789.23

21,455,173.64

817,659.26

22,272,832.90

484,701,430.20

49,386,115.59

534,087,545.79

51,413,840.06

2,733,391.95

54,147,232.01

659,001,314.80

69,683,850.15

728,685,164.95

61,945,765.10

3,654,095.42

65,599,860.52

669,548,348.99

90,365,462.92

759,913,811.91

89,504,959.80

7,832,813.95

97,337,773.75

สัญญำขำยและเช่ำกลับคืน 1

5,159,378.07

1,256,248.05

6,415,626.12

5,159,378.07

1,256,248.05

6,415,626.12

6,499,058.62

1,621,256.67

8,120,315.29

6,499,058.62

1,621,256.67

8,120,315.29

2-5

15,121,303.26

1,452,396.21

16,573,699.47

15,121,303.26

1,452,396.21

16,573,699.47

20,280,682.66

2,708,644.26

22,989,326.92

20,280,682.66

2,708,644.26

22,989,326.92

20,280,681.33

2,708,644.26

22,989,325.59

20,280,681.33

2,708,644.26

22,989,325.59

26,779,741.28

4,329,900.93

31,109,642.21

26,779,741.28

4,329,900.93

31,109,642.21

1

229,487,329.57

37,085,671.27

266,573,000.84

45,649,969.53

4,092,684.21

49,742,653.74

191,345,977.41

42,600,604.00

233,946,581.41

44,590,178.36

6,720,678.67

51,310,857.03

2-5

449,794,666.56

35,306,823.14

485,101,489.70

36,576,476.90

2,270,055.47

38,846,532.37

504,982,112.86

52,094,759.85

557,076,872.71

71,694,522.72

5,442,036.21

77,136,558.93

679,281,996.13

72,392,494.41

751,674,490.54

82,226,446.43

6,362,739.68

88,589,186.11

696,328,090.27

94,695,363.85

791,023,454.12

116,284,701.08

12,162,714.88

128,447,415.96

รวม

105


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

กลุ่มบริ ษทั ได้ทำสัญญำเช่ำกำรเงิน เพื่อซื้อเครื่ องจักรและอุปกรณ์ให้เช่ำ และยำนพำหนะ กำหนดกำรชำระค่ำเช่ำเป็ นรำยเดือน ๆ ละ 22.89 ล้ำนบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 หนี้ สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงินส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่ งปี จำนวนเงิน 229.49 ล้ำนบำท (ปี 2556: 191.35 ล้ำนบำท) สำหรับงบกำรเงินรวม และจำนวนเงิน 45.65 ล้ำนบำท (ปี 2556: 44.59 ล้ำนบำท) สำหรับงบ กำรเงินเฉพำะกิจกำร แสดงภำยใต้หนี้สินหมุนเวียน บุคคลที่เกี่ยวข้องกันได้ค้ ำประกันหนี้สินภำยใต้สญ ั ญำเช่ำกำรเงินบำงส่วนในนำมส่วนตัวเต็มวงเงิน (ดูหมำยเหตุ 4) 19. หนีส้ ินตำมสัญญำซื้อกลับคืน หนี้สินตำมสัญญำซื้อกลับคืน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย บำท งบกำรเงินรวม 2557 หนี้สินตำมสัญญำซื้ อกลับคืน

2556

60,110,913.64

60,110,913.64

ประมำณกำรหนี้สินจำกคดีควำมฟ้ องร้อง รวม

47,693,481.10 107,804,394.74

41,682,389.73 101,793,303.37

หัก เงินที่กรมบังคับคดียดึ แล้วจ่ำยให้โจทก์ คงเหลือ

(18,954,272.85) 88,850,121.89

(18,954,272.85) 82,839,030.52

เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2539 บริ ษทั เดอะเครน เซอร์ วสิ จำกัด (บริ ษทั ย่อย) ได้ทำกำรขำยทรัพย์สินให้กบั ลูกค้ำ โดยกำรทำสัญญำเช่ำ กำรเงินผ่ำนบริ ษทั ลีสซิ่งแห่งหนึ่งซึ่งมีขอ้ ตกลงให้บริ ษทั ย่อยเข้ำร่ วมรับผิดชอบในกำรซื้อทรัพย์สินกลับคืนในกรณี ที่ลูกค้ำไม่ปฏิบตั ิ ตำมข้อกำหนดในสัญญำ เมื่ อวันที่ 8 ตุลำคม 2544 บริ ษทั ย่อยได้ทำหนังสื อตกลงรับสภำพหนี้ กบั บริ ษทั ลีสซิ่ ง เนื่ องจำกลูกค้ำไม่ปฏิ บตั ิ ตำมข้อกำหนดใน สัญญำ จำนวนเงิน 73.62 ล้ำนบำท ซึ่ งบริ ษทั ย่อยต้องจ่ำยชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็ นไปตำมที่ระบุไว้ในสัญญำรับสภำพหนี้ โดย เริ่ มชำระงวดแรกเดือนตุลำคม 2544 รวมทั้งกรรมกำรบริ ษทั ย่อยยังได้ค้ ำประกันหนี้สินดังกล่ำวในนำมส่วนตัวเต็มวงเงิน บริ ษทั ย่อยได้บนั ทึกบัญชีบริ ษทั ผูเ้ ช่ำตำมสัญญำดังกล่ำวเป็ นลูกหนี้ ตำมสัญญำซื้ อกลับคืนแสดงภำยใต้สินทรัพย์หมุนเวียน จำนวนเงิน 45.82 ล้ำนบำท (ดูหมำยเหตุ 8) ตำมจำนวนเงินที่จ่ำยชำระหนี้แทน โดยมีมูลหนี้ที่บริ ษทั ย่อยจะเรี ยกร้องคืน จำนวนเงิน 68.20 ล้ำนบำท กลุ่มบริ ษทั และกรรมกำรบริ ษทั มีคดีควำมฟ้ องร้องเรี ยกค่ำเสี ยหำยข้อหำผิดสัญญำรับสภำพหนี้ ขำ้ งต้น อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ย่อยได้ บันทึกประมำณกำรหนี้ สินเกี่ยวกับผลเสี ยหำยและค่ำเบี้ ยปรับตำมคำพิพำกษำของศำลชั้นต้นและศำลอุทธรณ์ (ดูหมำยเหตุ 31.1) ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยได้จดั ประเภทบัญชีประมำณกำรหนี้ สินดังกล่ำวเป็ นหนี้ สินหมุนเวียน กลุ่มบริ ษทั และกรรมกำรบริ ษทั ได้ถูกกรมบังคับคดี ขออำยัดสิ ทธิ เรี ยกร้องเงินฝำกสถำบันกำรเงิน และกรมบังคับคดี ได้จ่ำยเงิ นที่ ถูก อำยัดดังกล่ำวให้แก่โจทก์ (ดูหมำยเหตุ 31.1)

106


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

20. ผลประโยชน์ ของพนักงำน ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ ธันวำคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย บำท โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 2557 2556 2557 2556 16,124,654.69 12,879,143.89 8,019,316.31 7,144,134.62 16,124,654.69 12,879,143.89 8,019,316.31 7,144,134.62

มูลค่ำปัจจุบนั ของภำระผูกพัน ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน

กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้ บำท โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2557

2556

2557

2556

12,879,143.89

7,365,935.59

7,144,134.62

4,424,963.58

1,380,098.11

6,425,317.82

746,047.39

3,330,118.85

338,647.26

232,196.64

176,252.57

151,072.04

3,752,486.51

(798,963.62)

1,376,695.71

(622,019.85)

หนี้สินลดลงจำกกำรเกษียณและเลิกจ้ำง

(2,225,721.08)

(345,342.54)

(1,423,813.98)

(140,000.00)

มูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม

16,124,654.69

12,879,143.89

8,019,316.31

7,144,134.62

มูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน ณ วันที่ 1 มกรำคม ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ: ต้นทุนบริ กำรปั จจุบนั ต้นทุนดอกเบี้ย ผล(กำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย

กลุ่มบริ ษทั กำหนดโครงกำรผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็ นไปตำมกำรจ่ำยเงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำนซึ่ งให้สิทธิ แก่พนักงำนที่ เกษียณอำยุและทำงำนครบระยะเวลำที่ กำหนด เช่น 10 ปี ขึ้นไป ได้รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่ำอัตรำเงิ นเดื อนเดื อนสุ ดท้ำย 300 วัน หรื อ 10 เดือน ข้อสมมติในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 (แสดงด้วยค่ำเฉลี่ยถ่วง น้ ำหนัก) มีดงั นี้ ร้อยละ งบกำรเงินรวม อัตรำคิดลด เงินเดือนในอนำคตที่เพิม่ ขึ้น อัตรำทุพพลภำพ

2557 3.27 - 3.59 3-5 5 ของอัตรำมรณะ 107

2556 4.05 - 4.31 5 5 ของอัตรำมรณะ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 2557 2556 3.45 4.19 5 5 5 ของอัตรำมรณะ 5 ของอัตรำมรณะ


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรำคิดลดประมำณกำรจำกอัตรำผลตอบแทนถัวเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบำล ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนและ สะท้อนประมำณกำรของจังหวะเวลำของกำรจ่ำยผลประโยชน์ ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรำมรณะในกำรประมำณกำรควำมเป็ นไปได้ที่จะอยูจ่ นเกษียณในอนำคตอย่ำงสมเหตุสมผลประมำณกำรจำก ตำรำงมรณะปี 2551 21. ทุนเรือนหุ้นและกำรจ่ ำยเงินปันผล บริษัท ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2557 ได้มีมติอนุมตั ิ ดังต่อไปนี้ ลดทุน -

มีมติพิเศษให้ลดทุ นจดทะเบี ยนจำกเดิ ม จำนวนเงิ น 578,571,375 บำท เป็ นจำนวนเงิ น 578,570,233 บำท โดยกำรตัดหุ ้น จด ทะเบียนที่ยงั มิได้นำออกจำหน่ำยจำนวน 1,142 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 1 บำท

เพิม่ ทุน -

มีมติพิเศษให้เพิ่มทุ นจดทะเบี ยนจำกเดิ มจำนวนเงิ น 578,570,233 บำท เป็ นจำนวนเงิ น 626,784,419 บำท โดยกำรออกหุ ้น สำมัญจำนวน 48,214,186 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 1 บำท เพื่อรองรับกำรจ่ำยหุน้ ปั นผล

บริ ษทั ได้ดำเนิ นกำรจดทะเบี ยนกำรลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบี ยนดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 14 พฤษภำคม 2557 และวันที่ 15 พฤษภำคม 2557 ตำมลำดับ จ่ ำยเงินปันผล -

จ่ำยเป็ นหุ ้นปั นผล ในอัตรำส่วน 12 หุน้ เดิมต่อ 1 หุ ้นปั นผล รวมเป็ นจำนวนเงิน 48.21 ล้ำนบำท และจ่ำยเงินปั นผลเป็ นเงินสด อีกในอัตรำหุน้ ละ 0.00925926 บำท เป็ นจำนวนเงิน 5.36 ล้ำนบำท รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ำยจำนวนเงิน 53.57 ล้ำนบำท

บริ ษ ัท ได้ด ำเนิ น กำรจดทะเบี ย นเปลี่ ย นแปลงทุ น ช ำระแล้ว จำกกำรจ่ ำยหุ ้ น ปั น ผลดังกล่ ำวกับ กระทรวงพำณิ ช ย์ เมื่ อ วัน ที่ 28 พฤษภำคม 2557 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2556 ได้มีมติอนุมตั ิ ดังต่อไปนี้ จ่ ำยเงินปันผล -

จ่ำยเป็ นหุน้ ปั นผล ในอัตรำส่วน 7 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่ เป็ นจำนวนเงินรวม 72.32 ล้ำนบำท และจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำหุน้ ละ 0.01587302 บำท เป็ นจำนวนเงินรวม 8.04 ล้ำนบำท เงินปั นผลจ่ำยรวมเป็ นจำนวนเงิน 80.36 ล้ำนบำท

บริ ษทั ได้ดำเนิ นกำรจดทะเบี ยนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจำกกำรจ่ำยหุ ้นปั นผลดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิ ชย์ เมื่อวันที่ 28 พฤษภำคม 2556

108


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

ลดทุน -

มีมติพิเศษให้บริ ษทั ลดทุนจดทะเบียนจำกเดิมจำนวนเงิน 506,250,000 บำท เป็ นจำนวนเงิน 506,249,953 บำท โดยกำรตัดหุ ้น จดทะเบียนที่ยงั มิได้นำออกจำหน่ำย จำนวน 47 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 1 บำท

เพิม่ ทุน -

มีมติพิเศษให้บริ ษทั เพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิมจำนวนเงิน 506,249,953 บำท เป็ นจำนวนเงิน 578,571,375 บำท โดยกำรออก หุน้ สำมัญ จำนวน 72,321,422 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 1 บำท เพื่อรองรับกำรจ่ำยหุน้ ปั นผล

บริ ษทั ได้ดำเนิ นกำรจดทะเบี ยนกำรลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบี ยนดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 9 พฤษภำคม 2556 และ วันที่ 10 พฤษภำคม 2556 ตำมลำดับ บริษัทย่ อย ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เดอะเครน ระยอง จำกัด (บริ ษทั ย่อย) เมื่อวันที่ 10 เมษำยน 2557 ได้มีมติพิเศษให้ เพิ่มทุนจด ทะเบียนจำกเดิมจำนวนเงิน 25 ล้ำนบำท เป็ นจำนวนเงิน 150 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ ้นสำมัญจำนวน 1,250,000 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ หุน้ ละ 100 บำท บริ ษทั ย่อยได้ดำเนินกำรจดทะเบียนกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 17 เมษำยน 2557 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด เมื่อวันที่ 23 ธันวำคม 2556 มีมติให้บริ ษทั จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลใน อัตรำหุน้ ละ 40 บำท รวมเป็ นจำนวนเงิน 10 ล้ำนบำท และจัดสรรสำรองตำมกฎหมำย จำนวนเงิน 0.50 ล้ำนบำท โดยที่ประชุมสำมัญ ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2557 ได้ให้สตั ยำบันในกำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั เดอะเครน ระยอง จำกัด เมื่อวันที่ 23 ธันวำคม 2556 มีมติให้บริ ษทั จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลในอัตรำ หุน้ ละ 120 บำท รวมเป็ น จำนวนเงิน 30 ล้ำนบำท โดยที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2557 ได้ให้สตั ยำบัน ในกำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด เมื่อวันที่ 23 ธันวำคม 2556 มีมติให้บริ ษทั จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลใน อัตรำหุ ้นละ 4 บำท รวมเป็ น จำนวนเงิน 10 ล้ำนบำท และจัดสรรสำรองตำมกฎหมำย จำนวนเงิน 0.50 ล้ำนบำท โดยที่ประชุมสำมัญ ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2557 ได้ให้สตั ยำบันในกำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวแล้ว 22. ส่ วนเกินมูลค่ ำหุ้น ตำมบทบัญญัติแห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขำยหุ ้น สู งกว่ำมูลค่ำหุ ้นที่จด ทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนำค่ำหุน้ ส่ วนเกินนี้ต้ งั เป็ นทุนสำรอง (“ส่ วนเกินมูลค่ำหุ ้น”) ส่ วนเกินมูลค่ำหุ ้นนี้ จะนำไปจ่ำยเป็ นเงินปั นผล ไม่ได้ 23. สำรองตำมกฎหมำย ตำมพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั จะต้องจัดสรรกำไรสุ ทธิ ประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำยไม่ น้อยกว่ำร้อยละห้ำของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขำดทุ นสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ สิ บของทุนจดทะเบียน สำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถนำไปจ่ำยเป็ นเงินปั นผลได้ 109


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

24. ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะที่สำคัญสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย บำท งบกำรเงินรวม ซื้ อสิ นค้ำ วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน ต้นทุนจำกกำรให้บริ กำรเช่ำและขนส่ง ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรอื่น ค่ำเบี้ยประกันภัย ค่ำซ่อมแซมและบำรุ งรักษำ ค่ำเสื่ อมรำคำ ค่ำส่งเสริ มกำรขำย ค่ำธรรมเนียม ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน ค่ำปรับ

2557 96,414,529.10 28,206,587.61 186,880,488.37 71,261,506.21 8,592,306.97 8,846,573.98 23,375,250.16 217,570,285.24 19,149,592.91 8,082,587.95 6,011,091.37

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 2557 2556 96,414,529.10 977,730,281.30 28,208,294.41 20,075,384.44 82,109,943.96 70,860,694.00 4,709,477.68 3,056,375.46 2,064,416.76 2,993,672.91 1,776,167.72 1,951,351.70 1,714,464.97 1,212,748.79 76,906,743.22 78,293,029.88 11,156,374.87 12,989,202.38 5,263,403.66 7,342,540.06 28,663,997.70 -

2556 977,730,281.30 20,068,715.41 161,107,378.53 82,261,171.40 8,470,407.08 7,430,650.60 20,628,251.56 200,961,809.64 27,307,591.60 10,707,657.45 28,663,997.70 6,011,091.37

25. ต้ นทุนทำงกำรเงิน ต้นทุนทำงกำรเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย บำท งบกำรเงินรวม ดอกเบี้ยจ่ำย ค่ำธรรมเนียมธนำคำร รวม หัก ดอกเบี้ยจ่ำยที่ถือเป็ นรำยจ่ำยฝ่ ำยทุน สุทธิ

2557 52,953,061.04 410,775.00 53,363,836.04 (1,045,719.62) 52,318,116.42

110

2556 74,237,754.65 3,535.00 74,241,289.65 (2,444,795.62) 71,796,494.03

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 2557 2556 16,039,343.72 35,276,400.99 410,775.00 16,450,118.72 35,276,400.99 (1,045,719.62) (980,749.42) 15,404,399.10 34,295,651.57


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

26. กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ กลุ่ ม บริ ษ ัท และพนัก งำนได้ร่ ว มกัน จัด ตั้งกองทุ น ส ำรองเลี้ ย งชี พ ตำมพระรำชบัญ ญัติ ก องทุ น ส ำรองเลี้ ย งชี พ พ.ศ. 2530 ซึ่ ง ประกอบด้วยเงิ นที่ พนักงำนจ่ำยสะสมและเงิ นที่ กลุ่มบริ ษทั จ่ำยสมทบให้ ในปั จจุบนั กองทุ นสำรองเลี้ยงชี พนี้ บริ หำรโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน ซี ไอเอ็มบี -พริ นซิ เพิล จำกัด และจะจ่ำยให้พนักงำนในกรณี ที่ลำออกจำกงำนตำมระเบี ยบว่ำด้วยกองทุน ของกลุ่มบริ ษทั ในปี 2557 กลุ่มบริ ษทั ได้จ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนเป็ นจำนวนเงิ น 2.21 ล้ำนบำท (ปี 2556: 1.91 ล้ำนบำท) ในงบ กำรเงินรวม และจำนวนเงิน 1.14 ล้ำนบำท (ปี 2556: 1.00 ล้ำนบำท) ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 27. ภำษีเงินได้ ภำษี เงิ น ได้นิ ติ บุ ค คลของกลุ่ ม บริ ษ ัท ส ำหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2557 และ 2556 ค ำนวณขึ้ น ในอัต รำที่ ก ำหนดโดย กรมสรรพำกรจำกกำไรทำงบัญชีหลังปรับปรุ งเงื่อนไขบำงประกำรตำมที่ระบุในประมวลรัษฎำกร กลุ่มบริ ษทั บันทึกภำษีเงินได้นิติ บุคคลเป็ นค่ำใช้จ่ำยทั้งจำนวนในแต่ละปี บัญชีและบันทึกภำระส่วนที่คำ้ งจ่ำยเป็ นหนี้สินในงบแสดงฐำนะกำรเงิน กำรลดภำษีเงินได้ นิตบิ ุคคล พระรำชกฤษฎี กำออกตำมควำมในประมวลรั ษฎำกรว่ำด้วยกำรลดอัตรำและยกเว้นรั ษฎำกร ฉบับ ที่ 530 พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 14 ธันวำคม 2554 ให้ปรับลดอัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคลจำกอัตรำร้อยละ 30 ของกำไรสุ ทธิ เป็ นอัตรำร้อยละ 23 ของกำไรสุทธิ สำหรับ รอบระยะเวลำบัญชีแรกที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2555 และอัตรำร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ สำหรับสองรอบระยะเวลำบัญชี ถัดมำที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2556 เป็ นต้นไป พระรำชกฤษฎีกำออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกรว่ำด้วยกำรลดอัตรำรัษฎำกร ฉบับที่ 577 พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2557 ขยำยเวลำกำรลดอัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคลเป็ นอัตรำร้อยละ 20 ของกำไรสุ ทธิ สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2558 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวำคม 2558 กลุ่มบริ ษทั ใช้อตั รำภำษีเงินได้ที่ลดลงเหลือร้อยละ 20 ในกำรวัดมูลค่ำสิ นทรัพย์และหนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 ตำมคำชี้แจงของสภวิชำชีพบัญชีที่ออกในปี 2555 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 ดังนี้ บำท งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 2557 2556

2557

2556

ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน สำหรับปี ปัจจุบนั

36,437,104.14

11,742,356.92

17,967,135.83

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี กำรเปลี่ยนแปลงผลแตกต่ำงชัว่ ครำว

24,109,527.75

14,424,506.82

14,493,698.32

9,933,799.64

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

60,546,631.89

26,166,863.74

32,460,834.15

9,933,799.64

111

-


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

กำรกระทบยอดเพื่อหำอัตรำภำษีที่แท้จริ ง งบกำรเงินรวม 2557 อัตรำภำษี (ร้อยละ) กำไรก่อนภำษีเงินได้ จำนวนภำษีตำมอัตรำภำษีเงินได้ รำยจ่ำยที่ไม่ให้ถือเป็ นรำยจ่ำยทำงภำษี รำยได้ที่ได้รับกำรยกเว้นภำษี ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิหกั ได้เพิ่มขึ้น ผลกระทบจำกรำยกำรตัดบัญชีในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม ขำดทุนสะสมทำงภำษี ผลขำดทุนปี ปัจจุบนั ภำษีเงินได้สำหรับปี ปัจจุบนั กำรเปลี่ยนแปลงผลแตกต่ำงชัว่ ครำว ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

2556 บำท

อัตรำภำษี (ร้อยละ)

บำท

296,927,543.86 20

12 20

59,385,508.77 6,321,785.02 (741,426.38) (16,183,008.86) (2,227,994.60) (10,117,759.81) 36,437,104.14 24,109,527.75 60,546,631.89

98,758,235.18 20

12 26

19,751,647.04 7,532,173.64 (15,884,761.27) (9,330,502.67) 9,683,921.62 (3,715,629.89) 3,705,508.45 11,742,356.92 14,424,506.82 26,166,863.74

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 2557 อัตรำภำษี (ร้อยละ) กำไรก่อนภำษีเงินได้ จำนวนภำษีตำมอัตรำภำษีเงินได้ รำยจ่ำยที่ไม่ให้ถือเป็ นรำยจ่ำยทำงภำษี รำยได้ที่ได้รับกำรยกเว้นภำษี ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิหกั ได้เพิม่ ขึ้น ขำดทุนสะสมทำงภำษี ภำษีเงินได้สำหรับปี ปัจจุบนั กำรเปลี่ยนแปลงผลแตกต่ำงชัว่ ครำว ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

2556 บำท

อัตรำภำษี (ร้อยละ)

152,373,268.34 20

12 21

112

30,474,653.67 1,593,964.09 (6,790,686.25) (7,310,795.68) 17,967,135.83 14,493,698.32 32,460,834.15

บำท 70,280,044.45

20

14

14,056,008.89 3,533,115.28 (9,999,836.00) (3,873,658.28) (3,715,629.89) 9,933,799.64 9,933,799.64


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

28. ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน ข้อมูลส่ วนงำนดำเนิ น งำนสอดคล้องกับรำยงำนภำยในสำหรั บใช้ในกำรตัดสิ นใจในกำรจัดสรรทรัพ ยำกรให้กับส่ วนงำนและ ประเมินผลกำรดำเนินงำนของส่วนงำนของผูม้ ีอำนำจตัดสิ นใจสูงสุดด้ำนกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริ ษทั คือ กรรมกำรบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั ประกอบกิจกำรจำหน่ ำย บริ กำรซ่อมและให้เช่ำรถเครน รถฟอร์ คลิฟท์ รถเทรลเลอร์ และรถขนส่ ง ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั มี ส่วนงำนธุรกิจเพียงส่วนงำนเดียวโดยดำเนินธุรกิจในส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์เดียวกัน คือ ในประเทศไทย 29. ภำระผูกพันและหนีส้ ินทีอ่ ำจเกิดขึน้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 กลุ่มบริ ษทั มีภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น ดังนี้ บริษัท 29.1 ภำระผูกพันที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำดังต่อไปนี้ 29.1.1 สัญญำจ้ำงบริ กำร อัตรำค่ำบริ กำรเดือนละ 0.27 ล้ำนบำท 29.1.2 สัญญำเช่ำที่ดิน อัตรำค่ำเช่ำเดือนละ 0.09 ล้ำนบำท 29.1.3 สัญญำก่อสร้ำงอำคำรสำนักงำนและโรงงำน และค่ำบริ กำรอื่น จำนวนเงิน 3.54 ล้ำนบำท 29.1.4 สัญญำจ้ำงเหมำถมดิน จำนวนเงิน 0.95 ล้ำนบำท 29.1.5 สัญญำซื้อเครื่ องจักร จำนวนเงิน 320 ล้ำนเยน และจำนวนเงิน 4.08 ล้ำนยูโร 29.2 หนังสื อค้ ำประกันที่ออกโดยธนำคำร จำนวนเงิน 0.23 ล้ำนบำท 29.3 เลตเตอร์ออฟเครดิตที่เปิ ดใช้แล้วยังไม่ถึงกำหนดชำระ จำนวนเงิน 1.52 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐอเมริ กำ และจำนวนเงิน 3.48 ล้ำน ยูโร 29.4 หนี้ สินที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรค้ ำประกันหนี้สินภำยใต้สญ ั ญำเช่ำกำรเงินร่ วมกับบริ ษทั ย่อย มูลค่ำตำมบัญชีคงเหลือจำนวนเงิน 580.24 ล้ำนบำท (ดูหมำยเหตุ 4) บริษัทย่ อย 29.5 ภำระผูกพันที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำดังต่อไปนี้ 29.5.1 สัญญำเช่ำที่ดินและ/หรื อสิ่ งปลูกสร้ำงกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน อัตรำค่ำเช่ำเดือนละ 0.20 ล้ำนบำท และ บริ ษทั อื่น อัตรำค่ำเช่ำเดือนละ 0.11 ล้ำนบำท 29.5.2 สัญญำว่ำจ้ำงกำรบริ หำรและจัดกำรข้อมูลกับบริ ษทั อัตรำค่ำบริ กำรเดือนละ 0.95 ล้ำนบำท 29.5.3 สัญญำว่ำจ้ำงบริ กำร อัตรำค่ำบริ กำรเดือนละ 0.42 ล้ำนบำท

113


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

29.6 หนังสื อค้ ำประกันที่ ออกโดยธนำคำร จำนวนเงิน 0.30 ล้ำนบำท และหลักประกันกำรปฏิ บตั ิตำมสัญญำว่ำจ้ำง จำนวนเงิ น 3.20 ล้ำนบำท 29.7 หนี้สินที่อำจเกิดขึ้นมีดงั ต่อไปนี้ 29.7.1 จำกกำรร่ วมค้ ำประกันหนี้สินภำยใต้สญ ั ญำเช่ำกำรเงินของบริ ษทั ในนำมบริ ษทั ย่อย มูลค่ำตำมบัญชีคงเหลือ จำนวนเงิน 13.50 ล้ำนบำท (ดูหมำยเหตุ 4) 29.7.2 จำกกำรร่ วมค้ ำประกัน หนี้ สิ นภำยใต้สัญ ญำเช่ ำกำรเงิ นของบริ ษ ัท ย่อยในนำมบริ ษ ัทย่อย มู ลค่ำตำมบัญ ชี คงเหลื อ จำนวนเงิน 2.36 ล้ำนบำท (ดูหมำยเหตุ 4) 29.7.3 บริ ษทั เดอะเครน เซอร์ วิส จำกัดมีคดี จำกกำรถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่ำเสี ยหำยข้อหำผิดสัญญำรับสภำพหนี้ จำนวนทุนทรัพย์ 66.54 ล้ำนบำท 29.7.4 บริ ษทั เดอะเครน เฮฟวีล่ ิฟท์ จำกัดมีคดีจำกกำรถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่ำเสี ยหำย ฐำนผิดสัญญำ และถูกเจ้ำพนักงำนพิทกั ษ์ ทรัพย์เรี ยกชำระค่ำเช่ำที่ดินจำนวนทุนทรัพย์รวม จำนวนเงิน 14.92 ล้ำนบำท 30. กำรเปิ ดเผยเกีย่ วกับเครื่องมือทำงกำรเงิน 30.1 กำรบริหำรจัดกำรทุน นโยบำยของคณะกรรมกำรบริ ษทั คือ กำรรักษำระดับเงินทุนให้มน่ั คงเพื่อรักษำนักลงทุน เจ้ำหนี้และควำมเชื่อมัน่ ของตลำด และก่อให้เกิดกำรพัฒนำของธุรกิจในอนำคต คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้มีกำรกำกับดูแลผลตอบแทนของเงินทุน ซึ่งกลุ่มบริ ษทั พิจำรณำจำกสัดส่ วนของผลตอบแทนจำกกิจกรรมดำเนิ นงำนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น อีกทั้งยังกำกับดูแลระดับกำรจ่ำยเงินปั น ผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สำมัญ 30.2 นโยบำยกำรบัญชี รำยละเอียดของนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญและวิธีปฏิบตั ิทำงบัญชี กำรจัดประเภทสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้ สินทำงกำร เงินรวมถึงกำรวัดมูลค่ำ กำรรับรู ้รำยได้ และค่ำใช้จ่ำยได้เปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุขอ้ 3 30.3 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ ยและของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศในตลำดและจำก กำรที่คู่สญ ั ญำไม่ปฏิบตั ิตำมสัญญำ บริ ษทั มีกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงดังกล่ำว ดังต่อไปนี้ 30.3.1 ควำมเสี่ยงเกีย่ วกับอัตรำดอกเบีย้ ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยเกิดขึ้นจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยในตลำดในอนำคต ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อผล ดำเนิ นงำนและกระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยเนื่ องจำกมีเงินฝำกธนำคำรและ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมจำกธนำคำร ซึ่ งสิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงินดังกล่ำวส่วนใหญ่มีอตั รำดอกเบี้ยที่ปรับ ขึ้นลงตำมอัตรำตลำด โดยกลุ่มบริ ษทั มิได้ทำสัญญำป้ องกันควำมเสี่ ยงไว้

114


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

30.3.2 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลีย่ น ควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนของกลุ่มบริ ษทั ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับกำรซื้อและขำยสิ นค้ำเป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ ดังนี้ ล้ำน งบกำรเงินรวม 2557 สกุลเงิน เยน (ญี่ปน) ุ่ ดอลลำร์ สหรัฐอเมริ กำ ดอลลำร์ สิงค์โปร์

สิ นทรัพย์ -

2556 หนี้สิน 3.18 -

สิ นทรัพย์ -

หนี้สิน 0.43 19.75 0.02

ล้ำน งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 2556 สิ นทรัพย์ หนี้สิน 0.43 19.75 0.02

สกุลเงิน เยน (ญี่ปน) ุ่ ดอลลำร์ สหรัฐอเมริ กำ ดอลลำร์ สิงค์โปร์

30.3.3 ควำมเสี่ยงด้ ำนสินเชื่อทีเ่ กีย่ วเนื่องกับลูกหนีก้ ำรค้ ำ กลุ่มบริ ษทั มีนโยบำยป้ องกันควำมเสี่ ยงด้ำนสิ นเชื่ อที่ เกี่ ยวเนื่ องกับลูกหนี้ กำรค้ำ โดยกลุ่มบริ ษทั มี นโยบำยกำรให้ สิ นเชื่อที่ระมัดระวังและกำรกำหนดวิธีกำรชำระเงินจำกกำรขำยสิ นค้ำและกำรให้บริ กำร ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั จึงคำดว่ำจะ ไม่ได้รับควำมเสี ยหำยจำกกำรเรี ยกชำระหนี้จำกลูกหนี้เหล่ำนั้นเกินกว่ำจำนวนที่ได้ต้ งั ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว 30.4 มูลค่ ำยุตธิ รรม เนื่ องจำกสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินโดยส่ วนใหญ่เป็ นลูกหนี้ กำรค้ำ ซึ่ งมีกำรให้สินเชื่อระยะสั้นและหนี้สินทำงกำรเงิน โดยส่ วน ใหญ่เป็ นเจ้ำหนี้กำรค้ำและเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื จำกธนำคำร ซึ่งมีอตั รำดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรำในตลำด จึงทำให้ รำคำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินดังกล่ำวไม่แตกต่ำงกับมูลค่ำยุติธรรมอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ

115


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

31. คดีฟ้องร้ อง บริษัท 31.1 บริ ษทั และบริ ษทั เดอะเครน ระยอง จำกัด บริ ษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด บริ ษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด (กลุ่ม บริ ษทั ) และบุ คคลที่ เกี่ ยวข้องกันถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่ำเสี ยหำยข้อหำผิดสัญญำรับสภำพหนี้ ในฐำนะจำเลยร่ วม จำนวนทุ น ทรัพย์ 66.54 ล้ำนบำท เนื่องมำจำกกำรที่กลุ่มบริ ษทั ได้ให้สตั ยำบันในกำรกระทำของบริ ษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จำกัด ในกำร ขำยทรัพย์สินให้กบั ลูกค้ำ โดยกำรทำสัญญำเช่ำกำรเงินผ่ำนบริ ษทั ลีสซิ่งแห่ งหนึ่ งซึ่งมีขอ้ ตกลงให้บริ ษทั เดอะเครน เซอร์วิส จำกัด เข้ำร่ วมรับผิดชอบในกำรซื้อทรัพย์สินกลับคืนในกรณี ที่ลูกค้ำไม่ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดในสัญญำเช่ำดังกล่ำว อย่ำงไรก็ ตำม บริ ษทั เดอะเครน เซอร์ วสิ จำกัด ได้ยนื่ ฟ้ องดำเนินคดีกบั เจ้ำหนี้ เพื่อเรี ยกเงินคืนจำกกำรชำระมูลหนี้ที่สูงเกินไป จำนวน ทุนทรัพย์ 49.60 ล้ำนบำท ทั้งนี้ ศำลชั้นต้นได้มีคำสัง่ ให้รวมพิจำรณำคดีท้ งั สอง (ดูหมำยเหตุ 19) เมื่ อวันที่ 14 กรกฏำคม 2552 ศำลชั้นต้น และวันที่ 31 พฤษภำคม 2556 ศำลอุทธรณ์ ได้มีคำพิพำกษำให้บริ ษทั เดอะเครน เซอร์ วิส จำกัด และกลุ่มบริ ษทั และบุ คคลที่ เกี่ ยวข้องกันร่ วมกันจ่ำยชำระหนี้ จำนวนเงิ น 60.11 ล้ำนบำท พร้อมเบี้ ยปรั บ ชดเชยควำมเสี ยหำยอัตรำร้อยละ 10 ต่อปี นับ ตั้งแต่วนั ที่ 25 มกรำคม 2550 จนกว่ำจะชำระเสร็ จ ปั จจุ บันคดี ดังกล่ำวอยู่ ระหว่ำงกระบวนกำรพิ จำรณำของศำลฎี ก ำ และขอทุ เลำกำรบังคับคดี ระหว่ำงฎี กำ นอกจำกนี้ กลุ่มบริ ษ ัท และบุ คคลที่ เกี่ยวข้องกันได้ถูกกรมบังคับคดีอำยัดเงินฝำกสถำบันกำรเงิน โดยในปี 2556 สถำบันกำรเงินได้นำส่งเงินฝำกสถำบันกำรเงิน ที่ถูกอำยัดสิ ทธิ เรี ยกร้องข้ำงต้นให้แก่กรมบังคับคดี รวมเป็ นจำนวนเงิ น 20.95 ล้ำนบำท และกรมบังคับคดีได้จ่ำยเงินที่ถูก อำยัดสิ ทธิเรี ยกร้องดังกล่ำวให้แก่โจทก์ ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันได้ทำบันทึกข้อตกลงว่ำ บริ ษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จำกัด (บริ ษทั ทีเกี่ยวข้องกัน) จะจ่ำยชำระเงินคืนเมื่อคดีควำมดังกล่ำวสิ้นสุดลง ทั้งนี้ บริ ษทั เดอะเครน เซอร์ วสิ จำกัด ได้บนั ทึกประมำณกำรหนี้ สินเกี่ยวกับผลเสี ยหำยและค่ำเบี้ยปรับชดเชยควำมเสี ยหำย ตำมคำพิพำกษำของศำลชั้นต้นภำยใต้บญ ั ชี “ประมำณกำรหนี้สิน” ทั้งจำนวนแล้ว (ดูหมำยเหตุ 19) อย่ำงไรก็ตำมฝ่ ำยบริ หำร ของกลุ่มบริ ษทั ได้ตกลงว่ำหำกกลุ่มบริ ษทั ได้รับผลกระทบจำกคดีควำมดังกล่ำว บริ ษทั เดอะเครน เซอร์ วิส จำกัด จะเป็ น ผูร้ ั บ ผิ ด ชอบผลเสี ย หำยดังกล่ ำวแต่ เพี ย งผูเ้ ดี ย ว ประกอบกับ ผู ้บ ริ ห ำรประเมิ น ว่ำบริ ษ ัท เดอะเครน เซอร์ วิส จ ำกัด มี ควำมสำมำรถในกำรรองรับผลกระทบดังกล่ำว บริษัทย่ อย 31.2 บริ ษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด (บริ ษทั ย่อย) ถูกเจ้ำพนักงำนพิทกั ษ์ทรัพย์เรี ยกชำระค่ำเช่ำที่ ดิน จำนวนเงิ น 13.60 ล้ำน บำท รวมทั้งขอบอกเลิกสัญญำเช่ำ บริ ษทั ย่อยได้ยนื่ คำร้องปฎิเสธว่ำไม่ได้เป็ นคู่สญ ั ญำตำมที่กล่ำวอ้ำง เนื่องจำกบริ ษทั ย่อยทำ สัญญำเช่ำที่ ดินดังกล่ำวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ปั จจุบนั บริ ษทั ย่อยได้เลิกใช้ประโยชน์จำกที่ ดินดังกล่ำว รวมทั้งได้บนั ทึ ก ประมำณกำรค่ำเช่ำที่ดินภำยใต้บญั ชี “ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย” บริ ษทั ย่อยได้บนั ทึกค่ำเช่ำค้ำงจ่ำยตำมข้อพิพำทดังกล่ำวข้ำงต้นแบ่งเป็ น 2 ส่วน ดังนี้ ส่ วนที่ 1 บริ ษทั ย่อยบันทึกค่ำเช่ำค้ำงจ่ำยเป็ นรำยเดือนด้วยอัตรำค่ำเช่ำตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำเช่ำที่ดินกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง กัน โดยในวันที่ 1 มิถุนำยน 2555 บริ ษทั ย่อยได้บอกเลิกสัญญำเช่ำที่ดินดังกล่ำวแล้ว ซึ่งตำมสัญญำเช่ำระบุวำ่ อำคำรบนที่ดิน ที่เช่ำจะตกเป็ นของผูใ้ ห้เช่ำหรื อต้องรื้ อถอนออกไป อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ย่อยได้เจรจำกับผูใ้ ห้เช่ำขอให้ผใู ้ ห้เช่ำซื้ ออำคำรบน ที่ดินแทนกำรให้ เปล่ำหรื อรื้ อถอน ผูใ้ ห้เช่ำตกลงโดยขอชำระรำคำด้วยกำรหักกลบหนี้กบั ค่ำเช่ำที่บริ ษทั ย่อยติด ค้ำงชำระอยู่ 116


บริษ ัท ชูไก จำก ัด (มหำชน)

รำยงำนประจำปี 2557

ตำมที่ได้ตกลงกัน อย่ำงไรก็ตำม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ค่ำเช่ำค้ำงจ่ำยมียอดคงเหลือ จำนวนเงิน 6.20 ล้ำนบำท (ดูหมำย เหตุ 4) ซึ่งค่ำเช่ำค้ำงจ่ำยจำนวนดังกล่ำว บุคคลที่เกี่ยวข้องกันจะยังไม่รับชำระจนกว่ำข้อพิพำทจะสิ้นสุดและถ้ำหำกเกิดควำม เสี ยหำยกับบริ ษทั ย่อยในกรณี ดงั กล่ำวข้ำงต้น บุคคลที่เกี่ยวข้องกันจะสละสิ ทธิกำรรับเงินค่ำเช่ำจำกบริ ษทั ย่อย ส่ วนที่ 2 บริ ษทั ย่อยได้วำ่ จ้ำงบริ ษทั ยูเค แวลูเอชัน่ แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด ซึ่ งเป็ นผูป้ ระเมินรำคำอิสระให้ประเมินรำคำค่ำเช่ำ รำยเดือนของที่ดินดังกล่ำวข้ำงต้น โดยบริ ษทั ย่อยจะบันทึกบัญชีต้ งั สำรองเผื่อควำมเสี ยหำยเพิ่มเติมเป็ นรำยเดือน ตำมจำนวน ค่ำเช่ำต่อเดือนที่ผปู ้ ระเมินรำคำอิสระได้ประเมินไว้ซ่ ึงเป็ นอัตรำค่ำเช่ำตลำดต่อเดือน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั ย่อยได้ ตั้งสำรองเผื่อควำมเสี ยหำย จำนวนเงิน 10.67 ล้ำนบำท ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั ย่อยได้บนั ทึ กค่ำเช่ำค้ำงจ่ำยส่ วนที่ 1 และส่ วนที่ 2 รวมเป็ นจำนวนเงิ น 16.87 ล้ำน บำท อย่ำงไรก็ตำม หำกบริ ษทั ย่อยเกิดควำมเสี ยหำยขึ้นมำกกว่ำจำนวนเงินที่ได้ต้ งั สำรองเผื่อควำมเสี ยหำยดังกล่ำว กรรมกำร บริ ษทั ย่อยจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบส่วนเกินนั้นทั้งจำนวน 31.3 บริ ษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด (บริ ษทั ย่อย) ถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่ำเสี ยหำยทุนทรัพย์ จำนวนเงิ นประมำณ 1.32 ล้ำนบำท ทั้งนี้ ศำลชั้นต้นได้มีคำพิพำกษำให้บริ ษทั ย่อยชำระเงิน และศำลอุทธรณ์ได้มีคำพิพำกษำให้ยกฟ้ องโจทก์ ปั จจุบนั คดีดงั กล่ำวกำลังอยูร่ ะหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลฎีกำ อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ย่อยคำดว่ำจะไม่ได้รับผลเสี ยหำยจำกคดี ควำมดังกล่ำว 32. กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ประเภทรำยกำรใหม่บำงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 เพื่อให้สอดคล้องกับกำรแสดง รำยกำรในงบกำรเงินปี ปั จจุบนั ดังนี้

บำท ก่อนจัด

งบกำรเงินรวม จัดประเภท

หลังจัด

ประเภทใหม่

ใหม่

ประเภทใหม่

เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำเครื่ องจักรและอุปกรณ์ให้เช่ำ สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

600,000.00

(600,000.00)

45,675,074.09

600,000.00

33. กำรอนุมตั งิ บกำรเงิน งบกำรเงินนี้ได้รับกำรอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริ ษทั เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2558

117

46,275,074.09


รายงานประจำปี 2557 บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)  
รายงานประจำปี 2557 บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)  
Advertisement