Page 1

นักเรียนคิดว่า ร่างกายของเรามีการ เจริญเติบโตหรือไม่

ครูผู้สอน นางสาวชุดารัตน์ วัชรินทร์รัตน์ โรงเรียนวัดอินทาราม “โกวิทอินทราทร”


ร่างกายของเรามีการเจริญเติบโตขึ้น

การเจริญเติบโตวัดได้จากส่วนสูง และมวลที่เพิ่มมากขึ้น


คนต้องการอะไรใน การเจริญเติบโตและ การดารงชีวิต

อาหาร

น้าดื่ม

อากาศ


อาหาร คือ สิ่งที่รับประทานเข้า ไปแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกาย ทาให้ร่างกายเจริญเติบโต คนต้องรับประทานอาหาร วันละ 3 มื้อ คือ มื้อเช้า มื้อกลางวัน และมื้อเย็น


อาหาร 5 หมู่ หมู่ที่ 1 เนื้ อสั ตว์ ต่ า งๆ ไข่ ถั่ ว และนม เป็ น อาหารที่ ใ ห้ โ ปรตีน ช่ ว ยให้ ร่างกายเจริญเติบโต และซ่อมแซมอวัยวะที่สึกหรอ


หมู่ที่ 2 ข้าว แป้ง น้าตาล เผือก มัน เป็นอาหารที่ให้พลังงาน แก่ร่างกาย

หมู่ที่ 3 ผักใบเขียวและพืชผักอื่นๆ ช่วยต้านทานโรค เสริมสร้างความแข็งแรง ของกระดูกและฟัน


หมู่ที่ 4 ผลไม้ต่างๆ ช่วยควบคุมการทางาน ของร่างกายและช่วยต้านทานโรค

หมู่ที่ 5 ไขมันจากสัตว์และพืช ให้พลังงานและความ อบอุ่นแก่ร่างกาย


ถ้าเรากินอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการจะเป็นอย่างไร

กินอาหารน้อยเกินไปทาให้ ขาดสารอาหารร่างกายผอมแห้ง

กินอาหารมากเกินไป ไม่ออกกาลังกายทาให้เกิดโรคอ้วน


รับประทานอาหารให้ ครบ 5 หมู่ ทุกวัน

รับประทานอาหารให้ ตรงเวลาทุกมื้อ รับประทานผักผลไม้ เป็ นประจา

รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดและไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย


เราควรดื่มน้าสะอาด ประมาณ 7-8 แก้วต่อวัน


อากาศ

เราต้องการอากาศ บริสุทธิ์เพื่อใช้ใน การหายใจ

นอกจากอาหารและน้า แล้ว เรายังต้องการ อะไรอีกในการดารงชีวิต


อากาศบริสุทธิ์มีผลดีต่อสุขภาพ เพราะ เราต้องการอากาศในการหายใจ ถ้าขาดอากาศประมาณ 5-6 นาที เราจะเสียชีวิต การอยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นละอองหรือควัน มา กๆ ท าให้ ฝุ่ น ละอองแล ะควั น บางส่วนเข้าสู่ปอด ซึ่งเป็นสาเหตุของ การเจ็บป่วยได้


สรุป ร่างกายของเราต้องการอาหาร น้า และอากาศ ในการดารงชีวิตและการเจริญเติบโต ถ้าขาดปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งจะทาให้เสียชีวิตได้

Profile for chudarat.wat

Body  

Body  

Advertisement