Page 1

ΕΠΙ΢ΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩ΢Η ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ΢ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η΢ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙ΢Η΢ (Ε.Ε.Σ.Ε.Κ.)

Επιτροπή μελέτης και έρεσνας των ερεσνητικών εργασιών σε ΓΕ.Λ. ΚΑΙ ΕΠΑ.Λ.

ΑΠΟΣΕΛΕ΢ΜΑΣΑ ΕΡΕΤΝΑ΢ για το μάθημα των ερευνητικών εργασιών (Project) σε ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ.

Φεβροσάριος 2012


Αποτελέςματα Ζρευνασ για τισ Ερευνητικέσ Εργαςίεσ τησ Α΄ Λυκείου Η ζρευνα ζγινε τον Ιανουάριο του 2012. (Μετά το πζρασ των μακθμάτων του Α΄ τετραμινου). Από τθν επιτροπι, ςτάλκθκαν ζντυπα ερωτθματολογίων ςε θλεκτρονικι μορφι προσ όλα τα Λφκεια τθσ Χώρασ για να ςυμπλθρωκοφν από τουσ εκπαιδευτικοφσ που είχαν τθν ευκφνθ διεξαγωγισ του μακιματοσ των Project ςτθν Α΄ τάξθ Λυκείου το χειμερινό τετράμθνο του ζτουσ 2011. Το δείγμα των ςυμπλθρωκζντων-απαντθμζνων ερωτθματολογίων είναι τυχαίο και αντιπροςωπευτικό, κακόςον ςτα ερωτθματολόγια που ςυγκεντρώκθκαν, περιλαμβάνονται απαντιςεισ εκπαιδευτικών από όλεσ τισ ειδικότθτεσ και τισ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ. Απάντθςαν ςυνολικά 275 εκπαιδευτικοί, από τουσ οποίουσ οι 139 υπθρετοφν ςε ΓΕΛ, και οι 136 ςε ΕΠΑ.Λ. Το 57% των απαντιςεων προζρχονται από τθν Αττικι και το 43% από τθν υπόλοιπθ Ελλάδα. Οι απαντιςεισ εςτάλθςαν με email, ι κανονικό ταχυδρομείο, και άλλεσ ςυμπλθρώκθκαν χειρόγραφα και παρεδόκθςαν ςτα μζλθ τθσ Επιτροπισ. Οι απαντιςεισ πρζπει να κεωρθκεί ότι είναι αυκεντικζσ και ειλικρινείσ διότι θ όλθ διαδικαςία πραγματοποιικθκε από επιςτθμονικό ςωματείο και δεν ιταν υποχρεωτικι θ αναγραφι του ονόματοσ, δεν ιταν «Υπθρεςιακι». Η ςυλλογι, θ επεξεργαςία των ςτοιχείων των ερωτθματολογίων και θ εξαγωγι των αποτελεςμάτων ζγινε από τα παρακάτω μζλθ τθσ επιςτθμονικισ επιτροπισ. 

Αδριανουπολίτθ Κωνςταντίνο, Πρόεδρο τθσ Ε.Ε.Τ.Ε.Κ.

Καλαϊτηίδθ Δθμιτριο, Διευκυντι Ραλλείου ΓΕ.Λ., Δρ Γεωλόγο

Ηλιακοποφλου Βαςιλικι, εκπαιδευτικό 1ου ΕΠΑ.Λ. Αιγάλεω, ΠΕ08, Ζωγράφο

Μανωλά Δθμιτριο, εκπαιδευτικό 7ου ΓΕ.Λ. Πειραιά, ΠΕ12.01 Πολιτικό Μθχανικό.

Υπιρξαν περιπτώςεισ ςε ςχολεία όπου τα ερωτθματολόγια δεν ζφταςαν ςτα χζρια των κακθγθτών που είχαν αναλάβει τισ ερευνθτικζσ εργαςίεσ και ωσ εκ τοφτου δεν απάντθςαν. Η Ε.Ε.Τ.Ε.Κ. ευχαριςτεί όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ που ςυμμετείχαν ςτθν παραπάνω ζρευνα για τισ Ερευνθτικζσ Εργαςίεσ, για το χρόνο που διζκεςαν, όπωσ και για τισ παρατθριςεισ και υποδείξεισ που διατφπωςαν για τθ βελτίωςθ του μακιματοσ τθσ Ερευνθτικισ Εργαςίασ.

Έρευνα για ερευνητικές εργασίες (Project)  
Έρευνα για ερευνητικές εργασίες (Project)  

Αποτελέσματα έρευνας για το μάθημα των ερευνητικών εργασιών Project