Page 1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ΢ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΢ΕΜΙΝΑΡΙΟΤ «ΑΞΙΟΠΟΙΗ΢Η ΣΟΤ FACEBOOK ΢ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ΢ΙΑ»

Ο.ΕΠ.ΕΚ 2011


ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ΢ Η

πλατφόρμα

που

φιλοξενεί

το

ςεμινάριο

είναι

το

Μoodle.

Βρίςκεται

ςτθ

διεφκυνςθ

http://learningfacebook.freewebclass.com και για να ςυνδεκείτε ειςάγετε το όνομα χριςτθ και τον κωδικό που ςασ δόκθκε από τον Ο.ΕΠ.ΕΚ. Ακολουκεί ζνασ ςφντομοσ οδθγόσ για τισ οκόνεσ τθσ πλατφόρμασ του μακιματοσ. A

Η αρχικι οκόνθ που ςυναντάμε μόλισ ςυνδεόμαςτε ςτθν πλατφόρμα είναι θ ακόλουκθ.

C

G

ΑΡΙ΢ΣΕΡΟ ΜΕΝΟΤ

ΔΕΞΙ ΜΕΝΟΤ

B ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΛΙΚΟΤ

H

D I E

F

΢τθν οκόνθ αυτι διακρίνεται το υλικό του ςεμιναρίου και κάποιεσ ςυμπλθρωματικζσ επιλογζσ που περιγράφονται ςτθ ςυνζχεια.

Ο.ΕΠ.ΕΚ 2011


ΚΕΝΣΡΙΚΕ΢ ΕΠΙΛΟΓΕ΢ A. Βλζπετε το όνομα του χριςτθ με το οποίο ζχετε ςυνδεκεί και μπορείτε να πραγματοποιιςετε ζξοδο από τθν πλατφόρμα B. Τπάρχει ομάδα ςυηθτιςεων για οτιδιποτε ςασ απαςχολεί

ΑΡΙ΢ΣΕΡΟ ΜΕΝΟΤ C. Επιλζγοντασ ΢υμμετζχοντεσ μπορείτε να δείτε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ του ςεμιναρίου και να τουσ ςτείλετε μινυμα αν επικυμείτε D. ΢το χώρο Δραςτθριότθτεσ μπορείτε να επιλζξετε να δείτε τισ δραςτθριότθτεσ των μακθμάτων ανά κατθγορία E.

΢το χώρο Διαχείριςθ ζχετε τισ εξισ επιλογζσ: 

Βακμοί :Εμφανίηει τουσ βακμοφσ ςασ ςτισ δραςτθριότθτεσ

Προφίλ: Δίνει τθ δυνατότθτα να τροποποιιςετε το προφίλ ςασ και να ειςάγετε φωτογραφία αν επικυμείτε

F.

Επιλζγοντασ Σα μακιματά μου βλζπετε όλα τα μακιματα ςτα οποία είςτε εγγεγραμμζνοσ

ΔΕΞΙ ΜΕΝΟΤ G. ΢τθν περιοχι Επερχόμενα γεγονότα βλζπετε όλα τα επερχόμενα γεγονότα του μακιματοσ H. ΢τθν περιοχι Σελευταία νζα βλζπετε τισ αναρτθμζνεσ ειδιςεισ του ςεμιναρίου I.

΢τθν περιοχι Πρόςφατθ δραςτθριότθτα βλζπετε μια λίςτα με τισ τελευταίεσ ενζργειεσ που ζγιναν ςτθν πλατφόρμα.

Ο.ΕΠ.ΕΚ 2011


ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΛΙΚΟΤ ΢τθν περιοχι αυτι βρίςκεται το υλικό του ςεμιναρίου χωριςμζνο ςε διδακτικζσ ενότθτεσ. Κάκε ενότθτα ζχει τθν ακόλουκθ δομι

A

B

Η πρώτθ περιοχι (Α) περιλαμβάνει το υλικό προσ μελζτθ το οποίο μπορεί να είναι παρουςιάςεισ, βίντεο, εννοιολογικζσ χάρτεσ τα οποία μπορείτε να τα επιλζξετε και να τα δείτε μζςα από τθν πλατφόρμα. Η δεφτερθ περιοχι (Β) περιλαμβάνει κάποιεσ δραςτθριότθτεσ που καλείςτε να εκπονιςετε και τισ οποίεσ μπορείτε να δείτε μζςα από τθν πλατφόρμα, μια περιοχι ςυηθτιςεων για ςυηιτθςθ των προβλθμάτων που ςυναντάτε και ομάδεσ ςυηθτιςεισ που πικανώσ χρειάηονται για τισ δραςτθριότθτεσ τισ ενότθτασ.

Ο.ΕΠ.ΕΚ 2011

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ  

Εγχειρίδιο για τη χρήση της πλατφόρμας