Page 1

lessons learned


1 Lessons Learned Jeugdzorg Stadsregio Amsterdam 2014

2

titel hoofdstuk

titel hoofdstuk

3

titel hoofdstuk

4

titel hoofdstuk

5 6

titel hoofdstuk

titel hoofdstuk


Overdrachtsdocument Jeugdzorg Stadsregio Amsterdam 2014

Voorwoord Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe Jeugdwet in werking. In deze Jeugdwet worden gemeenten verantwoordelijk voor onder andere de Jeugdzorg. Tot de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg door middel van wetgeving door het Rijk wordt overgedragen aan gemeenten is het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam onder de huidige Wet Jeugdzorg verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de jeugdzorg in 2014. Het is evident dat de kwetsbare kinderen die jeugdzorg nodig hebben, geholpen moeten worden en dat daarbij de kwaliteit van zorg én de veiligheid van de kinderen voorop staat. Cliënten binnen de jeugdzorg mogen geen hinder ondervinden van de ‘verbouwing’ die plaatsvindt, maar moeten merken dat er door alle betrokken partijen hard gewerkt wordt aan het verbeteren van de zorg. De bestuurlijke en inhoudelijke verantwoordelijkheden en opgaven bij de uitvoering van de jeugdzorg in 2014 en de kansen voor verbeteringen worden in dit overdrachtsdocument beschreven.

3

Voorwoord


Lessons Learned Jeugdzorg Stadsregio Amsterdam 2014

“Dit is het document met veel beeld dus...� 4

Hoofdstuk 1 Jeugdzorgstelsel 2014


Lessons Learned Jeugdzorg Stadsregio Amsterdam 2014

inleiding Jeugdzorg. Tenslotte biedt hoofdstuk 6 een overzicht van de financiĂŤn. De titel van dit overdrachtsdocument is Veiligheid en kwaliteit voor kinderen. Het transitieproces is een ingewikkeld en langdurig proces, waarbij de veiligheid van kinderen niet in het geding mag komen. In het afgelopen jaar zijn er om die reden instrumenten ontwikkeld waarmee die veiligheid nauwlettend in het oog gehouden kan worden.

Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe Jeugdwet in werking. In deze Jeugdwet worden gemeenten verantwoordelijk voor onder andere de Jeugdzorg. Naast alle inspanningen van de Stadsregio Amsterdam en gemeenten in het kader van de transitie naar de nieuwe Jeugdwet blijft het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio tot en met 31 december 2014 eindverantwoordelijk voor uitvoering van de huidige Wet op de Jeugdzorg. In dit overdrachtsdocument is beschreven hoe hiermee wordt omgegaan. In hoofdstuk 1 wordt uiteengezet welke bestuurlijke taken en verantwoordelijkheden de Stadsregio onder de huidige Wet op de Jeugdzorg. In hoofdstuk 2, 3 en 4 wordt ingegaan op de wijze waarin de Stadsregio Amsterdam in 2014 uitvoering geeft aan de jeugdzorg. De door de Stadsregio Amsterdam gesubsidieerde zorgaanbieder en Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (hierna: BJAA) komen aan de orde inclusief de meest relevante thema’s in 2014. Hoofdstuk 5 is een toelichting op de ontwikkelingen en de al jarenlange inzet van de Stadsregio en gemeenten op het welslagen van de transitie

5

Inleiding


Lessons Learned Jeugdzorg Stadsregio Amsterdam 2014

1

Dossier

Ambstwoninggesprekken Het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam is tot 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdzorg in de stadsregio 6

Hoofdstuk 1 Ambtswoninggesprekken


Lessons Learned Jeugdzorg Stadsregio Amsterdam 2014

Huidig jeugdzorgstelsel:

Op 1 januari 2005 is de Wet op de Jeugdzorg’ingegaan. De wet regelt de aanspraak op, de toegang tot en de bekostiging van jeugdzorg. De zorg voor en de ondersteuning van jeugd en gezin is ondergebracht in verschillende wettelijke kaders. Gemeenten, provincies en de stadsregio’s Amsterdam, Rotterdam en Haaglanden, zorgverzekeraars, zorgkantoren en het Rijk dragen elk afzonderlijk én gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de zorg voor jeugd. Er zijn verschillende toegangen, meerdere bestuurslagen en dito financierings- en verantwoordingssystemen. Na het in werking treden van de Jeugdwet zullen deze ingrijpend veranderen. De verantwoordelijkheden van overheden en zorgverzekeraars worden dan zoveel mogelijk gedecentraliseerd. [# link: http://www. voordejeugd.nl/images/pdf/Hoofdlijnen_Jeugdwet_09_2013.pdf ]

In 2014 is een bedrag van 210 miljoen beschikbaar

Gemeenten zijn op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet Publieke Gezondheid (Wet PG) verantwoordelijk voor het preventieve jeugdbeleid, opvoed- en gezinsondersteuning en de jeugdgezondheidszorg; Na de decentralisatie worden gemeenten verantwoordelijk voor alle zorg voor minderjarigen. Dat geldt zowel voor opvoedondersteuning (Centra voor Jeugd en Gezin, CJG, de (gesloten) jeugdzorg, jeugd-ggz, zorg voor licht verstandelijk beperkten, jeugdbescherming en -reclassering. Voor gemeenten is 2014 het invoeringsjaar omdat de wet op 1 januari 2015 in werking treedt. Gemeenten hebben via Regionale Transitiearrangementen afspraken gemaakt met aanbieders voor de inkoop van zorg in 2015. De veranderingen gelden niet alleen voor de jeugdzorg. Vanaf 2015 krijgen gemeenten ook meer verantwoordelijkheden voor het ondersteunen van mensen met een beperking, zoals mensen met een psychiatrische ziekte of verstandelijk gehandicapten. De gemeenten moeten ook zorg en ondersteuning leveren voor zaken die mensen niet zelf kunnen regelen en betalen.

7

Hoofdstuk 1 Jeugdzorgstelsel 2014


Zorgkantoren zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en dragen zorg voor zorg aan (licht) verstandelijk gehandicapte jongeren, begeleiding en zorg aan jeugdigen die behoefte hebben aan langdurige (=langer dan één jaar) psychiatrische zorg, maar ook begeleiding bij dyslexie. In het nieuwe jeugdstelsel wordt de jeugd-ggz gedecentraliseerd. Dat wil zeggen dat de psychiatrische zorg voor jongeren die nu is geregeld vanuit de Zorgverzekeringswet en de AWBZ, de WMO, het Bureau Jeugdzorg (BJZ), de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) en de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WvGGZ), de jeugdbescherming en het jeugdstrafrecht, wordt overgehelveld naar de Jeugdwet. De verantwoordelijkheid voor de jeugd-ggz komt bij de gemeenten te liggen. Zij gaan onder andere sturen op kwaliteit, toegankelijkheid, cliëntgerichtheid en betaalbaarheid van deze vorm van jeugdhulp.

Voor begeleiding doen burgers nu nog een beroep op de Algemene Wet Bijzondere Bijstand (AWBZ), maar vanaf 2015 moeten ze daarvoor naar het WMO-loket van de gemeente. Provincies en Stadsregio’s zijn verantwoordelijk voor zorg en bescherming op grond van de Wet op de jeugdzorg en voor de jeugdreclassering. (Bureau Jeugdzorg noemen.) De provinciaal gefinancierde jeugdzorg omvat een hulp, verblijf en observatievoorzieningen voor kinderen en ouders met opgroei- en opvoedingsproblemen. Dit betreft de vrijwillige hulpverlening aan ouders en kinderen, maar ook de verplichte zorg voor jongeren die bescherming nodig hebben door middel van (gezins)voogdij of die in contact zijn gekomen met het jeugdstrafrecht. Na invoering van de Jeugdwet zijn provincie en Stadsregio’s niet langer verantwoordelijk voor de Jeugdzorg.

Lessons Learned Jeugdzorg Stadsregio Amsterdam 2014

Zorgverzekeraars zijn op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) verantwoordelijk voor de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen (j-ggz) met psychiatrische problemen;

Het uitgaan van de kracht en het zelf-oplossend vermogen van een gezin is een van de belangrijkste uitgangspunten bij de jeugdzorg in de stadsregio.

8

Hoofdstuk 1 Jeugdzorgstelsel 2014


Lessons Learned Jeugdzorg Stadsregio Amsterdam 2014

Het Rijk is stelselverantwoordelijk en is verantwoordelijk voor de financiering en aansturing van de gesloten jeugdzorg en justitiële jeugdinrichtingen. Dat blijft zo na de decentralisatie. De betrokken Ministeries zijn het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Ministerie van Veiligheid en Justitie (J&V). Het Rijk moet de noodzakelijke randvoorwaarden creëren en blijft verantwoordelijk voor de financiering en aansturing van de justitiële jeugdinrichtingen (strafrecht). Jeugdzorgplus (civiel recht, voor jongeren met ernstige gedragsproblemen) valt in de Jeugdwet onder verantwoordelijkheid van gemeenten. De ministers kunnen, wanneer zij ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de wet vaststellen, een aanwijzing aan het college geven.

Het uitgaan van de kracht en het zelfoplossend vermogen van een gezin is een van de belangrijkste uitgangspunten bij de jeugdzorg in de stadsregio.

9

Hoofdstuk 1 Jeugdzorgstelsel 2014

Basis deel 2 chrisdef  

test2

Basis deel 2 chrisdef  

test2

Advertisement