Page 40

40

OORSPRONG

miljoen m3 water gezuiverd.’ Het riet wordt jaarlijks geoogst om de afgevangen stoffen af te voeren, en kan gebruikt worden voor de opwekking van energie. Hierdoor is het een duurzaam systeem, want de bodem vervuilt niet. En de biodiversiteit, die ernstig te lijden had onder de verdroging van het landschap, neemt door aanvoer van gezuiverd water weer toe. eu-gelden In hoeverre het lukt om zware metalen door middel van riet uit het water te filteren, evenals medicinale restproducten – denk aan oestrogeen, uit ‘de pil’ – moet nader worden onderzocht. Dit onderzoek is echter gestagneerd: ‘Als gevolg van bezuinigingen wordt dit onderzoek niet door de Nederlandse overheid gefinancierd. Door samen te werken met Duitse en Finse universiteiten die ook onderzoek doen naar de werking van riet, kunnen we nu een beroep doen op EU-gelden. We hopen dat dit gaat lukken.’

Behalve de vloeiweiden werden nog andere historische fenomenen in ere hersteld. Eric Brinckmann: ‘In een van de beken hebben we een houten sluis uit de 17e eeuw herbouwd en we hebben een houtwaterplaats met haalschut (een schot in de sluis dat op- en neergehaald kan worden) en droogschuur weer in gebruik genomen. Maar we grijpen niet alleen terug naar historische methoden, we hebben ook moderne rietfilters aangelegd om beekwater te zuiveren. Het gezuiverde, ecologische water wordt via het oude, fijnmazige systeem verdeeld over het landgoed om zo verdroging tegen te gaan en de natuurwaarde te verhogen. In de filters kan bij hevige regenval water worden geborgen en met het geoogste riet kan groene energie worden opgewekt.’

co 2-neutraal autorijden? Groene energie, dat klinkt aantrekkelijk in deze tijd van klimaatverandering. Het onderwerp brengt ons bij een volgende toetssteen van het project: economische haalbaarheid. De initiatiefnemers zetten van meet af aan in op de winning van biomassa uit het riet dat van het waterpark wordt geoogst. ‘Met deze biomassa als brandstof willen we CO2-neutrale energie opwekken, daar moet mede met het oog op klimaat en milieu een goede markt voor zijn,’ aldus Brinckmann. Ook hier dreigt echter de economische recessie een streep door de rekening te zetten. Investeerders houden hun hand op de knip. Desondanks vonden Brinckmann c.s. in de gemeente Neede voldoende deelnemers om de bouw van een kleine energiecentrale op basis van biomassa te rechtvaardigen: ‘Er zijn vergevorderde plannen om een centrale te bouwen die energie gaat leveren voor de verwarming van het zwembad, enkele scholen, een verzorgingstehuis en een fabriek. Een en ander moet in 2012/2013 zijn beslag krijgen.’

STROMEND LANDSCHAP Eric Brinckmann is co-auteur van Stromend landschap, historische watersystemen in Nederland. In het boek, dat dezer dagen verschijnt, ontvouwen de auteurs de geschiedenis van beken en beekdalen aan de hand van overblijfselen. Zij beschrijven historische bronnen en landschappelijke kenmerken en gaan uitgebreid in op het fenomeen vloeiweiden. Landgoed Het Lankheet vormt de leidraad voor hun verhaal. Een veldgids biedt tot slot een praktisch stappenplan om zelf op zoek te gaan naar oude watersystemen. Stromend landschap schept een levendig beeld van een bijna verloren waterpraktijk en nodigt uit naar buiten te gaan om historie te ontdekken en het landschap op een nieuwe manier te lezen. KNNV Uitgeverij, 2011 | isbn 978 90 5011 389 2 | prijs € 29,95

“Mensen uit de verslavingszorg helpen ons bij het oogsten van het riet”

GRNVLD 08  

Magazine over het verbinden van stad en land

GRNVLD 08  

Magazine over het verbinden van stad en land

Advertisement